KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS JÓ EGÉSZSÉG KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS JÓ EGÉSZSÉG KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2014 Egyszerűsített éves beszámolóhoz"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS JÓ EGÉSZSÉG KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2014 Egyszerűsített éves beszámolóhoz Jó Egészség" Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Mester u Szám1a'7sSm:

2 A Jó Egészség Alapítványt az évi IV.tv.(Ptk.) 74/A-F paragrafusban foglaltak alapján a F ővárosi Bíróság 60728/1999 sorszámmal vette nyilvántartásba, október 19-én. Alapító: Peitler-Gergely Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Alapítóvagyon, induló tőke: Ft( azaz egyszázezer-forint 00/100) Min ősítése: közhasznú szervezet 2011 évt ől Alapítvány székhelye: 1095 Budapest, Mester u Célja: Ferencváros egészségügyi színvonal emelése Képvisel ő : Dr. Kovács József 1119 Budapest, Pajkos u. 23.

3 1. Számviteli beszámoló "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft Előző év Előző év(ek) módosí-tásai a b c d e Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív id őbeli elhatárolások 11 Eszközök összesen "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d E 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T ŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25 G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

4 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek) módosí-tásai Tárgyév a b c d E 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások 5 V. Személyi jellegű ráfordítások 6 VI. Értékcsökkenési leírás 7 VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 8 (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi m űveletek bevételei IX. Pénzügyi m űveletek ráfordításai 11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 14 XI. Rendkívüli ráfordítások 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

5 .^h^^^^-,^^^=^^^u^^^ -,^^i ^,Z1^1^ ^ 5-/d10' -1^ ^^ ^ `^ ' Az egyszeres könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete S-it 7/5-,20(505--,2,i T A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 1(91919 Beküld ő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Előtag Születési település neve: Születési ideje: Szervezet neve: 001 Dr. ( (Kovács (Kovács Családi név József József Első utónév (Indi Mária ( (Magyar Já Egészség Közhasznú Alapítvány (Budapest További utónevek Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Mester Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: (OJ1 (P1k ^ r-t I 0 Képvisel ő neve: Idr Kovács József Képvisel ő aláírása: Keltezés: Jó Egészség" Közhasznú Alapítvá fly 1095 Budapest, Mester u Számlaszám: ( 07 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

6 Az egyszeres könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: 36 Egészség Közhasznú Alapitvány ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök Az egyszerűsített beszámoló mérlege Előző év El őző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév B. Forgóeszközök I. Készletek H. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény 0 Ill. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb ől _97 10 V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb ő l D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 138 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 138 FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

7 Az egyszeres könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: 36 Egészség Közhasznú Atapftvány Egyszerűsített beszámoló eredmény -levezetése (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (1+11) I. Pénzügyileg rendeze bevét elek tt ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - egyéb bevételek II. Pénzbevételt nem jelent ő bevételek B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) III. Ráfordításként érvényesíthet ő kiadások IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások V. Ráfordítást jelent ő elszámolások VI. Ráfordításként nem érvényesíthet ő kiadások C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) D. Nem pénzbeli realizált eremény [II-(IV+V)] E. Adózás el őtti eredmény (I+II)-(III+IV+V) Kitöltő verzi6: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

8 Az egyszeres könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet egyszerusrtett beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: 3ó Egészség Közhasznú Alapftvány Egyszerűsített beszámoló eredmény -levezetése 2. Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen (Adatok ezer forintban.) előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév F. Fizetend ő társasági adó G. Adózott eredmény (E-F) H. Jóváhagyott osztalék I. Tárgyévi eredmény (G-H) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel G. Végleges pénzbevételekb ől, elszámolt bevételekb ől a közhasznú tevékenység bevétele H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében felmerült pénzkiadás, ráfordítás I. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jelleg ű ráfordítás ebből: vezető tisztségvisel ők juttatásai Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ' Igen Nem Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

9 Az egyszeres könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet egyszerúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 36 Egészség Közhasznú Alapítvány 1.2 Székhely Irányítószám: CI 5 Település: Budapest Közterület neve: Mester Házszám: [ Lépcs őház: [ Emelet: 1.3 Bejegyz ő határozat száma: 1011.IP1K / / Nyilvántartási szám: _16 10l712l$1 I 1.4 Szervezet adószáma: ( Közterület jellege: utca [ 1.6 Képviselő neve: dr Kovács József 1 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása támogatás kongresszusra Ajtó: l 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: (nem volt [ 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: (1959 évi try. ptk számvitelről [ 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: (minden korosztály 3.4 Közhasznú tevékenységb ől részesül ők létszáma: I1 3.5 Közhasznú tevékenység f őbb eredményei: nem volt, az alapítvány szünetel Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

10 Az egyszeres könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: 36 Egészség Közhasznú Alapítvány 5.Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.) 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év kongresszus részvételi dij Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év gép m űszer bezserzés FESZ kft Cél szerinti jutattás megnevezése El őző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségvisel őknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 0 0 A. Vezető tisztségvisel őknek nyújtott juttatás (összesen) 0 0 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

11 Az egyszeres könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: J6 Egészség Közhasznú Alapitvány 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok El őző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 25 0 D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás 0 0 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebb ől személyi jelleg ű ráfordítás 0 0 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közrem űködő közérdekű önkéntes tevékenységet végz ő személyek száma (a közérdekű önkenter tevékenységről szó) ló évi LXXXVIII. törvényn ek me ségfelelően 0 Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) ((61+B2)/2 > , - Ft] Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) (11+12 Al A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) ((C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) ((J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1412)/2>= 10 fő] Igen X E X EJ E Mutató teljesítése Nem x EJ al Mutató teljesítése EJ X al Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

12 Az egyszeres könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete M1 - Mellékletek J Törvényszék: 101 Fővárosi Törvényszék Csatolt mellékletek -01 Könyvvizsgálói jelentés -02 Szöveges beszámoló -03 Jegyz őkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: El El -04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -05 Meghatalmazás -06 Egyéb Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: El El Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva:

13 2.Alkalmazottak: Alapítványnak alkalmazottai nincsenek. 3.Könyvvizsgálat: Könyvvizsgálatra nem jogosult. 4.Tevékenysége: Támogatási szerz ődések, pályázatok lebonyolítása. 5. Szervezet vezetése, döntési struktúrájának f őbb jellemzői: Az alapítványvezető szerve a kuratórium, mely 5 tagból áll. Az elnökét és tagjait az alapító kéri fel. Szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente két alkalommal ülésezik. 6. Vagyon felhasználása: Induló tőke: ft Vállalkozási tevékenysége nincs. Közhasznú eredménye: ft 7. Támogatások bemutatása évben SZJA 1%-ának közcélú felhasználására kapott összeg nulla- forint. 8. Közhasznú tevékenység bevételei. Kamat bevétel: Kiadások: ft ft Dr.Buzás György Miklós kongresszusi részvételi dija 9. Működési kiadások: Bank költség: ft 10. Vállalkozási tevékenységet nem végez az alapítvány. Budapest,2015.január 31. Dr. Kovács József (képvisel ő) Egészség" Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Mester u Számlaszám:

14 L Kivonat a Jó Egészség Közhasznú Alapítvány március 31-i kuratóriumi ülésének jegyz őkönyvéb ől 1/2015. (03.31.) sz. határozat A Jó Egészség Közhasznú Alapítvány képvisel őjének javaslata, hogy a 2014 évi beszámolót a kuratórium elfogadja, és azt elfogadásra javasolja a kuratóriumi tagoknak. 5 igen, 0 nem, egyhangú Jó Egészség" Közhasznú Alapítvány 1095 i:lutiti s.,' 3cst& u Számlaszám: Dr.Kovács József Alapítvány képvisel ője

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szávai Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Juhász Családi név Első utónév További utónevek Gergely Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szávai Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sütőné Daragó Edina Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Érckövi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Holló Katalin Születési név: Holló Katalin Anyja neve: Tóth Edit

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben