11 lt T:~' át111 : rk a~.c : 2013 NGV 2 5. Tisztelt Elnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11 lt T:~' át111 : rk a~.c : 2013 NGV 2 5. Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 11 lt T:~' át111 : 1/f,L»f /1 rk a~.c : 2013 NGV 2 5. AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefügg ő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslathoz a következő terjeszti elő : bizottsági módosító javaslato t 1. A törvényjavaslat 7. (1) bekezdése a következők szerint módosul : (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 9/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 9/A. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban : Ptk.) 6:130. -ában foglaltakat a finanszírozott egészségügyi szolgáltatók és a 30. (2) bekezdése szerint i szerződéssel rendelkező szolgáltatók vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hog y esetükben a) a pénztartozás teljesítésére a Ptk. 6 :130. (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidő hatvan nap, b) a pénztartozás teljesítésére szerz ődésben kikötött határid ő a hatvan napot meghaladó részében semmis.'

2 2 2. A törvényjavaslat 84. (30) bekezdése a következők szerint módosul : (30) A Pp. a következ ő XXII. Fejezettel egészül ki : XXII. FEJEZET A közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése iránt indított perek 347. A közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése [Ptk. 2:54. (5 ) bek.] iránt indított perekben az I XIV. Fejezet rendelkezéseit e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni (1) A perre az a bíróság illetékes, amelynek területén az alperes belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában belföldi tartózkodási helye, vagy ha az alperes nem természetes személy belföldi székhelye található. (2) Ha az (1) bekezdés alapján az illetékes bíróság nem állapítható meg, a perre a F ővárosi Törvényszék illetékes. 348/A. (1) A keresetet csak ugyanabból a ténybeli alapból származó közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítésére vonatkozó keresettel lehet összekapcsolni. A perben viszontkereset el őterjesztésének, beavatkozásnak nincs helye. (2) A keresetlevélben meg kell jelölni a jogsértés megtörténtének id őpontját, valamint ha rendelkezésre áll az azt alátámasztó bizonyítékot is csatolni kell. A keresetlevélbena felperesnek nyilatkoznia kell arról, hogy a jogsérelemmel érintett közösséghez tartozik-e. 348/B. (1) A per minden szakaszában kötelez ő a jogi képviselet. [(1)] (2) A bíróság elrendeli az előtte folyamatban lév ő olyan perek egyesítését, amelyeknek tárgya a közösséghez tartozással összefügg ő személyiségi jog érvényesítése, ha az igények ugyanabból a ténybeli alapból származó jogsérelemmel függnek össze. Azonos ténybeli alap esetén az azonos hatáskörű bíróságok el őtt folyamatban lév ő pereket is egyesíteni kell azzal, hogy a továbbiakban az a bíróság jár el, amelyhez a legkorábban érkeztetett keresetlevelet benyújtották. (3) Ha a (2) bekezdés alapján egyesített perben a felperes a közösséghez tartozássa l összefüggő személyiségi jogsértésb ől eredő kár megtérítése iránti követelést is érvényesít,a bíróság elrendeli annak önálló ügyként történő tárgyalását, és azt a per jogerős elbírálásái g felfüggeszti. A bíróság a felfüggesztés megszüntetését követően a pert az általános szabályok szerint tárgyalja. (4) A felperes a keresetlevélben foglalt nyilatkozatával igazolja, hogy a jogsérelemmel érintet t közösséghez tartozik. (5) A bíróság a személyiség lényeges vonásának min ősülő, a közösséghez tartozással összefüggő személyiségjegy vonatkozásában azt vizsgálja, hogy a közösséget bántó, jogsérelem alkalmas lehet-e arra, hogy általában véve a közösséghez tartozó személ y személyiségi jogának a sérelmét is okozza.

3 3 (6) A jogsértés körülményeire különösen a jogsértés súlyára, ismétl ődő jellegére,a felróhatóság mértékére, a jogsértés közösségre gyakorolt hatására tekintettel megállapított sérelemdíjat egy összegben kell megítélni, ami a sérelemdíj iránti igényt érvényesít ő felpereseket egyetemlegesen illetimeg.' 3. A törvényjavaslat a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagár a vonatkozó merev hivatkozásainak megjelölése megfelel ően változik : (4) A Cnytv a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 27. Végelszámolás lefolytatása eseténakérelemhez csatolni kell : a) a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság igazolását a szerveze t biztosítottjai adatainak átadásáról s b) a szervezetnek a végelszámolás befejezésével kapcsolatos határozatait, ideértve a felügyel őbizottság, illetve a szervezet könyvvizsgálójának jelentését is, c) az elfogadott zárójelentést, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerint i beszámolóját, a vagyonfelosztási határozatot, d) az engedményezéssel, tartozásátvállalással kapcsolatos okiratokat, e) a végelszámoló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezet a tartozásait kiegyenlítette.' 4. A törvényjavaslat a a következ ő új (7) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagár a vonatkozó merev hivatkozásainak megjelölése megfelel ően változik : (7) A Cnytv. a 43/A. -t követően a következ ő 17/A. alcímmel és ezt követő 43/B 43/D. -sal egészül ki : 17/A. Abíróságfeladatai aszervezet végelszámolása során 43/B. & (1) A végelszámoló által a végelszámolás bejelentése iránt benyújtott változásbejegyzési kérelemnek tartalmaznia kell a) a végelszámolás megindítását elrendel ő határozat keltét, b) a végelszámolás kezd ő időpontját é s c) a végelszámoló nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jog i személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valaminta megbízásából eljáró természetes személy nevét, születési idejét, anyja születési nevét, és lakóhelyét is. (2) A végelszámolás bejelentése iránti változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell

4 4 a) a szervezet jogutód nélküli megszűnését elhatározó, és a végelszámolás megindítására, a végelszámoló kijelölésére vonatkozó határozatát, b) a végelszámolói megbízatás elfogadását tartalmazó, az összeférhetetlenségre i s kiterjedő nyilatkozatot, c) szükség szerint a nyilatkozatot arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet a végelszámolás megindításáról a szervezet tájékoztatta. (3) Avégelszámolásnak a szervezet megszűnése nélküli befejezése esetén a szervezetnek a végelszámolás befejezéséről, a tevékenység továbbfolytatásáról, a végelszámoló felmentéséről és a döntéshozó szerv megválasztásáról szóló határozatát is csatolni kell a változásbejegyzési kérelemhez. 43/C. (1)Abíróság részére a végelszámolónak az arról szóló tájékoztatást melybe n bemutatja, hogy a végelszámolás befejezésére miért nem került még sor és azt, hogy a végelszámolás befejezésére várhatóan mikor kerül sor, változásjegyzési kérelem benyújtás a nélkül kell a változásbejegyzési eljárás szabályai szerint kell benyújtania, és azt a bíróság (2 ) bekezdés szerint vizsgálja. (2)Ha a bíróság a tájékoztatást nem találja megfelel őnek, a végelszámolót határid ő tűzésével pénzbírság terhe mellett a beszámoló kiegészítésére hívja fel. Ha a bíróság a tájékoztatóta kiegészítést követően sem tartja megfelel őnek vagy a végelszámoló a felhívásnak határid őben nem tesz eleget, a bíróság az Ectv. szerinti ismételten is kiróható pénzbírsággal sújtja.az intézkedések eredménytelensége esetén a bíróság az Ectv. szabályai szerint új végelszámolót jelöl ki a felszámolói névjegyzékb ől, a korábbi végelszámoló nyilvántartásból való törlés e mellett. 43/D. (1)Ha a bíróság azt észleli, hogy a végelszámoló a kötelezettségeit nem teljesíti ideértve a bíróság által határozatban megjelölt kötelezettséget is és ezért az Ectv.-ben írt intézkedések alkalmazásának lehet helye, határid ő tűzésével és pénzbírság terhe mellett felhívja a végelszámolót az Ectv.-ben írt esetben a civil szervezet korábbi vezet ő tisztségvisel őjét, hogy kötelezettségeinek teljesítését igazolja. (2)Ha a végelszámoló kötelezettségeinek teljesítését nem igazolja a bíróság az Ectv. 9/I. - ában írt intézkedéseket alkalmazza.' 5. A törvényjavaslat 129. (15) bekezdése a következ ők szerint módosul : (15) A Cnytv alcíme [59. (2) bekezdése] és a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 29. Azalapítvány megszűnésének megállapítására irányuló polgári nemperes eljárás [(2) Az alapítvány megszüntetésére és az alapítvány nyilvántartásból való törlésér e irányuló kérelmet az alapító nyújthatja be azon indok megjelölésével, hogy a z alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy má s alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód [Ptk. 3 :403. (1) bekezdés b) pont) 59. (1)A z alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló kérelem vagy indítvány esetén a kérelemhez csatolni kell a kérelmet vagy az indítványt alátámasztó okiratokat.

5 5 (2) Ha a kérelem vagy indítvány el őterjesztésének indoka az, hogy az alapító okiratban meghatározott id ő eltelt, a kérelemben erre kell hivatkozni. (3) Ha az alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló kérelemben az alapítván y megszűnésének megállapítását arra hivatkozással kérik, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal val ó egyesülésre nincs mód, a bíróság a kérelmet megküldi az alapítványnak. (4) A bíróság a kérelmet azzal a felhívással küldi meg az alapítványnak, hogy a kézbesítést ől számított harminc napon belül nyilatkozzon arról, hogy a kérelemben foglaltakat vitatja-e. (5) Ha a kérelemben foglaltakat az alapítvány vitatja, a bíróság az eljárást megszünteti, egyben felhívja az alapítót, hogy harminc napon belül keresetlevélben kérheti az alapítván y megszűnésének megállapítását a (3) bekezdésben meghatározott okból, erre az alapítót az eljárást megszüntető végzésben figyelmeztetni kell. Ha az eljárás megszüntetésének abból az okból, hogy azt az alapítvány vitatja nincs helye, és az alapító által csatolt iratokból nem állapítható meg, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, a bíróság a kérelmet elutasítja. A bíróság a kérelmet elutasító végzésében felhívja az alapítót, hogy harminc napo n belül keresetlevélben kérheti az alapítvány (3) bekezdésben meghatározott okból történ ő megszűnésének megállapítását, erre az alapítót a kérelmet elutasító végzésben figyelmeztetn i kell." 30. Az alapítvány megszűnésének megállapítására és az alapítvány megszüntetésére irán uló polgári peres eljárás 60. (1) Az alapítvány megszűnésének megállapítása iránti perre ideértve az alapító által a z 59. alapján indított pert is az alapítványszékhelye szerinti törvényszék illetékes. (2) Az alapítvány megszüntetésére irányuló perre az alapítvány székhelye szerinti törvényszék illetékes. (3) Ha a bíróság az alapítványt megszünteti, a jogerős ítéletet megküldi az alapítványt nyilvántartó bíróságnak. A nyilvántartást vezető bíróság az alapítványt a törvényben meghatározott eljárást követ ően törli a nyilvántartásból; a végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye. 31. Az alapítvány megszűnésének és az alapítvány megszüntetésének nyilvántartásba való bejegyzése iránti eljárá s 61. (1) Ha a bíróság az alapítvány megsz űnését megállapítja, v y az alapítványt megszünteti, az Ectv.-ben foglalt szabályok szerint jár el. (2) A nyilvántartást vezető bíróság a kényszer-végelszámolást, egyszer űsített törlési eljárás t követően az alapítványt törli a nyilvántartásból ; a végzés ellen fellebbezésnek é s felülvizsgálatnak nincshelye.'

6 6 6. A törvényjavaslat 129. (22) bekezdésének m) pontja elmarad : (A Cnytv.) [m) 59. (1) bekezdésében a 74/E. (1) bekezdés a) c) pontjában szövegrész helyébe a 3 :48. (1) bekezdés a) pontjában és a 3:403. (1) bekezdés a) és c) pontjában szöveg ] 7. A törvényjavaslat 129. (23) bekezdése a következők szerint módosul : (23) Hatályát veszti a Cnytv. [a)] 56. (1) bekezdés c) pontja[, b) 60. (2) bekezdése]. 8. A törvényjavaslat 129. (27) bekezdés c) pontja a következ ők szerint módosul : (A Cnytv) c) 94. (1) bekezdés e) pontjában [ca)] a kezelő szerv szövegrész a kurátor szöveggel, [cb) az, illetve megnevezését, valamint lakóhelyét (székhelyét) szövegrész a lakóhelyét szöveggel, ] (lép hatályba) 9. A törvényjavaslat a t követ ően a következ ő X. Fejezettel egészül ki, egyidej űleg a törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagár a vonatkozó merev hivatkozásainak megjelölése megfelel ően változik : X. Fejeze t A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény módosítása 179. A Polgári Törvénykönyv Második Könyvéhez kapcsolódó módosítá s 179.k A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:51. (3 ) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba: (3) Ha bírósági vagy ügyészségi jogkörben eljáró személy sért személyiségi jogot, az (1 ) bekezdésben foglalt szankciókat bírósági jogkörben eljárt személy esetén a bírósággal, ügyészségi jogkörben eljárt személy esetén a Lomfőbb Ügyészséggel szemben kell

7 7 érvényesíteni. Ha az eljárt bíróság_nem jogi személy, az igényt azzal a bírósággal szemben kell érvényesíteni, amelynek elnöke a nem jogi személy bíróság bírái tekintetében az általáno s munkáltatói jogkört gyakorolja." 180. A Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyvéhez kapcsolódó módosításo k 180. (1) A Ptk. 3 :63. -a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (5) Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja. (2) A Ptk. 3 :65. -a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (4) A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal ne m felelnek. (3) A Ptk. 3 :83. -a a következő szöveggel lép hatályba : 3 :83. [Jogutódlással történ ő megszűnés) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. (4) A Ptk. 3 :85. (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (1) Az egyesület jogutód nélküli megsz űnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az al pszabályban meghatározott, az egyesüle t céljával megegyez ő vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kel l átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha a z alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt ne m szerezheti meg. (5) A Ptk. 3 :86. (2) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba: (2) Ha az egyesület jogutód nélkül megsz űnik, a hitelez ők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezet ő tisztségvisel őivel szembena szerz ődésen kívül okozott károkért való felel ősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségvisel ő az egyesület fizetésképtelenségével fenyeget ő helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történ ő megszűnés esetén nem alkalmazható. (6) A Ptk. 3 :196. (1) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba: 1) A társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el. Az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötés e harmadik személyekkel szemben nem hatályos."

8 8 (1) A részvénytársaság az alaptőkehuszonötszázalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A saját részvények mértékének megállapításánál a részvénytársaság tulajdonaként kell figyelembe venni a részvénytársasá g többségi befolyásaalatt álló jogi személy ideértve a külföldi székhellyel rendelkez ő, a rá irányadó jog szerintkorlátolt felel ősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság tulajdonában álló részvényeket is. A részvénytársaságtulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyekettulajdonosuka részvénytársaság javára szerzett meg vagy tart magánál,továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeketa részvénytársaság követelésbiztosítékáulfogad el. (8) APtk.3 :227. -a akövetkez ő szöveggel léphatályba : 3 :227. [Pénzügyi segítségnyújtás korlátozása] (1) Nyilvánosan működ ő részvénytársaság az általa kibocsátott részvények megszerzéséhe z csak iaci feltételek mellett osztalékfizetésre felhasználható va_ ona terhére n ' 'tha t harmadik személynek pénzügyi segítséget feltéve, hogy ehhez az igazgatóság el őterjesztése alapján a közgy űlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával hozzájárult. (2) Az el őterjesztés tartalmazza a pénzügyi segítségnyújtás indokát, a kockázatokat,a lebonyolítás feltételeit, a részvények ellenértékét és a társaság által a pénzügyi segítségnyújtással elérhet ő előnyöket. Az el őterjesztést az igazgatóság köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani. (9) A Ptk. 3 :240. -a a következő szöveggel lép hatályba : 3 :240. [Egyéb részvényfajták és az átváltozó kötvényt (1) A részvénytársaság az e törvényben meghatározottakon kívül más részvényfajta vag y részvényosztály kibocsátását akkor határozhatja el, ha az alapszabályban meghatározzaa kibocsátandó részvények által megtestesített tagsági jogok tartalmát és mértékét. (2) A részvénytársaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amely egy később bekövetkez ő objektív feltétel bekövetkezte esetén részvénnyé alakul á t (átváltozó kötvény). (3) A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot átváltozó vagy feltételesen átváltozó kötvény kibocsátására. (10) A Ptk. 3 :259. (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (2) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkez ő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelel ő javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmén me'elenését ől számított n olc na.on belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendr ől, a részvényesek által el őterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követ ően hirdetményt tesz közzé.a hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

9 9 (11) A Ptk. 3 :261. (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (5) Azokat a kifizetéseket, amelyeket az (1) bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek,a részvénytársaság felszólítására a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társasá g bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudni a kellett. (12) A Ptk. 3 :272. & (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (1) Nyilvánosan működ ő részvénytársaság esetén a közgy űlésre szóló meghívóta közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megel őzően, a társaság honlapján kell közzétenni. A közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá feltünteti a határozattervezetek és a közgy űlés elé terjesztend ő dokumentumok eredeti és teres terjedelm ű szövege elérhet őségének helyét. (13) A Ptk. 3 :272. & (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (3)Anyilvánosan működő részvénytársaság a társaság honlapján, a közgyűlést megel őzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza : a az összehívás idő. ont'ában me! lévő részvén ek számára és a szavazati 'o ok arán ár a vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külö n összesítéseket ; b a na irenden szere l ő ü ekkel ka csolatos előter'esztéseket az azokra vonatkozó felügyel őbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat ; c) a képvisel ő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, h a azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek. (14) A Ptk. 3 :272. -a a következ ő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatály (4) Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteend ő közgy űlési anyagokata közgy űlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kel l küldeni. (15) A Ptk. 3 :273. &-a a következ ő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (4) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya megengedi, hogy a részvényes szavazati jogát a közgy űlést megel őzően postai úton gyakorolja, e jog gyakorlását érvényesen csak olyan feltételhez kötheti, amely a részvényes személyazonosság a megállapításához szükséges. (16) A Ptk. 3 :278. (1) bekezdés elpon ja a következ ő szöveggel lép hatályba: (A közgyűlésrőljegyzőkönyvet kell készíteni,amely tartalmazza) e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelye k tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástó l tartózkodók számát.

10 10 (17) A Ptk. 3 :282. (3) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba : (3) Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos. (18) A Ptk. 3 :303 -a a következ ő szöveggel lép hatályba : 3 :303. [Feltételes alaptőke-emelést (1) A részvénytársaság feltételes alapt őke-emelést határozhat el átváltoztatható, illetv e átváltozó kötvények forgalomba hozatalával. (2) A forgalomba hozott átváltoztatható és átváltozó kötvények összesített névértékéne k összege nem haladhatja meg a részvénytársaság alaptőkéjének felét. (3) Az átváltoztatható kötvényt az alapszabályban meghatározott feltételek szerint a kötvényes kérésére részvénnyé kell átalakítani. (4) Az átváltozó kötvény egy kés őbb bekövetkező objektív feltétel bekövetkezte esetén részvénnyé alakul át. (5) A feltételes alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni a) azt, hogy a kötvény kibocsátása zártkörűen vagy nyilvánosan történik ; b) a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, a kötvénye k sorozatát, a jegyzés helyét és idejét ; c) a kötvények részvénnyé történ ő átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, id őpontját ; d) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit ; e) kötvény zártkörű kibocsátása esetén a kötvények átvételére jogosult személyeket és a z általuk jegyezhető kötvények számát, névértékét, kibocsátási értékét és sorozatát. (19) A Ptk.3 :305 -a a következ ő szöveggel lép hatályba : 3 :305. [Átváltoztatható kötvény helyett részvény igénylése és átváltozó kötvén y átalakulása] (1) Az átváltoztatható kötvény tulajdonosai a kötvény futamidején belül, a közgy űlés által meghatározott időtartam alatt írásban - nyomdai úton el őállított kötvények eseténa kötvényeknek az igazgatóság részére történ ő benyújtásával - kötvényeik helyébe részvényt igényelhetnek. Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékéné l alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidej űleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözeteta részvénytársaságnak megfizetni. A nyilatkozat megtételével a kötvénytulajdonos jogosultt á válik részvényutalványra. (2) Az átváltozó kötvény az alaptőke felemelését átváltozó kötvény kibocsátása útján elhatározó közgyűlési határozatban foglalt objektív feltételek bekövetkezte alapján alakul át részvénnyé. Az átváltozó kötvény tulajdonosai az objektív feltétel bekövetkeztét követ ően,a közgyűlés által meghatározott id őtartam alatt írásban - nyomdai úton el őállított kötvények esetén a kötvényeknek az igazgatóság részére történ ő benyújtásával - kötvényeik helyéb e részvényt igényelhetnek. A kötvénytulajdonos az objektív feltétel bekövetkeztével jogosulttá válik részvényutalványra. A kötvény átváltozása a törvény erejénél fogva következik be. (3) A kötvényt kibocsátó közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelel ően az (1) és (2 ) bekezdés szerinti bejelentés megtételére rendelkezésre álló id őtartam lejártát, illetve az objektív feltétel bekövetkeztét követ ő els ő közgyűlésen vagy a közgyűlési határozatban

11 11 meghatározott id őpontban kell az alaptőke felemeléséről dönteni, és ennek megfelelőena részvénytársaság alapszabályát módosítani." (20) A Ptk. 3 :319. -a a következő szöveggel lép hatályba : 3 :319. [Egyesülés-[ Az átváltoztatható vagy átváltozó kötvény esetén az egyesüléssel létrejövő részvénytársaságnak a kötvénytulajdonos számára olyan jogosultságokat kell biztosítania, amelyek legalább egyenértékűek azokkal a jogosultságokkal, amelyekkel a jogel őd gazdasági társaságban rendelkeztek, kivéve, ha a kötvénytulajdonosok mindegyike hozzájáru l jogosultsága csökkenéséhez. A tulajdonos az egyesülő társaságok által kibocsátott átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény visszavásárlását is igényelhet i a jogutód részvénytársaságtól. Az e bekezdésben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni, ha az értékpapír kibocsátásakor előre meghatározták a kötvénytulajdonosok helyzetét eg y esetleges egyesülés esetére. (21) A Ptk. 3 :320. -a a következő szöveggel lép hatályba : 3 :320. [Egyesülési közgyűlések ] Ha több részvényfajta, illetve részvényosztály létezik, az egyesülést kimondó határoza t meghozatala során a közgyűlési határozathoz való hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseke t megfelel ően alkalmazni kell. (22) A Ptk. 3 :321. -a a következő szöveggel lép hatályba : 3 :321. [A részvénytársaság szétválása ] (1) Nyilvánosan működő részvénytársaság nem válhat szét. (2) A részvénytársaság szétválása során a részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. (23) A Ptk. 3 :329. (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (2) A szövetkezet esetében az előtársaságra vonatkozó rendelkezéseket megfelel ően alkalmazni kell. (24) A Ptk. 3 :332. -a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (4) A tag a tagsági jogviszonyon alapuló jogokból és kötelezettségekb ől álló szövetkezeti részesedését vagy annak egy hányadát a szövetkezet más tagjára vagy a szövetkezetbe tagként belépni kívánó személyre átruházhatja. Az átruházó szerz ődést írásba kell foglalni. (25) A Ptk. 3 :347. -a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (3) Ha a szövetkezet jogutód nélkül megsz űnik, a hitelez ők kielégítetlen követeléseik erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a szövetkezet vezet ő tisztségvisel őjével szembena szerződésen kívül okozott károkért való felel ősség szabályai szerint, ha a vezet ő tisztségviselő a szövetkezet fizetésképtelenségével fenyeget ő helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történ ő megszűnés esetén nem alkalmazható.

12 1 2 (26) A Ptk. 3 :354. (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (4) A szövetkezetbe tagként belépni kívánó személy nem köteles vagyoni hozzájárulá s teljesítésére annyiban, amennyiben más tag a szövetkezeti részesedését vagy annak eg y hányadát rá átruházza. (27) A Ptk. 3 :361. (1) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba : (1) A tagsági jogviszony megsz űnése esetén a tagot vagy jogutódját a vagyoni hozzájárulásának értéke, valamint a tagsági jogviszony id őtartama alatt keletkezett, a vagyoni hozzájárulásra jutó saját t őke lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti meg, abban az esetben, ha az a veszteség fedezésére nem került felhasználásra. Az összeget a tagsági jogviszony megsz űnését követő három hónapon belül kell kiadni ; a három hónapnál hosszabb id őtartamot előíró alapszabályi rendelkezés a nyolc évet meghaladó részében semmis. (28) A Ptk. 3 :391. -a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (3) Az alapító az alapító okiratban az alapítvány szervezeti egységét jogi személynek nyilváníthatja. (29) A Ptk. 3 :402. (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (1) Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. (30) A Ptk. 3 :404. (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (3) A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, h a az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűn ő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesüle t a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. (31) A Ptk. a) 3 :32. (2) bekezdése az egységre szövegrész helyett az egységére szöveggel, b) 3 :223. (1) bekezdése az ellenérték legmagasabb összegének szövegrész helyett a z ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének szöveggel, c) 3 :223. (4) bekezdése a megszerzésének indokáról, szövegrész helyetta megszerzésének indokáról és jellegér ől, szöveggel, d) 3:250. (1) bekezdésb)pontja az alapítás során kibocsátandó szövegrész helyett a z alaptőke összegét, az alapítás során kibocsátandó szöveggel, e) 3 :251. (1) bekezdése az nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését szövegrés z helyett az nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését és azt, hogy az értékelést érint ő új befolyásoló körülmény nem merült fel szöveggel, f) 3 :361. (2) bekezdése az által nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a szövetkezet szövegrész helyett az által a szövetkezet szövegge l lép hatályba.

13 13 (32) Nem lép hatályba a Ptk. a) 3 :329. & (3) bekezdése, b) 3 :404. & (4) bekezdése. (33) Hatályát veszti a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgy ú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 39. -a, valamint &-a A Polgári Törvénykönyv Negyedik Könyvéhez kapcsolódó módosításo k 181.& (1) A Ptk. 4:124. & (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (1) A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb két évre örökbefogadhatóna k nyilvánítja, ha a szül őjének szül ői felügyeleti joga nem szűnt meg és a szül ő önhibájából a) gyermekével egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot vagy fél éven át semmilye n formában nem tart kapcsolatot, illetve életvitelén, körülményein nem változtat, és emiatt a nevelésbe vétel nem szüntethető meg; vagy b) lakó- és tartózkodási helyét az új lakó- és tartózkodási helyének hátrahagyása nélkü l megváltoztatja, és az annak felderítésére irányuló intézkedések hat hónapon belül ne m vezetnek eredményre. (2) A Ptk. 4 :233. (1) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba : (1) Nem rendelhető gyámul az a személy, a) aki cselekv őképességet érint ő gondnokság alatt áll ; b) aki szül ői felügyeletet megszüntető vagy közügyekt ől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll ; c) akinek szül ői felügyeleti joga azért szünetel, mert gyermekét nevelésbe vették ; d) akinek a gyermekét örökbefogadhatónak nyilvánították; vagy e) akit a szül ői felügyelet gyakorlására jogosult szül ő a gyámságból közokiratban vag y végrendeletben kizárt. (3) A Ptk. a) 4:121. (3) bekezdése a gyermeke átmeneti vagy tartós nevelésben van szövegrés z helyett a gyermekét nevelésbe vették szöveggel, b) 4 :124. & (3) bekezdése az az átmeneti nevelést szövegrész helyett az a nevelésb e vételt szöveggel, c) 4:124. (5) bekezdése az az átmeneti nevelést szövegrész helyett az a nevelésb e vételt szöveggel, d) 4:127. & (1) bekezdésb)pontja az átmeneti nevelésbe szövegrész helyett a nevelésbe szöveggel, e) 4 :178. & (5) bekezdése a tartós nevelésbe szövegrész helyett a nevelésbe szöveggel,.fl 4 :129. & (2) bekezdése az átmeneti nevelésbe vett vagy tartós nevelésbe vett szövegrés z helyett a nevelésbe vett szöveggel, az a gyermeket a tartós nevelésbe vételt vagy a z örökbefogadhatóvá nyilvánítást követ ően szövegrész helyett az a nevelésbe vett, örökbefogadható gyermeket szöveggel,