Ad perpetuam rei memoriam. ELTE Eötvös József Collegium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ad perpetuam rei memoriam. ELTE Eötvös József Collegium"

Átírás

1 Ad perpetuam rei memoriam ELTE Eötvös József Collegium Budapest, 2013

2 Ad perpetuam rei memoriam Történeti tanulmányok a XIII. Eötvös Konferenciáról

3

4 Ad perpetuam rei memoriam Történeti tanulmányok a XIII. Eötvös Konferenciáról Szerkesztette: Ternovácz Bálint ELTE Eötvös József Collegium Budapest, 2013

5 Intézményi vagy projektlogó helye Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projektek az európai Unió támogatásával valósulnak meg. TÁMOP-4.2.2/B-10/ Önálló lépések a tudomány területén ELTE Eötvös József Collegium kiadványa Budapest, 2013 Felelős kiadó: Dr. Horváth László, az ELTE Eötvös Collegium igazgatója Szerkesztette: Ternovácz Bálint Copyright Eötvös Collegium 2013 Minden jog fenntartva! Nyomdai kivitel: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. Felelős vezető: Kovács Jánosné ügyvezető igazgató ISBN

6 Szegvári Zoltán Anna Komnéné és a Nyugat * A Bizánc és a nyugati államok közötti kapcsolatok Anna Komnéné idején már hosszú, bonyolult és ellentmondásos történetre tekintettek vissza. Vallási ellentétek, az úgynevezett barbárokkal kapcsolatos hagyományos előítéletek, politikai és katonai összecsapások szítottak ellenséges reakciókat a bizánci társadalomban, míg a közös keresztény hit, a személyes nagyság példái és az együttműködés eredményei a nyugati népekkel szembeni toleranciát és elfogadást erősítették. A következőkben előbb erről a trendről fogok beszélni, majd megvizsgálom, miként ábrázolja a latinokat Anna Komnéné történeti művében, az Alexiásban. Kiemelkedően művelt császári hercegnőként Anna jól ismerte ezt a trendet, emellett különleges személyes tapasztalatai voltak, illetve hozzáférése az állami levéltárakhoz. Műve egyedi, kortársai legtöbbjénél sokkal felvilágosultabb szemléletmódot tükröz, így érdemes tanulmányozni. Mindenekelőtt, a Nyugat évszázadokig csekély érdeklődésre tartott számot bizánci részről. Mivel egyik nyugati állam sem képviselt komoly ellenfelet vagy potenciálisan hasznos szövetségest a Birodalom szempontjából, a bizánci diplomácia keletre és északra összpontosította figyelmét, ahol is az arabok és a déli szlávok súlyosan fenyegették az államot. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Nyugattal szembeni görög hozzáállásról adatokkal szolgáló forrásaink száma viszonylag alacsony. Hosszú időn keresztül még a Nyugat világos definíciója sem létezett. Példának okáért a DAI szerint Kephallénia szigete Longobárdia része, a bizánci ellenőrzés alatt álló Dalmáciát pedig Itália részeként említi, jól tükrözve a bizonytalanságot e téren. 1 A téma jobb megértése érdekében nem csupán hasznos, hanem elengedhetetlen is számunkra, hogy megismerkedjünk az Anna és kortársai által használt terminológiával. A bizantinológiában a nyugatiakat általában a latinok terminussal jelölik, ellentétben Bizánccal. Ahogy Kazhdan megállapítja, a Latinoi népnevet Theophanés Confessor és Niképhoros pátriárka * A dolgozat az OTKA NN számú pályázat támogatásával készült. 1 Shepard

7 70 Szegvári Zoltán nem használják kró nikáikban, különböző nép- és törzsneveket említenek a Birodalomtól Északra és Nyugatra. VII. Kónstantínos De administrando imperio-jában ugyanezt tapasztaljuk, sőt, még Ióannés Skylitzésnél is, aki az 1100 körüli években írta meg Krónikáját. A Dumbarton Oaks Hagiography Project által összegyűjtött adatok szerint beleértve mindazon szentek vita-it, akik 700 és 1000 között haltak meg, a Latinoi névnek csupán néhány említése fordul elő, minden esetben kalábriai és apuliai szent emberek legendáiban, kivétel nélkül a latin nyelvet állítva szembe a göröggel. Kazhdan szerint egy 1054-es pátriárkai döntés használja elsőként a görög Latinos szót a nyugatiak általános megjelöléseként. 2 Közös nevüktől eltekintve, minden latinnak két közös vonása volt a görögök szemében: egyfelől barbárok voltak, másfelől pedig keresztények. Röviden szólva, a barbárság koncepciója, amely az ókori Hellásból eredt, mindennek volt mondható, csak pozitívnak nem. Beletartozott hiúság, kapzsiság, kegyetlenség, rossz modor, írástudatlanság és így tovább. Habár a bizánciak általában nem hangsúlyozták barátaik és szövetségeseik barbár mivoltát, és sokan közülük őszinte elismeréssel adóztak a nem görögök érdemeinek, a fent említett hagyományos előítéletek mélyen gyökereztek és mindig készen álltak arra, hogy előtörjenek. A keresztény hit különleges vallási és kulturális kapcsolatot jelentett Bizánc és a Nyugat között, de ezt a köteléket nem szabad túlértékelni. Az idő múlásával a teológiai viták és a rítusbeli különbségek egyre inkább növelték a spirituális távolságot Róma és Konstantinápoly között, akárcsak a politikai természetű konfliktusok. Így például a Phótios-féle schisma legfőbb teológiai problémája a Filioque volt, de közvetlen oka a pápa keleti egyházak feletti kánoni joghatóságának kérdése. A XI. században egy harmadik társult ehhez a két fő problémához: a kovásztalan kenyér (görög szóval azymes) használata a latin eucharistiában, amelyet a keleti klérus a zsidó vallástól átvett gyakorlatnak tekintett. 3 A konfliktus elfajulásával párhuzamosan a latin-ellenes szövegek hangvétele egyre élesebb lett, de még az 1054-es egyházszakadás után sem volt annyira ellenséges, mint a negyedik keresztes hadjáratot követően. A Komnénos-korban a felekezetek közötti határok még átjárhatóak voltak. 4 I. Alexios uralkodása alatt a helyzet jelentősen megváltozott. A normannháborúk és a velencei flotta sikerei megmutatták, hogy a nyugatiakat nem lehet többé figyelmen kívül hagyni, de a legmélyebb benyomást 2 Kazhdan Kolbaba Kolbaba

8 Anna Komnéné és a Nyugat 71 keltő tapasz talat az első keresztes hadjárat volt, amely ugyan megmentette Bizáncot, de egy új fenyegetést is életre hívott egy újabb hadjárat veszélyével ezúttal már a Birodalom ellen. A bizánciak legtöbbször ezt a veszélyt látták a keresztesek lépései mögött, illetve a római területek bitorlásában, ezért hozzáállásuk gyanakvó és meglehetősen ellenséges volt. 5 Ebben a légkörben írta Anna Komnéné az Alexiást. Most időszerű megvizsgálni, hogyan látta ő a latin-kérdést művében. Első helyen néhány szó a szerző szóhasználatáról. Az Alexiásban Anna 97 alkalommal használta a Latinos főnevet és négyszer a Latinikos melléknevet a nyugatiakra. Azonban messze a leggyakoribb terminus a Keltos, amellyel 176-szor élt, s további 20 rendben találkozunk a Keltikos jelzővel. Külön megjelölésekkel is élt, mint például 20-szor a frank névvel, a Frankikos melléknévvel 14-szer, 7-szer az Italos főnévvel s alkalmanként a Germanos/Germanikos páros is előfordul. A Keltos/Keltikos dominanciája mellett is feltűnő a Latinos/ Latinikos gyakorisága, ami egy általános tendenciát jelez. 6 Minthogy az első keresztes hadjárat központi jelentőségű a munkában és a latinok erősen érintettek az eseményekben, hasznos közelebbről szemügyre venni, miként ír Anna a hadjáratról. Magdalino és Stephenson Komnéné leírását a keresztes hadjáratról Manganeios Prodromosnak, I. Manuél eulogistájának működésével magyarázták, aki Manuél keresztes-politikáját a nagyapjáéval szembeállítva méltatta. Ez arra ösztönözte Annát, hogy apját védve írjon az eseményekről, kiemelve tehetségét és sikereit, még veszélyesebbnek mutatva be a helyzetet, mint amilyen valójában volt. Szerinte a keresztes sereg célja Konstantinápoly elfoglalása volt, amit a frankok kapzsisága motivált. Alexios semmilyen szerepet nem játszott a szent háború meghirdetésében, és pusztán a veszély elhárítása is nagyszerű eredmény. Ebből a nézőpontból a latin csapatokhoz való csatlakozás elmulasztása nem volt taktikai hiba a császár részéről. Emellett pénzéhesnek festi le a latin klérust, elítéli részvételüket a harcokban is ironizál a római egyház bizonyos gyakorlatain, például az azymes használatán az eucharistia során. 7 Az olvasó további negatív adalékokat is kap a latinokról. Anna ír a szokásaikról (ethé), amelyek között szerepel az arrogancia, a hatalomvágy és a kapzsiság is. Az Alexiás lapjain gyakori a barbár jelző, s Komnéné szerint a tanult latin ugyanolyan ritka, mint a hellenizált skytha. Ezen a ponton a kép felettébb negatívnak tűnhet, és egyesek azt mondhatnák, hogy a nyugatiak tipikus elő ítéletes 5 Kolia Dermitzaki Kazhdan Stephenson ; Magdalino

9 72 Szegvári Zoltán képével állunk szemben. De Anna más, pozitív latin tulajdonságokat is említ. Legfontosabbak ezek közül a katonai képességeik. Anna sokat ír a latin egységekről (phalanges és strateumata), feltartóztathatatlannak minősítve őket, a latin lovakat és fegyvereket igen hatékonynak értékelve, mindenekelőtt a hosszú lándzsákat. Őszinte érdeklődést mutat az eskütétel szokása iránt és úgy találja, hogy sok latinnak nemes a természete. 8 Különösen érdekes, hogy Anna gyakran elismeri: egyes, a Birodalommal szemben ellenséges latinoknak kifejezetten pozitív tulajdonságaik vannak. Így például méltatja Bohemundnak Robert de Guiscard fiának ravaszságát, aki apja talán legveszélyesebb ellensége volt. Antiokhia 1104-es bizánci ostroma során a szorult helyzetbe került Bohemund olyan híresztelést indított útjára, amely szerint meghalt, majd egy hajóval elmenekült. A nyílt tengeren szabadon járt-kelt a fedélzeten, de valahányszor meg kellett közelíteniük a bizánci partokat,a tengerészek egy titkos légáteresztőkkel ellátott koporsóba zárták egy erre az alakalomra leölt kakas társaságában. A herceg koporsójából kiáramló szag miden kétkedőt meggyőzött arról, hogy egy bomló holttestet rejt. Anna igazán figyelemreméltónak és a normannokra jellemzőnek tartja Bohemund ravaszságát, kiemelve, hogy előszeretettel folyamodnak cselvetéshez. 9 Mint már korábban is szóba került, az Alexiás gyakran bélyegzi a latinokat barbárnak. Ez tény, de érdekes módon nem nevezi őket így, ha a muszlimokkal kerülnek szembe. Ha katolikus-muszlim összecsapásra kerül sor, Anna következetesen a nem keresztény félre használja a barbaros jelzőt, kimutatva rokonszenvét. Mindazonáltal még a művelt és görögül is beszélő Tankréd normann herceg is csak félbarbár (mixobarbaros) a szemében. Tehát az Alexiásban találni erősen előítéletes, elítélő és pozitív, méltató részleteket is a nyugati népekről. De mire alapozta ítéletét Anna? Kimutatható-e valamilyen rendszer, amely meghatározza a szöveg tartalmát és hangvételét, vagy ez pusztán személyes vélemény kérdése? Talán mindkét állítás egyszerre igaz. Az Alexiásszal foglalkozva mindenképpen szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy Anna apja tetteinek megörökítésére írta. Ezért szerkesztette olyan gondosan a művet, és ez az ok, amiért a latinok leírása az aktuális részlet által megköveteltek szerint változik. A frankoknak ellenségként kell feltűnniük, hogy Alexios taktikája sikeresnek tűnjön. Továbbá, ha Alexiost tekintjük a munka pozitív hősének, akkor ez legnagyobb ellenségét, Bohemundot avatja a fő antagonistává, akinek képességeit célszerű elismerni, mivel ez még nagyobb érdemmé teszi a fölötte aratott győzelmet. Személyisége 8 Kazhdan Albu , 163. A történet csupán Anna Komnénénél található.

10 Anna Komnéné és a Nyugat 73 ugyanakkor gonosz. A birodalmi és vallási ideológia szintén hatással van Anna nézőpontjára, például a katolikus vallás rítusainak esetében. 10 De megpróbálta megtalálni a mozgatórugókat a latinok tettei mögött, és ha céljai megengedték, elismerte értékeiket és hogy néhány téren azonos szinten álltak a görögökkel, sőt egyeseken felül is múlták őket. Megpróbálta megérteni a másik felet, ami olyannyira ritka volt a középkori történetírásban. 10 Lilie

11 74 Szegvári Zoltán Albu 2000 Khazdan 2001 Kolbaba 2001 Bibliográfia Albu, Emily: Bohemund and the Rooster: Byzantines, Normans and the Artful Ruse. In: Anna Komnene and her times. Ed.: Gouma-Peterson, T. New York, Garland Publishing Kazhdan, Alexander: Latins and Franks in Byzantium: Perception and Reality from the Eleventh to the Twelth Century. In: The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World. Ed.: Angeliki Laiou, R. Mottahedeh. Washington D. C Kolbaba, Tia M.: Byzantine Perceptions of Latin Religious Errors : Themes and Changes from 850 to In: The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World. Ed.: Angeliki Laiou, R. Mottahedeh. Washington D. C Kolia-Dermitzaki 1991 Kolia-Dermitzaki, Athina: Die Kreuzfahrer und die Kreuzzüge im Sprachgebrauch der Byzantiner. In: JÖB 41 (1991) Lilie 1993 Magdalino 2000 Shepard 1988 Stephenson 2003 Lilie, Ralph-Johannes: Anna Komnene und die Lateiner. In: Byzantinoslavica 54. (1993) Magdalino, Paul: The Pen of the Aunt: Echoes of the Mid- Twelfth Century in the Alexiad. In: Anna Komnene and Her Times. Ed.: Gouma-Peterson, T. New York, Shepard, Jonathan: Aspects of Byzantine Attitudes and Policy Towards the West in the Tenth and Eleventh Centuries. In: Byzantinische Forschungen 13. (1988) Stephenson, P.: Anna Comnena s Alexiad as a source for the second Crusade? In: Journal of Medieval History 29 (2003),

12 Anna Komnéné és a Nyugat Anna Komnene and the West The Alexiad of Anna Komnene is an exceptional source for Byzantine attitudes towards the West. On the first hand, she echoes traditional stereotypical commonplaces against the so-called Latins, but on the second hand she represents a unique, analyzing view too. In my paper, I m examining this special author s special picture about the Western. 75

13 Tartalomjegyzék Köszöntő...7 Lectori salutem!...9 Tartalomjegyzék...11 Toronyi Alexandra A fonás és a szövés régészeti emlékei...13 Mihálykó Ágnes Miről mesél egy papiruszlevél? P. Laur. PL III/633 mint a koraikereszténység forrása...43 Locsmándi Dániel Az álmok szerepe a Canaparius-féle Szent Adalbert-életrajzban...55 Szegvári Zoltán Anna Komnéné és a Nyugat...69 Ternovácz Bálint A szenternyei székeskáptalan okmánytára Dudlák Tamás: Érdek és érdeklődés Az utazás és földrajzírás gyakorlati haszna Magyarország XV XVI. századi ismertetéseiben Kovácsik Antal Közéleti és oktatáspolitikai kérdésekegy dualizmuskori tanügyi lap, az Állami Népoktatás hasábjain...137

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

GAZDASÁGSTATISZTIKA ÉS ÚJ GAZDASÁG

GAZDASÁGSTATISZTIKA ÉS ÚJ GAZDASÁG GAZDASÁGSTATISZTIKA ÉS ÚJ GAZDASÁG DR. SZILÁGYI GYÖRGY A tanulmány mindenekelőtt tájékoztatást kíván adni a magyar olvasóknak arról, hogy az ún. új gazdaság milyen változásokat jelenthet a statisztikában.

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

AZ ISZLÁM KERESZTÉNYSÉGKÉPE

AZ ISZLÁM KERESZTÉNYSÉGKÉPE EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DOKTORI ISKOLA VALLÁS- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK AZ ISZLÁM KERESZTÉNYSÉGKÉPE ÉS ENNEK HATÁSA A KÉT VALLÁS VISZONYÁRA SZALAI ANDRÁS TÉMAVEZETŐ: DR. HABIL. SZENTPÉTERY

Részletesebben

Miért a kérdés, hogy mi lett volna, ha?

Miért a kérdés, hogy mi lett volna, ha? GAVRIEL ROSENFELD Miért a kérdés, hogy mi lett volna, ha? Elmélkedések az alternatív történetírás szerepéről * Az alternatív történelem A történeti tényeknek ellenszegülő, kontrafaktuális (conterfactual)

Részletesebben

Kell hinned a Háromságban?

Kell hinned a Háromságban? www.apologia.hu Kell hinned a Háromságban? Ez a dokumentáció az Őrtorony Társulat által kiadott, Kell hinned a Háromságban? Vajon Jézus Krisztus a Mindenható Isten? című füzet első 12 oldalának a forrásait

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5 XXII.(VIII. új) évfolyam - Philón teológiája Jézus Krisztus velünk való léte Az ókeresztény kor zsidószemlélete Az éghajlatváltozás közgazdaságtana Tartalom SÚLYPONT Szécsi József: Philón teológiája 3

Részletesebben

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete BÓKA ÉVA Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés: Az európai egységgondolat antik és középkori gyökerei...2 2.Az európai egységgondolat fejlődése a 14. századtól

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN

A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN DETRE ZOLTÁN százados A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN THE BACKGROUND HISTORY, FORMS OF APPEARANCE, AND PRESENCE OF TERRORISM IN THE

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Hova tovább szerzői jog? 1

A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Hova tovább szerzői jog? 1 Iustum Aequum Salutare X. 2014. 1. 149 162. A szerző jelentősége és művével való kapcsolata Hova tovább szerzői jog? 1 egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) [ ] a szerző jogának törvényes védelme abból a megfontolásból

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa Kardos Gábor* A Karta létrejötte és tartalma Az 1990-es években az Európa Tanács keretében két kisebbségi szerződés született:

Részletesebben

Nyelv és nem. Női és férfi nyelvhasználati különbségek. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék.

Nyelv és nem. Női és férfi nyelvhasználati különbségek. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Nyelv és nem Női és férfi nyelvhasználati különbségek Témavezető: Dr. Kis Tamás Adjunktus Készítette: Kovács Krisztina V.magyar angol

Részletesebben

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között,

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, HAZÁNK S A KÜLFÖLD Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, kezdetben Jókai Mór közreműködésével. Fejléce önmagában programot adott írta róla Buzinkay Géza A magyar sajtó

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

Az oktatásügyi szervezetkutatások helyzete és feladatai

Az oktatásügyi szervezetkutatások helyzete és feladatai M T A p e d A g ó g i A i k u T A T ó c s o p o r T rendszer- és szervezetkutatás (iskolakutatás) 16. kozma Tamás Az oktatásügyi szervezetkutatások helyzete és feladatai kézirat Budapest, 1976 Tartalomjegyzék

Részletesebben