Reformáció ünnepe után advent elõtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reformáció ünnepe után advent elõtt"

Átírás

1 országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 45. szám november 6. Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap Ára: 164 Ft Protestáns napok és estek f 8. oldal Felépült az encsi evangélikusok temploma f 3. oldal Három a püspökjelölt f 3. oldal Dag Hammarskjöld érkezése f 4. oldal Kórházmisszió melléklet f 6 7. oldal Mit fogunk csinálni odafönt? f 9. oldal A drezdai Frauenkirche üzenete f 10. oldal A globalizációtól a keskeny úton a forrás felé pillanatkép a tatabányai Kenderke Mûvészeti Iskola tánckarának a protestáns kulturális esten elõadott táncjátékából Október b Ha a települést el is ütötték attól, hogy 2010-ben az Európa kulturális fõvárosa címet viselhesse, a patinás Arany Bika szálló szobáiban elhelyezett tájékoztató füzet a Debrecennel kapcsolatos tudnivalók élén tünteti fel, hogy a város az európai protestantizmus egyik fellegvára. A kálvinista Rómaként is emlegetett megyeszékhely lakói számára mindez magától értetõdõ. A helybelieknél talán ezért tulajdonítottak nagyobb jelentõséget a távolabbról érkezettek annak, hogy október között itt rendezték meg hagyományteremtõ céllal az elsõ kulturális fesztivált 95 tétel, 95 program a reformáció ünnepén címmel. Mint kezdeményezés, nem csupán a helyszínválasztás miatt illetheti elismerés a budapesti székhelyû Református Közéleti és Kulturális Központ szervezésében lezajlott háromnapos fesztivált, hanem mindenekelõtt koncepciója okán. Mert ahogyan ezt a rendezvénysorozat megnyitóján Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök is hangsúlyozta ki kell tárni a templomok kapuit! A keresztényeknek meg kell mutatniuk, hogy mit gondolnak Istenrõl, emberrõl, kultúráról, mûvészetrõl, politikáról. Nem két külön világ, ami templomon belül és kívül van. Hisszük, hogy közünk van a benti és a kinti világhoz egyaránt mutatott rá a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. f Folytatás a 8. oldalon Október 30. b Menj, és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid (1Móz 37,14) ez a bibliai ige volt a mottója idén az országos protestáns napok rendezvénysorozatának. A hagyományosnak immár joggal nevezhetõ protestáns kulturális estet október 30-án, vasárnap 17 órakor tartották meg a szokott helyszínen, a Budapest Kongresszusi Központban. A telt házas, színvonalas együttléten református, evangélikus, baptista és metodista hívek testvéri közösségben adtak együtt hálát az egyház Urának, Krisztusnak a reformációért. Idén az est egy különösen szép Krisztus-dicsérettel vette kezdetét, hirdetve, hogy nem egymást, nem embert, hanem a minket megváltó Urat, Jézus Krisztust gyûltünk egybe ünnepelni. Dr. Mészáros Kálmán baptista egyházelnök és Csernák István metodista szuperintendens vezette a liturgiát, amelyben a gyülekezet is aktívan részt vehetett: Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert kereszted által megváltottad a világot. A jelenlévõket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökeként D. Szebik Imre köszöntötte. Mire való az egyház? tette fel a mostanság provokatív szándékkal nekünk szegezett kérdést az evangélikus elnökpüspök. Egyrészt az egyház szocializál: szocializál az igazságra, a törvény és a jó rend megtartására. f Folytatás a 8. oldalon PROTESTÁNS MÉDIAMÛHELY Október 31. b Az egyháznak megújulásra van szüksége! Kilencvenöt tételével erre hívta fel a figyelmet Luther Márton október 31-én. Ezen a napon szerte a világon erre emlékeznek és emlékeztetnek a reformált felekezetekhez tartozók. Hazánkban a protestáns napok országos rendezvénysorozatát rekeszti be október utolsó napján egy közös emlékünnepély. A jeles alkalmat az idén a Magyarországi Metodista Egyház budapesti központjában tartották. Házigazdaként Csernák István szuperintendens köszöntötte a megjelenteket. A Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkarának szolgálata után Csomós József református püspök (képünkön) hirdette Isten igéjét, a protestáns napok mottójául választott 1Móz 37,14 alapján. A bibliai történet szerint Jákób küldi el testvéreihez szeretett fiát, Józsefet, mert érzi, hogy békétlenség van közöttük. Közöttünk vajon igazi békesség van-e, valóban testvérei vagyunk-e egymásnak? szegezte a kérdést hallgatóinak a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi vezetõje. Isten azt szeretné, ha egy pillanatra sem felejtenénk el, hogy küldetésben járó testvérek vagyunk ezen a Földön. Más aspektusból, de ugyancsak az egyház megbízatásáról szólt elõadásában egyházunk elnök-püspöke. Referátumát négy fogalom, a liturgia, a martüria, a koinónia és a diakónia köré csoportosította. Feladatunk mutatott rá D. Szebik Imre, hogy Isten megjeleníttessék (liturgia), hogy tanúságot tegyünk róla (martüria), hogy közösségünk legyen vele és egymással (koinónia), továbbá, hogy vegyük észre és karoljuk fel a rászorulókat (diakónia). A reformációi emlékünnepély végén Szuhánszky T. Gábor metodista lelkész kérte Isten áldását a gyülekezet tagjaira. g Gazdag Zsuzsanna Az Evangélikus Médiamûhely és a Protestáns Újságírók Szövetsége közös szakmai programja Balatonszárszó, november (Kezdés csütörtökön 18 órakor vacsorával, zárás vasárnap ebéddel.) Ízelítõ a menübõl : Csütörtök esti nyitóelõadás: Lengyel Anna (Magyar Rádió) az Egy csepp emberség kulisszatitkairól. / Péntek: Média és valóság a Protestáns Újságírók Szövetségének konferenciája Novotny Zoltán elnökletével. Este: Szerkesszünk együtt! az Evangélikus Élet aktuális lapszámának összeállítása a szerkesztõség munkatársainak irányításával. / Szombat: Camera Pauperum szeminárium a video-, illetve televíziós mûsorok készítésérõl a Zákeus Média Centrum munkatársainak vezetésével. / Vasárnap (délelõtt): EvÉlet-mustra Dobsonyi Sándor olvasószerkesztõvel. MEGHÍVÓ A helyszínen fizetendõ részvételi díj 3000 Ft. Jelentkezni november 7-ig Boda Zsuzsa szerkesztõségi titkárnál lehet az Evangélikus Élet szerkesztõségében (1085 Budapest, Üllõi út 24., tel.: 1/ , illetve 20/ ) vagy a címen. Az írott és elektronikus sajtó tapasztalatcserére vágyó keresztény munkatársain túl várjuk mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának az egyházi médiamunkába, illetõleg azokat, akik szeretnék felfrissíteni (elmélyíteni) szakmai ismereteiket. A Biblia Pauperum közismert fogalom. Így nevezték a középkori templomok falfestményeit, melyek a bibliai történeteket voltak hivatottak tanítani az írástudatlan tömegeknek. Ma egy új értelemben vett írástudatlanságról beszélhetünk: az Írás-tudatlanságra, a Szentírás nem ismeretére gondolok. Hatalmas tömegek élnek úgy napról napra, hogy halvány fogalmuk sincs Isten szaváról, a Bibliáról. Az egyház egyik legnagyobb kihívása éppen ezért az, hogy a mai kor emberének a megszólítására, elérésére használ-e egy újfajta Biblia Pauperumot. A latin fogalom mintájára kreáltam valamikor a nyolcvanas évek vége felé a Camera Pauperum megjelölést. A videózásról, a televíziózásról van szó. Aki szívesen foglalkozik e témával, és szívesen vesz részt gyakorlati feladatok megoldásában, az jöjjön el a médiaszemináriumra! Gyõri János Sámuel, a ZMC igazgatója BARTA IMRE FELVÉTELE FOTÓ: BARTA IMRE Reformáció ünnepe után advent elõtt Pár éve csak annak, hogy az Országgyûlés munkaszüneti nappá nyilvánította november elsejét, mindenszentek napját. Egy nappal korábban mi, protestánsok a reformáció napját ünnepeljük, majd másnap a temetõk csendjében halottainkra emlékezünk. A körülöttünk lévõ s mindennapjainkban is tapasztalható globalizált világunkban ilyenkor furcsa pogány hagyományok is könnyen életre kelnek. Ezért is jó, hogy éppen e napokban még nagyobb erõvel szólalhat meg köreinkben s remélhetõleg köreinken túl is az evangélium minket minden emberi gyarlóságunkból és emberfeletti fogságunkból kiszabadító, élõ hangja. Aranyló október komor novemberbe hajlott írja az angol költõ, T. S. Eliot. Elérkeztünk Szent András havához, az utolsó negyedév második feléhez. Az õszderék tehát mindenkihez beköszöntött: protestánsokhoz és katolikusokhoz, hívõkhöz és nem hívõkhöz egyaránt. Az idén négynapos hétvégét tudhatunk magunk mögött, a fõvárosban már péntek délután megbénult a forgalom, a tavasziasan meleg idõjárás, a természet pompázó színei sok családot csalogattak arra, hogy munkahelytõl és otthontól távol gyûjtsenek erõt a naptári év utolsó hatodára. Mi, evangélikus keresztények az ünneptelen félév végéhez közeledünk, s igehirdetéseink egyre célirányosabbak: hamarosan majd az utolsó ítéletrõl és az örök életrõl hallunk. De ez az idõszak egyúttal az új egyházi esztendõ kezdetének, az adventi várakozás elõkészületének az ideje is. Reformáció után, advent elõtt vagyunk. Már várjuk a várakozás idejét. Sokféle várakozás feszül bennünk. A félelem lelke is átsuhan rajtunk, amikor a földgolyónkat érõ természeti katasztrófákról: földrengésekrõl, hurrikánokról, árvizekrõl, madárinfluenzáról hallunk mindennap. Egyre inkább tudatosul bennünk, hogy veszélyeztetett világban élünk. Jó ilyenkor a 46. zsoltár szavaiba megkapaszkodnunk: Azért nem félünk, ha megindul is a föld (3. vers) Igen, a szeretet: az istenszeretet és az emberszeretet kiûzi a félelmet. Feszülõ várakozással nézünk országunk sorsa elé. Jövõre lesznek ismét parlamenti választások. Sokan szeretnék hittestvéreink közül is, ha mi gyõznénk és nem õk. Megértem sok testvérem jóakaratú vágyakozását: én is más világot szeretnék magam körül látni. Ugyanakkor inteni is kell testvéreimet arra, hogy nem a mi gyõzelmünket kell kiimádkozni, hanem azért kell hálát adnunk, hogy akkor és ott õ gyõzelmet aratott. Hogy õ legyõzte a bûnt, az ördögöt és a halált, ahogy Luther mondta. Az õ gyõzelme felszabadít arra, hogy politikai ellenfeleimben ne az ördögöt lássam, hogy ne démonizáljam azt, aki másképpen gondolkodik, mint én. Hitemet, teológiámat nem rendelhetem alá a politikának. Szomorú jelenségnek tartom, ha egyházunkban a világgal kell példálózni. Egy barátom szokta mondani: ne hagyjuk, hogy a világ, a politika tematizáljon minket, hanem mi, az egyház, a keresztények tematizáljuk a világot, a politikát! Ne hagyjuk tehát, hogy a politika megosztottsága bennünket is megosszon, hanem azon munkálkodjunk, hogy a communio, az úrvacsorai asztalközösség gyógyító ereje a minket körülvevõ világra, a társadalomra is kisugározzon! Feszülõ várakozással nézünk egyházunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház jövõje elé. Vannak, akik itt is táborokról, megosztottságról beszélnek. Volt idõ, amikor nem az egyházszakadás, hanem az egyházhasadás : a belsõ, lelki szkizofrénia veszélyétõl kellett tartanunk. Manapság talán már nem ennyire éles a helyzet, noha kétségtelenül vannak közöttünk liberálisok és ortodoxok, evangélikus-katolikusok (a liturgikus megújulás õszintén odaadó hívei) és evangélikus-evangelikálok (a liturgikus megújulás ellenzõi, a szabadegyházi modell pártolói). Nem speciálisan magyarországi jelenség ez: ma, 2005-ben éppen ugyanezek az erõ- és törésvonalak figyelhetõk meg az Egyesült Államok Evangélikus Egyházában (ECLA), amely majdnem hatmillió (!) tagot számlál. A bajainkkal sem vagyunk tehát egyedül. Ráadásul még az orvosunk is közös! Kár félni egymástól, és megbélyegezni egymást. Hiszem és vallom, hogy minden irányzatnak vannak jó és hiteles, illetve rossz és hiteltelen képviselõi. Azt is hiszem és vallom, hogy ezek a jók elõbb-utóbb megtalálják egymást, s nem engedik, hogy saját irányzatuk rossz képviselõi kerekedjenek felül. A közelmúltban egy balatonszárszói lelkészakadémián nagy meglepetéssel tapasztaltuk, hogy teológiában és kegyességben egymástól fényévnyi távolságra lévõ lelkészek között Isten Szentlelke miként tud pillanatokon belül bensõ lelki egységet teremteni. Mondhatjuk persze, hogy a Szentléleknek ott könnyû dolga volt, mert az önmagát Isten udvari bolondjának nevezõ Luthert s a lutheri kegyesség által képviselt hilaritást : a sokszor felszabadító és könnyfakasztó humort választotta magának szövetségesül. Reformáció ünnepe után és advent elõtt feszülõ várakozással nézünk az Északi Egyházkerület püspökválasztása elé. A gyülekezetek huszonhat személyt ajánlottak, közülük hárman vállalták a jelöltséget. November 20-án, vasárnap szavaznak a gyülekezetek. Sokakban kérdések, kétségek fogalmazódnak meg: van-e, lesz-e erre a tisztségre alkalmas személy. Aggodalmaskodásunk máris rossz irányba fordítjatorzítja kérdéseinket. Azt kérdezzük, hogy van-e alkalmas személy. Bátran és a leghatározottabb biztonsággal kijelentem: nincs! Nincs alkalmas személy! Ám ugyanilyen bátorsággal és biztonsággal azt is kijelentem: erre a szolgálatra Isten alkalmassá tehet! Nemcsak a jelölteken, hanem rajtunk is múlik: nem gördítünk-e akadályt (például aggodalmaskodásunkkal, kishitûségünkkel, irigységünkkel) mennyei Atyánk munkája elé? Persze aki (fel)áll, vigyázzon, el ne essék! Mert a magasban erõsen és élesen süvít a szél. Reformáció ünnepe utáni, advent elõtti különféle feszült várakozásaink közepette egyedüli erõforrásunk és felüdítõ vigaszunk az Urunktól kapott tanács: Imádkozzunk! g Nybor

2 november 6. forrás ÉLÕ VÍZ Szorult helyzetben Megdöbbenve hallottam a hírekben, hogy a napokban több kamion is beszorult a Ferihegyi repülõtérre vezetõ gyorsforgalmi út felüljárói alá. Jelentõsen lelassult a haladás a fõváros egyik forgalmas útszakaszán azért, mert néhány sofõr figyelmen kívül hagyta a magasságkorlátozásra vonatkozó figyelmeztetést. Hogy lehet valaki ilyen felelõtlen, figyelmetlen? Mit gondolt, talán dísznek van ott a tábla? gondoltam bosszúsan a hír hallatán, s magamban örömmel nyugtáztam, hogy nem voltam a forgalmi dugó szenvedõ alanya. Ahogy azonban jobban belegondoltam, rájöttem, hogy korántsem ilyen egyszerû a kérdés. Én soha nem fogok kamionnal beszorulni sehova a figyelmetlenségem miatt azért, mert én nem vezetek ilyen nagyméretû jármûvet. De bizony korlátozó táblát én is hagytam már figyelmen kívül nemcsak az országúton, hanem az életutam során is. Az Úr Isten is gyakran ad figyelmeztetõ jelzéseket egy igén vagy egy másik emberen keresztül: fogd vissza magad, mert túl gyorsan haladsz, és veszélyezteted a testi-lelki épségedet! Lassíts a munkatempódon, mert fizikailag nem sokáig bírod ezt a terhelést! Kerülj el bizonyos helyzeteket, mert csak sérülések árán tudsz majd kijönni belõlük! Ne akarj mindenáron megelõzni, lehagyni másokat, éreztetve, hogy te jobban értesz dolgokhoz, mint õk! Tanulj meg türelmesen araszolni a másik ember mögött, amikor rajtatok kívül álló ok miatt lehetetlen a gyors elõrejutás! Figyelj társad mozdulataira, hogy ne ütközz bele hátulról, hanem mindketten biztonságban jussatok el célotokhoz! Kimerülten ne vállalj olyan feladatot, amelynek során bárkiben kárt okozhatsz! Tudj kiszállni, ha szükséges, és adj idõt magadnak az elcsendesedésre, feltöltõdésre! Ismerd meg azt az utat is, amelyen szeretteid, barátaid járnak, és ne hidd, hogy csak az a jó, amit te csinálsz! Ezek a jelzések a korlátozó közlekedési szabályokhoz hasonlóan a védelmünket szolgálják. Ha odafigyelnénk rájuk, akkor kevesebb sérülést szereznénk, és ritkábban kerülnénk szorult helyzetbe. g Hulej Enikõ Az asztali áldás újraélesztése Kis kártyák forgalmazásával kívánják Németországban új életre kelteni az asztali áldást. Az akció nyomán az érdeklõdõk tizennyolc régi és új, étkezés elõtti fohász szövegét vehetik kézbe. Az elsõ visszajelzések pozitívak mondta Michael Stahl lelkész, az ötletgazda, aki a jövõben a hoteleket, illetve a vendégfogadással foglalkozó kisebb szálláshelyeket kívánja megcélozni. d SEMPER REFORMANDA A halál valóban olyan borzalmas rossz amint megfigyelhetjük, hogy sokan még az elõbb említett összes bajokkal együtt is inkább vállalnák az életet, mintsem hogy zavartalan élet után egyszer meghaljanak. d Luther Márton: Tizennégy vigasztaló kép megfáradtaknak és megterhelteknek (Virág Jenõ fordítása) SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 24. VASÁRNAP Zsolt 103,6 13 Oratio œcumenica VISSZASZÁMLÁLÁS 3. b Az Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv megjelenésének idõpontjáig visszaszámláló sorozatunkban nemcsak az a kérdés izgalmas, hogy mi az, ami megújult, vagy új anyagként került be az új Agendába, hanem az is, hogy mi az, ami régi. Ez utóbbiakat próbáljuk meg jelen írásunkban csokorba gyûjteni. Sokszor elõkerült már (e rovat cikkeiben is), hogy hitünk imádkozott hitünk újrafogalmazása minden kor természetes feladata, s ezzel a bizonyságtevõk fellegébe kapcsolódunk bele. A keresztény ember nem elõzmények nélkül keresztény ember. Ugyanez vonatkozik minden istentiszteletre, minden gyülekezetre, az egész egyházra. Amikor egy keresztény család gyermeke megszületik, s amikor a gyermek (vagy a felnõtt) a keresztségben újjászületik, magával hozza az örökölt kincset: a keresztény élet stafétabotját. Amikor a lelkész felmegy a szószékre, ott áll mögötte az igehirdetõk kétezer éves tábora. Amikor a gyülekezet tagjai Nem vétkeink szerint! A VASÁRNAP IGÉJE Teljesítménycentrikus, rohanó világunkban feltárul elõttünk egy csodálatos kép. Ha akarjuk, gyönyörködhetünk benne, és boldoggá teheti életünket. Ha bezárjuk elõtte szívünket és szemünket, akkor gyötrõdünk és rohanunk tovább. A hatalmas, mindenható Isten ismertetõjegyeit fedezhetjük fel ebben a zsoltárban. Elrejtette ezeket a hatalmasok elõl, de nyilvánvalóvá tette a gyermekek, a csecsemõk, a nyomorultak, a betegek, a fogyatékosok és a szegények elõtt. Õk alázatosan így gondolkodnak és éreznek: Bár nem érdemlem meg, mégis törõdik velem az Úr. Napról napra gondoskodik rólam. Az elnyomottak egyetlen reménysége az Úr, másra nem számíthatnak! Benne sohasem kell csalódniuk. Nekünk is lehetõségünk van arra, hogy megismerjük Isten végtelen szeretetét. Isten nem önmagát dicséri, hanem a zsoltáros (Dávid) élettapasztalata csendül fel: irgalmas és kegyelmes az Úr (8. vers) Eddig is ilyen volt, és ezután sem lesz más. Hûségesen vezette népét a pusztai vándorlás során, megmutatta csodatévõ erejét és hatalmát. Bár népe sokszor elfordult tõle, nem bízott benne, õ mindvégig hû maradt. Ezt érezteti velünk is a zsoltáros. A múltból a jelen, sõt a jövõ felé vezet, hiszen mi is benne érezhetjük magunkat ezekben az eseményekben. Nekünk is ezt sugallja a zsoltár: számon tart, figyel téged is az Úr. Fontos vagy neki. Veled is meg akarja ismertetni magát. Bízzál benne, téged is megsegít! Boldog ember, aki élete minden szakaszában meglátja és megérzi, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete az égig ér, és hûsége a fellegekig. Ezek nem fellegekben járó gondolatok, amelyek messze elrugaszkodtak a földi valóságtól, hanem valódi élettapasztalatból származnak. Találkoztam olyan emberekkel, akik életük legnehezebb szakaszában is ugyanúgy vallották, hogy Isten õrizte és vezette õket, mint amikor sikeresek és egészségesek voltak. A zsoltáros azt szeretné, ha ránk is átragadna ez a végtelen nagy boldogság és jó érzés, amikor Istenre gondolunk. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az emberek sebeiket nyalogatják, betegségeiket sorolják, félelmeiket görgetik maguk elõtt ahelyett, hogy Istenbe kapaszkodnának, és benne bíznának. Õ mindig a rendelkezésünkre áll. Dicsõítünk téged, Istenünk, aki a bûnt büntetõ, de bennünket, bûnösöket mérhetetlenül szeretõ Isten vagy! Köszönjük, hogy bár feltartóztathatatlanul közeledik az ítélet, de a mi számunkra még lehetõvé tetted a menekülést. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, Isten Báránya, aki magadra vetted a világ bûneit, így a mi bûneinket is. Köszönjük, hogy mindent elvégeztél a kereszten, hogy mi már itt, e világon Isten gyermekei lehessünk, és a te testvéreidként élhessünk. Bocsásd meg, hogy sokszor mindezt nem vesszük komolyan, hanem megyünk tovább a biztos pusztulásba nélküled. Kérünk, nyúlj ilyenkor utánunk, hogy újra hozzád találjunk! Könyörülj rajtunk, akik ma hallgattunk téged, hogy felkészülten várjunk, hiszen nem tudhatjuk, hogy melyik órában jössz el újra. Add, hogy mi is azok közé tartozzunk, akik várva várják a te visszajöveteledet! Kérünk, légy különösen közel azokhoz, akiknek igen nagy szükségük van rád. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a magányosokért, a kétségbeesettekért, a nélkülözõkért. Az elmúlt héten mindannyian többet gondoltunk azokra a szeretteinkre, akik már nincsenek közöttünk. Urunk, te tudod, hogy nem könnyû ez az idõszak egyikünknek sem, imádságra kulcsolják a kezüket, ott van mögöttük az egyház egésze visszamenõleg a kezdetekig, hiszen összecseng, együtt hangzik minden, ami a mennyei istentisztelet része. A menynyei liturgiában, az örök jelen istentiszteletében pedig, ahol a Vagyok az emberek között van, együtt van a múlt, a jelen s a jövendõ Istent dicsérõ serege. Ott megszûnik az idõ dimenziója, és harmóniába kerül minden. Hitem szerint egy hang lesz a nagy egészben a magyar evangélikusság istendicséretének a hangja. Nézzük hát, hogy a megjelenõ liturgikus könyvben mi az, ami régi, ismert, nem szokatlan. Természetes módon az istentiszteletet az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kezdjük és áldással zárjuk. Egyik sem hagyható el, hiszen a lényeghez tartozik. Régi a forma. A nyugati kereszténység általános istentiszteleti gyakorlata, amelyben van elõkészület, ezt követi a bevezetés, utána az igei, illetve a szentségi rész, majd végül az útnak indító, befejezõ-áldó rész. Nem új az sem, hogy a lelkész és a gyülekezet kiválaszthatja, melyik forma szerint szeretné ünnepelni az Istennel Ami régi LITURGIKUS SAROK való találkozás eseményét. Énekeskönyvünk és jelenlegi Agendánk egyaránt tanúskodik arról, hogy 1963 óta lehetõség nyílik arra, hogy egyszerû, énekverses vagy liturgikus rend formájában tartsuk az istentiszteletet. Az sem szokatlan, hogy az istentisztelet szerves része az úrvacsora. Nem különálló rész, nem elhanyagolható függelék, hanem alkotóelem. Ez nem zárja ki azt, hogy az úrvacsorai részt különleges alkalmakkor az igei istentisztelet zárása után tartsuk, de az a természetes, hogy a kétfókuszú liturgia (ige és szentség) összetartozzék, egy egészet alkosson. Megszokott az énekek sorrendje is. A kezdõ-, fõ- és záróénekek rendje az eddigiekhez hasonlóan alakult. Nem számít újdonságnak az sem, ahogyan a liturgia az õsi elemeket kezeli: az istentisztelet elsõ részében a zsoltár, a Kyrie, a Gloria, az úrvacsorai részben a Sanctus, az Agnus Dei szólal meg. LAPUNK OLVASHATÓ A VILÁGHÁLÓN IS A CÍMEN Ha perel is velünk az Isten, azért teszi, hogy megtérésre hívjon, jobb belátásra bírjon bennünket. Világosan feltárja elõttünk, hogy mi a bûn, mit vétettünk ellene, mit mulasztottunk el megtenni embertársainkért. De nem nyargal ezeken a vétkeken, nem állít pellengérre, nem tesz nevetségessé, hanem kegyelmesen megbocsát. Azt akarja, hogy tisztán lássunk. Lássuk meg bûneinket, vétkeinket és mulasztásainkat, de bízzunk abban, hogy õ kész nekünk megbocsátani. Nem azért, mert mi megígérjük neki, hogy ezután jók és engedelmesek leszünk, hanem azért, mert õ jó és megbocsátó. Isten haragja és büntetése nem tart örökké, viszont szeretete és hûsége mindörökké megmarad. Méghozzá velünk marad! Folyamatosan azt érezhetjük, hogy Isten jelen van az életünkben. Ha belegondolunk, mennyi vétket és bûnt elkövettünk már életünk során! Szörnyû hosszú listát lehetne belõlük összeállítani! Akár a parancsolatok, akár emberi elvárások jutnak eszünkbe: tele vagyunk mulasztással, hibával, bûnnel és gonoszsággal. Mi lenne velünk, ha mindezekért egyszer számon kérnének bennünket? Ha a bûnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? (Zsolt 130,3) Senki! ez a helyes válasz. Mégsem vagyunk elveszve! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát halálba küldte érte. Hogy minket megmentsen, a keresztre szegezte összes tartozásunkat. Ezért nem kell elkeserednünk, nem kell tönkremennünk, magunkba zárkóznunk, hanem sokkal inkább arra az ígéretre kell figyelnünk, amely már az Ószövetségben, többek között ebben a csodálatos zsoltárban is hallható: nem vétkeink szerint bánik velünk az Úr! Nem bûneink szerint fizet nekünk, hanem végtelen irgalmasságával és szeretetével vesz körül bennünket. Sokkal jobban szeret, mint ahogy megérdemelnénk. Jézus nem véletlenül tanított bennünket arra, hogy Istenre úgy tekintsünk, mint szeretõ mennyei Atyánkra, aki nagy irgalmassága szerint bánik velünk. Atyai szeretete mindent fölülmúl. Hiszünk abban, hogy az istenfélõk ezt egész földi életük során tapasztalják, és végül Istent színrõl színre, teljes dicsõségében meglátják. g Koskai Erzsébet Imádkozzunk! Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy szereteted mindvégig elkísér minket. Köszönjük, hogy nem a magunk érdemeiben bízva, hanem a te nagy irgalmasságodban reménykedve vihetjük eléd könyörgéseinket. Jézus Krisztus érdeméért légy hozzánk irgalmas. Ámen. és a hiányuk újra nagyon fáj. Légy velünk, és fogd a kezünk! Ne engedd elfelejtenünk, hogy kiben és miben reménykedünk! Kérünk, te segíts a háborúk, a természeti katasztrófák, a szerencsétlenségek áldozatain. Add, hogy vége legyen szenvedésüknek. A romokon hadd épüljenek újra otthonok. Nekünk pedig nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük, hol és hogyan nyújthatunk segítséget a bajbajutottaknak. Te tégy bennünket találékonnyá ezen a téren. Segíts, hogy ne legyünk keményszívûek, szûkmarkúak és önzõk, ha mások nyomorúságát látjuk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, családtagjainkat, munkatársainkat, mindenkit, aki közel áll hozzánk. Eddig is te gondoskodtál rólunk, éppen ezért a te kezedbe tesszük a jövõt is. De könyörgünk hozzád a te akaratod szerint ellenségeinkért is. Te õrizz meg minket attól, hogy az értük mondott imádságunk csak üres szó legyen. Könyörgünk az egész emberiségért, népünkért, országunkért, vezetõinkért. Kérünk, áldd meg egyházunkat, gyülekezeteinket. Te küldj a különbözõ munkaterületekre alkalmas embereket. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Az úrvacsora eddigi felépítése is egy apró sorrendváltoztatással teljes egészében megmaradt. Az ismert, szeretett imádságok közül is számosat megtalálhatunk az Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyvben. Bár a kollekta imádságok a nyelvi kifejezés szempontjából részben megújultak, sok talán már szó szerint is ismert elsajátított imádság az új rendtartás gyakorlatában is felcsendül. Az új kötet megõrizte a karácsonyesti és a passiói istentisztelet rendjét, egyszerûsítve a gyülekezet helyzetét az énekválasztás terén. Összességében igaz, hogy az, aki otthon érezte magát a jelenlegi Agendánk szerint tartott istentiszteleten, könnyen otthon érezheti magát a megújult rend szerintin is. Ehhez jó lesz ismerõsként üdvözölni az eddig már megszokott szövegeket, formákat, részfelépítéseket, illetve rácsodálkozva, nyitott szemmel és szívvel fogadni az új részeket, mondatokat és megformázásokat. Hiszen az Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv szerves folytatása a jelenlegi Agendának, és beleilleszkedik az egyházunkban mintegy száz éve zajló folyamatba. g Hafenscher Károly (ifj.)

3 evangélikus élet november 6. 3 Áll az encsi evangélikusok temploma b Amikor négy évtizeddel ezelõtt Péter Jenõ megkezdte lelkészi szolgálatát Fancsalon, a közeli Encsen mindössze öt evangélikus élt. Ám a Miskolctól negyven kilométerre lévõ, dinamikusan fejlõdõ, idõközben városi rangot kapott település sok hûséges egyháztagot is vonzott a környékrõl, és az encsi szórvány a múlt század végén saját istentiszteleti-bibliaórai helyet igényelt. Egészen pontosan 1997 egyik böjti istentisztelete után vetõdött fel a közösségben a templomépítés gondolata. Ekkor százkét evangélikus írta alá az errõl szóló szándéknyilatkozatot. b Hács kis zsákfalu a somogyi dombok között; az itt lakó evangélikusok száma nem éri el a száz fõt. A maroknyi kis közösség tagjai október utolsó szombatján renovált templomukért és az új harangért adtak hálát. A szentelések szolgálatát Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke végezte. Az élõket hívogatja 1936-ban, a templom építésének évében a gyülekezetnek nem volt helyben lakó lelkipásztora, viszont Simon Lajos kántortanító áldásos tevékenysége nyomán a helybéliek összefogásának eredményeként e közösség is templomot építhetett ban Madarász István szolgálata idején az egykor államosított iskolájuk után kárpótlásként kapott összegbõl tudtak komolyabb beruházást megvalósítani, és renoválták az épületet. Ekkor cserélték ki rajta a mûemlék palát is. Régi tervük volt, hogy a toronysisakot is hasonló palával fedjék be, ezért önerõbõl meg is vásárolták a szükséges mennyiséget. Amikor azonban alaposabban megvizsgálták a tetõzetet, kiderült, hogy a kötési pontokon elrohadtak a fagerendák, és ennek következményeként megbillent a teljes tetõszerkezet. Az épület balesetveszélyessé vált. A faluban gyûjtést szerveztek a templom megmentésére; az akcióhoz az önkormányzat is csatlakozott. Az egyházmegye 1,2 millió forinttal támogatta az értékmentést. A teljes körû felújítás munkálatainak menetét az Európai Unió által kiírt SAPARD-pályázaton nyert pénzösszeg gyorsította meg. A beruházás összesen 23,5 millió forintba került. Az összefogás nem ismert felekezeti és egyéb határokat. A helybéli katolikusok, a jó szándékú hácsi és környékbeli emberek támogatása is hozzájárult a végeredményhez mondta Aradi György lelkész a templomszentelés utáni közgyûlésen. Jótékonysági hangversenyeket is szerveztek, valamint az elmúlt években a gyülekezet tagjai több mint A SZERZÕ FELVÉTELE A reformáció idei évfordulóját megelõzõ vasárnap kétszeresen is piros betûs ünnepnap volt Encsen. Október 30. verõfényes délelõttjén került sor a megvalósult álom, a felépült templom ünnepélyes birtokbavételére. A szakrális tér szentelését D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke végezte, a liturgiában részt vett Sándor Frigyes, a Borsod- Hevesi Egyházmegye megbízott esperese, Péter Jenõ, valamint utódja, Gerlai Pál segédlelkész. Az encsi templom alapkövét 2002 tavaszán tették le; építésére azóta 84 millió forint fordíttatott. A tervezõi munkát a Benczúr László egyházkerületi felügyelõ által jegyzett Benczúr & Társa Kft.-n belül Simon Viktória vállalta. A félköríves megoldást választó építész számára fontos volt, hogy a templombelsõ természetes fényt kapjon, ezért a tetõzet alatti falrészbe nagyméretû ablakokat tervezett. A natúr téglafalak és a fenyõfa berendezés a közelmúltban épült evangélikus templomok kedvelt stílusát követi. A tervezõ utalt arra, hogy az utcában ez a negyedik (!) templom, így az sem volt elhanyagolható szempont, hogy miként illeszkedjék a sorba a legújabb. Az ökumenikus nyitottságot, illetõleg a helyi felekezetek hívei, lelkészei közötti jó viszonyt mutatta, hogy mindhárom történelmi testvéregyház képviseltette magát az evangélikusok ünnepén, amelyen 1Sám 7,12 és Zsolt 138 alapján tartott igehirdetésében Szebik Imre hangsúlyozta: Azért épült az encsi templom, hogy a hála szava el ne némuljon. Hogy ne az elégedetlenség szimfóniáját, hanem a hála himnuszát zengjük! Az egyházkerület vezetõje az úrvacsora keretében felszentelte azt az úrvacsorai kelyhet és paténát is, amelyet a Nyíregyháza-Kertvárosi Evangélikus Ágostai Hitvallású Egyházközség ajándékozott az encsieknek. Nagyváti Pál karnagy vezetésével egyébként a kertvárosi testvérgyülekezet kórusa szolgált az ünnepi alkalmon, amelyen az ülõhelyek száma érthetõen kevésnek bizonyult. Az már az encsi közösségen és fiatal vezetõjén múlik, hogy a 110 férõhelyes hajlék padsorai megtelnek-e vasárnapról vasárnapra. Mindenesetre a 2001-es népszámlálás adatai szerint Encsen 116 evangélikus él. g Horváth-Hegyi Olivér egymillió forintot adtak össze templomuk javára. Ha forintosítanánk az elvégzett társadalmi munkát, milliós nagyságrendben lenne mérhetõ; így sikerült vizesblokkot kialakítani a templomban. Még a hittanos és konfirmandus fiatalok is segédkeztek a munkálatoknál. A hácsiak örömét tetézte, hogy az ünnepi istentisztelet keretében sor kerülhetett a közadakozásból elkészített, új, 134 kilogramm súlyú nagy harang felszentelésére is. Immár három evangélikus harang hirdeti Isten dicsõségét a faluban. Ittzés János Jn 11,28 40 alapján tartott igehirdetésében a harang szaváról szólt. Egy régi bölcsesség szerint ugyanis a harang az élõket hívogatja, a halottakat elsiratja, és a villámok erejét megtöri. Hívja azokat, akik az élet terhétõl nem menekülni akarnak, hanem Jézusnál szeretnének megnyugvást találni. De ne felejtsük, hogy a harang szavát az élõk hallják, ezért nem a halottakat, hanem a két lábon járó halottakat siratja el. A püspök végül kiemelte, hogy elsõsorban nem a természeti jelenségek viharait csitítja el a harangszó, hanem a szívek, a hangulatok, a veszekedések villámait, amelyek sok helyen ott vibrálnak a levegõben. Halljuk meg tehát Isten békességre hívó szavát a harang zúgásában és abban az épületben, amely hirdeti, hogy Jézusban miénk minden hangsúlyozta a püspök. g Menyes Gyula A SZERZÕ FELVÉTELEI BENCE IMRE DR. FABINY TAMÁS SZÉLL BULCSÚ Három a püspökjelölt Presbiteri ülés és közgyûlés az Északi Egyházkerületben b Az Északi Egyházkerület õszi kerületi presbiteri ülését és közgyûlését október 26-án a budahegyvidéki evangélikus templomban tartották. Délelõtt, a tizenkilenc fõs presbitérium ülésén elhangzott D. Szebik Imre püspöki beszámolója és Benczúr László felügyelõi tájékoztatója, illetve elfogadták az Északi Egyházkerület évi programtervezetét. A testület megvitatta az északkeleti országrészben található Tállya Abaújszántó Sátoraljaújhely Tokaj Missziói Egyházközség (Zempléni misszió) megalakításának a feltételeit és az egyházmegyében elfoglalt jogállását. A közgyûlés legjelentõsebb eseménye a november 20-ai püspökválasztás jelöltlistájának a véglegesítése és jóváhagyása volt. A tanácskozás délután az egyházkerületi közgyûléssel folytatódott, ahol Szebik Imre fél évre visszatekintõ tájékoztatójában két témát járt körül. Egyrészt arról beszélt, hogy az állam ezen belül is az Egészségügyi, illetve az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az egyházak között kínos feszültség alakult ki, az állami szervek részérõl ugyanis hiányzik a tárgyalás, az egyeztetés készsége. Az egyházak nyitottak a kommunikációra a közös szociális és oktatási, hitéleti ügyek elõmozdításának, igazságos finanszírozásának az érdekében. A kerület vezetõje másrészt elmondta, hogy ez év advent 1. vasárnapjától a lelkészeknek alternatív lehetõségük nyílik arra, hogy a három püspök által fél éven keresztül bemutatott, a Luther-kabáton viselt stólát a presbitérium beleegyezésével a liturgikus öltözék részeként magukra ölthessék. Ülésezik a presbitérium Felügyelõi beszámolójában Benczúr László az Északi Egyházkerületben esedékes püspökválasztás jó rendjének betartására és imádságos készülésre kérte a jelenlévõket. Az egyházkerület felügyelõje utalt arra: szomorú tapasztalat, hogy a személyi jövedelemadó egyházunk számára felajánlható 1%-ából befolyó összeg meglehetõsen szerény, s felhívta a figyelmet a gyülekezeti beruházások felelõsségteljesebb átgondolására, illetve a szegényebb gyülekezetek segítésének a lehetõségére is. Benczúr László örömmel említette ugyanakkor a kerületben tartott evangélizációk nagy látogatottságát, mindenkit buzdítva és hívogatva a november 12-én tartandó budavári kerületi napra. Ezt követõen a közgyûlés egyhangúlag megszavazta a Tállya Abaújszántó Sátoraljaújhely Tokaj Missziói Egyházközség megalakulását és a Borsod-Hevesi Egyházmegyéhez történõ csatolását. (A Zempléni misszió hatalmas kiterjedésû területen húzódik; gyülekezeteiben két évtizeden át a nyíregyházi egyházközségek látták el a szolgálatot. A Zempléni misszió gondozását, a gyülekezetépítésnek és a közösségek létrehívásának a szolgálatát jelenleg László Milán segédlelkész végzi.) A közgyûlés legjelentõsebb eseménye a november 20-ai püspökválasztás jelöltlistájának a véglegesítése és jóváhagyása volt. A püspök személyére vonatkozó jelölések összegzését a jelölõbizottság elnöke, Bozorády Zoltán püspökhelyettes ismertette. Az Északi Egyházkerület területén (Hajdú-Szabolcsi, Borsod-Hevesi, Nógrádi, Észak-Pest Megyei, Dél-Pest Megyei és Budai Egyházmegye) nyolcvan, jelölésre és szavazásra jogosult gyülekezet javaslatából hatvannyolc érkezett be összesen huszonhat jelöltre. A püspöki tisztségre való jelölést hárman vállalták: dr. Fabiny Tamás (õ negyvenhét gyülekezet jelölõlistáján szerepelt), Bence Imre (húsz jelöléssel) és Széll Bulcsú (három jelöléssel). A három püspökjelölt bemutatkozása november 16-án, szerdán 17-tõl 19 óráig tart majd a budahegyvidéki evangélikus templomban. g HHO Fergeteges hangulatú könnyûzenei rendezvényen vehettek részt mindazok, akik október 30-án Gödöllõre látogattak. A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban tizenhatodik alkalommal megrendezett Jubál ökumenikus keresztény könnyûzenei fesztiválon az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is különbözõ felekezetekhez tartozó, más-más stílusban játszó együttesek szerepeltek nagy sikerrel, maguk és a közönség örömére. Az egész napos program részeként tizenöt csapat köztük evangélikusként az Élek, az Új Teremtés, a Large Room, a Luther Roses, a Miska, a Szövétnek és a Nowember lépett színpadra. A résztvevõket a helyi önkormányzat részérõl Six Edit alpolgármester köszöntötte. Rövid áhítattal Meláth Attila váci baptista lelkész szolgált. (Képünkön a szügyi Szövétnek) A SZERZÕ FELVÉTELE BARTA IMRE FELVÉTELE

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 1 0. é v f o l y a m Gyülekezeti nap és testvér-gyülekezeti találkozó 2013. június 9-én gyülekezeti nappal egybekötött

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! olyan csodálatos, amikor ez az Istendicsőítés ott van a hívő ember mindennapjaiban is.

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben