Diáksport egyesület Baja. Nagypál Gábor elnök. Nagypál Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Nagypál Gábor elnök. Nagypál Gábor"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Bajai Női Kosárlabda Klub Bajai NKK 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Baja (út, utca) Szent Antal utca (házszám) 85. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Baja (út, utca) Szent Antal utca (házszám) 85. Hivatalos honlap: Telefon: Fax: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Nagypál Gábor elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Nagypál Gábor cím: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Dr. Pósta Sándor Sportcsarnok MÁK Bácsbasket Kft 24 Türr István Sportcsarnok Szt. László ÁMK Szt. László ÁMK 20 Újváros ÁMK Önkormányzat Újváros ÁMK 15 Sugovica ÁMK Önkormányzat Sugovica ÁMK 15 felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Kalocsai Kosárlabda Klub Kalocsa Akadémia Kiskunsági Kosárlabda és Szabadidő Egyesület Kecel Kiskunsági Kosárlabda és Szabadidő Egyesület Kiskőrös Akadémia Akadémia Dusnoki ÁMK Dusnok Akadémia Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Ame nnyibe n a ké re lme ző diák spo rte gye süle t fe ladatait e llátó spo rtsze rve ze t é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Diákspo rt Szö ve tsé g (MDSZ) nyilatko zatát arró l, ho gy a diák spo rte gye süle t az MDSZ vagy a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g (MEFS ) által sze rve ze tt ve rse nye ke n ré szt ve sz, vagy arra indulási jo go t sze rze tt. Ame nnyibe n a ké re lme ző fe lső o ktatási spo rtban műkö dő spo rtsze rve ze t, é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g nyilatko zatát arró l, ho gy a ké re lme ző spo rtsze rve ze t ré szt ve sz a fő isko lai-e gye te mi ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulási jo go t sze rze tt.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 0.15 MFt 6.5 MFt 6.5 MFt 0 MFt 0 Ft 0 MFt 2 MFt 1 MFt 1 MFt 30 MFt 20 MFt 208 MFt 12 MFt 12 MFt 27 MFt MFt 39.5 MFt MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 0 MFt 1.5 MFt 10 MFt 0 MFt 3 MFt 30 MFt 0 MFt 3 MFt 20 MFt 16 MFt 20 MFt 70 MFt 14 MFt 12 MFt 15 MFt 30 MFt 39.5 MFt 145 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 30 MFt 26 MFt 26 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyeztetés költségei Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportf ejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 2013/14-as évadban is az Új pályán! jelmondathoz igazodva, ebben a 2013/14-as támogatási és bajnoki évadban is célunk a nemzetközi események rendezésére alkalmas sportcsarnok kialakítása, melynek 2. ütemét végeznénk el az érintett időszakban, ezzel is megalapozva egy magas színvonalú kosárlabda akadémia felállítását. Baja városára mindig is jellemző volt az aktív sportélet. Számos sportág mellett kell teret nyernünk a kosárlabda sporttal és meg találnunk azokat a tehetségeket, akik alapjául szolgálnak a magas színvonalú felnőtt csapat utánpótlásának. Akadémiai rendszer kiépítését vettük tervbe a helyi férfi szakággal együttesen,a lehető legnagyobb tömegek bevonásával. Szóbeli egyeztetést követően igen pozitív visszajelzéseket kaptunk az országos kosárlabda szövetség illetékeseitől. Városunkban minden feltétel adott egy ilyen jellegű projekt létrehozására. Helyi iskoláink szoros együttműködésről biztosították egyesületünket. Szakembereink elhivatottak és rendkívül nagy szakmai lehetőségeket látnak a készülő projektben! A 2013/14- es időszakot az Akadémiai pályázat pozitív elbírálásának reményében terveztük. Költségvetésünk hűen tükrözi az Akadémia működéséhez szükséges erőforrás igényt. A Bajai Kosárlabda Akadémia működésével Baja Város és 50 km-es vonzáskörzetében lévő iskolák bevonásával képezzük az utánpótlás korú játékosokat, valamint kiemeljük a tehetségeket. Kidolgozott szakmai programunk alapján rendszeres képzéseket tartunk a jelenlegi és az akadémia működésébe újonnan bevont szakemberek részére. A képzéseket havi rendszerességgel tervezzük, mely során bemutató edzéseket és elméleti képzéseket is tartunk. Negyedévente nemzetközi képzéseket tartunk, melynek szakmai anyagát az MKOSZ bevonásával kívánunk kidolgozni. A nemzetközi képzéseket elismert szakemberek meghívásával tervezzük megvalósítani. Céljaink elérése érdekében a környező falvak iskoláival vettük fel a kapcsolatot, ahová edzőink a férfi kosárlabda sportegyesülettel összefogva oktatja és ismerteti meg a kosárlabda sportot az általános iskolás gyermekekkel. Ezzel is biztosítva a Mindennapos testnevelés megvalósítását. A tavalyi bajnoki évadhoz képest utánpótlás korosztályunk létszáma megnőtt. A 2013/14-as évadban is az Új pályán! jelmondathoz igazodva, ebben a 2013/14-as támogatási és bajnoki évadban is célunk a nemzetközi események rendezésére alkalmas sportcsarnok kialakítása, melynek 2. ütemét végeznénk el az érintett időszakban, ezzel is megalapozva egy magas színvonalú kosárlabda akadémia felállítását. Baja városára mindig is jellemző volt az aktív sportélet. Számos sportág mellett kell teret nyernünk a kosárlabda sporttal és meg találnunk azokat a tehetségeket, akik alapjául szolgálnak a magas színvonalú felnőtt csapat utánpótlásának. Akadémiai rendszer kiépítését vettük tervbe a helyi férfi szakággal együttesen,a lehető legnagyobb tömegek bevonásával. Szóbeli egyeztetést követően igen pozitív visszajelzéseket kaptunk az országos kosárlabda szövetség illetékeseitől. Városunkban minden feltétel adott egy ilyen jellegű projekt létrehozására. Helyi iskoláink szoros együttműködésről biztosították egyesületünket. Szakembereink elhivatottak és rendkívül nagy szakmai lehetőségeket látnak a készülő projektben! A 2013/14- es időszakot az Akadémiai pályázat pozitív elbírálásának reményében terveztük. Költségvetésünk hűen tükrözi az Akadémia működéséhez szükséges erőforrás igényt. A Bajai Kosárlabda Akadémia működésével Baja Város és 50 km-es vonzáskörzetében lévő iskolák bevonásával képezzük az utánpótlás korú játékosokat, valamint kiemeljük a tehetségeket. Kidolgozott szakmai programunk alapján rendszeres képzéseket tartunk a jelenlegi és az akadémia működésébe újonnan bevont szakemberek részére. A képzéseket havi rendszerességgel tervezzük, mely során bemutató edzéseket és elméleti képzéseket is tartunk. Negyedévente nemzetközi képzéseket tartunk, melynek szakmai anyagát az MKOSZ bevonásával kívánunk kidolgozni. A nemzetközi képzéseket elismert szakemberek meghívásával tervezzük megvalósítani. Céljaink elérése érdekében a környező falvak iskoláival vettük fel a kapcsolatot, ahová edzőink a férfi kosárlabda sportegyesülettel összefogva oktatja és ismerteti meg a kosárlabda sportot az általános iskolás gyermekekkel. Ezzel is biztosítva a Mindennapos testnevelés megvalósítását. A tavalyi bajnoki évadhoz képest utánpótlás korosztályunk létszáma megnőtt. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése helyi infrastruktúra ma már idejét múlt. AZ es években komoly mérkőzéseket és ma már hihetetlennek tűnő nézőszámot befogadó Posta Sándor Sportcsarnok elhasználódott, korszerűtlen lett és nem felel meg az elvárható szakmai és biztonsági szempontoknak. Baja városában a teremsportok számára rendelkezésre álló sportlétesítményeket jellemzően a közoktatási intézmények tornatermei képzik. Ezek a tornatermek az alsóbb korosztályban, a kosárlabda alapozó és az iskolai környezetben végzett előkészítő foglalkozásokra még megfelelő körülmény is lenne, azonban a Baja és 80 km-es vonzáskörzetében jelentkező hihetetlen nagy kosárlabdázási igény kielégítését az érintett térségben semmilyen sportlétesítmény nem tudja biztosítani. Fő célunk elérésének - miszerint Baja, néhány éven belül újra a kosárlabda fellegvára lesz - első és alapvető feltétele egy olyan sportlétesítmény, sportcentrum létrehozása, amely: magas akár nemzetközi - szintű versenyek, sportrendezvények, sportesemények helyszínéül szolgál megfelel a mai kor biztonsági, energiatakarékos, környezetkímélő elvárásainak, működtetése, fenntartása költséghatékony, számos hasznosítási lehetőséget rejt magában (diáksport, közösségi és kulturális események lebonyolítása, oktató és kondicionáló terem). A csarnokfelújítás a belső teret érint, azonban annak teljes 1443 m2 területére kiterjed. A felújítások elkezdődtek, az idei évben kívánjuk még korszerűbbé tenni a létesítményt. Ebben az időszakban az Akadémia működésére felkészülve szeretnénk a felújítás 2. ütemét végrehajtani.a 2. ütem a csarnok hosszútávú fenntartarthatóságának és az üzemeltetési költségek csökkentésének szemléletében készült. A A 2. ütem tartalma: Menekülési kapuk, nyílászárócsere, parkettacsere, fűtés és világításkorszerűsítés. Új lelátó és a meglévők áthelyezése külön mellékeltben csatolt részletes költségvetésben foglaltak szerint, valamint az öltözők felszerelésének beszerzése. Mivel célunkat a város vezetése és számos helyi vállalkozó köztük bankok is támogatják, a felújítás előfinanszírozása és az önrész biztosítása nem okoz gondot. A tavalyi évben megkezdett sportmarketing tevékenységének eredményeként az idei évben megnőtt a szponzori együttműködéseink száma. A csarnok felújítása kiterjed mind a látogatók, mind a játékosok, mindpedig a bírók biztonságos elhelyezésére és megfelelő higiénés körülmények biztosítására. A nyílászárók felújítás biztosítja az épület költség-hatékony üzemeltetését. A felújítás során felújításra kerülnek az öltözők, valamint a biztonsági kapuk szolgálják majd a nézők és a versenyzők biztonságos bejutását az épületbe. A magas színvonalú szakmai munka és a csarnok biztonságos üzemeltetésének feltétele a pálya (küzdőtér) teljes rekonstrukciója (ún. parkettacsere felfestésekkel ) és a lelátók felújítása, valamit egy kihúzható lelátó beszerzése és felszerelése. A sportszakmai program megvalósításának nyomon követésére, a lakosság és a kosárlabda iránt érdeklődők részére információk rendszeres és naprakész szolgáltatásának biztosítására szükséges egy internetes honlap üzemeltetése. A honlap támogatja a korábban már megkezdett sportmarketing, toborzó tevékenységeket is, mely a nagyszabású de reálisan kivitelezhető terveink eléréséhez kiemelten szükséges. A helyi infrastruktúra ma már idejét múlt. AZ es években komoly mérkőzéseket és ma már hihetetlennek tűnő nézőszámot befogadó Posta Sándor Sportcsarnok elhasználódott, korszerűtlen lett és nem felel meg az elvárható szakmai és biztonsági szempontoknak. Baja városában a teremsportok számára rendelkezésre álló sportlétesítményeket jellemzően a közoktatási intézmények tornatermei képzik. Ezek a tornatermek az alsóbb korosztályban, a kosárlabda alapozó és az iskolai környezetben végzett előkészítő foglalkozásokra még megfelelő körülmény is lenne, azonban a Baja és 80 km-es vonzáskörzetében jelentkező hihetetlen nagy kosárlabdázási igény kielégítését az érintett térségben semmilyen sportlétesítmény nem tudja biztosítani. Fő célunk elérésének - miszerint Baja, néhány éven belül újra a kosárlabda fellegvára lesz - első és alapvető feltétele egy olyan sportlétesítmény, sportcentrum létrehozása, amely: magas akár nemzetközi - szintű versenyek, sportrendezvények, sportesemények helyszínéül szolgál megfelel a mai kor biztonsági, energiatakarékos, környezetkímélő elvárásainak, működtetése, fenntartása költséghatékony, számos hasznosítási lehetőséget rejt magában (diáksport, közösségi és kulturális események lebonyolítása, oktató és kondicionáló terem). A csarnokfelújítás a belső teret érint, azonban annak teljes 1443 m2 területére kiterjed. A felújítások elkezdődtek, az idei évben kívánjuk még korszerűbbé tenni a létesítményt. Ebben az időszakban az Akadémia működésére felkészülve szeretnénk a felújítás 2. ütemét végrehajtani.a 2. ütem a csarnok hosszútávú fenntartarthatóságának és az üzemeltetési költségek csökkentésének szemléletében készült. A A 2. ütem tartalma: Menekülési kapuk, nyílászárócsere, parkettacsere, fűtés és világításkorszerűsítés. Új lelátó és a meglévők áthelyezése külön mellékeltben csatolt részletes költségvetésben foglaltak szerint, valamint az öltözők felszerelésének beszerzése. Mivel célunkat a város vezetése és számos helyi vállalkozó köztük bankok is támogatják, a felújítás előfinanszírozása és az önrész biztosítása nem okoz gondot. A tavalyi évben megkezdett sportmarketing tevékenységének eredményeként az idei évben megnőtt a szponzori együttműködéseink száma. A csarnok felújítása kiterjed mind a látogatók, mind a játékosok, mindpedig a bírók biztonságos elhelyezésére és megfelelő higiénés körülmények biztosítására. A nyílászárók felújítás biztosítja az épület költség-hatékony üzemeltetését. A felújítás során felújításra kerülnek az öltözők, valamint a biztonsági kapuk szolgálják majd a A A

4 nézők és a versenyzők biztonságos bejutását az épületbe. A magas színvonalú szakmai munka és a csarnok biztonságos üzemeltetésének feltétele a pálya (küzdőtér) teljes rekonstrukciója (ún. parkettacsere felfestésekkel ) és a lelátók felújítása, valamit egy kihúzható lelátó beszerzése és felszerelése. A sportszakmai program megvalósításának nyomon követésére, a lakosság és a kosárlabda iránt érdeklődők részére információk rendszeres és naprakész szolgáltatásának biztosítására szükséges egy internetes honlap üzemeltetése. A honlap támogatja a korábban már megkezdett sportmarketing, toborzó tevékenységeket is, mely a nagyszabású de reálisan kivitelezhető terveink eléréséhez kiemelten szükséges. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve projektet a 2013/14 évre terveztük. Ütemterve a mellékletben található. A projektet a 2013/14 évre terveztük. Ütemterve a mellékletben található. A A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) kosárlabdasport a korábbi évekhez viszonyítva mind népszerűségét mind eredményességét tekintve gyengült. Ennek megállításához radikális változásokra van szükség. Az utánpótlás korosztály érdeklődése a kosár sport iránt évről-évre csökkenő tendenciát mutat, mely komolyan érinti a jövőbeli felnőtt élmezőny kinevelhetőségét. Az utánpótlás nevelés felfuttatását gátolja a fiatalok elé állítható példaképek, a finanszírozásához szükséges források, valamint az infrastrukturális feltételek hiánya, hiányossága. A kosárlabda a világ egyik leggyakrabban űzött sportja. A hazai kosársport egyértelmű célja, hogy a kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb teremsportja (játékosok és nézők száma alapján). Ennek megteremtéséhez a gyermekeket már az általános iskolában szeretnénk megszólítani, labdás ügyességi és dobóversenyeket rendezni. Az utánpótlás neveléshez elengedhetetlen az önkormányzat hozzájárulása és hathatós támogatása is. A serdülő korban már megmutatkozó tehetségeknek biztosítani kell a megfelelő számú és minőségű edzéseken és versenyeken való részvétel lehetőségét és fejlődésüket szakmai szempontok szerint figyelemmel kell kísérni tapasztalt szakemberek bevonásával. A minőségi utánpótlás-képzés feltétele a legkorszerűbb edzés- és orvosi eszközök rendelkezésre állása, illetve a közreműködő szakemberek folyamatos szakmai képzése. Az edzői kör anyagi javadalmazásának fejlesztésével biztosíthatjuk a tervezhető jövőképet és ezzel a motiváltságot is. Fontos a szabadidős kosárlabdázás népszerűsítése és szakmai támogatása. Kiemelt fontosságú a csapatsportág drog prevenciós szerepének hangsúlyozása valamint a sportolókkal szembeni diszkrimináció mentesség biztosítása. Mit kell tennünk, hogy Baja továbbra is a kosárlabdázás városa legyen? az utánpótlást biztosító bázis szélesítése a környező települések bevonása új edzők és testnevelők munkába állítása a szakmai színvonal emelése a kosárlabda sportág népszerűsítése kosárlabda akadémia létrehozása egységes szakmai terv alapján való működés kosárlabda sportágválasztó szervezése a meglévő korcsoportok magas szintű menedzselése a sportágnak helyet adó termek korszerűsítése, fejlesztése Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása. Jelenleg Baján 6 korcsoportban közel 150 sportolót foglalkoztatunk. Szeretnénk ezt a létszámot rövid időn belül megduplázni. Ehhez szükséges: I. Eszközszükséglet: labdák, mezek, mini és mobil palánkok, egyéb készségfejlesztő eszközök beszerzése. II. Nemzetközi tornákon való részvétel. III. Nemzetközi edzőtáborok szervezése. IV. A kosárlabda sportág népszerűsítése. V. Edzői konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése. Részletesebben: Baja város 6 alapfokú intézmény egységében előkészítő csoportok indítása. A környező települések - Érsekcsanád, Sükösd, Szeremle, Vaskút, Csávoly, Bátmonostor, Kalocsa, Kecel, Dusnok bevonása a programba. Testnevelők és volt kosárlabdázók, valamint jelenlegi idősebb játékosaink edzői képzése. Bemutató edzések tartása meghívott magyar és külföldi előadókkal. A sportág népszerűsítése érdekében bemutató mérkőzések szervezése a programba bevont településeken. A média szorosabb bevonása / pl. a falu TV közvetítse az NB I. mérkőzéseket. / Baja városában Kosárlabda Akadémia létrehozása. Bentlakásos rendszerben a környék tehetséges gyerekeinek bevonásával. Egységes szakmai terv alapján való működés az MKOSZ program és helyi sajátosságok figyelembe vételével. Sportági kiválasztó szervezése minden évben, hogy minél több gyerek ismerkedhessen meg a kosárlabda sportággal. A meglévő korcsoportjaink jussanak el az országos döntőkbe. A kosárlabda sportnak helyt adó csarnokok, termek fejlesztése, korszerűsítése/ mini palánkok felszerelése, labdák, új padozat, új kiszolgáló egységek (pl. konditerem) új pályavonalak felfestése, stb / A kosárlabdasport a korábbi évekhez viszonyítva mind népszerűségét mind eredményességét tekintve gyengült. Ennek megállításához radikális változásokra van szükség. Az utánpótlás korosztály érdeklődése a kosár sport iránt évről-évre csökkenő tendenciát mutat, mely komolyan érinti a jövőbeli felnőtt élmezőny kinevelhetőségét. Az utánpótlás nevelés felfuttatását gátolja a fiatalok elé állítható példaképek, a finanszírozásához szükséges források, valamint az infrastrukturális feltételek hiánya, hiányossága. A kosárlabda a világ egyik leggyakrabban űzött sportja. A hazai kosársport egyértelmű célja, hogy a kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb teremsportja (játékosok és nézők száma alapján). Ennek megteremtéséhez a gyermekeket már az általános iskolában szeretnénk megszólítani, labdás ügyességi és dobóversenyeket rendezni. Az utánpótlás neveléshez elengedhetetlen az önkormányzat hozzájárulása és hathatós támogatása is. A serdülő korban már megmutatkozó tehetségeknek biztosítani kell a megfelelő számú és minőségű edzéseken és versenyeken való részvétel lehetőségét és fejlődésüket szakmai szempontok szerint figyelemmel kell kísérni tapasztalt szakemberek bevonásával. A minőségi utánpótlás-képzés feltétele a legkorszerűbb edzés- és orvosi eszközök rendelkezésre állása, illetve a közreműködő szakemberek folyamatos szakmai képzése. Az edzői kör anyagi javadalmazásának fejlesztésével biztosíthatjuk a tervezhető jövőképet és ezzel a motiváltságot is. Fontos a szabadidős kosárlabdázás népszerűsítése és szakmai támogatása. Kiemelt fontosságú a csapatsportág drog prevenciós szerepének hangsúlyozása valamint a sportolókkal szembeni diszkrimináció mentesség biztosítása. Mit kell tennünk, hogy Baja továbbra is a kosárlabdázás városa legyen? az utánpótlást biztosító bázis szélesítése a környező települések bevonása új edzők és testnevelők munkába állítása a szakmai színvonal emelése a kosárlabda sportág népszerűsítése kosárlabda akadémia létrehozása egységes szakmai terv alapján való működés kosárlabda sportágválasztó szervezése a meglévő korcsoportok magas szintű menedzselése a sportágnak helyet adó termek korszerűsítése, fejlesztése Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása. Jelenleg Baján 6 korcsoportban közel 150 sportolót foglalkoztatunk. Szeretnénk ezt a létszámot rövid időn belül megduplázni. Ehhez szükséges: I. Eszközszükséglet: labdák, mezek, mini és mobil palánkok, egyéb készségfejlesztő eszközök beszerzése. II. Nemzetközi tornákon való részvétel. III. Nemzetközi edzőtáborok szervezése. IV. A kosárlabda sportág népszerűsítése. V. Edzői konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése. Részletesebben: Baja város 6 alapfokú intézmény egységében előkészítő csoportok indítása. A környező települések - Érsekcsanád, Sükösd, Szeremle, Vaskút, Csávoly, Bátmonostor, Kalocsa, Kecel, Dusnok bevonása a programba. Testnevelők és volt kosárlabdázók, valamint jelenlegi idősebb játékosaink edzői képzése. Bemutató edzések tartása meghívott magyar és külföldi előadókkal. A sportág népszerűsítése érdekében bemutató mérkőzések szervezése a programba bevont településeken. A média szorosabb bevonása / pl. a falu TV közvetítse az NB I. mérkőzéseket. / Baja városában Kosárlabda Akadémia létrehozása. Bentlakásos rendszerben a környék tehetséges gyerekeinek bevonásával. Egységes szakmai terv alapján való működés az MKOSZ program és helyi sajátosságok figyelembe vételével. Sportági kiválasztó szervezése minden évben, hogy minél több gyerek ismerkedhessen meg a kosárlabda sportággal. A meglévő korcsoportjaink jussanak el az országos döntőkbe. A kosárlabda sportnak helyt adó csarnokok, termek fejlesztése, korszerűsítése/ mini palánkok felszerelése, labdák, új padozat, új kiszolgáló egységek (pl. konditerem) új pályavonalak felfestése, stb / A A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Új pályán! és Neveljünk kosarasokat - szakmai programokkal teljes mértékben azonosulva a Szövetség stratégiájával egyben a Bajai Női Kosárlabda Klub

5 jelmondata is! Ismert tény, hogy a bajai kosárlabda sport nagy múltra tekint vissza. A kosárlabdát szerető és művelő sportolók nagy számban jelentkeznek egyesületünkbe, valamint a városban működő férfi/fiú kosárlabdásokat nevelő és versenyeztető egyesületbe is. A korábbi évtizedekben jellemző magas nézőszámot főként a helybeli, bajai és vonzáskörzetéből származó sportolók vonzották. A mai sportéletet jellemző idegen, külföldi játékosokkal feltöltött csapatok nem képesek olyan tömegeket megmozgatni, azt a hangulatot megteremteni. A Baján és vonzáskörzetében élő családokban számtalan tehetséges gyermek él, akik a kosárlabda sportágba és a bajai kosárlabdázásba képesek új erőt, fejlődést és a nagy múltú csapatokhoz hasonló látogatottságú mérkőzéseket játszani. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy még most tegyük meg a szükséges beavatkozásokat, amíg azok a szakemberek vesznek részt a munkában, akik a mai napig élő legendák, akik képesek a múltat felidézni, az akkor jellemző versenyszellemet, kitartást szemléltetni és példaként szolgálni. A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. A program megvalósításnak kockázatát az jelenti, hogy a térségben több településről kell bevonni a játékosokat, ami utazással jár. A játékosok iskolai és családi kötelezettségeinek ellátása, ezen színtereken történő teljesítése kiemelt feladat. Célunk, hogy a játékosokat képzésekkel, tréningekkel, megfelelő szervezéssel támogassuk ezen feladatok megoldásában. Új pályán! és Neveljünk kosarasokat - szakmai programokkal teljes mértékben azonosulva a Szövetség stratégiájával egyben a Bajai Női Kosárlabda Klub jelmondata is! Ismert tény, hogy a bajai kosárlabda sport nagy múltra tekint vissza. A kosárlabdát szerető és művelő sportolók nagy számban jelentkeznek egyesületünkbe, valamint a városban működő férfi/fiú kosárlabdásokat nevelő és versenyeztető egyesületbe is. A korábbi évtizedekben jellemző magas nézőszámot főként a helybeli, bajai és vonzáskörzetéből származó sportolók vonzották. A mai sportéletet jellemző idegen, külföldi játékosokkal feltöltött csapatok nem képesek olyan tömegeket megmozgatni, azt a hangulatot megteremteni. A Baján és vonzáskörzetében élő családokban számtalan tehetséges gyermek él, akik a kosárlabda sportágba és a bajai kosárlabdázásba képesek új erőt, fejlődést és a nagy múltú csapatokhoz hasonló látogatottságú mérkőzéseket játszani. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy még most tegyük meg a szükséges beavatkozásokat, amíg azok a szakemberek vesznek részt a munkában, akik a mai napig élő legendák, akik képesek a múltat felidézni, az akkor jellemző versenyszellemet, kitartást szemléltetni és példaként szolgálni. A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. A program megvalósításnak kockázatát az jelenti, hogy a térségben több településről kell bevonni a játékosokat, ami utazással jár. A játékosok iskolai és családi kötelezettségeinek ellátása, ezen színtereken történő teljesítése kiemelt feladat. Célunk, hogy a játékosokat képzésekkel, tréningekkel, megfelelő szervezéssel támogassuk ezen feladatok megoldásában. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

6 5 Személyi jellegű ráf ordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettsé g Adózás módja Havi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

7 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 2013/14 Személyszállítási eszközök Kisbusz beszerzése A személyszállítási költségek csökkentése és a távlati célok megvalósítása érdekében, miszerint több környező településen kezdjük meg tevékenységünket, elengedhetetlen egy személy és egyben sporteszközök szállítására is alakalmas gépjármű (2 db kisbusz) beszerzése. A beszerzést követően a szállítási költségeink csökkennek. Nem Ft 2013/14 Informatikai eszközök Weblapfejlesztés A sportszakmai program megvalósításának nyomonkövethetősége, a lakosság és a kosárlabda iránt érdeklődők részére a célok megvalósítása érdekében információk rendszeres és naprakész szolgáltatása, az eredmények publikálása által gyermekek bevonása. Nem 0 Ft 2013/14 Egyéb Öltöző berendezés Csarnok felújítás során kialakított öltözők berendezése (szekrények padok fogasok). Nem 0 Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 2013/14 TEF 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Sportcsarnok felújítás Beruházás helyszíne 6500 Baja Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Szabadka u / Ft U.f Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés : BTI

8 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

9 11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 U25* Országos Országos Országos Országos Országos Nincs Országos Nincs *MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

10 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 Koordinációs eszközök csomag Ft Ft Sporteszköz 2013/14 Labda db Ft Ft Sporteszköz 2013/14 Cipő db Ft Ft Sportfelszerelés 2013/14 Mez garnitúra /2 db/fő/ db Ft Ft Sportfelszerelés 2013/14 Melegítő /1 db/fő/ edzésre db Ft Ft Sportfelszerelés 2013/14 Vitamin csomag Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Krémek db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Gyógyászati segédeszköz tape ragasztó csomag fásli kötszer 1 stb Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség 2013/14 U /14 U /14 U /14 U /14 U /14 U /14 U12 Gyakorló Ált. Isk Ft Ft Gyakorló Ált. Isk Ft Ft Posta Sándor Sportcsarnok Ft Ft Türr István Sportcsarnok Ft Ft Türr István Sportcsarnok Ft Ft Újvárosi ÁMK Ft Ft Újvárosi ÁMK Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad 2013/14 Edző 2013/14 Edző 2013/14 Edző 2013/14 Edző Sportszakember beosztása 2013/14 Erőnléti edző Sportszakember neve 2012/13-as idény működési engedély száma Fogl. kor H.ó. Kif. Hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) U11 U12 U14 Bődi Krisztián U Ft Ft Ft U18 U11 U12 U14 Nagypál Gábor 45/602/1990 U Ft Ft Ft U18 U11 U12 U14 Németh Attila U Ft Ft Ft U18 U11 U12 U14 Kajtár Zsolt U Ft Ft Ft U18 U11 U12 U14 Gorjenácz Márta U Ft Ft Ft U18 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/ /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Ft Ft Ft Ft Ft

11 Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

12 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

13 Versenyeztetés költségei Jogcím 2013/ /15 a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja a versenyeztetéssel ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos költségek a pályahitelesítés díja a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen:

14 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 2013/ /14 A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). Tárgyi jellegű Utánpótlás nevelés Maximum közrem. díj Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei összesen: 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

15 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Baja (helység), 2013 (év) 09 (hó) 03 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

16 Alulírott Nagypál Gábor, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Baja (helység), 2013 (év) 09 (hó) 03 (nap)

17 Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

18 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok: Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások. Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. A beruházás finanszírozási terve és forrása A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Egyéb dokumentumok Kelt: Baja (helység), 2013 (év) 09 (hó) 03 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

19 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: fő fő fő fő Ft db m2 fő OUTPUT INDIKÁTOROK % % % % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U11 Fő U12 Fő U14 Fő U16 Fő U18 Fő U20 Fő U23 Fő Egyéb indikátor: % % % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U11 helyezés U12 helyezés U14 helyezés U16 helyezés U18 helyezés U20 helyezés U23 helyezés Nézőszám Fő Egyéb indikátor: % % % % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

20

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kerekegyházi SportEgyesület Kerekegyházi SE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület Dunaújvárosi Sárkányok

Részletesebben

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István.

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület BKGDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület SZoESE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Pásztói ULC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

Nagycenk SE. Adószám: 1 8 5 2 5 8 0 7-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 3 3 7-1 0 0 0 1 3 2 5-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 4 8 5 Nagycenk.

Nagycenk SE. Adószám: 1 8 5 2 5 8 0 7-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 3 3 7-1 0 0 0 1 3 2 5-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 4 8 5 Nagycenk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagycenki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nagycenk SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

FKL Kft. Sportiskola

FKL Kft. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zákányi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Zákányi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

7 4 0 0 Kaposvár. Illés János Ügyvezető. Illés János. Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Kaposvár Utánpótlás-nevelő bázisunk szoros együttműködésben

7 4 0 0 Kaposvár. Illés János Ügyvezető. Illés János. Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Kaposvár Utánpótlás-nevelő bázisunk szoros együttműködésben 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Kaposvári Rákóczi 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5.

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Junior Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Junior Sport Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunakiliti Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunakiliti KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

5 0 0 0 Szolnok. Földi Sándor ügyvezető. Földi Sándor

5 0 0 0 Szolnok. Földi Sándor ügyvezető. Földi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szolnoki MÁV FC Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Szolnoki MÁV FC Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 5 0 0 Esztergom. 2 5 1 0 Dorog. Fax: 0036-33-315-658 www.esztergomikosarlabda.hu. Erős Péter. Telefon: 0036-20-547-9782

Diáksport egyesület. 2 5 0 0 Esztergom. 2 5 1 0 Dorog. Fax: 0036-33-315-658 www.esztergomikosarlabda.hu. Erős Péter. Telefon: 0036-20-547-9782 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete EKKE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Tóth Miklós

Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Tóth Miklós 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Haladás Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Kisdorogi F.C. Adószám: 1 9 9 5 2 3 2 1-1 - 1 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 6 0 3 6-2 0 0 1 5 6 6 6 - 7 1 5 8 Bonyhádvarasd. Miszler Tibor Elnök

Kisdorogi F.C. Adószám: 1 9 9 5 2 3 2 1-1 - 1 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 6 0 3 6-2 0 0 1 5 6 6 6 - 7 1 5 8 Bonyhádvarasd. Miszler Tibor Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kisdorogi Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kisdorogi F.C. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

5 9 0 4 Orosháza. Csizmadia Imre

5 9 0 4 Orosháza. Csizmadia Imre 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 A kérelmező szervezet rövidített neve: OMTK-ULE 1913 2 Gazdálkodási

Részletesebben

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORT KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

1 0 4 3 Budapest. Kasza László elnök. Komáromy Attila

1 0 4 3 Budapest. Kasza László elnök. Komáromy Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újpesti Haladás Futball Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Újpesti Haladás FK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

4 2 7 5 Monostorpályi. Kéri Lajos elnök. Kondor Ernő

4 2 7 5 Monostorpályi. Kéri Lajos elnök. Kondor Ernő 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Monostorpályi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Monostorpályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: - 6 0 0 0 Kecskemét

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: - 6 0 0 0 Kecskemét 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti LC 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

BTC KHE. Adószám: 1 9 8 2 0 0 8 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 2 0-2 0 0 1 9 9 7 6 - Széplaki Árpád. Ügyvezető Elnök.

BTC KHE. Adószám: 1 9 8 2 0 0 8 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 2 0-2 0 0 1 9 9 7 6 - Széplaki Árpád. Ügyvezető Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BTC KHE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Piskolti Béla elnök. József Csaba

Piskolti Béla elnök. József Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőházi Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

FCV. Adószám: 1 8 2 0 7 1 6 1-2 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 3 2 0 0 2 0 6-1 1 3 1 2 9 3 4 - Honlap: 8 2 0 0 Veszprém. Rajki Tamás

FCV. Adószám: 1 8 2 0 7 1 6 1-2 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 3 2 0 0 2 0 6-1 1 3 1 2 9 3 4 - Honlap: 8 2 0 0 Veszprém. Rajki Tamás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 1. Futsal Club Veszprém A kérelmező szervezet rövidített neve: FCV 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

4 2 2 0 Hajdúböszörmény. Komáromi Imre elnök. Quirikó Vivien

4 2 2 0 Hajdúböszörmény. Komáromi Imre elnök. Quirikó Vivien 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hajdúböszörményi Torna Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: Hajdúböszörményi TE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szabadbattyán Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szabadbattyán KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 1 1 7 Budapest. Dr. Kiss Ádám elnök. Simon Gábor

1 1 1 7 Budapest. Dr. Kiss Ádám elnök. Simon Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club BEAC Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben