Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz"

Átírás

1 1 Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz amely egyrészről a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa György u. 31, Cg , adószám: , törzsszám: , fizetési számla száma: , képviselők és beosztásuk: ), mint hitelező (továbbiakban: Bank), - másrészről (családi és utónév, születéskori név /előző név; leánykori név/, amennyiben van, házassági név, édesanyja születéskori /előző név; leánykori név/ családi és utóneve, szül. helye és ideje, lakcíme/levelezési címe/, személyi azonosító, adóazonosító jel, állampolgárság, azonosító okmány típusa, száma), mint adósok, adóstársak amennyiben tulajdonosok, egyben zálogkötelezettek (továbbiakban Adósok), valamint (családi és utónév, születéskori név /előző név; leánykori név/, amennyiben van, házassági név, édesanyja születéskori /előző név; leánykori név/ családi és utóneve, szül. helye és ideje, lakcíme/levelezési címe/, állampolgárság, azonosító okmány típusa, száma), mint készfizető kezesek (továbbiakban Kezesek), (Adósok és Kezesek együtt továbbiakban Kötelezettségvállalók), valamint (családi és utónév, születéskori név /előző név; leánykori név/, amennyiben van, házassági név, édesanyja születéskori /előző név; leánykori név/ családi és utóneve, szül. helye és ideje, lakcíme/levelezési címe/, személyi azonosító, állampolgárság, azonosító okmány típusa, száma), mint zálogkötelezettek, és egyben készfizető kezesek, (továbbiakban Zálogkötelezettek), (Kötelezettségvállalók és Zálogkötelezettek együtt továbbiakban Kötelezettek), (Kötelezettek és Bank együtt továbbiakban Szerződő Felek), között az alulírott helyen és napon a jelen okiratban foglalt feltételekkel jött létre.

2 2 1.) A Bank a (település) hrsz. alatt lakosok tulajdonaként nyilvántartott közigazgatási számú ingatlanon céljára/ VAGY közigazgatási számú ingatlanon céljára nyújtott jelzáloghitel kiváltására 1,- Ft, azaz forint lakáscélú pénzintézeti kölcsönt bocsát az Adósok rendelkezésére. Amennyiben jelen kölcsönszerződés nem kerül közokiratba foglalásra, úgy a kölcsön folyósításának feltétele a jelen kölcsönszerződés megkötését követően az Adósok közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú, a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 23/C. -ában foglaltaknak megfelelő kötelezettségvállaló nyilatkozata rendelkezésre bocsátása. 2.) Az Adósok az 1.) pont szerinti,- Ft összegű lakáscélú pénzintézeti kölcsönt és járulékait számú,,- Ft azaz forint összegű, napján kezdődő havi gyakoriságú, minden naptári hónap... napján (amennyiben az nem banki munkanap, úgy a következő banki munkanapon) esedékessé váló részletekben év futamidő mellett napjáig bezárólag tartoznak megfizetni. A kölcsön folyósítására az Adósok külön rendelkezése hiányában a szerződéskötés napján bankszámlára történő átvezetéssel/átutalással kerül sor. Az Adósok által fizetendő teljes összeg (a visszafizetendő kölcsön és a futamidő alatt felszámításra kerülő hiteldíj összege).. Ft, azaz forint. Az Adósok tudomásul veszik, hogy az általuk fizetendő teljes összeg a jelen kölcsönszerződés aláírásakor megállapított járulékok és törlesztési időpontok figyelembevételével került meghatározásra, így a jelen szerződésben rögzített időponthoz képest eltérő időpontban teljesített befizetések, valamint a hiteldíj változása esetén a törlesztő részletek összege és a fizetendő teljes összeg is megfelelően módosul. A kölcsön törlesztő részlete a hiteldíj változásakor újra megállapításra kerül. Az Adósok az esedékessé váló törlesztő részletek befizetését, a kölcsöntartozás és járulékai megfizetését elsősorban a Banknál vezetett bankszámlájukon megfelelő fedezet biztosításával, továbbá pénztári befizetéssel, illetve más hitelintézetnél vezetett fizetési számlájukról történő átutalással teljesítik. Az Adósok jelen szerződés aláírásakor a törlesztő részletek más hitelintézetnél vezetett bankszámlájukról történő beszedése érdekében a Bank javára külön okiratba (felhatalmazó levél) foglalt felhatalmazást adnak. Adósok tudomásul veszik, hogy az általuk fizetett törlesztő részlet a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. A hiteldíjat az Adósok a törlesztés kezdetétől a havi törlesztő részlettel együtt fizetik meg. Amennyiben az Adósoknak több jogviszony alapján több tartozása áll fenn a Bank felé, Szerződő felek úgy rendelkeznek, hogy az Adósok által teljesített befizetések elsősorban a fennálló és esedékessé vált valamennyi költség, majd összes kamat és végül a tőketartozások kiegyenlítésére kerülnek elszámolásra. Ennek megfelelően az Adósok tőketartozása a befizetésekkel mindaddig nem csökkenthető, míg bármelyik jogviszonyból az Adósoknak esedékessé vált költség vagy kamattartozása állna fenn a Bank felé. A Bank évente egy alkalommal törlesztési táblázat formájában közli az Adósokkal a fennálló kölcsöntartozás összegét, a felszámított hiteldíjat (ügyleti kamatot), valamint az Adósok által teljesített törlesztés összegét. Az Adósok a fennálló tartozásról - 1 A nem kívánt rész törlendő!

3 3 törlesztési táblázat formájában -, díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen jogosultak a kölcsönszerződés fennállása alatt kivonatot kérni. 3.) Adósok tudomásul veszik, hogy az 1.) pont szerinti lakáscélú pénzintézeti kölcsön kamata 6 hónapos BUBOR referencia kamatlábhoz kötött. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb és a kamatfelár összege, amely a szerződéskötés időpontjában évi. %. (. % +. %). Tekintettel arra, hogy a Bank az ügyleti kamaton felül rendszeresen fizetendő kamat jellegű díjat, költséget nem számít fel, a kölcsön ügyleti kamata megegyezik a teljes induló hiteldíjjal, amely az aláírás időpontjában tehát évi %. A hiteldíj fizetés kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja a kölcsön megszűnését eredményező törlesztés jóváírását megelőző nap. A hiteldíjat a kölcsön havi törlesztő részletei (2./ pont) magukban foglalják, a lejáratot követően azonban a még fennálló tőketartozás után a teljes kiegyenlítésig a Bank jogosult a kölcsönszámlát - a késedelmi kamatok mellett - további hiteldíjjal megterhelni és megfizetését követelni. A referencia-kamatláb mértékét referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként (kamatperiódusonként) kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. Az első kamatperiódus a kölcsön folyósítása napján kezdődik és a folyósítás napjától számított hatodik hónap folyósítás szerinti napját megelőző napig tart. Minden további kamatperiódus az előző kamatperiódus utolsó napját követő napon kezdődik és a következő kamatperiódus utolsó napján az utolsó kamatperiódus esetén a kölcsön lejáratának a napján végződik. Az ügyleti kamat mértéke a kamatperiódus fordulónapján a referenciakamatláb változásának megfelelően módosul. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a referencia-kamatláb változásról a Bank külön értesítést nem küld Adósok részére, a változást a Bank honlapján ( ill. az ügyféltérben Hirdetményben közzéteszi. A legfeljebb 3 éves futamidejű kölcsönt a Bank a futamidő teljes időtartamára rögzített (fix) kamatfelárral nyújtja, s a kamatfeltételek Adósok számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű kölcsönök esetében a Bank az ügyleti kamat részét képező kamatfelárat az Adósok számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatfelárperiódus fordulónapjával módosíthatja. A Bank jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - azonban a kölcsön futamideje alatt legfeljebb 5 alkalommal - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: A kamatfelár-változtatási mutató 2 : H4F 3-18 éves futamidejű hitelek esetében a H4F éves futamidejű hitelek esetében a H4F5 A kamatfelár módosítására a Bank a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A Kölcsön 3 éves kamatfelárperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: [ ] [ ] [ ] Az utolsó kamatfelár-periódus időtartama 3 évnél rövidebb is lehet (a kölcsön futamidejének végéig tart). 2 Futamidő szerint aláhúzással kell jelölni a vonatkozó kamatfelár-változtatási mutatót.

4 4 A Bank az új kamatfelár-periódusban alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg. Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Bank az Adós javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. A Bank az ügyleti kamaton kívül csak olyan költséget állapít meg és módosít - annak növekedésével arányosan - az Adós számára hátrányosan, amelyet jelen szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a az Adóssal való kapcsolattartás során közvetlenül az Adós érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben merült fel. A költséget a Bank annak felmerülésekor érvényesítheti az Adóssal szemben. A Bank díj a jelen szerződésben kikötött díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal. Ha a kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban Adósokra nézve hátrányosan változik, Adósok jogosultak a kölcsönszerződés költség- és díjmentes felmondására. A felmondást Adósok legkésőbb a kamatperiódus lejártát megelőző 60 napig írásban kötelesek közölni a Bankkal, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy Adósok a fennálló tartozásukat haladéktalanul, de legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján teljesítsék a Bank részére. Ennek elmulasztása esetén a Bank a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesítheti az Adósokkal szemben. Amennyiben az Adósok a módosítás hatályba lépését megelőző 60. napig írásban a szerződést nem mondják fel, úgy a módosítást általuk elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Bank az értesítésben meghatározott hatályba lépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti kamatot jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatályba lépési időpontot megelőző időszakra megállapított kamatot és egyéb feltételeket nem érinti. 4.) Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződés megkötése előtt a Bank a hitelkérelemben foglaltak és a hatályos jogszabályok alapján meghatározta és az Adósokkal közölte a jelen szerződés tárgyát képező kölcsönök vonatkozásában az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót (THM), melynek mértéke... %. A teljes hiteldíj mutató számítása során figyelembe vett költségek, illetve díjak: - az igényelt kölcsönösszeg után számított hitelbírálati díj:. Ft; - helyszínelés díja:. Ft; - értékbecslés díja: Ft; - a jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja :. Ft; - a bankszámlához kapcsolódó jutalékok, díjak, költségek és egyéb fizetési kötelezettségek (Hirdetmény szerint): o számlavezetési díj:..ft/hó; o tranzakciós díj: legalább.%, de legfeljebb. A THM számítása során figyelembe nem vett, a mindenkori Hirdetmény szerinti, a szerződéskötéskor az alábbi összegű (esetleges) egyéb költségek: - a vagyonbiztosítás éves díja várhatóan.. Ft; szerződésmódosítás díja: aktuális kölcsöntartozás. %-a, legfeljebb azonban Ft; prolongálás esetén fizetendő prolongálási költség az aktuális kölcsönösszeg... %-a, legfeljebb azonban.ft;

5 5 futamidőn belüli átütemezés: aktuális kölcsöntartozás..%-a, legalább Ft; ügyintézési díj: aktuális kölcsöntartozás. %-a, legalább Ft; előtörlesztési díj: előtörlesztett tőkeösszeg. %-a, legfeljebb azonban. Ft; felszólítás, felmondás díja (esetenként): Ft; a közokiratba foglalás esetén fizetendő költség és díj várhatóan (közjegyzői díj) várhatóan. Ft; késedelmi kamat: a nem vagy késedelmesen megfizetett összeg és a hátralékos napok száma alapján évi 6% mértékkel számított összeg. Adósok a kölcsönnel, illetve jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségeket ideértve az esetleges szerződésszegés miatt felmerülő igényérvényesítési, végrehajtási költségeket is kötelesek a Bank részére megtéríteni. A költségek a felmerülés, illetve a teljesítés időpontjában válnak esedékessé. 5.) Az Adósok jogosultak a lejárat előtt a kölcsön teljes vagy részösszegének előtörlesztésére. Az előtörlesztésről az Adósok a Bankot legalább a befizetést megelőző 2 banki munkanappal írásban kötelesek értesíteni. Az előtörlesztésről szóló értesítésnek tartalmaznia kell az Adósok által fizetendő összeget, a befizetés napját. Az előtörlesztés módjára és elszámolására a törlesztő részletek megfizetésére vonatkozó szabályok az irányadók (megfelelő fedezet biztosítása a fizetési számlán, ennek hiányában készpénz befizetés). Az Adósok előtörlesztése esetén a Bank a kölcsön nyújtásához szerzett külső források költségeinek megtérítése címén előtörlesztési díjra tarthat igényt, mely az előtörlesztett kölcsönösszeg és az aktuális Hirdetményben meghatározott mérték szorzatával kerül megállapításra. A felszámított előtörlesztési díj mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, kivéve, ha az előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik. Előtörlesztés esetén a Bank az előtörlesztési díjon felül egyéb fizetési kötelezettséget nem írhat elő. Nem illeti meg a Bankot az előtörlesztési díj, amennyiben - a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően az Adósok első alkalommal teljesítenek részleges vagy teljes előtörlesztést, de a Bank igényt tarthat az előtörlesztési díjra akkor, ha az előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a 1.) pontban meghatározott kölcsönösszeg felét; - az Adósok teljes előtörlesztése (végtörlesztés) esetén, ha az Adósok fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesítettek; - az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történik. 6.) Az Adósok a futamidő alatt írásban a kérelmet alátámasztó indokok pontos megjelölésével - kezdeményezhetik a Banknál a futamidő meghosszabbítását. Amennyiben a Bank a futamidő meghosszabbításához hozzájárul, és arra öt éven belül nem került sor, a futamidő meghosszabbításáért a Bank semmilyen mértékű díjat, jutalékot vagy költséget nem számít fel. Amennyiben Adósok jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségük teljesítésével legalább kilencven napos késedelemben vannak, Adósok írásbeli kérelmére a Bank a futamidő meghosszabbításához legfeljebb öt évvel hozzájárul, amiért semmilyen mértékű díjat, jutalékot vagy költséget nem számít fel. 7.) Amennyiben az Adósok a jelen szerződésben foglalt törlesztési- és kamatfizetési kötelezettségüknek esedékességkor nem, vagy csak részben tesznek eleget, úgy

6 6 késedelembe esnek és az így hátralékossá vált tőke- és kamattartozás után (a tőketartozás esetén az ügyleti kamaton felül) évi 6 %, azaz hat százalék mértékű késedelmi kamatot tartoznak megfizetni. 8.) A Bank a kölcsönt lakásépítés, bővítés, felújítás esetében a készültségi foknak megfelelően, lakás vásárlása esetében az adásvételi szerződésben foglalt ütemezés szerint folyósítja, az eladó bankszámlájára történő átutalással. Adósok tudomásul veszik, hogy a Bank jogosult a kölcsön célnak megfelelő felhasználását a helyszínen (a lakásban) ellenőrizni, illetőleg annak igazolását az Adósoktól igényelni. 9.) Adósok tudomásul veszik, hogy építési munkálatok esetén az építkezést a kölcsön felhasználásával oly módon kell folytatniuk, hogy az az előírt időpontra befejezést nyerjen. Az építkezés befejezési határideje napja. 10.) Adósok kötelesek az építkezés során mindazokat az előírásokat betartani, amelyeket az építési engedély tartalmaz, és az építési hatóság által kiadott használatbavételi engedélyt, annak kiadásától számított 15 napon belül a Banknak bemutatni. 11.) Az új építmény(rész) építésének befejezése után a használatbavételi engedély kiadásától számított 180 napon belül Adósok gondoskodni tartoznak arról, hogy a jelzálogul lekötött ingatlan tulajdoni lapja I. részén a kölcsön igénybevételével készült építmény feltűntetésre kerüljön. 12.) Az Adósok a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 34. (1) bekezdése alapján felhatalmazzák a Bankot arra, hogy amennyiben fizetési kötelezettségüket esedékességkor nem teljesítik, úgy a Bank az esedékessé vált összeggel a Banknál vagy más hitelintézetnél vezetett számú fizetési számlájukat beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje. Adósok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a számlavezető hitelintézet által elfogadott formában a Bank részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általuk aláírva átadják a bankszámláik ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen kölcsön és járulékai teljes megfizetéséig az Adósok által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozataikat. 13.) Alulírottak (név, lakcím) lakosok kijelentjük, hogy a személyes Adósoknak a jelen kölcsönszerződés alapján mindenkor fennálló tartozása és járulékai megfizetéséért a Bankkal szemben. egyetemleges készfizető kezességet vállalunk. Alulírott Kezesek kötelezettséget vállalunk a Bankkal szemben arra, hogyha az Adósok a jelen szerződésben foglalt valamely fizetési kötelezettségüket nem teljesítik, úgy magunk fogunk helyettük a Banknak teljesíteni. A Bank a Ptk. 6:420. szerinti esetekben az Adósokkal szembeni eljárás mellőzésével is követelheti az esedékes tartozás megtérítését, így a Kezes nem követelheti, hogy a Bank a követelését először az Adóstól hajtsa be és a Bank bármelyik Kezestől az Adós teljes fennálló tartozása megfizetésére tarthat igényt (egyetemleges készfizető kezesség). A készfizető kezességre tekintettel a Kezes sortartási kifogással nem élhet. A Kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A Kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor volt, kiterjed azonban a kötelezett szerződésszegésének jogkövetkezményeire és a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is.

7 7 A Bank köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Kezest az Adós teljesítésének elmaradásáról, a biztosított kötelezettség teljesítési határidejének változásáról és az Adós helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a Kezes kötelezettel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékére. A Bank arról is köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Kezest, ha a biztosított kötelezettség mértéke a kezesség elvállalásakor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest húsz százalékkal nőtt. A Kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a Bank felszólította a teljesítésre. A Kezes köteles késedelem nélkül értesíteni az Adóst a fizetési felszólítás kézhezvételéről, és tájékoztatást kérni a kezességgel biztosított kötelezettség mértékéről, valamint az Adóst a jogosulttal szemben megillető kifogásokról és követelésekről. A Kezes késedelem nélkül köteles a Banknak teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről az Adóst késedelem nélkül értesíteni, vagy a teljesítés megtagadása esetén annak indokát megjelölve az Adóst és a Bankot késedelem nélkül értesíteni. A Kezes teljesítését követően a Bank köteles késedelem nélkül átadni a Kezesnek minden olyan okiratot és megadni azt a tájékoztatást, amely a kezes Adóssal szembeni igényérvényesítéséhez szükséges. Alulírott Kezes kijelenti, hogy a Bank jelen okirat aláírását megelőzően tájékoztatta őt a kezes jogairól és kötelezettségeiről és a kötelezett helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Bank előtt ismert különleges kockázatokról, így a készfizető kezesség vállalására ennek ismeretében került sor. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kezes készfizető kezesi felelőssége az Adósnak jelen okiratba foglalt Kölcsönszerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettségére kiterjed és ő, mint fogyasztónak minősülő természetes személy legfeljebb..,- Ft, azaz. forint legmagasabb összeg erejéig felel az Adósnak a Bank felé fennálló tartozásáért. 14.) Szerződő felek megállapítják, hogy Bank és az Adósok között a jelen okirat 1.) pontjába foglalt összegű kölcsönszerződés jött létre, melynek alapján a Banknak az Adósokkal szemben ezen kölcsönszerződés alapján meghatározható (kölcsöntőke és járulékai) összegű pénzkövetelése keletkezik. Alulírott Adósok/Zálogkötelezettek, valamint a Mohácsi Takarék Bank Zrt. Zálogjogosult megállapodnak abban, hogy a Zálogkötelezettek a Banknak (Zálogjogosultnak) az Adósokkal szemben a jelen okiratba foglalt kölcsönszerződésből származó pénzkövetelése (az Adós tartozásai visszafizetése) biztosítására..,- Ft, azaz,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, forint kölcsön és járulékai (hiteldíja, késedelmi kamata, díja, jutaléka és a felmerült egyéb költségek) erejéig jelzálogjogot, valamint ezen jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak a Zálogkötelezettek arányú tulajdonát képező, (település és fekvés) hrsz. alatt.. rendeltetési jelleggel nyilvántartott (természetben. alatt található) ingatlanra (zálogtárgyra) a Bank javára. Több zálogtárgy esetén minden zálogtárgy (valamennyi ingatlan) az egész követelés biztosítására szolgál. A zálogjog érvényesítésének sorrendjét a Zálogjogosult határozhatja meg, azonban a kielégítési jog csupán annyi zálogtárgyra terjed ki, amennyi a biztosított követelés kielégítéséhez szükséges. Adósok/Zálogkötelezettek ezennel feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a tulajdonukat képező,, az ingatlan-nyilvántartásban hrsz. alatt nyilvántartott, m 2 nagyságú ingatlanra a jelzálogjog, valamint ezen jelzálogjog biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom a jelen kölcsönszerződés 1.) pontja szerinti,- Ft kölcsöntőke, ennek mindenkor esedékes mértékű hiteldíja (ügyleti kamata), fizetési késedelem esetén külön

8 8 évi 6 % késedelmi kamata erejéig a Bank javára bejegyzésre kerüljön. Adósok/Zálogkötelezettek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Bank zálogjogát érvényesíti, a jelzálogjoggal terhelt ingatlant kiürítve kötelesek a kielégítés céljára rendelkezésre bocsátani. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelzálogjog bejegyzésével, ill. ezen jog megszűnésekor a törlésével kapcsolatos költségeket Zálogkötelezettek viselik. A jelzálogjog bejegyzés díját az eljárás megindításával egyidejűleg kötelesek a Zálogkötelezettek az illetékes ingatlanügyi hatóság részére megfizetni. A kölcsöntartozás megszűnésekor a jelzálogjog törlését a Bank hozzájáruló nyilatkozata alapján az Adósok/Zálogkötelezettek kezdeményezik. 15.) Zálogkötelezettek kijelentik, hogy az ingatlan minden olyan pertől, igénytől és tehertől mentes, amely a Banknak, mint zálogjogosultnak jelen szerződésen alapuló jogait sértené és szavatolják ezen állapot fenntartását a jelzálog megszűnéséig, kölcsönszerződésből származó tartozás teljes visszafizetéséig.. Alulírott Zálogkötelezettek kijelentik, hogy a fent megjelölt zálogtárgy felett a kölcsönszerződést biztosító jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges rendelkezési joguk fennáll és ennek megfelelően jótállnak a Bank e szerződés szerinti jelzálogjoga létrejöttéért és bejegyzéséért. 16.) A jelen szerződés 14.) pontja értelmében jelzálogul lekötött ingatlant a kölcsön fennállásának egész tartama alatt Adósok/Zálogkötelezettek kötelesek jó karban tartani, a vagyonbiztosítást megkötni, és a Bank kedvezményezetti minőségét a biztosító intézetnél előjegyeztetni. Adósok/Zálogkötelezettek tudomásul veszik, hogy a vagyonbiztosítási szerződést a tartozás fennállása alatt a Bank hozzájárulása nélkül nem szűntethetik meg, s a biztosító intézetnek a szerződés fennállásáról szóló nyilatkozatát felhívásra a Banknak be kell mutatniuk. Adósok tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen pontban meghatározott vagyonbiztosítás díját a Banknál vezetett bankszámláról kötelesek rendezni oly módon, hogy az érintett biztosító javára szóló csoportos beszedési megbízással felhatalmazzák a Bankot a díjak bankszámlán történő terhelésére. Az Adósok kötelesek a bankszámlán havonta a biztosítási díjak kiegyenlítésére is megfelelő mértékű fedezetet biztosítani. 17.) A jelzálogul lekötött ingatlant a kölcsön teljes visszafizetése előtt a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Adósok/Zálogkötelezettek sem elidegeníteni, sem megterhelni nem jogosultak. A Bank az elidegenítéshez való hozzájárulását új feltételek megállapításához kötheti, az 1.) pont szerinti kölcsönből az elidegenítés időpontjában még fennálló tartozás másra nem szállhat át. 18.) Az Adósok a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhatnak, amennyiben a kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Adósok a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatják a kölcsönszerződést, amennyiben a kölcsön már folyósításra került. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adósok az erre vonatkozó nyilatkozatukat a fenti határidő lejártáig tértivevényes levélben postára adják vagy egyéb igazolható módon azt a Banknak elküldik. Az Adósok az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatuk elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül kötelesek a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított ügyleti kamatot a Banknak visszafizetni. Az Adósok elállása esetén a Bank ezen összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a kölcsönnel kapcsolatosan megfizetett, amennyiben annak visszatérítésére nincs mód. Az Adósok elállási jogának gyakorlása azt a kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Bank

9 9 által vagy egy harmadik fél és a Bank előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 19.) Adósok tudomással bírnak arról, hogy amennyiben súlyos szerződésszegést követnek el így különösen ha a kölcsönszerződésből származó fizetési kötelezettségüknek határidőben, felszólítás ellenére nem tesznek eleget, illetőleg a Ptk. 6:387. -ában írt feltételek bekövetkeznek, vagyis Adósok körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adósok felszólítás ellenére nem adnak megfelelő biztosítékot; a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az Adósok a kölcsönösszeget nem erre a célra használják fel; Adósok a hitelezőt megtévesztették, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; Adósok a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozzák; Adósok fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az Adósok a Bank felszólítására nem egészítik ki; vagy Adósok a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségük teljesítésével késedelembe esnek, és mulasztásukat felszólításra sem pótolják, akkor a Banknak jogában áll a kölcsönt felmondani. A Bank jogosult a kölcsönszerződést az Adósok megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adósok megfelelő biztosíték nyújtására nem képesek. A kölcsönszerződés felmondása következtében az Adósok teljes tartozása esedékessé válik és a Bank a fennálló kölcsöntartozás teljes összegét járulékaival együtt jogosult visszakövetelni, igényét bírósági út (fizetési meghagyás, peres és végrehajtási eljárás) igénybevételével vagy a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III.13.) Korm. rendelet szerint érvényesíteni. 20.) A jelen szerződésből folyó kötelezettségek egyetemlegesek. A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Kötelezettségvállaló kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 21.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló, mindenkor hatályos jogszabályokban, valamint a Bank Üzletszabályzatában foglaltak irányadók. 22.) Az Adósok és a Kezesek ezennel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bank a kölcsönkérelemben, az ahhoz kapcsolódó okiratokban (munkáltatói igazolás, stb.), valamint az e szerződésben foglalt, Hpt. 2. számú mellékletében rögzített azonosító (személyes) adatokat (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, postacím, személyi igazolvány száma, nem magyar állampolgár esetén: állampolgárság, útlevél száma), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint Hpt. rendelkezései szerint a jelen szerződéses jogviszony szerinti elszámolás biztosítása, a kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Az Adósok tudomásul veszik, ha jelen kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségeiknek oly módon nem tesznek eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett

10 10 tartozásuk összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt, abban az esetben a Banknak a Központi Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás részére az Adósok referenciaadatait a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXII. törvény 11. (1) bekezdés szerinti tartalommal meg kell küldenie. Adósok tudomásul veszik végül, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok feldolgozása és kezelése a fentiekben adott hozzájárulásukon alapul. 23.) Adósok a jelen okiratban szereplő, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény szerinti bármely adatának változásáról, a változást követő 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni kötelesek. 24.) Az Adósok kijelentik, hogy jelen okirat aláírását megelőzően a kölcsönszerződés feltételeire (különösen az ügyleti kamat és az egyéb költségek mértéke, visszafizetés feltételei) vonatkozó rendelkezések meghatározása közreműködésükkel történt, azokat egyedileg megtárgyalták és kölcsönösen együttműködve meghatározták, a szerződés tartalmát aláírás előtt megismerték és áttanulmányozták. Az Adósok kijelentik, hogy a Bank a THM mértékét közölte és biztosította annak lehetőségét, hogy a THM számításának módját, és a THM számítása során figyelembe nem vett egyéb költségek összegét megismerjék. 25.) Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával közöttük létrejött kölcsönjogviszony során egymáshoz címzett nyilatkozataikat (értesítések, felszólítások, szerződésmódosítási indítványok, stb.) írásban kötelesek megtenni. Adósok nyilatkozatait a Bank kölcsönt folyósító fiókjának címére, a Bank pedig az Adósok jelen okiratban megjelölt lakcímére, mint levelezési címre köteles eljuttatni. Amennyiben ezen levelezési címeken, illetve az írásban megadott új címen a küldemények bármely okból kézbesíthetetlenek lennének, úgy a nyilatkozatot a postára adást követő 5. munkanapon közöltnek kell tekintetni. 26.) A Bank tájékoztatja az Adósokat arról, hogy felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.). A jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére Adósok a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1525 Budapest BKKP, Pf.: 172) fordulhatnak, amely eljárásának a Bank alávetette magát. 27.) Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő jogviták esetére hatáskörtől függően a Mohácsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 28.) A Bank a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló (Aktualizált) Magatartási Kódexnek kötelező érvénnyel alávetette magát, így tevékenysége során annak figyelembevételével jár el. Ennek megfelelően az Adósok fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén telefonon vagy írásban felveszik vele a kapcsolatot a késedelmes tartozás kiegyenlítése érdekében és az Adósok együttműködési hajlandósága esetén az önkéntes teljesítés lehetőségének biztosításával kialakítják a tartozás megfizetésének végrehajtási eljáráson kívüli módját. Sikertelen kapcsolatfelvétel vagy a tartozás kiegyenlítésének elmaradása esetén a kölcsönszerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül és a Bank megindítja a követelése érvényesítéséhez szükséges jogi eljárásokat (fizetési meghagyásos vagy polgári peres eljárás, ezt követően végrehajtási eljárás), melyek során továbbra is az Adósokkal történő együttműködésre törekszik. A Magatartási Kódex teljes szövege megtekinthető a Bank internet oldalán ( illetve a Bank valamennyi fiókjában az Adósok kérésére ingyenesen hozzáférhető.

11 11 29.) A Bank Hitelezési Üzletszabályzata jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, mely feltételekkel kapcsolatosan az Adósok kijelentik, hogy azok tartalmát megismerték, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 30.) Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét illetve függelékét képezik az alábbi dokumentumok, melyekkel kapcsolatban Adósok kijelentik, hogy azok tartalmát megismerték és egy példányát a kölcsönszerződéssel együtt átvették: 1.a számú melléklet: Nyilatkozat az 4. számú mellékletben szereplő, KHR-re vonatkozó Tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és tudomásulvételéről 1/b. számú melléklet: Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről 1/c. számú melléklet: Központi Hitelinformációs Rendszerben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelési hozzájárulás visszavonásáról 1/d. számú melléklet: Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerre irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról 2. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató 3. számú melléklet: Fizetési terv 4. számú melléklet: Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) átvett adatok tartalmáról és azok értékeléséről kapott tájékoztatásról (természetes személy esetén)tájékoztató a hitelintézet információszolgáltatási kötelezettségéről és információkérési jogáról a KHR-rel szemben; 5. számú melléklet: Felhatalmazó levél 1. számú függelék: Szerződéskötés napján érvényben lévő, aktuális Hirdetmény; 2. számú függelék: Hitelezési Üzletszabályzat 31.) Egyéb feltételek: 32.) A szerződés pontját aláírás előtt töröltük. A szerződés pontját aláírás előtt javítottuk. Ezt a szerződést a Szerződő Felek elolvasták, és közös értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A szerződés egy eredeti példányát Adósok átvették. Kelt:. NÉV (Adós). NÉV (Adós). NÉV (Készfizető kezes). NÉV (Készfizető kezes)

12 12. NÉV (Zálogkötelezett). NÉV (Zálogkötelezett)... Mohácsi Takarék Bank Zrt.(Hitelező) NÉV (beosztás) NÉV (beosztás) Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Név: Lakcím: Lakcím:......

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hiteliktatószám: Ügyintéző:

Hiteliktatószám: Ügyintéző: Hiteliktatószám: Ügyintéző: FORINT ALAPÚ HITELINT ÉZETI SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS továbbiakban: Szerződés, amely létrejött, egyrészről: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 3561 Felsőzsolca,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Lakossági piaci kamatozású lakáscélú jelzálogkölcsönhöz

Kölcsönszerződés Lakossági piaci kamatozású lakáscélú jelzálogkölcsönhöz Kölcsönszerződés Lakossági piaci kamatozású lakáscélú jelzálogkölcsönhöz amely egyrészről a Gyulai Takarékszövetkezet (cím: 5711 Gyula Széchenyi u. 53., cégjegyzékszám: 04-02-000217, statisztikai számjele:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. július 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

I n g a t l a n v á s á r l á s h o z

I n g a t l a n v á s á r l á s h o z Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

Kamatfelár éves mértéke ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,82% - 5,94% ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,74%-5,87%

Kamatfelár éves mértéke ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,82% - 5,94% ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,74%-5,87% Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 81/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt nyújtó (a

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 863/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. február 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 10309/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A kölcsön száma: 7. sz. melléklet FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. október 4. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 2952/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. április 01. Jelen Hirdetmény a 2017. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. június 30-ig befogadott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

59/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja:

59/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 59/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja 2016.09.01. A jelen Hirdetmény visszavonásig,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ mely létrejött egyrészről a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 6422 Tompa, Szabadság tér 16. cégjegyzékszám: 03-02-000296 tevékenységi engedély szám: ÁPTF.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben