Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) rendelete a szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) rendelete a szociális ellátásokról"

Átírás

1 Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) rendelete a szociális ellátásokról Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. -ának (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. -ában, 48. (4) bekezdésében, 58/B (2) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében és 92. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) alapján kiterjed: a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra; b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre; c) a település közigazgatási területén élő letelepedett személyekre; d) a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert, a település közigazgatási területén élő személyekre; e) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van. (2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak ide értve az Szoctv. 3. (2) bekezdésében foglalt személyeket is átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. II. Hatásköri és általános eljárási rendelkezések 2.. E rendeletet az Szoctv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni. 3.. (1) Az ellátás iránti kérelmet az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatalánál (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon. 1 (2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani. 4.. (1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szoctv.-ben foglaltakat kell alkalmazni. (2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek. (3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni. 1 Módosította a 13/2015. (VII.1.) önk. rendelet. Hatályos: július 1. 1

2 (4) Amennyiben a kérelmezőnek vagy családtagjának vállalkozásból, vagy vagyonhasznosításból van jövedelme, illetve kétség merül fel a nyilatkozata valódisága tekintetében, úgy a Hivatal kérheti a NAV igazolását a jövedelemalap tisztázása érdekében. 5.. (1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elkészítése érdekében a Hivatal megkeresheti a családsegítő szolgálatot. (2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás. (3) Jelen rendeletben foglalt ellátások a 7.. (3) bekezdése kivételével tekintetében első fokon a polgármester jár el, döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. 2 III. A szociális gondoskodás rendszere 6.. E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az önkormányzat költségvetése terhére az alábbi ellátások állapíthatók meg: A. Pénzbeli ellátások a) rendkívüli települési támogatás b) lakhatási támogatás c) gyógyszertámogatás B. Természetben nyújtható települési támogatás a) köztemetés C. Személyes gondoskodást biztosító ellátások a) étkeztetés b) házi segítségnyújtás c) családsegítés IV. Pénzbeli ellátások Rendkívüli települési támogatás 7.. (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre, vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a vagy b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-a. (2) A rendkívüli települési támogatás ugyanazon személynek, illetve családnak négy esetben adható. Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 5000,- Ft. Az ugyanazon személy, illetve család részére egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. A kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Szoctv. 17. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni. 2 Módosította a 13/2015. (VII.1.) önk. rendelet. Hatályos: július 1. 2

3 (3) Rendkívüli élethelyzetben (természeti csapás, hozzátartozó halála stb.,) a támogatás legfeljebb Ft összegben, vagy legfeljebb Ft, 5 év időtartamig nyújtható kamatmentes kölcsön formájában is megállapítható. Lakhatási támogatás 8.. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek és családjuk számára a lakhatás biztosításához, elősegítéséhez az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helység (továbbiakban: lakás) fenntartásával kapcsolatos áram, vízdíj, gázenergia támogatás, fűtési költség, hulladékszállítási díj, költségeihez pénzbeli illetve természetbeni támogatással nyújt segítséget. (2) Lakhatási támogatásban részesíthető, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem a) legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a, b) egyedül élő személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 250%-a, 3 és vagyonnal nem rendelkeznek. (3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (4) A jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától lehet, legfeljebb egy év időtartamra lehet megállapítani annak, aki a szolgáltatóval szerződésben áll, a megállapított támogatás összegét utólag, minden hónap 5-ig a szolgáltató számlájára kell utalni. (5) A támogatás összege: a) 200% - 150% = Ft 149% - 120% = Ft 119% - 100% = Ft 100% alatt = Ft 4 b) 250% - 200% = Ft 199% - 150% = Ft 149% - 120% = Ft 119% alatt = Ft 5 c) hulladékszállítási díj támogatása esetén: a szállítási költség max. 50%-a (6) Fűtési költségekhez támogatás természetben, kedvezményes tűzifa vásárlási lehetőséggel is biztosítható. (7) 6 Az lakhatási támogatási kérelem benyújtója, valamint a jogosultja köteles a lakókörnyezetét rendben tartani. (8) 7 Az lakhatási támogatási kérelem benyújtója, valamint a jogosultja a (7) bekezdésben előírt kötelezettségét megszegi, ha: a) az ingatlan előtti vízelvezető árok és műtárgyai folyamatos rendben tartását, tisztítását elmulasztja, b) az ingatlana előtti járdaszakasz folyamatos tisztántartását elmulasztja, nem biztosítja a kerítéssel kívül határos terület rendezettségét, a rajta lévő növényzet rendszeres kaszálását, c) a kerítést nem tartja olyan állapotban, amely megakadályozza az állatok elkóborlását és a gyermekek közterületre történő kiszaladását, és ezáltal rontja a településképet, d) az épület, járda hó- és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja, e) egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja, f) az ingatlanon és az ingatlan előtti zöldterületen a szükség szerinti gyomtalanítást, fűnyírást elmulasztja, 3 Módosította a 13/2015. (VII.1.) önk. rendelet. Hatályos: július 1. 4 Módosította a 13/2015. (VII.1.) önk. rendelet. Hatályos: július 1. 5 Módosította a 13/2015. (VII.1.) önk. rendelet. Hatályos: július 1. 6 Módosította a 13/2015. (VII.1.) önk. rendelet. Hatályos: július 1. 7 Módosította a 13/2015. (VII.1.) önk. rendelet. Hatályos: július 1. 3

4 (9) 8 Amennyiben az lakhatási támogatási iránti kérelem 8. (7) - (8) bekezdésében foglalt kötelezettségek hiánya miatt elutasításra kerül, a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatási támogatási iránti kérelmet. (10) 9 Nem részesülhet lakhatási támogatásiban a kérelem benyújtója illetve az ellátás jogosultja amennyiben a 8. (7) - (8) bekezdésben előírtakat nem tartja be, illetve a lakás nagysága az (1) bekezdésben foglalt alapterületet meghaladja. Eseti gyógyszer hozzájárulás 9.. (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszer hozzájárulás állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve létfenntartását veszélyezteti, és a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a vagy, b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 250%-a. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseti hozzájárulás együttes mértéke egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. (3) Az eseti gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül, a szükséges gyógyszereket, azok havi adagját, a gyógykezelés időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvos igazolást, valamint a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök költségéről V. Természetben nyújtott ellátások Köztemetés 10.. (1) A Szoctv. 48. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból a) részletfizetést engedélyezhet, ha a temetésre köteles egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege háromszorosát nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el. b) a temetési költséget teljes egészében elengedheti, ha az elhunyt személy tiszta hagyatéka a temetés költségeit fedezi. Ez esetben az önkormányzat a temetés költségeit hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél bejelenti. VI. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Étkeztetés 11.. (1) A Szoctv ában meghatározott étkeztetésre jogosult az a rászoruló, aki a) 65 éven felüli, b) beteg, c) fogyatékos d) szenvedélybeteg 8 Módosította a 13/2015. (VII.1.) önk. rendelet. Hatályos: július 1. 9 Módosította a 13/2015. (VII.1.) önk. rendelet. Hatályos: július 1. 4

5 e) pszichiátriai beteg f) hajléktalan, g) háziorvos javaslata alapján egészségügyileg rászorult. (2) Az ellátás módja lehet: a) étkezés elvitele saját erőből; b) étkezés házhoz szállítással. (3) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult köteles megfizetni. Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni. A térítési díj összegét a rendelet 2 számú melléklete tartalmazza. (4)Az étkeztetés a) térítésmentes, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, b) 50%-al csökkentett összeg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (5) Étkeztetést egy háztartásban csak egy személy vehet igénybe. (6) Étkeztetés iránt benyújtott kérelmek ügyében a polgármester dönt. (7) Az étkeztetést az önkormányzat a szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján biztosítja. Házi segítségnyújtás 12.. (1) A Szoctv a szerinti házi segítségnyújtást szociális gondozónő alkalmazásával szervezi meg. (2) A házi segítségnyújtás keretén belül a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok elvégzése válik szükségessé, a gondozónő haladéktalanul kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. Családsegítés 13.. A Szoctv a szerinti családsegítést az önkormányzat családsegítő alkalmazásán keresztül biztosítja. VII. Záró és hatályba léptető rendelkezések 14.. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szociális ellátásokról szóló 5/2013. (IV.26.) számú többször módosított önkormányzati rendelet hatályát veszti. (3) A módosító rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben (2015. június 25-én) is alkalmazni kell. Jakab Sándor sk. polgármester dr. Szekeres András sk. jegyző 5

6 Záradék: A rendelet február 28.-án kihirdetésre került. dr. Szekeres András sk. jegyző A rendeletet módosította Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete, hatályba lép: július 1. napján. Jakab Sándor Polgármester dr. Szekeres András jegyző A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta dr. Szekeres András jegyző, kihirdetve: 2015.július 1. Újudvar, július 1. dr. Szekeres András jegyző 6

7 1. melléklet a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.28.) Önk. rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt I. 1. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely: A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:...fő A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai: név/születési név születési hely év, hó, nap anyja neve rokonsági fok II. Jövedelmi adatok jövedelem típusa kérelmező közös háztartásban élő személyek munkaviszonyból, foglalkoztatási jogviszonyból származó társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó alkalmi munkavégzésből származó táppénz, gyed, gyes, gyet, családi pótlék nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások egyéb Összesen 7

8 III. Vagyoni helyzet: A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft B. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: ' a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. IV. A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás igénylése esetén a kérelmező köteles csatolni az általa lakott lakás nagyságát igazoló iratot. V. Rendkívüli települési támogatás esetén a rendkívüli élethelyzet, amelyre tekintettel az önkormányzati segélyt kéri:

9 III. Haláleset miatti rendkívüli települési támogatás esetén: Az elhunyt személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Tájékoztató: 1. A kérelmezőnek az egy főre jutó jövedelmet igazolnia kell: A családban élők jövedelmének igazolása a jövedelem típusának megfelelő irattal (pl. munkáltatói igazolás) történik. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. szerint: "(2) A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 2. A kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonatot kell csatolni, ha elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kérik. Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott módon vissza kell térítenem. Újudvar,...év...hó...nap.... kérelmező 9

10 2. melléklet a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.28.) Önk. rendelethez KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:... Anyja neve.. Születési helye, ideje (év,hó,nap) : Lakóhelye:...település.. utca/út/tér.... házszám.épület/lépcsőház.. emelet.. ajtó Tartózkodási helye:...település... utca/út/tér.... házszám.épület/lépcsőház.. emelet.. ajtó Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma) Állampolgársága:. Telefonszám:.. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:.. fő Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 1. NÉV (születési név) Születési helye, ideje (év,hó,nap) Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ) A támogatással érintett lakás nagysága : m 2 A lakás alapterületét hivatalos irattal igazolom. A lakás alapterületét hivatalos irattal igazolni nem tudom. A lakásban tartózkodás jogcíme: (pl: tulajdonos, főbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli lakáshasználó, családtag, haszonélvező) 10

11 Lakásfenntartási költségek havi összege: Költségek megnevezése: Tűzifa hozzájárulás Ft/hó Vezetékes gázdíj Villanyáram díj Víz- és csatornahasználati díj Szemétszállítás díja Nyilatkozom, hogy a lakásfenntartási hozzájárulást - villanyáram fogyasztáshoz szerződésszám: szerződéses folyószámlaszám:. - gázfogyasztáshoz szerződésszám: szerződéses folyószámlaszám:. - víz- és csatornahasználathoz - szemétszállításhoz kérem megállapítani. Nyilatkozom, hogy - életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum:.. A megfelelő aláhúzandó.. kérelmező aláírása 11

12 VAGYONNYILATKOZAT I. A kérelmező személyes adatai 1. Neve: Születési neve:. 3. Anyja neve:. 4. Születési hely, év, hó, nap:.. 5. Lakóhely:. 6. Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma) II. A kérelmező vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:.. város/község út/utca. hsz. alapterülete: m2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték: *.. Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:.. város/község..út/utca. hrsz alapterülete: m2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték: * Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.) címe.. város/község..út/utca. hrsz alapterülete: m2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték: * Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:.. címe:.. város/község..út/utca. hrsz alapterülete: m2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték: * Ft B. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjármű: a.) személygépkocsi:.. típus rendszám szerzés ideje, valamint a gyártási éve: Becsült forgalmi érték: ** Ft b.) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:.. típus. rendszám szerzés ideje, valamint a gyártási éve: Becsült forgalmi érték: ** Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:..év.. hó.. nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező, vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni *Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni ** Becsült forgalmi értékként a jármű, kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 12

13 VAGYONNYILATKOZAT I. A kérelmező házastársának/élettársának személyes adatai 8. Neve: Születési neve:. 10. Anyja neve:. 11. Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:. 13. Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma) II. A kérelmező házastársának/élettársának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:.. város/község út/utca. hsz. alapterülete: m2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték: *.. Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:.. város/község..út/utca. hrsz alapterülete: m2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték: * Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.) címe.. város/község..út/utca. hrsz alapterülete: m2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték: * Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:.. címe:.. város/község..út/utca. hrsz alapterülete: m2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték: * Ft B. Egyéb vagyontárgyak 2. Gépjármű: c.) személygépkocsi:.. típus rendszám szerzés ideje, valamint a gyártási éve: Becsült forgalmi érték: ** Ft d.) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:.. típus. rendszám szerzés ideje, valamint a gyártási éve: Becsült forgalmi érték: ** Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:..év.. hó.. nap... házastárs/élettárs aláírása Megjegyzés: Ha a kérelmező, vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni *Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni ** Becsült forgalmi értékként a jármű, kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 13

14 Munkáltatók jövedelemigazolásai: Igazolom, hogy. (név).. (év).... (havi) nettó keresete: Ft, azaz. forint. napi. órás foglalkoztatásban, amelyet jogcímen...ft, azaz... forint összegű levonás terhel. Dátum:..,.év. hó. nap Ph. munkáltató Igazolom, hogy. (név) (év).... (havi) nettó keresete: Ft, azaz. forint. napi. órás foglalkoztatásban, amelyet jogcímen...ft, azaz... forint összegű levonás terhel. Dátum:..,.év. hó. nap Ph. munkáltató ============================================================================= Alulírott, igénylő nyilatkozom, hogy... (év)... (hónapban).. Ft. tartásdíjat kaptam a bíróság... számú ítélete alapján, Tartásdíjat nem kapok.. óta mert..... Tartásdíj megállapítására / behajtására irányuló intézkedéseket megtettem nem tettem meg mert:... Dátum: aláírás ============================================================================= Jövedelemnyilatkozat: Alulírott nyilatkozom, hogy munkaviszonyból származó jövedelemmel, egyéb rendszeres jövedelemmel nem rendelkezem.. óta. Munkaügyi Szervvel együttműködök: igen nem Rendszeres pénzellátással (táppénz, GYED, GYES, GYET, öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék, öregségi járadék, özvegyi járadék, özvegyi nyugdíj, baleseti táppénz, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, időskorúak járadéka, stb ) - nem rendelkezem rendelkezem, éspedig Ft. 14

15 Tudomásul veszem, hogy a települési önkormányzat a jövedelemnyilatkozatomban foglaltakat vitathatja, és jövedelmemet az Szt. 10. (6) bekezdése alapján fenntartási költségeim alapján vélelmezheti. Dátum:.... a megfelelő aláhúzandó NYILATKOZAT.. aláírás Alulírott...,születési neve:.... szül. hely:..., szül. idő:.... anyja neve:... Nagykanizsa,... szám alatti lakos kijelentem, hogy nyugellátásomat letiltás nem terheli. Dátum:.. aláírás NYILATKOZAT Alulírott...,születési neve: szül. hely:..., szül. idő:..... anyja neve:... Nagykanizsa,... szám alatti lakos kijelentem, hogy nyugellátásomat: -tartásdíj:.ft összegű, -egyéb:..ft összegű letiltás terhel. Dátum:.. aláírás 15

16 A kérelemhez mellékelni kell: A KÉRELMEZŐ ÉS A VELE KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRŐL A KÉRELEM BENYÚJTÁSTÁT MEGELŐZŐ HÓNAP NETTÓ JÖVEDELMÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁSOKAT: - munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében: a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről, vagy a munkáltató által kiadott bérjegyzéket; - Munkaügyi Központ által, vagy Járási Hivatal által folyósított ellátás esetén: a megállapító határozat fénymásolatát, és a folyósított ellátás nettó összegéről szóló igazolást; - vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó jövedelemről tételesen, havi bontásban a könyvelő által kiadott igazolást (vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével) és NAV igazolását az előző gazdasági évre vonatkozólag; ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartalma alapján kell kiszámítani; - őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást; - nem havi rendszerességgel szerzett jövedelmet, beleértve az ösztöndíjat is, az érintetteknek a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelem egy havi átlagára vonatkozó nyilatkozatával kell igazolniuk; - GYES, GYET, CSP folyósítása esetén előző 1 havi szelvények vagy előző havi folyósított ellátásról MÁK által kiadott hatósági bizonyítvány fénymásolata, valamint árvaellátás, nyugellátás folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényeken kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött ezévi összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata); - válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről megelőző havi szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát); - állam által megelőlegezett gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozat; - tartós jövedelemcsökkenés esetén: a munkaviszony, a rendszeres pénzellátás megszüntetéséről szóló dokumentum fénymásolata, vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról; társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről készült dokumentum fénymásolata; - tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén: a tanuló, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást tagozat jelölésével; jövedelemnyilatkozatot - a gyámkirendelő és/vagy a gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát; - tartósan beteg állapot fennállása esetén: a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat; - autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén: a magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat; - amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát; - lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása (tervrajz, adás-vételi szerződés, biztosítási papír stb.) - a szolgáltató által megküldött számlarészletező (gáz, áram) - vagyonnyilatkozatot a háztartás minden tagjára vonatkozóan ki kell tölteni! (kiskorú esetében a törvényes képviselő) 16

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális, gyermekvédelmi ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról Felgyő

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I.

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I. Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születési név: Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: TAJ szám: Családi állapot*: nőtlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, élettárs, bejegyzett élettárs, elvált

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem I. A KÉRELMEZŐ ADATAI Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:. Személyi igazolvány

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

a szociális ellátások helyi szabályairól.

a szociális ellátások helyi szabályairól. Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Táp községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete szociális ellátások helyi szabályairól. I.

Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete szociális ellátások helyi szabályairól Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben