Ahol továbbra sincs lehetetlen Csúcstechnológiával készülõ termékek folyamatos megbízások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ahol továbbra sincs lehetetlen Csúcstechnológiával készülõ termékek folyamatos megbízások"

Átírás

1

2 Ahol továbbra sincs lehetetlen Csúcstechnológiával készülõ termékek folyamatos megbízások A Pintér Műveknél a nehezebb gazdasági helyzet ellenére is rengeteg a munka, mert a gyárnál létesített korszerű, csúcsmo dern, forradalmi technológia, a legkifinomultabb ipari munkák folyamatos végzésére is alkalmassá teszi a céget. A vállalkozást továbbra is a magas precizitás és a piaci kihívásokra való gyors reagálási képesség jellemzi, nem véletlen, hogy az itt készülő termékek iránt a válság dacára sem csökkent a kereslet. A cég életképességét a meglévő megrendelések hosszú távon bizto sítják, hiszen a partnerek igényeit továbbra is kifogástalan szín vonalon, rugalmasan elégítik ki. Pintér József több évtizede köztiszteletnek örvend Kecelen, nemcsak azért, mert sok helyi lakosnak biztosít hosszú távú megélhetést és megbecsüli dolgo zóit, hanem szakmailag és emberileg is példát mutat a jövő ge nerációjának. Pályafutása során rengeteg elismerésben része sült a méltán népszerű gyártulajdonos, aki ma is lelkesen vég zi a munkáját, s energiával telve számolt be jelenlegi megbízá saikról, s tartja magát ahhoz az állásponthoz, hogy aki akar dolgozni, az meg is tud élni a munkájából. A gazdasági válság ten gerén eddig zászlóshajóként előre vitorlázó, egyik leg stabilabban működő magyar vállalkozás a Pintér Művek. Milyen periódusát éli jelen leg a cég, látják e már a partot? A válság hullámai ab ban mutatkoztak meg a cé günknél, hogy magunkhoz mérten nem zártunk kiemel kedő évet, de úgy gondolom, hogy elfogadhatóak az ered ményeink ebben a nehezebb időszakban. Az élet folyama tosan változik, így nekünk is alakulnunk, formálódnunk kell az adott helyzethez. To vábbra is sok feladatunk akad, de ezeket két csoportra osztanám: az egyik a jó munka, a másik a kevésbé jó munka, s a számunkra kedvező "jó" munkákból most kicsit kevesebb érkezik. Any nyi a különbség a korábbiak hoz képest, hogy sokkal több és nehezebb munkát kell el végeznünk, közel ugyanany nyi pénzért. Nagyon fontos nak tartom, hogy nem marad tunk magunkra, mert a hatal mas volumenű megbízásaik kal segítenek bennünket a nagy vállalatok. A Pintér Művek életében az egyik biztos pontot jelenti a Paksi Atomerőmű állandó nagy volumenű megbízása. Számíthatnak e a jövőben is az energetikai céggel történő együttműködésre? Immár 20 év óta készítjük a Paksi Atomerőmű számára a reaktorokat és már nagy gyakorlattal rendelkezünk eb ben a munkában. Korábban terveztünk és gyártottunk atomerőműi berendezéseket a cégnek, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójá nak bővítésében is együttmű ködtünk velük. Örömmel szá molhatok be arról, hogy a kö zelmúltban fejeztük be az atomerőmű számára a leg utóbbi munkát, s kiváló ered ménynek értékelték a megbí zóink az elvégzett feladatun kat, s pozitív irányba halad nak a tárgyalások a jövőbeli együttműködést illetően. Eb ben az évben kezdődik az új munka, remélhetőleg az ed digi kiváló együttműködésre és 20 éves közös múltunkra tekintettel ismételten meg nyerjük a megbízatást. A Siemens megbízásából Európában egyedülálló gáz turbinákat készítenek a gyár ban. Ezeknek a kiváló refe renciáknak köszönhetik az újabb megbízásokat? A jó hírnév és a referen cia munkák hozzák a többi megrendelést. Örülünk an nak, hogy kiemelt beszállítói lettünk a Siemensnek Euró pában csak 2 3 gyár kapja meg ezt a megbízatást az alkatrészeket pedig nagy szé riában évente mintegy darabot készítünk belőle gyártjuk le. Mi nem szalag munkát látunk el, hanem mi nőségi gyártást végzünk a Siemens és az Alstrom részé re. Végtelenül büszkék va gyunk arra, hogy itt Kecelen, képesek vagyunk elkészíteni ezeket a tonnás, 5 6 méter átmérőjű eszközöket. Mivel évtizedek óta építjük a jó hírnevünket, a Pintér Mű vek neve jó referenciát jelent az energetikai iparban is. Európán kívül más konti nensről is érkezik megbízás? Munkánk elismerését je lenti, hogy már Mexikóból vagy Egyiptomból ugyancsak küldtek ide turbinát, amit megmunkáltunk és vissza küldtük a megbízó cég szá mára. A válság ellenére a vi lág fejlődik, nem állt le, több országban a vízi, illetve gőz erőművek építése felgyorsult, s ezekhez rendelnek egyedi gyártású nagyméretű alkatré szeket tőlünk. Továbbra is abból élünk, hogy számunkra nincs lehetetlen. Örülünk an nak, hogy ilyen jellegű mun kát is el tudunk végezni, mert megfelelő, magas színvonalú gépparkkal rendelkezünk hozzá. Igaz, hogy ez nálunk már nem a csoda kategóriájá ba sorolható, hanem normá lis, hétköznapi dolog. Melyek a legfontosabb alapelvek, amik nélkülözhe tetlenek az ekkora volumenű megbízásoknál? Precizitás, a határidő betar tása, minőség, szállítási fegye lem. Ezzel tisztában kell len nie a dolgozóinknak is, mert úgy kell teljesítenünk, hogy mindenki számára maximáli san megfeleljünk. Nemcsak a cég jövője, jó hírneve függ ezen szabályok betartásától, hanem 150 család egziszten ciája ugyancsak ezen múlik, így csak olyan kolléga dolgoz hat nálunk, aki elfogadja és betartja a játékszabályokat.

3 ARM KECSKEMÉT FEBRUÁR 3 Vállalkozóbarát környezet bíznak Kecskemétben az újabb érkezõ cégek a nagy változások időszaka lesz az önkormányzatiság ban, mert az idei az utolsó olyan év, amelyben részben még a ko rábban megszokott gazdálkodás, feladat ellátás zajlik az önkor mányzatoknál, polgármesteri hivataloknál. Természetesen Kecs kemétet is érintik a változások. Néhány feladat átkerül a kor mányhivatalhoz, az oktatási intézmények állami fenntartásban működhetnek tovább. Fontos azonban, miszerint utóbbiaknál az önkormányzat kérheti a további fenntartás jogát az államtól. Le hetőség szerint ragaszkodunk majd az iskoláinkhoz, ugyanúgy, ahogy például kulturális intézmények, művészeti műhelyek esetén is tettük, miután azok fenntartása a megyei önkormányzattól az államhoz került nyilatkozta dr. Zombor Gábor polgármester. Az idei kiemelt feladatunk, hogy felkészüljünk a változá sokra, és tovább folytassuk a beruházás ösztönzést, mun kahelyteremtést. Több olyan megállapodást is kötöttünk, amelyek jelentős fej lődést eredményezhetnek a vá rosban. Néhány új, jelentős cég érkezésének köszönhetően, 2 éven belül hasonló nagyság rendben jönnek létre új mun kahelyek, mint amilyen nagy ságrend az elmúlt négy öt évet jellemezte. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az értékesített in gatlanaink helyett újabbakba fektessünk be. Ezért például az önkormányzat élt az elővásár lási jogával a Balaton utcai, ko rábban munkaügyi központ ként funkcionáló épület kap csán, mivel igen kedvező az in gatlan ár érték aránya. A terület alkalmas lehet akár lakások építésére, közfunkciók ellátásá ra, de telekként is értékesíthető a jövőben. Lényeges az is, hogy Kecske méten modern és megfizethető Hölgyek is vállalkoznak bérlakások legyenek. Éppen ezért most például a Homok bányai lakótelepen egy újabb épület felújítását tervezzük, ahol majd 60 lakás jöhet létre. A bérlakásokra azért van nagy szükségünk, mert egyre több ide települő cég tervezi, hogy közép kelet európai központ ként működjön tovább. Ehhez pedig fejlett infrastruktúra és lakhatási lehetőség szükséges. Ez is alapja annak, hogy egy vállalat néhány éven belül akár a sokszorosára emelje a foglal koztatottak létszámát. Kiemelt terveink között sze repel a Rudolf laktanya felújítá sa is, ott van olyan elképzelés az ötletpályázatok között, ame lyet alkalmasnak találtuk arra, hogy megkezdődjenek az érde mi tárgyalások a terület hasz nosításával kapcsolatban. Zaj lanak a fejlesztési projektek is, idén egyebek között megkez dődnek a Városföld és Kecske mét közötti, mintegy 500 millió forintból megvalósuló kerék párút építési munkálatai. A rendkívül nehéz gazdasá gi helyzet ellenére, optimistán tekintünk a jövőbe, mert a vá rosban nagyon fontos vállal kozói fejlesztések zajlanak, ami azt bizonyítja a számunk ra, hogy bíznak Kecskemét ben az ide érkező cégek, és örömteli, hogy fenn tudtuk tartani ezt a vállalkozóbarát környezetet. Az Európai Bizottságnak is na pi renden volt a kérdés: ha ki akarunk törni, lábalni a vál ságból: szunnyadó energiafor rásként több tehetséges höl gyet kell arra ösztönözni Európaszerte, hogy belépje nek vezetőként a munkaerőpi acra. Mit jelent ez? Gazdasá gunk motorját jelenthetik a Hölgyvezetőink, mert a nők köztudottan a tapasztalatok és a kutatások szerint erősek, szí vósak, teherbíróak. A női vál lalkozókról nehéz adatokat ta lálni, de becslések szerint az összes vállalkozó több mint harminc százaléka nő. Jó tehát támogatni őket vállalkozásuk fenntartásában, beindításában. Jó lenne növelni a működő női vállalkozókra irányuló figyel met, valamint a női vállalko zók számára kedvező környe zetet teremteni. Megyénkben is igen sok kedves hölgy üzlet tulajdonossal tartunk kapcso latot. Most is például decem beri lapszámunkban is több dolgos, szorgalmas Igazgató asszonyt szólaltatunk meg, köztük a nemzetközi vizeken is jó hírnévnek örvendő kis kunfélegyházi Kunplast Karsai Kft. ügyvezető asszonyát: Klá rikát, vagy a világon mindenki által kedvelt Izsáki Házitészta tulajdonosát, Ica nénit. Sike rük titka közös Ők maguk fo galmazták meg: az adott szó igaza, becsület, tisztaság, pon tosság mindenben és szeretet, tisztelet a kollegák és partne rek felé. Ezen az elveket kell követnünk. Női lapigazgató ként magam is kezdettől e felé szeretnék haladni. Tiszteletteljes üdvözlettel: Zimacsek Márta laptulajdonos, ügyvezető

4 FEBRUÁR KECEL TOP 40 ARM Sikeres pályázatok folyamatos fejlõdés A jelenlegi legfontosabb fel adatunk, hogy a képviselő testület elfogadja a város költségvetését. A bizottság eddig is összhangban működ ve, pozitív szemlélettel látta el a munkáját, bízom abban, hogy az idén meghozott dön téseinkkel ugyancsak a tele pülés fejlődését szolgáljuk majd nyilatkozta Haszilló Ferenc polgármester. A tavalyi év legnagyobb volumenű projektje folya mán, átadtuk a közel 200 mil lió forintból felépült új böl csődénket, ahol a beruházás nak köszönhetően 24 férő hellyel bővült az intézmény befogadó képessége. Az idei terveink során pedig az óvo dához szeretnénk pályázati forrás felhasználásával egy új épületrészt hozzá építeni. A 2012 es esztendő egyik leg nagyobb fejlesztésének ígér kezik a településünket Soltvadkerttel összekötő ke rékpárút építése, ahol jelen leg a közbeszerzési eljárás fo lyamatánál tartunk. Nagyon fontos, hogy a szennyvízcsa torna beruházás 3. ütemére megnyertünk az 1 milliárd 250 millió forintos támoga tást, májusig pedig minden bizonnyal megtörténik a pro jektet megvalósító cég kivá lasztása, így még idén meg kezdődhetnek a tényleges munkálatok. Egy másik sike res pályázat során 160 millió forintot nyertünk a külterületi útjaink felújítására. Dinamikus fejlődés kiváló minőségű termékek A Fejes és Társa Kft. a 90 es évek elején kezdte meg működését Kecelen, s a kezdetben még csak néhány főt foglalkozta tó cég, mára a kistérség egyik legnagyobb munkálta tójává vált. Az utóbbi évek ben dinamikusan fejlődött a kft, köszönhetően annak, hogy a tulajdonosok a piaci igényeknek maximálisan megfelelő vállalkozást akar tak kiépíteni. A cég sikeré nek titka talán abban rejlik, hogy magas színvonalon végzett, a szakma iránti alá zattal ötvözött munkával, évtizedek óta kiváló minő ségű termékeket állítanak elő, valamint példamutató módon megbecsülik dolgo zóikat ben óriási beruhá zásba, fejlesztésbe kezdett a cég, annak érdekében, hogy a vágás gyorsaságának növe lésével, a még jobb minőség elérésével, magasabb szin ten elégítse ki a fogyasztók igényeit. A 2010 ben átadott, mintegy 2000 négyzetméteres, az uniós követelmények nek maximálisan meg felelő, legkorszerűbb techni kával felszerelt húsüzemben nemcsak az évente mintegy 125 ezer sertés, szarvasmar ha, valamint juh vágására al kalmas vágóhíd, hanem egy modern feldolgozó üzem is helyet kapott. Az üzemben előállított termékek minő ségben versenyképesek lesz nek az unión belül és kívül gyártott termékekkel egy aránt. A Fejes és Társa Kft. népszerűségét, a kereskede lem egyéb vonala szintén erősíti, ugyanis vegyesbol tot, illetve húsdiszkontot is működtetnek egy helyen, ahol mindenkor friss, minő ségi árut, a termékskála szé les kínálatát találja a vásárló. Fejes és Társa Kft. Vágóhíd Kecel, III. körzet 79. Tel./fax: 0620/ Európai színvonalon végzett, gyors szolgáltatást kínálnak Az egyik legsikeresebben működő keceli vállalkozás, a Benedeczki Bosch Diesel Center mára elérte, hogy európai színvonalú szolgálta tást kínál az ügyfelei számára, akik a precíz, lelkiismeretesen dolgozó partnereik között említik a céget. A vállalkozás bebizonyította azt is, hogy csak a megbízható, becsületes, kitartó munkavégzés vezethet ered ményre, s ennek köszönhetően ta valy 20 százalékkal sikerült növelni a cég forgalmát. Kezdetben gépjármű villamossági szereléssel foglalkoztunk, majd felis merve a piac megnövekedett igényeit, Bosch benzin befecskendező rendsze rek, gépjármű klímák javításával bőví tettük a cég tevékenységi körét, mára pedig a dízeladagolás technika javítása számít a fő profilunknak nyilatkozta Benedeczki Lajos ügyvezető cégtulaj donos. Mostanra eljutottunk arra a szintre, hogy mivel Európában egyedülálló módon 21 dízelpaddal, és hatalmas raktárkészlettel is rendelkezünk az ügyfeleink megvárhatják a javítást. Amennyiben újra kezdeném a pá lyám, ugyanezt az utat járnám be, mert külön örömet jelent, hogy a munkám a hobbim is egyben. Jó döntésnek tartom, hogy mindig bele mertem vágni az is meretlen, új dolgokba, mert később ez alapozta meg a cég eredményességét. Aki felhagy azzal, hogy minden nap jobb legyen, az sohasem lesz jó. (Robert Bosch)

5 ARM KECEL TOP FEBRUÁR 5 A Sipos & Partners Könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó iroda szolgáltatásai: Angyali Érintés Oxigénbár és Teaház Kecel, Császártöltési u. 8/B A helyi kis és középvállalko zások szolgálatában, teljes körű ügyintézéssel állunk rendelkezésére. A Brokernet csoport könyvelését kezde tektől végezzük. A keceli és környékbeli legnagyobb ipar űzési adófizető cégek köny velését látjuk el. A nehéz gaz dasági helyzetre való tekintet tel nem vettünk ki vállalkozá sainkból osztalékot, hanem nyereségünket visszaforgatva a cégbe, munkahelyteremtő intézkedéseket szorgalmaz tunk. Létrehoztuk és működ tetjük többek között Kecelen az Angyali Érintés Oxigénbár és Teaházat, ahol két főt fog lalkoztatunk. További terve ink a lakosság szolgálatában: az Angyali tisztaságú patyolat (mosoda) létrehozása még a 2012 es esztendőben. Sipos&Partners Könyvelő, adótanácsadó és könyvvizsgáló Kft. A Magyar Közbeszerzési Társaság tagja Székhely: Budapest, Király u B. épület (2. emelet 10.) Tel./fax: 78/ ; 30/ Oxigén bár Szolárium Masszázs Különleges teák Kávék Csokoládék Ajándék tárgyak Bejelentkezés: 0630/ Diós -Gumi Kft. Gumiszerelés Futómû-beállítás Felnigörgõzés Akkumulátorok Klímatöltés Olajcsere MTZ-re orosz és Taurus gumiabroncsok széles méretválasztékban raktárról, még a tavalyi áron! Kecel, Császártöltési út 96. Tel.: 78/ A becsület és a szorgalom olyan mint a jó szél, elõre hajtja az embert. Nem csak emberre, de egy pénzintézetre is igaz a fenti állítás. A 100 százalékban magyar tulajdonú Rónasági Takarékszövetkezet immár 53 éve áll a kiskõrösi kistérség és 20 éve Kecskemét lakóinak szolgálatában. Becsülettel, szorgalommal, egyre magasabb szakmai tudással és nem kevés empátiával bíró munkatársai 11 kirendeltségen állnak a 20 ezret meghaladó ügyfelük rendelkezésére. Partnereink a megye egyik legnagyobb takarékszövetkezetévé tettek bennünket. Köszönjük hûségüket! Szolgáltatásaink, termékeink széles körével várjuk nap, mint nap régi és új ügyfeleinket: Bankszámlák, folyószámlák vezetése forintban és devizában, Csoportos beszedések, tartós megbízások kezelése, Lekötött számlabetétek, könyves betétek, betéti okiratok, és SMS szolgáltatások, Elektra házi bank terminál, Nemzetközi bankkártyák, hét készpénzkiadó automata a térségben, Magánszemélyeknek személyi hitelek, lakáshitelek, folyószámla hitel, Vállalkozóknak Széchenyi kártya, Gazdakártya, folyószámla hitel, forgóeszköz és beruházási hitelek, mezõgazdasági és egyéb támogatások elõfinanszírozása, Babakötvény, Biztosítások a Signal Biztosítóval együttmûködésben Zálogházaink biztonságos banki háttérrel 15 éve állnak Ügyfeleink rendelkezésére. Kirendeltségeink: Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. Tf.:78/ Soltszentimre, Szent Imre u.40. Tf.:78/ Csengõd, Dózsa György u.67. Tf.: 78/ Akasztó, Fõ u.29. Tf.: 78/ Tabdi, Vasút u.3. Tf.: 78/ Páhi, Rákóczi u.46/a.tf.: 78/ Kiskõrös, Petõfi tér Tf.: 78/ Kecel, Fõ tér 8. Tf.: 78/ Imrehegy, Kossuth u.11. Tf.: 78/ Kecskemét, Kõhíd u.6. Tf.: 76/ Kecskemét, Horváth Cirill tér 1. Tf.: 76/ Kecel, I. körzet 59. Tel./fax: 78/ , Tel.: 20/ Látogassa honlapunkat is: A Rónasági Takarékszövetkezet helyben, a helyiekkel a helyiekért dolgozik!

6 FEBRUÁR ARM Egy építõ szemlélet Hogyan tud ma egy építőipari cég fejlődni a válság idején? Hogyan le het biztosítani a határidőre történő kifizetéseket? A magyar tulajdono sok által alapított, dunaújvárosi székhelyű ÉPDU FERR Kft óta ak tív szereplője az építőipari életnek. A vállalkozás kezdetben acélszer kezetek gyártásával és helyszíni telepítésével foglalkozott. A megrende lői körének növekvő igényei alapján folyamatosan bővítette szolgálta tásait, és az évek során generálkivitelező vállalkozássá fejlődött. Meg alapítása óta dinamikus növekedés jellemzi a vállalatot. Bevételeit min den évben úgy tudta nyereséggel növelni, hogy 2008 óta szinte minden évben megduplázta az árbevételét. Tóth Szabolcs ügyvezető me sélt nekünk a siker titkairól. A cég működésének három kulcsfontosságú eleme van. Az el ső a tevékenységének folyamatos fejlesztése, a második a megren delői kör megtartása és bővítése. A harmadik pillér, amire a na gyobb cégek java része nem na gyon figyel: a beszállítói, alvállal kozói partnerhálózattal való jó kapcsolat. A kezdetektől nagy hangsúlyt fektetünk a piaci környezetünk feltérképezésére. A beáramló kí nálatból kell megragadnunk a számunkra is előnyös lehetősége ket mondja az ügyvezető. Van egy szolgáltatásunk, me lyet egy finanszírozó bank és egy faktoring cég (az áruszállításból és szolgáltatás nyújtásából származó rövid lejáratú követelések folya matos megvásárlásával és kezelé A transzferár egy olyan elszá molóár, amelyen egy vállalkozás termékeket értékesít vagy szol gáltatást nyújt kapcsolt vagyis vállalatcsoporton belüli vállal kozásoknak. Amennyiben a transzferárat nem piaci alapon határozzák meg, vagyis lényege sen eltér a független felek által alkalmazott szokásos piaci ártól, az adó alapja torzul. Az alkal mazott transzferárak piaci ár voltát dokumentációban kell igazolni. A szokásos piaci árra vonatko zó nyilvántartások elkészítése nem csak a nagyvállalatok, ha nem egy vállalat csoport része sével foglalkozó szervezet a szerk.) közös együttműködésével hoztunk létre. Olyan egyedülálló minősítési rendszer ez, melynek alkalmazásával értékelni tudjuk az üzleti lehetőségek kockázatát. folytatja Tóth úr. Érdekes összeállás: az ÉPDU FERR Kft. építőipari cég, a biztosí tók, bankok a gazdasági élet sze replői, mégis a minősítési terüle ten össze tudják kapcsolni tevé kenységüket, melyből mindannyi an profitálnak. Abból kifolyólag, hogy az ÉPDU FERR Kft. valamennyi part nerét minősíti, a bankok kedvező feltételekkel finanszírozzák a cég projektjeit. Az építőipari piac jelentősen leszűkült, és a körbetartozások is megnehezítik a szereplők életét, de legfőképpen a kisvállalko zásokét. Bár a jelenséget sok he ként működő kisebb tagvállalatra is kötelező lehet. A nyilvántartások elkészítése azonban előnnyel is járhat, mivel egy esetleges vita esetén az Adóhivatalra hárul a bizonyítási kötelezettség, ameny nyiben a nyilvántartással alátá masztott árat megkifogásolná. Az idei év vonatkozásában új fordulatot hozott a szokásos pia ci ár nyilvántartásáról szóló ren delet módosítása, mely az euró pai viszonylatban is szigorúnak mondható hazai dokumentációs szabályozás egyszerűsítését cé lozta. Kedvező fordulat, hogy je lentősen bővült azoknak az ügy leteknek a köre, amelyekre egy lyen körbetartozásként említik, ezek a véleményem szerint lánc tartozások, melyek az esetek többségében kis és közepes vál lalkozásoknál csapódnak le. To vább nehezíti egy kisvállalkozó helyzetét, hogy a dolgozók bérét és az anyagköltségeket is előre kell megfinanszíroznia, miközben az igen hosszú, napos fize tési határidőt sem tartja be sok megrendelő. Társaságunk folya matosan keresi a kedvező finan szírozási lehetőségeket, ezáltal biztosítva a határidőre történő ki fizetéseket. Az ÉPDU FERR Kft. nek nem csak a meglévő tőketartalékai biz tosítják a működéshez szükséges fedezetet, hanem a társaság körül felépített rendszer: a fizetőképes megrendelő, a finanszírozó bank és a biztosító. Az előminősítésnek köszönhe tően nincs olyan kifizetési kocká zat, melyet tovább kellene háríta nunk a partnereinkre. Ezért az al vállalkozóink és beszállítóink kifi zetésének nem feltétele a beruhá zóval történő elszámolásunk. Ez zel jelentősen növeljük a vállalko zói kör stabilitását. A munkafolyamatokat is állan dóan ésszerűsítik, minden pro általán nem kell szokásos piaci nyilvántartást készíteni akár már 2011 re sem. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kedvező szabályok csak meghatározott feltételek teljesülése esetén alkal mazhatók. Azért is szükséges, hogy a vállalkozások körültekin tően járjanak el, mert a dokumen tációs előírásokat megszegőkre kiszabható mulasztási bírság téte lek is jelentősen emelkedtek. A nyilvántartásonként kiszabható bírság ismételt mulasztás esetén akár 8 millió forint is lehet. A transzferárak vizsgálata évek óta kiemelten szerepel a NAV vizsgálati célterületek között, a témakör az ellenőrzések során egyre nagyobb hangsúlyt kap. A zökkenőmentes Adóhatósági el lenőrzés biztosítása érdekében tanácsos minden vállalkozásnak alaposan ismernie és pontosan alkalmaznia a transzferárakra vo natkozó szabályozásokat. jektből levonják a tanulságot, hogy mit lehet még gazdaságo sabban végezni, még kevesebb ráfordítással létrehozni ugyanazt a terméket, de jobb minőségben. Ezzel a vállalkozásban rejlő plusz potenciálokat aknázzák ki. Továbbra is tarthatónak látjuk a társaság fejlődését, de nem ker getünk hiú ábrándokat. Ugyan nem látható a hirtelen piaci fel lendülés, ennek ellenére mi biza kodóak vagyunk ben megnyitották irodá jukat Budapesten is, és idén ter veznek nyitni Kecskeméten, illet ve Sopronban. A cég hamarosan részvénytár sasággá alakul. A társaság jövőbeli elképzelé sei között szerepel, hogy 2013 ig több leányvállalatot indít el a nemzetközi piacokon, többek kö zött Romániában és Lengyelor szágban. Tóth Szabolccsal folytatott be szegetésem során még két olyan gondolat ragadta meg a figyel mem, melyek véleményem szerint elengedhetetlen alapjai egy sike res vállalkozásnak. Mindent előre, semmit sem utólag. A sikerhez idő, türelem és hit kell. Növekvõ bírságok, változó szabályok a vállalati transzferár nyilvántartások területén Általános tapasztalat vállalati gazdasági vezetők körében, hogy ha adózási problémáról esik szó, a legtöbb esetben hamar szóba kerül a transzferár kérdése. Ez nem meglepő, hiszen a Nemzeti Adó és Vám hivatal ellenőrzési gyakorlatában is egyre nagyobb szerepet játszik a dokumentációs kötelezettség ellenőrzése. A transzferár vizsgálatok többsége feltár valamilyen hiányosságot, a kirótt bírságok összege pe dig egyes esetekben a tízmilliós nagyságrendet is elérheti. A BDO Magyarország a leg nagyobb hazai tulajdonú pénzügyi tanácsadással fog lalkozó cég, amely nemzet közi hálózatán keresztül a vi lág 119 országában van jelen. Emellett az első vidéki jelen léttel rendelkező nemzetközi könyvvizsgáló és adótanács adó cég, amelynek szolgálta tási Budapesten kívül a Kecs keméten, Debrecenben, Győrben és Zalaegerszegen működő irodáiban is elérhe tőek. Az itt dolgozó munka társak sikeresen ötvözik a BDO nemzetközi hálózati működéséből eredő előnyö ket a helyi szakmai kapcsola tokkal és piaci ismeretekkel.

7 Minõség, biztonság, megfizethetõség ígéri az új víziközmû törvény Komoly kihívás előtt áll az egyik legsikeresebben működő helyi cég, a BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt., hiszen a közel múltban elfogadott víziközmű törvény nagy volumenű változá sokat idéz majd elő ebben a szférában. A Társaságnál azonban optimistán tekintenek az esztendő elé, mert eddig is maximáli san alkalmazkodtak az új szabályokhoz, s évek óta a Legjobb Munkahelyként funkcionálva látták el a feladatukat. A Társa ság neve mára egyet jelent a minőséggel, megbízhatósággal, a cég stabilitása pedig olyan alapot jelent, amire ezentúl is bizton sággal lehet építeni, mert az a magas színvonal és tettvágy, ami eddig megvolt BÁCSVÍZ életében, továbbra is megmaradt. Kur di Viktor elnök vezérigazgató számolt be a víziközmű törvény életbe lépése után felmerülő változásokról. A BÁCSVÍZ idei esztende jét alapvetően meghatározza az új víziközmű törvény meg születése. Milyen főbb válto zásokat hoz a törvény és mennyiben érinti a Társaság működését? A Parlament 2011 utolsó napjaiban fogadta el a törvényt, ami előreláthatólag sok válto zást fog hozni a cégünk életé ben is, és a komplex felada tok elvégzése miatt nagy kihí vás elé állítja az ezen a terüle ten tevékenykedő szereplőket. A legfontosabb változás, hogy megszűnt az önkormányzatok ármegállapító jogköre, és a tör vény alapján a díjaink csak leg feljebb bruttó 4,2 százalékkal emelkedhetnek 2012 ben az előző évihez képest. További lényeges változás, hogy megszűnik a településen kénti más más tarifa, ezentúl a szolidaritás elve alapján egy adott cég csak egységes vízdíjat és csatornadíjat szám lázhat az ügyfelei részére. Fontos kitétele a törvénynek, hogy néhány éven belül csak az a víziközmű társaság kap hat működési engedélyt, aki rendelkezik 150 ezres felhasz nálási egyenértékkel. A BÁCSVÍZ Zrt. 38 településen mintegy 250 ezer embernek nyújt víziközmű szolgáltatást, s ezen a területen 280 ezer fel használási egyenértékünkkel már most megfelelünk ennek a kritériumnak. A törvény meg jelenésével lekerült egyfajta nyomás a BÁCSVÍZ ről, nincs rajtunk feltétlen növekedési kényszer, hiszen már most telje sítettük az 5 év múlva életbe lé pő szakmai szabályozásokat is. Ennek a szabálynak köszönhe tően, nagy átrendeződés prog nosztizálható a víziközmű pia con, a szakma berkein belül úgy számolunk, hogy a jelenle gi szolgáltató, 5 éven belül re csökkenhet. A törvény szabályai a víziközmű társaságok vagyoni helyzetét is átrendezhetik. Mi lyen módon érinti a víziközmű vagyont a törvény hatályba lé pése? Ezentúl csak önkormányzati és állami kézben lehet víziközmű vagyon, ami Társasá gunk számára azt jelenti, hogy visszaadjuk az illetékes önkor mányzatnak a beapportált va gyont, majd ezekre az eszkö zökre üzemeltetési szerződést kell kötnünk. A további üze meltetés több módon lehetsé ges: bérleti díjas üzemeltetési formában, koncesszióban vagy vagyonkezeléssel. Jelenleg a törvény előírásainak értelmezé se folyik a Társaságunknál, ala posan mérlegeljük, hogy me lyik megoldást célszerű válasz tanunk. Az eddig elhangzott válto zások komoly anyagi vesztesé get róhatnak a legtöbb szolgál tatóra. A nehéznek ígérkező átállás mellett milyen előnyei származhatnak a víziközmű társaságoknak a bevezetett új szabályokból? Amennyiben minden a ter vek szerint valósul meg, egy hosszú távú, kiegyensúlyozott jogi környezetben tud működni majd a víziközmű szolgáltatás Magyarországon, és ezáltal tel jesül az a 3 alapvető cél mi nőség, biztonság, megfizethe tőség, amit a kormány megje lölt. Rendkívül fontos, hogy hosszú távon lássa a lakosság, hogy a szolgálta tás színvonala folyamatosan emelkedik, érez ze és tudja, hogy az üzembizton ság nagyon ma gas szintű és lé nyeges szem pont, hogy ugyanakkor a szol gáltatást hosszú távon képesek legyenek megfizetni. Ha ezek a célok teljesülnek, akkor ha zánkban egy jól működő vízi közmű struktúra jöhet létre, amelyben a szereplők jól fogják érezni magukat, s mindenki a szakmájára koncentrálhat. A BÁCSVÍZ eddigi fejlesz tései mindig elősegítették a fo gyasztók minél magasabb szin tű kiszolgálását, s az új számlá zási rendszer is ezt a célt szol gálja. Valóban így van. Április 18 án indul az új számlázási rendszerünk, amelyben meg újul a számla formátuma és megváltozik a kintlévőség ke zelése is. Ez az új rendszer egy hatékonyabb folyamatot, ma gasabb szintű ügyfélkiszolgá lást eredményezhet. Bevezet jük az e számlát is, amivel szin tén a hatékonyságot kívánjuk növelni, valamint azon ügyfele ink igényeit igyekszünk kielégí teni, akik szeretnék elektroni kus úton fogadni és küldeni a számláikat. Kézi Autómosó Kecskemét, Külsõ-Szegedi út 1. Telefon: 20/ ; 20/ külsõ mosás, belsõ takarítás, alváz-, motormosás, polír-, kárpit-mosás, autólámpapolírozás Nyitva h-p.: 7-17; sz.:7-14-ig Gálkó Kft. Kecskemét, Czimbalmos u. 17. Kovács Pál villanyszerelő Csarnokok, iroda- és családi házak, társasházak, lakóházak villámvédelme, villanyszerelése, érintésvédelme. DÉMÁSZ-ügyintézés Tel./fax: 76/ , 30/

8 FEBRUÁR SZÉPSÉG EGÉSZSÉG ARM ALPHA OXY SPA Wiener testkezelés Nyirokmasszázs Izomstimulátor Masszázs Alpha Oxy Spa Exkluzív kozmetika: alaptól a luxus kezelésekig AJÁNDÉKUTALVÁNY KAPHATÓ. Egészségpénztárakkal szerzõdve. Bankkártyás fizetési lehetõség. Fogyás feszesedés könnyedén és tartósan. Onnan fogyj, ahonnan szeretnéd... akár 6 kg fogyás, 2-4-cm körméret csökkenés, 1 hónap alatt! Exkluzív környezetben... KOZMETIKA Kecskemét, Szabadság tér 3/A 06-20/ , 06-76/ Nyitva: H P: 8-20 óráig; Thaiföld kincse SPA & Thai Masszázs szalon Legfontosabb az egészség! Jöjjenek el hozzánk, és elvarázsoljuk Önöket az eredeti Thai hangulatban! Kecskemet, Klapka utca 28. Nyitva: mindennap óráig. Bejelentkezés: 06-70/ ; 06-76/ Hagyományos thai masszázs: 1 óra: 4500 Ft 1,5 óra: 6500 Ft Thai olaj masszázs(aromaterápia) 1 óra: 5500 Ft 1,5 óra: 6900 Ft Thai gyógynövényterápiás masszázs: 1 óra: 5500Ft 1,5 óra: 6900 Ft Thai SPA Talp masszázs (reflexológia) 1 óra: 4500 Ft 1,5 óra: 6500 Ft Minden 30 perces masszázs: Ft! A tulajdonos ajánlatai: Thai SPA (ásványi fürdõ, masszázs- és bõrradír kezelés): 1 óra: 7900 Ft 2 óra: Ft Cellulite masszázs: 1 óra: 6000 Ft Bérletárak: 5 alkalmas masszázs bérlet +1 kezelés ajándék: Ft (6 hónapig érvényes) 5 alkalmas cellulite bérlet +1 alkalom ajándék: Ft (6 hónapig érvényes) 8 alkalmas masszázs bérlet +2 kezelés ajándék: Ft (12 hónapig érvényes) Dr. Járomi Péter urológus szakorvos magánrendelése Urológiai fizikális vizsgálat elvégzése Vizelési panaszok kivizsgálása Férfi potenciazavarok kivizsgálása és kezelése Gyermekkori urológiai betegségek szûrése, kezelése Vese, húgyhólyag, illetve végbélen keresztüli (transrectalis) ultrahangvizsgálat Vizeletvizsgálat Prostata-rákszûrés: PSA vizsgálat ujjbegybõl vett vérminta segítségével PCA3 vizsgálat vizeletbõl, mely a PSA-vizsgálatnál érzékenyebb a rák kimutatása tekintetében, erõsen prostata specifikus, csökkenti a szükségtelen biopsiak (prostata mûtéti mintavétel) számát, javítja a diagnosztikát Kecskemét, Irinyi út 22. (Menta Patika épülete) (Rendelési idõ: péntek óra között ) és Lajosmizse, Dózsa Gy. út (Rendelési idõ: Kedd óra között ) Bejelentkezés: 30/ Kérdéseivel bizalommal forduljon hozzánk! Mátyás Király Gyógyszertár Kecskemét, Szabadság tér 1. Tel./fax: 76/ , Tel.: 76/ Nyitva tartás H P.: 7-20; Sz.: 7-20; V.: 7-20 Flower Körömstúdió mûkörömépítés manikûr pedikûr Czira Zsuzsanna Tel.: 70/ Nyitva tartás: bejelentkezés alapján (szombat, vasárnap zárva) Kecskemét, Dobó krt. 8. fszt. 4. (a Mézesbolt mellett)

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 20., kedd 164. szám Ára: 2438, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXLIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö zött a ket tõs

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben