Nyitott. Szemle. Feltámadunk?! Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat. I. évfolyam 3. szám Tartalom: A dicsőséges tavaszi hadjárat 2-3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyitott. Szemle. Feltámadunk?! Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2009. Tartalom: A dicsőséges tavaszi hadjárat 2-3."

Átírás

1 Nyitott Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat Szemle Húsvét ünnepe a keresztény ember és a keresztény világ számára egészen különös és igen jelentős tartalommal bír. Kicsit leegyszerűsítve éppen azt a kérdést teszi fel, s talán ez adja meg aktualitását a mában, hiszünk-e abban, hogy feltámadunk, feltámadhatunk, s úgy élünk-e, hogy a feltámadásba vetett hit meghatározza életünket, mindennapjainkat, tetteinket, sőt gondolatainkat. Egy számos értelemben válságos időszakban bizony ez az a hit, amely semmi mással nem párosítható erőforrás, remény, s bizonyos mértékig a keresztény létben rejlő biztonság-bizonyosság. Lehet, hogy kicsit nagyképűnek hangozhat, de Húsvét fényében válik értelmessé hitem, s válhat ez a hit sokak számára irigyelhetővé. Szent Pál apostol, akinek emlékévét tartjuk, azt mondja, ha nincs feltámadás üres, értelmetlen a hitünk is. S hozzá kell tennem, üres lehet az Istenbe vetett bizalmam is, üres lehet az az érzés, hogy Istennel kapcsolatban lehetek, megszólíthatom Őt, fordulhatok Hozzá, kérhetek Tőle, egyszóval egész földi egzisztenciám (vallásos értelemben) értelme kérdőjeleződik meg. DE! A feltámadásba vetett hit, mely az értelem számára felfoghatatlan, éppen annak a meggyőződés(em)nek a tudatosítása a szívemben és a teljes valóságomban is, hogy az engem teremtő Isten arra hív, hogy a földi dolgaim zálogaként is találkozzak majd Vele. Ez az ember igazi hivatása, mely egy egész életre, egy örök létre szól! A feltámadásba vetett hit, mely kereszténységem alapja, azonban szeretné megértetni velem, s ez a tudatosítás fázisa, hogy ez a feltámadás nem független a földi élettől és a földi dolgoktól. Azt is mondhatnám, hogy Krisztus feltámadása, a Húsvét öröme és lényege (kár, Feltámadunk?! hogy sokszor megfeledkezünk róla), világos jele annak, hogy az ember, aki Istenre bízza magát, nap, mint nap megtapasztalhatja a feltámadás, a megtérés és az újjászületés lehetőségét és ez ebben rejlő erőforrás biztonságát. Nap, mint nap feltámadhatok, nap, mint nap megtérhetek és nap, mint nap újjászülethetek, nekem ezt hirdeti Krisztus üres sírja: arról beszél, hogy a mindennapokból öszszerakott életem nem végződhet egy földalatti sötét mélységben, egy értelmetlen végben, hanem tart folyamatosan és naponként harcolom és tapasztalom meg egy olyan találkozás irányába, amelyben bízom, hogy Krisztus Világossága lesz majd az örök életem biztos pontja. Ennek tudok örülni, s bizony ez az öröm képes életemet is, annak ellenére, hogy tele van szenvedésekkel és nehézségekkel, megváltoztatni. A feltámadásba vetett hit jelenti azt is, hogy van értelme nap, mint nap talpra állni, továbblépni, gondolkodni és imádkozni. Van értelme álmodozni, tervezni, családot alapítani, jövőt építeni, mégpedig olyat, mely megpróbál a válságokon túl nézni, azokon felülemelkedni, éppen azzal, hogy a krízis helyzetekre választ ad: FELTÁMADUNK. Húsvét, az ember s nemcsak a hívő életének legnagyobb ünnepe. Minden esztendőben: hiszen minden évben más vagyok, s máshogy érint Istennek ez az üzenete. Az ünnepek ünnepe, hiszen arról szól, hogy van értelme vállalni az életet Nem kis üzenet! Vállalni, a nehézségek ellenére is, ajándékba kapott életünket. Áldott és értelmet adó Húsvétot kívánok! Dr. Seszták István, görög katolikus lelkész, teológiai tanár A kép Szeifried Zoltán festő-grafikus alkotása I. évfolyam 3. szám 2009 Tartalom: A dicsőséges tavaszi hadjárat 2-3. oldal Élő-világ 4. oldal Egészség-életmód 5. oldal Gazda-rovat 6-7. oldal Sor(s)ok között III. 8. oldal Családi nap oldal

2 Kultúra A dr. Kriveczky Béla dicsőséges tavaszi hadjárat / III IV. 20. / Az 1848/49.-es forradalommal és szabadságharccal kapcsolatban már megszokott, hogy megemlékezünk az márc. 15.-i eseményekről s ezzel mintegy letudjuk a dolgot. Pedig sok minden történt még 1848-ban és főleg 1849-ben is, hiszen ez évben már Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai ahogy a költő írta, és csak a magyarok állnak szemben Közép-Európa legerősebb hadseregével, az osztrákokkal. Az igazság kedvéért meg kell említenünk, hogy rajtunk kívül még volt egy elszigetelt ellenállás Itáliában a velencei köztársaság kicsiny serege védte a városba bevezető gát állásait még ez év szeptemberéig. Miután nem célunk, hogy a szabadságharc minden eseményét végigkísérjük 1849 folyamán, most csak amint az a címből is kiderül az un. tavaszi hadjárat eseményeinek felelevenítésére szorítkozunk, mivel ennek e napokban van a 160. évfordulója. Tehát, mint ahogyan a latin mondja In medias res a dolgok közepébe vágva tudjuk, hogy márc. 30-án Egerben Kossuth jelenlétében haditanácsot tartottak, amely haditanács elfogadta és kidolgozta Klapka György tervét a honvédsereg ellentámadására vonatkozóan. Közbevetőleg hadd jegyezzem meg, hogy a honvéd kifejezés is a szabadságharc idején keletkezett a hazájáért küzdő katona megjelölésére! A másik érdekesség, amit gondolatom szerint meg kell jegyeznem, noha a történész jobban teszi, ha nem aktualizál, hogy az újrainduló Debreczeni Lapok c. újság az Országgyűlés feloszlatását követeli, mivel nem volt megelégedve tevékenységével, lassúságával és főleg a forradalom-ellenes erőkkel szembeni fellépés elmulasztásával! A következő napon, márc. 31-én igazi népünnepély fogadta az előző napon városba érkezett Kossuth Lajost az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökét, és a vele lévő magyar tábornokokat, akik, mint fentebb olvashattuk, a vélhetőleg végre sikeres ellentámadást voltak hivatva levezényelni a mostanra kialakult főhadszíntéren, a később legendássá vélt aczélos harapófogó-ban, a Hatvan-Tápióbicske-Isaszeg-Vác-Nagysalló csatatereken, amely a tervek szerint Komáromnál zárult volna be. A lelkes szónoklatok után ismét összeült a haditanács, melynek a részletek kidolgozása mellett az is volt a feladata, hogy az addigi főparancsnok, Vetter helyett, aki megbetegedett, új főparancsnokot nevezzen ki. Kossuth kénytelen-kelletlen az erre a posztra egyedül alkalmas embert, Görgei Arthurt nevezte ki ideiglenes főparancsnoknak. Sajnos Kossuth mindig is féltékeny volt Görgeire, irigyelte sikereit és népszerűségét, sőt még azt is elhitte a körülötte sutyorgóknak, hogy Görgei a főhatalomra tör, sőt király akar lenni. Sohasem akart ilyet, s mindezek tetejébe még evangélikus is volt, ami eleve kizárta a magyar királlyá-válását! De milyen az élet, no meg az emberek; jóval később, mikor Horthy Miklós kormányzó, kormányzó-helyettessé tette fiát, az akkori földalatti ellenállók és a pesti értelmiség- és pénzemberek elkezdték suttogni, hogy a Kormányzó dinasztiát akar létrehozni Horthy pedig református volt, ez is kizáró ok a magyar királyságra. A kinevezés a hadsereg körében nagy tetszést keltett. Görgei igen népszerű volt, kegyetlenségig elmenő szigorúsága dacára is. Aki ennek a hadjáratnak és Görgei tetteinek krónikás és regényes változatára kíváncsi, olvassa el, szeretettel ajánlom, Somogyváry Gyula ismét kiadott regényét, A katonacsillag megfordul c. művét, ez megvan a kisvárdai Könyvtárban is. A honvédek benne, és persze Damjanichban is, látták azt a fővezért, aki győzelemre vezetheti őket. Az igazságnak tartozunk annak megjegyzésével, hogy a hadműveletek során Kossuth újra megkedvelte Görgeit, kapcsolatuk a tavaszi hadjáratok során volt a legfelhőtlenebb, különösen addig, míg az elnök a hadsereg mellett tartózkodott, és saját szemével láthatta, hogy tábornokait a haza üdve és nem a gyanús meggazdagodás érdekli, mint a radical Madarászt, aki belekeveredett a dicstelen Gyémánt-pörbe belügyminiszter létére, vagy a Vasvári Pál által gúnyosan pendely-kormánynak nevezett Kossuth feleségét és nőtestvéreit jelentő, mindenbe belekotyogó társaságot. A hadműveletek kérdésében rendkívül szerencsésen döntött a haditanács: Klapka tovább finomította Vetter haditervét, egy nagyon szellemes, bár kockázatos haditervet fogadtatott el a haditanáccsal, amely sikeres végrehajtás esetén a császári fősereg felmorzsolásával kecsegtetett. E szerint a magyar főseregnek Gyöngyösről Hatvan felé kellett támadnia, ezzel azt a látszatot keltve, hogy az a magyar sereg főereje. Ezalatt a tényleges főerők, Damjanich vezetésével és Klapka közreműködésével, Tápióbicske irányából megkerülik az ellenséges jobbszárnyat, és Gödöllő irányában a hátába és oldalába kerülnek. Ha a kedves olvasók elővesznek egy középiskolai történelmi atlaszt, ott a nyilak irányában igen izgalmas hadijátéknak lehetnek részesei, mert a helységnevek és dátumok is fel vannak tüntetve! Szerencsére a császári és királyi hadvezetés is a magyar haditervnek kedvezett. Windisch-Graetz a szokott tétovaságával most sem tudta, hogy mitévő legyen, mert fogalma sem volt a magyar haditervről, így a hadműveletek április 4-ig a magyar elképzeléseknek megfelelően folytak. Időközben Bem József Erdélyben megérkezett Gyulafehérvár alá és lövetni kezdte a várat, mely a térség legjelentősebb erődítménye volt. Az Érchegységben tevékenykedő román felkelőknek ez az erőd szolgált támaszul, birtoklása tehát szükséges volt, hiszen zárolása komoly ellenséges erőket kötött le. Mivel Bemnek sem ideje, sem ereje nem volt a vár bevételére, Kemény Farkas ezredes parancsnoksága alatt megfigyelő erőket hagyott hátra és április 3-án elvonult a Bánság felszabadítására. 2

3 A déli hadszíntéren Perczel Mór, aki Szegedről erősítést kapott, elhatározta a szenttamási sáncok bevételét; ez véres küzdelemben meg is történt. A védők a hídfő elvesztése után a városba húzódtak, a házak között tovább folyt a véres öldöklés, melyben a magyar csapatok kerekedtek felül. Szenttamás elfoglalásakor a szerbek kb főt és 5 löveget vesztettek, a magyarok vesztesége 200 fő volt. Perczel a várost felgyújtatta és a sáncokat széthordatta. A magyar hadsereg tavaszi ellentámadása során a hatvani győzelem után április 4-én újabb ütközetet vívtak a szembenálló felek, ez volt a nevezetes tápióbicskei csata, ahol a veressipkás 9. és a fehértollas 3. honvéd zászlóalj egymást múlta felül a hősies küzdelemben, sajnos 800 fős veszteséget szenvedtek, de győzelmet arattak. Így megteremtették a lehetőséget Damjanichnak és Klapkának, hogy Isaszeg felé bár harcok közepette de felvonuljanak. A következő napon, április 6-án megérkezett a térségbe Görgei éa Aulich is seregrészeikkel, teljesen bekerítették Schlik, Jellasics és Windisch-Graetz seregeit. A csata késő estig tartott, több szuronyrohammal és kézitusával. Mind a császáriak, mind a magyar alakulatok kb főt vesztettek, de a császáriak önbizalmukat is elvesztették. A győzelmet Damjanich kitartása, Aulich helyzetfelismerése, Görgei szellemessége, no meg a honvédek ezreinek önfeláldozó bátorsága eredményezte. A győzelem következtében a Pest felé visszavonuló császáriak nyomán a honvédség puskalövés nélkül vonult be Gödöllőre, ahol Kossuth vezetésével összeült a haditanács, hogy a további teendőket meghatározza: elsősorban Komárom felmentését célzó hadműveletet, és Válaszolni kíván az márc. 4-i un. olmützi alkotmányra amely, mint tudjuk Magyarországot Ausztria egyik tartományává süllyesztette volna. Sajnos Kossuth ennek a válasznak az akkori helyzetben a legrosszabb módját választotta, mivel a debreceni Nagytemplomban az országgyűléssel kimondatja a Habsburg-Lotharingiai Ház trónfosztását. Kossuth sem jó hadvezér nem volt / jogász volt! /, sem jó diplomata nem volt, ehhez kisnemes-honoratior létére nem volt meg a kellő iskolázottsága, hallgatott a Madarász-féle francia forradalmi eszméktől megszédült körökre, pedig a győztes hadvezérekre kellett volna hallgatnia, akik azt tanácsolták, hogy a sokszoros vereséget szenvedett osztrák hadsereg visszavonulóban lévő vezetőivel az ország számára előnyös fegyverszünetet kell kötni, majd alkotmányos megegyezést kell kötni a fiatalon / 18 éves volt és tapasztalatlan! / Ferenc Józseffel. A debreceni szerencsétlen detronizáció megrettentette a bécsi kormányköröket, Ferenc József elrohant a nagybácsihoz, a véreskezű orosz cárhoz, aki örömmel adott jól felszerelt, kipihent katonát, hogy a mozgolódó Lengyelországon is átvonulva, azokat is megtiporva kisegítse a tavaszi hadjáratban megvert osztrák seregeket. Nem szoktam Marx Károlyt idézni / bár Ő még nem volt marxista! /, de Kossuthnak ezt a trónfosztó lépését még Ő is nagy hibának tartotta! A következő napokban, ide még nem érkezett meg a trónfosztás híre, az Asbóth-hadosztály Vecsés térségében intéz látszattámadást a császáriak ellen, ezzel előkészítve a korábbi tervnek megfelelően a Vác-Nagysalló-Komárom-irányú előrenyomulást, tehát a seregek nem álltak le Kossuth balfogása nyomán ápr. 19-én az I.- III. és VII. honvédhadtest Nagysallónál szétveri az osztrákok tartalék-hadtestét. Ápr. 20-án Walden táborszernagy elrendeli Pest kiürítését, a honvédsereg előrenyomul Eszék irányába, és a császáriak körül bezárul a gyűrű Komáromnál. A magyar diplomácia, Kossuth rövidlátása miatt, ismét nagy lehetőséget mulasztott! 3

4 Április a fecskék hónapja! Élő-világ Chernell István a magyar madártan egyik megalapítója ezt írja a füsti fecskéről:...nincs egy sem, mely átöröklés útján, természetes soron, magától annyira az emberhez szokott volna, mint ő, a szelíd tekintetű, bizalmas, fürge, jámbor, vidám, szép, szárnyas házibarátunk. Népünk oly annyira szereti, hogy azt tartja: a fecske Isten madárkája. Fehér megyében régi népi elnevezése Istenföcske volt. A fecskét mindenki ismeri, de sokan nem tudják, hogy hazánkban három fecskefaj él. A legkedvesebb, hozzánk leginkább ragaszkodó a füsti fecske. Dr. Mezey Károly A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület örökös tagja A köntöse csillogó acélkékbe hajló fekete, hasa hófehér, homloka és torka gesztenye-vörös. Fészkét csak nem mindig helyiségekbe, leginkább istállókba, ólakba, színekbe rakja. Nagyon keresi a jószágok közelségét, mert a ló, tehén, birka szállások meleg párás levegője komfortos neki is, s a jószág körüli böglyök, legyek pedig táplálékául szolgálnak. Fészkét gerendákra sárból építi és az jellemzően csésze alakú, felülről nyitott. A molnárfecske, mintha fekete frakkba öltözött volna fehér mellénnyel, a vörös-barna szín hiányzik belőle. Fészkét nem épület belsejébe, hanem kívül az eresz alá építi. Szemben a füstiével fészke nem nyitott, hanem az eresz szögletben zárt és csak olyan kis nyílása van, amin a fecske ki be jár. A partifecske, barnás színű, fehéres nyaksávval Fészkét nem építi, hanem ássa lösz falakba, homok és kavicsbányák falába. Van még egy fecske nevű madarunk a sarlósfecske, ami nem fecske és nem is rokona annak, noha hasonló életmódja miatt alakilag nagyon hasonlítanak. Keskeny sarlóalakú szárnyakon siklik, cikázik, vékony vijjogó hangot hallat és csaknem egész életét a levegőbe tölti. Bármennyire hihetetlen még aludni is képes röptében. Fészket nem épít, hanem magas épületek szögleteiben és szikla repedésekben neveli fiait. Kisvárdán néhány éve a zsinagóga épületén fészkel. A valódi fecskék igazi építő mesterek. A partifecske alagút építész: mintegy cm-es járatot fúr, a homokfalba Telepesen költ, olykor több 100 vagy akár 1000-res telepen. Olyan a homokbánya felső pereme alatti sáv, mintha géppuskával megsorozták volna. A füsti és molnárfecskék sár galacsinokból építik fészküket. Ez igen nagy munka, a füstifecskék kb a molnárok mintegy 1500 sár galacsint használnak fel. A sár lelőhely pedig olykor több 100 méterre van és ez sok fordulót jelent. Kedves látvány, amikor a kis frakkosok fáradhatatlanul építő anyagot gyűjtenek. Nagyon száraz tavaszon a sár hiánya lehetetlenné teszi a fészeképítést. Ilyenkor sokat segíthetünk, ha lakhelyünk közelében tócsát hozunk létre, amit rendszeresen locsolunk. A fészeképítés 1-2 hétig is eltarthat. A fészkelés másik akadálya, hogy új építkezéseken, tatarozás után sokan nem nézik jó szemmel a fecske fészkelést, színes szalagokat ragasztanak az eresz alá, annak megakadályozására. Szerintem ez sokkal csúnyább látvány, mint a fiókákat nevelő fecskepár. Kisvárdán, az olajos házon volt sok éven át nagyobb molnárfecske telep, ami a tatarozás után eltűnt. Örömmel láttam azonban, hogy némelyik balkonon az ott lakók megmentették a fészkeket. A piszkítás ellen úgy védekezhetünk, hogy a fészek alá fecske pelenkát szerelünk. Egy furnér lap, kis bádoglemez, vagy linóleum megvéd a piszkítástól. Amikor a Hortobágyon általános volt a rideg jószágtartás, a pásztorok fából mesterséges eszterhéjat építettek, hogy a fecskék fészkelhessenek és a gulyák, ménesek, nyájak körül pusztítsák a legyeket, böglyöket, szúnyogokat, melyek sok gyötrelmet okoztak a jószágoknak. A fecskék lába csökevényes, csak tipegésre, vagy kapaszkodásra alkalmas. Csőrük kicsi, de szájnyílásuk széles, tágra tudják nyitni. Ezek miatt kizárólag repülő rovarokkal táplálkoznak. Cikázó röpte gyors irányváltásai is ezt teszik lehetővé. Hűvös, borús időben leáll a rovarok repülése, ilyenkor az állandóan repülő madarak üzemanyaga elfogy és előfordulhat, hogy elgyengülve tömegesen a földre hullanak. Ez történt múlt év szeptember közepén itt Kisvárdán is. Ez a két-két és fél dekás apró madár szeptemberben az olasz csizmán vándorol végig Afrikába, ahol a partifecskék az egyenlítőig a füstifecskék azonban egészen a déli csücsökig elrepülnek, km. távolságra. Áprilisban azután ugyan azon az úton térnek vissza és nyomban hozzáfognak fészkeik renoválásához, vagy építéséhez, majd a költéshez. Sietniük kell, mert általában két fészekalját nevelnek fel a nyár folyamán. Én is várom őket vissza házamba, ahol a garázsban a villanyórán 2 éve ütött tanyát egy füstifecske pár. Úgy érzek irántuk és gyönyörködöm bennük, mint Szabó Lőrinc: Csak nézem, hogy kőrözöl elegánsan S csupa száj fiaidnak enni adsz; Áldás lakik a fehér falú házban, Ficseri-fecske, ahol te laksz. 4

5 Házi patika Egészség-életmód Dr. Kovács Tibor háziorvos Harcművészet, vagy küzdősport? Ezek olyan fogalmak, amelyeket általában egy kalap alá szoktak venni, mégis teljesen más mögöttes tartalommal bírnak, és teljesen más filozófiát takarnak. Tizenkét éve ismerkedtem meg a küzdősportokkal, több stílust gyakoroltam, több harci rendszert ismertem meg, ezek közül több ágat évekig gyakoroltam. Ez idő alatt volt időm tapasztalatot gyűjteni. Az ősi harci rendszereket darabjaira szedték, ebből alakultak ki a mai modern rendszerek/ökölvívás, judo, kick-boksz/ A küzdősportok fő célja a kiváló sportolók kinevelése, minél rövidebb idő alatt, modern eszközök segítségével. A képzés elsődleges szempontja a verseny szabályokhoz való alkalmazkodás. A tömegképzés miatt elhagyták azt a szellemiséget, ami a mozgást, a gyakorlást művészetté tette. Nap mint nap új stílusok, harci rendszerek látnak napvilágot, még egy kicsit lecsípve az addig formálódott mozgásanyagokból, hivatkozva az egyszerűségükre, és a hatékonyságukra. A küzdősportok megtartottak bizonyos ősi szokásokat, például a tréningek elején végzendő meditációs gyakorlatokat, amik mára csak felszínes gyakorlatokká alakultak át. Itt említeném meg a formagyakorlatokat, amelyek mára csak üres mozgásanyaggá válltak, különösebb mögöttes tartalom nélkül. A mai modern küzdősportok az ősi, évszázadokon át fennmaradó harcművészetekből erednek. A harcművészet, mint egységet, a szükség alkotta, és formálta. A művészet, amely a JITSU, mindig mögöttes szellemiséget takar, A harcművészetek célja, a tanuló testi-lelki-szellemi fejlődése, és ezek összhangba hozása. A harcművészet alapköve a szellemiség, és mások tisztelete. A JITSU mindig az egységről szól, és sohasem a teljes tudás Beteglátogatásaim alkalmával gyakran tapasztalom, hogy enyhe, de hirtelen kialakuló állapotokkal kapcsolatban tanácstalanok a páciensek, vagy azért mert üres a házi patika, vagy azért mert olyan sok készítményt halmoztak fel, hogy már nem tudják, mit mire kellene szedni. Melyek azok a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, amelyek minden háztartásban ott kell legyenek a házi patikában? Kötszerek, fertőtlenítőszerek: Baleset bármikor történhet a családban, az elsősegélynyújtás otthon megoldható feladat. Mull lap, mull pólya, Betadine kenőcs vagy oldat legyen a fiókban. Sebporokat ne használjanak!! Fájdalomcsillapító: Egyszerű fejfájások, fogfájdalmak, enyhe mozgásszervi fájdalmak hatásosan csökkenthetők vény nélkül kapható készítményekkel. Görcsoldó: Enyhe hasi görcsölés, mensesgörcs esetére. Lázcsillapító: 39 fok fölötti lázat feltétlenül csökkenteni kell, fok között szintén ajánlott. Az előző számban részletesen írtam a lázcsillapítókról. Emésztésre ható szerek: Nehéz étkezéseket követően sok álmatlan éjszaka megkönnyíthető néhány drazsé bevételével. (Dipankrin, Kreon, Espumisan, stb.) Javaslom, hogy fenti gyógyszercsoportok egy-egy készítménye az egészséges családok házi patikájában is álljon rendelkezésre. Bizonyos betegségben szenvedő pácienseknek azonban szükséges lehet néhány speciális készítménnyel kiegészíteni a készletet. Magas vérnyomás betegség: Akiknek rendszeresen szedett kombinált gyógyszerelés mellett sem sikerül 140/90 Hgmm alá csökkenteni az átlag vérnyomását, azoknak jelentősen nő az esélyük arra, hogy a vérzés veszélyével járó 200 Hgmm fölé emelkedjen a vérnyomásuk. Ilyen esetben nem az egyébként szedett gyógyszeréből kell újat bevennie, hanem akut hatásra képes gyógyszert kell elszopogatnia (pl.:tensiomin 25mg) Inzulinnal kezelt cukorbetegség: Idősebb pácienseknél előfordulhat, hogy feledékenység következtében kétszer adják be az inzulint, vagy beadást követően nem étkeznek, esetleg rosszul állítják be az adagolót. Ilyenkor olyan mértékig csökkenhet a vércukorszintjük, amely eszméletlenségig súlyosbodhat, ezért az inzulinnal kezelt betegek ha rosszul érzik magukat, azonnal kockacukrot, csokoládét egyenek, cukros teát igyanak. A cukor ugyan nem gyógyszer, de ilyenkor gyógyszerként ható, sőt esetleg életmentő szer lehet. Angina pectoralis: Hirtelen keletkező nagyon erős mellkasi szorító fájdalom. Azok a szívbetegek, akik gyakran éreznek ilyen tünetet nem hagyhatják, hogy elfogyjon házi patikájukból a nyelv alatt alkalmazandó Nitromint tabletta, vagy spray! Allergia: Azok az allergiás betegek, akik a tüneteiket okozó allergénnel nem találkoznak minden nap, sőt szezonálisan sem, (pl.: ételalapanyagokra érzékenyek), ezért nem kell állandóan antihisztamin készítményt szedniük, azoknál a házi patikában legyen fellelhető a Kálcium pezsgőtabletta és az antihisztamin készítmény. Akiknek sikerül a fent említett akut állapotromlásukat a házi patikájukból rendezni, azok is másnap keressék fel háziorvosukat!! Összegezve a házi patikának ötféle alapvető készítményt kell tartalmaznia, illetve a krónikus betegségben szenvedőknek a betegségüknek megfelelő akut ellátás gyógyszerével ezt ki kell egészíteni. Felhívom a figyelmet, hogy többféle készítmény lehet része a házi patikánknak, az antibiotikumoknak azonban semmi keresnivalójuk nincs köztük! Annak érdekében, hogy év múlva, illetve gyermekeink, unokáink részére is hatásosak legyenek az antibiotikumok, ezeket csak orvosi rendelvény alapján alkalmazzák, és a teljes kúrát szedjék végig! Harcművészet részekre bontásáról. Jellemzője az igazi harci spirit, és a tényleges megsemmisítő harci technikák fejlődése, melyeket elsősorban a harcos kasztok alkalmaztak. Ezen harcművészek mesterei voltak a pusztakezes, és fegyveres harcnak, a rejtőzködésnek, és az álcázásnak. Zárt közösségben adták át tudásukat,.a taiki jitsu, egy ősi, de számunkra mégis új megközelítése a harcművészeteknek. Fő célja a képességek fejlesztése. Tecnikái tartalmazzák az ütéseket, rúgásokat, dobásokat, izületi feszítéseket, csavarásokat, és a földharc elemeit. Mesterem által megkaptam a mester fokozatot, amely a harcművészetekben nem a cél, hanem egy újabb lépcsőfok a fejlődésben. Kertész lászló I.B.K.O. -kempo magyar bajnok 5

6 Gazdarovat A P a n n ó n i a Dr. Kruppa József PhD tb. egyetemi docens, címzetes főiskolai tanár, növénynemesítő magyar nemesítésű burgonyafajta Peruban ahol a termesztett burgonya mintegy 8000 éve keletkezett született az a kezdeményezés is, hogy 2008 legyen a Burgonya Nemzetközi Éve. Elsődleges célja volt felhívni a figyelmet a burgonyára, mint egészséges és olcsó élelemre! Ennek a célnak a megvalósítását segítette az I. Kisvárdai Krumpli Fesztivál is, ahol a látogatók már megkóstolhatták a kisvárdai nemesítés legújabb eredményét a Pannónia fajtát. Úgy gondolom, hogy a magyar lakosságnak is nagyobb mértékben kellene fogyasztani a burgonyát, mint finom ízű és sokféleképpen fogyasztható eledelt. A család szükséglete a ház körüli kertben, vagy hobbi telken megtermelhető ehhez ajánlok e cikkben egy alkalmas magyar nemesítésű fajtát, de előtte egy kis történeti áttekintés a magyarországi termesztéséről és nemesítéséről különös tekintettel Felső szabolcsra! Magyarországra a burgonyát a német egyetemeken tanuló diákok hozták be az 1650-es években. A földművelő lakosság idegenkedve fogadta és hosszú ideig nem termesztették. A magyarországi burgonyatermesztés fellendülése a Felvidéken kezdődött, amikor az 1780-as években II. József császár ingyen vetőgumót adományozott a rossz gabonatermések utáni években a termelők részére. Ekkor már Bihar és Szabolcs megyékben is termesztették. Erdélyben Csík és Háromszék megyében az évi nagy ínséges év után terjedt el. A XIX. század utolsó évtizedeiben már országszerte termesztették és szinte teljesen kiszorította az addig termesztett csicsókát. Az 1920-as évekig a burgonyatermesztésünk főként a külföldről behozott Korai rózsa (Early rose) és az ismeretlen származású Korai kék fajtákon alapult. Ösztönös szelekcióval e fajtákból a vegetatív szaporítás ellenére alaktani, élettani és gazdasági tulajdonságok, sőt betegségrezisztencia szempontjából is egymástól különböző tájfajták alakultak ki. Minden fontosabb burgonyatermesztő körzetnek megvolt a saját rózsa, vagy kék burgonyafajtája, sokszor falvanként más-más típus. (pl. Dögei rózsa, Mándoki rózsa) Később terjedtek el a takarmányozási és ipari célokra termesztett külföldről behozott burgonyafajták, amelyek a leromlás miatt sűrűn váltották egymást. Ilyenek voltak: Imperator, Schneeflocke, Iduna, Deodara, Wohltmann, Krüger, Ella, Mittelfrühe, Ackersegen. Az első hazai nemesítésű burgonyafajta a Magyar Kincs, amelyet 1876 táján Angelli József állított elő Nyitra megyében. A fajta annyira értékes volt, hogy nemcsak Magyarországon, de Németországban, Lengyelországban és Angliában is termesztették. A magyar burgonyanemesítés fellendülése, a tudományosan megalapozott, átgondolt burgonyanemesítés kezdete az 1920-as években indult, amikor Teichmann Vilmos Tornyospálcán bekapcsolódott a burgonyanemesítésbe, amelyet később Kisvárdán eredményesen folytatott. Ennek az időszaknak legkiemelkedőbb nemesítési eredménye a Gülbaba (1930), a Margit (1933), és az Aranyalma (1936) fajta. Később 1945 után már Kisvárdán állította elő Teichmann a Kisvárdai rózsa, Boldogító és Lilla burgonyafajtákat. Magyarországon a vírusos leromlásnak ellenálló magyar fajták nagyobb mértékű termesztése jelentene előrelépést az eredményesebb és versenyképes burgonyatermesztés megvalósításában. A Kisvárdán magánalapon újraindított burgonyanemesítés (keresztezés, klónszelekció) eredményeként egy új korai, leromlásnak ellenálló és jó gazdasági értékmérő tulajdonságokkal rendelkező finom ízű fajta - a PANNÓNIA köztermesztése kezdődhetett meg. A Pannónia korai burgonyafajta gumótermése (újkrumpli) és virágzó lombozata A P AN N Ó N I A tulajdonságai és termesztési lehetőségei Állami elismerése: Növényfajta-oltalom megadásának éve: Gumója hosszú-ovál alakú, sima sárga héjú. Hússzíne: világos-sárga. A gumón elhelyezkedő rügyek mélysége sekély. 6

7 Gazdasági értéke Tenyészideje (teljes beéréséig): 98 nap. Tövenkénti átlagosan 15 db kiegyenlített étkezési méretű gumója szép küllemű. Formatartó képessége jó. Szárazanyag és keményítőtartalma közepes-magas. Keményítőtartalma a vizsgált 3 év átlagában: 15,1 %. Finom ízű, B főzési típusú - főzésre és sütésre egyaránt kiválóan alkalmas fajta. A súlyos leromlást okozó PLRV (Levélsodró vírus) és a PVY (Y vírus) vírusokkal szemben jó rezisztenciával rendelkezik, amely lehetővé teszi biztonságos szaporítását és jó minőségű vetőgumó előállítását Magyarországon is. Lombfitoftórával és sugárgombás varasodással szemben a standard Cleopátránál ellenállóbb. Burgonya rákkal (Synchytrium endobioticum D1) szemben rezisztens, fonálféregre fogékony. Kiemelkedő termőképessége, jó vírusrezisztenciája és alacsony szintű leromlása, továbbá többcélú felhasználási lehetősége és kitűnő íze a korai-nyári éréscsoport legértékesebb fajtájává teheti. A fiatal gumójú újburgonya, foszlóshéjú újkrumpli szárazanyag - és keményítőtartalma alacsonyabb, továbbá egyéb beltartalmi tulajdonságai is különböznek az érett burgonyától, viszont ennek köszönhetően friss és finom íze alkalmassá teszi kitűnő speciális újkrumpli ételek készítésére. A szárazanyag- és a C-vitamin tartalom - a vizsgált korai fajták közül - a primőr Pannónia fajtánál volt a legmagasabb. Termesztési információk Humuszos homoktalajon, öntözött körülmények között termeszthető legeredményesebben. Tavaszi ültetésben: Korai szabadföldi primőr (újkrumpli) termesztésnél (június közepe-vége között szedve) t/ ha foszlóshéjú termésre képes. Nyári termesztésben (július-augusztus között betakarítva) t/ha érett (parásodott héjú) termés is elérhető a fajtával. Nyári ültetésben: Késő tavaszi nyárelejei (május-június) ültetéssel kiváló minőségű tárolható burgonyát lehet előállítani. A t/ha gumótermés gyenge parásítására (beérésére) is van lehetőség és ilyen esetben a fiatal gumótermés tárolható tavaszig is. Július közepén ültetve őszre még t/ha foszlóshéjú újburgonya takarítható be. A Kert c. szaklap évi 4. számában Szabó Gyula uradalmi főkertész második újburgonya -ként említve leírta, hogy október végén szedte fel, majd vermelte, és karácsonyra küldte föl a földbirtokos konyhájára annak nagy megelégedésére a nyári ültetésből származó, foszlós héjú, zsenge burgonyát. Már van aki szereti a hazánkban korábban csak disznónakvaló -nak nevezett sárgahéjú krumplit! A képen a Pannónia fajta és annak örvendő kis tulajdonosa látható! Impresszum: Duplázással: Homoktalajon, intenzív öntözött körülmények között a Pannónia fajtával megvalósítható az egy tenyészidőben (évben) ugyanazon területen történő kétszeri termesztés duplázás. Így elérhető t/ha újburgonya termés egy évben. Az 1. szabadföldi korai termés foszlóshéjú primőr krumpli, a 2. őszi termés lehet foszlóshéjú, vagy parásított-vékony héjú újburgonya (Karácsonyi, Újévi újburgonya). A Pannónia fajtával kidolgozott duplázásos újburgonya termesztési módszer igen bíztató. Kétéves mórahalmi próbatermesztés alatt évente 72,3 t/ha-os átlagtermést produkált - amelynek 49 %-a tavaszi foszlóshéjú újburgonya, 51%-a pedig őszi parásított héjú újburgonya. Köszönhető ez az elért nagy és jó minőségű újburgonya termés az ökológiai adottságokhoz és a termesztett fajta igényeihez alkalmazkodó termőhely és fajtaspecifikus agrotechnikának, továbbá a termesztett Pannónia fajta jó értékmérő tulajdonságainak (kiemelkedő termőképesség, jó rezisztencia, rövid tenyészidő) és végül a kedvező termőhelynek, amelyek együtt lehetővé teszik a duplázásos újburgonya termesztési módszer eredményes megvalósítását. További információ a Pannónia fajtáról és termesztéséről: Kruppa-Mag Kutató, Vetőmagtermesztő és Kereskedelmi Kft. Tel: 30/ ; Tel./fax, üzenetrögzítő: 45/ Honlap: Nyitott Szemle Felső-szabolcsi ingyenes szolgáltatói, havonta megjelenő folyóirat Kiadó: KING KFT 4600 Kisvárda, Kölcsey u. 4. Tel.: +36/ Fax: +36/ Szerkesztőség: 4600 Kisvárda, Kölcsey u. 4. 7

8 Sor(s)ok között 3. Lábiscsák János Óh, boldog Magyarország! Csak ne hagyja magát félre vezetni már! Dante: A paradicsom XIX. Ének Amikor vége a filozofálgatásnak és a tettek mezejére kell lépni, akkor jön a még nagyobb dilemma: Hogyan? A baloldali média sikeresen alkalmazza a már bevált módszereket. Mindent összekeverve ad tájékoztatást az olyan dolgokról, amelyeknek nem sok közük van egymáshoz. A demokráciára éretlennek tartott magyar csak kapkodhatja a fejét. Sok minden elhangzott a 2006.október.23-án este történtekről. Ki kezdte, mi-miért történt. A botrányra vágyó nézőnek elég, ha a kifejlet végét látja. Nem kíváncsi az odavezető útra, csak a szétvert város látványára, és ez csak a fasiszták tették-tehették. Egy ír focirajongó, aki Budapesten volt akkor megjegyezte: Nálunk a Celtic-Rangers focimeccs után különbül összetörik a várost, évente kétszer is. Jól mutat a felajzott tömeg, az elrettentéshez elegendő pár képsor, mely a rendteremtés mítoszát erősíti. A rendet helyreállították, de a nyugalmat nem sikerült. Ez nem évülhet el, mert ez népellenes cselekedet volt. Ki kell vizsgálni! Nem a végrehajtó rendőr a felelős, hanem a lövési parancsot kiadó vezető. A tömegbe lövetni azelőtt 50 évvel volt szokás, ennyit mentünk vissza az időben. Az azóta eltelt időben csak fokozódott az az érzés: Visszatért az 50-es évek. Ennek legújabb példája: Bekérték a szoci telefonokat a vezetőségtől, mert az új miniszterelnöki egyeztetés-keresés során szinte folyamatosan kapta a sajtó a benti titkos híreket. Hogyan lehet ez? Már mégsem olyan erős a bástya, hanem nagyon-nagy rés keletkezett az ország vezetésében. A szocikat már csak egy Rajk-per kovácsolhatja a fortélyos félelem rabigája alá. Akkor volt az emberek közt az a mondás: Az már jó, ha a kommunisták egymást nyírják-ki. Meg kell szoknunk, hogy a legfrissebb információtól is van frissebb. A vasárnapi tüntetés előtt lapzárta, nem tudok a kifejletről semmit. Amennyiben egymillió ember jön öszsze /ez persze túlzás/ azt úgy fogják bemondani: Magyarország 10%-a ellenünk tüntetett, 90%-a velünk van, mert nem mentek el, nem ültek fel a kormányellenes propagandának. Ha Bajnai lesz a miniszterelnök egy 21. századi mesével gazdagabbak leszünk. Ez így hangzik: Bajnai az új Döbrögi, mert libát lopott és ezt háromszor veri el a magyar népen. Mire a cikk megjelenik, már beljebb leszünk: hogy jobban azt nem ígérhetem, csak bízok benne. Na, ezt jól ki magyar fejeztem! Régi mondás: Nehéz a jóslás, főleg ha az a jövőről szól. Itt az alkalom, hogy együtt bebizonyítsuk: Magyarország többre képes! Kudarcok helyett sikert, félelem helyett biztonságot akarunk. Kérjük, ajánlószelvénye leadásával támogassa a Fidesz listáját! Ügyfélszolgálati iroda: 4600 Kisvárda Somogyi R. u. 1. valasztas2009.fidesz.hu 8

9 MEGHÍVÓ Szeretettel meghívunk mindenkit a KISVÁRDA VÁROSI TORNACSARNOKBA április 25.-én perckor kezdődő POLGÁRI POLITIKAI T A L K - S H O W - ra akik kérdeznek: dr. Seszták Miklós választókerületi elnök Durucz Gabi újságíró és a Jelenlévők akik válaszolnak: KÓSA LAJOS Debrecen Város polgármestere, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség alelnöke KUBATOV GÁBOR a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség pártigazgatója mottó: lakossági fórum kicsit másképpen 9

10 Családi nap Kisvárda Miért is lehet érdekes a április 25.-én tartandó családi nap az egész család számára - kérdeztük a főszervezőt dr. Seszták Miklóst! 10 Ezen a napon nemcsak az aktív mozgásra, a testépítésre, a test fizikai karbantartására helyezik majd a szervezők a hangsúlyt. Ugyanolyan jelentőséget tulajdonítunk majd egyrészt a lélek, a test, és az egészség ápolásának is, valamint fontos része lesz a programnak az egészségi állapot felmérése, és a tanácsadás az érdeklődők részére. De természetesen a család minden tagjának - az unokáktól a nagyszülőkig próbálunk érdekes programokkal kedveskedni. 9. órától bárki kipróbálhatja ezeket a mozgásformákat, edzési lehetőségeket és részt vehetnek versenyeinken. A belépés a rendezvényre a sportruházatba érkezőknek, valamint a versenyeken való résztvevőknek ingyenes. Mivel is találkozhatnak azok, akik kilátogatnak ezen a napon a családi napra? Kangoo Jumps: Hogy mi? Kangoo Jumps? Erre válaszol Tárkányi László, Kangoo oktató ( 30/ ) Fordíthatnánk Kenguru ugrásoknak is, de inkább maradjunk az általánosabb elnevezésénél, a Kangoo-nál (ejtsd: Kengú). Korunk népbetegsége a mozgáshiány és az ebből eredő járulékos problémák: mint az elhízás, a magas vérnyomás és a már fiatalkorban jelentkező gerincbetegségek: a nyaki- és deréktáji fájdalmak, sérvek. Mozgásunk során a csontok és a csigolyák között található izületek feladata a kemény összekoppanások kiküszöbölése. A Kangoo cipőn található 2 db rugalmas félkörív és az ezeket összekötő rugó feladata, hogy átvegye az izületektől a rugalmasságot biztosító szerepet és olyan mozgáslehetőséget biztosítson, amelyet a már a legyengült izületek nem tennének lehetővé. Ezt igazolja az is, hogy magát a cipőt először gerinc és térd műtöttek rehabilitációjára fejlesztették ki, melynek segítségével sokkal gyorsabban épültek fel a betegek, mint nélküle, úgy hogy közben játékos formában egy teljesen új mozgásformával ismerkedtek meg. Annyira eredményes volt az eljárás, hogy nagyon hamar kiderült, a gerinc problémákat meg is lehet előzni vele, ezért gyorsan bekerült a fitness termekbe, ahol olyan játékos-táncos hangulatú órákat lehet végigszórakozni vele, mint egyetlen más sporteszközzel sem, miközben az állóképesség és az általános közérzet hatékonyan javul. Erősödik a mély hátizom, egyenesedik a tartás, fokozódik a szervezet terhelhetősége, az egész nap ülő és álló munkát végzőknek a legideálisabb mozgásforma. A technika először az űrkutatásban került alkalmazásra, de nagyon hamar bekerült a hétköznapi életbe, ahol mind gyerek, mind felnőtt együtt élvezheti jótékony hatásait. A Kangoo-ban végig ugrált óra során kalóriától lehet megszabadulni, úgy hogy az igen intenzív mozgás közben teljes védelem alatt állnak az izületeink. Mindenkinek ajánlható ez a mozgástípus, aki fogyni szeretne, javítana a közérzetén, vagy egyszerűen jó társaságban szeretné érezni magát, ugyanis a Kangoo órákon minden esetben kellemes slágerzenére adhatja át magát mindenki az önfeledt szórakozásnak. A cipőket egyénileg méretre igazítják óra előtt, így biztosítva a teljes védelmet A Spinning nem más, mint a világ legnépszerűbb teremkerékpáros edzésmódszere. Sikerének titka: egyszerű és nagyszerű! Az edzői vezetéssel, zenére végrehajtott, csoportos tréning a programhoz kifejlesztett eszközön, a Spinner teremkerékpáron zajlik, amely jóval többre képes, mint egy egyszerű szobabringa. A kezdetek A Spinning program jogi oltalom alatt álló, levédett edzésforma, amelyet Johnny Goldberg, amerikai kerékpárversenyző alkotott meg. Johnny bringázás iránti rajongására, sokéves edzésmunkájára és a csaknem nyeregben töltött kilométerre épített rendkívüli edzésmódszere hamar kinőtte magát. A kezdetben még a garázsában, barátainak tartott edzések fellelkesítették az egész világot, s manapság már 60 országban, lelkes tekerők ezrei űzik nap mint nap ezt a kivételes mozgásprogramot. Több, mint tekerés: Egy igazi Spinning óra több egyszerű edzésnél: átfogó, atletikus mozgásprogram, melyben a fizikai összetevők ugyanolyan fontosak, mint a mentális ösztönzés. A Spinning az egyik legkiválóbb kardioedzés, amely kiválóan fejleszti az állóképességet, és nem utolsó sorban, könnyen megszabadulhatunk felesleges kilóinktól is általa FIT-BALL: Miért is ez? dr Battyányiné Székely Csilla Fit-ball oktató szerint! MERT az egyik legjobb a zsírégetés területén! A labdán ülve antigravitációs izmainknak kisebb aktivitással kell dolgozniuk, mint alátámasztás nélkül, így az edzésen jóval könnyebb megtartani a zsírégetéshez optimális 60-70%-os egyéni aerob zónát! Így minden perc aerob Fit- Ball mozgás biztos nyereség a testsúlycsökkentésben. MERT végleges megoldás a cellulitis kezelésében! A labdán rugózva, percenkénti 120 ütközés mintegy speciális cellulit-masszázsként- a bemelegítés végére teljesen átmozgatja, felmelegíti a combon, fenekén lerakódott makacs zsírsejteket tartalmazó testfelületet. MERT fiatalon tartja porckorongjait! A rugózás során a csigolyák masszírozó hatása sokszorosára javítja a porckorongok keringését. Segítségével nagyban csökkenthető a napjainkban minden 5-6. embert érintő gerincsérv kialakulásának kockázata. MERT megelőzheti vele a csontritkulást! A népbetegségnek számító csontritkulás megelőzésében az egyik legoptimálisabb megoldás a labdán ülve végzett rendszeres aerob Fit-ball mozgás! A lágy ütköztetése következtében ugyanis a szervezet a menopausa idején is megtartja a szükséges csontsűrűséget! MERT az egyik leggyorsabb alakjavulást biztosítja! A Fit-Ball erősítő gyakorlatai során az intenzív izommunka mellett határozott egyensúlykényszer is hat izmainkra, idegrendszerünkre. Az egyensúly fenntartását az un. szinergista, (segéd) izmok segítségével tudjuk biztosítani. A fix alátámasztással végzett gyakorlatozáshoz képest ezért jóval rövidebb idő alatt jóval intenzívebb edzésterhelést adhatunk! Ezzel együtt izmaink beidegzése, ügyességük is rohamosan javul, mely igen nagy biztonságot jelenthet egyéb sporttevékenységek végzése, ill. a mindennapok során! MERT az egyetlen tökéletes core (törzs) tréning! A porckorongok nem csak az intenzív, dinamikus megterhelések során, hanem az ülő munka okozta hosszú távú statikus terhelések miatt is hamar elhasználódhatnak megfelelő tartórendszer nélkül! Ezért a rendszeres core( törzs) tréning kiemelten fontos mindenkinek. A Fit- Ball-on bármilyen pozícióban ( hanyatt, hason, oldalt) fekve derekunkat, gerincünket tökéletesen megtámasztja a gömbformájú labda. Az általánosan ismert talajgyakorlatok és kondi termi gépek kis kiterjedésű lehetőségeihez képest a labdákon teljes működési tartományukban edzhetjük has és mély- hátizmainkat, mely rendkívül fontos, hogy élettani funkciójuknak maximálisan megfeleljenek és a lehető legjobb testtartást, karcsú megjelenést biztosítják! MERT kíméli a boka és a térd izületeit! A labdákban lévő levegő elvezeti a boka és térd izületekről a felsőtest súlyterhelésének kb. egyharmadát. Az alátámasztás nélkül végzett aerobikhoz képest így ugyanolyan

11 intenzív izommunka mellett a lehető legkisebb terhelést kapják MERT TELJESEN KIKAPCSOL MOSOLYT VARÁZSOL ARCODRA!!! Tapasztalja meg Ön is EASY LINE köredzés: Ez egy meghatározott, személyi edző által vezetett csoportos tréning, amely elsősorban az erőállóképesség fejlesztését célozza. A köredzés felépítése: Bemelegítés kardiogépeken, melynek során lassan, fokozatosan emeljük a szívfrekvenciát, így készítjük fel szervezetünket (légzés-keringési rendszert, izmokat, izületeket) az edzésterhelésre. Az Easy Line gépcsaládon (kör alakban, megfelelő sorrendbe állított, különböző izomcsoportokra ható összesen 9 db gép) történik az edzés fő céljának megfelelő munkavégzés Mindenki hozzávetőleg 40másodpercet dolgozik egy gépen, az edző által meghatározott ritmusban, majd átül a tőle jobbra eső gépbe. Mindegyik gép más izomcsoportra hat, tehát egy kör alatt a teljes mozgatórendszer terhelés alá kerül. Nyújtás: Elengedhetetlenül fontos a megdolgoztatott izmok rugalmasságának, nyújthatóságának visszaállításához, a helyes testtartás megőrzéséhez, ill. javításához. A nyújtógyakorlatokat az edző mutatja, és ellenőrzi step-aerobik: Lépcsőzés másképp! Az aerobicozás egyik változata a step-aerobic. Az egész világon így hazánkban is nagyon elterjedt és sokak számára kedvelt mozgásforma, ami a magasabb kalória felhasználásnak és erős zsírégető hatásának köszönheti népszerűségét. A step aerobik onnan kapta a nevét, hogy egy direkt erre a mozgásformára kifejlesztett úgynevezett step lépcsőn való fel le lépkedésekből illetve forgásokból apró szökkenésekből áll. A step aerobic egyszerű lépés szögdelés kombinációból és az erre épülő zenére végzett koreográfiából áll. A step lépcső egy állítható magasságú körülbelül cm alapterületű általában műanyagból készült doboz. Az intenzitást nem a zene tempójával hanem a step lépcső magasságának emelésével lehet fokozni. salsa-dance: elsősorban latin alapokra építkező zenei stílus, amelynek fő jellegzetessége a karibi ritmus. Az 1970-es években született, a kubai, puerto rico-i és más, latin gyökerekkel rendelkező bevándorlóknak volt köszönhető. A salsa elnevezés is tőlük ered, a szó jelentése: szósz. Amit ma Salsaként ismerünk, az a konfliktusokkal teli 60-as években született. Ebben az időszakban rengeteg kubai és puerto ricói emigráns érkezett New Yorkba, ahol a társadalom kitaszított és kizsákmányolt rétegévé váltak, ám igyekeztek megőrizni hagyományaikat, kultúrájukat. Ritmikai képét 4/4-es ütemek alkotják, ezek rendszerint ismétlődnek a zenei témákkal kapcsolatban. Szokatlanul gyors és rohanó, így nem ritka a 180 bpm érték körüli tempó sem. A ritmusba tipikus hangszerek vegyülnek. Legtöbb esetben díszítő elemként vannak jelen, megteremtve ezzel a speciális ritmusmenetet, mely egyértelműen a salsa műfajára jellemző. Ez a ritmikai kép régebben nyugat afrikai régiók népzenei motívuma volt, innen került át dél-amerikai területekre, ahol a salsa kialakulásával egyidejűleg kristályosodott ki. SALSA - a tánc, amely elhozza a tüzet az életedbe! Koncentrált életöröm, amely felfrissít és megélénkít. A salsa egy életérzés, ok nélküli öröm EGÉSZSÉG-SZIGET: ahol szakorvosok ingyenes szűrő vizsgálatokkal, tanácsadással várják az érdeklődőket - magas vérnyomás szűrés: ennek keretében vérnyomásmérés - cukorbetegség szűrés: ennek keretében vércukormérés - szívbetegségek rizikó szűrése: ennek keretében koleszterinszint mérés,testtömeg mérés, nyugalmi EKG készítés - légzésfunkciós vizsgálat széndioxid méréssel, főleg dohányosok részére - dohányzásról való leszokás korrekt segítséggel programismertetés - talpvizsgálat, ideggyógyászati tanácsadás, diagnosztika, szemvizsgálat Gyerek-sziget: egésznapos jatszóház, kézművesfoglalkozások, rajzverseny 11

12 C S A L Á D I N A P Kisvárda Városi Tornacsarnok és környéke ÁPRILIS 25.-ÉN 9.ÓRÁTÓL IG : MESETORNA OVISOKNAK Akivel kalandozhatsz a mese világában: Gönczné Gyarmati Krisztina : FIT-BALL - nagylabdával való ismerkedés természetes emberi mozgásra építve. Aki az ismerkedésbe segít: dr Battyányiné Székely Csilla : KANGOO BASIC- a Kangoo-Jumps alapjai könnyed, hangulatos elemekkel: Tárkányi László : SALSA BEMUTATÓ, valamint salsa táncelemekkel ékesített SALSA DANCE: Barkaszi Zsuzsa, Dégi Zoltán, Ködöböcz Sándor, Szabó Tamás valamint Samba De Moro tánccsoport : STEP- ALAKFORMÁLÓ TORNA BECSUVAL a bemutató órát vezeti: Tamásné Balogh Beáta : SZÍNPADI TÁNC ALAPJAI - egyszerű lépések kezdőknek és haladóknak Közreműködnek a Doktorock Színtársulat táncosai koreográfus: Gönczné Gyarmati Krisztina : FIT-BALL TRÉNING ERŐSÍTŐ GYAKORLATOKKAL KANGOO DANCE TAXYVAL- Vidám együttmozgás egyszerű, táncos koreográfiával napjaink slágereire között folyamatosan: Spinning kerékpárok (teremkerékpáros edzésmódszer) kipróbálási lehetősége, valamint EASY LINE köredzés, CONCEPT2 evező ergométer, karergométer használata az Oxygen Wellness Fitness Központ személyi edzőinek részvételével. szakmai vezető: CSELIK SZABOLCS között folyamatosan: EGÉSZSÉG-SZIGET, ahol szakorvosok ingyenes szűrő vizsgálatokkal, tanácsadással várják az érdeklődőket ( vércukorszint-, vérnyomás-mérés, talpvizsgálat, ideggyógyászati tanácsadás, diagnosztika, általános orvoslás, ingyenes szemvizsgálat ) 10. órától: ULTI VERSENY szervező: Mészáros Károly 10. órától: SZIMULTÁN SAKKVERSENY- Varga Péter nemzetközi mester közreműködésével szervező: Csörsz Ferenc tól: AMATŐR EGYÉNI - ÉS CSALÁDI ASZTALITENISZ-VERSENY szervező: Nagy István Egésznap folyamatosan kézműves foglalkozások, játszóház, rajzverseny gyerekeknek, testépítési-tanácsadás, és egyéb meglepetés FŐSZERVEZŐ: DR. SESZTÁK MIKLÓS TERVEZETT PROGRAM: Együttműködő partnerek: Idegenforgalmi és Szabadidőcentrum, Kisvárda GENERALI, ZEISS OPTIKA Kisvárda, Oxygen Wellness, BestByte, OPEL KISVÁRDA, OPEL CHEVROLET, GÓLYA ABC, NYITOTT SZEMLE

Ingyenes. II. évfolyam, 9. szám 2008. május 9. Ceglédi FIT-KID. Országos Diákolimpiai Döntõ Cegléden. 3. oldal

Ingyenes. II. évfolyam, 9. szám 2008. május 9. Ceglédi FIT-KID. Országos Diákolimpiai Döntõ Cegléden. 3. oldal Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 9. szám 2008. május 9. P A N O R Á M A É L E T M Ó D M E L L É K L E T T E L 1 5-2 6. O L D A FIT-KID Országos Diákolimpiai Döntõ Cegléden L 3. oldal SPINDELBAU Kft. BAXI

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 18. szám 2008. szeptember 12. Ceglédi 96 OLDALON ANNO 2007. Kossuth Toborzó 2008 75-92. oldal

Ingyenes. II. évfolyam, 18. szám 2008. szeptember 12. Ceglédi 96 OLDALON ANNO 2007. Kossuth Toborzó 2008 75-92. oldal Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 18. szám 2008. szeptember 12. P A N O R Á M A ANNO 2007 C E G L É D I P A N O R Á M A 1 É V E S Kossuth Toborzó 2008 75-92. oldal S Z Ü L E T É S N A P I 96 OLDALON S Z Á

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 1. szám 2007. január 31. Mint a főnixmadár A dorozsmai szélmalom harmadszori újjáépítése

KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 1. szám 2007. január 31. Mint a főnixmadár A dorozsmai szélmalom harmadszori újjáépítése 2007. január 31. 1. oldal Alapítva 1990-ben. kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 1. szám 2007. január 31. Mint a főnixmadár A dorozsmai szélmalom harmadszori újjáépítése Először

Részletesebben

HÍRADÓ. Mindenszentek havában. Albertirsai. Vers. Négysoros Pilinszky Jánoshoz

HÍRADÓ. Mindenszentek havában. Albertirsai. Vers. Négysoros Pilinszky Jánoshoz XX. évfolyam, 11. szám Célkeresztben az egészség 10. oldal Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében Bõvebb információ, archívum a város honlapján: www.albertirsa.hu

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. Ceglédi. Nem? Igen

Ingyenes. II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. Ceglédi. Nem? Igen Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 4. szám 2008. március 5. P A N O R Á M A E G É S Z S É G Ü G Y I M E L L É K L E T T E L 1 3-1 9. O L D A L Igen Nem? www.toyota.hu Nem hagy cserben. És hidegen. Toyota Corolla.

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák CIV. évfolyam, 18. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Emlékülés a homok hõsének Száznyolcvan éve született Kat o n a Zsigmond. Katonatelep névadójának tiszteletére

Részletesebben

NYERJEN. 9 hét! DÍJESŐ. Fókuszban a magyar konyha. év története. újra fiatalon! SZÁLLODÁNKBAN. Európafit Vakáció. Műtét nélkül KÉNYEZTETÔ HÉTVÉGÉT!

NYERJEN. 9 hét! DÍJESŐ. Fókuszban a magyar konyha. év története. újra fiatalon! SZÁLLODÁNKBAN. Európafit Vakáció. Műtét nélkül KÉNYEZTETÔ HÉTVÉGÉT! 20 www.europafit.hu 1 15 DÍJESŐ. Ju bi leu m ik iad ás 15 év története SZÁLLODÁNKBAN Európafit Vakáció 9 hét! Műtét nélkül újra fiatalon! Fókuszban a magyar konyha NYERJEN KÉNYEZTETÔ HÉTVÉGÉT! www.europafit.hu

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként 2 önkormányzat 4 aktuális 5 Közérdekű 15 kertvárosi arcképek Havashalom utca 43. Műszaki Ügyosztály Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők Antalóczy Csaba Drog nélkül az egészséges felnőttkorért Szebbé

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Örömteli szex. Szemvédô tippek. Néma járvány: a csontritkulás. Találkozzunk az Egy Csepp Világnapon! Interjú Szellô Istvánnal

Gyógyhír. magazin. Örömteli szex. Szemvédô tippek. Néma járvány: a csontritkulás. Találkozzunk az Egy Csepp Világnapon! Interjú Szellô Istvánnal VI. évfolyam 11. szám 2011. november magazin Találkozzunk az Egy Csepp Világnapon! Interjú Szellô Istvánnal Szemvédô tippek Örömteli szex Néma járvány: a csontritkulás november impresszum Felelôs kiadó:

Részletesebben

AJÁNLÓ TARTALOM IMPRESSZUM 6 LABOR ÚTIKALAUZ 10 OLÁH VIVIEN SZTÁRINTERJÚ 20 SZABÓ KATI IFBB FITNESS MODELL INTERJÚ

AJÁNLÓ TARTALOM IMPRESSZUM 6 LABOR ÚTIKALAUZ 10 OLÁH VIVIEN SZTÁRINTERJÚ 20 SZABÓ KATI IFBB FITNESS MODELL INTERJÚ IMPRESSZUM FŐSZERKESZTŐ: Domonkos Zsolt domzsolt69@gmail.com SZAKÉRTŐK: Haris Éva fitnessworld6@gmail.com Domonkos Zsolt domzsolt69@gmail.com Szécsi Dávid TARTALOM 6 LABOR ÚTIKALAUZ 7 KALCIUM A NÉLKÜLÖZHETETLEN

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

Fontos Tudnivalók, Hírek

Fontos Tudnivalók, Hírek VEZETŐK LAPJA 2. OLDAL Fontos Tudnivalók, Hírek Felhívás! A Vezetők Lapja elektronikus kiadása. Kérünk szíves visszajelzést azok részéről, akik nyomtatott példány helyett megelégednének a lap további küldésének

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

5 éves a Coca-Cola Magyarország Testébresztő Program

5 éves a Coca-Cola Magyarország Testébresztő Program 2,1 millió résztvevő, 500 esemény, 500 helyszín, 50 mozgásforma 5 éves a Coca-Cola Magyarország Testébresztő Program Kedves munkatársak, kedves sporttársak! Negyedik alkalommal kerül a kezetekbe olyan

Részletesebben

FALUNAP 2011. folytatás a 4. oldalon. 1. évfolyam, 2. szám 2011. 11. 15. Adventi program

FALUNAP 2011. folytatás a 4. oldalon. 1. évfolyam, 2. szám 2011. 11. 15. Adventi program 1. évfolyam, 2. szám 2011. 11. 15. Adventi program Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. FALUNAP 2011 Színes programok, jó idő, sok látogató és remek hangulat jegyében

Részletesebben

Május szépe: Varga Bernadett

Május szépe: Varga Bernadett www.dimag.hu GYÓGYHÍR 2013. május VIII. évfolyam 5. szám 48 oldalon interaktív tartalommal www.gyogyhir.hu magazin 8 praktikus tipp a napozáshoz Egészség Korai diagnosztikával a mellrák ellen Gyógyhír

Részletesebben

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek Oxigén Futó Magazin Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek www.frissoxigen.hu A Friss Oxigén Alapítvány Lapja Alapítva: 2011 II. évfolyam 3. szám 2012. május 2

Részletesebben

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom.

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 3 Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa Kapaszkodj meg ebbe a földbe erõsen, magyarom, Ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. Nézd a tarackot,

Részletesebben

Generációnk. Bárdos András, a hírek szerelmese. Életmese. Aktuális NYOSZ-hírek. XII. évfolyam 5. szám 2014/5. Kezdôdik a kullancsözön

Generációnk. Bárdos András, a hírek szerelmese. Életmese. Aktuális NYOSZ-hírek. XII. évfolyam 5. szám 2014/5. Kezdôdik a kullancsözön Generációnk XII. évfolyam 5. szám 2014/5. Ára: 240 Ft Bárdos András, a hírek szerelmese Fotó: Sanoma/Story4 Aktuális NYOSZ-hírek Kezdôdik a kullancsözön Élménygyûjtés Tunéziában Életmese Kínai sakk magyar

Részletesebben

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6.

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6. XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 7. SZÁM JÚLIUS Tartalom: Falüzemeltetés 2 Diabétesz klub Perkátán 2 Egyház - hitélet 3 Emlékeink 4 Kínai kapcsolatunk I. 5 Fogyj velünk! 6 Megszólíttattam 7 Egy napra újra gyermekként

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2009. ÁPRILIS

2 www.egyetemter.hu 2009. ÁPRILIS 2 www.egyetemter.hu 2009. ÁPRILIS HÍREK Sikeres koncertek ------------------------------------------------------------------------------------ 4 Innovációs dialógus ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén. 2005. január-február. Berente újkora. Fizikálisan is csatlakoztunk Európához

Borsod-Abaúj-Zemplén. 2005. január-február. Berente újkora. Fizikálisan is csatlakoztunk Európához Ü Borsod-Abaúj-Zemplén 2005. január-február Berente újkora Fizikálisan is csatlakoztunk Európához Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Ügyvezető-főszerkesztő: O B. E (30) 477-0787 Lapunk állandó szerzői: Fekete

Részletesebben

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija Sződligeti KÖZÉLETI MAGAZIN 2. évfolyam 2. szám, 2011. április hírforrás Húsvéti ünnepkör Mindenki Misi bácsija Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel A harang(ozás) története Az internet és a

Részletesebben

Január specialistája Dr. Berta Gyula

Január specialistája Dr. Berta Gyula GYÓGYHÍR 2015. január X. évfolyam 1. szám Digitális tartalommal www.gyogyhir.hu magazin Influenza A védőoltás járulékos előnyei Január specialistája Dr. Berta Gyula Szellemi frissesség Elmeélező ételek

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar A küzdősportok, szűkebb értelemben a kyokushin karate szociális kapcsolatokat fejlesztő hatása a gyermekekre Konzulens oktató: Tordai Vilmos Hortobágyi Antalné

Részletesebben

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. szeptember 11. - XXV. évf. 37. szám 20 oldal, 200 Ft Választási tájékoztató...... 2 DK MSZP jelöltbemutató.... 3 Polgárõrök együtt a két csapat..

Részletesebben