11 lt T:~' át111 : rk a~.c : 2013 NGV 2 5. Tisztelt Elnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11 lt T:~' át111 : rk a~.c : 2013 NGV 2 5. Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 11 lt T:~' át111 : 1/f,L»f /1 rk a~.c : 2013 NGV 2 5. AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefügg ő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslathoz a következő terjeszti elő : bizottsági módosító javaslato t 1. A törvényjavaslat 7. (1) bekezdése a következők szerint módosul : (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 9/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 9/A. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban : Ptk.) 6:130. -ában foglaltakat a finanszírozott egészségügyi szolgáltatók és a 30. (2) bekezdése szerint i szerződéssel rendelkező szolgáltatók vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hog y esetükben a) a pénztartozás teljesítésére a Ptk. 6 :130. (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidő hatvan nap, b) a pénztartozás teljesítésére szerz ődésben kikötött határid ő a hatvan napot meghaladó részében semmis.'

2 2 2. A törvényjavaslat 84. (30) bekezdése a következők szerint módosul : (30) A Pp. a következ ő XXII. Fejezettel egészül ki : XXII. FEJEZET A közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése iránt indított perek 347. A közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése [Ptk. 2:54. (5 ) bek.] iránt indított perekben az I XIV. Fejezet rendelkezéseit e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni (1) A perre az a bíróság illetékes, amelynek területén az alperes belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában belföldi tartózkodási helye, vagy ha az alperes nem természetes személy belföldi székhelye található. (2) Ha az (1) bekezdés alapján az illetékes bíróság nem állapítható meg, a perre a F ővárosi Törvényszék illetékes. 348/A. (1) A keresetet csak ugyanabból a ténybeli alapból származó közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítésére vonatkozó keresettel lehet összekapcsolni. A perben viszontkereset el őterjesztésének, beavatkozásnak nincs helye. (2) A keresetlevélben meg kell jelölni a jogsértés megtörténtének id őpontját, valamint ha rendelkezésre áll az azt alátámasztó bizonyítékot is csatolni kell. A keresetlevélbena felperesnek nyilatkoznia kell arról, hogy a jogsérelemmel érintett közösséghez tartozik-e. 348/B. (1) A per minden szakaszában kötelez ő a jogi képviselet. [(1)] (2) A bíróság elrendeli az előtte folyamatban lév ő olyan perek egyesítését, amelyeknek tárgya a közösséghez tartozással összefügg ő személyiségi jog érvényesítése, ha az igények ugyanabból a ténybeli alapból származó jogsérelemmel függnek össze. Azonos ténybeli alap esetén az azonos hatáskörű bíróságok el őtt folyamatban lév ő pereket is egyesíteni kell azzal, hogy a továbbiakban az a bíróság jár el, amelyhez a legkorábban érkeztetett keresetlevelet benyújtották. (3) Ha a (2) bekezdés alapján egyesített perben a felperes a közösséghez tartozássa l összefüggő személyiségi jogsértésb ől eredő kár megtérítése iránti követelést is érvényesít,a bíróság elrendeli annak önálló ügyként történő tárgyalását, és azt a per jogerős elbírálásái g felfüggeszti. A bíróság a felfüggesztés megszüntetését követően a pert az általános szabályok szerint tárgyalja. (4) A felperes a keresetlevélben foglalt nyilatkozatával igazolja, hogy a jogsérelemmel érintet t közösséghez tartozik. (5) A bíróság a személyiség lényeges vonásának min ősülő, a közösséghez tartozással összefüggő személyiségjegy vonatkozásában azt vizsgálja, hogy a közösséget bántó, jogsérelem alkalmas lehet-e arra, hogy általában véve a közösséghez tartozó személ y személyiségi jogának a sérelmét is okozza.

3 3 (6) A jogsértés körülményeire különösen a jogsértés súlyára, ismétl ődő jellegére,a felróhatóság mértékére, a jogsértés közösségre gyakorolt hatására tekintettel megállapított sérelemdíjat egy összegben kell megítélni, ami a sérelemdíj iránti igényt érvényesít ő felpereseket egyetemlegesen illetimeg.' 3. A törvényjavaslat a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagár a vonatkozó merev hivatkozásainak megjelölése megfelel ően változik : (4) A Cnytv a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 27. Végelszámolás lefolytatása eseténakérelemhez csatolni kell : a) a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság igazolását a szerveze t biztosítottjai adatainak átadásáról s b) a szervezetnek a végelszámolás befejezésével kapcsolatos határozatait, ideértve a felügyel őbizottság, illetve a szervezet könyvvizsgálójának jelentését is, c) az elfogadott zárójelentést, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerint i beszámolóját, a vagyonfelosztási határozatot, d) az engedményezéssel, tartozásátvállalással kapcsolatos okiratokat, e) a végelszámoló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezet a tartozásait kiegyenlítette.' 4. A törvényjavaslat a a következ ő új (7) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagár a vonatkozó merev hivatkozásainak megjelölése megfelel ően változik : (7) A Cnytv. a 43/A. -t követően a következ ő 17/A. alcímmel és ezt követő 43/B 43/D. -sal egészül ki : 17/A. Abíróságfeladatai aszervezet végelszámolása során 43/B. & (1) A végelszámoló által a végelszámolás bejelentése iránt benyújtott változásbejegyzési kérelemnek tartalmaznia kell a) a végelszámolás megindítását elrendel ő határozat keltét, b) a végelszámolás kezd ő időpontját é s c) a végelszámoló nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jog i személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valaminta megbízásából eljáró természetes személy nevét, születési idejét, anyja születési nevét, és lakóhelyét is. (2) A végelszámolás bejelentése iránti változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell

4 4 a) a szervezet jogutód nélküli megszűnését elhatározó, és a végelszámolás megindítására, a végelszámoló kijelölésére vonatkozó határozatát, b) a végelszámolói megbízatás elfogadását tartalmazó, az összeférhetetlenségre i s kiterjedő nyilatkozatot, c) szükség szerint a nyilatkozatot arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet a végelszámolás megindításáról a szervezet tájékoztatta. (3) Avégelszámolásnak a szervezet megszűnése nélküli befejezése esetén a szervezetnek a végelszámolás befejezéséről, a tevékenység továbbfolytatásáról, a végelszámoló felmentéséről és a döntéshozó szerv megválasztásáról szóló határozatát is csatolni kell a változásbejegyzési kérelemhez. 43/C. (1)Abíróság részére a végelszámolónak az arról szóló tájékoztatást melybe n bemutatja, hogy a végelszámolás befejezésére miért nem került még sor és azt, hogy a végelszámolás befejezésére várhatóan mikor kerül sor, változásjegyzési kérelem benyújtás a nélkül kell a változásbejegyzési eljárás szabályai szerint kell benyújtania, és azt a bíróság (2 ) bekezdés szerint vizsgálja. (2)Ha a bíróság a tájékoztatást nem találja megfelel őnek, a végelszámolót határid ő tűzésével pénzbírság terhe mellett a beszámoló kiegészítésére hívja fel. Ha a bíróság a tájékoztatóta kiegészítést követően sem tartja megfelel őnek vagy a végelszámoló a felhívásnak határid őben nem tesz eleget, a bíróság az Ectv. szerinti ismételten is kiróható pénzbírsággal sújtja.az intézkedések eredménytelensége esetén a bíróság az Ectv. szabályai szerint új végelszámolót jelöl ki a felszámolói névjegyzékb ől, a korábbi végelszámoló nyilvántartásból való törlés e mellett. 43/D. (1)Ha a bíróság azt észleli, hogy a végelszámoló a kötelezettségeit nem teljesíti ideértve a bíróság által határozatban megjelölt kötelezettséget is és ezért az Ectv.-ben írt intézkedések alkalmazásának lehet helye, határid ő tűzésével és pénzbírság terhe mellett felhívja a végelszámolót az Ectv.-ben írt esetben a civil szervezet korábbi vezet ő tisztségvisel őjét, hogy kötelezettségeinek teljesítését igazolja. (2)Ha a végelszámoló kötelezettségeinek teljesítését nem igazolja a bíróság az Ectv. 9/I. - ában írt intézkedéseket alkalmazza.' 5. A törvényjavaslat 129. (15) bekezdése a következ ők szerint módosul : (15) A Cnytv alcíme [59. (2) bekezdése] és a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 29. Azalapítvány megszűnésének megállapítására irányuló polgári nemperes eljárás [(2) Az alapítvány megszüntetésére és az alapítvány nyilvántartásból való törlésér e irányuló kérelmet az alapító nyújthatja be azon indok megjelölésével, hogy a z alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy má s alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód [Ptk. 3 :403. (1) bekezdés b) pont) 59. (1)A z alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló kérelem vagy indítvány esetén a kérelemhez csatolni kell a kérelmet vagy az indítványt alátámasztó okiratokat.

5 5 (2) Ha a kérelem vagy indítvány el őterjesztésének indoka az, hogy az alapító okiratban meghatározott id ő eltelt, a kérelemben erre kell hivatkozni. (3) Ha az alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló kérelemben az alapítván y megszűnésének megállapítását arra hivatkozással kérik, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal val ó egyesülésre nincs mód, a bíróság a kérelmet megküldi az alapítványnak. (4) A bíróság a kérelmet azzal a felhívással küldi meg az alapítványnak, hogy a kézbesítést ől számított harminc napon belül nyilatkozzon arról, hogy a kérelemben foglaltakat vitatja-e. (5) Ha a kérelemben foglaltakat az alapítvány vitatja, a bíróság az eljárást megszünteti, egyben felhívja az alapítót, hogy harminc napon belül keresetlevélben kérheti az alapítván y megszűnésének megállapítását a (3) bekezdésben meghatározott okból, erre az alapítót az eljárást megszüntető végzésben figyelmeztetni kell. Ha az eljárás megszüntetésének abból az okból, hogy azt az alapítvány vitatja nincs helye, és az alapító által csatolt iratokból nem állapítható meg, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, a bíróság a kérelmet elutasítja. A bíróság a kérelmet elutasító végzésében felhívja az alapítót, hogy harminc napo n belül keresetlevélben kérheti az alapítvány (3) bekezdésben meghatározott okból történ ő megszűnésének megállapítását, erre az alapítót a kérelmet elutasító végzésben figyelmeztetn i kell." 30. Az alapítvány megszűnésének megállapítására és az alapítvány megszüntetésére irán uló polgári peres eljárás 60. (1) Az alapítvány megszűnésének megállapítása iránti perre ideértve az alapító által a z 59. alapján indított pert is az alapítványszékhelye szerinti törvényszék illetékes. (2) Az alapítvány megszüntetésére irányuló perre az alapítvány székhelye szerinti törvényszék illetékes. (3) Ha a bíróság az alapítványt megszünteti, a jogerős ítéletet megküldi az alapítványt nyilvántartó bíróságnak. A nyilvántartást vezető bíróság az alapítványt a törvényben meghatározott eljárást követ ően törli a nyilvántartásból; a végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye. 31. Az alapítvány megszűnésének és az alapítvány megszüntetésének nyilvántartásba való bejegyzése iránti eljárá s 61. (1) Ha a bíróság az alapítvány megsz űnését megállapítja, v y az alapítványt megszünteti, az Ectv.-ben foglalt szabályok szerint jár el. (2) A nyilvántartást vezető bíróság a kényszer-végelszámolást, egyszer űsített törlési eljárás t követően az alapítványt törli a nyilvántartásból ; a végzés ellen fellebbezésnek é s felülvizsgálatnak nincshelye.'

6 6 6. A törvényjavaslat 129. (22) bekezdésének m) pontja elmarad : (A Cnytv.) [m) 59. (1) bekezdésében a 74/E. (1) bekezdés a) c) pontjában szövegrész helyébe a 3 :48. (1) bekezdés a) pontjában és a 3:403. (1) bekezdés a) és c) pontjában szöveg ] 7. A törvényjavaslat 129. (23) bekezdése a következők szerint módosul : (23) Hatályát veszti a Cnytv. [a)] 56. (1) bekezdés c) pontja[, b) 60. (2) bekezdése]. 8. A törvényjavaslat 129. (27) bekezdés c) pontja a következ ők szerint módosul : (A Cnytv) c) 94. (1) bekezdés e) pontjában [ca)] a kezelő szerv szövegrész a kurátor szöveggel, [cb) az, illetve megnevezését, valamint lakóhelyét (székhelyét) szövegrész a lakóhelyét szöveggel, ] (lép hatályba) 9. A törvényjavaslat a t követ ően a következ ő X. Fejezettel egészül ki, egyidej űleg a törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagár a vonatkozó merev hivatkozásainak megjelölése megfelel ően változik : X. Fejeze t A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény módosítása 179. A Polgári Törvénykönyv Második Könyvéhez kapcsolódó módosítá s 179.k A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:51. (3 ) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba: (3) Ha bírósági vagy ügyészségi jogkörben eljáró személy sért személyiségi jogot, az (1 ) bekezdésben foglalt szankciókat bírósági jogkörben eljárt személy esetén a bírósággal, ügyészségi jogkörben eljárt személy esetén a Lomfőbb Ügyészséggel szemben kell

7 7 érvényesíteni. Ha az eljárt bíróság_nem jogi személy, az igényt azzal a bírósággal szemben kell érvényesíteni, amelynek elnöke a nem jogi személy bíróság bírái tekintetében az általáno s munkáltatói jogkört gyakorolja." 180. A Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyvéhez kapcsolódó módosításo k 180. (1) A Ptk. 3 :63. -a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (5) Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja. (2) A Ptk. 3 :65. -a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (4) A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal ne m felelnek. (3) A Ptk. 3 :83. -a a következő szöveggel lép hatályba : 3 :83. [Jogutódlással történ ő megszűnés) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. (4) A Ptk. 3 :85. (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (1) Az egyesület jogutód nélküli megsz űnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az al pszabályban meghatározott, az egyesüle t céljával megegyez ő vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kel l átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha a z alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt ne m szerezheti meg. (5) A Ptk. 3 :86. (2) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba: (2) Ha az egyesület jogutód nélkül megsz űnik, a hitelez ők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezet ő tisztségvisel őivel szembena szerz ődésen kívül okozott károkért való felel ősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségvisel ő az egyesület fizetésképtelenségével fenyeget ő helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történ ő megszűnés esetén nem alkalmazható. (6) A Ptk. 3 :196. (1) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba: 1) A társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el. Az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötés e harmadik személyekkel szemben nem hatályos."

8 8 (1) A részvénytársaság az alaptőkehuszonötszázalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A saját részvények mértékének megállapításánál a részvénytársaság tulajdonaként kell figyelembe venni a részvénytársasá g többségi befolyásaalatt álló jogi személy ideértve a külföldi székhellyel rendelkez ő, a rá irányadó jog szerintkorlátolt felel ősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság tulajdonában álló részvényeket is. A részvénytársaságtulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyekettulajdonosuka részvénytársaság javára szerzett meg vagy tart magánál,továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeketa részvénytársaság követelésbiztosítékáulfogad el. (8) APtk.3 :227. -a akövetkez ő szöveggel léphatályba : 3 :227. [Pénzügyi segítségnyújtás korlátozása] (1) Nyilvánosan működ ő részvénytársaság az általa kibocsátott részvények megszerzéséhe z csak iaci feltételek mellett osztalékfizetésre felhasználható va_ ona terhére n ' 'tha t harmadik személynek pénzügyi segítséget feltéve, hogy ehhez az igazgatóság el őterjesztése alapján a közgy űlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával hozzájárult. (2) Az el őterjesztés tartalmazza a pénzügyi segítségnyújtás indokát, a kockázatokat,a lebonyolítás feltételeit, a részvények ellenértékét és a társaság által a pénzügyi segítségnyújtással elérhet ő előnyöket. Az el őterjesztést az igazgatóság köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani. (9) A Ptk. 3 :240. -a a következő szöveggel lép hatályba : 3 :240. [Egyéb részvényfajták és az átváltozó kötvényt (1) A részvénytársaság az e törvényben meghatározottakon kívül más részvényfajta vag y részvényosztály kibocsátását akkor határozhatja el, ha az alapszabályban meghatározzaa kibocsátandó részvények által megtestesített tagsági jogok tartalmát és mértékét. (2) A részvénytársaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amely egy később bekövetkez ő objektív feltétel bekövetkezte esetén részvénnyé alakul á t (átváltozó kötvény). (3) A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot átváltozó vagy feltételesen átváltozó kötvény kibocsátására. (10) A Ptk. 3 :259. (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (2) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkez ő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelel ő javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmén me'elenését ől számított n olc na.on belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendr ől, a részvényesek által el őterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követ ően hirdetményt tesz közzé.a hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

9 9 (11) A Ptk. 3 :261. (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (5) Azokat a kifizetéseket, amelyeket az (1) bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek,a részvénytársaság felszólítására a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társasá g bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudni a kellett. (12) A Ptk. 3 :272. & (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (1) Nyilvánosan működ ő részvénytársaság esetén a közgy űlésre szóló meghívóta közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megel őzően, a társaság honlapján kell közzétenni. A közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá feltünteti a határozattervezetek és a közgy űlés elé terjesztend ő dokumentumok eredeti és teres terjedelm ű szövege elérhet őségének helyét. (13) A Ptk. 3 :272. & (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (3)Anyilvánosan működő részvénytársaság a társaság honlapján, a közgyűlést megel őzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza : a az összehívás idő. ont'ában me! lévő részvén ek számára és a szavazati 'o ok arán ár a vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külö n összesítéseket ; b a na irenden szere l ő ü ekkel ka csolatos előter'esztéseket az azokra vonatkozó felügyel őbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat ; c) a képvisel ő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, h a azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek. (14) A Ptk. 3 :272. -a a következ ő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatály (4) Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteend ő közgy űlési anyagokata közgy űlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kel l küldeni. (15) A Ptk. 3 :273. &-a a következ ő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (4) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya megengedi, hogy a részvényes szavazati jogát a közgy űlést megel őzően postai úton gyakorolja, e jog gyakorlását érvényesen csak olyan feltételhez kötheti, amely a részvényes személyazonosság a megállapításához szükséges. (16) A Ptk. 3 :278. (1) bekezdés elpon ja a következ ő szöveggel lép hatályba: (A közgyűlésrőljegyzőkönyvet kell készíteni,amely tartalmazza) e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelye k tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástó l tartózkodók számát.

10 10 (17) A Ptk. 3 :282. (3) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba : (3) Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos. (18) A Ptk. 3 :303 -a a következ ő szöveggel lép hatályba : 3 :303. [Feltételes alaptőke-emelést (1) A részvénytársaság feltételes alapt őke-emelést határozhat el átváltoztatható, illetv e átváltozó kötvények forgalomba hozatalával. (2) A forgalomba hozott átváltoztatható és átváltozó kötvények összesített névértékéne k összege nem haladhatja meg a részvénytársaság alaptőkéjének felét. (3) Az átváltoztatható kötvényt az alapszabályban meghatározott feltételek szerint a kötvényes kérésére részvénnyé kell átalakítani. (4) Az átváltozó kötvény egy kés őbb bekövetkező objektív feltétel bekövetkezte esetén részvénnyé alakul át. (5) A feltételes alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni a) azt, hogy a kötvény kibocsátása zártkörűen vagy nyilvánosan történik ; b) a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, a kötvénye k sorozatát, a jegyzés helyét és idejét ; c) a kötvények részvénnyé történ ő átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, id őpontját ; d) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit ; e) kötvény zártkörű kibocsátása esetén a kötvények átvételére jogosult személyeket és a z általuk jegyezhető kötvények számát, névértékét, kibocsátási értékét és sorozatát. (19) A Ptk.3 :305 -a a következ ő szöveggel lép hatályba : 3 :305. [Átváltoztatható kötvény helyett részvény igénylése és átváltozó kötvén y átalakulása] (1) Az átváltoztatható kötvény tulajdonosai a kötvény futamidején belül, a közgy űlés által meghatározott időtartam alatt írásban - nyomdai úton el őállított kötvények eseténa kötvényeknek az igazgatóság részére történ ő benyújtásával - kötvényeik helyébe részvényt igényelhetnek. Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékéné l alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidej űleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözeteta részvénytársaságnak megfizetni. A nyilatkozat megtételével a kötvénytulajdonos jogosultt á válik részvényutalványra. (2) Az átváltozó kötvény az alaptőke felemelését átváltozó kötvény kibocsátása útján elhatározó közgyűlési határozatban foglalt objektív feltételek bekövetkezte alapján alakul át részvénnyé. Az átváltozó kötvény tulajdonosai az objektív feltétel bekövetkeztét követ ően,a közgyűlés által meghatározott id őtartam alatt írásban - nyomdai úton el őállított kötvények esetén a kötvényeknek az igazgatóság részére történ ő benyújtásával - kötvényeik helyéb e részvényt igényelhetnek. A kötvénytulajdonos az objektív feltétel bekövetkeztével jogosulttá válik részvényutalványra. A kötvény átváltozása a törvény erejénél fogva következik be. (3) A kötvényt kibocsátó közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelel ően az (1) és (2 ) bekezdés szerinti bejelentés megtételére rendelkezésre álló id őtartam lejártát, illetve az objektív feltétel bekövetkeztét követ ő els ő közgyűlésen vagy a közgyűlési határozatban

11 11 meghatározott id őpontban kell az alaptőke felemeléséről dönteni, és ennek megfelelőena részvénytársaság alapszabályát módosítani." (20) A Ptk. 3 :319. -a a következő szöveggel lép hatályba : 3 :319. [Egyesülés-[ Az átváltoztatható vagy átváltozó kötvény esetén az egyesüléssel létrejövő részvénytársaságnak a kötvénytulajdonos számára olyan jogosultságokat kell biztosítania, amelyek legalább egyenértékűek azokkal a jogosultságokkal, amelyekkel a jogel őd gazdasági társaságban rendelkeztek, kivéve, ha a kötvénytulajdonosok mindegyike hozzájáru l jogosultsága csökkenéséhez. A tulajdonos az egyesülő társaságok által kibocsátott átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény visszavásárlását is igényelhet i a jogutód részvénytársaságtól. Az e bekezdésben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni, ha az értékpapír kibocsátásakor előre meghatározták a kötvénytulajdonosok helyzetét eg y esetleges egyesülés esetére. (21) A Ptk. 3 :320. -a a következő szöveggel lép hatályba : 3 :320. [Egyesülési közgyűlések ] Ha több részvényfajta, illetve részvényosztály létezik, az egyesülést kimondó határoza t meghozatala során a közgyűlési határozathoz való hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseke t megfelel ően alkalmazni kell. (22) A Ptk. 3 :321. -a a következő szöveggel lép hatályba : 3 :321. [A részvénytársaság szétválása ] (1) Nyilvánosan működő részvénytársaság nem válhat szét. (2) A részvénytársaság szétválása során a részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. (23) A Ptk. 3 :329. (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (2) A szövetkezet esetében az előtársaságra vonatkozó rendelkezéseket megfelel ően alkalmazni kell. (24) A Ptk. 3 :332. -a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (4) A tag a tagsági jogviszonyon alapuló jogokból és kötelezettségekb ől álló szövetkezeti részesedését vagy annak egy hányadát a szövetkezet más tagjára vagy a szövetkezetbe tagként belépni kívánó személyre átruházhatja. Az átruházó szerz ődést írásba kell foglalni. (25) A Ptk. 3 :347. -a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (3) Ha a szövetkezet jogutód nélkül megsz űnik, a hitelez ők kielégítetlen követeléseik erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a szövetkezet vezet ő tisztségvisel őjével szembena szerződésen kívül okozott károkért való felel ősség szabályai szerint, ha a vezet ő tisztségviselő a szövetkezet fizetésképtelenségével fenyeget ő helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történ ő megszűnés esetén nem alkalmazható.

12 1 2 (26) A Ptk. 3 :354. (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (4) A szövetkezetbe tagként belépni kívánó személy nem köteles vagyoni hozzájárulá s teljesítésére annyiban, amennyiben más tag a szövetkezeti részesedését vagy annak eg y hányadát rá átruházza. (27) A Ptk. 3 :361. (1) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba : (1) A tagsági jogviszony megsz űnése esetén a tagot vagy jogutódját a vagyoni hozzájárulásának értéke, valamint a tagsági jogviszony id őtartama alatt keletkezett, a vagyoni hozzájárulásra jutó saját t őke lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti meg, abban az esetben, ha az a veszteség fedezésére nem került felhasználásra. Az összeget a tagsági jogviszony megsz űnését követő három hónapon belül kell kiadni ; a három hónapnál hosszabb id őtartamot előíró alapszabályi rendelkezés a nyolc évet meghaladó részében semmis. (28) A Ptk. 3 :391. -a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba : (3) Az alapító az alapító okiratban az alapítvány szervezeti egységét jogi személynek nyilváníthatja. (29) A Ptk. 3 :402. (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (1) Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. (30) A Ptk. 3 :404. (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (3) A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, h a az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűn ő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesüle t a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. (31) A Ptk. a) 3 :32. (2) bekezdése az egységre szövegrész helyett az egységére szöveggel, b) 3 :223. (1) bekezdése az ellenérték legmagasabb összegének szövegrész helyett a z ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének szöveggel, c) 3 :223. (4) bekezdése a megszerzésének indokáról, szövegrész helyetta megszerzésének indokáról és jellegér ől, szöveggel, d) 3:250. (1) bekezdésb)pontja az alapítás során kibocsátandó szövegrész helyett a z alaptőke összegét, az alapítás során kibocsátandó szöveggel, e) 3 :251. (1) bekezdése az nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését szövegrés z helyett az nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését és azt, hogy az értékelést érint ő új befolyásoló körülmény nem merült fel szöveggel, f) 3 :361. (2) bekezdése az által nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a szövetkezet szövegrész helyett az által a szövetkezet szövegge l lép hatályba.

13 13 (32) Nem lép hatályba a Ptk. a) 3 :329. & (3) bekezdése, b) 3 :404. & (4) bekezdése. (33) Hatályát veszti a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgy ú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 39. -a, valamint &-a A Polgári Törvénykönyv Negyedik Könyvéhez kapcsolódó módosításo k 181.& (1) A Ptk. 4:124. & (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (1) A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb két évre örökbefogadhatóna k nyilvánítja, ha a szül őjének szül ői felügyeleti joga nem szűnt meg és a szül ő önhibájából a) gyermekével egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot vagy fél éven át semmilye n formában nem tart kapcsolatot, illetve életvitelén, körülményein nem változtat, és emiatt a nevelésbe vétel nem szüntethető meg; vagy b) lakó- és tartózkodási helyét az új lakó- és tartózkodási helyének hátrahagyása nélkü l megváltoztatja, és az annak felderítésére irányuló intézkedések hat hónapon belül ne m vezetnek eredményre. (2) A Ptk. 4 :233. (1) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba : (1) Nem rendelhető gyámul az a személy, a) aki cselekv őképességet érint ő gondnokság alatt áll ; b) aki szül ői felügyeletet megszüntető vagy közügyekt ől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll ; c) akinek szül ői felügyeleti joga azért szünetel, mert gyermekét nevelésbe vették ; d) akinek a gyermekét örökbefogadhatónak nyilvánították; vagy e) akit a szül ői felügyelet gyakorlására jogosult szül ő a gyámságból közokiratban vag y végrendeletben kizárt. (3) A Ptk. a) 4:121. (3) bekezdése a gyermeke átmeneti vagy tartós nevelésben van szövegrés z helyett a gyermekét nevelésbe vették szöveggel, b) 4 :124. & (3) bekezdése az az átmeneti nevelést szövegrész helyett az a nevelésb e vételt szöveggel, c) 4:124. (5) bekezdése az az átmeneti nevelést szövegrész helyett az a nevelésb e vételt szöveggel, d) 4:127. & (1) bekezdésb)pontja az átmeneti nevelésbe szövegrész helyett a nevelésbe szöveggel, e) 4 :178. & (5) bekezdése a tartós nevelésbe szövegrész helyett a nevelésbe szöveggel,.fl 4 :129. & (2) bekezdése az átmeneti nevelésbe vett vagy tartós nevelésbe vett szövegrés z helyett a nevelésbe vett szöveggel, az a gyermeket a tartós nevelésbe vételt vagy a z örökbefogadhatóvá nyilvánítást követ ően szövegrész helyett az a nevelésbe vett, örökbefogadható gyermeket szöveggel,

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához A pótlap az Új Polgári Törvénykönyv, továbbá az Új Polgári Törvénykönyv átmeneti rendelkezések című kiadványok 2014. január 1.

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál A MÚLT ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál Ie.387 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 2 SZABÁLYOZÁSA JOGI STÁTUSZA 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Jogszabályi változások. Dr. Baltás Dániel ügyvéd

Jogszabályi változások. Dr. Baltás Dániel ügyvéd Jogszabályi változások Dr. Baltás Dániel ügyvéd 1 Lényeges változások! A 2011/7 EU Irányelv (a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről) alapján 2013. július 01. napján

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

T/9875. számú. törvényjavaslat

T/9875. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9875. számú törvényjavaslat az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Részvénytársaság Kezdő vállalkozások számára kevéssé kedvelt forma a részvénytársaság. Az ebben lévő tulajdon részvényeken alapul, amelyek alapján tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok illetik meg. A részvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 57. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 57. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 57. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi XXXIII. törvény A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből

A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből A civil szervezetek működését szabályozó jogi környezet kihívásai a gyakorlat szemszögéből dr. Homolya Szilvia

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. április 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. április 26-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése Előterjesztő:

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

2013. évi XXXIV. törvény

2013. évi XXXIV. törvény 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával,

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések

Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések 3. sz. melléklet Dologi - és kötelmi jogi rendelkezések I. A Ptké-hez kapcsolódó javaslatok és észrevételek: 1) A Ptké. 53. -hoz: 1.1. Javaslat: A Ptké. 53. -a az alábbiak szerint módosul: 53. A Ptk. hatálybalépése

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

az új Ptk. rendszerének tükrében

az új Ptk. rendszerének tükrében A vadásztársaságok, mint egyesületek szabályozása az új Ptk. rendszerének tükrében Dr. Kiss István Szabályozásának jogszabályi háttere Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

T/1$10. számú. törvényjavasla t. az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról

T/1$10. számú. törvényjavasla t. az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1$10. számú törvényjavasla t az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015' JÚN 0 8. f Egységes javaslat Kövér.László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

RT. 2012. április 21.

RT. 2012. április 21. RT. 2012. április 21. I. részvény 177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. - tagsági jogok - névre szóló - Névértékkel rendelkezik - értékpapír

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

Végelszámolás megindításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Végelszámolás megindításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem A - Beküldő és a végelszámolás alatt álló szervezet adatai Ügyszám:.. P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 1. -ának helyébe a következő rendelkezés lép :

végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 1. -ának helyébe a következő rendelkezés lép : limány_tn25 : T [M 4 úllq@eeg., 2010 JLN 15. 2010. évi...törvény a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény módosításáró l

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény Or zá é,s Hivatal a Iri*_ra'.t ;.. -(050 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érírezett: 2[,";3 MÁK: 2 2. Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

El terjesztés. Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2011. január 14-i ülésére

El terjesztés. Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2011. január 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgy lése Gazdasági és Költségvetési Bizottsága Elnöke Sz.:110-2/2011. El terjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgy lése Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2011. január

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I. - 1-1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket, valamint azokat a szervezeteket, amelyek esetében külön törvény bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról*

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38317 12. Záró rendelkezések 119. (1) Ez a törvény a (2) (5) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. január 1-jén lép hatályba. (2) A 118. 2012. január 2-án lép hatályba.

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a Zrornánysa á,n. (ft-9 L Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Érkezett : 2012 OK]. 0. Bizottsági módosító javaslat Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény Országgyűlési képvisel ő ÉrketQ t: 2013SNT D3. Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény é s a munka törvénykönyvér ől szóló 2012.

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben