Óbudai 26. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet - Házirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai 26. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet - Házirend"

Átírás

1 Óbudai 26. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet - Házirend Az Óbudai 26. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet (továbbiakban Szövetkezet) 1032 Budapest,Ágoston u sz. alatti lakóépületeiben különös figyelemmel a tulajdonosi közös érdekekre, - a következőket kell betartani. I. A HÁZIREND CÉLJA 1/ A Házirend célja, hogy meghatározza a lakóépületeinkben tartózkodó személyek egymás iránti magatartását és azon szabályokat, melyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek és követendők, valamint lakóépületeink rendeltetésszerű használatára, állagának megóvására szolgáló, más jogszabályban nem rögzített követelményeket és a személy és vagyonbiztonság védelmének elemi lehetőségét. II. LAKÓÉPÜLETEK RENDJE 2/ A Házirendben foglaltak vonatkoznak mindazon személyekre, akik a lakóépületet használják, állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodnak. 3/ A Házirend alkalmazás szempontjából - lakóépület: mindhárom, fentebb megjelölt épület, melyben lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vannak - használó: a lakóépületben bármilyen jogcímen, akár állandóan vagy ideiglenesen tartózkodó személy (tulajdonos, családtag, bérlő, látogató, munkát végző,stb.) - kezelő: az épületek üzemeltetését és a kezelési feladatokat ellátó Szövetkezet Igazgatósága - közös használatra szolgáló helyiség: az elektromos-óra szekrénye, az emeletenkénti szárító helyiség, valamint a gyermekkocsi és kerékpártároló helyiség, a szemétledobó helyiség, - közös használatra szolgáló terület: a kapualj, a lépcsőház, a folyosók, a lift. 4/ A lakóépületben karbantartási, felújítási célú zajos tevékenység az alábbi időpontokban végezhető, törekedve arra, hogy mások nyugalmát a szükségesnél nagyobb mértékben ne zavarja: - munkanapokon 9 és 19 óra - szombaton 9 és 14 óra között.

2 Munkaszüneti és ünnepnapokon ettől tartózkodni kell. Ez időpontoktól eltérni csak az azonnali beavatkozást igénylő kár-, üzemzavar vagy életveszélyelhárítás, illetve vagyonvédelem okán lehet! 5/ Szórakoztató elektronikai eszközök, háztartási gépek úgy működtethetők, hogy az mások nyugalmát ne zavarják. Indokolt esetben a lakást bármely irányból határoló használók együttes beleegyezése mellett lehet ettől eltérni, legfeljebb a hatósági előírásokban rögzített időpontig. 6/ Lakóépületben benzinüzemű járművet (pl.motorkerékpár, moped, stb.) valamint tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot, eszközt tárolni nem lehet. 7/ Személy- és vagyonbiztonsági, valamint tisztasági érdekeink megkívánják a lakóépület kapuinak állandó zártságát. Nem kívánatos, hogy a lakóépületbe illetéktelen személy(ek) lépjen(ek) be. Ismeretlen személy részére kaputelefonon, vagy más módon történt kapunyitási kérelmet nem célszerű teljesíteni, a reklám és propaganda célú szóróanyagot a kézbesítő a kapura szerelt tároló dobozba helyezze el. 8/ Amennyiben a használó a lakóépületből több napra, vagy hosszabb időre távozik, ez esetben kívánatos a kezelővel közölni annak a személynek az elérhetőségét, akinél a helyiség kulcsa lehet, vagy értesíteni tudja a használót. Ezzel esetleges tűz, vagy csőtörés alkalmával keletkező nagyobb mértékű káresemény előzhető meg. 9/ Lakás bérbeadásakor a tulajdonos a kezelőnél jelezze a bérleti jogviszony kezdő időpontját, a bérlő nevét, valamint a bérleti jogviszony megszűnése napját. Amennyiben a bérlő a Házirend-ben foglaltakat nem tartja be, ez esetben a szükséges eljárást a kezelő a tulajdonossal szemben kezdeményezi. 10/ A lakóépületek hátsó kapukijárata előtt parkolni nem lehet, az épületből a zavartalan kijutás lehetőségét állandóan fenn kell tartani. Rendkívüli körülmény (pl.tűz, földrengés, stb.) esetén a kapuk Vészkijárat célját szolgálják. 11/ A lakóépületben észlelt hibáról (pl. fűtési, vagy vízellátási gondok, szemétledobócsatorna eldugulása, felvonó elakadása, kapuzár hibája, világítási hiányosságok, stb.) a gondnokot haladéktalanul értesíteni kell a hiba megszűntetése érdekében. 12/ A lakóépületekben nincs raktározási lehetőség, ezért a lomtalanítási időn kívül a kezelő semmit nem tud tárolni. A feleslegessé vált tárgy, eszköz elszállítása a tulajdonos kötelessége.

3 13/ Lakóépületeink tűzvédelmével kapcsolatos magatartási elvárásokat és előírásokat külön Lakóház tűzvédelmi szabályzat foglalja össze. III. LAKÓÉPÜLETEK TISZTASÁGA 14/ A kezelő a lakóépület tisztántartása érdekében köteles a közös használatra szolgáló területeket folyamatosan takarítani, munkanaponként legalább egyszer seperni, a sarat, szennyeződést, havat, jeget eltávolítani, a burkolatokat legalább hetenként felmosni. 15/ A kezelő köteles az egész lakóépületben évenként két alkalommal nagytakarítást végezni. Ennek keretében a közös használatra szolgáló helyiségek és területek ajtóit, fémtárgyait, stb. megtisztítani. 16/ A szemétledobó-csatorna kizárólag a háztartási szemét és hulladék összegyűjtésére szolgál. Más anyag (pl. ruhanemű, fa- vagy fémtárgy, papírműanyagdoboz, bontási vagy építési törmelék, üvegcserép. stb.) szemétledobócsatornába történő beöntése Tilos! 17/ Háztartási szemét és hulladék fogalmába nem tartozó tárgyat, eszközt a használójának kell az épületen kívül lévő földszinti szeméttárolóhoz vinni. A mindenkori gondnok a hét bármely napján lehetővé teszi, hogy az esetleg kitört ablaküveg maradványokat a baleseti veszély megelőzéséért az érintett használó a szeméttárolóban elhelyezze. 18/ Aki bármilyen anyag, eszköz, stb. szállításakor, vagy az általa tartott állat (pl.kutya, stb.) a közös használatra szolgáló területet vagy helyiséget beszennyezi, köteles a szennyeződést haladéktalanul megszüntetni. Ha a szállító és a használó személye eltér, a szennyeződés megszüntetéséről az köteles gondoskodni, akinek az érdekében a szállítás történt. 19/ Lakóépületből tárgyat kidobni, szemetet kiszórni, szőnyeget, stb. kirázni, bármilyen folyadékot kiönteni: Tilos! 20/ Nagymértékű rovarfertőzés megelőzése/megszűntetése érdekében a közös használatra szolgáló helyiségekben, területeken indokolt esetben a lakásokban a rovarmentesítési munkákat a kezelő elvégeztetni, a használó eltűrni köteles. IV. LAKÓÉPÜLETEK ÉS LAKÁSOK ÁLLAGVÉDELME

4 21/ A lakóépület állagának védelme a használót arra kötelezi, hogy a lakásokat, a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket, a lakóépület központi berendezéseit és tartozékait (pl. kaputelefonberendezés, személyfelvonó, szemétledobó, stb.) rendeltetésének megfelelően, a környezet sérelme nélkül használja. 22/ A használó a lakásban, vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiségben végzendő 4. pontban megjelölt munkálatok megkezdésének időpontjáról a környezetében lévő használókat a munkakezdést megelőzően - karbantartási munkák esetében 5 nappal - felújítási munkák esetében 10 nappal köteles értesíteni. 23/ Az épület tetőszerkezetén, homlokzatfelületein hirdetés, hirdető-berendezés, fényreklám, parabola-antenna, cég- és címtábla, kirakatszekrény elhelyezéséhez a kezelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ez a hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályban esetleg megkövetelt hatósági engedély beszerzése alól. 24/ Az utcai homlokzaton (ablakpárkány, loggiakorlát) virágok csak biztonságosan rögzített tartókban egyértelműen a tulajdonos felelősségére helyezhetők el. A növények gondozása, öntözése csak mások érdeksérelme nélkül végezhető. 25/ A lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek külső ablakait, redőnyeit, loggia falait a kezelő előzetes engedélyével és az általa megjelölt színre szabad mázolni, festeni, ill. elkészíttetni. 26/ Erkélyen csak városképet nem rontó tárgyak, díszek helyezhetők el, ruhaneműt kiteríteni csak korlátmagasságig szabad. 27/ Lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben épületszerkezeti átalakításokhoz (pl. oldalfal bontás, stb.) a kezelő előzetes írásbeli hozzájárulása kell. Ez a hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályban esetleg megkövetelt hatósági engedély beszerzése alól. 28/ Lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben épületgépészeti és villamosszerkezeti felújításhoz és átalakításhoz a kezelő előzetes írásbeli hozzájárulása kell.

5 V. KÖZÖS HASZNÁLATRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK, TERÜLETEK HASZNÁLATA, TÁROLÁSI SZABÁLYOK 29/ A közös használatra szolgáló helyiségek igénybevételének célját, időpontját és tartamát az adott szinten lakók egybehangzó közös megállapodása határozza meg. Használat után tisztán kell átadni. 30/ A közös használatra szolgáló helyiségekben és területeken bútort és egyéb tárgyat ideértve a karbantartáshoz, felújításhoz szükséges anyagot, tárgyat is csak az adott szinten lakók egybehangzó és a kezelő egyetértő engedélyével lehet a megállapodott ideig és módon tárolni. 31/ A kezelő az engedély nélkül, vagy az engedélyezett időtartamon túl tárolt vagyontárgyak tulajdonosát előbb szóban, szükség esetén írásban szólítja fel a tárolás megszűntetésére. A felszólítások eredménytelensége esetén a kezelő jogosult a szóbanforgó vagyontárgyat felelős őrzésbe venni és azokat a tulajdonos költségére elszállíttatni. VI. ÁLLATTARTÁS 32/ A lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein állatot tartani, a lakásban tartott állatot oda kiengedni, etetni, kóbor állatot az épületbe szoktatni nem szabad. 33/ A más jogszabályokban meghatározott engedéllyel tartott állat okozta szennyeződést az állat gondozója köteles haladéktalanul feltakarítani. 34/ Az eb- és állattartás mértékét, a tartás módját valamint az eb felvonóban való szállítását az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2000.sz. rendeletével módosított 26/1999. sz. rendelete szabályozza. VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 35/ A Házirendet megszegi és szabálysértést követ el, aki - a tűzvédelmi előírásokat nem tartja be. Ellene az illetékes tűzrendészeti hatóság eljárást kezdeményezhet, - a 4/ és 5/ pontokban leírtaktól eltér, - 32/, 33/ és 34/ pontban leírtakat megszegi, - a közös használatra szolgáló helyiséget vagy területet a szinten lakók

6 beleegyezése nélkül, valamint a közösköltség hozzájárulást megtagadva, önkényesen kisajátította és kizárólagosan használja. 36/ Az illetékes szabálysértési hatóságnál bejelentéssel élhet a/ megalapozott sérelem esetén a sérelmet szenvedett használó, b/ a Házirend-et többszori figyelmeztetés ellenére folytatólagosan megszegő(k) esetében a Szövetkezet Igazgatósága, ezzel egyidejüleg a tulajdonost kizárhatja a szövetkezetből, mely a szövetkezeti tagsággal járó jogok és kezdvezmények megszüntetését is maga után vonja. 37/ A Házirendben foglaltak be nem tartása esetén a keletkezett, ill. okozott kár(ok) helyreállítási költsége(i) a károkozót terhelik. 38/ Lakóépületeinkben az együttélési szabályok betartása, jelen Házirendben foglaltak érvényre juttatása a használók és a kezelő közös kötelezettsége. VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 39/ Jelen Házirend a közzétett Lakóházi tűzvédelmi utasítás -sal együtt érvényes. 40/ A Házirendet a Szövetkezet Igazgatósága és a Felügyelő Bizottsága július 5-i együttes ülésén hagyta jóvá és a kihirdetés napjától hatályos. Egyidejüleg az 1988-ban közzétett házirend hatályát veszti. Budapest, július 5. Szövetkezet Igazgatósága

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:.,

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., másrészről a Budapesti Távhőszolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 2 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. (székhely:.., adószám: 12345678-2-41., cégjegyzékszám:

BÉRLETI SZERZŐDÉS. (székhely:.., adószám: 12345678-2-41., cégjegyzékszám: 1 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely egyrészről: az EMG-TRADE Kft., székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32., adószám: 10591170-2- 42, cégjegyzékszám: 01-09-078518, mint bérbeadó, (a továbbiakban Bérbeadó), másrészről:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Külön feltételek gyűjteménye

Külön feltételek gyűjteménye Külön feltételek gyűjteménye 1.0. Általánosan alkalmazható feltételek ES 0010 Előgondoskodás utólagos elszámolással ES 0011 Értékkövetés indexálással ES 0030 Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítása

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL (2004.05.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben