J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 23-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme 3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. Jelen vannak: 7 képviselő-testületi tag: Dávid István polgármester Tóth Zoltán alpolgármester Üveges Gergely képviselő Bukovenszki Józsefné képviselő Andók Veronika képviselő Fignár Gergő képviselő Lénárt Imre képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Távol maradt: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző Csiklya András RNÖ elnöke - - jegyzőkönyvvezető: Száz Alexandra ügyintéző Dávid István polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. Bukovenszki Józsefné képviselő javasolta, hogy a jegyző írásbeli kezdeményezésének megfelelően, az indítványok, javaslatok között tárgyalja a képviselő-testület a szolgálati lakás felújításának ügyét. A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D :

2 Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás Javaslat az önkormányzat évek közötti Gazdasági Programjára. A évben pályázati úton elnyert forrásokból megvalósításra került beruházások elszámolása. Beszámoló a évi Start-munkaprogram végrehajtásáról évben a településen a startmunka keretében megvalósult beruházások, felújítások, a költségek elszámolása; évben az önkormányzat tulajdonában lévő autó, mezőgazdasági gépek, munkagépek éves fenntartási költségeinek kimutatása; évben a startmunka keretében foglalkoztatottak üzembalesetet szenvedők kimutatása, a balesetet okozók kivizsgálása; évben a közbeszerzési pályázatok, az azok alapján kötött szerződések ismertetése; évben a start-munkaprogramból beszerzett szerszámok nyilvántartásának ismertetése, az eszközök mennyiségi- és értékszerinti bemutatásával Az önkormányzat ellen évben tett feljelentések kivizsgálási eredményének ismertetése évi ellenőrzési jelentés 8. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére 9. Indítványok, javaslatok: 9.1. Szakember elhelyezésére szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításának ügye. Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Előterjesztés módja írásban írásban írásban írásban írásban írásban írásban írásban szóban I. N A P I R E N D Tárgy: Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolása. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy évben az önkormányzatnak 3,5 millió forintot kellett volna átadnia Kazincbarcikának, amire nem került sor évben pénzmaradvány is

3 keletkezet év februárjában átadására került a működés megőrzésére megkapott 3,6 millió forint. A végelszámolás úgy jött ki, hogy az önkormányzatnak még is visszajár 3,5 millió forint. Dávid István polgármester elmondta, hogy ezt az elszámolást a GESZ állította össze. Elmondta, hogy Bukovenszki Józsefné képviselő valamit összekevert, mert csak most évben került pénz átadására a sor évben 3,9 millió forintot kellet volna fizetni, év végén ÖNHIKIben meg is lett rá igényelve a támogatás, a probléma az volt ezzel, hogy pluszban 1,2 millió forint maradt meg az óvodai elszámolásból. Az anyagban benne is van, hogy nem történt eddig még pénz átadás, csak év februárjában, melyet vissza is fognak majd utalni az önkormányzat részére, mivel nem volt többletkiadása az óvodának. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ha nem lett volna átutalva a támogatás, akkor most még fizetni kellene Ft-ot Kazincbarcika város részére. Hosszú évek tendenciájában erre eddig nem került sor az elszámolások eredményeképpen évig az óvoda és az iskola az önkormányzati finanszírozásban Kazincbarcika felé együttesen került kezelésre, az elszámolások a két intézmény vonatkozásában realizálódtak. Az idei év még érdekesebb lesz majd, ha ez a tendencia így fog folytatódni. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 4 3 / ( I V ) H A T Á R O Z A T Óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás eredményeképpen a Szuhakálló község Önkormányzatát megillető E Ft összeg visszautalását kezdeményezi Kazincbarcika város önkormányzata részéről. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő előző évekhez képest, miért. kérdezte, hogy a 10. melléknél az állományi érték kevesebb az Kérdezte továbbá, hogy a költségvetési évben esedékes követelések működési bevétel csökkenése miből adódott.

4 Elmondta, hogy a betervezett költségvetés figyelembe vételével végezte a képviselő-testület a munkáját. Reméli idén se lesz másképp. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, a gépeknek, eszközöknek van egyfajta amortizációs értékcsökkenése. Az informatikai eszközök között vannak olyanok, amik fél év alatt elveszítik az értéküket. Könyvviteli szempontból az új gépek beszerzését is figyelembe véve, az értékcsökkentéssel került megállapításra az állományi érték. Elmondta, hogy a követelések csökkenése a behajtásoktól függ. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában az önkormányzat évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének teljesülését E Ft bevétellel ebből: hagyja jóvá. - állami támogatás működési E Ft - működésre átvett pénzeszköz E Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel E Ft - közhatalmi bevételek E Ft - intézményi működési bevétel E Ft évi pénzmaradvány E Ft - ÁH-on belüli megelőlegezés E Ft (2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének teljesülését E Ft kiadással ebből:

5 - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelő járulékok E Ft - dologi, működési kiadás E Ft - pénzeszközátadás működési céllal E Ft - támogatások és egyéb juttatások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft - intézményfinanszírozás E Ft hagyja jóvá. (3) A évi alaptevékenységek költségvetési maradványa: E Ft. (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai az ÉMOP-3.2.1/D azonosítószámú támogatás Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program projektek bevételét és kiadását tartalmazzák, E Ft összeggel. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett. (10) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett. (11) Az önkormányzat által az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. (12) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (16) Az Önkormányzat évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

6 III. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése 3. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének teljesülését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - működési célú pénzeszközátadás 43 E Ft - felhalmozási kiadások E Ft (4)A költségvetés évi számlamaradványa E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt. (5) A Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 10. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. IV. f e j e z e t Záró rendelkezések 3. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit év költségvetésére kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendeletét. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évek közötti Gazdasági Programjára. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

7 Üveges Gergely képviselő kérdezte, a játszótér állagmegőrzését is fel lehetne-e venni. Gondol itt arra is, hogy lehetne-e az, hogy a játszóteret elkerítsék, hogy egyfajta nyitvatartási rendben korlátozva legyen az ott tartózkodás. Dávid István polgármester elmondta, hogy erről már volt szó, hiszen sokszor nem rendeltetésnek megfelelően van a játszótér használva a lakosság részéről. Jelenleg kb. 25 darab kerítéselem már elkészült hozzá. Az oszloppal van egy kis gond, mert eddig fából volt a zsalu hozzá, de az nem jó, mert szétszakad, vagy a beton eltörik a kivételnél. Szeretné valahogyan megoldani, hogy fémből legyen a zsalu elkészítve az oszlop kiöntéséhez. 2,5 m oszlopok kellenének, és nem tudja hogyan és kivel lehetne ezt elkészítetni. Kéri a képviselőket, ha tudnának valamilyen megoldást, akkor szóljanak. A bakancsból illetve a virágpalántákból is fog megmaradni némi összeg, amit a zsalu elkészítésére szeretne majd fordítani. Amennyiben a kerítés meglenne a játszótér körül, akkor lehetne egyfajta nyitvatartásiidőt kiírni. Így már a polgárőrök is fel tudnának lépni az este ott randalírozókkal szemben. Folyamatban van ennek a rendezése. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy el kellene gondolkodni azon, hogyan lehetne az önkormányzat bevételét növelni a lakosság terhelése nélkül, ami szabályos és hivatalos is. Hiányzik a költségvetésből az a pénz, amit eddig a lakosok Ft/ év kommunális adóként befizettek. A lakosság már megszokta az évek alatt ezt az összeget, nem kellett volna ezt Ftra csökkenteni. Elmondta, hogy az 5 éves anyagot jónak tartja, de rangsorolni kell a dolgokat, mire van pénz. Köszönte szépen az összeállított anyagot, jó hogy van ki odafigyel a dolgokra és ezt össze is állítja a testület részére. Elmondta, hogy a játszótér karbantartásával kapcsolatosan a balesetvédelmi vizsgálatot évente kétszer meg kellene csinálni. Kérdezte, hogy ezen a játszótéren megtörtént-e ez a vizsgálat mióta elkészült. Tudomása szerint ezért fizetni is kell. Dávid István polgármester elmondta, hogy utána fog nézni, de szerinte biztosan el volt végezve, mivel már ellenőrzése is volt a játszótérnek. Kb. két hete megtörtént a játszótér festése illetve a hiányzó faelemek pótlása, amik sajnos évente szükségesek is. A közterületen lévő kukák illetve buszmegállók is folyamatos karbantartásra, javítására szorulnak. Elmondta, hogy tudomása szerint most is volt valami Mert Kiss Andris karbantartónak a játékokra gombokat kellett felszerelni. Dávid István polgármester elmondta, hogy tegnapi nap folyamán a Kazincbarcikai Járási Hivatal szervezésében a szociális szövetkezetekről tartottak tájékoztatót. A Starmunka-program egy tovább fejlesztett változata lenne a szociális szövetkezet. Véleménye szerint nem biztos, hogy ebben kellene gondolkodni, mert nem életképes az egész. Beszélt ott egy Laczó Gyula nevű alezredessel, aki a Belügyminisztériumban dolgozik és elmondta neki, hogy van egy állásfoglalás államtitkári szintről, miszerint a startmunkában megtermelt többlet javakat, mint önkormányzat nem értékesítheti. Erre ő azt válaszolta, hogy ez már megváltozott, és küldjük el neki ezzel kapcsolatosan mindent anyagot. Amire ő megküldi azt az állásfoglalás, hogy a Startmunka-programban, azon belül is a mezőgazdasági programban megtermelt többlet javakat az önkormányzat értékesítheti. Elmondta, hogy mivel az uborkatermesztés nem működik, úgy, hogy cégen keresztül, ezért most a mezőgazdasági programon belül megpróbálják ezt megvalósítani. Elmondta, hogy esetleg akkor az uborka termesztéséből lehetne plusz bevételt szerezni az önkormányzatnak. A lakosságra plusz adókat kivetni nem lehet, mert így is megvan terhelve. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a mezőgazdasági programban megtermelt többlet javakat idáig is lehetet értékesíteni, az erről szóló állásfoglalást, szakmai tájékoztatót a Munkaügyi Központ még 2013-ban megküldte az önkormányzatok részére. A probléma a többi programon előállított termékeknél, pl. a betonelemek értékesítésénél adódott, ahol elviekben nem is képződhet felesleg.

8 A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 44/2015.(IV.23.) Határozat Az Önkormányzat évek közötti Gazdasági Programjáról Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete, az önkormányzati ciklus idejére, a közötti évekre szóló Gazdasági Programját, a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző, képviselő-testület Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: A évben pályázati úton elnyert forrásokból megvalósításra került beruházások elszámolása. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy kíváncsi lenne a többi képviselőtársának is a véleményére is ezekben a dolgokban, mert lehet, ők jobban értenek ezekhez a dolgokhoz, mint ő. Le van írva minden és lehet látni mennyi pénz lett kifizetve egy-egy cég részére is addig, amíg elkészül az a pályázat megírása A közreműködői költségeket nagyon soknak tartja, nem érti, hogyan lehet ennyi pénz elkérni ennyi munkáért. Dávid István polgármester elmondta, hogy ezek a dolgok már többször is át lettek beszélve. Ez lehet, hogy kicsit irritáló dolog, de ez a pályázatban benne vannak, így állítják össze azokat. Ezzel túl ezzel sok mindent nem lehet kezdeni, de az a jó, hogy ez az összeg nem közvetlenül az önkormányzatot terheli, mert ez a pályázatból levonható összeg. A pályázat mértékéhez vannak viszonyítva a különböző munkák árai. Így lehet kevés munkával pénz keresni. Lénárt Imre képviselő elmondta, hogy ez állami szinten van így, ezek sajnos az önkormányzattól független dolgok. Erre szokták mondani, hogy vastagan fog a tolluk, mert a pályázat elbírja. Papíron jól mutat, hogy mennyi pénz lett nyerve a pályázaton, de mire ezt forintosítják csak kb. a fele lesz belőle. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

9 4 5 / ( I V ) Ha t á r o za t A é vb en p á l y á z at i f o r r ás ok b ó l m e gv a ló s ít ott b e ru h á zá so k e ls z á m ol ás á r ól. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évben pályázati forrásokból megvalósított beruházások részletes pénzügyi elszámolását elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Beszámoló a évi Start-munkaprogram végrehajtásáról. Előterjesztő: Dávid István polgármester évben a településen a startmunka keretében megvalósult beruházások, felújítások, a költségek elszámolása; évben az önkormányzat tulajdonában lévő autó, mezőgazdasági gépek, munkagépek éves fenntartási költségeinek kimutatása; évben a startmunka keretében foglalkoztatottak üzembalesetet szenvedők kimutatása, a balesetet okozók kivizsgálása; évben a közbeszerzési pályázatok, az azok alapján kötött szerződések ismertetése évben a start-munkaprogramból beszerzett szerszámok nyilvántartásának ismertetése, az eszközök mennyiségi- és értékszerinti bemutatásával. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Üveges Gergely képviselő kérdezte, hogy évben munkahelyi balesett történt-e vagy sem. Kérdezte, hogy a Startmunka-programban vásárolt eszközöknél a védő- illetve munkavédelmi kesztyű között mi a különbség, mert árban nagyon nagy az eltérés. A védőkesztyű 508 Ft/pár, a munkavédelmi kesztyű pedig 2540 Ft/ pár jött ki, ha visszaosztotta az összegeket. A különböző projektekben ugyanazon kesztyűk beszerzési ára tér el egymástól jelentősen, a múcsonyi Barkácsboltban megvalósult vásárlások esetében. Kérdezte továbbá, hogy a kútfúrás hol valósult meg helyileg. Elmondta, hogy az elektródák beszerzési értékét tartja kicsit még soknak. Dávid István polgármester elmondta, hogy ezek a évi tényadatok. Elmondta, hogy vannak úgymond speciális munkavédelmi eszközök ill. kesztyűk, amik drágábbak. Pl. a fűkaszával illetve az aprítékkal dolgozóknak speciális felszerelései vannak. Ezek árajánlatok alapján lettek megkérve, amiket számlával igazoltak. Utána fog nézni és tájékoztatja a képviselőket ezzel kapcsolatosan. Elmondta, hogy az óvoda kertjében valósult meg a kútfúrás, amivel tudják locsolni az elültetett palántákat. Későbbiekben pedig az uborkánál a csöpögtető rendszert illetve a salakos pálya locsolását is ezzel szeretnék megoldani.

10 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy munkahelyi balesettnek az minősül, amiről munkahelyi baleseti jegyzőkönyv készül évben így munkahelyi baleset nem történt. A napirendi pontokat a képviselő-testület határozta meg ebben a formában a 2015.évi munkaterv elfogadása során, a napirendi pont ezen alpontja így értelmét veszti. Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő beszerzési tételek és értékek, mind a számlák és a Munkaügyi Központnak leadott elszámolások alapján kerültek feltüntetésre, azokkal megegyeznek. Bukovenszki Józsefné képviselő akác ültetve. kérdezte, hogy miért lett 2014-ben megint db fehér Elmondta, hogy a 486 tő palánta árát is sokkalja, darabonként Ft-os beszerzési ár, több mint túlzó. Valamint már többször is említette, hogy a miért nem a környező vállalkozásokból szerzik be a startmunkához szükséges dolgokat, hiszen úgy még a szállítási költséggel is számolni kell. Kérdezte, hogy a járművek fenntartása költségei és a javítási költségek miért olyan magasak, hiszen újonnan beszerzett gépekről, eszközökről van szó. Nem hiszi el, hogy azokat az embereket, akik a gépekkel dolgoznak nem lehet felelőségre vonni. El kell mondani nekik, ha bármilyen kárt csinálnak a fizetésükből le lesz vonva, hátha észbe kapnának és odafigyelnek majd a munkaeszközökre. Dávid István polgármester elmondta, hogy a fehér akác pótolva lett tavaly. Energia fűz telepítését szerette volna, de erre a területre előírták, hogy fehér akácot kell telepíteni e. Az akácnak elvileg három éves korára letermelhetőnek kellene lennie, de abból nem lesz semmi. Véleménye szerint ez a föld nem jó a fehér akácnak. Elmondta, hogy a virágpalánták árában benne van 17 darab szelídgesztenye fa ára is, amelyek szállítását a saját autójával oldotta meg, ami így nem került semmibe az önkormányzatnak. Már többször is elmondta, az emberek hozzáállása a gépekhez nem megfelelő, de ettől függetlenül is a gépeket, eszközöket karban kell tartani, és ez mind pénzbe kerül. Nem tud az emberekkel mit kezdeni, ha felelősségre akarja vonni őket, inkább felmondanak. Addig nincs ezzel se baj, míg a gépek, eszközök üzemeltetését, fenntartását támogatják a Startmunka-programon belül, a gond akkor lesz, mikor az is megszűnik, akkor ezek a gépek állni fognak. Utána fog nézni, hogy az önkormányzatnak közvetlenül lehet-e külföldről vásárolni gépeket, eszközöket, alkatrészeket, mert úgy az is sokkal olcsóbb lenne. Andók Veronika képviselő elmondta, hogy most olvasott egy tanulmány, amiben le van írva, hogy az akác a várakozásoknak nem megfelelő, mert ebben a formában nem nő mivel egymásnak árnyékolnak. Elmondta, hogy a környéken azért nem árulják a szelídgesztenyét, mert itt nem marad meg. A virágtövek ára pedig valóban többszöröse a normál piaci árnak, Ft-ért darabonként. Lénárt Imre képviselő elmondta, hogy évi beszerzéseken már túl vannak, ezek a tények, de javasolta, hogy a jövőben a gépek, eszközök beszerzésénél nem kellene a megszokott vállalkozókhoz ragaszkodni, mert akár egy internetes (web-es) vásárlással sokkal többet lehetne spórolni, és kiszállítatásuk sem drága, párszáz forint. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatokat hozta:

11 4 6 / ( I V ) Ha t á r o za t A é v i S t a rt - m u n k ap ro g r a m k e r e t éb en m e g v al ós u l t b e s ze r z é s e k, b e r u h á z á so k e l s z á m ol ás á ró l. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások részletes pénzügyi elszámolását elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 4 7 / ( I V ) Ha t á r o za t A z ön k o r m án y z at i t u la jd on b a n l é v ő já r mű v ek, g ép e k é v i f e n n t a r t á si k ö lt s é gi n ek e l s z á m ol ás á ró l. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek évi fenntartási költséginek részletes pénzügyi elszámolását elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat ellen évben tett feljelentések kivizsgálási eredményének ismertetése. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Üveges Gergely képviselő kérdezte, hogy a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatosan megkeresésre került a Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.A.Z. Megyei Igazgatóság, ezzel mi a helyzet, mert nem érkezett visszajelzés, és kíván-e ezzel a lakossági felvetéssel az önkormányzat foglalkozni. Dávid István polgármester elmondta, hogy lakossági bejelentés született 2014 nyarán a Bajcsy- Zsilinszky úton a járda melletti vízelvezetés kapcsán. Nem tud elszivárogni, lefolyni a csapadékvíz, így sérülnek az útmenti házak, a járdán épp haladók ruházata. Kijöttek a Közúttól és tőle kérdezték hogy mi lenne a megoldása ennek a helyzetnek. Ő akkor elmondta, hogy ő nem szakember, ezért mondják, meg ők mit lehet ezzel kapcsolatban tenni. Télen a buszmegállóval kapcsolatosan szintén kint volt a Közútkezelő Zrt.-től két szakember, akiknek szintén említést tett a vízelvezetéssel kapcsolatos problémáról, azt ígérték utána fognak nézni. Eddig még nem történt semmi visszajelzés. A kivitelezés során is elmondta, hogy, hogyan lehet úgy egy járdát megtervezni, hogy a padkát lebetonozzák. Sok mindenhez kell érteni-e egy embernek, de a szakemberek azért vannak és azért fizetik őket, hogy megoldják a problémákat amelyek esetlegesen felmerülnek. Elmondta, hogy a lakossági bejelentés tartalmát nem ismeri, azt nem látta. Elmondta, hogy a feljelentések közül, hiányolja a játszótér ügyét.

12 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ez az egyetlen lakossági bejelentés, amit az önkormányzat résére is megküldtek a múlt év során. Az előterjesztés készítése közben találkozott vele, a polgármesterre iktatott iratok között. Elmondta, hogy a játszótérről megszületett a kormány határozat, melyben felsorolásra került valamennyi érintett település összegszerűen, amelyek külön pályázatai eljárás nélkül, a rendkívüli önkormányzati támogatás keret terhére megkapják az MVH felé visszafizetendő összeget. A játszótér kérdésében nem lakossági bejelentés alapján indult vizsgálat. Adók Veronika képviselő elmondta, hogy az interneten ő is látta a listát ezzel kapcsolatosan, tehát az mindenki számára elérhető. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy még is csak kellet volna a polgármesternek valami megoldást javasolnia a Bajcsy-Zsilinszky úttal kapcsolatban, lehet ezt várták volna, és ezért nem is reagáltak. Kérdezte, hogy a kéménnyel, illetve a kazánnal kapcsolatosan mi a helyzet. Itt valaki hibázott és a probléma fennáll. Ha előírták milyen nevesség tartalmú tüzelőanyaggal, és milyen módon kellett volna fűteni, azt is be kellett volna tartani, véleménye szerint így elkerülhető lett volna ez az egész helyzet. Kérte a polgármestert, és Lénárt képviselőt, hogy a grimaszolást, sóhajtozást a hozzászólása miatt fejezzék be, mert igenis el kívánja mondani amit szeretne, bármennyire is nem tetszik az nekik. Ezért nem kell megsértődni, ő csak a véleményét mondja el. A gyerekeit, unokáit ő se tenné, olyan helyre a szén-monoxid kibocsátás a határérték majdnem százszorosa. Dávid István polgármester elmondta, hogy fellebbezett, mert minden a törvényben előírtaknak megfelelően lett elkészítve. Nem lehet leállítatni a fűtést csak úgy, és ráadásul pont akkor, amikor statisztikai jelentést kell leadni az éves megtakarításról. A kazán, a kémény minden engedéllyel rendelkezett, illetve a tervezés is az előraknak megfelelőképpen volt elkészítve. Kérdezte a képviselőket, hogy akkor ő ebben a helyzetben mit csináljon még. Az aprítékot, amit előállítottak azért kellett rögtön felhasználni, mert különben nem lett volna fűtés. Addig jó ez, amíg az alapanyagot meg tudja termelni az önkormányzat, mihelyt már meg kell venni hozzá az anyagot már nem fogja megérni ez a fajta fűtés. Először volt a bálás fűtés, aminek pernyéje, füstje volt ezért abbamaradt. A fűtés a mintavételnél 2 éve szárított akáccal történt, amit ő maga hozott, ennek lett ez az eredménye. Véleménye szerint, a képviselőnek is az az érdeke, hogy az ügyben az önkormányzatot hátrány ne érje, nehogy a támogatás visszafizetésére kötelezzék, illetve, hogy a fűtéssel a tervezett megtakarítás megvalósuljon. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy képviselőként neki is az az érdeke, hogy ez a fűtési mód működjön, és ezáltal az önkormányzatnak megtakarítása legyen, de a szabályok, előírások betartásával, úgy hogy a lakosságnak abból kára ne legyen. A képviselő-testület az előterjesztést és az elhangzottakat tudomásul vette. VII. N A P I R E N D Tárgy: A évi ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.

13 Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) az alábbi határozatot hozta: 4 8 / ( I V ) H A T Á R O Z A T A évi ellenőrzési jelentésről Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen VIII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 4 9 / ( I V ) H A T Á R O Z A T Az Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen POLGÁRMESTERI JELENTÉS TÁRGYALÁSA A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

14 Üveges Gergely képviselő kérdezte, hogy az Alkotmány úton meg lett-e szüntetve a közkifolyó. Dávid István polgármester elmondta, hogy még nincs megszüntetve, most van folyamatban. Tisztázva lett, hogy a Vintertelep és az Alkotmány úti két különböző közkifolyó. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervtől megérkezett a hozzájáruló nyilatkozat. Mivel nem mintavételi hely az Alkotmány úti közkifolyó, és nincs a körzetében olyan háztartás, amely ellátatlan, hozzájárulnak a közkifolyó leszereléséhez. Két évvel ezelőtt a 11 közút leszerelése sem ment egyszerűen, majdnem egy év kelet hozzá. Elmondta, hogy bejárás volt a térfigyelő-rendszerrel kapcsolatosan. Már említette, hogy az ÉMÁSZ Zrt. nagy összeget kér a kamerák oszlopra való elhelyezésért és áramellátásáért, ez kb forintot jelentene éves szinten. Ezért inkább ahol lehet, saját területre helyeznék el a kamerákat és saját ingatlanról táplálnák árammal. Így az oszlopok megvétele jelentene egyszeri plusz költséget az önkormányzatnak. A kameráknak egymásra rá kell, hogy lássanak. Az egyik kamera a hivatalt figyelné, és akkor lehet, hogy ki kell majd vágni a fákat a parkból. Ami kereszteződést figyelné, az a Simon udvar kertjébe lenne téve. Az Állomás út sarkához, a Vintertelephez a közkifolyó felé lévő beugrónál lévő oszlopra, az iskolánál az iskolatitkári iroda falára; játszótér sarkához, Petőfi és a Kossuth út sarkának a kereszteződésénél, Május 1. út és a Szeles úti kereszteződéséhez lennének a kamerák felállítva. Az iskolánál lévő sajnos a bejáratra nem látna rá, de a rendőrség kérte, hogy ha lehetséges, akkor a bentre a bejáratra irányítva, egy olcsóbb kamerát jó lenne felszerelni, mivel az egy a fiatalok által elég kedvelt terület. Sajókazán a rendszer nem igazán működik, nem tudni mivel lehet a gond, ott nem tudnak rendszámot azonosítani vele, akkor pedig nincs is értelme. Közel 9 millió forintba kerüli a kivitelezés és csak visszatartó ereje van. Elmondta, hogy kapott ma egy -t Viszlai Viktortól, volt egy a tájékoztató megbeszélés, és ahhoz képest teljesen mást küldött ki az anyagban a közterület-felügyelettel kapcsolatosan. A településen effektíven közterület-felügyelet munkájára nincs szükség, csak az igazolásra, hogy tartozunk valahová. Múcsony illetve a Társulás 2 közterület-felügyelőt kíván alkalmazni, részükre kényszerítő eszköz, asztalt, széket, két laptopot kell biztosítani. Arról volt szó, hogy egyszerre ketten nincsenek is az irodában akkor nem érti minek a két laptop. Jövő héten lesz új megbeszélés, remélhetőleg tisztázódni fognak ezek a dolgok. A közterület-felügyelet megalakításához 3 millió forintra van szükség, utána éves szinten 6 millióba fog kerülni a fenntartása, melynek az 1/5-e esne Szuhakállóra. El kell gondolkozni, hogy ezek után megéri-e egyáltalán ezt a rendszert kialakítani, hiszen nagyon sok költség merült fel. Elmondta, hogy a felvételek csak akkor lesznek elővéve a rendőrség által, ha történt valami a településen, amihez ezek a felvételek segítséget adhatnak majd. Lénárt Imre képviselő kérdezte, nem-e lehetne ezeknek a kameráknak az áramellátását napelemmel megoldani. Kérdezte továbbá, hogy a rendszernek alapfeltétele a rendszám leolvasása, mert ha máshol sem működött ez, akkor itt hogyan fog. Sajnos a buktatók csak most jönnek ki a pályázattal kapcsolatban. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az elhangzottak mellett a kamera-rendszernek legfeljebb az elő évben nincs karbantartási költsége, de utána az eszközök folyamatos karbantartási munkáit el kell végeztetni, mely szintén költség jelent az önkormányzatnak. Amennyiben a rendszerre, annak fenntartására nem lesz ráköltve, nagyon hamar tönkre is fog menni, mint minden egyéb más informatikai eszköz, amely folyamatos fejlesztést igényel. A polgármesteri jelentés vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 7 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15 50/2015.(IV.23.) HAT ÁROZ AT A polgármesteri jelentésről Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen IX. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: Dávid István polgármester 9.1. Szakember elhelyezésére szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításának ügye. Dávid István polgármester elmondta, hogy a tegnapi nap a jegyző úr mindenkinek megküldte a szolgálati lakás felújítással kapcsolatos levelét. Kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket, mi csináljanak ezzel kapcsolatosan. Andók Veronika képviselő elmondta, hogy ő sajnos nem olvasta, mert a ritkábban használt jére jöhetett a levél, amit nem nézett meg. Kérte, hogy ha lehet, a másik -jére küldjék el az ilyen anyagokat. Lénárt Imre képviselő elmondta, hogy látja, hogy tól óta lakik itt jegyző, kérte informálja ezen idő alatt milyen kisebb nagyobb felújítások voltak a lakáson belül. Arra gondolt, hogy a képviselő-testületi tagok elmennének a szolgálati lakásba és átnéznék, hogy milyen munkálatokra lenne szükség. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ő nagy tisztelettel, azokat az embereket akarná a az általa lakott lakásában vendégül látni, akiket ő hív meg. Ettől függetlenül, ha a képviselő-testület az ő általa leírtakat nem gondolja tényszerűnek és objektívnek bármikor szemrevételezheti a lakást. Vélhetően nem hazudik. A levelében is leírta, hogy az önkormányzat re amikortól a lakásban lakik - elvégezte az a mértékű felújítást, amit le is írt, vagyis a festés, mázolási munkákat. A nyílászárók cseréjére pályázat útján került sor ben a teljes épületen. Kisebb felújítások, javítások a folyamatos meghibásodásokból adódtak. Szeretne a lakás felújításának szükségességéről testületi határozatot, mert ez évek óta csak húzódik ez a kérdés. Tóth Zoltán alpolgármester kérte a jegyzőtől a szolgálati lakás bérleti szerződését. Lénárt Imre képviselő elmondta, hogy számára az vehető észre, hogy az önkormányzat próbálta a saját berkein belül közfoglalkoztatással - megoldani ezeket az felújításokat, javításokat. A jegyző leírása szerint ez nem elfogadható, nem szakemberek nem is várható el tőlük olyan munka. Véleménye szerint csak abból lehet gazdálkodni ami, van. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ezt ő abszolút elfogadja, de akkor ez minden területre legyen. Testületi ülésről, testületi ülésre a közfoglalkoztatással kapcsolatban mindig elhangzik, hogy miért nem lehet érdemi és rendes munkát elvárni az itt dolgozó emberektől, mert nem szakemberek és nincsen megfelelő képesítésük. Ha ez máshol nem jó, akkor ezen a területen sem. Nagyon szívesen tudja ajánlani bárkinek, hogy ezeket az embereket munkavégzés céljából engedje be saját lakásában. A bérleti szerződést az alpolgármester rendelkezésére bocsátja.

16 Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy ez az ügy már lassan két éve húzódik. Ha valami elhasználódik, azt fel kell egy idő után újítani. A polgármester többször is elmondta, hogy a Startmunka-program keretein elül felújítatja. Úgy gondola, hogy ezt a közmunka-program keretein belül nem lehet megvalósítani, mert amikor a garázs bővítésével a kazánházat építették, akkor is azt beszélték az egész faluban a közmunkások, hogy azt a jegyzőnek kellett megcsinálniuk, és minden munkát neki kell elvégezniük. Hol ott ezt a falunak illetve intézményeknek csinálták. Saját részéről javasolja az összes felújítást, ami le lett írva. A megfelelő körülményeket meg kell teremteni, mindenki számára. Ő sem engedne be bárkit a házába, főleg úgy, hogy egész nap otthon sincs. A bérleti díjat fizeti a jegyző, amihez meg is van a szerződés is, és mivel jegyző szavahihető ember nem is akarja azt megnézni. Azt is vegyék figyelembe, hogy egyszer már kirabolták őket, amiben talán volt az önkormányzatnak is egy kis felelőssége. Az önkormányzati tulajdon álagát meg kell védeni. Át kell nézni honnan, tudnak elkülöníteni erre a célra. A szükséges dolgokat meg kell csinálni Tóth Zoltán alpolgármester tervezni. elmondta, hogy akkor a költségvetést értelemszerűen újra kell Fignár Gergő képviselő kérdezte, hogy ez a felújítás kb. milyen összegű lenne. Lehetne-e ezt esetlegesen két részletben elvégeztetni. Dávid István polgármester elmondta, hogy véleménye szerint ezek a munkálatok szakemberek elvégeztetve kb. 5 millió forint körüli összegbe kerülnének. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy azok a munkák amelyek külső szakértelmet igényelnének szerinte kb. 2 millió körüli kiadást igényelnének. Mindenféleképen ütemezve kellene elvégezni a felújítást. Tavaly már az udvar burkolását meg lehetett volna oldani, azt még a közfoglalkoztatottak is el tudták volna végezni. A fürdőszoba illetve vizes felújításokat biztos, hogy csak szakember tudná elvégezni tisztességesen. Ő, mint bérlő jelezte az igényeit a képviselő-testületnek, erről hoznak egy döntést, amit tudomásul fog venni, és a szükséges következtetéseket le fogja vonni belőle. Az elvégzendő munkálatokat, azok költséghatásait fel kell mérni, és annak megfelelően kell a munkákat rangsorolni. Az önkormányzati költségvetésről annyit kíván elmondani, hogy a tisztelt képviselő-testület hozott már olyan döntést, amikor megvolt a szándék a döntésre és nem foglalkoztak annak a hátterével hogyan van-e annak költségvetési fedezete vagy nincs. Ha valaki valamit szükségesnek, indokoltnak tart, akkor arra van pénz, ha nem akkor nincs. Ez a véleménye. A félreértések tisztázása véget, elmondta, hogy ez nem jótétemény irányába, járandóság, kötelezettség. Ennek a tudatában, ezzel a feltétellel választotta ezt a munkahelyet. Azok a kollégái, akik a 90-es években szolgálati lakásban lakva kezdtek dolgozni, azok már rég megvásárolták azokat, nem is akármilyen áron. Neki erre itt lehetősége sincs, jelzi nem is biztos, hogy szeretné. Értelemszerűen teljesen másképp áll hozzá az ember a költségek viseléséhez, amiről tudja, hogy előbb vagy utóbb a tulajdonába kerül az általa lakott lakás, mint úgy, hogy esetlegesen egy idő után elköltözik, akkor miért fordítson erre. Jelzi, nincs szándékában belátható időn belül elköltözni a településről. Andók Veronika képviselő kérdezte, hogy miért nem valósulhat meg a szolgálati lakás megvásárlása. Tóth Zoltán alpolgármester kérdezte, hogy esetlegesen egy másik ingatlan megvásárlása szóba jöhet-e. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy csak akkor lenne lehetséges a lakás megvásárlása, ha az egész ingatlan eladó lenne. Elmondta, hogy más ingatlan sem szeretne megvásárolni, azzal az önkormányzat nem is rendelkezik.

17 Dávid István polgármester elmondta, hogy ő is elmondja az ő részét ezzel kapcsolatosan. A levél azzal indul, hogy től a jegyző ezzel a feltétellel jött ide és kezdett el dolgozni a Szuhakálló Polgármesteri Hivatal jegyzőjeként. A Polgármesteri Hivatal el megszűnt től Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatalaként működik tovább, most már jelenleg 5 településsel. Az udvar burkolását már tavaly is, amikor jegyző Görögországban nyaralt el akarták kezdeni. Úgy beszélték meg ezt, hogy ezen idő alatt ezeket a munkákat el lehet végezni. El is kezdték a munkálatokat, először a leszakadt stukkó rendbe tételével, amivel az itthon tartózkodó gyermekét Pannát felköltötték a munkások. Erre Kiss András karbantartónak egy két oldalas sms-t küldött, amiben leírta, hogy mit gondolnak a munkások, hogy mennek be olyankor az udvarra, amikor ő nem tartózkodik otthon, és ő nem adott erre engedélyt. A munkások azt mondták, hogy ők ezek után így nem mennek be. A kerítés festése is erre az időre volt betervezve, de csak amikor jegyző úr hazatért lett elvégezve nehogy gond legyen abból, hogy nincs itthon. Meg lettek volna csinálva a munkák, de jegyző úrnak ez nem tetszet. Elmondta, hogy ez nem egy szomszédos inatlan, hanem ez egy telek egy helyrajzi számmal. Azért építették a garázshoz a kazánházat, mert így volt olcsóbb, gazdaságosabb. Az, hogy tudatosan nem foglalkoztak ezzel a dologgal, nem ért egyet, mert a folyamatosan felmerülő problémákat azonnal megbeszélték és megegyeztek, hogy megvegye-e, lelakja, vagy kifizeti az önkormányzat. Anno ben a pályázat a Polgármesteri Hivatal által volt kiírva, hogy úgy keresnek jegyzőt, hogy szolgálati lakást adnak neki, de ez a munkahely el megszűnt. Innentől kezdve a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként dolgozott tovább. Ennek tudatában kell a képviselőtestületnek döntenie. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy szeretne ezekhez még hozzászólni, mert az elmondottakban vannak alapvető tévedések és valótlanságok. Elmondta, hogy az ilyen alapvető tévedés az, hogy a Polgármesteri Hivatal megszűnése és az abból eredő kötelezettségek megszűnése, hiszen annak a jogutódja mindenben a Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal. Nincs ilyen, hogy az a munkahely megszűnt. A tisztelt képviselő-testület esetleg azon elgondolkozhat, hogy a Szuhakálló Község tulajdonában lévő ingatlan felújításába megpróbálja-e bevonni a többi társult önkormányzatot, ha már az a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőét szolgálja. Ezt végig kell gondolni mindenkinek, lévén szuhakállói vagyonról van szó. Elmondta, hogy a nyaralása előtt semmilyen burkolási munkáról nem volt szó, csak a leszakadt stukkók pótlásáról, a munkások is csak arra vonultak fel, annak ellenére, hogy kifejezetten kérte a karbantartót, hogy a távolléti ideje alatt ne végezzenek semmilyen munkát. Még a nyár elején megbeszélték, azt is, a polgármesterrel, hogy a Kossuth úti járda elkészítésével kell haladni, ezért nem nyaralása alatt, hanem majd november hónapban kezdik el az udvar rendbetételét, tehát egyértelműen nem igaz az, hogy az udvar burkolását el akarta végeztetni a nyári szabadsága alatt. Menetközben szakadt le a stukkó, és az emberek nem az udvar rendbetételére, hanem annak javítása miatt vonultak fel. Kiss András karbantartót aki akkor egyébként önkormányzati képviselő is volt - kifejezetten kérte a szabadsága előtt, hogy a mivel gyermeke egyedül lesz otthon 3 hétig, ezért semmilyen munkát ne végezzenek a közmunkások az udvaron, mert azok úgy járkáltak be, mint kútra vízért, és közben azt nézik mit lehet elvinni és mit hol tartanak. Felmerült az elmúlt 2 évben a fürdőszoba felújításának startmunka-programon belüli lehetősége. Akkor is elzárkózott ettől a megoldástól, nemcsak a megfelelő szakértelem hiánya miatt, hanem mert a szükséges anyagokat olyan pénzügyi buherációkkal akarták beszerezni hogy az közvetlen költségként elszámolható legyen a közfoglalkoztatásban amelyet szerinte nem lehet felvállalni. Ráadásul hivatkozási alapot is szolgáltatott volna, hogy erről ő tudott, hogy neki csinálták. Kérdezte, hogy az asztalnál ülőknek hogyan esett volna, ha a szomszédjuk az engedélyük, előzetes tájékoztatás nélkül kezd bele olyan munkába, amire az ő ingatlanjukat veszi igénybe. Minimálisan elvárható dolog egy ilyen jogviszonynál - ha már emberileg úgy látszik nem is -, hogy a polgármester előtte értesíti, hogy mikor és milyen jellegű munkát kívánnak elvégezni. Na, ez az amiről szó sem volt sem a múlt évben, sem előtte.

18 Dávid István polgármester elmondta, mint ahogy el is hangzott ez Kiss Andrással volt megbeszélve, nem pedig vele. Ő pedig Kiss Andrást utasította direkt erre a munkára, mivel előtte ez lett megbeszélve, hogy ilyenkor lehet. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy neki ezekről a munkákról a polgármester nem szólt egy szót sem. A polgármester reakciójára megjegyezte, hogy a vállvonása mindent elárul a hozzáállásáról. Andók Veronika képviselő elmondta, hogy neki az a véleménye, hogy egy ilyen munkákat csak előzetes egyeztetés után lehet elvégezni. Az itt jelenlévők közül sem örülne senki, hogy ha egyszer csak elkezdene valaki dolgozni az ő előzetes beleegyezése nélkül. Ez ténylegesen elvárható dolog. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy az ingatlan Szuhakálló község épülete, nekik kötelezettségünk ezt rendbe tenni, nem másnak. Üveges Gergely képviselő elmondta, hogy nincs ellenére a dolgoknak, de neki az a meglátása, hogy a döntést megelőzően az elvégzendő munkákra illetve költségekre egy árajánlatot vagy egy úgynevezett költségvetést kellene bemutatni. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ő most egy állásfoglalást vagy egy szándékkinyilvántartást kér a képviselő-testület tagjaitól. Tiszta vizet szeretett volna önteni a pohárba, hogy kell-e ezzel a kérdéssel foglalkozni vagy nem. Neki erre bizonyos szempontból szükséges az, hogy ezzel, a képviselő-testület véleményével, hozzáállásával tisztában legyen. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy igen is foglalkozni kell ezzel, és hozzon a testület erről egy határozatot most. A jegyző nem olyan, hogy a legdrágább, 10 millió forintos felújítás kellene neki, hanem csak emberhez méltó lakhatást szeretne. Szakemberek segítségével elindulna a felújítás, és amit lehet azt ebben az évben meg kell tenni, és a következő évben pedig lehet tovább folytatni. Véleménye szerint nem biztos, hogy más önkormányzatot bele kellene vonni a felújításba, ez egy fajta szegénységi bizonyítvány lenne. Tóth Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a közös hangot kell megtalálni hozzá. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy nem hiszi azt, hogy az elmúlt 16 évben családja bármikor is zavarta volna a hivatali működést. Kifejezett hangsúlyt fektetek arra, hogy ez a hétköznapok folyamán se történjen meg. Úgy gondolja ez viszont is elvárható az önkormányzattól, hogy a ő családi nyugalmát se zavarják, ha mégis szükséges, akkor is előtte egy minimális tájékoztatás, együttműködési készség elvárható. Vannak dolgok amelyek nem parancsszóval működnek. Ha elkezdenek valami munkát, azt viszont tisztességesen végezzék el. A távhő átvezetésének a nyomvonalát is meg lehet nézni milyen, egyszer töltöttek csak rá, de azóta rá se nézett senki, hogy esetlegesen kell-e még rá földet hozni vagy valamit kezdeni vele. Már un szólni mindenért. Lénárt Imre képviselő elmondta, hogy ezeket a kérdéseket úgy látszik, egyesek személyes sértésnek veszik. A lényeg az, hogy szükség van a felújításra, már csak megoldást kell keresni hozzá. Szakemberrel először felül kell vizsgáltatni, mit és mennyiért tudnak elvégezni, a megfelelő döntés meghozatalához. Dávid István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület foglaljon állást a lakás felújításának szükségessége tárgyában, azzal, hogy a munkálatok elvégzésének ütemezéséről szóló döntést, az azokra vonatkozó árajánlatok beszerzését követően hozzák meg. Dr. Herczeg Tibor jegyző kérte a képviselő-testületet, hogy az árajánlatok beszerzésére őt hatalmazzák fel. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy ezt akarta is mondani, hogy a felújítással kapcsolatosan a jegyző nézzen szét, és mutassa be az árajánlatokat hozzá. A jegyzőt korrekt embernek tartja, és biztos benne, hogy körültekintő mindennel kapcsolatosan.

19 Dávid István polgármester elmondta, hogy akkor az árajánlatok megtekintése után, újra napi rendi pontra kell tűzni a testület döntéshez. Kérte a képviselő-testületet, hogy hatalmazzák fel a Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzat polgármestereit megkérdezésére, hogy segítenének-e ebben a felújításban, vagy nem. Meg kell próbálni minél olcsóbban kijönni ebből a dologból. Lénárt Imre képviselő elmondta, hogy egyértelmű, hogy minden követ meg kell mozgatni. Veszíteni való nincs, egy kérdést megér. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 51/2015.(IV.23.) HAT ÁRO ZAT Szakember elhelyezésére szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községháza épületében, Szuhakálló Kossuth u.7. sz. alatt található a jegyző által lakott szakember elhelyezésére szolgáló lakás és az ahhoz tartozó udvarrész felújításának szükségességével egyetért. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az általa lakott, a Községháza épületében, Szuhakálló Kossuth u.7. sz. alatt található, szakember elhelyezésére szolgáló lakás és az ahhoz tartozó udvarrész felújításához a külső vállalkozókkal elvégzendő munkák vonatkozásában a szükséges árajánlatokat szerezze be. 3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalást az 1-2. határozati pontok szerinti munkálatok közös költségviseléséről, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések polgármestereivel. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Fignár Gergő képviselő elmondta, hogy a Zöld Völgy Nonprofit Kft. a tájékoztatóján említette Sztupák Péter úr a lomtalanítást, amit az önkormányzat által meghatározott időben végeznek majd el. Véleménye szerint ilyenkor tavasszal kellene erre sort keríteni. Dávid István polgármester elmondta, hogy több lakossal is beszélt és úgy gondolja, a májusi időpont lenne a legmegfelelőbb a lomtalanításra. Javasolja a május második hetét. Csütörtöki napot kell nézni, mert akkor van az aktuális szállítás is. Bukovenszki Józsefné képviselő kérte a polgármestert, hogy Viszlai Viktor múcsonyi polgármestert kérje meg ismételten, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési pályázat iratanyagának másolatait legyen szíves a testület részére megküldeni, mivel arra jelen időpontig nem került sor. Kérdezte, hogy az Izsó Miklós úti terület rendezésével kapcsolatosan mikor lesz valami intézve. Elmondta, hogy idefelé megállította őt egy hat gyermekes fiatalember, aki elmondta, hogy nincs semmilyen jövedelme és nem is vették fel közmunkában. Ő csak tolmácsolja azt, amit mondtak neki. Dávid István polgármester elmondta, hogy a múcsonyi település-rendezési terv felülvizsgálati eljárásában, a véleményezésre kapott egy meghívást, csak így lehet, majd érdemben tárgyalni. Ígéri,

20 hogy mindenről fogja a testületet tájékoztatni. A buszmegálló ügyét mindenféleképpen szeretné rendezni, mivel nagyrészt szuhakállói lakosok használják. Elmondta, hogy annak idején Lakatos János, aki megállította a képviselőt, rendkívüli felmondással hagyta itt a közfoglalkoztatást egy másik munkahely végett. A felesége itt dolgozik jelenleg is, de egyébként annak idején ezért is cirkuszolt a munkaterületen, a többi közfoglalkoztatott előtt. Sajnos ezeket csak utólag tudta meg. Most nincs üres álláshely a programokban. Kérdezte Bukovenszki Józsefné képviselőt, hogy szerinte kit küldjön el a jelenleg dolgozók közül. Sok ember megkereste őt, hogy hadd jöhessenek dolgozni pl.: Lukács Gábor is, de őt is annak idején az ital miatt kellett elküldeni. Dr. Herczeg Tibor jegyző felhívta a figyelmet, hogy a település-rendezési terv készítésére, felülvizsgálatára irányuló eljárásban a véleményezés hatásköre a képviselő-testületé, nem a polgármesteré. Andók Veronika képviselő elmondta, hogy a közmunkások felvettették neki, hogy a bakancsok nem igazságosan lettek elosztva. Tudomása szerint az intézményben dolgozók is bakancsot kaptak. Kérdezte, hogy ez hogyan is működött valójában. Elmondta, hogy hallotta, hogy panaszkodtak a teniszpálya drótháló kerítésénél nagyok a lyukak, így a kertekbe sokszor átmegy a labda és utána alig lehet megtalálni. Kérdezte, hogy nem-e lehetne valahogy sűríteni azt. Kérdezte továbbá, hogy az önkormányzat tud-e biztosítani bérelhető teniszütőket, ha esetlegesen valakik szeretnék kipróbálni ezt a játékot, sportot, mielőtt beruháznának ilyen eszközökre. Elmondta, hogy voltak Gömörszőlősön falu bejáráson, ahol építettek egy napenergiás faszárítót, és két hónap alatt kiszárad a fa megfelelő minőségűre. Nem egy nagy költségű dolog, könnyen elkészíthető. Dávid István polgármester elmondta, hogy a mezőgazdasági programban bakancsban a gépkezelők részesültek, a többiek gumicsizmát kaptak, mert ők a földeken dolgoznak most már folyamatosan. Két lábbelit nem tud az önkormányzat biztosítani. A másik két programban résztvevők szintén bakancsot kaptak, mert ők az apríték gyűjtésében illetve annak aprításában vesznek részt. Az intézményben dolgozók közül Rátkai Natália, Hanyu Béláné és Vassné Bene Brigitta kapnak fehér egészségügyi cipőt, illetve ők fehér köpenyt fognak kapni. Elmondta, hogy itt a fóliasátor lett felállítva, két végét szabadon hagyva, és az alá szeretnék betenni a fa aprítékot száradni. Lénárt Imre képviselő elmondta, hogy meg lehet a teniszütőt olcsón is venni. Ő sem teniszezett eddig még sose; itt a pálya aki akarja, egyszer kipróbálhatja. Tóth Zoltán alpolgármester kérdezte, hogy a Pünkösd Kupa idén megrendezésre kerül-e. Dávid István polgármester elmondta, hogy szeretné megrendezni a Pünkösd Kupát, de ebben kér segítséget, mert ő a focihoz nem ért. Régen Suga László vezette végig az egészet. Tinyó Ottó idején indult el ez az egész az önkormányzat szervezésében, és ezt vitte tovább ő is. Lénárt Imre képviselő kérdezte, hogy nem lehetne-e Suga Lászlót megérni, hogy segítsen ennek a megszervezésében. Ha most a képviselő-testület közül nem tudja senki bevállalni, akkor csak ő tőle lehet segítséget kérni. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy ki kell kérni Suga László véleményét, mivel ő vezette eddig ezt a sport rendezvényt. Fignár Gergő képviselő kérdezte, hogy a strandröplabda pályával kapcsolatosan mi a helyzet. Kérdezte továbbá, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gépekkel, lehet-e bármilyen lakossági szolgáltatást nyújtani ár ellenében. pl.: szántás, fűnyírás stb Tudomása szerint ez más

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 3-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.28.) számú RENDELETE a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés Készült:

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 5 fő képviselő-testületi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-Ai MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. 780-2/2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTOK!

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTOK! ... Képviselő Asszony/Úr! H e l y b e n... Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k e M E G H Í V Ó! Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! Tisztelettel meghívom Dunafalva Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 7/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. május 17 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-én, 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. 171/16/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 76/2014.(IX.12.) kt. határozat 77/2014.(IX.12.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2016. ÁPRILIS 28-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 828-2/2016/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. ( IV.30.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. január 12-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben