Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól"

Átírás

1 Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól egységes szerkezetbe a 5/2010. (IV. hó 7. nap) rendelettel Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1.. (2) bekezdésében, 25.. (3) bekezdésében, 26.., 32.. (1) bekezdésében, illetve (3) bekezdésében, 37/D. (3) bekezdésében, 38.. (2) bekezdésében, 43/B. (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46.., 47.. (1) bekezdésének, 50. (3) bekezdésében, valamint az 58/B. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet célja E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében az önkormányzat anyagi teljesítő képességére is figyelemmel meghatározza a szociálisan rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható, pénzbeli, vagy természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit. A rendelet hatálya kiterjed: 2. A rendelet hatálya (1) Nyírbogdány községi önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó: a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya a 3. a)-b) pontjában meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamit, b) az 5. -ban meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

2 (4) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében: a.) Jövedelem: az Szt. 4.. a.), ab.) pontja szerinti jövedelem. b.) nem minősül jövedelemnek: az Szt bek. a.),ab) 7.pontja, 4.. (1) bek. a.), ab. 4.) pontja. c.) vagyon: a vagyon vizsgálatánál az Szt 4.. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározottakat kell figyelembe venni. d.) közeli hozzátartozó: az Szt bek. d.) pontja. e.) rendszeres pénzellátás: az Szt. 4.. (1) bek. i.) pontja f.) Fenntartó: az Szt. 4.. m-me.) pontja g.) fogyasztási egység: az Szt. 4. n.) pontja. 3. A rendelet alkalmazásában a) szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás a(z): - időskorúak járadéka, - aktív korúak ellátása rendelkezésre állási támogatás rendszeres szociális segély, - lakásfenntartási támogatás, - ápolási díj, - átmeneti segély, - temetési segély, b) természetben nyújtott szociális ellátás a(z): - méltányossági közgyógyellátás, -egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság c.) szociális alapellátások -étkeztetés, -házi segítségnyújtás, -családsegítés 4. Eljárási rendelkezések (1) A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL tv. (továbbiakban Ket.) rendelkezéseit az Szt-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket az ellátás formájának megfelelő nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában kell benyújtani. (3) A kérelem és az esetleges jogorvoslat benyújtására elektronikus úton nincs lehetőség. (4) A jogosultság megállapításakor

3 a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (5) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a családjában élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni. (6) A jövedelem igazolása az alábbi dokumentumokkal történhet: - munkáltatói igazolás, - családi pótlék szelvény,szükség esetén Magyar Államkincstár e tárgyban kiadott igazolása - nyugdíjszelvény és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött éves nyugdíj összesítő lap vagy a nyugdíjas igazolvány, - vállalkozók esetében az előző évi jövedelemadó alapra vonatkozó nyilatkozat tétel. (7) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, úgy a Polgármesteri Hivatal megkéri az APEH igazolását a jövedelemadó- alap tárgyában. (8) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül már bármely ügyben vizsgálta és nem feltételezhető lényeges változás. (9) Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatalt értesíteni. 5. Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka (1) Az önkormányzat jegyzője időskorúak járadékában részesíti azt a személyt, aki megfelel az Szt. 32./B..-ban foglaltaknak. (2) A megállapított időskorúak járadékát a jogosult részére a tárgy hónapot követő hó 5. napjáig lakossági folyószámlára, a lakossági folyószámlával nem rendelkezők részére postai utalványon kerül utalásra. (3) Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. 6.. Aktív korúak ellátása (1) Az aktív korúak ellátására az Szt. valamint a végrehajtási rendeletei mindenkor hatályos rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. (2) Aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a jegyző az Szt (1) bekezdés, valamint a 37/B.. (1) bekezdés szerint személynek. (3 ) Az Szt 37/B. (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyre jogosult. A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a települési önkormányzattal kötött hatósági szerződésben vállalhatja a közfoglalkoztatásban való részvételt. A hatósági szerződést kötő személy rendszeres szociális segélyre nem jogosult.

4 (4) Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg (5) bekezdésben foglaltak kivételével- csak egy személy jogosult. (5) Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a rendelkezésre állási támogatást míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. (6) Az Szt 37..(1) szerinti személyt rendelkezésre állási támogatás illeti meg. A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A 37.. (1) bekezdés szerint személy esetében az aktív korúak ellátásra való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megállapításáról. (7) A (2) bekezdés szerinti aktív korúak ellátására jogosult személy (a továbbiakban: együttműködő személy) az aktív korúak ellátása folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (Együttműködésre kijelölt szerv). (8) A (2) bekezdésben meghatározott személy az együttműködés keretében a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (9)) Az együttműködésre kijelölt szerv a megállapodás megkötését követően a megállapodás 1 példányát haladéktalanul megküldi a jegyzőnek. (10) A beilleszkedést segítő program az aktív korúak ellátásában részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a.) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b.) az együttműködő személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, c.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. (11) Az együttműködő személynek az aktív korúak megállapítása iránti kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az együttműködésre kijelölt szervvel az együttműködést vállalja. (12) Az együttműködő személy esetében az aktív korúak megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a) az együttműködési kötelezettség tartalmi elemeiről, b) arról, hogy az együttműködő személy a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni, valamint c) az együttműködés hiányának az Szt. szerinti következményeiről. (13) Az Szt. 37/B.. (1) bekezdés d.) pontja szerint személynek az Szt (1) bekezdésében foglaltak teljesítése alól a települési önkormányzat mentesítési feltételeket állapíthat meg a közfoglalkoztatásban történő részvételt akadályozó vagy kizáró családi körülményeire vagy mentális állapotára tekintettel. (14) A (13) bekezdés szerinti személy számára adható felmentési okok három kategóriába sorolhatók: a.) Családi körülmények

5 b.) Egészségi állapot c.) Mentális állapot (15) A (13) bekezdés szerinti személyek, akik a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni családi vagy egészségi vagy mentális állapotuk miatt, vagy összetetten több tényező együtteseként nem képesek a közfoglalkoztatást vállalni, így RÁT-ra sem jogosultak. (1) Az Együttműködésre kijelölt szerv által szervezett beilleszkedést segítő programtípusok: a) tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi) b) egyéni képességeket fejlesztő valamint az életmódot formáló foglalkozások, c) munkavégzésre történő felkészülési program (egyéni, csoportos). 7. (2) A beilleszkedést elősegítő programban történő megjelenés időpontjáról a Szolgálat írásban értesíti az együttműködő személyt, úgy hogy az értesítést az időpont előtt legalább 5 nappal megkapja. (3) A beilleszkedést segítő program keretében tartott foglalkozáson az együttműködő személynek meg kell jelennie, képviseletnek nincs helye. A foglalkozáson jelenléti ívet kell aláírnia. (4) Az Együttműködésre kijelölt szerv a megállapított aktív korúak ellátásának folyósításának időtartama alatti együttműködés keretében d) figyelemmel kíséri a 8. (5) bekezdés szerinti határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá az együttműködő személyt a jogerős határozat alapján a szervnél történő megjelenésekor nyilvántartásba veszi, e) tájékoztatja az együttműködő személyt az e rendelet 8. (3) bekezdése (Szt. 37/D. - ának (3) bekezdése szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, f) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül az együttműködő személy bevonásával, valamint az e) pont szerinti esetben kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, g) folyamatosan kapcsolatot tart az együttműködő személlyel és legalább kéthavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, h) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges az együttműködő személy bevonásával módosítja a programot. (5) Az Együttműködésre kijelölt szerv i) jelzi a jegyzőnek, ha az együttműködő személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint j) a (2) bekezdés e) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. 8. (1) Ha a aktív korúak ellátásában részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a) az együttműködési kötelezettség neki felróhatóan két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:

6 a) ha a 9.. (1) bekezdésében foglalt beilleszkedést segítő programok közül a számára előírt programban, a foglalkozáson önhibájából eredő okból nem vesz részt, b) a programból való önhibáján kívüli okból történő távolmaradását az elmulasztott időponttól, vagy a mulasztásról való tudomásszerzésről számított 3 munkanapon belül nem igazolja, c) a foglalkozás befejezése előtt a foglalkozásról engedély nélkül távozik, d) e rendelet 8. (2) és (4) bekezdéseiben szabályozott kötelezettségét nem teljesíti. (3) Az együttműködő személy a beilleszkedést segítő programból való távolmaradását az alábbiak szerint igazolhatja: a) orvosi igazolás, kórházi jelentés, b)alkalmi munkavállalói kiskönyv (amennyiben aznap dolgozott), c)a munkaügyi központ által kiállított kiskönyv (amennyiben aznap jelentkeznie kellett), d)bírósági, vagy más hatósági idézés (amennyiben aznap idézésre kellett megjelennie). (4) Amennyiben az együttműködő személy az elmulasztott időpontot a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően igazolja, a Szolgálattal új megjelenési időpontban állapodnak meg, amely időpont közlése szóban is történhet az időpont közlésének egyidejű feljegyzése mellett. (5) Amennyiben az együttműködő személy az együttműködési kötelezettségét a (2) bekezdésében foglaltak szerint megszegte, annak tényét a Szolgálat a mulasztás tudomására jutásától számított 5 napon belül köteles jelezni a jegyző felé. (1) A települési önkormányzat az aktív korúak ellátásában részesülő személy munkaerő piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. (2) aktív korúak ellátásában részesülő személy az önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja az Szt. 35. (1)-(2) bekezdésében foglaltak teljesítését, ha a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint az Flt a (2) bekezdésének b) és d) pontjának megfelel, és b) a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, c) a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az Flt a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott időtartam felét nem haladja meg és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri. (3) A felajánlott, (2) bekezdés szerinti megfelelő munkalehetőségről a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a munkakezdés időpontjánál legalább hét munkanappal korábban tájékoztatni kell. (4) Az önkormányzat különösen az alábbi területeken szervez foglalkoztatást a) köztisztaság feladatok: közterületek tisztán tartása, parkosítás, hómentesítés, síktalanítás; 9. b) környezetvédelem: gyommentesítés, allergiát okozó növények eltávolítása, belvízvédelem, csatornahálózat rendben tartása; c.) személyi szolgáltatások: házi segítségnyújtás keretében ebédkihordás, gyógyszerkiváltás, udvarrendezés, lakás tisztántartása, tüzelő előkészítése, bevásárlás; d..) igazgatási feladatok segítése: közfeladatok ellátásával kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése.

7 e.) Az önkormányzat megállapodás alapján közcélú munkavégzés keretében gazdasági társaságnál, állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetnél vagy társadalmi szervezetnél jogszabály alapján feladatokat láthat el. (5) A munkaszerződéseket az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá. (6) A foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részelülő személyek feladatait a munkavégzésre kijelölt intézmény vezetője határozza meg és a jogviszony fennállása alatt irányítja, felügyeli munkájukat Lakásfenntartási fenntartás (1)Helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át eléri. (2)A helyi lakásfenntartás elismert havi költsége az e rendeletben elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. (3)Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 400,-Ft (4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: a) ha a háztartásban egy személy lakik 40 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 50 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 60 nm, d) ha a háztartásban négy vagy annál több személy lakik 80 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (5)A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege ft 11.. (1)A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem egy éven belül két alkalommal nyújtható be. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a támogatást kérő nyilatkozatát a) az Szt ának a), c) és h) pontjában szereplő adatairól, b) a lakásban tartózkodásának jogcíméről, c) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról, valamint d) annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre tekintettel a támogatást igényli, e) nyilatkozatot arról, hogy a háztartásban előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék került felszerelésre. (3)A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó jövedelemnyilatkozat, jövedelem igazolás, továbbá a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása szükséges. (4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás időtartama tárgy évben hat hónapot nem haladhatja meg. (6) A támogatás megállapítása a képviselő-testület Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottsága hatáskörébe tartozik.

8 (7)A megállapított támogatás a jogosult részére a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig lakossági folyószámlára, a lakossági folyószámlával nem rendelkezők részére pedig postai utalványon kerül utalásra. 12. Ápolási díj (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás (Szt. 40. ). Az ápolási díjat az Szt (2) bekezdése és 43/A.. (1) bekezdése alapján a jegyző állapítja meg. Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló a. súlyosan fogyatékos az Szt 41.. (3) a.), vagy b. tartósan beteg 18. év alatti Szt 41.. (3) b.) személy gondozását, ápolását végzi. (2) Az ápoló személy kötelezettségeinek teljesítését a polgármesteri hivatal szükség szerint ellenőrzi. (3) Ha az ellenőrzés megállapításai szerint az ápoló kötelezettségeit nem teljesíti, így különösen, ha megállapítható, hogy: a./az ápoló az ápolt önálló életvitelének fenntartásához az ápolt személy hozzájárulása nélkül nem a lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, vagy b./az ápoló az ellátást nem az ápolt személy fizikai, mentális, szociális szükséglete, életkora, élethelyzete és egészségügyi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosítja, úgy az ellátás megszüntethető. (4) A megállapított ápolási díjat a jogosult részére a tárgy hónapot követő 5. napjáig lakossági folyószámlára, a lakossági folyószámlával nem rendelkezők részére pedig postai utalványon kerül utalásra. (5) Ha az ápolási díjat súlyosan fogyatékos személy, vagy tartósan beteg 18. év alatti személy gondozására kérték, valamint ha fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozására tekintettel kérték, az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az előző felülvizsgálatot követő második év március 31. napjáig kell végrehajtani. 13. Átmeneti segély (1)Átmeneti segély állapítható meg létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak, így különösen: -30 napot meghaladó tartós táppénzes állomány, -átmenetileg ellátatlanná válás esetén, -gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzés esetén, -családban történt baleset esetén, -családban bekövetkezett betegség, illetve 5 napot meghaladó kórházi ápolás esetén. a.) gyógyászati segédeszköz árához való hozzájárulásként azon személyek részére állapítható meg átmeneti segély, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át és közgyógyellátás iránti kérelmét elutasították.

9 b.) A (2) bekezdés a.) pontja esetében az adható összeg a legalacsonyabb áron beszerezhető gyógyászati segédeszköz árának megfelelő összeg, de legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 40%-a. (3)Átmeneti segély elbírálása esetén szociálisan rászorulónak tekinthető az a személy, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében annak 150%-át. (4) Átmeneti segély évente legfeljebb két alkalommal adható. Az egy naptári évben adható összeg felső határa nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 42 %-át a (3) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeket figyelembe véve. (5)Az átmeneti segély rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében a segély alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek vásárlására jogosító utalványként felhasználható határozattal is nyújtható. (6)A (4) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően rendkívüli méltánylást érdemlő esetben az összes körülményhez igazodó mértékű átmeneti segély nyújtható. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetek: -a családban nem betegség miatt bekövetkezett haláleset, -elemi csapás, -súlyos baleset, -súlyos betegség. (7)Az egy családban vagy háztartásban élők külön-külön nem segélyezhetők (8)Egy naptári éven belül ugyanazon személy (család) kérelemre legfeljebb két alkalommal részesülhet átmeneti segélyben. (9) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi a (4) bekezdésben meghatározott segélyezési eseteken túl évente egy alkalommal, karácsony előtt 70 éven felüli személyeket, három és több gyermekét nevelő szülőt, továbbá gyermekét egyedül nevelő szülőt átmeneti segélyként pénzbeli vagy természetbeni ellátásban lehet részesíteni. (10) Átmeneti segély nem állapítható meg: a./ annak az aktív korú, nem foglalkoztatott személynek, aki az állami foglalkoztatási szervvel álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét nem tudja igazolni, b./ annak a személynek, akinek a közös háztartásában élők lakásukat nem lakás célú helyiségüket, bérlemény útján hasznosítják, üdülővel foglalkoztatáshoz nem szükséges gépkocsival rendelkeznek. c) Akinek életvitele alapján megállapítható, hogy nincs rászorulva a támogatásra. d) Aki a Ptk. értelmében tartási szerződés jogosultja. e) Akinek önhibájából nincs a létfenntartása biztosítva. f.) Aki saját belterületi kertjét önhibájából gondozatlanul, parlagon hagyja. g.) Akinek a lakása, lakókörnyezete az alapvető higiénés szabályoknak sem felel meg, önhibájából adódóan elhanyagolt, gondozatlan, amely káros hatással van a saját és az ott lakók, így különösen a családban élő gyermekek egészségére és fejlődésére. (11) Az átmeneti segély megállapítása a Képviselő-Testület Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kultúrális Bizottsága hatáskörébe tartozik. (12) Az átmeneti segély megállapítását követően a polgármesteri hivatal házipénztárából kerül kifizetésre.

10 14.. Temetési segély (1)Temetési segély nyújtható annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetné, feltéve, hogy családjában az egy főre eső havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (2) Az (1) bekezdés szerint temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: Ft. (4) A temetési segélyt a polgármester állapítja meg. (5) A (2) bekezdés szerinti temetési segély összegét utólag, a bemutatott számlák alapján a kérelmezőnek a polgármesteri hivatal házipénztárában kell kifizetni. (6)A kérelemhez mellékelni kell a) a kérelmező nyilatkozatát, hogy, a hadigondozásról szóló évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesült-e, b) ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, c) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát Természetben nyújtott szociális ellátások Méltányossági közgyógyellátás (1) Az Szt (3) bekezdése alapján közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg, annak a kérelmezőnek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékeként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó összeget, és a./ a családban az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, b./ egyedül élő esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%- át nem haladja meg. (2) A közgyógyellátásra való jogosultság egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap. (3)A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot az Sztv (4) bekezdése alapján a jegyző állapít meg Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Az önkormányzat jegyzője az Szt ban meghatározottak figyelembe vételével az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultságot állapít meg.

11 17.. Szociális szolgáltatások Étkeztetés Az önkormányzat az Szt ban meghatározott étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatokat az Szt a szerint a Nyírbogdányi Református Egyházközséggel kötött ellátási szerződés alapján biztosítja Házi segítségnyújtás Az önkormányzat az Sztv 63. -ban meghatározott házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladatokat az Szt a szerint a Nyírbogdányi Református Egyházközséggel kötött ellátási szerződés alapján biztosítja Családsegítés Az önkormányzat az Szt ban meghatározott családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatokat az önkormányzat által alapított Családsegítő Szolgálat keretén belül biztosítja Köztemetés Az önkormányzat polgármestere a Szt ban meghatározottak figyelembe vételével köztemetést rendel el, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 21. Helyi szociálpolitikai kerekasztal (1) Az önkormányzat képviselő-testülete helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet, amely évente legalább egy ülést tart. A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: A település polgármestere, a képviselő-testület Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke, az önkormányzat közigazgatási területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, a nyírbogdányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 22. Záró rendelkezések (1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján 15 napig tartó kifüggesztéssel gondoskodik. (2) E rendelet hatályba lépésével az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni. Balogh Tibor polgármester A rendeletet április 7-én kihirdettem Szentpéteri Szabolcs jegyző Szentpéteri Szabolcs jegyző

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászapáti Város

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Tószeg Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(II.23.) RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások helyi szabályozásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(XII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások helyi szabályozásáról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra.

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (VI. 10.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2009. (IV. 27.) Kt. rendelet (továbbiakban R ) módosításáról 1.. Az R 2.. (1) bekezdése

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2012.(II.24.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátások

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. július 25. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011.

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2003. /IX. 29./ R E N D E L E T E a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2008.(VII. 28.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2008.(VII. 28.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2008.(VII. 28.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben