a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14."

Átírás

1 NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1

2 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított évi III. törvény felhatalmazása alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a szociális törvény helyi végrehajtásaként meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyhalász város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá: a.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b.) az Szt. 32B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71 EGK Tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (3) 2 A június 7-i viharkár enyhítését szabályozó IV. fejezet esetében a rendelet hatálya a káresemény időpontjában a kárt szenvedett ingatlan életvitelszerű lakójára (továbbiakban: károsult) terjed ki. Eljárási szabályok 3. (1) Az e rendeletben meghatározott ellátások iránti kérelem az arra rendszeresített nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban terjeszthető elő a lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás esetében, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében pedig a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetőjénél. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a családjában élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni. (3) A jövedelem igazolása az alábbi dokumentumokkal történhet: - munkáltatói igazolás, - családi pótlék szelvény, 1 A 23/2008.(XII.9.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

3 - nyugdíjszelvény és nyugdíjas igazolvány, - vállalkozók esetében az előző évi jövedelemadó alapra vonatkozó nyilatkozattétel, - alkalmi munkavégzés estén szintén nyilatkozattétel. (4) Az egyéb, nem havi gyakoriságú rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát kell elfogadni. Az ilyen bevételt jövedelemforrásként és személyenként kell a jogosultnak nyilatkozatba foglalni. Amennyiben a kérelmező nem hajlandó jövedelemforrás igazolására, úgy kérelmét el kell utasítani. (5) Amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak: - rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelme, - egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző egy év átlagjövedelmét kell figyelembe venni. - Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális, vagyoni körülményeinek megismerése érdekében, szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, valamint háziorvosi, szakorvosi, gyógyszerészi, stb. vélemény, javaslat szerezhető be. - Az eljárás során felhasználható más ügyben keletkezett környezettanulmány is, ha az 3 hónapnál nem régebbi. (6) Az e rendeletben szabályozott és képviselőtestületi hatáskörbe tartozó ellátási formáknál a hatáskör gyakorlója a Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális-egészségügyi Bizottsága. (7) A pénzbeni támogatást a Pénzügyi Iroda postautalványon utalja ki a jogosult címére vagy amennyiben a jogosult kéri, úgy folyószámlára történő átutalással, illetve indokolt esetben pénztári kifizetéssel. (8) A hatáskör gyakorlója az átmeneti segélyek, rendkívüli támogatások felhasználására, felhasználási és elszámolási kötelezettséget írhat elő. (9) Rendszeres önkormányzati ellátásban részesülőnek csak kivételes méltányosságból lehet más támogatást biztosítani. II. FEJEZET PÉNZBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4. (1) A pénzbeni, szociális rászorultságtól függő ellátások formái: a) aktív korúak ellátása 3 5. b) ápolási díj 6. c) átmeneti segély 7. d) temetési segély 8. e) június 7-i viharkárt enyhítő támogatás (2) Ha a szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. 3 A 9/2009.(V.21.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

4 Aktív korúak ellátása, és a rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségei (1) Az aktív korúak ellátásának szabályait a Szt. általános rendelkezései, és a ai, illetve a 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet általános eljárási szabályai, és a ai tartalmazzák (2) Az aktív korúak ellátására való jogosultságot a jegyző állapítja meg. (3) Nagyhalász Város Önkormányzata a Képviselő-testület által elfogadott éves közfoglalkoztatási terv alapján közfoglalkoztatást végez. (4) A Szt. 37/B. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni Nagyhalász Város Polgármesteri Hivatalával, a HALÁSZÉRT Kht-val, illetve a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központtal. (5) Az együttműködés magában foglalja: a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot az együttműködésre kijelölt intézménnyel, és ott nyilvántartásba vetetni magát, valamint a beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni, arról írásban megállapodni, és teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglalt kötelezettségeket. (6) Az együttműködésre kijelölt intézmény a megállapodás megkötését követően a megállapodás 1 példányát haladéktalanul megküldi a jegyző részére. (7) A beilleszkedést segítő program típusai: jogi, munkaügyi, egészségügyi tanácsadás; alkalmi munkavállalást elősegítő programok; közhasznú munkavégzés; közmunka-programban való munkavégzés; szociális helyzetet segítő munkaprogram; életvezetési program; munkatapasztalat-szerző program. (8) Beilleszkedést segítő programra történő megjelenés időpontjáról az együttműködésre kijelölt intézmény írásban értesíti az együttműködésre kötelezettet, úgy, hogy az értesítést az időpont előtt legalább öt nappal megkapja. (9) A beilleszkedést segítő program keretében tartott foglalkozáson az együttműködésre kötelezettnek személyesen kell megjelennie, képviseletnek nincs helyen. A foglalkozáson jelenléti ívet kell aláírnia. (10) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: a) az (5) bekezdésben foglalt beilleszkedést segítő programok közül a számára előírt programban, foglalkozáson önhibájából eredő okból nem vesz részt; b) a programról való önhibáján kívüli okból történő távolmaradását az elmulasztott időponttól, vagy a mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül nem igazolja; c) a foglalkozás befejezése előtt a foglalkozásról engedély nélkül távozik. (11) Az együttműködésre kötelezett a beilleszkedést segítő programról való távolmaradását az alábbiak szerint igazolhatja: 5 A 9/2009.(V.21.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

5 d) orvosi igazolás, kórházi zárójelentés; e) alkalmi munkavállalói kiskönyv (amennyiben aznap dolgozott); f) a munkaügyi központ által kiállított kiskönyv (amennyiben aznap jelentkeznie kellett); g) bírósági vagy más hatósági idézés (amennyiben aznap idézésre kellett megjelennie). (12) Amennyiben az együttműködésre kötelezett az elmulasztott időpontot a (9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően igazolja, az együttműködésre kijelölt intézménnyel új megjelenési időpontban állapodnak meg, amely időpont közlése szóban is történhet, az időpont közlésének egyidejű feljegyzése mellett. (13) Amennyiben az együttműködésre kötelezett személy az együttműködési kötelezettségét a (8) bekezdésben foglaltak szerint megszegte, annak tényét az együttműködésre kijelölt intézmény a mulasztás tudomására jutásától számított 5 napon belül köteles jelezni a jegyző felé. (14) Az együtt nem működő személy részére, az őt megillető rendszeres szociális segély összegét 3 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani. (15) A rendszeres szociális segély, mint részösszegű természetbeni juttatás is nyújtható, melynek szabályait külön rendelet tartalmazza. Ápolási díj 6. (1) Az ápolási díj általános szabályait a többször módosított évi III. tv ai tartalmazzák. (2) A december 31-ig méltányossági jogcímen megállapított ellátások a jogosultsági feltételek fennállásáig tovább folyósíthatóak, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-ának megfelelő összeggel. (3) 6 A (2) bekezdés alapján megállapított ápolási díj folyósításának jogosságát a Szociálisegészségügyi Bizottság köteles évente felülvizsgálni, melynek során az ápoló köteles háziorvosa igazolását becsatolni arról, hogy az ápolt súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg, valamint szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt személy fogyatékossága (betegsége) miatt állandó és tartós gondozásra szorul. (4) A felülvizsgálatra benyújtandó nyomtatványt a 2. számú melléklet tartalmazza. Átmeneti segély 7. (1) 7 Átmeneti segély állapítható meg kérelemre illetve hivatalból azon személyek részére, akik létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan, vagy tartósan önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Az (1) bekezdés szerinti helyzetbe kerültek közül, különösen azok támogathatóak, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át. (3) Az átmeneti segély formái: 6 A 15/2009.(IX.16.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 23/2008.(XII.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

6 a) egyszeri segély, mely 1 éven belül többször is adható, de éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. b) időszakos (meghatározott) időre szóló átmeneti segély, melyet legfeljebb 3 hónapra lehet megállapítani, havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (4) Átmeneti segély odaítélése egyébként fennálló rászorultság esetén is megtagadható a jelen rendelet 3 (4) bekezdésében foglaltak alapján a tényleges jövedelemforrások eltitkolása, illetve valótlan adatok szolgáltatása esetén. (5) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 3. számú melléklet tartalmazza. Temetési segély (1) A temetési segély általános szabályait az évi III. tv a tartalmazza. 8. (2) Temetési segély annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (3) 8 A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti. A 9 konkrét összeget a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendelet tartalmazza. (4) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 4. számú melléklet tartalmazza. III. FEJEZET TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 9. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátások közül az önkormányzat elsősorban természetben nyújtott szociális ellátásként határozza meg a következő támogatási formákat: a) köztemetés (11. ) b) közgyógyellátás, melyet az önkormányzat szociális rászorultság alapján állapít meg (12. ). c.) 10 lakásfenntartási támogatás (13. ) d.) június 7-i viharkárt enyhítő támogatás (14. ) Természetben nyújtott átmeneti segély 10. (1) A szociális ellátásra vonatkozó kérelem egyedi elbírálása során az átmeneti segély a hatáskör gyakorlójának döntése alapján természetbeni támogatásként is nyújtható. 8 A 23/2008.(XII.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 15/2009.(IX.16.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 23/2008.(XII.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

7 (2) A rászorultság megállapítása, illetve a juttatás mértéke a 7. -ban foglaltakéval egyező. (3) A természetben nyújtott átmeneti segély lehet: - élelmiszersegély (utalvány formájában) - tüzelősegély - gyógyszertámogatás - gyógyászati segédeszköz Köztemetés 11. (1) A köztemetés szabályait a többször módosított évi III. tv. 48 -a tartalmazza. Közgyógyellátás 12. (1) A közgyógyellátás, mint természetben nyújtott szociális ellátás igénybe vehető a többször módosított évi III. tv. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben, illetve az 50 (3) bekezdése szerint az önkormányzat térítési kötelezettsége mellett szociális rászorultsági alapon. (2) Közgyógyellátási igazolványra való jogosultság méltányosságból megállapítható annak, akinek az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri vagy meghaladja. (3) Súlyos, rosszindulatú daganatos beteg kérelmező esetén, háziorvosi igazolás alapján, jövedelemhatár vizsgálata nélkül is megállapítható a közgyógyellátás. (4) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt az 5. számú melléklet tartalmazza. (5) 12 A közgyógyellátásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg Lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás (1) A lakásfenntartási támogatás általános szabályait az évi III. tv ai tartalmazzák. (2) Helyi lakásfenntartási támogatást kell a kérelmező(k) részére megállapítani, ha a magas lakásfenntartási kiadások veszélyeztetik a megélhetést, illetve a lakhatási feltételek megőrzését. A támogatást meg kell állapítani, ha: o a háztartásban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %- át eléri, de azt nem haladja meg feltéve, ha o a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. 12 A 9/2009.(V.21.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A 23/2008.(XII.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

8 (4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (5) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (6) A helyi lakásfenntartási támogatás összege, egységesen havonta: Ft. (7) A lakásfenntartás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, összege a kérelem benyújtásának hónapjában is teljes összegű. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. (8) Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását: a) a támogatási időszak (1 év) elteltével, b) a támogatást kizáró ok beálltával. (9) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt az 1. számú melléklet tartalmazza. (10) A támogatás iránti kérelmet a Szociális-egészségügyi Bizottság bírálja el. III/A. FEJEZET 14 A JÚNIUS 7-I VIHARKÁRT ENYHÍTŐ TÁMOGATÁS A támogatás célja 14. (1) A támogatást az önkormányzat a károsodott lakóingatlanokban a káresemény időpontjában életvitelszerűen lakó károsultak elemi lakhatási feltételeinek biztosítására, az ingatlannak legfeljebb a vihart megelőző állapota helyreállításának elősegítésére biztosíthatja. (1) A támogatás odaítélésének feltétele: Jogosultsági feltételek 14/a. a.) a károsodott ingatlan lakás céljára szolgáló lakóépület; b.) az ingatlan a káresemény idején életvitelszerűen lakott volt; c.) a kár bizonyíthatóan a június 7-i viharral összefüggésben keletkezett; d.) a kár összege meghaladja a Ft-ot; 14 A 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

9 e.) a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása; f.) amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének időpontjában rendelkezett biztosítással, úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítónak a kárral összefüggő megállapításáról és a kártérítés folyósításáról soron kívül a tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül tájékoztatja az önkormányzatot; g.) amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének időpontjában nem rendelkezik biztosítással, úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítás megkötéséről haladéktalanul gondoskodik, és azt július 31-ig az önkormányzat felé hitelt érdemlően igazolja. Ezen feltétel alól mentesül a tulajdonos, ha az adott ingatlanra nem köthető biztosítás. Ezt a tényt a tulajdonos legalább három, országos biztosító társaság nyilatkozatával igazolja; h.) a tulajdonos vállalja, a támogatás, a biztosításból megtérülő összeg felhasználásával, valamint saját forrásából a helyreállítást haladéktalanul elvégzi. (2) Az 14. szerinti helyzetbe kerültek közül különösen azok támogathatóak, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át. (3) A támogatás odaítélése egyébként fennálló rászorultság esetén is megtagadható a jelen rendelet 3 (4) bekezdésében foglaltak alapján a tényleges jövedelemforrások eltitkolása, illetve valótlan adatok szolgáltatása esetén. A támogatás formái, felhasználása 14/b. (1) A támogatás formái: a.) készpénzben; b.)az önkormányzat által a helyreállításhoz szükséges anyagok biztosításával. (2) A támogatás felhasználható a viharral összefüggésben az ingatlanok a.) tetőszerkezetében keletkezett károk anyagköltségeire (tetőcserép, tetőfólia és faanyag); b.) tűzfalában és kéményében keletkezett károk anyagköltségeire; c.) a tetőszerkezetben és a tűzfalban keletkezett károk helyreállításának munkadíjára kizárólag akkor fordítható, ha a helyreállítás szakmunkát igényel, illetve a károsult egészségi állapota, életkora alapján a helyreállításra önerőből nem képes. (3) A támogatás összegének meghatározása: a.) biztosítással rendelkező károsult esetében az önkormányzat támogatást nyújthat rászorultságtól függően az anyagköltség, illetve amennyiben ez másképp nem megoldható a (2) c.) pontban foglaltaknak megfelelően a munkadíj legfeljebb 80%-ára; b.) az a.) pont szerinti összeg támogatási előlegnek minősül, melyből - a tulajdonos soron kívüli nyilatkozatát követően le kell vonni a biztosító által fizetett kártérítési összeget; c.) biztosítással nem rendelkező károsult esetében az önkormányzat rászorultságtól függően az anyagköltség, illetve amennyiben ez másképp nem megoldható a (2) c.) pontban foglaltaknak megfelelően a munkadíj legfeljebb 60%-ára. (4) A központi támogatás elosztása során a károsultak egyedi szociális helyzetét és rászorultságát, illetve önerejét, valamint a biztosításból megtérülő károkat figyelembe kell venni. Az eljárás rendje 9

10 14/c. (1) Az eljárás rendjére az e rendelet 3. -ában foglaltakat megfelelően kell alkalmazni az alábbi kiegészítésekkel: a.) A támogatás iránti kérelem formanyomtatványát a 8. számú melléklet tartalmazza. b.) A támogatás iránti kérelmet június 29-ig lehet benyújtani. (2) Az önkormányzat soron kívül intézkedik arról, hogy a központi támogatás haladéktalanul eljusson az egyes károsultakhoz (3) Az önkormányzat a határozat közlésétől számított 5 napon belül fényképfelvételt készít a károsodott ingatlanokról. (4) A károsult augusztus 31-ig számlával igazoltan elszámol az önkormányzatnak a támogatás felhasználásáról. (5) Az önkormányzat szeptember 30-ig helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja (melynek során fényképfelvételt is készít), hogy a károsult elszámolásának megfelel-e a károsult ingatlanon elvégzett helyreállítási munka. (6) A támogatott károsult a jogosulatlanul felvett vagy nem megfelelően igénybe vett támogatást köteles október 30-ig az önkormányzat számára visszafizetni. IV. FEJEZET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Helyi szociálpolitikai kerekasztal (1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérésére. (2) A kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. (3) A kerekasztal tagjai: - Szociális egészségügyi Bizottság elnöke - Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetője - A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke - Védőnői Szolgálat képviselője - A Tündérkert Óvoda vezetője - A Csuha Antal Általános Iskola igazgatója - A háziorvosok 15 A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

11 V. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK ALAPELLÁTÁSOK (1) Nagyhalász Város Önkormányzata a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: a.) Szociális alapszolgáltatások: aa.) házi segítségnyújtás (15. ) ab.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (16. ) ac.) családsegítés (17. ) ad.) gyermekjóléti szolgálat (18. ) ae.) étkeztetés (19. ) b.) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: ba.) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (20. ) (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt ellátásokat a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ által, feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja. (3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmeket a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetőjéhez kell benyújtani. (4) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 6. számú melléklet tartalmazza. Házi segítségnyújtás (1) A házi segítségnyújtás keretében gondozottak körét a többször módosított évi III. tv a határozza meg. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosított gondozás módjáról, idejéről, a fizetendő díjról a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetője a gondozottal megállapodást köt. (4) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 6. számú melléklet tartalmazza. (3) A fizetendő díj mértékét a 7. számú melléklet tartalmazza. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

12 (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében gondozottak körét a többször módosított évi III. tv a határozza meg. (2) Nagyhalász körzetközponti jelleggel: Nagyhalász, Kemecse, Beszterec településeken ellátja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A jelzések fogadására alkalmas készülék a körzetközponti Időskorúak Otthonában került elhelyezésre. (3) A készülék működtetéséért illetve a szükséges dokumentációk vezetéséért az intézmény vezetője a felelős. (4) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 6. számú melléklet tartalmazza. (5) A fizetendő díj mértékét a 7.számú melléklet tartalmazza. Családsegítés (1) Az önkormányzat a családsegítés körében a többször módosított évi III. tv ában meghatározott feladatok ellátását a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ útján látja el. Gyermekjóléti szolgálat (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat körében a többször módosított 15/1998(IV.30.) NM rendeletben meghatározott feladatok ellátását a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ útján látja el. Étkeztetés (1) Az étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni. (2) Szociálisan rászorult az, illetve annak eltartottja, aki a.) 65 év feletti, b.) mozgásában korlátozott, c.) akut vagy krónikus betegségben szenved, d.) szenvedély vagy pszichiátriai beteg, e.) fogyatékos, f.) hajléktalan. (3) Az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi, szakorvosi igazolással kell igazolni. (4) A (2) bekezdésben felsorolt szociálisan rászorultakon kívül étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe került, ami miatt átmeneti vagy tartós jelleggel nem képes az étkezést más módon biztosítani. (5) A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 6. számú melléklet tartalmazza. (6) A fizetendő díj mértékét a 7. számú melléklet tartalmazza. 19 A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

13 Szakosított ellátási formák (1) A település közigazgatási területén működő szakosított ellátási formák: - ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény: Időskorúak Otthona. - ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményen belül működik az Idősek Klubja (2) Az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja a településen működő szakosított intézményeiben nem gondozható rászorultak megfelelő ellátáshoz való juttatását. (3) Az önkormányzat által biztosított fenti ellátások igénybevételére irányuló kérelmet a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetőjénél kell benyújtani. A benyújtandó kérelem-nyomtatványt a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A fizetendő díj mértékét a 7. számú melléklet tartalmazza. VI. FEJEZET KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK TÁMOGATÁSA (1) A középiskolai és felsőfokú oktatásban résztvevő nagyhalászi állandó lakóhelyű tanulókat az Önkormányzat Képviselő-testülete félévente támogatásban részesítheti. (2) Ennek feltételeiről és a támogatás összegéről félévente, a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében dönt. (3) Támogatás csak a tanulói jogviszonyát igazoló diáknak nyújtható. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) Ez a rendelet május 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 9/2003(IX.11.) rendelet, valamint a módosításáról rendelkező 3/2004(III.30.), 6/2004(VIII.17.), 3/2005(I.27.), 8/2005(V.09.), 15/2005(VIII.25.), 23/2005(XI.23.), 3/2006(I.31.), 6/2006(II.14.), 18/2006(VI.27.), 3/2007(I.24.), valamint 4/2007(II.08.) rendelet hatályát veszti. Orosz Károly sk. polgármester Szoboszlainé dr. Király Andrea sk. jegyző 22 A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés: A számozás a 11/2009.(VI.19.) rendelet módosítása. Hatálybalépés:

14 1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal Nagyhalász, Arany J. u. 50 K é r e l e m Lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező személyi adatai: Az ellátást igénylő neve:... Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének /tartózkodási helyének/ címe:... A lakás nagysága:szoba: X = m 2,+ szoba: X = m 2,+szoba: X = m 2,+ konyha: X = m 2,+ fürdő: X = m 2,+ folyosó: X = m 2, +kamra: X = m 2, vagy egyéb helyiség: X = m 2 = összesen m 2 A kérelmező milyen jogcímen lakik a lakásban:... (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezeti jog, szívességi használat, stb.) Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiak közül, mely díjakat fizeti: bérleti díj, albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti hitel, távhődíj, társasházi közös költség, szemétszállítási díj, villamos energia díj, vízdíj, gázenergia díj. Kedvező elbírálás esetén a támogatást. (közüzemi szolgáltatóhoz) kérem átutalni. Az igénylővel egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek (háztartásban együtt élők) hozzátartozók adatai, számuk:...fő. A közeli hozzátartozók neve, ln. neve, születési helye, ideje, anyja neve: A

15 B.... C.... D.... E.... J ö v e d e l e m n y i l a t k o z a t A jövedelem típusai Kére lme ző jöve del me Közeli hozzátartozók jövedelme Házastár s, élettárs A. Gyerm ek B. Szülő C. Nagy szülő D. Egyéb haszná ló E. Összese 1. Munkaviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan és ingó vagyon értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás 5. A gyermek ellátásához kapcsolódó jövedelem (GYES, családi pótlék) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátás (jöv.pótló,gyerm.véd) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 15

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Közgyógyellátás. Az Szt. szerint:

Közgyógyellátás. Az Szt. szerint: Közgyógyellátás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÖZGYÓGYELLÁTÁS. Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra:

KÖZGYÓGYELLÁTÁS. Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra: KÖZGYÓGYELLÁTÁS A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 112-6/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jel:

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...... Születési hely:....születési év, hó, nap:...... Lakóhely:..... Tartózkodási hely:....

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: JÁNOSHALMA VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 11 Neve: 12 Születési neve: 13 Anyja neve:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok Ez a kérelem-nyomtatvány a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet 9. számú

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben