Reformáció ünnepe után advent elõtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reformáció ünnepe után advent elõtt"

Átírás

1 országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 45. szám november 6. Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap Ára: 164 Ft Protestáns napok és estek f 8. oldal Felépült az encsi evangélikusok temploma f 3. oldal Három a püspökjelölt f 3. oldal Dag Hammarskjöld érkezése f 4. oldal Kórházmisszió melléklet f 6 7. oldal Mit fogunk csinálni odafönt? f 9. oldal A drezdai Frauenkirche üzenete f 10. oldal A globalizációtól a keskeny úton a forrás felé pillanatkép a tatabányai Kenderke Mûvészeti Iskola tánckarának a protestáns kulturális esten elõadott táncjátékából Október b Ha a települést el is ütötték attól, hogy 2010-ben az Európa kulturális fõvárosa címet viselhesse, a patinás Arany Bika szálló szobáiban elhelyezett tájékoztató füzet a Debrecennel kapcsolatos tudnivalók élén tünteti fel, hogy a város az európai protestantizmus egyik fellegvára. A kálvinista Rómaként is emlegetett megyeszékhely lakói számára mindez magától értetõdõ. A helybelieknél talán ezért tulajdonítottak nagyobb jelentõséget a távolabbról érkezettek annak, hogy október között itt rendezték meg hagyományteremtõ céllal az elsõ kulturális fesztivált 95 tétel, 95 program a reformáció ünnepén címmel. Mint kezdeményezés, nem csupán a helyszínválasztás miatt illetheti elismerés a budapesti székhelyû Református Közéleti és Kulturális Központ szervezésében lezajlott háromnapos fesztivált, hanem mindenekelõtt koncepciója okán. Mert ahogyan ezt a rendezvénysorozat megnyitóján Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök is hangsúlyozta ki kell tárni a templomok kapuit! A keresztényeknek meg kell mutatniuk, hogy mit gondolnak Istenrõl, emberrõl, kultúráról, mûvészetrõl, politikáról. Nem két külön világ, ami templomon belül és kívül van. Hisszük, hogy közünk van a benti és a kinti világhoz egyaránt mutatott rá a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. f Folytatás a 8. oldalon Október 30. b Menj, és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid (1Móz 37,14) ez a bibliai ige volt a mottója idén az országos protestáns napok rendezvénysorozatának. A hagyományosnak immár joggal nevezhetõ protestáns kulturális estet október 30-án, vasárnap 17 órakor tartották meg a szokott helyszínen, a Budapest Kongresszusi Központban. A telt házas, színvonalas együttléten református, evangélikus, baptista és metodista hívek testvéri közösségben adtak együtt hálát az egyház Urának, Krisztusnak a reformációért. Idén az est egy különösen szép Krisztus-dicsérettel vette kezdetét, hirdetve, hogy nem egymást, nem embert, hanem a minket megváltó Urat, Jézus Krisztust gyûltünk egybe ünnepelni. Dr. Mészáros Kálmán baptista egyházelnök és Csernák István metodista szuperintendens vezette a liturgiát, amelyben a gyülekezet is aktívan részt vehetett: Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert kereszted által megváltottad a világot. A jelenlévõket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökeként D. Szebik Imre köszöntötte. Mire való az egyház? tette fel a mostanság provokatív szándékkal nekünk szegezett kérdést az evangélikus elnökpüspök. Egyrészt az egyház szocializál: szocializál az igazságra, a törvény és a jó rend megtartására. f Folytatás a 8. oldalon PROTESTÁNS MÉDIAMÛHELY Október 31. b Az egyháznak megújulásra van szüksége! Kilencvenöt tételével erre hívta fel a figyelmet Luther Márton október 31-én. Ezen a napon szerte a világon erre emlékeznek és emlékeztetnek a reformált felekezetekhez tartozók. Hazánkban a protestáns napok országos rendezvénysorozatát rekeszti be október utolsó napján egy közös emlékünnepély. A jeles alkalmat az idén a Magyarországi Metodista Egyház budapesti központjában tartották. Házigazdaként Csernák István szuperintendens köszöntötte a megjelenteket. A Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkarának szolgálata után Csomós József református püspök (képünkön) hirdette Isten igéjét, a protestáns napok mottójául választott 1Móz 37,14 alapján. A bibliai történet szerint Jákób küldi el testvéreihez szeretett fiát, Józsefet, mert érzi, hogy békétlenség van közöttük. Közöttünk vajon igazi békesség van-e, valóban testvérei vagyunk-e egymásnak? szegezte a kérdést hallgatóinak a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi vezetõje. Isten azt szeretné, ha egy pillanatra sem felejtenénk el, hogy küldetésben járó testvérek vagyunk ezen a Földön. Más aspektusból, de ugyancsak az egyház megbízatásáról szólt elõadásában egyházunk elnök-püspöke. Referátumát négy fogalom, a liturgia, a martüria, a koinónia és a diakónia köré csoportosította. Feladatunk mutatott rá D. Szebik Imre, hogy Isten megjeleníttessék (liturgia), hogy tanúságot tegyünk róla (martüria), hogy közösségünk legyen vele és egymással (koinónia), továbbá, hogy vegyük észre és karoljuk fel a rászorulókat (diakónia). A reformációi emlékünnepély végén Szuhánszky T. Gábor metodista lelkész kérte Isten áldását a gyülekezet tagjaira. g Gazdag Zsuzsanna Az Evangélikus Médiamûhely és a Protestáns Újságírók Szövetsége közös szakmai programja Balatonszárszó, november (Kezdés csütörtökön 18 órakor vacsorával, zárás vasárnap ebéddel.) Ízelítõ a menübõl : Csütörtök esti nyitóelõadás: Lengyel Anna (Magyar Rádió) az Egy csepp emberség kulisszatitkairól. / Péntek: Média és valóság a Protestáns Újságírók Szövetségének konferenciája Novotny Zoltán elnökletével. Este: Szerkesszünk együtt! az Evangélikus Élet aktuális lapszámának összeállítása a szerkesztõség munkatársainak irányításával. / Szombat: Camera Pauperum szeminárium a video-, illetve televíziós mûsorok készítésérõl a Zákeus Média Centrum munkatársainak vezetésével. / Vasárnap (délelõtt): EvÉlet-mustra Dobsonyi Sándor olvasószerkesztõvel. MEGHÍVÓ A helyszínen fizetendõ részvételi díj 3000 Ft. Jelentkezni november 7-ig Boda Zsuzsa szerkesztõségi titkárnál lehet az Evangélikus Élet szerkesztõségében (1085 Budapest, Üllõi út 24., tel.: 1/ , illetve 20/ ) vagy a címen. Az írott és elektronikus sajtó tapasztalatcserére vágyó keresztény munkatársain túl várjuk mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának az egyházi médiamunkába, illetõleg azokat, akik szeretnék felfrissíteni (elmélyíteni) szakmai ismereteiket. A Biblia Pauperum közismert fogalom. Így nevezték a középkori templomok falfestményeit, melyek a bibliai történeteket voltak hivatottak tanítani az írástudatlan tömegeknek. Ma egy új értelemben vett írástudatlanságról beszélhetünk: az Írás-tudatlanságra, a Szentírás nem ismeretére gondolok. Hatalmas tömegek élnek úgy napról napra, hogy halvány fogalmuk sincs Isten szaváról, a Bibliáról. Az egyház egyik legnagyobb kihívása éppen ezért az, hogy a mai kor emberének a megszólítására, elérésére használ-e egy újfajta Biblia Pauperumot. A latin fogalom mintájára kreáltam valamikor a nyolcvanas évek vége felé a Camera Pauperum megjelölést. A videózásról, a televíziózásról van szó. Aki szívesen foglalkozik e témával, és szívesen vesz részt gyakorlati feladatok megoldásában, az jöjjön el a médiaszemináriumra! Gyõri János Sámuel, a ZMC igazgatója BARTA IMRE FELVÉTELE FOTÓ: BARTA IMRE Reformáció ünnepe után advent elõtt Pár éve csak annak, hogy az Országgyûlés munkaszüneti nappá nyilvánította november elsejét, mindenszentek napját. Egy nappal korábban mi, protestánsok a reformáció napját ünnepeljük, majd másnap a temetõk csendjében halottainkra emlékezünk. A körülöttünk lévõ s mindennapjainkban is tapasztalható globalizált világunkban ilyenkor furcsa pogány hagyományok is könnyen életre kelnek. Ezért is jó, hogy éppen e napokban még nagyobb erõvel szólalhat meg köreinkben s remélhetõleg köreinken túl is az evangélium minket minden emberi gyarlóságunkból és emberfeletti fogságunkból kiszabadító, élõ hangja. Aranyló október komor novemberbe hajlott írja az angol költõ, T. S. Eliot. Elérkeztünk Szent András havához, az utolsó negyedév második feléhez. Az õszderék tehát mindenkihez beköszöntött: protestánsokhoz és katolikusokhoz, hívõkhöz és nem hívõkhöz egyaránt. Az idén négynapos hétvégét tudhatunk magunk mögött, a fõvárosban már péntek délután megbénult a forgalom, a tavasziasan meleg idõjárás, a természet pompázó színei sok családot csalogattak arra, hogy munkahelytõl és otthontól távol gyûjtsenek erõt a naptári év utolsó hatodára. Mi, evangélikus keresztények az ünneptelen félév végéhez közeledünk, s igehirdetéseink egyre célirányosabbak: hamarosan majd az utolsó ítéletrõl és az örök életrõl hallunk. De ez az idõszak egyúttal az új egyházi esztendõ kezdetének, az adventi várakozás elõkészületének az ideje is. Reformáció után, advent elõtt vagyunk. Már várjuk a várakozás idejét. Sokféle várakozás feszül bennünk. A félelem lelke is átsuhan rajtunk, amikor a földgolyónkat érõ természeti katasztrófákról: földrengésekrõl, hurrikánokról, árvizekrõl, madárinfluenzáról hallunk mindennap. Egyre inkább tudatosul bennünk, hogy veszélyeztetett világban élünk. Jó ilyenkor a 46. zsoltár szavaiba megkapaszkodnunk: Azért nem félünk, ha megindul is a föld (3. vers) Igen, a szeretet: az istenszeretet és az emberszeretet kiûzi a félelmet. Feszülõ várakozással nézünk országunk sorsa elé. Jövõre lesznek ismét parlamenti választások. Sokan szeretnék hittestvéreink közül is, ha mi gyõznénk és nem õk. Megértem sok testvérem jóakaratú vágyakozását: én is más világot szeretnék magam körül látni. Ugyanakkor inteni is kell testvéreimet arra, hogy nem a mi gyõzelmünket kell kiimádkozni, hanem azért kell hálát adnunk, hogy akkor és ott õ gyõzelmet aratott. Hogy õ legyõzte a bûnt, az ördögöt és a halált, ahogy Luther mondta. Az õ gyõzelme felszabadít arra, hogy politikai ellenfeleimben ne az ördögöt lássam, hogy ne démonizáljam azt, aki másképpen gondolkodik, mint én. Hitemet, teológiámat nem rendelhetem alá a politikának. Szomorú jelenségnek tartom, ha egyházunkban a világgal kell példálózni. Egy barátom szokta mondani: ne hagyjuk, hogy a világ, a politika tematizáljon minket, hanem mi, az egyház, a keresztények tematizáljuk a világot, a politikát! Ne hagyjuk tehát, hogy a politika megosztottsága bennünket is megosszon, hanem azon munkálkodjunk, hogy a communio, az úrvacsorai asztalközösség gyógyító ereje a minket körülvevõ világra, a társadalomra is kisugározzon! Feszülõ várakozással nézünk egyházunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház jövõje elé. Vannak, akik itt is táborokról, megosztottságról beszélnek. Volt idõ, amikor nem az egyházszakadás, hanem az egyházhasadás : a belsõ, lelki szkizofrénia veszélyétõl kellett tartanunk. Manapság talán már nem ennyire éles a helyzet, noha kétségtelenül vannak közöttünk liberálisok és ortodoxok, evangélikus-katolikusok (a liturgikus megújulás õszintén odaadó hívei) és evangélikus-evangelikálok (a liturgikus megújulás ellenzõi, a szabadegyházi modell pártolói). Nem speciálisan magyarországi jelenség ez: ma, 2005-ben éppen ugyanezek az erõ- és törésvonalak figyelhetõk meg az Egyesült Államok Evangélikus Egyházában (ECLA), amely majdnem hatmillió (!) tagot számlál. A bajainkkal sem vagyunk tehát egyedül. Ráadásul még az orvosunk is közös! Kár félni egymástól, és megbélyegezni egymást. Hiszem és vallom, hogy minden irányzatnak vannak jó és hiteles, illetve rossz és hiteltelen képviselõi. Azt is hiszem és vallom, hogy ezek a jók elõbb-utóbb megtalálják egymást, s nem engedik, hogy saját irányzatuk rossz képviselõi kerekedjenek felül. A közelmúltban egy balatonszárszói lelkészakadémián nagy meglepetéssel tapasztaltuk, hogy teológiában és kegyességben egymástól fényévnyi távolságra lévõ lelkészek között Isten Szentlelke miként tud pillanatokon belül bensõ lelki egységet teremteni. Mondhatjuk persze, hogy a Szentléleknek ott könnyû dolga volt, mert az önmagát Isten udvari bolondjának nevezõ Luthert s a lutheri kegyesség által képviselt hilaritást : a sokszor felszabadító és könnyfakasztó humort választotta magának szövetségesül. Reformáció ünnepe után és advent elõtt feszülõ várakozással nézünk az Északi Egyházkerület püspökválasztása elé. A gyülekezetek huszonhat személyt ajánlottak, közülük hárman vállalták a jelöltséget. November 20-án, vasárnap szavaznak a gyülekezetek. Sokakban kérdések, kétségek fogalmazódnak meg: van-e, lesz-e erre a tisztségre alkalmas személy. Aggodalmaskodásunk máris rossz irányba fordítjatorzítja kérdéseinket. Azt kérdezzük, hogy van-e alkalmas személy. Bátran és a leghatározottabb biztonsággal kijelentem: nincs! Nincs alkalmas személy! Ám ugyanilyen bátorsággal és biztonsággal azt is kijelentem: erre a szolgálatra Isten alkalmassá tehet! Nemcsak a jelölteken, hanem rajtunk is múlik: nem gördítünk-e akadályt (például aggodalmaskodásunkkal, kishitûségünkkel, irigységünkkel) mennyei Atyánk munkája elé? Persze aki (fel)áll, vigyázzon, el ne essék! Mert a magasban erõsen és élesen süvít a szél. Reformáció ünnepe utáni, advent elõtti különféle feszült várakozásaink közepette egyedüli erõforrásunk és felüdítõ vigaszunk az Urunktól kapott tanács: Imádkozzunk! g Nybor

2 november 6. forrás ÉLÕ VÍZ Szorult helyzetben Megdöbbenve hallottam a hírekben, hogy a napokban több kamion is beszorult a Ferihegyi repülõtérre vezetõ gyorsforgalmi út felüljárói alá. Jelentõsen lelassult a haladás a fõváros egyik forgalmas útszakaszán azért, mert néhány sofõr figyelmen kívül hagyta a magasságkorlátozásra vonatkozó figyelmeztetést. Hogy lehet valaki ilyen felelõtlen, figyelmetlen? Mit gondolt, talán dísznek van ott a tábla? gondoltam bosszúsan a hír hallatán, s magamban örömmel nyugtáztam, hogy nem voltam a forgalmi dugó szenvedõ alanya. Ahogy azonban jobban belegondoltam, rájöttem, hogy korántsem ilyen egyszerû a kérdés. Én soha nem fogok kamionnal beszorulni sehova a figyelmetlenségem miatt azért, mert én nem vezetek ilyen nagyméretû jármûvet. De bizony korlátozó táblát én is hagytam már figyelmen kívül nemcsak az országúton, hanem az életutam során is. Az Úr Isten is gyakran ad figyelmeztetõ jelzéseket egy igén vagy egy másik emberen keresztül: fogd vissza magad, mert túl gyorsan haladsz, és veszélyezteted a testi-lelki épségedet! Lassíts a munkatempódon, mert fizikailag nem sokáig bírod ezt a terhelést! Kerülj el bizonyos helyzeteket, mert csak sérülések árán tudsz majd kijönni belõlük! Ne akarj mindenáron megelõzni, lehagyni másokat, éreztetve, hogy te jobban értesz dolgokhoz, mint õk! Tanulj meg türelmesen araszolni a másik ember mögött, amikor rajtatok kívül álló ok miatt lehetetlen a gyors elõrejutás! Figyelj társad mozdulataira, hogy ne ütközz bele hátulról, hanem mindketten biztonságban jussatok el célotokhoz! Kimerülten ne vállalj olyan feladatot, amelynek során bárkiben kárt okozhatsz! Tudj kiszállni, ha szükséges, és adj idõt magadnak az elcsendesedésre, feltöltõdésre! Ismerd meg azt az utat is, amelyen szeretteid, barátaid járnak, és ne hidd, hogy csak az a jó, amit te csinálsz! Ezek a jelzések a korlátozó közlekedési szabályokhoz hasonlóan a védelmünket szolgálják. Ha odafigyelnénk rájuk, akkor kevesebb sérülést szereznénk, és ritkábban kerülnénk szorult helyzetbe. g Hulej Enikõ Az asztali áldás újraélesztése Kis kártyák forgalmazásával kívánják Németországban új életre kelteni az asztali áldást. Az akció nyomán az érdeklõdõk tizennyolc régi és új, étkezés elõtti fohász szövegét vehetik kézbe. Az elsõ visszajelzések pozitívak mondta Michael Stahl lelkész, az ötletgazda, aki a jövõben a hoteleket, illetve a vendégfogadással foglalkozó kisebb szálláshelyeket kívánja megcélozni. d SEMPER REFORMANDA A halál valóban olyan borzalmas rossz amint megfigyelhetjük, hogy sokan még az elõbb említett összes bajokkal együtt is inkább vállalnák az életet, mintsem hogy zavartalan élet után egyszer meghaljanak. d Luther Márton: Tizennégy vigasztaló kép megfáradtaknak és megterhelteknek (Virág Jenõ fordítása) SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 24. VASÁRNAP Zsolt 103,6 13 Oratio œcumenica VISSZASZÁMLÁLÁS 3. b Az Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv megjelenésének idõpontjáig visszaszámláló sorozatunkban nemcsak az a kérdés izgalmas, hogy mi az, ami megújult, vagy új anyagként került be az új Agendába, hanem az is, hogy mi az, ami régi. Ez utóbbiakat próbáljuk meg jelen írásunkban csokorba gyûjteni. Sokszor elõkerült már (e rovat cikkeiben is), hogy hitünk imádkozott hitünk újrafogalmazása minden kor természetes feladata, s ezzel a bizonyságtevõk fellegébe kapcsolódunk bele. A keresztény ember nem elõzmények nélkül keresztény ember. Ugyanez vonatkozik minden istentiszteletre, minden gyülekezetre, az egész egyházra. Amikor egy keresztény család gyermeke megszületik, s amikor a gyermek (vagy a felnõtt) a keresztségben újjászületik, magával hozza az örökölt kincset: a keresztény élet stafétabotját. Amikor a lelkész felmegy a szószékre, ott áll mögötte az igehirdetõk kétezer éves tábora. Amikor a gyülekezet tagjai Nem vétkeink szerint! A VASÁRNAP IGÉJE Teljesítménycentrikus, rohanó világunkban feltárul elõttünk egy csodálatos kép. Ha akarjuk, gyönyörködhetünk benne, és boldoggá teheti életünket. Ha bezárjuk elõtte szívünket és szemünket, akkor gyötrõdünk és rohanunk tovább. A hatalmas, mindenható Isten ismertetõjegyeit fedezhetjük fel ebben a zsoltárban. Elrejtette ezeket a hatalmasok elõl, de nyilvánvalóvá tette a gyermekek, a csecsemõk, a nyomorultak, a betegek, a fogyatékosok és a szegények elõtt. Õk alázatosan így gondolkodnak és éreznek: Bár nem érdemlem meg, mégis törõdik velem az Úr. Napról napra gondoskodik rólam. Az elnyomottak egyetlen reménysége az Úr, másra nem számíthatnak! Benne sohasem kell csalódniuk. Nekünk is lehetõségünk van arra, hogy megismerjük Isten végtelen szeretetét. Isten nem önmagát dicséri, hanem a zsoltáros (Dávid) élettapasztalata csendül fel: irgalmas és kegyelmes az Úr (8. vers) Eddig is ilyen volt, és ezután sem lesz más. Hûségesen vezette népét a pusztai vándorlás során, megmutatta csodatévõ erejét és hatalmát. Bár népe sokszor elfordult tõle, nem bízott benne, õ mindvégig hû maradt. Ezt érezteti velünk is a zsoltáros. A múltból a jelen, sõt a jövõ felé vezet, hiszen mi is benne érezhetjük magunkat ezekben az eseményekben. Nekünk is ezt sugallja a zsoltár: számon tart, figyel téged is az Úr. Fontos vagy neki. Veled is meg akarja ismertetni magát. Bízzál benne, téged is megsegít! Boldog ember, aki élete minden szakaszában meglátja és megérzi, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete az égig ér, és hûsége a fellegekig. Ezek nem fellegekben járó gondolatok, amelyek messze elrugaszkodtak a földi valóságtól, hanem valódi élettapasztalatból származnak. Találkoztam olyan emberekkel, akik életük legnehezebb szakaszában is ugyanúgy vallották, hogy Isten õrizte és vezette õket, mint amikor sikeresek és egészségesek voltak. A zsoltáros azt szeretné, ha ránk is átragadna ez a végtelen nagy boldogság és jó érzés, amikor Istenre gondolunk. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az emberek sebeiket nyalogatják, betegségeiket sorolják, félelmeiket görgetik maguk elõtt ahelyett, hogy Istenbe kapaszkodnának, és benne bíznának. Õ mindig a rendelkezésünkre áll. Dicsõítünk téged, Istenünk, aki a bûnt büntetõ, de bennünket, bûnösöket mérhetetlenül szeretõ Isten vagy! Köszönjük, hogy bár feltartóztathatatlanul közeledik az ítélet, de a mi számunkra még lehetõvé tetted a menekülést. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, Isten Báránya, aki magadra vetted a világ bûneit, így a mi bûneinket is. Köszönjük, hogy mindent elvégeztél a kereszten, hogy mi már itt, e világon Isten gyermekei lehessünk, és a te testvéreidként élhessünk. Bocsásd meg, hogy sokszor mindezt nem vesszük komolyan, hanem megyünk tovább a biztos pusztulásba nélküled. Kérünk, nyúlj ilyenkor utánunk, hogy újra hozzád találjunk! Könyörülj rajtunk, akik ma hallgattunk téged, hogy felkészülten várjunk, hiszen nem tudhatjuk, hogy melyik órában jössz el újra. Add, hogy mi is azok közé tartozzunk, akik várva várják a te visszajöveteledet! Kérünk, légy különösen közel azokhoz, akiknek igen nagy szükségük van rád. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a magányosokért, a kétségbeesettekért, a nélkülözõkért. Az elmúlt héten mindannyian többet gondoltunk azokra a szeretteinkre, akik már nincsenek közöttünk. Urunk, te tudod, hogy nem könnyû ez az idõszak egyikünknek sem, imádságra kulcsolják a kezüket, ott van mögöttük az egyház egésze visszamenõleg a kezdetekig, hiszen összecseng, együtt hangzik minden, ami a mennyei istentisztelet része. A menynyei liturgiában, az örök jelen istentiszteletében pedig, ahol a Vagyok az emberek között van, együtt van a múlt, a jelen s a jövendõ Istent dicsérõ serege. Ott megszûnik az idõ dimenziója, és harmóniába kerül minden. Hitem szerint egy hang lesz a nagy egészben a magyar evangélikusság istendicséretének a hangja. Nézzük hát, hogy a megjelenõ liturgikus könyvben mi az, ami régi, ismert, nem szokatlan. Természetes módon az istentiszteletet az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kezdjük és áldással zárjuk. Egyik sem hagyható el, hiszen a lényeghez tartozik. Régi a forma. A nyugati kereszténység általános istentiszteleti gyakorlata, amelyben van elõkészület, ezt követi a bevezetés, utána az igei, illetve a szentségi rész, majd végül az útnak indító, befejezõ-áldó rész. Nem új az sem, hogy a lelkész és a gyülekezet kiválaszthatja, melyik forma szerint szeretné ünnepelni az Istennel Ami régi LITURGIKUS SAROK való találkozás eseményét. Énekeskönyvünk és jelenlegi Agendánk egyaránt tanúskodik arról, hogy 1963 óta lehetõség nyílik arra, hogy egyszerû, énekverses vagy liturgikus rend formájában tartsuk az istentiszteletet. Az sem szokatlan, hogy az istentisztelet szerves része az úrvacsora. Nem különálló rész, nem elhanyagolható függelék, hanem alkotóelem. Ez nem zárja ki azt, hogy az úrvacsorai részt különleges alkalmakkor az igei istentisztelet zárása után tartsuk, de az a természetes, hogy a kétfókuszú liturgia (ige és szentség) összetartozzék, egy egészet alkosson. Megszokott az énekek sorrendje is. A kezdõ-, fõ- és záróénekek rendje az eddigiekhez hasonlóan alakult. Nem számít újdonságnak az sem, ahogyan a liturgia az õsi elemeket kezeli: az istentisztelet elsõ részében a zsoltár, a Kyrie, a Gloria, az úrvacsorai részben a Sanctus, az Agnus Dei szólal meg. LAPUNK OLVASHATÓ A VILÁGHÁLÓN IS A CÍMEN Ha perel is velünk az Isten, azért teszi, hogy megtérésre hívjon, jobb belátásra bírjon bennünket. Világosan feltárja elõttünk, hogy mi a bûn, mit vétettünk ellene, mit mulasztottunk el megtenni embertársainkért. De nem nyargal ezeken a vétkeken, nem állít pellengérre, nem tesz nevetségessé, hanem kegyelmesen megbocsát. Azt akarja, hogy tisztán lássunk. Lássuk meg bûneinket, vétkeinket és mulasztásainkat, de bízzunk abban, hogy õ kész nekünk megbocsátani. Nem azért, mert mi megígérjük neki, hogy ezután jók és engedelmesek leszünk, hanem azért, mert õ jó és megbocsátó. Isten haragja és büntetése nem tart örökké, viszont szeretete és hûsége mindörökké megmarad. Méghozzá velünk marad! Folyamatosan azt érezhetjük, hogy Isten jelen van az életünkben. Ha belegondolunk, mennyi vétket és bûnt elkövettünk már életünk során! Szörnyû hosszú listát lehetne belõlük összeállítani! Akár a parancsolatok, akár emberi elvárások jutnak eszünkbe: tele vagyunk mulasztással, hibával, bûnnel és gonoszsággal. Mi lenne velünk, ha mindezekért egyszer számon kérnének bennünket? Ha a bûnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? (Zsolt 130,3) Senki! ez a helyes válasz. Mégsem vagyunk elveszve! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát halálba küldte érte. Hogy minket megmentsen, a keresztre szegezte összes tartozásunkat. Ezért nem kell elkeserednünk, nem kell tönkremennünk, magunkba zárkóznunk, hanem sokkal inkább arra az ígéretre kell figyelnünk, amely már az Ószövetségben, többek között ebben a csodálatos zsoltárban is hallható: nem vétkeink szerint bánik velünk az Úr! Nem bûneink szerint fizet nekünk, hanem végtelen irgalmasságával és szeretetével vesz körül bennünket. Sokkal jobban szeret, mint ahogy megérdemelnénk. Jézus nem véletlenül tanított bennünket arra, hogy Istenre úgy tekintsünk, mint szeretõ mennyei Atyánkra, aki nagy irgalmassága szerint bánik velünk. Atyai szeretete mindent fölülmúl. Hiszünk abban, hogy az istenfélõk ezt egész földi életük során tapasztalják, és végül Istent színrõl színre, teljes dicsõségében meglátják. g Koskai Erzsébet Imádkozzunk! Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy szereteted mindvégig elkísér minket. Köszönjük, hogy nem a magunk érdemeiben bízva, hanem a te nagy irgalmasságodban reménykedve vihetjük eléd könyörgéseinket. Jézus Krisztus érdeméért légy hozzánk irgalmas. Ámen. és a hiányuk újra nagyon fáj. Légy velünk, és fogd a kezünk! Ne engedd elfelejtenünk, hogy kiben és miben reménykedünk! Kérünk, te segíts a háborúk, a természeti katasztrófák, a szerencsétlenségek áldozatain. Add, hogy vége legyen szenvedésüknek. A romokon hadd épüljenek újra otthonok. Nekünk pedig nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük, hol és hogyan nyújthatunk segítséget a bajbajutottaknak. Te tégy bennünket találékonnyá ezen a téren. Segíts, hogy ne legyünk keményszívûek, szûkmarkúak és önzõk, ha mások nyomorúságát látjuk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, családtagjainkat, munkatársainkat, mindenkit, aki közel áll hozzánk. Eddig is te gondoskodtál rólunk, éppen ezért a te kezedbe tesszük a jövõt is. De könyörgünk hozzád a te akaratod szerint ellenségeinkért is. Te õrizz meg minket attól, hogy az értük mondott imádságunk csak üres szó legyen. Könyörgünk az egész emberiségért, népünkért, országunkért, vezetõinkért. Kérünk, áldd meg egyházunkat, gyülekezeteinket. Te küldj a különbözõ munkaterületekre alkalmas embereket. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Az úrvacsora eddigi felépítése is egy apró sorrendváltoztatással teljes egészében megmaradt. Az ismert, szeretett imádságok közül is számosat megtalálhatunk az Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyvben. Bár a kollekta imádságok a nyelvi kifejezés szempontjából részben megújultak, sok talán már szó szerint is ismert elsajátított imádság az új rendtartás gyakorlatában is felcsendül. Az új kötet megõrizte a karácsonyesti és a passiói istentisztelet rendjét, egyszerûsítve a gyülekezet helyzetét az énekválasztás terén. Összességében igaz, hogy az, aki otthon érezte magát a jelenlegi Agendánk szerint tartott istentiszteleten, könnyen otthon érezheti magát a megújult rend szerintin is. Ehhez jó lesz ismerõsként üdvözölni az eddig már megszokott szövegeket, formákat, részfelépítéseket, illetve rácsodálkozva, nyitott szemmel és szívvel fogadni az új részeket, mondatokat és megformázásokat. Hiszen az Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv szerves folytatása a jelenlegi Agendának, és beleilleszkedik az egyházunkban mintegy száz éve zajló folyamatba. g Hafenscher Károly (ifj.)

3 evangélikus élet november 6. 3 Áll az encsi evangélikusok temploma b Amikor négy évtizeddel ezelõtt Péter Jenõ megkezdte lelkészi szolgálatát Fancsalon, a közeli Encsen mindössze öt evangélikus élt. Ám a Miskolctól negyven kilométerre lévõ, dinamikusan fejlõdõ, idõközben városi rangot kapott település sok hûséges egyháztagot is vonzott a környékrõl, és az encsi szórvány a múlt század végén saját istentiszteleti-bibliaórai helyet igényelt. Egészen pontosan 1997 egyik böjti istentisztelete után vetõdött fel a közösségben a templomépítés gondolata. Ekkor százkét evangélikus írta alá az errõl szóló szándéknyilatkozatot. b Hács kis zsákfalu a somogyi dombok között; az itt lakó evangélikusok száma nem éri el a száz fõt. A maroknyi kis közösség tagjai október utolsó szombatján renovált templomukért és az új harangért adtak hálát. A szentelések szolgálatát Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke végezte. Az élõket hívogatja 1936-ban, a templom építésének évében a gyülekezetnek nem volt helyben lakó lelkipásztora, viszont Simon Lajos kántortanító áldásos tevékenysége nyomán a helybéliek összefogásának eredményeként e közösség is templomot építhetett ban Madarász István szolgálata idején az egykor államosított iskolájuk után kárpótlásként kapott összegbõl tudtak komolyabb beruházást megvalósítani, és renoválták az épületet. Ekkor cserélték ki rajta a mûemlék palát is. Régi tervük volt, hogy a toronysisakot is hasonló palával fedjék be, ezért önerõbõl meg is vásárolták a szükséges mennyiséget. Amikor azonban alaposabban megvizsgálták a tetõzetet, kiderült, hogy a kötési pontokon elrohadtak a fagerendák, és ennek következményeként megbillent a teljes tetõszerkezet. Az épület balesetveszélyessé vált. A faluban gyûjtést szerveztek a templom megmentésére; az akcióhoz az önkormányzat is csatlakozott. Az egyházmegye 1,2 millió forinttal támogatta az értékmentést. A teljes körû felújítás munkálatainak menetét az Európai Unió által kiírt SAPARD-pályázaton nyert pénzösszeg gyorsította meg. A beruházás összesen 23,5 millió forintba került. Az összefogás nem ismert felekezeti és egyéb határokat. A helybéli katolikusok, a jó szándékú hácsi és környékbeli emberek támogatása is hozzájárult a végeredményhez mondta Aradi György lelkész a templomszentelés utáni közgyûlésen. Jótékonysági hangversenyeket is szerveztek, valamint az elmúlt években a gyülekezet tagjai több mint A SZERZÕ FELVÉTELE A reformáció idei évfordulóját megelõzõ vasárnap kétszeresen is piros betûs ünnepnap volt Encsen. Október 30. verõfényes délelõttjén került sor a megvalósult álom, a felépült templom ünnepélyes birtokbavételére. A szakrális tér szentelését D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke végezte, a liturgiában részt vett Sándor Frigyes, a Borsod- Hevesi Egyházmegye megbízott esperese, Péter Jenõ, valamint utódja, Gerlai Pál segédlelkész. Az encsi templom alapkövét 2002 tavaszán tették le; építésére azóta 84 millió forint fordíttatott. A tervezõi munkát a Benczúr László egyházkerületi felügyelõ által jegyzett Benczúr & Társa Kft.-n belül Simon Viktória vállalta. A félköríves megoldást választó építész számára fontos volt, hogy a templombelsõ természetes fényt kapjon, ezért a tetõzet alatti falrészbe nagyméretû ablakokat tervezett. A natúr téglafalak és a fenyõfa berendezés a közelmúltban épült evangélikus templomok kedvelt stílusát követi. A tervezõ utalt arra, hogy az utcában ez a negyedik (!) templom, így az sem volt elhanyagolható szempont, hogy miként illeszkedjék a sorba a legújabb. Az ökumenikus nyitottságot, illetõleg a helyi felekezetek hívei, lelkészei közötti jó viszonyt mutatta, hogy mindhárom történelmi testvéregyház képviseltette magát az evangélikusok ünnepén, amelyen 1Sám 7,12 és Zsolt 138 alapján tartott igehirdetésében Szebik Imre hangsúlyozta: Azért épült az encsi templom, hogy a hála szava el ne némuljon. Hogy ne az elégedetlenség szimfóniáját, hanem a hála himnuszát zengjük! Az egyházkerület vezetõje az úrvacsora keretében felszentelte azt az úrvacsorai kelyhet és paténát is, amelyet a Nyíregyháza-Kertvárosi Evangélikus Ágostai Hitvallású Egyházközség ajándékozott az encsieknek. Nagyváti Pál karnagy vezetésével egyébként a kertvárosi testvérgyülekezet kórusa szolgált az ünnepi alkalmon, amelyen az ülõhelyek száma érthetõen kevésnek bizonyult. Az már az encsi közösségen és fiatal vezetõjén múlik, hogy a 110 férõhelyes hajlék padsorai megtelnek-e vasárnapról vasárnapra. Mindenesetre a 2001-es népszámlálás adatai szerint Encsen 116 evangélikus él. g Horváth-Hegyi Olivér egymillió forintot adtak össze templomuk javára. Ha forintosítanánk az elvégzett társadalmi munkát, milliós nagyságrendben lenne mérhetõ; így sikerült vizesblokkot kialakítani a templomban. Még a hittanos és konfirmandus fiatalok is segédkeztek a munkálatoknál. A hácsiak örömét tetézte, hogy az ünnepi istentisztelet keretében sor kerülhetett a közadakozásból elkészített, új, 134 kilogramm súlyú nagy harang felszentelésére is. Immár három evangélikus harang hirdeti Isten dicsõségét a faluban. Ittzés János Jn 11,28 40 alapján tartott igehirdetésében a harang szaváról szólt. Egy régi bölcsesség szerint ugyanis a harang az élõket hívogatja, a halottakat elsiratja, és a villámok erejét megtöri. Hívja azokat, akik az élet terhétõl nem menekülni akarnak, hanem Jézusnál szeretnének megnyugvást találni. De ne felejtsük, hogy a harang szavát az élõk hallják, ezért nem a halottakat, hanem a két lábon járó halottakat siratja el. A püspök végül kiemelte, hogy elsõsorban nem a természeti jelenségek viharait csitítja el a harangszó, hanem a szívek, a hangulatok, a veszekedések villámait, amelyek sok helyen ott vibrálnak a levegõben. Halljuk meg tehát Isten békességre hívó szavát a harang zúgásában és abban az épületben, amely hirdeti, hogy Jézusban miénk minden hangsúlyozta a püspök. g Menyes Gyula A SZERZÕ FELVÉTELEI BENCE IMRE DR. FABINY TAMÁS SZÉLL BULCSÚ Három a püspökjelölt Presbiteri ülés és közgyûlés az Északi Egyházkerületben b Az Északi Egyházkerület õszi kerületi presbiteri ülését és közgyûlését október 26-án a budahegyvidéki evangélikus templomban tartották. Délelõtt, a tizenkilenc fõs presbitérium ülésén elhangzott D. Szebik Imre püspöki beszámolója és Benczúr László felügyelõi tájékoztatója, illetve elfogadták az Északi Egyházkerület évi programtervezetét. A testület megvitatta az északkeleti országrészben található Tállya Abaújszántó Sátoraljaújhely Tokaj Missziói Egyházközség (Zempléni misszió) megalakításának a feltételeit és az egyházmegyében elfoglalt jogállását. A közgyûlés legjelentõsebb eseménye a november 20-ai püspökválasztás jelöltlistájának a véglegesítése és jóváhagyása volt. A tanácskozás délután az egyházkerületi közgyûléssel folytatódott, ahol Szebik Imre fél évre visszatekintõ tájékoztatójában két témát járt körül. Egyrészt arról beszélt, hogy az állam ezen belül is az Egészségügyi, illetve az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az egyházak között kínos feszültség alakult ki, az állami szervek részérõl ugyanis hiányzik a tárgyalás, az egyeztetés készsége. Az egyházak nyitottak a kommunikációra a közös szociális és oktatási, hitéleti ügyek elõmozdításának, igazságos finanszírozásának az érdekében. A kerület vezetõje másrészt elmondta, hogy ez év advent 1. vasárnapjától a lelkészeknek alternatív lehetõségük nyílik arra, hogy a három püspök által fél éven keresztül bemutatott, a Luther-kabáton viselt stólát a presbitérium beleegyezésével a liturgikus öltözék részeként magukra ölthessék. Ülésezik a presbitérium Felügyelõi beszámolójában Benczúr László az Északi Egyházkerületben esedékes püspökválasztás jó rendjének betartására és imádságos készülésre kérte a jelenlévõket. Az egyházkerület felügyelõje utalt arra: szomorú tapasztalat, hogy a személyi jövedelemadó egyházunk számára felajánlható 1%-ából befolyó összeg meglehetõsen szerény, s felhívta a figyelmet a gyülekezeti beruházások felelõsségteljesebb átgondolására, illetve a szegényebb gyülekezetek segítésének a lehetõségére is. Benczúr László örömmel említette ugyanakkor a kerületben tartott evangélizációk nagy látogatottságát, mindenkit buzdítva és hívogatva a november 12-én tartandó budavári kerületi napra. Ezt követõen a közgyûlés egyhangúlag megszavazta a Tállya Abaújszántó Sátoraljaújhely Tokaj Missziói Egyházközség megalakulását és a Borsod-Hevesi Egyházmegyéhez történõ csatolását. (A Zempléni misszió hatalmas kiterjedésû területen húzódik; gyülekezeteiben két évtizeden át a nyíregyházi egyházközségek látták el a szolgálatot. A Zempléni misszió gondozását, a gyülekezetépítésnek és a közösségek létrehívásának a szolgálatát jelenleg László Milán segédlelkész végzi.) A közgyûlés legjelentõsebb eseménye a november 20-ai püspökválasztás jelöltlistájának a véglegesítése és jóváhagyása volt. A püspök személyére vonatkozó jelölések összegzését a jelölõbizottság elnöke, Bozorády Zoltán püspökhelyettes ismertette. Az Északi Egyházkerület területén (Hajdú-Szabolcsi, Borsod-Hevesi, Nógrádi, Észak-Pest Megyei, Dél-Pest Megyei és Budai Egyházmegye) nyolcvan, jelölésre és szavazásra jogosult gyülekezet javaslatából hatvannyolc érkezett be összesen huszonhat jelöltre. A püspöki tisztségre való jelölést hárman vállalták: dr. Fabiny Tamás (õ negyvenhét gyülekezet jelölõlistáján szerepelt), Bence Imre (húsz jelöléssel) és Széll Bulcsú (három jelöléssel). A három püspökjelölt bemutatkozása november 16-án, szerdán 17-tõl 19 óráig tart majd a budahegyvidéki evangélikus templomban. g HHO Fergeteges hangulatú könnyûzenei rendezvényen vehettek részt mindazok, akik október 30-án Gödöllõre látogattak. A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban tizenhatodik alkalommal megrendezett Jubál ökumenikus keresztény könnyûzenei fesztiválon az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is különbözõ felekezetekhez tartozó, más-más stílusban játszó együttesek szerepeltek nagy sikerrel, maguk és a közönség örömére. Az egész napos program részeként tizenöt csapat köztük evangélikusként az Élek, az Új Teremtés, a Large Room, a Luther Roses, a Miska, a Szövétnek és a Nowember lépett színpadra. A résztvevõket a helyi önkormányzat részérõl Six Edit alpolgármester köszöntötte. Rövid áhítattal Meláth Attila váci baptista lelkész szolgált. (Képünkön a szügyi Szövétnek) A SZERZÕ FELVÉTELE BARTA IMRE FELVÉTELE

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

A tudományosság igényének maximális. Sándor kommentárja nem száraz és szikár akadémikus szövegtenger. f Egy újabb út a Könyvhöz 8.

A tudományosság igényének maximális. Sándor kommentárja nem száraz és szikár akadémikus szövegtenger. f Egy újabb út a Könyvhöz 8. evangélikus hetilap 73. évfolyam, 20. szám 2008. május 18. Szentháromság ünnepe Ára: 199 Ft Az idõsebbek még emlékezhetnek rá, hogy a magyar színmûvészet különleges színfoltjaként színre lépõ teátrum Lessing

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

A család a szeretet mestermûve

A család a szeretet mestermûve országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 17. szám 2005. április 24. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 164 Ft etikai-filozófiai kérdés: van-e joga az embernek ahhoz, hogy maga válassza meg

Részletesebben

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise evangélikus hetilap 71. évfolyam, 7. szám 2006. február 12. Hetvened vasárnap Ára: 165 Ft A mai vasárnapon hordozzuk különösen is imádságunkban a világkereszténység közös bizonyságtételét, azon belül a

Részletesebben

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást evangélikus hetilap 71. évfolyam, 34 35. szám 2005. augusztus 20 27. Szentháromság ünnepe után 10 11. vasárnap Ára: 330 Ft Az ünnep kettõs karaktere nemzeti és vallási olyan dilemmákat is felvet, amelyekkel

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök evangélikus hetilap 72. évfolyam, 35. szám 2007. szeptember 2. Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap Ára: 180 Ft biztos vagyok benne, hogy ezekben a napokban minden egyéb, esetleg figyelemelterelésül,

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen evangélikus hetilap 73. évfolyam, 5. szám 2008. február 3. Ötvened vasárnap (Esto mihi) Ára: 199 Ft Létezik egy olyan, nem csupán a Déli Egyházkerületet, de az egész egyházat érintõ»nõi ügy«, amelyet nagyon

Részletesebben

Segélykiáltás elhagyottakért

Segélykiáltás elhagyottakért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 23. szám 2008. június 8. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 199 Ft És ugyanúgy csodálkozunk azokon, és csodabogárnak tartjuk azokat, akik a mi életvitelünkké is

Részletesebben

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 13. szám 2008. március 30. Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) Ára: 199 Ft Elámulok, hogy a mai merkantilista világban mi mindent lehet a»vallás«címszó

Részletesebben

f Jubileumi tanév új módszertannal 7. oldal

f Jubileumi tanév új módszertannal 7. oldal evangélikus hetilap 72. évfolyam, 28. szám 2007. július 15. Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap Ára: 180 Ft És ami még ennél is fontosabb: a megbocsátásra elsõsorban nem annak van szüksége, aki a vétket

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János)

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Szalay Lajos: Ábrahám áldozata (1969) 2014. nyár XVIII. évfolyam 2. szám Folyamatos konfirmáció Az öregek koronája a fiak fiai, és a fiak dicsősége az ő atyáik

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LIX. évf. 1. szám 2006. március E vacsora Égi módra Engem véled összead Maradj bennem, Benned engem Hagyj lennem, hogy áldjalak.

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

Tekintsünk vissza Isten tetteire!

Tekintsünk vissza Isten tetteire! Ingyenes havilap XIII. évfolyam 3. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2011. március 26. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Tekintsünk vissza Isten tetteire! A

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben