Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul"

Átírás

1 Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC

2 A vízzel kapcsolatos környezeti problémák II. 7. elıadás lecke

3 A víz hiánya, mint globális környezeti probléma 25. lecke

4 Ariditás A hı- és vízháztartás összekapcsolását az ariditási index-el végezhetjük. A = L Rn CS ahol p Rn: nettó sugárzási egyenleg Lp: párolgási látenshı CS: csapadék Az A>1 energiabıséget jelent, s az arid (száraz) területeket jellemzi. Több energia áll rendelkezésre, mint amennyi a területre érkezı csapadék elpárologtatásához szükséges. Az A<1 humid (nedves) terület, ahol az energia kevesebb, mint amennyi a lehulló csapadék elpárologtatásához kellene. Az ariditási index alakulása szoros kapcsolatban van a természetes növényföldrajzi övezetekkel: A<1/3 tundra, 1/3 1 erdı, 1-2 füves puszta, 2-3 félsivatag, A>3 sivatag.

5 Elsivatagosodás Az 1960-as évektıl kezdve egyre aggasztóbb jelentések láttak napvilágot a sivatagok, elsısorban a Szahara terjeszkedésérıl. Egyes források szerint a nagy Homoksivatag évente 7 kilométert húzódott délre. Az elsivatagosodás az egész világon tapasztalható, a Mediterrán térségben, Kaliforniában, még a magyar Alföldön is. A legérzékenyebben azonban a Szaharától délre található, úgynevezett Száhel-övezetet érinti.

6 Az elsivatagosodás okai Intenzív mezıgazdasági termelés Földhasználat-váltás Csökkenı csapadékmennyiségek Emelkedı hımérséklet, hıhullámok aszályok Talajpusztulás, erózió Növekvı lefolyás

7 Forrás: papers/desertification-africa.html Emberi hatás által kiváltott elsivatagosodás kockázata Afrikában Kb. 2,5 millió km 2 -nyi terület alacsony kockázatú, 3,6 millió km 2 -en közepes a kockázat, 4,6 millió km 2 -en magas az elsivatagosodás kockázata, és 2,9 millió km 2 igen magas kockázatú kategóriába esik.

8 Az elsivatagosodás által veszélyeztetett területek Forrás:

9 Az elsivatagosodás által fenyegetett területek Európában Forrás: publication/freshwater_europe/consumption.php

10 Népsőrőség a világ száraz területein /fı per km 2 / (Forrás: UNEP GEO-4) Aszályok

11 Magyarországon 100-ból 28 év aszályos Jelenleg kárenyhítés van, megelızés nincs. Az aszály sokkal nagyobb károkat okoz a mezıgazdasági termelésben, mint a belvíz. Megoldás lehet: csapadékmegırzés, korszerő, a szárazságot és a nagy csapadékokat is figyelembe vevı talajmővelési eljárások alkalmazása, az öntözés szerepe megnı.

12 Az árvizek száma kontinensenként 1950 óta évtizedes bontásban Forrás:

13 A természeti csapások számának változása között Forrás:

14 Víztöbblet, mint környezeti probléma, a vizek védelme 26. lecke

15 A természeti csapások által veszélyeztetett területek Forrás: natural-hazard-hotspots-by-risk-type

16 A nagy idıjárási és árvízi katasztrófák gazdasági kártétele az elmúlt 40 évben Forrás:

17 Árvizek okai: - Tavaszi olvadás okozta árhullámok a folyókon - Nagy mennyiségő és intenzív csapadékok Belvíz okai: - Magas talajvízszint - A nagy mennyiségő csapadék nem tud beszivárogni a talajba, sem lefolyni Április 18. Mátrakeresztes tavasza Budapest

18 A hidrológiai ciklus várható változása Magyarországon Magas hımérséklet intenzívebb párolgás a hidrológiai ciklus intenzitása fokozódik intenzívebb esızések Kevesebb csapadék intenzívebb formában nagyobb része folyik el, kevesebb szivárog be a talajba, a természeti és gazdasági hasznosítása romlik az árvízveszély is növekszik. Az éves lefolyás évszakos átrendezıdése a téli félév lefolyása növekszik, a nyári félév lefolyása az évit meghaladó mértékben csökken.

19 Egyezmény a határokat átlépı vízfolyások és nemzetközi tavak védelmérıl és használatáról (ENSZ) Nemzetközi Elfogadás: március Helyszín: Helsinki Hatálybalépés: október Magyar Csatlakozás: szeptember Hatálybalépés: október Kihirdetés: július

20 Célkitőzés A határvizekben érdekelt szomszédos országok megelızzék, ellenırizzék, ill. csökkentsék a felszíni és a felszín alatti vizeket érı, az ökorendszereket károsító, határokon átterjedı kedvezıtlen hatásokat.

21 Egyezmény az együttmőködésrıl a Duna védelmére és fenntartható használatára (Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság) Nemzetközi Elfogadás: június Helyszín: Szófia Hatálybalépés: október Magyar Csatlakozás: október Hatálybalépés: október Kihirdetés: május

22 Célkitőzés Az egyezmény célul tőzte ki a Duna és vízgyőjtıje vízminıségi és hidrológiai potenciáljának megóvását, a vízi erıforrások használatának hosszú idejő fenntartását a lakosság, a gazdaság, a vízi és vízparti élıvilág érdekében.

23 ENSZ egyezmény a sivatagosodás elleni küzdelemrıl a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára Nemzetközi Elfogadás: június Helyszín: Párizs Hatálybalépés: december Magyar Csatlakozás: július Hatálybalépés: október Kihirdetés: december

24 Célkitőzés Elsivatagosodás elleni küzdelem Aszályok hatásainak enyhítése Hosszú távú koordinált stratégia kidolgozása A föld termıképességének megóvása Vízkészletek megóvása és rehabilitációja A biológiai sokféleség megırzése

25 Ivóvízellátás 27. lecke

26 Az ivóvíz definíciója Az ivóvíz meghatározott minıségő olyan víz: amely ivásra, fızésre, élelmiszer-készítésre vagy egyéb háztartási célra szolgál, tekintet nélkül az eredetére, valamint arra, hogy vízvezetékbıl vagy tartályból származik; amelyet élelmiszer elıállításához használnak fel, beleértve mindazon anyagoknak és termékeknek a gyártását, feldolgozását, konzerválását és forgalmazását, amelyek emberi fogyasztásra szolgálnak; kivéve, ha az ÁNTSZ megyei intézete azt állapítja meg, hogy a víz minısége nem befolyásolhatja a késztermék (élelmiszer) minıségét. 26

27 Az ivóvíz minıségi követelményei Magyarországon az ivóvíz minıségi követelményeit, valamint az üzemeltetı illetve a hatóság által végzett minimális mintavételi, vizsgálati számát és fajtát a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet írja elı. A végrehajtandó vizsgálatok a víz nyeréstıl függenek, de figyelembe kell venni azt is, hogy az ÁNTSZ fıvárosi illetve regionális intézete szükség esetén más vízminıségi jellemzık esetenkénti vagy rendszeres vizsgálatát is elıírhatja. 27

28 Az ivóvíz minıségi követelményei A jó ivóvíz színtelen szagtalan kellemes íző hımérséklete: 8 12 C között legyen ne tartalmazzon kórokozó mikroorganizmusokat mérgezı anyagokat lebegıanyagot, vagy egyéb zavarosságot okozó anyagot kellemetlen szagot vagy ízt okozó anyagot ne legyen nagy a sótartalma ne legyen nagy a szerves anyag tartalma 28

29 Víznyerés Felszíni vízkivételek Hazánkban az ivóvizek mintegy 10-15%-át állítják elı felszíni vízkivételbıl. A felszíni vízkivétel tavakból vagy folyókból történik. 29

30 Víznyerés Hazánkban az ivóvíz-igény 85-90%-át felszín alatti vízkivételbıl fedezik. A felszín alatti vizeknek vízkivétel szempontjából az alábbi típusait különítjük el: Talajvíz; Rétegvíz; Karsztvíz; Parti szőréső víz. Az egyes felszín alatti vízformák kezelésének módját mindig az adott vízforma szennyezettsége szabja meg. Általánosságban a kezelés felszín alatti vizek esetében is kiterjed a lebegı szennyezık, a vas, a mangán (az arzén!), és a mikroorganizmusok eltávolítására. Felszín alatti vízkivételek 30

31 Talajvizek jellemzı tulajdonságai Patogén biológiai szennyezıdés jelentıs (mikrorganizmusok); NH4, NO2, NO3 ionok magas koncentrációja (mezıgazdaság); Fe, Mn tartalom magas; Szerves anyagok nagy koncentrációban jelen vannak; Szerves és szervetlen mikroszennyezık; Oldott szennyezıanyagok jelenléte; Az oldott oxigén hiánya (anaerobitás); H2S (kénhidrogén) megjelenése (anaerobitás). 31

32 Rétegvizek jellemzı tulajdonságai Bakteriális szennyezettsége alacsony; Humin, fulvin és lignin anyagok jelenléte valószínő; Illékony szerves gázok (metán, egyéb szénhidrogének) jelenléte; NH 4 szennyezés elıfordulhat; H 2 S (kénhidrogén) jelenléte; Magas vízhımérséklet; Nagy sótartalom; As (arzén) szennyezés, geológiai eredető; Magas oldott széndioxid tartalom. 32

33 Karsztvizek jellemzı tulajdonságai Patogén mikroorganizmusok száma alacsony; NH 4, NO 3 elıfordulhat; Zavarosság (lebegıanyagok) üledékanyagok; Szerves és szervetlen mikroszennyezık; Szerves anyagok jelenléte. 33

34 Parti szőréső vizek jellemzı tulajdonságai Mikrorganizmusok száma magas; Fe, Mn szennyezés valószínő; NH 4 szennyezés valószínő; Szerves anyagok jelenléte; Szerves és szervetlen mikroszennyezık; Szénhidrogének (olaj) és szénhidrogén származékok. 34

35 Szennyvíz 28. lecke

36 Házi szennyvíz Járványügyi szempontból a legveszedelmesebb,mert sok benne a mikroorganizmus. A baktériumtartalom általában ml-enként milliós nagyságrendő, egy részük coli baktérium, elıfordul még vírus, féregpete, szerves anyag, detergens. Az egy lakóstól származó szennyvíz mennyisége gyakorlatilag napi vízfogyasztásával egyenlı. Ez az ún. lakos egyenérték, ami nem csak a házi szennyvíz mennyiségét jelzi, hanem az illetı településen keletkezı valamennyi szennyvízféleséget együttesen. Ipari létesítményeknél nem rendelkezı kisvárosban pl. az egy lakosra számított szennyvíz mennyisége 150l/fı/nap, közepes iparosított városban l/fı/nap. Tíz gyerek termel annyit, mint egy felnıtt, egy kórházi ágy 3 lakos egyenértéket tesz ki.

37 Csapadékvíz Szennyvíz ez is, mivel átmossa a légkör alsó, szennyezett rétegét, annak szennyezését magával ragadva, és végigfolyik az ugyancsak szennyezett talajon. Mikroorganizmusokat, többsejtőeket is tartalmazhat, különösen nyáron. Emberi fogyasztásra nem alkalmas.

38 Egészségügyi intézmények szennyvize A betegellátó intézmények szennyvízében leggyakrabban a hastífusz, vérhas, fertızı májgyulladás, továbbá a tetanusz és a tbc kórokozói, gennykeltık, bélférgek találhatók. Ezek a befogadó vizet is fertızik. Ugyanilyen veszélyesek az oltóanyagokat elıállító intézmények szennyvizei is. Számos járványt terjesztett és szennyvíz útján fertızött fürdı és ivóvíz is.

39 Ipari szennyvíz A gyártási mőveleteknél általában nagy mennyiségő vizet használnak, számos iparágban ennek 80-90%-aelszennyezıdik. Az élelmiszeriparban, szeszgyárakban nagy mennyiségő hordalékanyag és benne bomlásképes szerves anyag keletkezik. A vágóhidak, húsfeldolgozók, bırgyárak szennyvizei mikroorganizmusokat, valamint többsejtő élılényeket tartalmaznak, így járványveszélyesek.

40 Ipari szennyvíz A mőanyag-, gyógyszer- és festékgyárak szennyvize igen változatos, általában közvetlenül mérgezı vegyületeket tartalmaz. A szénbányák, kohók szennyvizeiben kátránytermék, olaj, fenol található. A fenol, ha felszíni vízbe kerül, akkor az ebbıl készült ivóvíz nem fertıtleníthetı klórral, mert a keletkezı klórfenol nemcsak rossz szagú, de erısen rákkeltı is. Az ércdúsítók réz-, ólom- és cianid-szennyezést, a galvanizáló üzemek cianidokat és krómsavat juttatnak a szennyvízbe. A vegyipar és textilipar savas vagy lúgos ph-júvá teheti a szennyvizet, szervetlen és szerves festékekkel szennyezheti.

41 Mezıgazdasági szennyvíz Ezek peszticideket, mőtrágyát, híg trágyát, valamint nagy mennyiségben szerves anyagokat tartalmaznak. A környezet-egészségügy feladata e téren a szennyezıdések okainak a feltárása, a vízelosztó rendszer állapotának a víztisztítás hatásfokának az elemzése.

42 A szennyvizek kezelése Ez népegészségügyi szempontból elsırendő feladat! Kis településeken egyéni eljárással szikkasztják, a talajba elszivárogtatják, vagy árkokban vezetik el a szennyvizet. Városokban csatornákon vezetik el a szennyvizet, ahol befogadó nincs ott a talajba vezetik. Ha kellı felszíni vízfolyás található a közelben a szennyvizet ebbe vezetik.

43 Az elvezett szennyvíz tisztítása Mechanikai tisztítás: A szennyvíztisztító telepeken a víz elıbb egy kıfogó mőtárgyon áramlik keresztül, ami a görgetett köveket, a vízáram alján szállított nagyobb darabos szennyezıdéseket visszatartja. Ezután egy homokfogó mőtárgy következik, amikor is a szennyezett víz árama lelassul, így a szállított apró kavicsok is kiülepednek. A homokfogót követi a rács, melynek pálcaköze 2 mm körül van. Ezen csak azok a finom szennyezık tudnak átmenni, melyek mérete nem éri el a 2 mm-t. A rács után kap helyet az olajfogó, melybıl az olaj fent, a víz lent távozik. A mechanikai tisztítás utolsó lépcsıje egy ülepítés (elıülepítıben), melyben a 2 mm-t el nem érı szilárd szennyezıdések is kiülepednek. Az innen elvett ún. primer iszap igen fertızı!

44 Biológiai tisztítás: Az elvezett szennyvíz tisztítása A kommunális szennyvizeket az elızı lépésben megtisztították a darabos szennyezıdésektıl. Azonban a szennyvíz nem csak fizikai, kézzel fogható szennyezıanyagokat tartalmaz, hanem oldott anyagokat, melyek szőréssel, ülepítéssel eltávolítani nem tudunk. A 19. század végén jöttek rá, hogy a baktériumok hatékonyan el tudják távolítani a vízbıl az oldott szennyezıanyagokat. Ezeket a szennyezıket azért fontos eltávolítani, mert az élıvizekbe kikerülve ott algavirágzást, eutrofizációt okozhat a tápanyagban dús víz. A biológiai fázisban megkülönböztetünk eleveniszapos szennyvíztisztítás, biofilmes rendszereket, illetve a kettı kombinációját (hibrid reaktorok). Mindkettı sajátossága, hogy a tisztítás végén a biofázist és a tisztított vizes fázist el kell egymástól különíteni. Ez ülepítéssel történik.

45 Kémiai tisztítás: Az elvezett szennyvíz tisztítása Kémiai tisztítás alkalmazható önmagában, vagy biológiai tisztítással kombinálva. Önmagában alkalmazva meglehetısen drága eljárás, azonban olyan szennyvizek esetén, melyek biológiailag nem bonthatók (mert a baktériumok nem tudják megenni a benne oldott szennyezı anyagokat) csak a kémiai eljárás jöhet számításba.

46 A kémai eljárások között megkülönböztetünk csapadékképzı (fizikokémiai) és direkt oxidációs eljárásokat. Elıbbi alkalmazása esetén szükséges egy fázisszétválasztó folyamat (szőrés vagy ülepítés) integrálása is a technológiába, hogy a kicsapatott szennyezı anyagokat és a tiszta vizet szét tudjuk választani. Lakossági szennyvizek biológiai tisztítása esetén szintén gyakran alkalmazzák a kémiai tisztítási eljárást a foszfor eltávolítására. Ilyenkor a reaktorba beadagolt alumínium- és vasvegyületekkel lehet a szennyvízben lévı foszfort eltávolítani.

47 Fertıtlenítés: Az elvezett szennyvíz tisztítása A biológiai tisztítóból eltávozó szennyvíz fertızı lehet. Ennek meghatározására rendszeres méréseket kell végezni a szennyvíztisztító üzemeltetıjének, mely mérések alkalmával a csíraszámot, a coli-form baktériumok számát és más, egyéb, biológiai paramétereket meg kell határozni. Amennyiben a szennyvíz fertızı, fertıtlenítıszer adagolása szükséges. Ez leggyakrabban nátrium-hipoklorit (köznapi nyelven HYPO). A hypoban lévı aktív klór igen reakcióképes, az élı sejteket elroncsolja, így biztosítva, hogy a szennyvíz nem lesz fertızıképes.

48 Az újabb technológiák már lehetıvé leszik a szennyvizek fertıtlenítését UV-fénnyel is, mivel az UV-fényt a baktériumok sejtje elnyeli, és ezért a baktérium elpusztul. Ez azonban a hypo bekeverésével szemben drága eljárás. Forrás: wastewater-a-global-problem-withdiffering-regional-issues

49 Közmőolló A1sodlagos_k%C3%B6zm%C5%B1oll%C3%B3_nagys%C3%A1g %C3%A1nak_alakul%C3%A1sa_Magyarorsz%C3%A1gon_ _k%C3%B6z%C3%B6tt.png

50 Köszönöm a megtisztelı figyelmet!