SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA. Gyurkó György 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA. Gyurkó György 2009."

Átírás

1 SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA Gyurkó György 2009.

2

3 Elıszó Az elsı pillanattól kezdve hátrányos helyzető vállalkozásnak tőnt Szervezéstechnológia címmel tankönyvet írni: Ugyan milyen érdeklıdésre tarthat számot egy olyan tárgy, amelyhez hasonló nevő diszciplína a tudományok mai lingua francájának számító angol nyelven egyszerően nem is létezik; sıt (az írás kezdetén) a magyar weben szervezéstechnológia kulcsszóval elindított keresés találati listája is csak olyan elemeket tartalmaz, amelyek közvetlenül vagy közvetve kizárólag a BGF PSZFK Informatika Tanszék 1 anyagaira mutatnak vissza. Érdemleges elızmények híján pusztán a címre hagyatkozva arra a kézenfekvı következtetésre jutottam, hogy a tananyagnak a szervezés megoldásairól eljárásairól és eszközeirıl, valamint azokról a menedzsmentcélokról és szervezési alapelvekrıl kell szólnia, amelyek teljesítése az említett megoldásokat jellemzıen igényli. Mindez konkrét specializáció hiányában meglehetısen terjedelmes, enciklopédikus áttekintést jelent: A szervezés eszköztára az operációkutatási modellektıl kezdve az üzleti intelligencia alkalmazásokon, a szakértıi rendszereken és a technológiai fejlesztést szolgáló rendszereken át, a termelést-szolgáltatást, a logisztikát és az ezeket támogató folyamatokat operatívan kiszolgáló szoftverrendszerekig, illetve az azokban implementált eljárásokig felmérhetetlenül sok elembıl áll. E jegyzet megírását kevéssel megelızıen megjelent olyan könyvek, mint Demeter Krisztina, Gelei Andrea, Jenei István, Nagy Judit: Tevékenységmenedzsment (az Aula Kiadónál, 2008), valamint Gábor András és munkatársai: Üzleti informatika (szintén az Aula Kiadónál, 2007) vagy Sántáné-Tóth Edit, Bíró Miklós, Gábor András, Kı Andrea, Lovrics László: Döntéstámogató rendszerek (Panem Könyvkiadó, 2008) együttes tartalma fogalmilag mind beletartozhatna egy korszerő szervezéstechnológia stúdiumba, de e három könyv együttes terjedelme többre rúg ezer oldalnál, és külön-külön is csak nagyon komoly húzásokkal férnének bele a szervezéstechnológia tárgyra szánt egyetlen szemeszterbe (összesen kb. 12 órányi elıadásba és ugyanennyi gyakorlati foglalkozásba). A tartalmi terjedelem és a ráfordítható idı közötti ellentmondáson túl az ilyen szerteágazó témájú (enciklopédikus jellegő) tárgyak oktatása során több, más hátrányos körülmény is felmerül: A tantárgy nem találkozik a piaci kereslettel: mai rohanó világunk nem áttekintı elméleti tudást, hanem konkrét gyakorlati hasznossággal bíró, célorientált készségeket igényel. Ezt a hozzáállást a praktikus tudományokra korlátozva annak ellenére akceptálandónak tar- 1 Újabban Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék.

4 tom, hogy nem vagyok híve a látókört élesen leszőkítı és ezért nem konvertálható, gyorsan avuló tudást adó erıs specializációnak. Elkerülhetetlenül nagyfokú átfedés mutatkozik több más tantárggyal. A tanulni vágyók több kurzuson indokolatlanul ismételten kénytelenek hallgatni ugyanazt a témát eltérı terminológiával, esetleg egymásnak ellentmondó állításokkal és következtetésekkel. Konkrétan a szervezéstechnológia esetében az átfedést az is fokozza, hogy mind a céljainak megfogalmazása, mind az eszközök és módszerek kidolgozása elsıdlegesen más szakterületekre tartozik, a szervezéstechnológiára pedig a máshol létrehozott tudás célszerő alkalmazása marad. A tantárgyba sorolható sokféle részterület mindegyike egyenként csak korlátozott mélységgel tárgyalható. A tankönyv szerzıje a tárgyalt témák jelentıs részére vonatkozóan nem rendelkezik saját tapasztalatokon is alapuló, mély tudással, így nagymértékben kénytelen idegen forrásokra támaszkodni. Annak ellenére, hogy az elıbbiekben vázoltak miatt érthetıen nyomasztó kezdeti kilátásokkal fogtam hozzá a tankönyvírási megbízásom teljesítéséhez, végül a munka számomra mégis sokkal több élvezettel, mint kínlódással járt. Különösen igaz ez az anyaggyőjtésre, legyen szó akár a régebbi olvasmányaim felelevenítésérıl, akár a legújabb szakirodalom tanulmányozásáról. Nagyon sokat köszönhetek olyan munkatársaknak mondhatnám egyéni ellátási láncom válogatott beszállítóinak, akikkel személyesen soha nem találkoztam, de mőveikkel különösen mélyen hatottak a gondolkodásomra. Eli Goldrattnak Jeff Coxszal közösen írt A cél c. könyve [Goldratt-1986], amely az optimalizált termelési rendszereket elég különös módon a business love story mőfaji kereti között tárgyalta, valamint Michael Hammernek és James Champynek A vállalati folyamatok újraszervezése (Business Process Reengineering) c. (magyarul 1996-ban) megjelent könyve voltak az elsık, amelyek (a másik nem képviselıin túl) a bitekre, az egyértelmő programsorokra vagy az SQL parancsokra kondicionált figyelmemet a szőkebb környezetemben szerzett tapasztalataimnak köszönhetıen eladdig csak a fehérgalléros szélhámosság egyik mőfajaként azonosított szervezés felé irányították tıl, Jim Collinsnak a Jóból kiváló (Good to Great) c. könyve megjelenésének idejétıl (nálunk pedig a évi magyar nyelvő megjelenéstıl) kezdve a felsıvezetıvé kinevezhetıséget (egyebek mellett) olyan jogosítványhoz kötném, amely igazolja, hogy a jelölt e mő tartalmából legalább 99%-os eredményességő vizsgát tett. Thomas L. Friedmannek az És mégis lapos a Föld c. könyve a globalizációnak sokféle gazdasági, társadalmi és politikai hatásaira kiterjedı, széles látókörő áttekintésével egyáltalán nem sorolható kifejezetten a speciális szervezésmódszertani szakkönyvek közé, lévén inkább egy, nem éppen szabatosan definiált fogalmakkal operáló és némileg elfogult újságírói publicisztika. Mégis jó szívvel ajánlható mindenki figyelmébe, aki méltányolni tud egy kifejezetten szórakoztató helyszíni közvetítést az üzleti-technológiai világ-

5 nak arról a napjainkban végbemenı metamorfózisáról, amire az utókor a Friedmannek nyilatkozó Nobuyuki Idei (a Sony elnöke) szerint úgy fog emlékezni, mint a meteorra, amely becsapódott, és a dinoszauruszok kipusztulását okozta. Ugyanezen üzleti-technológiai változásoknak a T. L. Friedmanénál kevésbé olvasmányos, de lényegesen szakszerőbb elemzéseivel is sikerült találkoznom, méghozzá magyar szerzıktıl. Ebben a témában kihagyhatatlanok Szabó Katalin munkái. Közülük különösen kettıre támaszkodtam a jegyzetemben: a Kocsis Évával együtt szerzett (2002-ben megjelent) Digitális paradicsom vagy falanszter? c. könyre, amely a személyes tömegtermelésrıl (másképpen mondva a tömeges testreszabásról) szól; valamint a Hámori Balázzsal együtt írt (2006-ban megjelent) Információgazdaság c. kötetre. Ugyanitt kell említeni még egy forrást, Nemeslaki Andrásnak és szerzıtársainak e-business üzleti modellek címen 2004-ben megjelent munkáját is. Mindazokat, amiket Don Tapscottnak és Anthony D. Williamsnek Wikinómia címen (magyarul 2007-ben) megjelent könyvébıl a tömeges együttmőködésrıl tanultam, komolyan szándékomban áll nemcsak tananyagként, hanem operatív gyakorlatként is kamatoztatni. Amellett jó lenne, ha a globalizációnak az egyenrangúak önkéntes, tömeges együttmőködésébıl fakadó olyan elınyei, mint például a demokrácia kiteljesedése, a parancselvő szervezetek értékeinek és mőködési formáinak elavulása vagy a környezetromboló hozzáállás visszaszorulása felülmúlnák a más tekintetben tapasztalható negatív hatásokat. Egyelıre azonban a jövı csak homályosan körvonalazódik, csupán az biztos, hogy az a bizonyos meteor tényleg becsapódott, és a dinoszauruszok elkezdtek pusztulni. A legutóbbi idıkben olvasott és valamennyire a szervezéstechnológiával is összefüggésbe hozható könyvek közül meghatározó élményem volt W. Cham Kimnek és Renée Mauborgne-nak a Kék óceán stratégia c. mőve, amely ugyan már 2005-ben megjelent, de nekem csak a 2008-as második kiadása került a kezembe. A szerzık lenyőgözıen új megközelítéssel tárgyalják a stratégiai tervezést. A hatékony értékinnováció általuk feltárt elveit nemcsak a jegyzetembe igyekeztem maximálisan beépíteni, hanem a személyes értékprofilom újragondolására is felhasználtam. Összességében remélem, hogy a napjainkban formálódó hálózati gazdaság éleslátású elemzıinek legfrissebb eredményeire támaszkodva sikerült az üzleti stratégiaalkotásnak és a folyamatmenedzsmentnek olyan egészen új elveit népszerősíteni (és alkalmazásukat példákkal illusztrálni), amelyekre támaszkodva a cégek az állandóan és viharosan változó világban is képesek lesznek navigálni. Ennek fejében talán az is megbocsátható lesz, hogy egy eszközök és eljárások tárgyalására szánt jegyzetben az üzleti értékek és célok megválasztásának kérdéseibe is belekontárkodtam. Általában komoly önuralomra volt szükségem, hogy az olvasmányaimban elém táruló, de e jegyzet témájától gyakran messze vezetı, ám annál izgalmasabb gondolati ösvényekrıl újra és újra képes legyek visszatérni az eredeti vállalkozásom teljesítéséhez. Összefoglalólag elmondhatom, már annak is

6 örülnék, ha legalább a töredékét az én olvasóim is átélnék mindannak az élvezetnek, amit a jegyzet megírása közben a fentebb említett források tanulmányozása nekem okozott. Végezetül remélem, ha a visszacsatolás is igazolná, hogy van igény egy ilyen tantárgyra, és akkor valaki végre ír egy rendes Szervezéstechnológia tankönyvet, ahhoz az én kezdetleges változatomat is felhasználja. Budapest, augusztus Gyurkó György

7 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: A szervezés és a szervezéstechnológia meghatározása Bevezetés Vezetési funkciók A szervezés értelmezése A szervezéstechnológia értelmezése Ellenırzı kérdések II. rész: Stratégiaalkotás és szervezéstechnológia Bevezetés Történeti elızmények és a vállalatok mai környezete Az ipari vállalatok klasszikus szervezési megoldásainak történeti áttekintése A manufakturális ipar A modern gyáripar A klasszikus megoldások hatékonysági korlátai A harmadik globalizáció Az információtechnológia mint a változások katalizátora A mikroelektronika és a digitális adatábrázolás A számítógép és a kommunikáció integrációja E-business, hálózati gazdaság, információgazdaság A személyes tömegtermelés A tömeges együttmőködés Wikinómia Rövid kitekintés a globalizáció árnyoldalaira A stratégiai menedzsment tárgykörének alapfogalmai Stratégiai menedzsment A vállalati stratégia fogalma és szintjei A vállalati szintő stratégia tartalma Az üzletági stratégiák tartalma A funkcionális stratégia tartalma A vállalati célstruktúra A vállalati mőködés érintettjei A vállalati célok hierarchiája A stratégiaalkotás folyamata A vállalati stratégiaalkotás folyamatának tagolása a stratégiai szintek szerint A stratégiaalkotás folyamatának tagolása az elemzési és tervezési feladatok szerint A külsı környezet elemzése A belsı környezet elemzése Stratégiai alternatívák értékelése és stratégia választása A kék óceán stratégia Egy friss módszertan A kék óceán stratégia tartalmi jegyei A kék óceán a végtelen lehetıségek tere... 87

8 A kék óceán stratégia elhelyezése a vállalati stratégiák osztályozásában A kék óceán stratégia analitikus eszközei A stratégiai tábla A négy akció keret A megszüntetni csökkenteni növelni létrehozni háló A nélkülözhetetlen szakértelem és tapasztalat A piaci határok rekonstruálásának hat útja Kitekintés az alternatív iparágakra Felülemelkedni az iparágon belüli stratégiai csoportokon Eltérni az iparágnak a vásárlói láncon belüli fókuszától Felülemelkedni a kiegészítı termékek és szolgáltatások kínálatán Felülemelkedni a vásárlókra gyakorolt funkcionális vagy emocionális vonzerın Meglátni a vásárlói értékek tendenciáit A stratégiaalkotás szervezéstechnológiája A környezet elemzésének módszerei PEST elemzés SWOT elemzés A Porter-féle öttényezıs modell Üzletági portfólióelemzés A kék óceán stratégia specialitásai A jelenlegi stratégia értékelése A stratégia kiválasztásának módszerei Stratégia választása a SWOT elemzés kimenetelének függvényében Stratégia választása a BCG mátrixban megállapított pozíció alapján A kék óceán stratégia specialitásai A stratégiaalkotás információtechnológiai támogatása Ellenırzı kérdések III. rész: Mikrogazdasági folyamatok szervezésének támogatása Bevezetés 1. Folyamattípusok és folyamatjellemzık 1.1. Az értékláncban betöltött szerep szerint azonosított folyamatok Elsıdleges folyamatok Támogató folyamatok 1.2. A folyamatok szervezésének és teljesítményértékelésének tényezıi Az ipari termelés (gyártás) alapvetı folyamattípusai Kitérı a mezıgazdasági termelés sajátosságaira Kitérı a szolgáltatások sajátosságaira A kereslet változékonysága A folyamat fogyasztó általi láthatósága A folyamatszerkezet kialakításának lehetséges szintjei A folyamathoz illeszkedı szervezeti keretek 1.3. Szervezeteken átívelı folyamatok az ellátási láncok

9 2. Folyamatok kialakítása és fejlesztése Stratégiai folyamatmenedzsment 2.1. A termelés és a logisztika folyamatainak kialakítása 2.2. Inkrementélis folyamatfejlesztési irányzatok 2.3. Radikális folyamatfejlesztés A BPR módszertan A BPR módszertan kialakulásának motivációi (a három V) Az újraszervezés meghatározása a BPR elvei szerint Az újraszervezés kellékei A vállalati folyamatok újragondolása Az újraszervezésre kerülı folyamatok kiválasztása Újraszervezési tapasztalatok 2.4. Rugalmas alkalmazkodás a hálózati gazdaságban 3. A folyamatok kialakításának és mőködtetésének szervezéstechnológiája 3.1. A folyamatmodellezés és -tervezés eszköztára 3.2. A végrehajtást és a funkcionális középvezetıi szintet támogató rendszerek 3.3. A stratégiai vezetés támogatása Üzleti intelligencia alkalmazások 3.4. A csoportmunka támogatásának eszközei 3.5. Egyéni teljesítmény javítása 3.6. Ügyviteli típusfolyamatok (workflowmenedzsment) Workflow-definiálás Ügyviteli folyamatok vezérlése, értékelése 3.7. Projektek Igénymenedzsment, projektportfólió-menedzsment Programmenedzsment, a projektiroda mőködésének támogatása Egyes projektek tervezése A projektmenedzsment tervezési funkciói A projektek végrehajtását támogató eszközök 3.8. Minıségyügyi folyamatok kialakítása és mőködtetése Ellenırzı kérdések IV. rész: A szervezeti struktúra kialakítása Bevezetés 1. A szervezet strukturális jellemzıi 1.1. A szervezet kialakítását befolyásoló tényezık Az emberi tényezı A vállalat adottságai 1.2. Szervezettagolási elvek és szervezettípusok Funkcionális elvő szervezettagolás Funkcionális szervezet Tárgyi és regionális elvő szervezettagolás Divizionális szervezet Folyamatelvő alrendszerképzés Stratégiai elvő alrendszerképzés 1.3. Hatáskörmegosztás Hatáskörök telepítése Egy- és többvonalas irányítás Koordinációs célú szervezeti megoldások

10 Az egyes szervezettípusok jellemzése a hatáskörmegosztás és a koordináció szempontjából 1.4. A konfiguráció 2. Az információtechnológia és a globalizáció szerepe a szervezeti megújulásban 2.1. A szervezeti struktúra megújításának tényezıi és megoldásai A hálózati gazdaságot közvetlenül megelızı korszak tényezıi és megoldásai Ellenırzı kérdések V. rész: Az információtechnológia menedzselése Bevezetés 1. Technológia-menedzsment, alkalmazásportfólió-menedzsment, szoftvermenedzsment 2. Információs rendszer fejlesztése 2.1. A fejlesztési folyamat áttekintése 2.2. Követelményelemzés 2.3. Tervezés a szoftverfejlesztéseben Sztatikus modellezés Adatmodell és objektummodell Dinamikus modellezés Az ember-gép párbeszéd tervezése 2.4. Kivitelezés és az egységtesztek 2.5. Szoftverintegráció, rendszerintegráció és az integrációs tesztek 2.6. A rendszer bevezetése 2.7. A szoftverfejlesztés támogató folyamatai 3. Információs rendszer mőködtetése üzemeltetés- és szolgáltatásmenedzsment 3.1. Szolgáltatás támogatása Ügyfélszolgálat Incidenskezelés Problémakezelés Változáskezelés Konfigurációkezelés 3.2. Szolgáltatás biztosítása Informatikai szolgáltatás pénzügyi irányítása Kapacitásmenedzsment Rendelkezésreállás menedzsment Informatikai szolgáltatás folytonosságának irányítása 4. Informatikai biztonság 4.1. Megbízható mőködés védelme, információvédelem 4.2. Fenyegetések, támadási felületek, gyenge pontok 4.3. A védekezés módjai 4.4. A hálózati biztonság speciális problémái 4.5. Biztonsági szabványok Ellenırzı kérdések

11 I. rész: A szervezés és a szervezéstechnológia meghatározása Bevezetés 1. Vezetési funkciók 2. A szervezés értelmezése 3. A szervezéstechnológia értelmezése

12 12 SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA Bevezetés A köznapi szóhasználat a szervezésnek sokféle jelentést tulajdonít, mint például utazások, találkozók vagy családi események szervezése; egy közösség vagy a magánélet megszervezése. Azonban ez a könyv kényelemszeretetbıl a szervezést csak szőkebben értelmezi, csupán mint a szervezetek (elsısorban üzleti vállalkozások) vezetésének egyik funkcióját tárgyalja. Ez nem zárja ki, hogy a következıkben elıadottak némelyike ne lenne alkalmazható akár egy egyszemélyes egyéni vállalkozásra is; és annak tagadásául sem szántuk, hogy gyakran marad szervezési feladat az egyébként végrehajtónak számító beosztottakra is (lásd a BPR által leírt delegálás jelenségét a III szakaszban vagy a vulgárisabb menedzsmentirányzat terminológiája szerinti OMBM feladatokat). Azt a tényt, hogy egy vállalaton vagy egy hivatalon belül is sok olyan szervezési feladat lehetséges, amelyben a vezetés legfeljebb az eredmény jóváhagyásával vesz részt; továbbá az összehangolt mőködés éppen a legjobban szervezett szervezeteknél elsısorban nem a közvetlen vezetıi beavatkozáson, hanem az annak szükségességét minimalizáló adatmegosztáson, az integrált információrendszer automatikus szolgáltatásain múlik; elintézzük egy olyan absztrakcióval, amely a beosztottat egy alkalmi vezetıi szerepkör betöltıjének tekinti. Ha a menedzsmenttel foglalkozó szakkönyvek közül a közelmúltban megjelentek címeit tekintjük, könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy a szervezés mint vezetési funkció aktuálisan nem képezi a menedzserek gondolkodásának központi elemét. Ettıl valamivel különbözı képet mutat a weben szervezés vagy organizing kulcsszóval elindított keresés tekintélyes mérető találati listája. Ám az ebben felsorolt linkek mentén elindulva pillanatok alatt olyan címek alatti publikációkra lyukadunk ki, mint Facilities Management, Time Management, Human Resource Management, Operations Management, sıt Strategic Management. Tehát, ha a kurrens témákat a felszínes nominális osztályozásnál mélyebben szemügyre vesszük, megállapítható, hogy a szakmai publikációk nagyon sok, a szervezés kategóriájába tartozó friss és izgalmas témát tárgyalnak, de a szervezés helyett az üzleti tevékenység valamely speciális területét jelölı címszó alatt. Vagyis nem a szervezés mint vezetési funkció vált feleslegessé, hanem a szervezéssel átfogóan foglalkozó tudomány vesztette el népszerőségét. Azt is meg kell jegyezni, hogy a szervezés mint kompakt egészként kezelt diszciplína korábban is inkább csak Európában virágzott fıleg német, de részben francia hatásra; így a mostani visszaszorulása nemcsak a szervezıi tudás specializációjából eredı szükségszerőség, hanem az egyre erısebb angolszász hatás megnyilvánulása is. Angolszász hatás alatt nemcsak azt

13 A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA MEGHATÁROZÁSA 13 kell érteni, hogy az angol nyelvő szakirodalom a szervezés (organizing) szó helyett inkább tervezés (pl. design of organizations), újratervezés (pl. business process reengineering), fejlesztés (pl. development of management) és más egyéb kifejezéseket használ, hanem hogy praktikus megfontolásból a tágan vett szervezés diszciplína mővelésével szemben elınyben részesíti a szervezés olyan megfoghatóbb, konkrét eredményeket felmutató területeivel való foglalkozást amelyek éppen speciális céljuknál fogva már nem is az elvontabb szervezés, hanem pl. a logisztika, a kontrolling vagy az emberi erıforrásmenedzsment tárgyába sorolódnak. Kis hazánkban a szervezéstudományhoz való viszonyt feltételezhetıen a népszerőségvesztésnél súlyosabb bizalomvesztés is jellemezheti, amit a szervezésnek az egykori szocialista nagyvállalatok gyakorlatában vallott kudarcairól ırzött emlékezet táplálhat. A korábbi rendszerben nem üzleti célszerőség, hanem az ideológiai elkötelezettség jegyében minden vállalatnál felállított szervezési osztályok vagy fıosztályok mőködése bıségesen adott alkalmat csalódást keltı tapasztalatokra. E szervezeti egységek létesítésének motivációi között domináns szerepet játszott az a körülmény, hogy a gazdaság gyenge teljesítményét és a krónikus áruhiányt hivatalosan magyarázók nem engedhettek meg maguknak más következtetést, miszerint a rendszer alapvetıen jó, csak a szervezésén kell javítani. A szervezıi munkakörbe beosztottak között természetesen sokan lehettek olyanok, akik komolyan gondolták a termelési-gazdálkodási folyamatok és az azokat végrehajtó szervezet racionalizálását és észszerő javaslatokkal álltak elı, de javaslataik szükségszerően éppen a legnagyobb hatalommal vagy az informális kapcsolataik révén is legerısebb érdekérvényesítı képességgel bírók érdekeibe ütköztek; minél racionálisabb volt a javaslat, annál inkább. Így ık is hamar belátták, hogy a szervezési osztályok a névleges küldetésükkel ellentétben nem a tényleges szervezés érdekében, hanem az helyett funkcionálnak: csupán formális bizonyítékai annak, hogy a vezetés a politika elvárásának megfelelıen a maga részérıl mindent megtett a hibák kiküszöbölése érdekében. Nem csoda, ha a kor szervezıinek aktivitásáról nem a nagyon kevés gyakorlati eredmény, hanem a könyvtárak pincéinek leghátsó traktusaiban penészedı elméleti tanulmányok roppant tömege alapján alkothatna képet, akit az ma még érdekelne. Ahogy egy betegségtıl legyengült és magára hagyott élı szervezet egyre több kórokozónak képtelen ellenállni és így egyre súlyosabb betegségek uralkodnak el rajta, úgy egy vállalat mőködésében keletkezı anomáliák is hajlamosak magukat erısítı (és további anomáliákat kiváltó) ördögi kör csapdájába ejteni a mikrogazdasági szervezetet. Speciálisan a szocialista nagyvállalatok szervezési osztályai eredménytelenségének is csak eredeti, de nem egyedüli oka a korszak társadalmi-gazdasági berendezkedése, még akkor sem, ha a további okok az eredeti ok következményének is értelmezhetık. Nevezetes járulékos okok például az olyan fejlemények, hogy egy-egy szervezési részleg mint a gyakorlat próbájának alávetésébıl eredı leleplezéssel nem fenyegetı környezet kiváló vadászterülete lehetett a látszateredményekkel karriert építıknek, és kényelmes parkolópálya a máshol már kudarcot vallott kádereknek.

14 14 SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA 1. Vezetési funkciók Az idık során a szervezésnek még a vezetés egyik funkciójaként is többféle értelmezése fogalmazódott meg, ahogy a vezetés funkcióiról való elképzelések is átalakultak. A vezetéstudomány máig leggyakrabban hivatkozott klasszikusa, Fayol (francia bányamérnök) a vezetésen belül a tervezés, a szervezés, az utasítás (commandement emberek közvetlen irányítása), a koordinálás (legközelebbi magyar megfelelıje az összehangolás) és az ellenırzés funkciókat 2 különböztetett meg. [Fayol-1916] Húsz évvel késıbb Gulick és Urwick 3 a vezetés (szó szerinti fordításban inkább igazgatás) következı funkcióit azonosították: tervezés (planning), szervezés (organizing), személyi ügyek (staffing), utasítás (directing), koordinálás (coordinating), beszámoltatás (reporting), pénzügyi tervek, keretek kialakítása (budgeting). Érdekes, hogy a koordináció néhol a szervezés részeként is megjelent, a legújabban pedig névleg teljesen eltőnni látszik. Erre Koontz és O Donnell 4 osztályozása szolgál példával. Az ı listájuk a következı elemeket tartalmazza: tervezés, szervezés, személyzeti tevékenység, beosztottak vezetése (leading), kontroll. Elfogadjuk Dobák Miklós magyarázatát [Dobák-2006], hogy a koordináció csak annak felismerése miatt tőnt el a vezetési funkciók legfrissebb listáiból, 2 Létezik a vezetıi funkcióknak egy egészen más dimenziójú rendszerezése is. A [Sántáné-Tóth-2008] forrásban magyarul is olvasható Mintzberg rendszerezése, amely három vezetési funkcióról, és azokon belül összesen tíz szerepkörrıl szól. Mégpedig: (1) a személyek közötti (interpersonal) funkció névleges, tényleges és kapcsolattartó szerepkörökkel; (2) az informális (informal), azaz információközvetítı funkció felügyelıi, terjesztıi és szóvivıi szerepkörökkel; (3) a döntési (decisional) funkció vállalkozói, zavarkezelıi (tőzoltói), erıforrásbiztosítói és tárgyaló szerepkörökkel. A fenti és az itteni lábjegyzetbeli kategórizálás között az a különbség, hogy a fentiek (Fayol,, Dobák) a középpontba a szervezetet teszik és a szervezet által igényelt olyan vezetési feladatokra koncentrálnak, amelyek gyakran szétosztódnak a különbözı beosztású vezetıkre. Ezzel szemben az itteni kategórizálás középpontjában a vezetı személye áll, valamint annak olyan szerepei, amelyek a legkölönfélébb beosztású vezetık mindegyikét jellemezhetik. 3 Gulick, L. Urwick, L.: Papers on the Science of Administration, New York, A hivatkozott anyag fent elıadott részletét másodkézbıl, Dobák Miklóstól vettem át. [Dobák-2006] (Szerzı) 4 Koontz, H O Donnell, C.: Principles of Management. New York Toronto London, Ez sem saját forráskutatás eredménye. A közvetítı forrás ismét [Dobák-2006]. (Szerzı)

15 A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA MEGHATÁROZÁSA 15 hogy az nem egy részfunkció, hanem magának a vezetésnek a lényege. Elfogadjuk a vezetési funkciók Dobák által adott osztályozását is, azaz a következı funkciókkal fogunk számolni: célkitőzés és stratégiaalkotás (a továbbiakban csak stratégiaalkotás), szervezés, munkatársak közvetlen irányítása, kontroll. Nade miért tőnt el a tervezés (is)? kérdezheti az olvasó a legutóbbi listát böngészve. Erre ugyan az idézett forrás nem szolgál magyarázattal, de kézenfekvı azt feltételeznünk, hogy a tervezést mint vezetési funkciót más funkciók nyelték el. A stratégiai tervezés a stratégiaalkotás része, a strukturális keretek tervezése éppen a szervezést jelenti, az operatív feladatok megoldásának tervezésén pedig a szervezés és a munkatársak közvetlen irányítása funkciók osztoznak. Jegyzetünk a célkitőzés és stratégiaalkotás helyett röviden de nemcsak a tömörítés szándékával stratégiaalkotást fog emlegetni. Ugyanis logikusabb és a szakirodalom nagyobb részének egyetértésével is találkozik, ha a stratégiaalkotásba a célok meghatározását is beleértjük. Lényegében a stratégiaalkotás szinonímájaként használni fogjuk még a stratégiai tervezés kifejezést is. A félreértések elkerülése végett meg kell jegyezni, abból hogy a vezetés funkcióin belül megkülönböztetjük a stratégiaalkotást és a szervezést, sıt a következı fejezetben igyekszünk közöttük valamilyen határvonalat is húzni, nem következik, hogy a szervezés a stratégiai menedzsmenttıl is hasonlóan elkülönül. Mint azt késıbb látni fogjuk, a stratégiai menedzsment lényegesen tágabb tartalommal bír, mint a stratégiaalkotás, mert magában foglalja a stratégiamegvalósítást és a visszacsatolást is. A stratégiai menedzsment a stratégiamegvalósítás és a visszacsatolás során olyan problémák sokaságával foglalkozik, amelyek megoldása a szervezés funkciójának gyakorolását (is) jelentik. Tehát nincs abban semmi ellentmondás, hogy a szervezés részeként tárgyalni fogunk olyan témákat, mint a stratégiai folyamatmenedzsment vagy a stratégiai szervezetépítés. Azzal viszont átesnénk a ló másik oldalára, ha a szervezést teljes egészében a stratégiamenedzsment részének vélelmeznénk; márcsak amiatt is, mert sok vállalatnál a szervezés inkább a (konzisztens) stratégia hiányát pótolja. Ezek után fókuszáljunk a szervezés fogalmára!

16 16 SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA 2. A szervezés értelmezése Ebben a fejezetben szeretnénk egy olyan értelmezést találni, amelyre támaszkodva a vezetés által megválaszolandó minden kérdésrıl eldönthetı, hogy a válaszadás a szervezésbe avagy a vezetés más funkciójába tartozik. Osztályozásunk lényeges eleme, megállapítani, hogy melyek azok a válaszok, amelyek a dolgok folyásának szerkezetet adnak, mert ezekre támaszkodva fogjuk megfogalmazni a szervezés definícióját. Kiindulásul nagyon idekívánkozik Rudyard Kipling négy sora (fordította Kiss Zsuzsa): Szolgát tartok, hat jó legényt. (Nekem mely iskola!) A nevük: Mit, Mikor, Miért, Hogyan, Hol, Kicsoda. 5 Némileg módosítva a fenti sorrenden a vállalati tevékenységek nézıpontjából próbáljuk értelmezni a lehetséges kérdéseket: Miért? Mert adott cél (elvárás) ezt diktálja. Mert adott, kikerülhetetlen korlát arra kényszerít. Az elsı típusú válasz a stratégiaalkotás körébe tartozik, a korlátozó feltételek kiderítése viszont a feltétel természetétıl függıen a vezetés bármely funkcióját, sıt a végrehajtást is érintheti. Mit? Ez a kérdés többféle változatban felmerülhet, a változatok alább következnek. Mit (milyen kimenetet) kell létrehozni? Milyen terméket vagy más értéket? Ennek a kérdésnek a megválaszolása általában a stratégiaalkotásra tartozik, kivételt képez az az eset, amikor a vállalkozás küldetése olyan egyedi termékek elıállítása, amelyek összetétele, lényegi paraméterei a stratégiaalkotás alkalmával nem lehetnek ismertek, mert azokat közvetlenül a konkrét vevı igényei határozzák meg. Ilyenkor a szervezés kiterjed a kimenetet meghatározó igényfelmérés és terméktervezés rendjének kialakítására is. A kimenetet létrehozó transzformációval összefüggésben további mit kérdések adódnak, amelyeknek A stratégiai tervezés szintjén azonosítható kategóriákra, illetve a transzformációk típusaira vonatkozó megválaszolása általában a szervezésre tartozik, egy konkrét transzformációelıfordulás végrehajtására vonatkozó megválaszolásán pedig a szervezés és a közvetlen irányítás osztozik. 5 Nem különbözöm azoktól, akik Kipling mővei közül szinte csak a Dzsungel könyvét olvasták. Az idézett sorokkal azért találkozhattam, mert a szakirodalomban már más is felhasználta. Eric Verzuh Projektmenedzsment c. könyve (HVG Kiadó Zrt., 2006) 3. részének ez a bevezetı mottója. (Szerzı)

17 A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA MEGHATÁROZÁSA 17 Az említett osztozásban annál nagyobb rész marad a szervezésre, minél egyedibb a transzformáció; és annál nagyobb rész hárulhat a közvetlen irányításra, minél gyakrabban ismétlıdı rutinfeladatot képez a transzformáció végrehajtása. Mit lehet / kell az átalakítás tárgyaként, a transzformáció bemeneteként felhasználni? Vállalkozás esetében ez lehet anyag, energia, pénz, adat; speciálisan szolgáltatás esetén ideszámít a szolgáltatást igénybe vevı ügyfélnek (személynek, szervezetnek) a szolgáltatással érintett állapota is. A transzformáció tárgyának kategóriáival kapcsolatban is azonosíthatók olyan döntések, amelyek a mőködés kereteit határozzák meg, azaz a szervezésre tartoznak. A stratégia megvalósítása szintjén ilyenek például a beszerzési forrásokra vagy az ellátási csatornák kialakítására vonatkozó döntések. Annak a problémának a megoldásán viszont, hogy egy konkrét transzformáció bemenetén (állomásain) a transzformáció tárgyai idıben, megfelelı volumenben, kombinációban és az elvárt minıségben rendelkezésre álljanak, a szervezés a közvetlen irányítással (speciálisan a logisztika operatív irányításával) azon a módon osztozik, ahogy azt fentebb már megfogalmaztuk. Mit kell / lehet tenni? A transzformációt megvalósító tevékenységek körének meghatározása, valamint a tevékenységek közötti azon kapcsolatrendszer a meghatározása, amelyre alapozva a tevékenységek végrehajtásának rendje (ütemezése) kialakítható olyan részben a stratégiamegvalósítást szolgáló szervezés tárgya, amilyen részben ezek a stratégia szintjén ismertek, azonosíthatók lehetnek. Egy aktuális feladat pl. egy konkrét rendelés teljesítésének megoldása céljából az aktuálisan végrehajtandó tevékenységek meghatározása és ütemezése is a szervezésre tartozhat, ha a feladat egyedi; ismétlıdı rutinfeladat esetén viszont ez a közvetlen irányítás dolga, ahogy a munkatársak konkrét tevékenység végrehajtására való utasítása is. Mit (milyen eszközt) kell / lehet használni? A cél eléréséhez szükséges eszközök 6 stratégiai szinten azonosítható körének és jellemzıinek meghatározását elég nagy bizonyossággal a szervezési feladatok közé számíthatjuk. (Az ilyen irányú szervezés eredményét a már azonosított tevékenységek végrehajtásához szükséges eszközstruktúra, azaz az eszközállomány funkcionális összetételi jellemzıi, kapacitásjellemzıi és az elıbbiekbıl származtatható költségtényezı-jellemzıi képezik.) Olyan feladatokon, mint egy konkrét transzformációban aktuálisan végrehajtandó tevékenységhez szükséges konkrét eszközök kiválasztása, kapacitásának lefoglalása, az elıbbiekben már megismert elvek szerint a szervezés a közvetlen irányítással osztozik. Kicsoda végzi / végezheti az adott tevékenységet? A munkaerıre vonatkozóan a stratégiai szintő szervezés tárgyát képezik: a munkaerı 6 Ebben a jegyzetben eszköz alatt nem a számvitel eszköz fogalmát, hanem mindig valamilyen mővelet eszközét értjük.

18 18 SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA szaktudásbeli, képességbeli összetétele és kapacitásjellemzıi, másrészt a munkakörök (a kompetenciájukkal, az azonosított tevékenységek ellátására alkalmasságuk specifikálásával együtt), tágabb körben a munkamegosztási struktúra vagy legtágabb körben: a szervezeti struktúra. Az operatív mőködés szintjén egy konkrét rendelés teljesítése céljából végrehajtandó tevékenységek munkakörökhöz kapcsolása egyedi feladat esetén inkább a szervezésre tartozik, és a közvetlen irányításra csak a (szervezés által meghatározott munkakörrel rendelkezı) munkaerınek a feladat végrehajtására való mozgósítása marad. Ismétlıdı rutinfeladat esetén a munkaerı tevékenységekhez allokálását a közvetlen irányítás végezheti, persze a közvetlen irányítás jellemzıen már nem egy munkakört, hanem annak konkrét képviselıjét utasítja nem egy absztrakt tevékenységkategória, hanem annak egy konkrét elıfordulása végrehajtására. Néhány eddig tárgyalt tényezı összefoglalásaként közbevetıleg bevezetjük az erıforrás fogalmát. Erıforrás: A transzformáció tárgyát, eszközét és a transzformációt mőködtetı munkaerıt együttesen a transzformáció erıforrásának nevezzük. Megjegyzés: Az erıforrás mint győjtıfogalom különösen kényelmes megoldás, amikor egy bemenetrıl nem egyértelmő, hogy az a transzformációnak tárgya vagy pedig eszköze. Ilyen lehet például egy input adat is 7. A továbbiakban mi is élünk ezzel az általánosítással lásd még az erıforrásszerkezet fogalmat is. Csak akkor térünk vissza a transzformáció tárgyának és eszközének megkülönböztetéséhez, ha a meggondolásainkban szerepet játszanak a következı különbségek: A transzformáció tárgya a transzformációban elfogyasztódik oly módon, hogy beépül a kimenetbe, ezzel szemben az eszköz jellemzıen nem az elfogyasztása révén vesz részt a transzformációban A transzformáció tárgya (a transzformáció kimenete mellett) általában a végrehajtandó tevékenységeket meghatározó tényezı, míg az eszköz szükségessége inkább a már adott tevékenységbıl levezethetı következmény Térjünk vissza a lehetséges kérdések folytatásához: Hol? Mikor? A tér és az idı az anyagi világ alapvetı (nem témaspecifikus) dimenziói. Ezért a dolgok folyása térbeli és idıbeli rendjének meghatározása a vezetés bármely funkciójával összefüggésbe hozható. A tevékenységeknek, valamint a hozzájuk szükséges munkaerı, eszközök, pénz, anyagok vagy az információ térbeli és idıbeli rendelkezésre állásának összehangolása ugyan más-más aspektussal és részletességgel a stratégiai tervezésnek, a szervezésnek és a közvetlen irányításnak is feladata. Ahhoz az elvhez tartjuk magunkat, hogy a szervezés a mőködés strukturális kereteinek (végrehajtást megelızıen esz- 7 A bemenı adat azért nem tekinthetı egyértelmően a transzformáció tárgyának, mert nem fogyasztódik el; és azért nem egyértelmő az eszköz volta sem, mert inkább meghatározója, mint következménye a végrehajtandó tevékenységnek.

19 A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA MEGHATÁROZÁSA 19 közölt) térbeli és idıbeli összehangolására terjed ki. A strukturális keret egy elızetesen kialakított rendet a tevékenységek folyásának célirányos medrét jelenti (muzikális hasonlattal a hangszerek, szólamok meghatározását és az elıadás partitúráját ). Egy vállalkozás strukturális kereteit a tevékenységszerkezeti (tevékenységlebontási), az erıforrásbeli és a szervezeti struktúra alkotják. Persze, a rendelkezésre álló ismeretek függvényében nagyvonalúbban megrajzolt keretek adódnak a stratégiai tervezés szintjén, és finomabb részletezettségőek az operatív mőködés (a konkrét egyedi folyamatok) tervezése szintjén. A szervezésnek az említett szerkezetek térben és idıben való összehangolásában betöltött szerepe a stratégiai tervezés szintjén e szerkezetekbıl álló rendszer térbeli és idıbeli invariánsainak meghatározására terjed ki. (Az invariáns szó itt a változó szerkezetelemek változatlan viszonyait jelöli.) Ezzel szemben az egyedi folyamatok vagy az operatív mőködés szervezése szintjén részletes erıforrásallokáció és ütemterv adódik. Példa strukturális keretre és az adott keretek közötti mőködésre: Egy szoftverrendszer tervezése során meg kell határozni a rendszer funkcióihoz (szolgáltatásaihoz), illetve az adataihoz való hozzáférési jogokat. Ezen a szinten arról nem lehet szó, hogy konkrét felhasználókhoz rendeljenek jogokat, hiszen a szoftvertervezés során a felhasználók személyesen még nem is ismertek. A szoftvertervezés a hozzáférési jogok osztásának csak a kereteit alakíthatja ki. Ez úgy történik, hogy elıre azonosítható hatásköröket képviselı felhasználói szerepköröket definiálnak, és ezek hozzáférési jogait adják meg. A tervezéssel kialakított kereteknek a kész szoftver mőködése alatti kitöltése abból áll, hogy akkor már konkrét (új belépı) felhasználó jogait állapítják meg, vagy egy felhasználó jogait módosítják. Teszik ezt úgy, hogy a felhasználóhoz egy vagy több felhasználói szerepkört rendelnek hozzá (vagy a korábbi hozzárendelést módosítják), és ezáltal a felhasználó azokkal a jogokkal fog rendelkezni, amelyekkel legalább egyik szerepköre rendelkezik. Példák a szervezéssel alkotott tevékenységszerkezet keretjellegére: Miután a tevékenységszerkezettel egy adott cél elérése érdekében végrehajtandó tevékenységek közötti környezeti kényszerek (pl. technológiai kényszerek) miatti sorrendi, egyidejőségi, késleltetési függéseket meghatároztuk. általában maradnak olyan tevékenységcsoportok, amelyek között sem közvetlenül, sem közvetve (az adott függések következményeként) nem áll fenn függés. Ezek ütemezésének (idıbeli viszonyainak) meghatározása a végrehajtás közvetlen irányításának feladata lehet. Azonban az utóbbinak is a szervezéssel meghatározott tevékenységszerkezet korlátai között kell maradni. A tömeges testreszabás (más szóval személyes tömegtermelés) rendszerét megvalósító vállalkozás esetében, ahogyan a termékek valamilyen komponensmodulok egyedi kombinációi, úgy a termelési folyamat is tevékenységek változatos kombinációinak végrehajtását jelenti. Ebben az esetben a szervezés kimenetét képezı invariánsok a tevékenységek lehetséges halmaza és a tevékenységek lehetséges kombinációi. Az aktuálisan rendelt egyedi termék termelési folyamatát alkotó aktuális tevékenységkombináció meghatározása persze kizárólag a megengedett kombinációk közül választással már a rendelésvégrehajtás közvetlen irányításának feladatkörébe tartozik. Példák invariánsokra: A tevékenységlebontási struktúra invariánsai a tevékenységek közötti viszonyok. Ezek speciális esete a késleltetéses sorrendi viszony. Például az A tevékenység egy monolit födém betonozása, a B tevékenység pedig fal felhúzása a födémbetonra. A tevékenységlebontási struktúra racionálisan A B sorrendet ír elı az A vége és a B kezdete közötti olyan késleltetési idıvel, amely a beton megkötésére várakozás miatti késleltetés minimális idıtartama. Ez egy olyan invariánsra példa, amely tipikusan változó elemek változatlan viszonyát képezi, hiszen az A újabb és újabb födémek betonozását, a B ezekre újabb falak felhúzását jelentheti, ráadásul a mőveleteket más-más munkások végzik, más-más eszközökkel, de az említett sorrend és késleltetés mindig azonos. Ez az invariáns az anyagi környezet törvényszerőségeibıl következik, ezért a fizika invariánsaihoz (mint pl. a fény sebessége vagy a Heisenberg-féle határozatlansági állandó) hasonló érvényességő.

20 20 SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA Most tekintsünk olyan B és C tevékenységeket, amelyeknél technikailag akár a B C, akár a C B sorrend kivitelezhetı, de a szervezı a C B sorrendet írja elı, mert így a mőveletek könnyebben (pl. felesleges mozdulatok nélkül; egyszerőbb, olcsóbb eszközzel) elvégezhetık. Ebben a C B sorrend mint invariáns tisztán szervezıi elhatározás eredménye, amely érvényét veszti, amint a technológia (az eszközök) fejlıdése éppen az ellenkezı szervezıi döntést teszi racionálissá. Hogyan? Milyen módon? Ezt a kérdést is fel lehet tenni, akár a stratégiaalkotás, akár a struktúraalkotó szervezés, akár a közvetlen irányítás szintjén, sıt a végrehajtás szintjén is. Hiszen a vállalati stratégia a vállalati célokat és az elérésük lehetséges módjait határozza meg. A szervezés a lehetséges módoknak mélyebbre ható kidolgozását adja, amikor felvázolja a stratégiamegvalósításnak és a visszacsatolásnak tevékenységekkel, erıforrásokkal és emberi-szervezeti tényezıkkel kijelölt pályáit (eljárási szabályait). A közvetlen irányítás az aktuális feladat megoldásának konkrét módjaira, mőveleteire ad utasítást. A végrehajtásnak a mőveletek részleteire, a legapróbb mozdulatokra kell figyelemmel lennie. A hogyan kérdést általában utoljára kell feltenni, és a megválaszolása lényegében az összes többi kérdés ismételt megválaszolását jelenti, de a mőködés egy olyan szőkebb tartományára, amelyet a megelızı kérdések és válaszok még fekete dobozként kezeltek. Reméljük, hogy a lehetséges kérdéseknek ez a némileg hosszúra sikeredett elemzése nem volt hiábavaló: megkönnyíti az olvasó számára a következı definíciók a megértését. Tevékenységszerkezet: A tevékenységszerkezet tevékenységeknek és azok különbözı természető kapcsolatainak adott célok szem elıtt tartásával kialakított együttese. A tevékenységszerkezet meglehetısen tág fogalom, mivel a fenti definícióban említett kapcsolatok szóba jöhetı típusait nem korlátoztuk, azok sokfélék lehetnek, úgymint hierarchia (munkalebontási szerkezet work breakdown structure), alternatíva, rokonság (pl. helyettesíthetıség, közös erıforrás, irányításhoz vagy végrehajtáshoz közösen igényelt szaktudás... alapján), valamint sorrendi, egyidejőségi, késleltetési függések. Azonban a fogalom konkrét elıfordulásában foglalt tevékenységek és tevékenységkapcsolatok csak valamilyen konkrét célokkal összefüggésben azonosíthatók, illetve értelmezhetık, azaz egy konkrét tevékenységszerkezet már adott célok által behatárolt. A tevékenységszerkezet egyik speciális esete a folyamat. Folyamat: A folyamat egy bemenetbıl (inputból), kimenetbıl (outputból) és azt a célt szolgáló tevékenységszerkezetbıl álló együttes, hogy a tevékenységszerkezetbe tartozó tevékenységeknek a szerkezet által meghatározott rendben való végrehajtása az adott bemenetbıl az adott kimenetet (outputot) elıállító átalakítást (transzformációt) valósít meg.

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı szak részére Dr. Gyurkó György 2011. Szerzı: Dr. Gyurkó György Lektorálta: Dr. Gubán Ákos Elıszó Ez a kötet kis különbséggel

Részletesebben

4. A kék óceán stratégia Egy friss módszertan

4. A kék óceán stratégia Egy friss módszertan 86 4. A kék óceán stratégia Egy friss módszertan Korábban már tisztáztuk, hogy a stratégiaalkotás és a szervezés a vezetés különbözı funkciói, viszont a stratégiaalkotás módszertana és eszköztára már egyfajta

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

SZABÓ ELEMÉR. A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetıségei. Doktori értekezés

SZABÓ ELEMÉR. A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetıségei. Doktori értekezés EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZI TANSZÉK SZABÓ ELEMÉR A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Projektmenedzsment tankönyv

Projektmenedzsment tankönyv Egri Imre Projektmenedzsment tankönyv Tartalomjegyzék Elıszó... 2 1. Projektmenedzsment... 3 1.1. Projekt fogalma, definiálása... 3 1.2. Elemzés, projekt tervezés lépései... 6 1.3. A projektciklus elemei...

Részletesebben

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz Doktori értekezés Csigéné Nagypál Noémi

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Angyal Ádám: VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE VERSENYBEN A VILÁGGAL 2007 2009 CÍMŐ KUTATÁS 51. sz. mőhelytanulmány

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

Fejér Tamás. Személyügyi informatika

Fejér Tamás. Személyügyi informatika Fejér Tamás Személyügyi informatika Budapest, 2007 Köszönetnyilvánítás A jegyzet szerkesztıje köszönetet mond mindazon szervezeteknek és azok munkatársainak, akik közremőködésükkel segítették a tankönyv

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Szerb László Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Akadémiai Doktori Értekezés Pécs, 2010. szeptember Köszönetnyilvánítások Bár egy akadémiai

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Gulyásné Kerekes Rita

Gulyásné Kerekes Rita MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT Doktori Iskolája Gulyásné Kerekes Rita Hatékony marketingkommunikáció tervezés, végrehajtás és ellenırzés a szervezeti piacokon A

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban Külgazdaság, L. évf., 2006. november december Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban SZANYI MIKLÓS A mikroelektronika vezérelte mőszaki-gazdasági paradigmaváltás megváltoztatja az alkalmazás, a munkavégzés

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben