EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 12. SZÁM n DECEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 12. SZÁM n 2009. DECEMBER"

Átírás

1 E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 12. SZÁM n DECEMBER A TARTALOMBÓL n Kádár Béla: Gyökérkezelés n Sinka László: A Lisszaboni Szerzõdés és a nemzeti parlamentek n Várkonyi Márta: Az Európai Bizottság õszi bõvítési csomagja és ajánlásainak hatása a 2011-es magyar EU-elnökségre n Herzog Tamás: A háztartások pénzügyi vagyona az európai országokban XIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM DECEMBER

2 EURÓPAI TÜKÖR Kiadja a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. támogatásával. Felelõs kiadó: A szerkesztõbizottság elnöke: A szerkesztõbizottság tagjai: Fõszerkesztõ: Lapszerkesztõ: Lapigazgató: Rovatszerkesztõk: Szerkesztõk: Mûszaki szerkesztõ: A szerkesztõség címe: Terjesztés: Tóth Tamás Palánkai Tibor Bagó Eszter, Balázs Péter, Balogh András, Barabás Miklós, Baráth Etele, Bod Péter Ákos, Erdei Tamás, Gottfried Péter, Halm Tamás, Hefter József, Horváth Gyula, Hörcsik Richárd, Inotai András, Iván Gábor, Kádár Béla, Kassai Róbert, Kazatsay Zoltán, Levendel Ádám, Lõrincz Lajos, Magyar Ferenc, Nyers Rezsõ, Somogyvári István, Szekeres Imre, Szent-Iványi István, Török Ádám, Vajda László, Vargha Ágnes Forgács Imre Hovanyecz László Bulyovszky Csilla Fazekas Judit, Becsky Róbert Asztalos Zsófia, Farkas József György Lányi György Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. Telefon: , , Horváthné Stramszky Márta, Az Európai Integrációs Iroda kiadványai hozzáférhetõk az Országgyûlési Könyvtárban, valamint a Külügyminisztérium honlapján (www.kulugyminiszterium.hu; Kiadványaink menüpont). A kiadványcsalád borítón látható emblémája Szutor Zsolt alkotása. Nyomdai elõkészítés: Omigraf Kft. Nyomdai kivitelezés: Pharma Press Kft. ISSN

3 EURÓPAI TÜKÖR 2009/12. A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

4 Tartalom KÁDÁR BÉLA: Gyökérkezelés Húsz év után. A Trilaterális Bizottság kiadványa 1989-rõl SINKA LÁSZLÓ: A Lisszaboni Szerzõdés és a nemzeti parlamentek RÁCZ RITA: A Német Szövetségi Alkotmánybíróság határozata a Lisszaboni Szerzõdés német alaptörvénnyel való összeegyeztethetõségérõl FUTÓ PÉTER: A termékek szabad áramlására vonatkozó uniós direktívák fogadtatása ukrán gépipari cégek körében. Egy hatásvizsgálat eredményei TÓTH ÉVA ALÍZ: NAFTA és EU: FDI-áramlás és integráció a bankszektorban.. 69 Magyar EU-elnökség, 2011 Várkonyi Márta: Az Európai Bizottság õszi bõvítési csomagja és ajánlásainak hatása a 2011-es magyar EU-elnökségre Európai biztonság- és védelmi politika BALI JÓZSEF VÉGH KÁROLY: A háború áldozatainak védelmérõl szóló, évi genfi egyezmények hatvan év után Szemle ÉLTETÕ ANDREA: A Keleti Partnerség, Közép-Ázsia és Spanyolország. Gazdasági és politikai kapcsolatok Uniós aktualitások Központi Statisztikai Hivatal HERZOG TAMÁS: A háztartások pénzügyi vagyona az európai országokban Olvasólámpa László Csaba: Crisis in Economics? Studies in European Political Economy (Becsky Róbert) Monitor English summaries

5 3 KÁDÁR BÉLA Gyökérkezelés Nagyszámú bizakodó elõrejelzés ellenére a jelenlegi globális válságnak még koránt sincs vége. A pénzügyi összeomlás elkerülése és kedvezõbb ciklikus tünetek jelentkezése nem feledtetheti, hogy a foglalkoztatási és az ebbõl fakadó társadalompszichikai válságjelenségek mélypontja még elõttünk áll. A jelenlegi sokdimenziós válság a társadalom- és gazdaságirányítás intézményrendszeri-koncepcionális, értékrendi és hatalomgyakorlási elemeinek történelmileg egybeesõ hanyatlásából fakadó vezetési válság. Az állam szerepének angolszász országokból kiinduló helyettesítése a piac feltételezett önszabályozási mechanizmusaival és a haszonelvûséggel, a fogyasztás alapvetõ értékké válása és a vezetés minõségének hanyatlása a fejlett piacgazdaságok mûködési zavaraiban, inkoherenciáiban tükrözõdik. E zavarok Magyarországon erõteljesebbek, s csak korlátozó gazdaságpolitikával nem küszöbölhetõk ki. Kereken egy éve élünk együtt, korántsem békésen, a világgazdasági válság berobbanásából fakadó válságtudattal, és három éve a magyarországi bûnök és baklövések nyomán érzékelhetõvé vált, hungarikumnak tekinthetõ saját, sokáig tudomásul nem vett válságunk jelenségeivel. A nagyvilág Magyarországgal foglalkozó elemzõi már hosszabb ideje értetlenül álmélkodnak és kérdezõsködnek: miként vált az elmúlt fél évszázadban unikumnak tekintett magyar nép országa a szocialista tábor legvidámabb barakkjából, rendszerátalakulási éllovasából történelmi és természeti katasztrófák nélkül, békeidõben, javuló politikai mozgástérrel és geopolitikai környezetben leszakadó, eladósodott, többszörösen megosztott és politikailag mogorva, sõt indulatos országgá. Nem lehet meglepõ a vélekedés, amely Magyarhont Alice csodaországához hasonlítja, ahol semmi sem az, aminek látszik. Ez pártok, politikusok, programok cégtáblái és valósága között ugyancsak érzékelhetõ. Nem könnyû megszabadulni a múlt örökségétõl. A jelenlegi világgazdasági helyzet kialakulásában közremûködõk már örömrivalgással hirdetik, hogy közeledünk a gödör mélyéhez, vagy már el is értük, s látható a fény az alagút végén. Felesleges lenne tehát mélyre ásni hanyatlásunk gyökeréig. A világgazdaság egyes országaiban mutatkozó kedvezõbb ciklikus jelenségek azonban még válságmorfológiai értelemben sem jelentenek kilábolási garanciát. Társtudományok felismerései alapján csak azt mondhatjuk, hogy a válságnégyes elsõ tételénél a nemzetközi pénzügyi összeomlást sikerült megakadályozni, korábban nem tapasztalt mértékû, a világ-gdp 7 8 százalékára rúgó, késõbbi inflációs kockázatokat, majd ebbõl fakadó restrikciós kényszereket hordozó állami rásegítõ akciókkal. A megtámogatott bankok az év elsõ felében már nagyszámú országban jelentõs nyereségeket könyveltek el. A válságapokalipszis második lovasa, a termelési-külkereskedelmi-beruházási visszaesés már több vezetõ országban elérte mélypontját, és a reálparitáson számított világ-gdp egytizedét reprezentáló Kínában pedig csupán a korábbi 10 százalékos növekedési ütem 6 7 százalékra esése érzékelhetõ.

6 4 EURÓPAI TÜKÖR 2009/12 DECEMBER A reálgazdasági visszaesés mindenütt csökkenti a foglalkoztatottságot, és ebbõl fakadó szociális feszültségeket gerjeszt. Az ILO (International Labour Organization, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) felmérése szerint 2007 óta a munkanélküliek száma millió fõvel növekedett a világ országaiban (ILO, Genf, május). A globális verseny eddigi tapasztalatai szerint a nemzetgazdasági versenyképesség fenntartása az egy fõre jutó GDP évi 2 3 százalékos növekedését követelte meg. Világátlagban a munkaerõ-kínálat évente 1,6 százalékos ütemben bõvült évtizedünkben. Ha egy országban a GDP-növekedés nem éri el a 3 százalékot, akkor vagy a versenyképesség, vagy a foglalkoztatottság csökken. Exportvezérelt növekedésre utalt kis országok számára a versenyképesség-csökkenés útja nem járható. A munkahelyteremtés nélküli bõvülés viszont nemcsak a szociális válság elemeit erõsíti, hanem átcsaphat a válság negyedik szakaszába, a társadalom-pszichikai politikai válság területére. Ez elkerülhetetlen, ha a helyzetromlás a társadalom jelentõs része számára feldolgozhatatlan, elfogadhatatlan. Nem szükséges emlékeztetni arra, hogy az as világválság negyedik szakaszának következményeként milyen eltérõ, a nemzetközi fejlõdést radikálisan érintõ megoldási törekvések bontakoztak ki az egyes országokban. Dõre dolog feltételezni, hogy a pénzügyi összeomlás elhárításával és a ciklikus javulás jeleinek felbukkanásával a válság elhárult. A foglalkoztatási helyzetben a mélypont még elõttünk áll, javulása csak fellendülési szakaszban várható, akkor is jelentõs, esetleg többéves idõbeni eltolódással. A válságnak még koránt sincs vége. A közgazdaságtan és a gazdaságpolitika tehát nem mentesülhet a kiélezõdõ szociális és politikai, valamint az ebbõl fakadó társadalompszichikai-politikai problémákból adódó gondoktól, célszerû terápiák kialakításának követelményeitõl. E feladatot különösen megnehezíti, ha a várt V alak, azaz a visszaesést követõ gyors fellendülés helyett a válság fûrészfog jellegû, W alakú, azaz a mélypont utáni javulást újabb visszaesés és bizonytalanul elõrejelezhetõ késõbbi fellendülés követi. A sikeres terápiához elengedhetetlen a gazdasági mutatókon túl a válság mélyebb gyökereinek vizsgálata is. A válság eseménytörténetének, tüneteinek, pénzügyi összefüggéseinek, felelõseinek bemutatásával már ez ideig is könyvtárnyi irodalom foglalkozott. A magyarországi válsághelyzet nem csak a világgazdasági válságból fakad, azzal nem azonosítható teljes mértékben, és nem is kezelhetõ a jelenlegi fõáramnak tekinthetõ gyógymódokkal. Az ország kirívó mértékû külgazdasági sebezhetõsége következtében azonban a válság a fejlett piacgazdaságokban kirobbantnál mélyebb, a gazdaságban lecsapódó problémák gyökereinek szemlézése korántsem haszontalan. Vezetési világválság Ha a gazdaságot és a válságot a széles társadalmi összefüggésekbe ágyazva vizsgáljuk végül is Adam Smith óta a közgazdaságtan több nagy iskoláját ez jellemezte, akkor aligha vitatható, hogy a jelenlegi krízis alapvetõen vezetési válság. Felismerhetõ a társadalmi-gazdasági irányítás intézményrendszeri, koncepcionális, erkölcsi-érték-

7 GYÖKÉRKEZELÉS 5 rendi és hatalomtechnikai elemeinek sajátos történelmi egybeeséssel jellemezhetõ hanyatlása. Irányításrendszeri szempontból jól ismert, hogy három évtizede a thatcheri reagani neokonzervatív-neoliberálisnak nevezett gazdaságpolitikai fordulat az állam gazdasági szerepét a piaci mechanizmusok önszabályozó szerepével, a pénz- és tõkepiaci mozgások liberalizálásával kívánta felcserélni. A neoliberális államtalanítási program keretben az angolszász országok után a nyugat-európai és latin-amerikai, majd a rendszerváltó közép-európai országok is változó, de jelentõs mértékben felszámolták az állami tulajdont, leszûkítették az állam gazdasági, szabályozási, ellenõrzési szerepét a jogi és a pénzügyi keretek kialakítására, makroszintû és versenykörnyezeti szabályozásra. Az állam gazdasági szerepének elgyengülésével és a globalizáció kiteljesedésével párhuzamosan aszimmetrikus erõtér alakult ki a világgazdaságban. A világ GDP-jének több mint 40 százalékát, a világkereskedelem több mint 60 százalékát, a nemzetközi tõke- és hitelpiacok több mint 80 százalékát 500 transznacionális vállalat, illetve ezek koalíciói képviselik. Ezzel az erõkoncentrációval szemben nincs sem nemzeti, sem globális közhatalmi egyensúly. Nem mûködik a fékek és ellensúlyok rendszere, amely a kiegyensúlyozottabb érdekképviselet, a közjó, a demokrácia mûködõképességének garanciája lehetne. A nemzetközi intézményrendszer architektúrájának fejlesztése nem tudott lépést tartani a gazdaság globalizálásával. A Szovjetunió összeomlását követõ évtizedes amerikai növekedési diadalmenet, a felgyorsult mûszaki fejlõdés sokáig elfedte a neoliberális modell mûködési zavarainak szaporodását: kezdetben a peremgazdaságokban, majd a nemzetközi piacokon is. A piacok önszabályozó, koordináló szerepének, a láthatatlan kéz hatékonyságának korlátait jól szemléltették a kõolaj- és a nyersanyagpiaci árak hektikus mozgásai, a világvalutának számító dollár euróhoz viszonyított árfolyamának 2001 és 2008 közötti több mint 80 százalékos leértékelõdése. Az irányításrendszeri fejlõdésben mindinkább ütközésbe kerülnek a mind kevésbé szabályozott piacgazdaság és a politikai demokrácia intézményrendszeri mûködtethetõségének keretfeltételei. Az intézményes ellensúly nélküli gazdasági erõkoncentráció és a nyertes mindent visz elosztási alapelv beszûkítette a társadalmi szolidaritás érvényesülését és érvényesíthetõségét. Társadalmi igazságérzetet figyelembe vevõ politikai modellben mind nehezebben képviselhetõ a gazdaság hasznot hajtó tevékenységeinek privatizálása, a tõke mûködési veszteségeinek, mûködtetési költségeinek államosítása, illetve áthárítása az adófizetõkre. Az állampolgárok szavazati, jogi egyenlõségén alapuló demokrácia destabilizálódási kockázatokkal járó konfliktushelyzetekbe kerül a gazdasági erõ koncentrálódásából fakadó, növekvõ jövedelmi és társadalmi egyenlõtlenséggel. Már Arisztotelész is kifejtette, hogy a demokrácia akkor lehet mûködõképes, ha több tulajdonos van, mint nincstelen. Burke, a klasszikus konzervativizmus atyja a francia forradalom fõ tanulságát abban látta, hogy középosztály nélkül nem alakítható ki társadalmi politikai stabilitás. A politikai demokrácia garanciájának feltételezett középosztályosodási folyamatot felváltó polarizálódás, a százalékos társadalom körvonalainak kirajzolódása irányításrendszeri válságveszély forrása.

8 6 EURÓPAI TÜKÖR 2009/12 DECEMBER Az állami szerep, fejlesztési stratégia felváltása feltételezett piaci koordinációval, pénzügyi irányítással koncepcionális tévutak és kudarcok forrása is. A fejlõdõ vagy felzárkózó országokban ahol ma a Föld népességének öthatoda él az áru- és tõkepiaci mechanizmusok fejletlensége következtében az állami szerepvállalás hiánya, gyengesége egyszersmind modernizációs korlát, illetve szinte teljes mértékû külsõ függõségi állapot kialakítója. A neoliberális tantételek arról sem vesznek tudomást, hogy közepesen vagy gyengén fejlett, felzárkózásra vágyó államokban a célszerû gazdaságpolitikai terápia nem ugyanaz, mint a legfejlettebb országokban. Az orvostudomány már régen felismerte, hogy a gyermek-, illetve a felnõttgyógyászatban nem egyforma a terápia és a gyógyszeradagolás. Az egyéni haszon alapján mûködtetett modellben az individualizálódás ütközik a nemzetépítési-felzárkózási szakasz közjószolgálati követelményével. Gazdaságtörténeti tapasztalatok gazdag tárháza szemlélteti bár errõl talán a Business School-okban nevelkedett döntéshozók nem szereztek tudomást, hogy bizonyos növekedést hordozó vagy stabilitást szolgáló területeken a rövid távú haszonelvûség, a piacosítás korántsem mûködésiteljesítmény-javító. Az oktatás, az egészségügy, a szociális biztonság kérdése Európában sem magánügy, haszonügylet, hanem közjószolgálat. Az elmúlt évtized világgazdasági folyamataiban jutott túlsúlyra a tudásintenzív növekedés, a tõkefelhalmozásban a szellemi vagy a humántõkeképzés, a korábbi közgazdasági gondolkodásmódban nagy szerepet játszó állótõkeképzéssel szemben. Fejlõdéstörténetileg szemléltethetõ, hogy az egyes országok, térségek, tevékenységi területek versenyképességét mindinkább a korszerû tudás megszerzésének, hasznosításának gyorsasága, hatásfoka határozza meg. Az ezredforduló óta a világ-gdp több mint 50 százalékát közép- és felsõfokú képzettségû munkaerõ állítja elõ. A tudástõke piaci hozamának modellezhetõsége, közvetlen haszonelvû mérése ma nem megoldott. Az e tevékenységgel összefüggõ közjó szolgálatának elhanyagolása, piaci szemléletû mûködtetése viszont növekvõ versenyképességi hátrányt, leszakadást okoz. A szellemitõke-képzés elhanyagolása, háttérbe szorulása ugyanakkor a képzett, mûvelt, nevelt humán potenciált igénylõ politikai demokrácia mûködõképességét is rombolja. Az egyéni döntési szabadsággal megajándékozott, de magára hagyott magányos tömeg a globalizálódással párhuzamosan élezõdõ versenykörnyezetben csak korlátozott mértékben tud racionális gazdasági és politikai döntéseket, életvezetési stratégiákat kialakítani, a neoliberális modellben és gazdaságpolitikában megkövetelt öngondoskodási képességeket kifejleszteni. Ez is rendszer-inkoherenciák forrása. A történelem és a gazdaságszociológia már régen felhívta a figyelmet a növekedési teljesítmények és az értékrend összefüggéseire. Az értékrend része a társadalmi tõkének, az egyén belsõ vezérlésének mutatója. Minden gazdasági döntés erkölcsi következményekkel jár, erkölcsi minõséget jelez. Szilárd erkölcsi alapú értékrend a gazdasági fejlõdés, a megtakarítások, a teljesítmények, az üzleti tisztesség, a bizalom, az együttmûködés ösztönzõje, a társadalom, az államigazgatás mûködtetésének tehermentesítõje, a jogkövetõ magatartás segítõje. Nem lehet minden emberi cselekvést, magatartási formát jogilag, rendészetileg szabályozni, vagy anyagilag

9 GYÖKÉRKEZELÉS 7 ösztönözni. Az értékrendi deficit önmagában is rontja a társadalom közérzetét, mûködési hatásfokát, együttélési és együttmûködési zavarok forrása. A haszonelvûség alapján mûködtetett, a társadalmat, az emberi életet eluraló gazdasági modellben a fogyasztás alapvetõ társadalmi értékké válik a hagyományos értékek rovására. A pénzügyi egyensúlyi mutatókra koncentrálók figyelmét elkerüli, hogy a jogok és a kötelezettségek egyensúlyának megbomlása, a kötelezettség nélkül elszabaduló jogok és pártpolitikai ígérgetési vetélkedõk következményeként elszabadul a növekvõ várakozások, igények spirálisa, amely gazdaságilag növekvõ pénzügyi egyensúlyhiányba, politikailag konfliktushelyzetekbe torkollik. A neoliberális világ kárvallottjának nem nevezhetõ Soros György a Gyarlóság kora címû mûvében kárhoztatta azt a weimari Németországra emlékeztetõ, és világszerte terjedõ amerikai életstílust, amelyet az élvezetek korlátlan hajszolása, a fogyasztás és az anyagi gazdagodás alapvetõ értékké válása jellemez az erkölcsi és hagyományos értékek rovására. Tisztes üzleti etika, értékrendi vezéreltség, az alapító zarándok atyák erkölcsisége mellett aligha alakulhatott volna ki az amerikai ingatlan- és értékpapírpiacon a világválságot elõidézõ, mohóságvezérelt pénzügyi gyakorlat, vagy akár a bankári prudencia feledése. Az amerikai jegybank jelenlegi elnöke szerint a monetáris politika a gazdaságpolitika lelke. Nos, nehéz vitatni, hogy az amerikai bankok nemcsak erkölcstelenek, szakszerûtlenek, hanem lelketlenek is voltak. Az irányítási vezetési rendszer legláthatóbb dimenziója a külsõ vezetés színvonala. A globalizációs összefonódások és a társadalmi munkamegosztás elmélyülése nyomán a társadalom és gazdaság mûködtetése korábban sohasem látott koordinációs kapacitásokat, vezetõi felkészültséget, és ebbõl fakadóan igen gondosan felkészített, kiválasztott, tapasztalatokat szerzett, integrált személyiségû, az országhoz, a közösséghez hû, a közjó szolgálatára elhivatott vezetõket követel. A hosszú távú vezetõképzést csupán néhány ország például Franciaország, a Kínai Népköztársaság tekinti kiemelt országos érdeknek és értéknek. Az üzleti világ irányítási szerepének erõsödésével párhuzamosan a vezetés mindinkább tükrözi a nagyvállalati világban kialakult szempontokat, elsõsorban a rövid távú haszonmaximalizálást, a lojalitást az anyavállalathoz és vezetéséhez. A transznacionális vállalatok vezetõkiválasztási rendszere elõszeretettel támaszkodik különösen a provinciákban könynyebben befolyásolható fiatalokra, akik gyakorta juthatnak magas üzleti és kormányzati pozíciókba a közjó szolgálatának feledésével. A vállalati-szakmai burokban felnõtt, kormányzati szerepbe jutó üzletemberi politikusnál viszont hiányzik a járatosság az Európában történelmileg kialakult közigazgatási irányításban, az ügyismeret, a hosszú távú szemlélet, a koordinációs tapasztalat. E követelmények nem ismeretlenek a pártpolitikai vezetõk kiválasztásában sem, azzal a jellegzetességgel, hogy a mai tömegtársadalmak választói viszolyognak az áldozatvállalással járó politikai lépésektõl. Mind gyakrabban tapasztalható, hogy torzuló tudatú, értékrendû választónak hasonló politikus felel meg. A politikai pártok értékrendjében elsõ helyen álló választási siker érdekében a pártok mindinkább a showbusinessben, a kommunikációban, az ígérgetési technikában járatos, képernyõképes politikusokat tolnak elõtérbe az irányítást tekintve felkészültekkel szemben. A vezetés növekvõ mértékû helyettesítése a kommunikációval óhatatlanul az irányí-

10 8 EURÓPAI TÜKÖR 2009/12 DECEMBER tási színvonal esésének forrása. Ha az államot a politika irányítja, korántsem érdektelen a GDP százalékát elosztók minõsége. Nem lehet meglepõ a demokráciával szemben megfogalmazható közgazdászi aggály, hogy vajon szabad-e országokat tönkretenni választási gyõzelmekért. Ma már európai politikai közhely, hogy a második világháború utáni, Európa újjáépítésében és integrálásában oly kimagasló szerepet játszó, Adenauer, Schuman, De Gaulle, De Gasperi nevével fémjelzett nagy államférfiak generációját a csökkenõ hozadék törvényét szemléltetõ politikusok váltották fel. Az Egyesült Államokban kirobbant válság elõidézõi között elég nehéz fel nem ismerni a 2000 és 2008 közötti legfelsõbb amerikai vezetés színvonalát. A válság sûrû rendet vágott a bankok tõkeállományában, a fejlett világ felhalmozott néha virtuális vagyonában, a gazdaságok növekedési képességében. Bár még nem jutottunk túl a válságfolyamatokon, eddig is érzékelhetõ, hogy a neoliberális modelltõl, koncepcióktól legnagyobb távolságot tartó, a konfuciánuszi értékrend elemeit nagymértékben õrzõ, a vezetõk kiválasztására megkülönböztetett figyelmet fordító Kína és más ázsiai országok fejlõdését a válság kisebb mértékben gátolta. Ugyanakkor a legsúlyosabb veszteségeket a neoliberális modellt és koncepciókat legnagyobb mértékben átvevõ európai országok (Anglia, Írország, balti országok), illetve az exportvezérelt növekedésre támaszkodó kis államok, valamint a válság kirobbanásának idõpontjára már legyengült országok szenvedték el. Az mindenképpen látható, hogy ma nem a kapitalizmus vagy a piacgazdaság általános válságáról, hanem a kontinentális Európától mindig is eltérõ angolszász modell belsõ inkoherenciáinak, ellentmondásainak kirobbanásáról beszélhetünk. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az állam vagy a piac természete nem alapvetõen jó vagy rossz. A fejlettségi szint, a kulturális örökség, a geostratégiai helyzet mellett a mûködtetéstõl függ az intézményrendszer hatásfoka. A válságkezelés a gazdaságpolitikában átértékel és bizonyos értelemben lezár egy három évtizedes, domináns fõárami szakaszt. Az as válság a klasszikus liberális világrendet számolta fel különbözõ formákban, rossz reakciókkal, és nem csekély mértékben ebbõl fakadó tragikus következményekkel. A mai válságkezelés tükrözi a korábbi tanulságok hasznosítását. A világ-gdp kereken 7 8 százalékára rúgó gyors állami beavatkozások, a széles körû nemzetközi együttmûködés, a tömegpszichológiai kezelés együttese elhárította a pénzügyi összeomlást, az es méretû visszaesést. Ugyanakkor láthatóvá vált az irányítási rendszerben, hogy a kudarcot vallott láthatatlan kéz ugyancsak rászorul az állami segítõ kézre. A világgazdaság központjaiban erõsödik a felismerés, hogy a globalizált piacgazdaság és a viszonylagos nemzetközi társadalmi-politikai stabilitás az erõs, szabályozói, esetenkénti beavatkozásra és hosszú távú fejlesztési programok végrehajtására képes állam szerepvállalásával és az államok közötti multilaterális együttmûködés erõsítésével mûködtethetõ. A gazdaságpolitikai célrendszerekben nagyobb szerepet kap az állami koordinációs, szabályozási, ellenõrzési feladatok növelése, a hosszú távú fejlesztésorientált szemlélet, a stratégiai tervezés, a társadalmitõke-képzés, a nemzetközi együttmûködési képesség erõsítése. Ebbõl fakadó politikai tanulság, hogy egy ország nem alakíthat ki a nemzetközi együttmûködési képesség szempontjából hátrányos belsõ politikai erõteret, legalábbis súlyos következmények nélkül semmiképpen.

11 GYÖKÉRKEZELÉS 9 A pénzpiacok és az üzleti világ átnevelésére ugyanis nem a bajbajutott kis országoknak kell vállalkozniuk. Nemzeti szabályozással nem lehet fellépni a nemzetközileg összefonódott bankok és üzleti konglomerátumok ellen. E szempontból útmutató a jereváni rádió hajdani válasza arra a kérdésre, hogy fel lehet-e építeni a kommunizmust Örményországban. A három évtizeddel ezelõtti válasz szerint: igen, de kezdjék inkább a grúzok! A szabályozás, átnevelés elengedhetetlen, de csak globális vagy regionális keretek között lehetséges. Magyar vetületek Magyarországon a nemzetközi folyamatok oldaláról a válságapokalipszis mind a négy lovasa erõsebben vágtázott. Nálunk a világválság rárakódott az ezredforduló után kialakult magyaros válságra. A gulyáskommunizmus, a piacorientált szocializmus kétségkívül könnyítette a létezett szocializmus elviselését, ugyanakkor a késõbbiekben, ellenható erõk hiányában, a neoliberális modell kialakításához is kedvezõbb alapokat nyújtott. A marxizmusban csalódottak vagy ideológiai érdekmúláson átesettek a nyolcvanas években az akkor új keletû neoliberális ideológiai-koncepcionális forrásokhoz kaptak hozzáférési lehetõséget. A korábbi marxista nemzedékek átképzésében a Soros Alapítvány jutott meghatározó szerephez. Konzervatív-kereszténydemokrata alapítványok például a Konrad Adenauer, a Hans Seidl vagy a Robert Schuman a rendszerváltás elõtt nem mûködtek Magyarországon. Nem lehet meglepõ a neoliberális modellépítési és koncepcionális megközelítések, az ún. fõárami elmélet túlsúlya, sõt egyeduralma Magyarországon. Itt, más történelmi sorstársországoktól eltérõen, sem mélyebb szociáldemokrata gyökerek, sem az egyház vagy a kereszténydemokrácia erõsebb pozíciói, sem a konzervativizmus vagy a nacionalizmus erõi nem jelentettek számottevõ politikai-koncepcionális ellensúlyt. Összehasonlító értékszociológiai felmérések és gyakorlati tapasztalatok jelzik, hogy az értékrendi kiürülés folyamata Magyarországon az elõbb említettektõl korántsem függetlenül jóval erõteljesebb volt, mint a többi történelmi sorstársországban. A második világháború után Magyarországon eltûnt, elsorvadt a hagyományos nemesi, paraszti, polgári értékrend, normarendszer, és helyébe nem lépett semmi más. Európai összehasonlításban is kirívóan magas az anyagi jólét, gyarapodás aránya a magyar lakosság értékválasztási rangsorában. Ezzel párhuzamosan a hagyományos erkölcsi értékek, mint a tisztesség, a megbízhatóság, a szótartás, a törvénytisztelet, a család, a kulturált emberi kapcsolatok aránya elenyészõ. Az értékrendi torzulatok súlyos poggyászt jelentenek a magyar fejlõdés, gazdaságpolitika számára, és lecsapódnak a törvény és a rend sorvadásában, a törvényt nem követõk, az adót nem fizetõk, az ügyeskedésbõl élõk magas arányában, a kiterjedt korrupcióban, az átverési technikák elterjedésében és az ebbõl fakadó általános bizalomhiányban. Közvetlen gazdasági hatású volt a kimagasló külsõ pénzügyi függõség kialakulásában a korábbi fogyasztási düh, a kirívóan alacsony lakossági magatartási színvonal, valamint az ebbõl fakadó eladósodás.

12 10 EURÓPAI TÜKÖR 2009/12 DECEMBER Az értékrendi deficitek szorosan kötõdnek a társadalmi nevelés rendszerének megroppanásához. Kártékony oktatási reformok nyomán eltûnt, illetve gyengült az iskolarendszer nevelési szerepe, erodálódik a család intézménye és ebbõl adódóan a családi nevelés ereje, erõsen megcsappant a hadsereg és az egyház korábbi nevelési funkciója. A társadalmi nevelés alapvetõ eszköze az érték-, ízlés- és tudatromboló hatású, igénytelenséget, agresszivitást, deviáns magatartást, erkölcsi deficitet gerjesztõ televízió lett. Az unió tagországai közül Magyarország 2007-ben listavezetõ volt a képernyõ elõtt eltöltött négy és fél órás napi átlaggal. A társadalmi értékvesztés hasonló a képzõmûvész színérzékelõ képességének eltûnéséhez. Kortárs festészetünk kiemelkedõ alakja, Sándor Miklós figyelmeztet arra, hogy a színek között különbséget tenni nem tudók számára a homály marad. A való világban, miként a szemészetben, a homály gyógyítása manapság lézeres operációt sürget. Hosszú távú autóversenyeknél a teljesítményt nem csupán a gépkocsi konstrukciója, az üzemanyag minõsége és az idõjárási viszonyok, hanem a vezetõ felkészültsége is erõteljesen befolyásolja. Nem véletlen, hogy tanuló vezetõket ritkán ültetnek versenyautók volánja mögé. Ez a felismerés nem tükrözõdik a magyarországi vezetési gyakorlatban. A térségben általános rendszerváltási következményeken túl az elmúlt évtizedben több vezetési hungarikum tapasztalható. Megfordult a nyolcvanas években még érzékelhetõ folyamat, a szakmai hozzáértés erõsödése a politikai szempontokkal szemben. Az államigazgatásban, sõt az önkormányzatoknál is meggyengült a szakmai irányítás a politikaival szemben. A lojalitási gúlák kialakítása érdekében a felsõbb vezetési szintek mindinkább kellõ ismereteket és tapasztalatokat nem szerzõ nemzedéket hoznak elõtérbe, és békeidõben szokatlan ifjú török nyomulás érzékelhetõ. Az üzleti világ világszerte érvényesíti érdekeit a politikai hatalomban, többnyire közvetett formákban. Hungarikum, hogy az elmúlt években az üzleti világ már nemcsak közvetve, hanem mindinkább közvetlenül, a politikai hatalom és az államigazgatási kulcspozíciók megszerzésével érvényesíti érdekeit. További magyar sajátosság a politikusi reformdüh, reformmánia. Az ambiciózusabb magyar politikus fõ értékmérõje nem az ország szempontjából sikeres vezetés, hanem az általa kezdeményezett, sõt bevezetett reformok száma. Az intézményépítés persze fontos, de rossz vezetés rossz intézményeket épít. Az ország hosszabb ideje szenved a kellõ mérlegelés, elõkészítés, megalapozás nélkül bevezetett rossz vagy visszavont, átalakítgatott, destabilizáló hatású reformoktól és törvényektõl. Valamirevaló magyar közgazdász, sõt politológus, szociológus ma már aligha található költségvetési, adó- és járulékügyi, vagy a költségvetés GDP-hez viszonyított arányának x vagy y százalékos mértékû csökkentésére vonatkozó javaslatok nélkül természetesen elõfeltételek, hatásvizsgálatok, végrehajthatóság vagy a következmények megvizsgálásának mellõzésével. Magyarországon nem terjedt el a felismerés, hogy a költségvetésben nem a méret a lényeg, hanem a célszerûség, a megalapozottság, a hatásfok. Közgazdászi vitáink már régóta a sajtó és a politikusok számára megemészthetõ technikusi szinten, és nem a megkívánt létesítményi fõmérnöki, nemzetgazdászi szinten folynak. Részterületi reformok, illetve javaslatok garmadája születik átfogó stratégia nélkül, sõt reformstratégia nélkül. Vissza-

13 GYÖKÉRKEZELÉS 11 köszön a XIX. századi reformkor élménye a haladó szellemiséggel büszkélkedõ haladárok és a konzervatív maradárok közötti villongásokról, amit akkor még leszerelt a korszak nagy államférfijainak bölcsessége. A külföldön szerzett ötletekkel házaló, örökifjú reformereink ma már mind szélesebb körben ihletik a fohászt, hogy világ reformerei kíméljetek, hagyjatok minket békén. A magyar gazdaság és társadalom gondjai ma súlyosabbak annál, hogy parciális megközelítésekkel, ötletelgetésekkel lennének kezelhetõk. Átfogó, holisztikus stratégia kidolgozása nélkül az alkalmi üdvtani tételek kártékonyak. A XIX. századi magyar felzárkózás ereje a középnemesi nemzeti reformizmus volt. A mai üzleti és politikai világ, szétesett értelmiség nem jelent ilyen hajtóerõt. A világválságot kiváltó okok tehát Magyarország fejlõdésében sokkal erõteljesebben gyökereznek. Nem lehet meglepõ az átlagosnál nagyobb érintettség és az idõigényesebb kilábalás. Nem szóltunk eddig arról a fejlõdési torzulatról, amely a magyar humánpotenciál elsilányulásából fakad. Korábban sem volt ismeretlen, hogy a fél évszázada európai összehasonlításban az átlagos fejlettségi fokot még jóval felülmúló magyar emberierõforrás-minõség növekedési kuriózum, és az akkori tévutak veszteségeit sokáig kompenzáló tényezõ volt. A rendszerváltás utáni téves döntések és tévutak következményeként a magyarországi emberi erõforrások színvonala éppen a tudásintenzív világgazdasági növekedés idõszakában mutat leszakadást az uniós átlagtól. Az 1990 kivételével sohasem elért pénzügyi egyensúlyra törekvõ egyoldalú gazdaságpolitika és a balsikerû oktatási politika következményeként ma az ország emberi erõforrásainak színvonala jobban elmarad az uniós átlagtól, mint az egy fõre jutó jövedelem mértéke. Az oktatási gépesítés nem helyettesítette a pedagógusi munkát. Az elmúlt évtizedben készített összehasonlító felmérések a magyar diákteljesítményekrõl, a kutatás-fejlesztésben, a felnõtt- és tudósképzésben, az innovációkban, az oktatásszerkezeti mutatókban elért, az uniós átlag százalékának megfelelõ állapot tartós leszakadást, tartós világgazdasági helótasorsot vetít elõre. Humán erõforrásaink elsilányulásával, nemzetközi sportteljesítményeink gyengülésével szemben csekély vigasz, ha már vívásban, öttusában nem is nyerünk világbajnokságot, de a nyári pekingi bûvész-világbajnokságon Hajnóczi Soma lett a világbajnok, szemléltetve, hogy nálunk a bûvészkedés nemzeti sport. Pénzügyi-társadalmi feszültségeink felszíni tüneteit vizsgálók gyakorta hivatkoznak a magyar gazdaság alacsony foglakoztatási képességére, az uniós átlagtól meszsze elmaradó, 57 százalékos gazdasági aktivitási rátára, az ebbõl fakadó foglalkoztatási, szociális és költségvetési problémákra. Nem ártana e jelenség gyökereit is vizsgálni. Többszöri erõteljes minimálbér-emelés és a minõségfejlesztési leszakadás eredõjeként a magyar munkaerõ nemzetközi összehasonlításban, képzettségéhez viszonyítva drága. Véletlen-e, hogy az elmúlt másfél évtizedben a munkahelyek száma lényegében változatlan? A termelékenység dinamikus növekedését a külföldi befektetésekkel lehetõvé tett tõketermelékenység magyarázza. Gazdasági és szociális gondjaink fõ forrása nem foglalkoztatási probléma, hanem a magyar munkaerõ foglalkoztathatóságából fakad. Ebbõl a szempontból a munkahelyvédelmi és a szociálpolitikai lépések csak átmeneti tünetkezelést jelentenek.

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS A TARTALOMBÓL n Járható út: a globálisan szabályozott, demokratikus kapitalizmus Palánkai Tibor akadémikus

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS A TARTALOMBÓL n Közjogi megegyezésre is szükség van Beszélgetés Török Ádám közgazdász akadémikussal n

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL n Párhuzamos vagy integrált társadalmak Beszélgetés Rostoványi Zsolt egyetemi

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL Berend T. Iván: Az Európai Unió hatása Közép- és Kelet-Európa átalakulására Marján Attila: Európa a nemzetközi versenyben Meisel Sándor: A teljes

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTOZÁS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Csaba László 2

A RENDSZERVÁLTOZÁS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Csaba László 2 1 A RENDSZERVÁLTOZÁS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Csaba László 2 * * * * * KIVONAT: Ez az összegző tanulmány azt vizsgálja, hogy a világkereskedelem 6-8%-át adó közép-és kelet-európai országokban végbement fordulat

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL X.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL X. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL X. évfolyam 1-2. szám 2011. március június FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész 2012 ISBN 978-963-88162-9-0Ö ISBN 978-963-89679-0-9 Kiadó: Tomori Pál Főiskola Felelős vezető: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon JÖVÔKÉP Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon 2009 Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon Jövôkép sorozat 1. 75-ök vitairata A tanulmányt szerkesztette:

Részletesebben

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével MAGYARORSZÁG DÉLKELET-EURÓPAI KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA I. A térség helye a magyar külkapcsolatok összefüggéseiben M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével és

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Európai Uniós szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Európai Uniós szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Európai Uniós szakirány A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAINAK GAZDASÁGI FEJLŐDÉSE AZ ELMÚLT 10-15 ÉVBEN Készítette:

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

Gazdaság & Társadalom

Gazdaság & Társadalom Gazdaság & Társadalom 1. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER 1. SZÁM TARTALOM Table of Contents and Abstracts in English: See page Köszöntő. Székely Csaba 3 Tanulmányok Újra itt a nagy válság?... Csaba László 5 Mi

Részletesebben

www.hunsor.se/dosszie FOUNDED 1997., Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas

www.hunsor.se/dosszie FOUNDED 1997., Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas www.hunsor.se/dosszie FOUNDED 1997., Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGI ÉRDEKEI, AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A HIDEGHÁBORÚ UTÁNI NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI RENDSZERBEN MULTILATERÁLIS

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor BUDAPEST-MODELL Egy liberális várospolitikai kísérlet Szerkesztette Pallai Katalin Konzulensek Atkári János, Láng László, Tóth Sándor Borítófotók Demszky Gábor Budapest, 2003 Felelõs kiadó: Nyílt Társadalom

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA Európai stratégia 2020 és Magyarország Wéber Attila Európa, Unió és pártok a rendszerváltás két évtizedében TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Belyó Pál Mennyire meredek a gödör fala?

Részletesebben