Vállalkozási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerződés"

Átírás

1 KÜM/783-10/2012/ Adm. Vállalkzási szerződés amely létrejött egyrészről Magyarrszág Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rakpart 47.; pstai cím: 1394 Budapest, 62. Pf. 423.; képviseli: Misvicz Tibr, helyettes államtitkár) (tvábbiakban: Megrendelő), másrészről a GrlffSft Infrmatikai Zrt. (cím: 6723 Szeged, Felső-Tisza part M. l ház. fszt. 2.; adószám: ; cégjegyzékszám: ; képviseli: Fábián László, prjektigazgató és Walter Krisztián, kereskedelmi igazgató) (tvábbiakban: Vállalkzó), Megrendelő és Vállalkzó együtt a tvábbiakban: Szerződő Felek között az alulírtt helyen és napn az alábbi feltételekkel Előzmények Vállalkzó a "Magyar Aliarnkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRAS) bevezetése, ktatása és támgatása, tvábbi speciá/is Frrás a/rendszerek kialakítása és bevezetése" tárgyában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a tvábbiakban Kbt.) 125. (2) bekezdés b) pntja indíttt hirdetmény nélküli tárgyaláss közbeszerzési eljárásn ajánlatával elnyerte a jelen szerződésben meghatárztt feladatk elvégzésének lehetőségél l. A Szerződés tárgya 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkzó pedig elvállalja az alábbi FORRÁS alrendszerek (standard alrendszerek) bevezetését, a rendszer működésének támgatását, tvábbá a rendszer kezelésének ktatását: a) főkönyvi könyvelés és előirányzati analitika b) pénzügyi és kötelezettség-vállajási analitika c) külfóldi kiküldetési analitika d) tárgyi eszközök analitika e) vnalkóds leltári analitika f) raktári készletek analitika g) érték nélküli munkahelyi készletek analitika 1.2. Vállalkzó vállalja az 1.1. c) pntban meghatárztt külfóldi kiküldetési analitika alrendszerének kiegészítését az alábbi speciális funkciókkal: a) Napidíj pótlék nyilvántartása b) Utazáshz kiadtt biztsítási kártyák nyilvántartása c) Kiküldöttek bruttó és nettó napidíjának kiszámítása és nyilvántartása d) Ideiglenes kiküldetésekhez kapcslódó repülőjegyek nyilvántartása e) Delegációk egyszerűsített nyilvántartása

2 Vállalkzási szerződés 11Magyar Álfamkincstór ált'al elfgadtt int'egrált ügyviteli- pénzügyi rendszer {FORRAS) bevezetése, ktatása és tvábbi Frrás a/rendszerek kialakítása és bevezetése" t r Y.a. t) El nem számlt utazók listája és az el nem számlt utózók felszólító levelének generálása g) Tartós külszlgálatk nyilvántartása h) Tartós külszlgálathz kapcslódó utazási jegyek nyilvántartása i) Tartós külszlgálathz kapcslódó ingószállítás nyilvántartása 1.3. Vállalkzó vállalja, hgy Megrendelő igényeinek megfelelően kifejleszti a FORRÁS rendszer keretében a Gépjármű nyilvántartó alrendszer! Vállalkzó vállalja tvábbá, hgy Megrendelő igényeinek megfelelően kifejleszti a FORRÁS rendszer keretében a Külképviseleti alrendszer! A részletes vállalkzói feladatt a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a közbeszerzési eljárás srán Vállalkzó által a 2/A-2!0. számú mellékletekben meghatárztt vállalásai valamint Vállalkzó február 23. napján kelt végleges ajánlata határzza meg. 2. A teljesítés helye, határideje 2.1. A teljesítés helye: Magyarrszág Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp. 47.) 2.2. A szerződés teljesítésének határideje: A szerződés teljesítésének véghatárideje szeptember 30. A szerződésben meghatárztt feladatkat Vállalkzó jelen szerződés 4.2. pntjában meghatárztt teljesítési részhatáridők betartásával köteles teljesíteni. 3. V állalkazó i díj 3.1. Szerződő Felek megállapdnak abban, hgy Vállalkzót a jelen szerződésben meghatárztt feladatainak hibátlan és hiánytalan teljesítéséért ,- Ft + ÁFA, azaz ötvenkétmillió-kétszázhetvennylcezer-négyszáz frint + ÁFA vállalkzói díj illeti meg a 4. pntban meghatárztt fizetési ütemezés szerint Vállalkzó a 3.1. pntban meghatárztt vállalkzói díjn felül egyéb díj, illetve költség felszámítására nem jgsult. 4. Fizetési feltételek 4.1. Vállalkzó tudmásul veszi, hgy Megrendelő előleget nem fizet, valamint azt, hgy számla kibcsátására kizárólag Megrendelő teljesítésigazlását követően kerülhet sr. Vállalkzó a teljesítésigazlást követően jgsult számlát kiállítani. A kiállíttt számlán szerepelnie kell a Megrendelő nevének és címének, az alábbiak szerint: Megrendelő neve: Magyarrszág Külügyminisztériuma Megrendelő címe: 1027 Budapest, Bem rkp Megrendelő a 3.1. pntban meghatárztt vállalkzói díjat öt részletben az alábbi táblázatban meghatárzttak szerint köteles megfizetni Vállalkzó részére. 2/70 /"-. ( -

3 Vállalkzási szerződés "Magyar Álfarnkincstár által elfgadtt integrált" ügyviteli- pénzügyi rendszer (FORRÁS) ".'!- ::. ::...?..?.-.? _<:!... :'i.. 9.n:?.f!.G_ :S.. ---?.. 9..!..: P t:...!._ " "-?.'..'.!.q" :. f!....!9..'.?..{.?..? Y.? A 3.1. pnt szerinti Feladat/mérföldkő vállalkzói díj %-s Teljesítési határidő megszlása A FORRAS standard alrendszerek bevezetése, a rendszer működésnek támgatása, a rendszer kezelésének ktatása (1.1. pnt) - éles indítás Az 1.1. pntnak megfelelő feladatk zárása A külföldi kiküldetési analitika standard raduljának kiegészítése speciális funkciókkal, (1.2. pnt) a fejlesztések átadása és a prgram éles indítása Az 1.2. pntnak megfelelő feladatk zárása 13 % % A FORRÁS rendszer keretében a Gépjármű nyilvántartó alrendszer belföldi 4% kifejlesztése (1.3. pnt), a fejlesztések külföldi 8% átadása és a prgram éles indítása Az 1.3. pntnak megfelelő feladatk zárása A FORRAS rendszer keretében a Külképviseleti alrendszer kifejlesztése (1.4. pnt), a fejlesztések átadása, és a prgram éles indítása Az 1.4. pntnak megfelelő feladatk zárása % % % a belföldi mdul: a külképviseleti mdul: % % Megrendelő részéről a teljesítésigazláskat a Gazdálkdási és Pénzügyi Fősztály fősztályvezetője vagy az által kijelölt vezető besztású munkatárs jgsult aláírni Az ellenszlgáltatás kitizetésének szabályai a Kbt (3) bekezdésével összhangban a következők: a) A Vállalkzó legkésőbb a teljesítésigazlás kiállítása napjáig köteles nyilatkzni a Megrendelő felé arról, hgy a Vállalkzó, tvábbá - ha ilyet igénybe vesz - alvállalkzója, illetve a Vállalkzó által munkavisznyban vagy egyéb fglalkztatási jgvisznyban nem álló szakemberek egyenként mekkra összegre jgsult(ak) az ellenszlgáltatásból. A Vállalkzó egyidejűleg köteles az alvállalkzókat és a szakembereket felhívni a számláik kiállítására. b) A teljesítési igazlást követően a Vállalkzó azn összegre vnatkzóan jgsult számlát kiállítani és benyújtani Megrendelő felé, amely az általa a szerződés teljesítésébe bevnt alvállalkzókat, illetve a Vállalkzóval munkavisznyban vagy egyéb fglalkztatási jgvisznyban nem álló szakembereket illeti meg. A 3/70

4 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadatt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) b J. ::_ - ---?. - -f:!- _c!: _(L :; tá'?l _Q_q_ :? !.- P. J- -!.: E.r.?f r_?_? :_ - - : c:.!q ( q _C! ::..:..: Y..?_ számláhz csatlni kell a Megrendelő erre jgsult képviselője által aláírt teljesítési igazlás máslatát. A Megrendelő a számla befgadásától számíttt 15 napn belül teljesíti a kifizetést a Vállalkzó Magyarrszági Vlksbank Zrt.-nél vezetett l szám ú bankszámlájára. c) A Vállalkzó köteles a vállalkzói díj fennmaradó részére vnatkzó számlája benyújtása előtt, vagy azzal egyidejüleg a Megrendelő részére benyújtani az alvállalkzó i, illetve a Vállalkzóval munkavisznyban vagy egyéb fglalkztatási jgvisznyban nem álló szakemberek számlái átutalásáról szóló igazlásai máslatai t, vagy - az Art. 361 A. (3) bekezdése szerinti esetben - az alvállalkzó vagy a szakember köztartzást mutató együttes adóigazlásának máslatát. d) A Vállalkzó az ellenszlgáltatás fennmaradó részére vnatkzó számlájáhz csatlni kell a Megrendelő erre jgsult képviselője által aláírt teljesítési igazlás máslatát. e) Amennyiben a Vállalkzó nem nyújtja be a jelen szerződés 4.4. c) pntjában szereplő igazláskat, a Megrendelő az ellenszlgáltatás fennmaradó részét őrzi az igazlás benyújtásáig, vagy addig, amíg a Vállalkzó hitelt érdemlő irattal igazlja, hgy az alvállalkzó vagy szakember nem jgsult a Vállalkzó által az 4.4. b) pntjában bejelentett összegre. f) Amennyiben a Vállalkzó által benyújttt számla a Kbt (3) bekezdés h) pntja alkalmazásával a jelen szerződés 4.4. d) pntja szerint kifizethető - a Megrendelő a számlát a kézhezvételétől számíttt 15 napn belül kiegyenlíti a Vállalkzó Magyarrszági Vlksbank Zrt.-nél vezetett l szám ú bankszámlájára g) A Megrendelő felhívja a Vállalkzó figyeimét arra, hgy jelen szerződés előzményeként leflytattt közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításáhz kapcslódóan megkötött valamennyi szerződés esetében a Vállalkzónak alvállalkzóját (alvállalkzóit) tájékztatnia kell arról, hgy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a tvábbiakban: Art.) 36/A. rendelkezésének hatálya alá esik Megrendelő magára nézve vállalja a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 305. (6) bekezdésében fglaltakat. A Megrendelő által a Vállalkzó rendelkezésére bcsáttt, a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére szóló beszedési megbízást a jelen szerződés 3. szám ú melléklete tartalmazza Megrendelő késedelmes fizetése esetén, Vállalkzó a Ptk. 301/A. (2) bekezdésében meghatárztt kamatra jgsult. 4/70

5 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgdtt integrált iigyviteii-, pénzogyi rendszer (FORRÁS} b ev e z e - :. ".?...f!- _?.E.:!.. ::... '!!.!!!_<?gatás a, t vá bb j s p c_í.' ---é? C? _.. _ctjc - ci_ - r e k kialakít á sa és beveze té se " 5. Vállalkzó jgai, kötelezettségei 5.1. Vállalkzó a jelen szerződésben meghatárztt feladatkat a Megrendelő utasításai alapján, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvnaln köteles a Szerződésben fglaltak szerint elvégezni Vállalkzó köteles a Szerződés teljesítése srán, a teljesítés helyszínén észlelt, a Megrendelő!, i Iletve harmadik személy! fenyegető, baleset és balesetveszély, katasztrófahelyzet vagy egyéb anyagi kár veszélyének elhárítása érdekében megtenni a szükséges elsődleges intézkedéseket Vállalkzó köteles a Megrendelőt minden lyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a feladatk eredményes vagy kellő időben történő elvégzését veszélyezteti vagy gátlja. 6. Megrendelő jgai, kötelezettségei 6.1. Megrendelő a jelen szerződésben meghatárztt feladatk teljesítéséhez szükséges munkaterületet a jelen szerződés hatályba lépésének napján adja át Vállalkzónak, és a teljesítés időtartama alatt biztsítja a szlgáltatás zavartalan teljesítéséhez szükséges munkakörülményeket Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkat a Vállalkzó részére, megfelelő időben biztsitani. 7. Szavatsság, Jótállás 7.1. Vállalkzó kijelenti és szavatlj a, hgy nem létezik semmiféle lyan jgszabály, hatósági előírás, szerződés, nyilatkzat, vagy harmadik személy jga, amely a Megrendelő Szerződés szerinti használati jgát, annak megszerzését, illetve gyakrlását bármilyen módn vagy mértékben krlátzná, kizárná, illetve terhére a Szerződésben fglaltakn túl fizetési kötelezettséget eredményezne Vállalkzó szavatlja, hgy a Szerződés keretében elvégzett feladatk - feltéve, hgy Megrendelő azkat nem módsíttta és megfelelően, az elvárható gazdasági és gndssági követelmények betartása mellett használja - flyamatsan megfelelnek a Vállalkzó által rendelkezésre bcsáttt Műszaki leírásban meghatárztt elvárásknak /70

6 Vá!!a!kzásí szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált Ogyvit'eli- pénzúgyi rendszer (FORRÁS) b.:...:...c? - q "l!". "." f!!.:!._fi!.?...9..:? E9.. -!...: F!::.:!:! f_<?f. -! : "... J.<:.! -.[.q-.c:- :: :. :... :-.!..?X? Vállalkzó a Szerződés keretében elvégzett feladatkra jótállást vállal. Vállalkzó jótállási kötelezettsége a teljesítés (a teljesítésigazlás aláírása) napjától kezdődik és 12 hónapig tart Vállalkzó a jótállás időtartama alatt a Szerzödés keretében végzett munkával kapcslatsan keletkezett összes, írásban bejelentett hiba javítását elvégzi Felek a hiba kijavítása után írásban rögzítik a hiba megállapítható kát, a kijavítás tényét, a prbléma bejelentése óta eltelt időt, illetőleg a hiba elhárítását követően szükséges egyéb intézkedéseket 8. A szerződésszegés és annak következményei 8.1. Egyik fél sem sújtható kártérítéssel vagy a szerződésnek a mulasztás miatti megszűntetésével, ha késedelmes teljesítése vis mair következménye. A jelen pnt értelmezése szempntjából vis mair alatt lyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen szerződés megkötésének időpntjában előre nem láthatóak, és a Szerződő Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfgalmába tartznak. (pl. sztrájk, hábrú vagy frradalm, tűzeset, árvíz, járvány, karantén krlátzásk és szállítási embargó) Szerződő Felek a vis mair tényéről kötelesek a másik felet értesíteni és tájékztatni annak káról és valószínű időtartamáról A szerzödésben fglalt határidők a vis mair időtartamával meghsszabbdnak. Amennyiben a vis mair időtartama meghaladja a 60 naptári napt, bármelyik telnek jgában áll a szerződést aznnali hatállyal felmndani a hátránys jgi következmények nélkül ly módn, hgy erről a másik félnek értesítést küld. Vis mair esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült kárkat, aznban a felmerült, vagy a már teljesített szlgáltatáskkal és ellenszlgáltatáskkal a Szerződő Felek kötelesek elszámlni A Vállalkzó jelen szerződésben fglalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis mair esetét) a Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti: a) késedelmi vagy hibás teljesítés esetén késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér alkalmazható, tvábbá b) meghiúsulás eselén meghiúsulási kötbérigény követelhető; c) kártérítés érvényesítése, d) a szerződés aznnali hatályú felmndása. 6/70 n '' \.'.'

7 Vállalkzási szerződés "Magyar Állarnkincstár ált'l elfgadtt" integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) bev :.:..!...?. at á _ _a -..!!!.?.f!.?.t.9..?.9....? : P..r:: íá l is!:?....?.. - -'.!- " - -.!.9..'... / 9..t'L. :...?... ::_:.. se " tá r gy b a n 8.4. Vállalkzó szerződésszegő magatartásának minősül különösen: a) a Vállalkzó késedelmes teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelen eltelte, b) a Vállalkzó bármely kból előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis mair esetét), c) a Vállalkzó ellen felszámlási-, végelszámlási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált A szerződésnek a 8.4. pntban kifejtettek szerinti megszegése a Megrendelő jgsult a Szerződést aznnali hatállyal [elmndani. Az aznnali hatályú felmndás eselén a Szerződő Felek a már teljesített szlgáltatáskkal és ellenszlgáltatáskkal elszámlni kötelesek Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jgi fenntartás nélküli elfgadása nem értelmezhető jglemndásként azn igényről vagy igényekről, amelyek Megrendelőt a szerzödésszegés jgkövetkezményeként megilletik. A bűncselekménnyel, szándéksan vagy súlys gndatlansággal kztt kárk, tvábbá testi sérülést vagy halált kzó szerződésszegés eselén a felelősség nem krlátzható. 9. Kötbér 9.1. Amennyiben Vállalkzó a Szerződés szerinti feladatait - neki felróható kból - nem szerződésszerűen teljesíti, Megrendelő a jelen pnt szerinti kötbérösszegekre jgsult azzal, hgy a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Amennyiben a Vállalkzó neki felróható k miatt a Szerződésben meghatárztt feladatait a Szerződésben meghatárztt határidőben nem teljesíti, akkra a hibátlan teljesítés megtörténtéig (Teljesítésigazlás aláírásának napjáig), de legfeljebb 20 napig, köteles a Megrendelőnek napi l% kötbért fizetni. A késedelmi kötbér számításának alapja a késedelmes teljesítéssei érintett szlgáltatás nettó ellenértéke Hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér. Ha a Vállalkzó hibásan teljesít, a Megrendelő ugyanlyan mértékű kötbért követelhet, mint a késedelem esetén arra az időre, mely a hibás teljesítéstől a kifgástalan minőségben történő teljesítés ig eltelt Ha a Vállalkzó neki felróható kból részben vagy egészben nem teljesít, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jgsult, melynek alapja a nem teljesítéssei érintett szerződéses rész nettó ellenértéke, mértéke annak 25%-a. 7/70

8 Vállalkzási szerződés "Magyar Áflamkíncstár által elfgadtt integrált iigyviteli-, pénzogyi rendszer (FORRÁS) bev -. " - -"9." -.9..'!_: _q_...:.f- m g?_ " -: (.. E.{9.!!'... E.?.: '!. :.l!.c -!?.. - /.q.'!... : :. - : : " -"!!.-.Y Megrendelőnek jgában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkzói díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával, a Vállalkzó egyidejű értesítése mellett. A késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít. 10. Felek együttműködése, kapcslattartás l 0.1. Felek a Szerzödéssel kapcs lats, egymásnak küldött értesítéseiket írásban (levél, fax, e mail) teszik meg, és a címzettnek az értesítést vissza kell igazlnia. Az értesítésben fglaltak a címzett által történő kézhezvételkr lépnek érvénybe. l 0.2. Felek megállapdnak abban, hgy a Szerződésben fglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint flyamatsan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékztatják egymást a Szerződésben fglaltak teljesítésén kívül minden lyan kérdésről (tény, adat, körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet Felek az egymással való kapcslattartásra a következő személyeket jelölik ki: Megrendelő részéről: Csók Csilla, fősztályvezető-helyettes tel.: 06 (l) fax: 06 (l) Vállalkzó részéről: Fábián László, prjektigazgató tel.: 06 (l) fax: 06 (l) l 0.4. Felek a kapcslattartó személyében történő váltzást haladéktalanul kötelesek közölni egymással. A kapcslattartók személyében bekövetkező váltzás nem eredményezi a Szerződés módsítását. ll. Infrmációk felhasználása ll. l. Felek megállapdnak abban, hgy a Szerződés megkötése és teljesítése srán megismert adatk és infrmációk - ideértve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 53. (l) bekezdése szerinti adótitkt is - üzleti titknak minősülnek. Felek ezen adatkat, tényeket kizárólag a másik fél írásban adtt engedélyével jgsultak nyilvánsságra vagy harmadik személyek tudmására hzni, illetőleg bármely más módn hasznsítani. A titktartási kötelezettség nem terjed ki azn adatkra, amelyek megismerését vagy nyilvánsságra hzatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 8/70 G-{

9 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgdtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) bevezetése,. <? _?:.C:.... ::.....!!I ga :? _(."!?... - /!.... E.?:.C?:..... '!!. -qszerek kíalakitása és bevezetése'' Felek rögzítik, hgy a Szerződés teljesítése srán, annak eredményeként és azzal összefüggésben létrejött adatk felett kizárólag a Megrendelő jgsult rendelkezni. Vállalkzó ezen adatkat kizárólag a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés! és a Megrendelő íráss jóváhagyását követően használhatja fel A Felek alkalmazttai és megbízttjai felé történő infrmációközlésnek bizalmasnak kell lennie, és csak lyan mértékig megengedett, amely a Szerződés teljesítésének szempntjából feltétlenül szükséges A titktartási rendelkezések a Szerződés megszűnése esetén is - az üzleti titk vnatkzásában a Szerződés hatályának megszűnésétől számíttt 3 évig, az adótitk vnatkzásában az erre vnatkzó törvényi szabályzás szerinti ideig - hatályban marad Felek rögzítik, hgy amennyiben Vállalkzó a titktartási kötelezettségét bármely kból megszegi, teljes anyagi kártérítési kötelezettség terheli és Megrendelő jgsult a Szerződést aznnali hatállyal felmndani, aznban - a felmndásra való tekintet nélkül - a Vállalkzó titktartási kötelezettsége az abban rögzített feltételekkel megmarad Vállalkzó tudmásul veszi, hgy a vnatkzó jgszabályk szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a Szerzödést és annak teljesítését ellenőrizhetik, s részükre a jgszabály szerinti infrmáció megadása üzleti titkra hivatkzással nem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkzó köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálatn jelen lenni az ellenőrzés hatéknysága és Megrendelő ez irányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 12. Záró rendelkezések A Szerződés mindennemű módsítása és kiegészítése íráss frmában, a Megrendelő és a Vállalkzó egyetértésével a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) a szerinti esetben a Plgári Törvénykönyv rendelkezései alapján lehetséges Felek rögzítik, hgy esetleges jgvitáikat elsődlegesen békés útn, tárgyalásk útján kívánják rendezni, és csak akkr frdulnak bírósághz, ha a tárgyaláss rendezés nem vezetett eredményre. Felek a Szerződésből eredő valamennyi perben - hatáskörtől fliggően - kikötik a Budai Közpnti Kerületi Bíróság kizárólags illetékességét, illetve hatáskör hiányában a mindenkr hatálys Plgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 9/70

10 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer {FORRÁS) bevezetése, kt atása és támg _ q_ 9.sa"? :J.?. cíá - Frrás a/rendszerek kialakítása és bevezetése" tárgyban A Szerződés értelmezésére és a Szerződésben nem szabályztt kérdésekre vnatkzóan a Magyar Köztársaság hatálys jgszabályai, különösen a Kbt., a Plgári Törvénykönyv (Ptk.) és az egyéb kapcslódó jgszabályk rendelkezései irányadók A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: l. sz. melléklet: Műszaki leírás, amely a következő elemekből áll össze: 1/A. sz. melléklet: december 22. napján megküldött ajánlattételi felhívás és dkumentáció műszaki leírása az 1/B. sz. mellékletben meghatárztt kiegészítésekkel 1/B. sz. melléklet: Tárgyalási jegyzőkönyvek alapján a műszaki leírás kiegészítése 2. sz. melléklet: Kereskedelmi és műszaki ajánlat, amely a következő elemekből áll össze: 2/A. sz. melléklet: Vállalkzó január 26. napján megtarttt tárgyalásn tett vállalása 2/B. sz. melléklet: Vállalkzó február 13. napján kelt módsíttt kereskedelmi és műszaki ajánlata 2/C. sz. melléklet: Vállalkzó február 20. napján adtt válasza 2/D. sz. melléklet: Vállalkzó február 22. napján adtt válasza 2/E. sz. melléklet: Vállalkzó február 23. napján kelt végleges ajánlata 3. sz. melléklet: Felhatalmazó levél aznnali beszedési meghízásra 10/70

11 Vállalkzási szerződés,_magyar Állarnkincstár áhal elfgadtt integrált" iigyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) :.: e t ése,. t _! <;--"!!!.9.f! : E?.. i?.. ---S.P. - '....? ':..?J " - --.:.C. ---!9..?.-.!. -;_q_ "-. ' Y...!:... Felek a Szerződést átlvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5, azaz öt eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá. Budapest, március 1.'>. Misvicz Tibr helyettes-államtitkár Magyarrszág Külügyminiszte képviseletében Budapest, március W Budapest, március?/.) Fábián László prjektigazgató Griff8ft Infrmatikai Zrt. képviseletében Walter Krisztián kereskedelmi igazgató Griff8ft Infrmatikai Zrt. képviseletében Magyarrszág Külügyminisztériuma részéről szakmailag ellenjegyzem: Budapest, :;:, pénzügyileg ellenjegyzem: Budapest, f.:.. jgilag ellenjegyzem: Budapest, r;jj. /.+... Csók Csilla fősztályvezető-helyettes Gazdálkdási és Pénzügyi Fősztály Berkecz Jánsné fősztályvezető Gazdálkdási és Pénzügyi Fősztály Dr. Szigethi Orslya sztályvezető Pályáztatási és Közbeszerzési Osztály 11/70

12 Vállalkzási szerződés,;magyar Allamkíncstár ált'al elfgadtt integróh ügyvit"efi- pénzogyi rendszer (FORRÁS) " " - - _q_:.f!.-. --E- :!!.?._f!.?... :.? --- -f!-- - -!... P. -.!!... C!f!" --9!. - -:: - --!.9..!.?..1..C!:.?.-.. : _f!_' Y.? l. szám ú melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS, AMEL Y A KÖVETKEZŐ ELEMEKBŐL ÁLL ÖSSZE: 12/70

13 Vállalkzási szerződés "Magyar Állarnkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyí rendszer (FORRÁS) _?...:: se, k t q! 9..C: ?.:nf?<?...9..f!.-?..9.!?:..(..:y!..c:!.9.1 is Frr. '! ki l [!_(!: E :..:., t á r gyb a n ll A. szám ú melléklet DECEMBER 22. NAPJÁN MEGKÜLDÖTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍV ÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁSA 13/70

14 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) bev e ze t s,_"?.. - E!.?.?... :: :!}_:! ga tás_ a V /.- f!_ - -{9.. - f?..? '. -0.? :.!. ::- - a_ C? E 9.::? C: E :: Y.? MŰSZAKI LEÍRÁS- IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSOK Beszerzés tárgya Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli- pénzügyi rendszer (FORRÁS) bevezetése, ktatása és támgatására, tvábbi speciális Frrás alrendszerek kialakítása és bevezetése. Beszerzés mennyisége, a beszerzés tárgyának részletezése: a Magyar Államkincstár által használt, illetve elfgadtt, a költségvetési intézmények pénzügyi, gazdálkdási tevékenységeinek közpnti infrmatikai támgatására kifejlesztett integrált rendszerhez, a FORRÁS-hz történő csatlakzás keretében a beszerzés tárgyát képezik: l. Az alábbi standard a/rendszerek bevezetése, ktatása és támgatása: főkönyvi könyvelés és előirányzati analitika pénzügyi és kötelezettség-vállalási analitika külfóldi kiküldetési analitika tárgyi eszközök analitika vnalkóds leltári analitika raktári készletek analitika érték nélküli munkahelyi készletek analitika 2. A FORRÁS ügyviteli rendszer standard külfóldi kiküldelések analitikája alrendszerének kiegészítése az alábbi speciális funkciókkal: 2.1. Az ideiglenes külfóldi kiküldelések nyilvántartása terén az alrendszemek alkalmasnak kell lenni az alábbi flyamatk kezelésére: Napidíj pótlék nyilvántartása Az ideiglenes kiküldelések srán a belső dlgzók biznys feltételek teljesülése eselén jgsulttá válnak napidíj pótlékra. A pótlékt a kinn töltött napk száma alapján a napidíjhz hasnlóan számfejtik, napi összege fix, euróban fizetik ki, és a számfejtett összege havnta nem haladhatja meg a személyenként meghatárztt keretösszeget A keretösszeg havnta kerül megállapításra. A pótlék bruttó összeg, melyből SZJA előleg kerüllevnásra úgy, hgy a kiküldöttek a nettó összeget kapják meg. Utazáshz kiadtt biztsítási kártyák nyilvántartása A külföldi kiküldelések elrendelésekr kötelező a kiküldöttekre biztsítást kötni. A Külügyminisztériumban az utazásk magas száma miatt ezt biztsítási kártyák kiadásával ldják meg. Az előlegek kifizetésekr a kiutazónak kiadják a kártyát, amelyet az utazás elszámlásakr vissza kell adnia. Az alrendszemek alkalmasnak kell lennie az utazó számára kiadtt kártyák nyilvántartására, valamint annak nyilvántartására, hgy az utazó a kártyát az utazás végén visszaszlgáltatta-e. A kártyák az igénybe vehető szlgáltatásk alapján különbömek, ezüst és arany kártya létezik. 14/70 C-

15 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyí rendszer (FORRÁS) zet é se, ktat ása_ "!!: _ft_q" 9.:? :: vá bb i p_ :" íá l is F rr ó -.C!!. - - : - -C - --!.<:.!?...( _q:'> a és_ be_ s e " t á r gy_ A magas besztás ú és skat utazó munkatársak állandó kártyával rendelkeznek. Az utazásnkénti nyilvántartás mellett szükség van a pillanatnyilag kiadtt kártyák kimutatására. Belső és külsős dlgzók bruttó és nettó napi díjainak kiszámítása és nyilvántartása A napidíj minden kiküldött számára egységes napi összeg (jelenleg 40 EUR), ami SZJAköteles. A kiküldöttek részére nem a teljes bruttó napidíjat flyósítják, hanem az SZJAelöleggel csökkentett összeget. Az SZJA-levnás külsös és belsös dlgzók esetében eltér. Az alrendszemek alkalmasnak kell lennie a külsös és belsös napidíjak kalkulációjára és nyilvántartására. Ideiglenes kiküldetésekbez kapcslódó repülőjegyek nyilvántartása A ki utazáskhz kapcslódóan a nyilvántartás pénzügyi kapcslat nélkül tartalmazza az igénybevett repülöjegyeket és azk következő adatait: célrszág, várs, a kiállító légitársaság vagy utazási irda nevét, jegy számát, az indulási és érkezési adatkat és a repülöjegy sztályát és költségét, valamint pcinálisan ajáratszámt, számla dátumát, számla srszámát és kiállítóját A repülőjegyek számláinak és a kapcslódó kötelezettségvállalásk rögzítése külön a pénzügy mdulban történik. A repülöjegyekről utazási irdánkénti kimutatás készül. Delegációk egyszerűsitett nyilvántartása A nagybb delegációk (általában államfői és krmányfői delegációk) esetében az előleg felvételét és az elszámlást egy fö Ugyintéző végzi, aki az utazásn nem vesz részt. A napidíj és a dlgi költségek előlegfelvétele, előleg visszavétele és költségkiadása egyegy pénztárbiznylatn történik, melynek mellékjete a delegációs lista, amelyen a kiutazók aláírásukkal igazlják a napidíjak átvételét. El nem számlt utazók listája és el nem számlt utazók felszólftó levele Az alrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hgy az el nem számlt utazók listáját adtt időpntra lehessen lekérdezni, melyen szükséges a felvett elölegek devizanemenkénti megjelenítése. Az el nem számlt utakról a kiutazóknak felszólítólevelet küldenek abban az esetben, ha az elszámlás határideje lejárt. A határidő jelenleg 1 O nap, de a lista indításakr beadható a nap száma. A határidő akkr tekinthető lejártnak, ha egy úttal a hazaérkezési követő l O napn belül nem száml el, kivéve, ha ezen idöintervallumn belül újra utaztt. Ha az utazásk közölt nem telt el 1 O nap, akkr az utlsó útról való hazaérkezéstől számítjuk az elszámlási határidő!. 15/70

16 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkíncst6r áll'l elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer {FORRÁS) - - yezeté_...?. E:!.! :-.. - :!2':!..?.- 9.: E?.. -9.!..: P..:.:!.9.J!... E.!..C -..C!J!...'2?.. :!... --! Í.!.q :....:..:-. : - - :..!. -.Y..?.. - Az alrendszernek alkalmasnak kell lennie a felszólító levelek generálására, amelyben fel kell tüntetni az utasításról az utaztató fősztály!, mivel külsős személy esetén az adtt szervezeti egység számára küldik ki a felszólító levelet A tartós külszlgálatk nyilvántartása terén az alrendszernek alkalmasnak kell lenni az alábbi flyamatk kezelésére: Tartós külszlgálatk nyilvántartása Az alrendszernek lehetőséget kell biztsítani a tartós külszlgálatk nyilvántartására, melynek nyilvántartandó alapadatai a következők: kiküldött, állmáshely, külszlgálat kezdetének dátuma, külszlgálat vége, vele utazó hzzátartzók és rknsági fkuk, engedélyező ügyirat száma. Tartós külszlgálathz kapcslódó utazási jegyek nyilvántartása Pénzügyi kapcslat nélkül tartalmazza a tartós külszlgálatra kiküldött és családtagjai hazautazásainak alapadatait. A tartós külszlgálat srán a kiküldött és a vele utazó családtagk évente egy rendes hazautazásra jgsultak, tvábbá jgsultak lehetnek rendkívüli hazautazásra is. A hazautazás adatainak és költségeinek nyilvántartására szlgál a funkció. A nyilvántartás az adtt külszlgálathz kapcslódóan tartalmazza az igénybevevő nevét és adatait, a köztekedési eszközt, az utazás idejét, visznylatát, és a felmerül t költségeket A funkció nem rendelkezik pénzügyi kapcslattal. Tartós külszlgálathz kapcslódó ingóságszállítás nyilvántartása A külszlgálatra kihelyezésre kerülő kiküldöttek költözködési ingóságainak szállítási költségeinek kalkulációjára és a ténylegesen felmerül! költségek nyilvántartására szlgál a funkció. A kiküldöttek az ingóságaik kiszállítására az alábbi lehetőségek közül választhatnak, amelyet a FO RRÁ S-ban nyilván kell tartani: átalánydíjas költségtérítés, KÜM saját járműveivel és munkatársaival történő szállítás ("KÜM általi"), KÜM megrendelése alapján történő szállítás, egy biznys szállítóval a megadtt súly- és költséghatárig ("KÜM számla"). Ekkr a KÜM rendeli meg a szállítást, a számla kiegyenlítése átutalással történik. A kiküldött saját megrendelése és a hztt számla alapján a kiküldött költségeit a KÜM megtériti egy biznys összeghatárig ( " számla"). 3. A FORRÁS ügyviteli rendszer keretében kifejlesztésre kerülő Gépjármű nyilvántartó alrendszernek megvásárlása és bevezetése. 16/70