Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540"

Átírás

1 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata

2

3 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata Ad edendum praeparaverunt Richardus Horváth Tiburtius Neumann Norbertus C. Tóth Nyíregyháza, 2011

4 A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 67. Jelen kiadvány a Patrimonium2 (HURO/0901/060/2.5.1) projekt keretében jelenik meg, a Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (www.huro-cbc.eu) támogatásával. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül az Európai Unió, valamint a Magyar Köztársaság és Románia finanszírozza. Vezetőpartner: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága (projektasszisztens: Istvánovits Eszter) Projektpartner: a Muzeul Judeţean Satu Mare (projektasszisztens: Szőcs Péter) Szerkesztette: C. Tóth Norbert Első kiadás c Horváth Richárd c Neumann Tibor c C. Tóth Norbert c Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága Lektorálta: Dreska Gábor Román nyelvi fordító: Kocsis Ágnes Angol nyelvi fordító: Kulcsár Valéria Minden jog fenntartva. Printed in Hungary ISBN Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága ( cím: Felelős kiadó: Bene János megyei múzeumigazgató Készült 500 példányban Számítógépes tördelés: Neumann Tibor A nyomdai munkálatok: Kapitális Kft., Debrecen Felelős vezető: Kapusi József

5 Tartalomjegyzék Előszó Prefaţă Preface Egy kis levéltártörténet Bibliográfia Oklevelek Hely- és névmutató A levéltári jelzetek mutatója

6

7 Előszó AZ ECSEDI BÁTORI CSALÁD OKLEVÉLTÁRA I. OKLEVELEK Ha van a magyar későközépkori kutatásoknak igazi adóssága márpedig van, akkor azok egyik legfontosabbika a politikai életrajzok hiánya, az ország kormányzatában meghatározó családok történetének sokszínű feltárásának elmaradása. Mielőtt az Olvasó azt gondolná, hogy ezzel egyfajta kizárólagos alapon a politika-, család- és bitoktörténetet szeretnénk különösképpen kiemelni, hamarjában meg kell nyugtatnunk: minden igyekezetünk ellenére erről nincs szó. A források szerkezete maga megteszi ezt a kései kutatók helyett. Akár tetszik korunknak, akár nem, a magyar középkor legfontosabb forrásai az oklevelek, mégpedig a hatalmas számban éppen családi levéltárakban fennmaradt oklevelek. Ebből a tényből kiindulva kell meghatároznunk kutatásaink lehetőségeit és persze korlátait is. Szerencsés esetben, mint most is, a korlátok felismerését a lehetőségek föltárása követi. Az alábbi Oklevéltár szerzői és még inkább az őket fáradhatatlanul buzdító, ösztökélő Németh Péter ennek okán határoztak úgy, hogy a századi magyar történelem egyik birtokmennyiség, politikai szerep, szellemi hatás és nem utolsó sorban építészeti hagyaték terén kiemelkedő fontosságú családjának, az ecsedi Bátoriaknak középkori történetét amennyire csak lehet, szisztematikus kutatások tárgyává teszik. Jelen kötet megjelenésével az ecsedi Bátori család történetét feldolgozó, több mint fél évtizede folyó kutatások meghatározó időpontjához érkeztünk. E munkából az érdeklődő közönség az utóbbi években már jó néhány könyv és tanulmány révén ízelítőt kaphatott. A Gutkeled nembeli Bátori család ecsedi ágára vonatkozó tanulmányok sorozata 2005-ben indult, amikor Németh Péter két cikkben foglalkozott a Bátoriak eredetével. 1 Újabb ösztönzést adott a megindult kutatásainknak Papp Szilárd művészettörténeti szempontú elemzése a nyírbátori Szent György-egyházról, amelynek építésével kapcsolatban több, új elemet felvonultató hipotézist is megfogalmazott. 2 Az első részeredmények a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle évi 3., a Bátoriakról szóló, jubileumi számának hasábjain láttak napvilágot: Draskóczy István Nyírbátor mezőváros kiváltságairól írt, Horváth Richárd a család várbirtok állományának megszületését vizsgálta, Neumann Tibor a Meggyesalji Móroc család birtokainak megszerzéséért a Bátoriak somlyói-ágával, a Perényiekkel és a Drágfiakkal folytatott küzdelmet mutatta be. E sorok írója pedig az ecsedi-ágnak az idősebb Bátori István országbíró halála utáni vagyoni helyzetét, a későbbi történésekből láthatóan, tulajdonképpeni kiindulópontját rajzolta meg. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg az egész vállalkozás szellemi atyjának, Németh Péternek a Szent György-templomról Papp Szilárd már idézett munkájához írt hozzászólásáról sem. 3 A 1 A Bátori család eredetéről. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Nyíregyháza és Egy hős és felmenői. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 17. (2006) A királyi udvar építkezései Magyarországon Balassi Kiadó, Budapest, [2006.] A Szemle-beli megjelenés sorrendjében: Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a századi Magyarországon. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) C. Tóth Norbert: A Bátori-család ecsedi ága az 1440-es években. Uo Horváth Richárd: Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban. Uo Neumann Tibor: Verbőci István évi utazásai Szatmár megyében. A

8 8 Előszó kötetbeli tanulmányokhoz kapcsolódóan 28, a Bátoriakra vonatkozó addig feltárt és kiadatlan oklevél, levél és jegyzék kiadására is sor került. (Ezek jelen oklevéltárunk szempontjából tulajdonképpen az ős bűn -nek tekinthetőek, hiszen ezzel indult meg a családra vonatkozó írásos források szisztematikus feltárása.) 4 Mindezekkel szerencsésen találkozott a váci egyházmegye főpásztorának, Beer Miklósnak a kezdeményezése, aki Vác híres humanista püspökének, egyúttal az ecsedi Bátori család egyetlen egyházi pályán karriert befutó tagjának, Miklós püspöknek állított emléket. 5 A Szemlében megjelent tanulmányok szakmai és a nagyközönség általi kedvező fogadtatását és a Reneszánsz Év kínálkozó pályázati lehetőségét megragadva, két évvel később újabb mérföldkőhöz érkezett az ecsedi Bátori család kutatása. A Nemzeti Kulturális Alap Reneszánsz Éve programja és Nyírbátor Város anyagi támogatásával a város, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezésében november 7 8-án, Mátyás király és szabolcs-szatmár-beregi támogatói címmel konferenciát rendeztek a nyírbátori várkastélyban. Az előadások jelentős része a Szemle következő évi első számában nyomtatásban is napvilágot látott, a vonatkozó periodika sorrendjében haladva ezek a következők: C. Tóth Norbert az ecsedi-ág 1377 és 1541 között élt tagjainak adattárát állította össze, Horváth Richárd és Neumann Tibor Mátyás és II. Ulászló királyok támasza, Bátori István országbíró, erdélyi vajda politikai pályafutásának egy-egy meghatározó korszakát vették vizsgálat alá. Balázsik Tamás a nyírbátori minorita kolostor évtizedek óta folyó kutatásának, míg Simon Zoltán a Szent György-templom kutatásával kapcsolatos legújabb eredményeit foglalta össze, majd Feld Istvánnak a templom építészeti-régészeti kutatásához fűzött megjegyzéseit és végezetül C. Tóth Norbertnek a nyírbátori stallum elhelyezésével kapcsolatos gondolatait olvashatjuk. 6 Még a konferencia évében jelent meg Bátori István nádor 1526 őszi és téli tartózkodását megvilágító számadáskönyv töredék nyomtatásban. 7 Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a család története korántsem ért véget a 16. század elején, s az utóbbi időben ennek a korszaknak a kutatása is örvendetesen megélénkült. 8 Ugyancsak a konferencia évében egy nagyszabású, Hit és egészség címet viselő, több mint 3 milliárd forintos Európai Uniós támogatást élvező program megvalósítása kezdődött el, amely 2011-ben fejeződött be. Ennek a keretében a máriapócsi kegytempsomlyói Bátoriak és a Móroc örökség. Uo Németh Péter: A nyírbátori Szent György-templom új megvilágításban. Uo Horváth Richárd Neumann Tibor C. Tóth Norbert: Oklevelek a Bátori család történetéhez. Uo Báthory Miklós váci püspök ( ) emlékezete. (Vácegyházmegye múltjából.) Szerk. Horváth Alice. Vác, A Szemle-beli megjelenés sorrendjében: C. Tóth Norbert: Ki kicsoda az ecsedi Bátori családban. Szabolcsszatmár-beregi Szemle 43. (2009) Horváth Richárd: Életrajzi szilánkok Bátori István politikai pályafutásáról ( ). Uo Neumann Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt ( ). Uo Balázsik Tamás: Beszámoló a nyírbátori minorita kolostor márciusi kutatásáról. Uo Simon Zoltán: Adalékok a nyírbátori református templom építéstörténetéhez. Uo Feld István: A Bátoriak kegyúri temploma. Megjegyzések az újabb nyírbátori épületrégészeti kutatások értékeléséhez. Uo C. Tóth Norbert: Észrevételek a nyírbátori stallum egykori elhelyezéséről. Uo C. Tóth Norbert: Ecsedi Bátori István nádor pozsonyi tartózkodásának számadáskönyve. Adalékok Magyarország 1526 végi politikatörténetéhez. Levéltári Közlemények 80. (2009) A Báthoriak és kora. A Báthoriak és Európa. (A Báthori István Múzeum Füzetei 3.) Szerk. Dám László, Ulrich Attila. Nyíregyháza, 2008.

9 Előszó 9 lom megújítása mellett sor került a nyírbátori strandfürdő teljes rekonstrukciójára, a városban a két templomot összekötő sétány kiépítésére. Mind a református templomban (a mezőváros egykori plébánia-templomában), mind pedig a minorita kolostorban műemléki kutatások, az utóbbinál régészeti feltárások segítették az épületek tudományosan megalapozott helyreállítását. Simon Zoltán, illetve Németh Péter, Juan Cabello, Jakab Attila és Balázsik Tamás munkája nyomán olyan új építészeti eredmények születtek a két templomépület és a középkori kolostor történetére vonatkozóan, amelyek vállalkozásunknak is lendületet adott: az írott források segítségével vajon tudjuk-e értelmezni a régészeti és művészettörténeti jelenségeket? Ekkorra már világossá vált, hogy az ecsedi Bátoriak története nem csupán politikaés birtoktörténettel fűszerezett családtörténet, hanem annál jóval több. Tulajdonképpen a Magyar Királyság késő középkori története vagy legalábbis annak számos részletkérdése értelmezhetetlen a Bátoriak szerepének tisztázása nélkül. Ennélfogva a program célja némileg átalakult, s ennek első, kézzelfogható eredménye 2010 decemberében jelent meg. C. Tóth Norbert ecsedi Bátori István nádor királyi helytartóságának időszakát megvilágító oklevéltárat tett közzé. 9 Mint az köztudott, a Bátori család ecsedi- és somlyói-ágának levéltára sem maradt egyben, illetve teljességében fenn. Ugyan a somlyói-ág egykori levéltárát alkotó számos oklevél a Bánffy család oklevéltárában már napvilágot látott a múlt század elején, ellenben a középkorban az ország történetében jelentős szerepet játszó ecsedi-ág okleveleinek összegyűjtésére nem gondoltak. A jelen forráskiadványban tehát a Bátori család ecsediága levéltárának virtuális rekonstrukciójára tettünk kísérletet. Ugyanakkor arra természetesen nem vállalkozhattunk, hogy minden velük kapcsolatos oklevelet feltárjunk ennek legfőbb oka, hogy több tízezer oklevél átnézése megoldhatatlan, és lássuk be, sokszor fölösleges feladat lett volna még a mai korszerű kutatási körülmények között is, ezért elsősorban a birtokjogi oklevelek összegyűjtésére törekedtünk. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy nem minden birtoküggyel kapcsolatos oklevél kapott helyet kötetünkben. Mit is jelent ez pontosan? Helyet kaptak, reményeink szerint hiánytalanul, a birtokadományt, a birtokzálogosítást, a kölcsönös örökösödési szerződéseket tartalmazó oklevelek, illetve a birtokok iktatásáról szóló források (néha csak ezek álltak rendelkezésünkre, mivel az adománylevél nem maradt fenn). Ezzel szemben a középkori magyar történelem leggyakoribb irattípusát, a perhalasztó és a hatalmaskodásokat kivizsgáltató oklevelek kiadását mellőztük, jóllehet egy-két esetben feltüntettük adataikat egy-egy oklevélnél. Az alapvető, tehát főleg az adományokat tartalmazó oklevelek összegyűjtésében nagy segítségünkre volt a Rajcsányi Ádám kamarai levéltáros által 1741-ben készített elenchus (rövid tartalmi összefoglalót tartalmazó leltár), amely jó kiindulópontja volt oklevelek feltárásának. 10 (Az e kivonatokból megismert oklevelek listája az alábbi táblázatban jól nyomon követhető.) Az így összegyűjtött 295 darab köztük két hamis oklevél szándékunk szerint jó alapot biztosíthat a további kutatások számára. A kötetben közölt oklevelek segít- 9 Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához ( ). Közzéteszi: C. Tóth Norbert. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 50.) Budapest, Magyar Országos Levéltár I 22. (Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok) Extractus litterarum familiae Bátory de Bathor Anno 1741 diebus mensium Aprilis et Maii per Adamum Rajcsány de eadem ad hanc inclytam Cameram Regiam constitutum archivarium in hunc ordinem redactarum. A középkori iratok kivonatait tartalmazó részek: oldalak.

10 10 Előszó ségével nagyobb nehézség nélkül megismerhető az ecsedi-ág birtokszerzési stratégiája. A további kutatások gördülékenyebb elősegítésére már folynak az ecsedi Bátori családtagok levelezését tartalmazó kötet 11 kiadási előkészületei. Úgy véljük, e három oklevéltár révén a Mátyás- és Jagelló-kori Magyar Királyság rangban és befolyásban, illetve később vagyonban az öt legfontosabb családja közé tartozó Bátoriak politikai tevékenysége, uradalomszervezési gyakorlata és művészetpártoló tevékenysége, valamint személyi-familiárisi kapcsolatrendszere jól kutathatóvá válik. Az Oklevéltár, köszönhetően a Bátoriaknak a társadalomban elfoglalt helyének, nemcsak az ecsediek, hanem egyúttal az ország középkori története szempontjából is fontos forrásokat tesz teljes szövegű kiadásban elérhetővé, nem mellékesen egy újabb bárói rangú 12 család virtuális levéltára lát napvilágot. Így a kötet minden használóját csak arra bíztathatjuk, hogy aknázza ki a jelen Oklevéltárban található források nyújtotta lehetőségeket. Az oklevelek közlési módjáról. A kiadás alapvetően az elfogadott forrásközlési szabályzatok alapján készült. Tekintettel voltunk az ún. e-caudata (ę) megjelenítésére is. Néhány eltérésre azonban fel kell hívnunk a figyelmet: az u hangot jelölő v/w átírása u- val; a vu hangokat jelölő w átírása vu-val; a v hangot jelölő u átírása v-vel történt. A ci betűkapcsolat és magánhangzó esetében ti és magánhangzó szerepel. Az oklevélszövegekben az alábbi jeleket alkalmaztuk: [...] = megfejtetlen szöveg vagy szó; d[ilectis] = a szövegkörnyezetből adódó pótlás. Az oklevelekben szereplő minden dátumot jegyzetben feloldottunk. A tulajdonnevek leírási módján nem változtattunk, és természetesen nagy kezdőbetűvel történt átírásuk, csakúgy mint a népneveknek és az abból képzett mellékneveknek (pl. Thurcus, Bohemica), a helynevekből képzett mellékneveknek (pl. Sirimiensis, Themesiensis, Brassoviensis), valamint nagybetűvel írtuk az ünnepek neveit (pl. Nativitatis Beati Iohannis Baptiste), illetve a Sanctus és a Beatus szavakat, ha személynév jelzőjeként állnak (pl. festum Sancti Michaelis). A szövegek központozását a mai helyesíráshoz igazítottuk. A korban szokásos rövidítéseket külön jelölés nélkül feloldottuk. Az oklevelek külzetén szereplő címzések és perbeli feljegyzések, illetve hátlapi szövegek minden esetben az apparátusban kaptak helyet. Az apparátus természetesen tartalmazza az oklevél anyagának, megpecsételési módjának leírását, a Magyar Országos Levéltárban kapott, ma is használatos DL- és DF-számát, illetőleg a korábbi őrzési helyre utaló információt. Mindemellett feltüntettük, ha volt az adott oklevélnek teljes szövegű vagy regeszta kiadása. Az apparátust végül annak a személynek a monogramja zárja (H. R. = Horváth Richárd, N. T. = Neumann Tibor, C. T. N. = C. Tóth Norbert), aki az oklevélközlést készítette. A kötethez külön rövidítésjegyzéket nem csatoltunk, mivel azok egy része a mutató előszavában megtalálható, a többi, elsősorban a levéltári jelzetekben szereplő rövidítés feloldása alább olvasható. GYKOL = Gyulafehérvári káptalan országos levéltára. HDA = Hrvatski Državni Arhiv. HHStA = Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. 11 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia II. Missiles Az első, a három éve megjelent, a Perényi család bárói ágának okleveleit tartalmazó oklevéltár (Perényi).

11 Előszó 11 hlt. = hiteleshelyi levéltár. KKOL = Kolozsmonostori konvent országos levéltára. lt. = levéltár(a). MKA = Magyar Kamara Archivuma. Múz. = Múzeumi. NRA = Neo-regestrata acta. orsz. = országos. SzSzBML = Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Levéltára. Végül, de nem utolsó sorban a kötet elkészítése során nyújtott segítségéért szeretnénk köszönetet mondani Dreska Gábornak, aki a kötet kéziratát összeolvasta és lektorálta. A kézirat a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében (Horváth Richárd és Neumann Tibor) és az MTA Szegedi Tudományegyetem Magyar Országos Levéltár Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjában (C. Tóth Norbert) készült. Budapest, március idusán a kötet szerkesztője

12 Prefaţă DIPLOMATARIUL FAMILIEI BÁTORI DE ECEDEA Una dintre cele mai semnificative sarcini ale cercetărilor privind evul mediu este realizarea biografiilor politice şi reconstituirea istoriei familiilor cu o importanţă majoră în guvernarea ţării. Nu este vorba aici de o supradimensionare, de un exclusivism acordat istoriei politice, genealogiei sau domeniilor şi posesiunilor nobiliare. Aceste probleme, independent de eforturile noastre, sunt favorizate de structura izvoarelor medievale păstrate până astăzi, a căror parte mai importantă o constituie diplomele păstrate de-a lungul veacurilor în arhivele familiilor nobiliare. Priorităţile şi limitele cercetărilor referitoare la evul mediu trebuie stabilite, aşadar, pornind de la acest aspect. În cazuri fericite, cum este cel de faţă, limitele cercetării pot fi transformate în avantaje. Autorii acestui Diplomatariu, la îndemnul neobosit al lui Péter Németh, au decis, din motive bine întemeiate, că vor supune cercetărilor sistematice istoria medievală a familiei Bátori de Ecedea. Prin statutul şi posesiunile deţinute, aceştia au jucat un rol major în viaţa politică şi spirituală a Ungariei în secolele XV XVI, lăsând în urmă şi o moştenirea arhitecturală de excepţie. Prin publicarea acestor documente s-a ajuns într-un moment decisiv din istoria cercetărilor privind familia Bátori de Ecedea, care au o vechime de peste o jumătate de deceniu. În ultimii ani, după primele rezultate ale investigării istoriei familiei, publicul interesat a avut acces la un număr sporit de surse şi informaţii. Seria studiilor privind ramura de Ecedea a familiei Bátori, originară din neamul Gutkeled, a început în anul 2005, cu două lucrări privind originea familiei semnate de Németh Péter. 1 Cercetările au primit un nou impuls odată cu realizarea studiului de istoria artei privind biserica Sf. Gheorghe din Nyírbátor, elaborat de Papp Szilárd, care a impus o nouă viziune asupra elementelor legate de construcţia edificiului de cult. 2 Primele rezultate parţiale ale cercetărilor arhivistice au văzut lumina tiparului în revista Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, în numărul jubiliar dedicat istoriei Bátoreştilor (nr. 3 din 2006). În acest sens, menţionăm studiul lui Draskóczy István despre privilegiile târgului Nyírbátor, lucrarea privind formarea domeniilor de cetate ale familiei, semnată de Horváth Richárd, precum şi cea a lui Neumann Tibor referitoare la conflictul cu ramura de Şimleu a neamului şi cu familiile Perényi şi Drágffi, pentru obţinerea moşiilor familiei Móroc din Medieşul Aurit. Cu această ocazie, autorul acestor rânduri a creionat situaţia materială a ramurii de Ecedea după moartea lui Ştefan Bátori senior, palatinul ţării, moment care s-a dovedit a fi punctul de pornire al spectaculoasei evoluţii ulterioare a familiei. Totodată, trebuie menţionate reflecţiile lui Németh Péter, părintele spiritual al acestui proiect, privind studiul deja amintit a lui Papp Szilárd asupra bisericii Sf. Gheorghe. 3 Anexate la studii, în volum au fost publicate 28 1 A Bátori család eredetéről (Despre originile familiei Bátori). In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Nyíregyháza ; Egy hős és felmenői (Un erou şi strămoşii săi). In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 17. (2006) A királyi udvar építkezései Magyarországon (Construcţiile curţii regale în Ungaria anilor ). Balassi Kiadó, Budapest, [2006.] În ordinea apariţiei în Szemle: Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a századi Magyarországon (Nyírbátor şi Sopron. Dreptul de depozit al mărfurilor şi al sării în Ungaria secolelor

13 Prefaţă 13 de diplome, scrisori şi regeste ale documentelor inedite legate de familia Bátori. De fapt, publicarea acestor surse poate fi considerată premisa Diplomatariului de faţă, deoarece ele au deschis seria cercetărilor sistematice a izvoarelor scrise legate de familie. 4 La aceste acţiuni premergătoare s-a adăugat în scurt timp iniţiativa episcopului de Vác, Beer Miklós, de a edita volumul comemorativ dedicat renumitului episcop Miklós de Vác, singurul din familia Bátori care a urmat o carieră ecleziastică. 5 Datorită articolelor apărute în periodice, primite pozitiv atât în rândul specialiştilor, cât şi în cel al publicului larg, precum şi a posibilităţilor acordate de Anul Renaşterii proiectelor pe această temă, cercetările privind istoria familiei Bátori de Ecedea au ajuns cu doi ani în urmă într-un nou punct de reper. Prin finanţarea obţinută din Programul Anului Renaşterii al Fondului Naţional Cultural şi cu ajutorul financiar al oraşului Nyírbátor, al Institutului de Istorie de pe lângă Academia Maghiară şi al Direcţiei Muzeelor din Szabolcs-Szatmár-Bereg, în 7-8 noiembrie 2008 la castelul din Nyírbátor a fost organizată conferinţa cu titlul Regele Matia şi susţinătorii lui din Szabolcs-Szatmár-Bereg. Majoritatea lucrărilor prezentate atunci au fost publicate în numărul 1 din 2009 al periodicului arhivei, în ordinea cronologică a subiectului tratat: C. Tóth Norbert a întocmit baza de date a membrilor familiei din ramura de Ecedea între anii 1377 şi 1541; Horváth Richárd şi Neumann Tibor s-au axat pe etapele carierei politice a lui Ştefan Bátori, palatin şi voievod al Transilvaniei, omul de încredere al regilor Matia Corvin şi Vladislav al II-lea; Balázsik Tamás a prezentat mai multe decenii de cercetări realizate la mănăstirea minoriţilor din Nyírbátor; Simon Zoltán a descris cele mai recente cercetări arheologice şi arhitecturale efectuate la biserica Sf. Gheorghe, la care se adaugă observaţiile formulate de Feld István; în cele din urmă, C. Tóth Norbert a expus câteva idei referitoare la poziţionarea sediliei din Nyírbátor. 6 Chiar în anul conferinţei a văzut lumina tiparului registrul fragmentar al cheltuielilor legate de întreţinerea palatinului Ştefan Bátori în toamna şi XIV-XV). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) C. Tóth Norbert: A Bátori-család ecsedi ága az 1440-es években (Ramura de Ecedea a familiei Bátori în anii 1440). Ibidem, Horváth Richárd: Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban.(domenii de cetate ale familiei Bátori de Ecedea). Ibidem, Neumann Tibor: Verbőci István évi utazásai Szatmár megyében. A somlyói Bátoriak és a Móroc örökség. (Călătoria lui Verbőci István din anul 1520 în comitatul Sătmarului. Familia Bátori din Şimleu şi moştenirea Móroc) Ibidem, Németh Péter: A nyírbátori Szent György-templom új megvilágításban. (Biserica Sf. Gheorghe din Nyírbátor, într-o nouă perspectivă). Ibidem, Horváth Richárd Neumann Tibor C. Tóth Norbert: Oklevelek a Bátori család történetéhez.(documente privind istoria familiei Bátori). Ibidem, Vezi: Báthory Miklós váci püspök ( ) emlékezete. Vácegyházmegye múltjából. (În memoria episcopului Báthory Miklós de Vác ( ). Din trecutul Diecezei Vác). Ed. Horváth Alice. Vác, În ordinea apariţiei în periodic: C. Tóth Norbert: Ki kicsoda az ecsedi Bátori családban. (Cine sunt membrii familiei Bátori de Ecedea). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 43. (2009) Horváth Richárd: Életrajzi szilánkok Bátori István politikai pályafutásáról ( ). (Aspecte biografice din cariera politică a lui Ştefan Bátori, ). Ibidem, Neumann Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt ( ). (Rolul politic a lui Ştefan Bátori sub domnia lui Vladislav al II-lea, ). Ibidem, Balázsik Tamás: Beszámoló a nyírbátori minorita kolostor márciusi kutatásáról. (Prezentarea cercetărilor din martie 2008 la mănăstirea minoriţilor din Nyírbátor). Ibidem, Simon Zoltán: Adalékok a nyírbátori református templom építéstörténetéhez. (Contribuţii la istoria construirii bisericii din Nyírbátor). Ibidem, Feld István: A Bátoriak kegyúri temploma. Megjegyzések az újabb nyírbátori épületrégészeti kutatások értékeléséhez. (Biserica patronată de familia Bátori. Observaţii la noile cercetări arheologice şi arhitecturale din Nyírbátor). Ibidem, C. Tóth Norbert: Észrevételek a nyírbátori stallum egykori elhelyezéséről. (Observaţii privind poziţionarea sediliei din Nyírbátor). Ibidem,

14 14 Prefaţă iarna anului Trebuie menţionat totodată şi faptul că istoria familiei nu se termină nici pe departe la începutul secolului al XVI-lea, iar cercetările acestei perioade au luat un avânt îmbucurător în ultima perioadă. 8 Tot în anul conferinţei a început implementarea unui proiect finanţat de Uniunea Europeană, în valoare de peste 3 miliarde de forinţi, intitulat Credinţă şi sănătate, care a fost finalizat în anul În cadrul proiectului, alături de renovarea bisericii din Máriapócs, s-a reconstruit integral şi ştrandul din Nyírbátor, iar în oraş s-au realizat aleile care leagă cele două biserici. Atât în biserica reformată, cât şi în claustrul minoriţilor s-au efectuat cercetări arhitecturale, iar la cea din urmă şi săpături arheologice, destinate reabilitării clădirilor pe baza datelor ştiinţifice. Aceste cercetări efectuate de Simon Zoltán, Németh Péter, Juan Cabello, Jakab Attila şi Balázsik Tamás au furnizat date noi privind construcţia şi istoria celor două biserici şi a mănăstirii medievale, impulsionând în acelaşi timp şi proiectului nostru de cercetare arhivistică. S-a născut atunci întrebarea dacă fenomenele arheologice sau de istoria artei pot fi interpretate cu ajutorul izvoarelor scrise. Încă de la început a fost cert că istoria familiei Bátori de Ecedea reprezintă mult mai mult decât o simplă genealogie presărată cu evenimente politice şi cu date privind domeniile deţinute. De fapt, mai multe evenimente esenţiale din istoria medievală târzie a Regatului Ungariei nu pot fi înţelese fără clarificarea rolului familiei Bátori. Astfel, scopul programului a fost adaptat oarecum, iar rezultatul concret al acestui nou mod de abordare a apărut în decembrie C. Tóth Norbert a publicat o colecţie de documente legat de activitatea de guvernator regal a palatinului Ştefan Bátori de Ecedea. 9 Este cunoscut faptul că arhivele ramurilor de Ecedea şi de Şimleu ale familiei Bátori s-au dispersat şi că ele nu au fost păstrate integral. Cu toate că mai multe documente din arhiva familiei din ramura de Şimleu au fost publicate în cadrul arhivei familiei Bánffy încă la începutul secolului trecut, până acum nu s-a pus problema colectării sistematice a documentelor familiei din ramura de Ecedea, care a jucat de altfel un rol mai important în istoria medievală a ţării. Astfel, volumul de faţă îşi propune reconstituirea virtuală a arhivei familiei Bátori de Ecedea prin editarea izvoarelor scrise păstrate şi relevante. Este evident totodată că identificarea tuturor documentelor legate de acestă familie nu este posibilă. Verificarea a zeci de mii de surse ar fi fost nu doar imposibilă, chiar şi în condiţiile inovaţiilor tehnice din ultima perioadă, ci şi inutilă. Astfel, Diplomatariul s-a axat în primul rând pe documentele legate de posesiuni. E important de menţionat şi în acest caz că nu toate documente legate de proprietăţi au fost incluse în colecţia de faţă. Criteriile de selecţie sunt formulate concret în rândurile de mai jos: Au fost incluse, sperăm fără omisiuni, documentele de donaţie, de zălogire, contractele de moştenire şi cele de punere în posesie (în unele cazuri s-au păstrat doar acestea din urmă, şi nu actul de donaţie). Au fost neglijate, în schimb, cele mai frecvente docu- 7 C. Tóth Norbert: Ecsedi Bátori István nádor pozsonyi tartózkodásának számadáskönyve. Adalékok Magyarország 1526 végi politikatörténetéhez. (Registrul cheltuielilor de întreţinere a palatinului Ştefan Bátori de Ecedea la Bratislava. Contribuţii la istoria politică a Ungariei de la sfârşitul anului 1526). Levéltári Közlemények 80. (2009) A Báthoriak és kora. A Báthoriak és Európa. (Bátoreştii şi epoca lor. Bátoreştii şi Europa). (A Báthori István Múzeum Füzetei 3.). Ed. Dám László, Ulrich Attila. Nyíregyháza, Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához ( ). (Izvoare de istorie politică referitoare la prima perioadă de guvernator a lui Bátori Ştefan). Publicat de C. Tóth Norbert. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 50.) Budapest, 2010.

15 Prefaţă 15 mente din istoria medievală a Regatului Ungar, cele privind amânarea unor procese sau cercetarea unor abuzuri, cu toate că, în unele cazuri, am semnalat în izvoarele editate date relevante provenind din astfel de documente. În colectarea documentelor de bază, în special a diplomelor de donaţie ne-a fost de mare folos elenchus-ul (registrul de inventar cu descrierea sumară a documentelor) întocmit în 1741 de arhivarul Cămării Regale, Rajcsányi Ádám. 10 Lista documentelor din acest inventar poate fi regăsită în tabelul de mai jos. Cele 295 de documente adunate în acest fel, având printre ele şi două documente false, sunt considerate o bază adecvată a cercetărilor viitoare. Cu ajutorul izvoarelor publicate în acest volum pot fi reconstituite cu relativă uşurinţă posesiunile ramurii de Ecedea a familiei Bátori, precum şi strategia familiei privind dobândirea de domenii. Pentru sprijinirea acestor demersuri este deja în pregătire editarea unui nou volum, care va cuprinde corespondenţa membrilor familiei Bátori de Ecedea. 11 Suntem de părere că prin intermediul celor trei volume de documente vor putea fi cercetate foarte detaliat activitatea politică, practicile de organizare de domenii, mecenatul şi relaţiile personale ale familiei Bátori, care făcea parte din grupul celor cinci cele mai influente familii din Regatul Maghiar, datorită poziţiei sociale, influenţei politice, iar cu timpul şi datorită averii considerabile. Diplomatariul de faţă va pune la dispoziţie cercetătorilor izvoare scrise într-o ediţie completă, foarte importante nu doar în ceea ce priveşte Ecedea, ci, datorită statutului familiei Bátori, şi din perspectiva istoriei medievale a ţării. Nu în ultimul rând, va vedea lumina tiparului încă o arhivă virtuală a unei familii din rangul baronilor. 12 Din acest motiv îi îndemnăm pe toţi beneficiarii acestui volum să profite de posibilităţile oferite de izvoarele acestui Diplomatariu. Modul de publicare a documentelor. Ediţia a fost realizată după regulile acceptate de publicare a izvoarelor scrise, fiind luat în considerare şi formatul e-caudata (ę). Totuşi trebuie să atragem atenţia asupra unor excepţii: vocala u, în text v/w, este transcrisă ca u; sunetul vu, în text w, este transcris ca vu; sunetul v, care apare în text u, a fost transcris în forma v. Grupul ci şi vocală a fost transcris ca ti şi vocala. În textul documentelor am utilizat următoarele semne: [...] = text sau cuvânt indescifrabil; d[ilectis] = completare dedusă din text. Toate datările din documente au fost descifrate în note. La scrierea numelor proprii nu am intervenit cu modificări. Transcrierea lor s-a făcut evident cu majuscule, ca şi denumirile de popoare şi adjectivele derivate din ele (ex. Thurcus, Bohemica), a adjectivelor derivate din toponime (ex. Sirmiensis, Themesiensis, Brassoviensis), a sărbătorilor (ex. Nativitatis Beati Iohannis Baptiste) sau a termenilor Sanctus şi Beatus, dacă ele apar ca atribut al numelor de persoane (ex. festum Sancti Michaelis). Diacriticele textelor le-am conformat ortografiei actuale. Prescurtările utilizate în epocă au fost descifrate fără semnalare specială. Adresele şi notele de procedură de pe foaia de titlu a documentelor, precum şi textele de pe verso-ul actelor au fost introduse în totdeauna în descriere. Descrierile mai conţin 10 Magyar Országos Levéltár I 22. Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok (Documente din arhivele vieneze): Extractus litterarum familiae Bátory de Bathor Anno 1741 diebus mensium Aprilis et Maii per Adamum Rajcsány de eadem ad hanc inclytam Cameram Regiam constitutum archivarium in hunc ordinem redactarum. Părţile care conţin regestele documentelor medievale: paginile Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia II. Missiles Primul este cel apărut acum trei ani, diplomatariul familiei Perényi, cuprinzând documentele ramurii cu rang baronial.

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

KRASZNACÉGÉNY. református templom Biserica reformată din ŢEGHEA

KRASZNACÉGÉNY. református templom Biserica reformată din ŢEGHEA KRASZNACÉGÉNY református templom Biserica reformată din ŢEGHEA Krasznacégény Nagykárolytól délkeletre, Királydaróc és Krasznamihályfalva között fekvő aprócska település, amelynek első írásos említése 1279-ből

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006)

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006) LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006) SCHIMBĂRI ALE ACTIVITĂŢII COMERCIALE ÎN MEZŐHEGYES (1989-2006) BRIGITTA ZSÓTÉR * In Mezőhegyes there

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.12 5 th period Szentendre Local press coverage January 2015

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások

ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS Manuscript Editing Instructions (short version, see also the examples given in the full Hungarian version)

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Turisztikai együttműködése Touristic cooperation

Turisztikai együttműködése Touristic cooperation Cooperare turistică Turisztikai együttműködése Touristic cooperation Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

Civilizatii din zone mlastinoase în regiunea Tisei Superioare Lápvidéki civilizációk a Felso-Tisza-vidékén. Workshop Program

Civilizatii din zone mlastinoase în regiunea Tisei Superioare Lápvidéki civilizációk a Felso-Tisza-vidékén. Workshop Program Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttmuködési Program 2007-2013 Program de cooperare Transfrontaliera Ungaria - Romania 2007-2013 Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniunea Europeana

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h.

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Angi János Kovách Ádám főszerkesztő-h. Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen, Bem tér 18/c., 4026 Tel.: (52)

Részletesebben

A European Desing for All eaccessibility Network (EDeAN) hálózat tevékenységének bemutatása Sikné Lányi Cecília 2009-ben EDeAN titkára Pannon Egyetem

A European Desing for All eaccessibility Network (EDeAN) hálózat tevékenységének bemutatása Sikné Lányi Cecília 2009-ben EDeAN titkára Pannon Egyetem A European Desing for All eaccessibility Network (EDeAN) hálózat tevékenységének bemutatása Sikné Lányi Cecília 2009-ben EDeAN titkára Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Hungary lanyi@almos.uni-panoon.hu,

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Csillag Sára PhD BGF ADAPTYKES - Adaptation of trainings

Részletesebben

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut.

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut. Az informatikus jelene és jövője a felhőből nézve, 500 céglátogatás tapasztalata alapján Avagy: mit hoz és mit visz a felhő és a SaaS az informatikusoknak? 10xONE Magyarország 10xONE kik vagyunk? Élő szolgáltatás;

Részletesebben

mmcité www.mmcite.com

mmcité www.mmcite.com mmcité Oraș Spațiile publice ale orașelor sunt locuri fascinante unde oamenii se întâlnesc cu istoria. Ne bucurăm că designul nostru este focusat asupra a ceva așa de interesant precum zonele urbane. Putem

Részletesebben

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA PROCEDURE TO REGISTER A MARRIAGE IN HUNGARY Marriages concluded abroad may be registered in Hungary by application through the Consular Section

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

FAMILY BUSINESSES IN HUNGARY FOCUSING ON SUCCESSION Judit CSÁKNÉ FILEP

FAMILY BUSINESSES IN HUNGARY FOCUSING ON SUCCESSION Judit CSÁKNÉ FILEP FAMILY BUSINESSES IN HUNGARY FOCUSING ON SUCCESSION Judit CSÁKNÉ FILEP PHD - Corvinus University of Budapest - Hungary Few Hungarian entrepreneurs can say that they have founded their own firm in ideal

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF MODON PDF ==> Download: MODON PDF MODON PDF - Are you searching for Modon Books? Now, you will be happy that at this time Modon PDF is available at our online library. With our complete resources, you

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

Emilia Martin. Românii din Ungaria Studii de etnologie

Emilia Martin. Românii din Ungaria Studii de etnologie Emilia Martin Românii din Ungaria Studii de etnologie 1 Românii din Ungaria Studii de etnologie Publicaţia Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria A Magyarországi Románok Kutatóintézete kiadványa

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.11 4 th period Szentendre National press coverage May 2014 Prepared

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Retro club: Digital amnesia

Retro club: Digital amnesia Retro club: Digital amnesia or how you can get your data easily rid off Digitális amnézia, avagy hogyan szabadulhatsz meg könnyedén az adataidtól László M. Biró laszlo.biro@axelero.hu How large a bit is?

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Réti Mónika Kutató Tanárok Országos Szövetsége reti.kuttanar@gmail.com Mottó

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

BEVEZETÉS. Libor József 1

BEVEZETÉS. Libor József 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Libor József 1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE IPARA A XIX. SZÁZADBAN A SZABADALMAK TÜKRÉBEN Jász- Nagykun- Szolnok megye a mezőgazdaságáról volt ismert nem

Részletesebben

17 Travelling abroad

17 Travelling abroad 17 Travelling abroad Questions 1. Do people like travelling? 2. Where do they prefer spending their holidays? 3. What opportunities do Hungarian people have for travelling abroad? 4. Do you think going

Részletesebben

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No.

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No. MAGYARORSZÁG HUNGARY Adatbekérő lap természetes személy részére / Datasheet for personnel of foreign armed forces or international military headquarters 1. Adatközlés célja / Purpose of form Új regisztrációs

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

A kutatási program céljai és eredményei

A kutatási program céljai és eredményei This project is co-funded by the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union A kutatási program céljai és eredményei Tóth István János* *MTA KRTK KTI, Corruption

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG LEARNING BY DOING MEETING OF EUROPEAN CLUBS ABOUT TRADITIONAL VALUES,

Részletesebben

Dependency preservation

Dependency preservation Adatbázis-kezelés. (4 előadás: Relácó felbontásai (dekomponálás)) 1 Getting lossless decomposition is necessary. But of course, we also want to keep dependencies, since losing a dependency means, that

Részletesebben

Irodavilágítás színes képek vizsgálatához, CIE TC 8-10 felmérése. Schanda János

Irodavilágítás színes képek vizsgálatához, CIE TC 8-10 felmérése. Schanda János Irodavilágítás színes képek vizsgálatához, CIE TC 8-10 felmérése Schanda János Áttekintés Színes képek vizsgálata A CIE TC 8-10 célkitűzései A felmérés előkészületei Előkísérletek Az előkísérletek tanulságai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben