a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14."

Átírás

1 NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1

2 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított évi III. törvény felhatalmazása alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a szociális törvény helyi végrehajtásaként meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyhalász város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá: a.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b.) az Szt. 32B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71 EGK Tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (3) 2 A június 7-i viharkár enyhítését szabályozó IV. fejezet esetében a rendelet hatálya a káresemény időpontjában a kárt szenvedett ingatlan életvitelszerű lakójára (továbbiakban: károsult) terjed ki. Eljárási szabályok 3. (1) Az e rendeletben meghatározott ellátások iránti kérelem az arra rendszeresített nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban terjeszthető elő a lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás esetében, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében pedig a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetőjénél. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a családjában élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni. (3) A jövedelem igazolása az alábbi dokumentumokkal történhet: - munkáltatói igazolás, - családi pótlék szelvény, 1 A 23/2008.(XII.9.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

3 - nyugdíjszelvény és nyugdíjas igazolvány, - vállalkozók esetében az előző évi jövedelemadó alapra vonatkozó nyilatkozattétel, - alkalmi munkavégzés estén szintén nyilatkozattétel. (4) Az egyéb, nem havi gyakoriságú rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát kell elfogadni. Az ilyen bevételt jövedelemforrásként és személyenként kell a jogosultnak nyilatkozatba foglalni. Amennyiben a kérelmező nem hajlandó jövedelemforrás igazolására, úgy kérelmét el kell utasítani. (5) Amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak: - rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelme, - egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző egy év átlagjövedelmét kell figyelembe venni. - Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális, vagyoni körülményeinek megismerése érdekében, szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, valamint háziorvosi, szakorvosi, gyógyszerészi, stb. vélemény, javaslat szerezhető be. - Az eljárás során felhasználható más ügyben keletkezett környezettanulmány is, ha az 3 hónapnál nem régebbi. (6) Az e rendeletben szabályozott és képviselőtestületi hatáskörbe tartozó ellátási formáknál a hatáskör gyakorlója a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális-egészségügyi Bizottsága. (7) A pénzbeni támogatást a Pénzügyi Iroda postautalványon utalja ki a jogosult címére vagy amennyiben a jogosult kéri, úgy folyószámlára történő átutalással, illetve indokolt esetben pénztári kifizetéssel. (8) A hatáskör gyakorlója az átmeneti segélyek, rendkívüli támogatások felhasználására, felhasználási és elszámolási kötelezettséget írhat elő. (9) Rendszeres önkormányzati ellátásban részesülőnek csak kivételes méltányosságból lehet más támogatást biztosítani. II. FEJEZET PÉNZBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4. (1) A pénzbeni, szociális rászorultságtól függő ellátások formái: a) aktív korúak ellátása 3 5. b) ápolási díj 6. c) átmeneti segély 7. d) temetési segély 8. e) június 7-i viharkárt enyhítő támogatás (2) Ha a szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. 3 A 9/2009.(V.21.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

4 Aktív korúak ellátása, és a rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségei (1) Az aktív korúak ellátásának szabályait a Szt. általános rendelkezései, és a ai, illetve a 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet általános eljárási szabályai, és a ai tartalmazzák (2) Az aktív korúak ellátására való jogosultságot a jegyző állapítja meg. (3) Nagyhalász Város Önkormányzata a Képviselő-testület által elfogadott éves közfoglalkoztatási terv alapján közfoglalkoztatást végez. (4) A Szt. 37/B. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni Nagyhalász Város Polgármesteri Hivatalával, a HALÁSZÉRT Kht-val, illetve a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központtal. (5) Az együttműködés magában foglalja: a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot az együttműködésre kijelölt intézménnyel, és ott nyilvántartásba vetetni magát, valamint a beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni, arról írásban megállapodni, és teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglalt kötelezettségeket. (6) Az együttműködésre kijelölt intézmény a megállapodás megkötését követően a megállapodás 1 példányát haladéktalanul megküldi a jegyző részére. (7) A beilleszkedést segítő program típusai: jogi, munkaügyi, egészségügyi tanácsadás; alkalmi munkavállalást elősegítő programok; közhasznú munkavégzés; közmunka-programban való munkavégzés; szociális helyzetet segítő munkaprogram; életvezetési program; munkatapasztalat-szerző program. (8) Beilleszkedést segítő programra történő megjelenés időpontjáról az együttműködésre kijelölt intézmény írásban értesíti az együttműködésre kötelezettet, úgy, hogy az értesítést az időpont előtt legalább öt nappal megkapja. (9) A beilleszkedést segítő program keretében tartott foglalkozáson az együttműködésre kötelezettnek személyesen kell megjelennie, képviseletnek nincs helyen. A foglalkozáson jelenléti ívet kell aláírnia. (10) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: a) az (5) bekezdésben foglalt beilleszkedést segítő programok közül a számára előírt programban, foglalkozáson önhibájából eredő okból nem vesz részt; b) a programról való önhibáján kívüli okból történő távolmaradását az elmulasztott időponttól, vagy a mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül nem igazolja; c) a foglalkozás befejezése előtt a foglalkozásról engedély nélkül távozik. (11) Az együttműködésre kötelezett a beilleszkedést segítő programról való távolmaradását az alábbiak szerint igazolhatja: 5 A 9/2009.(V.21.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

5 d) orvosi igazolás, kórházi zárójelentés; e) alkalmi munkavállalói kiskönyv (amennyiben aznap dolgozott); f) a munkaügyi központ által kiállított kiskönyv (amennyiben aznap jelentkeznie kellett); g) bírósági vagy más hatósági idézés (amennyiben aznap idézésre kellett megjelennie). (12) Amennyiben az együttműködésre kötelezett az elmulasztott időpontot a (9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően igazolja, az együttműködésre kijelölt intézménnyel új megjelenési időpontban állapodnak meg, amely időpont közlése szóban is történhet, az időpont közlésének egyidejű feljegyzése mellett. (13) Amennyiben az együttműködésre kötelezett személy az együttműködési kötelezettségét a (8) bekezdésben foglaltak szerint megszegte, annak tényét az együttműködésre kijelölt intézmény a mulasztás tudomására jutásától számított 5 napon belül köteles jelezni a jegyző felé. (14) Az együtt nem működő személy részére, az őt megillető rendszeres szociális segély összegét 3 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani. (15) A rendszeres szociális segély, mint részösszegű természetbeni juttatás is nyújtható, melynek szabályait külön rendelet tartalmazza. Ápolási díj 6. (1) Az ápolási díj általános szabályait a többször módosított évi III. tv ai tartalmazzák. (2) A december 31-ig méltányossági jogcímen megállapított ellátások a jogosultsági feltételek fennállásáig tovább folyósíthatóak, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-ának megfelelő összeggel. (3) 6 A (2) bekezdés alapján megállapított ápolási díj folyósításának jogosságát a Szociálisegészségügyi Bizottság köteles évente felülvizsgálni, melynek során az ápoló köteles háziorvosa igazolását becsatolni arról, hogy az ápolt súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg, valamint szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt személy fogyatékossága (betegsége) miatt állandó és tartós gondozásra szorul. (4) A felülvizsgálatra benyújtandó nyomtatványt a 2. számú melléklet tartalmazza. Átmeneti segély 7. (1) 7 Átmeneti segély állapítható meg kérelemre illetve hivatalból azon személyek részére, akik létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan, vagy tartósan önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Az (1) bekezdés szerinti helyzetbe kerültek közül, különösen azok támogathatóak, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át. (3) Az átmeneti segély formái: 6 A 15/2009.(IX.16.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 23/2008.(XII.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

6 a) egyszeri segély, mely 1 éven belül többször is adható, de éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. b) időszakos (meghatározott) időre szóló átmeneti segély, melyet legfeljebb 3 hónapra lehet megállapítani, havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (4) Átmeneti segély odaítélése egyébként fennálló rászorultság esetén is megtagadható a jelen rendelet 3 (4) bekezdésében foglaltak alapján a tényleges jövedelemforrások eltitkolása, illetve valótlan adatok szolgáltatása esetén. (5) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 3. számú melléklet tartalmazza. Temetési segély (1) A temetési segély általános szabályait az évi III. tv a tartalmazza. 8. (2) Temetési segély annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (3) 8 A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti. A 9 konkrét összeget a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendelet tartalmazza. (4) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 4. számú melléklet tartalmazza. III. FEJEZET TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 9. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátások közül az önkormányzat elsősorban természetben nyújtott szociális ellátásként határozza meg a következő támogatási formákat: a) köztemetés (11. ) b) közgyógyellátás, melyet az önkormányzat szociális rászorultság alapján állapít meg (12. ). c.) 10 lakásfenntartási támogatás (13. ) d.) június 7-i viharkárt enyhítő támogatás (14. ) Természetben nyújtott átmeneti segély 10. (1) A szociális ellátásra vonatkozó kérelem egyedi elbírálása során az átmeneti segély a hatáskör gyakorlójának döntése alapján természetbeni támogatásként is nyújtható. 8 A 23/2008.(XII.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 15/2009.(IX.16.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 23/2008.(XII.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

7 (2) A rászorultság megállapítása, illetve a juttatás mértéke a 7. -ban foglaltakéval egyező. (3) A természetben nyújtott átmeneti segély lehet: - élelmiszersegély (utalvány formájában) - tüzelősegély - gyógyszertámogatás - gyógyászati segédeszköz Köztemetés 11. (1) A köztemetés szabályait a többször módosított évi III. tv. 48 -a tartalmazza. Közgyógyellátás 12. (1) A közgyógyellátás, mint természetben nyújtott szociális ellátás igénybe vehető a többször módosított évi III. tv. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben, illetve az 50 (3) bekezdése szerint az önkormányzat térítési kötelezettsége mellett szociális rászorultsági alapon. (2) Közgyógyellátási igazolványra való jogosultság méltányosságból megállapítható annak, akinek az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri vagy meghaladja. (3) Súlyos, rosszindulatú daganatos beteg kérelmező esetén, háziorvosi igazolás alapján, jövedelemhatár vizsgálata nélkül is megállapítható a közgyógyellátás. (4) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt az 5. számú melléklet tartalmazza. (5) 12 A közgyógyellátásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg Lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás (1) A lakásfenntartási támogatás általános szabályait az évi III. tv ai tartalmazzák. (2) Helyi lakásfenntartási támogatást kell a kérelmező(k) részére megállapítani, ha a magas lakásfenntartási kiadások veszélyeztetik a megélhetést, illetve a lakhatási feltételek megőrzését. A támogatást meg kell állapítani, ha: o a háztartásban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %- át eléri, de azt nem haladja meg feltéve, ha o a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. 12 A 9/2009.(V.21.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 23/2008.(XII.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

8 (4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (5) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (6) A helyi lakásfenntartási támogatás összege, egységesen havonta: Ft. (7) A lakásfenntartás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, összege a kérelem benyújtásának hónapjában is teljes összegű. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. (8) Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását: a) a támogatási időszak (1 év) elteltével, b) a támogatást kizáró ok beálltával. (9) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt az 1. számú melléklet tartalmazza. (10) A támogatás iránti kérelmet a Szociális-egészségügyi Bizottság bírálja el. III/A. FEJEZET 14 A JÚNIUS 7-I VIHARKÁRT ENYHÍTŐ TÁMOGATÁS A támogatás célja 14. (1) A támogatást az önkormányzat a károsodott lakóingatlanokban a káresemény időpontjában életvitelszerűen lakó károsultak elemi lakhatási feltételeinek biztosítására, az ingatlannak legfeljebb a vihart megelőző állapota helyreállításának elősegítésére biztosíthatja. (1) A támogatás odaítélésének feltétele: Jogosultsági feltételek 14/a. a.) a károsodott ingatlan lakás céljára szolgáló lakóépület; b.) az ingatlan a káresemény idején életvitelszerűen lakott volt; c.) a kár bizonyíthatóan a június 7-i viharral összefüggésben keletkezett; d.) a kár összege meghaladja a Ft-ot; 14 A 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

9 e.) a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása; f.) amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének időpontjában rendelkezett biztosítással, úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítónak a kárral összefüggő megállapításáról és a kártérítés folyósításáról soron kívül a tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül tájékoztatja az önkormányzatot; g.) amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének időpontjában nem rendelkezik biztosítással, úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítás megkötéséről haladéktalanul gondoskodik, és azt július 31-ig az önkormányzat felé hitelt érdemlően igazolja. Ezen feltétel alól mentesül a tulajdonos, ha az adott ingatlanra nem köthető biztosítás. Ezt a tényt a tulajdonos legalább három, országos biztosító társaság nyilatkozatával igazolja; h.) a tulajdonos vállalja, a támogatás, a biztosításból megtérülő összeg felhasználásával, valamint saját forrásából a helyreállítást haladéktalanul elvégzi. (2) Az 14. szerinti helyzetbe kerültek közül különösen azok támogathatóak, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át. (3) A támogatás odaítélése egyébként fennálló rászorultság esetén is megtagadható a jelen rendelet 3 (4) bekezdésében foglaltak alapján a tényleges jövedelemforrások eltitkolása, illetve valótlan adatok szolgáltatása esetén. A támogatás formái, felhasználása 14/b. (1) A támogatás formái: a.) készpénzben; b.)az önkormányzat által a helyreállításhoz szükséges anyagok biztosításával. (2) A támogatás felhasználható a viharral összefüggésben az ingatlanok a.) tetőszerkezetében keletkezett károk anyagköltségeire (tetőcserép, tetőfólia és faanyag); b.) tűzfalában és kéményében keletkezett károk anyagköltségeire; c.) a tetőszerkezetben és a tűzfalban keletkezett károk helyreállításának munkadíjára kizárólag akkor fordítható, ha a helyreállítás szakmunkát igényel, illetve a károsult egészségi állapota, életkora alapján a helyreállításra önerőből nem képes. (3) A támogatás összegének meghatározása: a.) biztosítással rendelkező károsult esetében az önkormányzat támogatást nyújthat rászorultságtól függően az anyagköltség, illetve amennyiben ez másképp nem megoldható a (2) c.) pontban foglaltaknak megfelelően a munkadíj legfeljebb 80%-ára; b.) az a.) pont szerinti összeg támogatási előlegnek minősül, melyből - a tulajdonos soron kívüli nyilatkozatát követően le kell vonni a biztosító által fizetett kártérítési összeget; c.) biztosítással nem rendelkező károsult esetében az önkormányzat rászorultságtól függően az anyagköltség, illetve amennyiben ez másképp nem megoldható a (2) c.) pontban foglaltaknak megfelelően a munkadíj legfeljebb 60%-ára. (4) A központi támogatás elosztása során a károsultak egyedi szociális helyzetét és rászorultságát, illetve önerejét, valamint a biztosításból megtérülő károkat figyelembe kell venni. Az eljárás rendje 9

10 14/c. (1) Az eljárás rendjére az e rendelet 3. -ában foglaltakat megfelelően kell alkalmazni az alábbi kiegészítésekkel: a.) A támogatás iránti kérelem formanyomtatványát a 8. számú melléklet tartalmazza. b.) A támogatás iránti kérelmet június 29-ig lehet benyújtani. (2) Az önkormányzat soron kívül intézkedik arról, hogy a központi támogatás haladéktalanul eljusson az egyes károsultakhoz (3) Az önkormányzat a határozat közlésétől számított 5 napon belül fényképfelvételt készít a károsodott ingatlanokról. (4) A károsult augusztus 31-ig számlával igazoltan elszámol az önkormányzatnak a támogatás felhasználásáról. (5) Az önkormányzat szeptember 30-ig helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja (melynek során fényképfelvételt is készít), hogy a károsult elszámolásának megfelel-e a károsult ingatlanon elvégzett helyreállítási munka. (6) A támogatott károsult a jogosulatlanul felvett vagy nem megfelelően igénybe vett támogatást köteles október 30-ig az önkormányzat számára visszafizetni. IV. FEJEZET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Helyi szociálpolitikai kerekasztal (1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérésére. (2) A kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. (3) A kerekasztal tagjai: - Szociális egészségügyi Bizottság elnöke - Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetője - A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke - Védőnői Szolgálat képviselője - A Tündérkert Óvoda vezetője - A Csuha Antal Általános Iskola igazgatója - A háziorvosok 15 A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

11 V. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK ALAPELLÁTÁSOK (1) Nagyhalász Város Önkormányzata a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: a.) Szociális alapszolgáltatások: aa.) házi segítségnyújtás (15. ) ab.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (16. ) ac.) családsegítés (17. ) ad.) gyermekjóléti szolgálat (18. ) ae.) étkeztetés (19. ) b.) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: ba.) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (20. ) (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt ellátásokat a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ által, feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja. (3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmeket a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetőjéhez kell benyújtani. (4) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 6. számú melléklet tartalmazza. Házi segítségnyújtás (1) A házi segítségnyújtás keretében gondozottak körét a többször módosított évi III. tv a határozza meg. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosított gondozás módjáról, idejéről, a fizetendő díjról a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetője a gondozottal megállapodást köt. (4) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 6. számú melléklet tartalmazza. (3) A fizetendő díj mértékét a 7. számú melléklet tartalmazza. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

12 (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében gondozottak körét a többször módosított évi III. tv a határozza meg. (2) Nagyhalász körzetközponti jelleggel: Nagyhalász, Kemecse, Beszterec településeken ellátja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A jelzések fogadására alkalmas készülék a körzetközponti Időskorúak Otthonában került elhelyezésre. (3) A készülék működtetéséért illetve a szükséges dokumentációk vezetéséért az intézmény vezetője a felelős. (4) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 6. számú melléklet tartalmazza. (5) A fizetendő díj mértékét a 7.számú melléklet tartalmazza. Családsegítés (1) Az önkormányzat a családsegítés körében a többször módosított évi III. tv ában meghatározott feladatok ellátását a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ útján látja el. Gyermekjóléti szolgálat (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat körében a többször módosított 15/1998(IV.30.) NM rendeletben meghatározott feladatok ellátását a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ útján látja el. Étkeztetés (1) Az étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni. (2) Szociálisan rászorult az, illetve annak eltartottja, aki a.) 65 év feletti, b.) mozgásában korlátozott, c.) akut vagy krónikus betegségben szenved, d.) szenvedély vagy pszichiátriai beteg, e.) fogyatékos, f.) hajléktalan. (3) Az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi, szakorvosi igazolással kell igazolni. (4) A (2) bekezdésben felsorolt szociálisan rászorultakon kívül étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe került, ami miatt átmeneti vagy tartós jelleggel nem képes az étkezést más módon biztosítani. (5) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 6. számú melléklet tartalmazza. (6) A fizetendő díj mértékét a 7. számú melléklet tartalmazza. 19 A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

13 Szakosított ellátási formák (1) A település közigazgatási területén működő szakosított ellátási formák: - ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény: Időskorúak Otthona. - ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményen belül működik az Idősek Klubja (2) Az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja a településen működő szakosított intézményeiben nem gondozható rászorultak megfelelő ellátáshoz való juttatását. (3) Az önkormányzat által biztosított fenti ellátások igénybevételére irányuló kérelmet a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetőjénél kell benyújtani. A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A fizetendő díj mértékét a 7. számú melléklet tartalmazza. VI. FEJEZET KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK TÁMOGATÁSA (1) A középiskolai és felsőfokú oktatásban résztvevő nagyhalászi állandó lakóhelyű tanulókat az Önkormányzat Képviselő-testülete félévente támogatásban részesítheti. (2) Ennek feltételeiről és a támogatás összegéről félévente, a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében dönt. (3) Támogatás csak a tanulói jogviszonyát igazoló diáknak nyújtható. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) Ez a rendelet május 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 9/2003(IX.11.) rendelet, valamint a módosításáról rendelkező 3/2004(III.30.), 6/2004(VIII.17.), 3/2005(I.27.), 8/2005(V.09.), 15/2005(VIII.25.), 23/2005(XI.23.), 3/2006(I.31.), 6/2006(II.14.), 18/2006(VI.27.), 3/2007(I.24.), valamint 4/2007(II.08.) rendelet hatályát veszti. Orosz Károly sk. polgármester Szoboszlainé dr. Király Andrea sk. jegyző 22 A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

14 1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal Nagyhalász, Arany J. u. 50 K é r e l e m Lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező személyi adatai: Az ellátást igénylő neve:... Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének /tartózkodási helyének/ címe:... A lakás nagysága:szoba: X = m 2,+ szoba: X = m 2,+szoba: X = m 2,+ konyha: X = m 2,+ fürdő: X = m 2,+ folyosó: X = m 2, +kamra: X = m 2, vagy egyéb helyiség: X = m 2 = összesen m 2 A kérelmező milyen jogcímen lakik a lakásban:... (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezeti jog, szívességi használat, stb.) Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiak közül, mely díjakat fizeti: bérleti díj, albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti hitel, távhődíj, társasházi közös költség, szemétszállítási díj, villamos energia díj, vízdíj, gázenergia díj. Kedvező elbírálás esetén a támogatást. (közüzemi szolgáltatóhoz) kérem átutalni. Az igénylővel egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek (háztartásban együtt élők) hozzátartozók adatai, számuk:...fő. A közeli hozzátartozók neve, ln. neve, születési helye, ideje, anyja neve: A

15 B.... C.... D.... E.... J ö v e d e l e m n y i l a t k o z a t A jövedelem típusai Kére lme ző jöve del me Közeli hozzátartozók jövedelme Házastár s, élettárs A. Gyerm ek B. Szülő C. Nagy szülő D. Egyéb haszná ló E. Összese 1. Munkaviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan és ingó vagyon értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás 5. A gyermek ellátásához kapcsolódó jövedelem (GYES, családi pótlék) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátás (jöv.pótló,gyerm.véd) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 15

16 8. Egyéb (ösztöndíj,értékp apír) A háztartás egy hónapra jutó nettó összjövedelme:..ft/hó A háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem: Ft/hó A kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek., egyben az alábbi nyilatkozatot teszem: A lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a Szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló évi III. törvény 10. (3) bekezdése alapján az Önkormányzat a megyei APEH útján ellenőrizheti. Kérem, hogy a kérelmem teljesítéséhez szükséges adatokat az eljárás folyamán szerezzék be. Igen - Nem Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról előzetesen lemondok. Igen - Nem A kérelmező által fontosnak tartott körülmények: a háztartásomban élő személyek számában az előző évben benyújtott kérelmemben szereplő adatokhoz képest változás történt. Igen - Nem Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Az eljárás során alkalmazható kapcsolattartás történhet írásban {postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hírdetményi úton, vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben meghatározott módon elektronikus úton} vagy szóban. Kelt:... Az ellátást igénylő vagy törvényes képviselő aláírása cselekvőképes hozzátartozók aláírása 16

17 N Y I L A T K O Z A T / Az a kérelmező vagy hozzátartozó töltse ki, aki semmilyen jövedelemigazolást nem tudott becsatolni./ Alulírott:. Születési hely: Születési idő:. Anyja neve:. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem hogy munkahellyel nem rendelkezem és semmilyen ellátásban nem részesülök. Alkalmi munkából származó jövedelem havonta ft, azaz..forint. Kitöltési útmutató: aláírás 1. Lakcím: az a lakó-vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. 2. Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét, hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi jövedelemadóval, a társadalombiztosítási járulékkal, magánnyugdíj-pénztári tagdíjjal és a munkavállalói járulékkal csökkentett nettó jövedelmi adatokat kell feltüntetni. A havi jövedelem kiszámításakor = rendszeres jövedelem esetén kérelem benyújtását megelőző egy hónap, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni Jövedelem típusai: a,munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, fegyveres erők, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő tevékenységből származó jövedelem. b,társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló 17

18 tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. c, Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. d,táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. e, Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmenti járadék, bányás dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. f, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. g, Egyéb jövedelem: például a ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld, és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 5. A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 6. A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló okirattal (pl.: használatbavételi engedély, építési engedély, adásvételi szerződés, biztosítási szerződés,). 2. számú melléklet Városi Polgármesteri Hivatal N A G Y H A L Á S Z Arany J. u. 50. F E L Ü L V I Z S G Á L A T I K É R E L E M I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve:.. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhelye:.... Tartózkodási helye: TAJ száma:... Adószáma:... Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat:... Telefonszám: /nem kötelező megadni/ 18

19 Bankszámlaszám /akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri/... Folyószámlát vezető pénzintézet neve: 2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: a. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: - súlyos fogyatékos [] - fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos [] éven aluli tartósan beteg [] életévét betöltött tartósan beteg [] Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét. b./ Kijelentem, hogy - kereső tevékenységet: nem folytatok [] napi 4 órában folytatok [] otthonomban folytatok [] - nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok [] - rendszeres pénzellátásban részesülök [] és annak havi összege: Ft. nem részesülök [] - az ápolási tevékenységet: [] a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen [] [] az ápolt személy lakóhelyén / tartózkodási helyén [] végzem. -életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek /a megfelelő aláhúzandó/ c./ Az ápolt személy: [] közoktatási intézmény tanulója, [] óvodai nevelésben részesül, [] nappali szociális intézményi ellátásban részesül, [] felsőoktatási intézmény hallgatója II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok: 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési helye, év, hó, nap:. -2- Lakóhelye: Tartózkodási helye... Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:.. A törvényes képviselő lakcíme:.. 2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat: [] Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze. [] Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. /Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel./ 19

20 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Kijelentem, hogy a kérelem teljesítése esetén a módosított évi CXL. Tv. 128 /2/ bek. alapján fellebbezései jogomról lemondok. Tudomásul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. Kérem, hogy a kérelmem teljesítéséhez szükséges adatokat az eljárás folyamán szerezzék be: IGEN-NEM Az eljárás során alkalmazható kapcsolattartás történhet írásban {postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hírdetményi úton, vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben meghatározott módon elektronikus úton} vagy szóban. Nagyhalász, az ápolást végző személy aláírása aláírása. az ápolt személy vagy törvényes képv. T á j é k o z t a t ó A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 42 /1/ bekezdése értelmében: Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha: - kereső tevékenységet folytat és munkaideje az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja - szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója - rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján keresőképtelenné válás esetén folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42 /4/ bekezdése alapján kap. Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját-, a baleseti táppénz, a beleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozó baleseti 20

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL LAKOSSÁGSZOLGÁLATI IRODA NÉPJÓLÉTI CSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf.: 23. Tel.: (62) 530-133, Fax.:

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyes adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:. Születési neve:. Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely:.... Tartózkodási hely:. Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. A 2011.9.1. óta hatályos szöveg. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. A 2011.9.1. óta hatályos szöveg. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására OptiJus Opten Kft. 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: Neve:... Állampolgársága:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ

1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ 1. melléklet a 12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ 1. Személyes adatok: I. Az igénylő adatai Név:, Születési név: Születési

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

K É R E L E M. (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtásához.) 1

K É R E L E M. (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtásához.) 1 Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM. települési támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési támogatás megállapítására 1. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 7/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletéhez KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás megállapítására

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott

Részletesebben

KÉRELEM KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Neve: Születési neve: Anyja neve: KÉRELEM KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. A kérelmez személyi adatai Születési hely, id%: év hó nap Lakhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: Telefonszám:

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyes adatok: KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénylő neve:.. születési neve:.. anyja neve... szül. hely, :. szül idő családi állapota: TAJ száma...... Lakóhely.város. utca..

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ KÉRELMEZŐ

Részletesebben

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:...

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:... Gomba Község Polgármestere részére Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Települési támogatás kérelem Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely,év,hó,nap:. Lakóhely:. Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:. Telefonszám :.

Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely,év,hó,nap:. Lakóhely:. Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:. Telefonszám :. Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely,év,hó,nap:.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok 2 : Név:... Születési név:...

Részletesebben