BELVÁROSI NEBULÓK Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata /egységes szerkezetben/ december Kalocsa, Szent István király út

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELVÁROSI NEBULÓK Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata /egységes szerkezetben/ 2010. december 27. 6300 Kalocsa, Szent István király út 12-14."

Átírás

1 BELVÁROSI NEBULÓK Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata /egységes szerkezetben/ december Kalocsa, Szent István király út

2 2 Az Alapítók által tartós közérdekű és közhasznú célra, jogi személyiséggel rendelkező alapítvány hoztak létre Belvárosi Nebulók Alapítvány (befogadó Alapítvány) elnevezéssel, melyet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 880. számon jegyzett be az alapítványok nyilvántartásába (Pk.75/1996/4.). A Bács-Kiskun Megyei Bíróság az 1. számú Általános Iskoláért Közhasznú Alapítványt (beolvadó Alapítvány) 663. számon tartja nyilván. A fenti két Alapítvány Alapítói november 03. napján döntöttek az 1. számú Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány beolvadásáról, a Belvárosi Nebulók Közhasznú Alapítványba, mely szerint a befogadó alapítvány a beolvadó alapítvány általános jogutódjaként működik. A befogadó alapítvány Alapítói a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A- F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján az Alapító Okirat módosításával határozatlan időre az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot fogadták el : I. fejezet Az Alapítvány neve: Belvárosi Nebulók Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: Belvárosi Általános Iskola 6300 Kalocsa, Szent István király út Az Alapítvány célja: Az Alapítvány közhasznú tevékenysége keretében a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c) pontjában felsoroltak közül az alábbi célok szerinti tevékenységet folytatja: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Sport tevékenység Kulturális örökség megóvása Ennek keretében célja az iskolai kulturális hagyományok fejlesztése, a tömegsport, az iskolai sport segítése, a tanulók ismeretszerzésének támogatása, különösképpen: a) az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása, b) a működő diákönkormányzat munkájának segítése, a létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtése, bővítése, c) az iskolai kulturális, diáksport és kiegészítő oktatási programjainak támogatása, d) a számítógépes rendszer bővítése (internet), az ehhez szükséges géppark kialakításának segítése, e) az idegen nyelvi oktatás feltételeinek hatékony biztosítása f) szociálisan rászorult gyermekek táborozásának, kirándulásának, színházlátogatásának stb. támogatása, akiknek tanulmányi eredménye kiemelkedő vagy jó, magatartásuk is megfelelő, g) a tanulók év végi jutalmazásához anyagilag való hozzájárulás, h) a népi kultúra oktatásának további fejlesztése.

3 3 Az Alapítvány vagyona Az Alapítvány induló vagyona Ft, azaz negyvenezer forint, melyet az alább felsorolt alapítók bocsátottak készpénzben az Alapítvány rendelkezésére: név lakcím Összeg 1. Asztalosné Kuczy Ágnes Kalocsa Katona István u Ft 2. Baktai Varga Olga Kalocsa Kócsag u Ft 3. Bányai Gabriella Kalocsa Damjanich u Ft 4. Borbély Mária Kalocsa Pataji út Ft 5. Horváth Józsefné Kalocsa Szőlők köze Ft 6. Dr. Igazné Daraghy Ágnes Kalocsa Tomori u. 55/B Ft 7. Kapitány István Kalocsa Virág u Ft 8. Kerekesné Geri Zsuzsanna Kalocsa Ecetgyár u Ft 9. Mácsai Ferencné Kalocsa Foktői út 1/A Ft 10. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi Kalocsa Menyhárt L. u Ft 11. Miglécz Józsefné Kalocsa Liszt F. u Ft 12. Molnárné Romsics Klára Homokmégy Hillye Ft 13. Seffer Jenő Kalocsa Fényi Gy. u Ft 14. Szabadiné Huszka Éva Kalocsa Veres P. u Ft Az Alapítvány vagyona az 1. számú Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány november 03. napján történő beolvadásának időpontjában a beolvadó alapítvány teljes vagyonával megnövekszik A befogadó Alapítvány alapítói és kurátorai a beolvadó alapítvány vagyoni helyzetét áttekintették. A beolvadó Alapítvány vagyonmérlege szerinti tételek a befogadó Alapítvány vagyonmérlegében a beolvadás napjával kerülnek jóváírásra a vagyonmérlegek szerinti tartalommal. Az Alapítvány módosított (az alapítók által rendelkezésre bocsátott vagyont tartalmazó, felajánlásokat, adományokat, illetve eredményt nem tartalmazó) vagyona: Ft, azaz Hetvenkettőezer forint. 1) Az alapítványi törzsvagyon (induló vagyon) értékállandóságának megőrzéséről a Kuratórium köteles gondoskodni. 2) Az Alapítvány nyitott, számlájára bármely természetes vagy jogi személy befizethet hozzájárulást, célmeghatározással is. Az Alapítvány pénzeszközökön kívül bármilyen más vagyon és adomány befogadására alkalmas. Az Alapítványhoz beérkező pénzeszközöket csak Kalocsán, a Belvárosi Általános Iskola diákjai érdekében lehet felosztani a Kuratórium döntése alapján. 3) Az Alapítvány vagyona értékének megőrzése és gyarapítása érdekében vállalkozási tevékenységet végezhet, de csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt csak ebben a fejezetben meghatározott közhasznú tevékenységére fordíthatja. 4) Az Alapítvány független társadalmi szervezet. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem kaphat, nem fogadhat el. Országgyűlési, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem is támogat. Felnőttek szervezetei (gazdálkodó szervezetek, vállalkozók stb.) anyagi támogatásban nem részesülhetnek.

4 4 II. fejezet Az alapítványi vagyon felhasználása 1) Az alapítványi célok megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, működési, anyagi-technikai feltételek biztosítása és javítása pénzeszközök, felszerelési tárgyak, eszközök jutatásával, átadásával. 2) Alapítványi tulajdont képező vagyontárgyak, alapítványi vagyonból megvalósított létesítmények rendelkezésre bocsátása, használati, hasznosítási vagy tulajdonjogának átadásával. 3) Ösztöndíj, pályázati díj, költségtérítés, segély, kötelezettség átvállalása. 4) Alapítványi juttatás egyéb módon, olyan tevékenység, megoldás finanszírozása, amely az alapítványi célok elérése szempontjából szüksége, értékes vagy jelentős. 5) Céljellegű támogatás, amely egyszer adományozható, kizárólag a Kuratórium által megjelölt célra történő felhasználásra. 6) A Kuratórium egyes támogatások elnyerését pályázathoz és feltételekhez kötheti. Jelentősebb célok érdekében vagy egyes kiemelkedő tevékenységek, eredmények elismerése céljából Alapítványi díjat létesíthet és adományozhat. Ebben az esetben a Kuratóriumnak arról is gondoskodni kell, hogy a pályázati kiírás és feltelek széles körben nyilvánosságot kapjanak. A különféle pályázatok és feltételek teljesítését a Kuratórium illetőleg az által felkért szerv bírálja el. 7) A Kuratórium az 1)-6) pontokban foglalt felhasználási módok tekintetében az alapítványi vagyonnal szabadon rendelkezhet. Ha azonban az alapítványi vagyon bármely okból az induló vagyon összegére csökken, további támogatás, juttatás csak ezen vagyon hozadéka erejéig folyósítható. 8) A támogatásban részesülők tevékenységét ebben a vonatkozásban a Kuratórium ellenőrzi. A támogatás a jövőre nézve megvonható, ha a támogatott a vállalt kötelezettségét nem teljesíti. 9) Az 1)-6) pontban felsorolt támogatási formákra fordítható pénzösszegeknek az adott évre történő felosztására cél, keret és tétel bontásban az éves költségvetésben a Kuratórium jogosult. Ennek végrehajtásáról, valamint az Alapítvány működéséről a kuratórium évente egyszer köteles beszámolni az alapítóknak. Az éves beszámolót mely tartalmazza a közhasznúsági jelentést is valamint az Alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának szabályait ki kell függeszteni a Belvárosi Általános Iskola hirdetőtábláján is. III. fejezet 1) Az Alapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szervez az 5 (öt) tagból álló Kuratórium, akiket az alapítók választanak meg titkos szavazással, határozatlan időtartamra, a Belvárosi Általános Iskola tanulóinak szülői közösségéből (3 fő), a Belvárosi Általános Iskola tantestületének tagjaiból (2 fő). A Kuratóriumban nem lehetnek többségben az alapítók, továbbá a kuratóriumi tagok nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói ( Ptk b.) pont).

5 5 Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 2) A Kuratórium tagjai tekintettel elfogadó nyilatkozatukra is a következő személyek: 1. Szalai Erzsébet elnök 6331 Foktő, Széchenyi utca Tóth Annamária titkár 6341 Homokmégy, Kossuth u Iván András 6300 Kalocsa, Lencse utca Kapitányné Erdei Ilona 6300 Kalocsa, Tavasz utca Vörös Tiborné 6300 Kalocsa, Szabó J. u ) A Kuratórium tagjait, elnökét és titkárát az alapítók egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választják. 4) A Kuratórium tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el, azonban az Alapítvány érdekében végzett tevékenységük során felmerült indokolt költségük és készkiadásaik megtérítésére igényt tarthatnak. 5) A Kuratórium munkáját annak elnöke irányítja. 6) Megszűnik a kuratóriumi tagság: a) a tag lemondásával b) a tag halálával c) ha a tagot az alapítók visszahívják d) az Alapítvány megszűnésével 7) A Kuratórium legfőbb feladatai: - az alapítványi célokra rendelt vagyonnal való gazdálkodás, annak hatékony működtetése és gyarapítása, - az alapítvány ügyintéző-végrehajtó szerveinek létrehozása, alkalmazása, felügyelete feltéve, hogy ilyen szervezet létrehozását az alapítványi vagyon kezelése és működtetése indokolja. 8) Az Alapítvánnyal kapcsolatos minden döntést a Kuratórium hozza meg, kivéve az Alapító okirat módosítását és a Kuratórium tagjainak megválasztását, melyek az alapítók ülésének hatáskörébe tartoznak. 9) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az ülést az elnök, akadályoztatása estén a titkár hívja össze és vezeti. Az ülésre szóló írásbeli meghívót annak megtartása előtt legalább 8 (nyolc) nappal kell a tagoknak kiküldeni. Sürgős esetben az ülés rövid úton (telefon stb.) is összehívható. Ez esetben nem kell a nyolc napos időközt betartani. Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és a napirendi pontokat. Az ülést össze kell hívni, ha az alapítók így rendelkeznek, vagy ha legalább két kuratóriumi tag írásban kéri. A Kuratórium ülése határozatképes, ha azon tagjainak több, mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű többséggel hozza. A kuratórium ülése nyilvános, azon bárki részt vehet. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlevők számát (jelenléti ív csatolásával), az elhangzott javaslatokat és meghozott határozatokat, melyeket évenkénti kezdéssel folyamatos sorszámozással kell ellátni. A határozatnak tartalmazni kell a

6 6 döntést, a végrehajtásért felelős megnevezését, a végrehajtás határidejét, valamint a döntésről értesítettek felsorolását. A jegyzőkönyvben utalni kell a szavazás eredményére: egyhangú, vagy ha nem az, hányan szavaztak a döntés mellett vagy ellen. Ha valamelyik tag kéri, név szerint fel kell sorolni, ki szavazott a döntés ellen vagy mellette. A testület minden tagjának 1-1 szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az a döntés emelkedik jogerőre, amelyikre az elnök, távolléte esetén az ülés levezetője szavaz. A Kuratórium határozatait az érintettekkel írásban közölni kell és azokat az Iskola hirdetőtábláján ki kell függeszteni. 10) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy ő maga a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alul mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve c) a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 11) A hozott határozatokról a titkár köteles nyilvántartást vezetni, amely évenkénti folyamatos sorszámozással tartalmazza a hozott határozatokat, azok rövid tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 12) Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes egyeztetés után, munkaidőben bárki betekinthet, kivéve azon iratokat, amelyekbe való betekintés üzleti, személyiségi érdeket vagy jogokat sértene. A betekintési szándékot a titkárnak kell jelezni akár szóban, akár írásban. 13) A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása, b) az Alapítvány közhasznúsági jelentésének és az éves beszámoló jóváhagyása, c) a Kuratórium ügyrendjének megállapítása, d) az Alapítvány gazdálkodási elveinek és szabályainak meghatározása, e) az Alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása, f) ösztöndíjak adományozása, g) döntés minden értékesítési kérdésről, h) döntés az Alapítvány vállalkozási elveiről és vállalkozásairól, i) mindaz, amit jogszabály, ezen Alapító Okirat, vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal. 14) Abban az esetben, ha a Kuratórium ülése határozatképtelen, azt nyolc napon belül, változatlan napirenddel, ismét össze kell hívni. Az elnök és a titkár 15) A Kuratórium elnöke és titkára az Alapítvány tisztségviselői, akiket az alapítók választanak meg nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A Kuratórium elnöke: - irányítja a Kuratórium munkáját, - elkészíti a Kuratórium munkatervét, - összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit, - javaslatot tesz a Kuratórium üléseinek napirendjére, - képviseli a Kuratóriumot.

7 7 Az elnököt akadályoztatása esetén a titkár vagy az elnök által felkért tag helyettesíti. 16) A Kuratórium titkára szervezi a testület munkáját, elvégzi az ügyviteli és adminisztratív teendőket. Ennek keretében: - gondoskodik az ülések előkészítéséről, a meghívók és az ülések anyagának kiküldéséről, - gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről, a döntések írásba foglalásáról és az érdekeltek részére történő elküldéséről, valamint a határozatoknak az Iskola hirdetőtábláján való kifüggesztéséről, - figyelemmel kíséri a Kuratórium által kitűzött határidők megtartását. 17) Az elnök és a titkár közösen gondoskodik az alapítók ülésének összehívásáról és levezetéséről, arról jegyzőkönyv felvételéről és az ezzel kapcsolatos összes feladat elvégzéséről. Képviselet, utalványozás 18) Az Alapítványt az elnök, akadályoztatása esetén a titkár önállóan képviseli, ezen okiratban írt korlátozással. 19) Az Alapítvány jegyzése akként történik, hogy az Alapítvány elnöke az Alapítvány képviseletében a kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott alapítványnév alá a teljes nevét önállóan írja. Az elnök aláírását a közjegyző, a többi aláírási jog gyakorlására felhatalmazott személy aláírását pedig az elnök hitelesíti. Ez az aláírási jog vonatkozhat az ügyek meghatározott körére, vagy meghatározott időtartamra, illetve bármilyen más korlátozással aláírási jogot adhat a Kuratórium bármely tagjának. 20) Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez az Alapítvány számláját kezelő pénzintézethez bejelentett, aláírási joggal felruházott, két személy együttes aláírása szükséges. Ez érvényes készpénzfelvételre is. A két aláírásra jogosult közül egyik személy nem állhat érdekeltségi viszonyban az alapítókkal. A banki aláírási joggal rendelkezők egyéb pénzügyekben ketten, együtt írnak alá. 21) Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, hogy az ezzel felruházott személy igazolja valamely kifizetés jogosságát, mely jog a Kuratórium elnökét és titkárát korlátlanul illeti meg. Az elnök a Kuratórium más tagjának is utalványozási jogot biztosíthat. 22) A Kuratórium tagjai különös tekintettel az elnökre és a titkárra vállalt kötelezettségeik megszegésével, vagy feladatkörük ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A Kuratórium tagjai az általuk e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek. 23) Az Alapítványhoz befizetett támogatásokat az alapítói célokban meghatározott feladatok ellátására kell fordítani. Az Alapítvány bevételeiről és kiadásairól úgy az alapítói, mint az adományozóktól származó külön-külön nyilvántartást kell vezetni az erre vonatkozó jogszabályok előírásai szerint. Az adományozó által megjelölt célra juttatott adományokról elkülönített számlafejezetet kell nyitni abból a célból, hogy az azokra tett felajánlások, hozzájárulások csak a

8 8 megnevezett célra fordíthatók. A céljellegű adományokról külön nyilvántartást kell vezetni. Az Alapítvány pénzügyeit a Kuratórium által megbízott személy elkülönítetten vezeti. Beszámolás az Alapítvány működéséről 24) A Kuratórium köteles legalább évente egyszer beszámolni az alapítóknak az Alapítvány működéséről. Az éves beszámolót amely tartalmazza a közhasznúsági jelentést is és amelyet a Kuratórium rendes ülése alkalmával fogad el s hagy jóvá a tárgyévet követő év március 31. napjáig ki kell függeszteni a Belvárosi Általános Iskola hirdetőtábláján is. 25) Az Alapítvány az adományozókat köteles kívánságuk szerint rendszeresen tájékoztatni adományaik felhasználási módjáról és üteméről, illetve az Alapítvány működéséről. Amennyiben az adományozó kéri, annak nevét és az általa adományozott összeget nyilvánosságra lehet hozni az Iskola hirdetőtábláján. IV. fejezet Az Alapítvány megszűnése 1) Az Alapítvány megszűnik: a) ha az alapítványi cél megvalósítása az alapítástól eltelt időben megváltozott lényeges körülmények miatt már nem lehetséges, b) ha az alapítványi cél megvalósítására rendelt vagyon és hozadékai az alapítványi cél érdekében hiánytalanul felhasználásra kerültek, c) ha az alapítványi vagyon elenyészik, megszűnik és egy évi időtartam alatt sem kerül legalább az induló vagyon mértékéig feltöltésre, d) ha a Bíróság megszünteti, e) a törvényben meghatározott egyéb esetekben. 2) Az Alapítvány megszűnése esetén tiszta vagyonát a Belvárosi Általános Iskola (vagy jogutódja) kezelésébe kell adni és azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott módon, az alapítványi célokkal egyező, ennek hiányában azokhoz hasonló célokra kell fordítani. V. fejezet Egyéb és záró rendelkezések 1) A pénzbeni és dologi adományokat a titkár értesítése mellett kell befizetni, illetve felajánlani. 2) Az Alapítvány névszövegét tartalmazó bélyegzőt az utalványozási joggal rendelkezők, vagy a Kuratórium elnöke által erre feljogosított személy használhatja. A bélyegző kezelője a bélyegző használatáért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ha a bélyegző elveszik, ezt azonnal jelenteni kell a titkárnak, akiknek haladéktalanul intézkedni kell az érvénytelenítési eljárás megindítása iránt. A bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.

9 9 3) Ebben az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok, valamint a közhasznú szervezetekre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Alapítóknak jogukban áll jelen Alapító Okirat módosítása, amennyiben az Okiratban lefektetett alapítványi célok elérése érdekében megítélésük szerint ez szükséges. 4) A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a március 23. napján elfogadott Alapító Okirat, valamint a mai napon az Alapítók Gyűlése 3/2010. sz. határozatával elfogadott módosítás hatályos szabályait tartalmazza egységes szerkezetben. Rendelkezéseit a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnak a jelen módosítás nyilvántartásba vételét elrendelő végzése jogerőre emelkedésének napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg az Alapítvány március 23. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata hatályát veszti. Kalocsa, december 27. napján Asztalosné Kuczy Ágnes Baktai-Varga Olga Bányai Gabriella Borbély Mária Horváth Józsefné Dr. Igazné Daraghy Ágnes Kapitány István Kerekesné Geri Zsuzsanna Mácsai Ferencné Dr. Magóné Tóth Gyöngyi Miglécz Józsefné Molnárné Romsics Klára..... Seffer Jenő..... Szabadiné Huszka Éva Ezen I. fejezetnek az alapító tagokat, lakcímüket és hozzájárulásuk összegét tartalmazó táblázatot, III. fejezetnek 2./ - 3./ 5./ és 15) pontját, V. fejezetnek 4./ pontját érintő módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot készítette és ellenjegyezte :. Dr. Bóta Zoltán ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve -

A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve - A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve - A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II.

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II. A Baranya Megyei Bíróság Pk.60.281/1995/2.számú végzésében nyilvántartásba vette a Gyermekfalut Szervező Alapítványt" nyilvántartási száma: 878A megváltozott helyzetnek és a célok továbbgondolása és bővítése

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 4. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült, hogy az 1. Pontban megjelölt alapítók

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: A Békési Fürdőért Közalapítvány közhasznúvá válása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Városi Rendőrkapitányság közös akarattal Debrecen városban a vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért (székhely: 8753 Balatonagyaród, Dózsa Gy. u. 27.) módosított. Alapító Okirata

Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért (székhely: 8753 Balatonagyaród, Dózsa Gy. u. 27.) módosított. Alapító Okirata Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért (székhely: 8753 Balatonagyaród, Dózsa Gy. u. 27.) módosított Alapító Okirata (A Fővárosi Bíróság által 8. Pk.64.679 számú nyilvántartási számmal ellátott és

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem Az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem I. 1. Az alapítvány nyilvántartási száma: 589005. Az alapítvány nyilvántartásba vételéről szóló határozat

Részletesebben