Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat (GAASz)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat (GAASz)"

Átírás

1 Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat (GAASz) Kérjük, hogy a Gazdivonal.hu portál használata el tt (különösen, ha személyes adat megadásával járó szolgáltatást veszel igénybe) figyelmesen olvasd el ezt a szabályzatot! Amennyiben nem értesz egyet a Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzatával, kérjük, hogy ne vedd igénybe a személyes adataid megadásával járó szolgáltatásainkat! I. Bevezetés I.1 A Gazdivonal.hu portál (a továbbiakban: Portál ) tulajdonosa és a portállal kapcsolatos személyes adatok kezel je a Harmony Assistant Kft. (1132 Budapest, Váci út 50., Cégjegyzékszám: , Adószám: , Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-82859/2015) továbbiakban Adatkezel. I.2 Az Adatkezel a Portál m ködtetése során az alábbi adatkezelési és adatvédelmi szabályokat alkalmazza a mindenkori adatvédelmi- és adatkezelési szabályok, jogszabályi- és hatósági el írások maximális figyelembe vételével: Az Adatkezel számára kiemelt fontossággal bír a Portál látogatói és felhasználói (továbbiakban Felhasználó ) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jog biztosítása. Ennek megfelel en személyes adatokat a jogszabályok által el írt adatkezelés kivételével kizárólag az érintettek önkéntes beleegyezése és el zetes tájékoztatása alapján, a tájékoztatásnak megfelel módon és mértékben kezeli. A Felhasználók személyes adatait az Adatkezel bizalmasan, a mindenkori jogszabályi el írásoknak megfelel en kezeli, el zetes hozzájárulás nélkül nem használ fel és nem tesz elérhet vé jogosulatlan harmadik fél számára. Ez alól kivételt képez a Felhasználó által a Portál piacterén leadott megrendelés esetén az eladó felé történ adatszolgáltatás. I.3 Amennyiben jelen szabályzat, vagy bármilyen, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás nem egyértelm a Felhasználó számára, vagy további kérdése van, azt az Adatkezel címére, még a személyes adatok megadása el tt célszer eljuttatni. I.4 Senki nem kötelezhet arra, hogy személyes adatait megadja az Adatkezel számára. Amennyiben a Portál a kötelez adatszolgáltatásra vonatkozó hivatkozás és a jogszabály megjelölése nélkül személyes adatokat kér a Felhasználótól, azt minden esetben az önkéntes adatszolgáltatás keretében és jelen szabályzatban leírtak elfogadása mellett kell értelmezni. I.5. Bizonyos esetekben el fordulhat, hogy a Portálon keresztül elérhet termékek és szolgáltatások megrendelésének, illetve a Portál aktivitásaiban és/vagy akcióiban való részvételnek az el feltétele bizonyos személyes adatok megadása. Ha a Felhasználó szeretne szerepelni az Adatkezel listáján, csatlakozni szeretne a levelez listákhoz, postai úton katalógusokat és anyagokat szeretne kapni, valamint - ha megadja mobiltelefonszámát - szöveges üzeneteket és/vagy SMSüzeneteket szeretne kapni, önkéntes alapon feliratkozhat az érintett szolgáltatásokra. I.6. Az Adatkezel fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatok kezelésébe és/vagy feldolgozásába harmadik közrem köd felet (pl. alvállalkozók, szerz dött partnerek) vonjon be annak vállalásával, hogy a jogszabályi el írások és a jelen Szabályzat betartását a harmadik felek vonatkozásában is köteles el írni. I.7. Az Avtv. 30. a) e) pontjaiban felsorolt bejelentési mentességek értelmezése során irányadó, hogy nem kell bejelenteni az olyan adatkezeléseket, amelyeknél az adatkezel közvetlenül az érintett l veszi fel az adatokat és abból saját szervezetén kívüli intézmény vagy személy részére nem teljesít adatszolgáltatást; nem kell továbbá bejelenteni az egyedi közigazgatási, hatósági, jogszolgáltatási eljárások lefolytatásával kapcsolatos adatkezeléseket. (Dr. Majtényi László adatvédelmi biztos) II. Vonatkozó jogszabályok II.1 Magyarország Alaptörvénye II.2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Adatvédelmi tv.) II.3 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseir l szóló évi CVIII. törvény II.4 Az elektronikus hírközlésr l szóló évi C. törvény (Eht.) II.5 A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésér l szóló évi CXIX. törvény (Kknyt.) II.6 A gazdasági reklámtevékenység alapvet feltételeir l és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) II.7 Egyének védelmér l a személyes adatok gépi feldolgozása során január 28-i strassbourgi egyezményt kihirdet évi VI. tv. II.8 Adatvédelmi törvény január 28-án kelt strasbourgi egyezményt kihirdet évi VI. törvény II.9 A évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvr l II.10 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1

2 III. Fogalmak III.1. Érintett (személy): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes vagy jogi személy (felhasználó). III.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemz ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. III.3. Különleges adatok: a) a fajta eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggy désre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a b nügyi személyes adat. III.4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely m velet vagy a m veletek összessége (különösen gy jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése), valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemz k (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. III.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési m veletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a m veletek végrehajtásához alkalmazott módszert l és eszközt l, valamint az alkalmazás helyét l, feltéve, hogy a technikai m velet az adatokon végz dik. III.6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történ hozzáférhet vé tétele. III.7. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történ hozzáférhet vé tétele. III.8. Adatkezel : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. III.9. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely szerz dés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerz dést is adatok feldolgozását végzi. III.10. Adatállomány és automatizált adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége, illetve automatikusan feldolgozásra kerül adatállomány. III.11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. III.12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel való ellátása, a további kezelésének végleges, vagy meghatározott id re történ korlátozása céljából. III.13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. III.14. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelel tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes kör, vagy egyes m veletekre kiterjed kezeléséhez. III.15. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. III.16. Szolgáltatás: az online közösségi-, társkeres - és webáruház szolgáltatást nyújtó Portál és az ezen keresztül elérhet szolgáltatások együttese, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, csoportjukat, állataikat, szolgáltatásaikat és amelyen keresztül egymással kapcsolatot teremthetnek. IV. Adatkezelés Jelen Szabályzat, illetve a benne foglalt, a Felhasználók személyes adatainak védelmével kapcsolatos el írások a természetes személyekre, illetve azok adatainak kezelésére vonatkoznak és bírnak kötelez er vel, ugyanis a személyes adatok csak a természetes személyek vonatkozásában értelmezhet k. IV.1. IV.2. Személyes adat akkor kezelhet, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: Kötelez adatkezelés ). Különleges adat az Adatvédelmi tv 6. -ában meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhet, ha a) az adatkezeléshez az Érintett írásban hozzájárul, b) az Adatvédelmi tv pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerz dés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvet jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a b ncselekmények megel zése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekb l törvény elrendeli, vagy c) az Adatvédelmi tv pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. 2

3 IV.3. Kötelez adatkezelés esetén a kezelend adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhet ségét, az adatkezelés id tartamát, valamint az adatkezel személyét az adatkezelést elrendel törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. IV.4. Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam b ncselekmények megel zésére és üldözésére irányuló, valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából kezelt b nügyi személyes adatokat, valamint a szabálysértési, a polgári peres és nem peres ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartásokat. IV.5. Személyes adat kezelhet akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) az adatkezel re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az adatkezel vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez f jog korlátozásával arányban áll. IV.6. Adatkezelés célhoz kötöttsége: Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhet, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés célja: közösségi-, társkeres -, illetve webáruház és internetes piactér szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, a Portál-on a Felhasználók által megfogalmazott keresések eredményei kialakításának, illetve profilok összeill sége és a keresési feltételeknek való megfelelés vizsgálatának támogatása, valamint (pl. hírlevelekre történ feliratkozás esetén) információk és kereskedelmi ajánlatok küldése. IV.7. A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok: A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például címeket, telefonszámokat, postai címeket) az Adatkezel kizárólag a Felhasználó által el zetesen jóváhagyott célokra veszi igénybe, azokat a Felhasználó el zetes írásbeli engedélye nélkül a törvényben el írt kivételekt l eltekintve harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. IV.8. A webáruház illetve internetes piactér használata során fentiek alól kivételt képeznek a Felhasználó (megrendel ) által megjelölt kézbesítési útvonal végigjárásához szükséges adatok (csomagküld szolgálat, személyes átvételi hely, SMS értesítés, számlázás, stb.). IV.9. A Felhasználók a portálon általában saját kilétük felfedése, illetve bármilyen személyes jelleg adat megadása nélkül is tartózkodhatnak. Ezek mellett vannak olyan funkciók és esetek, amikor a Portál által kínált szolgáltatás teljes kör igénybevételéhez szükségessé válhat a Felhasználók bizonyos személyes adatainak (például nevének, címének) megadása, illetve ismerete. (A név és cím megadásánál a Felhasználóknak természetesen lehet ségük van arra, hogy valódi nevük helyett fed nevet használjanak). IV.10. A Portál biztosítja, hogy a Felhasználók elérhessék és módosíthassák saját személyes adataikat, hasonló lehet ségek mellett, melyeken keresztül adataikat korábban az Adatkezel rendelkezésére bocsátották. Az adatkezelés id tartama a regisztrációtól az adatok törléséig terjed. IV.11. Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása, hírlevelek: A regisztrációval egyidej leg a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a) a Portál m ködéséhez kapcsolódóan, illetve a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a Portál rendszerüzeneteket küldjön számára, illetve, hogy a Felhasználó által önként megadott adatokat az Adatkezel feldolgozza és a vonatkozó törvények által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja, b) a regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezel információ közlésére, illetve a saját, partnerei és Felhasználói termékeivel kapcsolatos reklámok, promóciók és ajánlatok küldésére felhasználja. A megkeresés történhet elektronikusan, telefonon, vagy postai úton. Amennyiben a Felhasználó szeretné a rendszerüzeneteket letiltani, bármikor ingyenesen megteheti azt a Portál Start menüjének Beállításaim pontja alatt, vagy a Portálhoz intézett írásbeli (beleértve az elektronikus levelet és a Portál által biztosított egyéb elektronikus kapcsolat felvételi lehet ségeket is) igénylésen keresztül. Az Adatkezel minden hírlevelében biztosítja a Felhasználó számára a hírlevélr l történ leiratkozás lehet ségét. c) A Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek a The FutureMarket.hu Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út Keresked k háza, Tel.: (+36) 72/ , (+36) 30/ , (+36) 70/ , részére. Ilyen esetekben az adattovábbítás és adatkezelés célja az Adatkezel technikai-, szolgáltatási- és/vagy marketing tevékenységének, illetve céljainak támogatása. IV.12. Nyilvános kommunikáció a Portálon: A Portál által biztosított nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. blogok, fórumok, stb.) minden Felhasználó a saját felel sségére használhatja. Az egyes hozzászólások szerz i joga az adott Felhasználót illeti, de az Adatkezel nek jogában áll azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által kizárólag az Adatkezel el zetes írásbeli engedélyének megléte esetén és csak személyes használatra tölthet k le, nyomtathatók, vagy terjeszthet k. IV.13. Gyermekek személyes adatainak kezelése: a) 16 éven aluli gyermekek kizárólag megfelel en kiállított és ellen rizhet formájú szül i, vagy más törvényes képvisel i hozzájárulás birtokában és ezen igazolás Portál-hoz történ eljuttatása esetén regisztrálhatnak. Ilyen felhatalmazás hiányában, vagy annak a Portál-hoz való eljuttatásának elmaradása esetén a Portál az érintett gyermek hozzáférését a dokumentum beérkezéséig tiltja. b) Az Egyesült Államokra, Kanadára, Ausztráliára és az Európai Unióra vonatkozóan az Adatkezel szándékosan nem gy jti a 13 évnél fiatalabbak személyes adatait marketing célokra. Ha az említett országokból egy 13 évnél fiatalabb gyermek 3

4 személyes adatokat küld az Adatkezel részére és az Adatkezel tudomására jut, hogy 13 évnél fiatalabb gyermek adatairól van szó, az Adatkezel mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatokat a lehet leghamarabb törölje. c) Az említett országok kivételével az Adatkezel szándékosan nem gy jti a 18 évnél fiatalabbak személyes adatait. Ha a Felhasználó (érintett) 18 évnél fiatalabb és olyan országban él, ahol a 18 évnél fiatalabbak személyes adatainak összegy jtését a törvény tiltja, a felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy ne adjon meg személyes adatokat az Adatkezel részére, továbbá saját felel ssége, hogy a Portált csak szül, vagy gondvisel felügyelete mellett használja. IV.14. Nem személyes és összesített adatok kezelése: a) A Portál megnyitásakor az Adatkezel rögzíti az úgynevezett "kattintási adatfolyamot" (IP-cím, kiszolgáló címe, tartomány neve, böngész adatok és más, személyes azonosításra nem használható információk). Ezek az adatok a Felhasználó által megadott információkkal együtt lehet vé teszik az Adatkezel számára, hogy elemezze a Felhasználók preferenciáit, valamint, hogy testre szabott formát és tartalmat biztosítson számukra. Az általános gyakorlathoz hasonlóan az Adatkezel adatokat gy jthet a Portál használatára vonatkozóan cookie-k és nyomkövet technológiák felhasználásával is. Az ilyen cookie-k és nyomkövet technológiák révén nyert adatokat az Adatkezel az oldalak használatának elemzésére és jobb megértésére, valamint a Portál továbbfejlesztésére is használja. b) A nem személyes adatok mind általános, mind személyes szinten felhasználhatók a Portál oldalai látogatási statisztikáinak elemzése, a Felhasználók és látogatók érdekl dési körének és igényeinek jobb megismerése céljából. c) A Portálon keresztül szerzett adatok az Adatkezel által összevonhatók az egyéb forrásokból származó információkkal az adatbázisban tárolt adatok frissítése, javítása és tisztítása céljából. d) Hirdetések: a Portál oldalain a Google Adsense és egyéb, küls fél által szolgáltatott hirdetések is megtalálhatók. A Felhasználó jelen szabályzat értelmében hozzájárul ahhoz, hogy ezek a hirdetések felhasználják nem személyes adatait és cookie-kat helyezzenek el böngész jében. A Felhasználó az említett cookie-kat saját igény szerint letilthatja a böngész jében, illetve beállíthatja azt is, hogy figyelmeztetést kapjon a cookie-k használatára tett kísérletek során. Mindehhez a saját böngész programját kell megfelel en módosítania, de fontos tudni, hogy ilyen esetekben korlátozhatja a Portál által nyújtott funkciók megfelel ködését is, így az egyes szolgáltatások esetlegesen nem, vagy nem az elvárt módon lesznek elérhet k. V. Adatbiztonság V.1. V.2. Az Adatkezel a rendelkezésére álló eszközök alkalmazásával köteles megtenni minden t le telhet t az adatok biztonságáért, továbbá meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetve sérülés vagy megsemmisülés ellen. Az Adatkezel a Portál vonatkozásában köteles biztosítani az érintettek magánszférájának védelmét. VI. Az érintett személyt (Felhasználót) véd további garanciák VI.1. A Felhasználónak lehet sége van kérni az Adatkezel l az alábbiakat: a) tájékoztatást a személyes adatai kezelésér l (ésszer id közönként és indokolatlan mérték késedelemmel, vagy költséggel nem járó módon), b) a személyes adatainak helyesbítését (a lehet legegyszer bben és leggyorsabban megvalósítható módon), c) személyes adatainak törlését vagy zárolását (a kötelez adatkezelés kivételével), d) jogorvoslattal való élés lehet ségét (ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási, vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét az Adatkezel teljesíti). VI.2 A Felhasználó kérelmére az Adatkezel tájékoztatást ad az Adatkezel által kezelt, illet leg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott, a Felhasználót érint adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id tartamáról, az Adatfeldolgozó nevér l, címér l (székhelyér l) és az adatkezeléssel összefügg tevékenységér l, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezel köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthet formában megadni a tájékoztatást. VI.3 Ha a Portál, illetve a piactér bármely eladója a vásárló adatainak jogellenes kezelésével, illetve az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a vásárló személyiségi jogait megsérti, a vásárló az adatkezel l sérelemdíjat követelhet. A Felhasználó nem a Portállal szemben, hanem minden esetben az érintett eladóval szemben léphet fel követelésével, ugyanakkor az eladó (adatkezel ) mentesül a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül es elháríthatatlan ok idézte el. Ezek mellett az adatkezel kártérítési kötelezettsége is természetesen fennáll. (Az adatkezel tevékenységével okozott kárt a károsultnak kell tényszer en és összegszer en bizonyítania.) 4

5 VII. Felel sség korlátozása VII.1. A Portált a Felhasználók kizárólag saját felel sségükre és jelen Szabályzattal összhangban használhatják. A Felhasználók személyes adatainak postai úton, vagy interneten történ továbbítása során azok elveszhetnek, illetve azokhoz illetéktelen személyek is hozzáférhetnek. Az Adatkezel az ebb l ered károkért semminem felel sséget nem vállal. VII.2. Az Adatkezel részére átadott személyes adatok valóságtartalmáért és azok teljes kör ségéért, valamint az azok feletti rendelkezési jog fennállásáért (pl. más személyek személyes adataival kapcsolatos jogosulatlan visszaélések, ncselekmények) kizárólag az adatot átadó Felhasználó felel s. VII.3. A Portálon szerepelhetnek olyan utalások és linkek (ugrópontok) más szolgáltatók által fenntartott internetes oldalakra, amiken az Adatkezel nek nincsen befolyása a személyes adatok kezelésére, így ezen oldalakkal kapcsolatos adatvédelemért, illetve esetleges adatvesztésért és visszaélésekért a Posrtál Adatkezel je semmiféle felel sséget nem vállal. VII.4. Olyan játékok, promóciók és akciók esetében, melyek egyéb közösségi portálok, fájl megosztó oldalak útján, vagy más közrem köd k segítségével kerülnek megrendezésre, a résztvev k adatainak kezelésére további el írások is vonatkozhatnak (pl. az érintett oldalak adatkezelési és adatvédelmi szabályai), melyek megismerése és betartása az érintett Felhasználó kizárólagos feladata és felel ssége, az Adatkezel ezzel kapcsolatosan minden felel sséget kizár. VIII. Záró rendelkezések VIII.1. A jelen Szabályzatban nem, vagy nem teljes kör en szabályozott kérdésekben a mindenkori vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések az irányadók. VIII.2. A Portál, illetve az Adatkezel fenntartja a jogot jelen Szabályzat el zetes értesítés nélküli módosítására, visszavonására. A módosítások a honlapon való közzététellel egyidej leg lépnek érvénybe. VIII.3. Amennyiben a Felhasználó úgy gondolja, hogy az Adatkezel megsértette személyes adatai védelméhez f jogát, keresetével bírósághoz fordulhat, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, segítségét. A bíróság ezen ügyekben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és a Felhasználó (érintett) lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék el tt is megindítható. Jelen Szabályzat március 18. napjától visszavonásig hatályos. Verziószám: v.1.5. Harmony Assistant Kft. 5

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Angole-egyetem.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június

Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június 1 BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 5-6. A

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október

SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 4 3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA... 6 4.

Részletesebben

Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január

Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január Duna House Franchise Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. január 1 BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 6-8. A DHF

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat. A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu

Adatvédelmi szabályzat. A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu Adatvédelmi szabályzat Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft. (vagyon-vedelem.hu) Adatvédelmi szabályok A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu weboldal üzemeltetője kijelenti,

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig)

Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig) Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig) 1. A Szabályzat célja 2. Fogalom meghatározások a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési

Részletesebben

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014. Adatvédelem Koncz Árpádné egyéni vállalkozó (2510 Dorog, Petőfi tér 26, adószám: 729647981-3- 1) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A www.gyomaendre.hu elnevezésű weboldalt üzemeltető Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról Az Országgylés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét, valamint

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi a www.energiatudatossag.mvmp.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere éss célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről

Részletesebben

ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KEMPINSKI HOTEL BUDAPEST ZRT. 1. BEVEZETÉS ANTECEDENTS

ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KEMPINSKI HOTEL BUDAPEST ZRT. 1. BEVEZETÉS ANTECEDENTS ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KEMPINSKI HOTEL BUDAPEST ZRT. 1. BEVEZETÉS ANTECEDENTS A Kempinski Hotel Budapest Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8, cg.:01-10-041234, adószám: 10250378-2-41,

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

DV INFO INFORMATIKAI KFT

DV INFO INFORMATIKAI KFT 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2012. október 12. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés alapján az alábbi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető A Fried Kastély Szálloda és Éttermet üzemeltető cég, a Danubetrade Kft. (1221 Budapest, Ady Endre út 133. Adószám: 12690907-2-43, a továbbiakban Szálloda)

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a BIJÓ Energia Öngyógyító Kft. internetes honlap felhasználói, valamint a nyújtott kezeléseket igénybevevők részére 2014 Oldal 1 Tartalom: 1. Az adatvédelmi

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény (8200 Veszprém, Táborállás park 1.) (a továbbiakban Kabóca

Részletesebben