Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540"

Átírás

1 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata

2

3 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata Ad edendum praeparaverunt Richardus Horváth Tiburtius Neumann Norbertus C. Tóth Nyíregyháza, 2011

4 A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 67. Jelen kiadvány a Patrimonium2 (HURO/0901/060/2.5.1) projekt keretében jelenik meg, a Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (www.huro-cbc.eu) támogatásával. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül az Európai Unió, valamint a Magyar Köztársaság és Románia finanszírozza. Vezetőpartner: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága (projektasszisztens: Istvánovits Eszter) Projektpartner: a Muzeul Judeţean Satu Mare (projektasszisztens: Szőcs Péter) Szerkesztette: C. Tóth Norbert Első kiadás c Horváth Richárd c Neumann Tibor c C. Tóth Norbert c Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága Lektorálta: Dreska Gábor Román nyelvi fordító: Kocsis Ágnes Angol nyelvi fordító: Kulcsár Valéria Minden jog fenntartva. Printed in Hungary ISBN Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága ( cím: Felelős kiadó: Bene János megyei múzeumigazgató Készült 500 példányban Számítógépes tördelés: Neumann Tibor A nyomdai munkálatok: Kapitális Kft., Debrecen Felelős vezető: Kapusi József

5 Tartalomjegyzék Előszó Prefaţă Preface Egy kis levéltártörténet Bibliográfia Oklevelek Hely- és névmutató A levéltári jelzetek mutatója

6

7 Előszó AZ ECSEDI BÁTORI CSALÁD OKLEVÉLTÁRA I. OKLEVELEK Ha van a magyar későközépkori kutatásoknak igazi adóssága márpedig van, akkor azok egyik legfontosabbika a politikai életrajzok hiánya, az ország kormányzatában meghatározó családok történetének sokszínű feltárásának elmaradása. Mielőtt az Olvasó azt gondolná, hogy ezzel egyfajta kizárólagos alapon a politika-, család- és bitoktörténetet szeretnénk különösképpen kiemelni, hamarjában meg kell nyugtatnunk: minden igyekezetünk ellenére erről nincs szó. A források szerkezete maga megteszi ezt a kései kutatók helyett. Akár tetszik korunknak, akár nem, a magyar középkor legfontosabb forrásai az oklevelek, mégpedig a hatalmas számban éppen családi levéltárakban fennmaradt oklevelek. Ebből a tényből kiindulva kell meghatároznunk kutatásaink lehetőségeit és persze korlátait is. Szerencsés esetben, mint most is, a korlátok felismerését a lehetőségek föltárása követi. Az alábbi Oklevéltár szerzői és még inkább az őket fáradhatatlanul buzdító, ösztökélő Németh Péter ennek okán határoztak úgy, hogy a századi magyar történelem egyik birtokmennyiség, politikai szerep, szellemi hatás és nem utolsó sorban építészeti hagyaték terén kiemelkedő fontosságú családjának, az ecsedi Bátoriaknak középkori történetét amennyire csak lehet, szisztematikus kutatások tárgyává teszik. Jelen kötet megjelenésével az ecsedi Bátori család történetét feldolgozó, több mint fél évtizede folyó kutatások meghatározó időpontjához érkeztünk. E munkából az érdeklődő közönség az utóbbi években már jó néhány könyv és tanulmány révén ízelítőt kaphatott. A Gutkeled nembeli Bátori család ecsedi ágára vonatkozó tanulmányok sorozata 2005-ben indult, amikor Németh Péter két cikkben foglalkozott a Bátoriak eredetével. 1 Újabb ösztönzést adott a megindult kutatásainknak Papp Szilárd művészettörténeti szempontú elemzése a nyírbátori Szent György-egyházról, amelynek építésével kapcsolatban több, új elemet felvonultató hipotézist is megfogalmazott. 2 Az első részeredmények a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle évi 3., a Bátoriakról szóló, jubileumi számának hasábjain láttak napvilágot: Draskóczy István Nyírbátor mezőváros kiváltságairól írt, Horváth Richárd a család várbirtok állományának megszületését vizsgálta, Neumann Tibor a Meggyesalji Móroc család birtokainak megszerzéséért a Bátoriak somlyói-ágával, a Perényiekkel és a Drágfiakkal folytatott küzdelmet mutatta be. E sorok írója pedig az ecsedi-ágnak az idősebb Bátori István országbíró halála utáni vagyoni helyzetét, a későbbi történésekből láthatóan, tulajdonképpeni kiindulópontját rajzolta meg. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg az egész vállalkozás szellemi atyjának, Németh Péternek a Szent György-templomról Papp Szilárd már idézett munkájához írt hozzászólásáról sem. 3 A 1 A Bátori család eredetéről. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Nyíregyháza és Egy hős és felmenői. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 17. (2006) A királyi udvar építkezései Magyarországon Balassi Kiadó, Budapest, [2006.] A Szemle-beli megjelenés sorrendjében: Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a századi Magyarországon. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) C. Tóth Norbert: A Bátori-család ecsedi ága az 1440-es években. Uo Horváth Richárd: Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban. Uo Neumann Tibor: Verbőci István évi utazásai Szatmár megyében. A

8 8 Előszó kötetbeli tanulmányokhoz kapcsolódóan 28, a Bátoriakra vonatkozó addig feltárt és kiadatlan oklevél, levél és jegyzék kiadására is sor került. (Ezek jelen oklevéltárunk szempontjából tulajdonképpen az ős bűn -nek tekinthetőek, hiszen ezzel indult meg a családra vonatkozó írásos források szisztematikus feltárása.) 4 Mindezekkel szerencsésen találkozott a váci egyházmegye főpásztorának, Beer Miklósnak a kezdeményezése, aki Vác híres humanista püspökének, egyúttal az ecsedi Bátori család egyetlen egyházi pályán karriert befutó tagjának, Miklós püspöknek állított emléket. 5 A Szemlében megjelent tanulmányok szakmai és a nagyközönség általi kedvező fogadtatását és a Reneszánsz Év kínálkozó pályázati lehetőségét megragadva, két évvel később újabb mérföldkőhöz érkezett az ecsedi Bátori család kutatása. A Nemzeti Kulturális Alap Reneszánsz Éve programja és Nyírbátor Város anyagi támogatásával a város, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezésében november 7 8-án, Mátyás király és szabolcs-szatmár-beregi támogatói címmel konferenciát rendeztek a nyírbátori várkastélyban. Az előadások jelentős része a Szemle következő évi első számában nyomtatásban is napvilágot látott, a vonatkozó periodika sorrendjében haladva ezek a következők: C. Tóth Norbert az ecsedi-ág 1377 és 1541 között élt tagjainak adattárát állította össze, Horváth Richárd és Neumann Tibor Mátyás és II. Ulászló királyok támasza, Bátori István országbíró, erdélyi vajda politikai pályafutásának egy-egy meghatározó korszakát vették vizsgálat alá. Balázsik Tamás a nyírbátori minorita kolostor évtizedek óta folyó kutatásának, míg Simon Zoltán a Szent György-templom kutatásával kapcsolatos legújabb eredményeit foglalta össze, majd Feld Istvánnak a templom építészeti-régészeti kutatásához fűzött megjegyzéseit és végezetül C. Tóth Norbertnek a nyírbátori stallum elhelyezésével kapcsolatos gondolatait olvashatjuk. 6 Még a konferencia évében jelent meg Bátori István nádor 1526 őszi és téli tartózkodását megvilágító számadáskönyv töredék nyomtatásban. 7 Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a család története korántsem ért véget a 16. század elején, s az utóbbi időben ennek a korszaknak a kutatása is örvendetesen megélénkült. 8 Ugyancsak a konferencia évében egy nagyszabású, Hit és egészség címet viselő, több mint 3 milliárd forintos Európai Uniós támogatást élvező program megvalósítása kezdődött el, amely 2011-ben fejeződött be. Ennek a keretében a máriapócsi kegytempsomlyói Bátoriak és a Móroc örökség. Uo Németh Péter: A nyírbátori Szent György-templom új megvilágításban. Uo Horváth Richárd Neumann Tibor C. Tóth Norbert: Oklevelek a Bátori család történetéhez. Uo Báthory Miklós váci püspök ( ) emlékezete. (Vácegyházmegye múltjából.) Szerk. Horváth Alice. Vác, A Szemle-beli megjelenés sorrendjében: C. Tóth Norbert: Ki kicsoda az ecsedi Bátori családban. Szabolcsszatmár-beregi Szemle 43. (2009) Horváth Richárd: Életrajzi szilánkok Bátori István politikai pályafutásáról ( ). Uo Neumann Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt ( ). Uo Balázsik Tamás: Beszámoló a nyírbátori minorita kolostor márciusi kutatásáról. Uo Simon Zoltán: Adalékok a nyírbátori református templom építéstörténetéhez. Uo Feld István: A Bátoriak kegyúri temploma. Megjegyzések az újabb nyírbátori épületrégészeti kutatások értékeléséhez. Uo C. Tóth Norbert: Észrevételek a nyírbátori stallum egykori elhelyezéséről. Uo C. Tóth Norbert: Ecsedi Bátori István nádor pozsonyi tartózkodásának számadáskönyve. Adalékok Magyarország 1526 végi politikatörténetéhez. Levéltári Közlemények 80. (2009) A Báthoriak és kora. A Báthoriak és Európa. (A Báthori István Múzeum Füzetei 3.) Szerk. Dám László, Ulrich Attila. Nyíregyháza, 2008.

9 Előszó 9 lom megújítása mellett sor került a nyírbátori strandfürdő teljes rekonstrukciójára, a városban a két templomot összekötő sétány kiépítésére. Mind a református templomban (a mezőváros egykori plébánia-templomában), mind pedig a minorita kolostorban műemléki kutatások, az utóbbinál régészeti feltárások segítették az épületek tudományosan megalapozott helyreállítását. Simon Zoltán, illetve Németh Péter, Juan Cabello, Jakab Attila és Balázsik Tamás munkája nyomán olyan új építészeti eredmények születtek a két templomépület és a középkori kolostor történetére vonatkozóan, amelyek vállalkozásunknak is lendületet adott: az írott források segítségével vajon tudjuk-e értelmezni a régészeti és művészettörténeti jelenségeket? Ekkorra már világossá vált, hogy az ecsedi Bátoriak története nem csupán politikaés birtoktörténettel fűszerezett családtörténet, hanem annál jóval több. Tulajdonképpen a Magyar Királyság késő középkori története vagy legalábbis annak számos részletkérdése értelmezhetetlen a Bátoriak szerepének tisztázása nélkül. Ennélfogva a program célja némileg átalakult, s ennek első, kézzelfogható eredménye 2010 decemberében jelent meg. C. Tóth Norbert ecsedi Bátori István nádor királyi helytartóságának időszakát megvilágító oklevéltárat tett közzé. 9 Mint az köztudott, a Bátori család ecsedi- és somlyói-ágának levéltára sem maradt egyben, illetve teljességében fenn. Ugyan a somlyói-ág egykori levéltárát alkotó számos oklevél a Bánffy család oklevéltárában már napvilágot látott a múlt század elején, ellenben a középkorban az ország történetében jelentős szerepet játszó ecsedi-ág okleveleinek összegyűjtésére nem gondoltak. A jelen forráskiadványban tehát a Bátori család ecsediága levéltárának virtuális rekonstrukciójára tettünk kísérletet. Ugyanakkor arra természetesen nem vállalkozhattunk, hogy minden velük kapcsolatos oklevelet feltárjunk ennek legfőbb oka, hogy több tízezer oklevél átnézése megoldhatatlan, és lássuk be, sokszor fölösleges feladat lett volna még a mai korszerű kutatási körülmények között is, ezért elsősorban a birtokjogi oklevelek összegyűjtésére törekedtünk. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy nem minden birtoküggyel kapcsolatos oklevél kapott helyet kötetünkben. Mit is jelent ez pontosan? Helyet kaptak, reményeink szerint hiánytalanul, a birtokadományt, a birtokzálogosítást, a kölcsönös örökösödési szerződéseket tartalmazó oklevelek, illetve a birtokok iktatásáról szóló források (néha csak ezek álltak rendelkezésünkre, mivel az adománylevél nem maradt fenn). Ezzel szemben a középkori magyar történelem leggyakoribb irattípusát, a perhalasztó és a hatalmaskodásokat kivizsgáltató oklevelek kiadását mellőztük, jóllehet egy-két esetben feltüntettük adataikat egy-egy oklevélnél. Az alapvető, tehát főleg az adományokat tartalmazó oklevelek összegyűjtésében nagy segítségünkre volt a Rajcsányi Ádám kamarai levéltáros által 1741-ben készített elenchus (rövid tartalmi összefoglalót tartalmazó leltár), amely jó kiindulópontja volt oklevelek feltárásának. 10 (Az e kivonatokból megismert oklevelek listája az alábbi táblázatban jól nyomon követhető.) Az így összegyűjtött 295 darab köztük két hamis oklevél szándékunk szerint jó alapot biztosíthat a további kutatások számára. A kötetben közölt oklevelek segít- 9 Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához ( ). Közzéteszi: C. Tóth Norbert. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 50.) Budapest, Magyar Országos Levéltár I 22. (Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok) Extractus litterarum familiae Bátory de Bathor Anno 1741 diebus mensium Aprilis et Maii per Adamum Rajcsány de eadem ad hanc inclytam Cameram Regiam constitutum archivarium in hunc ordinem redactarum. A középkori iratok kivonatait tartalmazó részek: oldalak.

10 10 Előszó ségével nagyobb nehézség nélkül megismerhető az ecsedi-ág birtokszerzési stratégiája. A további kutatások gördülékenyebb elősegítésére már folynak az ecsedi Bátori családtagok levelezését tartalmazó kötet 11 kiadási előkészületei. Úgy véljük, e három oklevéltár révén a Mátyás- és Jagelló-kori Magyar Királyság rangban és befolyásban, illetve később vagyonban az öt legfontosabb családja közé tartozó Bátoriak politikai tevékenysége, uradalomszervezési gyakorlata és művészetpártoló tevékenysége, valamint személyi-familiárisi kapcsolatrendszere jól kutathatóvá válik. Az Oklevéltár, köszönhetően a Bátoriaknak a társadalomban elfoglalt helyének, nemcsak az ecsediek, hanem egyúttal az ország középkori története szempontjából is fontos forrásokat tesz teljes szövegű kiadásban elérhetővé, nem mellékesen egy újabb bárói rangú 12 család virtuális levéltára lát napvilágot. Így a kötet minden használóját csak arra bíztathatjuk, hogy aknázza ki a jelen Oklevéltárban található források nyújtotta lehetőségeket. Az oklevelek közlési módjáról. A kiadás alapvetően az elfogadott forrásközlési szabályzatok alapján készült. Tekintettel voltunk az ún. e-caudata (ę) megjelenítésére is. Néhány eltérésre azonban fel kell hívnunk a figyelmet: az u hangot jelölő v/w átírása u- val; a vu hangokat jelölő w átírása vu-val; a v hangot jelölő u átírása v-vel történt. A ci betűkapcsolat és magánhangzó esetében ti és magánhangzó szerepel. Az oklevélszövegekben az alábbi jeleket alkalmaztuk: [...] = megfejtetlen szöveg vagy szó; d[ilectis] = a szövegkörnyezetből adódó pótlás. Az oklevelekben szereplő minden dátumot jegyzetben feloldottunk. A tulajdonnevek leírási módján nem változtattunk, és természetesen nagy kezdőbetűvel történt átírásuk, csakúgy mint a népneveknek és az abból képzett mellékneveknek (pl. Thurcus, Bohemica), a helynevekből képzett mellékneveknek (pl. Sirimiensis, Themesiensis, Brassoviensis), valamint nagybetűvel írtuk az ünnepek neveit (pl. Nativitatis Beati Iohannis Baptiste), illetve a Sanctus és a Beatus szavakat, ha személynév jelzőjeként állnak (pl. festum Sancti Michaelis). A szövegek központozását a mai helyesíráshoz igazítottuk. A korban szokásos rövidítéseket külön jelölés nélkül feloldottuk. Az oklevelek külzetén szereplő címzések és perbeli feljegyzések, illetve hátlapi szövegek minden esetben az apparátusban kaptak helyet. Az apparátus természetesen tartalmazza az oklevél anyagának, megpecsételési módjának leírását, a Magyar Országos Levéltárban kapott, ma is használatos DL- és DF-számát, illetőleg a korábbi őrzési helyre utaló információt. Mindemellett feltüntettük, ha volt az adott oklevélnek teljes szövegű vagy regeszta kiadása. Az apparátust végül annak a személynek a monogramja zárja (H. R. = Horváth Richárd, N. T. = Neumann Tibor, C. T. N. = C. Tóth Norbert), aki az oklevélközlést készítette. A kötethez külön rövidítésjegyzéket nem csatoltunk, mivel azok egy része a mutató előszavában megtalálható, a többi, elsősorban a levéltári jelzetekben szereplő rövidítés feloldása alább olvasható. GYKOL = Gyulafehérvári káptalan országos levéltára. HDA = Hrvatski Državni Arhiv. HHStA = Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. 11 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia II. Missiles Az első, a három éve megjelent, a Perényi család bárói ágának okleveleit tartalmazó oklevéltár (Perényi).

11 Előszó 11 hlt. = hiteleshelyi levéltár. KKOL = Kolozsmonostori konvent országos levéltára. lt. = levéltár(a). MKA = Magyar Kamara Archivuma. Múz. = Múzeumi. NRA = Neo-regestrata acta. orsz. = országos. SzSzBML = Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Levéltára. Végül, de nem utolsó sorban a kötet elkészítése során nyújtott segítségéért szeretnénk köszönetet mondani Dreska Gábornak, aki a kötet kéziratát összeolvasta és lektorálta. A kézirat a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében (Horváth Richárd és Neumann Tibor) és az MTA Szegedi Tudományegyetem Magyar Országos Levéltár Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjában (C. Tóth Norbert) készült. Budapest, március idusán a kötet szerkesztője

12 Prefaţă DIPLOMATARIUL FAMILIEI BÁTORI DE ECEDEA Una dintre cele mai semnificative sarcini ale cercetărilor privind evul mediu este realizarea biografiilor politice şi reconstituirea istoriei familiilor cu o importanţă majoră în guvernarea ţării. Nu este vorba aici de o supradimensionare, de un exclusivism acordat istoriei politice, genealogiei sau domeniilor şi posesiunilor nobiliare. Aceste probleme, independent de eforturile noastre, sunt favorizate de structura izvoarelor medievale păstrate până astăzi, a căror parte mai importantă o constituie diplomele păstrate de-a lungul veacurilor în arhivele familiilor nobiliare. Priorităţile şi limitele cercetărilor referitoare la evul mediu trebuie stabilite, aşadar, pornind de la acest aspect. În cazuri fericite, cum este cel de faţă, limitele cercetării pot fi transformate în avantaje. Autorii acestui Diplomatariu, la îndemnul neobosit al lui Péter Németh, au decis, din motive bine întemeiate, că vor supune cercetărilor sistematice istoria medievală a familiei Bátori de Ecedea. Prin statutul şi posesiunile deţinute, aceştia au jucat un rol major în viaţa politică şi spirituală a Ungariei în secolele XV XVI, lăsând în urmă şi o moştenirea arhitecturală de excepţie. Prin publicarea acestor documente s-a ajuns într-un moment decisiv din istoria cercetărilor privind familia Bátori de Ecedea, care au o vechime de peste o jumătate de deceniu. În ultimii ani, după primele rezultate ale investigării istoriei familiei, publicul interesat a avut acces la un număr sporit de surse şi informaţii. Seria studiilor privind ramura de Ecedea a familiei Bátori, originară din neamul Gutkeled, a început în anul 2005, cu două lucrări privind originea familiei semnate de Németh Péter. 1 Cercetările au primit un nou impuls odată cu realizarea studiului de istoria artei privind biserica Sf. Gheorghe din Nyírbátor, elaborat de Papp Szilárd, care a impus o nouă viziune asupra elementelor legate de construcţia edificiului de cult. 2 Primele rezultate parţiale ale cercetărilor arhivistice au văzut lumina tiparului în revista Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, în numărul jubiliar dedicat istoriei Bátoreştilor (nr. 3 din 2006). În acest sens, menţionăm studiul lui Draskóczy István despre privilegiile târgului Nyírbátor, lucrarea privind formarea domeniilor de cetate ale familiei, semnată de Horváth Richárd, precum şi cea a lui Neumann Tibor referitoare la conflictul cu ramura de Şimleu a neamului şi cu familiile Perényi şi Drágffi, pentru obţinerea moşiilor familiei Móroc din Medieşul Aurit. Cu această ocazie, autorul acestor rânduri a creionat situaţia materială a ramurii de Ecedea după moartea lui Ştefan Bátori senior, palatinul ţării, moment care s-a dovedit a fi punctul de pornire al spectaculoasei evoluţii ulterioare a familiei. Totodată, trebuie menţionate reflecţiile lui Németh Péter, părintele spiritual al acestui proiect, privind studiul deja amintit a lui Papp Szilárd asupra bisericii Sf. Gheorghe. 3 Anexate la studii, în volum au fost publicate 28 1 A Bátori család eredetéről (Despre originile familiei Bátori). In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Nyíregyháza ; Egy hős és felmenői (Un erou şi strămoşii săi). In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 17. (2006) A királyi udvar építkezései Magyarországon (Construcţiile curţii regale în Ungaria anilor ). Balassi Kiadó, Budapest, [2006.] În ordinea apariţiei în Szemle: Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a századi Magyarországon (Nyírbátor şi Sopron. Dreptul de depozit al mărfurilor şi al sării în Ungaria secolelor

13 Prefaţă 13 de diplome, scrisori şi regeste ale documentelor inedite legate de familia Bátori. De fapt, publicarea acestor surse poate fi considerată premisa Diplomatariului de faţă, deoarece ele au deschis seria cercetărilor sistematice a izvoarelor scrise legate de familie. 4 La aceste acţiuni premergătoare s-a adăugat în scurt timp iniţiativa episcopului de Vác, Beer Miklós, de a edita volumul comemorativ dedicat renumitului episcop Miklós de Vác, singurul din familia Bátori care a urmat o carieră ecleziastică. 5 Datorită articolelor apărute în periodice, primite pozitiv atât în rândul specialiştilor, cât şi în cel al publicului larg, precum şi a posibilităţilor acordate de Anul Renaşterii proiectelor pe această temă, cercetările privind istoria familiei Bátori de Ecedea au ajuns cu doi ani în urmă într-un nou punct de reper. Prin finanţarea obţinută din Programul Anului Renaşterii al Fondului Naţional Cultural şi cu ajutorul financiar al oraşului Nyírbátor, al Institutului de Istorie de pe lângă Academia Maghiară şi al Direcţiei Muzeelor din Szabolcs-Szatmár-Bereg, în 7-8 noiembrie 2008 la castelul din Nyírbátor a fost organizată conferinţa cu titlul Regele Matia şi susţinătorii lui din Szabolcs-Szatmár-Bereg. Majoritatea lucrărilor prezentate atunci au fost publicate în numărul 1 din 2009 al periodicului arhivei, în ordinea cronologică a subiectului tratat: C. Tóth Norbert a întocmit baza de date a membrilor familiei din ramura de Ecedea între anii 1377 şi 1541; Horváth Richárd şi Neumann Tibor s-au axat pe etapele carierei politice a lui Ştefan Bátori, palatin şi voievod al Transilvaniei, omul de încredere al regilor Matia Corvin şi Vladislav al II-lea; Balázsik Tamás a prezentat mai multe decenii de cercetări realizate la mănăstirea minoriţilor din Nyírbátor; Simon Zoltán a descris cele mai recente cercetări arheologice şi arhitecturale efectuate la biserica Sf. Gheorghe, la care se adaugă observaţiile formulate de Feld István; în cele din urmă, C. Tóth Norbert a expus câteva idei referitoare la poziţionarea sediliei din Nyírbátor. 6 Chiar în anul conferinţei a văzut lumina tiparului registrul fragmentar al cheltuielilor legate de întreţinerea palatinului Ştefan Bátori în toamna şi XIV-XV). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) C. Tóth Norbert: A Bátori-család ecsedi ága az 1440-es években (Ramura de Ecedea a familiei Bátori în anii 1440). Ibidem, Horváth Richárd: Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban.(domenii de cetate ale familiei Bátori de Ecedea). Ibidem, Neumann Tibor: Verbőci István évi utazásai Szatmár megyében. A somlyói Bátoriak és a Móroc örökség. (Călătoria lui Verbőci István din anul 1520 în comitatul Sătmarului. Familia Bátori din Şimleu şi moştenirea Móroc) Ibidem, Németh Péter: A nyírbátori Szent György-templom új megvilágításban. (Biserica Sf. Gheorghe din Nyírbátor, într-o nouă perspectivă). Ibidem, Horváth Richárd Neumann Tibor C. Tóth Norbert: Oklevelek a Bátori család történetéhez.(documente privind istoria familiei Bátori). Ibidem, Vezi: Báthory Miklós váci püspök ( ) emlékezete. Vácegyházmegye múltjából. (În memoria episcopului Báthory Miklós de Vác ( ). Din trecutul Diecezei Vác). Ed. Horváth Alice. Vác, În ordinea apariţiei în periodic: C. Tóth Norbert: Ki kicsoda az ecsedi Bátori családban. (Cine sunt membrii familiei Bátori de Ecedea). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 43. (2009) Horváth Richárd: Életrajzi szilánkok Bátori István politikai pályafutásáról ( ). (Aspecte biografice din cariera politică a lui Ştefan Bátori, ). Ibidem, Neumann Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt ( ). (Rolul politic a lui Ştefan Bátori sub domnia lui Vladislav al II-lea, ). Ibidem, Balázsik Tamás: Beszámoló a nyírbátori minorita kolostor márciusi kutatásáról. (Prezentarea cercetărilor din martie 2008 la mănăstirea minoriţilor din Nyírbátor). Ibidem, Simon Zoltán: Adalékok a nyírbátori református templom építéstörténetéhez. (Contribuţii la istoria construirii bisericii din Nyírbátor). Ibidem, Feld István: A Bátoriak kegyúri temploma. Megjegyzések az újabb nyírbátori épületrégészeti kutatások értékeléséhez. (Biserica patronată de familia Bátori. Observaţii la noile cercetări arheologice şi arhitecturale din Nyírbátor). Ibidem, C. Tóth Norbert: Észrevételek a nyírbátori stallum egykori elhelyezéséről. (Observaţii privind poziţionarea sediliei din Nyírbátor). Ibidem,

14 14 Prefaţă iarna anului Trebuie menţionat totodată şi faptul că istoria familiei nu se termină nici pe departe la începutul secolului al XVI-lea, iar cercetările acestei perioade au luat un avânt îmbucurător în ultima perioadă. 8 Tot în anul conferinţei a început implementarea unui proiect finanţat de Uniunea Europeană, în valoare de peste 3 miliarde de forinţi, intitulat Credinţă şi sănătate, care a fost finalizat în anul În cadrul proiectului, alături de renovarea bisericii din Máriapócs, s-a reconstruit integral şi ştrandul din Nyírbátor, iar în oraş s-au realizat aleile care leagă cele două biserici. Atât în biserica reformată, cât şi în claustrul minoriţilor s-au efectuat cercetări arhitecturale, iar la cea din urmă şi săpături arheologice, destinate reabilitării clădirilor pe baza datelor ştiinţifice. Aceste cercetări efectuate de Simon Zoltán, Németh Péter, Juan Cabello, Jakab Attila şi Balázsik Tamás au furnizat date noi privind construcţia şi istoria celor două biserici şi a mănăstirii medievale, impulsionând în acelaşi timp şi proiectului nostru de cercetare arhivistică. S-a născut atunci întrebarea dacă fenomenele arheologice sau de istoria artei pot fi interpretate cu ajutorul izvoarelor scrise. Încă de la început a fost cert că istoria familiei Bátori de Ecedea reprezintă mult mai mult decât o simplă genealogie presărată cu evenimente politice şi cu date privind domeniile deţinute. De fapt, mai multe evenimente esenţiale din istoria medievală târzie a Regatului Ungariei nu pot fi înţelese fără clarificarea rolului familiei Bátori. Astfel, scopul programului a fost adaptat oarecum, iar rezultatul concret al acestui nou mod de abordare a apărut în decembrie C. Tóth Norbert a publicat o colecţie de documente legat de activitatea de guvernator regal a palatinului Ştefan Bátori de Ecedea. 9 Este cunoscut faptul că arhivele ramurilor de Ecedea şi de Şimleu ale familiei Bátori s-au dispersat şi că ele nu au fost păstrate integral. Cu toate că mai multe documente din arhiva familiei din ramura de Şimleu au fost publicate în cadrul arhivei familiei Bánffy încă la începutul secolului trecut, până acum nu s-a pus problema colectării sistematice a documentelor familiei din ramura de Ecedea, care a jucat de altfel un rol mai important în istoria medievală a ţării. Astfel, volumul de faţă îşi propune reconstituirea virtuală a arhivei familiei Bátori de Ecedea prin editarea izvoarelor scrise păstrate şi relevante. Este evident totodată că identificarea tuturor documentelor legate de acestă familie nu este posibilă. Verificarea a zeci de mii de surse ar fi fost nu doar imposibilă, chiar şi în condiţiile inovaţiilor tehnice din ultima perioadă, ci şi inutilă. Astfel, Diplomatariul s-a axat în primul rând pe documentele legate de posesiuni. E important de menţionat şi în acest caz că nu toate documente legate de proprietăţi au fost incluse în colecţia de faţă. Criteriile de selecţie sunt formulate concret în rândurile de mai jos: Au fost incluse, sperăm fără omisiuni, documentele de donaţie, de zălogire, contractele de moştenire şi cele de punere în posesie (în unele cazuri s-au păstrat doar acestea din urmă, şi nu actul de donaţie). Au fost neglijate, în schimb, cele mai frecvente docu- 7 C. Tóth Norbert: Ecsedi Bátori István nádor pozsonyi tartózkodásának számadáskönyve. Adalékok Magyarország 1526 végi politikatörténetéhez. (Registrul cheltuielilor de întreţinere a palatinului Ştefan Bátori de Ecedea la Bratislava. Contribuţii la istoria politică a Ungariei de la sfârşitul anului 1526). Levéltári Közlemények 80. (2009) A Báthoriak és kora. A Báthoriak és Európa. (Bátoreştii şi epoca lor. Bátoreştii şi Europa). (A Báthori István Múzeum Füzetei 3.). Ed. Dám László, Ulrich Attila. Nyíregyháza, Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához ( ). (Izvoare de istorie politică referitoare la prima perioadă de guvernator a lui Bátori Ştefan). Publicat de C. Tóth Norbert. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 50.) Budapest, 2010.

15 Prefaţă 15 mente din istoria medievală a Regatului Ungar, cele privind amânarea unor procese sau cercetarea unor abuzuri, cu toate că, în unele cazuri, am semnalat în izvoarele editate date relevante provenind din astfel de documente. În colectarea documentelor de bază, în special a diplomelor de donaţie ne-a fost de mare folos elenchus-ul (registrul de inventar cu descrierea sumară a documentelor) întocmit în 1741 de arhivarul Cămării Regale, Rajcsányi Ádám. 10 Lista documentelor din acest inventar poate fi regăsită în tabelul de mai jos. Cele 295 de documente adunate în acest fel, având printre ele şi două documente false, sunt considerate o bază adecvată a cercetărilor viitoare. Cu ajutorul izvoarelor publicate în acest volum pot fi reconstituite cu relativă uşurinţă posesiunile ramurii de Ecedea a familiei Bátori, precum şi strategia familiei privind dobândirea de domenii. Pentru sprijinirea acestor demersuri este deja în pregătire editarea unui nou volum, care va cuprinde corespondenţa membrilor familiei Bátori de Ecedea. 11 Suntem de părere că prin intermediul celor trei volume de documente vor putea fi cercetate foarte detaliat activitatea politică, practicile de organizare de domenii, mecenatul şi relaţiile personale ale familiei Bátori, care făcea parte din grupul celor cinci cele mai influente familii din Regatul Maghiar, datorită poziţiei sociale, influenţei politice, iar cu timpul şi datorită averii considerabile. Diplomatariul de faţă va pune la dispoziţie cercetătorilor izvoare scrise într-o ediţie completă, foarte importante nu doar în ceea ce priveşte Ecedea, ci, datorită statutului familiei Bátori, şi din perspectiva istoriei medievale a ţării. Nu în ultimul rând, va vedea lumina tiparului încă o arhivă virtuală a unei familii din rangul baronilor. 12 Din acest motiv îi îndemnăm pe toţi beneficiarii acestui volum să profite de posibilităţile oferite de izvoarele acestui Diplomatariu. Modul de publicare a documentelor. Ediţia a fost realizată după regulile acceptate de publicare a izvoarelor scrise, fiind luat în considerare şi formatul e-caudata (ę). Totuşi trebuie să atragem atenţia asupra unor excepţii: vocala u, în text v/w, este transcrisă ca u; sunetul vu, în text w, este transcris ca vu; sunetul v, care apare în text u, a fost transcris în forma v. Grupul ci şi vocală a fost transcris ca ti şi vocala. În textul documentelor am utilizat următoarele semne: [...] = text sau cuvânt indescifrabil; d[ilectis] = completare dedusă din text. Toate datările din documente au fost descifrate în note. La scrierea numelor proprii nu am intervenit cu modificări. Transcrierea lor s-a făcut evident cu majuscule, ca şi denumirile de popoare şi adjectivele derivate din ele (ex. Thurcus, Bohemica), a adjectivelor derivate din toponime (ex. Sirmiensis, Themesiensis, Brassoviensis), a sărbătorilor (ex. Nativitatis Beati Iohannis Baptiste) sau a termenilor Sanctus şi Beatus, dacă ele apar ca atribut al numelor de persoane (ex. festum Sancti Michaelis). Diacriticele textelor le-am conformat ortografiei actuale. Prescurtările utilizate în epocă au fost descifrate fără semnalare specială. Adresele şi notele de procedură de pe foaia de titlu a documentelor, precum şi textele de pe verso-ul actelor au fost introduse în totdeauna în descriere. Descrierile mai conţin 10 Magyar Országos Levéltár I 22. Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok (Documente din arhivele vieneze): Extractus litterarum familiae Bátory de Bathor Anno 1741 diebus mensium Aprilis et Maii per Adamum Rajcsány de eadem ad hanc inclytam Cameram Regiam constitutum archivarium in hunc ordinem redactarum. Părţile care conţin regestele documentelor medievale: paginile Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia II. Missiles Primul este cel apărut acum trei ani, diplomatariul familiei Perényi, cuprinzând documentele ramurii cu rang baronial.

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében historic roof structures BOTÁR István GRYNAEUS András TÓTH Boglárka 1 Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében Dendrochronological

Részletesebben

SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND

SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND BEVEZETŐ INTRODUCERE INTRODUCTION 2 3 Székelyföld Románia középső részének jól körülhatárolható történelmi-néprajzi tájegysége. Régi oklevelekben Terra Siculorum

Részletesebben

Régészeti kutatások Magyarországon 2009

Régészeti kutatások Magyarországon 2009 Szentpéteri József Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelôhelyen Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007 2009) fôbb eredményeirôl A 2005-ben megkezdett régészeti terepbejárások

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value ÓRIÁSI LEHETŐSÉGEK A REHAB ELŐTT MÉGIS LEVONHATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ? A SZITEK TÉRHÓDÍTÁSA VÁLLALATFÚZIÓK: NEM VOLT VAKÁCIÓ EGYRE AKTÍVABB AZ M&A PIAC FELSZÁLL A TÜV NORD OPORTUNITĂŢI URIAŞE PENTRU REHAB

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

INSTEAD OF AN EDITORIAL

INSTEAD OF AN EDITORIAL INSTEAD OF AN EDITORIAL Year 2010 was a milestone in several respects both in Serbian regional policy and the life of the small workshop of regional science the Regional Science Association (RTT) from

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével

A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével A nice tradition of Christmas in the Parliament Interview with László Kövér, Speaker of the Parliament

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre!

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre! Gárdonyi Géza Fel nagy örömre! Fel nagy örömre, ma született, Aki után a Föld epedett. Mária karján égi a lény, Isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd a te édes Istenedet! Nem

Részletesebben

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal:

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok

ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok 08_Feld_Istvan_27.qxd 2009.01.13. 17:07 Page 175 STUDIA AGRIENSIA 27, 2008 Feld István ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok Egy, az életpályákkal

Részletesebben

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA TOLAKODÓ THE HUSTLER ADÓCUNAMI 2012 FAGYOS OKTÓBER TELEKOM JÖVŐ BOSZNIÁBAN INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN

Részletesebben

Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára

Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára Steven Tötösy de Zepetnek CLCWeb: Comparative Literature and Culture (Library):

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGOGY AND CULTURAL THEORY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014 Tanulmányok / Studies Brachinger Tamás Közösségi művelődés valódi lehetőség-e a kulturális ágazatban? Maróti Andor

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.... Az Ige testté lett, közöttünk

Részletesebben

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor Monor www.monor.hu Jó itt élni! A Great Place to Live! 1 Monor Város Önkormányzatának kiadványa Mayor s Foreword Polgármesteri köszöntő Photography is the art of the moment. Each photo is an uncompromising,

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit-

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit- BEVEZETŐ A romániai magyar történelemi egyházak mindig is egyik legfontosabb feladatuknak tekintették a tulajdonukban lévő kultikus épületek: templomok, imaházak, kápolnák állagának a fenntartását, felújítását,

Részletesebben

EGY KO RA ÚJ KO RI FAMILIÁRISI KAP CSO LAT KÉR DÉ SEI: CSE REI MI HÁLY ESE TE GRÓF ALTORJAI APOR IST VÁN NAL (1692 1703) (ELŐ TA NUL MÁNY)

EGY KO RA ÚJ KO RI FAMILIÁRISI KAP CSO LAT KÉR DÉ SEI: CSE REI MI HÁLY ESE TE GRÓF ALTORJAI APOR IST VÁN NAL (1692 1703) (ELŐ TA NUL MÁNY) Tóth Zsom bor Acta Siculica 2008, 309 318 EGY KO RA ÚJ KO RI FAMILIÁRISI KAP CSO LAT KÉR DÉ SEI: CSE REI MI HÁLY ESE TE GRÓF ALTORJAI APOR IST VÁN NAL (1692 1703) (ELŐ TA NUL MÁNY) I. Bevezető A történetíróként

Részletesebben

Nagy Lajos tatár hadjáratai

Nagy Lajos tatár hadjáratai S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. Nagy Lajos tatár hadjáratai V ÁSÁRY I STVÁN Dzsingisz kánnak, a mongol-tatár világhódítónak birodalma halálakor (1227) már Ázsia jelentôs részére kiterjedt, de fiai és unokái,

Részletesebben