Óvodai tevékenységek. tervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodai tevékenységek. tervezése"

Átírás

1 Óvodai tevékenységek tervezése - a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek tervezetei az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2 Tartalom MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK...3 VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK...16 ÉNEK-ZENEI TANSZÉK...28 TESTNEVELÉSI TANSZÉK...39 MATEMATIKA TANSZÉK...50 TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK...67 IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK...90 Megfigyelési szempontok az elemzéshez

3 MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, o./ Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése A természetből gyűjtött termésekből, ágakból kincses sarok kialakítása Néhány részlet felidézése Móra Ferenc A didergő király című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél TÉLSUSOGÓ /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó és 74. o./ Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak: A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. 1. Esztétikai nevelés 3

4 A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. A szép iránti fogékonyság felébresztése, a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. 2. Anyanyelvi nevelés, beszéd- és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével, zenei hatású kifejezőeszközökkel, szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség, a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. A vers hangutánzó szavaival, különleges szóösszetételeivel, mozgásképzetet keltő igéivel, melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. A találós kérdésekben, szólásokban, anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések, humoros elemek érzékeltetése. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre, a helyes artikulációra, a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. A gyermekek élmény- és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. 3. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással, a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével, a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. A közös mondókázással, versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. 4. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek, példaértékű magatartásformák elősegítése. 5. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák, a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek, emlékképek és képzetek előhívása. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének, emlékezetének, képzeletének fejlesztése. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra, érzékletes nyelvi formákra, kifejező mozzanatokra, összefüggésekre figyel fel./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. A vers ritmusának, képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés, magyarázat, bemutatás, szemléltetés, ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények, szalag, rajzlapok, színes papírok, könyvek, színezős lapok A versélményhez kapcsolódó, integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. paci - ló, stb. Találós kérdés Kocsit, hintót, ekét húzok, hátamra ülsz és vágtatok Szólások: illa berek, nádak erek", köd előtte köd utána", köddé vált, ködbe vész". Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai, gondozási feladatok Ének - zene: Mozart: Téli utazás. 4

5 Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális, mikrocsoportos, egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára, figyelmére, az átélt tapasztalatokra, valamint a tevékenységvágyra építünk. Pl.: Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú, menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van, hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/ Állat-kitalálók: 1. Hangutánzásról, mozgásról, tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. A megfejtő lesz a következő kérdező. Egy, kettő, három, négy, kedves Pajtás, hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy, kettő, három, négy, kedves Pajtás, hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy, kettő, három, négy, kedves Pajtás, hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. Az állatot, állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. Mi siklik, tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut, vágtat, trappol? A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése, összefűzése. Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb.) Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő december lapjának kiszínezése. Beszélgetés a tél örömeiről. A tartalom feldolgozásának várható menete I. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-, előadástechnikai, metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer, háromszor. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. /Folyamatos értékelés, dicséret, biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás, sejtelmes hangszín. Csing-ling-ling száncsengő, 3 II 3 a A magas magánhangzók puha, lágy hangzásúak. Az ng nazális hangkapcsolatok zeneisége. Száncsengő csing-ling-ling, 3 II 3 b Fülbemászó, játékos zenei ritmus, a témavariálás játéka, a folyamatos páros rímek békéje, a beszédtempó variálása, gyorsítás-lassítás. Tél öblén halkan ring. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos, verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / / 5

6 Földobban két nagy ló 3 II 3 c A hangfestő, hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása Kop-kop-kop nyolc patkó, 3 II 3 c 21 szótag mély magánhangzója, komolyabb hangulat hordozója Nyolc patkó kop-kop-kop, 3 II 3 d Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai, hangerőváltás Csönd zsákból hangot lop. 3 II 3 d Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága, békéje Szétmálló hangerdő 3 II 3 e Lebegő, siklást érzékeltető ritmus. A közelgő képsor távolodóra vált, a hangerő csökkentése, szünetpárok alkalmazása Csing-ling-ling száncsengő, 3 II 3 e A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. Száncsengő csing-ling-ling, 3 II 3 f A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Tél öblén távol ring. 3 II 3 f Az elfutó élmény, az egyes távolodó szán, a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás II. Az új vers hangulatához kapcsolható, ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. /Folyamatos értékelés, dicséret, biztatás/ Kiscsoportban, párban, egyénileg történő versmondás Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. Fut-szalad a Pejkó-pejló, fő a fejed Peti, Ferkó, hogy fékezd meg a Pejkót, ne borítsa föl a Ferkót, a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél, didereg a száraz levél, csúszik az út és fut a szán, mindenki új tavaszra vár. III. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. A tél jelének elkészítése. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. A további szabad játéktevékenység biztosítása. IV. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez, fejleszési lehetőségekhez: Pl: Vershallgatás: A Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása Csanádi Imre Csilingelő című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ 6

7 Csing láng ling - láng - az uccán csilingel a rakott szán, kocog vele két ló, szikrázik a szép hó, fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak. Csing - láng - ling - láng - az uccán csilingel a rakott szán. /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér. Bp. Móra Kiadó / Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható, szabályosan ismétlődő, hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető, lépegető, poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását. Az óvónői bemutatás után gyorsítással, lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo - ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp - Trapp - Trepp - Trapp Ton - Ló - Ta Ta - Trepp - Trapp - Trepp - Trapp Ton - Ló - Ta - Ta - Ton - Ló - Ta - Tó Ton - Ló - Ta - Tó - Ton - Ló - Ta - Tó - T o n - L o -T a - T ó - T o n - L o - T a - T a - Trepp -Trapp -Trepp - Trapp - T o n - L o - T a - T a - Trepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp, lovam trappolgat. Hegyen-völgyön-alagúton, nem tévedünk el az úton. Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp, lovam trappolgat. Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl. dekoráció, üdvözlőlap, apró ajándékok. A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok, ünnepi szokások. /Jelenlévő múlt. Planétás K / 7

8 Tervezetminta II. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye, ideje: bármikor, bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. Esztétikai feladatok: az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat- és szövegfonetikai eszközök, valamint a metakommunikációs elemek megfelelő, változatos alkalmazásával); esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal; az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával; a mesében rejlő szóképek, sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás, szóhalmozás, részletezés, "nyelvi arckép" stb.), gondos kiejtésével, hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával; a mesei elemek (bevezető és befejező formula, a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. 2. Anyanyelvi nevelési feladatok: a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly, hanglejtés, hangfekvés, beszédtempó stb.) változatos használatával; nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő, színes nyelvi fordulatok által; az élénkítés eszközeinek (pl: ám, no. hát, haj, istenem stb.) és az indulatszóknak nyomatékos, a mese tartalmához illeszkedő (tréfás, csodálkozó, figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése; szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas, óriási erdő szállást ver: ott száll meg, ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy.hatalmú, tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed; udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni, érdeklődni. 3. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás, a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. 4. Erkölcsi nevelési feladatok: a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre, megbecsülésre, türelemre nevelés, a közös mesehallgatással, a közös átéléssel együttes élmény nyújtása, a közösségi érzés fejlesztése. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés, bemutatás, magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek, családi fényképek 8

9 Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. Motivációs lehetőségek: Családi fényképek nézegetése, beszélgetés a családtagokról, testvérekről, családi eseményekről, a családban betöltött szerepekről, a konfliktushelyzetekről, s azok megoldási módjairól. Érzékszervfejlesztő játékok: látás, hallás, tapintás, ízlelés játékai (ld. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel, körmese (édes mese), ízskála, szinesztéziás játékok (pl. szín-íz, hang-íz összekapcsolása), asszociációs játékok (mi savanyú, édes, keserű? stb.) A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. mesetarisznya elővétele, mesepárnák elhelyezése, furulyaszó). Bejelentés: "Gyerekek, mesélni szeretnék." II. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete, esztétikai sajátosságai Az előadás módja 1. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só Volt egyszer három lánya, három országa, három egyforma alma legszebbik legjobban legidősebbikem A címet hangosan közlöm. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető, nyomatékos tagolással. A felsőfok érzékelteti a fokozást, egyre nyomatékosabban, változó hangszínnel adom elő. 2. A király kérdése: a legkisebb lány válasza a király haragja kezdette a legidősebbikem A kettőzés időtartamát, az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. leányom Tagoltan és kedvesen, lágyan ejtem ki választékosabb, archaikusabb, mint a lányom. Hát te édes leányom? Helyes hanglejtése: emelkedő ereszkedő 9

10 dallamvonal. mint galamb a tiszta búzát ahogy az emberek a sót édesapám haszontalan lélek förmedt kitakarodj! Szóképek, hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal, elkülönítetten, tagoltan hangsúlyozom képi látásmód fejlesztése. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché, amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti.: az embert). Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. Hangulatfestő elem, fontos az r hallható pörgetése. Emelkedő eső hanglejtéssel, hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos, durva felszólítást. 3. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében világgá kellett, hogy menjen elindult keserves sírás közt Mesékre jellemző mondatszerkesztés, kényszert fejez ki. Lassú beszédtempóban; a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. 4. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" szállást vert éldegélt eltelt volt A hosszú ejtésre ügyelek. Elavult szószerkezet nyomatékos, tagolt kifejezés. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki, és kifejezi a leány lelkiállapotát is - szomorú, lemondó. Összetett múlt idő, archaikus alak, "lt" tiszta ejtésére ügyelek. 5. A királykisasszony és a királyfi találkozása ki van itt Hanglejtése emelkedő eső, a kérdőszó főhangsúlyos. 10

11 meghúzódott az odúban esztendő megpillantotta nagy ijedelem hé hej egy szó nem sok, annyit sem szólt Ember-e vagy ördög? A félelem, az ijedtség állapotát halkabb hangerővel, lassabb beszédtempóval érzékeltetem. Nyomatékos archaikus alak. Finom árnyalatú, akusztikus hatása könnyedséget, bájt fejez ki. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. Hirtelen meglepődés, ijedtség, csodálkozás kifejezője, a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. Az elemek összetartozását, a tagolást érzékeltetem. Tréfás kérdés, a kötőszó vagy hangsúlyos. megijedt szörnyen Szomorú hangulatot áraszt, halk hangerőt alkalmazok. keserves könnyhullatások közt Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz, lassabb a beszédtempó. 6. Lakodalom drága aranyos-gyémántos ruhában két hetet nem várt, de még egyet sem azt gondolom Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki, a zöngés hangzókat játékosan ejtem, ezzel a zeneiséget növelem. Az első szótagok főhangsúlyosak. Erősítés, fokozás történik szóismétléssel, kötőszóismétléssel. Hármas gondolatritmus: sem, de, még, sem, hogy, még, sem, de, még, sem. Tartalmi, zenei ritmusát fejezi ki Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki, mert kiszól a mesélő, ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal. 7. Készülődés a vendégségre 11

12 tiszta valóság lelkem uram bátyám uram visszafordul édesapád szíve A minőségjelző nyomatékos ejtése. Hangsúlyos, a tisztelet és közvetlenség kifejezése. A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos, tagolt, képszerűségre törekvő előadással történik. 8. Az öreg király megérkezése a palotába fölvezette de hogy szavamat össze ne keverjem No ez volt csak az ebéd! megnyalintotta cudar sótalan Szemléletes kifejezése a tartalomnak, tagolt, hangsúlyos ejtéssel. A gyermekek felé fordulok, más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. Ereszkedő dallamvonalú. Érzelmi állapota, hangulata sajátos, megformálása egyedi. Mozzanatos ige, pattogó ritmusú. Sótalan-sótlan, a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi, érzelmi, hangulati árnyalatot mutat. 9. A király és a királykisasszony találkozása, kibékülése, jutalom nem álhatta szó nélkül megbánta volt szívéből süt-főz hej, istenem legkisebbiknek a legnagyobbikat Tömörséget fejez ki, a kettőzés hangsúlyos. A korfestés eszköze, tagoltan adom elő. Ikerszó, mindkét tag hangsúlyos. Felkiáltást, örömteli állapotot fejez ki, fokozott hangerőt igényel. Az ellentét, fokozást fejez ki. feszültségfeloldás, a mese cselekménye a megoldáshoz érkezik. Hatásszünet III. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): - érzékszervfejlesztő játékok - szoborjáték (király, királylány, erdő, odvas fa szobra) - asszociációs játék (szólánc) - lazító játék (zenehallgatás, milyen illatokat, színeket, hangokat gyűjtöttél?) 12

13 Tervezetminta III. (Dr. Daróczi Gabriella) Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye, ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység an yaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-, képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ a színek világa. Ismerkedés színekkel, árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés, amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten, gyönyörködés a virágok színében, formájában; kedvenc virág választása - indoklással. Fejlesztési feladatok: 1. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: - kezdő, és záró formula; - a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki", Virágszeműnek nevezik." senki szemének nem válna szégyenére, ha rá hasonlítana." Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mini amikor a virágok veszekednek." Gondolhatjátok, ki tett itt igazságot. b) a történetmondás építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: Na, lett érre riadalom, zenebona." Erre aztán előpattant a Búzavirág is." ' 13

14 /Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak, élményt is : ez jelent nekik, ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő mást", a formalizáltat, az esztétikait, elsősorban tehát nem fogalmi szinten./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant, rikoltozott) szavak és cselekvő, mozzanatos igék megemelésével, a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre, képekre tagolom a történetet. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem.. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé, átélhetővé; a nagyobbakat segíti az elaborálásban, a belső kép kidolgozásában, ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. A történet központi, az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: Semmi kétség. Varga Julcsa szeme olyan, mint én!" Ennek pármondata: Még hogy olyan, mint te! Olyan, mint én- mondja a Fürtös Gyöngyike. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel, erősítem nyomatékkal azért, hogy - így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet, - a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére, hogy a szín nem csali színélmény lehet, hanem viselkedést, tulajdonságot is jelölhet. Anyanyelvi nevelési feladat: a)a nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás, végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek, virág nevek, a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható, a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14

15 mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra, hogyan lehet elképzelt helyzetek, események szereplőkhöz, szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan, mások számára is élményszerűen megformálni..; Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése b)a tagolt, ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus gondolkodás működését - gondolkodási folyamatok segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése; szín = hangulat, viselkedés. c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit; a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel, hogy pl. a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak, mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel, képességeivel. 15

16 VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról, elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról, s néhány szemléletes példa arról, milyenek voltak ugyanezek régebben egy királyé, egy gazdag emberé, egy parasztemberé /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még, mi díszíti-melegíti a lakást, mint téma) függönyök, szőnyegek, párnák, ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok csíkok - pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból, mai bútorokra-lámpákra, ezek színessé, láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok, feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok, tárgyak formai különbségének megfigyelése, részletek megfigyelése (fiók, polc, fogantyú, lábak), a tapasztalatok megfogalmazása, összehasonlítás színek megfigyelése, megnevezés, színkomponálás, összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az Egyszer egy királyfi c. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás, vágás,illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: db gyűjtögetett skatulya, dobozka, háromféle méretben körülbelül (gyufás, teás, gyógyszeres, stb.). Kivágott keménypapírlapok, csíkok /támlák, lábak/, kisebb-nagyobb téglalapokra, négyzetekre, csíkokra vágott textilanyagok (vászon, zsákszövet, barnás kordok, szövetek, kismintás kartonok, mintás brokát, bársony maradékok), valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is, ollók, ragasztók. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés, bemutatás, magyarázat, beszélgetés, megfigyeltetés, értékelés, buzdítás, eligazítás, ellenőrzés 16

17 Nevelési célok, feladatok Célok Különbségek Feladatok formaérzék fejlesztése mindenkinél egy kanapé, lóca, ágy, asztal, stb. legelemibb megjelenésének konstruálása arányérzék fejlesztése nagyobbaknál a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt, a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is karakterérzék fejlesztése nagyobbaknál a részelemek formája, a választott textilanyag színe, textúrája is illeszkedik a karakterhez színérzék fejlesztése kicsiknél szín és forma kapcsolódása, különböző színek felismerése, látványa az anyagokon nagyobbaknál gazdag színhasználat, a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is, több színnel is térérzékelés fejlesztése mindenkinél a dobozok különböző oldalain való munkálkodás; a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés nagyobbaknál a külső terek belső terek különbözősége kreativitás fejlesztése mindenkinél egyéni megoldások, ötletek maga a berendezés elképzelése, létrehozása esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél a színek és anyagminőségek, a bútorformák együttes hatása, együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete taktilis érzékenység fejlesztése mindenkinél különböző felületű textilek tapintása, lesimítása finommotorika, kézizomzat fejlesztése mindenkinél munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) gondolkodás fejlesztése mindenkinél analízis-szintézis, rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével szociális viselkedésre nevelés mindenkinél egymás iránti türelem, bíztatás, egymás munkájának tisztelete testi fejlesztés mindenkinél helyes testtartás, megfelelő ülés, helyes szemtávolság Értékelési szempontok megfelelő eszközhasználat, helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása, kicsiktől ez nem elvárás, de függ az egyéni képességektől) karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel matematika 17

18 a felhasznált dobozkák, papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb, nagyobb, legnagyobb, hosszabb, rövidebb) számosság (mennyi szék, mennyi asztal stb. készül el végül) bútorformákban négyzet, téglalap megfigyelése külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ - mostani világ különbségei) anyagnevek, - fajták anyanyelv, irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi), beszélgettünk a kocsislegény, bíró, kanapé fogalmáról, a szegény lány, a gazdagabb lány viselkedéséről, stb. mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. ének-zene Az alkotótevékenység vége felé mikor már sok munka elkészült hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). Énekelhetünk úgy is, ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket, de javasolhatunk is. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló), kibomló hajak rendezése, kézmosás, stb.. I. Kezdő szakasz Motiváció A tevékenység várható folyamata Beszélgetés, képválogatás a gyerekekkel, emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. Most képválogatás, csoportosítás képeslapokkal (pl. múzeumi képeslapok, megfelelő könyvekből lefotózott, újságokból kivett képek), melyek egy-egy bútort mutatnak. Melyik lehet a parasztházikóban, melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj, ha nehezebben megy még nekik, fő, hogy lássák a példákat, formákat, s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat, nem csupa szegényes bútort.) Beszéltünk már arról, hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban, amiben mindent magunk készítünk el. Nagyon érdekes bábszínház lesz, kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához, de ez mégis más lesz, meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. Nézzétek, itt már előkészítettem a színpadokat, de még üresek. Készítsünk bútorokat a szobába, ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit, és a gazdag lányét is rendezzük be! Megmutatom a paravánt, amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött színházas függöny van, előttük pedig kis távolságban két asztalka. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart a szegény lány szobája, a másik egy díszesebb, színesebb, de nem cicomás anyaggal földig takart a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része.) Ún. asztali bábjáték történik majd, a bútorok díszletezik a két helyszínt, s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne, az asztalkák mögött állva, bábozni, amit először majd megmutatok nekik. 18

19 Könnyen előfordulhat, hogy többen majd letérdelve, vagy kucorodva, mégis az asztal takarásában fognak bábozni,az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot, de ez sem baj. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat, letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek, stb.. Felidézzük, milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé, lóca, kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még, hogy szoba legyen. Megmutatom a skatulyákat, papírformákat, összehasonlítjuk a méreteket. Néhány kérdést felteszek, melyikből milyen bútort lehetne csinálni, egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. Célkitűzés, feladat megértetése Megbeszéljük, hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni, s azt is, hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban, mert többször is be lehet rendezni a szobákat, lehet cserélgetni, többször is el lehet majd játszani. Az anyagok már csoportosítva vannak kis, lapos kosarakban. Mielőtt kivennék belőlük, kérdezem, hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz, és melyikből a gazdagabb, cifrább lány szobájához. (Saját munkájuknál nem gátolom majd, ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl, legfeljebb kérdéseket teszek fel neki.) Bemutatom, hogy a textilcsíkokat, -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. Először egy támlát veszek ki, beragasztózom, rá a textilt, aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet, de hangsúlyozom, hogy minden oldalát fedjék be, csak az alját és a hátát nem. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket, a hátához ragasztjuk majd a támlát. Mutatom, hogy jól simítsák rá az anyagot). Ezután összeragasztom a két részt. Azt is megmutatom, hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le, vagy hajtjuk át a másik oldalra, illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. Találjátok ki, hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt, széket, lócát, ládát, kanapét, ágyat?talán szekrényt is? Találjátok ki, hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd, aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. Akkor lesz jó az ötlet, ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába! II. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket, melyek már a közelben vannak, odaadom, illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. Gondozási feladatok. Folyamatosan motiválok (dicséret, beszélgetés, bíztatás, énekelhetünk is, amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). Nagyobbaknak, ügyesebbeknek javasolhatom, hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát, amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. Az asztalhoz javasolhatom, hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani, de ha valaki lábakat képzel hozzá, előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is, főleg a szegény lány szobája esetén. Ha előkerülnek egyéni ötletek pl. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort, vagy kerek asztalt, akkor igyekszünk közös erővel, de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük, hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez, de más játékhoz használható. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot, a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését.) Aki elkészült, a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. 19

20 III. Befejezés Folyamatos tisztálkodás, rendrakás (zenehallgatás). Gyönyörködés a már összeálló, színpadra helyezett díszletekben. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne, hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb. Javaslat egyéb játéktevékenységekre. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik, a csoport egyéniségeinek, kitartásának, lelkesültségének stb. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt, akihez kedve van, s pl., a nagyobbak, bemutatják a játékot, mint bábszínházat, a nézőknek a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van, a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ - vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja, kipróbálhatja akinek kedve van. Vagy, egy hagyományosabb megoldásban, egy tevékenység alkalmával, a kisebbek pl. sík díszleten munkálkodnak festéssel, ragasztással /díszesebb ház, szegényesebb házikó, esetleg mégis belső tér, néhány sík bútorral jelezve,falat is mutatva ha igénylik/, míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak, s készítik el, akár egyszerűen kialakított fakanálbábként, takarásos paravános játékhoz. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató paravánkeretet is,amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal, a nézőktől mégjobban elkülönített színpadtérben. 20

PEDAGÓGIAI PROGRAM SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE. Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető

PEDAGÓGIAI PROGRAM SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE. Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. március Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető gondolatok... 4 2.

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

Pedagógiai Program Kazinczy Körúti Óvoda Gödöllő 2013

Pedagógiai Program Kazinczy Körúti Óvoda Gödöllő 2013 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS ALAPELVEI Pedagógiai Program 1.1. A köznevelési törvény alapelvei Az egész életen át való tanulás igényének felkeltése. A hátrányos megkülönböztetés tilalma. A gyermek mindenekfelett

Részletesebben

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. T A R T A L O M oldal 1. Bemutatkozás 3 1.1. Az óvoda személyi feltételei 4 1.2. Az óvoda tárgyi feltételei 4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAM MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAMJA

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ..5 Bakonycsernyei Evangélikus Óvoda helyi Környezet szeretetére nevelő pedagógiai

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL Az újabb lélektan meggyőzően fejti ki, hogy a nevelésben a 3-7 éves kor sokkal fontosabb a következő éveknél. A mit ez a kor elront, vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet. Ezekben az években eldől

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Adatok Intézmény neve: Hajnalcsillag Baptista Óvoda Székhelye: 2364 Ócsa, Damjanich u. 31 Alapítója és fenntartója: Ócsai Baptista Gyülekezet

Részletesebben

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. 39. ÉP TESTBEN SZÉP LÉLEK Óvodánk helyi nevelési programja Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1. Előszó Az alkotószellemű pedagógusokra a nevelési

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés TÁMOP 3.1.4. -08/2-2009-0022 TÁMOP 3. 1. 4.-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat Megvalósító intézmény Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda És Művészetoktatási

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles! Csukás István Mozgás Játék Öröm Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja 1091 Budapest, Hurok u. 9. TARTALOM I. Bevezető 2. II. Gyermekkép, Óvodakép 1. Gyermekkép

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája 1062 Budapest, Bajza u. 46. Óvodánk adatai Neve: Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája Címe: 1062 Budapest, Bajza u. 46. Telefon:

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó PÁLYÁZAT OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó Pályázó: Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Madarász Viktor Tagóvoda Lila csoport Budapest, 2012. május 10. Juráncsik Tünde óvodapedagógus

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben