J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme Sajógalgóc, Táncsics u.11. Jelen vannak: 4 képviselő-testületi tag: Jaskó Péter képviselő Sebők József képviselő Lipták János képviselő Makkai Jánosné al Bartus József akadályoztatása miatt nem vett részt az ülésen. A képviselő-testület SZMSZ-ének 17. (1) bekezdése értelmében az ülésvezetési feladatokat Makkai Jánosné al látta el. Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: - - jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Pál Lajosné főelőadó Makkai Jánosné al köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Makkai Jánosné al Előterjesztés módja írásban

2 Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Javaslat a szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Javaslat a al évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. 5. Javaslat a képviselő-testület évi munkatervére. 6. Indítványok javaslatok 6.1. Javaslat támogatási igény benyújtására, a víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére Javaslat dohánytermék árusítás kijelölésére 6.3. Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása Makkai Jánosné al Makkai Jánosné al Makkai Jánosné al Makkai Jánosné al Makkai Jánosné al írásban írásban írásban írásban szóban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Előadó: Makkai Jánosné al A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett és egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 6/ (II.05.) Hat ározat Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: al Határidő: értelemszerűen

3 3 II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előadó: Makkai Jánosné al A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Makkai Jánosné al elmondta, hogy a költségvetés előterjesztése, formája teljesen egyértelmű, világos, nyomon követhető. A gond a tartalmával van, azzal, hogy szinte lehetetlen helyzetbe kerül az önkormányzat az elégtelen állami finanszírozás miatt. Az önkormányzat az elmúlt években sem tudott jelentős léptékben fejleszteni, ellentétben a korábbi időszak eredményeivel. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a rendelet-tervezetben tekintettel az önkormányzat gazdálkodási helyzetére, illetve arra a törvényben rögzített kötelezettségre, hogy az önkormányzat költségvetése működési forráshiánnyal nem tervezhető csak szerződéses kötelezettségen nyugvó pénzeszköz-átadások szerepelnek. Elmondta, hogy amellett, hogy a költségvetés kiadási oldal rendkívül módon alultervezett, a bevételek főleg a saját bevételek elvárt teljesülése, számos bizonytalanságot, veszélyt rejt magában. Összegezve felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat évi költségvetésének végrehajthatósága nagyon sérülékeny. Elegendő, ha valamelyik saját bevétel nem teljesül, vagy egy nagyobb összegű nem tervezett kiadás keletkezik, pl. egy nem várt esemény miatt, a költségvetés nem teljesíthető. Bartus József elmondta, hogy a évi költségvetésben esetleg megtérülés lehet a re kötött biztosítás, illetve annak a megszűnése. A évi költségvetés nem nyújt pl. fedezetet a könyvtáros megbízási díjára, így ezt a feladatot is az önkormányzatnál alkalmazott kisegítő fogja ellátni, munkakörében. Még ez ő esetében is előfordulhat egy óraszám csökkentés, vagy közfoglalkoztatásba vonás. Sebők József képviselő az önkormányzati költségvetést terhelő személyi juttatások nagyságrendjére hívta fel a képviselők figyelmét. Lipták János képviselő kérdezte, a személyi juttatások módosításának lehetőségét. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a illetményén, juttatásain, az al tiszteletdíján egyoldalúan nem módosíthat negatív irányban a képviselő-testület. Ehhez az érintettek kifejezett nyilatkozata, illetve egyetértése szükséges. A képviselők tiszteletdíját rendeleti úton szabályozhatják. A képviselő-testülete egybehangzóan megállapította, hogy a évi költségvetés tervezése és végrehajtása során szinte semmilyen mozgástere nincs. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett és egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

4 4 Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, ére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszközátadás E Ft (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

5 5 A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 3 főben állapítja meg. (16) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 9 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a t, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4. (1) A 2. (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2. (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 5. (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétőlkell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a évi zárszámadásról szóló 9/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet.

6 6 Bartus József Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás. Előadó: Makkai Jánosné al A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők a szociális ellátórendszer elemeiről kértek felvilágosítást a jegyzőtől. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett és egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében; 26. -ában, 32. (1) b.) pontjában és (3) bekezdésében, 43/B. (1), (3) bekezdéseiben, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, ában és a 132 (4) bekezdésenek a)-g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el: I. fejezet I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések, hatásköri szabályok 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Sajógalgóc község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott természetes személyekre. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) és e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a.) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, b.) a települési önkormányzat e, c.) a települési önkormányzat jegyzője, d.) átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja.

7 7 (3) A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházza: a.) a méltányossági ápolási díj, b.) az önkormányzati segély kivéve temetés költségeihez való hozzájárulás céllal c.) a méltányossági közgyógyellátás; d.) az étkeztetés megállapításával összefüggő feladat- és hatáskört, ideértve a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás visszafizetésére való kötelezést, valamint a megtérítés elrendelése esetén a méltányosságból történő elengedés, csökkentés és részletfizetés engedélyezését is. (4) A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a re átruházza: - az önkormányzati segély temetés költségeihez való hozzájárulás céllal megállapításával összefüggő feladat- és hatáskört, ideértve a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás visszafizetésére való kötelezést, valamint a megtérítés elrendelése esetén a méltányosságból történő elengedés, csökkentés és részletfizetés engedélyezését is. 2. A rendelet alkalmazásában az Sztv. 4. -ában megfogalmazott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni. Eljárási rendelkezések 3. (1) A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, a hatósági ellenőrzésre az Sztv ig terjedő rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, a kérelmező köteles a maga és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat becsatolni. (3) A rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket a rendeletben meghatározott kivételekkel - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) mellékletei által rendszeresített nyomtatványokon kell benyújtani, a Kormányrendelet mellékletei szerinti nyomtatványokban meghatározott nyilatkozatok egyidejű csatolásával. Amennyiben a Kormányrendelet mellékletei nem tartalmaznak jövedelemnyilatkozatra vonatkozó részt, illetve a Kormányrendeletben meghatározott kérelem nyomtatványok mellett - amennyiben azok vonatkozásában a Kormányrendelet nem tartalmaz a jövedelemnyilatkozat-nyomtatványra vonatkozó előírást a Rendelet 1. mellékletében meghatározott jövedelemnyilatkozatot kell csatolni. (4) Az Sztv. 10. (2)-(3) bekezdése szerinti időtartamra vonatkozó jövedelemnyilatkozatban megjelölt rendszeres jövedelmekről, a nyilatkozathoz igazolásokat kell csatolni. a.) Rendszeres jövedelmek esetében ilyen igazolás: aa) munkáltatói igazolás, ab.) TB ellátás, és a nyugellátás összegéről a postai szelvény, folyószámla kivonat, ezek hiányában a folyósító szerv igazolása; ac.) az Flt. alapján folyósított ellátásokról postai szelvény, folyószámla kivonat ezek hiányában a folyósító szerv igazolása.

8 8 b.) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetében az ellátást kérelmezőnek az alábbi igazolásokat kell jövedelemnyilatkozatához csatolnia: ba.) mezőgazdasági tevékenységből, egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolása, bb.) őstermelői tevékenységből származó jövedelem igazolása, bc.) adóbevallás vagy annak hiteles másolata. c.) Azokról a nem mérhető jövedelmekről, amelyek a fenti igazolásokkal nem alátámaszthatók, a kérelmező a Rendelet 2. melléklete szerint nyilatkozik. (5) Az ügyfél a (3) bekezdésben meghatározott iratokat a kérelem benyújtásakor, illetve hiánypótlási felhívásra 8 napon belül köteles becsatolni, tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. (2) bekezdése szerinti jogkövetkezményre. (6) A szociális ellátások iránti kérelmet a Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendeltségén (a továbbiakban. Hivatal) kell benyújtani, az egyes ellátásfajtákra rendszeresített nyomtatványon. (7) A Hivatal ügyintézője a kérelmeket gyűjti, döntésre előkészíti, majd azokat a hatáskör gyakorlójának továbbítja úgy, hogy a kérelem az eljárási határidőn belül elbírálásra kerüljön. (8) A Hivatal ügyintézője a kérelmező által benyújtott igazolásokat, nyilatkozatokat előkészítő munkája során ellenőrzi, a hatáskör gyakorlójának utasítására, az ügyfél kérelemben foglalt nyilatkozatainak alátámasztására 3. melléklet szerint környezettanulmányt készít. Fél éven belül készített környezettanulmány ha a benyújtott igazolásokkal, nyilatkozatokkal nem áll ellentétben ismételten felhasználható. (9) A havi rendszerességű szociális ellátások folyósítására a.) jogosult kérelmére és adatszolgáltatása alapján tárgyhónap utolsó banki napján lakossági folyószámlára utalással; b.) tárgyhónapot követő hónap 5-éig, készpénz-kifizetéssel a Községházán kerül sor. (10) Az eseti jelleggel megállapított szociális ellátásokat (alkalmankénti önkormányzati segély), az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül kell az ügyfél részére folyósítani, illetve kifizetni. II. fejezet I. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása 4. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok szerint: a) a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház a továbbiakban: lakóingatlan - előkertje, udvara gondozott legyen, gyom- és gaztalanítására folyamatosan kerüljön sor, évszaknak megfelelően; b) a lakóingatlanon, és azzal határos köz- vagy magánterületen az ellátásra jogosult és annak családja által, háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezve, felhalmozva ne legyen; c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely kialakítása, a higiéniai követelményeknek megfelelő rendben tartása biztosított legyen; d) a lakóingatlanon esetlegesen előforduló kártevő rágcsálók irtása megtörténjen;

9 9 e) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli hó- és csúszásmentesítése megtörténjen; f) a lakóingatlannal határos területen elhelyezkedő csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró, áteresz folyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy az alkalmas legyen a csapadékvíz elvezetésére. (2) Az ellátás jogosultja lakókörnyezete (1) bekezdés szerinti rendben tartásáról a lakhatását szolgáló ingatlan ellátott általi használatának jogcímétől függetlenül köteles Rendszeres szociális segély 5. (1)Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Sztv. 37. (1) bekezdés a)-c) pontjai szerint rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Az Sztv. 37/A. -a szerint a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) együttműködési kötelezettséget nyilatkozatában vállalja. 3) Az együttműködésre kijelölt szerv a feladat ellátására társult önkormányzatok közös fenntartásában, Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központtal (a továbbiakban: Szociális Központ). (4) Az együttműködés keretében a jogosult az alábbiak szerint köteles eljárni: a.) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a Szociális Központ munkatársánál, b.) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában, c.) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedését segítő program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, d.) eleget kell tennie a beilleszkedését segítő programban foglaltaknak, e.) a beilleszkedési programban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése miatt, a programban foglalt időszakonként, de legalább havonta egy alkalommal meg kell jelennie a Szociális Központ munkatársánál. (5)A beilleszkedést segítő programok típusai: a.) együttműködés a Munkaügyi Központtal, b.) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, c.) egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás, d.) életvezetési tanácsadás, e.) személyiségfejlesztő tréning, f.) munkavégzésre felkészítő és integráló program, g.) képzési, átképzési program, h.) munkalehetőség elfogadásával munkavégzés. (6) A jogosult az együttműködési kötelezettségét az alábbi esetekben szegi meg: a.) nem jelenik meg a (4) bekezdés a.) pontjában előírt határidőre a Szociális Központ munkatársánál, b.) nem állapodik meg írásban a beilleszkedést segítő programról, illetve c.) nem teljesíti a beillesztési programban foglaltakat d.) a (4) e. pontja szerinti időpontokban nem jelenik meg a családsegítőnél.

10 10 Lakásfenntartási támogatás 6. (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok szerint: a) a lakóingatlan előkertje, udvara gondozott legyen, gyom- és gaztalanítására folyamatosan kerüljön sor, évszaknak megfelelően; b) a lakóingatlanon háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezve, felhalmozva ne legyen; c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely kialakítása, a higiéniai követelményeknek megfelelő rendben tartása biztosított legyen; d) a lakóingatlanon esetlegesen előforduló kártevő rágcsálók irtása megtörténjen; e) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli hó- és csúszásmentesítése megtörténjen; f) a lakóingatlannal határos területen elhelyezkedő csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró, áteresz folyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy az alkalmas legyen a csapadékvíz elvezetésére. (2) Az ellátás jogosultja lakókörnyezete (1) bekezdés szerinti rendben tartásáról a lakhatását szolgáló ingatlan ellátott általi használatának jogcímétől függetlenül köteles. Méltányossági ápolási díj 7. (1) Méltányossági ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévet betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi és bizonyíthatóan a gondozási, ápolási teendők miatt legfeljebb napi 4 óra időtartamot meg nem haladó kereső tevékenységet folytat, ha a.) az egy főre eső a jövedelem a közös háztartásban élőkre tekintettel nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét; b.) egyedülálló hozzátartozó esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (2) Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó, illetve a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni az Sztv.42. -ában felsorolt esetekben. (3) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. (4) A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot kétévente felül kell vizsgálni. (5) A felülvizsgálat során az ápolt személy nyilatkozatát amennyiben a nyilatkozattételben egészségi állapota, vagy cselekvőképességének hiánya miatt nem akadályozott be kell szerezni arra vonatkozóan, hogy az ápolási díjra jogosult, az ápolási kötelezettségének eleget tesz-e. Ha az ápolt személy nyilatkozata szerint az ápolási díjra jogosult nem teljesíti az ápolási kötelezettségét, az ápolási díjra való jogosultságát és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. (6) A cselekvőképes ápolt személy, az ápolási díj fennállásának időtartama alatt, bármikor nyilatkozhat arról, hogy az ápolást végző személy nem teljesíti ápolási kötelezettségét. Az ápolt személy nyilatkozata alapján az ápolást végző személy, ápolási díjra való jogosultságát és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. (7) Az ápolási kötelezettség teljesítését a Szociális Központ kijelölt munkatársa legalább havonta egy alkalommal, az ápolt lakcímén ellenőrzi. Az ellenőrzés tényéről, az annak során tett megállapításairól feljegyzést készít. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ápolási díjra jogosult nem teljesíti az ápolási kötelezettségét, arról haladéktalanul írásban értesíti a hatáskör gyakorlóját. A Szociális Központ kijelölt munkatársának tájékoztatása alapján az ápolást végző személy, ápolási díjra való jogosultságát és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. (8) Az ápolási kötelezettség teljesítésének (5)-(7) bekezdésben foglalt ellenőrzéséről, a nem teljesítés jogkövetkezményeiről az ápolási díjra jogosult mellett, az ápoltat és a Szociális Központot is tájékoztatni kell, az ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozatban, a határozat egy-egy példányának megküldésével.

11 11 Önkormányzati segély 8. (1) Az önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek önkormányzati segélyt nyújt. (2) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek kell tekinteni különösen azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. (3) A hatáskör gyakorlója elsősorban azokat a személyeket részesíti önkormányzati segélyben, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon figyelembe véve az egyéb önkormányzati rendszeres ellátásokat is nem tudnak gondoskodni, vagy az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel): a.) az árvíz-, belvízkárt szenvedett, vagy egyéb elemi csapással sújtott személyt b.) egészségügyi okokra visszavezethetően ba.) műtéti beavatkozással járó 15 napot meghaladó kórházi kezelést igénylő, bb.) tartósan legalább 30 napot elérő kórházi ápolást igénylő betegségben szenvedő, bc.) 90 napot meghaladó táppénzes állományban lévő rendkívüli élethelyzetbe került személyt. (4) Az önkormányzati segély az alábbi indokokkal alátámasztott létfenntartási problémák kezelésére állapítható meg elsősorban: c.) ellátatlan munkanélküliek segélyezésére, d.) élelmiszer, ruha és gyógyszer, valamint gyógyászati segédeszköz vásárlás céljaira, e.) tüzelő vásárlására, f.) hajléktalan személyek segélyezésére. (5) Gyermekek védelmével, ellátásával kapcsolatosan önkormányzati segélyben részesíthető: a.) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, b.) kiskorú gyermekek tankötelezettségének teljesítésével összefüggő kiadások fedezésére, c.) kiskorú gyermekek intézményi étkeztetésével összefüggő kiadások fedezésére, d.) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, e.) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, f.) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz, g.) a gyermek halmozottan hátrányos helyzete miatt, a gyermek helyzetből adódó hátrányok enyhítésére. (6) Nem nyújtható támogatás: a.) az (5) bekezdés b.) pontban foglalt okra tekintettel, ha a szülő részére az iskoláztatási támogatás szüneteltetik, a szüneteltetés hatálya alatt; b.) Az (5) bekezdés c.) pontban foglaltakra tekintettel, ha a gyermek ingyenes vagy kedvezményes étkezésre jogosult. (7) Az (5) bekezdés szerinti önkormányzati segély hivatalból is megállapítható, különösen gyámhatóság, oktatási intézmény, gyermek- vagy családvédelemmel foglalkozó szervezet indoklást is tartalmazó kezdeményezésére. A hivatalból indult eljárás során, a kérelemre indult eljárás rendelkezései irányadóak. (7) Az önkormányzati segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az önkormányzati segély alkalmankénti vagy havi rendszerességű formájáról a hatáskör gyakorlója dönt, mérlegelési jogkörében.

12 12 (8) Az alkalmanként adott önkormányzati segély összege legalább Ft, de legfeljebb Ft. (9) Önkormányzati segély havi rendszerességgel legfeljebb havi Ft összegben, három hónapra állapítható meg. (10) A havi rendszerességgel megállapított önkormányzati segély folyósítása alatt újabb önkormányzati segély temetési- vagy gyermeknevelési célú kivételével - nem állapítható meg. (11) A (6)-(7) bek-ben meghatározott önkormányzati segély összegének felső határától a hatáskör gyakorlója kivételes méltánylást érdemlő esetben eltérhet, az ügy összes körülményeire tekintettel. A kivételes méltányosság oka lehet különösen tartós súlyos betegség, elemi kár. (12) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerint nyomtatványon kell a Hivatalnál benyújtani. (13) Elemi kár esetén a hatáskör gyakorlója hivatalból kérelem nélkül dönthet, a károsultak, gyorsított segélyezéséről, önkormányzati segélyben való részesítéséről. Ebben az esetben a segély megállapításának alapja, az ingatlanokban, ingóságokban bekövetkezett kár mértéke, illetve az elemi kár miatt beállt egészségügyi, testi sérülés ténye. Az így megállapítandó önkormányzati segélyhez a jogosultnak jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolást nem szükséges benyújtania. A segély összegét a (11) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg a hatáskör gyakorlója. Önkormányzati segély temetés költségeihez való hozzájárulásra 9. (1) Önkormányzati segély temetési költségekhez való hozzájárulás formájában is nyújtható. Az önkormányzati segélyt annak a személynek lehet megállapítani, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Önkormányzati segélyre jogosult az az eltemettető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg. (3)A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege Ft. (4) A segély összege Ft. (5) A segély iránti kérelmet a rendelet 5. melléklete szerint nyomtatványon kell a Hivatalnál benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről szóló a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő, közeli hozzátartozója nevére kiállított eredeti számlát. (6) Ha a kérelmező olyan személy eltemettetéséről gondoskodott, akinek halálesete nem a községben történt, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is. (7) Az (5) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét - vagy a kérelem elutasításának tényét -, illetve a határozat számát a a számlára rá kell vezetni. (8) Nem állapítható meg a segély annak, aki a kérelmet a temetést követő 60 napon túl terjesztette elő. (9) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a segély a temetés költségeinek kifizetésére előre is folyósítható. Ilyen esetben a kérelemhez igazolást kell csatolni a várható költségekről. A temetést követő 30 napon belül a kérelmező köteles a költségeket igazoló számláit benyújtani.

13 13 (10) A temetési költségekhez való hozzájárulásra irányuló önkormányzati segély iránti kérelmet a rendelet melléklete szerint nyomtatványon kell a Hivatalnál benyújtani. II. Természetben nyújtott ellátások Méltányossági közgyógyellátás 10. (1) A közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból megállapítható annak a szociálisan rászorult személynek - egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében - aki az Sztv. 50. (1) vagy (2) bekezdése szerint (alanyi-, normatív közgyógyellátás) közgyógyellátásra nem jogosult, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: a.) a kérelmező családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő kérelmező esetében pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át és b.) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ba) 25 %-át eléri. III. Szociális alapszolgáltatások Az ellátások formái 11..A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében szociális alapszolgáltatásként biztosítja a.) az étkeztetést, b.) a házi segítségnyújtást, c.) a családsegítést, Az ellátások iránti kérelmet a rendelet 6. melléklete szerint kell benyújtani. Étkeztetés 12. (1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az Sztv. 62. (1) bekezdésében meghatározott szociálisan rászorultaknak. (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 65. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (7) Az (1)-(6) bekezdésekben meghatározottakon túlmenően szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki átmenetileg vagy tartósan létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, különösen azt aki saját magára és a vele közös háztartásban élőkre tekintettel jövedelemmel nem rendelkezik.

14 14 (8) A (3) és (5) bekezdés alkalmazásában az egészségi állapotot orvosi igazolással kell alátámasztani. (9) Az étkeztetés biztosítása az önkormányzat által fenntartott óvoda konyháján keresztül, kihordásos rendszerben történik. (10) Az étkeztetés térítési díja: 430 Ft/nap. (11) Az önkormányzat arra irányuló igény esetén a jogosult részére az étel igénybevételének helyére történő szállításáról ingyenesen, külön térítési díj nélkül gondoskodik. (12) A jövedelemmel rendelkező ellátásban részesülő személy, személyi térítési díjának megállapítása során saját, illetve a vele közös háztartásban élő havi rendszeres jövedelmétől függően, jövedelemvizsgálat alapján az intézményi térítési díjból kedvezményre jogosult, a rendelet 7. melléklete szerint. (13) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni. A térítési díj a tárgyhavi étkezési nyilvántartás, az étkezéssel érintett napok száma szerint, tárgyhónapot követő hóban esedékes térítési díj fizetésénél elszámolásra kerül. (14) Az étkeztetésre való jogosultság megszűnik, ha a jogosult azt a.) indokolatlanul 10 napot, b.) bármilyen okból 30 napot meghaladóan nem veszi igénybe valamint ha c.) a térítési díj fizetésre kötelezett jogosult, a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg. Házi segítségnyújtás 13. (1)Az Sztv ában meghatározott jogosulti kör részére, a házi segítségnyújtást, a feladat ellátására társult önkormányzatok közös fenntartásában, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ biztosítja. Családsegítés 14. A családsegítés feladatait, az Sztv. 64 -ában foglaltak alapján a feladat ellátására társult önkormányzatok közös fenntartásában, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ látja el. III. fejezet Záró rendelkezések 15. (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet. (3) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2.; 5. és 7. -a; 8. (2)-(3); (5) bekezdései, a 10. (2) bekezdése. Bartus József Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

15 15 IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Előadó: Makkai Jánosné al A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett és egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 7 / ( II. 0 5.) H A T Á R O Z A T A évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bartus József évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület évi munkatervére. Előadó: Makkai Jánosné al A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők javasolták az ülések 8:00 órai időponttal történő kezdését. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett és egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 8 / ( II. 0 5.) H at ár o z at A képviselő-testület évi munkatervéről. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: értelemszerűen

16 16 VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Javaslat támogatási igény benyújtására, a víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. Dr. Herczeg Tibor jegyző javasolta a képviselő-testületnek, hogy az éves költségvetési törvény alapján, évre vonatkozóan, a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére, támogatási kérelmet nyújtsanak be. Kérte a felhatalmazást a pályázathoz szükséges, jogszabályban meghatározott tartalmú nyilatkozatok megtételére, aláírására. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 9 / ( II. 0 5.) H A T Á R O Z A T T ámogatási igény benyújtásáról a víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete évre vonatkozóan, a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére, támogatási kérelmet kíván benyújtani. Képviselő-testület felhatalmazza a t a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. Felelős: Határidő: értelemszerűen 6.2. Javaslat dohánytermék árusítás kijelölésére Jaskó Péter képviselő falugondnok, tájékozatta képviselő-társait, hogy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, i érkezéssel, azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az ellátás biztosítása érdekében testületi határozattal jelöljenek ki olyan személyt a településen, aki koncessziós jog elnyeréséig dohánytermék árusítást vállal a kijelölési okiratban foglaltak megtartása mellett. A koncessziós pályázati eljárás lefolytatását követően megállapítható, hogy Sajógalgóc településen a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság jelenleg betöltetlen. A település ellátásának biztosítása érdekében az Fdvtv (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy olyan esetben, amikor a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság gyakorlása egy településen megszűnik, vagy még nem is folyik, a tevékenységet az állam a Zrt. által erre külön feljogosított személy útján is gyakorolhatja az új, eredményes pályázat alapján megkötendő koncessziós szerződés aláírásáig. Minderre tekintettel kezdeményezte az ND Zrt. a testület döntését. Mivel a megkeresés szerint az ND Zrt-nek 10 munkanapon belül választ kellett adni, és a községben egyetlen olyan üzlet működik, amely megfelel az ideiglenes kijelölésnek, a képviselő-

17 17 testület utólagos tájékoztatásával a Ujj Józsefné egyéni vállalkozót, a 45.sz. Élelmiszerbolt elnevezésű üzlet üzemeltetőjére tett javaslatot. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 1 0 / ( I I. 0 5.) H A T Á R O Z A T Do h á n y t e r m é k á ru sí t á sá ra v o n at k o z ó k i j e l öl é s rő l. Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezdeményezésére, a település ellátásának biztosítása érdekében az Fdvtv (1) bekezdése értelmében arra tekintettel, hogy a községben dohánytermék kiskereskedelme nem folyik - gyakorolhatja az új, eredményes pályázat alapján megkötendő koncessziós szerződés aláírásáig, Ujj Józsefné egyéni vállalkozót, a 45.sz. Élelmiszerbolt elnevezésű üzlet üzemeltetőjének kijelölésére tett javaslatot jóváhagyja. Felelős: Határidő: értelemszerűen 6.3. Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékozatta a képviselő-testületet, hogy az országgyűlési képviselők évi választásán a szavazatszámláló bizottság feladatait mivel Sajógalgóc egy szavazókörös település a Helyi Választási Bizottság látja el. A HVB jelenleg nem rendelkezik csak 5 taggal és 1 póttaggal, így legalább 1 póttag megválasztása szükséges. A Ve a értelmében, a helyi választási bizottság póttagját a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg; személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A jegyző, mint a HVI vezetője, Pál Tünde, Sajógalgóc Rákóczi u.65. sz. alatti lakosra tett javaslatot. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 1 1/ (I I ) H A T Á R O Z A T H e l y i V á l as z t á si B i z ot t s ág p ótt a gj án ak m e gv á la s zt ás ár ó l. Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Sajógalgóc Helyi Választási Bizottságába póttagként megválasztja Pál Tünde Sajógalgóc, Rákóczi u.65. sz. alatti lakost. A póttag eskütételéről a gondoskodjon. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen.

18 18 Jaskó Péter képviselő falugondnok, tájékozatta képviselő-társait, hogy a vidékfejlesztési programidőszak végével jelenleg folyik közötti vidékfejlesztési programozási időszakra történő felkészülés. A felkészülés első lépése a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület (HFS tervezési terület) előzetes elismerése. A folyamatosság fenntartása érdekében, az önkormányzatnak nyilatkoznia szükséges, hogy továbbra is részt kíván-e venni az Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének elismerésében. A részvételi szándékot képviselő-testületi határozattal kell alátámasztani. Javasolta a képviselő-testület nyilatkozatát a kérdésben. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 1 2 / ( I I. 0 5.) H A T Á R O Z A T N y i l atk o z at a k ö z ött i p r og r a mo z ás i id ős z ak r a v on atk o zó v i d ék f ej l e s zt é si f e l ad at okb an va l ó r és z t v ét e l rő l. Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, nyilatkozok, hogy az önkormányzat részt kíván venni az Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének elismerésében. felelős: határidő:2014. február 20-ig Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően az al a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Bartus József Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

19 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓGALGÓC község T Á R G Y S O R O Z A T : Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 5-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata:6; 7; 8; 9; 10, 11 d./ rendelete: 1; 2 e./ meghívója Napirend sorszáma Napirend tárgya Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Javaslat a szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Javaslat a évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. 5. Javaslat a képviselő-testület évi munkatervére. 6. Indítványok javaslatok: 6.1. Javaslat támogatási igény benyújtására, a víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére Javaslat dohánytermék árusítás kijelölésére 6.3. Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása 6.4. Nyilatkozat a közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladatokban való részt vételről. Előterjesztő Makkai Jánosné al Makkai Jánosné al Makkai Jánosné al Makkai Jánosné al Makkai Jánosné al Makkai Jánosné al Előterjesztés módja írásban írásban írásban írásban írásban szóban Szuhakálló, február 19. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

20 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 5-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 166-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! Bartus József Dr. Herczeg Tibor jegyző Klómer Gézáné költségvetési ügyintéző A döntés formája: határozat Szavazás módja: címzetes főjegyző főelőadó egyszerű többség 1. sz. Határozati javaslat Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A. -a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Sajógalgóc község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez. A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra. Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását. Sajógalgóc, január 27. Bartus József sk.

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-én, 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 14-én, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. SZEPTEMBER 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1140-3/2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben