Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz"

Átírás

1 1 Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz amely egyrészről a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa György u. 31, Cg , adószám: , törzsszám: , fizetési számla száma: , képviselők és beosztásuk: ), mint hitelező (továbbiakban: Bank), - másrészről (családi és utónév, születéskori név /előző név; leánykori név/, amennyiben van, házassági név, édesanyja születéskori /előző név; leánykori név/ családi és utóneve, szül. helye és ideje, lakcíme/levelezési címe/, személyi azonosító, adóazonosító jel, állampolgárság, azonosító okmány típusa, száma), mint adósok, adóstársak amennyiben tulajdonosok, egyben zálogkötelezettek (továbbiakban Adósok), valamint (családi és utónév, születéskori név /előző név; leánykori név/, amennyiben van, házassági név, édesanyja születéskori /előző név; leánykori név/ családi és utóneve, szül. helye és ideje, lakcíme/levelezési címe/, állampolgárság, azonosító okmány típusa, száma), mint készfizető kezesek (továbbiakban Kezesek), (Adósok és Kezesek együtt továbbiakban Kötelezettségvállalók), valamint (családi és utónév, születéskori név /előző név; leánykori név/, amennyiben van, házassági név, édesanyja születéskori /előző név; leánykori név/ családi és utóneve, szül. helye és ideje, lakcíme/levelezési címe/, személyi azonosító, állampolgárság, azonosító okmány típusa, száma), mint zálogkötelezettek, és egyben készfizető kezesek, (továbbiakban Zálogkötelezettek), (Kötelezettségvállalók és Zálogkötelezettek együtt továbbiakban Kötelezettek), (Kötelezettek és Bank együtt továbbiakban Szerződő Felek), között az alulírott helyen és napon a jelen okiratban foglalt feltételekkel jött létre.

2 2 1.) A Bank a (település) hrsz. alatt lakosok tulajdonaként nyilvántartott közigazgatási számú ingatlanon céljára/ VAGY közigazgatási számú ingatlanon céljára nyújtott jelzáloghitel kiváltására 1,- Ft, azaz forint lakáscélú pénzintézeti kölcsönt bocsát az Adósok rendelkezésére. Amennyiben jelen kölcsönszerződés nem kerül közokiratba foglalásra, úgy a kölcsön folyósításának feltétele a jelen kölcsönszerződés megkötését követően az Adósok közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú, a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 23/C. -ában foglaltaknak megfelelő kötelezettségvállaló nyilatkozata rendelkezésre bocsátása. 2.) Az Adósok az 1.) pont szerinti,- Ft összegű lakáscélú pénzintézeti kölcsönt és járulékait számú,,- Ft azaz forint összegű, napján kezdődő havi gyakoriságú, minden naptári hónap... napján (amennyiben az nem banki munkanap, úgy a következő banki munkanapon) esedékessé váló részletekben év futamidő mellett napjáig bezárólag tartoznak megfizetni. A kölcsön folyósítására az Adósok külön rendelkezése hiányában a szerződéskötés napján bankszámlára történő átvezetéssel/átutalással kerül sor. Az Adósok által fizetendő teljes összeg (a visszafizetendő kölcsön és a futamidő alatt felszámításra kerülő hiteldíj összege).. Ft, azaz forint. Az Adósok tudomásul veszik, hogy az általuk fizetendő teljes összeg a jelen kölcsönszerződés aláírásakor megállapított járulékok és törlesztési időpontok figyelembevételével került meghatározásra, így a jelen szerződésben rögzített időponthoz képest eltérő időpontban teljesített befizetések, valamint a hiteldíj változása esetén a törlesztő részletek összege és a fizetendő teljes összeg is megfelelően módosul. A kölcsön törlesztő részlete a hiteldíj változásakor újra megállapításra kerül. Az Adósok az esedékessé váló törlesztő részletek befizetését, a kölcsöntartozás és járulékai megfizetését elsősorban a Banknál vezetett bankszámlájukon megfelelő fedezet biztosításával, továbbá pénztári befizetéssel, illetve más hitelintézetnél vezetett fizetési számlájukról történő átutalással teljesítik. Az Adósok jelen szerződés aláírásakor a törlesztő részletek más hitelintézetnél vezetett bankszámlájukról történő beszedése érdekében a Bank javára külön okiratba (felhatalmazó levél) foglalt felhatalmazást adnak. Adósok tudomásul veszik, hogy az általuk fizetett törlesztő részlet a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. A hiteldíjat az Adósok a törlesztés kezdetétől a havi törlesztő részlettel együtt fizetik meg. Amennyiben az Adósoknak több jogviszony alapján több tartozása áll fenn a Bank felé, Szerződő felek úgy rendelkeznek, hogy az Adósok által teljesített befizetések elsősorban a fennálló és esedékessé vált valamennyi költség, majd összes kamat és végül a tőketartozások kiegyenlítésére kerülnek elszámolásra. Ennek megfelelően az Adósok tőketartozása a befizetésekkel mindaddig nem csökkenthető, míg bármelyik jogviszonyból az Adósoknak esedékessé vált költség vagy kamattartozása állna fenn a Bank felé. A Bank évente egy alkalommal törlesztési táblázat formájában közli az Adósokkal a fennálló kölcsöntartozás összegét, a felszámított hiteldíjat (ügyleti kamatot), valamint az Adósok által teljesített törlesztés összegét. Az Adósok a fennálló tartozásról - 1 A nem kívánt rész törlendő!

3 3 törlesztési táblázat formájában -, díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen jogosultak a kölcsönszerződés fennállása alatt kivonatot kérni. 3.) Adósok tudomásul veszik, hogy az 1.) pont szerinti lakáscélú pénzintézeti kölcsön kamata 6 hónapos BUBOR referencia kamatlábhoz kötött. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb és a kamatfelár összege, amely a szerződéskötés időpontjában évi. %. (. % +. %). Tekintettel arra, hogy a Bank az ügyleti kamaton felül rendszeresen fizetendő kamat jellegű díjat, költséget nem számít fel, a kölcsön ügyleti kamata megegyezik a teljes induló hiteldíjjal, amely az aláírás időpontjában tehát évi %. A hiteldíj fizetés kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja a kölcsön megszűnését eredményező törlesztés jóváírását megelőző nap. A hiteldíjat a kölcsön havi törlesztő részletei (2./ pont) magukban foglalják, a lejáratot követően azonban a még fennálló tőketartozás után a teljes kiegyenlítésig a Bank jogosult a kölcsönszámlát - a késedelmi kamatok mellett - további hiteldíjjal megterhelni és megfizetését követelni. A referencia-kamatláb mértékét referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként (kamatperiódusonként) kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. Az első kamatperiódus a kölcsön folyósítása napján kezdődik és a folyósítás napjától számított hatodik hónap folyósítás szerinti napját megelőző napig tart. Minden további kamatperiódus az előző kamatperiódus utolsó napját követő napon kezdődik és a következő kamatperiódus utolsó napján az utolsó kamatperiódus esetén a kölcsön lejáratának a napján végződik. Az ügyleti kamat mértéke a kamatperiódus fordulónapján a referenciakamatláb változásának megfelelően módosul. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a referencia-kamatláb változásról a Bank külön értesítést nem küld Adósok részére, a változást a Bank honlapján (www.mohacsitakarek.hu) ill. az ügyféltérben Hirdetményben közzéteszi. A legfeljebb 3 éves futamidejű kölcsönt a Bank a futamidő teljes időtartamára rögzített (fix) kamatfelárral nyújtja, s a kamatfeltételek Adósok számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű kölcsönök esetében a Bank az ügyleti kamat részét képező kamatfelárat az Adósok számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatfelárperiódus fordulónapjával módosíthatja. A Bank jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - azonban a kölcsön futamideje alatt legfeljebb 5 alkalommal - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: A kamatfelár-változtatási mutató 2 : H4F 3-18 éves futamidejű hitelek esetében a H4F éves futamidejű hitelek esetében a H4F5 A kamatfelár módosítására a Bank a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A Kölcsön 3 éves kamatfelárperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: [ ] [ ] [ ] Az utolsó kamatfelár-periódus időtartama 3 évnél rövidebb is lehet (a kölcsön futamidejének végéig tart). 2 Futamidő szerint aláhúzással kell jelölni a vonatkozó kamatfelár-változtatási mutatót.

4 4 A Bank az új kamatfelár-periódusban alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg. Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Bank az Adós javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. A Bank az ügyleti kamaton kívül csak olyan költséget állapít meg és módosít - annak növekedésével arányosan - az Adós számára hátrányosan, amelyet jelen szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a az Adóssal való kapcsolattartás során közvetlenül az Adós érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben merült fel. A költséget a Bank annak felmerülésekor érvényesítheti az Adóssal szemben. A Bank díj a jelen szerződésben kikötött díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal. Ha a kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban Adósokra nézve hátrányosan változik, Adósok jogosultak a kölcsönszerződés költség- és díjmentes felmondására. A felmondást Adósok legkésőbb a kamatperiódus lejártát megelőző 60 napig írásban kötelesek közölni a Bankkal, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy Adósok a fennálló tartozásukat haladéktalanul, de legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján teljesítsék a Bank részére. Ennek elmulasztása esetén a Bank a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesítheti az Adósokkal szemben. Amennyiben az Adósok a módosítás hatályba lépését megelőző 60. napig írásban a szerződést nem mondják fel, úgy a módosítást általuk elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Bank az értesítésben meghatározott hatályba lépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti kamatot jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatályba lépési időpontot megelőző időszakra megállapított kamatot és egyéb feltételeket nem érinti. 4.) Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződés megkötése előtt a Bank a hitelkérelemben foglaltak és a hatályos jogszabályok alapján meghatározta és az Adósokkal közölte a jelen szerződés tárgyát képező kölcsönök vonatkozásában az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót (THM), melynek mértéke... %. A teljes hiteldíj mutató számítása során figyelembe vett költségek, illetve díjak: - az igényelt kölcsönösszeg után számított hitelbírálati díj:. Ft; - helyszínelés díja:. Ft; - értékbecslés díja: Ft; - a jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja :. Ft; - a bankszámlához kapcsolódó jutalékok, díjak, költségek és egyéb fizetési kötelezettségek (Hirdetmény szerint): o számlavezetési díj:..ft/hó; o tranzakciós díj: legalább.%, de legfeljebb. A THM számítása során figyelembe nem vett, a mindenkori Hirdetmény szerinti, a szerződéskötéskor az alábbi összegű (esetleges) egyéb költségek: - a vagyonbiztosítás éves díja várhatóan.. Ft; szerződésmódosítás díja: aktuális kölcsöntartozás. %-a, legfeljebb azonban Ft; prolongálás esetén fizetendő prolongálási költség az aktuális kölcsönösszeg... %-a, legfeljebb azonban.ft;

5 5 futamidőn belüli átütemezés: aktuális kölcsöntartozás..%-a, legalább Ft; ügyintézési díj: aktuális kölcsöntartozás. %-a, legalább Ft; előtörlesztési díj: előtörlesztett tőkeösszeg. %-a, legfeljebb azonban. Ft; felszólítás, felmondás díja (esetenként): Ft; a közokiratba foglalás esetén fizetendő költség és díj várhatóan (közjegyzői díj) várhatóan. Ft; késedelmi kamat: a nem vagy késedelmesen megfizetett összeg és a hátralékos napok száma alapján évi 6% mértékkel számított összeg. Adósok a kölcsönnel, illetve jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségeket ideértve az esetleges szerződésszegés miatt felmerülő igényérvényesítési, végrehajtási költségeket is kötelesek a Bank részére megtéríteni. A költségek a felmerülés, illetve a teljesítés időpontjában válnak esedékessé. 5.) Az Adósok jogosultak a lejárat előtt a kölcsön teljes vagy részösszegének előtörlesztésére. Az előtörlesztésről az Adósok a Bankot legalább a befizetést megelőző 2 banki munkanappal írásban kötelesek értesíteni. Az előtörlesztésről szóló értesítésnek tartalmaznia kell az Adósok által fizetendő összeget, a befizetés napját. Az előtörlesztés módjára és elszámolására a törlesztő részletek megfizetésére vonatkozó szabályok az irányadók (megfelelő fedezet biztosítása a fizetési számlán, ennek hiányában készpénz befizetés). Az Adósok előtörlesztése esetén a Bank a kölcsön nyújtásához szerzett külső források költségeinek megtérítése címén előtörlesztési díjra tarthat igényt, mely az előtörlesztett kölcsönösszeg és az aktuális Hirdetményben meghatározott mérték szorzatával kerül megállapításra. A felszámított előtörlesztési díj mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, kivéve, ha az előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik. Előtörlesztés esetén a Bank az előtörlesztési díjon felül egyéb fizetési kötelezettséget nem írhat elő. Nem illeti meg a Bankot az előtörlesztési díj, amennyiben - a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően az Adósok első alkalommal teljesítenek részleges vagy teljes előtörlesztést, de a Bank igényt tarthat az előtörlesztési díjra akkor, ha az előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a 1.) pontban meghatározott kölcsönösszeg felét; - az Adósok teljes előtörlesztése (végtörlesztés) esetén, ha az Adósok fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesítettek; - az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történik. 6.) Az Adósok a futamidő alatt írásban a kérelmet alátámasztó indokok pontos megjelölésével - kezdeményezhetik a Banknál a futamidő meghosszabbítását. Amennyiben a Bank a futamidő meghosszabbításához hozzájárul, és arra öt éven belül nem került sor, a futamidő meghosszabbításáért a Bank semmilyen mértékű díjat, jutalékot vagy költséget nem számít fel. Amennyiben Adósok jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségük teljesítésével legalább kilencven napos késedelemben vannak, Adósok írásbeli kérelmére a Bank a futamidő meghosszabbításához legfeljebb öt évvel hozzájárul, amiért semmilyen mértékű díjat, jutalékot vagy költséget nem számít fel. 7.) Amennyiben az Adósok a jelen szerződésben foglalt törlesztési- és kamatfizetési kötelezettségüknek esedékességkor nem, vagy csak részben tesznek eleget, úgy

6 6 késedelembe esnek és az így hátralékossá vált tőke- és kamattartozás után (a tőketartozás esetén az ügyleti kamaton felül) évi 6 %, azaz hat százalék mértékű késedelmi kamatot tartoznak megfizetni. 8.) A Bank a kölcsönt lakásépítés, bővítés, felújítás esetében a készültségi foknak megfelelően, lakás vásárlása esetében az adásvételi szerződésben foglalt ütemezés szerint folyósítja, az eladó bankszámlájára történő átutalással. Adósok tudomásul veszik, hogy a Bank jogosult a kölcsön célnak megfelelő felhasználását a helyszínen (a lakásban) ellenőrizni, illetőleg annak igazolását az Adósoktól igényelni. 9.) Adósok tudomásul veszik, hogy építési munkálatok esetén az építkezést a kölcsön felhasználásával oly módon kell folytatniuk, hogy az az előírt időpontra befejezést nyerjen. Az építkezés befejezési határideje napja. 10.) Adósok kötelesek az építkezés során mindazokat az előírásokat betartani, amelyeket az építési engedély tartalmaz, és az építési hatóság által kiadott használatbavételi engedélyt, annak kiadásától számított 15 napon belül a Banknak bemutatni. 11.) Az új építmény(rész) építésének befejezése után a használatbavételi engedély kiadásától számított 180 napon belül Adósok gondoskodni tartoznak arról, hogy a jelzálogul lekötött ingatlan tulajdoni lapja I. részén a kölcsön igénybevételével készült építmény feltűntetésre kerüljön. 12.) Az Adósok a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 34. (1) bekezdése alapján felhatalmazzák a Bankot arra, hogy amennyiben fizetési kötelezettségüket esedékességkor nem teljesítik, úgy a Bank az esedékessé vált összeggel a Banknál vagy más hitelintézetnél vezetett számú fizetési számlájukat beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje. Adósok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a számlavezető hitelintézet által elfogadott formában a Bank részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általuk aláírva átadják a bankszámláik ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen kölcsön és járulékai teljes megfizetéséig az Adósok által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozataikat. 13.) Alulírottak (név, lakcím) lakosok kijelentjük, hogy a személyes Adósoknak a jelen kölcsönszerződés alapján mindenkor fennálló tartozása és járulékai megfizetéséért a Bankkal szemben. egyetemleges készfizető kezességet vállalunk. Alulírott Kezesek kötelezettséget vállalunk a Bankkal szemben arra, hogyha az Adósok a jelen szerződésben foglalt valamely fizetési kötelezettségüket nem teljesítik, úgy magunk fogunk helyettük a Banknak teljesíteni. A Bank a Ptk. 6:420. szerinti esetekben az Adósokkal szembeni eljárás mellőzésével is követelheti az esedékes tartozás megtérítését, így a Kezes nem követelheti, hogy a Bank a követelését először az Adóstól hajtsa be és a Bank bármelyik Kezestől az Adós teljes fennálló tartozása megfizetésére tarthat igényt (egyetemleges készfizető kezesség). A készfizető kezességre tekintettel a Kezes sortartási kifogással nem élhet. A Kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A Kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor volt, kiterjed azonban a kötelezett szerződésszegésének jogkövetkezményeire és a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is.

7 7 A Bank köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Kezest az Adós teljesítésének elmaradásáról, a biztosított kötelezettség teljesítési határidejének változásáról és az Adós helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a Kezes kötelezettel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékére. A Bank arról is köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Kezest, ha a biztosított kötelezettség mértéke a kezesség elvállalásakor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest húsz százalékkal nőtt. A Kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a Bank felszólította a teljesítésre. A Kezes köteles késedelem nélkül értesíteni az Adóst a fizetési felszólítás kézhezvételéről, és tájékoztatást kérni a kezességgel biztosított kötelezettség mértékéről, valamint az Adóst a jogosulttal szemben megillető kifogásokról és követelésekről. A Kezes késedelem nélkül köteles a Banknak teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről az Adóst késedelem nélkül értesíteni, vagy a teljesítés megtagadása esetén annak indokát megjelölve az Adóst és a Bankot késedelem nélkül értesíteni. A Kezes teljesítését követően a Bank köteles késedelem nélkül átadni a Kezesnek minden olyan okiratot és megadni azt a tájékoztatást, amely a kezes Adóssal szembeni igényérvényesítéséhez szükséges. Alulírott Kezes kijelenti, hogy a Bank jelen okirat aláírását megelőzően tájékoztatta őt a kezes jogairól és kötelezettségeiről és a kötelezett helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Bank előtt ismert különleges kockázatokról, így a készfizető kezesség vállalására ennek ismeretében került sor. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kezes készfizető kezesi felelőssége az Adósnak jelen okiratba foglalt Kölcsönszerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettségére kiterjed és ő, mint fogyasztónak minősülő természetes személy legfeljebb..,- Ft, azaz. forint legmagasabb összeg erejéig felel az Adósnak a Bank felé fennálló tartozásáért. 14.) Szerződő felek megállapítják, hogy Bank és az Adósok között a jelen okirat 1.) pontjába foglalt összegű kölcsönszerződés jött létre, melynek alapján a Banknak az Adósokkal szemben ezen kölcsönszerződés alapján meghatározható (kölcsöntőke és járulékai) összegű pénzkövetelése keletkezik. Alulírott Adósok/Zálogkötelezettek, valamint a Mohácsi Takarék Bank Zrt. Zálogjogosult megállapodnak abban, hogy a Zálogkötelezettek a Banknak (Zálogjogosultnak) az Adósokkal szemben a jelen okiratba foglalt kölcsönszerződésből származó pénzkövetelése (az Adós tartozásai visszafizetése) biztosítására..,- Ft, azaz,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, forint kölcsön és járulékai (hiteldíja, késedelmi kamata, díja, jutaléka és a felmerült egyéb költségek) erejéig jelzálogjogot, valamint ezen jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak a Zálogkötelezettek arányú tulajdonát képező, (település és fekvés) hrsz. alatt.. rendeltetési jelleggel nyilvántartott (természetben. alatt található) ingatlanra (zálogtárgyra) a Bank javára. Több zálogtárgy esetén minden zálogtárgy (valamennyi ingatlan) az egész követelés biztosítására szolgál. A zálogjog érvényesítésének sorrendjét a Zálogjogosult határozhatja meg, azonban a kielégítési jog csupán annyi zálogtárgyra terjed ki, amennyi a biztosított követelés kielégítéséhez szükséges. Adósok/Zálogkötelezettek ezennel feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a tulajdonukat képező,, az ingatlan-nyilvántartásban hrsz. alatt nyilvántartott, m 2 nagyságú ingatlanra a jelzálogjog, valamint ezen jelzálogjog biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom a jelen kölcsönszerződés 1.) pontja szerinti,- Ft kölcsöntőke, ennek mindenkor esedékes mértékű hiteldíja (ügyleti kamata), fizetési késedelem esetén külön

8 8 évi 6 % késedelmi kamata erejéig a Bank javára bejegyzésre kerüljön. Adósok/Zálogkötelezettek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Bank zálogjogát érvényesíti, a jelzálogjoggal terhelt ingatlant kiürítve kötelesek a kielégítés céljára rendelkezésre bocsátani. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelzálogjog bejegyzésével, ill. ezen jog megszűnésekor a törlésével kapcsolatos költségeket Zálogkötelezettek viselik. A jelzálogjog bejegyzés díját az eljárás megindításával egyidejűleg kötelesek a Zálogkötelezettek az illetékes ingatlanügyi hatóság részére megfizetni. A kölcsöntartozás megszűnésekor a jelzálogjog törlését a Bank hozzájáruló nyilatkozata alapján az Adósok/Zálogkötelezettek kezdeményezik. 15.) Zálogkötelezettek kijelentik, hogy az ingatlan minden olyan pertől, igénytől és tehertől mentes, amely a Banknak, mint zálogjogosultnak jelen szerződésen alapuló jogait sértené és szavatolják ezen állapot fenntartását a jelzálog megszűnéséig, kölcsönszerződésből származó tartozás teljes visszafizetéséig.. Alulírott Zálogkötelezettek kijelentik, hogy a fent megjelölt zálogtárgy felett a kölcsönszerződést biztosító jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges rendelkezési joguk fennáll és ennek megfelelően jótállnak a Bank e szerződés szerinti jelzálogjoga létrejöttéért és bejegyzéséért. 16.) A jelen szerződés 14.) pontja értelmében jelzálogul lekötött ingatlant a kölcsön fennállásának egész tartama alatt Adósok/Zálogkötelezettek kötelesek jó karban tartani, a vagyonbiztosítást megkötni, és a Bank kedvezményezetti minőségét a biztosító intézetnél előjegyeztetni. Adósok/Zálogkötelezettek tudomásul veszik, hogy a vagyonbiztosítási szerződést a tartozás fennállása alatt a Bank hozzájárulása nélkül nem szűntethetik meg, s a biztosító intézetnek a szerződés fennállásáról szóló nyilatkozatát felhívásra a Banknak be kell mutatniuk. Adósok tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen pontban meghatározott vagyonbiztosítás díját a Banknál vezetett bankszámláról kötelesek rendezni oly módon, hogy az érintett biztosító javára szóló csoportos beszedési megbízással felhatalmazzák a Bankot a díjak bankszámlán történő terhelésére. Az Adósok kötelesek a bankszámlán havonta a biztosítási díjak kiegyenlítésére is megfelelő mértékű fedezetet biztosítani. 17.) A jelzálogul lekötött ingatlant a kölcsön teljes visszafizetése előtt a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Adósok/Zálogkötelezettek sem elidegeníteni, sem megterhelni nem jogosultak. A Bank az elidegenítéshez való hozzájárulását új feltételek megállapításához kötheti, az 1.) pont szerinti kölcsönből az elidegenítés időpontjában még fennálló tartozás másra nem szállhat át. 18.) Az Adósok a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhatnak, amennyiben a kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Adósok a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatják a kölcsönszerződést, amennyiben a kölcsön már folyósításra került. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adósok az erre vonatkozó nyilatkozatukat a fenti határidő lejártáig tértivevényes levélben postára adják vagy egyéb igazolható módon azt a Banknak elküldik. Az Adósok az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatuk elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül kötelesek a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított ügyleti kamatot a Banknak visszafizetni. Az Adósok elállása esetén a Bank ezen összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a kölcsönnel kapcsolatosan megfizetett, amennyiben annak visszatérítésére nincs mód. Az Adósok elállási jogának gyakorlása azt a kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Bank

9 9 által vagy egy harmadik fél és a Bank előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 19.) Adósok tudomással bírnak arról, hogy amennyiben súlyos szerződésszegést követnek el így különösen ha a kölcsönszerződésből származó fizetési kötelezettségüknek határidőben, felszólítás ellenére nem tesznek eleget, illetőleg a Ptk. 6:387. -ában írt feltételek bekövetkeznek, vagyis Adósok körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adósok felszólítás ellenére nem adnak megfelelő biztosítékot; a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az Adósok a kölcsönösszeget nem erre a célra használják fel; Adósok a hitelezőt megtévesztették, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; Adósok a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozzák; Adósok fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az Adósok a Bank felszólítására nem egészítik ki; vagy Adósok a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségük teljesítésével késedelembe esnek, és mulasztásukat felszólításra sem pótolják, akkor a Banknak jogában áll a kölcsönt felmondani. A Bank jogosult a kölcsönszerződést az Adósok megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adósok megfelelő biztosíték nyújtására nem képesek. A kölcsönszerződés felmondása következtében az Adósok teljes tartozása esedékessé válik és a Bank a fennálló kölcsöntartozás teljes összegét járulékaival együtt jogosult visszakövetelni, igényét bírósági út (fizetési meghagyás, peres és végrehajtási eljárás) igénybevételével vagy a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III.13.) Korm. rendelet szerint érvényesíteni. 20.) A jelen szerződésből folyó kötelezettségek egyetemlegesek. A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Kötelezettségvállaló kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 21.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló, mindenkor hatályos jogszabályokban, valamint a Bank Üzletszabályzatában foglaltak irányadók. 22.) Az Adósok és a Kezesek ezennel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bank a kölcsönkérelemben, az ahhoz kapcsolódó okiratokban (munkáltatói igazolás, stb.), valamint az e szerződésben foglalt, Hpt. 2. számú mellékletében rögzített azonosító (személyes) adatokat (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, postacím, személyi igazolvány száma, nem magyar állampolgár esetén: állampolgárság, útlevél száma), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint Hpt. rendelkezései szerint a jelen szerződéses jogviszony szerinti elszámolás biztosítása, a kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Az Adósok tudomásul veszik, ha jelen kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségeiknek oly módon nem tesznek eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett

10 10 tartozásuk összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt, abban az esetben a Banknak a Központi Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás részére az Adósok referenciaadatait a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXII. törvény 11. (1) bekezdés szerinti tartalommal meg kell küldenie. Adósok tudomásul veszik végül, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok feldolgozása és kezelése a fentiekben adott hozzájárulásukon alapul. 23.) Adósok a jelen okiratban szereplő, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény szerinti bármely adatának változásáról, a változást követő 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni kötelesek. 24.) Az Adósok kijelentik, hogy jelen okirat aláírását megelőzően a kölcsönszerződés feltételeire (különösen az ügyleti kamat és az egyéb költségek mértéke, visszafizetés feltételei) vonatkozó rendelkezések meghatározása közreműködésükkel történt, azokat egyedileg megtárgyalták és kölcsönösen együttműködve meghatározták, a szerződés tartalmát aláírás előtt megismerték és áttanulmányozták. Az Adósok kijelentik, hogy a Bank a THM mértékét közölte és biztosította annak lehetőségét, hogy a THM számításának módját, és a THM számítása során figyelembe nem vett egyéb költségek összegét megismerjék. 25.) Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával közöttük létrejött kölcsönjogviszony során egymáshoz címzett nyilatkozataikat (értesítések, felszólítások, szerződésmódosítási indítványok, stb.) írásban kötelesek megtenni. Adósok nyilatkozatait a Bank kölcsönt folyósító fiókjának címére, a Bank pedig az Adósok jelen okiratban megjelölt lakcímére, mint levelezési címre köteles eljuttatni. Amennyiben ezen levelezési címeken, illetve az írásban megadott új címen a küldemények bármely okból kézbesíthetetlenek lennének, úgy a nyilatkozatot a postára adást követő 5. munkanapon közöltnek kell tekintetni. 26.) A Bank tájékoztatja az Adósokat arról, hogy felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.). A jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére Adósok a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1525 Budapest BKKP, Pf.: 172) fordulhatnak, amely eljárásának a Bank alávetette magát. 27.) Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő jogviták esetére hatáskörtől függően a Mohácsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 28.) A Bank a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló (Aktualizált) Magatartási Kódexnek kötelező érvénnyel alávetette magát, így tevékenysége során annak figyelembevételével jár el. Ennek megfelelően az Adósok fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén telefonon vagy írásban felveszik vele a kapcsolatot a késedelmes tartozás kiegyenlítése érdekében és az Adósok együttműködési hajlandósága esetén az önkéntes teljesítés lehetőségének biztosításával kialakítják a tartozás megfizetésének végrehajtási eljáráson kívüli módját. Sikertelen kapcsolatfelvétel vagy a tartozás kiegyenlítésének elmaradása esetén a kölcsönszerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül és a Bank megindítja a követelése érvényesítéséhez szükséges jogi eljárásokat (fizetési meghagyásos vagy polgári peres eljárás, ezt követően végrehajtási eljárás), melyek során továbbra is az Adósokkal történő együttműködésre törekszik. A Magatartási Kódex teljes szövege megtekinthető a Bank internet oldalán (www.mohacsitakarek.hu), illetve a Bank valamennyi fiókjában az Adósok kérésére ingyenesen hozzáférhető.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú)

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) F 1. Szerződő felek: Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte: Engedélyezte: 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Amely létrejött egyrészről a mint kölcsönnyújtó székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre)

Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) 1 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: 02-02-000196 NAIH-51391/2012. tel.: 69/569-990 fax: 69/569-991 Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) szerződésszám: / ügyintéző: tel.:

Részletesebben

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással Kölcsönszerződés ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással amely létrejött egyrészről DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 02-10-060351 Adószáma:

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) A kölcsön ikt. száma:.../ Készítette:... Ellenőrizte:... amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben