Közhasznúsági jelentés év. Tehetségekért Közhasznú Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés. 2014 év. Tehetségekért Közhasznú Alapítvány"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés 2014 év 1038 Budapest, Meggy u.69

2 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása 4. Cél szerinti juttatások 5. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 7. Közhasznú tevékenység bemutatása 8. Mérleg 9. Eredmény-levezetés 1. Számviteli Beszámoló Mérleg forduló napja: Mérlegzárás időpontja: A számviteli politika fő vonásai A tehetségekért Alapítvány a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a évi C. Számviteli Törvényben és a 224/2000 (XII. 19) Kormány rendeletben ( a számviteli törvény szerinti egyes szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól) meghatározottak szerint. Év végi beszámolóját a 224/2000(XII.19 ) Kormányrendelet 4. és 6. melléklete szerint meghatározott formában készíti el. A 83236, -Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy összegben számolja el. Egyéb tárgyi eszközök elszámolása lineárisan történik. Az értékcsökkenést a tárgyi eszközök aktiválásának időpontjától kezdődően számolja el. Készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik. Adózási sajátosságok Az alapítvány az általános forgalmi adónak nem alanya. Mivel a vállalkozási tevékenységből származó eredményt cél szerinti tevékenységhez használja fel és ennek mértéke nem éri el az évi LXXXI törvényben meghatározott mértéket, társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az alapítvány tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes.

3 Eszközök és források Befektetett eszközök Az alapítványnak a üzleti évben voltak beruházásai. Ebből a befektetett eszközei között 488 e /Ft tart nyilván. Forgó eszközök Pénz eszközök értéke: 1600 eft. Ezen összeg megegyezik a Bank és pénztár együttes záró egyenlegével. Aktív időbéli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolás képzésére a tárgyévben nem került sor. Eredmény, likviditás A tárgyévi közhasznú eredmény 1306_eFt. Vállalkozási tevékenysége tárgyévben nem keletkezett, ez irányban költséget nem számolt el. Közhasznú tevékenység érdekében felmerült költséget 383 eft. volt, mely rendezvények költségeiből tevődik össze. Céltartalékok Tárgyévben céltartalék képzésére nem volt szükség. Passzív időbeli elhatárolás A tárgyévben passzív időbeli elhatárolás nem történt. Tárgyévi eredményt meghatározó tételek Kapott támogatások Adatok e.ft-ban 2014 évben Az alapítvány Budapest, SZJA 1% felajánlásokból elnyert támogatás összege: I305.e/Ft, és civil támogatásokból Ft. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre személyi jellegű kifizetés nem történt.

4 Személyi jellegű kifizetések A szervezetnek alkalmazottja nem volt, személyi jellegű kifizetés nem történt. Anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások bemutatása Adatok e.ft-ban Anyagjellegű ráfordítások 290 Az anyagjellegű ráfordítások és igénybe vett szolgáltatások között rendezvények költségei és az alapítvány által nyújtott támogatások szerepelnek. 2. Költségvetési támogatás felhasználása 2014-ben a_tehetségekért Alapítvány működésének fenntartásához normatív költségvetési támogatást nem kapott. 3. Vagyon felhasználása A 2014 évi működés során az alapítványnak 1687 e Ft bevétele keletkezett, mely bevételt magánszemélyek és társaságok adományaiból valamint pályázat útján érte el. Ezen bevétel a tárgyévi működési és közhasznú célú kiadásait fedezték. 4. Cél szerinti juttatások bemutatása A 2014 évben keletkezett kiadások között az alábbi részletezésű tételek szerepelnek: - díjazottak jutalmai - Hátrányos helyzetű tehetségek ápolása - Hátrányos helyzetű gyermekek iskolai étkeztetésének hozzájárulása 5. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások Az alapítvány 2014 évben önkormányzattól támogatást nem kapott. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre személyi jellegű kifizetés nem történt.

5 Az alapítványnak nincs alkalmazottja. 7. Közhasznú tevékenység bemutatása A tehetséges általános iskolai tanulók felkutatása és képességeik, személyiségük fejlesztése, a kulturális és anyagi téren hátrányos helyzetben lévő tanulok gondozása. Az alapítvány tehetségkutatással és fejlesztéssel kapcsolatban a következő tevékenységeket támogatja: - tehetséggondozó szakkörök támogatása - kirándulások, múzeum látogatások kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása tanulmányi versenyek szervezése kiadványszerkesztés a kielmelkedő eredményt elérő tanulók munkáiból. Budapest, Elnök Tehetségekért Közhasznú Alapítvány 1038 Budapest, Meggy u. 69. Adószám:

6 g é fi A z egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet m i i i. egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete H U ) [ U l 11 i a I PK-141 A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 F ővárosi T örvén yszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Peschákné Jánosi Ágnes Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Jánosi Tóth Hungary Budapest Ágnes Erzsébet Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányitószám: 1 H l3 8 Település: Budapest Közterület neve: Meggy Közterület jellege: utca Házszám: 69 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: g g. [ ^ k j. 6 o l 7 l a l ]/ Nyilvántartási szám: [Ö T1 föta] T 0 1S131S 1 1 Szervezet adószáma: [ ijiji i ö ls 3 i1 - $ Képviselő neve: peschákné Jánosi Ágnes Képviselő aláírása: Keltezés: "T c á CL/ &JU- O Tehetségekért K5zhas*ríú A lapítvány 1038 Budapest, Meggy u. 69. Adószám: :2 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: Í 2.05

7 Ji jtin' mit liiii < 1 A z egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerű sített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-141 Szervezet neve: Tehetségekén Közhasznú Alapítvány ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Az egyszerűsített beszámoló mérlege ^, a (Adatok ezer forintban.) Előző év Előző év Tárgyév A. Befektetett eszközök Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök Készletek II. Követelések Ili. Értékpapírok IV. Pénzeszközök E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját tőke Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 80 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió: Nyo Titatva: ;

8 Á y nn HUJ mii jd IMII A z egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-141 Szervezet neve: Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (l+ll) Pénzügyileg rendezett bevételek ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások egyéb bevételek 1 1 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (lll+iv+v+vi) III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások V. Ráfordítást jelentő elszámolások VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (l-lll-v!) D. Nem pénzbeli realizált eremény [ll-(iv+v)j E. Adózás előtti eredmény (l+iimiii+iv+v) Kitöltő verzió: Nyomt itvány ve zió:5.2 Ny omtatva:

9 J A z egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerű sített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-141 IMII Szervezet neve: Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév F. Fizetendő társasági adó G. Adózott eredmény (E-F) FI. Jóváhagyott osztalék 1. Tárgyévi eredmény (G-H) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel G. Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében felmerült pénzkiadás, ráfordítás 1. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Könyvvizsgálói záradék 'Nyomtatva: 2 ( ^

10 A jjjrií mn lilu Vilii A z egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Meggy Házszám: 69 Lépcsőház: Emelet: 1.3 Bejegyző határozat száma: h k l.[ r k -16 H O 7 9 /[ Közterület jellege: Ajtó: utca 1.4 Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: [Í1[8 [lj[3l[0 [5l[3 [5l - [ l ] - [4 jl] 1.6 Képviselő neve: Peschákné Jánosi Ágnes 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A tehetséges általános iskolai tanulók felkutatása és képességeik, személyisegük fejlesztése, a kulturális és anyagi téren hátrányos helyzetben lévő tanulók gondozása. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) :.l Közhasznú tevékenység megnevezése: oktatási t e v é k e n ^ 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011 évi CXC Tv. 44 pontja A köznevelés közfeladatai, a feladatellátására való kötelezetsség 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az általános iskola felsőtagozatos tanulói. Tanulmányi vetélkedőkön szereplő diákok sikeres eredményeik. Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók juatalmazása. TAnulmányi versenyek szervezése. Kirándulások, múzeumlátogatások szervezése. Kitöltő ió Nyomtatvány vei ziú'ff?... Nyomtatva: rs2 06

11 SS. A z egyszeres kön yvvitelt vezető egyéb szervezet HUJ egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-141 Szervezet neve: 5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.) 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen) 0 0 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

12 Jj fn n V A z egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet JU LI egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-141 ^ llll Szervezet neve: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)j H. Összes ráfordítás (kiadás) Ebből személyi jellegű ráfordítás 0 10 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(Bl+B2)/2 > , - Ft] Ectv. 32. (4) b) [Kl+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) ](J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] Mutató teljesítése Igen Nem 1E Mutató teljesítése m m m Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Juhász Családi név Első utónév További utónevek Gergely Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szávai Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szávai Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Érckövi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: Az egyszerűsített beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Holló Katalin Születési név: Holló Katalin Anyja neve: Tóth Edit

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sütőné Daragó Edina Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben