- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF)"

Átírás

1 - 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) A CTF Kft. (továbbiakban: üzemeltető) ezen weboldal üzemeltetése útján, webáruházat működtet. Ezen tevékenységre különösen a Fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. tv., valamint, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetőleg Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. tv, a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, illetőleg az egyéb hatályos és Magyarországon kötelező erejű jogszabályok rendelkezései, továbbá a jelen ÁSZF vonatkoznak, az alábbiak szerint: I. Alapfogalmak A CTF Kft. a jelen weboldal üzemeltetője egyben a évi CVIII. tv. 2. k) pontja szerint szolgáltató, amennyiben az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó jogi személy, amely egyben a távollévők közötti szerződések szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti vállalkozás, illetőleg a Ptk. 6:215. (1) bekezdése szerinti eladó. Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A jelen weboldalt látogató személy az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló évi CXII. tv. 3. (1) pontja szerinti érintett, amennyiben bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított, vagy közvetlenül, vagy közvetlen azonosítható természetes személy. A jelen weboldal használata útján szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. tv. 2. d) pontja szerinti igénybe vevő, amennyiben olyan természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki, vagy amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás ezen jogszabályhely a) pontjában írt meghatározására is. A jelen weboldal útján vásárló (akár a évi CVIII. tv. 2. v) pontja alapján fogyasztónak minősül, akár nem minősül fogyasztónak) olyan természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki, valamely birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog beszerzésére köt elektronikus úton szerződést, illetve ilyen dologra vonatkozóan tesz, fogad el, vagy kér ajánlatot. A Ptk. 8:1. (1) bek. 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. A fogyasztó és a vállalkozás között létrejövő szerződések fogyasztói szerződésnek minősülnek. A fogyasztóra vonatkozó jelen szerződési feltételeket kizárólag azon esetekre kell irányadónak (hatályosnak) tekinteni, amelyek megfelelnek a Ptk. szerinti fogyasztói szerződéseknek. II. A szerződés létrejötte A szerződéskötés általános szabályai: A jelen weboldal üzemeltetésének elsődleges célja a Ptk. 6:215. (1) bekezdése szerinti adásvételi szerződés létrehozása a CTF Kft., mint eladó, illetve bármely más jogképes személy, mint vevő között.

2 - 2 - A jelen webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelem és Impresszumban foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek elfogadja. Ezen elfogadás a vevő általi külön elektronikus nyilatkozat útján (ikonra kattintás) jön létre, amely mellett a vevő megadja az Adatvédelem és Impresszumban foglalt célok eléréséhez szükséges körben a személyes adatait. A felek között - a vállalkozás által szolgáltatott információk alapján - a vevő által tett ajánlat (megrendelés) elfogadásával szerződés jön létre. A szerződés, a Ptk. 6:58. -a szerint a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésre, és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A Ptk. 6:63. (2) bekezdése szerint: A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. A jelen ÁSZF tartalmazza az eladó által hatályos jogszabályok alapján lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodást, melyeket a vevő ilyenként a fentiek szerint elfogad. A Ptk. 6:60. (1) bekezdése szerint: Ha jogszabály a szerződés valamely tartalmi elemét kötelezően meghatározza, a szerződés a jogszabály által előírt tartalommal jön létre. III. A webáruház útján kötött szerződés feltételei, jellege és tartalma általánosan A webáruház útján, elektronikusan tett megrendelés és annak visszaigazolása, majd elfogadása írásbeli szerződésnek minősül, mely jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerinti tartalommal jön létre a felek között. A felek kifejezett írásbeli megállapodással ettől eltérhetnek. Böngészés önmagában nem hoz létre a felek között adásvételi szerződést. A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, és biztosítja is, hogy az igénybe vevő az adatátviteli hibák azonosítását és kijavítását, megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak (2001. évi CVIII. tv. 6. (1) bekezdés). A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított - a szolgáltatás jellegétől függő elvárható időn belül - de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttségtől, vagy a szerződéses kötelezettségek alól (2001. évi CVIII. tv. 6. (2) bekezdés). A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetőleg az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (2001. évi CVIII. tv. 6. (3) bekezdés). A felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor - a megrendelés visszaigazolásától számított 8 napon belül az értékesítő a megrendelés elfogadásáról kifejezetten elektronikus levél útján nyilatkozott, vagy ennek hiányában ugyanígy értesítést küldött a teljesítés (szállítás) időpontjáról. Az értékesítő a megrendelés elfogadásával kizárólag a Rendelhető jelzettel ellátott árukra vállalja a Ptk. 6:220 (1) bekezdése szerinti teljesítési határidőt, illetőleg a teljesítést fogyasztói adásvétel esetén. A szerződés megkötését követő 30 napon belül nem minősül a teljesítés késedelmesnek.

3 - 3 - A 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 8. (1) bekezdése alapján az értékesítő nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg. A szolgáltató, és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek eltérhetnek a évi CVIII. tv. 6. (1)-(2) bekezdéseiben írt rendelkezésektől, ha erről megállapodtak (2001. évi CVIII. tv. 6. (4) bekezdés alapján). A évi CVIII. tv. 6. (5) bekezdése szerint az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, a kizárólag elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő szerződéskötésre. A Ptk. XVI. fejezet rendelkezéseit az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat hatályossá válására vonatkozó rendelkezés kivételével elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközökkel kötött szerződés esetén nem kell alkalmazni. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötés esetén (fogyasztói szerződés) a Ptk. 6. könyv XVI. fejezete rendelkezéseitől eltérő megállapodás semmis. A Ptk. 6:100 -a szerint (a fogyasztói szerződések vonatkozásában) a fogyasztó és vállalkozás szerinti szerződésben semmis az a kikötés, amely a Ptk-nak a fogyasztó jogait megállapító rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára eltér. A Ptk. 6:101 szerint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben (fogyasztói szerződés) semmis a fogyasztónak, a jogszabályban megállapított jogáról lemondó jognyilatkozata. Az áru tulajdonjogát az eladó a Ptk. 6:216. (1) bekezdése alapján, - ezen ÁSZF jelen rendelkezése alapján - a vételár kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartására vonatkozó jelen nyilatkozat írásba foglalt megállapodásnak tekintendő, amennyiben a weboldalról elektronikus úton vásárlás történik. Az értékesítő az ingó dologra vonatkozó tulajdonjog fenntartást hitelbiztosítéki nyilvántartásba nem jegyezteti be, így a Ptk. 6:216. (4) bekezdés a)-b) pontja alapján a vevőtől jóhiszeműen és ellenérték fejében szerző megszerzi az átruházással az ingódolog tulajdonjogát, és a vevő által az ingó dolgon harmadik személy javára alapított zálogjog a vevő rendelkezési joga hiányában is létrejön. A CTF Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló vevő azonban mind polgárjogi, mind büntetőjogi értelemben felel ezen esetekben is a szerződésszegő magatartásáért, illetőleg az esetleges bűncselekményért. A kárveszély a Ptk. 6:219. -a alapján akkor száll át a vevőre, amikor a vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. Kivéve, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén, ha a fuvarozót melyet nem az eladó ajánlott a vevő bízta meg, mert ez esetben a kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor száll át a vevőre (Ptk. 6:100 -ra figyelemmel). A vevő azonban az áru átadásakor nyomban köteles az árut mennyiségi és minőségi szempontból megvizsgálni, különös tekintettel annak épségére, hiánytalanságára. Sérülés észlelése esetén a vevő az átvételkor nyomban a fuvarozást végző vállalkozó által rendelkezésére bocsájtott jegyzőkönyv kitöltésével és aláírásával jelzi a sérülést. Az erre vonatkozó jegyzőkönyv egy példánya megküldésre kerül a vállalkozásnak a fuvarozóval szembeni igényérvényesítés végett. E jegyzőkönyv kitöltésének és aláírásának elmaradása esetén a sérülésből, tartalom hiányból eredő károkat a vevő viseli. Az eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles az árut a vevő rendelkezésére bocsájtani (Ptk. 6:220. (1) bekezdés). A Ptk. 6:64. -ra tekintettel, valamint a évi CVIII. tv. 6. (2) bekezdésre figyelemmel, a vevőt terhelő ajánlati kötöttség idejét illetően, a vevő ajánlata (megrendelése) megérkezését követő 8 napig van kötve ajánlatához. IV. A szerződés jogszabályok által - a fentieken túlmenően - előírt részletes kötelező tartalma A szolgáltató, az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. tv. 5. (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseit oly módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja, és előhívja azokat (pdf formátumban).

4 - 4 - Ezen fent hivatkozott jogszabály 5. (2) bekezdése szerint a szolgáltató, az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt: a. azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni; b. arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e; c. az adatátviteli hibáknak, a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről; d. a szerződéskötés lehetséges nyelveiről; e. arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető. A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a fenti a-e. pontban foglalt rendelkezésektől (2001. évi CVII. tv. 5. (3) bekezdése). Nem kell továbbá alkalmazni a fenti paragrafus rendelkezéseit, a kizárólag elektronikus levelezés, valamint az azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő szerződéskötésre. A CTF Kft., mint szolgáltató, a évi CVIII. törvény 5. (1)-(4) bekezdései alapján tehát a fentiekre figyelemmel: biztosítja a jelen ÁSZF bárki számára való letölthetőségét az alábbi lépések útján: A weboldal főoldalának lap alján található Általános Szerződési Feltételek mutató linkre kattintással kerül megjelenítésre a jelen ÁSZF. A megjelenített Általános Szerződési Feltételek oldal alján található az ÁSZF letöltése (pdf) link, melyre kattintással dokumentumként letölthető az ÁSZF. a évi CVIII. tv. 5. (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges lépések az alábbiak: Regisztráció / Belépés A webáruházunkon történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött, vendégként is vásárolhat termékskálánkból, viszont fontos tudni, hogy a nem regisztrált ügyfelekről nyilvántartást nem vezetünk, így ők nem élvezhetik törzsvásárlói programunk kedvezményeit. A vendégvásárlónak számlázási és szállítási adatait minden egyes új vásárlásnál ismételten meg kell adnia. A regisztrált vásárlónak számlázási és szállítási adatait a regisztrációt követően, újabb és újabb vásárlásnál már nem kell ismételten megadnia. A regisztráció során a * jelzésű szövegrészek megadása kötelező, valamint lehetőség van a hírlevelünkre történő feliratkozásra. A regisztráció véglegesítése az Adatvédelem és Impresszum megismeréshez, elfogadásához kötött, ugyanis annak lebonyolításához néhány személyes adat megadása szükséges. (Az Adatvédelem és Impresszum menüpont alatt tájékoztatjuk és biztosítjuk ügyfeleinket a személyes adatok védelméről.) A regisztrációt követően visszaigazoló/megerősítő -t küldünk a vásárló által megadott címre. Regisztrált ügyfeleink a webáruházba a Belépés \ Visszatérő vásárló funkcióval tudnak belépni. A vásárlás konkrét menete mind a regisztrált, mind a nem regisztrált vevők számára. A weboldal kezdőlapján, annak bal oldalán található termékkategóriák közül a választása szerintire, illetőleg a vásárolni kívánt terméknek megfelelő kategória szerinti ikonra kattintással megjelennek az aktuálisan forgalmazott kategórián belüli termékek, melyek közül a vásárolni kívánt termék kék

5 - 5 - színű megnevezésére kattintva megjelenik a termék belső adatlapja, és azon ismételten látható lesz a Kosárba ikon, mégpedig ezen oldal jobb oldalán. Ezen ikontól balra tudja beírni a vásárolni kívánt mennyiséget, az ott szereplő téglalap alakú mezőbe. A mennyiség beírását követően a Kosárba ikonra kattintással tudja érvényesíteni a vásárlási szándékát, amelyet követően választhat, hogy a vásárlást befejezi-e, vagy további terméket vásárol még. Amennyiben a vásárlást be kívánja fejezni az adott termék vonatkozásában, úgy a weboldal fejlécében található (bármelyik oldalon) Kosár ikonra kattintást követően jelenik meg a kosár tartalmát megjelenítő oldal. Ezen oldalon a már kosárba helyezett mennyiséget módosítani tudja, a mennyiség alatti téglalapon belül szereplő és mennyiséget jelző szám átírásával, és a mellette lévő kék színű körbe forgó nyilakat ábrázoló ikonra kattintással. Amennyiben vásárlási szándékát vissza kívánja vonni, úgy ezen a lapon a fenti kék színű ikon mellett elhelyezett piros x-t ábrázoló ikonra kattintással törölheti a terméket a kosárból. Ez utóbbi esetben az adott termékre vonatkozó megrendelés nem jön létre. Amennyiben Ön regisztrált vásárló, és nem tudja folytatni, illetve befejezni a vásárlást, úgy felhívjuk figyelmét, hogy az oldal elhagyásával a kosár tartalma rögzített marad, és az oldalra való visszatérését követőn, a főoldalon is szereplő (jobb felső részen lévő) kék mezőben fehér színű Belépés szóra kattintással, majd azt követően a lap jobb közepén Visszatérő vásárló felirat alatt megjelenő egymás alatti téglalapokba az címe és jelszava beírásával, majd az ezek alatti sárga színű Belépés ikonra kattintással jut el a fiókja adataihoz. Ezen oldalon a jobb felső sarokban található sárga színű kosár ikonra kattintással tud visszatérni a félbehagyott vásárláshoz. Amennyiben több, különböző termékkategóriába tartozó terméket kíván vásárolni, úgy a fent leírt, egy terméktípus megvásárlására vonatkozó folyamatot követően a lap alján található sárga mezőben lévő Vásárlás folytatása feliratra kattintással a már leírtakkal egyezően további termékkategóriákból választhat, mégpedig tetszőleges számú alkalommal. A vásárolni kívánt termékek kiválasztását követően az Ön által látott lap jobb oldalán - a vásárolni kívánt termékek listája alatt - szintén sárga mezőben megjelenő Pénztár szóra kattintást követően tudja megadni a vásárláshoz szükséges további adatokat és a fizetési feltételeket. A nem regisztrált, másként vendégvásárló az a vásárló, aki vásárlás fizetési szakaszában a Pénztár megjelölésű oldal bal felső része alatt szereplő Vásárlás vendégként felirat melletti körbe kattintva ezt a vásárlói kategóriát választja. A vendégvásárló a pénztár oldalon személyi adatait a számlázás és teljesítés céljából adja meg. A személyi adatai (számlázási adatok), majd a szállítási adatok megfelelő mezőbe történő beírása után a vendégvásárló, az Adatvédelem és Impresszum elfogadásáról dönt az ekkor megjelenő ikonra kattintással, vagy annak kipipálásával. A vásárlás a lap alján a Rendelés jóváhagyása ikonra kattintással véglegesíthető. Regisztrált vásárló esetén a számlázási és szállítási adatokat nem kell ismételten kitöltenie, hanem a pénztár felületű oldalon, annak alján a rendelés véglegesítése ikonra kattintással tudja befejezni a vásárlást. A jelen ÁSZF hatálya alatt, elektronikus úton kötött szerződések tehát írásbeli szerződésnek minősülnek (írásba foglalt szerződés), melyet az értékesítő iktat, mely utóbb hozzáférhető a szolgáltatást igénybe vevő, és az értékesítő számára. Az elektronikus utat biztosító értékesítő a Ptk. 6:82. (2) bekezdés alapján a jelen ÁSZF feltételeit úgy teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a másik fél számára történő tárolását és előhívását a fentiekben már megjelöltek szerint. A megrendelést követően a megrendelés elfogadására vonatkozó nyilatkozattal együtt az értékesítő elektronikus úton egy hatályos Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) is küld a megrendelőnek. Az elektronikus utat biztosító értékesítő, eladó, a Ptk. 6:84. (2) bekezdés alapján a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles

6 - 6 - visszaigazolni, melyet szintén a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően meg is tesz, a jelen ÁSZF III. fejezet 4. bekezdésében írtak szerint. A szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően, az adatátviteli hibák azonosításához, és javításához a szolgáltató, a jelen ÁSZF A vásárlás konkrét menete mind a regisztrált, mind a nem regisztrált vevők számára cím alatt található eljárás szerint biztosítja az ott megjelölt eszközöket, hiba azonosítási, hibajavítási lehetőségeket azzal, hogy a főoldalon a Belépés ikonra kattintással a regisztrált vásárlók számára biztosított Fiókom megjelöléssel láthatóvá válik. A Fiókom megjelölés alatt a megfelelő ikonra kattintással történhet a számlázási és/vagy szállítási adatok módosítása, továbbá innét tekinthetőek meg az eddigi vásárlások, rendelések. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar. A szolgáltató kifejezett nyilatkozattal nem veti magát alá semmilyen magatartási kódexnek, azonban az esetleges ilyet, adott konkrét ügyben, szándékától függően tekintetbe vehet. Az értékesítő tájékoztatási kötelezettsége a szerződést kötést megelőzően A CTF Kft., mint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése szerinti vállalkozás, e jogszabályban foglalt tájékoztatási kötelezettségének az egyértelműség és pontosság, valamint közérthetőség követelményének megfelelően az igénybe vett (elektronikus) távközlő eszköznek megfelelő módon az alábbiak szerint is eleget tesz: a.) A szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól - az erre szolgáló adathordozót is figyelembe véve - a megfelelő mértékben a főoldalon lévő termékeink ikon alatt található termékkategóriákra való kattintással, azon belül is az egyes termékek megnevezésére kattintással kap a vásárló tájékoztatást. b.) A vállalkozás cégneve: CTF Kft. c.) A vállalkozás székhelye: 8474 Csabrendek, Nyárfasor 1. A vállalkozás székhelyének postai címe: 8474 Csabrendek, Nyárfasor 1. A vállalkozás adószáma: A vállalkozás telefonszáma: A vállalkozás elektronikus levelezési címe: A vállalkozás telefax száma: Nincs a vállalkozás által képviselt személy. d.) A vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe azonos a vállalkozás székhelyével. A fogyasztó panaszait a fenti címre, a vállalkozásnak címezheti. e.) A szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről előzetes tájékoztatást a legutóbbi cím alatti a.) pontban írtak szerint kap a fogyasztó, amennyiben az egyes termékek mellett feltüntettük azok adóval megnövelt árát is. Az ellenszolgáltatás összegén kívül felmerülő költségekről, így különösen a fuvardíjról vagy postaköltségről, a vásárlás folyamata során - a megrendelés megtételét megelőzően - automatikus tájékoztatást kap az érdeklődő a weboldalról a pénztár szakaszba érkezéskor a szállítási költségek felirat alatt megjelenő forint összeg szerint. Ezt megelőzően a weboldal felső ikonsorában megjelenő Gyakori kérdések címre kattintással található meg a szállítási költségekre vonatkozó részletes tájékoztatás, mely e tekintetben a jelen ÁSZF részeként szerződési feltételnek tekintendő.

7 - 7 - f.) A jelen ÁSZF szerint egyedi szerződéseket kötnek a felek, nincs lehetőség folyamatos szállításra, előfizetésre (az előfizetés nem azonos az előlegfizetéssel). Az áru szerződésszerű átadásával, ezt követő határidő elállási nyilatkozat nélküli elteltével, illetőleg a szerződésszerű pénzügyi teljesítéssel a szerződés megszűnik (ld. még az alábbiak szerinti q.) és t.) pont). g.) A szerződés megkötéséhez a felek számítógépes elektronikus kapcsolatot vesznek igénybe, amely biztosításáért, illetőleg a honlap elérhetőségéért, tájékozódásra, vásárlásra történő használatáért a vállalkozás semmilyen díjat nem számít fel, azonban az érdeklődő, fogyasztó viseli a hozzáféréshez szükséges saját használatú berendezéseinek és adatátviteli kapcsolatainak költségét. Telefonhívás esetén a CTF Kft. nem biztosít kedvezményes, vagy díjmentesített hívási lehetőséget. Informatikai kockázatok: A webáruház, információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent rendkívüli kockázatot, azonban tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus- és külső jogosulatlan behatolás védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. (Lásd. még t.) és u.) pont.) A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. h.) A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról, és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról a vállalkozás az alábbi tájékoztatást adja: A fizetésről: A számla kiegyenlítése történhet az értékesítő pénzforgalmi számlájára történő előzetes átutalással és utánvétellel. A vállalkozás Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett bankszámlaszáma: Utánvétes vásárlás menete: A webáruház által visszaigazolt megrendelés feldolgozását követően futárszolgálattal továbbítjuk a vásárló által megadott szállítási címre a megrendelt termékeket. A csomag átvétele úgy lehetséges, hogy a futárszolgálat megbízott személyének - átvételi bizonylat kíséretében - kiegyenlíti annak értékét. Kérjük, e bizonylatot, a számlával együtt szíveskedjék megőrizni! Előreutalással történő vásárlás menete: A vásárló a megrendelésének véglegesítését követően visszaigazoló -t kap. Ezen megerősítésként kapott -ben értesül a fizetési feltételekről. A visszaigazoló tartalma: A vásárló szállítási és számlázási cím Rendelés sorszáma (az utalás közleményeként szerepeljen) Megrendelt termékek, azok ára Fizetendő végösszeg A vállalkozás bankszámlaszáma

8 - 8 - A fizetendő végösszeg bankszámlára történő befizetését követően a már kifizetett termékeket futárszolgálattal továbbítjuk a vásárló által megadott szállítási címre. A vásárló a termékekkel egy időben kapja meg a már kifizetett termékek számláját. E bizonylatot szíveskedjék megőrizni! A fuvarozásról és a teljesítési határidőről: A megrendelés elfogadásától számított 30 napon belül, de lehetőség szerint 24 órán belül teljesítjük a megrendelt termékek kiszállítását. A csomagok rugalmas kézbesítését futárszolgálat munkatársai végzik a vásárló által megadott szállítási címre 8-17 óráig. Szállítási címként olyan cím megadása szükséges, ahol az átvétel napján a megrendelő vagy meghatalmazottja tartózkodik, hogy a csomagot kézbesíteni tudják (pl.: munkahely címének megadása). Megrendelés esetén kérjük, az átvételre jogosult meghatalmazott személyét megjelölni legalább a név és pontos lakcím szerint! Amennyiben a csomagon bármilyen nemű sérülés látható, úgy a futárszolgálat kézbesítője köteles jegyzőkönyvet felvenni a csomagban keletkezett károkról, - amit kérjen Ön is a futártól - ezért a jegyzőkönyv nélküli tartalomhiányért, sérülésért utólagosan felelősséget nem tudunk vállalni. (Lásd még jelen ÁSZF III. fejezet utolsó előtti előtti bekezdés.) A vállalkozás panaszkezelési módjáról: A vállalkozás a tájékoztatással, adatkezeléssel, szerződéskötéssel, teljesítéssel, és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletre tekintettel szavatossági, illetőleg jótállási igényekkel kapcsolatos, továbbá bármely egyéb panaszokat elektronikus levél formájában címére fogadja, és a beérkezést követő 3 munkanapon belül kivizsgálja, illetőleg 5 munkanapon belül intézkedik a panasz okának megszüntetéséről, és erről értesítést küld, vagy közli a panasz elutasítását. Mind a panasz okának megszüntetéséről, mind a panasz elutasításáról a vállalkozás a fogyasztó által megadott címre a fenti határidőn belül küld írásbeli tájékoztatást. i.) A 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 20. -a szerint a fogyasztót elállási és felmondási jog illeti meg a szerződéskötést követően az ott írt határidőn belül, mely határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 22. -ában foglaltakról), valamint ugyanezen jogszabály 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat mintáról, ezen jogszabály 1. számú és 2. számú minta tájékoztatója alapján ad tájékoztatást a vállalkozó, a jelen ÁSZF szerint. j.) A 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 20. -ában írt fogyasztót illető elállási és felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költségek viselését. Ezen pontban írt tájékoztatást egészen konkrétan a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11. (4) bekezdése alapján, annak 1. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató segítségével adja meg, a jelen ÁSZF szerint. k.) A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 26. -ában írtak szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha ugyanezen rendelet 13. vagy 19. -ában írt esetben a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fentiekben már hivatkozott 20. -ban írt felmondási jogát. Ezen pontban írt tájékoztatást egészen konkrétan a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11. (4) bekezdése alapján, annak 1. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató segítségével adja meg, a jelen ÁSZF szerint. l.) A fogyasztót nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet 20. -a szerinti elállási illetőleg felmondási jog e Kormány rendelet 20. (2) bekezdésében meghatározott, de különösen a jelen ÁSZF-ben - A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek cím alatt - felsorolt esetekben.

9 - 9 - m.) A felek között kötött 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozóan a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről a vállalkozó a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11. (5) bekezdésére tekintettel, ezen jogszabály 3. számú mellékletében foglalt és a jelen ÁSZF szerinti mintatájékoztató segítségével adja meg a szükséges tájékoztatást azzal, hogy ezáltal e tájékoztatást a jogszabály erejénél fogva a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmának pontos és megfelelő használatával adja meg. n.) Az értékesítés utáni ügyfélszolgálat és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről a vállalkozó a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11. (5) bekezdésére tekintettel ezen jogszabály 3. számú mellékletében foglalt és a jelen ÁSZF szerinti mintatájékoztató segítségével adja meg a szükséges tájékoztatást azzal, hogy ezáltal e tájékoztatást a jogszabály erejénél fogva a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmának pontos és megfelelő használatával adja meg. o.) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. p.) A szerződés eseti. Az áru szerződésszerű átadásával, ezt követő határidő elállási nyilatkozat nélküli elteltével, illetőleg a szerződésszerű pénzügyi teljesítéssel a szerződés megszűnik (ld. még az alábbiak szerinti q.) és t.) pont). q.) A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá. r.) A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama a sérülés és hiány miatti jelzést illetően az átvételkor nyomban, a visszaküldést illetően 1 nap (ez a haladéktalan fogalma alá vonható, különös tekintettel a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 24. (1) bekezdésére is figyelemmel). s.) A fogyasztó a vállalkozásnak nem biztosít letétet, vagy egyéb pénzügyi biztosítékot. t.) A vállalkozás digitális adattartalma az alábbiak szerint működik: A vállalkozás a felek között közölt adatok és információk védelmére az alábbi műszaki védelmi intézkedéseket teszi: A CTF Kft. a tőle elvárható intézkedéseket megteszi a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonsága érdekében, továbbá felhasznál minden számára - alvállalkozói, teljesítési segédei által alapszolgáltatások keretében - biztosított szolgáltatást, lehetőséget, amely megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, felhasználást, megváltoztatást, továbbítást. A vállalkozás a felek között közölt adatok és információk védelmére az alábbi műszaki védelmi intézkedéseket várja el a fogyasztótól, illetőleg a fogyasztó a megrendeléssel illetőleg a honlapon való, az ÁSZF elfogadását követő böngészéssel kötelezettséget vállal az elvárt műszaki védelmi intézkedések megtörténtéért: - jogosulatlan behatolás elleni védelemre szolgáló szoftver alkalmazása, - vírus deffenziós szoftver alkalmazása. (Lásd. még g.) pont.) u.) A vállalkozás tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy a digitális adattartalom olyan módon működik együtt a hardverrel illetőleg a szoftverrel, hogy az elkészített honlap, böngésző független módon működik együtt minden operációs rendszerrel.

10 v.) A vállalkozás a panaszkezelés módjaként elektronikus üzenetváltást, illetőleg ennek eredménytelensége esetén azokban az ügyekben, melyben szükségesnek ítéli személyes kapcsolat felvételén alapuló panaszkezelést alkalmaz. w.) A fogyasztó fogyasztói jogvita esetén a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. (3) bekezdésére figyelemmel. Ezen testület elérhetősége: Veszprém Megyei Békéltető Testület 8200 Veszprém, Radnóti tér 1; fax: 88/ , Amennyiben a vállalkozás nem tesz eleget a fenti e.) és f.) pontban meghatározott valamennyi járulékos költségre vagy a j.) pontban meghatározott költségre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, úgy a fogyasztó e költségeket nem köteles megfizetni. A fenti tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli (45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11. (7) bekezdés). A fenti a.) w.) pontig terjedő tájékoztatás a szerződés részét képezi, nem módosítható, kivéve, ha a felek erről kifejezetten megállapodtak (45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11. (6) bekezdés). V. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról A 45/2014. (II.26) Kormány rendelet 20. -a alapján a 11. (1) bekezdés j.) pontjára és (4) bekezdésére tekintettel ezúton tájékoztatja a vállalkozás a fogyasztót, mint szerződő felet arról, hogy Ön 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Az elállási határidő a termék adás-vételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi; több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatását a vállalkozás csak külön írásbeli szerződés alapján vállalja, ez esetben az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus levél útján az alábbi címre: A vállalkozás cégneve: CTF Kft. A vállalkozás székhelye: 8474 Csabrendek, Nyárfasor 1. A vállalkozás székhelyének postai címe: 8474 Csabrendek, Nyárfasor 1. A vállalkozás telefonszáma: A vállalkozás elektronikus levelezési címe: A vállalkozás telefax száma: Az elállás céljából Ön felhasználhatja a jelen ÁSZF ben megjelölt egyébként 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 2. számú mellékletének megfelelő elállási/felmondási nyilatkozat mintát (lásd az alábbiakban 4. elállási nyilatkozat). Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

11 Az elállás joghatásai Ha Ön eláll ettől a szerződéstől (helyesen a jelen ÁSZF alapján kötött szerződéstől), haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. (kivéve azokat a többlet költségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többlet költség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a postai általános díjszabás, illetőleg az igénybevett futárszolgálat általános díjszabása szerint csomagonként Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre, a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 21. (1) bekezdés alapján a vállalkozás a fentiek szerint maradéktalanul eleget tett a 11. (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének, mégpedig e jogszabály 1. számú mellékletében megtalálható minta alapján, ez által a fogyasztó számára nyitva álló elállási határidő nem hosszabbodik meg 12 hónappal. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a fent hivatkozott és a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet ában meghatározott elállási jogát a 22. (1) (2) és (3) bekezdésében meghatározottakkal összhangban gyakorolta (45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 22. (4) bekezdése). A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén Ha a fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 22. -ának megfelelően eláll a távollévők között kötött szerződéstől, akkor a fenti elállás joghatásai cím alatt álló rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni. A fogyasztó kötelezettségei elállás esetén Ha a fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 22. -ának megfelelően eláll a távollévők között kötött szerződéstől, akkor a fenti elállás joghatásai cím alatt álló rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni. Nem felel a fogyasztó a fentiek szerinti szükséges használatot meghaladó értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11. i.) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A jelen vállalkozás azonban a már említettek szerint e jogszabály 1. számú melléklete alapján jelen ÁSZF útján ennek eleget tett. A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 20. -a szerinti elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket (45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 27. ) A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rend a szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket: a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha aa) a vállalkozás a 11. (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy ab) a fogyasztó nem kérte a 13. és a 19. szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt; b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit,

12 ha ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön, bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. szerinti jogát, vagy bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. (2) bekezdésében vagy a 18. -ban előírt visszaigazolást. A fogyasztót megillető (indokolás nélküli) elállási jog alóli kivételek A fogyasztó nem gyakorolhatja a fentiekben hivatkozott és a 45/2014. (II.26.) Korm. rend a szerinti elállási jogát: - Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, és az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ. - Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. - Romlandó vagy minőségi rövid ideig megőrző termék tekintetében. - Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ilyen termékek különösen a nyállal, szájjal érintkező termékek, így például a felfújható léggömb, stb. - Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékekkel. - Lezárt csomagolású hang illetve képfelvétel, szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. - Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében. (45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 29. (1) bekezdés b) c) d) e) f) i) k) pontok.) A fogyasztót megillető elállás hatása a járulékos szerződésekre Ha a távollévők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rend a szerinti elállási jog gyakorlása a járulékos szerződést is megszűnteti. A fogyasztó ez esetben a vállalkozásnak a járulékos szerződés megszűntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés megszűntetésével tőle egyéb költség nem követelhető kivéve, a fenti jogszabály 23. (3) bekezdésében (költségesebb fuvarozási mód választás) vagy ában (termék visszaküldésének közvetlen költsége, jelleg, tulajdonság, működés megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenés) meghatározott eseteket. VI. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató A vállalkozás a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint minta alapján az alábbiakban adja meg a kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatót. 1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a megrendelt termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve

13 mással kijavíttathatja, vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás okot adott. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolgot a vállalkozás nem értékesít. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítésétől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket illetve a szolgáltatást a CTF Kft., mint vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 2. Termékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön választása szerint az 1. pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenységi körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

14 Jótállás Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról rendelkező 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben meghatározott körben (alanyi kört illetően fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés, tárgyi kört illetően e jogszabályi mellékletben írt 12. és 26. pontja, gyermekhinták csúszdák, és hasonló gyermekjátékok Ft fölött, sporteszközök Ft fölött) a vállalkozás jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. / Ptk. 6:173. / A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy kicserélést csak a harmadik javítás után igényelhet a jogosult és elállási joga csak az eredménytelen kicserélési igénybejelentését követően nyílik meg. Eredménytelen a kicserélési igény, ha a harmadik javítás után nyolc munkanapon belül a csere a kötelezettnek felróható okból nem történik meg. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1) és 2) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 4. Az elállási nyilatkozat Ön az alábbiakban írt elállási nyilatkozat minta kitöltésével és megküldésével jogosult a fentiek szerinti elállási jogát gyakorolni. Címzett: Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt: A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai - a vásárlás konkrét menete alatt írt módon - az áru csomagolásán fellelhetőek, előzetesen pedig a jelen weboldalon, az egyes termékek külső-belső adatlapján a termékleírás ikon alatt tekinthetőek meg. VII. A teljesítés Az eladó a fentiekben már írtak szerint - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles az árut a vevő rendelkezésére bocsájtani. (Ptk. 6:220. (1) bekezdés.) VIII. Az ÁSZF hatálya A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a fenti szolgáltató által Magyarország területén nyújtott minden jelen weboldal útján nyújtott szolgáltatásra.

15 IX. Irányadó dokumentumok A felek jogviszonyára a jelen ÁSZF-en kívül irányadó még a webáruház weboldalán elérhető Adatvédelem és Impresszum. X. Módosítás A jelen ÁSZF-et, az Adatvédelmet a szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. XI. Joghatóság és irányadó jog A jelen ÁSZF alapján kötött szerződésekre a magyar jog az irányadó. E szerződésekből eredő jogviták elbírálásábra Magyarország joghatósága áll fenn. (Ptk. 6:216. (2) bekezdés) A felek hatáskörtől függően a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetőségének vetik magukat alá. XII. Hatályba lépés A jelen ÁSZF és esetleges módosításai közzétételével (elektronikus úton való elérhetővé tételével) lép hatályba.

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL A markabolt.hu tulajdonosa: DOMOTHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1188 Budapest, Nyárfás sor 31. Cégjegyzékszáma: 01-09-567193, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF)

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) - 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) A CTF Kft. (továbbiakban: üzemeltető) ezen weboldal üzemeltetése útján, webáruházat működtet. Ezen tevékenységre különösen a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kolibri Gumicsónak és Trambulin Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL : http://bolthely.hu/kolibricsonakok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően Az ORIENT- WEB Bt. (székhelye: 3534 Miskolc, Gőz u. 7, adószám: 22249746-2-05, cégjegyzékszám: 05-06-015666, cégjegyzéket vezető bíróság:

Részletesebben

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe.

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe. Szerződési és felhasználási feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Szerződési feltételeinket, és kizárólag abban az

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Rovar Vadász (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: http://rovarvadasz.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései I. Az elektronikus szerződéskötés lépései I/1. Megrendelő űrlap kitöltése A Felhasználó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Szabó Attila egyéni vállalkozó mint webáruház-üzemeltető

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a KVENTA Kft Webáruházában forgalomba hozott termékek megrendelőinek (Továbbiakban: Vásárló, természetes személy vásárló

Részletesebben

Információk a bolt működéséről és szerződési feltételek

Információk a bolt működéséről és szerződési feltételek Információk a bolt működéséről és szerződési feltételek Szállítási díjak: Ajánlott postai küldeményként (előre utalással): (A küldeményt elsőbbségiként, levélszekrény útján nem kézbesíthetően adom fel.)

Részletesebben

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően 1

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően 1 Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően 1 Az Oleander Informatikai Kft. (székhelye: 3534 Miskolc, Gőz u. 7, adószám: 23082445-2- 05, cégjegyzékszám: 05-09-020932, cégjegyzéket

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy Általános Szerződési Feltételek a www.gerincem.hu webáruházból történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.gerincem.hu webáruház és a weblap üzemeltetője: Cégnév: Oláh Viktor

Részletesebben

Indigo Nails Magyarország 7623 Pécs, József Attila u. 26. Telefon: +36 (70) 361 43 03 E-mail: indigo@indigonails.hu www.indigonails.

Indigo Nails Magyarország 7623 Pécs, József Attila u. 26. Telefon: +36 (70) 361 43 03 E-mail: indigo@indigonails.hu www.indigonails. Az indigonails.hu web áruház üzemeltetője: Viktória Beauty Kft Székhelye: 7623 Pécs József Attila u. 26. Adószám: 24067191-2-02 Cg.: 02-09-079215 Kibocsájtó neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága E-mail:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Eventus boilies használatának feltételeit az alábbiak szerint: www.shopbojli.hu A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) Webáruház adatai:http://webshop.szoftvertrade.hu/ (www.szoftvertrade.hu) Szállító adatai: Cégnév: Szoftver Trade Kft. (továbbiakban: Szállító) Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az általános szerződési feltételek alkalmazása A jelen általános szerződési feltételek a Kacsafutam Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Eladó ), mint Eladó

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Név: Clean Center Fertőtlenítő- és Tisztítószergyártó Kft. Rövidített név: Clean Center Kft. Székhely: 1165 Budapest XVI. ker. Margit u. 114. Cégjegyzékszám: 01-09-683811

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Perfekt Zrt. (1053 Budapest, Szép u. 2. I. em., Cg. 01-10-042279; a továbbiakban: Üzemeltető)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SárgaFogó Szerszám Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: http://szerszamar.hu,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a KVENTA Kft Webáruházában forgalomba hozott termékek megrendelőinek (Továbbiakban: Vásárló, természetes személy vásárló

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK Kutatási-, Bányászati-, Ásványelőkészítési-, Fejlesztési és Alkalmazási Kft. (székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Szolgáltató adatai: Ügyfélszolgálat: Az ÁSZF elfogadása

Szolgáltató adatai: Ügyfélszolgálat: Az ÁSZF elfogadása A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babelprojekt Kft. által üzemeltetett www.madebynagyi.hu webáruház (továbbiakban Szolgáltató) használatának feltételeit az alábbiak

Részletesebben

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Általános Szerződési Feltételek I. A Szolgáltató 1. A www.cegfejleszto.eu honlapot a Cégfejlesztői Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 2. A Szolgáltató cégneve: Cégfejlesztő Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Általános szerződési és felhasználási feltételek:

Általános szerződési és felhasználási feltételek: Általános szerződési és felhasználási feltételek: 1.Üzemeltetői adatok, információk Cégnév: Brainexpress Kft. Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10400164-01610059-00000000 Székhely: 2000 Szentendre Nagybányai u.1/b.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF )

Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) Jelen ÁSZF tartalmazza a: libri.libricsoport.hu park.libricsoport.hu helikon.libricsoport.hu jelenkor.libricsoport.hu kolibri.libricsoport.hu honlapokról elérhető

Részletesebben

WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 24-TŐL A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) nem szabályozott kérdésekre, valamint

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

Hatályos 2015. december 18. napjától

Hatályos 2015. december 18. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési Feltételek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételéhez Hatályos 2015. december 18.

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek borbelybolt.hu

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek borbelybolt.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek borbelybolt.hu Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Yozzy Global Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 15., nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban

Részletesebben

Általános szerződéses feltételek letöltéséhez kattintson erre a sorra

Általános szerződéses feltételek letöltéséhez kattintson erre a sorra Általános szerződéses feltételek letöltéséhez kattintson erre a sorra Az alábbi Általános Feltételek - továbbiakban: Feltételek - az internetes áruházban történő vásárlásra, megrendelésre vonatkoznak.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezetés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szanex.hu - ÁSZF - 2015. Szanex.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://www.dseband.com/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://www.dseband.com/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://www.dseband.com/ I. Általános rész 1) A Lexstar Kft. (székhely: 2600 Vác, Keszeg u 21. fsz/1, levelezési cím: Lexstar Kft. 2600 Vác, Szent László út 36., telefon:

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

AMRITA WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF )

AMRITA WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF ) AMRITA WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF ) (H A T Á L Y O S : 2015. április 1-jétől) 1. ALAPFOGALMAK 1.1. Eladó Cégnév: Amrita Yoga Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Öko-Építőanyag Webáruház-at Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

Vásárlás a webáruházban Regisztráció

Vásárlás a webáruházban Regisztráció Vásárlás a webáruházban Regisztráció A vásárlás webáruházunkban történhet vendégként, vagy regisztrációval, amelyet a weboldal jobb felső részében található Regisztráció linkre kattintva tud elkezdeni.

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérem, amennyiben vásárolni szeretne az oldalamon feltüntetett áruk közül, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban

Részletesebben

A merida-kerekpar.hu online áruházat a Szellő Bt. üzemelteti.

A merida-kerekpar.hu online áruházat a Szellő Bt. üzemelteti. A merida-kerekpar.hu online áruházat a Szellő Bt. üzemelteti. Szellő Bt. adatai: Cégnév: Szellő Bt. Székhely: 4400 Nyíregyháza Szalag út 33. Adószám: 25640737-2-15 Telefon: +36-70-363 3742; 0642-451-263;

Részletesebben

Módosuló fogyasztóvédelmi rendelkezések a hagyományos és speciális értékesítési formák esetében

Módosuló fogyasztóvédelmi rendelkezések a hagyományos és speciális értékesítési formák esetében Módosuló fogyasztóvédelmi rendelkezések a hagyományos és speciális értékesítési formák esetében Dr. Kóródy Dávid Országos fogyasztóvédelmi konferencia - Budapest, 2014. március 28. Aktualitás Az Európai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gasztroangyal.hu) található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a termék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A KBL-Hungária Kft. az általa üzemeltetett webáruházban Magyarországon forgalomba hozott termékeket értékesít, offline és elektronikus úton a www.hoszigetelorendszer.net

Részletesebben

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: http://www.selectel.hu/doc/aszf A webáruház címe: http://www.selectel.hu, http://www.selectel.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: http://www.selectel.hu/doc/aszf A webáruház címe: http://www.selectel.hu, http://www.selectel. ÁSZF Általános szerződési feltételek Jelen dokumentum tartalmazza Szögi Balázs e.v. (Székhely: 6791 Szeged, Majális u. 7., adószám: 66341727-1-26), mint szolgáltató (továbbiakban : Szolgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00107-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A BEST FINANS KFT.-t (székhely: 1119. Budapest, Fehérvári út 43..) kötelezem arra, hogy a továbbiakban: az üzleten

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF) Webáruház. www.d-lab.hu

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF) Webáruház. www.d-lab.hu Determination Laboratory Consulting Kft. Adószám: 11708379-2-02 Cg.: 02-09-075186 Baranya H-7771 Palkonya Fő utca 109. www.d-lab.hu info@d-lab.hu Mobitel: +36 30 445 8932 Általános Szerződési és Felhasználási

Részletesebben

Felhasználó: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt

Felhasználó: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a BioEssence webáruházból történő vásárlásra Hatálybalépés időpontja: 2015. 04. 01. 1. Általános információk 1.1. A Szolgáltató adatai A BioEssence webáruház és a weblap

Részletesebben

Üzemeltető: Csomagolás: Szerződés. Panaszkezelés, vitarendezés

Üzemeltető: Csomagolás: Szerződés. Panaszkezelés, vitarendezés Üzemeltető: Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 - Szekszárd, Munkácsy u. 8/a Adószám: 14878134-2-17 Cégjegyzékszám: 17-09-007408 Bejegyezte: Tolna Megyei

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Internet Mall Hungary Kft. az általa üzemeltetett webáruházban Magyarországon forgalomba hozott termékeket értékesít, kizárólag elektronikus úton, az, a www.mall.hu weboldalon

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Leitz-Hungária Kft. (továbbiakban: Eladó), és a Leitz-Hungaria Kft. weboldalain keresztül nyújtott elektronikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztató

A szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztató A szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztató Érvényes: 2015.11.22. napjától visszavonásig. Saskáné Kadenszki Rozália e.v. (székhelye: 2225 Üllő, Pesti út 15., adószám: 50117235-2-33, nyilvántartási

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: 1. Üzemeltetői adatok ismertetése 2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek GyöngyTükör.hu Internetes Webáruház (üzemeltető: RemiNet Kft.) Verzió: 3.0 Érvényes: 2015. június 23-tól Tartalomjegyzék Üzemeltetői adatok...3 Az értékesített termékek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Katinkahosszu.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek tartalmazzák az R+R Worldbike Kft.

Az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek tartalmazzák az R+R Worldbike Kft. ÁSZF Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek tartalmazzák az R+R Worldbike Kft. (2900 Komárom Csillag ltp. 14.), mint szolgáltató által üzemeltetett

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a www.aproalmok.com webes üzletben történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.aproalmok.com webes bolt üzemeltetője: Veréb Csilla Székhely: 2112

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni olvassa el az Általános Szerződési Webáruházunknak, figyelmesen Feltételeinket, és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Ászf hatálya Szolgáltató (Léleksziget) weblapján: leleksziget.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bakos és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Letölthető PDF formátumban)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Letölthető PDF formátumban) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Letölthető PDF formátumban) A www.zoldbolt.hu online áruházat a ZÖLDBOLT egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek 1. Üzemeltetői adatok Cégnév: Dénes Krisztián Patrik E.V. Székhely: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 13. Adószám: 66916686-1-31 Nyilvántartási szám: 40876088 Bejegyző: Okmányiroda,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ficúrmese Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése.

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.honeytoys.hu Üdvözöljük az X Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.honeytoys.hu webáruházban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Beo-Pa Kft. (továbbiakban: Eladó), és a Beo-Pa Kft. weboldalain keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást

Részletesebben

ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) az Online Marketing Akadémia Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Derecskei Gyümölcsös Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben