KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása"

Átírás

1 2013. október XIX. évfolyam 10. szám M E G H Í V Ó S Z E R E T E T T E L H Í V M I N D E N K I T TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása a Szent István téren, ezt követõen községi ünnepség a mûvelõdési ház régi épületében. Elõadást tart: Kozma Csaba történész. Mûsort mutatnak be a Szent István Király Általános Iskola diákjai. Átadásra kerül a Törtel, az én otthonom -fotópályázat nyertesének díja. Az ünnepségen közremûködik: a Szent István Király Általános Iskola énekkara. A vidék forradalma 1956 már csak Törtelen kapható Az elsõ törteli történelmi konferencia tanulmánykötete mára már az ország összes jelentõs könyvtárába eljutott, sõt külföldi magyar intézetekbe is. A nagy érdeklõdés miatt a kötetet kiadó TITE minden példánya elfogyott, lényegében már csak Törtelen lehet ahhoz hozzájutni. Történészek tanulmányaikban hivatkoznak a kötet megállapításaira. M. Kiss Sándor, aki 1956 legjelentõsebb történész-szakértõje, e kötetben jelentette meg legújabb elméletét, mely új mederbe terelte az 56- os kutatásokat. Maga a kötet nem csupán a törteli 1956-os események eddigi legteljesebb összefoglalóját nyújtó forrásközlést és kísérõ tanulmányt, hanem számos más figyelemre méltó írást köztük három egyetemi tanárét is tartalmaz. A könyv borítójának választott fénykép a fõvárosban ételt osztó törteliekrõl az országos sajtót is bejárta, a Magyar Nemzet honlapján még ma is megtalálható. A kötetrõl több recenzió is megjelent, a református egyetem tudományos folyóiratában egy történész, Speck István így írt a kötetrõl: Folytatása a 19. oldalon HÕSEINEK EMLÉKÉRE Buda Ferenc: Pesten esik a hó Pesten esik a hó Keringve kavarogva A Dunán a habokra Lelkük-vesztett romokra Kivert ablakszemekre Kékszájú emberekre Csepelre és a Gyárra A moccanatlan Várra Tépett szélû sebeken Dacoló üzemeken Aszfaltra száradt véren Megül halottfehéren Hordja a szél a földön Viszi a szél az égen Pesten esik a hó Nyílt sebre friss kötésnek Pest talpig hófehérben A polgármester jelenti Nagy örömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Törtel község településrendezési terve. A települési terv elõzményeirõl, szinte regénybe illõ történetérõl szeretnék most pár szót írni. Ezen terv megléte ugyanis szükséges minden Európai Uniós pályázathoz. Évekkel ezelõtt a korábbi községi vezetés nekifogott, hogy elkészítteti a dokumentumot. Az ügy nyúlt, mint a rétes, húzódott jobbra-balra, csak elõre nem haladt. Végül addig eljutott, hogy 4,5 millió kifizetésre került, de a munka nem járt sikerrel; a terv nem készült el. Így csak a pénzt elnyerõk örülhettek, a község veszített, nem csak anyagiakban, de újra utolsó lett a környezõ települések között, lemaradásba került országos szinten is. Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A polgármester jelenti... Folytatás az 1. oldalról. Amikor a község akaratából polgármester lettem, felismerve az ügy jelentõségét, a képviselõ-testülettel együtt azonnal megindítottuk a települési terv elkészítésének folyamatát. Rengeteg egyeztetés, véleményeztetés, tanácskozás után majdnem 3 év alatt került elfogadásra a dokumentum. Közben az önkormányzat gazdaságilag is eljutott oda, hogy kisebb pályázatokon vehet részt, ebben is nagy jelentõsége volt, hogy rendelkezünk a településrendezési tervvel. Mi elkészítettük, megvalósítottuk a tervet, pótolva ezzel a község hiányosságaiból valamit. Pár mondatban tájékoztatom a lakosságot a teljesség igénye nélkül, hogy mi is ez a terv a szakmai szempontok szerint. A településrendezés célja, hogy reális keretek között, a közérdek (települési) és a jogos magánérdekek összehangolásával: biztosítsa a település terület felhasználásának és infrastruktúra hálózatának kívánatos fejlesztési lehetõségét; szabályozza az építés helyi rendjét; egyszerre biztosítsa a természeti, táji, környezeti és építészeti értékek védelmét, és azok fejlesztését; segítse elõ az erõforrások kíméletes hasznosítását, biztosítsa a település fejlõdésének fenntarthatóságát. A településrendezési terveket véleményeztetni kell az érdekelt hatóságokkal. A településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a szabályozási terv részben térkép formában is megtekinthetõ a Törteli Polgármesteri Hivatalban. Tisztelettel: Godó János polgármester BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Törtel Község Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával és az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõvel együttmûködve, évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsõoktatási intézmények hátrányos helyzetû hallgatói számára nyújt rendszeres segítséget a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév elsõ félévére. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a minisztérium által nyújtott támogatás. Ez a támogatás azon felsõoktatási intézményekben kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után felsõoktatási hallgatói normatívában részesül. A pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezõk részesülhetnek. A típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amenynyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 õszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe. B típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2014/2015. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Nem részesülhet sem A, sem B típusú ösztöndíjban az a pályázó, aki: középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban Az ösztöndíj idõtartama: A típusú pályázat esetében 10 hónap, azaz két egymást követõ (2013/2014. tanév második, illetve a 2014/2015. tanév elsõ féléve) tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban április. B típusú pályázat esetében 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév, a folyósítás kezdete a 2014/2015. tanév elsõ féléve. Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és a tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben megkezdik. A pályázat benyújtása csak a Törtel községben állandó lakóhellyel rendelkezõ hallgatók részére lehetséges. A pályázat benyújtása: Figyelem! A korábbiakban megszokotthoz képest változás van a pályázás rendjében! A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: htps://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. Folytatása a 3. oldalon.

3 HÍRADÓ 3. oldal Folytatás a 2. oldalról. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER- Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázati ûrlapot minden évben újra fel kell tölteni. A személyes és pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának határideje: november 15. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. Az ösztöndíj települési önkormányzat által való elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására a pályázat mellé mellékelje a vele egy háztartásban élõk elmúlt havi jövedelmérõl szóló igazolást (családi pótlék folyósításáról szóló igazolást, munkanélkülieknél munkaügyi központ határozatát), valamint a felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolást. A pályázati ûrlap minden pontja kitöltésével és csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt érvényes. Valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A pályázó pályázata benyújtásával büntetõjogi felelõsséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati ûrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelõ adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. Az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbõl kinyomtatott pályázati ûrlapon, határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatok a bírálatból kizárásra kerülnek. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul de legkésõbb 15 napon belül írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és a Támogatáskezelõt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása, tanulmányok helyének megváltoztatása (új felsõoktatási intézmény, kar, szak megadásával), tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása, személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulék-fizetési kötelezettség nem terheli. Az ösztöndíjjal kapcsolatban további részletes felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban, Farkasné Marticsek Mária elõadónál kaphatnak. Matrica a borítékban! Az ÖKOVÍZ Kft. a hulladékszállítás területén matricás edényzet azonosítást vezet be Törtel településen szeptember 30-tól Társaságunk megkezdte az azonosító matricák kiküldését azon ügyfelek részére, akiknek köztisztasági szerzõdésük rendezett és nincs tartozásuk a szolgáltató felé. A matrica hulladékgyûjtõ edényre való felragasztásával igazolható, hogy az adott ingatlan jogosult március 31-ig a hulladékszállítás igénybevételére. Ürítéskor a szállító jármûvek személyzete minden esetben köteles ellenõrizni a matrica meglétét, ezért kérjük, hogy gyûjtõedényére október 15-ig ragassza fel azonosító matricáját október 16-tól munkatársaink kizárólag a szabványos, érvényes matricával ellátott gyûjtõedények ürítését végzik el! Köszönjük együttmûködését! ÖKOVÍZ Kft. Félmilliárd forintos kötbért szabtak ki közmûszolgáltatókra Több mint félmilliárd forintnyi kötbér megfizetésére köteleztek országszerte összesen tíz távhõszolgáltató céget hibás számlázás miatt közölte Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentésért felelõs képviselõje szeptember 25-i budapesti sajtótájékoztatóján. A számlaképre vonatkozó új szabályozás hatálybalépése óta több mint 55 ezer számla akadt fenn a rostán ismertette Németh Szilárd, hozzátéve, mivel a szolgáltatóknak minden egyes hibás számla után 10 ezer forint kötbért kell fizetniük a fogyasztóknak, ez országosan összesen 556 millió forintot jelent. A kormánypárti politikus szerint mindez elég komoly felhívás a cégeknek: a törvények nem azért vannak, hogy csak úgy legyenek, azokat be is kell tartani. A számlákat igenis megfelelõen kell kiállítani és bemutatni rajtuk a rezsicsökkentésbõl adódó megtakarítást hangsúlyozta, közölve: kizárólag a fogyasztók szempontjai érdekelnek bennünket ebben a kérdésben. A tájékoztatón részt vett Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, aki elmondta, hogy a megyében négy szolgáltatónál állapítottak meg jogszabálysértést, közülük eddig háromnál zárult le az eljárás. Ezeknek a számlaképpel kapcsolatos jogszabályok megsértése miatt összesen több mint 285 millió forintot kell jóváírás formájában kötbérként megfizetniük: a Budaörsi Településgazdálkodási Kft.-nek 101 millió, a Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft.-nek 130 millió, a Váci Távhõ Kft.-nek pedig csaknem 55 millió forintot. Ha a cégek nem fellebbeznek a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelõségeinek elsõ fokú döntése ellen, a fellebbezési határidõ lejárta után 15 napon belül kell jóváírniuk a pénzt jegyezte meg a kormánymegbízott, aki úgy fogalmazott: rezsicsökkentés kapcsán nem ismerünk pardont. (MTI/Pest Megyei Kormányhivatal)

4 4. oldal TÖRTELI HIVATALI TELEFONKÖNYV Törtel Község Polgármesteri Hivatala 2747 Törtel, Szent István tér 1. központi tel.: 06-53/ Polgármester Godó János tel.: 06-53/ Jegyzõ dr. Majtényi Erzsébet tel.: 06-53/ Gazdasági csoport Pásztor Józsefné tel.: 06-53/ IGÉNYES, PONTOS, KORREKT szórólap prospektus meghívó plakát matrica névjegy nyomtatvány újság könyv dosszié Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/ Tel.: 53/ / / Cegléd, Csatorna u. 8.

5 HÍRADÓ 5. oldal Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Német brikett (25 kg) Ft Cseh diószén (30 kg, zsákos) Ft Fabrikett (10 kg) Ft Fabrikett (30 kg, zsákos) Ft Vékony akác Ft/q Vékony vegyes (csak keményfa) Ft/q Bükk-tölgy-gyertyán gurigás Ft/q Bükk-tölgy félig hasított Ft/q Bükk-tölgy konyhakész Ft/q Nyárfa Ft/q Mész (25 kg: 500 Ft, 50 kg: 1000 Ft) AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók PB GÁZPALACK CSERE DRÓTFONAT 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. 1,75 méter magas Ft/tek. 2 méter magas Ft/tek. BETONOSZLOPOK 2,4 m hosszban Hullámpala 335x Ft AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

6 6. oldal TÖRTELI ÚJRA ITT AZ ÕSZ! KÉSZÜLJÖN FEL IDÕBEN A FÛTÉSSZEZONRA! KÍNÁLATUNKBÓL: FABRIKETT (10 kg-os kiszerelésben) füstcsövek minden méretben egyéb kandalló- és kályha kiegészítõk samottlapok (különbözõ méretben) samottliszt, vízüveg alágyújtós, koromtalanítók, kályhafénypor ajtó- és ablakszigetelõ profilok hõtükör TÉLI AUTÓÁPOLÁS ÉS FELSZERELÉS Akkumulátorok, akkusav, ioncserélt víz Fagyálló Téli szélvédõmosó, jégoldó, zárolajozó Indítókábel Akkumulátortöltõ Motorolajok széles választékban Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat: Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék

7 HÍRADÓ 7. oldal Béla Bácsi Virág és Ajándékboltja a Piactér 2. üzlethelyiségében Óriási mindenszenteki KOSZORÚ ÉS SÍRDÍSZ VÁSÁR! Krizantém és élõ virágos sírkészítmények elõrendelését felvesszük! Á L L A N D Ó K Í N Á L A T U N K : Virág: alkalmi csokrok cserepes növények, különleges orchideák nagy választéka kaspók, vázák orchidea és általános virágföld orchidea és általános tápoldat mûvirág csokrok 350 Ft/db temetési készítmények rendelése Szakképzett virágkötõk várják megrendeléseiket! Ajándék: bizsuk alacsony áron plüssfigurák füstölõk, illatgyertyák, illóolajok szökõkutak faliképek több méretben pohárkészletek, ajándék bögrék dohányzási kellékek gyermekjátékok széles választéka kisfiúk és kislányok részére

8 8. oldal TÖRTELI KERÓ SHOP Kerékpáralkatrész bolt és szerviz Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (a forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, lámpák, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Novemberi nyitvatartási napok: hétfõ 4. zárva 11. nyitva 18. nyitva 25. zárva kedd 5. nyitva 12. nyitva 19. zárva 26. nyitva szerda 6. nyitva 13. zárva 20. nyitva 27. nyitva csütörtök 7. zárva 14. nyitva 21. nyitva 28. zárva péntek 1. zárva 8. nyitva 15. nyitva 22. zárva 29. nyitva szombat 2. nyitva 9. nyitva 16. zárva 23. nyitva 30. nyitva vasárnap 3. zárva 10. zárva 17. zárva 24. zárva Dec.1. zárva Decemberi nyitvatartási napok: hétfõ 2. nyitva 9. nyitva 16. zárva 23. nyitva 30. nyitva kedd 3. nyitva 10. zárva 17. nyitva 24. zárva 31. zárva szerda 4. zárva 11. nyitva 18. nyitva 25. zárva Jan.1. zárva csütörtök 5. nyitva 12. nyitva 19. zárva 26. zárva Jan.2. nyitva péntek 6. nyitva 13. zárva 20. nyitva 27. nyitva Jan.3. zárva szombat 7. zárva 14. nyitva 21. nyitva 28. zárva Jan.4. nyitva vasárnap 8. zárva 15. zárva 22. zárva 29. zárva Jan.5. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva.

9 HÍRADÓ 9. oldal Még tart az õsz, a betakarítások ideje. Az óvodás gyermekekkel is folytattuk a szeptemberben megkezdett munkálatokat. Több csoport vett részt kukoricatörésben, zöldségfélék, gyümölcsök betakarításában. Ezt csak úgy A TULIPÁN ÓVODA HÍREI tudtuk megvalósítani, hogy voltak olyan családok, akik szeretettel fogadták óvodásainkat. A közlekedés projekt során több csoport ellátogatott Szolnokra, a Repülõ Múzeumba, a helyi gumis mûhelyekbe, az autómosóba, a ceglédi vasút- és buszállomásra. A cipõ projekt feldolgozása során a gyermekek megismerkedhettek a falu cipészeivel és munkájukkal. Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítségét minden kedves szülõnek, nagyszülõnek és törteli lakosnak. Az ovigaléria õszi tárlatán Somogyi Zoltán fafaragó munkáiban gyönyörködhettek a gyermekek. A galéria megnyitója alkalmából a nagycsoportosoknak kézmûves foglalkozást szoktunk szervezni. Ez alkalommal egy népi játék készítésében vehettek részt, zümmögõt készítettek. Folytatása a 10. oldalon. Mini Drogéria Megnyitottunk a Piactér 4. üzletében! Példa árainkból: 5 kg Bonux mosópor (magnólia illattal) Ft Harpic háztartási vízkõoldó Ft Perfex 3 rétegû 10 db-os EÜ papír Ft Signal fogkrém (több fajta) Ft Lorin 2L öblítõk Ft Szeretettel várunk minden kedves vásárlót egyre szélesedõ kínálattal.

10 10. oldal TÖRTELI Folytatás a 9. oldalról. Megrendezésre került a Meseerdõ színház és az Ovikoncert elõadása ebben az évszakban is, a gyermekek nagy örömére. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Szent István Király Általános Iskola vezetõségének az ovikoncert megrendezéséhez nyújtott hozzájárulásért. A Margaréta nagycsoport képviselte óvodánkat az idei szüreti fesztiválon. Köszönetet szeretnénk mondani a kedves szülõknek, hogy elhozták gyermekeiket a fellépésre, és óvodásainknak a szép mûsorért és a két felkészítõ óvó néninek: Kókainé Matuz Henriettnek és Lakiné Godó Ildikónak. A TULIPÁN ÓVODA HÍREI A mini-ovi október 9-én indult. Nagyon örülünk, hogy élnek a szülõk azzal a lehetõséggel, hogy a kicsi gyermekek már két évesen ismerkedhetnek az óvodával. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, aki még szeretne bekapcsolódni ebbe a tevékenységbe. Az óvoda dolgozói nevében: Lakiné Godó Ildikó és Godó Jánosné óvodapedagógusok

11 HÍRADÓ 11. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Október 6-i megemlékezés az iskolában Tisztelt Kollégák, kedves Tanulók! Tisztelt Emlékezõk! Nem lehet eléggé hangoztatni azt, hogy október, a hõseinkre és áldozatokra való emlékezés hónapja. Tiszteletadás mártírjainknak, a kivégzetteknek, hadifogságba hurcoltaknak, katonáknak és civileknek, egyháziaknak, a börtönökben és munkatáborokban megalázottaknak és megkínzottaknak, vagy éppen hazánkat elhagyni kényszerült menekülõknek. Emlékezzünk ártatlan emberekre, akik ott voltak az események helyszínén, majd eltûntek az októberi és az azt követõ borzalmak során. Október 6-át a kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánította januárjában az Európán átzúgó forradalmak már mind elültek. Egyedül a magyar tartotta magát, s még hátra voltak diadalai mielõtt õ is elcsendesült. Petõfi szinte az utolsó percéig nem adta fel a reményt, a legkilátástalanabb helyzetben sem szûnt meg költeményeivel bizakodást önteni a honvédekbe és a nemzetbe. Az optimizmus azonban egyre kevésbé indokolt. A viszonylag jóindulatú V. Ferdinánd átadta helyét a fiatal és vérengzõ Ferenc Józsefnek, aki sem gyõzni nem tudott, sem béketárgyalásra nem volt hajlandó. Segítségért fordult Miklós cárhoz, aki 194 ezer cári katonával harcolt a magyarok ellen. Sajnos a hatalmas túlerõvel szemben Görgey legyengült, szétszórt honvédei nem tudtak gyõzni. A szabadságharc elbukott. Honvédeink augusztus 13-án, Világosnál letették a fegyvert. A halálos ítéletet Haynau császári tábornagy hozta. Így vallott: Én a rend embere vagyok és nyugodt lelkiismerettel lövetek fõbe százakat, mert szilárd meggyõzõdésem, hogy ez az egyetlen eszköz minden jövendõ forradalomnak elejét venni. A világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akit bûnösnek tartottak, Haynau legyilkoltatta. A börtönök megteltek. A tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták, megalázó beosztásukban éveket töltöttek szeptember végén összeült a haditörvényszék, ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, s ahol a vádlottakat felségsértés címén halálra ítéltek. Az ítéletet kimondták, de teltek-múltak a napok és a végrehajtásról szó sem esett. A családtagok bíztak benne, hogy Ferenc József kegyelmet ad, de nem így történt. Az aradi várban különleges intézkedésekkel készítették elõ a kivégzést katonát láttak el éles töltéssel, éjjel kettõzött õrcsapatok jártak fel s alá. Gyalogmenetben kísérték a tábornokokat a kivégzés helyére. Négy tábornokot fõbelövésre ítéltek, kilencet akasztófa általi halálra. A 13 aradi vértanú sem hátrált meg a bitófa és a puskacsõ láttán. Utolsó mondataik is errõl tesznek bizonyosságot: DAMJANICH JÁNOS mondta: Legyõztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. DESSEWFFY ARISZTIDET idézem: Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata. LÁZÁR VILMOS gondolata: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófa tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. TÖRÖK IGNÁC mondta: Nemsokára Isten legmagasabb ítélõszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Õt szolgáltam. A tábornokok kivégzése bevezetõjét is jelentette egy megtorló hullámnak, melynek során további mintegy 30 volt honvédtisztet kivégeztek és vagy 600-at ítéltek halálra, majd kegyelembõl sokévi fogságra. Ha a rájuk rótt halálos ítéletet elkerülték is, derékba tört életsorsuk. A várfogságban töltött nehéz évek alapján éppúgy október 6. áldozatai, mint a kivégzett társaik. A költõ szavaival emlékezzünk örökké rájuk: A felhõben, mely ott simul Talán Batthyány árnya van, S lenéz, magyar! Reád S mutatván ezt a rém helyet, Azt súgja halkan: Ne feledd Októbernek hatodikát! Folytatása a 12. oldalon.

12 12. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Folytatás a 11. oldalról. Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos elsõ magyar miniszterelnököt. Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy hangzik, mint egy bibliai prófécia: Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színérõl! Õt magát azonban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el! E családi átok mellett még egy babonás jövendölés forgott közszájon ebben az idõben Ferenc Józseffel kapcsolatban. Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal kell bûnhõdnie az aradi vértanúkért. Aki nem hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is bizonyára elgondolkoztatja, hogy mit mért a sors a késõbbiekben az uralkodóra és családjára. 1. Ferenc József elsõ gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több mint egy éves korában meghalt. 2. Sógornõje, Charlotte mexikói császárné 1867 márciusában megõrült. 3. Alig két héttel késõbb Habsburg Matild fõhercegnõ tûzhalál áldozata lett. 4. Újabb két hétbe se telt és Queretaróban agyonlõtték Ferenc József öccsét, Miksa császárt január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf trónörökös lett öngyilkos ben a tengereken eltûnt a fõhercegi rangjáról lemondott furcsa Habsburg, Nepomuk János Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel. 7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly fõherceg. 8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László fõherceg. 9. Tûzvész áldozata lett Zsófia fõhercegnõ, Ferenc József sógornõje szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevû anarchista leszúrta Erzsébet királynét. 11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild fõhercegnõ Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Chotek Zsófiát. Õk, a Habsburgok így végezték. Az aradi 13, a többi kivégzettek. S õk élni fognak, élni mindörökkön, Szent lesz, örökké szent a sírgödör, A míg az eszmény ki nem hal e földön, Míg a magyar szellem magasba tör, Az igét, melyért éltet áldozának, Szívébe írták az egész hazának, Utódtól fogja hû utód tanulni, Hogyan kell álni s hogyan kell meghalni! Rimóczi Józsefné történelemtanár Bábszínházban jártunk Október 1-jén, kedden délután egy órakor izgatott kis csapat gyülekezett az iskola udvarán. Ünnepi ruhába felöltözött gyermekek várták, hogy elindulhassunk Kecskemétre, a Ciróka Bábszínházba. 45 tanulónak volt ezúttal lehetõsége arra, hogy az IPR-es pályázat keretében részt vegyen a híres bábszínház elõadásán. Amint megérkeztünk, a gyerekek birtokukba vették a bábszínház udvarán lévõ játékokat. Ám nemsokára el kellett foglalni helyünket a színházteremben. Az elõadás címe: A békakirályfi. Nagyon érdekes elõadásmódban volt részünk. Végig láttuk a bábukat mozgató, életre keltõ színészeket. Nagy tetszést arattak a gyerekek körében a mókás mozdulatokat tevõ szereplõk, a humoros mondatok, az egyszerû és mégis sokat sejtetõ díszletek. Még nekünk, felnõtteknek is sok újdonságot nyújtott az új rendezésmód, a bábuk különleges mozgatása, megszólaltatása. Teljesen elvarázsolt bennünket az elõadás. Kis iskolásaink nagyon szépen viselkedtek, figyeltek, s a végén boldogan tapsolták meg Helénkét, a királylányt, és a békából lett királyfit. Köszönjük Õrsy Anett tanár néni szervezõ munkáját! Tóth Dénesné tanár néni

13 HÍRADÓ 13. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Színházlátogatás Kecskeméten A kecskeméti Ciróka Bábszínház adott otthont a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház vendégelõadásának, melynek címe: A Webáruház. A Kolibri Színház 0-18 éves korig minden korcsoportnak többféle mûfajban kínál elõadást, ezzel a darabbal a 12 év feletti korosztályt célozva meg. Mivel az alsó tagozatosokat rendszeresen elvisszük a Ciróka Bábszínház elõadásaira, gondoltuk, megmutatjuk ezt a helyet a osztályos tanulóinknak is, bízva abban, hogy õket is épp úgy elvarázsolja a színház, mint a kicsiket. Elõször sokan ódzkodtak, arra hivatkoztak, hogy õket a színház nem nagyon érdekli. Aztán mégis összejött egy busznyi gyerek, akikkel október 7-én este megnéztük ezt az egyáltalán nem szokványos elõadást. Pedig a diákok, akikrõl a történet szólt, teljesen hétköznapiak voltak, s élték a szokványos hétköznapjaikat. Pont úgy, mint a mi tanítványaink, akik ezúttal a nézõtéren ültek. Az egyszerû történet mégis izgalmasan állt össze az iskolapadokat ide-oda tologató színfalak között, amitõl az az érzése támadt mind a diáknak, mind a tanárnak, hogy maga is ott van abban a tanteremben, és így minden olyan magától értetõdõ természetességgel játszódott. Ami nagyban köszönhetõ annak is, hogy a szereplõket fiatal színészek testesítették meg. Ezáltal megszûnt minden távolság, megszûnt a színházzal szemben fenntartott kamaszos ellenállás, s a történet elõttük, velük együtt kelt életre. Az elõadást feldolgozó foglalkozás követte, melynek célja, hogy a gyerekek a színészekkel együtt beszélgetve, játszva dolgozzák fel a színházi élményt. Képzett drámapedagógusok vezetésével zajlott a kiscsoportos mûhelymunka, melyen a dráma és a színház eszközeit kínálták fel számukra véleményük, problémáik megfogalmazásához, így biztosítva, hogy a játék valódi közösségi élménnyé tegye a színházlátogatást. Biztos vagyok benne, hogy ez sikerült is, mivel a gyerekek másnap lelkesen meséltek itthon maradt társaiknak és tanáraiknak a látottakról. Sõt azóta többször hallottam, hogy idéztek a darabból vagy felelevenítették egy-egy jelenetét. És olyanok is voltak, akik azt kérdezték, lesz e még ilyen, mert õk biztosan elmennek arra is. Õrsy Anett Mesélõ dallamok Ebben a tanévben is lehetõsége nyílt iskolánk alsó tagozatos tanulóinak, hogy részt vegyenek a Mesélõ dallamok címû zenei elõadás sorozatain. Ezt IPR-es pályázatból tudtuk biztosítani. Az elõadást nagy érdeklõdéssel várták, hiszen eddig minden alkalommal valami érdekességgel lepték meg a tanulóinkat. Prokofjev: Péter és a farkas címû zenemûvel ismerkedhettünk meg. A tanulók lenyûgözve figyelték Dóbiás Pétert és társait, a kecskeméti zeneiskola tanárait, ahogyan bemutatták a szereplõket a hangszerek által. A hegedû, a fagott, a nagybõgõ, a klarinét, a fuvola, az oboa így mesébe szõve hozta el hozzánk a kismadarat, a kacsát, a cicát, a farkast és a vadászt. Nagy élmény volt látni a sok pici csillogó tekintetet, ahogyan érdeklõdve figyelték, hogy mi is lesz a mese vége. S mire vége lett a mesének, játszva ismerkedtek meg a hangszerekkel is. Legközelebb a karácsonyi ünnepek elõtt lesz ismét lehetõségünk arra, hogy megismerkedjünk Karácsony történetével. Mindenik embernek lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Babits Mihály Perlakiné Huszi Márta tanító néni Pusztavacson voltunk A Gerje-Menti Vadásztársaságok és Vadászok Szövetsége idén VI. alkalommal rendezte meg térségi vadásznapját. A Törteli Szent István Király Általános Iskolából öt 4. osztályos és húsz 5., 6. osztályos tanuló vehetett részt ingyenesen. Jutalmul kapták ezt a kirándulást a tanévkezdõ vas- és papírgyûjtésen végzett szorgalmas munkájukért. A gyermekprogram vadászkürtök hangjaival nyílt meg október 4-én, Pusztavacson, az Általános Iskola tornatermében. A köszöntõ után két rendhagyó biológiaórát hallgattunk meg, s gyönyörködhettünk a kivetítõn felvillanó képekben. Az elõadás után a tornaterem bordásfalán elhelyezett trófeakiállítást néztük meg. Örömmel láttuk, hogy törteli vadászok trófeái is helyet kaptak a kiállított tárgyak között. A benti helyszín után busszal utaztunk a pusztavacsi Parkerdõ tisztására, ahol vadászkutya bemutatóval zárult a program. Köszönjük a törteli Polgármesteri hivatalnak, polgármester úrnak, hogy a szállítás költségét biztosították számunkra. Mihály Zoltán, Perlakiné Somodi Gabriella

14 14. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Végre megint OMÉK! Az Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) Magyarország legnagyobb, legrégebbi, és nagy tradíciókkal bíró agrárgazdasági rendezvénye, amely több mint 100 éves múltra tekint vissza szeptember között a 76. OMÉK nyílt meg a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. A magyar mezõgazdaság és élelmiszeripar eredményeit bemutató seregszemle célja, hogy összehozza a várost a vidékkel, valamint, hogy a mezõgazdaság és élelmiszeripar szerepéhez méltón, még szélesebb körben, még színesebben mutatkozhasson meg a nagyközönségnek. A kiállítás szervezõi törekedtek arra, hogy a szakmai jelleg megtartása mellett a rendezvény a fogyasztók, a nagyközönség számára is vonzó legyen. Jelentõs figyelmet szenteltek az általános és középiskolás diákokra, és ingyenes belépést biztosítottak számukra. Ilyen kedvezõ feltételek mellett mi sem hagyhattuk ki a látogatást, fõleg, hogy törteli kiállító is volt: Sebõk Mihály juhtenyésztõ. Benne leszünk a tv-ben A 4.a osztály tanulói nagy örömmel fogadták Nagy István agrármérnök és családja meghívását szeptember 16-án az ökotanyájukra, ahol a TV2 stábja felvételt készített, bemutatva az itt folyó gazdálkodást. Pista bácsi a gyerekek számára is érthetõen magyarázta el, hogyan is élhetünk egészségesen. Közösen bejártuk a gazdaságot, ahol megtekinthettük a napelemes szárítót, amiben a 43 felsõ tagozatos diákkal jártuk be a pavilonokat és a gazdasági udvart. A gyerekeket legjobban az élõ állat bemutató érdekelte. Az óriási csarnokokban és az udvaron felállított karámokban mindenféle haszonállatot megtekinthettünk. A szürkemarhától a csincsilláig a gazdák állományuk legszebb példányait hozták el szerte az országból. Tanulóink részérõl nagy érdeklõdés övezte a mezõgazdasági gépkiállítást is. Többen már maguk is ismerkednek a mezõgazdasági munkával, szüleik mellett beletanulnak a földmûvelésbe, s nagy szakértelemmel járták körül a különbözõ munkagépeket, melyek némelyikébe bele is ülhettek. A kertészeti kiállítás fõleg a lányok érdeklõdését keltette fel. Az élelmiszeripari kiállítók csarnokába délidõben volt érdemes betérni, mert minden kiállító kóstolóval kedveskedett az érdeklõdõknek, s természetesen vásárolni is lehetett a magyar termékekbõl, melyek között olyan különlegességek is akadtak, mint pl. a bivalykolbász vagy a chili paprikával ízesített csoki. Mindezek mellett fellépõk szórakoztatták a nagyközönséget a színpadon, lacikonyhák sütögették a pecsenyét és sok standon ajándékokkal halmozták el a gyerekeket. Az egész napos programról hasznos tapasztalatokkal tértek haza a gyerekek. Bízunk benne, hogy többen is kedvet kaptak a vidékünkre jellemzõ földmûvelõ- és állattenyésztõ munka folytatására, szép kertek gondozására, és tápláló, egészséges élelmiszerek elõállítására. Õrsy Anett vadon termõ gyógynövények csomagolásra készen álltak. A kertben a zöldségek közé olyan virágokat ültettek, amelyek a kártevõket távol tartják. Így nem használnak semmiféle permetezõszert, kemikáliát. Megcsodáltuk a baromfikat, vízi szárnyasokat, majd a szabadon legelõ tehéncsordát. A tehenek tejébõl készült finom sajtokból, a kertben termett paprikából, paradicsomból, lilahagymából kaptunk kóstolót a túra végén. A finomságokhoz gyógynövényekbõl készült teát kínált Rózsi néni és Rózsika. A finomságokban lévõ kalóriákat leugrálhattuk a szalmakazlakon. Köszönjük ezt a szép napot, és bízunk benne, hogy a jó példa ragadós, nemcsak a mi településünkön, hanem az egész országban is, ha tavasszal megnézik a tv-nézõk is ezt az ökotanyát. Surinné Kovács Julianna 4.a osztály osztályfõnöke

15 HÍRADÓ 15. oldal A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Szeptember 3-án az Idõsek Világnapját ünnepelték a mûvelõdési ház nagytermében a Nyugdíjas Klub tagjai. Czeróczki Jánosné Marika köszöntötte a klubtagságot és azokat a vendégeket, akik egész évben támogatják a Nyugdíjas Klub rendezvényeit, foglalkozásait. A Déryné Mûvelõdési Központ vezetõje, Koncz Margit virággal köszöntette a klubtagságot, melyet átadott a vezetõnek és minden tagnak jó egészséget és boldogságot kívánt. A szép korú embereknek a Szent István Király Általános Iskola 4.a osztályos tanulói adtak mûsort, majd Godó János polgármester köszöntötte a klubtagokat. A vacsorát Sebõk Mihály birkapörköltje biztosította, a zenét pedig Ézsiás Kálmán szolgáltatta. A vacsora után a finomabbnál finomabb süteményeket a tagok sütötték, melyet mindenki jóízûen fogyasztott el. Kívánunk a nyugdíjas klub tagságának sok ilyen szép délutánt, jó erõt, egészséget és szép hosszú, nyugalmas életet. XI.Szüreti Fesztivál Rólunk írták ollózva a Cegléd TV honlapjáról Tizenegyedik esztendeje tartanak Törtelen Szüreti Fesztivált. Lovas kocsis és zenés felvonulás, kirakodóvásár, fõzõverseny és színpadi produkciók várták idén is mindazokat, akik ellátogattak a szomszédos községbe. Szombat reggel a lovas fogatok felvonulásával indul az egész napos mulatság. A kocsikat egy órával késõbb táncos felvonulók követik. A Malom udvarán az abonyi mazsorettek és a fúvószenekar közremûködésével térzene szórakoztatta a vendégeket. Sokakat érdekelt a birkapörkölt fõzõ verseny is, Folytatása a 16. oldalon.

16 16. oldal TÖRTELI A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Folytatás a 15. oldalról. többen sürögtek a kondérok körül, de a finom illatok is számos embert csaltak ki a térre. A fesztivált idén is a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület szervezi, ezáltal is ápolva a hagyományokat. Az egyesület elnöke, Koncz Margit szerint a hagyományokat be kell mutatni, mert igaz, hogy ez a tizenegyedik alkalom, de a fiatalok nagyon nem tudják, hogy a szüreti mulatság hova megy vissza, milyen régi hagyománya van. Törtel Mûvelõdéséért Egyesület október 11-én tartotta a Szüreti Fesztivál kiértékelõ összejövetelét a Malomban. Az egyesület tagjai jó hangulatban mondták el a rendezvényrõl tapasztalataikat és a lakosság részérõl hallott visszajelzéseket, ami a rendezvény sikerét bizonyítja. A Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatójaként és a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület elnökeként szeretnék köszönetet mondani az egyesület minden tagjának és a mûvelõdési központ dolgozóinak, hogy községünk legnagyobb rendezvényén helytálltak, munkájukkal bebizonyították, hogy összefogással, kitartással és tenni akarással sikeres programot lehet szervezni Törtelen. KonczM Koncz Margit, aki egyben a Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója, elmondta, tízen neveztek be a birkapörkölt fõzõ versenyre. Ez az étel évszázadokon át elválaszthatatlan volt a szüretektõl, de nem csak ez az oka annak, hogy a nevezõknek ebbõl az alapanyagból kell fõzniük. A községben lakik Sebõk Mihály, akinek messze földön híres a birkatenyészete. A gazda elmondta: országos hírû törzstenyészete van 1800 tenyészállattal. Ebbõl 1280 anyajuh, a többi növendék állat, ezeket belföldön és külföldre is értékesítik. Sebõk Mihály a versenyen kívül készítette el birkapörköltjét, felajánlásképpen, hogy minél többen megkóstolhassák ezt a jellegzetes alföldi ételt. Az egész napos programot szüreti mulatság zárta. (...) Ezúton szeretnénk köszönetet mondani fõtámogatóinknak, hogy rendezvényünk sikeréhez hozzájárultak támogatásukkal: Törtel Község Önkormányzata, Godó János polgármester, Pátria Takarékszövetkezet, Törtel Mix Kft., Praktika Kft. Ezen kívül hálás köszönetünk azoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik munkájukkal és anyagi támogatásukkal színvonalasabbá tették programunkat. Köszönjük a tombolába felajánlott fõdíjakat és nyereményeket. Köszönet a mûsorban fellépõ csoportoknak, vendégszereplõknek, hogy széppé és emlékezetessé tették a XI. Szüreti Fesztivált.

17 HÍRADÓ 17. oldal A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Kedves Törteliek! A szeptemberi újságban már megjelent a felhívás, hogy szeretnénk egy olyan csoportot megalakítani, akiknek közös tulajdonságuk, hogy szeretnek énekelni. Sajnos a felhívásra egyetlen jelentkezõ van, a személyes megkeresésre pedig 4 fõt sikerült megnyerni. Azon gondolkodtam, hogy lehetséges, hogy egy fõs községben csak 5 ember tud és szeret énekelni? Remélem nem! Csak bátorság kell hozzá, hogy belevágjunk valami újba és tudjunk rá idõt szakítani heti egy alkalommal. Tudom, hogy mindenki elfoglalt, de higgyék el, az ének örömet és teljes kikapcsolódást ad annak, aki énekel és annak is, aki hallgatja. Azután pedig jobban megy a munka, jobb a hangulat és az sem utolsó szempont, hogy tartozzunk egy közösséghez, akikkel jól érezzük magunkat. Várjuk jelentkezését korhatár nélkül, a Déryné Mûvelõdési Központ irodájában vagy a os telefonszámon. KonczM Videoklipet forgattunk! Amikor a CsutkaZumba lelkes csapatával elkezdtünk együtt mozogni, még nem is sejtettük, hogy akár nemzetközi szinten is bemutathatjuk majd tudásunkat. Most kaptunk egy lehetõséget Franciaországból, egy soca-zenésztõl, hogy az általa készített klipben saját koreográfiával szerepelhessünk, s így képviselhetjük országunkat egy nemzetközi videoklipben. A zenész Tony Mandell, több zumba-zenét készített már. Õ maga is kampányt folytat, hogy népszerûsítse a zumbát, és vele együtt a törteli zumbás csoport tevékenységét, ez által természetesen hazánkat is. Egy kikötése volt csak, mégpedig az, hogy az országra jellemzõ helyszínen történjen a felvétel, vagy tipikusan magyaros ihletésû dolog jelenjen meg benne. Mi egy Törtel közeli tanyát választottunk ki, amely megfelelt ennek a kívánalomnak, és remek helyszínt adott a forgatáshoz. Ezúton is sze- KERÉKPÁRRAL ÉRKEZTEK! Október 11-én délután a CEGLÉDI KÖNYVTÁR dolgozói és olvasói kerékpártúrájának elsõ megállója volt intézményünk. A mûvelõdési központ termeit körbejárva mutattam be nekik az alsó szintet, ahol rendezvényeinket és a kiscsoportos foglalkozásokat tartjuk. A könyvtárban a felnõtt és gyermek részleget, valamint a vetítõtermet nézték meg. Ezután Pásztor József, a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület elnöke és Czeróczki Jánosné Marika várta õket a falumúzeumban, ahol megismerhették Törtel múltját, jelenét és a jövõ terveit. A csoportot lovas kocsi várta a fõbejáratnál, amivel tovább mentek a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság tanyájára, ahol finom ebéd várta õket. Ebéd után a tanösvényen végig menve célállomás volt a Czakó-halom, a világhírû Hun üst lelõhelye. A vidám csoport jókedvûen, élményekben gazdagon indult vissza Ceglédre. Örülünk, hogy itt voltak és megismerték községünk értékeinek egy kis részét. KM retnénk megköszönni a tulajdonosnak a lehetõséget. A forgatás remek hangulatban telt, egy kis kiegészítõ díszlet elkészítésével igazán magyarossá varázsoltuk az egyébként is nagyon szép tanyát. A zenész jelenleg készíti a harmadik videó anyagot, ahol újabb öt ország mutat be koreográfiát ugyanarra a zenéjére (Caribbean Fitness). Várhatóan október elején jelenik meg a negyedik. anyag, amiben valószínûleg az USA, Magyarország (CsutkaZumba, azaz mi), Olaszország, és ha minden igaz, Tunézia szerepel egy filmen. A CsutkaZumba vezetõjeként megragadom az alkalmat, hogy szeretettel hívjak mindenkit, aki szeretne lelkes csapatunkhoz csatlakozni! Fehér Jutka

18 18. oldal TÖRTELI Vágó Sándor Ki is a mi Helmeczynk? Ki az az ember, akinek sírját gondos törteli kezek ápolják minden évben, halottak napján pedig gyertyát gyújtanak az elõtt? Ki az, akirõl évekig úttörõcsapat volt elnevezve a községben, és még ma is utcanévvel adózunk emlékének? Mely korszak szülte? Tett-e valami nevezeteset? Kik voltak a barátai? Miért és kik gúnyolták? Kik találhatták ki róla az elhíresült élcet: Helmeczy, ki a szókat elmetszi? Helmeczy Mihály rendkívül sokoldalú alkotó volt. Kiváló tanár, nagyszerû nyelvész és stiliszta, tehetséges költõ és irodalomszervezõ és rendíthetetlen nyelvújító, akinek a munkásságából már csak fordítások hiányoztak, de a jó fordítások hiányoztak a felvilágosodás magyar irodalmából is. Ezt a hiányt igyekezett õ is megszüntetni fordítói munkájával. Nagy szükség volt arra, hogy a korabeli olvasók anyanyelven jussanak modern mûvekhez. Színvonalas külföldi irodalmat akartak a felvilágosodás írói magyar nyelven az olvasók kezébe adni. Helmeczy e cél érdekében kezdett el fordítani. Ezzel is a magyar nyelv, a magyarság ügyét szolgálta. Elsõ fordítása Karl Eckartshausen modern szemléletû imakönyvének magyarítása volt. Az imádságok közé kedves költõ barátainak verseit illesztette, így népszerûsítve a magyar irodalmat. Eckartshausen után Schillert és Tassót fordított. Ezután egyre kevesebbet tudott foglalkozni irodalommal és nyelvészettel. Szembaj támadta meg, ügyvédi munkája is nagyon lefoglalta, megfáradt kissé a nyelvészeti harcokban, bár nem hátrált, és a nyelvújítónak vallotta magát ezután is. Jelentõségére jó példa, hogy már 1812/13-ban összegyûjtötték saját alkotásúnak tartott szavait. Ezek a következõk voltak: elem, lény, kényelem, szeszély, ábránd, ünnepélyes, idom, elõd, dühönc, védenc, elménc, bõsz. A kétszáz éves szógyûjtemény tizenkét szavából tíz a mai napig használatos. Még akkor is, ha ma már tudjuk, hogy ezekbõl csak RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL Ismerjük meg Helmeczy Mihályt! 3. három szó (lény, kényelem, védenc) teljesen Helmeczyé, a többit nyelvújító társaitól vette, elmondhatjuk, hogy írónk jelentõségére világít rá ez az összeírás. Ügyvédi munkáját Helmeczy ben kezdte. Ennek köszönhetõen némi pénzre is szert tett, ezért nyílt lehetõsége arra, hogy Törtel mellett egy darab földet, egy kis birtokot béreljen. Ezután Törtelen élve folytatta nyelvészeti, irodalmi és ügyvédi tevékenységét. Továbbra is sokat járva Pestre, és ott sokat vendégeskedve az elsõ állandó magyar pesti színtársulat egykori igazgatójának, a szintén törteli Vida Lászlónak a házában. A nyelvújítás harcaiban ezután már nemcsak új szavak alkotásával vesz részt, hanem nyelvtörténeti tanulmányokkal is. Kimutatta többek közt Tinódi, Zrínyi, Gyöngyösi és Bessenyei mûveiben is az adott mûvész által alkotott új szavakat. A különbözõ népek nyelvújítási mozgalmairól is értekezett. Az iskolaügy kérdésében is állást foglalt, a latin vagy a német nyelvû tanítás helyett a magyar nyelvû oktatást szorgalmazta. Kölcsey szerint csupán négy nem rettegõ nyelvújító volt, olyan, aki a magyar nyelv hazai elsõbbségét merte mindennel szemben hangsúlyozni; ez a négy pedig Kazinczy, Szemere, Helmeczy és õ maga. Helmeczy szerint közlelket, való nemzeti érzést s hazafiságot csak nemzeti nyelvû nevelés s oktatás szülhet. Bátran alkotta hát szavait törteli alkotónk. Természetesen számos szava nem állta ki az idõ próbáját, a magyar nyelv nem fogadta be azokat. Ilyen szó például a folydog, díszlõ, lengeteg, tévedékeny, zordonkodik, emlékerõ, naphév, csalkecs, életpár, sorsosztályos. Maga Helmeczy is sokat javította verseiben túlzásait, megmutatva ezzel azt, hogy nem elvakultan alkotta új szavait, igenis volt önkritikája. Egy hölgyhöz, Czibulka Annához írt költeményét például kétszer is átírta. Szerencsére mindhárom változat fennmaradt. Nézzük tehát e költemény második versszakát három változatban! Sessi kecsajkain nem ömledének Szebb hangzatok: mint szád édesded hímzete A fülemilék özönbájú fellengzete Nem istenibb: mint e lángszárnyú Ének. Sessi kecsajkán soha nem ömlének Szebb hangok: mint angyalszád érzete. Filoméla magas fellengzete Nem istenibb: mint e Szyrénének. Cythére ajkain nem ömledének Szebb hangok, mint dalod lebegtete A fülmilék dicsõ fellengzete Nem istenibb, mint e hajlékony ének! A költemény egy színésznõhöz szól, aki kiválóan énekelt, hírességnek számított Helmeczy korában. A versszak utolsó sora mutatja kiválóan, hogy az ifjúkori túlzások után Helmeczy valóban letisztult és visszafogott nyelvújító lett, akinek körülbelül 150 szava használatos a mai napig a magyar nyelvben. Ez az önkontroll, az állandó javítgatás igényessége, az írói mûgond és a tömörségre való törekvés jellemezte az érett Helmeczyt, ez vezérelte hozzá a romantikusok ifjú vezérét, Kisfaludy Károlyt, hogy tiszteletét fejezze ki, és a fiatal Széchenyi István is vele társalkodott, tõle vett magyar nyelvórákat. Wesselényi báró pedig, ha valahol pongyola kifejezést hallott, rendre ezt kérdezte: Mit szólna ehhez Helmeczy? Gróf Széchenyi Istvánnal törteli ügyvéd-írónk kapcsolata mindvégig jó maradt, ennek is köszönhette, hogy az akadémia pénztárnokává nevezték ki, s e hivatalát haláláig megtartotta. Nyelvújítási szavait pedig leginkább az általa szerkesztett Jelenkor címû politikai lapban és a Társalkodó címû folyóiratban közölve fogadtatta el. E lapok Széchenyi István nézeteit követték, népszerûek voltak, és nem mellékesen a szerkesztõnek is anyagi biztonságot hoztak. E jövedelembõl tudott Helmeczy Törtelen most már saját birtokot venni és kis kastélyt építtetni. Vágó Sándor (Folyt. a Törteli Híradó köv. számában.)

19 HÍRADÓ 19. oldal A vidék forradalma Folytatás az 1. oldalról. A vidék forradalma (szerk. Gaganetz Péter, Galambos István) Történelmi Ismeretterjesztõ Társulat Egyesület, Budapest A kötet a október 22-én, az 1956-os forradalom emlékére Törtel községben megtartott konferencia elõadásainak tanulmányként szerkesztett változatait adja közre. A kötet megjelenéséhez nagyban hozzájárult a Szabadságharcosokért Közalapítvány, a Törtel Jobbításáért Alapítvány, valamint Törtel Község Önkormányzata. A konferencia a TITE szellemiségének megfelelõen ismert profeszszorok, illetve kutatók, tanárok, fiatal történészek elõadásain keresztül járta körbe 1956 országos és helyi történetét, különös tekintettel a vidék forradalmára és helytörténeti, egyháztörténeti vonatkozásaira, így hozva elérhetõ közelségbe mindenki számára egyben tudományos igénnyel az akkori eseményeket. Az M. Kiss Sándor, Horváth Miklós, illetve Fehér Bence által lektorált tanulmánykötet elején Berényi István professzor filozofikus hangnemû bevezetõje a rész-egész, egyedi-általános, szubjektivitás-objektivitás fogalompárjainak segítségével világít rá arra, hogy a történelemtudományban és ezzel együtt 1956 valóságának megismerésében is fontos szereppel bír a helyi sajátosságok, személyes tapasztalatok objektív egésszé történõ rendezése története valóban a rész-egész együtteseként érthetõ csak meg igazán: jól példázza ezt, hogy bár Budapest az ország fõvárosaként a forradalom motorja volt, ám nem mûködhetett volna a vidék támogatása nélkül. [...] A könyv elsõ részét mely a Tanulmányok alcímet viseli M. Kiss Sándor elemzése nyitja meg...a vezér nélküli felkelõknek ez a csodálatos látványa... (1956) címmel. Igazán találó kezdése ez a kötetnek, hiszen bár kétségtelen a forradalom és szabadságharc országos és világtörténelmi jelentõsége, annak eredete, jellege és vége mégis a mai napig viták tárgyát képezi. A tanulmány alapgondolata szerint 1956 eredeti mozgatórugóit 1945-ben kell keresnünk: ennek megfelelõen 56 voltaképpen válasz a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra által erõszakkal kikényszerített társadalmi, etikai változásokra, melyek fõ irányai a hitet, vagyis az addig fennálló keresztény hagyományrendszert, az ország nemzeti függetlenségét és a tulajdonviszonyokat érintették. M. Kiss Sándor bevezetõ tanulmánya után Horváth Miklós ismerteti a Nemzetõrség szervezésének körülményeit, majd Galambos István igen alapos tanulmányából Várpalota 1956-os eseményeit ismerhetjük meg lépésrõl-lépésre. Ez utóbbi település a vidék forradalmának fontos állomása, hiszen a szovjet hadsereg itt szenvedte el legnagyobb vidéki veszteségét. A kötetben két egyháztörténeti témájú tanulmány érinti az Egyház és 1956 kapcsolatát, két személy bemutatásán keresztül. Éhmann Gábor a huszárból lett pap, Tabódy István életútjával és 56-os szerepvállalásával foglalkozik, majd Pánczél Hegedûs János ismerteti Mindszenty József bíboros 1956-os politikai szerepét, megállapítva, hogy a bíboros következetesen, addig vállalt elveinek és politikai álláspontjának megfelelõen állt hozzá 1956 eseményeihez is. Az egyháztörténeti kitérõ után Marschal Adrienn a csolnoki bányamunkatábor 1956-ig ívelõ történetét eleveníti fel, majd három további tanulmány következik. Farkas Tibor és Cservenka Ferdinánd írásaiból a kádári igazságszolgáltatásról kapunk ízelítõt kecskeméti bíróperek kapcsán, illetve bõvebben megismerhetjük a Felvidék 1956-hoz fûzõdõ viszonyát csehszlovák források alapján. A Tanulmányok részt Wirth Gábor zárja A szolnoki Damjanich Rádió az 1956-os forradalomban címû írásával, mely egyúttal lerántja a leplet a Kádár-kormány megalakulását övezõ mítoszról. A kötet második nagy egysége Mûhelymunkák címen elsõsorban helytörténeti jellegû gyûjtéseket, kutatásokat és visszaemlékezéseket tartalmaz. Külön kiemelendõ Vágó Sándor helyi tanárnak a törteli forradalomról szóló összeállítása, mely levéltári és más források alapján röviden bemutatja a településen lezajlott eseményeket is, illetve az egykori résztvevõk visszaemlékezéseit adja közre. Böõr László egy nagykõrösi agrárértelmiségi, Crettier Ferenc sorsáról tartott elõadásának írott változata után Fülöpszállási Székely Gábor a Felsõ-Kiskunsággal kapcsolatos kutatásait ismerteti, majd végül a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium és a helyi forradalom kapcsolata ismerhetõ meg Gulyás Zoltán rövid írásából. Összességében a kötet joggal számíthat érdeklõdésre, nem csupán a konferencia résztvevõi és hallgatósága részérõl: a forradalom általános jellege és egyben lokális történetei iránt érdeklõdõk számára is tud újat mondani 56-ról, ami önmagában erény. Bár a témák sokrétûsége és az elõadások eltérõ jellege miatt szemmel láthatóan dilemmát okozott azok egy kötetbe szerkesztése, ám a kettõs szerkezet a tanulmányokkal egyrészt sikerrel szolgálja az elmélyültebb, tudományos igényû ismeretterjesztést, és nem kevésbé fontos módon kiegészíti mindezt a közérthetõ, személyesebb hangvételû mûhelymunkákkal. Speck István KI TUD TÖBBET TÖRTELRÕL? nem csak fiataloknak Újságunk közös játékra hívja a kedves törtelieket. Falutörténeti, kvíz-jellegû sorozatunk már nemcsak diákoknak, hanem minden kedves olvasónak szól júniusáig tíz számon keresztül adunk fel 3-3 kérdést településünk történetébõl. A szorgalmas megfejtõk pedig, akárcsak a rovás-rejtvény megfejtõi, az augusztus 20-i ünnepség keretében kapják meg jutalmukat, melyek 2014-ben is értékes könyvek lesznek. Elõzõ havi kvíz-sorunk helyes megfejtõi: Szelei Levente, Szelei Szabolcs, Szikora Krisztina, Makai Fanni, Sáfrán Hilda, Perlaki Katalin, Gyõri Mária, Tabajdi Zsoltné, Szekeres Attila. Múlt havi kérdéseink, valamint a helyes megoldások: 1. Ki az a törteli származású író, kinek mûvébõl nagysikerû tv-filmet készítettek? (Megfejtés: Rideg Sándor.) 2. Mi az a Törtel határában talált régészeti emlék, amely ma is látható a Nemzeti Múzeum földszintjén, a Kelet-Nyugat határán címû kiállításon? (Megfejtés: a világ legnagyobb hun áldozati üstje.) 3. Ki az a híres, 19. századi színésznõ, aki színtársulatával együtt több telet is Törtelen töltött? (Megfejtés: Déryné Széppataki Róza.) E havi kérdéseink 1956 törteli forradalmára emlékeztetnek. (Segítség a kérdésekhez A vidék forradalma 1956 címû kötetben, illetve a levertek-a-voros-csillagot-kibontottak-jezusszobrat-a-falbol , valamint a /www.atillaverei.gportal.hu/ gindex.php?pg= internetes elérhetõségen.) 1. Mely település adta 1956-ban Cegléd járás Forradalmi Bizottmányának vezetõjét Dr. Ferencz Lajos személyében? 2. Miben segítettek a törteliek Pesten a forradalmároknak? 3. Milyen szobrot bontottak ki a törteli forradalmárok 1956-ban az iskola oromzatán? Kellemes idõtöltést kíván a Szerkesztõség!

20 20. oldal TÖRTELI Lelki sarok Engedj haza országodba engem November 2-án, Halottak napján emlékezik meg Egyházunk elhunyt tagjairól, s napjainkra már a világ is társadalmi szinten átvette ezt az emléknapot, persze elhagyva igazi jelentõségét. Röviden összefoglalhatjuk ennek a napnak a történetét, mely feltételezhetõleg már az õskeresztény korban létezett, mint a halottakért végzett közös imádság, zsoltározás, éneklés. Az elsõ nyom, amikor Sevillai Izidor püspök (+636) szerzeteseinek elõírja, hogy a pünkösd utáni napon a megholtakért misézzenek. Halottak napjának tulajdonképpeni keletkezése, amikor Odilo, Cluny apátja 998-ban, a minden megholtról való ünnepélyes megemlékezést írja elõ, minden kolostorában november 2-án. Egyes gondolkodók szerint az a tény, hogy 998- ban nyomatékosítják az emléknapot, összefügghet egy ún. századvégi szorongással és annak hangulatával, ami 1000-re a világvégét várta. Ebben az idõszakban vált rendszeressé a halottakért való gyertyagyújtás a sírnál, emlékeztetve a feltámadás fényességére, valamint, hogy a szegény, fázós lelkek melegedni tudjanak. A XII. és XIII. században Róma is átvette, majd egész Európában elterjedt. Nekünk, hívõ embereknek különös lehet ez a nap. Miért is? Ezen a napon és közvetlen elõtte, Mindenszentek fõünnepén a temetõk megtelnek emberekkel, a sírokon drágábbnál drágább koszorúk és mécsesek. De mégis mi van e mögött? Ha egy családot veszünk alapul, akkor láthatjuk a sürgõ-forgó anyukát, aki valamiféle misztikummal és alkalmi vallásossággal átitatott lelkületben próbálja rendbe szedni szerettei sírját, legalább most, egy évben egyszer. Mellette a komor és munkamániás, sikerhajhász apuka, aki kiszakadt a hétköznapi forgatagból és inkább szeretne otthon a TV elõtt ülni a meleg szobában, de az asszony miatt tûrni kell ezt a kis temetõsdit, majd végigjárjuk, hiszen mégis csak úgy illik! A gyermek részérõl felfogható ez egy kis kalandnak, játéknak, gyújtogatjuk a gyertyákat, s ezt egy kisgyermek éppenséggel még élvezi is. Kínos jelenet jöhet szóba esetenként, hogy a tudatlan gyermek itt szembesül a nagymama halálával, akinek nevét és halálozási idõpontját látja a sírkõn, s már nem állja meg a helyét az a sok hazugság, amivel átverik a gyermeket a halállal kapcsolatban. Vagy említhetjük a modortalan kamaszt, aki még szédelegve próbál megállni a lábán az elõzõ esti halloween buli miatt, s csak a szülei nyaggatására jött a temetõbe. Kínos csend. Következik a kegyelet zavaros kinyilvánítása. Egyesek még emlékeznek a Miatyánkra hittanos korukból, azok magukban elmormogják, s egy homlok- illetve mellkas-vakarásra emlékeztetõ mozdulattal keresztet próbálnak vetni. S ez még mindig Halottak napja Sokaknak csak ennyi, vagy még kevesebb ez a nap Kötelezõ, mert így szokás, így illik, akár Karácsonykor, vagy Húsvétkor. Egy egész élet Jézus Krisztus nélkül, s a halálra nem kapnak választ. A katolikus keresztény ember számára a halál az élet kapuja. Amikor olvassuk a Szentírást, Jézus szava bíztat bennünket: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog. Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg soha sem. (Jn 11, 25-26) Számunkra ez jelenti az igazi életet, a Krisztus által kijelölt úton hittel, tettekkel és tevékeny szeretettel kell haladnunk a mulandóságban, hogy elnyerhessük az örök boldogságot. Jézus szava komoly szó, Õ, aki legyõzte a halált a kereszt botrányával, s megváltott minket, tanúbizonyságot tett a feltámadással minden embernek. Ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor mi értelme a tanításnak, mi értelme a hitnek? Elszomorító, KÜZDÖTTÉL, DE MÁR NEM LEHET, MOST ÁTÖLEL A CSEND ÉS A SZERETET Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak és mindazoknak, akik Özv. MIHÁLY ISTVÁNNÉ temetésén részt vettek, szenvedéstõl sem mentes, de mindvégig hitben élt áldozatos élete után utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban részvéttel osztoztak, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték. A gyászoló család hogy még a keresztények között is akadnak olyanok, akik nem hisznek a feltámadásban. Az ilyenek nem nevezhetik magukat keresztényeknek! A kérdést mindenki maga dönti el, hogy melyik utat választja: a céltalan, semmibe torkolló utat, vagy a feltámadt Krisztusban és az Õ Egyházában elkötelezett utat! Jusson ez eszünkbe, amikor átlépjük a temetõ kapuját, és gyakran olvassuk a feliratot: Feltámadunk! A feltámadás hite legyen erõnk, vigaszunk és megnyugvásunk, amikor a halállal szembesülünk. Lakjék szívünkben a szent vágy, mely várja a találkozást Krisztussal az örök életben! Istenem, örök Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, légy jóságos bírám: ENGEDJ HAZA ORSZÁGOD- BA ENGEM! * A PLÉBÁNIA HIRDETI, hogy november 1. Mindenszentek fõünnepe, parancsolt ünnep! Ünnepi szentmisék de. 9 és este 18 órakor! November 2. Halottak napja, november 5. Szent Imre herceg ünnepe, nov. 19. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe, november 24. Krisztus a mindenség Királyának fõünnepe, az egyházi év utolsó vasárnapja. A sírkõszentelési szándékukat kérjük elõre bejelenteni a plébánián! Továbbra is várjuk az adakozókat az új templomi padfûtésre, amely több mint 1 millió forintba került! Tisztelettel kérjük, hogy azok a gyermekek, akik az idei tanévben elsõ szentáldozáshoz szeretnének járulni, de nem a törteli iskola tanulói, mielõbb jelentkezzenek személyesen a hitoktatónál a vasárnapi szentmise végén! Az idei tanév során is jutalomban részesülnek azok a diákok, akik a legtöbb szentmisén részt vesznek, a szentmisenaplókat már át lehet venni a sekrestyében! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel: Könyves Péter Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Vágó Katalin Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. október 1. - november 7.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. október 1. - november 7. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csővár Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásra.

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásra. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2854-5/2013/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I V. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bánhorváti Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu Ügyiratszám: 3123-4/2013. Ügyintéző: dr. Bolla Klaudia "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Üsz.: 22-152/2016. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

Give Az aradi tizenhármak

Give Az aradi tizenhármak 2011 október 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Give nincs Azértékelve aradi tizenhármak Give Give Give Mérték Give 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentô világosi fegyverletétel

Részletesebben

1) A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a) Az "A" típusú pályázatra

1) A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a) Az A típusú pályázatra Ráckeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre TÁJÉKOZTATÓ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Pályázati kiírás. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

Pályázati kiírás. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: Pályázati kiírás 1) A pályázók köre A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag Nyékládháza települési önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. Sarkad Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

Pályázati kiírás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására

Pályázati kiírás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására Pályázati kiírás A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi csatlakozására A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23. Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet a felsőoktatási

Részletesebben

Pályázati felhívás A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: Az "A" típusú pályázatra

Pályázati felhívás A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: Az A típusú pályázatra Pályázati felhívás Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2015.(IX.23.) határozata alapján Téglás Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY!!! Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

HIRDETMÉNY!!! Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot HIRDETMÉNY!!! Tájékoztatom Lovas Község érintett lakosságát, hogy Lovas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja

Részletesebben

Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján

Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján " A " T Í P U S Ú P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: szeptember 22.

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: szeptember 22. Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 201. szeptember 22. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való

Részletesebben

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám 2011. március XVII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Polgári védelmi felkészítés és gyakorlat Törtelen 2011. március 3-án a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával, és a Cegléd székhelyû Polgári

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A típusú pályázat. 2. A pályázók köre

A típusú pályázat. 2. A pályázók köre A típusú pályázat Nagycenk Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Súr Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Felhívás! Pályázati feltételek:

Felhívás! Pályázati feltételek: Felhívás! Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához kapcsolódó pályázati anyag. 2017-ben is indul A és B típusú

Részletesebben

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot A felsõoktatási hallgatók számára

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot A felsõoktatási hallgatók számára bursa hungarica.qxd 2009.09.18. 16:09 Page 1 Bursa Hungarica különszám WWW.BEKESVAROS.HU BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2009. SZEPTEMBER XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Békés Város Önkormányzata az

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kállósemjén Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan ( A típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan ( A típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szegvár Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A típusú

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. A típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nagymaros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Korm. rendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ajka város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri

Részletesebben

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: november 15.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: november 15. "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kács Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tát Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velem községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székkutas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalalövő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szerencs Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Isaszeg Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyáregyháza Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászboldogháza Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Farmos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szigetmonostor Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Leányvár Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Annavölgy Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pusztahencse Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Izsófalva Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balatonkeresztúr Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS DAD község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Göd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lajosmizse Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Derecske Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csenger Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csemő Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Felhívás! Pályázati feltételek:

Felhívás! Pályázati feltételek: Felhívás! Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához kapcsolódó pályázati anyag. 2014-ben is indul A és B típusú

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-139/2015. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Báta Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Forráskút Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyírgelse Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tolmács Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÁBAPATONA Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:i.2-283/2006. Ea.: Kréz Hajnalka E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2016. ÉVI FORDULÓJÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2016. ÉVI FORDULÓJÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2016. ÉVI FORDULÓJÁRA A pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Doboz Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben