20.) Napirend: A Sorsunk és Jöv nk Kiemelten Közhasznú Alapítvány ajánlata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20.) Napirend: A Sorsunk és Jöv nk Kiemelten Közhasznú Alapítvány ajánlata"

Átírás

1 20.) Napirend: A Sorsunk és Jöv nk Kiemelten Közhasznú Alapítvány ajánlata Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a JÜB, a PGB, valamint a SZEB tárgyalta. El ször dr. Somogyvári Gyula képvisel urat, a JÜB alelnökét kéri fel, hogy a Bizottság elnökének távollétében ismertesse a Képvisel -testület tagjaival a JÜB határozati javaslatát. Dr. Somogyvári Gyula tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a JÜB a SZEB határozati javaslatának elfogadását támogatja. Keller László felkéri Gáldi György képvisel urat, a PGB elnökét, ismertesse a Bizottság határozati javaslatát. Gáldi György tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a PGB elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a közbeszerzési eljárás kidolgozása kapcsán biztosítani kell, hogy a szolgáltatás színvonala a jelenlegihez képest ne csökkenjen és az Önkormányzat folyamatos preventív kontrollt gyakorolhasson. Köszönöm. Keller László felkéri Ficsór Bálint képvisel urat, a SZEB elnökét, ismertesse a Bizottság határozati javaslatát. Ficsór Bálint bejelenti, hogy a SZEB ugyancsak elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, a PGB által megfogalmazott kiegészít javaslattal együtt, amelynek célja az, hogy a szolgáltatás mennyisége, min sége ne változzon a jelenlegi szinthez. Keller László kéri a Képvisel -testület tagjainak kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Gáldi György véleménye szerint fontos és jó, hogy err l a kérdésr l beszélnek, de arról nincs meggy dve, hogy ebb l a beszélgetésb l feltétlenül az el terjesztés szerinti határozati javaslatnak kell megszületnie. Bár eléggé felkészült a szociális kérdések kezelésében, pláne gyermekjóléti ügyekben, de tartja természetesnek, hogy ezt a feladatot az Önkormányzat saját intézményrendszeréb l kiszervezetten kell m ködtetni. Természetesen a kiszervezés egy létez gazdasági kategória, létez szervezési technika, de az el terjesztés gy zte meg arról, hogy Magyarországon tömegesen, sok helyen kedvez m ködtetési és anyagi tapasztalatokkal szervezték ki azt a szolgáltatást, amit a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat lát el jelen pillanatban. Nincs információja arról, hogy ebben az esetben hatékonyabban, hasznosabban lehet azt m ködtetni, akár a szakmai tartalom, akár a közgazdasági tartalom szempontjából. Nyilvánvaló, hogy a többség akarata érvényesülni fog és elindul az a folyamat, amelynek keretében egy közbeszerzési eljárásra kerül sor. Magával a közbeszerzési eljárással kapcsolatban számos kérdése merül fel. Ki az, aki ennek a szolgáltatásnak az ellátására szóló indulási jogosultsággal egy közbeszerzési eljárásban rendelkezni fog? Gazdasági társaságok? Kht-k? Alapítványok? Ezek mindegyike? Ezek mindegyikére azonos szabályokat, azonos eszközrendszert lehet-e érvényesíteni egy közbeszerzési eljárásban? Számos olyan kérdés van, amelyekre megnyugtató válasz nélkül a megfogalmazott határozati javaslatot még a PGB ülésén elhangzott kiegészítéssel sem tudja jelen pillanatban elfogadásra ajánlani, de zárkózik el attól, hogy amennyiben ezeket a kérdéseket körbejárják, akkor egy folyamatot ebbe az irányba elindítsanak. Még akkor sem, hogyha szintén megnézik, hogy mi hogyan m ködik ezen a településen. Ebben az esetben ugyanis véleménye szerint feltétlenül a Családsegít és a Gyermekjóléti Szolgálat az

2 els, legfontosabb kérdés, aminél ezt a kiszervezést, illetve a gazdasági racionalizálásnak a követelményeit feltétlenül szóba kellene hozni. Dr. Szedlay Gyöngyi az iránt érdekl dik, hogy van-e valaki a Képvisel -testület tagjai között, aki az Alapítvány kuratóriumában érintett. Dr. Somogyvári Gyula megjegyzi, hogy a JÜB ülésén ez a téma már szóba került és ott nyilatkozott, ezért úgy véli, hogy dr. Szedlay Gyöngyi képvisel asszony err l nyilvánvalóan tudomást szerzett, ezért egyenesben is feltehette volna ezt a kérdést. A JÜB ülésén is elmondta, hogy kuratóriumi tagsága tiszteletdíj nélküli, tehát semmiféle anyagi érdeke dik ehhez az ügyhöz. Megjegyzi, hogy Képvisel asszonynak tanulmányoznia kellene a az Önkormányzat összeférhetetlenségi törvényét és akkor tenne fel ilyen felesleges kérdéseket. Ami pedig Képvisel asszony hozzáállását illeti, el kell olvasni a SZEB ülésén készült jegyz könyvet, sugárzik bel le a jóindulat. Azt javasolja, hogy adják meg a szót Urbán Erikának, adjon tájékoztatást a javaslat lényegér l. Keller László megjegyzi, hogy egyrészt más az összeférhetetlenség, vagy az összeférhet ség és más az elfogultság vagy az érintettség. Véleménye szerint ebben az esetben az érintettség kézzelfogható. Elmondja, hogy október óta figyelemmel kíséri a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködését és a Szolgálatra vonatkozóan hozzá, mint polgármesterhez, panaszbejelentés érkezett. A Szolgálat m ködését megfelel nek tartja, ugyanakkor viszont a SZEB ülésén Hámoriné Olár Mária képvisel asszony úgy nyilatkozott, hogy azért akarják kiszervezni ezt a tevékenységet, mert az orvosoknak nincs túl jó véleménye róla, vannak negatív kritikák. Ezek után írásban kérte véleménynyilvánításra az orvosokat. Dr Lamboj Beáta, aki régóta háziorvos, utalt dr Hernádi Judit f orvos asszonnyal való konzultációjára és úgy nyilatkozott, hogy a Szolgálat szervezeti felépítése megfelel, dolgozói megbízhatóak, velük a személyes kapcsolat is jó, együttm ködésük zökken mentes. Dr Fekete István hasonló tartalommal nyilatkozott. A MEDICATUS Kft-nél dolgozó dr Bálint Gábor körzeti orvos azt mondta, hogy az intézmény tevékenységét magas színvonalon, az elhivatottság jeleivel kitüntetve látja el, a lakosság részér l észrevételek, panaszok hozzájuk érkeztek. Dr Solymosi Péter ritkán kerül kapcsolatba a Szolgálattal, de nyilatkozata szerint a szakmai ügyintézésük korrekt, a lakosság részér l a munkájukat érint kritikát kapott. Csobai doktorn úgy gondolja, hogy amíg a saját portánk el tt van mit söpörni, addig a más területével célszer foglalkozni, szeretné más intézmény ködésében a szálkára felhívni a figyelmet, a min sítés pedig az feladata, tehát gyakorlatilag foglalt állást. Mindezek alapján kijelenti, hogy a SZEB ülésén elhangzott véleménnyel ellentétes információkat szerzett be és ezt mindenképpen a Képvisel -testület tudomására kívánta hozni. Lényegét tekintve is a Sorsunk és Jöv nk Alapítványról kell igazából beszélni, mert az Alapítvány legfeljebb egy pályázó lehet a közbeszerzési eljárásban, ha az igazi tét az, hogy a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálattal meglépik-e azt, amit Jegyz Asszony javasolt, vagy sem. Meglehet sen sajátságos a helyzet, mert egy önkormányzati intézménynek a sorsáról egy olyan el terjesztés kapcsán akarnak dönteni, amit egy várható pályázó készített el. Papp Béla hivatkozik Urbán Erika decemberi levelére, amelyben azt írja, hogy már négy átmeneti otthont üzemeltet a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány. Tudni szeretné, hogy ezeken a településeken lév Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat felé volt-e ilyen ajánlata, vagy esetleg ott már el rehaladottabb tárgyalások vannak, esetleg teljes siker az Alapítvány szempontjából?

3 Dr. Somogyvári Gyula véleménye szerint az alapvet probléma az, hogy itt már is a Sorsunk Jöv nk Alapítványról van szó, ha arról az antidemokratikus eljárásról, amit Polgármester úr itt lefolytat és olyan megjegyzéseket és olyan kifejezéseket használ, ami teljesen elképeszt. Az eddigi bizottsági üléseken, elnöki ülésen, stb, stb., már többször is kifejtette, hogy ez a kérelem abból indult ki, hogy a Családsegít milyen min sítést kapott, hogy jól vagy rosszul dolgozott. Ehhez képest Polgármester úr változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy felsorolja, hogy nyilatkoztak az orvosok, miközben a mindennapokban a feln tt orvosok csak érint legesen találkoznak ezzel az egész problémával. Ugyanakkor viszont miiért olvasta fel Polgármester úr ugyanilyen vehemenciával az el terjesztést, ahol bizony fel vannak sorolva a negatívumok. Az el terjesztés azt is hangsúlyozza, hogy a negatívumok miatt került szóba ez a lehet ség. Magyarázatot kér Polgármester úrnak arra a kijelentésére, amely szerint az el terjesztést a várható pályázó készítette, miután ezt értelmezhetetlennek tartja. Ki ez a várható pályázó, aki elkészítette ezt az el terjesztést? Esetleg Jegyz Asszonyra gondolt Polgármester úr? a várható pályázó? Emlékezteti Polgármester urat, hogy a mai ülésen szerepelt napirenden a könyvvizsgáló kiválasztása, pedig Kristófné ellen semmilyen panasz érkezett be, ennek ellenére az volt Polgármester úr véleménye, hogy váltani kell ebben az ügyben, mindenféle panasz nélkül. Megint itt ez az egyenl tlen megítélés, az egyiknél panasz nélkül is váltanak, a másiknál pedig, ha nincs panasz, akkor örökre dolgozzanak vele együtt! Keller László megjegyzi, hogy Kristófnéval kapcsolatban itt a testületi ülésen is elhangzott észrevétel, ezenkívül pedig attól, hogy most a Képvisel -testületi ülésen nyilvánosan adott hangot a negatív észrevételnek, attól még mint polgármester találkozott a szakma képvisel ivel és ezért fogalmazta meg a más váltást. Kijelenti: azt mondta, hogy az el terjesztést a várható pályázó készítette, ha azt, hogy a várható pályázó el terjesztésére, vagy anyagára indul el egy folyamat, aminek megítélése szerint másképpen kellene elindulnia. Ennek a folyamatnak a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének megítéléséb l kellene elindulnia, Itt egy üzlet megszerzésér l van szó. A Sorsunk és Jöv nk Alapítvány meg akarja szerezni azt az üzletet, amit a Családsegít jelent, ezért még 2006-ban beadott egy anyagot, majd beadott ismételten még egyszer, err l van tehát szó. Ezt pedig nyilvánvalóan egy közbeszerzési eljárás keretén belül lehet megszerezni, ha a többség úgy gondolja. De a tét mégis csak az, hogy a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat mint üzlet, az Önkormányzat tulajdonában menjen tovább, vagy pedig egy szolgáltatási szerz désen keresztül. Err l szól a történet. Dr. Szedlay Gyöngyi itt nyilvánosan visszautasítja, amit Urbán Erika publikált itt-ott, hogy ellenségesen áll ehhez hozzá, ugyanis ez igaz. Egyszer en más szemszögb l nézi a kérdést. Arra kíváncsi, hogy miért van szükség erre a váltásra. Neki, mint képvisel nek, ez a lényeg. Mi az, ami ma jó? Ennek próbálta a bizottsági tárgyaláson utánajárni. Azt akarta megtudni, hogy mi az, ami ma jó, mi az, amin változtatni kéne, mi az, amit máshogy kéne csinálni, és amiért érdemes ezt odaadni egy alapítványnak. Erre vonatkoztak kérdései. Azt pedig, hogy ennek kétségkívül pozitív hatása van az alapítványra, Urbán Erikának az a mondata is meger síti, hogy nagy kihívás egy alapítványnak a forrásokat megtalálni és nagyon jó, amikor egy biztos forráshoz jut. Nyilván egy állami, hosszú távú megrendelés az egy ilyen forrás. Megjegyzi, hogy véleménye szerint kellene szégyellni azt, hogy egy ilyen dolog pénzzel jár, mert ha azzal járna, akkor tudnák csinálni. Ez tehát tragikus, de az kétségkívül érdekes, hogy ez a folyamat úgy indult, hogy a Képvisel testület kinyilvánította változtatási szándékát, ha jött egy javaslat.

4 Dorka Ágnes kijelenti: pontosan tisztában van azzal, hogy ebben a témában a döntés az kompetenciája. Nem neki kell eldönteni, hogy milyen módon és hogy kívánja a Képvisel testület ezt a feladatot ellátni. Teljesen korrektül igyekezett megírni a határozati javaslatot, ezért az el terjesztésben egy alternatív határozati javaslatot fogalmazott meg. Nem javasolta azt, hogy folytasson le az Önkormányzat közbeszerzési eljárást, javasolta azt sem, hogy ne folytasson, mind a két határozati javaslat ott van az el terjesztés végén. Saját személyes véleményét ebbe foglalta bele. Gáldi György képvisel úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy Érden ez a folyamat már el rébb tart, ott már a kiírás elfogadásánál tartanak. Nem azt elemezgették, hogy hogy m ködik a szolgálat, ha egyszer en a forrás megszerzése szempontjából vizsgálták, azt nézték, hogy kevesebbe kerüljön az Önkormányzatnak. Ezért foglalkoznak vele és ezért döntöttek úgy, hogy az eljárást megindítják. Csuka Attila megjegyzi: a Pénzügyi Bizottság ülésén gyakorlatilag arról gondolkodtak, hogy a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány, vagy ki más fogja végezni ezt a szolgáltatást, ha arról, hogy az Alapítvány ajánlata egy másfajta gondolkodásra készteti a Képvisel -testületet. Nyilvánvaló, hogy a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatot csak olyan módon lehet kezelni, hogy a m ködésnek a biztonsága, illetve az ellátásnak a magas színvonala semmiképpen csökkenhet, az Önkormányzatnak az érdeke pedig az, hogy ugyanezt a színvonalat, vagy egy jobb színvonalnak a megtartását valamivel olcsóbb forrásból tudja biztosítani. Véleménye szerint a Pénzügyi Bizottságnak a közbeszerzésre vonatkozó javaslata arról szól, hogy ezt adják át a Sorsunk és Jöv nk Alapítványnak. Közbeszerzést kell kiírni, err l szólt a PGB gondolkodása. Emlékezteti a Képvisel -testület tagjait korábbi felvetésére, amelyben azt javasolta, hogy a felügyeletet az Önkormányzat ne engedje ki a kezéb l. Itt ugyanis egy önkormányzati, szociális feladatról van szó és ne fordulhasson el az, hogy olyan helyzetbe kerül az Önkormányzat, hogy esetleg miután a baj megtörtént, arról utólag értesülnek. Ezért személy szerint megfontolásra javasolja a PGB javaslatát, mert az véleménye szerint elég jól kezelné ezt a helyzetet. Gáldi György Jegyz Asszony válaszából megállapítja, hogy Érd körülbelül egy-két hónappal jár Törökbálint el tt, így van valami tapasztalat arról, hogy miként lehet erre vonatkozóan megfogalmazni egy közbeszerzési eljárást, de kérdése erre irányult. Az iránt érdekl dött, hogy történik-e már valahol az országban egy sikeres közbeszerzési folyamat eredményeként ilyen kiszervezett m ködtetés. Fürész János megjegyzi: az elmúlt 10 évben a f kérdés mindig az volt, hogy szakmailag, min ségileg mit kapnak és mennyivel olcsóbban. Az anyagban ugyan van egy számszaki levezetés, de olyan anyaggal találkozott, amely azzal foglalkozna, hogy az Önkormányzat miként ítéli meg, hogy ezt mennyivel olcsóbban lehet megcsinálni. Van egy számítás a Sorsunk és Jöv nk Alapítványtól, ami 7 millió forintot mutat ki, de szeretné látni az Önkormányzat számítását is, hogy ez valóban ennyi-e, vagy esetleg több, vagy kevesebb. Dorka Ágnes kijelenti, hogy konkrét települést tud mondani, arról tud, hogy a Máltai Szeretetszolgálat m ködtet családsegít szolgálatot és van olyan kis település is, ahol egyéb társaságnak, vagy egyesületnek adják ki ezt a feladatkört. A szociális rendelet és a gyermekvédelmi rendelet lehet vé teszi, hogy az Önkormányzat ne saját intézménnyel lássa el ezt a feladatot, ha civil szervezettel, vagy egyházzal láttassa el. Urbán Erika bevezet ként megállapítja, hogy a vita során sok olyan kérdés és sok olyan dolog vet dött fel, ami róla és az alapítvány ajánlatáról szól, ha egészen másról.

5 Miel tt bármire válaszolna, megkérdezi a Képvisel -testület tagjaitól: van-e a képvisel k között olyan, beleértve dr. Somogyvári Gyula képvisel urat is, akinél lobbizott? Van-e valaki, akihez elment azért, hogy megkérje: szavazzon mellette, álljon az ügye mellé? Véleménye szerint nincs senki, mert ez történt meg. Megítélése szerint dr. Somogyvári Gyulának mint képvisel nek, pedig, mint a kuratórium tagjának kell kiállni egy olyan ügyért, ami tudomására jut, hogy bekerül-e a Képvisel -testület elé, vagy. Az, hogy tájékozódik, teljesen nyilvánvaló és teljesen elfogadható. Az újságban leírtakat kívánja visszavonni, mert úgy gondolja, hogy az az érzés, amit ott érzett, az nagyon valós volt. Egy végtelenül ellenséges és elutasító és a hitelrontás szintjét megüt dolog volt az az utalás, ami a gyerekkereskedelemmel kapcsolatban elhangzott. Számára a legsúlyosabb vád, ami vádként élhet meg, az az üzlet szó. Az alapítvány tudvalev leg egy non-profit szervezet, a nonprofit szervezet pedig valóban állami támogatásból és egyéb támogatásból él meg. Nem szoktak pénzt kérni, így a mormon egyháztól sem azt kapnak egy hónapon belül, ha egy 6 millió forint érték épület felújítást. Pontosan azért, merthogy pénzr l szól ez a történet. Természetesen kell elhinni, amit mond. A másik témakör az általa összeállított pénzügyi számítás. Ha azt mondja, hogy a rezsiköltséget lecsökkenti, az azt jelenti, hogy az eddigi ködtetést pazarlónak tartja, ha arról van szó, hogy, mint egy civil, bemegy valamelyik intézményébe és égve látja a WC-ben a villanyt, akkor lekapcsolja. Visszatérve a számításokhoz. A rezsiköltséget tehát lehet lecsökkenteni, a fennmaradó összeget, ha valaki kiszámolja a kötelez létszámú dolgozói foglalkoztatottságra a béreket és a járulékokat, akkor rájön arra, hogy talán ez még mínuszban is van és pluszban. Semmiféle üzlet nincs benne, egyszer en szakmai kihívás az alapja. Az a véleménye, hogy jó, ha egy kézben vannak azok a területek, amik összefüggnek. A történet úgy kezd dött, hogy beadott egy elvi ajánlatot, mindenféle számítás és szakmai anyag nélkül. Az Önkormányzat szakbizottsága ezt megtárgyalta, javasolta és a Képvisel -testület teljesen egyhangúlag elfogadta. Ezt követ en megbízták azzal, hogy dolgozzon ki egy anyagot. ezt megtette. Az a véleménye, hogy jelent sége van annak, ha megbíznak valakit, hogy dolgozzon. El lehetett volna hajtani t, de ez történt. Megítélése szerint ez egy nagyon-nagyon jelent s szempont. Visszatérve a tulajdonosi jogokra, jelen pillanatban a laktanya egyik épületének a földszinti részét használják, de az tulajdona. A bizottsági ülésen Polgármester úr azt mondta, hogy egy pályáztatásnál el nyt fog élvezni, mint egy bent lev civil szervezet. Lehet, hogy ez valóban el ny, de van egy hátránya is. Van ugyanis egy ajánlata, amiben csak szakmai, ha pénzügyi részek is szerepelnek és ha erre a pályázatra beadja az ajánlatát, akkor egy másik szervezet a sajátjához tudja mérni az lehet ségeit, ezzel pedig maximálisan hátrányos helyzetbe kerül, pedig el nyösbe. Amikor felmerült a gondolat, hogy beadja az Önkormányzathoz elvi ajánlatát, felhívta a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat vezet jét és tájékoztatta t err l a szándékáról. Ajánlatának a lényege az, hogy ez egy szakmai munka, üzletet lát benne. Aki akarja, lásson benne üzletet, szíve joga, csak számoljon utána. A normatíva ugyanis egy családra 60 %, a további 40 %-ot pedig neki kell összeszedni és ez az igazi kihívás. Ezt az összeget pedig pénzben szedi össze, ha úgy, hogy dolgoztat. Csuka Attila ismételten felveti korábbi kérdését, hogy mi módon lehet biztosítani az Önkormányzat rálátását, hiszen arról van szó, hogy egy fontos szociális ellátást az Önkormányzat kienged a kezéb l és erre szeretne olyan garanciát kapni, hogy valamilyen szinten az Önkormányzat belelásson. Urbán Erika közli, hogy a bizottsági ülésen ez a kérdés is felmerült. A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat vezet je akkor elmondta, hogy ket 6 évente ellen rizték, egy civil szervezetet pedig évente ellen riznek. A Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala minden évben nagyon kemény ellen rzést végez, szúrópróbaszer en ellen rzi az összes iratot és utána adja

6 ki az engedélyt, ahhoz, hogy az állami normatívát megkaphassák.. Az állami normatíva az utóbbi id ben már csúszik, de 2-3 éve nagyon sokat csúszott, volt olyan eset is, amikor egy hónapig semmilyen normatíva érkezett be, ez pedig azt jelentette, hogy tudtam kifizetni az APEH-nak, amit kellett, ezért a bank jóindulatából egy kölcsönt vett fel és ezt a kölcsönt mindig tolja magam el tt. Ez a kölcsön segíti ki, hogy rendszeresen ki tudja fizetni a béreket, ha késik az állami normatíva. Ugyanakkor ket napra pontosan elszámoltatják, arról is beszélve, hogy a szerz Önkormányzatok felé is be kell számolnia a támogatás felhasználásáról. rész János megállapítja, hogy az adatok alapján a 7 millió forint megtakarítás a bérek és a járulékaik közötti különbségb l jön ki. Ilyen helyzetben, amikor Magyarországon jó szakembert csak úgy lehet kapni, ha megfizetik, akkor hogy lehet ilyen alacsony bérekb l ugyanazt a 7 f t m ködtetni, mint most? Urbán Erika közli, hogy az Alapítványnak van egy humáner forrása, vannak karitatív segít i, nagyon sok olyan embert tud bevonni a munkába, aki két helyen dolgozik, a támogatókról beszélve. rész János kijelenti, hogy ebben az esetben a költségek összehasonlítása igaz. Urbán Erika kijelenti: az az problémája, hogy mit hogy szerez be, az magánügye, hogy hogy újít föl egy épületet. Az is az magánügye, hogy a szülei lakása, a saját lakása jelzáloggal van terhelve azért, hogy az intézmények m ködjenek és id nként kipótolja a hiányzó pénzt. Katona Gergely mint a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat jelenlegi vezet je és a törökbálinti Önkormányzat dolgozója, el kell ismerje, hogy a Képvisel -testület feladatai közé tartozik az, hogy megmondja, milyen m ködtetéssel m ködjön az intézmény. Kijelenti, hogy a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat és a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány közötti együttm ködés januárja óta tart és ez egy gyümölcsöz együttm ködés. Abban egyetért Urbán Erikával, hogy számukra is szakmai kihívás az intézmény m ködtetése, bár valóban a saját szekerüket tolják, ha az Önkormányzatét és az Önkormányzat, illetve Törökbálint lakosság érdekében dolgoznak. Ett l függetlenül az el terjesztésnek van egy-ét olyan momentuma, amivel tud egyetérteni és ennek hangot szeretne adni. Már a SZEB ülésén is kifejtette, hogy derülnek ki egyértelm en ezek a negatív kritikák, illetve a felsorolt negatívumok mögé nincs mellékletként az el terjesztésben odacsatolva az a véleménysor, amely az el terjeszt t a felsorolt negatívumok említésére készteti. Azért kell beszélnie arról, hogy most a m ködtetés kapcsán szó van-e arról, hogy a családsegít jól ködik-e, vagy sem, mert az imént az hangzott el itt az ülésen, hogy ennek nincs köze a családsegít jelenlegi m ködéséhez. Ennek ellenére ez az el terjesztés mégis olyan formátumban készült el, hogy el ször a pro és kontra m ködésbeli problémákat hangsúlyozza, majd ezt követ en csap át abba a konkrét ajánlatba, amit Urbán Erika benyújtott, végül pedig hoz egy olyan határozatot, hogy legyen nyílt közbeszerzési eljárás. Meglátása szerint itt három dolog keveredik februárjában a Képvisel -testület tárgyalta a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót és azt 12 tartózkodással és 6 szavazattal gyakorlatilag fogadta el. Egy sz k másfél, két órával ezel tt, a évi törökbálinti gyermekvédelmi helyzet beszámolója kapcsán az el terjesztésben, illetve az el terjesztés mellékleteként két dolog szerepelt. Az egyik az a Jegyz Asszony számára a 2006-os évi munkákról szóló beszámolóból egy kivonat, a másik pedig az éves jelz rendszeri tanácskozáson, a jelz rendszer tagjai által beérkezett kérd ívek, tehát egy kétoldalú, a

7 jelz rendszer tagjait a m ködésr l megkérdez kérd ívek összesítéséb l született anyag. A Képvisel -testület a beszámoló részeként, a már korábban egyszer a Testület el tt szerepelt anyagot ezúttal 16 nel elfogadta. A következ már mindenképpen a családsegít ködtetésére, illetve arra vonatkozik, hogy milyen feladatot látnak el. Az elmúlt 3,5 év folyamán egy nagyon-nagy változást könyvelhettek el Törökbálint életében, olyan szempontból, hogy a szociális ellátások, illetve egy sor térségi ellátás a kistérség kezelésébe került, illetve kistérségi szerepl ket vontak be ezeknek az ellátásoknak a kialakításába. Ebben nagyon fontos szerepe volt a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatnak. A kistérség korábban évben még koordinációs tevékenységgel is felruházta a Szolgálatot. Kijelenti, hogy csak informálisan, illetve áttételesen érkeztek hozzá jelzések arról, hogy a Képvisel -testület, illetve a szakbizottság ülésén egyértelm en negatív kritika érte az intézményt az orvosok részér l. A SZEB ülésén Jegyz Asszonytól iratbetekintést kért, ez részben valósult meg. Megkapta az orvosok véleményét, melyet Polgármester úr az imént olvasott fel. Ezek élnek egyértelm negatív kritikával, vagy tartózkodnak a véleménynyilvánítástól, vagy megfelel nek ítélik a kapcsolatot. Viszont azokról a negatív megjegyzésekr l, melyek az el terjesztésben szerepelnek, semmilyen írásos anyagot látott, nincs a birtokában. Jegyz Asszonynak volt egy kijelentése a bizottsági ülésen, mely szerint telefonon kereste meg a jelz rendszer tagjait. Folyamatosan felmerült az a kérdés, hogy a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatot mennyire lehet ellen rizni, ki ellen rzi. Az elmúlt évek során a családsegít szolgálatnak is külön, illetve a gyermekjóléti szolgálatnak is külön módszertani központja volt, mely rendszeresen figyeli a munkájukat, ezenkívül ben átestek egy, a fenntartást, illetve a m ködtetést engedélyez hatóság általi ellen rzésen. Ezen a vizsgálaton is megfelelt az intézmény, a gazdálkodásukra pedig az jellemz, hogy az elmúlt években 32-33, illetve 34 millió forint volt az éves költségvetésük és ennek az összegnek általában 90-93, illetve a tavalyi évben 76,5 %-át költötték el. A tavalyi évnek azért ez az alacsony száma, mert mint az a beszámolóban is szerepel, több kolléga is hosszasabban volt betegállományban és ilyen esetben a munkáltató mentesül a fizetési kötelezettség alól. Megítélése szerint a jelenlegi költségvetésük is csökkeni fog, hiszen fiatalodóban van a családsegít gárdája, és ha például egy középkorú kollega helyére egy éves kollega érkezik, ez éves szinten adott esetben akár 2 millió forint bérmegtakarítást is jelenthet az eltér besorolásból származó bérekb l. Nem egészen világos, hogy mik azok a szakmai érvek, amelyek a Képvisel -testületet, illetve a szakbizottságot arra a meglátásra késztetik, hogy jelen esetben közbeszerzési pályázatot írjanak ki a családsegít m ködtetésére. Valóban van erre példa, az országban egy-két helyen tényleg megkísérlik ezeknek az ellátásoknak a kiszervezését. A gyakorlati tapasztalat az a privatizált, vagy inkább m ködtetésbe átadott intézményeknél, hogy a költségek vagy azonosak, vagy adott esetben egy kicsikét magasabbak, mint az önkormányzati m ködtetésnél. Ez pontosan az állami apparátusnak az Urbán Erika által említett rugalmatlanságából adódik, tehát, hogy az alapítványok nagyban függnek az állami támogatástól, úgynevezett normatívától és az ebben való bírálatként megfogalmazható fizetési fegyelem hiánya sok esetben az alapítványok életét is eléggé megnehezíti. A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatban hét kollega dolgozik, hét közalkalmazott, akik törökbálintiként végzik tevékenységüket és gondoznak olyan embereket, akiknek ennek az ellátásnak a magas színvonalon történ biztosítása nagyon sok esetben borzasztóan fontos. Azt sem szabad ebben a helyzetben elfelejteni, hogy emberekkel foglalkoznak, támfalat építenek, körforgalmat, ha egy egyéni esetkezeléssel folyamatosan dolgoznak emberekkel, akik adott esetben éven át egyazon segít szakember segítségére vannak bízva. Az sem egy elhanyagolható szempont, hogy amikor valakinek sok év után egy egészen más szituációban kell alkalmazkodni, az mit jelent. Bejelenti, hogy kollegáival együtt szeretnének egyszer látni egy olyan egyértelm ok-okozati összefüggést, vagy szempontsort, amely a képvisel k fejében megfogalmazódott és arról szól,

8 hogy mik azok a konkrét indokok, amelyek alapján a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat nyílt közbeszerzési pályázattal történ üzemeltet -váltását indokolják. Véleménye szerint ebben a szakmai tevékenységben szabad szerepet kapnia a megtakarításnak. 4 milliárdos költségvetés mellett 4-5 millió forintról van szó! Nagyon rossz dolognak tartja, ha egy szakembernek, egy intézményvezet nek politikussá kell válnia, de azt még rosszabbnak érzi, ha a politika kezd el intézményvezet ként, vagy kvázi intézményirányítóként m ködni, mert ez a két dolog véleménye szerint különválasztandó. A Képvisel -testület munkája, illetve döntései nyilván az szolgálják, hogy Törökbálint lakosságának minden olyan szolgáltatást megadjanak, amely jár nekik és amire szükségük van, de jó, hogyha egy átpolitizált légkörben dolgozó intézményhálózat m ködik, mert annak egy id után negatív következményei vannak. Dorka Ágnes reagálni kíván Katona Gergely úr hozzászólására. Az intézményvezet úr közölte, hogy az a bizonyos el terjesztés hangsúlyozza a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat pozitív és negatív vonásait, majd rögtön taglalja az ajánlatot, utána átcsap a közbeszerzési eljárásba. Kijelenti, hogy ez az el terjesztés így épül fel, így jön egymás után, de szándékosan. Írt egy el terjesztést, sokkal rövidebb, tényszer el terjesztést, melyet átadott Polgármester úrnak, aki visszaadta azzal a szöveggel, hogy csak olyan el terjesztéssel tud egyetérteni, ami taglalja a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat megítélését, illetve a közbeszerzési eljárás el nyeit vagy hátrányait. El terjesztését Polgármester úr utasítása alapján dolgozta át. Telefonon megkereste a jelz rendszer tagjait, az intézmény jellegéb l adódóan odatartoznak a háziorvosok, a gyerekorvosok, a véd k és a gyermekjóléti felel sök, a rend rök és a többi. k telefonon adtak neki véleményt, illetve telefonos kérése alapján írásbeli véleményt adtak. Azoktól kért írásban véleményt, akik vállukat vonogatták, hogy náluk van eset, ha van, akkor nincs semmi probléma, de van eset. Ez például az óvodás korosztály, ott van eset, tehát t lük kért írásban anyagot. Valóban azt mondta Katona Gergely úrnak, hogy ezt a két vagy három jelz rendszeri tagot meg fogja kérdezni, hozzájárul-e ahhoz, hogy átadja az véleményét. Kijelenti, hogy korrektül írta ki bel le az adatokat. Hangsúlyozza, hogy itt az általa meghatározott szerkezet van, az én általa kitalált tartalom van, egy konkrét utasítást teljesített, véleménye szerint rosszul. Dr. Gy rfi László megállapítja, Katona Gergely intézményvezet úr részér l elhangzott egy olyasfajta vélemény, hogy az országban egy pár helyen már kiszervezték a családsegít szolgálatot és úgy ítéli meg, hogy Intézményvezet úr alapvet en negatívan gondolt erre a kérdésre Ficsór Bálint kijelenti, hogy rendkívül nehéz ebben a kérdésben megfelel véleményt alkotni. Amennyiben a Falugazda Csoport kiszervezésér l volna szó, nagyon könny volna a helyzete. Egy rossz hatékonysággal m köd szervezet esetében minden gondolkodás nélkül azt mondaná, hogy ki kell szervezni, más szervezeti formát kell kitalálni. Ez a folyamat úgy indult, hogy februárjában az akkori Képvisel -testület egy rövid ajánlatot kapott a Sorsunk és Jöv nk Alapítványtól a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésének esetleges átvételére. Akkor a Képvisel -testület nagy többséggel olyan határozatot hozott, hogy elvileg egyetért a felvetéssel és felkéri polgármestert a részletek további vitelére, illetve egy részletes ajánlat kidolgozására. Ez a részletes ajánlat készült el decemberében. Mint a bizottság elnöke, kapott egy saját példányt is a hivatali folyamaton keresztül. Azt feltételezte, hogy ez a rendszer elindul és a Képvisel -testület tagjaihoz is eljut az ajánlat, de ez hosszú ideig történt meg. A SZEB foglalkozott az ajánlattal és akkor egy olyan döntés született, hogy a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat értékelése után térjenek vissza a

9 témára. Ilyen el zmények után jutottak el oda, hogy most május végén kezdenek el érdemben foglalkozni a témával. Azért nehéz ebben az esetben a döntés, mert egy valóban jól köd szervezet kiszervezésér l, vagy egy más m ködtet nek való átadásáról van szó. Már 2006-ban is azt mondta, hogy az Önkormányzat és intézményeinek dönt része nagyjából úgy ködik, mint az állam és az államnak az intézményei, egy nehézkes, megfelel motivációval rendelkez módon. Lehet, hogy furcsa a példa, de Palkóné Szabó Gabriella képvisel asszony mondta, hogy már negyedik vagy ötödik éve nyügl dnek a Szent István utcai körforgalommal. Úgy véli, ha annak a szervezésében volna igazi motiváció, már a körforgalmat használnák. Keller László megjegyzi, hogy tartja szerencsésnek a Falugazda csoport munkájával kapcsolatban szerzett információkat, tapasztalatot kivetíteni a jelen állapotra. Dr. Szedlay Gyöngyi kijelenti: annyit emlegeti Elnök asszony azt a gyerekkereskedelmet, amit soha ki ejtette a száján, hogy most kénytelen még egyszer feltenni azt a kérdést, amit akkor is feltett és amire kapott választ. Elnök asszony az anyagában idézi a Gyermekjóléti Szolgálatnak a szociális válsághelyzetben lév várandós anyával kapcsolatos feladatait, amit a törvény tartalmaz, ezt következ en pedig a saját kiegészítése szó szerint a következ : A családgondozók a területükön él családok közül feltérképezik azokat, akik szeretnének örökbe fogadni gyermeket, nyílt és zárt örökbefogadás, felmérik alkalmasságukat. A véd i hálózattal történ rendszeres és szoros kapcsolattartás keretén belül tájékozódik az örökbeadó személyek körér l. Kérdése akkor is az volt, ami most is, hogy ez valóban a feladatkörbe tartozik-e és hogy a szociális válsághelyzetben lév várandós anyákkal kapcsolatban valóban ez a legfontosabb tevékenység, vagy van ennél más fontosabb? Ez volt múltkor is a kérdése és a gyerekkereskedelem szerepelt benne. Urbán Erika kijelenti, hogy a gyerekkereskedelem szó, de felvet dik a for-profit lehet sége. Dr. Szedlay Gyöngyi képvisel asszony ezt a szót használta, annak alapján, amit Katona Gergely intézményvezet úr leírt. Véleménye szerint egy civil szervezetnek a lehet ségei sokkal tágabbak. például segíthet azzal, hogy a jelz rendszer segítségével feltérképezi azokat a családokat, ahol nagyon nagy baj van és esetleg segíthet t, azért, hogy örökbe adja a gyereket, ha azért, hogy megoldja ezt a helyzetet. Napi szinten van kapcsolatban ilyen családokkal. Ezt bátran föl meri vállalni. Természetesen felvállalnak mindenfajta segítséget, ha hozzájuk fordul valaki. Megjegyzi, hogy egy országos érdekvédelmi szövetségnek, szakmai országos szövetségnek az elnöke, amiben nincs politika, és nagyon gyakran tartanak konferenciákat. Ezeken a konferenciákon egyszer élesen elhatárolódik a szolgáltatás egy Önkormányzat és egy civil szervezet fenntartói között. Véleménye szerint igazi választ akkor lehetne kapni erre a kérdésre, ha megkérdeznék a kollégáit, vagy azokat az embereket, akik két különböz intézményben dolgoznak. Példaként megemlíti, hogy amennyiben egy gyerekjóléti szolgálatot akar kialakítani az intézményében és ehhez két falat kell felhúzni és egy WC-t meg egy zuhanyzót kialakítani, akkor holnap nekilát és megcsináltatja, mert van aki segít. Ha ugyanezt Katona Gergely úr szeretné megcsináltatni, akkor elkezd dne a történet a közbeszerzést l kezdve a bizottság üléséig és ez a folyamat. Ha meg akar írni egy pályázatot és van rá egy hónap, akkor holnap nekiállhat és egy hét alatt megcsinálja. Nincsenek bizottságok és nincs más, ez az egyik el ny. Egy alapítványnak nagyon sok lehet sége van arra, hogy támogatót találjon. Ez pénz kérdése, mert pénzt ad, ha adólevonási lehet séget kap az alapítványtól és ezért nagyon szívesen válogat.

10 Keller László kéri a Képvisel -testület tagjainak további kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Miután a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, határozathozatalra kéri a Képvisel testület tagjait. Határozathozatal el tt idézi az SZMSZ 36. -át: Az Önkormányzati Törvény 14. (2) bekezdésre figyelemmel a Képvisel -testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Települési képvisel köteles bejelenteni a személyes érintettséget a kizárásról. A kizárásról az érintett kezdeményezésére, vagy bármely képvisel, illetve a polgármester javaslatára a Képvisel -testület min sített többséggel dönt. A kizárt települési képvisel t a határozatképesség szempontjából jelenlév nek kell tekinteni. Mindezek alapján megkérdezi dr. Somogyvári Gyula képvisel urat, kíván-e szavaztatni err l. Dr. Somogyvári Gyula név szerinti szavazást kezdeményez. Keller László kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy dr. Somogyvári Gyula képvisel úr határozathozatalból történ kizárásáról név szerinti szavazással döntsenek, az az gombot nyomja meg. Határozathozatalkor 18 f van jelen. A szavazás eredménye: Közbens döntés: Igen: 18 (egyhangú) A Képvisel -testület úgy határoz, név szerinti szavazással kíván dönteni arról, hogy dr. Somogyvári Gyula képvisel urat érintettsége miatt kizárja-e a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány kérelmével kapcsolatos határozathozatalból. (18 egyhangú) Keller László megállapítja, hogy a Képvisel -testület 18 tagja csatlakozott dr. Somogyvári Gyula képvisel úr kezdeményezéséhez, ezért az SZMSZ értelmében név szerinti szavazást rendel el. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány kérelmével kapcsolatos határozathozatalból érintettsége miatt kizárják dr. Somogyvári Gyula képvisel urat,, az a név szerinti szavazásnál nel szavazzon. Dorka Ágnes urnából húzza a képvisel k nevét és kéri szavazataikat. Csuka Attila Papp Béla Elek Sándor Gáldi György Rothauszky Györgyné Dr. Gy rfi László Pekk József Ficsór Bálint Gyarmati Mihály Dr. Szedlay Gyöngyi Hámoriné Olár Mária Fürész János Géczy Krisztián Vokány Erika tartózkodik

11 Keller László Hajdu Ferenc Palkóné Szabó Gabriella Döntéshozatalkor 18 f van jelen. A szavazás eredménye: Igen: 5 Ellene: 11 Tartózkodás: 1 Nem szavazott: dr. Somogyvári Gyula Közbens döntés: A Képvisel -testület név szerinti szavazás során úgy határozott, hogy érintettsége miatt a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány kérelmér l történ határozathozatalból kívánja kizárni dr. Somogyvári Gyula képvisel urat. (5, 11 ellene, 1 tartózkodás, 1 szavazott) Keller László a határozati javaslatról kéri a Képvisel -testület döntését. Ennél név szerinti szavazást kezdeményez. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy név szerinti szavazással döntsenek a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány kérelmér l, az az gombot nyomja meg. Döntéshozatalkor 18 f van jelen. A szavazás eredménye: Közbens döntés: Igen: 17 Ellene: Tartózkodás: 1 A Képvisel -testület úgy határoz, hogy név szerinti szavazással kíván dönteni a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány kérelmével kapcsolatos határozati javaslatról. (17, 1 tartózkodás) Keller László megállapítja, hogy a Képvisel -testület 17 tagja csatlakozott kezdeményezéséhez, ezért az SZMSZ értelmében név szerinti szavazást rendel el. Ismerteti a határozati javaslat szövegét. Eszerint Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képvisel testülete úgy dönt, hogy a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére a szolgáltatásokra vonatkozó közösségi értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás kidolgozása kapcsán biztosítani kell azt, hogy a szolgáltatás színvonala a jelenlegihez képest ne csökkenjen, az Önkormányzat folyamatos és preventív kontrollt gyakorolhasson. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az a név szerinti szavazásnál nel szavazzon. Dorka Ágnes urnából húzza a képvisel k nevét és kéri szavazataikat. Pekk József Dr. Gy rfi László Géczy Krisztián Fürész János Hajdu Ferenc

12 Keller László Vokány Erika Gyarmati Mihály Hámoriné Olár Mária Dr. Szedlay Gyöngyi Palkóné Szabó Gabriella Rothauszky Györgyné Gáldi György Elek Sándor Papp Béla Csuka Attila Dr. Somogyvári Gyula Ficsór Bálint Határozathozatalkor 18 f van jelen. A szavazás eredménye: 183/2007. (V. 24.) ÖK: Igen: 13 Ellene: 5 Tartózkodás: 0 A Képvisel -testület úgy dönt, hogy 1. a Családsegít - és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére a szolgáltatásokra vonatkozó közösségi értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. 2. A közbeszerzési eljárás kidolgozása kapcsán biztosítani szükséges, hogy a.) a szolgáltatás színvonala a jelenlegihez képest ne csökkenjen, b.) az Önkormányzat folyamatos és preventív kontrollt gyakorolhasson. (13, 5 ellene) Határid : azonnal Felel s: jegyz Keller László az SZMSZ alapján ügyrendi javaslatot terjeszt a Képvisel -testület elé. Azt indítványozza, hogy az ülést 21,00 óráig hosszabbítsák meg. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az gombot nyomja meg. Döntéshozatalkor 18 f van jelen. A szavazás eredménye: Közbens döntés: Igen: 17 Ellene: 1 Tartózkodás: 0 A Képvisel -testület úgy határoz, hogy ülését 21,00 óráig meghosszabbítja. (17, 1 ellene)

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

11.) Napirend: Fejlesztési célú hitel felvételéhez közbeszerzési pályázat kiírása

11.) Napirend: Fejlesztési célú hitel felvételéhez közbeszerzési pályázat kiírása 11.) Napirend: Fejlesztési célú hitel felvételéhez közbeszerzési pályázat kiírása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a BFB, a JÜB, valamint a PGB tárgyalta.

Részletesebben

18.) Napirend: Géczy Krisztián önálló képvisel i indítványa. Törökbálint játszótér program

18.) Napirend: Géczy Krisztián önálló képvisel i indítványa. Törökbálint játszótér program 18.) Napirend: Géczy Krisztián önálló képvisel i indítványa. Törökbálint játszótér program Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a BFB, valamint az OKSB tárgyalta.

Részletesebben

29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok

29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok 29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok Keller László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy egyel re a rendeletet fogadták el. Az el terjesztést a JÜB,

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Jóléti és Ügyrendi Bizottságának február 18-án (szerdán) órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Jóléti és Ügyrendi Bizottságának február 18-án (szerdán) órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. február 18-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

10.) Napirend: A civil szervezetek és alapítványok 2006. évi támogatása

10.) Napirend: A civil szervezetek és alapítványok 2006. évi támogatása 10.) Napirend: A civil szervezetek és alapítványok 2006. évi támogatása Turai István tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést a PB tárgyalta. Felkéri Gáldi György képviselő urat,

Részletesebben

16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása

16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása 16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a JÜB, a PGB, valamint

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása

23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása 23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a TFKB tárgyalta. Felkéri Gyarmati Mihály

Részletesebben

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve 4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve Turai István tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a Szabályozási Tervet a TTKB és a JÜB tárgyalta. A JÜB elfogadásra, míg a TTKB elutasításra javasolta

Részletesebben

1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére

1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére 1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a BFB, a JÜB, az OKSB, a PGB, valamint a SZEB tárgyalta.

Részletesebben

J e g y z k ö n y v. Tanácskozási joggal jelen van: Dorka Ágnes jegyz, Schliesshahn Henrikné aljegyz

J e g y z k ö n y v. Tanácskozási joggal jelen van: Dorka Ágnes jegyz, Schliesshahn Henrikné aljegyz Törökbálint Város Önkormányzata J e g y z k ö n y v Amely készült Törökbálint Város Önkormányzatának 2007. augusztus 30-án megtartott képvisel-testületi ülésén, a Munkácsy Mihály Mveldési Ház tanácskozótermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása

1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása 1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása Keller László elmondja, hogy ez egy olyan napirend, amelyet a testület egyszer már döntéssel lezárt. Az SZMSZ szerint tehát arról kell

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

21/d.) Konténer óvoda létesítése

21/d.) Konténer óvoda létesítése 21/d.) Konténer óvoda létesítése Keller László elmondja, hogy a költségvetési tárgyalásnál már érintették a konténer óvodát. A testület azt kérte, hogy kerüljön bemutatásra, hogy milyen módon valósítható

Részletesebben

19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok

19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok 19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a témával kapcsolatban újabb kiegészítés nincs, egy kiegészít levél került kiosztásra,

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

23. Csuka Attila képvisel interpellációja az önkormányzat jogi képviseletének ellátásával kapcsolatban

23. Csuka Attila képvisel interpellációja az önkormányzat jogi képviseletének ellátásával kapcsolatban 23. Csuka Attila képvisel interpellációja az önkormányzat jogi képviseletének ellátásával kapcsolatban Csuka Attila felolvassa interpellációját: Közpénzek a jogi képviselet körében. A képvisel testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J e g y z k ö n y v. Tanácskozási joggal jelen van: Dorka Ágnes jegyz, Schliesshahn Henrikné aljegyz

J e g y z k ö n y v. Tanácskozási joggal jelen van: Dorka Ágnes jegyz, Schliesshahn Henrikné aljegyz Törökbálint Nagyközség Önkormányzata J e g y z k ö n y v Amely készült Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 2007. április 26-án megtartott képvisel-testületi ülésén, a Munkácsy Mihály Mveldési Ház tanácskozótermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

22.) Napirend: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása

22.) Napirend: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 22.) Napirend: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása Keller László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy rendkívül fontos az, hogy a mai nap döntésre jussanak, mert a civil szervezetek

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZ KÖNYV Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak : Kómár Jánosné polgármester Baranyi Gusztáv képvisel Cselovszki

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

22.) Napirend: Önálló képvisel i indítványok Csuka Attila Tó-parkkal kapcsolatos javaslata

22.) Napirend: Önálló képvisel i indítványok Csuka Attila Tó-parkkal kapcsolatos javaslata 22.) Napirend: Önálló képvisel i indítványok Csuka Attila Tó-parkkal kapcsolatos javaslata Csuka Attila röviden összefoglalja az el zményeket. A tavalyi év során hosszas munkával megalkották a Tó-park

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képvisel testületb l:

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8. számú jegyzőkönyv április 20. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8. számú jegyzőkönyv április 20. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8. számú jegyzőkönyv 2011. április 20. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 109/2011./IV.20./kt.határozat: - 2011.április 20-i rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

12.) Napirend:Szociálisan hátrányos helyzet középiskolai és fels fokú képzésben résztvev tanulók ösztönz támogatása

12.) Napirend:Szociálisan hátrányos helyzet középiskolai és fels fokú képzésben résztvev tanulók ösztönz támogatása 12.) Napirend:Szociálisan hátrányos helyzet középiskolai és fels fokú képzésben résztvev tanulók ösztönz támogatása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést az OKSB,

Részletesebben

34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése

34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése 34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése Keller László kéri a Képvisel -testület tagjainak a beszámolóval kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Rothauszky

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

29.) Napirend: Anna-hegy M0 melletti terület ivóvíz és szennyvízcsatorna létesítés költségkalkulációjának bemutatása

29.) Napirend: Anna-hegy M0 melletti terület ivóvíz és szennyvízcsatorna létesítés költségkalkulációjának bemutatása 29.) Napirend: Anna-hegy M0 melletti terület ivóvíz és szennyvízcsatorna létesítés költségkalkulációjának bemutatása Turai István tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a BFB,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-én 10 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 4/2011. (I. 14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 4-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v a Közoktatás-politikai Tanács 2008. február 5-én, kedden, 10 órakor az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest V., Szalay u. 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y zőkönyv KOL-7/2011. (KOL-8/2010-2014.)

J e g y zőkönyv KOL-7/2011. (KOL-8/2010-2014.) KOL-7/2011. (KOL-8/2010-2014.) J e g y zőkönyv Az Országgyűlés Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én 16.15 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00 Iktatószám: 327-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30. napján 16:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

16.) Napirend: Tájékoztatók, beszámolók, egyebek

16.) Napirend: Tájékoztatók, beszámolók, egyebek 16.) Napirend: Tájékoztatók, beszámolók, egyebek Keller László tájékoztatni kívánja a Képvisel -testület tagjait az alakuló ülés óta eltelt id ben végzett munkáról. Elmondja, hogy az alakuló Képvisel -testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2013. április 18-án tartott Szigetbecse Község Képviselő-testülete és Makád Község Képviselő-testülete által tartott együttes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben