Óvodai tevékenységek. tervezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodai tevékenységek. tervezése"

Átírás

1 Óvodai tevékenységek tervezése - a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek tervezetei az ELTE TÓK oktatóinak és hallgatóinak anyagait szerkesztette: Dr. Szarka Júlia

2 Tartalom MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK...3 VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK...16 ÉNEK-ZENEI TANSZÉK...28 TESTNEVELÉSI TANSZÉK...39 MATEMATIKA TANSZÉK...50 TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK...67 IDEGEN NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK...90 Megfigyelési szempontok az elemzéshez

3 MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tervezetminta I. (Bereczkiné Z. Anna) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés A tevékenység helye, ideje: bárhol téli időszakban A tevékenység irányítója: xy Korcsoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: mese-vers A tevékenységi tartalma: Új vers: Weöres Sándor: Száncsengő /Lelőhely: Bóbita kötet: Móra Könyvkiadó, o./ Ismert mondókák: Ferkó és a Pejkó, Évszakdicsérő /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó Budapest, o. és 111. o./ Az irodalmi tevékenység előzményei: Az új vers esztétikumának befogadásához megfelelő hangulati elemek felelevenítése. Pl.: Az óvoda környékén tett séta során a téli táj megfigyelése A természetből gyűjtött termésekből, ágakból kincses sarok kialakítása Néhány részlet felidézése Móra Ferenc A didergő király című meséjéből. (A ritmikusan, refrénszerűen visszatérő szakaszzáró mondatok ismétlése.) A beszédszervi mozgás ügyesítésére beszédhallást és figyelmet serkentő feladatok (fonéma-differenciálás: toppan koppan, hanggyakorlatok: a természetben előforduló magas - mély hangok.) Az előző hetekben megismert mondókák, versek: SZÉLFÚJÓ JÁTÉKOK ÉVSZAK KITALÁLÓ A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu havat sepert, hó fújta be a hegyeket. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu jeget lehelt, jégcsapos lett minden eresz. A szélúrfi sziszegve fújt, fi-fu, fi-fu jegesen fújt, fi-fu, fi-fu hóbuckát fújt, minden gyermek hóembert gyúrt. (Tél) Havas esőt hord a szél, mesét mond a téli éj. Mesét mesél, útra kél, bekopog a fagyos szél. Susog, susog, itt a tél, süvít, süvölt már a szél ember, állat fázik, fél TÉLSUSOGÓ /Lelőhely: Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés. Múzsák Közművelődési Kiadó és 74. o./ Az irodalmi alkotásból adódó nevelési lehetőségek - fejlesztési tartalmak: A gyermekvers az esztétikai hatások segítségével biztosítja a gyermeki személyiség sokoldalú formálását. 1. Esztétikai nevelés 3

4 A valóság esztétikumának felismertetése az irodalom sajátos eszközeivel. A szép iránti fogékonyság felébresztése, a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása a gyermekvers művészi hatásaival. 2. Anyanyelvi nevelés, beszéd- és kommunikációs képességének fejlesztése A vers nyelvezetével, zenei hatású kifejezőeszközökkel, szókincsbővítéssel a gyermeki kifejezőkészség, a nyelvtanilag helyes beszéd fejlesztése. A vers hangutánzó szavaival, különleges szóösszetételeivel, mozgásképzetet keltő igéivel, melléknévi igeneveivel a gyermeki szókincs fejlődésének elősegítése. A találós kérdésekben, szólásokban, anyanyelv-fejlesztő játékokban előforduló népies-régies kifejezések, humoros elemek érzékeltetése. A mondókák és versek mondogatásakor a tiszta hangképzésre, a helyes artikulációra, a magyar nyelvi hangsúlyviszonyok pontos használatára való ösztönzés. A gyermekek élmény- és tapasztalat gazdagságának biztosítása változatos beszédszituációk megvalósításával. 3. Érzelmi nevelés A helyes hangsúlyozással, a vers ritmusának megfelelő érzékeltetésével, a rímvárás örömével a gyermekek érzelmeit gazdagító versélmény nyújtása. A közös mondókázással, versmondással az irodalom szeretetének elmélyítése. A kapcsolatteremtő képesség igényének ösztönzése. 4. Erkölcsi nevelés A vers bemutatásakor a gyermekekben keletkezett élmények nyomán létrejött esztétikai hatásokkal erkölcsi érzelmek, példaértékű magatartásformák elősegítése. 5. Értelmi nevelés A szinkretikus sémák, a szóingerek aktivizálásával az előzően szerzett ismeretek, emlékképek és képzetek előhívása. Az igény szerinti versismétléssel a gyermekek figyelmének, emlékezetének, képzeletének fejlesztése. /A bemutatott vers érzékelése folyamán az esztétikai hatásokat befogadó gyermek a szókapcsolatokra, érzékletes nyelvi formákra, kifejező mozzanatokra, összefüggésekre figyel fel./ A megfelelő motivációval a gyermek önkéntelen figyelmének megragadása. A vers ritmusának, képanyagának szuggesztív bemutatása révén a szándékos figyelem elmélyítése. A vers segítségével az eddig elraktározott képzetek új képbe történő szintetizálása. A mondókák felidézése során az emlékezés tartósságának a reproduktív és kiegészítő fantázia mozgósításával történő fejlesztése. A tevékenység folyamatában alkalmazott módszerek: beszélgetés, magyarázat, bemutatás, szemléltetés, ismétlés A tevékenység során alkalmazott eszközök: Termények, szalag, rajzlapok, színes papírok, könyvek, színezős lapok A versélményhez kapcsolódó, integritást biztosító tevékenységek: Anyanyelvi nevelés szókincsbővítéssel: odú: természetes úton keletkezett üreg" Anyanyelvi játék: Mondd ugyanazt másképpen!" Pl. paci - ló, stb. Találós kérdés Kocsit, hintót, ekét húzok, hátamra ülsz és vágtatok Szólások: illa berek, nádak erek", köd előtte köd utána", köddé vált, ködbe vész". Vizuális nevelés: a téli évszak jellemző színei Természettudományos ismeretek: az állatok tulajdonságai, gondozási feladatok Ének - zene: Mozart: Téli utazás. 4

5 Az irodalmi tevékenység során várható szervezési feladatok: Az irodalmi élmények befogadásához megfelelő helyszín biztosítása /pl.: a könyvespolc előtti szabad területen/ Munkaforma: frontális, mikrocsoportos, egyéni A kezdeményezés lehetőségei: A gyermekek kíváncsiságára, figyelmére, az átélt tapasztalatokra, valamint a tevékenységvágyra építünk. Pl.: Építő játéktevékenység: A téli időszakra odú, menedék készítése az állatoknak /Kérdések: Ha nagyon hideg van, hová bújnak az állatok? Milyen menedéket építenek maguknak? Az emberek hogyan gondoskodhatnak róluk?/ Állat-kitalálók: 1. Hangutánzásról, mozgásról, tartózkodási helyről kell az állatot kitalálni. A megfejtő lesz a következő kérdező. Egy, kettő, három, négy, kedves Pajtás, hogy beszélsz? (hangutánzás) Egy, kettő, három, négy, kedves Pajtás, hogyan mégy? (mozgásutánzás) Egy, kettő, három, négy, kedves Pajtás, hová mégy? (az állatra jellemző hely megnevezése) 2. Az állatot, állatcsoportot valamilyen jellemző tulajdonságáról kell megnevezni vagy különböző állatok azonos tulajdonságát felismerni. Mi siklik, tekeredik? Mi megy nesztelenül? Mi fut, vágtat, trappol? A téli tájat megjelenítő régebbi gyermekrajzok könyvvé való rendezgetése, összefűzése. Beszélgetés a téli élményekről (Kérdések: Miért szeretjük a telet? Miért nem? Milyen a téli időjárás? stb.) Képeskönyveket nézegető csoporttal a hónapsoroló óriáskifestő december lapjának kiszínezése. Beszélgetés a tél örömeiről. A tartalom feldolgozásának várható menete I. Az új vers óvodapedagógus általi bemutatása: Weöres Sándor: Száncsengő A beszéd-, előadástechnikai, metakommunikációs eszközök megfelelő alkalmazásával az érdeklődésnek megfelelően kétszer, háromszor. A gyermekek ráérezve a ritmusra és a rímekre helyenként bekapcsolódhatnak a versmondásba. /Folyamatos értékelés, dicséret, biztatás/ SZÁNCSENGŐ Éj-mélyből fölzengő 3 II 3 a A költő pillanatnyi élménye megegyezik a gyermeki téli alapélménnyel. A váratlan metaforák meseszerűek: lágy hangindítás, sejtelmes hangszín. Csing-ling-ling száncsengő, 3 II 3 a A magas magánhangzók puha, lágy hangzásúak. Az ng nazális hangkapcsolatok zeneisége. Száncsengő csing-ling-ling, 3 II 3 b Fülbemászó, játékos zenei ritmus, a témavariálás játéka, a folyamatos páros rímek békéje, a beszédtempó variálása, gyorsítás-lassítás. Tél öblén halkan ring. 3 II 3 b Szimultán vers: ütemező hangsúlyos, verslábazó időmértékes: a molosszusok nyugalmának érzékeltetése / / 5

6 Földobban két nagy ló 3 II 3 c A hangfestő, hangutánzó szavak mozgásképzete: hangerőtöbblet alkalmazása Kop-kop-kop nyolc patkó, 3 II 3 c 21 szótag mély magánhangzója, komolyabb hangulat hordozója Nyolc patkó kop-kop-kop, 3 II 3 d Erős akusztikai elemek a folyamatosság érzékeltetésére: lópaták zörejszerű hangjai, hangerőváltás Csönd zsákból hangot lop. 3 II 3 d Verssorok: 12 sorfelező hatos kiegyensúlyozottsága, békéje Szétmálló hangerdő 3 II 3 e Lebegő, siklást érzékeltető ritmus. A közelgő képsor távolodóra vált, a hangerő csökkentése, szünetpárok alkalmazása Csing-ling-ling száncsengő, 3 II 3 e A felcserélt szókapcsolatok logikailag zárt szerkezetet hoznak létre. A zenei indítású variánsok arányos eloszlása. Száncsengő csing-ling-ling, 3 II 3 f A reális elemek tömörré préselt meseszerű kompozíciójának játékos megjelenítése Tél öblén távol ring. 3 II 3 f Az elfutó élmény, az egyes távolodó szán, a múló idő képzete: hangerő és tempóváltás II. Az új vers hangulatához kapcsolható, ismert mondókák felidézése a gyermekek önkéntes jelentkezése alapján. /Folyamatos értékelés, dicséret, biztatás/ Kiscsoportban, párban, egyénileg történő versmondás Differenciálási lehetőség: az otthon tanult téli versek önkéntes elmondása FERKÓ ÉS PEJKÓ Pejparipán Ferike meg a félős Petike. Fut-szalad a Pejkó-pejló, fő a fejed Peti, Ferkó, hogy fékezd meg a Pejkót, ne borítsa föl a Ferkót, a Petikét meg a Pejkót! ÉVSZAKDÍCSÉRŐ Hóbundában fázik a tél, didereg a száraz levél, csúszik az út és fut a szán, mindenki új tavaszra vár. III. A tevékenység hangulati lezárása: Zenehallgatás: Mozart: Téli utazás. A tél jelének elkészítése. Beszélgetés a téli évszakra jellemző színekről. A további szabad játéktevékenység biztosítása. IV. Ajánlás az irodalmi tevékenységhez kapcsolódó további élményekhez, fejleszési lehetőségekhez: Pl: Vershallgatás: A Téli mese-ház" című CD-ről az új vers meghallgatása Csanádi Imre Csilingelő című versének óvodapedagógus általi bemutatása: CSILINGELŐ 6

7 Csing láng ling - láng - az uccán csilingel a rakott szán, kocog vele két ló, szikrázik a szép hó, fiúk labdát gyúrhatnak piros lányok jujgatnak. Csing - láng - ling - láng - az uccán csilingel a rakott szán. /Lelőhelye: Kergetőző négy testvér. Bp. Móra Kiadó / Ritmusgyakorlatok: a versszöveg pontosan kimért azonos szakaszokra bontható, szabályosan ismétlődő, hosszú és rövid szótagok váltakozásával felidézzük az ügető, lépegető, poroszkáló ló patáinak hangutánzó szavakkal elért hanghatását. Az óvónői bemutatás után gyorsítással, lassítással tetszőleges ideig ismételhető a vers /da capo - ismétlés/ TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: KÉT LÓ A BETONON Trepp - Trapp - Trepp - Trapp Ton - Ló - Ta Ta - Trepp - Trapp - Trepp - Trapp Ton - Ló - Ta - Ta - Ton - Ló - Ta - Tó Ton - Ló - Ta - Tó - Ton - Ló - Ta - Tó - T o n - L o -T a - T ó - T o n - L o - T a - T a - Trepp -Trapp -Trepp - Trapp - T o n - L o - T a - T a - Trepp-Trapp-Trepp -Trapp Da capo ál fine TRAPPOLÓ Trapp-trapp-trapp, lovam trappolgat. Hegyen-völgyön-alagúton, nem tévedünk el az úton. Trapp-trapp-trapp-trapp-trapp, lovam trappolgat. Folytathatjuk a trappolást a szöveg nélkül tovább! A téli örömteli ünnepek fennkölt hangulatát emelő díszítő tárgyak készítése: pl. dekoráció, üdvözlőlap, apró ajándékok. A jeles napok néphagyományainak megelevenítése Tátrai Zsuzsa: Jeles napok, ünnepi szokások. /Jelenlévő múlt. Planétás K / 7

8 Tervezetminta II. (Gönczöl Andrea) A tevékenység megnevezése: irodalmi nevelés (5-6-7 évesek) A tevékenység helye, ideje: bármikor, bárhol A tevékenység irányítója: xy A fejlesztés tartalma: A só (Benedek Elek) A fejlesztés feladatai: 1. Esztétikai feladatok: az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével (mondat- és szövegfonetikai eszközök, valamint a metakommunikációs elemek megfelelő, változatos alkalmazásával); esztétikai élmény nyújtása a nyelvjárási ejtésmóddal; az archaikus elemek helyes kiejtésével és hangsúlyozásával; a mesében rejlő szóképek, sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések (körülírás, szóhalmozás, részletezés, "nyelvi arckép" stb.), gondos kiejtésével, hangulatának érzékeltetésével és a metakommunikatív eszközök alkalmazásával; a mesei elemek (bevezető és befejező formula, a hármas szám varázslatossága) ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmóddal. 2. Anyanyelvi nevelési feladatok: a mesében szereplő párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a szövegfonetikai eszközök (hangsúly, hanglejtés, hangfekvés, beszédtempó stb.) változatos használatával; nyelvünk tömörségének bemutatása a lényegretörő, színes nyelvi fordulatok által; az élénkítés eszközeinek (pl: ám, no. hát, haj, istenem stb.) és az indulatszóknak nyomatékos, a mese tartalmához illeszkedő (tréfás, csodálkozó, figyelemfelhívó) hangsúlyozásával a gyermeki nyelv szókincsének és szóhasználatának fejlesztése; szómagyarázattal szókincsbővítés: szellő: gyenge szél lélek: itt: ember rengeteg erdő: hatalmas, óriási erdő szállást ver: ott száll meg, ahol az éjszaka érte inas: itt: szolgáló kellemetes: kellemes délebéd: ebéd (népiesen) pecsenye: sült hús felséges: nagy.hatalmú, tisztelt személy kigyelmed: kegyelmed; udvarias megszólítás firtatni: kíváncsiskodni, érdeklődni. 3. Érzelmi nevelési feladatok: a mese tartalmához kapcsolódó szeretet érzelmének felismertetésével a megbocsátás, a megértés érzelmeinek kiváltása a gyermeki lélekben. 4. Erkölcsi nevelési feladatok: a mese mondanivalójának közvetítésével az egymás iránti megértésre, megbecsülésre, türelemre nevelés, a közös mesehallgatással, a közös átéléssel együttes élmény nyújtása, a közösségi érzés fejlesztése. Szervezeti forma: kötetlen A fejlesztés típusa: ismétlő A tervezett módszerek: beszélgetés, bemutatás, magyarázat A felhasználni kívánt eszközök: fűszerek, családi fényképek 8

9 Kidolgozás /a tevékenység várható menete/ I. Motivációs lehetőségek: Családi fényképek nézegetése, beszélgetés a családtagokról, testvérekről, családi eseményekről, a családban betöltött szerepekről, a konfliktushelyzetekről, s azok megoldási módjairól. Érzékszervfejlesztő játékok: látás, hallás, tapintás, ízlelés játékai (ld. Gabnai Katalin: Drámajátékok) pl.: az ízlelés játékai: különböző ízek felismerése csukott szemmel, körmese (édes mese), ízskála, szinesztéziás játékok (pl. szín-íz, hang-íz összekapcsolása), asszociációs játékok (mi savanyú, édes, keserű? stb.) A mesemondás szokására való utalással invitálok mesehallgatásra (pl. mesetarisznya elővétele, mesepárnák elhelyezése, furulyaszó). Bejelentés: "Gyerekek, mesélni szeretnék." II. A tartalom feldolgozásának várható menete: A mese szerkezete, esztétikai sajátosságai Az előadás módja 1. A király hívatja 3 lányát: Ki érdemli meg legszebb országát? A só Volt egyszer három lánya, három országa, három egyforma alma legszebbik legjobban legidősebbikem A címet hangosan közlöm. A bevezető formula első szava főhangsúlyos A bűvös szám (három) kiemelése érthető, nyomatékos tagolással. A felsőfok érzékelteti a fokozást, egyre nyomatékosabban, változó hangszínnel adom elő. 2. A király kérdése: a legkisebb lány válasza a király haragja kezdette a legidősebbikem A kettőzés időtartamát, az állandósult szókapcsolatot (az archaikus időalakot) egy levegővétel alatt ejtem ki. leányom Tagoltan és kedvesen, lágyan ejtem ki választékosabb, archaikusabb, mint a lányom. Hát te édes leányom? Helyes hanglejtése: emelkedő ereszkedő 9

10 dallamvonal. mint galamb a tiszta búzát ahogy az emberek a sót édesapám haszontalan lélek förmedt kitakarodj! Szóképek, hasonlatok és ezek fokozása érthető előadásmóddal, elkülönítetten, tagoltan hangsúlyozom képi látásmód fejlesztése. Megszólítás (nyomatékos ejtés) Érintkezési társulás: színekdoché, amelyben a részeket helyettesítjük az egésszel (ti.: az embert). Ügyelek a szövegek gondos ejtésére. Hangulatfestő elem, fontos az r hallható pörgetése. Emelkedő eső hanglejtéssel, hangsúlyosan adom elő ezt a nyomatékos, durva felszólítást. 3. Sorsforduló a legkisebbik királykisasszony életében világgá kellett, hogy menjen elindult keserves sírás közt Mesékre jellemző mondatszerkesztés, kényszert fejez ki. Lassú beszédtempóban; a szomorúság átélését pedig hangszínemmel és metakommunikációval fejezem ki. 4. A királykisasszony bolyongása az erdőben "onnan" szállást vert éldegélt eltelt volt A hosszú ejtésre ügyelek. Elavult szószerkezet nyomatékos, tagolt kifejezés. A gyakorítóképzős igealak kicsinyítést fejez ki, és kifejezi a leány lelkiállapotát is - szomorú, lemondó. Összetett múlt idő, archaikus alak, "lt" tiszta ejtésére ügyelek. 5. A királykisasszony és a királyfi találkozása ki van itt Hanglejtése emelkedő eső, a kérdőszó főhangsúlyos. 10

11 meghúzódott az odúban esztendő megpillantotta nagy ijedelem hé hej egy szó nem sok, annyit sem szólt Ember-e vagy ördög? A félelem, az ijedtség állapotát halkabb hangerővel, lassabb beszédtempóval érzékeltetem. Nyomatékos archaikus alak. Finom árnyalatú, akusztikus hatása könnyedséget, bájt fejez ki. Nyomatékosan hangsúlyosan ejtem. Hirtelen meglepődés, ijedtség, csodálkozás kifejezője, a nyomatékos ejtést mimikai eszközökkel erősítem. Az elemek összetartozását, a tagolást érzékeltetem. Tréfás kérdés, a kötőszó vagy hangsúlyos. megijedt szörnyen Szomorú hangulatot áraszt, halk hangerőt alkalmazok. keserves könnyhullatások közt Az alliteráció szintén szomorúságot tükröz, lassabb a beszédtempó. 6. Lakodalom drága aranyos-gyémántos ruhában két hetet nem várt, de még egyet sem azt gondolom Melléknévhalmozás a tartalmi erősítést fejez ki, a zöngés hangzókat játékosan ejtem, ezzel a zeneiséget növelem. Az első szótagok főhangsúlyosak. Erősítés, fokozás történik szóismétléssel, kötőszóismétléssel. Hármas gondolatritmus: sem, de, még, sem, hogy, még, sem, de, még, sem. Tartalmi, zenei ritmusát fejezi ki Megkülönböztető hangszínnel ejtem ki, mert kiszól a mesélő, ezzel a kontaktust tartja fenn a hallgatósággal. 7. Készülődés a vendégségre 11

12 tiszta valóság lelkem uram bátyám uram visszafordul édesapád szíve A minőségjelző nyomatékos ejtése. Hangsúlyos, a tisztelet és közvetlenség kifejezése. A megbocsátás szemléletes kifejezése nyomatékos, tagolt, képszerűségre törekvő előadással történik. 8. Az öreg király megérkezése a palotába fölvezette de hogy szavamat össze ne keverjem No ez volt csak az ebéd! megnyalintotta cudar sótalan Szemléletes kifejezése a tartalomnak, tagolt, hangsúlyos ejtéssel. A gyermekek felé fordulok, más hangszínnel és hangerővel ejtem ki. Ereszkedő dallamvonalú. Érzelmi állapota, hangulata sajátos, megformálása egyedi. Mozzanatos ige, pattogó ritmusú. Sótalan-sótlan, a fosztóképző a stílust változatosabbá teszi, érzelmi, hangulati árnyalatot mutat. 9. A király és a királykisasszony találkozása, kibékülése, jutalom nem álhatta szó nélkül megbánta volt szívéből süt-főz hej, istenem legkisebbiknek a legnagyobbikat Tömörséget fejez ki, a kettőzés hangsúlyos. A korfestés eszköze, tagoltan adom elő. Ikerszó, mindkét tag hangsúlyos. Felkiáltást, örömteli állapotot fejez ki, fokozott hangerőt igényel. Az ellentét, fokozást fejez ki. feszültségfeloldás, a mese cselekménye a megoldáshoz érkezik. Hatásszünet III. Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint): - érzékszervfejlesztő játékok - szoborjáték (király, királylány, erdő, odvas fa szobra) - asszociációs játék (szólánc) - lazító játék (zenehallgatás, milyen illatokat, színeket, hangokat gyűjtöttél?) 12

13 Tervezetminta III. (Dr. Daróczi Gabriella) Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenységi forma neve: Irodalmi nevelés A tevékenységi forma helye, ideje: A tevékenység vezetője: név A tevékenységben részt vevők kor szerinti összetétele: vegyes A tevékenység an yaga: Lázár Ervin: Virágszemű A tevékenység során alkalmazott módszer: bemutatás A választott irodalmi anyagon alapuló komplex készség-, képességfejlesztést célzó tevékenységre motiváló lehetőségek (mint a fejlesztés előzményei): Az irodalom foglalkozást megelőző napokban 1. Vizuális nevelés keretein belül: Ezerszínű világ a színek világa. Ismerkedés színekkel, árnyalatokkal (Integrációs lehetőség: anyanyelvi képességfejlesztés, amennyiben a szavak szintjén a színnevekkel bővítjük a gyerekek szókincsét) 2. Környezetismeretei nevelés keretein belül látogatás egy virágkertészetben vagy a Margitszigeten, gyönyörködés a virágok színében, formájában; kedvenc virág választása - indoklással. Fejlesztési feladatok: 1. Esztétikai nevelési feladat: a) A meseformát érzékletessé tevő eljárásokkal esztétikai élmény nyújtása: - kezdő, és záró formula; - a hallgatót a történethallgatásba bevonó és ott megtartani igyekvő eljárások: Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki", Virágszeműnek nevezik." senki szemének nem válna szégyenére, ha rá hasonlítana." Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mini amikor a virágok veszekednek." Gondolhatjátok, ki tett itt igazságot. b) a történetmondás építkező" jellegét érzékletessé tevő eljárások: ok-okozati viszonyokat (a történetszövést) jelölő nyelvi megoldások: Na, lett érre riadalom, zenebona." Erre aztán előpattant a Búzavirág is." ' 13

14 /Megjegyzés: a kis-és középsős korú gyerekek elsősorban a fenti eljárásokhoz szorosan hozzátartozó intonációs minták alapján tájékozódnak, élményt is : ez jelent nekik, ebben élik meg a mindennapi nyelvhasználattól eltérő mást", a formalizáltat, az esztétikait, elsősorban tehát nem fogalmi szinten./ c) A különféle virágszereplők fellépését jelölő hangutánzó (felcsattant, rikoltozott) szavak és cselekvő, mozzanatos igék megemelésével, a történő jelleg hangsúlyozásával jelenetekre, képekre tagolom a történetet. Ekként a szereplők egyénítését Is segítem.. /Megjegyzés: A tagolás a kisebbek számára éppen a történet folyamatosságát teszi könnyebben érzékelhetővé, átélhetővé; a nagyobbakat segíti az elaborálásban, a belső kép kidolgozásában, ami az élménygondolkodás szakaszában álló gyerekek befogadó munkájára jellemző elsősorban./ d) A fordulatokkal kapcsolatos személyes állásfoglaláson túl a mesélő alakja az egyenes és függő beszéd jól érzékelhető elkülönítésével tehető még érzékletesebbé. A szemléletesség eszközei közül a hasonlat alakzata különféle de egy bizonyos szempontból mégis közel álló jelenségeket rendel egymáshoz. A történet központi, az események során a meséi bonyodalmat is keltő hasonlata a következő: Semmi kétség. Varga Julcsa szeme olyan, mint én!" Ennek pármondata: Még hogy olyan, mint te! Olyan, mint én- mondja a Fürtös Gyöngyike. Mindkét felkiáltást megemelem hangszínnel, erősítem nyomatékkal azért, hogy - így tegyem érzékletessé a kicsik számára a hasonlító szerkezetet, - a nagyobbak(a fogalmi gondolkodás szintjéhez közel állók) számára pedig így adok lehetőséget a metafora mint kép kimetszésére (Karcsú Sisakvirág ill. Fürtös Gyöngyike szemű Varga Julcsa) és végeredményben annak az érzékletessé tételére, hogy a szín nem csali színélmény lehet, hanem viselkedést, tulajdonságot is jelölhet. Anyanyelvi nevelési feladat: a)a nyelvtanilag jól formált egységek létrehozásával a nyelvi tudás, végső soron a nyelvi kompetencia fejlesztése b) Anyanyelvi képességfejlesztés a szavak szintjén: szín nevek, virág nevek, a napok nevei > szókincsfejlesztés c) Minthogy a mesemondás kommunikációs helyzetként is felfogható, a mondatfonetikai eszközök és más nonverbális kifejező eszközök harmonikus együtt használatával adok 14

15 mintát a szöveg/ a mesebeszéd szintjén a mesemondásnak mint kommunikációs helyzetnek a megfelelő betöltésére. d) Mintát nyújtok a mesebemutatással arra, hogyan lehet elképzelt helyzetek, események szereplőkhöz, szerepkörökhöz kapcsolódó megnyilatkozásait adekvátan, mások számára is élményszerűen megformálni..; Gondolkodási képességfejlesztési feladat: a) Az élményszerű bemutatással a figyelem terjedelmének növelése b)a tagolt, ok-okozati viszonyokat kiemelő szövegmondással a logikus gondolkodás működését - gondolkodási folyamatok segítő előadással a meséi történet alapmetaforájában rejlő tapasztalat felismertetése; szín = hangulat, viselkedés. c) A képzeleti tevékenység fenntartása a bemutatás különféle eljárásaival Megjegyzés: A kidolgozás kéthasábos formában történik. A bal oldali oszlopban tüntetjük fel a szöveget vagy annak bizonyos részeit; a jobb oldali oszlopban pedig azt tüntetjük fel, hogy pl. a bemutatás során milyen előadástechnikai eszközökkel élünk és miért tesszük ezt. A miértre adott válaszokban kell maradéktalanul megjelenniük a fentebb megfogalmazott fejlesztési feladatoknak, mely feladatok pedig szoros összefüggésben állnak a gyermekek készségeivel, képességeivel. 15

16 VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK Tervezetminta I. (Dienes Erika) Tevékenységet vezető neve: Tevékenység ideje: Tevékenység helye: Korcsoport: vegyes életkorú/3-6-7 évesig/ Tevékenységi forma: vizuális nevelés /rajzolás-mintázás-kézi munka/ Tevékenység előzményei: élmény: babaszoba-játék óvodai csoportszoba berendezésének megnevezése a lakásban /otthon/ lévő bútorokról, elhelyezkedésükről beszélgetés könyvek/diavetítés nézegetése/nézése mai bútorokról, s néhány szemléletes példa arról, milyenek voltak ugyanezek régebben egy királyé, egy gazdag emberé, egy parasztemberé /néhány példa teljes szobabelsőről is/ technikai: (a bútorokon kívül mit használunk még, mi díszíti-melegíti a lakást, mint téma) függönyök, szőnyegek, párnák, ezek kialakítása üres síkformákon színes papírkivágatok csíkok - pöttyök felragasztásával vagy: egyszerű karakteres üres síkformák papírból, mai bútorokra-lámpákra, ezek színessé, láthatóvá tétele az előző technikával Nevelési célok, feladatok: formaérzék fejlesztése: a bútorok, tárgyak formai különbségének megfigyelése, részletek megfigyelése (fiók, polc, fogantyú, lábak), a tapasztalatok megfogalmazása, összehasonlítás színek megfigyelése, megnevezés, színkomponálás, összhatásuk a ragasztott felületek együttesében esetleges szín vagy formaritmus létrehozás technikai fejlesztés Tevékenység TÉMÁJA: díszletek készítése az Egyszer egy királyfi c. népköltés bábos játékához Műfaja: tárgyalakítás Technikája: ragasztás, vágás,illesztés Típusa: gyakorló-alkalmazó Eszközei: db gyűjtögetett skatulya, dobozka, háromféle méretben körülbelül (gyufás, teás, gyógyszeres, stb.). Kivágott keménypapírlapok, csíkok /támlák, lábak/, kisebb-nagyobb téglalapokra, négyzetekre, csíkokra vágott textilanyagok (vászon, zsákszövet, barnás kordok, szövetek, kismintás kartonok, mintás brokát, bársony maradékok), valamennyi karton és anyag nagyobb darabokban is, ollók, ragasztók. (Egyben ez a manuális előkészületek egy része.) Szervezeti forma: kötetlen Munkaforma: mikrocsoportos Módszerei: szemléltetés, bemutatás, magyarázat, beszélgetés, megfigyeltetés, értékelés, buzdítás, eligazítás, ellenőrzés 16

17 Nevelési célok, feladatok Célok Különbségek Feladatok formaérzék fejlesztése mindenkinél egy kanapé, lóca, ágy, asztal, stb. legelemibb megjelenésének konstruálása arányérzék fejlesztése nagyobbaknál a rendelkezésükre álló dobozkák között találják meg a bútorhoz megfelelőt, a támlákhoz és lábakhoz való papírkiegészítésekből is karakterérzék fejlesztése nagyobbaknál a részelemek formája, a választott textilanyag színe, textúrája is illeszkedik a karakterhez színérzék fejlesztése kicsiknél szín és forma kapcsolódása, különböző színek felismerése, látványa az anyagokon nagyobbaknál gazdag színhasználat, a bútor mesei karakterének megfelelő mintás anyaggal is, több színnel is térérzékelés fejlesztése mindenkinél a dobozok különböző oldalain való munkálkodás; a szobadíszletbe való későbbi elhelyezés nagyobbaknál a külső terek belső terek különbözősége kreativitás fejlesztése mindenkinél egyéni megoldások, ötletek maga a berendezés elképzelése, létrehozása esztétikai érzékenység fejlesztése mindenkinél a színek és anyagminőségek, a bútorformák együttes hatása, együttes látványa a díszletben a gondosan megmunkált tárgyak élvezete taktilis érzékenység fejlesztése mindenkinél különböző felületű textilek tapintása, lesimítása finommotorika, kézizomzat fejlesztése mindenkinél munkafogások által (nagyobbak ollóhasználat által is) gondolkodás fejlesztése mindenkinél analízis-szintézis, rész-egész összekapcsolása a bútorrészek illesztésével szociális viselkedésre nevelés mindenkinél egymás iránti türelem, bíztatás, egymás munkájának tisztelete testi fejlesztés mindenkinél helyes testtartás, megfelelő ülés, helyes szemtávolság Értékelési szempontok megfelelő eszközhasználat, helyes technikai megvalósítás (nagyobbaknál a doboz több oldalának bevonása, kicsiktől ez nem elvárás, de függ az egyéni képességektől) karakteres bútordarabok létrehozása egyéni ötletek kivitelezése a bútorok arányossága (melyik dobozkából papírtámlából melyik bútor jön létre) Integráció más területekkel matematika 17

18 a felhasznált dobozkák, papírelemek közötti méretkülönbségek megfigyelése (kisebb, nagyobb, legnagyobb, hosszabb, rövidebb) számosság (mennyi szék, mennyi asztal stb. készül el végül) bútorformákban négyzet, téglalap megfigyelése külső valóság tevékeny megismerése lakókörnyezetünk részei (bútorok) hagyományok (régi világ - mostani világ különbségei) anyagnevek, - fajták anyanyelv, irodalom Előzetes irodalmi foglalkozásaink alkalmával már megismerkedtünk e népköltéssel (Egyszer egy királyfi), beszélgettünk a kocsislegény, bíró, kanapé fogalmáról, a szegény lány, a gazdagabb lány viselkedéséről, stb. mostani tevékenységünk pedig ehhez az irodalmi anyaghoz kötődik. ének-zene Az alkotótevékenység vége felé mikor már sok munka elkészült hallgathatunk a témához köthető zenét vagy énekelhetünk dalt (esetleg éppen a népköltés énekelt változatát). Énekelhetünk úgy is, ha spontán egy gyerek elkezdi valamelyiket, de javasolhatunk is. Gondozási feladatok A ruhák óvása (ruhaujj feltűrés vagy munkapóló), kibomló hajak rendezése, kézmosás, stb.. I. Kezdő szakasz Motiváció A tevékenység várható folyamata Beszélgetés, képválogatás a gyerekekkel, emlékezés az előző foglalkozáson látott bútorképekre. Most képválogatás, csoportosítás képeslapokkal (pl. múzeumi képeslapok, megfelelő könyvekből lefotózott, újságokból kivett képek), melyek egy-egy bútort mutatnak. Melyik lehet a parasztházikóban, melyik a gazdag emberek házában? (Nem baj, ha nehezebben megy még nekik, fő, hogy lássák a példákat, formákat, s természetesen a népi bútorok közt is látnak szemrevaló darabokat, nem csupa szegényes bútort.) Beszéltünk már arról, hogy el fogjuk játszani az Egyszer egy királyfi történetét bábszínházban, amiben mindent magunk készítünk el. Nagyon érdekes bábszínház lesz, kicsit hasonlít a berendezése egy babaszobához, de ez mégis más lesz, meg fogjuk csinálni a gazdag bíró lányának szobáját és a szegény lányét is. Nézzétek, itt már előkészítettem a színpadokat, de még üresek. Készítsünk bútorokat a szobába, ahol a szegény lány fogadja az álruhás királyfit, és a gazdag lányét is rendezzük be! Megmutatom a paravánt, amelynek felületén most kis távolságban egymástól két szépen redőzött színházas függöny van, előttük pedig kis távolságban két asztalka. Az egyik egy lenvászon terítővel földig takart a szegény lány szobája, a másik egy díszesebb, színesebb, de nem cicomás anyaggal földig takart a bíró lányának helye (Ez is a manuális előkészület része.) Ún. asztali bábjáték történik majd, a bútorok díszletezik a két helyszínt, s a rakosgatós bábok valamely megoldásával lehet majd benne, az asztalkák mögött állva, bábozni, amit először majd megmutatok nekik. 18

19 Könnyen előfordulhat, hogy többen majd letérdelve, vagy kucorodva, mégis az asztal takarásában fognak bábozni,az asztallap széléhez emelve-mozgatva a bábot, de ez sem baj. Szervezés A csoportszokásnak megfelelően összetolunk asztalokat, letakarjuk munkaterítővel vagy kerek asztal köré gyűlnek, stb.. Felidézzük, milyen bútort említett a népköltés (selyemkanapé, lóca, kanapé) és hogy milyen bútort lehetne csinálni még, hogy szoba legyen. Megmutatom a skatulyákat, papírformákat, összehasonlítjuk a méreteket. Néhány kérdést felteszek, melyikből milyen bútort lehetne csinálni, egy-két papírtámlát oda is tartok a dobozkákhoz. Célkitűzés, feladat megértetése Megbeszéljük, hogy az elkészült munkákat a bábszínpadra lehet helyezni, s azt is, hogy mindegyikük bútora szerepelhet majd a játékban, mert többször is be lehet rendezni a szobákat, lehet cserélgetni, többször is el lehet majd játszani. Az anyagok már csoportosítva vannak kis, lapos kosarakban. Mielőtt kivennék belőlük, kérdezem, hogy melyik kosárból vennénk anyagot a szegény lány bútoraihoz, és melyikből a gazdagabb, cifrább lány szobájához. (Saját munkájuknál nem gátolom majd, ha valaki mégsem a karakternek megfelelő anyaghoz nyúl, legfeljebb kérdéseket teszek fel neki.) Bemutatom, hogy a textilcsíkokat, -darabokat hogyan ragasszák a dobozokra. Először egy támlát veszek ki, beragasztózom, rá a textilt, aztán bevonom a kanapénak való dobozt (nem az egészet, de hangsúlyozom, hogy minden oldalát fedjék be, csak az alját és a hátát nem. Az aljára majd rárajzoljuk a jelüket, a hátához ragasztjuk majd a támlát. Mutatom, hogy jól simítsák rá az anyagot). Ezután összeragasztom a két részt. Azt is megmutatom, hogy a dobozról lelógó textilrészt hogy vágjuk le, vagy hajtjuk át a másik oldalra, illetve ebben majd igény szerint segítek nekik. Figyelmeztetem őket a helyes ollóhasználatra és az óvatosságra. Találjátok ki, hogy ki milyen bútort szeretne csinálni: asztalt, széket, lócát, ládát, kanapét, ágyat?talán szekrényt is? Találjátok ki, hogy a gazdag bíróékhoz vagy a szegény emberék szobájába tesszük majd, aszerint válasszátok ki hozzá az anyagot. Akkor lesz jó az ötlet, ha tényleg illik majd a bábozáskor a szegény lány vagy a gazdag lány szobájába! II. Az alkotó munka szakasza Az eszközöket, melyek már a közelben vannak, odaadom, illetve segítenek a nagyok a kiosztásban. Gondozási feladatok. Folyamatosan motiválok (dicséret, beszélgetés, bíztatás, énekelhetünk is, amennyiben nem zavarja az alkotási folyamatot). Nagyobbaknak, ügyesebbeknek javasolhatom, hogy maguk is vághatnak ki olyan széktámlát vagy ágytámlát, amilyet elképzeltek és vághatnak maguk is darabokat a nagyobb méretben hagyott textilekből. Az asztalhoz javasolhatom, hogy földig érő terítőt lehet rá ragasztani, de ha valaki lábakat képzel hozzá, előveszem a keménypapír csíkokat és megmutatom az összeillesztést. Szúrhatunk bele hurkapálca vagy náddarabokat is, főleg a szegény lány szobája esetén. Ha előkerülnek egyéni ötletek pl. valaki mégis egy baldachinos ágyat szeretne vagy egy kályhát vagy egy televíziót vagy mégis modern bútort, vagy kerek asztalt, akkor igyekszünk közös erővel, de csak az általa igényelt segítséggel megoldani ezt. A tévé vagy mai bútor esetén megbeszéljük, hogy ez nem igazán jó a mesedíszlethez, de más játékhoz használható. (Alternatíva: a kicsik csak a bútor egy nagyobb felületére ragasztanak anyagot, a többit festik a kicsik temperafestéssel oldják meg a bútorok színezését.) Aki elkészült, a bútor aljára tesszük a jelét és kiviheti a színpad asztalkára. 19

20 III. Befejezés Folyamatos tisztálkodás, rendrakás (zenehallgatás). Gyönyörködés a már összeálló, színpadra helyezett díszletekben. Megmutatjuk a most nem alkotó gyerekeknek is. Esetleg egy bábot már meg is jelenítek benne, hogy ilyen báb készítésével folytatjuk majd legközelebb. Javaslat egyéb játéktevékenységekre. Megjegyzés: a folytatásra többféle alternatíva kínálkozik, a csoport egyéniségeinek, kitartásának, lelkesültségének stb. ismeretében: vagy egy hosszasabb alkotási folyamatban valóban elkészíti mindenki azt a szereplőt, akihez kedve van, s pl., a nagyobbak, bemutatják a játékot, mint bábszínházat, a nézőknek a kisebbeknek /aztán persze ha kedvük van, a kicsik is kipróbálhatják a játék mozzanatait/ - vagy csak én játszom el az általam hozott kézibábokkal s mindenki eljátszhatja, kipróbálhatja akinek kedve van. Vagy, egy hagyományosabb megoldásban, egy tevékenység alkalmával, a kisebbek pl. sík díszleten munkálkodnak festéssel, ragasztással /díszesebb ház, szegényesebb házikó, esetleg mégis belső tér, néhány sík bútorral jelezve,falat is mutatva ha igénylik/, míg a nagyobbak a szereplő karaktereken gondolkodnak, s készítik el, akár egyszerűen kialakított fakanálbábként, takarásos paravános játékhoz. Kitalálhatunk egy széthúzott függönyt mutató paravánkeretet is,amennyiben az asztali játék kipróbálásánál maradunk s meg tudjuk oldani e keret mögött látszanak az asztalkák a szobákkal-játszókkal, a nézőktől mégjobban elkülönített színpadtérben. 20

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet...

Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet... Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet... A cím unos-untig emlegetett Kodály-idézetét több okból is érdemesnek véltem felidézni: a - korábbi számokban kifejtett - zenei elkötelezettséggel

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

5.3. A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSE KORCSOPORTONKÉNT

5.3. A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSE KORCSOPORTONKÉNT 5.3. A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSE KORCSOPORTONKÉNT A kiscsoportban az első két hónap a beszoktatás ideje. Ez idő alatt az óvónő feladata, hogy megszerettesse a gyermekekkel az új környezetet. A beszoktatáshoz

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

A vizuális kultúra óra tervezése

A vizuális kultúra óra tervezése A tantárgyi tanítás tervezése óratervezés A vizuális kultúra óra tervezése Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat) Bakos Bálványos Preisinger Sándor: A vizuális nevelés

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése.

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. KÖRNYEZETI NEVELÉS Őszi természet megfigyelése, Falevelek, termések

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye ALKOT-LAK Tehetség A tervezett 30 órásprogramja Február tervezett tevékenységek Időpont- időkeret helyszín Tevékenységekdifferenciálás Felelős Sikerkritérium

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Komplex foglalkozás

Komplex foglalkozás http://webovoda.blogspot.com/ Komplex foglalkozás Ezt a foglalkozást nyílt napra terveztem, középső és nagycsoportos korú gyermekek számára (12 gyermek) A célom az volt, hogy a szülők minél több területen

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző kar Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport Játékpedagógia Készítette: Szikora Andrea (SZAVAIF.SZE) 2014.12.01. Oktató: Dr. Sztanáné dr. Babics

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004 TÁJÉKOZTATÓ Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning /D004 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeri : ismeri a mennyiség fogalmát. ismeri a számok nagyságrendjét, ismeri

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

EGY ZENEI TEVÉKENYSÉG

EGY ZENEI TEVÉKENYSÉG S TUDIA CAROLIENSIA 2007. 4. SZÁM 103 110. SZARKA JÚLIA HOZZUNK A GYERMEKEKNEK JÁTÉKOT, ÖRÖMÖT, ZENÉT, NE CSAK AZ ÓVODÁBAN! A címben felsejlő Kodály-idézetet több okból is érdemes felidézni: A zenei elkötelezettséggel

Részletesebben