TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT A mindenkor érvényes Szabályzat elérhető és letölthető a weboldalon. 1. A Törzsvásárlói Szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Törzsvásárlói Szabályzat a Paramita Kft. (Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 51. III. em. 12.; Cégjegyzékszám: ; a továbbiakban: Forgalmazó) által gyártott és forgalmazott Márkus Elixír C-, B1, B6 vitamin elnevezésű termékkel kapcsolatos törzsvásárlói program, valamint az ehhez való csatlakozás szabályait és feltételeit határozza meg, amelyet a Forgalmazó és a Törzsvásárlói Szabályzatot az itt meghatározottak szerint elfogadó Törzsvásárló Tag között létrejött szerződésnek kell tekinteni, amely meghatározza a Törzsvásárló Tag és a Forgalmazó egymással szembeni jogait és kötelezettségeit a jelen Törzsvásárlói Szabályzatban meghatározott Törzsvásárlói Programhoz való csatlakozás és a Márkus Elixír Törzsvásárlói Programban való forgalmazása kapcsán A jelen Törzsvásárlói Szabályzat alkalmazásában a markuselixir.hu Honlapon közzétett Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit és az ott meghatározott fogalmakat megfelelően alkalmazni kell. Ennek megfelelően, amennyiben a jelen Törzsvásárlói Szabályzatban használt bármely kifejezés vagy fogalom értelmét az Általános Szerződési Feltételek meghatározza, úgy a jelen Törzsvásárlói Szabályzatban az adott kifejezést, fogalmat az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentésre figyelemmel, azzal összhangban kell alkalmazni és értelmezni A jelen Törzsvásárlói Szabályzat körében az alábbi fogalmakat az alábbi pontokban meghatározottak szerint kell érteni: Törzsvásárlói Program : a Törzsvásárló Tagot és a Forgalmazót a Márkus Elixír C-, B1-, B6 vitamin tartalmú étrend-kiegészítő termék kapcsán a jelen Törzsvásárlói Szabályzat alapján megillető és terhelő kötelezettségek összessége, amelyet mind a Törzsvásárló Tag, mind pedig a Forgalmazó köteles megtartani; Törzsvásárló Tag : az ÁSZF 2.3. pontja szerinti azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli, törvényben szabályozott jogalany Ügyfél, aki a jelen Törzsvásárlói Szabályzatban meghatározottak szerint csatlakozik a Törzsvásárlói Programhoz, illetve teljes egészében és fenntartások nélkül elfogadja a jelen Törzsvásárlói Szabályzatot, feltéve, hogy csatlakozási szándékát és a Törzsvásárlói Szabályzat elfogadására vonatkozóan tett nyilatkozatát a Forgalmazó a szintén itt meghatározottak szerint jóváhagyja és visszaigazolja; Termék : a Forgalmazó által gyártott és/vagy a markuselixir.hu Honlapon üzemeltetett Webáruház útján forgalmazott termék és szolgáltatás, különösen a Márkus Elixír C-, B1-, B6 vitamin tartalmú étrend-kiegészítő elnevezésű termék; Ajánló : Olyan a Törzsvásárlói Programhoz már csatlakozott Törzsvásárló Tag, akinek az ajánlásával új Törzsvásárló Tag csatlakozik a Törzsvásárlói Programhoz, és akinek a nevét vagy azonosítóját a Törzsvásárló Tag a regisztrációja során Ajánlóként megjelöli Márkus Elixír Központ : A Honlapon a Termékek személyes átvételi helyeként, illetve bemutatótermeként meghatározott telephelye Forgalmazó jogosult a jelen Törzsvásárlói Szabályzatot bármikor, a Törzsvásárló Tag hozzájárulása és jóváhagyása nélkül egyoldalúan módosítani. A módosítás a Honlapon való közzététellel, a közzétételt követő naptól a jövőre nézve lép hatályba. 2. Csatlakozás a Törzsvásárlói Programhoz 2.1. Ügyfél Törzsvásárló Taggá úgy válhat, és a Törzsvásárlói Programhoz olyan módon csatlakozhat, hogy a Honlapon közzétett és bárki által letölthető Törzsvásárlói Regisztrációs Lapot az abban meghatározott adatokkal kitölti, és azt aláírva, az alábbiakban meghatározott mellékletekkel együtt, az alább meghatározott módon eljuttatja a Forgalmazóhoz A Regisztrációs Lap mellékleteként csatolni kell: természetes személy esetén: a személyi igazolvány és a lakcímet igazoló igazolvány másolatát; gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a gazdasági társaság képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy ezek másolatát; egyéb jogalany esetén a jogalany létrejöttét és nyilvántartásba vételét igazoló közokiratot és a jogalany képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy ezek másolatát A Törzsvásárló Taggá válni kívánó Ügyfél a Törzsvásárlói Regisztrációs Lap benyújtásával fejezi ki a Törzsvásárlói Programhoz való csatlakozásának szándékát és ezzel együtt a jelen Törzsvásárlói Szabályzat teljes egészében és feltétel nélkül történő elfogadását A Regisztrációs Lap a Forgalmazóhoz benyújtható postai úton a Forgalmazónak címezve, a Márkus Elixír Központ címére való elküldéssel, személyesen a Márkus Elixír Központban vagy elektronikus úton a Honlapon erre a célra meghatározott címre történő elküldéssel. Utóbbi esetben a Regisztrációs Lapot és annak mellékleteit.pdf formátumú fájlokban az mellékleteként kell elküldeni Forgalmazó kizárólag a megfelelően, olvashatóan és értelmezhetően kitöltött és a megfelelő mellékletekkel ellátott, megfelelő módon benyújtott Törzsvásárlói Regisztrációs Lapot fogadja el. Forgalmazó a hibásan, nem megfelelően, értelmezhetetlenül kitöltött vagy a mellékletek hiányában benyújtott Törzsvásárlói Regisztrációs Lap esetén nem köteles az Ügyfelet a hiba orvoslására vagy a hiány pótlására felhívni Forgalmazó a megfelelően kitöltött és hiánytalanul benyújtott Regisztrációs Lapot a benyújtásától számított 8 munkanapon belül feldolgozza, elbírálja, és saját szabad, korlátozástól mentes belátása szerint dönt annak elfogadásáról. Amennyiben Forgalmazó az itt meghatározott határidőn belül nem értesíti írásban az Ügyfelet a Törzsvásárlói Programhoz való csatlakozási kérelme elfogadásáról, úgy az Ügyfél csatlakozási kérelmét elutasítottnak kell tekinteni mindaddig, amíg a Forgalmazó annak ellenkezőjéről nem értesíti az Ügyfelet. A Törzsvásárló Tag és a Forgalmazó között a jelen Törzsvásárlói Szabályzat 1.1. pontjában meghatározott szerződés azzal jön létre, hogy a Forgalmazó a Törzsvásárló Tagot a Regisztrációs Lap elfogadásától és a Törzsvásárlói Programhoz való sikeres csatlakozásáról elektronikus levél útján ( ben) értesíti.

2 2.7. A Törzsvásárlói Programhoz való csatlakozás során az Ügyfél a Regisztrációs Lapon külön nyilatkozik arról, hogy a Törzsvásárlói Programhoz üzletszerű gazdasági tevékenység végzése érdekében, illetve annak keretében csatlakozik-e, és hogy a Márkus Elixír C-, B1-, B6 vitamin tartalmú étrend-kiegészítő forgalmazását üzletszerű gazdasági tevékenységként kívánja-e végezni. A nem természetes személy Törzsvásárló Tagot minden esetben úgy kell tekinteni, mint amely a Törzsvásárlói Programhoz üzletszerű gazdasági tevékenység végzése érdekében, illetve annak keretében csatlakozik Csak a 18. életévét betöltött természetes személy csatlakozhat a Törzsvásárlói Programhoz. 3. A Törzsvásárlói Tagság 3.1. A Törzsvásárló Tagot a Termékek forgalmazásával összefüggésben a jelen Törzsvásárlói Szabályzatban meghatározott jogosultságok illetik és kötelezettségek terhelik (Törzsvásárlói Tagság). A Törzsvásárló Tag ezen jogokat és kötelezettségeket, valamint a jelen Törzsvásárlói Szabályzat alapján őt megillető bármely igényt vagy követelést, valamint az 1.1. pontban meghatározott szerződést a Forgalmazó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem egészben, sem részben másra érvényesen semmilyen jogcímen nem ruházhatja át és nem engedményezheti Amennyiben a Törzsvásárló Tag más jogalanyként kívánja folytatni részvételét a Törzsvásárlói Programban, így különösen, ha a természetes személy a továbbiakban jogi személyként kíván részt venni a Törzsvásárlói Programban, vagy amennyiben ennek a fordított esete áll fenn, úgy a kilépő Törzsvásárló Tag, a belépő Törzsvásárló Tag és a Forgalmazó egymás közötti megállapodásával lehetőség van a Törzsvásárlói Programban addig megszerzett jogosultságoknak és kötelezettségeknek a kilépő tagról a belépő tagra való átruházására, a kilépő Törzsvásárló Tag Tagságának egyidejű megszűnésével Természetes személy Törzsvásárló Tag esetén a Törzsvásárlói Tagság örökölhető, amennyiben az örökösként fellépő személy a Törzsvásárlói Tagság öröklése iránti igényét a Törzsvásárló Tag halálát követő 30 napon belül a halotti anyakönyvi kivonat másolatának elküldésével írásban bejelenti és igazolja a Forgalmazónak és a bejelentést követő 3 hónapon belül jogerős hagyatékátadó végzéssel igazolja örököskénti minőségét. Ebben az esetben Forgalmazó az adatváltozást a rendszerben megfelelően átvezeti és erről az örökös Törzsvásárló Tagot írásban értesíti A Törzsvásárló Tag nem minősül a Forgalmazó alkalmazottjának, megbízottjának, vállalkozójának, vagyis a jelen Törzsvásárlói Szabályzat elfogadásával nem jön létre a Forgalmazó és a Törzsvásárló között vállalkozási-, megbízási-, munkaviszony vagy munka végzésére, illetve eredmény elérésére irányuló más jogviszony. Ennek megfelelően Törzsvásárló Tag a Termékek forgalmazásával kapcsolatos tevékenységét a jelen Törzsvásárlói Szabályzatban foglalt szabályok megtartásával, de önállóan, a saját nevében és a saját felelősségére végzi. Törzsvásárló Tag tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen Törzsvásárlói Szabályzat elfogadásával nem jön létre társadalombiztosítási jogviszonya Törzsvásárló Tag részére a Forgalmazó a Honlapon online elérhető saját törzsvásárlói felhasználói fiókot (a továbbiakban: Ügyfélkapu) biztosít, amelybe az általa megadott felhasználónév és jelszó (vagy más, a Forgalmazó által alkalmazott, azonosításra alkalmas adatok) megadásával léphet be. A Fiókban a Törzsvásárló folyamatosan nyomon követheti: a) a saját megrendeléseit, Termékvásárlásait; b) az Ajánlási Láncolatban őt követő szinten elhelyezkedő Törzsvásárló Tagok megrendeléseit, Termékvásárlásait; c) a Jutaléka számításánál figyelembe vett Termékvásárlásokat, a Jutaléka számítását, alakulását, a Jutalék havi összegeit, valamint a Jutalékra való jogosultságának esetleges elvesztését és ennek okát Törzsvásárló Tag a fiókban bármikor ellenőrizheti és bizonyos kivételekkel módosíthatja a Regisztráció során megadott személyes és amennyiben ilyenek vannak számlázási adatait. 4. A Törzsvásárlói Tagsággal járó jogok 4.1. Törzsvásárló Tag jogosult a Forgalmazó által a Webáruházban értékesített egyes Termékeket a Honlapon időről időre közzétett kedvezményes áron, csomagban vagy egyéb kedvezményes feltételekkel megvásárolni. Az ilyen kedvezmények nyújtására Forgalmazó nem köteles, és Törzsvásárló Tagnak nem keletkezik követelése vagy igénye a Honlapon közzé nem tett, ilyen jellegű vagy más kedvezmények bevezetésére, továbbá Forgalmazó a bevezetett, alkalmazott kedvezményeket, akciókat és csomagokat bármikor szabadon módosíthatja, vagy azokat megszüntetheti Törzsvásárló Tag jogosult Ajánlóként újabb Törzsvásárló Tagot ajánlani, aki a Törzsvásárlói Programhoz való csatlakozását követően az alábbiakban meghatározottak szerint az Ajánlóhoz tartozó csoportforgalmat növeli A Törzsvásárló Tag jogosult a Webáruházat, illetve a Webáruházban vásárolt Terméket a jelen Törzsvásárlói Szabályzatban meghatározott feltételekkel népszerűsíteni, valamint a Terméket a szintén itt meghatározott feltételekkel továbbértékesíteni. Ennek körében Törzsvásárló Tag jogosult a Forgalmazó által a rendelkezésére bocsátott reklám-, marketing-, tájékoztató és egyéb anyagokat, kiadványokat a jelen Szabályzatnak megfelelően használni Törzsvásárló Tag a jelen Törzsvásárlói Szabályzatban meghatározottak szerint Jutalékra jogosult az Ajánlási Láncolatban alá tartozó Törzsvásárló Tagok által megrendelt és kifizetett Termékek forgalma után. 5. Törzsvásárlói Jutalék 5.1. Egy Törzsvásárlói Csoportba tartoznak azok a Törzsvásárló Tagok, akik az Ajánlási Láncolatban közvetlenül vagy közvetve közös Ajánlóval rendelkeznek A Törzsvásárlói Csoporton belül egy Ajánlási Láncolathoz tartoznak azok a Törzsvásárló Tagok, akik közvetlenül egymás Ajánlói a Törzsvásárlói Programba való belépés során.

3 5.3. A Törzsvásárlói Csoportokat és az Ajánlási Láncolatokat a Forgalmazó informatikai rendszere útján tartja nyilván. Ezek értelmezéséhez az alábbi személtető ábra nyújt segítséget: 5.4. Az azonos Törzsvásárlói Csoporton belül az azonos Ajánlási Láncolatba tartozó Törzsvásárló Tagot Jutalék illeti meg az Ajánlási Láncolatban alacsonyabb szinten elhelyezkedő Törzsvásárló Tag Termékvásárlása után A Jutalék alapja a Törzsvásárló Tag által megvásárolt 1 db Márkus Elixír C-, B1-, B6 vitamin tartalmú étrend-kiegészítő termék honlapon közzétett, adótartalom nélküli mindenkori fogyasztói ára. A Jutalékot az adott Törzsvásárló Tag által megvásárolt előbb említett minden Termék után külön kell számítani A Jutalék mértéke ahhoz képest alakul, hogy a Terméket vásárló Törzsvásárló Tag az Ajánlási Láncolaton belül a Jutalékra jogosulthoz képest hányadik szinten helyezkedik el, az alábbi táblázatban meghatározottak szerint. A táblázatban az 1. szint azt jelzi, hogy a Jutalékszámítás alapjául szolgáló Termékvásárlást olyan Törzsvásárló Tag végzi, aki közvetlenül a Jutalékra Jogosult ajánlása alapján csatlakozott a Törzsvásárlói Programhoz, tehát az Ajánlási Láncolatban közvetlenül a Jutalékra jogosult Törzsvásárló Tag alatt helyezkedik el, míg a 8. szint azt jelzi, hogy a Jutalékszámítás alapjául szolgáló Termékvásárlást olyan Törzsvásárló Tag végzi, aki előtt az adott Ajánlási Láncolatban 7 másik Törzsvásárló Tag van. Megnevezés Jutalék százalékos mértéke Saját vásárlás után járó jutalék 0 1. szint vásárlása után járó jutalék 25 % 2. szint vásárlása után járó jutalék 50 % 3. szint vásárlása után járó jutalék 12,5 % 4. szint vásárlása után járó jutalék 6,25 % 5. szint vásárlása után járó jutalék 3,12 % 6. szint vásárlása után járó jutalék 1,56 % 7. szint vásárlása után járó jutalék 0,78 % 8. szint vásárlása után járó jutalék 0,39 % Az egyes szinteken a fenti %-os mértékek alapján számított Jutalék pontos összegére vonatkozó tájékoztatás a Honlapon megtalálható A fenti 5.4. pontban meghatározott Termékvásárlások mellett az alábbiak szerint regisztrált Törzsvásárló Tagnak nem minősülő Ügyfelek Termékvásárlásai is a Jutalék alapját képezik: Amennyiben Törzsvásárló Tag az általa üzemeltetett vagy szerkesztett internetes honlapon a Forgalmazó hozzájárulásával a Termékre vagy a Webáruházra vonatkozó, és a Honlapra való átirányítást biztosító beágyazott hiperlinket tartalmazó elektronikus hirdetést tesz közzé (a továbbiakban: Banner ), Forgalmazó megállapodhat a Törzsvásárló Taggal, hogy a Forgalmazó a közzétett Bannerhez a Törzsvásárló Tag azonosítására szolgáló kódszámot kapcsol Amennyiben Ügyfél a fenti pontban meghatározott Bannerra kattintással jut el a Honlapra és Ügyfélként közvetlenül ezt követően regisztrálja magát a Honlapon anélkül, hogy egyúttal kezdeményezné a Törzsvásárlói Programhoz való csatlakozását is, Forgalmazó az Ügyfelet, a fenti pontban meghatározott kódszám alapján a Bannert közzétevő Törzsvásárló Tag által szerzett Ügyfélként tartja nyilván A jelen pontban meghatározott Termékvásárlások után a Bannert közzétevő Törzsvásárló Tagot a fenti szerinti 1.szint -hez tartozó mértékű Jutalék illeti meg: A jelen 5.5. és alpontjai alkalmazásában egyebekben a fenti pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell Amennyiben a fentiek szerint regisztrált Ügyfél Törzsvásárló Taggá válik, úgy ezt követően a Termékvásárlásai után az Ajánlási Láncolatban őt megelőzően elhelyezkedő Törzsvásárló Tagok javára kizárólag az 5.4. pontban foglaltak szerint számítható Jutalék, és a továbbiakban a jelen 5.5. pontban és alpontjaiban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók.

4 5.6. Törzsvásárló Tag a fentiek szerint számított Jutalékra csak azon Termékvásárlások után jogosult, illetve a Jutalék számítása szempontjából csak azokat a Termékvásárlásokat kell figyelembe venni, amelyek teljes ellenértékét a Forgalmazó számára maradéktalanul megfizették. Amíg egy adott Termékvásárlás teljes ellenértékét a Forgalmazónak nem fizetik ki, addig az adott Termékvásárlás során értékesített Termékeket egyáltalán nem kell figyelembe venni a Jutalék számítása során, hanem azokat abban a hónapban kell figyelembe venni, amelyben az adott Termékvásárlás teljes ellenértékét a Forgalmazónak megfizették A Törzsvásárló Tag Jutalékait naptári hónaponként kell összesíteni: az adott tárgyhónapban, a naptári hónap utolsó napjáig ténylegesen kifizetett Termékvásárlások során értékesített Termékek után a Forgalmazó a Jutalékokat kiszámítja és legkésőbb minden tárgyhót követő hónap 5. napjáig összesíti Törzsvásárló Tag a Törzsvásárlói Programhoz való csatlakozását és Törzsvásárló Tagként történő sikeres regisztrációját követően Jutalékra kizárólag akkor válik jogosulttá és a Törzsvásárló Tag javára Jutalékot kizárólag azt követően kell számítani, hogy a Törzsvásárló Tag legalább 1 db Terméket vásárolt a Webáruházban a Forgalmazótól Amennyiben a Törzsvásárló Tag legutóbbi Termékvásárlását követő 45 egy naptári hónapban napon belül nem vásárol legalább kettő Márkus Elixír C-, B1, B6 vitamin nevű étrend-kiegészítő Terméket újabb Terméket a Webáruházban a Forgalmazótól ideértve a Termékvásárlás teljes ellenértékének kifizetését is az említett határidőn belül, abban az esetben a Törzsvásárló Tag végérvényesen és visszavonhatatlanul elveszíti az itt említett határidő adott naptári hónap utolsó napjáig leteltéig számított, de még ki nem fizetett Jutalékát, valamint a soron következő naptári hónapban a ezután a javára Jutalék kizárólag akkor és azt követően számítható, hogy Törzsvásárló Tag egyszerre legalább kettő Márkus Elixír C-, B1, B6 vitamin nevű étrend-kiegészítő Terméket újabb Terméket vásárol a Webáruházban és a Termékvásárlás teljes ellenértékét kifizeti a Forgalmazónak. A jelen pontban foglaltak alapján elveszített Jutalék utólagos jóváírására nincs mód Amennyiben Törzsvásárló Tag a fenti 2.7. pontban foglaltak szerint a Márkus Elixír C-, B1-, B6 vitamin tartalmú étrend-kiegészítő termék forgalmazását üzletszerű gazdasági tevékenység keretében végzi, úgy a javára számított és őt megillető Jutalék kifizetésére kizárólag szabályszerűen kiállított számla ellenében jogosult Törzsvásárló Tag a számlát a Fiókjában a Forgalmazó által hozzáférhetővé tett Jutalék-számítási adatok alapján jogosult kiállítani és a Forgalmazónak a Márkus Elixír Központ címére elküldeni Törzsvásárló Tag a fenti pontjában meghatározott számlát a tárgyhónapban számított Jutalékról (Havi Jutalék) a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig vagy legfeljebb 3 naptári hónapra vonatkozóan számított Jutalékról (Összevont Jutalék) a harmadik naptári hónapot követő hónap 15. napjáig köteles benyújtani a Forgalmazónak a Márkus Elixír Központba Amennyiben Törzsvásárló a fenti pont szerinti legfeljebb három naptári hónapra vonatkozó Összevont Jutalékról kiállított számlát a harmadik naptári hónapot követő hónap 15. napjáig tárgyhónapban a javára számított Jutalékról kiállított számlát legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napjáig nem juttatja el a Forgalmazó Márkus Elixír Központjához, abban az esetben elveszti azt a Jutalékot, amelynek kifizetéséhez a számlát az itt megadott határidőben nem nyújtotta beaz összes, a határidőt közvetlenül megelőző naptári hónap utolsó napjáig számított Jutalékot. A jelen pontban foglaltak alapján elveszített Jutalék utólagos jóváírására nincs mód A Törzsvásárló Tag által szabályszerűen kiállított és határidőben benyújtott számla ellenében Forgalmazó a tárgyhavi Jutalékot a tárgyhót követő hónap utolsó napjáig annak a naptári hónapnak az utolsó napjáig köteles kifizetni a Törzsvásárló Tagnak, a Törzsvásárló Tag által megadott bankszámlaszámra történő banki átutalás útján kifizetni a Törzsvásárló Tagnak, amely hónapban Törzsvásárló Tag a Jutalékról kiállított számlát a Forgalmazónak megfelelően benyújtotta A számított Jutalék az Általános Forgalmi Adót tartalmazza Az pontban és alpontjaiban foglalt rendelkezések nem érintik a fenti 5.9. pontban foglaltakat Amennyiben Törzsvásárló Tag a fenti 2.7. pontban foglaltak szerint a Márkus Elixír C-, B1, B6 vitamin tartalmú étrend-kiegészítő termék forgalmazását nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében végzi, úgy a Jutalék kifizetéséhez számla nem szükséges. Ebben az esetben a Törzsvásárló Tagnak a tárgyhónapban számított Jutalék kifizetése a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig esedékes. Ebben az esetben a Jutalék az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazza Forgalmazó fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben a Forgalmazó a saját belátása és véleménye szerint a Törzsvásárló Tagnak a Webáruházban lebonyolított Termékvásárlásai alapján, valamint az általa Ajánlott Törzsvásárló Tagok Termékvásárlásai alapján úgy látja, hogy a Törzsvásárlói Programhoz a fenti 2.7. szerint nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében csatlakozó Törzsvásárló Tag valójában üzletszerű gazdasági tevékenységet végez, abban az esetben felhívja a Törzsvásárló Tagot arra, hogy a Fiókjában nyilvántartott adatok Felhasználói Fiókja megfelelő módosításával együtt igazolja, hogy az üzletszerű gazdasági tevékenységet jogszerűen, az üzletszerű gazdasági tevékenység végzésének feltételeire vonatkozó jogszabályok megtartásával végzi A Forgalmazó fenti felhívásával az adott Törzsvásárló Tag vonatkozásában a jelen Törzsvásárlói Szabályzatban a Jutalék számítása és kifizetése szempontjából meghatározott határidők a felhívás Törzsvásárló Tag által történő teljesítéséig szünetelnek Amennyiben Törzsvásárló Tag az pont szerinti felhívásnak határidőben eleget tesz, azaz megfelelően igazolja az üzletszerű gazdasági tevékenység végzésének jogszabályi feltételeit, a Jutalék kifizetésére a továbbiakban az pontban foglaltak irányadók Amennyiben törzsvásárló Tag az pont szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, úgy Forgalmazó saját belátása szerint a Törzsvásárló Tag Törzsvásárlói Tagságát megszüntetheti vagy felfüggesztheti Forgalmazó Jutalék kifizetését csak és kizárólag banki átutalással köteles teljesíteni, mégpedig a Törzsvásárló Tag által megadott bankszámlaszámra. Készpénzben és más módon Forgalmazó nem köteles Jutalék kifizetését teljesíteni.

5 6. Törzsvásárlói Tagsággal járó kötelezettségek A/ A Termékek népszerűsítése, reklámtevékenység 6.1. Törzsvásárló Tag a Márkus Elixír C-, B1, B6 vitamin tartalmú étrend-kiegészítő terméket vagy a Forgalmazó által forgalmazott más Termékeket kizárólag a Forgalmazó által előzetesen írásban jóváhagyott módon és mértékben, a Forgalmazó által a Törzsvásárló Tag rendelkezésére bocsátott reklámanyagokkal reklámozhatja, népszerűsítheti. Törzsvásárló Tag ennek megfelelően köteles tartózkodni attól, hogy a Márkus Elixír C-, B1, B6 vitamin tartalmú étrend-kiegészítő terméket vagy más Terméket a Forgalmazó előzetes jóváhagyása nélkül, nem a Forgalmazó által biztosított reklámanyagokkal vagy a Forgalmazó által előzetesen jóvá nem hagyott reklámanyagokkal vagy módon népszerűsítsen, illetve reklámozzon A Márkus Elixír védjegy, a Márkus Elixír logó, a Termék csomagolásán és a Honlapon található bármely mottó, grafikai megjelölés, arculat, továbbá a Honlapon található minden képi, írásos, audio, video és más audiovizuális tartalom, a Honlap felépítése, arculata, továbbá a Forgalmazó által a Törzsvásárló Tag rendelkezésére bocsátott minden reklámanyag, továbbá a Törzsvásárló Tagoknak küldött hírlevelek tartalma feletti szerzői, iparjogvédelmi vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog kizárólagosan a Forgalmazót illeti meg. Ennek megfelelően ezek vagy ezek bármely részletének bármilyen felhasználása, így különösen a Márkus Elixír C-, B1, B6 vitamin termék népszerűsítése során való többszörözése nyomtatott vagy elektronikus formában, kizárólag a Forgalmazó előzetes írásbeli engedélye alapján, a Forgalmazó által meghatározott módon és mértékben megengedett. Törzsvásárló Tag a Hírleveleket kizárólag a Forgalmazó előzetes hozzájárulásával továbbíthatja harmadik személyeknek A Termék, a Forgalmazó, a Törzsvásárlói Program, a Honlap és a Webáruház népszerűsítése során Törzsvásárló Tag köteles tartózkodni attól, hogy a Forgalmazó versenytársainak, illetve a Termékhez hasonló terméket gyártó vagy forgalmazó vállalkozásnak, illetve ezek termékeinek a jó hírnevét bármilyen módon sértse Amennyiben Törzsvásárló Tag a Termék népszerűsítését vagy értékesítését internetes honlapon kívánja végezni, ezt előzetesen köteles a Forgalmazónak bejelenteni. A Márkus Elixír védjegyet, logót, továbbá a 6.2. pontban meghatározottakat sem a Törzsvásárló Tag honlapjának domain nevében, sem pedig a honlapján közzétett tartalom részeként nem jogosult felhasználni a Forgalmazó előzetes írásbeli engedélye nélkül Amennyiben Törzsvásárló Tag a fenti 6.4. pontban említett honlapon a Forgalmazó Honlapjára, illetve a Webáruházra vonatkozó linket kíván elhelyezni, úgy ehhez a Forgalmazó előzetes írásbeli engedélyére van szükség. B/ A Termékek forgalmazásával kapcsolatos kötelezettségek 6.6. Amennyiben Törzsvásárló Tag a jelen Törzsvásárlói Programban és a Termék forgalmazásában nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott, üzletszerű gazdasági tevékenység keretében vesz részt, úgy köteles az ilyen tevékenység megkezdésére és végzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani. Az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásáért kizárólag és teljes mértékben a Törzsvásárló Tag felel Törzsvásárló Tag a megvásárolt Terméket nem jogosult kiskereskedelmi üzlethelyiségben így különösen élelmiszerboltban, szuper- és hipermarketben, vásárokon, valamint internetes webáruházban, internetes apróhirdetési portálokon (pl.: jofogas.hu-n és hasonló weboldalakon), internetes virtuális vásárterekben (vatera.hu-n és hasonló weboldalakon) árulni, továbbá a megvásárolt Terméket nem adhatja el a Forgalmazó által mindenkor közzétett ajánlott fogyasztói árnál alacsonyabb vagy magasabb áron.6.8. Törzsvásárló Tag a Termék forgalmazása során nem alkalmazhat vagy népszerűsíthet olyan, a Termékkel kapcsolatos kedvezményt, promóciót, akciót vagy a Termékek olyan sajátos összeállítását, amely a Honlapon nem szerepel, vagy amelyet Forgalmazó előzetesen írásban nem hagyott jóvá Törzsvásárló Tag a Termék forgalmazása, értékesítése, továbbá a Termék, a Forgalmazó, illetve a Honlap, a Webáruház és a Törzsvásárlói Program népszerűsítése, valamint új Törzsvásárló Tag ajánlása során köteles tartózkodni attól, hogy az előzőekkel kapcsolatban valótlan adatokat, információkat közöljön, terjesszen vagy híreszteljen Törzsvásárló Tag kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárolt Terméket kizárólag bontatlanul, az eredeti csomagolásban adja el másnak A Törzsvásárlói Programban üzletszerű, gazdasági tevékenység keretében részt vevő Törzsvásárló Tag a megvásárolt Terméket más vállalkozásnak nem, kizárólag a Ptk. szerinti fogyasztóknak jogosult értékesíteni, és kizárólag a Forgalmazó által meghatározott ajánlott fogyasztói áron Törzsvásárló Tag új Törzsvásárló Tag ajánlásakor nem tehet olyan ígéretet, vagy nem kelthet olyan látszatot, amely szerint az új Törzsvásárló Tag a Törzsvásárlói Programhoz való csatlakozás révén biztos vagy meghatározott mértékű, arányú jövedelemre tehet szert Törzsvásárló Tag köteles tartózkodni attól, hogy magát a Forgalmazó alkalmazottjának, megbízottjának, vállalkozójának, kereskedőjének, disztribútorának, képviselőjének, ügynökének adja ki, vagy olyannak, aki a Forgalmazó nevében vagy érdekében jár el, és köteles tartózkodni attól, hogy ennek látszatát keltse Tilos bármilyen gyógyászati állítást megfogalmazni a Termékkel kapcsolatban, vagy azt meghatározott betegség gyógyítására ajánlani, vagy bármilyen kijelentéssel vagy magatartással azt közölni, illetve azt a látszatot kelteni, mintha a Termék gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény lenne. Semmilyen körülmények között nem állítható a Termékről, hogy bizonyos betegségek kezelésére gyógyszerként alkalmazható Törzsvásárló Tag köteles tartózkodni annak állításától, híresztelésétől vagy olyan látszat keltésétől, hogy bizonyos földrajzi területen egyedül vagy mással együtt a Termék kizárólagos forgalmazási jogával rendelkezik Törzsvásárló Tag köteles tartózkodni attól, hogy a Törzsvásárlói Tagságából eredő előnyöket ideértve a más Törzsvásárló Tagokkal való kapcsolati előnyöket, továbbá a forgalmazó engedélye alapján a Márkus Elixír védjegy, logó, illetve a reklámanyagok használatát arra használja fel, hogy a Forgalmazó Termékein kívül más termékeket népszerűsítsen vagy értékesítsen. Köteles továbbá tartózkodni attól, hogy a Termékek népszerűsítését, értékesítését a Forgalmazó termékeitől eltérő, más termékek népszerűsítésével vagy értékesítésével összekapcsolja, továbbá, hogy a Forgalmazó vagy a Forgalmazó Termékeinek népszerűségét, ismertségét vagy jó hírnevét a Forgalmazótól eltérő más vállalkozás, vagy annak terméke, szolgáltatása népszerűsítésére vagy értékesítésére használja fel Forgalmazó rendezvényein más vállalkozást vagy annak termékét, szolgáltatását népszerűsíteni, illetve más vállalkozás termékét, szolgáltatását értékesíteni kizárólag a Forgalmazó előzetes hozzájárulásával lehet Tilos a terméket más Törzsvásárló Tagnak értékesíteni.

6 7. Felelősség 7.1. Forgalmazó felel azért, hogy: a) a Termékek és más, általa értékesített szolgáltatások, valamint azok Webáruház útján történő értékesítése megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek; b) a Webáruház és a Törzsvásárló Tagokat nyilvántartó, valamint Ügyfélkaput biztosító informatikai rendszer megfelelően működik és online elérhető olyan módon, hogy a Törzsvásárló Tag megfelelően gyakorolni tudja a jelen Törzsvásárlói Szabályzat alapján őt illető jogokat; c) a Törzsvásárló Tagokról, valamint a Törzsvásárló Tagok által a Webáruházban bonyolított forgalomról, illetve a Jutalék számításának alapjául szolgáló adatokról vezetett nyilvántartás, adatbázis biztonságban van, amely megakadályozza az illetéktelen személyek által történő hozzáférést; d) a Törzsvásárló Tagokról, a Webáruház forgalmáról kezelt és a Jutalék számításának alapját képező adatok pontosak, valósak és ellenőrizhetőek Bár Forgalmazó megteszi a szükséges és a technika, informatika mindenkori fejlettségi szintjéhez képest általában elérhető és szokásosan alkalmazott intézkedéseket az informatikai rendszere illetéktelen hozzáférés elleni védelme érdekében, Forgalmazó kizárja felelősségét az általa üzemeltetett informatikai rendszer elleni jogtalan támadások, hacker támadások, vírus- és kémprogramok által okozott adatvesztésért és károkért Nem felel továbbá Forgalmazó az olyan károkért, amelyek nem a saját tevékenysége következtében, hanem azoknak a harmadik személyeknek a magatartásából erednek, akiket a Forgalmazó a Honlap, a Webáruház üzemeltetése, továbbá a Törzsvásárló Tagokról, az azok által a Webáruházban bonyolított forgalomról, és különösen a Jutalék számításának alapjául szolgáló adatokról vezetett adatbázis, nyilvántartás fenntartása, kezelése érdekében külön szerződéses jogviszonyban igénybe vesz Forgalmazó nem felel az általa rendelkezésre bocsátott reklámanyagok használatából eredő jogsértésért és kárért olyan esetben, amikor a jogsértés és a kár nem kizárólag a Törzsvásárló Tag rendelkezésére bocsátott reklámanyag tartalmából ered, hanem a jogsértés vagy a kár a Törzsvásárló Tag vagy más személy magatartásával áll ok-okozati összefüggésben Forgalmazó a nem általa készített, illetve a Törzsvásárló Tag részére nem általa rendelkezésre bocsátott reklámanyagok felhasználásából eredő jogsértésért és kárért akkor sem felel, ha a reklámanyagot előzetesen vagy utólag jóváhagyta. Az ilyen reklámanyagok használatából eredő jogsértésért és kárért kizárólagosan a Törzsvásárló Tag felel Forgalmazó nem tesz ígéretet és nem vállal semmilyen kötelezettséget a Törzsvásárlói Tagságból eredő bármilyen mértékű jövedelem, illetve anyagi haszon, eredmény elérésére Törzsvásárló Tag nem léphet fel igénnyel a Forgalmazóval szemben azon az alapon, hogy a Jutaléka magasabb lenne, ha a Forgalmazó behajtaná a más Törzsvásárló Tag által végzett Termékvásárlásból eredően a Forgalmazót megillető összegeket, figyelemmel arra, hogy a Jutalék alapjául csak a ténylegesen és teljes mértékben kifizetett Termékvásárlások szolgálhatnak. Forgalmazó nem felel a Törzsvásárló Taggal szemben a Termékvásárlásból eredő követelések behajtása iránt Kizárólag a Törzsvásárló Tag felel a jelen Törzsvásárlói Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenysége során azért, hogy a tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályi előírásokkal maradéktalanul összhangban végezze. Ennek megfelelően kizárólag Törzsvásárló Tag felel azért, hogy tevékenysége összhangban legyen a reklámtevékenységre, az üzletszerű gazdasági tevékenységre, az adózási, társadalombiztosítási és számviteli, könyvviteli kötelezettségekre vonatkozó jogszabályokkal. Kizárólag Törzsvásárló Tag felel továbbá a saját tevékenységével összefüggésben a vonatkozó fogyasztóvédelmi és a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó jogszabályi előírások megtartásáért Törzsvásárló Tag felel azért, hogy a regisztráció során, valamint azt követően a Felhasználói Fiókjában megadott adatok valósak, pontosak és időszerűek. A valótlan, pontatlan vagy időszerűtlen adatokból eredő károkért és következményekért a Forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal. 8. A Törzsvásárlói Tagság felfüggesztése és megszüntetése 8.1. Amennyiben a Törzsvásárló Tag megszegi a jelen Törzsvásárlói Szabályzatból eredő bármely kötelezettségét, Forgalmazó saját belátása szerint legfeljebb 30 napra felfüggesztheti, vagy végleg megszüntetheti a Törzsvásárlói Tagságot A Törzsvásárlói Tagság felfüggesztése esetén ennek tényéről Forgalmazó írásban értesíti Törzsvásárló Tagot, aki a felfüggesztés tartama alatt a Forgalmazó által meghatározott körben és mértékben nem jogosult gyakorolni a jelen Törzsvásárlói Szabályzatból eredő jogait. A Törzsvásárlói Tagság felfüggesztésének tartama alatt Jutalék az érintett Törzsvásárló Tagnak nem fizethető ki és nem számítható. A felfüggesztés időtartama alatt a Jutalék számítása és kifizetése tekintetében a jelen Törzsvásárlói Szabályzatban meghatározott határidők szünetelnek, azaz a határidők számításában a felfüggesztés időtartama figyelmen kívül marad, és a határidők a felfüggesztés tartalmának lejártát követő napon folytatódnak A Törzsvásárlói Tagság megszüntetése esetén Forgalmazó erről írásban értesíti a Törzsvásárló Tagot. A Törzsvásárlói Tagság megszüntetése egyben a fenti 1.1. pontban hivatkozott szerződés megszüntetésének minősül, így ebben az esetben a Ptk. szerződés megszüntetésére, és a szerződés megszüntetésekor esedékes elszámolásra irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni Forgalmazó kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Törzsvásárlói Szabályzatban foglaltak megszegésétől függetlenül is bármikor, indokolás nélkül felfüggessze vagy megszüntesse a Törzsvásárlói Tagságot, amennyiben azt bármilyen szempontból szükségesnek tartja. Ezzel összefüggésben Törzsvásárló Tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Törzsvásárlói Programhoz való csatlakozásával nem keletkezik alanyi joga a Törzsvásárlói Tagságra, és az azokból eredő jogosultságok, előnyök megtartására. Törzsvásárló Tag az ebből fakadó jogaira és előnyökre kizárólag addig tarthat igényt, amíg Törzsvásárlói Tagsága fennáll és az bármilyen okból meg nem szűnik Törzsvásárló Tag a Törzsvásárlói Tagságát bármikor indokolás nélkül megszüntetheti a Felhasználói Fiókjának a Honlapon történő törlésével vagy a Forgalmazóhoz címzett, erre irányuló írásbeli nyilatkozatával.

7 9. Egyéb rendelkezések 9.1. A jelen Törzsvásárlói Szabályzat alapján tett minden értesítés és nyilatkozat kizárólag írásban (postai úton küldött levél vagy útján) érvényes. Ettől a Felek kizárólag vészhelyzet esetén térhetnek el, vagy olyan esetben, amikor ez közvetlenül fenyegető kár elhárítása érdekében szükséges. Ilyen esetekben a szóban közölt értesítéseket és nyilatkozatokat a lehető leghamarabb írásba kell foglalni. Érvényesnek és hatályosnak kell tekinteni a Törzsvásárló Tag szóbeli vagy telefonon közölt nyilatkozatát is, amennyiben annak tudomásulvételét és elfogadását Forgalmazó írásban visszaigazolta Törzsvásárló Tagnak. Amennyiben Forgalmazó ilyen módon visszaigazolja a Törzsvásárló Tag szóban vagy telefonon tett nyilatkozatát, és az ellen Törzsvásárló Tag a kézhezvételtől számított 48 órán belül írásban nem tiltakozik, úgy az ellenkező bizonyításáig a Törzsvásárló Tag korábban tett nyilatkozatának azt kell tekinteni, amely a Forgalmazó írásbeli visszaigazolásában szerepel Forgalmazó az írásbeli nyilatkozatokat a Törzsvásárló Taggal az általa megadott címre, míg a Törzsvásárló Tag az alábbi postai vagy címre küldheti: Paramita Kft. Márkus Elixír Központ 1094 Budapest, Angyal u. 35., 9.3. Törzsvásárló Tag visszavonhatatlan és feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Forgalmazó az 1.1. pontban meghatározott szerződést, avagy a jelen Törzsvásárlói Szabályzatból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét, vagy ezek összességét a Törzsvásárló Tag minden további megkérdezése és hozzájárulása nélkül bármely harmadik személyre átruházza. Törzsvásárló Tag nem jogosult az 1.1. pontban meghatározott szerződést, avagy a jelen Törzsvásárlói Szabályzatból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét, vagy ezek összességét a Forgalmazó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személyre átruházni vagy engedményezni A fenti 1.1. pontban meghatározott szerződésre, illetve a jelen Törzsvásárlói Szabályzatra az itt kifejezetten nem említett kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, így különösen a Ptk. rendelkezései irányadók Felek a fenti 1.1. pontban meghatározott szerződésből, illetve a jelen Törzsvásárlói Szabályzatból eredő, illetve ezekkel összefüggő vitájuk eldöntésére alávetik magukat a Forgalmazó székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörtől függően törvényszék vagy járásbíróság kizárólagos illetékességének.

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VISZONTELADÓK RÉSZÉRE Tartalom: 1. Felek 2. A Webáruházban forgalmazott termékekre vonatkozó általános tudnivalók 3. A viszonteladói keretszerződés megkötése, a regisztráció

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára

Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára Artimus-Ház Autó és Ingatlan Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Levelezési cím: 2093

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest,

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata 1. Fogalom meghatározások 1.1. Termékforgalmazói ár az az ár, amely ellenében a Termékforgalmazó megvásárolja az FM GROUP Termékét az FM GROUP Hungary Kft-től vagy egy

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Fogalmak 1.1. Az mlmdiszkont hálózat egy fogalom, szellemi termék know how, megalkotója és tulajdonosa az MLM Diszkont Kft. (Székhely: 1083 Budapest, Nagytemplom utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. Regisztráció 3. A vásárlás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000,

Részletesebben