Ahol továbbra sincs lehetetlen Csúcstechnológiával készülõ termékek folyamatos megbízások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ahol továbbra sincs lehetetlen Csúcstechnológiával készülõ termékek folyamatos megbízások"

Átírás

1

2 Ahol továbbra sincs lehetetlen Csúcstechnológiával készülõ termékek folyamatos megbízások A Pintér Műveknél a nehezebb gazdasági helyzet ellenére is rengeteg a munka, mert a gyárnál létesített korszerű, csúcsmo dern, forradalmi technológia, a legkifinomultabb ipari munkák folyamatos végzésére is alkalmassá teszi a céget. A vállalkozást továbbra is a magas precizitás és a piaci kihívásokra való gyors reagálási képesség jellemzi, nem véletlen, hogy az itt készülő termékek iránt a válság dacára sem csökkent a kereslet. A cég életképességét a meglévő megrendelések hosszú távon bizto sítják, hiszen a partnerek igényeit továbbra is kifogástalan szín vonalon, rugalmasan elégítik ki. Pintér József több évtizede köztiszteletnek örvend Kecelen, nemcsak azért, mert sok helyi lakosnak biztosít hosszú távú megélhetést és megbecsüli dolgo zóit, hanem szakmailag és emberileg is példát mutat a jövő ge nerációjának. Pályafutása során rengeteg elismerésben része sült a méltán népszerű gyártulajdonos, aki ma is lelkesen vég zi a munkáját, s energiával telve számolt be jelenlegi megbízá saikról, s tartja magát ahhoz az állásponthoz, hogy aki akar dolgozni, az meg is tud élni a munkájából. A gazdasági válság ten gerén eddig zászlóshajóként előre vitorlázó, egyik leg stabilabban működő magyar vállalkozás a Pintér Művek. Milyen periódusát éli jelen leg a cég, látják e már a partot? A válság hullámai ab ban mutatkoztak meg a cé günknél, hogy magunkhoz mérten nem zártunk kiemel kedő évet, de úgy gondolom, hogy elfogadhatóak az ered ményeink ebben a nehezebb időszakban. Az élet folyama tosan változik, így nekünk is alakulnunk, formálódnunk kell az adott helyzethez. To vábbra is sok feladatunk akad, de ezeket két csoportra osztanám: az egyik a jó munka, a másik a kevésbé jó munka, s a számunkra kedvező "jó" munkákból most kicsit kevesebb érkezik. Any nyi a különbség a korábbiak hoz képest, hogy sokkal több és nehezebb munkát kell el végeznünk, közel ugyanany nyi pénzért. Nagyon fontos nak tartom, hogy nem marad tunk magunkra, mert a hatal mas volumenű megbízásaik kal segítenek bennünket a nagy vállalatok. A Pintér Művek életében az egyik biztos pontot jelenti a Paksi Atomerőmű állandó nagy volumenű megbízása. Számíthatnak e a jövőben is az energetikai céggel történő együttműködésre? Immár 20 év óta készítjük a Paksi Atomerőmű számára a reaktorokat és már nagy gyakorlattal rendelkezünk eb ben a munkában. Korábban terveztünk és gyártottunk atomerőműi berendezéseket a cégnek, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójá nak bővítésében is együttmű ködtünk velük. Örömmel szá molhatok be arról, hogy a kö zelmúltban fejeztük be az atomerőmű számára a leg utóbbi munkát, s kiváló ered ménynek értékelték a megbí zóink az elvégzett feladatun kat, s pozitív irányba halad nak a tárgyalások a jövőbeli együttműködést illetően. Eb ben az évben kezdődik az új munka, remélhetőleg az ed digi kiváló együttműködésre és 20 éves közös múltunkra tekintettel ismételten meg nyerjük a megbízatást. A Siemens megbízásából Európában egyedülálló gáz turbinákat készítenek a gyár ban. Ezeknek a kiváló refe renciáknak köszönhetik az újabb megbízásokat? A jó hírnév és a referen cia munkák hozzák a többi megrendelést. Örülünk an nak, hogy kiemelt beszállítói lettünk a Siemensnek Euró pában csak 2 3 gyár kapja meg ezt a megbízatást az alkatrészeket pedig nagy szé riában évente mintegy darabot készítünk belőle gyártjuk le. Mi nem szalag munkát látunk el, hanem mi nőségi gyártást végzünk a Siemens és az Alstrom részé re. Végtelenül büszkék va gyunk arra, hogy itt Kecelen, képesek vagyunk elkészíteni ezeket a tonnás, 5 6 méter átmérőjű eszközöket. Mivel évtizedek óta építjük a jó hírnevünket, a Pintér Mű vek neve jó referenciát jelent az energetikai iparban is. Európán kívül más konti nensről is érkezik megbízás? Munkánk elismerését je lenti, hogy már Mexikóból vagy Egyiptomból ugyancsak küldtek ide turbinát, amit megmunkáltunk és vissza küldtük a megbízó cég szá mára. A válság ellenére a vi lág fejlődik, nem állt le, több országban a vízi, illetve gőz erőművek építése felgyorsult, s ezekhez rendelnek egyedi gyártású nagyméretű alkatré szeket tőlünk. Továbbra is abból élünk, hogy számunkra nincs lehetetlen. Örülünk an nak, hogy ilyen jellegű mun kát is el tudunk végezni, mert megfelelő, magas színvonalú gépparkkal rendelkezünk hozzá. Igaz, hogy ez nálunk már nem a csoda kategóriájá ba sorolható, hanem normá lis, hétköznapi dolog. Melyek a legfontosabb alapelvek, amik nélkülözhe tetlenek az ekkora volumenű megbízásoknál? Precizitás, a határidő betar tása, minőség, szállítási fegye lem. Ezzel tisztában kell len nie a dolgozóinknak is, mert úgy kell teljesítenünk, hogy mindenki számára maximáli san megfeleljünk. Nemcsak a cég jövője, jó hírneve függ ezen szabályok betartásától, hanem 150 család egziszten ciája ugyancsak ezen múlik, így csak olyan kolléga dolgoz hat nálunk, aki elfogadja és betartja a játékszabályokat.

3 ARM KECSKEMÉT FEBRUÁR 3 Vállalkozóbarát környezet bíznak Kecskemétben az újabb érkezõ cégek a nagy változások időszaka lesz az önkormányzatiság ban, mert az idei az utolsó olyan év, amelyben részben még a ko rábban megszokott gazdálkodás, feladat ellátás zajlik az önkor mányzatoknál, polgármesteri hivataloknál. Természetesen Kecs kemétet is érintik a változások. Néhány feladat átkerül a kor mányhivatalhoz, az oktatási intézmények állami fenntartásban működhetnek tovább. Fontos azonban, miszerint utóbbiaknál az önkormányzat kérheti a további fenntartás jogát az államtól. Le hetőség szerint ragaszkodunk majd az iskoláinkhoz, ugyanúgy, ahogy például kulturális intézmények, művészeti műhelyek esetén is tettük, miután azok fenntartása a megyei önkormányzattól az államhoz került nyilatkozta dr. Zombor Gábor polgármester. Az idei kiemelt feladatunk, hogy felkészüljünk a változá sokra, és tovább folytassuk a beruházás ösztönzést, mun kahelyteremtést. Több olyan megállapodást is kötöttünk, amelyek jelentős fej lődést eredményezhetnek a vá rosban. Néhány új, jelentős cég érkezésének köszönhetően, 2 éven belül hasonló nagyság rendben jönnek létre új mun kahelyek, mint amilyen nagy ságrend az elmúlt négy öt évet jellemezte. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az értékesített in gatlanaink helyett újabbakba fektessünk be. Ezért például az önkormányzat élt az elővásár lási jogával a Balaton utcai, ko rábban munkaügyi központ ként funkcionáló épület kap csán, mivel igen kedvező az in gatlan ár érték aránya. A terület alkalmas lehet akár lakások építésére, közfunkciók ellátásá ra, de telekként is értékesíthető a jövőben. Lényeges az is, hogy Kecske méten modern és megfizethető Hölgyek is vállalkoznak bérlakások legyenek. Éppen ezért most például a Homok bányai lakótelepen egy újabb épület felújítását tervezzük, ahol majd 60 lakás jöhet létre. A bérlakásokra azért van nagy szükségünk, mert egyre több ide települő cég tervezi, hogy közép kelet európai központ ként működjön tovább. Ehhez pedig fejlett infrastruktúra és lakhatási lehetőség szükséges. Ez is alapja annak, hogy egy vállalat néhány éven belül akár a sokszorosára emelje a foglal koztatottak létszámát. Kiemelt terveink között sze repel a Rudolf laktanya felújítá sa is, ott van olyan elképzelés az ötletpályázatok között, ame lyet alkalmasnak találtuk arra, hogy megkezdődjenek az érde mi tárgyalások a terület hasz nosításával kapcsolatban. Zaj lanak a fejlesztési projektek is, idén egyebek között megkez dődnek a Városföld és Kecske mét közötti, mintegy 500 millió forintból megvalósuló kerék párút építési munkálatai. A rendkívül nehéz gazdasá gi helyzet ellenére, optimistán tekintünk a jövőbe, mert a vá rosban nagyon fontos vállal kozói fejlesztések zajlanak, ami azt bizonyítja a számunk ra, hogy bíznak Kecskemét ben az ide érkező cégek, és örömteli, hogy fenn tudtuk tartani ezt a vállalkozóbarát környezetet. Az Európai Bizottságnak is na pi renden volt a kérdés: ha ki akarunk törni, lábalni a vál ságból: szunnyadó energiafor rásként több tehetséges höl gyet kell arra ösztönözni Európaszerte, hogy belépje nek vezetőként a munkaerőpi acra. Mit jelent ez? Gazdasá gunk motorját jelenthetik a Hölgyvezetőink, mert a nők köztudottan a tapasztalatok és a kutatások szerint erősek, szí vósak, teherbíróak. A női vál lalkozókról nehéz adatokat ta lálni, de becslések szerint az összes vállalkozó több mint harminc százaléka nő. Jó tehát támogatni őket vállalkozásuk fenntartásában, beindításában. Jó lenne növelni a működő női vállalkozókra irányuló figyel met, valamint a női vállalko zók számára kedvező környe zetet teremteni. Megyénkben is igen sok kedves hölgy üzlet tulajdonossal tartunk kapcso latot. Most is például decem beri lapszámunkban is több dolgos, szorgalmas Igazgató asszonyt szólaltatunk meg, köztük a nemzetközi vizeken is jó hírnévnek örvendő kis kunfélegyházi Kunplast Karsai Kft. ügyvezető asszonyát: Klá rikát, vagy a világon mindenki által kedvelt Izsáki Házitészta tulajdonosát, Ica nénit. Sike rük titka közös Ők maguk fo galmazták meg: az adott szó igaza, becsület, tisztaság, pon tosság mindenben és szeretet, tisztelet a kollegák és partne rek felé. Ezen az elveket kell követnünk. Női lapigazgató ként magam is kezdettől e felé szeretnék haladni. Tiszteletteljes üdvözlettel: Zimacsek Márta laptulajdonos, ügyvezető

4 FEBRUÁR KECEL TOP 40 ARM Sikeres pályázatok folyamatos fejlõdés A jelenlegi legfontosabb fel adatunk, hogy a képviselő testület elfogadja a város költségvetését. A bizottság eddig is összhangban működ ve, pozitív szemlélettel látta el a munkáját, bízom abban, hogy az idén meghozott dön téseinkkel ugyancsak a tele pülés fejlődését szolgáljuk majd nyilatkozta Haszilló Ferenc polgármester. A tavalyi év legnagyobb volumenű projektje folya mán, átadtuk a közel 200 mil lió forintból felépült új böl csődénket, ahol a beruházás nak köszönhetően 24 férő hellyel bővült az intézmény befogadó képessége. Az idei terveink során pedig az óvo dához szeretnénk pályázati forrás felhasználásával egy új épületrészt hozzá építeni. A 2012 es esztendő egyik leg nagyobb fejlesztésének ígér kezik a településünket Soltvadkerttel összekötő ke rékpárút építése, ahol jelen leg a közbeszerzési eljárás fo lyamatánál tartunk. Nagyon fontos, hogy a szennyvízcsa torna beruházás 3. ütemére megnyertünk az 1 milliárd 250 millió forintos támoga tást, májusig pedig minden bizonnyal megtörténik a pro jektet megvalósító cég kivá lasztása, így még idén meg kezdődhetnek a tényleges munkálatok. Egy másik sike res pályázat során 160 millió forintot nyertünk a külterületi útjaink felújítására. Dinamikus fejlődés kiváló minőségű termékek A Fejes és Társa Kft. a 90 es évek elején kezdte meg működését Kecelen, s a kezdetben még csak néhány főt foglalkozta tó cég, mára a kistérség egyik legnagyobb munkálta tójává vált. Az utóbbi évek ben dinamikusan fejlődött a kft, köszönhetően annak, hogy a tulajdonosok a piaci igényeknek maximálisan megfelelő vállalkozást akar tak kiépíteni. A cég sikeré nek titka talán abban rejlik, hogy magas színvonalon végzett, a szakma iránti alá zattal ötvözött munkával, évtizedek óta kiváló minő ségű termékeket állítanak elő, valamint példamutató módon megbecsülik dolgo zóikat ben óriási beruhá zásba, fejlesztésbe kezdett a cég, annak érdekében, hogy a vágás gyorsaságának növe lésével, a még jobb minőség elérésével, magasabb szin ten elégítse ki a fogyasztók igényeit. A 2010 ben átadott, mintegy 2000 négyzetméteres, az uniós követelmények nek maximálisan meg felelő, legkorszerűbb techni kával felszerelt húsüzemben nemcsak az évente mintegy 125 ezer sertés, szarvasmar ha, valamint juh vágására al kalmas vágóhíd, hanem egy modern feldolgozó üzem is helyet kapott. Az üzemben előállított termékek minő ségben versenyképesek lesz nek az unión belül és kívül gyártott termékekkel egy aránt. A Fejes és Társa Kft. népszerűségét, a kereskede lem egyéb vonala szintén erősíti, ugyanis vegyesbol tot, illetve húsdiszkontot is működtetnek egy helyen, ahol mindenkor friss, minő ségi árut, a termékskála szé les kínálatát találja a vásárló. Fejes és Társa Kft. Vágóhíd Kecel, III. körzet 79. Tel./fax: 0620/ Európai színvonalon végzett, gyors szolgáltatást kínálnak Az egyik legsikeresebben működő keceli vállalkozás, a Benedeczki Bosch Diesel Center mára elérte, hogy európai színvonalú szolgálta tást kínál az ügyfelei számára, akik a precíz, lelkiismeretesen dolgozó partnereik között említik a céget. A vállalkozás bebizonyította azt is, hogy csak a megbízható, becsületes, kitartó munkavégzés vezethet ered ményre, s ennek köszönhetően ta valy 20 százalékkal sikerült növelni a cég forgalmát. Kezdetben gépjármű villamossági szereléssel foglalkoztunk, majd felis merve a piac megnövekedett igényeit, Bosch benzin befecskendező rendsze rek, gépjármű klímák javításával bőví tettük a cég tevékenységi körét, mára pedig a dízeladagolás technika javítása számít a fő profilunknak nyilatkozta Benedeczki Lajos ügyvezető cégtulaj donos. Mostanra eljutottunk arra a szintre, hogy mivel Európában egyedülálló módon 21 dízelpaddal, és hatalmas raktárkészlettel is rendelkezünk az ügyfeleink megvárhatják a javítást. Amennyiben újra kezdeném a pá lyám, ugyanezt az utat járnám be, mert külön örömet jelent, hogy a munkám a hobbim is egyben. Jó döntésnek tartom, hogy mindig bele mertem vágni az is meretlen, új dolgokba, mert később ez alapozta meg a cég eredményességét. Aki felhagy azzal, hogy minden nap jobb legyen, az sohasem lesz jó. (Robert Bosch)

5 ARM KECEL TOP FEBRUÁR 5 A Sipos & Partners Könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó iroda szolgáltatásai: Angyali Érintés Oxigénbár és Teaház Kecel, Császártöltési u. 8/B A helyi kis és középvállalko zások szolgálatában, teljes körű ügyintézéssel állunk rendelkezésére. A Brokernet csoport könyvelését kezde tektől végezzük. A keceli és környékbeli legnagyobb ipar űzési adófizető cégek köny velését látjuk el. A nehéz gaz dasági helyzetre való tekintet tel nem vettünk ki vállalkozá sainkból osztalékot, hanem nyereségünket visszaforgatva a cégbe, munkahelyteremtő intézkedéseket szorgalmaz tunk. Létrehoztuk és működ tetjük többek között Kecelen az Angyali Érintés Oxigénbár és Teaházat, ahol két főt fog lalkoztatunk. További terve ink a lakosság szolgálatában: az Angyali tisztaságú patyolat (mosoda) létrehozása még a 2012 es esztendőben. Sipos&Partners Könyvelő, adótanácsadó és könyvvizsgáló Kft. A Magyar Közbeszerzési Társaság tagja Székhely: Budapest, Király u B. épület (2. emelet 10.) Tel./fax: 78/ ; 30/ Oxigén bár Szolárium Masszázs Különleges teák Kávék Csokoládék Ajándék tárgyak Bejelentkezés: 0630/ Diós -Gumi Kft. Gumiszerelés Futómû-beállítás Felnigörgõzés Akkumulátorok Klímatöltés Olajcsere MTZ-re orosz és Taurus gumiabroncsok széles méretválasztékban raktárról, még a tavalyi áron! Kecel, Császártöltési út 96. Tel.: 78/ A becsület és a szorgalom olyan mint a jó szél, elõre hajtja az embert. Nem csak emberre, de egy pénzintézetre is igaz a fenti állítás. A 100 százalékban magyar tulajdonú Rónasági Takarékszövetkezet immár 53 éve áll a kiskõrösi kistérség és 20 éve Kecskemét lakóinak szolgálatában. Becsülettel, szorgalommal, egyre magasabb szakmai tudással és nem kevés empátiával bíró munkatársai 11 kirendeltségen állnak a 20 ezret meghaladó ügyfelük rendelkezésére. Partnereink a megye egyik legnagyobb takarékszövetkezetévé tettek bennünket. Köszönjük hûségüket! Szolgáltatásaink, termékeink széles körével várjuk nap, mint nap régi és új ügyfeleinket: Bankszámlák, folyószámlák vezetése forintban és devizában, Csoportos beszedések, tartós megbízások kezelése, Lekötött számlabetétek, könyves betétek, betéti okiratok, és SMS szolgáltatások, Elektra házi bank terminál, Nemzetközi bankkártyák, hét készpénzkiadó automata a térségben, Magánszemélyeknek személyi hitelek, lakáshitelek, folyószámla hitel, Vállalkozóknak Széchenyi kártya, Gazdakártya, folyószámla hitel, forgóeszköz és beruházási hitelek, mezõgazdasági és egyéb támogatások elõfinanszírozása, Babakötvény, Biztosítások a Signal Biztosítóval együttmûködésben Zálogházaink biztonságos banki háttérrel 15 éve állnak Ügyfeleink rendelkezésére. Kirendeltségeink: Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. Tf.:78/ Soltszentimre, Szent Imre u.40. Tf.:78/ Csengõd, Dózsa György u.67. Tf.: 78/ Akasztó, Fõ u.29. Tf.: 78/ Tabdi, Vasút u.3. Tf.: 78/ Páhi, Rákóczi u.46/a.tf.: 78/ Kiskõrös, Petõfi tér Tf.: 78/ Kecel, Fõ tér 8. Tf.: 78/ Imrehegy, Kossuth u.11. Tf.: 78/ Kecskemét, Kõhíd u.6. Tf.: 76/ Kecskemét, Horváth Cirill tér 1. Tf.: 76/ Kecel, I. körzet 59. Tel./fax: 78/ , Tel.: 20/ Látogassa honlapunkat is: A Rónasági Takarékszövetkezet helyben, a helyiekkel a helyiekért dolgozik!

6 FEBRUÁR ARM Egy építõ szemlélet Hogyan tud ma egy építőipari cég fejlődni a válság idején? Hogyan le het biztosítani a határidőre történő kifizetéseket? A magyar tulajdono sok által alapított, dunaújvárosi székhelyű ÉPDU FERR Kft óta ak tív szereplője az építőipari életnek. A vállalkozás kezdetben acélszer kezetek gyártásával és helyszíni telepítésével foglalkozott. A megrende lői körének növekvő igényei alapján folyamatosan bővítette szolgálta tásait, és az évek során generálkivitelező vállalkozássá fejlődött. Meg alapítása óta dinamikus növekedés jellemzi a vállalatot. Bevételeit min den évben úgy tudta nyereséggel növelni, hogy 2008 óta szinte minden évben megduplázta az árbevételét. Tóth Szabolcs ügyvezető me sélt nekünk a siker titkairól. A cég működésének három kulcsfontosságú eleme van. Az el ső a tevékenységének folyamatos fejlesztése, a második a megren delői kör megtartása és bővítése. A harmadik pillér, amire a na gyobb cégek java része nem na gyon figyel: a beszállítói, alvállal kozói partnerhálózattal való jó kapcsolat. A kezdetektől nagy hangsúlyt fektetünk a piaci környezetünk feltérképezésére. A beáramló kí nálatból kell megragadnunk a számunkra is előnyös lehetősége ket mondja az ügyvezető. Van egy szolgáltatásunk, me lyet egy finanszírozó bank és egy faktoring cég (az áruszállításból és szolgáltatás nyújtásából származó rövid lejáratú követelések folya matos megvásárlásával és kezelé A transzferár egy olyan elszá molóár, amelyen egy vállalkozás termékeket értékesít vagy szol gáltatást nyújt kapcsolt vagyis vállalatcsoporton belüli vállal kozásoknak. Amennyiben a transzferárat nem piaci alapon határozzák meg, vagyis lényege sen eltér a független felek által alkalmazott szokásos piaci ártól, az adó alapja torzul. Az alkal mazott transzferárak piaci ár voltát dokumentációban kell igazolni. A szokásos piaci árra vonatko zó nyilvántartások elkészítése nem csak a nagyvállalatok, ha nem egy vállalat csoport része sével foglalkozó szervezet a szerk.) közös együttműködésével hoztunk létre. Olyan egyedülálló minősítési rendszer ez, melynek alkalmazásával értékelni tudjuk az üzleti lehetőségek kockázatát. folytatja Tóth úr. Érdekes összeállás: az ÉPDU FERR Kft. építőipari cég, a biztosí tók, bankok a gazdasági élet sze replői, mégis a minősítési terüle ten össze tudják kapcsolni tevé kenységüket, melyből mindannyi an profitálnak. Abból kifolyólag, hogy az ÉPDU FERR Kft. valamennyi part nerét minősíti, a bankok kedvező feltételekkel finanszírozzák a cég projektjeit. Az építőipari piac jelentősen leszűkült, és a körbetartozások is megnehezítik a szereplők életét, de legfőképpen a kisvállalko zásokét. Bár a jelenséget sok he ként működő kisebb tagvállalatra is kötelező lehet. A nyilvántartások elkészítése azonban előnnyel is járhat, mivel egy esetleges vita esetén az Adóhivatalra hárul a bizonyítási kötelezettség, ameny nyiben a nyilvántartással alátá masztott árat megkifogásolná. Az idei év vonatkozásában új fordulatot hozott a szokásos pia ci ár nyilvántartásáról szóló ren delet módosítása, mely az euró pai viszonylatban is szigorúnak mondható hazai dokumentációs szabályozás egyszerűsítését cé lozta. Kedvező fordulat, hogy je lentősen bővült azoknak az ügy leteknek a köre, amelyekre egy lyen körbetartozásként említik, ezek a véleményem szerint lánc tartozások, melyek az esetek többségében kis és közepes vál lalkozásoknál csapódnak le. To vább nehezíti egy kisvállalkozó helyzetét, hogy a dolgozók bérét és az anyagköltségeket is előre kell megfinanszíroznia, miközben az igen hosszú, napos fize tési határidőt sem tartja be sok megrendelő. Társaságunk folya matosan keresi a kedvező finan szírozási lehetőségeket, ezáltal biztosítva a határidőre történő ki fizetéseket. Az ÉPDU FERR Kft. nek nem csak a meglévő tőketartalékai biz tosítják a működéshez szükséges fedezetet, hanem a társaság körül felépített rendszer: a fizetőképes megrendelő, a finanszírozó bank és a biztosító. Az előminősítésnek köszönhe tően nincs olyan kifizetési kocká zat, melyet tovább kellene háríta nunk a partnereinkre. Ezért az al vállalkozóink és beszállítóink kifi zetésének nem feltétele a beruhá zóval történő elszámolásunk. Ez zel jelentősen növeljük a vállalko zói kör stabilitását. A munkafolyamatokat is állan dóan ésszerűsítik, minden pro általán nem kell szokásos piaci nyilvántartást készíteni akár már 2011 re sem. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kedvező szabályok csak meghatározott feltételek teljesülése esetén alkal mazhatók. Azért is szükséges, hogy a vállalkozások körültekin tően járjanak el, mert a dokumen tációs előírásokat megszegőkre kiszabható mulasztási bírság téte lek is jelentősen emelkedtek. A nyilvántartásonként kiszabható bírság ismételt mulasztás esetén akár 8 millió forint is lehet. A transzferárak vizsgálata évek óta kiemelten szerepel a NAV vizsgálati célterületek között, a témakör az ellenőrzések során egyre nagyobb hangsúlyt kap. A zökkenőmentes Adóhatósági el lenőrzés biztosítása érdekében tanácsos minden vállalkozásnak alaposan ismernie és pontosan alkalmaznia a transzferárakra vo natkozó szabályozásokat. jektből levonják a tanulságot, hogy mit lehet még gazdaságo sabban végezni, még kevesebb ráfordítással létrehozni ugyanazt a terméket, de jobb minőségben. Ezzel a vállalkozásban rejlő plusz potenciálokat aknázzák ki. Továbbra is tarthatónak látjuk a társaság fejlődését, de nem ker getünk hiú ábrándokat. Ugyan nem látható a hirtelen piaci fel lendülés, ennek ellenére mi biza kodóak vagyunk ben megnyitották irodá jukat Budapesten is, és idén ter veznek nyitni Kecskeméten, illet ve Sopronban. A cég hamarosan részvénytár sasággá alakul. A társaság jövőbeli elképzelé sei között szerepel, hogy 2013 ig több leányvállalatot indít el a nemzetközi piacokon, többek kö zött Romániában és Lengyelor szágban. Tóth Szabolccsal folytatott be szegetésem során még két olyan gondolat ragadta meg a figyel mem, melyek véleményem szerint elengedhetetlen alapjai egy sike res vállalkozásnak. Mindent előre, semmit sem utólag. A sikerhez idő, türelem és hit kell. Növekvõ bírságok, változó szabályok a vállalati transzferár nyilvántartások területén Általános tapasztalat vállalati gazdasági vezetők körében, hogy ha adózási problémáról esik szó, a legtöbb esetben hamar szóba kerül a transzferár kérdése. Ez nem meglepő, hiszen a Nemzeti Adó és Vám hivatal ellenőrzési gyakorlatában is egyre nagyobb szerepet játszik a dokumentációs kötelezettség ellenőrzése. A transzferár vizsgálatok többsége feltár valamilyen hiányosságot, a kirótt bírságok összege pe dig egyes esetekben a tízmilliós nagyságrendet is elérheti. A BDO Magyarország a leg nagyobb hazai tulajdonú pénzügyi tanácsadással fog lalkozó cég, amely nemzet közi hálózatán keresztül a vi lág 119 országában van jelen. Emellett az első vidéki jelen léttel rendelkező nemzetközi könyvvizsgáló és adótanács adó cég, amelynek szolgálta tási Budapesten kívül a Kecs keméten, Debrecenben, Győrben és Zalaegerszegen működő irodáiban is elérhe tőek. Az itt dolgozó munka társak sikeresen ötvözik a BDO nemzetközi hálózati működéséből eredő előnyö ket a helyi szakmai kapcsola tokkal és piaci ismeretekkel.

7 Minõség, biztonság, megfizethetõség ígéri az új víziközmû törvény Komoly kihívás előtt áll az egyik legsikeresebben működő helyi cég, a BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt., hiszen a közel múltban elfogadott víziközmű törvény nagy volumenű változá sokat idéz majd elő ebben a szférában. A Társaságnál azonban optimistán tekintenek az esztendő elé, mert eddig is maximáli san alkalmazkodtak az új szabályokhoz, s évek óta a Legjobb Munkahelyként funkcionálva látták el a feladatukat. A Társa ság neve mára egyet jelent a minőséggel, megbízhatósággal, a cég stabilitása pedig olyan alapot jelent, amire ezentúl is bizton sággal lehet építeni, mert az a magas színvonal és tettvágy, ami eddig megvolt BÁCSVÍZ életében, továbbra is megmaradt. Kur di Viktor elnök vezérigazgató számolt be a víziközmű törvény életbe lépése után felmerülő változásokról. A BÁCSVÍZ idei esztende jét alapvetően meghatározza az új víziközmű törvény meg születése. Milyen főbb válto zásokat hoz a törvény és mennyiben érinti a Társaság működését? A Parlament 2011 utolsó napjaiban fogadta el a törvényt, ami előreláthatólag sok válto zást fog hozni a cégünk életé ben is, és a komplex felada tok elvégzése miatt nagy kihí vás elé állítja az ezen a terüle ten tevékenykedő szereplőket. A legfontosabb változás, hogy megszűnt az önkormányzatok ármegállapító jogköre, és a tör vény alapján a díjaink csak leg feljebb bruttó 4,2 százalékkal emelkedhetnek 2012 ben az előző évihez képest. További lényeges változás, hogy megszűnik a településen kénti más más tarifa, ezentúl a szolidaritás elve alapján egy adott cég csak egységes vízdíjat és csatornadíjat szám lázhat az ügyfelei részére. Fontos kitétele a törvénynek, hogy néhány éven belül csak az a víziközmű társaság kap hat működési engedélyt, aki rendelkezik 150 ezres felhasz nálási egyenértékkel. A BÁCSVÍZ Zrt. 38 településen mintegy 250 ezer embernek nyújt víziközmű szolgáltatást, s ezen a területen 280 ezer fel használási egyenértékünkkel már most megfelelünk ennek a kritériumnak. A törvény meg jelenésével lekerült egyfajta nyomás a BÁCSVÍZ ről, nincs rajtunk feltétlen növekedési kényszer, hiszen már most telje sítettük az 5 év múlva életbe lé pő szakmai szabályozásokat is. Ennek a szabálynak köszönhe tően, nagy átrendeződés prog nosztizálható a víziközmű pia con, a szakma berkein belül úgy számolunk, hogy a jelenle gi szolgáltató, 5 éven belül re csökkenhet. A törvény szabályai a víziközmű társaságok vagyoni helyzetét is átrendezhetik. Mi lyen módon érinti a víziközmű vagyont a törvény hatályba lé pése? Ezentúl csak önkormányzati és állami kézben lehet víziközmű vagyon, ami Társasá gunk számára azt jelenti, hogy visszaadjuk az illetékes önkor mányzatnak a beapportált va gyont, majd ezekre az eszkö zökre üzemeltetési szerződést kell kötnünk. A további üze meltetés több módon lehetsé ges: bérleti díjas üzemeltetési formában, koncesszióban vagy vagyonkezeléssel. Jelenleg a törvény előírásainak értelmezé se folyik a Társaságunknál, ala posan mérlegeljük, hogy me lyik megoldást célszerű válasz tanunk. Az eddig elhangzott válto zások komoly anyagi vesztesé get róhatnak a legtöbb szolgál tatóra. A nehéznek ígérkező átállás mellett milyen előnyei származhatnak a víziközmű társaságoknak a bevezetett új szabályokból? Amennyiben minden a ter vek szerint valósul meg, egy hosszú távú, kiegyensúlyozott jogi környezetben tud működni majd a víziközmű szolgáltatás Magyarországon, és ezáltal tel jesül az a 3 alapvető cél mi nőség, biztonság, megfizethe tőség, amit a kormány megje lölt. Rendkívül fontos, hogy hosszú távon lássa a lakosság, hogy a szolgálta tás színvonala folyamatosan emelkedik, érez ze és tudja, hogy az üzembizton ság nagyon ma gas szintű és lé nyeges szem pont, hogy ugyanakkor a szol gáltatást hosszú távon képesek legyenek megfizetni. Ha ezek a célok teljesülnek, akkor ha zánkban egy jól működő vízi közmű struktúra jöhet létre, amelyben a szereplők jól fogják érezni magukat, s mindenki a szakmájára koncentrálhat. A BÁCSVÍZ eddigi fejlesz tései mindig elősegítették a fo gyasztók minél magasabb szin tű kiszolgálását, s az új számlá zási rendszer is ezt a célt szol gálja. Valóban így van. Április 18 án indul az új számlázási rendszerünk, amelyben meg újul a számla formátuma és megváltozik a kintlévőség ke zelése is. Ez az új rendszer egy hatékonyabb folyamatot, ma gasabb szintű ügyfélkiszolgá lást eredményezhet. Bevezet jük az e számlát is, amivel szin tén a hatékonyságot kívánjuk növelni, valamint azon ügyfele ink igényeit igyekszünk kielégí teni, akik szeretnék elektroni kus úton fogadni és küldeni a számláikat. Kézi Autómosó Kecskemét, Külsõ-Szegedi út 1. Telefon: 20/ ; 20/ külsõ mosás, belsõ takarítás, alváz-, motormosás, polír-, kárpit-mosás, autólámpapolírozás Nyitva h-p.: 7-17; sz.:7-14-ig Gálkó Kft. Kecskemét, Czimbalmos u. 17. Kovács Pál villanyszerelő Csarnokok, iroda- és családi házak, társasházak, lakóházak villámvédelme, villanyszerelése, érintésvédelme. DÉMÁSZ-ügyintézés Tel./fax: 76/ , 30/

8 FEBRUÁR SZÉPSÉG EGÉSZSÉG ARM ALPHA OXY SPA Wiener testkezelés Nyirokmasszázs Izomstimulátor Masszázs Alpha Oxy Spa Exkluzív kozmetika: alaptól a luxus kezelésekig AJÁNDÉKUTALVÁNY KAPHATÓ. Egészségpénztárakkal szerzõdve. Bankkártyás fizetési lehetõség. Fogyás feszesedés könnyedén és tartósan. Onnan fogyj, ahonnan szeretnéd... akár 6 kg fogyás, 2-4-cm körméret csökkenés, 1 hónap alatt! Exkluzív környezetben... KOZMETIKA Kecskemét, Szabadság tér 3/A 06-20/ , 06-76/ Nyitva: H P: 8-20 óráig; Thaiföld kincse SPA & Thai Masszázs szalon Legfontosabb az egészség! Jöjjenek el hozzánk, és elvarázsoljuk Önöket az eredeti Thai hangulatban! Kecskemet, Klapka utca 28. Nyitva: mindennap óráig. Bejelentkezés: 06-70/ ; 06-76/ Hagyományos thai masszázs: 1 óra: 4500 Ft 1,5 óra: 6500 Ft Thai olaj masszázs(aromaterápia) 1 óra: 5500 Ft 1,5 óra: 6900 Ft Thai gyógynövényterápiás masszázs: 1 óra: 5500Ft 1,5 óra: 6900 Ft Thai SPA Talp masszázs (reflexológia) 1 óra: 4500 Ft 1,5 óra: 6500 Ft Minden 30 perces masszázs: Ft! A tulajdonos ajánlatai: Thai SPA (ásványi fürdõ, masszázs- és bõrradír kezelés): 1 óra: 7900 Ft 2 óra: Ft Cellulite masszázs: 1 óra: 6000 Ft Bérletárak: 5 alkalmas masszázs bérlet +1 kezelés ajándék: Ft (6 hónapig érvényes) 5 alkalmas cellulite bérlet +1 alkalom ajándék: Ft (6 hónapig érvényes) 8 alkalmas masszázs bérlet +2 kezelés ajándék: Ft (12 hónapig érvényes) Dr. Járomi Péter urológus szakorvos magánrendelése Urológiai fizikális vizsgálat elvégzése Vizelési panaszok kivizsgálása Férfi potenciazavarok kivizsgálása és kezelése Gyermekkori urológiai betegségek szûrése, kezelése Vese, húgyhólyag, illetve végbélen keresztüli (transrectalis) ultrahangvizsgálat Vizeletvizsgálat Prostata-rákszûrés: PSA vizsgálat ujjbegybõl vett vérminta segítségével PCA3 vizsgálat vizeletbõl, mely a PSA-vizsgálatnál érzékenyebb a rák kimutatása tekintetében, erõsen prostata specifikus, csökkenti a szükségtelen biopsiak (prostata mûtéti mintavétel) számát, javítja a diagnosztikát Kecskemét, Irinyi út 22. (Menta Patika épülete) (Rendelési idõ: péntek óra között ) és Lajosmizse, Dózsa Gy. út (Rendelési idõ: Kedd óra között ) Bejelentkezés: 30/ Kérdéseivel bizalommal forduljon hozzánk! Mátyás Király Gyógyszertár Kecskemét, Szabadság tér 1. Tel./fax: 76/ , Tel.: 76/ Nyitva tartás H P.: 7-20; Sz.: 7-20; V.: 7-20 Flower Körömstúdió mûkörömépítés manikûr pedikûr Czira Zsuzsanna Tel.: 70/ Nyitva tartás: bejelentkezés alapján (szombat, vasárnap zárva) Kecskemét, Dobó krt. 8. fszt. 4. (a Mézesbolt mellett)

Bagatell étterem: csekélység

Bagatell étterem: csekélység I. évfolyam, 1. szám Kecskemét és térsége közéleti magazinja 2009. november 6 CSEKE PÉTER A szellemi élet központja is legyen a színház! 20 Magánóvodát nyitok! 14 VERSEGI JÁNOS Exkluzív! KTE-Ereco riportok

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. www.abas.hu abas partner: Visimpex Kft. Jubiláló partnereink

abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. www.abas.hu abas partner: Visimpex Kft. Jubiláló partnereink Az InterJNet Kft. szakmai magazinja II. évfolyam. 2. szám - 2014. június abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. abas START ERP Jubiláló partnereink abas

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

Köszöntöm Önt, Tisztelt Olvasó,

Köszöntöm Önt, Tisztelt Olvasó, Borító 2. A tőke szaporodásának közvetlen oka nem a munka, hanem a takarékosság. Való igaz a szorgalmas munka teremti meg a javakat, amelyeket a takarékossággal fel lehet halmozni, de bármennyit is teremtsen

Részletesebben

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG 2011 A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG Hirdetés Let IT be your passion! HIRDETÉS 1 IT Service

Részletesebben

Józsa városrész információs és közéleti havilapja

Józsa városrész információs és közéleti havilapja JÓZSA Józsa városrész információs és közéleti havilapja Március, szeretlek százezer éve Ez volt a címe annak a jótékonysági kulturális estnek, amelyet a józsai református gyülekezet szer vezett március

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám

XVIII. évfolyam 3. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március Petôfi a Nemzeti dalt szavalja Várjuk Önöket március 14-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére a nemzeti

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség 2009. március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a 2009. május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés

Részletesebben

A város egyik legjobb óvodája

A város egyik legjobb óvodája Józsa városrész információs és közéleti havilapja Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda idén egy újabb mérföldkőhöz érkezik. Az intézménybe lépve egy fajta pozitív energiát tapasztal az ide látoga tó. Simon Imréné

Részletesebben

A türelem fürdőt terem

A türelem fürdőt terem A türelem fürdőt terem MÉG MINDIG NEM LETTÜNK SOKKAL TÁJÉKOZOTTABBAK A termálprogram érthetően lázban tartja a várost, és mozgásban minden érintettet, akik részt vesznek, vagy vehetnek a projekt megvalósításában.

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Átadták a Böszörményi úti kerékpárutat

Átadták a Böszörményi úti kerékpárutat JÓZSA Józsa városrész információs és közéleti havilapja Átadták a Böszörményi úti kerékpárutat Október 8-án Kósa Lajos polgármester hivata - losan is átadta azt a 2 kilométeres kerékpárútsza kaszt, mely

Részletesebben

abas magazin www.abas.hu ERP trendek Előrejelzések 2020-ra KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával

abas magazin www.abas.hu ERP trendek Előrejelzések 2020-ra KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával A z I n t e r J N e t K f t. s z a k m a i m a g a z i n j a I I. é v f o ly a m. 4. s z á m - 2 0 1 4. d e c e m b e r abas magazin KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XX. évfolyam 5-6. szám a helyi önkormányzat lapja 2009. december Tartalomból: megemlékezés a maléter kopjafánál Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és boldog Új Esztendőt kívánunk

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

Van-e recept a sikerre? És

Van-e recept a sikerre? És Konkrétumok 80 70 60 50 40 30 20 10 0 27 Magyarországon minden századik embernek van patikakártyája, minden második gyógyszertárban és magán egészségügyi intézményben lehet fizetni patikakártyával, minden

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Szociális. Urnafal. gondoskodás. a temetőben. XXVIII. évfolyam 17. szám 2013. november 15.

Szociális. Urnafal. gondoskodás. a temetőben. XXVIII. évfolyam 17. szám 2013. november 15. Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXVIII. évfolyam 17. szám 2013. november 15. Urnafal a temetőben Szociális gondoskodás Szerencsi

Részletesebben

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu MAGAZIN II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár LAKÁSELADÁSI PRAKTIKÁK Tippek, trükkök, nyitott házak VISSZA AZ ÉDENKERTBE Bali-sziget AKI MEGTALÁLTA ÁLMAI KERTJÉT Kováts Adéllal az otthonról és a színészetrôl

Részletesebben

Ceglédi. Ceglédi KannaBál-on. Anima Sound System (dj set) spéci mûsor a. Ingyenes P A N O R Á M A. 3.oldal. www.kannabal.hu

Ceglédi. Ceglédi KannaBál-on. Anima Sound System (dj set) spéci mûsor a. Ingyenes P A N O R Á M A. 3.oldal. www.kannabal.hu Ingyenes Ceglédi III. évfolyam, 14. szám 2009. július 17. P A N O R Á M A ANNO 2007 Anima Sound System (dj set) spéci mûsor a Ceglédi KannaBál-on 3.oldal www.kannabal.hu EMI minõsített borovi fa nyílászárók

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Dübörögtek a motorok. Mittler István lett az erõmû kommunikációs fõosztályvezetõje

PAKSI HÍRNÖK. Dübörögtek a motorok. Mittler István lett az erõmû kommunikációs fõosztályvezetõje PAKSI HÍRNÖK XIV. ÉVF. 9. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2005. AUGUSZTUS 12. Dübörögtek a motorok Pakson tartották a Nemzetközi Junior Motokrossz Kupa utolsó állomását. Az elõzõ fordulókat Szlovákiában és Csehországban

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XXii. évfolyam 1. szám a helyi önkormányzat lapja 2011. március A nemzet mi vagyunk Kevés ilyen nemzet van, mint a magyar, amelynek 1000 éve küzdenie kell a fennmaradásáért. Bi zo

Részletesebben