Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat (GAASz)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat (GAASz)"

Átírás

1 Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat (GAASz) Kérjük, hogy a Gazdivonal.hu portál használata el tt (különösen, ha személyes adat megadásával járó szolgáltatást veszel igénybe) figyelmesen olvasd el ezt a szabályzatot! Amennyiben nem értesz egyet a Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzatával, kérjük, hogy ne vedd igénybe a személyes adataid megadásával járó szolgáltatásainkat! I. Bevezetés I.1 A Gazdivonal.hu portál (a továbbiakban: Portál ) tulajdonosa és a portállal kapcsolatos személyes adatok kezel je a Harmony Assistant Kft. (1132 Budapest, Váci út 50., Cégjegyzékszám: , Adószám: , Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-82859/2015) továbbiakban Adatkezel. I.2 Az Adatkezel a Portál m ködtetése során az alábbi adatkezelési és adatvédelmi szabályokat alkalmazza a mindenkori adatvédelmi- és adatkezelési szabályok, jogszabályi- és hatósági el írások maximális figyelembe vételével: Az Adatkezel számára kiemelt fontossággal bír a Portál látogatói és felhasználói (továbbiakban Felhasználó ) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jog biztosítása. Ennek megfelel en személyes adatokat a jogszabályok által el írt adatkezelés kivételével kizárólag az érintettek önkéntes beleegyezése és el zetes tájékoztatása alapján, a tájékoztatásnak megfelel módon és mértékben kezeli. A Felhasználók személyes adatait az Adatkezel bizalmasan, a mindenkori jogszabályi el írásoknak megfelel en kezeli, el zetes hozzájárulás nélkül nem használ fel és nem tesz elérhet vé jogosulatlan harmadik fél számára. Ez alól kivételt képez a Felhasználó által a Portál piacterén leadott megrendelés esetén az eladó felé történ adatszolgáltatás. I.3 Amennyiben jelen szabályzat, vagy bármilyen, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás nem egyértelm a Felhasználó számára, vagy további kérdése van, azt az Adatkezel címére, még a személyes adatok megadása el tt célszer eljuttatni. I.4 Senki nem kötelezhet arra, hogy személyes adatait megadja az Adatkezel számára. Amennyiben a Portál a kötelez adatszolgáltatásra vonatkozó hivatkozás és a jogszabály megjelölése nélkül személyes adatokat kér a Felhasználótól, azt minden esetben az önkéntes adatszolgáltatás keretében és jelen szabályzatban leírtak elfogadása mellett kell értelmezni. I.5. Bizonyos esetekben el fordulhat, hogy a Portálon keresztül elérhet termékek és szolgáltatások megrendelésének, illetve a Portál aktivitásaiban és/vagy akcióiban való részvételnek az el feltétele bizonyos személyes adatok megadása. Ha a Felhasználó szeretne szerepelni az Adatkezel listáján, csatlakozni szeretne a levelez listákhoz, postai úton katalógusokat és anyagokat szeretne kapni, valamint - ha megadja mobiltelefonszámát - szöveges üzeneteket és/vagy SMSüzeneteket szeretne kapni, önkéntes alapon feliratkozhat az érintett szolgáltatásokra. I.6. Az Adatkezel fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatok kezelésébe és/vagy feldolgozásába harmadik közrem köd felet (pl. alvállalkozók, szerz dött partnerek) vonjon be annak vállalásával, hogy a jogszabályi el írások és a jelen Szabályzat betartását a harmadik felek vonatkozásában is köteles el írni. I.7. Az Avtv. 30. a) e) pontjaiban felsorolt bejelentési mentességek értelmezése során irányadó, hogy nem kell bejelenteni az olyan adatkezeléseket, amelyeknél az adatkezel közvetlenül az érintett l veszi fel az adatokat és abból saját szervezetén kívüli intézmény vagy személy részére nem teljesít adatszolgáltatást; nem kell továbbá bejelenteni az egyedi közigazgatási, hatósági, jogszolgáltatási eljárások lefolytatásával kapcsolatos adatkezeléseket. (Dr. Majtényi László adatvédelmi biztos) II. Vonatkozó jogszabályok II.1 Magyarország Alaptörvénye II.2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Adatvédelmi tv.) II.3 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseir l szóló évi CVIII. törvény II.4 Az elektronikus hírközlésr l szóló évi C. törvény (Eht.) II.5 A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésér l szóló évi CXIX. törvény (Kknyt.) II.6 A gazdasági reklámtevékenység alapvet feltételeir l és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) II.7 Egyének védelmér l a személyes adatok gépi feldolgozása során január 28-i strassbourgi egyezményt kihirdet évi VI. tv. II.8 Adatvédelmi törvény január 28-án kelt strasbourgi egyezményt kihirdet évi VI. törvény II.9 A évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvr l II.10 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1

2 III. Fogalmak III.1. Érintett (személy): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes vagy jogi személy (felhasználó). III.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemz ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. III.3. Különleges adatok: a) a fajta eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggy désre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a b nügyi személyes adat. III.4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely m velet vagy a m veletek összessége (különösen gy jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése), valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemz k (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. III.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési m veletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a m veletek végrehajtásához alkalmazott módszert l és eszközt l, valamint az alkalmazás helyét l, feltéve, hogy a technikai m velet az adatokon végz dik. III.6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történ hozzáférhet vé tétele. III.7. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történ hozzáférhet vé tétele. III.8. Adatkezel : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. III.9. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely szerz dés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerz dést is adatok feldolgozását végzi. III.10. Adatállomány és automatizált adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége, illetve automatikusan feldolgozásra kerül adatállomány. III.11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. III.12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel való ellátása, a további kezelésének végleges, vagy meghatározott id re történ korlátozása céljából. III.13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. III.14. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelel tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes kör, vagy egyes m veletekre kiterjed kezeléséhez. III.15. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. III.16. Szolgáltatás: az online közösségi-, társkeres - és webáruház szolgáltatást nyújtó Portál és az ezen keresztül elérhet szolgáltatások együttese, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, csoportjukat, állataikat, szolgáltatásaikat és amelyen keresztül egymással kapcsolatot teremthetnek. IV. Adatkezelés Jelen Szabályzat, illetve a benne foglalt, a Felhasználók személyes adatainak védelmével kapcsolatos el írások a természetes személyekre, illetve azok adatainak kezelésére vonatkoznak és bírnak kötelez er vel, ugyanis a személyes adatok csak a természetes személyek vonatkozásában értelmezhet k. IV.1. IV.2. Személyes adat akkor kezelhet, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: Kötelez adatkezelés ). Különleges adat az Adatvédelmi tv 6. -ában meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhet, ha a) az adatkezeléshez az Érintett írásban hozzájárul, b) az Adatvédelmi tv pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerz dés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvet jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a b ncselekmények megel zése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekb l törvény elrendeli, vagy c) az Adatvédelmi tv pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. 2

3 IV.3. Kötelez adatkezelés esetén a kezelend adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhet ségét, az adatkezelés id tartamát, valamint az adatkezel személyét az adatkezelést elrendel törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. IV.4. Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam b ncselekmények megel zésére és üldözésére irányuló, valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából kezelt b nügyi személyes adatokat, valamint a szabálysértési, a polgári peres és nem peres ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartásokat. IV.5. Személyes adat kezelhet akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) az adatkezel re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az adatkezel vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez f jog korlátozásával arányban áll. IV.6. Adatkezelés célhoz kötöttsége: Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhet, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés célja: közösségi-, társkeres -, illetve webáruház és internetes piactér szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, a Portál-on a Felhasználók által megfogalmazott keresések eredményei kialakításának, illetve profilok összeill sége és a keresési feltételeknek való megfelelés vizsgálatának támogatása, valamint (pl. hírlevelekre történ feliratkozás esetén) információk és kereskedelmi ajánlatok küldése. IV.7. A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok: A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például címeket, telefonszámokat, postai címeket) az Adatkezel kizárólag a Felhasználó által el zetesen jóváhagyott célokra veszi igénybe, azokat a Felhasználó el zetes írásbeli engedélye nélkül a törvényben el írt kivételekt l eltekintve harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. IV.8. A webáruház illetve internetes piactér használata során fentiek alól kivételt képeznek a Felhasználó (megrendel ) által megjelölt kézbesítési útvonal végigjárásához szükséges adatok (csomagküld szolgálat, személyes átvételi hely, SMS értesítés, számlázás, stb.). IV.9. A Felhasználók a portálon általában saját kilétük felfedése, illetve bármilyen személyes jelleg adat megadása nélkül is tartózkodhatnak. Ezek mellett vannak olyan funkciók és esetek, amikor a Portál által kínált szolgáltatás teljes kör igénybevételéhez szükségessé válhat a Felhasználók bizonyos személyes adatainak (például nevének, címének) megadása, illetve ismerete. (A név és cím megadásánál a Felhasználóknak természetesen lehet ségük van arra, hogy valódi nevük helyett fed nevet használjanak). IV.10. A Portál biztosítja, hogy a Felhasználók elérhessék és módosíthassák saját személyes adataikat, hasonló lehet ségek mellett, melyeken keresztül adataikat korábban az Adatkezel rendelkezésére bocsátották. Az adatkezelés id tartama a regisztrációtól az adatok törléséig terjed. IV.11. Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása, hírlevelek: A regisztrációval egyidej leg a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a) a Portál m ködéséhez kapcsolódóan, illetve a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a Portál rendszerüzeneteket küldjön számára, illetve, hogy a Felhasználó által önként megadott adatokat az Adatkezel feldolgozza és a vonatkozó törvények által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja, b) a regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezel információ közlésére, illetve a saját, partnerei és Felhasználói termékeivel kapcsolatos reklámok, promóciók és ajánlatok küldésére felhasználja. A megkeresés történhet elektronikusan, telefonon, vagy postai úton. Amennyiben a Felhasználó szeretné a rendszerüzeneteket letiltani, bármikor ingyenesen megteheti azt a Portál Start menüjének Beállításaim pontja alatt, vagy a Portálhoz intézett írásbeli (beleértve az elektronikus levelet és a Portál által biztosított egyéb elektronikus kapcsolat felvételi lehet ségeket is) igénylésen keresztül. Az Adatkezel minden hírlevelében biztosítja a Felhasználó számára a hírlevélr l történ leiratkozás lehet ségét. c) A Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek a The FutureMarket.hu Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út Keresked k háza, Tel.: (+36) 72/ , (+36) 30/ , (+36) 70/ , részére. Ilyen esetekben az adattovábbítás és adatkezelés célja az Adatkezel technikai-, szolgáltatási- és/vagy marketing tevékenységének, illetve céljainak támogatása. IV.12. Nyilvános kommunikáció a Portálon: A Portál által biztosított nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. blogok, fórumok, stb.) minden Felhasználó a saját felel sségére használhatja. Az egyes hozzászólások szerz i joga az adott Felhasználót illeti, de az Adatkezel nek jogában áll azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által kizárólag az Adatkezel el zetes írásbeli engedélyének megléte esetén és csak személyes használatra tölthet k le, nyomtathatók, vagy terjeszthet k. IV.13. Gyermekek személyes adatainak kezelése: a) 16 éven aluli gyermekek kizárólag megfelel en kiállított és ellen rizhet formájú szül i, vagy más törvényes képvisel i hozzájárulás birtokában és ezen igazolás Portál-hoz történ eljuttatása esetén regisztrálhatnak. Ilyen felhatalmazás hiányában, vagy annak a Portál-hoz való eljuttatásának elmaradása esetén a Portál az érintett gyermek hozzáférését a dokumentum beérkezéséig tiltja. b) Az Egyesült Államokra, Kanadára, Ausztráliára és az Európai Unióra vonatkozóan az Adatkezel szándékosan nem gy jti a 13 évnél fiatalabbak személyes adatait marketing célokra. Ha az említett országokból egy 13 évnél fiatalabb gyermek 3

4 személyes adatokat küld az Adatkezel részére és az Adatkezel tudomására jut, hogy 13 évnél fiatalabb gyermek adatairól van szó, az Adatkezel mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatokat a lehet leghamarabb törölje. c) Az említett országok kivételével az Adatkezel szándékosan nem gy jti a 18 évnél fiatalabbak személyes adatait. Ha a Felhasználó (érintett) 18 évnél fiatalabb és olyan országban él, ahol a 18 évnél fiatalabbak személyes adatainak összegy jtését a törvény tiltja, a felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy ne adjon meg személyes adatokat az Adatkezel részére, továbbá saját felel ssége, hogy a Portált csak szül, vagy gondvisel felügyelete mellett használja. IV.14. Nem személyes és összesített adatok kezelése: a) A Portál megnyitásakor az Adatkezel rögzíti az úgynevezett "kattintási adatfolyamot" (IP-cím, kiszolgáló címe, tartomány neve, böngész adatok és más, személyes azonosításra nem használható információk). Ezek az adatok a Felhasználó által megadott információkkal együtt lehet vé teszik az Adatkezel számára, hogy elemezze a Felhasználók preferenciáit, valamint, hogy testre szabott formát és tartalmat biztosítson számukra. Az általános gyakorlathoz hasonlóan az Adatkezel adatokat gy jthet a Portál használatára vonatkozóan cookie-k és nyomkövet technológiák felhasználásával is. Az ilyen cookie-k és nyomkövet technológiák révén nyert adatokat az Adatkezel az oldalak használatának elemzésére és jobb megértésére, valamint a Portál továbbfejlesztésére is használja. b) A nem személyes adatok mind általános, mind személyes szinten felhasználhatók a Portál oldalai látogatási statisztikáinak elemzése, a Felhasználók és látogatók érdekl dési körének és igényeinek jobb megismerése céljából. c) A Portálon keresztül szerzett adatok az Adatkezel által összevonhatók az egyéb forrásokból származó információkkal az adatbázisban tárolt adatok frissítése, javítása és tisztítása céljából. d) Hirdetések: a Portál oldalain a Google Adsense és egyéb, küls fél által szolgáltatott hirdetések is megtalálhatók. A Felhasználó jelen szabályzat értelmében hozzájárul ahhoz, hogy ezek a hirdetések felhasználják nem személyes adatait és cookie-kat helyezzenek el böngész jében. A Felhasználó az említett cookie-kat saját igény szerint letilthatja a böngész jében, illetve beállíthatja azt is, hogy figyelmeztetést kapjon a cookie-k használatára tett kísérletek során. Mindehhez a saját böngész programját kell megfelel en módosítania, de fontos tudni, hogy ilyen esetekben korlátozhatja a Portál által nyújtott funkciók megfelel ködését is, így az egyes szolgáltatások esetlegesen nem, vagy nem az elvárt módon lesznek elérhet k. V. Adatbiztonság V.1. V.2. Az Adatkezel a rendelkezésére álló eszközök alkalmazásával köteles megtenni minden t le telhet t az adatok biztonságáért, továbbá meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetve sérülés vagy megsemmisülés ellen. Az Adatkezel a Portál vonatkozásában köteles biztosítani az érintettek magánszférájának védelmét. VI. Az érintett személyt (Felhasználót) véd további garanciák VI.1. A Felhasználónak lehet sége van kérni az Adatkezel l az alábbiakat: a) tájékoztatást a személyes adatai kezelésér l (ésszer id közönként és indokolatlan mérték késedelemmel, vagy költséggel nem járó módon), b) a személyes adatainak helyesbítését (a lehet legegyszer bben és leggyorsabban megvalósítható módon), c) személyes adatainak törlését vagy zárolását (a kötelez adatkezelés kivételével), d) jogorvoslattal való élés lehet ségét (ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási, vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét az Adatkezel teljesíti). VI.2 A Felhasználó kérelmére az Adatkezel tájékoztatást ad az Adatkezel által kezelt, illet leg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott, a Felhasználót érint adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id tartamáról, az Adatfeldolgozó nevér l, címér l (székhelyér l) és az adatkezeléssel összefügg tevékenységér l, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezel köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthet formában megadni a tájékoztatást. VI.3 Ha a Portál, illetve a piactér bármely eladója a vásárló adatainak jogellenes kezelésével, illetve az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a vásárló személyiségi jogait megsérti, a vásárló az adatkezel l sérelemdíjat követelhet. A Felhasználó nem a Portállal szemben, hanem minden esetben az érintett eladóval szemben léphet fel követelésével, ugyanakkor az eladó (adatkezel ) mentesül a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül es elháríthatatlan ok idézte el. Ezek mellett az adatkezel kártérítési kötelezettsége is természetesen fennáll. (Az adatkezel tevékenységével okozott kárt a károsultnak kell tényszer en és összegszer en bizonyítania.) 4

5 VII. Felel sség korlátozása VII.1. A Portált a Felhasználók kizárólag saját felel sségükre és jelen Szabályzattal összhangban használhatják. A Felhasználók személyes adatainak postai úton, vagy interneten történ továbbítása során azok elveszhetnek, illetve azokhoz illetéktelen személyek is hozzáférhetnek. Az Adatkezel az ebb l ered károkért semminem felel sséget nem vállal. VII.2. Az Adatkezel részére átadott személyes adatok valóságtartalmáért és azok teljes kör ségéért, valamint az azok feletti rendelkezési jog fennállásáért (pl. más személyek személyes adataival kapcsolatos jogosulatlan visszaélések, ncselekmények) kizárólag az adatot átadó Felhasználó felel s. VII.3. A Portálon szerepelhetnek olyan utalások és linkek (ugrópontok) más szolgáltatók által fenntartott internetes oldalakra, amiken az Adatkezel nek nincsen befolyása a személyes adatok kezelésére, így ezen oldalakkal kapcsolatos adatvédelemért, illetve esetleges adatvesztésért és visszaélésekért a Posrtál Adatkezel je semmiféle felel sséget nem vállal. VII.4. Olyan játékok, promóciók és akciók esetében, melyek egyéb közösségi portálok, fájl megosztó oldalak útján, vagy más közrem köd k segítségével kerülnek megrendezésre, a résztvev k adatainak kezelésére további el írások is vonatkozhatnak (pl. az érintett oldalak adatkezelési és adatvédelmi szabályai), melyek megismerése és betartása az érintett Felhasználó kizárólagos feladata és felel ssége, az Adatkezel ezzel kapcsolatosan minden felel sséget kizár. VIII. Záró rendelkezések VIII.1. A jelen Szabályzatban nem, vagy nem teljes kör en szabályozott kérdésekben a mindenkori vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések az irányadók. VIII.2. A Portál, illetve az Adatkezel fenntartja a jogot jelen Szabályzat el zetes értesítés nélküli módosítására, visszavonására. A módosítások a honlapon való közzététellel egyidej leg lépnek érvénybe. VIII.3. Amennyiben a Felhasználó úgy gondolja, hogy az Adatkezel megsértette személyes adatai védelméhez f jogát, keresetével bírósághoz fordulhat, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, segítségét. A bíróság ezen ügyekben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és a Felhasználó (érintett) lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék el tt is megindítható. Jelen Szabályzat március 18. napjától visszavonásig hatályos. Verziószám: v.1.5. Harmony Assistant Kft. 5

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2014. november 18 -től Tartalomjegyzék: 1. Fogalmak... 2 2. A kezelt adatok köre... 3 3. Az adatkezelés jogalapja... 4 4. Az adatkezelés célja... 4 5. Az adatkezelés időtartama,

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Az RT 5 TAXI HOLDING Kft., mint a www.budapesttaxi.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom. Adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési szabályzat a magyarrahangolva.com weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott adatok

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT SSC Career @ Szeged néven SSC szakmai nap lesz 2015. október 21-én a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Célja a programnak (többek között) az üzleti szolgáltatóközpont

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Szolgáltató a Vásárló által a regisztráláskor megadott adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat hatályos 2014. március 15-től 1. Preambulum A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Réven Kft. mint adatkezelő (székhely: 8220 Balatonalmádi, Fűzfői út 136., cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kavebolt.net webáruház (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Netpresso Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Ficsor Előd e.v., mint a ficsor.com honlap üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Adatvédelmi szabályok Az 2M Beauty Kft., mint a 2mbeauty.com tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az epitemahazam.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a TÉT Consulting Kft továbbiakban Adatkezelő. Részletes adataink és kapcsolatfelvételi lehetőség a honlap Kapcsolat oldalán

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS A (székhely: 7627 Pécs Vadvirág u. 37) (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát.

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi az adatvédelmi és-kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk, hogy Ön honlapunk

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  weboldalon. 1. BEVEZETÉS Fazekas Milán Gábor E.V. (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 6. fsz. 31., adószám: 67355053-1- 22, a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 1. A Tájékoztató célja 1.1. Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a www.zafirent.hu, illetve a www.szemelyszallitasrepteritranszfer.hu

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A Forval Marketing Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-189387, Adószám: 24920933-2-42) továbbiakban Forval Marketing (Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő magára nézve

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

2. sz. melléklet: Adatkezelési Nyilatkozat

2. sz. melléklet: Adatkezelési Nyilatkozat 2. sz. melléklet: Adatkezelési Nyilatkozat Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Személyes adat: az érintettel

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!!

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!! ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.szivattyubolt.hu Mexbau Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyubolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók

Részletesebben

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P r e a m b u l u m Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata

A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata 1. Preambulum A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint honlapja látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

2.5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat 1. Bevezetés 1.1. A Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. WEBER Divízió (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 1-3.., cégjegyzékszám: Cg.13-09-061969,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A GIMEX-Hidraulika Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét. Ezen adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli,

Részletesebben

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja az Elitmobil Gumicentrum Kft. által üzemeltetett, elitgumi.hu domain néven elérhető és

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015.05.04. 1. BEVEZETÉS A. (székhely: 1149 Budapest Róna u. 115/B 6.em. 1.a, adószám: 24158080-2-42., a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen szabályzat célja a www.jogitanacsok.com weboldal továbbiakban weboldal - adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját,

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Az Elixir Konyha. a továbbiakban: Társaság - 2015. november 6-ától hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az Elixir Konyha. a továbbiakban: Társaság - 2015. november 6-ától hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Az Elixir Konyha - Üzemelteti: Vegan Heaven Bt. Bejegyezve és nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-06-789863; Működési engedély kibocsátója, elérhetősége: Budapest Főváros VI. Kerület

Részletesebben

Iroda Futár Bt. által üzemeltett honlap ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Iroda Futár Bt. által üzemeltett  honlap ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Iroda Futár Bt. által üzemeltett www.iroda-futar.hu honlap ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Cégév: Iroda Futár Bt. Székhely: 2143 Kistarcsa, Árpád Vezér utca 38. Levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Árpád Vezér utca

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat. Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat. Adatkezelési Tájékoztató Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelési Tájékoztató Gastlandfood Élelmiszeripari Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok: Az adatkezelő megnevezése: Gastlandfood Élelmiszeripari Kft. Az adatkezelő székhelye:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ IT-Nav Hungary Kft. (Székhely: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.) 1. Bevezetés Az IT-Nav Hungary Kft. (székhely: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.) és kapcsolt vállalkozásai

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (székhely: 7621 Pécs, Király utca 27, cégjegyzékszám: 02-09- 066283, adószám: 11793313-2-02) számára kiemelt fontosságú cél a TÜKE kártya birtokosai,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT A Weco-Online Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.repjegy.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) internetes szolgáltatást üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és

Részletesebben

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: 2016. július 16-tól 1 Fogalom meghatározások 1.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25.

Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25. Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25. 1. Bevezető A Premi Air Simulation Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. Ügyfeleink által rendelkezésére bocsátott személyes

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. 1./ A szabályzat célja

Adatvédelmi Szabályzat. 1./ A szabályzat célja Adatvédelmi Szabályzat 1./ A szabályzat célja Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az ANTI-AGING CENTRUM Egészségügyi, Szolgáltató, Szépészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere, célja és az adatkezelő személye

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere, célja és az adatkezelő személye ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere, célja és az adatkezelő személye Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a adatvédelmi irányelveit.

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a  adatvédelmi irányelveit. Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a www.lezerharc.com adatvédelmi irányelveit. A Szabályzattal, illetve a www.lezerharc.com portállal kapcsolatos, adatvédelmet érintő esetleges kérdéseit, észrevételeit

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Ritalia Travel Kft., mint a ritaliatravel.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A.hu felsőszintű domainek nyilvántartásával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 1. Adatkezelő személye, az adatkezelés jogalapja A személyes adatok nyilvántartását a Nyilvántartó

Részletesebben

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató Mangó Masszázs Adatvédelmi tájékoztató 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) Kovács Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 2890 Tata, Május 1. út, 38/1. 1/1, adószám:66543814-1-31) (továbbiakban

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi a www.energiatudatossag.mvmp.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Frissítve: 2016. október 3. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében

Részletesebben

Hírlevél Szabályzat. A. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Hírlevél Szabályzat. A. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei: Hírlevél Szabályzat Az Ascendum Építőgépek Hungária Kft. (továbbiakban: Adatkezelő ), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az http://www.ascendum.hu honlap látogatóit, (továbbiakban: Látogató ), hogy részükre,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT I./ A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a COOL EDGE Media Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 46. 2. em. 16.; Cg. 01-09-175457;

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei

A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ adatvédelmi és adatkezelési elvei és gyakorlata A Jó Közérzet Központ ezúton teszi közzé az adatvédelmi és

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A. MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG (székhely: 1141 Budapest, Bonyhádi út 114. 2/5.; nyilvántartási szám: 01-02-0006342; adószám:18067264-1-42 ) (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS -VÉDELMI NYILATKOZAT

ADATKEZELÉSI ÉS -VÉDELMI NYILATKOZAT ADATKEZELÉSI ÉS -VÉDELMI NYILATKOZAT Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! A www.nyelvterkep.hu (továbbiakban: webhely) vagy bármely az E- oldal vagy bármely az E-Talking Club Ltd. által birtokolt

Részletesebben

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: FULGIDUS KFT (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2000 Szentendre, Malom utca 4. Az adatkezelő e-mail címe: info@tahititeak.hu

Részletesebben

1. Megfelelés a jogszabályoknak

1. Megfelelés a jogszabályoknak A www.romaversitas.hu cím alatt elérhető weboldalt a Romaversitas Alapítvány. (1094 Budapest, Ferenc krt. 39. Cégjegyzékszám: 13-09-159377; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat)

Részletesebben

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. Adatvédelem 1. Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.prokotravel.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket

Részletesebben

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető Roobycon Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Általános szabályok: Az Osztrák Intézet Budapest Nonprofit Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. 2. emelet.; cégjegyzékszáma: 01-09-921720) jelen adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu)

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Név: Szilágyi Business Group Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2176 Erdőkürt, Táncsics

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 1. oldal / 5 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT Adatok Jelen nyilatkozat és tájékoztató a divinamoda.hu weboldal adatkezeléséről. Ezt a weboldalt használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a honlap adatkezeléséről

Adatkezelési tájékoztató. a  honlap adatkezeléséről Adatkezelési tájékoztató a www.marcziskate.hu honlap adatkezeléséről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Marczi Skate Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben