NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2009

2 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés Bevezet rendelkezések A KSZ hatálya A KSZ módosítása, felmondása és megsznése A KSZ hatályosulása... 6 II. rész... 6 Munkaügyi kapcsolatok Az Egyetem és a Szakszervezet kapcsolata, együttmködése Az Egyetem és a Szakszervezet együttmködése A Szakszervezet mködési feltételeinek biztosítása A szakszervezeti tisztségviselket megillet védelem A szakszervezeti tisztségviselk munkaid-kedvezménye Közalkalmazotti Tanács Érdekegyeztet Tanács... 7 III. rész... 8 A közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazotti jogviszony alanyai A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Részmunkaids foglalkoztatás A kinevezés alakszersége A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok Külföldi állampolgárok foglalkoztatása A közalkalmazotti jogviszony megsznése ill. megszüntetése A jogviszony megsznésének esetei Felmentés Korengedményes nyugdíjazás Prémiumévek program A munkavégzés szabályai A jelenlét igazolása Munkakörön és szokásos munkavégzési helyen kívüli munkavégzés Munkaköri leírás Képzés, továbbképzés, tanulmányi szerzdés Fizetés nélküli szabadság, kiküldetés, külföldi ösztöndíj Véradás Összeférhetetlenség a közalkalmazotti jogviszonyban; a munkavégzésre irányuló további jogviszony A fegyelmi felelsség A munkaid és pihenid A munkaid, annak beosztása és a pihenid Szabadság és annak kiadása Rendkívüli munkavégzés... 16

3 A munkáltató nyilvántartási kötelezettsége Elmeneteli és illetményrendszer A közalkalmazottak elmeneteli és illetményrendszere Illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom, prémium Illetménypótlékok Egyéb illetménypótlékok Rendkívüli munkavégzés díjazása Helyettesítési díj Az illetmény védelme Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, hivatalos belföldi és külföldi kiküldetési költségtérítés, egyéb utazási költségtérítés elszámolása Törzsgárda jutalom adományozása Jóléti, szociális és egyéb juttatások Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári támogatás Szociális és temetési segély Étkezési hozzájárulás Üdültetési támogatás Munkaruha juttatás Illetményelleg Nyugállományba vonuló közalkalmazott egyszeri adómentes természetbeni juttatása Képernys munkahelyekkel kapcsolatos juttatások Munkáltató által biztosított kedvezményes internet használat Közalkalmazottak lakáscélú támogatása IV. rész Kártérítési felelsség A közalkalmazott kártérítési felelssége A munkáltató kártérítési felelssége Munkahelyre bevitt tárgyak Egyetemi tulajdonú eszközök kölcsönadása V. rész Kollektív munkaügyi vita, munkaügyi jogvita Kollektív munkaügyi vita Munkaügyi jogvita VI. rész A sztrájk joga, személy és vagyonvédelem sztrájk esetén A sztrájk joga Személy és vagyonvédelem sztrájk esetén VII. rész Vegyes és záró rendelkezések I. Záradék II. Záradék MELLÉKLETEK

4

5 5 Preambulum Jelen Kollektív Szerzdés (a továbbiakban: KSZ) a Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) mint munkáltató, másrészrl a közalkalmazotti munkavállalók nevében kivéve gyakorló intézmények közalkalmazottai a Nyugat-magyarországi Egyetem Felsoktatási Dolgozók Szakszervezete, Agrár Oktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezet és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (a továbbiakban: szakszervezet) között lefolytatott tárgyalás eredményeképpen jött létre. A KSZ célja, hogy a közalkalmazottak jogait és kötelezettségeit, azok gyakorlásának és teljesítésének módját, a kapcsolódó eljárási szabályokat, valamint a szerzdést köt felek kapcsolatrendszerét szabályozza a jogszabályok adta keretek között. I. rész Bevezetés 1. Bevezet rendelkezések Kjt. 2., 8. ; Mt. 13. A KSZ az alábbi jogszabályok: - a munka törvénykönyvérl szóló évi XXII. törvény (Mt.), amennyiben az alkalmazását a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. nem tiltja, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), - a felsoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (Ftv.), - a Kjt. felsoktatásban történ végrehajtásáról és a felsoktatási intézményekben történ foglalkoztatás egyes kérdéseirl 53/2006. Korm. rendelet, - a Kjt. végrehajtásáról a mvészeti, közmveldési és közgyjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefügg egyes kérdések rendezésére; valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Mködési Szabályzatában foglaltak figyelembe vételével készült. A KSZ a munkaviszonyra vonatkozó bármely kérdésrl rendelkezhet, de jogszabályokkal ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat. A KSZ az Mt. III. fejezetében meghatározott szabályoktól, amennyiben azt a törvény nem tiltja, a közalkalmazott javára eltérhet. Minden, ezen szabállyal ellentétes KSZ rendelkezés semmis. 2. A KSZ hatálya Kjt. 12. ; Mt. 36., 38., 41/A. A KSZ személyi hatálya kiterjed gyakorló intézmények közalkalmazottainak kivételével az Egyetemre mint munkáltatóra és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi személyre, tekintet nélkül arra, hogy a közalkalmazott tagja-e a szerzdést köt valamelyik Szakszervezetnek.

6 6 A kollektív szerzdést a szerzd felek határozatlan idre kötik meg. 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése Mt. 37., 39-40/A. A KSZ módosítását a szerzd felek bármelyike kezdeményezheti a másik félnél írásban, de az csak megegyezés alapján módosítható. A KSZ-t bármelyik szerzd fél 3 hónapos felmondási idvel felmondhatja, de ezt a jogot a szerzdés megkötésétl számított 6 hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja. A felmondási id lejártával a KSZ megsznik. Az Egyetem, illetve a Szakszervezet jogutód nélküli megsznésével a KSZ hatályát veszti. Bármelyik szerzd fél jogutóddal történ megsznése a KSZ hatályát közvetlenül nem érinti. A szerzd felek szükség esetén értékelik és egyeztetés után végrehajtják a jogszabályi változások vagy egyéb ok miatt szükséges módosításokat. A módosítással kapcsolatos vitát a kollektív munkaügyi vitára irányadó szabályok szerint kell elbírálni. 4. A KSZ hatályosulása A szerzd felek vállalják, hogy haladéktalanul a másik fél képviselinek tudomására hozzák, ha a KSZ végrehajtását illeten nehézségek merülnek fel, továbbá saját hatáskörükben intézkednek, ha a KSZ szabályaiba ütköz vagy céljával ellentétes gyakorlat folytatását, intézkedés meghozatalát tapasztalják saját szerveik vagy tisztségviselik részérl. II. rész Munkaügyi kapcsolatok 1. Az Egyetem és a Szakszervezet kapcsolata, együttmködése Kjt. 4-5., ; Mt. 3. (2), , , 19/A., , 29. (1) 1.1. Az Egyetem és a Szakszervezet együttmködése Az Egyetem kinyilvánítja, hogy együttmködik a Szakszervezettel, tevékenységét támogatja, mködésüket elsegíti. A Szakszervezet kijelenti, hogy az Mt.-ben és a Kjt.-ben, valamint a KSZ-ben biztosított jogosultságaikat a jogok társadalmi rendeltetésének megfelelen gyakorolják, a közalkalmazottak érdekében kifejtett tevékenységük nem irányulhat az Egyetem

7 7 rendeltetésszer mködésének megzavarására, akadályozására, csak a közalkalmazotti érdekek érvényesítésére A Szakszervezet mködési feltételeinek biztosítása Az Egyetem a közalkalmazottak javára végzett szakszervezeti munkát a következk szerint támogatja: - az Egyetem a Szakszervezet érdekvédelmi tevékenységéhez munkaidben és munkaidn kívül - az egyetemi igénybevételi rend keretei között biztosítja az egyetemi helyiségek térítésmentes használatát; - biztosítja a közlemények, felhívások, tájékoztatók céljára az egyetemi információs csatornák (egyetemi újság, elektromos hirdettábla, posta, telefon, fax, internet, hirdettábla) térítésmentes használatát; - a Szakszervezet megfelel mködéséhez szükséges további egyéb feltételeket (pl.: irodaszer) igény szerint biztosítja A szakszervezeti tisztségviselket megillet védelem A Szakszervezet választott tisztségviselje közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetése a közvetlen felsbb szakszervezeti szerv egyetértésével lehetséges. A Szakszervezet vállalja, hogy a tisztségviselk névsorát, illetve a változásokat az Egyetem illetékes munkáltatói jogkör vezetjének, továbbá a ftitkárnak, és a gazdasági figazgatóságnak a rendelkezésére bocsátja A szakszervezeti tisztségviselk munkaid-kedvezménye A választott tisztségviselt az Mt.-ben meghatározott munkaid-kedvezmény illeti meg, melynek idtartamára távolléti díj jár. 2. Közalkalmazotti Tanács Kjt ; Mt (4)-(5), , 50.. (2), 52., 53. (1)-(2), (1) és (3)- (4), (1)-(3), A Közalkalmazotti Tanács mködésérl az Egyetemi Szervezeti és Mködési Szabályzatának mellékletét képez Közalkalmazotti Tanács Ügyrendje rendelkezik 3. Érdekegyeztet Tanács Kjt Az Egyetem annak érdekében, hogy a közalkalmazottak munkaviszonyával, élet és munkakörülményeivel kapcsolatos döntései meghozatalában a közalkalmazottak közösségének és érdekvédelmi szerveinek jogszabályokban és bels szabályzatokban meghatározott együttdöntési, egyetértési és véleményezési jogát teljes kör érdekegyeztetéssel rendszeresen és folyamatosan biztosítsa, Érdekegyeztet Tanácsot mködtet. Az Érdekegyeztet Tanács jogállásáról, összetételérl, feladatáról, hatáskörérl és mködésérl az Érdekegyeztet Tanács Ügyrendje rendelkezik.

8 8 A KSZ-t megköt felek mint az Érdekegyeztet Tanács tagjai megállapodnak abban, hogy az Érdekegyeztet Tanács feladat illetve hatáskörébe utalják, különösen: a) a KSZ szövegének aláírás eltti végleges egyeztetését; b) az illetményemelésre fordítható pénzügyi keretek munkáltatói szintek (szervezeti egységek) közötti felosztását; c) a rendkívüli fizetett szabadság alapelveinek meghatározását; d) a kollektív munkaügyi vita els egyeztetését; e) a költségvetési javaslatnak, illetve a költségvetés felhasználásának a közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érint tételei meghatározását; f) a szociális alapok felosztási elveinek meghatározását; g) a jóléti intézmények létesítése és megszüntetése ügyében döntést, illetve ez intézmények mködtetésének szabályozását. III. rész A közalkalmazotti jogviszony 1. A közalkalmazotti jogviszony alanyai Kjt. 20., 85. (7); Mt /A. A közalkalmazotti jogviszony alanyai az Egyetem, mint munkáltató és a közalkalmazott, mint munkavállaló. A munkáltató nevében munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja a Foglalkoztatási Követelményrendszerben meghatározottak szerint. 2. A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Kjt ; Mt. 5., 75/A., 76. (3) és (7)-(8), 76/A-78/A., 79. (2)-(3) és (5)-(6), 80-85/A. (1)-(4), 85/B Részmunkaids foglalkoztatás Részmunkaids foglalkoztatás esetén a közalkalmazotti jogviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni munkavállalói juttatás tekintetében legalább az idarányosság elve alkalmazható, ha a juttatásra való jogosultság a munkaid mértékével összefügg A kinevezés alakszersége A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a kinevezési okmánynak tartalmaznia kell: a) a kinevezéssel kapcsolatos alapvet feltételeket: aa) a kinevezés hatályát (kezd idpontját), ab) a közalkalmazotti jogviszony határozatlan vagy határozott idre vonatkozó létesítését (utóbbi esetben ennek idtartamát), ac) az ellátandó munkakört és beosztást, ad) részmunkaidben történ alkalmazás esetén annak mértékét és a munkaidbeosztás szabályait,

9 9 ae) a munkavégzés helyét, több képzési hely (kari, illetve szervezeti egység) esetén a változó munkahelyre történ alkalmazás feltételeit, af) a megállapodás szerinti próbaid tartamát, továbbá egyéb megegyezés szerinti feltételeket; - az alkalmazás költségeinek forrását, - a vezet megnevezését, beosztását, akinek közvetlen irányításával végzi a közalkalmazott munkáját, - a munkaidt és annak szabályait, - esetleges szakmai követelményekre vonatkozó megállapodást, - azon foglalkoztatási feltételeket, amit a felek fontosnak tartanak, - szerzdéskötés dátumát, a szerzd felek aláírását. a közalkalmazotti jogviszonyban töltött id megállapítását; a közalkalmazott Kjt. szerinti besorolását; a munkaköri besorolás szerint járó illetmény és illetménypótlék(ok) megállapítását; a jogorvoslat lehetségére történ felhívást. A kinevezéssel egyidejleg a munkáltató a közalkalmazottat tájékoztatja: - az irányadó munkarendrl, - a munkabér egyéb elemeirl, - a bérfizetés napjáról, - a munkába lépés napjáról, - a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve a munkáltatóra és a közalkalmazottra irányadó felmentési id megállapításának szabályairól, valamint arról, hogy a munkáltató Kollektív Szerzdés hatálya alá tartozik-e. Az elírt tájékoztatást a kinevezést követ 30 napon belül köteles átadni a közalkalmazott részére. Ez a tájékoztatás a Kollektív Szerzdésre való hivatkozással is biztosítható. A kinevezést a munkáltatói jogkör gyakorlója és a közalkalmazott írja alá. A kinevezéshez mellékelni kell a közalkalmazott feladatait részletez munkaköri leírást, melyet a munkáltató nevében a szervezeti egység vezetje készít el, valamint további jogviszony esetén a bejelentési nyilatkozatot is. Az Egyetem által alkalmazott kinevezések mintáit a KSZ 1. sz. melléklete, a munkaköri leírás mintáját a KSZ 3. sz. melléklete tartalmazza A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok a) Az Egyetemnek írásba kell foglalnia az alábbiakat: - a munkakörbe nem tartozó munkavégzés elrendelését és díjazásának feltételeit (pl.: bels helyettesítés), - az Egyetem intézményén belüli más munkakörbe történ beosztást (átirányítást), amely nem haladhatja meg naptári évenként a 44 napot, illetve összeszámítva az Mt. 105., 106. és a 150. (1) szakaszain alapuló intézkedések idtartamát, a 110 munkanapot, - az állandó munkahelyen kívüli és - más munkáltatónál történ munkavégzés elrendelését, - a túlmunka, a készenlét és az ügyelet elrendelését, - a pihennapon és munkaszüneti napon történ munkavégzés elrendelését, kivéve a folytonos üzem munkahelyeken (pl. porta szolgálat), - minden olyan munkavégzés elrendelését, amelynek teljesítéséért a felek anyagi juttatásban állapodnak meg, illetve amelyért az Egyetem díjazást, juttatást biztosít,

10 10 - az Egyetem valamennyi nyilatkozatát a közalkalmazott kérésére vagy jogszabály elírása alapján. b) A közalkalmazottnak írásba kell foglalnia az alábbi fontosabb nyilatkozatokat: - összeférhetetlenségi nyilatkozatot (KSZ 5. sz. melléklet), - az egyetemi tulajdonú eszközök kölcsönzésére vonatkozó kérelmet, - a közalkalmazott jogviszonya megszüntetésére irányuló bejelentését, illetve kérelmét, melyet azonban nem köteles indokolni Külföldi állampolgárok foglalkoztatása 8/1999.(XI. 10.) SzCsM rendelet Külföldi állampolgár a jogszabályban foglaltak alapján a kivételektl eltekintve csak engedély alapján foglalkozatható. A foglalkoztatás engedélyeztetését, valamint az eljárás ügyrendjét részleteiben a fent hivatkozott jogszabály határozza meg, amelynek betartása, illetve betartatása - különösen az engedélyeztetési határidkre vonatkozóan valamennyi külföldi munkavállalót foglalkoztató munkáltatói jogkör vezet felelssége. 3. A közalkalmazotti jogviszony megsznése ill. megszüntetése Kjt /A. ; Mt. 86/B-86/D., 87. (2)-(3), 89. (7), 90., 93. (3)-(4), 94., 97., 98. (2)-(4) 3.1. A jogviszony megsznésének esetei A közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 25. (1) bekezdés a)-e) pontjai szerint sznik meg és a Kjt. 25. (2) bekezdés a)-h) pontjai szerint szüntethet meg Felmentés A felmentést megelzen a közalkalmazottal nyugellátási jogosultságának megszerzése eltt 1 évvel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbeszélést kezdeményez. Ennek során kölcsönösen tájékoztatják egymást a jogviszonyt érint további elképzeléseikrl. Ha a közalkalmazott felmentésének indoka a közalkalmazott munkavégzésével vagy magatartásával összefüggésben a munkaköri feladatainak ellátására való tartós alkalmatlansága, vagy nem megfelel munkavégzése, a felmentés eltt lehetséget kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeibl következen ez a munkáltatótól nem várható el. Ennek megfelelen az Egyetem a felmentés eltt legalább 10 nappal korábban köteles a közalkalmazottal írásban közölni a kifogásait. A közalkalmazott a közöléstl számított 8 napon belül védekezést terjeszthet el. A felmentési eljárásban a Szakszervezet képviselheti tagját. 1 Felmentés esetén a felmentési id legalább 60 nap, de a 8 hónapot nem haladhatja meg. A felmentési id a) öt évet el nem ér jogviszony esetén 60 nap + 1 hónap; 1 Módosítva október 7. napjától

11 11 b) öt év után 60 nap + 2 hónap; c) tíz év után 60 nap + 3 hónap; d) tizenöt év után 60 nap + 4 hónap; e) húsz év után 60 nap + 5 hónap; f) huszonöt év után 60 nap + 6 hónap; g) harminc év után 60 nap + 6 hónap Korengedményes nyugdíjazás 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet Intézményi érdek esetén, amennyiben forrás biztosítható, a munkáltatói jogkört gyakorló vezet a közalkalmazottal megállapodhat korengedményes nyugdíjazásról Prémiumévek program évi CXXII. tv.; Kjt. 25. (1) bekezdés e) pont 4. A munkavégzés szabályai Kjt , 54. ; Mt. 83/A, , 107., , 129/A A jelenlét igazolása Az Egyetem szervezeti egységeinél a közalkalmazottnak a munkahelyén való megjelenését, illetve a munkahelyrl való távolmaradást (szabadság, betegség stb.) jelenléti íven kell vezetni, nyilvántartani, feltüntetve a munkahelyen való megjelenés és távozás idpontját is Munkakörön és szokásos munkavégzési helyen kívüli munkavégzés Mt. 83/A., Az átirányítás és helyettesítés alapján történ munkavégzés idtartama nem haladhatja meg naptári évenként a 44 munkanapot. Egy naptári éven belül az átirányítás, helyettesítés, kiküldetés, kirendelés és a más munkáltatónál történ munkavégzés együttes idtartama a 110 munkanapot nem haladhatja meg Munkaköri leírás A szervezeti egység vezetje köteles az irányítása alá tartozó valamennyi közalkalmazott részére a munkaköri leírást elkészíteni, melyet a munkáltatói jogkör vezet hagy jóvá. A munkaköri leírásban foglaltak tudomásulvételét a közalkalmazott aláírásával igazolja és részére egy példányt át kell adni. A munkaköri lírás mintája a KSZ 3. sz. melléklete tartalmazza Képzés, továbbképzés, tanulmányi szerzdés Mt Az Egyetem szakember utánpótlásának biztosítása és fejlesztése érdekében a jogszabályok és a költségvetési lehetségek keretei között - támogatja a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak szakmai, tudományos, idegen nyelvi képzését, továbbtanulását, tovább-képzését és átképzését.

12 12 A közalkalmazottat csak munkakörének és beosztásának megfelel továbbképzésre lehet kötelezni. A közalkalmazott köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon, továbbképzésen részt venni és a vizsgákat letenni, kivéve, ha ez a személyi és családi körülményeire tekintettel, reá aránytalanul sérelmes. Ilyen aránytalan sérelemnek minsül és a közalkalmazott kizárólagos hozzájárulásával kötelezhet vizsga letételével járó továbbképzésen való részvételre: a) az, akinek öregségi nyugdíjra való jogosultsága megszerzéséig kevesebb mint 5 év van hátra, b) a terhes n, c) az anya, aki 1 évesnél fiatalabb gyermeket nevel, d) az, aki 2 vagy több 16 évesnél fiatalabb gyermeket nevel és az Mt. alapján ezért pótszabadságra jogosult. Az Egyetem elsegíti a közalkalmazott munkakörével összefügg képzésben, illetve továbbképzésben való részvételét. Tanulmányi szerzdés csak abban az esetben köthet, amennyiben azt az Egyetem érdeke indokolja, és az álláshely betöltése szakképzett személlyel nem biztosítható. Tanulmányi szerzdést a munkáltató nevében csak a munkáltatói jogkör vezet köthet. A támogatás mértékét a pénzügyi lehetségek függvényében a munkáltatói jogkör vezet határozza meg. A közalkalmazottat vizsgánként négy munkanap szabadid illeti meg, amelybl két napra távolléti díj jár, a másik két nap nem fizetett igazolt távollét. Diplomamunka elkészítéséhez tíz munkanap szabadid jár, távolléti díj mind a tíz munkanapra fizetend. A vizsga napja a munkaid kedvezménybe beszámít. Amennyiben a munkáltató a munkakör betöltéséhez szükséges képzettségen felül továbbképzésre kötelezi a közalkalmazottat, továbbá jogszabály idszakonként továbbképzést rendel el, nem köthet tanulmányi szerzdés és a költségeket a munkáltató köteles fedezni Fizetés nélküli szabadság, kiküldetés, külföldi ösztöndíj Mt. 107., A közalkalmazott írásbeli kérelmére, méltányolható egyéni és családi körülményeire tekintettel a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezhet fizetés nélküli szabadságot. A három hónapnál rövidebb, az Egyetem által jóváhagyott külföldi kiküldetés munkában töltött idnek számít. Ennek idtartamára a közalkalmazott mentesül a munkahelyén végzend feladatok alól. Erre az idre a közalkalmazottat havi alapilletménye és pótlékai a vezeti és veszélyességi pótlékok kivételével illeti meg. Három hónapot meghaladó, de egy évnél rövidebb idtartamú, az Egyetem által jóváhagyott külföldi kiküldetés esetén a munkavégzés helyének a külföldi intézmény minsül. A kiküldetés idejére a közalkalmazott kinevezését ideiglenesen módosítani kell. Ennek alapján részére havi alapilletményének és pótlékainak (vezet és veszélyességi pótlék kivételével) 50 %-a folyósítható. Egy évet meghaladó külföldi kiküldetés esetén a közalkalmazott nem jogosult díjazásra.

13 13 Ha a közalkalmazott az Egyetem támogatásával állam- és kormányközi egyezmény, magyar állami ösztöndíj, illetve nemzetközi szervezet vagy más külföldi szerv által biztosított keretbl három hónapot meg nem haladó idtartamú ösztöndíjas tanulmányúton vesz részt, részére havi alapilletményét és pótlékait (vezeti és veszélyességi pótlék kivételével) kell megállapítani. A 3-12 hónap idtartamú ösztöndíjas tanulmányút esetén havi alapilletményének és pótlékainak (kivéve a vezeti- és a veszélyességi pótlékot) 50 %-a folyósítható. Az egy évet meghaladó ösztöndíjas tanulmányút esetén a közalkalmazott nem jogosult díjazásra Véradás Mentesül a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alól a véradás napján. Ezen túlmenen évente két vagy több véradás esetén egy nap szabadság jár, amelyet igazolni kell a véradó igazolvánnyal, vagy egyéb, a Véradó Állomás által kiállított igazolással Összeférhetetlenség a közalkalmazotti jogviszonyban; a munkavégzésre irányuló további jogviszony 2 Kjt ; Ftv. 81/A., 121. (8) bekezdés Jelen fejezet alkalmazása szempontjából munkavégzésre irányuló további jogviszony minden olyan jogviszony, amelyet a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya mellett munkavégzés céljából létesít: munkaviszony (közalkalmazotti, köztisztviseli, szolgálati, stb. jogviszony) vállalkozás, megbízás, munkavégzéssel járó tagsági viszony. 1. A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszony alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen. 2. A magasabb vezet, vezet, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezet megbízásával összeférhetetlen, ha közeli hozzátartozójával [Mt (2) bekezdés] irányítási (felügyeleti), ellenrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. 3. A magasabb vezet és vezet nem lehet vezet tisztségviselje a munkáltató tevékenységével azonos tevékenységet (Alapító Okiratban felsorolt alap- és kiegészít tevékenységek) folytató vagy az intézménnyel gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak. 4. A magasabb vezet, valamint a vezet megbízással rendelkezk és ezek közeli hozzátartozói nem tölthetnek be olyan intézményi társaságban (egyetem által alapított vagy részvételével mköd gazdasági társaság) vezet tisztségviseli feladatot, nem lehetnek tagjai a felügyel bizottságnak, nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a felsoktatási intézmény hozott létre, illetve amelyben részesedéssel rendelkezik. 5. Az Egyetem a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Az Egyetemen oktatói, kutatói, tanári munkakörben közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkez oktatóval az 2 Módosítva október 7. napjától

14 14 Egyetem más Karán oktatói, kutatói, tanári munkakörben, munkavégzésre irányuló további közalkalmazotti jogviszony nem létesíthet. 6. Az Egyetem által fenntartott közoktatási intézmény mint önálló jogi személy alkalmazottai létesíthetnek munkavégzésre irányuló további jogviszonyt az Egyetem szervezeti egységeinél, amennyiben az egyéb feltételeknek a foglalkoztatásuk megfelel. 7. A munkaidt érint összeférhetetlenség esetei: a) amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos idtartamra esik, munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltatói jogkör vezet elzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet. A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhet; b) a közalkalmazott munkaidejét nem érint munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését köteles a munkáltatói jogkör vezetnek elzetesen írásban bejelenteni, aki összeférhetetlenség esetén a további jogviszony létesítését megtiltja. Az Egyetemnek a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését megtiltó intézkedése ellen - ebben az esetben - munkaügyi jogvita kezdeményezhet. 8. A közalkalmazott jogviszonyával a jogszabályban meghatározottakon túl összeférhetetlennek minsül: - az olyan munkavégzésre irányuló további jogviszony, amelyben az Egyetem szolgálati (üzleti) titkait képez módszerek, eljárások, ismeretek (know-how) egyéni haszon érdekében történt alkalmazására kerülhet sor; - Egyetemi oktató, kutató, tanár részérl magánszemélyként vagy gazdasági társaság tagjaként ellenszolgáltatásért az általa oktatott hallgatóinak vizsgára és egyéb számonkérésre való felkészítése, -közalkalmazottnak az intézmény hallgatóival bármiféle kereskedelmi tevékenység folytatása, - hallgató igénybevétele bármilyen otthoni (magán), a közalkalmazotti jogviszonytól független munkára, - a közalkalmazott munkakörével összeférhetetlen minden olyan további jogviszony, melyet az egyetemmel gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnál üzletvezetésre jogosult tagi, ügyvezeti jogviszonyban végez, feltéve, hogy az egyetem által és a gazdasági társaság által végzett alaptevékenységek megegyeznek, - közalkalmazott részérl olyan tevékenység folytatása, amely sérti az Egyetem jó hírnevét és üzleti érdekét, 9. Eljárási szabályok: A közalkalmazott a jogviszony létesítésekor köteles a mellékletben található összeférhetetlenségi nyilatkozatot kitölteni. A közalkalmazott a jogviszony fennállása alatt 3 napon belül köteles írásban bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, ha vele szemben törvényben, vagy a kollektív szerzdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve, ha a közalkalmazotti jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlenségi helyzetbe kerül, vagy az összeférhetetlenségi nyilatkozat tartalmában bármilyen változás adódik.

15 15 Az összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltése a jogviszony létesítésének feltétele. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatban közöltek tartalmáért a közalkalmazott fegyelmi felelsséggel tartozik. Az összeférhetetlenséget a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles kivizsgálni és az összeférhetetlenség fennállása esetén a közalkalmazottat az összeférhetetlenségi helyzet 8 napon belüli megszüntetésére írásban felszólítani. A felszólítás eredménytelen volta esetén a munkáltatói jogkör vezet a közalkalmazottat az összeférhetetlenségi helyzet megszüntetéséig írásban eltilthatja a munkavégzés alól. Az eltiltás idtartama alatt a közalkalmazotti jogviszony szünetel. Ha ez nem vezet eredményre, a munkáltató a közalkalmazott ellen fegyelmi eljárást indíthat, vagy kezdeményezheti a jogviszony felmentéssel való megszüntetését. A munkavégzésre irányuló további jogviszony nyilvántartásáról a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell gondoskodnia. A nyilvántartás egyik példányát a Gazdasági Figazgatóságra meg kell küldeni, szükség szerint aktualizálni (összeférhetetlenségi vizsgálat miatt). Az összeférhetetlenségi nyilatkozat mintáját a KSZ. 5. sz. melléklete tartalmazza. 10. Hatálybalépés: A kollektív szerzdés jelen módosítása a hatálybalépésétl (2009. október. 7.) számítottan új munkakör, vagy vezeti, magasabb vezeti megbízást betöltése esetén alkalmazandó A fegyelmi felelsség Kjt Amennyiben a rektor egyetemi vagy fiskolai tanár ellen indít fegyelmi eljárást, azt a felügyeleti szerv útján a kineveznek köteles bejelenteni. Azt is be kell jelenteni, ha a fegyelmi eljárás alá vont egyetemi/fiskolai tanár felfüggesztése szükségessé vált. Mindezen esetekben a Fegyelmi Tanács tárgyalására meg kell hívni a kinevezt is, aki megbízottja útján megfigyelként részt vehet a Fegyelmi Tanács tárgyalásán. 5. A munkaid és pihenid Kjt. 55. ; Mt. 117., ; 5.1. A munkaid, annak beosztása és a pihenid 3 A közalkalmazottak, ha a KSZ kivételt nem tesz, általában heti 40 órában, öt napos munkarend szerint, egymszakos osztatlan munkaid beosztásban dolgoznak. Az Egyetem általános munkarenden belüli munkaid beosztását, valamint az általánostól eltér munkaid beosztásban foglalkoztatottak, illetve az így dolgozó szervezeti egységek munkarendjét a KSZ 8. sz. melléklete tartalmazza. 3 Módosítva október 7. napjától

16 16 Az oktatói, kutatói és tanári munkakörben dolgozók kéthavi munkaidkeretben dolgoznak. A munkaidkeret beosztását a munkáltatói jogkör vezet állapítja meg. A Foglalkoztatási Követelményrendszer alapján, a kari sajátosságok figyelembe vételével, a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg, hogy az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottak a felsoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében munkaidejükbl mennyi idt kötelesek a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátásával a felsoktatási intézményben tölteni. Az egyetemen ellátandó feladatok idpontját és idtartamát az órarendi beosztás, a számonkérések és konzultációk idpontja, a laboratóriumi, könyvtári, számítógép kapacitás és egyéb szolgáltatásokra figyelemmel a szervezeti egység vezetje határozza meg. A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók, valamint a karok Tanulmányi Osztályán/Csoportján, valamint a könyvtárban dolgozó közalkalmazottak kéthavi munkaidkeretben dolgoznak, a munkaidkeret beosztását a munkáltatói jogkör vezet állapítja meg. Munkaidkeret alkalmazása esetén a munkaidkeret kezd és befejez idpontját meg kell határozni és errl a munkavállalót írásban tájékoztatni kell. Írásbelinek minsül ebbl a szempontból a tájékoztatás, ha azt a munkáltatónál a helyben szokásos módon közzéteszik. A megbízott magasabb vezet és vezet vezeti megbízásából fakadó feladatait kötetlen munkaidben látja el. Az étkezés munkaidn belül biztosított, a rendelkezésre álló munkaközi szünet 30 perc Szabadság és annak kiadása Kjt. 16., 56-58/A. ; Mt. 130., 132. (1)-(3) és (7), Az oktató, kutató és tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak szabadságát elssorban július és augusztus hónapban, továbbá a téli és tavaszi szünetben, a vizsgaidszakban (amennyiben az oktatónak nincsenek vizsgáztatási feladatai) kell kiadni. A szabadságok kiadására minden évben szabadságolási ütemtervet kell minden szervezeti egységnek készíteni, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója hagy jóvá. A közalkalmazottak által igénybe vehet szabadság táblázatszer felsorolását a KSZ 6. sz. melléklete tartalmazza Rendkívüli munkavégzés 4 Mt A munkáltató a munkavállalót különösen indokolt esetben, a szervezeti egység vezet javaslatára, rendkívüli munkavégzésre kötelezheti. A rendkívüli munkavégzést a munkáltatói jogkör vezetnek kell elrendelni. Az elrendelést a munkavállaló kérésére írásba kell foglalni. Különösen indokolt esetnek minsül többek között: - üzemzavar elhárítása; 4 Módosítva október 7. napjától

17 17 - rendezvények szervezése; - nyári kollégiumi elszállásolás; - leltározás; - felvételi és vizsgaidszak; - jelentések, költségvetés, beszámolók, havi illetményszámfejtés elkészítése. Rendkívüli munkavégzésnek minsül - a munkaid beosztástól eltér, - a munkaidkereten felüli munkavégzés. Munkaszüneti napra [Mt (3) bekezdés] rendkívüli munkavégzés csak a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottaknál rendelhet el. Elemi kár, baleset, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyeget közvetlen és súlyos veszély megelzésére, illetve elhárítására a rendkívüli munkavégzés bármely munkakörben, elzetes jóváhagyás, egyeztetés nélkül elrendelhet. Nem túlmunka, ha a munkavállaló az engedélyezett távollét idejét a munkáltatóval történt megállapodás alapján ledolgozza. Az elrendelhet túlmunka fels határa naptári évenként 300 óra A munkáltató nyilvántartási kötelezettsége Kjt. 83/B-83/D. ; Mt. 140/A. ; Kjt. 5. sz. melléklet, Ftv. 2. sz. melléklet A munkáltató köteles nyilvántartani a közalkalmazottak rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével, szabadságának kiadásával, valamint az egyéb munkaidkedvezményével kapcsolatos adatokat. A munkáltató ugyancsak köteles nyilvántartani a közalkalmazottak Kjt. 5. sz. és az Ftv. 2. sz. mellékletében elírt adatait. 6. Elmeneteli és illetményrendszer 6.1. A közalkalmazottak elmeneteli és illetményrendszere Kjt , ; Mt. 141., 142/A., 144. (1)-(5) és (7), , 147. (1)-(5), , 165. (1), 165/A. ; A magasabb fizetési fokozatba való lépés három éves várakozási idejét fizetési fokozatonként csökkenteni lehet egy évvel, a tartósan magas színvonalú munkavégzés elismeréseként, illetve kiemelked teljesítményért. Kiemelked teljesítménynek tekinthet, ha a közalkalmazott miniszteri, rektori kitüntetésben részesül, kiváló dolgozó címet kap, vagy - az oktató, kutatói és tanári munkakör kivételével - tudományos fokozatot szerez. Az 53/2006. Korm. rendeletben meghatározott munkakörökben, amennyiben a közalkalmazott állami kitüntetésben részesül a mvészeti területen foglalkoztatottak kivételével - a megszerzés évében egy évvel csökkenteni kell a fizetési fokozatok közötti várakozási idt. Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett, a kinevezésben feltüntetett

18 18 további szakképesítésre, szakképzettségre is szükség van és azzal a közalkalmazott rendelkezik, alap-illetménye az A, B, C, D, E, F, G fizetési osztályban - egy további szakképesítés után 5 %-kal, - kett vagy több további szakképesítés után 8 %-kal növekszik. Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10 %-ában hasznosítja. A H, I, J fizetési osztályban az illetménynövekedés mértéke - egy további szakképesítés esetén 7 %, - kett vagy több további szakképesítés esetén 10 %. Ezen illetménynövekedés mértéke illeti meg a mvésztanár, mérnöktanárt, mszaki (gazdasági) tanárt, mszaki (gazdasági) oktatót, nyelvtanárt, testnevel tanárt, valamint a kollégiumi tanárt, ha a kinevezésében feltüntetett további szakképesítést az Egyetem által indított alapképzési vagy szakirányú továbbképzési szakon, illetve akkreditált iskolai rendszer felsfokú szakképzésben hasznosítja. A garantált illetmény oktatók, kutatók további szakképesítésük után nem jogosultak illetménynövekedésre Illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom, prémium 5 Kjt. 67., 77-77/C. A közalkalmazottak részére adható illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom, valamint a magasabb vezetk és vezetk részére adható prémium és jutalom tárgyában a munkáltatói jogkör vezet saját mérlegelési jogkörében dönt. A juttatások feltételeit a közalkalmazott kinevezésében, határozatban, vagy a munkaköri leírásban írásban is rögzíteni kell Illetménypótlékok Kjt ; Mt , 147. (1)-(2), A Kjt. alapján fizetend illetménypótlékok: - a vezeti pótlék, - a címpótlék, - az egészséget károsító kockázattal járó munka címén járó pótlék, - az idegennyelv-tudási pótlék, - tanári munkakörben foglalkoztatottak illetménypótléka. A Kjt. alapján fizetend illetménypótlékok alapja a mindenkori pótlékalap. Munkakör, kapcsolt munkakör vagy valamely bizottság elnöki tisztsége betöltése alapján, a kari keret terhére egyéb illetménypótlék fizethet. Az illetménypótlékok táblázatszer felsorolását a KSZ 2. sz. melléklete tartalmazza Egyéb illetménypótlékok 5 Módosítva október 7. napjától

19 19 A közalkalmazott feladatkörébe nem tartozó tevékenységért amennyiben a fedezet biztosított határozott idre, a munkáltatói jogkör gyakorlója, a többletfeladattal arányos illetménypótlékot is megállapíthat, melynek alapja a mindenkori pótlékalap. Az egyéb oktatói, valamint a nem oktatói, kutatói munkakörben alkalmazott (szakalkalmazott) tudományos fokozattal rendelkez szakalkalmazott nem jogosult a tudományos fokozata után illetménypótlékra Rendkívüli munkavégzés díjazása 6 Kjt. 76. ; Mt. 145., 147. (1)-(5) A rendkívüli munkavégzésért fizetend bérpótlék számítási alapja a munkavállaló személyi alapbére. A munkaid-beosztás szerinti napi munkaidt meghaladóan, illetve a munkaidkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. A munkáltatói jogkör vezet és a közalkalmazott megállapodása alapján ellenértékként pótlék helyett szabadid jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka idtartamánál. A munkaid-beosztás szerinti pihennapon (pihenidben) végzett munka esetén a pótlék mértéke száz százalék. A pótlék mértéke ötven százalék, ha a munkavállaló másik pihennapot (pihenidt) kap. A túlmunka esetén járó szabadidt, illetve a pihennapot (pihenidt) legkésbb a rendkívüli munkavégzést követ hónapban kell kiadni. Munkaidkeret alkalmazása esetén a szabadidt, illetve a pihennapot (pihenidt) legkésbb az adott munkaidkeret végéig kell kiadni. Nem jár rendkívüli munkáért sem díjazás, sem szabadid, vagy pihennap (pihenid) a magasabb vezet és vezet beosztású munkakörben dolgozóknak a vezeti feladatokkal kapcsolatos túlmunka esetén Helyettesítési díj Mt. 83/A. (7) A közalkalmazott különösen indokolt esetben munkakörébe nem tartozó munkát is köteles végezni. Ha a közalkalmazott eredeti munkakörén kívül ideiglenesen más munkakört is ellát úgy, hogy a két munkakörbe tartozó munkavégzés idtartama nem különíthet el (helyettesít), helyettesítési díj illeti meg. Ennek összege az elvégzend munka mennyiségétl függen a a helyettesített közalkalmazott illetményének figyelembevételével az illetékes munkáltatói jogkör vezet javaslata alapján kerül meghatározásra. A helyettesítési megbízást és az elvégzend munka feltételeit írásban kell elrendelni. Ha a helyettesítést több munkavállaló látja el, a helyettesítési díj ket ellenkez megállapodás hiányában - egyenl arányban illeti meg. Ha a közalkalmazott vezeti pótlékban részesül vezett helyettesít, akkor részére helyettesítési díjként a vezeti pótlékot kell folyósítani. E címen nem számolható el helyettesítési díj, ha a helyettesítés kinevezett (megbízott) helyettes munkakörben történik. 6 Módosítva október 7. napjától

20 20 Oktató egy hónapot meghaladó helyettesítése esetén a helyettesített órák száma alapján számítható óradíjak összege fizethet ki helyettesítési díjként. Külföldi kiküldetés, alkotó szabadság idejére nem jár helyettesítési díj oktatók helyettesítésére. Nem fizethet helyettesítési díj a helyettesített közalkalmazott betegszabadsága és szabadsága idejére Az illetmény védelme Kjt. 79/A. ; Mt (1)-(3), A közalkalmazott részére az illetményt - a törvényben meghatározott kivételektl eltekintve havonta egy alkalommal kell elszámolni a közalkalmazott által megjelölt bankszámlájára való átutalással, vagy postai úton minden hónap 5. napjáig. Az illetmények készpénzben való felvételét az intézménnyel szerzdést köt pénzintézet(ek) bankjegykiadó automatája, illetve más pénzintézeti fióki kifizetés útján biztosítja. A táppénz kifizetés, valamint a megbízási díjak kifizetésének napja megegyezik az illetményfizetés napjával. Az illetmény elszámolásáról a közalkalmazott részére havonta részletes, csak az érintett közalkalmazott számára hozzáférhet (titkosított) írásbeli tájékoztatást kell adni. A tárgyévi illetmény kifizetésekrl (megbízási díjak is) személyi jövedelemadó elszámolás céljára a tárgyévet követ január hónap végéig részletes, titkosított kimutatást kell készíteni. A kimutatásokat olyan minség nyomtatott formában kell a közalkalmazottak rendelkezésére bocsátani, hogy az SZJA törvényben meghatározott megrzési id lejártáig olvasható állapotban legyen Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, hivatalos belföldi és külföldi kiküldetési költségtérítés, egyéb utazási költségtérítés elszámolása Törzsgárda jutalom adományozása Törzsgárda jutalomra jogosult minden közalkalmazott, akinek a közalkalmazotti jogviszonya a Nyugat-magyarországi Egyetemen vagy annak jogeld intézményeinél 20, 25, 30, 35, 40 éve fennáll. Az összeg Ft, amely munkáltatói jogkör vezet döntése alapján - jutalom jogcímen vagy adómentes juttatásként fizethet ki. A törzsgárda jutalom/juttatás évente egy alkalommal állapítható meg kivéve öregségi, elrehozott öregségi nyugdíjazás esetén. Öregségi, elrehozott öregségi nyugdíjazás esetén az adományozás az utolsó munkában töltött napon esedékes. A törzsgárda jutalom/juttatás minden év március 31. napjáig betöltött 20, 25, 30, 35, 40 év betöltött idt figyelembe véve jár. 7 A 6.8.pont rendelkezései és a 4. sz. melléklet október 7. napjától a kollektív szerzdésbl törlésre kerül

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2008

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2008 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (( SOPRON 2009 2 Tartalomjegyzék Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezető rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS FELSOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE AGRÁR OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2006. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl !"# a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem 2005. évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági intézkedésekről A 2005. évi, mintegy 500 millió forint többletkiadás

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

Munkaruha juttatás szabályzata

Munkaruha juttatás szabályzata ... egyházi gazdálkodó szervezet neve, címe Munkaruha juttatás szabályzata Hatályos:.. Készítette:. gazdasági feladatokkal megbízott Jóváhagyta:..... A törvény által előírtak szerint 1 Jelen szabályzat

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye Hatóságiügyneve: Ahatáskörrelrendelkezd szervneve, postacím,ügyfélfogadásicím, elérhetségésnyitvatartásiid Eljárószervilletékességi területe Ügyintézéshezszükséges dokumentumok Ügymenet Eljárástmegindítóirat

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT

MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete Közalkalmazotti Szabályzat Hatályos: 2016. október 01. napjától BRTKK

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2015. január 1. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 15/2001. (X. 24.) számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT FT 35/1/2008. Károly Róbert Főiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Gyöngyös 2008. Preambulum A Károly Róbert Főiskola (a továbbiakban: főiskola) rektora és a főiskola Közalkalmazotti Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. bányásznyugdíj elbírálásához

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. bányásznyugdíj elbírálásához génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye (elrehozott) öregségi nyugdíj elbírálásához öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapításához korengedményes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap Újdonságok a munkajogban 2013. január 1-jétl Rendes szabadság mértéke - 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59289/2009. CÍM: TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben