1991. évi XLIX. törvény. a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1991. évi XLIX. törvény. a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csıdeljárás útján történı újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás útján való megszüntetése, valamint a fizetıképes, de tevékenységüket megszüntetı gazdálkodó szervezetek végelszámolásának szabályozása és a hitelezıi érdekek védelme érdekében a következı törvényt alkotja: 7002/2004. (AEÉ 4.) APEH irányelv az adóhatóság feladatairól a csıd-, felszámolási- és végelszámolási eljárásokban I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) E törvény szabályozza a csıdeljárást, a felszámolási eljárást. (2) A csıdeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a csıdegyezség megkötése érdekében - fizetési haladékot kezdeményez, illetve csıdegyezség megkötésére tesz kísérletet. (3) A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezık e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek. (4) EBH Az adóssal kötött adásvételi szerzıdés alapján kifizetett vételár - amennyiben a felszámolás kezdı idıpontjában az az áru, amely a szerzıdés tárgya volt az adósnál már nem áll rendelkezésre - áru hiányában a hitelezı olyan pénzkövetelése, amelyet a hitelezık kielégítésére vonatkozó szabályok szerint kell besorolni [Ptk (1) bek., 365. (1) bek., évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 1. (3) bek., 3. (1) bek. e) pont, 4. (1) és (2) bek., 57. (1) bek. a)-e) és 0 pontjai, évi XVIII. tv. (Szt.) 35., évi LIII. tv. (Vht.) 179. ]. EBH A felszámolás körébe tartozó vagyontárgyra vonatkozó vételi jog engedése nem felel meg a nyilvános értékesítés követelményének, ezért az ilyen kikötés semmis [Ptk (1) bek., évi XXVII. tv.-nyel is módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 1. (3) bek., 38. (4) bek., 48., 49. (1) és (4) bek.]. BH Jogerıs fizetési meghagyáson alapuló követelés esetén az adós fizetésképtelensége csak az adós ellen lefolytatott végrehajtás eredménytelensége esetén állapítható meg. Az adós megszőnt bankszámlája ellen kezdeményezett sikertelen beszedési megbízás a végrehajtás eredménytelenségének igazolására nem elegendı [1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított évi IL. tv. 1. (3) bek., 24. (2) bek., 27. (2) bek. a) és b) pontja, Pp (1) bek., 321. (1) bek.]. BH A lábon álló terményre létrejött opciós szerzıdés alapján az adott terület birtokbavétele megvalósul azáltal, hogy a vevı az eladóval vállalkozási szerzıdést köt az elvégzendı mezıgazdasági munkákra és a termény betakarítására. Ezzel az adott terület a lábon álló terméssel a tulajdonjog megszerzıjének hatalmába kerül, tehát a termés már az elválással a vevı tulajdona lesz [Ptk (2) bek., 125. (1) bek., 375. (1) bek., az évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 1. (3) bek., 4. (1) bek., 38. (3) bek., 47. (1) bek., 48. ]. BH Felszámolási eljárás nem vehetı igénybe egyedi végrehajtás helyett. Ha a bíróság azért szünteti meg az eljárást, mert a hitelezı a jogerıs ítélet (fizetési meghagyás) alapján a végrehajtást nem kísérli meg, ez a bíróság részérıl az ügy érdemi elbírálását jelenti, ezért az eljárás már nem tárgyi illetékmentes [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 1. (3) bek., 6. (2) bek., 26. (1) bek., 27. (2) bek. a)-b) pont és (4) bek., Pp (1) bek., 321. (1) bek., évi XCIII. tv. 44., 47. (3) bek., 62. (1) bek. i) pont, 64., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 13. (2) bek.]. BDT A Csıdtv. 49. (3) bekezdése azokat a személyeket zárja ki az értékesítés során a tulajdoni, illetve a vagyoni értékő jogok megszerzésébıl, akik bennfentes információval rendelkezhetnek. Amennyiben a törvény a tulajdonosra tiltó rendelkezést fogalmaz meg, ez a tiltás társaságára is kiterjed.

2 BDT Amennyiben a perben megállapításra kerül, hogy az alperesként megjelölt betéti társaságot a cégjegyzékbıl már törölték, a pert csak a betéti társasággal szemben kell megszüntetni, a betéti társaság beltagjaival szemben a Gt a folytán fennálló önálló felelısségük miatt a per megszüntetésének nincs helye. 2. (1) E törvény hatálya a gazdálkodó szervezetekre és ezek hitelezıire terjed ki. (2)-(3) (4) E törvénynek a felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepeire a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepeirıl és kereskedelmi képviseleteirıl szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (5) E törvénynek a csıdeljárásra, valamint a felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a sportegyesületekre is megfelelıen alkalmazni kell. EBH Külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepének felszámolására irányuló kérelem elbírálása során vizsgálandó speciális körülmények [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 2. (4) bek., 27. (4) bek., évi CXXXII. tv. 19. (4) bek., 22. (1) bek. a) és b) pont, (2) és (3) bek.]. BH A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból történı törlése nem rendelhetı el, ha a sportegyesületnek tartozása (köztartozása) áll fenn - Ilyen esetben a hitelezınek lehetıséget kell biztosítani arra, hogy a felszámolási eljárást - amely a sportegyesületekre is kiterjed - megindíthassa [Ptk. 29. (1) bek., 63. ; évi II. tv. 12. (1) bek., 16. (1) bek. d) és e) pontja; évi CXLV. tv. 20. (3) bek., 21., 97. ; évi IL. tv. 2. (5) bek.]. BH I. A felszámolási eljárást megindító kérelem érdemi vizsgálata elıtt a bíróságnak abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy az adósként megjelölt szervezetre kiterjed-e a csıdtörvény személyi hatálya [1991. évi IL. tv. 2. (5) bek., 3. (1) bek. a) pontja]. BH Külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepének felszámolására irányuló kérelem elbírálása során vizsgálandó speciális körülmények [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. 2. (4) bek., 27. (4) bek., évi CXXXII. tv. 19. (4) bek., 22. (1) bek. a) és b) pont, (2) és (3) bek.]. BH I. Pénzintézet ellen az Állami Bankfelügyelet által kezdeményezett felszámolási eljárásban a bíróság az adós fizetésképtelenségét nem vizsgálja, ezért azt meg sem állapíthatja [1991. évi LXIX. tv. (Pit.) 89. (3) bek. b) pont, 89/B. (2)-(3) bek., az évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. törvény 2. (2) bek.]. BH I. A hitelezınek - külön jogszabályi elıírás nélkül is - csatolnia kell a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelméhez az eljáró bíróság illetékességének megállapításához szükséges iratokat, így az adós 30 napnál nem régebbi cégmásolatát, illetıleg cégkivonatát [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 2. (1) bek., 3. a) pont, 24. (1) bek., Pp (2) bek.]. BH I. Az adós gazdasági társaság felszámolására irányuló eljárásban hozott határozattal szemben a gazdasági társaság tagja - ebben a minıségében - nem jogosult fellebbezéssel élni [1991. évi IL. tv. 2. (1) bek., 6. (2) bek., Pp (1) bek., 237., 240. (1) bek.]. BH A felszámolási eljárás lefolytatása iránt a hitelezı által benyújtott kérelem elbírálása, ha a gazdasági társaság átalakulása folyamatban van [1991. évi IL. tv. 2. (1) bek., 3. a) pont, 27. (2) bek., évi VI. tv (1) bek., 367., 368. (1) bek., 369. (1) bek., Pp. 48. ]. BH A betéti társaság beltagjának vagyona a felszámolási eljárás során a hitelezık követeléseinek kielégítésére akkor sem használható fel, ha a társaság vagyona erre nem elegendı; a hitelezı követelését csak külön - peres - eljárásban érvényesítheti [1991. évi IL. tv. 2. (1) bek., 4. (2) bek., évi VI. tv. (Gr.) 75. (1) és (2) bek., 94. (1) bek.]. BH A csıd- és felszámolási eljárásokban gazdálkodó szervezet adósok és hitelezıik járhatnak el. E vonatkozásban a jogi személyiség léte vagy annak hiánya nem befolyásolja az eljárás megindíthatóságát [Ptk. 30. (1) bek., 685. c) pont, évi IL. tv. 2. (1) bek., 3. a) pont]. KGD Társadalmi szervezettel szemben nem lehet felszámolási eljárást lefolytatni [1991. évi IL. törvény 2., 3. ]. 3. (1) E törvény alkalmazásában: a) gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmő-társulat kivételével), az erdıbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, a végrehajtói iroda, a sportegyesület, valamint mindazon jogi személyek vagy jogi

3 személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, amelyek fı érdekeltségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió területén található; b) adós: az a gazdálkodó szervezet, amely tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy elıreláthatóan nem tudja kiegyenlíteni; c) hitelezı: a csıdeljárásban és a felszámolási eljárásban - a felszámolás kezdı idıpontjáig - az, akinek az adóssal szemben jogerıs és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton (végrehajtható okiraton) alapuló, vagy az adós által nem vitatott, vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, továbbá a csıdeljárásban az is, akinek a csıdeljárás kezdı idıpontjában még le nem járt, de az adós által elismert pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van. A felszámolás kezdı idıpontja után hitelezı mindenki, akinek az adóssal szemben pénzvagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette; d) gazdálkodó szervezet vezetıje: állami vállalatnál, trösztnél, tröszti vállalatnál, egyéb állami gazdálkodó szervnél, egyes jogi személyek vállalatánál, leányvállalatnál, illetve vízgazdálkodási társulatnál az igazgató (vállalati biztos), szövetkezetnél az igazgatóság (ügyvezetı igazgató) vagy az ügyvezetı elnök, közkereseti és betéti társaságnál az üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag(ok), egyesülésnél, közös vállalatnál az igazgató, korlátolt felelısségő társaságnál az ügyvezetı(k), részvénytársaságnál az igazgatóság vagy az alapszabályban az ügyvezetésre feljogosított személy(ek), önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál az ügyvezetı (ha a pénztár ügyvezetıt nem alkalmaz, az igazgatótanács), a magánnyugdíjpénztárnál az ügyvezetı, végrehajtói irodánál az irodavezetı vagy irodavezetı hiányában a tartós helyettes, sportegyesületnél az ügyintézı képviseleti szerv, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett gazdálkodó szervezet esetében a magyarországi nyilvántartásba bejegyzett, jognyilatkozat tételére jogosult személy, ilyen hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság nevében a hatóságok elıtt vagy a polgári jogi kapcsolatokban eljárt személy; Az 1346/2000/EK rendelet szerint az a tagállam rendelkezik joghatósággal a fizetésképtelenségi fıeljárás megindítására, amelynek területén az adós fı érdekeltségeinek központja található, területi fizetésképtelenségi eljárás megindítására pedig az a tagállam, amelynek területén az adósnak telephelye található. Az eljárásban az alkalmazandó jog az eljárás megindításának helye (fóruma) szerinti jog, a lex fori concursus. Külön kiemeli a Rendelet, hogy a lex fori concursus alapján kell megítélni, hogy egy adott tagállamban indítható-e fizetésképtelenségi eljárás az adós ellen, azaz az adott tagállam csıdtörvényének alanyi hatálya kiterjed-e az adott jogalanyra. Ebbıl következik, hogy természetes személy ellen Magyarországon az Európai Közösséghez való csatlakozásunkat követıen sem lehet fizetésképtelenségi eljárást indítani, mindaddig, amíg a magyar jog nem teszi lehetıvé természetes személyek ellen fizetésképtelenségi eljárás megindítását. A csıdtörvény 3. - ának (1) bekezdés a) pontja taxatíve felsorolja, hogy a törvény alkalmazásában mi minısül gazdálkodó szervezetnek. Egyértelmővé kell tenni, hogy e rendelkezésbıl nem következik az, hogy csak a magyar jog szerinti gazdálkodó szervezetek ellen indítható fizetésképtelenségi eljárás. A módosítás lehetıvé teszi az új csıdtörvény megalkotásáig is, hogy Magyarországon az 1346/2000/EK rendelet szerint fizetésképtelenségi - fı- vagy területi - eljárást lehessen indítani az olyan adós ellen, akinek a fı érdekeltségeinek központja Magyarországon található vagy Magyarországon telephellyel rendelkezik. Ez a magyar hitelezık védelmét is szolgálja, mert a magyar csıdtörvény szerinti eljárással érvényesíthetik érdekeiket, s nem kell a külföldi, számukra ismeretlen és jóval drágább eljárást megindítaniuk, vagy abba bekapcsolódniuk. A módosítás így azt is lehetıvé teszi, hogy a külföldön megindított fıeljárás esetén Magyarországon másodlagos eljárást lehessen indítani, illetve külföldi fıeljárás hiányában is a Magyarországon található telephely vonatkozásában területi eljárást lehessen indítani, amelyben a magyar jog alkalmazandó. Ha az Európai Unió más tagállamában bejegyzett gazdálkodó szervezet fı érdekeltségeinek központja vagy a telephelye Magyarországon található, abban az esetben vagy az adóhatóságnál veszik nyilvántartásba mint adófizetésre kötelezettet, hiszen tevékenységet végez - a fı érdekeltségeinek központjában vagy a telephelyen -, s emiatt adófizetésre kötelezett az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 44. -ának (3) bekezdése, illetve a társasági adóról szóló törvény (a továbbiakban: Tao.) 2. -ának (1) és (3) bekezdései alapján, vagy pedig a cégnyilvántartásban veszik nyilvántartásba mint fióktelepet. Mindkét esetben be kell jelenteni az aláírásra-jognyilatkozat tételére jogosult személy nevét, s ıt kell a külföldi székhelyő vállalkozásokkal szembeni eljárásokban vezetınek tekinteni. Végül a meghatározás tartalmaz egy kisegítı szabályt, ha nincs e nyilvántartásokba bejegyzett személy. e) vagyon: mindaz, amit a számvitelrıl szóló törvény befektetett eszköznek vagy forgóeszköznek minısít; f) (2) EBH A hitelezıi igény bejelentésére engedett törvényi határidıket az adóhatóság is köteles betartani. A felszámolás közzététele elıtt keletkezett adótartozás bejelentésére vonatkozó kötelezettség nem változik azáltal, hogy az adóhatóság a tartozást a tevékenységet záró ellenırzése után mutatta ki [1997. évi

4 XXVII. tv.-nyel is módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek., 28. (2) bek. f) pont, 36., 37. (2) és (3) bek., 57. (1) és (2) bek.; évi CXI. tv. (Art.) 53. (5) bek., 75. (4) bek.]. EBH Adójogviszonyból származó követelés engedményezése felszámolási eljárásban; az e körben irányadó szempontok [Ptk (2) bek., 227. (2) bek., 328., 329., évi XCI. tv. (a továbbiakban: Art.) 6. (2) bek., 23. (3) bek. g) pont, 25. (2) bek. f) pont, 49. (1) bek., 2. sz. melléklet I/2. pont, évi IL. tv. (a továbbiakban: Cstv.) 3. (1) bek. c) pont, 80., évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 10. (1) és (2) bek., 108. (2) bek., évi LXV. tv. 2. (8) bek., 55/ (IV. 11.) Korm. rendelet 5., 593/B/1998. AB határozat]. EBH Alaptıke leszállításához kapcsolódó - a hitelezıknek nyújtandó - biztosítékadási kötelezettség körében a hitelezı fogalmának meghatározása [1997. évi CXLIV. tv (5) bek., 258., 260., 262. (1) és (2) bek., évi IL. tv. 3. (1) bek. c) pont]. EBH A bíróság eljárása és vizsgálódási köre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kezdeményezett felszámolási eljárás megindítása esetén [1997. évi XCVI. tv. (Öpt.) 45. (1) és (2) bek., 69. (6) bek., évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek. a) pont, 27. (1) bek.]. EBH A nyugdíjpénztár ellen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kezdeményezett felszámolási eljárásban az adós fizetésképtelensége megállapításának nincs helye. A Felügyeletnek azt kell bizonyítania, hogy annak az oknak a tárgyában hozott határozatot, amelyre a felszámolási kérelmet alapítja [1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek., a) pont, 27. (1) bek., évi XCVI. tv. (Öpt.) 45. (1), (2) és (4) bek., 45/B. (4) bek., 69. (6) bek.]. EBH Az adóssal kötött adásvételi szerzıdés alapján kifizetett vételár - amennyiben a felszámolás kezdı idıpontjában az az áru, amely a szerzıdés tárgya volt az adósnál már nem áll rendelkezésre - áru hiányában a hitelezı olyan pénzkövetelése, amelyet a hitelezık kielégítésére vonatkozó szabályok szerint kell besorolni [Ptk (1) bek., 365. (1) bek., évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 1. (3) bek., 3. (1) bek. e) pont, 4. (1) és (2) bek., 57. (1) bek. a)-e) és 0 pontjai, évi XVIII. tv. (Szt.) 35., évi LIII. tv. (Vht.) 179. ]. EBH Az olyan személy, akinek nincs a felszámoló által nyilvántartásba vett követelése, nem minısül hitelezınek; az általa - tévedésbıl - befizetett nyilvántartásba vételi díj hitelezıi követelésként nem sorolható be, nem kerül az adós tulajdonába (kezelésébe), hanem azt részére - kérelmére - vissza kell fizetni [1991. évi IL. tv. 3. (1) bek., 4. (1) és (2) bek., 38. (2) bek., 46. (5) és (7) bek., 57. (1) bek., 60. (4) és (6) bek.]. BH I. A felszámolási eljárást megindító kérelem érdemi vizsgálata elıtt a bíróságnak abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy az adósként megjelölt szervezetre kiterjed-e a csıdtörvény személyi hatálya [1991. évi IL. tv. 2. (5) bek., 3. (1) bek. a) pontja]. BH Adójogviszonyból származó követelés engedményezése felszámolási eljárásban; az e körben irányadó szempontok [Ptk (2) bek., 227. (2) bek., 328., 329. ; évi XCI. tv. 6. (2) bek., 23. (3) bek. g) pont, 25. (2) bek. f) pont, 49. (1) bek., 2. sz. melléklet I/2. pont; évi IL. tv. 3. (1) bek. c) pont, 80. ; évi XXXVIII. tv. 10. (1) és (2) bek., 108. (2) bek. ; évi LXV. tv. 2. (8) bek., 55/1991. (IV. 11.) Korm. rendelet 5. ; 593/B/1998. AB határozat]. BH A hitelezıi igény bejelentésére meghatározott törvényi határidıket az adóhatóság is köteles betartani. A felszámolás közzététele elıtt keletkezett adótartozás bejelentésére vonatkozó kötelezettség nem változik azáltal, hogy az adóhatóság a tartozást a tevékenységet záró ellenırzése után mutatta ki [1997. évi XXVII. törvénnyel is módosított évi IL. tv. 3. (1) bek., 28. (2) bek. f) pont, 36., 37. (2) és (3) bek., 57. (1) és (2) bek., évi CXI. tv. 53. (5) bek., 75. (4) bek.]. BH I. A felszámolási eljárásban félbeszakadásnak nincs helye. Ezért, ha a gazdálkodó szervezet adós az eljárás folyamán jogutód nélkül megszőnik, s ezzel elveszíti jogképességét, a félbeszakadás megállapítása helyett az eljárás megszüntetésére kerül sor [1991. évi IL. tv. 3. (1) bek. b) pontja, 4. ; 6. (2) és (4) bek. ; Pp. 50. (1) bek. ; Pp (1) bek.; 130. (1) bek. e) pontja; 157. a) pontja; évi CXLIV. tv. 53. (1) bek. f) pontja és (2) bek.]. BH Alaptıke-leszállításhoz kapcsolódó - a hitelezıknek nyújtandó - biztosítékadási kötelezettség teljesíthetı a hitelezıi követelés ügyvédi letétbe helyezésével is. A cégbíróságnak azonban vizsgálnia kell, hogy a hitelezı hozzájuthat-e, és hogyan a letétbe helyezett pénzösszeghez [1997. évi CXLIV. tv (1) és (2) bek., évi IL. tv. 3. (1) bek. c) pont]. BH Alaptıke leszállításához kapcsolódó - a hitelezıknek nyújtandó - biztosítékadási kötelezettség körében a hitelezı fogalmának meghatározása [1997. évi CXLIV. tv (5) bek., 258., 260., 262. (1) és (2) bek., évi IL. tv. 3. (1) bek. c) pont].

5 BH A felszámolási eljárásban az adós résztulajdonosa által ebben a minıségben benyújtott kifogást alanyi jogosultság hiányában el kell utasítani. Ez esetben a további feltételek fennállását - kifogásolási határidı stb. - szükségtelen vizsgálni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek. c) pont, 6. (2) és (4) bek., 8. (1) bek., 51. (1) bek., Pp. 3. (2) bek., 51. a) pont, 130. (1) bek. b), g) és j) pont]. BH Érvényes tulajdonjog-fenntartás esetén az azzal érintett dolog nem tartozik az adós gazdálkodó szervezet felszámolás körébe vonható vagyonához [Ptk. 368., az évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 3. (1) bek. a) pont, 4. (1) és (2) bek.]. BH olyan bizonyítékot nem nyújt be, amely a kérelem érdemi elbírálásához szükséges [Pp. 3. (3) bek., 163. (1) bek., 164. (1) bek., 190., 192., évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek. c) pont, 6. (2) bek., 51. (1) bek., 57. (1) bek. a), f) pont és (2) bek. a) pont]. BH A bíróság eljárása és vizsgálódási köre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kezdeményezett felszámolási eljárás megindítása esetén [1997. évi XCVI. tv. 45. (1) és (2) bek., 69. (6) bek., évi LXXXI. törvénnyel és az évi XXVII. törvénnyel módosított évi IL. tv. 3. (1) bek. a) pont, 27. (1) bek.]. BH A nyugdíjpénztár ellen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kezdeményezett felszámolási eljárásban az adós fizetésképtelensége megállapításának nincs helye. A Felügyeletnek azt kell bizonyítania, hogy annak az oknak a tárgyában hozott határozatot, amelyre a felszámolási kérelmet alapítja [1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek. a) pont, 27. (1) bek., évi XCVI. tv. 45. (1), (2) és (4) bek., 45/B. (4) bek., 69. (6) bek.]. BH A felszámolási eljárás kezdı idıpontja után a hitelezı nincs abban a helyzetben, hogy az adóssal szembeni pénzkövetelését perben érvényesítse, ezért az ilyen - a felszámoló által vitatott - követelésrıl a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak kell rendelkeznie [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (a továbbiakban: többször mód. Cstv.) 3. (1) bek. c) pont, 28. (2 bek. f) pont, 38., 46. (5) bek. a) és b) pont, (6) és (7) bek., 50. (2) bek.]. BH I. A felszámolási eljárást kezdeményezı hitelezı a felszámolási eljárás teljes tartama alatt félnek minısül, ezért a záróvégzés ellen akkor is jogosult fellebbezéssel élni, ha a nyilvántartásbavételi díjat nem fizette be [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek, c) pont, 22. (1) bek., 28. (2) bek. f) pont, 46. (7) bek., 60., 63/A. ]. BH II. Ha az eljárást kezdeményezı hitelezı a nyilvántartásbavételi díjat nem fizeti be, és hitelezıi igényére a zárótárgyaláson sem hivatkozik, nem kifogásolhatja, hogy a vagyonfelosztási javaslatban hitelezıként nem szerepel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek. c) pont]. BH II. A felszámolónak az adós képviselıjeként kell gondoskodnia az adós gazdálkodó szervezet iratanyagának selejtezésérıl, rendezésérıl, meghatározott ideig történı ırzésérıl. Az ezzel kapcsolatos kiadások pedig felszámolási költségnek minısülnek [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 3. (1) bek. c) pont, 38. (3) bek., 52. (1) bek., 53., Pp. 3. (1) bek.]. BH A felszámoló feladatai a környezeti terhek rendezése tárgyában. Amennyiben a környezeti terhek rendezésére az adós vagyona nem nyújt fedezetet, a felszámolónak a bíróságnál egyszerősített felszámolást kell kezdeményeznie. A felszámolót azonban az adós helyett a környezeti károk megszüntetésének kötelezettsége nem terheli [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 3. e) pont, 46., 48. (3)-(4) bek., 57. (1)-(2) bek., 59., 63/A., évi LIII. tv. 41. (5) bek. c) pont, 56. (1) bek. b) pont, évi XVIII. tv. (Szvt.) 22., 23., 28., 106/1995. (IX. 8.) Korm. r. 8., 11. ]. BH A hitelezıi igény bejelentéséhez kapcsolódó regisztrációs díj befizetésének késedelméhez a törvény nem főz olyan jogkövetkezményt, hogy az egyébként határidıben bejelentett követelést határidın túl érkezettként kell nyilvántartásba venni [1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek., 28. (2) bek., 33. (1) bek., 46. (6) és (7) bek., 51. (3) bek.]. BH A felszámolási eljárásban a környezetvédelmi felügyelıségek ügyfélként nem vehetnek részt; a környezet-, a természet- vagy a mőemlékvédelmi követelmények megsértésével kapcsolatos környezetvédelmi hatósági határozatok végrehajtása iránt kell csak intézkedniük a felszámolási eljárást folytató bíróságoknak, ha a határozatok alapjául szolgáló magatartás vagy mulasztás az adós terhére róható [az évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek. c) pont, 6. (4) bek., 31. (1) bek. c) pont, 48. (3) bek., 106/1995. (IX. 8.) Korm. r. 3. (1) bek., 4. (1) bek., 8. (1) bek., 12. (1) bek.].

6 BH I. A lízingszerzıdés alapján az adós által birtokba vett gépkocsi - a lízingdíjak kifizetése után - olyan követelésnek minısül, amely az adós vagyonát képezi, ezért az a hitelezık követelésének kiegyenlítésénél figyelembe vehetı [1991. évi XVIII. tv. 22., 23. (1)-(5) bek., évi IL. tv. (Cstv.) 3. (1) bek. e) pont, 4. (2) bek.]. BH Az olyan személy, akinek nincs a felszámoló által nyilvántartásba vett követelése, nem minısül hitelezınek; az általa - tévedésbıl - befizetett nyilvántartásba-vételi díj hitelezıi követelésként nem sorolható be, nem kerül az adós tulajdonába (kezelésébe), hanem azt részére - kérelmére - vissza kell fizetni [az évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek., 4. (1) és (2) bek., 38. (2) bek., 46. (5) és (7) bek., 57. (1) bek., 60. (4) és (6) bek.]. BH A felszámolási eljárásban a polgármesteri hivatal kifogása alapján indult eljárást - ha a polgármesteri hivatal nem hitelezıként, hanem a helység lakosainak meghatalmazottjaként, de írásbeli meghatalmazás nélkül kíván eljárni - meg kell szüntetni [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. c) pont, 4. (1)-(2) bek., 6. (2) bek., 51. (1) bek., Pp. 67., 130. (1) bek. e) pont, 157. a) pont, 233. (1) bek., 251. (1) bek.]. BH II. Az ingatlan-nyilvántartásba (telekkönyvbe) bejegyzett bérlet, haszonbérlet vagy egyéb kötelmi jogviszony jelzálog tárgya nem lehet. Egyébként a zálogjog feltételeiben való megállapodás - a bejegyzés folyamatban léte alatt is - már a biztosíték kikötésének minısül, ha ez a kikötés alkalmas az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzésre [1927. évi XXXV. tv. 5., évi XXVI. tv., évi XVIII. tv. 1. sz. mell., az évi LXXXI tv.-nyel módosított évi IL. tv. 3. (1) bek. e) pont, 27. (1) bek., 57. (1) bek. b) pont]. BH A földkiadó bizottság, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben - egyéb jogcímen - vagyoni követelése nincs, hitelezınek nem minısül, a felszámoló tevékenységét pedig perben vagy a nem peres eljárásban - jogi személyisége hiányában, hiányzó perképessége miatt - nem kifogásolhatja [1993. évi II. tv., évi IL. tv. 3. c) pont, 6. (2) bek., 51. (1) bek., 61. (3) bek., Pp. 48. ]. BH I. A hitelezınek - külön jogszabályi elıírás nélkül is - csatolnia kell a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelméhez az eljáró bíróság illetékességének megállapításához szükséges iratokat, így az adós 30 napnál nem régebbi cégmásolatát, illetıleg cégkivonatát [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 2. (1) bek., 3. a) pont, 24. (1) bek., Pp (2) bek.]. BH A felszámolási eljárásban is hivatalból kell vizsgálnia a bíróságnak az eljárásban szereplı hitelezı perbeli jogképességét. Tekintettel arra, hogy az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának nyilvántartása nem közhiteles, ezért vita esetén a cégbíróság megkeresése útján kell a fél jogképességét tisztázni [Pp. 48., 50. (1) bek., évi VI. tv. 24. (1) bek., évi IL. tv. (Cstv.) 3. c) pont, 18/1995. (IX. 15.) IM r. 2. (2) bek.]. BH I. A befektetıknek ígért hozamok betartásának hiánya, a befektetési alap rossz gazdálkodása, a tıkecsökkenés miatti bizalomvesztés a felszámolási eljárás megindítására a befektetési alappal szemben nem ad lehetıséget [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (Cstv.) 3. b) és c) pont, 27. ]. BH Önmagában a kárszámla benyújtása és a kárigény elıterjesztése alapján a biztosító részérıl történı részkártérítés kifizetése sem jelent olyan elismerést, amelynek folytán - ha a jogszabályban elıírt határidın belül a teljes összeg kifizetése elmarad - a károsult a biztosító ellen hitelezıként felszámolási eljárást kezdeményezhet [Ptk. 318., 553. (1) bek., évi IL. tv. (Cstv.) 3. f/1. és f/2. pont, 25. (1) bek. a) pont]. BH Az önkormányzat által létrehozott közüzemi vállalat a rá bízott ingatlanokra vonatkozólag nem szerez tulajdonjogot, ezért a közüzemi vállalat felszámolása esetén az ilyen ingatlanok a vállalat felszámolás körébe tartozó vagyonaként nem vehetık figyelembe [1991. évi XXXIII. tv. 38. (1) bek., Ptk. 72. (3) bek., 117. (2) és (3) bek., évi IL. tv. 3., 4. (1) és (2) bek., évi XVIII. tv. 22. (1)-(3) bek.]. BH Az adós gazdálkodó szervezet által bérbe adott helyiségre vonatkozó bérleti szerzıdést a bérfizetés elmulasztása esetén a felszámoló - a bérbeadóra vonatkozó szabályok szerint - azonnali hatállyal jogosult felmondani [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. c) pont, 47. (1) bek., 51. (1) és (3) bek., 54., Ptk (2) bek.]. BH Nincs lehetıség a felszámolási eljárás folytatására, ha annak befejezésérıl a bíróság ugyan jogszabálysértıen döntött, de a gazdálkodó szervezetet a cégjegyzékbıl már törölték. Ilyen esetben a hitelezı követelését - ha ennek feltételei fennállnak - külön bírósági eljárásban érvényesítheti [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. c) pont, 6. (2) bek., 28. (2) bek. f) pont, 52. (1) bek., 60. (1) bek., évi VI. tv. 46. (1) és (2) bek., 54. (2) és (3) bek., évi 23. tvr. (Ctvr.) 2. (1) bek., 22. (2) bek.]. BH A felszámolási eljárás lefolytatása iránt a hitelezı által benyújtott kérelem elbírálása, ha a gazdasági társaság átalakulása folyamatban van [1991. évi IL. tv. 2. (1) bek., 3. a) pont, 27. (2) bek., évi VI. tv (1) bek., 367., 368. (1) bek., 369. (1) bek., Pp. 48. ].

7 BH a törvényi tényállásban írt jogszabály-on a csıdtörvény rendelkezéseit kell érteni [Btk. 290., 291/A., évi IL. tv. (Cstv.) 3. d) pont és 31. (1) bek.]. BH A hitelezı követelése az adós által nem vitatott követelésnek minısül, ha az adós a követelést csak a hitelezı felszámolás iránti kérelmérıl a bíróság által történt értesítését követıen tette vitássá [1991. évi IL. tv. 3., 22. (1) bek., 24. (2) bek.]. BH A fizetésképtelenség megállapításának szempontjából nem lehet elismertnek tekinteni az olyan követelést, amelynek tárgyában a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtása elıtt már per indult, függetlenül attól, hogy a perben érvényesített követelések egy része tekintetében az adós elismerı nyilatkozatot tett [1991. évi IL. tv. 3., 27. (1) és (2) bek.]. BH A fizetésképtelenség megállapítása során a bíróság csak azt vizsgálja, hogy a fizetésképtelenségnek a törvényben meghatározott feltételei megvalósultak-e. A bíróság nem mérlegelheti az adós vagyoni helyzetét, így azt sem, hogy vagyona meghaladja a tartozásait [1991. évi IL. tv. 3., 27. ]. BH Az adós fizetésképtelenségének megállapítása során a bíróság nem vizsgálhatja azt, hogy a vele szemben kibocsátott és a jogerısítı záradékkal ellátott fizetési meghagyás jogerısítésének feltételei fennálltak-e [1991. évi IL. tv. 3., 27. (1) bek., Pp (1) bek.] BH Elismerés alapján nem állapítható meg egy cég fizetésképtelensége s ennek alapján ellene felszámolási eljárás nem indítható, ha az elismerést tartalmazó nyilatkozat szerint az adósnak a hitelezıvel szemben - a hitelezı követelését meghaladó összegő - érvényesíteni kívánt követelése van [1991. évi IL. tv. 3. c) pont, 3. f/1-f/2. pont, Ptk (1)-(3) bek., 365. (1) bek.]. BH A felszámoló intézkedése vagy mulasztása ellen - részvénytársaság nevében - a felügyelıbizottság elnöke nem jogosult kifogással élni [1991. évi IL. tv. 3., 51. (1) bek., évi VI. tv. 28. (1) bek., 35. (1) bek., 36. (1) bek.]. BH Az állami tulajdonban és az adós gazdálkodó szervezet kezelésében volt belterületi föld értékesítésébıl befolyt vételár egésze a gazdálkodó szervezet felszámolási eljárás körébe tartozó vagyonának minısül; a vételár 50%-ára a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat csak hitelezıként tarthat igényt [1991. évi IL. tv. 3. c) pont, 4. (1) és (2) bek., 57. (1) bek., évi XXXIII. tv. 51. (1) bek.]. BH Az a személy, aki a felszámolási eljárás megindítása elıtt követelésének érvényesítése érdekében pert indított az adós ellen, az e követelésére hivatkozással megindítani kért felszámolási eljárásban nem minısül az eljárás kezdeményezésére jogosult hitelezınek. Kérelmét ezért, mivel azt nem az arra jogosult terjesztette elı, érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani [1991. évi IL. tv. 3., 6. (2) bek., 22. (1) bek., 25. (1) bek., Pp (1) bek., 157. ]. BH Jogszabálysértıen jár el az elsıfokú bíróság, ha az adós bejelenti, hogy végelszámolás alatt áll, de a bíróság a hitelezı kérelmére az adós fizetésképtelenségét - a végelszámolással kapcsolatban tett intézkedések vizsgálata nélkül - megállapítja [1991. évi IL. tv. 3., 72. (1) bek.]. BH A felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem érdemi vizsgálat nélkül történı elutasítására alapot ad az is, ha a hitelezı a bíróság felhívása ellenére sem igazolja, hogy az adóssal szemben fennálló követelését beszedési megbízás útján megkísérelte érvényesíteni, de a beszedési megbízás a számlafedezet hiánya miatt nem volt teljesíthetı [1991. évi IL. tv. 3., 24. (1) bek., 25. (1) bek.]. BH Az állami vállalatok által kezelt ingatlanok értékesítése esetén a belterületi földek értékének 50%-a az illetékes területi önkormányzatot illeti meg. Ha az értékesítésre az állami vállalat felszámolása keretében kerül sor, az önkormányzat attól számított 30 napon belül köteles a felszámolónak igényét bejelenteni, amikor az ingatlan eladásáról tudomást szerzett, mert a jogszabályon alapuló követelése csak ekkor nyílott meg [1991. évi XXXIII. tv. 50., 51. (1) bek., évi IL. tv. 3. c) pont, 4. (1)-(2) és (4) bek., 57. (1) bek., évi LXXXI. tv. 4. ]. BH A fizetésképtelenség megállapításának szempontjából nem tekinthetı elismertnek az adós olyan tartozása, amelyre vonatkozólag tartozáselismerést jelentı nyilatkozatot tett, ha az adós a hitelezı követelését utóbb - még a felszámolás iránti kérelem benyújtása elıtt - vitássá tette [1991. évi IL. tv. 3. c) és f) pont, 22. (1) bek., 27. (2) bek., Ptk ]. BH Az egyesület nem gazdálkodó szervezet, ezért csıd-, illetve felszámolási eljárás ellene nem folytatható. Az egyesület törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el, ezért a hitelezık vagy az ügyészségtıl vagy az egyesület legfelsıbb szervétıl kérhetik a szükséges intézkedések megtételét [Ptk. 58. (3) bek., 59., évi II. tv. 14. (1) bek., 16. (2) bek., 21. (1) bek., évi IL. tv. 3. a) pont.). BH Csıdegyezség esetén a bíróság nem hoz egyezséget jóváhagyó végzést, hanem ha a csıdegyezség alaki és tartalmi szempontból megfelelı volt, akkor a csıdeljárást befejezetté nyilvánítja, ellenkezı esetben azt megtagadja [Ptk (1) bek., Pp (2) bek., 233. (1) bek., évi IL. tv. 3. c) pont, 6. (2) bek., 17., 18. (1) bek., 19. (2) és (4) bek.].

8 BH A csıd- és felszámolási eljárásokban gazdálkodó szervezet adósok és hitelezıik járhatnak el. E vonatkozásban a jogi személyiség léte vagy annak hiánya nem befolyásolja az eljárás megindíthatóságát [Ptk. 30. (1) bek., 685. c) pont, évi IL. tv. 2. (1) bek., 3. a) pont]. BDT A felszámolási vagyonba nem tartozó ingóság kiadása iránti igény az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bíróság elıtt érvényesíthetı. Amennyiben tehát a hitelezı az adóssal megkötött adásvételi szerzıdésben tulajdonjogát az áruk felett a vételár kiegyenlítéséig fenntartotta, és a vételárkifizetés hiányában a meglévı áruk kiadását tulajdonjoga alapján követeli, a tulajdoni igény a felszámolási eljárásban nem bírálható el, hanem érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani. BDT A végelszámolási eljárásban a hitelezı, a végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet és a végelszámoló minısül félnek. A végelszámoló intézkedése ellen hitelezıi minıségben az nyújthat be kifogást, akinek a gazdálkodó szervezettel szemben követelése áll fenn. A gazdálkodó szervezet tagja nem hitelezı, kifogást nem jogosult benyújtani. KGD A követelés akkor minısül az adós részérıl vitatottnak, ha azt a felszámolás iránti kérelemrıl szóló bírósági értesítés elıtt bármilyen jogcímen vitatja [1991. évi IL. törvény 3. c) pont]. KGD A felszámolási eljárás során a bíróság a fizetésképtelenség bizonyítottsága, valamint az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére megadott határidı eredménytelen elteltének együttes fennállása esetén állapítja meg az adós fizetésképtelenségét. Önmagában a fizetési haladék eredménytelen eltelte miatt a fizetésképtelenség megállapítására nem kerülhet sor [1991. évi IL. törvény 3. f) pont, 26. (3) bek., 27. (1) bek.]. KGD Társadalmi szervezettel szemben nem lehet felszámolási eljárást lefolytatni [1991. évi IL. törvény 2., 3. ]. 4. (1) A csıdeljárás és a felszámolási eljárás körébe tartozik a gazdálkodó szervezet minden vagyona, amellyel a csıd- vagy a felszámolási eljárás kezdı idıpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követıen az eljárás tartama alatt szerez. (2) A gazdálkodó szervezet vagyona a tulajdonában (kezelésében) levı vagyon. A gazdálkodó szervezet vagyonaként kell figyelembe venni a leányvállalata vagyonát, tröszt esetében a tröszti vállalatok vagyonát, ha a tröszt létesítı határozatát az állami vállalatokról szóló évi VI. törvény 49. -a alapján adták ki. (3) Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá: a) az a vagyon, amelyet az adós állami vagyonkezelı szervezettel kötött szerzıdés alapján kezel; b) az állami tulajdonban álló erdı, továbbá jogszabályban meghatározott természetvédelmi oltalom alatt álló földterület (nemzeti park, fokozottan védett terület, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó terület), külön jogszabályban meghatározott állami tulajdonban lévı mőemlék, továbbá a vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévı vizek, vízilétesítmények és a vízitársulatoknak a közfeladatok ellátásához szükséges elkülönített vagyona; c) a kárpótlás céljára elkülönített termıföld és a külön törvényben meghatározott földalap és a kárpótlási árverésre kijelöléssel nem érintett, illetve a kárpótlási árverésbıl visszamaradt földterület; d) a gazdálkodó szervezet vagyonából az az ingatlan, amely - a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérıl szóló évi XXXII. törvény 7. (1) bekezdésében foglaltak alapján - a Kormány által jóváhagyott jegyzékben szerepel; e) a 38. (6) bekezdése szerinti esetben a jogosult követelésének kielégítésére szolgáló összeg; f) az adós munkavállalójának munkabérébıl - külön jogszabály rendelkezései szerint - levont, valamint a csıdeljárás, illetve a felszámolási eljárás tartama alatt levonásra kerülı szakszervezeti vagy egyéb érdek-képviseleti tagdíj. A gyakorlatban felmerült, hogy az adós vagyonába (leginkább a felszámolási vagyonba) tartozónak minısítették a szakszervezeti tag munkavállaló munkabérébıl levonásra kerülı szakszervezeti díjat. Ezen szakszervezeti díj jogosultja azonban természetesen nem a munkáltató (az adós), hanem a kedvezményezettként megjelölt szakszervezet. A munkáltató csupán a Munka Törvénykönyvének (Mt.) 21. (6) bekezdésében, illetve a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességérıl szóló évi XXIX. törvényben meghatározott kötelezettségének tesz eleget a tagdíj munkabérbıl történı levonásával és továbbutalásával. A Cstv. 4. (3) bekezdésének kiegészítése ezért külön is megjeleníti a munkavállalótól levonásra kerülı szakszervezeti tagdíjat és egyéb érdek-képviseleti tagdíjat, mint olyan pénzeszközt, amely nem tartozik az adós vagyonába. (4) A Kormány által a rendkívüli idıszakra rögzített hadiipari készletek abban az esetben vonhatók be a felszámolási eljárásba, ha a Kormány az állami vagyonkezelı szervezet kezdeményezésére a rögzítést feloldja. A vagyonkezelı szervezet a felszámoló megkeresésére 30 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a rögzítés feloldását kezdeményezi-e. A rögzítés feloldásáról a vagyonkezelı szervezet kezdeményezésétıl számított 60 napon

9 belül a Kormány dönt. E törvény alkalmazásában hadiipari készlet alatt a hadiipari tevékenységhez szükséges tárgyi eszközöket és forgóeszközöket - ideértve a gyártási dokumentumokat is - kell érteni. (5) A védelem célját szolgáló állami tartalék nem része a gazdálkodó szervezet vagyonának. EBH A felszámolási eljárás alatt történt tartozatlan fizetést hitelezıi igényként kell nyilvántartásba venni, annak kielégítésére a Cstv.-ben meghatározott sorrendben kerülhet sor [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4., 38. (3) bek., 57. ]. EBH I. A felszámolás kezdı idıpontja objektív idıpont, amely független attól, hogy az érdekeltek arról mikor értesültek. A felszámolás kezdı idıpontja után a felszámolási eljáráson kívül a jogszerő követelések jóhiszemő kiegyenlítésére sincs lehetıség. Az így esetleg kifizetett követelést a hitelezı a felszámoló felhívására köteles visszafizetni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 4. (1) bek., 28. (2) bek., 34. (2) bek., 57. (1) bek., 58. (1) bek.]. EBH Felszámolás alá került gazdálkodó szervezet által kötött szerzıdés semmissége jogkövetkezményeinek rendezése érdekében kötött engedményezési szerzıdés is minısülhet a további hitelezık kijátszására irányuló jogügyletnek. Az e körben vizsgálandó körülmények [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 4. (1) bek., 40. (1) bek. c) pontja]. EBH Az államigazgatási felügyelet alatt álló állami vállalattól (állami gazdaságtól) elvont vagyon erejéig az elvonás arányában fennálló felelısség megállapítása, számítási módja stb. körében irányadó szempontok [Ptk (1) és (2) bek., 274. (1) bek., 301., 329. (1) bek., évi LIV. tv. 53. (1) és (2) bek., évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 4. (3) bek. a), b), c) és d) pont (4) bek., 62. (1) bek., évi CXXI. tv (4) bek., évi LXXXVIII. tv., évi LXXXVII. tv. 3., 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet 12., Pp (1) bek. d) pont]. EBH A korlátolt felelısségő társaságból kizárt tag üzletrészének értékesítése folytán a felszámolás alá kerülı adós kft. törzstıkéje nem csökkent, hanem csupán más személy vált az értékesített üzletrész tulajdonosává. Ezért az értékesített üzletrész ellenértéke (amennyiben még megvan), a kizárt tagot illeti meg, az nem lesz a felszámolási vagyon része. Amennyiben az adós azt nem tudja kiadni, a kizárt tag mint hitelezı kártérítési igényét a megfelelı kielégítési rangsorba kell besorolni [1991. évi IL. tv. 4. (1) bek., (2) bek., 34. (1) bek., 57. (1) bek., 61. (4) bek., évi VI. tv. 17., 165. (7) bek., 169. (1) bek., 183., Ptk (1) bek., 344. (1) bek.]. EBH A lekötött betétbıl származó kamatbevétel az adós vagyonának mőködtetésébıl ered, s mint pénzügyi mővelet eredményeként jelentkezı bevétel nem tekinthetı sem értékesítési árbevételnek, sem behajtott követelésnek, ezért a felszámolói díj alapjául sem szolgálhat [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (módosított Cstv.) 4. (1) bek., 48. (1), (2) és (3) bek., 54., 59. (1) bek., évi XVIII. tv. 23. (3) bek., 114/ (VII. 1.) Korm. rendelet]. EBH II. Az iparszövetség által visszafizetési kötelezettség nélkül biztosított juttatás sem értékesítési árbevételnek, sem behajtott követelésnek nem minısül. Az az adós felszámolás alá vonható vagyonának része, de a felszámolói díj megállapítása során figyelmen kívül marad [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (módosított Cstv.) 4. (1) bek., 59. (1) bek.]. EBH A hitelezık igényeinek kielégítése alapjaként a gazdasági társaság ténylegesen meglévı vagyonát kell figyelembe venni függetlenül attól, hogy a társaság cégjegyzékébe milyen törzstıkét, milyen hatállyal jegyeztek be. Ezért a törzstıke bejegyzésével, vagy törlésével kapcsolatban a társaság hitelezıje - jogi érdekeltség hiányában - törvényességi felügyeleti eljárást nem kezdeményezhet [Ptk (1) bek., évi CXLV. tv. (Ctv.) 10. (1) bek., 28., 30. (2) bek., 46. (1) bek., 48., 50. (1) bek., 52. (1) bek. d) pontja, évi VI. tv. 54. (3) bek., 121., évi IL. tv. (Cstv.) 4. (1) és (2) bek., 50. (1) bek., 60. (1) bek., 63. ]. EBH Az adóssal kötött adásvételi szerzıdés alapján kifizetett vételár - amennyiben a felszámolás kezdı idıpontjában az az áru, amely a szerzıdés tárgya volt az adósnál már nem áll rendelkezésre - áru hiányában a hitelezı olyan pénzkövetelése, amelyet a hitelezık kielégítésére vonatkozó szabályok szerint kell besorolni [Ptk (1) bek., 365. (1) bek., évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 1. (3) bek., 3. (1) bek. e) pont, 4. (1) és (2) bek., 57. (1) bek. a)-e) és 0 pontjai, évi XVIII. tv. (Szt.) 35., évi LIII. tv. (Vht.) 179. ]. EBH Az olyan személy, akinek nincs a felszámoló által nyilvántartásba vett követelése, nem minısül hitelezınek; az általa - tévedésbıl - befizetett nyilvántartásba vételi díj hitelezıi követelésként nem sorolható be, nem kerül az adós tulajdonába (kezelésébe), hanem azt részére - kérelmére - vissza kell fizetni [1991. évi IL. tv. 3. (1) bek., 4. (1) és (2) bek., 38. (2) bek., 46. (5) és (7) bek., 57. (1) bek., 60. (4) és (6) bek.].

10 BH II. A közigazgatási határozattal átengedett halászati jog január 1-jével megszőnt, így vagyoni értékő jogként nem tartozhat a felszámolási vagyon körébe [1997. évi XLI. tv. 53. és 54. ; évi IL. tv. 4., 48. ]. BH A felszámolás kezdı idıpontját követıen, de annak közzétételét megelızıen, a hitelezıi igényeket a cég vezetése jogszerően nem teljesítheti - Az adós gazdálkodó szervezet vagyona ugyanis ún. felszámolási vagyonná válik, amelyre vonatkozó jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet [1991. évi XLIX. tv. 4., 34., 38. ]. BH Az ingatlan-nyilvántartás szerint az adós tulajdonában álló önálló ingatlanként nyilvántartott étterem a felszámolási vagyon része, a hitelezınek kell bizonyítania, hogy az étterem feletti rendelkezési jogot - a vállalattól való elvonással - megszerezte [1991. évi IL. tv. 4. (1) bek.; évi LXXIV. tv. 2. (1) bek., 7. (1) bek., 13. (1) bek.; Ptk (2) bek.]. BH A felszámolási eljárás alatt történt tartozatlan fizetést hitelezıi igényként kell nyilvántartásba venni, annak kielégítésére a Cstv.-ben meghatározott sorrendben kerülhet sor [1991. évi IL. tv. 4., 38. (3) bek., 57. ]. BH I. A felszámolási eljárásban félbeszakadásnak nincs helye. Ezért, ha a gazdálkodó szervezet adós az eljárás folyamán jogutód nélkül megszőnik, s ezzel elveszíti jogképességét, a félbeszakadás megállapítása helyett az eljárás megszüntetésére kerül sor [1991. évi IL. tv. 3. (1) bek. b) pontja, 4. ; 6. (2) és (4) bek. ; Pp. 50. (1) bek. ; Pp (1) bek.; 130. (1) bek. e) pontja; 157. a) pontja; évi CXLIV. tv. 53. (1) bek. f) pontja és (2) bek.]. BH Érvényes tulajdonjog-fenntartás esetén az azzal érintett dolog nem tartozik az adós gazdálkodó szervezet felszámolás körébe vonható vagyonához [Ptk. 368., az évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 3. (1) bek. a) pont, 4. (1) és (2) bek.]. BH II. A felszámoló jogszerően jár el akkor is, ha a fentieknek megfelelıen tartalékolt összeget biztonságosan befekteti. A befektetés hozama az adós vagyona, amelyet a kielégítésre vonatkozó szabályok szerint kell felosztani. A zálogtárgy zálogjogosultja eredményesen nem hivatkozhat arra, hogy ez a hozam kizárólag ıt illeti meg [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4. (1) bek., 57., 58. (1) bek.]. BH A korlátolt felelısségő társaságból kizárt tag üzletrészének értékesítése folytán a felszámolás alá kerülı adós kft. törzstıkéje nem csökkent, csupán más személy vált az értékesített üzletrész tulajdonosává. Ezért az értékesített üzletrész ellenértéke (amennyiben még megvan), a kizárt tagot illeti meg, az nem lesz a felszámolási vagyon része. Ha az adós azt nem tudja kiadni, a kizárt tag mint hitelezı kártérítési igényét a megfelelı kielégítési rangsorba kell besorolni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 4. (1) bek., (2) bek., 34. (1) bek., 57. (1) bek., 61. (4) bek., évi VI. tv. 17., 165. (7) bek., 169. (1) bek., 183., Ptk (1) bek., 344. (1) bek.]. BH I. A lekötött betétbıl származó kamatbevétel az adós vagyonának mőködtetésébıl ered, s mint pénzügyi mővelet eredményeként jelentkezı bevétel nem tekinthetı sem értékesítési árbevételnek, sem behajtott követelésnek, ezért a felszámolói díj alapjául sem szolgálhat [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. 4. (1) bek., 48. (1), (2) és (3) bek., 54., 59. (1) bek., évi XVIII. tv. 23. (3) bek., 114/1997. (VII. 1.) Korm. rendelet]. BH II. Az iparszövetség által visszafizetési kötelezettség nélkül biztosított juttatás sem értékesítési árbevételnek, sem behajtott követelésnek nem minısül. Az az adós felszámolás alá vonható vagyonának része, de a felszámolói díj megállapítása során figyelmen kívül marad [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. 4. (1) bek., 59. (1) bek.]. BH A hitelezık igényeinek kielégítése alapjaként a gazdasági társaság ténylegesen meglévı vagyonát kell figyelembe venni függetlenül attól, hogy a társaság cégjegyzékébe milyen törzstıkét, milyen hatállyal jegyeztek be. Ezért a törzstıke bejegyzésével, vagy törlésével kapcsolatban a társaság hitelezıje - jogi érdekeltség hiányában - törvényességi felügyeleti eljárást nem kezdeményezhet [Ptk (1) bek., évi CXLV. tv. (Ctv.) 10. (1) bek., 28., 30. (2) bek., 46. (1) bek., 48., 50. (1) bek., 52. (1) bek. d) pontja, évi VI. tv. 54. (3) bek., 121., évi IL. tv. (Cstv.) 4. (1) és (2) bek., 50. (1) bek., 60. (1) bek., 63. ]. BH A lábon álló terményre létrejött opciós szerzıdés alapján az adott terület birtokbavétele megvalósul azáltal, hogy a vevı az eladóval vállalkozási szerzıdést köt az elvégzendı mezıgazdasági munkákra és a termény betakarítására. Ezzel az adott terület a lábon álló terméssel a tulajdonjog megszerzıjének hatalmába kerül, tehát a termés már az elválással a vevı tulajdona lesz [Ptk (2) bek., 125. (1) bek., 375. (1) bek., az évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 1. (3) bek., 4. (1) bek., 38. (3) bek., 47. (1) bek., 48. ].

11 BH I. A kötvényen alapuló követelés is az adós felszámolás hatálya alá tartozó vagyonából és kizárólag a módosított Cstv a (1) bekezdésében meghatározott sorrend figyelembevételével elégíthetı ki. A kötvényen alapuló követelést a módosított Cstv a (1) bekezdésének f) pontja szerinti egyéb követelések közé kell besorolni [Ptk. 338/A. (1) bek., évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 4. (1) bek., 38 (3) bek., 46. (3) bek., 51. (1) bek., 57. (1) bek a), d) és f) pont, évi 28. tvr. (Ktvr.) 1. (2) bek.]. BH I. A lízingszerzıdés alapján az adós által birtokba vett gépkocsi - a lízingdíjak kifizetése után - olyan követelésnek minısül, amely az adós vagyonát képezi, ezért az a hitelezık követelésének kiegyenlítésénél figyelembe vehetı [1991. évi XVIII. tv. 22., 23. (1)-(5) bek., évi IL. tv. (Cstv.) 3. (1) bek. e) pont, 4. (2) bek.]. BH Az olyan személy, akinek nincs a felszámoló által nyilvántartásba vett követelése, nem minısül hitelezınek; az általa - tévedésbıl - befizetett nyilvántartásba-vételi díj hitelezıi követelésként nem sorolható be, nem kerül az adós tulajdonába (kezelésébe), hanem azt részére - kérelmére - vissza kell fizetni [az évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. (1) bek., 4. (1) és (2) bek., 38. (2) bek., 46. (5) és (7) bek., 57. (1) bek., 60. (4) és (6) bek.]. BH Maradványföldek felszámoló által történı értékesítése miatt az adós szövetkezet volt tagjai igényeiket csak a felszámolási eljárás keretében - a felszámolásra irányadó jogszabály rendelkezéseinek figyelembevételével - érvényesíthetik [Ptk (1) bek., évi IL. tv. 4. (3) bek., 28. (2) bek f) pont, évi II. tv. 25., évi XCIII. tv. 1. (1) bek. b) pont, Pp. 49. (1) bek.]. BH A gazdálkodó szervezet - a felszámolás kezdı idıpontja után - a szerzıdést a felszámoló útján a Ptk. általános szabályai szerint is jogosult megtámadni, továbbá kérheti többek között a hitelezık kielégítésének meghiúsításával elkövetett csıdbőntett vagy a jó erkölcsbe ütközı szerzıdés esetén - a szerzıdés semmisségének megállapítását is [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. 4. (1) bek., 34. (2) bek., 40. (1) bek., 61. (4) bek., Ptk (2) bek., 234. (1) bek., 237. (1) bek., Pp. 9. (1) bek.]. BH I. A felszámolási eljárásban privilegizált követelésként csak az óvadékkal biztosított követelés vehetı figyelembe, maga az óvadék azonban nem [Ptk ai, 320. (2) bek., évi LXXXI. törvénnyel módosított évi IL. tv. 4. (1)-(2) bek., 57. (1) bek. b) és f) pont]. BH I. Az idılegesen állami tulajdonban lévı vagyon részleges elvonására vonatkozó - jogszabályi felhatalmazáson alapuló - döntés jogszerősége [1991. évi IL. tv. 4. (1) bek., 62., 63., évi LIV. tv. (tv.) 53. (1) bek.]. BH I. A vámraktárban a vámhivatal jogerıs határozata alapján elhelyezett árukészlet felett a tulajdonosnak nincs rendelkezési joga, az tehát a tulajdonos ellen indult felszámolási eljárás során nem tekinthetı a felszámolás körébe tartozó vagyonnak [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4. (1)-(2) bek., 38. (1) bek., évi 2. tvr. 2. (1)-(3) bek., 39/1976. (XI. 10.) PM-KkM együttes r. (R.) 38/A. (1) bek., 41. (1) bek. c) pont, 45. (1) bek. a) pont]. BH A felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezések alkalmazása az adós gazdálkodó szervezet használatában levı távbeszélı-állomás más személy javára történı átírása esetén [1991. évi IL. törvény (Cstv.) 4. (1) és (2) bek., 48. (1) bek., 54., 57. (1) bek., 58. (1) bek., Ptk e) pont, 173. (1) bek., 5/1969. (VII. 12.) KPM r. mell. 12. (4) és (5) bek.]. BH Nem tartozik a felszámolás körébe az az ingatlan, amelyre vonatkozóan valamely személy a felszámolás közzététele elıtt vételi jogával élt. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése a vételi jog jogosultja javára csak a felszámolás közzététele után történt meg [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4. (1) bek., 31. (1) bek. 51. (3) bek., Ptk (3) bek., 145. (2) bek., 373. (5) bek., 375. (1) bek.]. BH Az önkormányzat által létrehozott közüzemi vállalat a rá bízott ingatlanokra vonatkozólag nem szerez tulajdonjogot, ezért a közüzemi vállalat felszámolása esetén az ilyen ingatlanok a vállalat felszámolás körébe tartozó vagyonaként nem vehetık figyelembe [1991. évi XXXIII. tv. 38. (1) bek., Ptk. 72. (3) bek., 117. (2) és (3) bek., évi IL. tv. 3., 4. (1) és (2) bek., évi XVIII. tv. 22. (1)-(3) bek.]. BH A hitelezı követelésének kielégítése, ha a gazdálkodó szervezet a részére tulajdonjogfenntartással eladott dolgot a felszámolás közzététele elıtt értékesítette [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4. (1) bek., 57. (1) bek., Ptk. 94. (2) bek., 119., 368. (1) és (2) bek.]. BH Az adós elleni felszámolási eljárásban a hitelezı követelése zálogjoggal biztosított követelésként csak akkor sorolható be, ha a zálogjogot az adós felszámolás körébe tartozó vagyonára alapították [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4., 48. (1) bek., 57. (1) bek., 58. (1) bek.].

12 BH A kárpótlás biztosítására szolgáló termıföldnek a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonaként történı figyelembevételéhez szükséges feltételek [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4. (1)-(3) bek évi XXV. tv. 17. (1) bek., évi II. tv. 25. (1) bek.]. BH Az engedményezési szerzıdés megkötésének idıpontjában még létre sem jött követelés - érvényesen - nem engedményezhetı; az ilyen szerzıdés ellenére ezért a követelés összege továbbra is az adós gazdálkodó szervezet felszámolási eljárás körébe tartozó vagyonának a része [Ptk (1) bek., évi IL. tv. (Cstv.) 4. (2) bek., 51. (1) bek.]. BH A korlátolt felelısségő társaság törzstıkéjét nem kezelik letétként, ez a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonaként - ha nem áll rendelkezésre - figyelembe nem vehetı, és a tagok a korlátolt felelısségő társaság tartozásaiért a törzstıke erejéig sem a felszámolási eljárás során, sem annak befejezését követıen nem tartoznak felelısséggel [1988. évi VI. tv. 22. (1) bek., 54. (3) bek., 155. (1) bek., 178. (1) bek., évi IL. tv. 4. (1) bek., 63. ]. BH A betéti társaság beltagjának vagyona a felszámolási eljárás során a hitelezık követeléseinek kielégítésére akkor sem használható fel, ha a társaság vagyona erre nem elegendı; a hitelezı követelését csak külön - peres - eljárásban érvényesítheti [1991. évi IL. tv. 2. (1) bek., 4. (2) bek., évi VI. tv. (Gr.) 75. (1) és (2) bek., 94. (1) bek.]. BH a Kpt. hatálybalépése (1991. augusztus 10.) elıtt indult felszámolási eljárásokban a felszámolók nem kötelesek - a visszaható hatállyal nem rendelkezı Kpt. alapján - a kárrendezési hivatal értesítése figyelembevételével a termıföld-kijelölési kötelezettség teljesítésére [1986. évi 11. tvr. 17. (4) bek., évi IL. tv. 4. (3) bek.]. BH I. A felszámolási hirdetmény közzététele után akár a váltó fıadósa, akár visszkereseti adósa ellen per nem indítható, a váltóhitelezı is csak a felszámolási eljárás keretében érvényesítheti a követelését. Ebben az eljárásban a felszámolás alatt nem álló kötelezettel szemben kártérítési igény nem érvényesíthetı [1991. évi IL. tv. 4. (1) bek., 6. (1) bek., 38. (3) bek., Pp. 51. c) pont]. BDT A felszámolási vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelés érvényesíthetı a felszámolási eljárásban, ezért a helyiség kiürítése iránti per felszámolás alatti céggel szemben is indítható. BDT A felszámolási vagyon terhére a felszámolási eljárásban érvényesülı teljesítési szabályokkal ellentétesen bekövetkezett hitelezıi igény kielégítés esetén a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint a hitelezı visszatérítési kötelezettsége fennáll. Önmagában az a tény, hogy a felszámolást megelızı idıszakban a hitelezı az adóssal szerzıdéses kapcsolatban állt - a felszámolási eljárásban érvényesülı teljesítési szabályokkal ellentétesen bekövetkezett hitelezıi vagyongyarapodás esetén - a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazhatóságát nem zárja ki. KGD A felszámolás alatt álló szövetkezet vagyonába tartozik a külön jogszabály hatálya alá nem tartozó ún. maradványföld (1991. évi XLIX. törvény 4. ). 5. (1) Az adós vezetıje, a vagyonfelügyelı, a felszámoló a csıdeljárás, a felszámolási eljárás alatt kérésükre 15 napon belül köteles tájékoztatni a) a hitelezıi választmányt, illetve ennek hiányában a hitelezıi követelések legalább 10%-át képviselı hitelezık csoportját az adós vagyoni és pénzügyi helyzetérıl; b) a munkavállalókat, a Munka Törvénykönyve (Mt.) 18. -ában meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat), valamint az állami foglalkoztatási szervet a munkavállalókat érintı kérdésekrıl. (2) A hitelezık vagy csoportjaik érdekeik képviseletére hitelezıi választmányt alakíthatnak. A választmány az azt létrehozó hitelezıket képviseli a bíróság elıtt, illetve a vagyonfelügyelıvel, a felszámolóval való kapcsolat során. A hatályos szabályozás alapján nem lehet egyértelmően meghatározni az illetékes eljáró bíróságot abban az esetben, ha az adós más cégbíróság (nyilvántartó bíróság) illetékességi területére teszi át székhelyét és a felszámolási eljárás iránti kérelmet ezen székhely-áthelyezési idıszakban nyújtják be. Ebben az idıszakban az adós iratai már átkerülnek az új székhely szerinti bírósághoz, illetve a cégjegyzék adatai már tartalmazzák az új székhelyet - bejegyzés alatt státusszal - azonban az még nem hatályos, ugyanakkor a székhely-áthelyezéssel érintett cégbíróság a társasági határozat meghozatalára visszamenıleges hatállyal jegyzi be késıbb a módosított székhelyet. Ilyen esetekben - a korábbi és az új székhely szerinti - bíróságok az illetékesség kérdésében nem tudnak egyértelmő döntést hozni, így vagy egyik bíróságon sem, vagy mindkettı elıtt megindul a felszámolási eljárás. A törvény egyértelmően rögzíti, hogy az eljárás (csıd-, illetve felszámolási eljárás) megindítására az a bíróság az illetékes, amelynek területén a kérelem benyújtásának idıpontjában az adós bejegyzett székhelye található. A késıbbi, visszamenıleges hatályú cégbírósági döntésnek - így a kérelem benyújtásának idıpontjában bejegyzés alatt álló státusszal feltüntetett új székhelynek - e tekintetben relevanciája nincs.

13 (3) Minden gazdálkodó szervezetnél csak egy választmány mőködhet. Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a 39. (1) bekezdésében foglaltak szerint, illetve azt követıen több választmány alakul, azt kell hitelezıi választmánynak tekinteni, amelyik a bírósághoz elıször jelenti be a megalakulását. Ha egyidejőleg több választmány jelentkezik, akkor azt kell hitelezıi választmánynak tekinteni, amelyik több hitelezıt tömörít. A választmány megalakításának feltétele, hogy azt legalább a (2) bekezdésének f) pontja, illetve a 68. (1) bekezdése szerint - bejelentkezett hitelezık egyharmada hozza létre, és ezek a hitelezık rendelkezzenek a bejelentett hitelezıi követelések legalább egyharmadával. E hitelezık maguk közül háromtagú választmányt választanak. A választmány jogosultságait, képviseletét és mőködési rendjét a hitelezık egymás között megállapodásban rögzítik. A hitelezı a választmány létrejöttét követıen is csatlakozhat a választmányt létrehozó hitelezıkhöz, ha elfogadja a megállapodásban foglaltakat. (4) A választmány a megalakításáról, tagjairól és jogairól a megalakulását követı 8 napon belül értesíti az adóst, a bíróságot, a vagyonfelügyelıt vagy a felszámolót. BH A hitelezıi választmány képviseleti szerv - A felszámolási eljárást lefolytató bíróság a képviselet vizsgálata körében ellenırizheti a évi IL. törvény 5. (3) bekezdésében írt feltételek meglétét, vagy hiányát - Az elsıfokú bíróságnak vizsgálnia kell azt, hogy a hitelezıi választmány nevében, képviselıjeként, illetve maga a hitelezıi választmány a jelen esetben igényelheti-e a felszámolói tájékoztatást, illetve jogosult-e kifogás elıterjesztésére [1991. évi XLIX. tv. 5. (3) bekezdés]. BH A hitelezıi választmány képviseleti szerv. A felszámolási eljárást lefolytató bíróság a képviselet ellenırzése, illetve vizsgálata körében ellenırizheti az évi IL. törvény 5. -ának (3) bekezdésében írt feltételek meglétét vagy hiányát [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. 5. (2), (3) és (4) bek., 28. (2) bek. f) pont, 39. (1) bek., 68. (1) bek., Pp. 72., 130. (1) bek. b) pont]. BH A felszámoló a hitelezıi választmány vagy a hitelezık 10%-ának erre irányuló kérelme alapján köteles, egyes hitelezık ilyen irányú követelése alapján azonban nem köteles tájékoztatást adni az adós vagyoni helyzetérıl. Az egyes hitelezık tájékoztatását a közbensı mérleg biztosítja [az évi LXXXI. tv.- nyel módosított évi IL. tv. 5. (1) bek. a) pont, 51. (1) bek., 57. (1) bek. a) pont]. BH A hitelezıi választmány a megalakulásáról a bíróságot csak értesíteni köteles. A bíróság a hitelezıi választmány megalakulásának szabályszerő voltát nem vizsgálja, errıl határozatot csak abban az esetben hoz, ha a felszámoló az ıt jogszabály szerint terhelı, a hitelezıi választmánnyal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, s ezért a hitelezık - a felszámoló intézkedésének elmaradása miatt - kifogással élnek [az évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 5. (3)-(4) bek., 6. (1) bek., 28. (2) bek. f) pont, 46. (3) és (6) bek., 51. (1) bek., 54. ]. BH A felszámoló tájékoztatási kötelezettségének terjedelme és tartalma [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 5. (1) bek. a) pont, 48. (1) és (2) bek., 50. (2) bek., 51. (1) és (3) bek., 59. (1) bek.]. 6. (1) A csıdeljárás és a felszámolási eljárás az adós - az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján bejegyzett - székhelye szerint illetékes megyei (fıvárosi) bíróság (a továbbiakban: bíróság) hatáskörébe tartozó nemperes eljárás. (2) A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének hatálya alá tartozó és nem Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet [3. (1) bekezdés a) pont] ellen megindított fıeljárás vagy területi eljárás lefolytatására a Fıvárosi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. (3) Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény külön nem szabályoz, a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései - a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredı eltérésekkel - megfelelıen irányadóak azzal, hogy - a 6/A. esetén kívül - a csıdeljárásban felfüggesztésnek, félbeszakadásnak és szünetelésnek, a felszámolási eljárásban pedig félbeszakadásnak nincs helye. (4) A csıdeljárásban az adóst, a hitelezıt és a vagyonfelügyelıt, a felszámolási eljárásban az adóst, a hitelezıt és a felszámolót kell félnek tekinteni. Ha a vagyonfelügyelı vagy a felszámoló tevékenysége vagy mulasztása harmadik személy jogát, jogos érdekét is érinti, az e személy által benyújtott kifogás (51. ) elbírálása során a kifogás elıterjesztıje is félnek minısül. EBH A végelszámoló díját akkor is a cégbíróságnak kell megállapítania, ha a végelszámolás tartama alatt a gazdálkodó szervezet felszámolását elrendeli. A cégbíróság a végelszámolási eljárást megszüntetı végzésében állapítja meg a végelszámolói díjat (1991. évi IL. törvény 6., 38., 72., 78. ]. EBH A hitelezıknek a közbensı mérlegre tehetı észrevételeik benyújtására megállapított határidı törvényi határidı és a hitelezık jogainak gyakorlását biztosítja. Az észrevételre biztosított határidı lejártát megelızıen a közbensı mérleg bíróság által történı elbírálása lényeges eljárási szabályt sért [1991. évi IL. törvény 50. (5) bek.; 6. (2) bek.; évi III. törvény 104. (1) bek.].

14 EBH II. A felszámoló által az adós vagyonának értékesítése során megkötött adásvételi szerzıdés megtámadására irányuló kérelem kifogásként nem bírálható el. Ez esetben a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. (2) bek., Pp. 51. a) pont, 130. (1) bek. b) pont]. EBH A felszámoló által az adós vagyonának értékesítése során kötött szerzıdést sérelmezı hitelezınek pert kell indítania az adós gazdálkodó szervezettel és a vevıvel szemben. A szerzıdés kifogásolási eljárás keretében nem támadható meg [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., 51. (1) bek., Pp. 3. (1) bek., 51. ]. EBH A felszámolási zárómérlegben (záró egyszerősített mérlegben), illetve vagyonfelosztási javaslatban foglaltak ellen benyújtott kifogást elutasító végzés önálló fellebbezéssel nem, hanem csak az ügy érdemét eldöntı határozat elleni fellebbezésben támadható, a fellebbezés alapján hozott jogerıs határozattal szemben azonban felülvizsgálatnak nincs helye [1991. évi IL. tv. 6. (3) bek., 50. (6) bek., 56. (2) bek., 60. (1) bek.]. BH A végelszámoló díját akkor is a cégbíróságnak kell megállapítania, ha a végelszámolás tartama alatt a gazdálkodó szervezet felszámolását elrendeli. A cégbíróság a végelszámolási eljárást megszüntetı végzésében állapítja meg a végelszámolói díjat [1991. évi IL. tv. 6., 38., 72., 78. ]. BH A felszámolási kérelem megváltoztatására csak az elsıfokú végzés meghozataláig van lehetıség. Az elsıfokú bíróság által megállapított és a másodfokú bíróság által sem érintett eljárási költség megfizetésének elmulasztása miatt csak a jelen eljárás jogerıs befejezése után akkor terjeszthetı elı megalapozottan az adós ellen újabb felszámolási kérelem, ha vele szemben a végrehajtás is eredménytelen lesz [1991. évi IL. törvény 6., 27. ; évi III. törvény 146. ]. BH Az adóvégrehajtási eljárás szünetelése azzal a jogkövetkezménnyel is jár, hogy a szünetelés idıtartama alatt foganatosított végrehajtási cselekmény hatálytalan, azonban a szünetelés elıtt foganatosított végrehajtási cselekmény joghatálya továbbra is fennáll. E körülményre az adókövetelés eredménytelen végrehajtására alapított felszámolási kérelem vizsgálatánál figyelemmel kell lenni [1991. évi IL. törvény 6. (2) bek.; 27. (2) bek. b) pontja; évi XCI. tv. 91. (2) bek.]. BH A hitelezık tekintetében - a közbensı mérlegre tehetı észrevételeik benyújtására - megállapított határidı törvényi határidı és a hitelezık jogainak gyakorlását biztosítja. Az észrevételre biztosított határidı lejártát megelızıen a közbensı mérleg bíróság által történı elbírálása lényeges eljárási szabályt sért [1991. évi IL. tv. 50. (5) bek., 6. (2) bek.; Pp (1) bek.]. BH A másodfokú eljárásban érvényesülı keresetváltoztatási tilalom a felszámolási eljárásra is irányadó. Erre tekintettel nincs mód arra, hogy a fellebbezı hitelezı - a kifogása nyomán indult - jogorvoslati eljárásban hitelezıi igény elbírálása iránti kérelmet és újabb kifogást terjesszen elı [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., 46. (6) bek., 51. (1) bek.; Pp (1) bek.]. BH A felszámolási eljárásban is alkalmazni kell a Pp (1) bekezdését, amely kimondja, hogy a keresettel érvényesített jog tárgyában hozott ítélet jogereje kizárja, hogy ugyanabból a tényalapból származó ugyanazon jog iránt ugyanazok a felek - ideértve azok jogutódait is - egymás ellen új keresetet indíthassanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben egyébként vitássá tehessék (anyagi jogerı) [1991. évi IL. törvény 6. (2) bek., Pp ]. BH I. A bíróság fizetésképtelenséget megállapító határozatához - annak kézbesítésétıl - kötve van, azt nem módosíthatja és nem helyezheti hatályon kívül. A döntés jogerıre emelkedése elıtt benyújtott, a felszámolási kérelem visszavonását tartalmazó beadvány határidıben elıterjesztett fellebbezésnek tekintendı [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek. ; Pp (1) bek., 235. (2) bek., 237., 238. (1) bek.]. BH I. A felszámolási eljárásban félbeszakadásnak nincs helye - A gazdasági társaság adós a cégjegyzékbıl való törléssel jogképességét elveszíti, így vele szemben az eljárás nem folytatható, hanem az eljárás megszüntetésére kerül sor [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., évi CXLIV. tv. 53. (2) bek., Pp. 50. (1) bek., 111. (1) bek., 130. (1) bek. e) pontja és 157. a) pontja]. BH A hitelezık tájékoztatását szolgáló közbensı mérleggel kapcsolatosan nem vehetı igénybe kétféle jogvédelmi eszköz; a hitelezı a közbensı mérlegre tett észrevételeiben fejtheti ki esetleges ellenvéleményét, melyet a bíróság a közbensı mérleg elbírálásakor figyelembe vesz, kifogás elıterjesztésére azonban ugyanezen okból nincs törvényes lehetıség [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., 50., 51. ; Pp (1) bek. d) pontja]. BH Ha a bíróság a felszámolási eljárást soron kívül megszünteti - mert az adós igazolja a követelés vitatását -, a végzés jogerıre emelkedése után ugyanezen követelés vonatkozásában akkor sem lehet újabb felszámolási eljárást kezdeményezni, ha az adós idıközben az általa vitatott követelés egy részét megfizette [1991. évi IL. törvény 6. (2) bek., Pp (1) bek.].

15 BH I. Nem kizárt, hogy valamely adós ellen több hitelezı által - egymástól függetlenül - indított eljárásban a bíróság külön-külön megállapítsa az adós fizetésképtelenségét. Bármelyik fizetésképtelenséget megállapító és felszámolást elrendelı végzés jogerıre emelkedése után azonban ugyanazon adós ellen már csak egy felszámolási eljárást folyhat. Ilyen esetben a helyes eljárás az, ha a bíróság az ügyek egyesítését rendeli el [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., 38. (3) bek.; Pp (2) bek., 227. (1) bek., 14/2002. (VIII. 1.) IM r.]. BH I. A felszámolási eljárásban félbeszakadásnak nincs helye. Ezért, ha a gazdálkodó szervezet adós az eljárás folyamán jogutód nélkül megszőnik, s ezzel elveszíti jogképességét, a félbeszakadás megállapítása helyett az eljárás megszüntetésére kerül sor [1991. évi IL. tv. 3. (1) bek. b) pontja, 4. ; 6. (2) és (4) bek. ; Pp. 50. (1) bek. ; Pp (1) bek.; 130. (1) bek. e) pontja; 157. a) pontja; évi CXLIV. tv. 53. (1) bek. f) pontja és (2) bek.]. BH A bíróság az elıtte ugyanazon adós ellen különbözı hitelezık kérelmére indult felszámolási eljárásokat nem köteles egyesíteni. Az egyesítés csak lehetıség. Ha a bíróság egy hitelezı kérelmére az adós felszámolását jogerısen elrendeli, a további eljárásokat meg kell szüntetni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. 6. (2) bek., 27. (2) bek. a)-c) pontjai, Pp (1) bek. d) pont, 149. (2) bek., 157. a) pont, 229., 123/1973. (IK ) IM utasítás]. BH I. Ha az adós felszámolása iránti kérelem korábban érkezett a bírósághoz, mint az adós csıdeljárás iránti kérelme, a csıdeljárást - a kettıs eljárás tilalmából következıen - nem lehet lefolytatni, hanem felszámolási eljárásnak van helye, a csıdeljárás iránti kérelmet pedig el kell utasítani [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. (2) bek., 8. (3) és (4) bek., 9. (4) és (6) bek., 17. (3) bek., 18. (2) és (4) bek., 19. (1) és (4) bek., 21. (3) bek., Pp (1) bek. d) pont, 234., 237., 239., 244. (1) és (3) bek.]. BH A felszámolás alatt álló adós gazdálkodó szervezet és hitelezıje között a csıdtörvény rendelkezéseitıl eltérı, kedvezıbb besorolásra vonatkozó szerzıdés - mint jogszabályba ütközı - semmis. Ezért a felszámolónak annak figyelmen kívül hagyásával kell a besorolást elvégezni [Ptk (2) bek., 234. (1) bek., 240. (3) bek., az évi LXXXI. törvénnyel és az évi XXVII. törvénnyel módosított évi IL. tv. 6. (2) bek., 51. (1) bek., 57. (1) bek. b) és f) pont, Pp (4) bek., 109. (4) bek.]. BH A felszámolási eljárásban kifogás elıterjesztésére jogosultak köre [1949. évi XX. tv. (Alkotmány) 57. (5) bek., évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. törvénnyel módosított évi IL. tv. 6. (4) bek., 8. (1) bek., 51. (1) bek., évi CXLV. tv. 52. (1) bek., 54. (1) bek. b) és d) pont]. BH A hirdetményi kézbesítés elrendelése és ügygondnok kirendelése - amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak - a felszámolási eljárásban sem mellızhetı [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. (2) bek., 24. (2) és (3) bek., 25. (1) bek. c) pont, 27. (2) bek. b) pont, 63/A. (3) bek., évi CXLV. tv. (Ctv.) ai, Pp (1) bek., 102. (3) bek.]. BH Ha a felmentett felszámoló a felszámolási zárómérleg beterjesztéséig felszámolói díja megállapítását nem kéri, a bíróság a részére hivatalból felszámolói díjat nem állapíthat meg [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. (2) bek., 59. (1) bek., 60. (1) bek., Pp ]. BH II. A felszámoló által az adós vagyonának értékesítése során megkötött adásvételi szerzıdés megtámadására irányuló kérelem kifogásként nem bírálható el. Ez esetben a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. 6. (2) bek., Pp. 51. a) pont, 130. (1) bek. b) pont]. BH II. A felszámolási eljárásban a meghallgatás kitőzése csak lehetıség, annak elrendelése a bíróság mérlegelésétıl függ [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., évi III. törvény 113., 125. (2) bek.]. BH Felszámolási eljárás esetén ha az adós gazdálkodó szervezetet a cégbíróság a cégnyilvántartásból törölte (esetleges jogszabálysértı törlés esetén is), az eljárás félbeszakadása helyett megszüntetésnek van helye, figyelemmel arra, hogy a felszámolási eljárásban a félbeszakadás kizárt [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 53. (2) bek., Pp (1) bek., 130. (1) bek. e) pont, 157. a) pont, évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. (2) bek.]. BH Felszámolási eljárásban - ha az adós céget törlik a cégjegyzékbıl, s ezáltal jogképessége megszőnik - nincs helye az eljárás félbeszakadása megállapításának, hanem a felszámolási eljárást folytató bíróság az eljárást megszünteti. Ennek illetékkövetkezményei [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször módosított Cstv.) 6. (2) bek., 27., évi CXLIV. tv. 53. (2) bek., Pp (1) bek., 130. (1) bek. e) pont, 157. a) pont, 158. (1) bek., 275/B., évi XCIII. tv. 57. (1) bek a) pont, 80. (1) bek. i) pont, 81. (2) bek.].

16 BH A felszámolási eljárásban a felszámoló által - jogszabály elıírása szerint - készített közbensı mérleget jóváhagyó végzés nem minısül pervezetı végzésnek, ezért ez ellen fellebbezésnek van helye [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. (2) bek., 50. (5)-(6) bek., Pp (1) bek.]. BH A felszámolási eljárásban is szabályszerő a bírósági iratoknak olyan postai kézbesítése, amikor a címzett távollétében a küldeményt ún. helyettes átvevı veszi át. A helyettes átvevı átvételi jogosultságának feltételei [Pp. 99. (1) és (4) bek., 107. (1) bek., 109. (3) bek., 164. (1) bek., Ptk b) pont, évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. (2) bek., 133/1993. (IX. 29.) Korm. r. 15. (1) bek., (2) bek. a) pont]. BH A felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a vagyonfelosztásra vonatkozó végzése még részben sem minısíthetı elızetesen végrehajthatóvá [Pp f) pont, 232. (1) bek., évi LXXXI. tv.- nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. (2) bek., 56. (2) bek., 58. (1) bek., 59. (1) bek.]. BH A felek jogviszonyában bekövetkezett elévülés kihat a felszámolási eljárásra is, ezért az anyagi jogszabályok szerint már elévült követelés az adóssal szemben felszámolási eljárás keretében hitelezıként sem érvényesíthetı [Ptk (1) bek., 325. (1) bek., 326. (1) bek., 389., 395. (1) bek., évi IL. tv. (Cstv.) 6. (2) bek., évi XCII. tv. 40. (1) bek., (4) bek a) pont, (8) bek.]. BH A hitelezıi választmány a megalakulásáról a bíróságot csak értesíteni köteles. A bíróság a hitelezıi választmány megalakulásának szabályszerő voltát nem vizsgálja, errıl határozatot csak abban az esetben hoz, ha a felszámoló az ıt jogszabály szerint terhelı, a hitelezıi választmánnyal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, s ezért a hitelezık - a felszámoló intézkedésének elmaradása miatt - kifogással élnek [az évi LXXXI. tv.-nyel és az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 5. (3)-(4) bek., 6. (1) bek., 28. (2) bek. f) pont, 46. (3) és (6) bek., 51. (1) bek., 54. ]. BH A birtokvita eldöntése nem tartozik a felszámolási eljárást folytató bíróság hatáskörébe [Ptk (2) bek., évi 11. tvr. (Ptké.) 26. (1) bek., évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. (2) bek., 51. (1) bek., Pp (1) bek. b) pont, 157. a) pont]. BH Tanúbizonyítás a felszámolási - nemperes - eljárásban is megengedett. Lényeges eljárási szabályt sért a felszámolási eljárást folytató bíróság, ha a tanúbizonyításra vonatkozó indítványt az ellenérdekő hitelezıvel nem közli, illetıleg ha a kért bizonyítást nem a hitelezı jelenlétében megtartott meghallgatáson veszi fel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. (2) bek., Pp. 5., 136/B. (2) bek., ai, 196. (1) bek.]. BH Az adós ellen felmerült - jogszabályon vagy szerzıdésen alapuló - kamatkövetelések, továbbá egyéb járulékok, pótlékok, rendbírságok jogcíme figyelembevételének kötelezettsége a felszámoló részérıl a hitelezıi igények besorolásánál [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., 35. (2) bek. b) pont, 44., 50. (1) bek., 57. (1) bek. g) és e) pont, 58. (1) bek., Ptk. 301., évi II. tv. 105/C. (1) bek., évi 18. tvr (2) bek.]. BH Ha jogszabály egy adott szerzıdésre nem, a felek megállapodása pedig csak a szerzıdés változtatására, kiegészítésére ír elı írásbeli alakot, a szerzıdés szóbeli felmondása is érvényes [1993. évi LXXXI. tv.-nyel, valamint az évi XXVII. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. (2) bek., 27. (2) bek. a) pont, Ptk (3) bek., Pp (6) bek., 164. (1) bek.]. BH Felszámolási eljárás nem vehetı igénybe egyedi végrehajtás helyett. Ha a bíróság azért szünteti meg az eljárást, mert a hitelezı a jogerıs ítélet (fizetési meghagyás) alapján a végrehajtást nem kísérli meg, ez a bíróság részérıl az ügy érdemi elbírálását jelenti, ezért az eljárás már nem tárgyi illetékmentes [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 1. (3) bek., 6. (2) bek., 26. (1) bek., 27. (2) bek. a)-b) pont és (4) bek., Pp (1) bek., 321. (1) bek., évi XCIII. tv. 44., 47. (3) bek., 62. (1) bek. i) pont, 64., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 13. (2) bek.]. BH I. Az engedményezéssel jogutóddá lett gazdálkodó szervezet a jogszabályban elıírt feltételek mellett hitelezıvé válik, annak jogaival - például a csıdeljárásban az iratbetekintés jogával - és kötelezettségeivel együtt [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 6. (2) bek., 46. (5) bek., Ptk ]. BH I. A felszámoló jogszabálysértı vagy valakinek a jogos érdekét sértı intézkedése ellen benyújtható kifogás elıterjesztésére jogszabályban elıírt határidı nem jogvesztı jellegő. A határidı elmulasztása igazolási kérelemmel kimenthetı [Pp (1) bek. h) pont, ai, az évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. 6. (1)-(2) bek., 51. (1) bek.]. BH II. A felszámoló intézkedése elleni kifogást idézés kibocsátása nélkül elutasító jogerıs végzés ellen felülvizsgálati kérelem terjeszthetı elı [Pp (1) bek., 270. (2) bek., évi IL. tv. 6. (2) bek.].

17 BH A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet taggyőlése - korlátozott hatáskörrel ugyan, de - tovább mőködik, így jogosult ügyvezetıt választani. Az így megválasztott ügyvezetı az adós képviselıjeként az egyezségi tárgyalással kapcsolatos jognyilatkozatot tehet, a felszámoló intézkedése ellen kifogással élhet [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított évi IL. tv. 6. (2) bek., 34. (1) és (3) bek., 41. (1) bek., 51. (1) bek.]. BH A Ptk.-nak a beszámításra vonatkozó rendelkezései a felszámolási eljárásokban annak ellenére nem alkalmazhatók, hogy az évi IL. tv. (Cstv.) az anyagi jogi szabályoktól való eltérésre vonatkozó kifejezett rendelkezést - mint lex speciális - nem tartalmaz [Ptk ai, évi IL. tv. (Cstv.) 6. (2) bek., 36. ]. BH A felszámolási eljárásban az elsıfokú bíróságot újabb eljárás lefolytatására és újabb határozat hozatalára utasító másodfokú végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp (1)-(2) bek., évi IL. tv. 6. ]. BH Egyszerősített felszámolási eljárás esetén az eljárás felfüggesztése kizárt [1997. évi XXII. tv.- nyel módosított évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. (2) bek., 63/A. (1)-(3) bek., Pp (1) bek.]. BH A felszámolási eljárásban a felszámoló részérıl tett intézkedés vagy mulasztás miatt a hitelezık által elıterjesztett kifogások tárgyában hozott bírósági határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Cstv ának (2) bekezdésében meghatározott, speciális kifogással kapcsolatos bírósági intézkedés ellen azonban fellebbezésre csak az ügy érdemében döntı határozat elleni fellebbezésben van lehetıség. Az ennek elbírálása során a kifogás tárgyában hozott határozat ellen felülvizsgálati kérelem nem terjeszthetı elı [1991. évi IL. tv. 6. (2)-(3) bek., 50. (6) bek., 51., 56. (2) bek., 60. (1)-(2) bek., Pp ]. BH II. Több hitelezınek azonos adós ellen indított felszámolási eljárásában a hitelezık csak egyszerő pertársak, ezért a kérelmeiket is ezt figyelembe véve kell elbírálni. Ha valamelyik hitelezı esetében az adós fizetésképtelensége nem állapítható meg, vele kapcsolatban az eljárás soron kívüli megszüntetésének van helye [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., 27. (2) és (4) bek., 28. (2) bek. e) pont, 34. (2) bek., Pp. 51. c) pont]. BH A felszámoló által készített zárómérleggel, záró egyszerősített mérleggel vagy vagyonfelosztási javaslattal kapcsolatos hitelezıi kifogást elbíráló határozat csak a felszámolási eljárás befejezésérıl hozott határozat elleni fellebbezésben támadható. Az ennek során hozott jogerıs határozat ellen felülvizsgálati kérelemnek nincs helye [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 6. (3) bek., 50. (6) bek., 56. (2) bek., 60. (1) bek.]. BH I. Lényeges eljárási szabálysértésnek minısül, ha a felszámolási eljárást lefolytató bíróság az arra vonatkozó bejelentés vizsgálata nélkül hoz határozatot, hogy az adós kft. ügyvezetıjének személye megváltozott [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 6. (2) bek, Pp. 72. ]. BH I. A cég - felszámolása következtében - csak a cégbíróság jogerıs, a cég törlésére vonatkozó végzésével szőnik meg; a cég nevében eljárásra jogosultak tehát a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó és a felszámoló kijelölését tartalmazó bírósági határozat ellen fellebbezéssel élhetnek [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 6. (2) bek., 26. (1)-(2) bek, 27. (1) bek. a) pont, 27/A. (1) bek., 34., Pp. 48. ]. BH A felszámolási eljárás felfüggesztésének van helye, ha a megyei illetékhivatal a felszámolási eljárás lefolytatását visszterhes vagyonátruházási illetéket kiszabó fizetési meghagyás alapján kérte, és az illeték kiszabásának alapjául szolgáló szerzıdés érvénytelenségének megállapítása iránt per van folyamatban [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 6. (2) bek., 27. (2) bek., Pp (2) bek., évi XCIII. tv. 78. (3) bek., 80. (1) bek.]. BH A felszámolási eljárás során a gazdálkodó szervezet vezetıivel, illetıleg volt vezetıivel szemben pénzbírság kiszabásának csak akkor van helye, ha a bíróság elızetesen felhívta ıket kötelezettségeik teljesítésére, és egyúttal figyelmeztette is mulasztásuk jogkövetkezményeire [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 6. (2) bek., 31., 33. (1) bek., Pp. 5. (1) bek.]. BH Nincs helye a fizetésképtelenség megállapításának, ha az adós a tartozását a felszámolási eljárás kezdeményezésérıl történt értesítését megelızıen írásban nem vitatta ugyan, de egyéb módon bizonyítani tudja, hogy a követelést vitássá tette [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 27. (2) és (4) bek., 6. (2) bek.]. BH A hitelezık kérelmére indult felszámolási eljárás a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelemtıl való elállás folytán csak akkor szüntethetı meg, ha a kérelmétıl a hitelezık mindegyike eláll [1991. évi IL. törvény (Cstv.) 6. (2) bek., Pp ]. BH I. A csıdeljárás iránti kérelemmel kapcsolatban a hiánypótlásra a törvényben megállapított határidıt a bíróság nem hosszabbíthatja meg [Pp (1) bek., évi IL. tv. (Cstv.) 6. (2) bek., 10. (3) bek. b) pont].

18 BH I. Az adós gazdasági társaság felszámolására irányuló eljárásban hozott határozattal szemben a gazdasági társaság tagja - ebben a minıségében - nem jogosult fellebbezéssel élni [1991. évi IL. tv. 2. (1) bek., 6. (2) bek., Pp (1) bek., 237., 240. (1) bek.]. BH Nincs helye a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetıjével szemben pénzbírság kiszabásának arra hivatkozva, hogy az a mérleget a felszámoló felhívása ellenére nem módosította; a vezetıt - az ügy körülményeitıl függıen - a feladatoknak a felszámoló részérıl megbízott szakértı által történı elvégeztetésével felmerült költségek viselésére lehet kötelezni [1991. évi IL. tv. 31. (1) bek., 33. (1)-(2) bek., 6. (2) bek., Pp. 5. (4) bek.]. BH Az adós fizetésképtelenségének megállapítására és felszámolásának elrendelésére vonatkozó végzés jogerıre emelkedése után a megyei bíróság illetékességének hiányát már nem veheti figyelembe [1991. évi IL. tv. 6. (1) és (2) bek., Pp. 43. (1) bek., 139. ]. BH A felszámolási eljárás során a hitelezı fellebbezésében jogosult a követelését az eredetileg nem követelt járulékokra kiterjeszteni [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., Pp (1) bek.]. BH Az adós felszámolása ismételten nem rendelhetı el, ha a felszámolás elrendelése és az erre vonatkozó végzésnek a Cégközlönyben való közzététele más hitelezı kérelme alapján már megtörtént [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., Pp (1) bek.]. BH Az adós szerzıdésének és más jognyilatkozatának a felszámoló által történt megtámadása esetén az ügy az adós székhelye szerint illetékes megyei (fıvárosi) bírósági hatáskörébe tartozik [1991. évi IL. tv. 6. (1) bek., 40. (1) bek.]. BH II. Ha a munkavállaló követelése a felszámolás alatt álló munkáltatóval szemben vagyoni teljesítésre irányul, ennélfogva az a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos, e követelését csak a felszámolási eljárás keretében érvényesítheti [1991. évi IL. tv. 6. (1) bek., 38. (3) bek.]. BH A felszámolási eljárásnak a végelszámolási eljárás jogerıs befejezéséig való felfüggesztését megalapozza az, hogy a végelszámolás elrendelése még felszámolás elrendelése elıtt történt [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., 22. (1) bek., 65. (1) bek., Pp (2) bek.]. BH II. Ha a kifogásnak helyt adó - a felszámolót fizetésre kötelezı - végzésben a bíróság nem rendelkezett a teljesítési idırıl, a végzés kiegészítésének van helye [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., Pp. 217., 225. (6) bek., 226. ]. BH A felszámolási eljárás felfüggesztését indokolttá teheti az, hogy a csıdeljárás megindítása iránti kérelmet a bíróság elutasította ugyan, de az elutasításról rendelkezı végzés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása még folyamatban van [1991. évi IL. tv. 6. (2j bek., 22. (2) bek., Pp (2) bek.]. BH Az a személy, aki a felszámolási eljárás megindítása elıtt követelésének érvényesítése érdekében pert indított az adós ellen, az e követelésére hivatkozással megindítani kért felszámolási eljárásban nem minısül az eljárás kezdeményezésére jogosult hitelezınek. Kérelmét ezért, mivel azt nem az arra jogosult terjesztette elı, érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani [1991. évi IL. tv. 3., 6. (2) bek., 22. (1) bek., 25. (1) bek., Pp (1) bek., 157. ]. BH A felszámolási eljárás és a peres eljárás - a per megszüntetésének a szempontjából - nem minısülnek ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt indított eljárásoknak [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., Pp (1) bek., 157. ]. BH A felszámolási eljárás nem peres jellege nem változtat azon, hogy az adós fizetésképtelenségére vonatkozó határozat meghozatala elıtt a bíróságnak - a szükséges keretben - bizonyítást kell lefolytatnia, és ennek alapján a fizetésképtelenség tekintetében érdemi döntést kell hoznia. A bizonyítás lefolytatásának mellızésével hozott határozat fellebbezés esetén a határozat hatályon kívül helyezésére ad alapot [1991. évi IL. tv. 6. (1) és (2) bek.]. BH A felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelemtıl való elállás esetén az eljárás megszüntetésének van helye [Pp. 157., évi IL. tv. 6. (2) bek.]. BH A bíróság a gazdálkodó szervezet vezetıjével szemben pénzbírságot a felszámolási eljárás során is csak abban az esetben szabhat ki, ha a gazdálkodó szervezet vezetıjét a pénzbírság kiszabásának lehetıségére elızetesen figyelmeztette [Pp. 5. (1) és (3) bek., évi IL. tv. 6. (2) bek., 31., 33. (1) bek.]. BH A csıdeljárás befejezetté nyilvánítását megtagadó végzés ellen a hitelezı - ha a megtagadásra az adós eljárási szabálysértése miatt került sor - fellebbezéssel nem élhet [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., 19. (2) bek., Pp (1) bek.]. BH I. A felszámolási hirdetmény közzététele után akár a váltó fıadósa, akár visszkereseti adósa ellen per nem indítható, a váltóhitelezı is csak a felszámolási eljárás keretében érvényesítheti a követelését.

19 Ebben az eljárásban a felszámolás alatt nem álló kötelezettel szemben kártérítési igény nem érvényesíthetı [1991. évi IL. tv. 4. (1) bek., 6. (1) bek., 38. (3) bek., Pp. 51. c) pont]. BH A felszámolási eljárás az adós székhelye szerint illetékes megyei (fıvárosi) bíróság hatáskörébe tartozik. Az illetékesség vizsgálatánál viszont a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem benyújtásának idıpontjában fennálló helyzetet kell figyelembe venni. E tekintetben nem a cégbíróság által történt bejegyzés, hanem a társasági szerzıdés módosításának idıpontja az irányadó [1991. évi IL. tv. 6. (1) bek., évi VI. tv. 24. (1) bek., Pp. 42. ]. BH II. A hitelezı követelésének nyilvántartásba vételével kapcsolatban a bíróság által hozott jogerıs végzés ellen - a Polgári perrendtartás rendelkezéseinek alkalmazásával - felülvizsgálatnak van helye [Pp (2) bek., évi 11. tvr. 4. (4) bek., évi IL. törvény 6. (2) bek.]. BH Szabad foglalkozású természetes személy által készített tanulmányterv díja, amelyet eseti megrendelés alapján készített a felszámolás alá kerülı adós részére, nem munkabér jellegő költség, s ezért - felszámolás esetén sorrendiségi elınyt nem élvez [1986. évi 11. tvr. 4. (4) bek., 30. (1) bek., évi IL. tv. 6. (2) bek., 57. (2) bek. a) pont, Pp. 75. (1) bek., 78. (1) bek.]. BH A csıdeljárás megindítása nem tagadható meg azon az alapon, hogy az adós ellen már felszámolás iránti kérelem érkezett, ha e kérelmet az adósnak még nem kézbesítették. Ha a kézbesítés megtörtént, akkor nem a csıdeljárás megindításának megtagadására, hanem a kérelem elutasítására kerülhet sor [1991. évi IL. tv. 6. (2) bek., 11. (3) bek. a)-d) pontjai, 22. (2) bek., Pp (1) bek. i) pont, 220. (1) bek. a)-e) pontjai, 222. (1) bek.]. BH A felszámolási eljárás lefolytatása az adós gazdasági társaság székhelye szerinti másodfokú megyei bíróság hatáskörébe és illetékessége alá tartozik. Ebbıl a szempontból nincs jelentısége annak, hogy - bár a módosított társasági szerzıdés szerint a gazdasági társaság székhelyét már korábban a megye területére helyezte át - a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor a székhely változásának cégbejegyzése még nem történt meg. Az adat, jog vagy tény változásának cégbejegyzése ugyanis - ha a törvény kivételt nem tesz - visszamenıleges hatályú [1988. évi VI. tv. 24. (1) bek., évi IL. tv. 6. (1) bek.]. BH A csıdeljárás megindítását a bíróság csak a jogszabályban taxatíve felsorolt esetekben tagadhatja meg. Ha az ügyben - ugyancsak a jogszabály elıírása szerint - még a korábban hatályban volt - a csıdeljárás intézményét nem ismerı - jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni, nem az eljárás megtagadásának, hanem a kérelem elutasításának van helye [1991. évi IL. tv. 6., 11. (3) bek., 82. (2) bek., évi 11. tvr., Pp (1) bek. i) pont]. BDT I. A Munkaügyi Központnak a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésérıl hatósági jogkörben kell határozni. BDT A hitelezı az elsı fokú eljárás során a felszámolás iránti kérelmét olyan további követelésekre is kiterjesztheti, amelyek az eredeti kérelem elıterjesztését követıen váltak esedékessé, de önmagukban is alapul szolgálhatnak a felszámolás elrendelésére. Az így kiterjesztett kérelem elbírálása során az elsıfokú bíróságnak az utólag hivatkozott követelések fennállását is vizsgálnia kell. BDT A felszámolónak az adós vagyontárgyai értékesítésével kapcsolatos intézkedése miatt a pályázaton résztvevı ajánlattevık jogosultak a felszámolási eljárásban kifogással élni. A pályázati felhívás alapján önmagában a pályázat elfogadása - a pályázó nyertessé nyilvánítása - a szerzıdést nem hozza létre. A kiíró azon jognyilatkozata, amely szerint a pályázat nyertesével fogja megkötni a szerzıdést, legfeljebb az elıszerzıdés létrejöttének megállapítására lehet alkalmas. Ha a szerzıdéskötés végül nem a kifogásolóknak felróható okból hiúsul meg, hanem azért, mert arra a felszámoló csak az általa egyoldalúan módosított feltételek szerint hajlandó, a letett bánatpénz visszajár. A pályázók által befizetett bánatpénz nem része az adós vagyonának. BDT Nem szüntethetı meg a felszámolási eljárás, ha a fizetésképtelenség megállapítása elıtt az adós jogutódlással megszőnik. A bíróságnak meg kell nyilatkoztatni a hitelezıt, hogy követelését a jogutód gazdasági társasággal szemben fenntartja-e, s csak a nyilatkozat elmulasztása, illetve nemleges válasz esetén lehet az eljárást megszüntetni. BDT A felszámolást elrendelı végzés jogerıre emelkedése elıtt bekövetkezett jogutódlással történı megszőnés esetén a felszámolási eljárást meg kell szüntetni. BDT A felszámolási eljárásban is alkalmazni kell a Pp (1) bekezdését, amely kimondja, hogy a keresettel érvényesített jog tárgyában hozott ítélet jogereje kizárja, hogy ugyanabból a tényalapból származó, ugyanazon jog iránt, ugyanazok a felek - ideértve azok jogutódait is - egymás ellen új keresetet indíthassanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben egyébként vitássá tehessék (anyagi jogerı).

20 KGD A hitelezı a másodfokú felszámolási eljárásban is eleget tehet a költségtérítés megfizetése iránti kötelezettségének (1991. évi IL. törvény 6. ; évi III. törvény 235. ). KGD A csıdeljárás során a vagyonfelügyelı által kért biztosítási intézkedés megtételére az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bíróság jogosult [1991. évi XLIX. törvény 6. (2) bekezdés, 14. (2) és (3) bekezdés, évi 18. törvényerejő rendelet 108. és 114. ]. KGD Az egyidejőleg folyamatban lévı csıd-, és felszámolási eljárás esetén irányadó szabályok [1991. évi IL. törvény 6. (2) bek., 22. (2) bek., 24. (2) bek., 25. (1) bek. e) pont, évi III. törvény 218., 219. ]. KGD A felszámolási eljárásban is helye van igazolási kérelem elıterjesztésének [1991. évi IL. törvény 6. (2) bek.]. 6/A. (1) Csıdeljárás és felszámolási eljárás nem indítható meg, ha a büntetıügyben a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, és errıl a büntetıügyben eljáró bíróság vagy ügyész a bíróságot [6. (1) bekezdés] értesítette. A törvény - figyelemmel a végelszámolás szabályainak külön törvényben (cégtörvény) történı rendezésére is - a szövegpontosító módosítással egyértelmővé teszi, hogy a csıdeljárás és a felszámolási eljárás nem indítható meg, amennyiben büntetı ügyben a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, és errıl a csıdeljárás, felszámolási eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bíróságot a büntetı ügyben eljáró bíróság vagy az ügyész értesíti. A törvény ezzel pontosítja azt a jelenleg hatályos rendelkezést, amely szerint a fenti tényekrıl a büntetı ügyben eljáró bíróság vagy ügyész a cégbíróságot köteles értesíteni annak ellenére, hogy a cégbíróság nem illetékes a csıdeljárás, illetve a felszámolási eljárás tekintetében. (2) A megindult csıdeljárást, felszámolási eljárást a büntetıügyben eljáró bíróság határozatának jogerıre emelkedéséig, illetıleg a büntetıeljárás során alkalmazott intézkedés végrehajtásának befejezéséig fel kell függeszteni. (3) Ha az (1)-(2) bekezdés rendelkezései a hitelezık követelésének teljesülését jelentısen késleltetné vagy veszélyeztetné, a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követıen a bíróság engedélyezheti a csıdeljárás és a felszámolási eljárás megindítását, illetıleg folytatását. 6/B. (1) A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió más tagállamában megindított fizetésképtelenségi eljárás során kijelölt felszámoló kérheti, hogy a bíróság rendelje el a fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat, illetve a felszámolót kijelölı határozat lényeges tartalmának a Cégközlönyben való közzétételét. (2) A határozat lényeges tartalmához tartozik különösen: a) az eljárást megindító bíróság megjelölése és címe, b) az adós neve és székhelye, illetve a központi ügyvezetés helye, c) annak megjelölése, hogy az eljárás fıeljárás vagy területi eljárás, d) a felszámoló neve és elérhetısége, e) a hitelezıi igények bejelentésére rendelkezésre álló határidık, f) a határidık tekintetében megállapított jogkövetkezmények, g) a hitelezıi igények elfogadására jogosult testület vagy hatóság megjelölése. (3) A kérelemhez az eredeti okiraton túl csatolni kell annak hiteles magyar fordítását is, valamint mellékelni kell a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását. (4) Ha az adósnak, aki ellen a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió más tagállamában fıeljárás indult, Magyarországon telephelye van, a fıeljárásban kijelölt felszámoló köteles kérni a fıeljárást megindító határozat, illetve a felszámolót kijelölı határozat lényeges tartalmának közzétételét. A felszámoló felel az ennek elmulasztásával okozott kárért. (5) A közzétételnek tartalmaznia kell mindazt, ami a határozat lényeges tartalmának minısül. 6/C. (1) Ha az adósnak, aki ellen a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió más tagállamában fıeljárás indult, Magyarországon ingatlan vagyona vagy egyéb, közhitelő nyilvántartásba bejegyzett vagyona vagy telephelye van, a fıeljárás során kijelölt felszámoló köteles kérni, hogy a bíróság rendelje el a fıeljárást megindító határozat tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba, illetve egyéb közhitelő nyilvántartásba. A felszámoló felel az ennek elmulasztásával okozott kárért. (2) A kérelemhez az eredeti okiraton túl csatolni kell annak hiteles magyar fordítását is. 6/D. A 6/B. és a 6/C. -ok szerinti kérelmet a Fıvárosi Bírósághoz kell benyújtani, amely nemperes eljárásban dönt a kérelemrıl a beérkezéstıl számított legfeljebb 30 napon belül, a 6/B. szerinti kérelem esetében az igények bejelentésére a közzéteendı határozatban elıírt határidık figyelembevételével. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1. oldal 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS AZ ADÓSNÁL VISSZATARTOTT JÓTELJESÍTÉSI GARANCIA JOGI MEGÍTÉLÉSE

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS AZ ADÓSNÁL VISSZATARTOTT JÓTELJESÍTÉSI GARANCIA JOGI MEGÍTÉLÉSE FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS AZ ADÓSNÁL VISSZATARTOTT JÓTELJESÍTÉSI GARANCIA JOGI MEGÍTÉLÉSE I. Az olyan jóteljesítési garancia, amely lehetıvé teszi a megrendelı részére hibás teljesítés esetére a kijavítás költségeinek

Részletesebben

A felperes felszámolását a az illetékes megyei bíróság a május 21-én jogerıre emelkedett végzésével elrendelte.

A felperes felszámolását a az illetékes megyei bíróság a május 21-én jogerıre emelkedett végzésével elrendelte. I. A beszámítás joga akár a felszámolási eljárásban, akár az adós gazdálkodó szervezet által indított perben csak az adós hitelezıjét illeti meg. A felszámoló az alperest hitelezıként a másodfokú határozat

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA

A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A Pécsi Ítélıtábla Polgári Kollégiumának 3/2006.(06.02.) számú kollégiumi véleménye az egyszerősített felszámolás vitás kérdéseirıl I. A felszámoló az egyszerősített

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

40 Országos sportági szakszövetség változásbejegyzése iránti kérelem PK-105V 41 Országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti

40 Országos sportági szakszövetség változásbejegyzése iránti kérelem PK-105V 41 Országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti Dokumentum neve Dokumentum kódja Polgári peres elektronikus formanyomtatványok 1 Személyi adat-, lakcímváltozás bejelentése KÍTMV-KPMG-12-12-01 2 Polgári keresetlevélhez tartozó formanyomtatvány T-P-12-02-01

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 2

1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 2 OptiJUS Opten Kft. 1 1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 2 2014.1.1. és 2014.3.14. között hatályos szöveg Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

Az adóhátralékkal rendelkezıkkel szemben a Gjt. LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése az Art.

Az adóhátralékkal rendelkezıkkel szemben a Gjt. LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése az Art. Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Helyi adótartozások rendezésére A 2009. évi telekadó bevezetését megelızıen képviselıi felvetés során elhangzott,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Az egyszerősített felszámolás néhány kérdése

Az egyszerősített felszámolás néhány kérdése Az egyszerősített felszámolás néhány kérdése A több, mint félszáz alkalommal módosított 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) egyes rendelkezései ma is felvetnek olyan vitás jogalkalmazási kérdéseket, amelyek eddig

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása I. Az adóhatóság által a felszámolási eljárásban érvényesített, az államháztartás valamely alrendszerét megillető követelések,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csődeljárásban,

Részletesebben

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező és mint adós Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) - Magyarországon + anyagi jogi szabályok

Részletesebben

KÉPVISELET OKTÓBER 13.

KÉPVISELET OKTÓBER 13. KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2014. OKTÓBER 13. A KÉPVISELİ A perbeli képviselı az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A képviselı

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9.

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9. AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA d r. R á k V i k t o r B u d a p e s t, 2 0 1 6. s z e p t e m b e r 2 9. végrehajtási jogcímhez jutás önálló, alternatív igényérvényesítési eljárás európai

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu 135. E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2008. decemberi ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

II. Felszámolási eljárás megindítása

II. Felszámolási eljárás megindítása 1 II. Felszámolási eljárás megindítása Mint említettük, a felszámolás a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás. A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Ki kezdeményezhet felszámolási eljárást?

Ki kezdeményezhet felszámolási eljárást? http://gyorugyved.hu FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS A Cstv. 1. (3) bekezdése alapján a felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Az elsıfokú bíróság megállapította az adós fizetésképtelenségét, felszámolását fıeljárásként elrendelte.

Az elsıfokú bíróság megállapította az adós fizetésképtelenségét, felszámolását fıeljárásként elrendelte. Az egyezség körébe vonható vagyon mértékét az egyezségkötés idején meglévı vagyon alapján a törvényben felsoroltak követeléseit figyelembe véve (vagyis abból levonva) állapítja meg a bíróság. E fogalom

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Debrecen, 2015. November 4. Polgári eljárásjogok -Definíciók Polgári eljárásjog Nemzetközi polgári

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

09.03.2011 LLP. Vevıkövetelések és szállítói tartozások hatékony kezelése. Gazdasági mutatók * Budapest, 2011. március 09. Dr. Tapolczay Nóra, LL.M.

09.03.2011 LLP. Vevıkövetelések és szállítói tartozások hatékony kezelése. Gazdasági mutatók * Budapest, 2011. március 09. Dr. Tapolczay Nóra, LL.M. Radnóczy & Partners CEE-Lawyers Andrássy út 113. H-1062 Budapest Vevıkövetelések és szállítói tartozások hatékony kezelése Budapest, 2011. március 09. Dr. Tapolczay Nóra, LL.M. 3 Gazdasági mutatók * A

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN ARE-HIR-003-ELREND HIRDETMÉNY ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2016000219 BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN (A természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

Tájékoztató. a munkaerı-kölcsönzési tevékenységrıl

Tájékoztató. a munkaerı-kölcsönzési tevékenységrıl Tájékoztató a munkaerı-kölcsönzési tevékenységrıl A munkaerı-kölcsönzıi tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. törvény) XI. fejezete, valamint a módosított 118/2001.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben