J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 23-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme 3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. Jelen vannak: 7 képviselő-testületi tag: Dávid István polgármester Tóth Zoltán alpolgármester Üveges Gergely képviselő Bukovenszki Józsefné képviselő Andók Veronika képviselő Fignár Gergő képviselő Lénárt Imre képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Távol maradt: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző Csiklya András RNÖ elnöke - - jegyzőkönyvvezető: Száz Alexandra ügyintéző Dávid István polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. Bukovenszki Józsefné képviselő javasolta, hogy a jegyző írásbeli kezdeményezésének megfelelően, az indítványok, javaslatok között tárgyalja a képviselő-testület a szolgálati lakás felújításának ügyét. A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D :

2 Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás Javaslat az önkormányzat évek közötti Gazdasági Programjára. A évben pályázati úton elnyert forrásokból megvalósításra került beruházások elszámolása. Beszámoló a évi Start-munkaprogram végrehajtásáról évben a településen a startmunka keretében megvalósult beruházások, felújítások, a költségek elszámolása; évben az önkormányzat tulajdonában lévő autó, mezőgazdasági gépek, munkagépek éves fenntartási költségeinek kimutatása; évben a startmunka keretében foglalkoztatottak üzembalesetet szenvedők kimutatása, a balesetet okozók kivizsgálása; évben a közbeszerzési pályázatok, az azok alapján kötött szerződések ismertetése; évben a start-munkaprogramból beszerzett szerszámok nyilvántartásának ismertetése, az eszközök mennyiségi- és értékszerinti bemutatásával Az önkormányzat ellen évben tett feljelentések kivizsgálási eredményének ismertetése évi ellenőrzési jelentés 8. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére 9. Indítványok, javaslatok: 9.1. Szakember elhelyezésére szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításának ügye. Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Előterjesztés módja írásban írásban írásban írásban írásban írásban írásban írásban szóban I. N A P I R E N D Tárgy: Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy évben az önkormányzatnak 3,5 millió forintot kellett volna átadnia Kazincbarcikának, amire nem került sor évben pénzmaradvány is

3 keletkezet év februárjában átadására került a működés megőrzésére megkapott 3,6 millió forint. A végelszámolás úgy jött ki, hogy az önkormányzatnak még is visszajár 3,5 millió forint. Dávid István polgármester elmondta, hogy ezt az elszámolást a GESZ állította össze. Elmondta, hogy Bukovenszki Józsefné képviselő valamit összekevert, mert csak most évben került pénz átadására a sor évben 3,9 millió forintot kellet volna fizetni, év végén ÖNHIKIben meg is lett rá igényelve a támogatás, a probléma az volt ezzel, hogy pluszban 1,2 millió forint maradt meg az óvodai elszámolásból. Az anyagban benne is van, hogy nem történt eddig még pénz átadás, csak év februárjában, melyet vissza is fognak majd utalni az önkormányzat részére, mivel nem volt többletkiadása az óvodának. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ha nem lett volna átutalva a támogatás, akkor most még fizetni kellene Ft-ot Kazincbarcika város részére. Hosszú évek tendenciájában erre eddig nem került sor az elszámolások eredményeképpen évig az óvoda és az iskola az önkormányzati finanszírozásban Kazincbarcika felé együttesen került kezelésre, az elszámolások a két intézmény vonatkozásában realizálódtak. Az idei év még érdekesebb lesz majd, ha ez a tendencia így fog folytatódni. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 4 3 / ( I V ) H A T Á R O Z A T Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás eredményeképpen a Szuhakálló község Önkormányzatát megillető E Ft összeg visszautalását kezdeményezi Kazincbarcika város önkormányzata részéről. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő előző évekhez képest, miért. kérdezte, hogy a 10. melléknél az állományi érték kevesebb az Kérdezte továbbá, hogy a költségvetési évben esedékes követelések működési bevétel csökkenése miből adódott.

4 Elmondta, hogy a betervezett költségvetés figyelembe vételével végezte a képviselő-testület a munkáját. Reméli idén se lesz másképp. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, a gépeknek, eszközöknek van egyfajta amortizációs értékcsökkenése. Az informatikai eszközök között vannak olyanok, amik fél év alatt elveszítik az értéküket. Könyvviteli szempontból az új gépek beszerzését is figyelembe véve, az értékcsökkentéssel került megállapításra az állományi érték. Elmondta, hogy a követelések csökkenése a behajtásoktól függ. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában az önkormányzat évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének teljesülését E Ft bevétellel ebből: hagyja jóvá. - állami támogatás működési E Ft - működésre átvett pénzeszköz E Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel E Ft - közhatalmi bevételek E Ft - intézményi működési bevétel E Ft évi pénzmaradvány E Ft - ÁH-on belüli megelőlegezés E Ft (2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének teljesülését E Ft kiadással ebből:

5 - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelő járulékok E Ft - dologi, működési kiadás E Ft - pénzeszközátadás működési céllal E Ft - támogatások és egyéb juttatások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft - intézményfinanszírozás E Ft hagyja jóvá. (3) A évi alaptevékenységek költségvetési maradványa: E Ft. (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai az ÉMOP-3.2.1/D azonosítószámú támogatás Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program projektek bevételét és kiadását tartalmazzák, E Ft összeggel. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett. (10) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett. (11) Az önkormányzat által az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. (12) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (16) Az Önkormányzat évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

6 III. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése 3. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének teljesülését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - működési célú pénzeszközátadás 43 E Ft - felhalmozási kiadások E Ft (4)A költségvetés évi számlamaradványa E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt. (5) A Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 10. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. IV. f e j e z e t Záró rendelkezések 3. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit év költségvetésére kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendeletét. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évek közötti Gazdasági Programjára. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

7 Üveges Gergely képviselő kérdezte, a játszótér állagmegőrzését is fel lehetne-e venni. Gondol itt arra is, hogy lehetne-e az, hogy a játszóteret elkerítsék, hogy egyfajta nyitvatartási rendben korlátozva legyen az ott tartózkodás. Dávid István polgármester elmondta, hogy erről már volt szó, hiszen sokszor nem rendeltetésnek megfelelően van a játszótér használva a lakosság részéről. Jelenleg kb. 25 darab kerítéselem már elkészült hozzá. Az oszloppal van egy kis gond, mert eddig fából volt a zsalu hozzá, de az nem jó, mert szétszakad, vagy a beton eltörik a kivételnél. Szeretné valahogyan megoldani, hogy fémből legyen a zsalu elkészítve az oszlop kiöntéséhez. 2,5 m oszlopok kellenének, és nem tudja hogyan és kivel lehetne ezt elkészítetni. Kéri a képviselőket, ha tudnának valamilyen megoldást, akkor szóljanak. A bakancsból illetve a virágpalántákból is fog megmaradni némi összeg, amit a zsalu elkészítésére szeretne majd fordítani. Amennyiben a kerítés meglenne a játszótér körül, akkor lehetne egyfajta nyitvatartásiidőt kiírni. Így már a polgárőrök is fel tudnának lépni az este ott randalírozókkal szemben. Folyamatban van ennek a rendezése. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy el kellene gondolkodni azon, hogyan lehetne az önkormányzat bevételét növelni a lakosság terhelése nélkül, ami szabályos és hivatalos is. Hiányzik a költségvetésből az a pénz, amit eddig a lakosok Ft/ év kommunális adóként befizettek. A lakosság már megszokta az évek alatt ezt az összeget, nem kellett volna ezt Ftra csökkenteni. Elmondta, hogy az 5 éves anyagot jónak tartja, de rangsorolni kell a dolgokat, mire van pénz. Köszönte szépen az összeállított anyagot, jó hogy van ki odafigyel a dolgokra és ezt össze is állítja a testület részére. Elmondta, hogy a játszótér karbantartásával kapcsolatosan a balesetvédelmi vizsgálatot évente kétszer meg kellene csinálni. Kérdezte, hogy ezen a játszótéren megtörtént-e ez a vizsgálat mióta elkészült. Tudomása szerint ezért fizetni is kell. Dávid István polgármester elmondta, hogy utána fog nézni, de szerinte biztosan el volt végezve, mivel már ellenőrzése is volt a játszótérnek. Kb. két hete megtörtént a játszótér festése illetve a hiányzó faelemek pótlása, amik sajnos évente szükségesek is. A közterületen lévő kukák illetve buszmegállók is folyamatos karbantartásra, javítására szorulnak. Elmondta, hogy tudomása szerint most is volt valami Mert Kiss Andris karbantartónak a játékokra gombokat kellett felszerelni. Dávid István polgármester elmondta, hogy tegnapi nap folyamán a Kazincbarcikai Járási Hivatal szervezésében a szociális szövetkezetekről tartottak tájékoztatót. A Starmunka-program egy tovább fejlesztett változata lenne a szociális szövetkezet. Véleménye szerint nem biztos, hogy ebben kellene gondolkodni, mert nem életképes az egész. Beszélt ott egy Laczó Gyula nevű alezredessel, aki a Belügyminisztériumban dolgozik és elmondta neki, hogy van egy állásfoglalás államtitkári szintről, miszerint a startmunkában megtermelt többlet javakat, mint önkormányzat nem értékesítheti. Erre ő azt válaszolta, hogy ez már megváltozott, és küldjük el neki ezzel kapcsolatosan mindent anyagot. Amire ő megküldi azt az állásfoglalás, hogy a Startmunka-programban, azon belül is a mezőgazdasági programban megtermelt többlet javakat az önkormányzat értékesítheti. Elmondta, hogy mivel az uborkatermesztés nem működik, úgy, hogy cégen keresztül, ezért most a mezőgazdasági programon belül megpróbálják ezt megvalósítani. Elmondta, hogy esetleg akkor az uborka termesztéséből lehetne plusz bevételt szerezni az önkormányzatnak. A lakosságra plusz adókat kivetni nem lehet, mert így is megvan terhelve. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a mezőgazdasági programban megtermelt többlet javakat idáig is lehetet értékesíteni, az erről szóló állásfoglalást, szakmai tájékoztatót a Munkaügyi Központ még 2013-ban megküldte az önkormányzatok részére. A probléma a többi programon előállított termékeknél, pl. a betonelemek értékesítésénél adódott, ahol elviekben nem is képződhet felesleg.

8 A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 44/2015.(IV.23.) Határozat Az Önkormányzat évek közötti Gazdasági Programjáról Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete, az önkormányzati ciklus idejére, a közötti évekre szóló Gazdasági Programját, a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző, képviselő-testület Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: A évben pályázati úton elnyert forrásokból megvalósításra került beruházások elszámolása. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy kíváncsi lenne a többi képviselőtársának is a véleményére is ezekben a dolgokban, mert lehet, ők jobban értenek ezekhez a dolgokhoz, mint ő. Le van írva minden és lehet látni mennyi pénz lett kifizetve egy-egy cég részére is addig, amíg elkészül az a pályázat megírása A közreműködői költségeket nagyon soknak tartja, nem érti, hogyan lehet ennyi pénz elkérni ennyi munkáért. Dávid István polgármester elmondta, hogy ezek a dolgok már többször is át lettek beszélve. Ez lehet, hogy kicsit irritáló dolog, de ez a pályázatban benne vannak, így állítják össze azokat. Ezzel túl ezzel sok mindent nem lehet kezdeni, de az a jó, hogy ez az összeg nem közvetlenül az önkormányzatot terheli, mert ez a pályázatból levonható összeg. A pályázat mértékéhez vannak viszonyítva a különböző munkák árai. Így lehet kevés munkával pénz keresni. Lénárt Imre képviselő elmondta, hogy ez állami szinten van így, ezek sajnos az önkormányzattól független dolgok. Erre szokták mondani, hogy vastagan fog a tolluk, mert a pályázat elbírja. Papíron jól mutat, hogy mennyi pénz lett nyerve a pályázaton, de mire ezt forintosítják csak kb. a fele lesz belőle. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

9 4 5 / ( I V ) Ha t á r o za t A é vb en p á l y á z at i f o r r ás ok b ó l m e gv a ló s ít ott b e ru h á zá so k e ls z á m ol ás á r ól. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évben pályázati forrásokból megvalósított beruházások részletes pénzügyi elszámolását elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Beszámoló a évi Start-munkaprogram végrehajtásáról. Előterjesztő: Dávid István polgármester évben a településen a startmunka keretében megvalósult beruházások, felújítások, a költségek elszámolása; évben az önkormányzat tulajdonában lévő autó, mezőgazdasági gépek, munkagépek éves fenntartási költségeinek kimutatása; évben a startmunka keretében foglalkoztatottak üzembalesetet szenvedők kimutatása, a balesetet okozók kivizsgálása; évben a közbeszerzési pályázatok, az azok alapján kötött szerződések ismertetése évben a start-munkaprogramból beszerzett szerszámok nyilvántartásának ismertetése, az eszközök mennyiségi- és értékszerinti bemutatásával. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Üveges Gergely képviselő kérdezte, hogy évben munkahelyi balesett történt-e vagy sem. Kérdezte, hogy a Startmunka-programban vásárolt eszközöknél a védő- illetve munkavédelmi kesztyű között mi a különbség, mert árban nagyon nagy az eltérés. A védőkesztyű 508 Ft/pár, a munkavédelmi kesztyű pedig 2540 Ft/ pár jött ki, ha visszaosztotta az összegeket. A különböző projektekben ugyanazon kesztyűk beszerzési ára tér el egymástól jelentősen, a múcsonyi Barkácsboltban megvalósult vásárlások esetében. Kérdezte továbbá, hogy a kútfúrás hol valósult meg helyileg. Elmondta, hogy az elektródák beszerzési értékét tartja kicsit még soknak. Dávid István polgármester elmondta, hogy ezek a évi tényadatok. Elmondta, hogy vannak úgymond speciális munkavédelmi eszközök ill. kesztyűk, amik drágábbak. Pl. a fűkaszával illetve az aprítékkal dolgozóknak speciális felszerelései vannak. Ezek árajánlatok alapján lettek megkérve, amiket számlával igazoltak. Utána fog nézni és tájékoztatja a képviselőket ezzel kapcsolatosan. Elmondta, hogy az óvoda kertjében valósult meg a kútfúrás, amivel tudják locsolni az elültetett palántákat. Későbbiekben pedig az uborkánál a csöpögtető rendszert illetve a salakos pálya locsolását is ezzel szeretnék megoldani.

10 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy munkahelyi balesettnek az minősül, amiről munkahelyi baleseti jegyzőkönyv készül évben így munkahelyi baleset nem történt. A napirendi pontokat a képviselő-testület határozta meg ebben a formában a 2015.évi munkaterv elfogadása során, a napirendi pont ezen alpontja így értelmét veszti. Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő beszerzési tételek és értékek, mind a számlák és a Munkaügyi Központnak leadott elszámolások alapján kerültek feltüntetésre, azokkal megegyeznek. Bukovenszki Józsefné képviselő akác ültetve. kérdezte, hogy miért lett 2014-ben megint db fehér Elmondta, hogy a 486 tő palánta árát is sokkalja, darabonként Ft-os beszerzési ár, több mint túlzó. Valamint már többször is említette, hogy a miért nem a környező vállalkozásokból szerzik be a startmunkához szükséges dolgokat, hiszen úgy még a szállítási költséggel is számolni kell. Kérdezte, hogy a járművek fenntartása költségei és a javítási költségek miért olyan magasak, hiszen újonnan beszerzett gépekről, eszközökről van szó. Nem hiszi el, hogy azokat az embereket, akik a gépekkel dolgoznak nem lehet felelőségre vonni. El kell mondani nekik, ha bármilyen kárt csinálnak a fizetésükből le lesz vonva, hátha észbe kapnának és odafigyelnek majd a munkaeszközökre. Dávid István polgármester elmondta, hogy a fehér akác pótolva lett tavaly. Energia fűz telepítését szerette volna, de erre a területre előírták, hogy fehér akácot kell telepíteni e. Az akácnak elvileg három éves korára letermelhetőnek kellene lennie, de abból nem lesz semmi. Véleménye szerint ez a föld nem jó a fehér akácnak. Elmondta, hogy a virágpalánták árában benne van 17 darab szelídgesztenye fa ára is, amelyek szállítását a saját autójával oldotta meg, ami így nem került semmibe az önkormányzatnak. Már többször is elmondta, az emberek hozzáállása a gépekhez nem megfelelő, de ettől függetlenül is a gépeket, eszközöket karban kell tartani, és ez mind pénzbe kerül. Nem tud az emberekkel mit kezdeni, ha felelősségre akarja vonni őket, inkább felmondanak. Addig nincs ezzel se baj, míg a gépek, eszközök üzemeltetését, fenntartását támogatják a Startmunka-programon belül, a gond akkor lesz, mikor az is megszűnik, akkor ezek a gépek állni fognak. Utána fog nézni, hogy az önkormányzatnak közvetlenül lehet-e külföldről vásárolni gépeket, eszközöket, alkatrészeket, mert úgy az is sokkal olcsóbb lenne. Andók Veronika képviselő elmondta, hogy most olvasott egy tanulmány, amiben le van írva, hogy az akác a várakozásoknak nem megfelelő, mert ebben a formában nem nő mivel egymásnak árnyékolnak. Elmondta, hogy a környéken azért nem árulják a szelídgesztenyét, mert itt nem marad meg. A virágtövek ára pedig valóban többszöröse a normál piaci árnak, Ft-ért darabonként. Lénárt Imre képviselő elmondta, hogy évi beszerzéseken már túl vannak, ezek a tények, de javasolta, hogy a jövőben a gépek, eszközök beszerzésénél nem kellene a megszokott vállalkozókhoz ragaszkodni, mert akár egy internetes (web-es) vásárlással sokkal többet lehetne spórolni, és kiszállítatásuk sem drága, párszáz forint. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatokat hozta:

11 4 6 / ( I V ) Ha t á r o za t A é v i S t a rt - m u n k ap ro g r a m k e r e t éb en m e g v al ós u l t b e s ze r z é s e k, b e r u h á z á so k e l s z á m ol ás á ró l. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások részletes pénzügyi elszámolását elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 4 7 / ( I V ) Ha t á r o za t A z ön k o r m án y z at i t u la jd on b a n l é v ő já r mű v ek, g ép e k é v i f e n n t a r t á si k ö lt s é gi n ek e l s z á m ol ás á ró l. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek évi fenntartási költséginek részletes pénzügyi elszámolását elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat ellen évben tett feljelentések kivizsgálási eredményének ismertetése. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Üveges Gergely képviselő kérdezte, hogy a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatosan megkeresésre került a Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.A.Z. Megyei Igazgatóság, ezzel mi a helyzet, mert nem érkezett visszajelzés, és kíván-e ezzel a lakossági felvetéssel az önkormányzat foglalkozni. Dávid István polgármester elmondta, hogy lakossági bejelentés született 2014 nyarán a Bajcsy- Zsilinszky úton a járda melletti vízelvezetés kapcsán. Nem tud elszivárogni, lefolyni a csapadékvíz, így sérülnek az útmenti házak, a járdán épp haladók ruházata. Kijöttek a Közúttól és tőle kérdezték hogy mi lenne a megoldása ennek a helyzetnek. Ő akkor elmondta, hogy ő nem szakember, ezért mondják, meg ők mit lehet ezzel kapcsolatban tenni. Télen a buszmegállóval kapcsolatosan szintén kint volt a Közútkezelő Zrt.-től két szakember, akiknek szintén említést tett a vízelvezetéssel kapcsolatos problémáról, azt ígérték utána fognak nézni. Eddig még nem történt semmi visszajelzés. A kivitelezés során is elmondta, hogy, hogyan lehet úgy egy járdát megtervezni, hogy a padkát lebetonozzák. Sok mindenhez kell érteni-e egy embernek, de a szakemberek azért vannak és azért fizetik őket, hogy megoldják a problémákat amelyek esetlegesen felmerülnek. Elmondta, hogy a lakossági bejelentés tartalmát nem ismeri, azt nem látta. Elmondta, hogy a feljelentések közül, hiányolja a játszótér ügyét.

12 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ez az egyetlen lakossági bejelentés, amit az önkormányzat résére is megküldtek a múlt év során. Az előterjesztés készítése közben találkozott vele, a polgármesterre iktatott iratok között. Elmondta, hogy a játszótérről megszületett a kormány határozat, melyben felsorolásra került valamennyi érintett település összegszerűen, amelyek külön pályázatai eljárás nélkül, a rendkívüli önkormányzati támogatás keret terhére megkapják az MVH felé visszafizetendő összeget. A játszótér kérdésében nem lakossági bejelentés alapján indult vizsgálat. Adók Veronika képviselő elmondta, hogy az interneten ő is látta a listát ezzel kapcsolatosan, tehát az mindenki számára elérhető. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy még is csak kellet volna a polgármesternek valami megoldást javasolnia a Bajcsy-Zsilinszky úttal kapcsolatban, lehet ezt várták volna, és ezért nem is reagáltak. Kérdezte, hogy a kéménnyel, illetve a kazánnal kapcsolatosan mi a helyzet. Itt valaki hibázott és a probléma fennáll. Ha előírták milyen nevesség tartalmú tüzelőanyaggal, és milyen módon kellett volna fűteni, azt is be kellett volna tartani, véleménye szerint így elkerülhető lett volna ez az egész helyzet. Kérte a polgármestert, és Lénárt képviselőt, hogy a grimaszolást, sóhajtozást a hozzászólása miatt fejezzék be, mert igenis el kívánja mondani amit szeretne, bármennyire is nem tetszik az nekik. Ezért nem kell megsértődni, ő csak a véleményét mondja el. A gyerekeit, unokáit ő se tenné, olyan helyre a szén-monoxid kibocsátás a határérték majdnem százszorosa. Dávid István polgármester elmondta, hogy fellebbezett, mert minden a törvényben előírtaknak megfelelően lett elkészítve. Nem lehet leállítatni a fűtést csak úgy, és ráadásul pont akkor, amikor statisztikai jelentést kell leadni az éves megtakarításról. A kazán, a kémény minden engedéllyel rendelkezett, illetve a tervezés is az előraknak megfelelőképpen volt elkészítve. Kérdezte a képviselőket, hogy akkor ő ebben a helyzetben mit csináljon még. Az aprítékot, amit előállítottak azért kellett rögtön felhasználni, mert különben nem lett volna fűtés. Addig jó ez, amíg az alapanyagot meg tudja termelni az önkormányzat, mihelyt már meg kell venni hozzá az anyagot már nem fogja megérni ez a fajta fűtés. Először volt a bálás fűtés, aminek pernyéje, füstje volt ezért abbamaradt. A fűtés a mintavételnél 2 éve szárított akáccal történt, amit ő maga hozott, ennek lett ez az eredménye. Véleménye szerint, a képviselőnek is az az érdeke, hogy az ügyben az önkormányzatot hátrány ne érje, nehogy a támogatás visszafizetésére kötelezzék, illetve, hogy a fűtéssel a tervezett megtakarítás megvalósuljon. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy képviselőként neki is az az érdeke, hogy ez a fűtési mód működjön, és ezáltal az önkormányzatnak megtakarítása legyen, de a szabályok, előírások betartásával, úgy hogy a lakosságnak abból kára ne legyen. A képviselő-testület az előterjesztést és az elhangzottakat tudomásul vette. VII. N A P I R E N D Tárgy: A évi ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.