KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása"

Átírás

1 2013. október XIX. évfolyam 10. szám M E G H Í V Ó S Z E R E T E T T E L H Í V M I N D E N K I T TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása a Szent István téren, ezt követõen községi ünnepség a mûvelõdési ház régi épületében. Elõadást tart: Kozma Csaba történész. Mûsort mutatnak be a Szent István Király Általános Iskola diákjai. Átadásra kerül a Törtel, az én otthonom -fotópályázat nyertesének díja. Az ünnepségen közremûködik: a Szent István Király Általános Iskola énekkara. A vidék forradalma 1956 már csak Törtelen kapható Az elsõ törteli történelmi konferencia tanulmánykötete mára már az ország összes jelentõs könyvtárába eljutott, sõt külföldi magyar intézetekbe is. A nagy érdeklõdés miatt a kötetet kiadó TITE minden példánya elfogyott, lényegében már csak Törtelen lehet ahhoz hozzájutni. Történészek tanulmányaikban hivatkoznak a kötet megállapításaira. M. Kiss Sándor, aki 1956 legjelentõsebb történész-szakértõje, e kötetben jelentette meg legújabb elméletét, mely új mederbe terelte az 56- os kutatásokat. Maga a kötet nem csupán a törteli 1956-os események eddigi legteljesebb összefoglalóját nyújtó forrásközlést és kísérõ tanulmányt, hanem számos más figyelemre méltó írást köztük három egyetemi tanárét is tartalmaz. A könyv borítójának választott fénykép a fõvárosban ételt osztó törteliekrõl az országos sajtót is bejárta, a Magyar Nemzet honlapján még ma is megtalálható. A kötetrõl több recenzió is megjelent, a református egyetem tudományos folyóiratában egy történész, Speck István így írt a kötetrõl: Folytatása a 19. oldalon HÕSEINEK EMLÉKÉRE Buda Ferenc: Pesten esik a hó Pesten esik a hó Keringve kavarogva A Dunán a habokra Lelkük-vesztett romokra Kivert ablakszemekre Kékszájú emberekre Csepelre és a Gyárra A moccanatlan Várra Tépett szélû sebeken Dacoló üzemeken Aszfaltra száradt véren Megül halottfehéren Hordja a szél a földön Viszi a szél az égen Pesten esik a hó Nyílt sebre friss kötésnek Pest talpig hófehérben A polgármester jelenti Nagy örömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Törtel község településrendezési terve. A települési terv elõzményeirõl, szinte regénybe illõ történetérõl szeretnék most pár szót írni. Ezen terv megléte ugyanis szükséges minden Európai Uniós pályázathoz. Évekkel ezelõtt a korábbi községi vezetés nekifogott, hogy elkészítteti a dokumentumot. Az ügy nyúlt, mint a rétes, húzódott jobbra-balra, csak elõre nem haladt. Végül addig eljutott, hogy 4,5 millió kifizetésre került, de a munka nem járt sikerrel; a terv nem készült el. Így csak a pénzt elnyerõk örülhettek, a község veszített, nem csak anyagiakban, de újra utolsó lett a környezõ települések között, lemaradásba került országos szinten is. Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A polgármester jelenti... Folytatás az 1. oldalról. Amikor a község akaratából polgármester lettem, felismerve az ügy jelentõségét, a képviselõ-testülettel együtt azonnal megindítottuk a települési terv elkészítésének folyamatát. Rengeteg egyeztetés, véleményeztetés, tanácskozás után majdnem 3 év alatt került elfogadásra a dokumentum. Közben az önkormányzat gazdaságilag is eljutott oda, hogy kisebb pályázatokon vehet részt, ebben is nagy jelentõsége volt, hogy rendelkezünk a településrendezési tervvel. Mi elkészítettük, megvalósítottuk a tervet, pótolva ezzel a község hiányosságaiból valamit. Pár mondatban tájékoztatom a lakosságot a teljesség igénye nélkül, hogy mi is ez a terv a szakmai szempontok szerint. A településrendezés célja, hogy reális keretek között, a közérdek (települési) és a jogos magánérdekek összehangolásával: biztosítsa a település terület felhasználásának és infrastruktúra hálózatának kívánatos fejlesztési lehetõségét; szabályozza az építés helyi rendjét; egyszerre biztosítsa a természeti, táji, környezeti és építészeti értékek védelmét, és azok fejlesztését; segítse elõ az erõforrások kíméletes hasznosítását, biztosítsa a település fejlõdésének fenntarthatóságát. A településrendezési terveket véleményeztetni kell az érdekelt hatóságokkal. A településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a szabályozási terv részben térkép formában is megtekinthetõ a Törteli Polgármesteri Hivatalban. Tisztelettel: Godó János polgármester BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Törtel Község Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával és az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõvel együttmûködve, évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsõoktatási intézmények hátrányos helyzetû hallgatói számára nyújt rendszeres segítséget a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév elsõ félévére. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a minisztérium által nyújtott támogatás. Ez a támogatás azon felsõoktatási intézményekben kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után felsõoktatási hallgatói normatívában részesül. A pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezõk részesülhetnek. A típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amenynyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 õszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe. B típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2014/2015. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Nem részesülhet sem A, sem B típusú ösztöndíjban az a pályázó, aki: középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban Az ösztöndíj idõtartama: A típusú pályázat esetében 10 hónap, azaz két egymást követõ (2013/2014. tanév második, illetve a 2014/2015. tanév elsõ féléve) tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban április. B típusú pályázat esetében 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév, a folyósítás kezdete a 2014/2015. tanév elsõ féléve. Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és a tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben megkezdik. A pályázat benyújtása csak a Törtel községben állandó lakóhellyel rendelkezõ hallgatók részére lehetséges. A pályázat benyújtása: Figyelem! A korábbiakban megszokotthoz képest változás van a pályázás rendjében! A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: htps://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. Folytatása a 3. oldalon.

3 HÍRADÓ 3. oldal Folytatás a 2. oldalról. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER- Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázati ûrlapot minden évben újra fel kell tölteni. A személyes és pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának határideje: november 15. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. Az ösztöndíj települési önkormányzat által való elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására a pályázat mellé mellékelje a vele egy háztartásban élõk elmúlt havi jövedelmérõl szóló igazolást (családi pótlék folyósításáról szóló igazolást, munkanélkülieknél munkaügyi központ határozatát), valamint a felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolást. A pályázati ûrlap minden pontja kitöltésével és csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt érvényes. Valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A pályázó pályázata benyújtásával büntetõjogi felelõsséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati ûrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelõ adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. Az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbõl kinyomtatott pályázati ûrlapon, határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatok a bírálatból kizárásra kerülnek. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul de legkésõbb 15 napon belül írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és a Támogatáskezelõt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása, tanulmányok helyének megváltoztatása (új felsõoktatási intézmény, kar, szak megadásával), tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása, személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulék-fizetési kötelezettség nem terheli. Az ösztöndíjjal kapcsolatban további részletes felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban, Farkasné Marticsek Mária elõadónál kaphatnak. Matrica a borítékban! Az ÖKOVÍZ Kft. a hulladékszállítás területén matricás edényzet azonosítást vezet be Törtel településen szeptember 30-tól Társaságunk megkezdte az azonosító matricák kiküldését azon ügyfelek részére, akiknek köztisztasági szerzõdésük rendezett és nincs tartozásuk a szolgáltató felé. A matrica hulladékgyûjtõ edényre való felragasztásával igazolható, hogy az adott ingatlan jogosult március 31-ig a hulladékszállítás igénybevételére. Ürítéskor a szállító jármûvek személyzete minden esetben köteles ellenõrizni a matrica meglétét, ezért kérjük, hogy gyûjtõedényére október 15-ig ragassza fel azonosító matricáját október 16-tól munkatársaink kizárólag a szabványos, érvényes matricával ellátott gyûjtõedények ürítését végzik el! Köszönjük együttmûködését! ÖKOVÍZ Kft. Félmilliárd forintos kötbért szabtak ki közmûszolgáltatókra Több mint félmilliárd forintnyi kötbér megfizetésére köteleztek országszerte összesen tíz távhõszolgáltató céget hibás számlázás miatt közölte Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentésért felelõs képviselõje szeptember 25-i budapesti sajtótájékoztatóján. A számlaképre vonatkozó új szabályozás hatálybalépése óta több mint 55 ezer számla akadt fenn a rostán ismertette Németh Szilárd, hozzátéve, mivel a szolgáltatóknak minden egyes hibás számla után 10 ezer forint kötbért kell fizetniük a fogyasztóknak, ez országosan összesen 556 millió forintot jelent. A kormánypárti politikus szerint mindez elég komoly felhívás a cégeknek: a törvények nem azért vannak, hogy csak úgy legyenek, azokat be is kell tartani. A számlákat igenis megfelelõen kell kiállítani és bemutatni rajtuk a rezsicsökkentésbõl adódó megtakarítást hangsúlyozta, közölve: kizárólag a fogyasztók szempontjai érdekelnek bennünket ebben a kérdésben. A tájékoztatón részt vett Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, aki elmondta, hogy a megyében négy szolgáltatónál állapítottak meg jogszabálysértést, közülük eddig háromnál zárult le az eljárás. Ezeknek a számlaképpel kapcsolatos jogszabályok megsértése miatt összesen több mint 285 millió forintot kell jóváírás formájában kötbérként megfizetniük: a Budaörsi Településgazdálkodási Kft.-nek 101 millió, a Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft.-nek 130 millió, a Váci Távhõ Kft.-nek pedig csaknem 55 millió forintot. Ha a cégek nem fellebbeznek a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelõségeinek elsõ fokú döntése ellen, a fellebbezési határidõ lejárta után 15 napon belül kell jóváírniuk a pénzt jegyezte meg a kormánymegbízott, aki úgy fogalmazott: rezsicsökkentés kapcsán nem ismerünk pardont. (MTI/Pest Megyei Kormányhivatal)

4 4. oldal TÖRTELI HIVATALI TELEFONKÖNYV Törtel Község Polgármesteri Hivatala 2747 Törtel, Szent István tér 1. központi tel.: 06-53/ Polgármester Godó János tel.: 06-53/ Jegyzõ dr. Majtényi Erzsébet tel.: 06-53/ Gazdasági csoport Pásztor Józsefné tel.: 06-53/ IGÉNYES, PONTOS, KORREKT szórólap prospektus meghívó plakát matrica névjegy nyomtatvány újság könyv dosszié Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/ Tel.: 53/ / / Cegléd, Csatorna u. 8.

5 HÍRADÓ 5. oldal Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Német brikett (25 kg) Ft Cseh diószén (30 kg, zsákos) Ft Fabrikett (10 kg) Ft Fabrikett (30 kg, zsákos) Ft Vékony akác Ft/q Vékony vegyes (csak keményfa) Ft/q Bükk-tölgy-gyertyán gurigás Ft/q Bükk-tölgy félig hasított Ft/q Bükk-tölgy konyhakész Ft/q Nyárfa Ft/q Mész (25 kg: 500 Ft, 50 kg: 1000 Ft) AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók PB GÁZPALACK CSERE DRÓTFONAT 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. 1,75 méter magas Ft/tek. 2 méter magas Ft/tek. BETONOSZLOPOK 2,4 m hosszban Hullámpala 335x Ft AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

6 6. oldal TÖRTELI ÚJRA ITT AZ ÕSZ! KÉSZÜLJÖN FEL IDÕBEN A FÛTÉSSZEZONRA! KÍNÁLATUNKBÓL: FABRIKETT (10 kg-os kiszerelésben) füstcsövek minden méretben egyéb kandalló- és kályha kiegészítõk samottlapok (különbözõ méretben) samottliszt, vízüveg alágyújtós, koromtalanítók, kályhafénypor ajtó- és ablakszigetelõ profilok hõtükör TÉLI AUTÓÁPOLÁS ÉS FELSZERELÉS Akkumulátorok, akkusav, ioncserélt víz Fagyálló Téli szélvédõmosó, jégoldó, zárolajozó Indítókábel Akkumulátortöltõ Motorolajok széles választékban Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat: Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék

7 HÍRADÓ 7. oldal Béla Bácsi Virág és Ajándékboltja a Piactér 2. üzlethelyiségében Óriási mindenszenteki KOSZORÚ ÉS SÍRDÍSZ VÁSÁR! Krizantém és élõ virágos sírkészítmények elõrendelését felvesszük! Á L L A N D Ó K Í N Á L A T U N K : Virág: alkalmi csokrok cserepes növények, különleges orchideák nagy választéka kaspók, vázák orchidea és általános virágföld orchidea és általános tápoldat mûvirág csokrok 350 Ft/db temetési készítmények rendelése Szakképzett virágkötõk várják megrendeléseiket! Ajándék: bizsuk alacsony áron plüssfigurák füstölõk, illatgyertyák, illóolajok szökõkutak faliképek több méretben pohárkészletek, ajándék bögrék dohányzási kellékek gyermekjátékok széles választéka kisfiúk és kislányok részére

8 8. oldal TÖRTELI KERÓ SHOP Kerékpáralkatrész bolt és szerviz Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (a forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, lámpák, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Novemberi nyitvatartási napok: hétfõ 4. zárva 11. nyitva 18. nyitva 25. zárva kedd 5. nyitva 12. nyitva 19. zárva 26. nyitva szerda 6. nyitva 13. zárva 20. nyitva 27. nyitva csütörtök 7. zárva 14. nyitva 21. nyitva 28. zárva péntek 1. zárva 8. nyitva 15. nyitva 22. zárva 29. nyitva szombat 2. nyitva 9. nyitva 16. zárva 23. nyitva 30. nyitva vasárnap 3. zárva 10. zárva 17. zárva 24. zárva Dec.1. zárva Decemberi nyitvatartási napok: hétfõ 2. nyitva 9. nyitva 16. zárva 23. nyitva 30. nyitva kedd 3. nyitva 10. zárva 17. nyitva 24. zárva 31. zárva szerda 4. zárva 11. nyitva 18. nyitva 25. zárva Jan.1. zárva csütörtök 5. nyitva 12. nyitva 19. zárva 26. zárva Jan.2. nyitva péntek 6. nyitva 13. zárva 20. nyitva 27. nyitva Jan.3. zárva szombat 7. zárva 14. nyitva 21. nyitva 28. zárva Jan.4. nyitva vasárnap 8. zárva 15. zárva 22. zárva 29. zárva Jan.5. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva.

9 HÍRADÓ 9. oldal Még tart az õsz, a betakarítások ideje. Az óvodás gyermekekkel is folytattuk a szeptemberben megkezdett munkálatokat. Több csoport vett részt kukoricatörésben, zöldségfélék, gyümölcsök betakarításában. Ezt csak úgy A TULIPÁN ÓVODA HÍREI tudtuk megvalósítani, hogy voltak olyan családok, akik szeretettel fogadták óvodásainkat. A közlekedés projekt során több csoport ellátogatott Szolnokra, a Repülõ Múzeumba, a helyi gumis mûhelyekbe, az autómosóba, a ceglédi vasút- és buszállomásra. A cipõ projekt feldolgozása során a gyermekek megismerkedhettek a falu cipészeivel és munkájukkal. Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítségét minden kedves szülõnek, nagyszülõnek és törteli lakosnak. Az ovigaléria õszi tárlatán Somogyi Zoltán fafaragó munkáiban gyönyörködhettek a gyermekek. A galéria megnyitója alkalmából a nagycsoportosoknak kézmûves foglalkozást szoktunk szervezni. Ez alkalommal egy népi játék készítésében vehettek részt, zümmögõt készítettek. Folytatása a 10. oldalon. Mini Drogéria Megnyitottunk a Piactér 4. üzletében! Példa árainkból: 5 kg Bonux mosópor (magnólia illattal) Ft Harpic háztartási vízkõoldó Ft Perfex 3 rétegû 10 db-os EÜ papír Ft Signal fogkrém (több fajta) Ft Lorin 2L öblítõk Ft Szeretettel várunk minden kedves vásárlót egyre szélesedõ kínálattal.

10 10. oldal TÖRTELI Folytatás a 9. oldalról. Megrendezésre került a Meseerdõ színház és az Ovikoncert elõadása ebben az évszakban is, a gyermekek nagy örömére. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Szent István Király Általános Iskola vezetõségének az ovikoncert megrendezéséhez nyújtott hozzájárulásért. A Margaréta nagycsoport képviselte óvodánkat az idei szüreti fesztiválon. Köszönetet szeretnénk mondani a kedves szülõknek, hogy elhozták gyermekeiket a fellépésre, és óvodásainknak a szép mûsorért és a két felkészítõ óvó néninek: Kókainé Matuz Henriettnek és Lakiné Godó Ildikónak. A TULIPÁN ÓVODA HÍREI A mini-ovi október 9-én indult. Nagyon örülünk, hogy élnek a szülõk azzal a lehetõséggel, hogy a kicsi gyermekek már két évesen ismerkedhetnek az óvodával. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, aki még szeretne bekapcsolódni ebbe a tevékenységbe. Az óvoda dolgozói nevében: Lakiné Godó Ildikó és Godó Jánosné óvodapedagógusok

11 HÍRADÓ 11. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Október 6-i megemlékezés az iskolában Tisztelt Kollégák, kedves Tanulók! Tisztelt Emlékezõk! Nem lehet eléggé hangoztatni azt, hogy október, a hõseinkre és áldozatokra való emlékezés hónapja. Tiszteletadás mártírjainknak, a kivégzetteknek, hadifogságba hurcoltaknak, katonáknak és civileknek, egyháziaknak, a börtönökben és munkatáborokban megalázottaknak és megkínzottaknak, vagy éppen hazánkat elhagyni kényszerült menekülõknek. Emlékezzünk ártatlan emberekre, akik ott voltak az események helyszínén, majd eltûntek az októberi és az azt követõ borzalmak során. Október 6-át a kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánította januárjában az Európán átzúgó forradalmak már mind elültek. Egyedül a magyar tartotta magát, s még hátra voltak diadalai mielõtt õ is elcsendesült. Petõfi szinte az utolsó percéig nem adta fel a reményt, a legkilátástalanabb helyzetben sem szûnt meg költeményeivel bizakodást önteni a honvédekbe és a nemzetbe. Az optimizmus azonban egyre kevésbé indokolt. A viszonylag jóindulatú V. Ferdinánd átadta helyét a fiatal és vérengzõ Ferenc Józsefnek, aki sem gyõzni nem tudott, sem béketárgyalásra nem volt hajlandó. Segítségért fordult Miklós cárhoz, aki 194 ezer cári katonával harcolt a magyarok ellen. Sajnos a hatalmas túlerõvel szemben Görgey legyengült, szétszórt honvédei nem tudtak gyõzni. A szabadságharc elbukott. Honvédeink augusztus 13-án, Világosnál letették a fegyvert. A halálos ítéletet Haynau császári tábornagy hozta. Így vallott: Én a rend embere vagyok és nyugodt lelkiismerettel lövetek fõbe százakat, mert szilárd meggyõzõdésem, hogy ez az egyetlen eszköz minden jövendõ forradalomnak elejét venni. A világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akit bûnösnek tartottak, Haynau legyilkoltatta. A börtönök megteltek. A tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták, megalázó beosztásukban éveket töltöttek szeptember végén összeült a haditörvényszék, ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, s ahol a vádlottakat felségsértés címén halálra ítéltek. Az ítéletet kimondták, de teltek-múltak a napok és a végrehajtásról szó sem esett. A családtagok bíztak benne, hogy Ferenc József kegyelmet ad, de nem így történt. Az aradi várban különleges intézkedésekkel készítették elõ a kivégzést katonát láttak el éles töltéssel, éjjel kettõzött õrcsapatok jártak fel s alá. Gyalogmenetben kísérték a tábornokokat a kivégzés helyére. Négy tábornokot fõbelövésre ítéltek, kilencet akasztófa általi halálra. A 13 aradi vértanú sem hátrált meg a bitófa és a puskacsõ láttán. Utolsó mondataik is errõl tesznek bizonyosságot: DAMJANICH JÁNOS mondta: Legyõztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. DESSEWFFY ARISZTIDET idézem: Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata. LÁZÁR VILMOS gondolata: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófa tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. TÖRÖK IGNÁC mondta: Nemsokára Isten legmagasabb ítélõszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Õt szolgáltam. A tábornokok kivégzése bevezetõjét is jelentette egy megtorló hullámnak, melynek során további mintegy 30 volt honvédtisztet kivégeztek és vagy 600-at ítéltek halálra, majd kegyelembõl sokévi fogságra. Ha a rájuk rótt halálos ítéletet elkerülték is, derékba tört életsorsuk. A várfogságban töltött nehéz évek alapján éppúgy október 6. áldozatai, mint a kivégzett társaik. A költõ szavaival emlékezzünk örökké rájuk: A felhõben, mely ott simul Talán Batthyány árnya van, S lenéz, magyar! Reád S mutatván ezt a rém helyet, Azt súgja halkan: Ne feledd Októbernek hatodikát! Folytatása a 12. oldalon.

12 12. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Folytatás a 11. oldalról. Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos elsõ magyar miniszterelnököt. Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy hangzik, mint egy bibliai prófécia: Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színérõl! Õt magát azonban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el! E családi átok mellett még egy babonás jövendölés forgott közszájon ebben az idõben Ferenc Józseffel kapcsolatban. Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal kell bûnhõdnie az aradi vértanúkért. Aki nem hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is bizonyára elgondolkoztatja, hogy mit mért a sors a késõbbiekben az uralkodóra és családjára. 1. Ferenc József elsõ gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több mint egy éves korában meghalt. 2. Sógornõje, Charlotte mexikói császárné 1867 márciusában megõrült. 3. Alig két héttel késõbb Habsburg Matild fõhercegnõ tûzhalál áldozata lett. 4. Újabb két hétbe se telt és Queretaróban agyonlõtték Ferenc József öccsét, Miksa császárt január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf trónörökös lett öngyilkos ben a tengereken eltûnt a fõhercegi rangjáról lemondott furcsa Habsburg, Nepomuk János Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel. 7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly fõherceg. 8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László fõherceg. 9. Tûzvész áldozata lett Zsófia fõhercegnõ, Ferenc József sógornõje szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevû anarchista leszúrta Erzsébet királynét. 11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild fõhercegnõ Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Chotek Zsófiát. Õk, a Habsburgok így végezték. Az aradi 13, a többi kivégzettek. S õk élni fognak, élni mindörökkön, Szent lesz, örökké szent a sírgödör, A míg az eszmény ki nem hal e földön, Míg a magyar szellem magasba tör, Az igét, melyért éltet áldozának, Szívébe írták az egész hazának, Utódtól fogja hû utód tanulni, Hogyan kell álni s hogyan kell meghalni! Rimóczi Józsefné történelemtanár Bábszínházban jártunk Október 1-jén, kedden délután egy órakor izgatott kis csapat gyülekezett az iskola udvarán. Ünnepi ruhába felöltözött gyermekek várták, hogy elindulhassunk Kecskemétre, a Ciróka Bábszínházba. 45 tanulónak volt ezúttal lehetõsége arra, hogy az IPR-es pályázat keretében részt vegyen a híres bábszínház elõadásán. Amint megérkeztünk, a gyerekek birtokukba vették a bábszínház udvarán lévõ játékokat. Ám nemsokára el kellett foglalni helyünket a színházteremben. Az elõadás címe: A békakirályfi. Nagyon érdekes elõadásmódban volt részünk. Végig láttuk a bábukat mozgató, életre keltõ színészeket. Nagy tetszést arattak a gyerekek körében a mókás mozdulatokat tevõ szereplõk, a humoros mondatok, az egyszerû és mégis sokat sejtetõ díszletek. Még nekünk, felnõtteknek is sok újdonságot nyújtott az új rendezésmód, a bábuk különleges mozgatása, megszólaltatása. Teljesen elvarázsolt bennünket az elõadás. Kis iskolásaink nagyon szépen viselkedtek, figyeltek, s a végén boldogan tapsolták meg Helénkét, a királylányt, és a békából lett királyfit. Köszönjük Õrsy Anett tanár néni szervezõ munkáját! Tóth Dénesné tanár néni

13 HÍRADÓ 13. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Színházlátogatás Kecskeméten A kecskeméti Ciróka Bábszínház adott otthont a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház vendégelõadásának, melynek címe: A Webáruház. A Kolibri Színház 0-18 éves korig minden korcsoportnak többféle mûfajban kínál elõadást, ezzel a darabbal a 12 év feletti korosztályt célozva meg. Mivel az alsó tagozatosokat rendszeresen elvisszük a Ciróka Bábszínház elõadásaira, gondoltuk, megmutatjuk ezt a helyet a osztályos tanulóinknak is, bízva abban, hogy õket is épp úgy elvarázsolja a színház, mint a kicsiket. Elõször sokan ódzkodtak, arra hivatkoztak, hogy õket a színház nem nagyon érdekli. Aztán mégis összejött egy busznyi gyerek, akikkel október 7-én este megnéztük ezt az egyáltalán nem szokványos elõadást. Pedig a diákok, akikrõl a történet szólt, teljesen hétköznapiak voltak, s élték a szokványos hétköznapjaikat. Pont úgy, mint a mi tanítványaink, akik ezúttal a nézõtéren ültek. Az egyszerû történet mégis izgalmasan állt össze az iskolapadokat ide-oda tologató színfalak között, amitõl az az érzése támadt mind a diáknak, mind a tanárnak, hogy maga is ott van abban a tanteremben, és így minden olyan magától értetõdõ természetességgel játszódott. Ami nagyban köszönhetõ annak is, hogy a szereplõket fiatal színészek testesítették meg. Ezáltal megszûnt minden távolság, megszûnt a színházzal szemben fenntartott kamaszos ellenállás, s a történet elõttük, velük együtt kelt életre. Az elõadást feldolgozó foglalkozás követte, melynek célja, hogy a gyerekek a színészekkel együtt beszélgetve, játszva dolgozzák fel a színházi élményt. Képzett drámapedagógusok vezetésével zajlott a kiscsoportos mûhelymunka, melyen a dráma és a színház eszközeit kínálták fel számukra véleményük, problémáik megfogalmazásához, így biztosítva, hogy a játék valódi közösségi élménnyé tegye a színházlátogatást. Biztos vagyok benne, hogy ez sikerült is, mivel a gyerekek másnap lelkesen meséltek itthon maradt társaiknak és tanáraiknak a látottakról. Sõt azóta többször hallottam, hogy idéztek a darabból vagy felelevenítették egy-egy jelenetét. És olyanok is voltak, akik azt kérdezték, lesz e még ilyen, mert õk biztosan elmennek arra is. Õrsy Anett Mesélõ dallamok Ebben a tanévben is lehetõsége nyílt iskolánk alsó tagozatos tanulóinak, hogy részt vegyenek a Mesélõ dallamok címû zenei elõadás sorozatain. Ezt IPR-es pályázatból tudtuk biztosítani. Az elõadást nagy érdeklõdéssel várták, hiszen eddig minden alkalommal valami érdekességgel lepték meg a tanulóinkat. Prokofjev: Péter és a farkas címû zenemûvel ismerkedhettünk meg. A tanulók lenyûgözve figyelték Dóbiás Pétert és társait, a kecskeméti zeneiskola tanárait, ahogyan bemutatták a szereplõket a hangszerek által. A hegedû, a fagott, a nagybõgõ, a klarinét, a fuvola, az oboa így mesébe szõve hozta el hozzánk a kismadarat, a kacsát, a cicát, a farkast és a vadászt. Nagy élmény volt látni a sok pici csillogó tekintetet, ahogyan érdeklõdve figyelték, hogy mi is lesz a mese vége. S mire vége lett a mesének, játszva ismerkedtek meg a hangszerekkel is. Legközelebb a karácsonyi ünnepek elõtt lesz ismét lehetõségünk arra, hogy megismerkedjünk Karácsony történetével. Mindenik embernek lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Babits Mihály Perlakiné Huszi Márta tanító néni Pusztavacson voltunk A Gerje-Menti Vadásztársaságok és Vadászok Szövetsége idén VI. alkalommal rendezte meg térségi vadásznapját. A Törteli Szent István Király Általános Iskolából öt 4. osztályos és húsz 5., 6. osztályos tanuló vehetett részt ingyenesen. Jutalmul kapták ezt a kirándulást a tanévkezdõ vas- és papírgyûjtésen végzett szorgalmas munkájukért. A gyermekprogram vadászkürtök hangjaival nyílt meg október 4-én, Pusztavacson, az Általános Iskola tornatermében. A köszöntõ után két rendhagyó biológiaórát hallgattunk meg, s gyönyörködhettünk a kivetítõn felvillanó képekben. Az elõadás után a tornaterem bordásfalán elhelyezett trófeakiállítást néztük meg. Örömmel láttuk, hogy törteli vadászok trófeái is helyet kaptak a kiállított tárgyak között. A benti helyszín után busszal utaztunk a pusztavacsi Parkerdõ tisztására, ahol vadászkutya bemutatóval zárult a program. Köszönjük a törteli Polgármesteri hivatalnak, polgármester úrnak, hogy a szállítás költségét biztosították számunkra. Mihály Zoltán, Perlakiné Somodi Gabriella

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. március XIX. évfolyam 3. szám www.tortel.hu A polgármester jelenti Székely lobogó kitûzése Törtelen! A székely lobogó kitûzése az összetartozást jelképezi, a kiállást minden magyarért és minden magyar

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Hagyományainkhoz híven az idei évben immár 13. alkalommal került megrendezésre a nagy érdeklõdésre

Részletesebben

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február XVII. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Az előző Csanádapácai Új Szó megjelenése óta, mozgalmas időszakon vagyunk túl, a legfontosabb fejleményeket az alábbiak foglalnám össze: Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

Részletesebben

...csak magyarnak lenni végre hagyják Ötvenhatos Versünnepet tart a Nagykanizsai Polgári Egyesület, immár hatodik alkalommal. November 6-án, csütörtökön 17 órakor a Halis István Városi Könyvtár ruhatár

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

tegyenek az emberek minden háztartásban. Abban hiszek

tegyenek az emberek minden háztartásban. Abban hiszek Vasvári Újság Vasvár, 2008. október 2. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Hulladékudvar Vasváron: 51 milliós beruházást avattunk Környezettudatos magatartás, szemléletváltás kell Október

Részletesebben

a Mi Lapunk A tartalomból:

a Mi Lapunk A tartalomból: a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. november XVI. évf. 11. szám Végleges lett végleges lett az ősz borzongva leng a Nap mély felhők alján lengő lélekharang poharamból a bor fogy a

Részletesebben

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon 2015. március XXI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Községi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából Törtel lakossága március 13-án, pénteken délután 16.30 órai

Részletesebben

XXIV. évf. 21. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. október 18.

XXIV. évf. 21. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. október 18. XXIV. évf. 21. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. október 18. Svédországból költözik ipari üzem Mezőkövesdre A felajánlott adományok átadásáról Zsák Terézia A temető kerítésének felújításáról dr. Medvegy János

Részletesebben

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben

a Mi Lapunk A tartalomból: Kápolnát szenteltek a szatymazi repülőtéren

a Mi Lapunk A tartalomból: Kápolnát szenteltek a szatymazi repülőtéren a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. október XV. évf. 10. szám 1956. október 23-ára emlékezünk Cikkünk a 3. oldalon Kápolnát szenteltek a szatymazi repülőtéren Türelmet és rendszeres

Részletesebben

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi 2009. október XV. évfolyam 10. szám www.tortel.hu M E G H Í V Ó Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezendõ ünnepségre T ö r t e l K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t

Részletesebben

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS 2010. március XVI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Képes beszámoló az 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk 162. évfordulóján tartott községi ünnepségrõl A fotókat Pásztor József készítette. (További

Részletesebben

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ XXVI. év fo lyam 10. szám 2011. június 10. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban 2009. február XV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Törteli események a szabadságharcban 1849. január 24-én Perczel Mór honvédtábornok Törtelen hált hadával, másnap, január 25-én innen indultak Cegléd felé.

Részletesebben

FÓRUM. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. 26. évfolyam 6. szám. www.babolna.hu www.facebook.

FÓRUM. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. 26. évfolyam 6. szám. www.babolna.hu www.facebook. Címlap fotó: Tóth Sándor FÓRUM ÁB O LNAI 26. évfolyam 6. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja www.babolna.hu www.facebook.com/babolnahivatal 2015. június BÁBOLNAI FÓRUM IRÁNY A TERMELÕI

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER Kell még egy szó!... 2 2013. OKTÓBER XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM DÍSZBURKOLAT FELÚJÍTÁSA A STRANDON Már az elmúlt esztendôben is felmerült a kérdés, hogy fel kellene újítani

Részletesebben

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft XVIII. évfolyam 10. szám Ára: 2009. október 100 Ft Guinness-rekorderek lettünk 2009. szeptember 20-án került sor egy újabb Guinness-rekord megdöntésre Budapesten. Az Andrássy úton megrendezett kísérleten

Részletesebben

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz.

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz. Rákóczi 1 RÁKÓCZI Az advent (vagy ádvent) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (pontosabban december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. Adventtel veszi kezdetét az egyházi év. Az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. október 6. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám 2010. december XVI. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben

Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben 2007. szeptember VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ X VIII. évfolyam 9. Polgármesteri köszöntő Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben Szóda Kelemen Klára pásztói költő és népíró Az ember című versének soraival nyitotta

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben