BELVÁROSI NEBULÓK Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata /egységes szerkezetben/ december Kalocsa, Szent István király út

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELVÁROSI NEBULÓK Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata /egységes szerkezetben/ 2010. december 27. 6300 Kalocsa, Szent István király út 12-14."

Átírás

1 BELVÁROSI NEBULÓK Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata /egységes szerkezetben/ december Kalocsa, Szent István király út

2 2 Az Alapítók által tartós közérdekű és közhasznú célra, jogi személyiséggel rendelkező alapítvány hoztak létre Belvárosi Nebulók Alapítvány (befogadó Alapítvány) elnevezéssel, melyet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 880. számon jegyzett be az alapítványok nyilvántartásába (Pk.75/1996/4.). A Bács-Kiskun Megyei Bíróság az 1. számú Általános Iskoláért Közhasznú Alapítványt (beolvadó Alapítvány) 663. számon tartja nyilván. A fenti két Alapítvány Alapítói november 03. napján döntöttek az 1. számú Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány beolvadásáról, a Belvárosi Nebulók Közhasznú Alapítványba, mely szerint a befogadó alapítvány a beolvadó alapítvány általános jogutódjaként működik. A befogadó alapítvány Alapítói a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A- F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján az Alapító Okirat módosításával határozatlan időre az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot fogadták el : I. fejezet Az Alapítvány neve: Belvárosi Nebulók Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: Belvárosi Általános Iskola 6300 Kalocsa, Szent István király út Az Alapítvány célja: Az Alapítvány közhasznú tevékenysége keretében a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c) pontjában felsoroltak közül az alábbi célok szerinti tevékenységet folytatja: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Sport tevékenység Kulturális örökség megóvása Ennek keretében célja az iskolai kulturális hagyományok fejlesztése, a tömegsport, az iskolai sport segítése, a tanulók ismeretszerzésének támogatása, különösképpen: a) az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása, b) a működő diákönkormányzat munkájának segítése, a létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtése, bővítése, c) az iskolai kulturális, diáksport és kiegészítő oktatási programjainak támogatása, d) a számítógépes rendszer bővítése (internet), az ehhez szükséges géppark kialakításának segítése, e) az idegen nyelvi oktatás feltételeinek hatékony biztosítása f) szociálisan rászorult gyermekek táborozásának, kirándulásának, színházlátogatásának stb. támogatása, akiknek tanulmányi eredménye kiemelkedő vagy jó, magatartásuk is megfelelő, g) a tanulók év végi jutalmazásához anyagilag való hozzájárulás, h) a népi kultúra oktatásának további fejlesztése.

3 3 Az Alapítvány vagyona Az Alapítvány induló vagyona Ft, azaz negyvenezer forint, melyet az alább felsorolt alapítók bocsátottak készpénzben az Alapítvány rendelkezésére: név lakcím Összeg 1. Asztalosné Kuczy Ágnes Kalocsa Katona István u Ft 2. Baktai Varga Olga Kalocsa Kócsag u Ft 3. Bányai Gabriella Kalocsa Damjanich u Ft 4. Borbély Mária Kalocsa Pataji út Ft 5. Horváth Józsefné Kalocsa Szőlők köze Ft 6. Dr. Igazné Daraghy Ágnes Kalocsa Tomori u. 55/B Ft 7. Kapitány István Kalocsa Virág u Ft 8. Kerekesné Geri Zsuzsanna Kalocsa Ecetgyár u Ft 9. Mácsai Ferencné Kalocsa Foktői út 1/A Ft 10. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi Kalocsa Menyhárt L. u Ft 11. Miglécz Józsefné Kalocsa Liszt F. u Ft 12. Molnárné Romsics Klára Homokmégy Hillye Ft 13. Seffer Jenő Kalocsa Fényi Gy. u Ft 14. Szabadiné Huszka Éva Kalocsa Veres P. u Ft Az Alapítvány vagyona az 1. számú Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány november 03. napján történő beolvadásának időpontjában a beolvadó alapítvány teljes vagyonával megnövekszik A befogadó Alapítvány alapítói és kurátorai a beolvadó alapítvány vagyoni helyzetét áttekintették. A beolvadó Alapítvány vagyonmérlege szerinti tételek a befogadó Alapítvány vagyonmérlegében a beolvadás napjával kerülnek jóváírásra a vagyonmérlegek szerinti tartalommal. Az Alapítvány módosított (az alapítók által rendelkezésre bocsátott vagyont tartalmazó, felajánlásokat, adományokat, illetve eredményt nem tartalmazó) vagyona: Ft, azaz Hetvenkettőezer forint. 1) Az alapítványi törzsvagyon (induló vagyon) értékállandóságának megőrzéséről a Kuratórium köteles gondoskodni. 2) Az Alapítvány nyitott, számlájára bármely természetes vagy jogi személy befizethet hozzájárulást, célmeghatározással is. Az Alapítvány pénzeszközökön kívül bármilyen más vagyon és adomány befogadására alkalmas. Az Alapítványhoz beérkező pénzeszközöket csak Kalocsán, a Belvárosi Általános Iskola diákjai érdekében lehet felosztani a Kuratórium döntése alapján. 3) Az Alapítvány vagyona értékének megőrzése és gyarapítása érdekében vállalkozási tevékenységet végezhet, de csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt csak ebben a fejezetben meghatározott közhasznú tevékenységére fordíthatja. 4) Az Alapítvány független társadalmi szervezet. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem kaphat, nem fogadhat el. Országgyűlési, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem is támogat. Felnőttek szervezetei (gazdálkodó szervezetek, vállalkozók stb.) anyagi támogatásban nem részesülhetnek.

4 4 II. fejezet Az alapítványi vagyon felhasználása 1) Az alapítványi célok megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, működési, anyagi-technikai feltételek biztosítása és javítása pénzeszközök, felszerelési tárgyak, eszközök jutatásával, átadásával. 2) Alapítványi tulajdont képező vagyontárgyak, alapítványi vagyonból megvalósított létesítmények rendelkezésre bocsátása, használati, hasznosítási vagy tulajdonjogának átadásával. 3) Ösztöndíj, pályázati díj, költségtérítés, segély, kötelezettség átvállalása. 4) Alapítványi juttatás egyéb módon, olyan tevékenység, megoldás finanszírozása, amely az alapítványi célok elérése szempontjából szüksége, értékes vagy jelentős. 5) Céljellegű támogatás, amely egyszer adományozható, kizárólag a Kuratórium által megjelölt célra történő felhasználásra. 6) A Kuratórium egyes támogatások elnyerését pályázathoz és feltételekhez kötheti. Jelentősebb célok érdekében vagy egyes kiemelkedő tevékenységek, eredmények elismerése céljából Alapítványi díjat létesíthet és adományozhat. Ebben az esetben a Kuratóriumnak arról is gondoskodni kell, hogy a pályázati kiírás és feltelek széles körben nyilvánosságot kapjanak. A különféle pályázatok és feltételek teljesítését a Kuratórium illetőleg az által felkért szerv bírálja el. 7) A Kuratórium az 1)-6) pontokban foglalt felhasználási módok tekintetében az alapítványi vagyonnal szabadon rendelkezhet. Ha azonban az alapítványi vagyon bármely okból az induló vagyon összegére csökken, további támogatás, juttatás csak ezen vagyon hozadéka erejéig folyósítható. 8) A támogatásban részesülők tevékenységét ebben a vonatkozásban a Kuratórium ellenőrzi. A támogatás a jövőre nézve megvonható, ha a támogatott a vállalt kötelezettségét nem teljesíti. 9) Az 1)-6) pontban felsorolt támogatási formákra fordítható pénzösszegeknek az adott évre történő felosztására cél, keret és tétel bontásban az éves költségvetésben a Kuratórium jogosult. Ennek végrehajtásáról, valamint az Alapítvány működéséről a kuratórium évente egyszer köteles beszámolni az alapítóknak. Az éves beszámolót mely tartalmazza a közhasznúsági jelentést is valamint az Alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának szabályait ki kell függeszteni a Belvárosi Általános Iskola hirdetőtábláján is. III. fejezet 1) Az Alapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szervez az 5 (öt) tagból álló Kuratórium, akiket az alapítók választanak meg titkos szavazással, határozatlan időtartamra, a Belvárosi Általános Iskola tanulóinak szülői közösségéből (3 fő), a Belvárosi Általános Iskola tantestületének tagjaiból (2 fő). A Kuratóriumban nem lehetnek többségben az alapítók, továbbá a kuratóriumi tagok nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói ( Ptk b.) pont).

5 5 Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 2) A Kuratórium tagjai tekintettel elfogadó nyilatkozatukra is a következő személyek: 1. Szalai Erzsébet elnök 6331 Foktő, Széchenyi utca Tóth Annamária titkár 6341 Homokmégy, Kossuth u Iván András 6300 Kalocsa, Lencse utca Kapitányné Erdei Ilona 6300 Kalocsa, Tavasz utca Vörös Tiborné 6300 Kalocsa, Szabó J. u ) A Kuratórium tagjait, elnökét és titkárát az alapítók egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választják. 4) A Kuratórium tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el, azonban az Alapítvány érdekében végzett tevékenységük során felmerült indokolt költségük és készkiadásaik megtérítésére igényt tarthatnak. 5) A Kuratórium munkáját annak elnöke irányítja. 6) Megszűnik a kuratóriumi tagság: a) a tag lemondásával b) a tag halálával c) ha a tagot az alapítók visszahívják d) az Alapítvány megszűnésével 7) A Kuratórium legfőbb feladatai: - az alapítványi célokra rendelt vagyonnal való gazdálkodás, annak hatékony működtetése és gyarapítása, - az alapítvány ügyintéző-végrehajtó szerveinek létrehozása, alkalmazása, felügyelete feltéve, hogy ilyen szervezet létrehozását az alapítványi vagyon kezelése és működtetése indokolja. 8) Az Alapítvánnyal kapcsolatos minden döntést a Kuratórium hozza meg, kivéve az Alapító okirat módosítását és a Kuratórium tagjainak megválasztását, melyek az alapítók ülésének hatáskörébe tartoznak. 9) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az ülést az elnök, akadályoztatása estén a titkár hívja össze és vezeti. Az ülésre szóló írásbeli meghívót annak megtartása előtt legalább 8 (nyolc) nappal kell a tagoknak kiküldeni. Sürgős esetben az ülés rövid úton (telefon stb.) is összehívható. Ez esetben nem kell a nyolc napos időközt betartani. Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és a napirendi pontokat. Az ülést össze kell hívni, ha az alapítók így rendelkeznek, vagy ha legalább két kuratóriumi tag írásban kéri. A Kuratórium ülése határozatképes, ha azon tagjainak több, mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű többséggel hozza. A kuratórium ülése nyilvános, azon bárki részt vehet. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlevők számát (jelenléti ív csatolásával), az elhangzott javaslatokat és meghozott határozatokat, melyeket évenkénti kezdéssel folyamatos sorszámozással kell ellátni. A határozatnak tartalmazni kell a

6 6 döntést, a végrehajtásért felelős megnevezését, a végrehajtás határidejét, valamint a döntésről értesítettek felsorolását. A jegyzőkönyvben utalni kell a szavazás eredményére: egyhangú, vagy ha nem az, hányan szavaztak a döntés mellett vagy ellen. Ha valamelyik tag kéri, név szerint fel kell sorolni, ki szavazott a döntés ellen vagy mellette. A testület minden tagjának 1-1 szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az a döntés emelkedik jogerőre, amelyikre az elnök, távolléte esetén az ülés levezetője szavaz. A Kuratórium határozatait az érintettekkel írásban közölni kell és azokat az Iskola hirdetőtábláján ki kell függeszteni. 10) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy ő maga a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alul mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve c) a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 11) A hozott határozatokról a titkár köteles nyilvántartást vezetni, amely évenkénti folyamatos sorszámozással tartalmazza a hozott határozatokat, azok rövid tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 12) Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes egyeztetés után, munkaidőben bárki betekinthet, kivéve azon iratokat, amelyekbe való betekintés üzleti, személyiségi érdeket vagy jogokat sértene. A betekintési szándékot a titkárnak kell jelezni akár szóban, akár írásban. 13) A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása, b) az Alapítvány közhasznúsági jelentésének és az éves beszámoló jóváhagyása, c) a Kuratórium ügyrendjének megállapítása, d) az Alapítvány gazdálkodási elveinek és szabályainak meghatározása, e) az Alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása, f) ösztöndíjak adományozása, g) döntés minden értékesítési kérdésről, h) döntés az Alapítvány vállalkozási elveiről és vállalkozásairól, i) mindaz, amit jogszabály, ezen Alapító Okirat, vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal. 14) Abban az esetben, ha a Kuratórium ülése határozatképtelen, azt nyolc napon belül, változatlan napirenddel, ismét össze kell hívni. Az elnök és a titkár 15) A Kuratórium elnöke és titkára az Alapítvány tisztségviselői, akiket az alapítók választanak meg nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A Kuratórium elnöke: - irányítja a Kuratórium munkáját, - elkészíti a Kuratórium munkatervét, - összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit, - javaslatot tesz a Kuratórium üléseinek napirendjére, - képviseli a Kuratóriumot.

7 7 Az elnököt akadályoztatása esetén a titkár vagy az elnök által felkért tag helyettesíti. 16) A Kuratórium titkára szervezi a testület munkáját, elvégzi az ügyviteli és adminisztratív teendőket. Ennek keretében: - gondoskodik az ülések előkészítéséről, a meghívók és az ülések anyagának kiküldéséről, - gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről, a döntések írásba foglalásáról és az érdekeltek részére történő elküldéséről, valamint a határozatoknak az Iskola hirdetőtábláján való kifüggesztéséről, - figyelemmel kíséri a Kuratórium által kitűzött határidők megtartását. 17) Az elnök és a titkár közösen gondoskodik az alapítók ülésének összehívásáról és levezetéséről, arról jegyzőkönyv felvételéről és az ezzel kapcsolatos összes feladat elvégzéséről. Képviselet, utalványozás 18) Az Alapítványt az elnök, akadályoztatása esetén a titkár önállóan képviseli, ezen okiratban írt korlátozással. 19) Az Alapítvány jegyzése akként történik, hogy az Alapítvány elnöke az Alapítvány képviseletében a kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott alapítványnév alá a teljes nevét önállóan írja. Az elnök aláírását a közjegyző, a többi aláírási jog gyakorlására felhatalmazott személy aláírását pedig az elnök hitelesíti. Ez az aláírási jog vonatkozhat az ügyek meghatározott körére, vagy meghatározott időtartamra, illetve bármilyen más korlátozással aláírási jogot adhat a Kuratórium bármely tagjának. 20) Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez az Alapítvány számláját kezelő pénzintézethez bejelentett, aláírási joggal felruházott, két személy együttes aláírása szükséges. Ez érvényes készpénzfelvételre is. A két aláírásra jogosult közül egyik személy nem állhat érdekeltségi viszonyban az alapítókkal. A banki aláírási joggal rendelkezők egyéb pénzügyekben ketten, együtt írnak alá. 21) Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, hogy az ezzel felruházott személy igazolja valamely kifizetés jogosságát, mely jog a Kuratórium elnökét és titkárát korlátlanul illeti meg. Az elnök a Kuratórium más tagjának is utalványozási jogot biztosíthat. 22) A Kuratórium tagjai különös tekintettel az elnökre és a titkárra vállalt kötelezettségeik megszegésével, vagy feladatkörük ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A Kuratórium tagjai az általuk e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek. 23) Az Alapítványhoz befizetett támogatásokat az alapítói célokban meghatározott feladatok ellátására kell fordítani. Az Alapítvány bevételeiről és kiadásairól úgy az alapítói, mint az adományozóktól származó külön-külön nyilvántartást kell vezetni az erre vonatkozó jogszabályok előírásai szerint. Az adományozó által megjelölt célra juttatott adományokról elkülönített számlafejezetet kell nyitni abból a célból, hogy az azokra tett felajánlások, hozzájárulások csak a

8 8 megnevezett célra fordíthatók. A céljellegű adományokról külön nyilvántartást kell vezetni. Az Alapítvány pénzügyeit a Kuratórium által megbízott személy elkülönítetten vezeti. Beszámolás az Alapítvány működéséről 24) A Kuratórium köteles legalább évente egyszer beszámolni az alapítóknak az Alapítvány működéséről. Az éves beszámolót amely tartalmazza a közhasznúsági jelentést is és amelyet a Kuratórium rendes ülése alkalmával fogad el s hagy jóvá a tárgyévet követő év március 31. napjáig ki kell függeszteni a Belvárosi Általános Iskola hirdetőtábláján is. 25) Az Alapítvány az adományozókat köteles kívánságuk szerint rendszeresen tájékoztatni adományaik felhasználási módjáról és üteméről, illetve az Alapítvány működéséről. Amennyiben az adományozó kéri, annak nevét és az általa adományozott összeget nyilvánosságra lehet hozni az Iskola hirdetőtábláján. IV. fejezet Az Alapítvány megszűnése 1) Az Alapítvány megszűnik: a) ha az alapítványi cél megvalósítása az alapítástól eltelt időben megváltozott lényeges körülmények miatt már nem lehetséges, b) ha az alapítványi cél megvalósítására rendelt vagyon és hozadékai az alapítványi cél érdekében hiánytalanul felhasználásra kerültek, c) ha az alapítványi vagyon elenyészik, megszűnik és egy évi időtartam alatt sem kerül legalább az induló vagyon mértékéig feltöltésre, d) ha a Bíróság megszünteti, e) a törvényben meghatározott egyéb esetekben. 2) Az Alapítvány megszűnése esetén tiszta vagyonát a Belvárosi Általános Iskola (vagy jogutódja) kezelésébe kell adni és azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott módon, az alapítványi célokkal egyező, ennek hiányában azokhoz hasonló célokra kell fordítani. V. fejezet Egyéb és záró rendelkezések 1) A pénzbeni és dologi adományokat a titkár értesítése mellett kell befizetni, illetve felajánlani. 2) Az Alapítvány névszövegét tartalmazó bélyegzőt az utalványozási joggal rendelkezők, vagy a Kuratórium elnöke által erre feljogosított személy használhatja. A bélyegző kezelője a bélyegző használatáért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ha a bélyegző elveszik, ezt azonnal jelenteni kell a titkárnak, akiknek haladéktalanul intézkedni kell az érvénytelenítési eljárás megindítása iránt. A bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.

9 9 3) Ebben az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok, valamint a közhasznú szervezetekre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Alapítóknak jogukban áll jelen Alapító Okirat módosítása, amennyiben az Okiratban lefektetett alapítványi célok elérése érdekében megítélésük szerint ez szükséges. 4) A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a március 23. napján elfogadott Alapító Okirat, valamint a mai napon az Alapítók Gyűlése 3/2010. sz. határozatával elfogadott módosítás hatályos szabályait tartalmazza egységes szerkezetben. Rendelkezéseit a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnak a jelen módosítás nyilvántartásba vételét elrendelő végzése jogerőre emelkedésének napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg az Alapítvány március 23. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata hatályát veszti. Kalocsa, december 27. napján Asztalosné Kuczy Ágnes Baktai-Varga Olga Bányai Gabriella Borbély Mária Horváth Józsefné Dr. Igazné Daraghy Ágnes Kapitány István Kerekesné Geri Zsuzsanna Mácsai Ferencné Dr. Magóné Tóth Gyöngyi Miglécz Józsefné Molnárné Romsics Klára..... Seffer Jenő..... Szabadiné Huszka Éva Ezen I. fejezetnek az alapító tagokat, lakcímüket és hozzájárulásuk összegét tartalmazó táblázatot, III. fejezetnek 2./ - 3./ 5./ és 15) pontját, V. fejezetnek 4./ pontját érintő módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot készítette és ellenjegyezte :. Dr. Bóta Zoltán ügyvéd

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Székesfehérvár, 2012. junius 05. TARTALOM JEGYZÉK: 1. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 3 2. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE 4 2.1 A kuratórium 4 2.2 A kuratórium

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 203/2011. ( IX.9.) számú Ökt. határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T Az Alapító 194/1996. (VII.05.) sz. Ökt., a 7/1998. (I.30.) sz. Ökt., a 147/1998. (VI.19.) sz., a 103/1999. (V.21.) sz., a 36/2001.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések Alulírott.. alapítók attól a felismeréstől vezérelve, hogy a Gyöngyösön és környékén működő oktatási

Részletesebben

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT Alapító Okirat A 2.1 pontban meghatározott alapítók Jászkisér nagyközség tehetséges, vagy rászoruló gyermekei megsegítésére, támogatására, a gyermekek iskolához és a településhez kötődésének erősítése

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről A Pk.60.121/1996/19. számú 2000. 06. 13. napján jogerőre emelkedett végzés alapján az alapító okiratot a következőképpen módosítom. A

Részletesebben

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA Krisztinavárosi Római Katolikus Plébánia 1016 Budapest, Mészáros u. 1. ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE Krisztinavárosi Szent

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata (egysége szerkezetbe)

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata (egysége szerkezetbe) Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata (egysége szerkezetbe) amely létrejött a Csongrád megyei Bíróság által PK.60.161/1995/1. számú bírósági végzéssel nyilvántartásba

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítók 2008. március 7-ei, 2008. május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítók 2008. március 7-ei, 2008. május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve. 135/2008. (V. 08.) számú Ökt. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapítók 2008. március 7-ei, 2008. május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve.) Az alapító

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT 1 TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott

Részletesebben

1. Az Alapítók neve és székhelye, rendelkezés az alapítói jogokról

1. Az Alapítók neve és székhelye, rendelkezés az alapítói jogokról ALAPÍTÓ OKIRAT (Az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (a továbbiakban:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány 2014. május 14-i módosításokkal (dőlt) egységes szerkezetbe foglalta ALAPÍTÓ OKIRATA A Polgári

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

TEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

TEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) TEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapítványunk 1995. november 20-án jött létre, és a Tolna Megyei Bíróság PK.60.001/1996/2 számú végzésével vette

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben