ÁTKAROLÓ. Óvodai beilleszkedést segítő program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTKAROLÓ. Óvodai beilleszkedést segítő program"

Átírás

1 Óvodai beilleszkedést segítő program A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való partneri együttműködés formái, módszerei az óvodába lépés előtt SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 2010.

2 SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZONEK BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE ÁTKAROLÓ ÓVODAI BEILLESZKEDÉST SEGÍTŐ PROGRAM Az innovációt kidolgozó óvodapedagógus: Györkő Edit

3 Mit tehetnék érted, Hogy elűzzem a bánatot, Hogy lelked mélyén megtörjem, A gonosz varázslatot! Mit tehetnék érted, Hogy a szívedben Öröm legyen Mit tehetnék, áruld el nekem! Bródy János 1

4 I. ÁTKAROLÓ ÓVODAI BEILLESZKEDÉST SEGÍTŐ PROGRAM ÁTFOGÓ TÁBLÁZATA A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való partneri együttműködés formái, módszerei az óvodába lépés előtt Résztvevők: Az innováció kidolgozásán ak időszaka Az innováció célja: Feltételek Előkészítés: Szervezési feladatok: Nevelési területekhez való kapcsolódás: Összegzés Szülők, gyermekek, óvodapedagógusok, partnereink 2o1o. március 1-től március -31-ig terjedő időszaka A településünkön és óvodánk vonzáskörzetéhez tartozó és ott élő családok gyermekeinek sikeres, teljes körű és tartós beóvodáztatásának segítése tervszerű előkészítése, bevezetésre, alkalmazásra való módszerek, feladatok egymásra épülésének, egymásutániságának, összefüggéseinek feltárása, különös tekintettel a szülőkkel való együttműködésre, a partneri viszony kiépítésének, hatékony működtetésének fontosságára Törvényi szabályozások, helyi rendeletek, HOP tartalmának, helyi igényeknek, szükségleteknek való megfelelés, erősségekre való építés, lehetőségek feltárása és kihasználása, gyengeségek, veszélyek minimalizálása, széles körű, tartós és eredményes együttműködés Korábbi tapasztalataink előhívása, igények, elvárások felmérése az óvoda használóinak széles körében. A témával kapcsolatos irodalmi anyag, törvényi szabályozások áttekintése. Mivel a jelenlegi csoportom óvodánk kiscsoportja, időszerű és aktuális számomra a kérdéskör áttekintése, rendszerezése, az igényekhez való igazítás teljesülésének vizsgálata. Konkrét gyakorlati megvalósítás, mint előzmény, a jó gyakorlatok kipróbálása, intézményünkben való beválásának, eredményességének elérése Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazásával, mint projektpedagógia, differenciálás, egyéni bánásmód, kooperatív tanulási technikák, történik a komplex ismeretnyújtás, a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, a készség ill. képességfejlesztés, mely óvodába lépéskor komplex állapotfelméréssel kezdődik Szülőket megnyerve, bevonva, családi életüket színesítve, tartalmakat bővítve, problémáikat megismerve és segítve azok enyhítését, megoldását, szeretnénk elősegíteni bizalomépítő kapcsolatfelvétellel, hogy megtalálják gyermekeik helyüket a közoktatási rendszer első láncszemében -az óvodában. Sikeresnek tekintjük a beóvodázást, ha érvényesül a teljeskörűség, azaz ha valamennyi hhh gyermek beiratkozik és rendszeres látogatója lesz óvodánknak, így részt vesz az intézményünk által nyújtott fejlesztésben, felzárkóztatásban, megvalósul az esélyegyenlőség a későbbi iskolai évek kezdéséhez, a társadalomba való majdani beilleszkedés feltétele is ez lehet 2

5 II. ÓVODÁNK TÖRTÉNETE Az első óvodai emlékek az 1910-es, 1920-as évekből valók. A faluban nyári óvoda működött, ahová a cselédek gyermekei jártak főként az aratási-betakarítási időszakban. Létrejöttét elsősorban Jeszenszky Ferencné, (szül. Kántorjánosi Mándy Thyra) szorgalmazta, hiszen így a cselédség női tagjai is aktívan részt tudtak venni a mezőgazdasági munkákban. A gyermekek felügyeletét (7-10 fő) egy idős hölgy látta el a kastély erre kialakított földszinti helyiségében. A földesúri család gyermekei teljesen el voltak különítve a cselédek és parasztok gyermekeitől. Ők külön nevelést kaptak. A földesúri család jó viszonyban volt a cselédséggel. A nyári óvodát különböző adományokkal támogatták, játékokkal, ruhaneműkkel. A gyermekek ugyanabban a helységben étkeztek a kastélyon belül, ahol a játéktevékenységeket folytatták között az egyre növekvő gyermeklétszám nagyobb helységet és hozzáértő pedagógusok jelenlétét kívánta meg, mely egy óvoda megnyitását segítette elő a faluban. A kastély területén nem találtak erre alkalmas épületet, ezért Jeszenszky Ferenc között egy önálló épület megépítését szorgalmazta, mely kizárólag óvodai célokat szolgált. Ezt anyagilag is támogatta. Az óvoda felépítése után elfoglalták helyüket az első csemeték, akikkel két óvónő foglalkozott. Az intézményben csak ebédet főztek. Az ellátásért kezdetben fizetni nem kellett. A földesúri család gondoskodott a következő játékszerekről: - rongylabdák, rongybabák - fa-építőelemek - hinták - homokozó és a hozzátartozó játékszerek Sok időt töltöttek a gyermekek a szabadban, általában a templom előtti téren. Énekeltek, játszottak és mesét hallgattak. A nagyobbak kézimunkáztak is, a fiúk fűrészporral kitömött labdákkal fociztak. Szalmazsákokon aludtak délutánonként, de nem az óvoda épületében, hanem a vele szomszédos tűzoltósági épületben. A gyermeklétszám naponta változott. Volt olyan gyermek, aki mindössze csak egyszer használta ki az óvoda nyújtotta lehetőségeket.ez az épület a mai Kossuth Lajos utcában található, Egészségházként funkcionál. Az óvoda jelenlegi épülete (Ságvári Endre utca) 1900 előtt épült. Eredetileg paraszti lakóház volt, később kocsma, majd bolt. Óvodai célra 1958-ban vették igénybe. Az épület 3

6 egy része vályog, a többi kő, tégla. Az óvodát 1971-ben bővítették még egy csoport számára létesített helyiséggel. Az épület fűtése 1987-ig olajkályhákkal történt, majd ez évben átalakították központi fűtésűvé. Óvodánk kizárólag testnevelési célokat szolgáló épületrésszel nem rendelkezik. Az óvoda neve többször is változott: : Bükkösdi Napközi : Napköziotthonos Óvoda : Állami Óvoda : Területi Napköziotthonos Óvoda : Állandó Óvoda : Napköziotthonos Óvoda július 1: Körzeti Óvoda július 1-től SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Az óvoda elnevezése: SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Az óvoda pontos címe, telefonszáma: 7682 Bükkösd, Ságvári Endre u. 3 Tel.:06 73/ Az óvoda fenntartója: Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás A felügyeleti szerve: Intézményfenntartó Társulási-tanács A fenntartó címe: 7940-Szentlőrinc, Templom tér 8. Az óvodai csoportok száma: 3 A férőhelyek száma: 75 fő Tagintémény vezető-helyettes: Gondos Gabriellla 4

7 III. HELYZETELEMZÉS Lakóhelyünkön a mi óvodánk az egyetlen, melybe a négy község ( Cserdi, Helesfa, Dinnyeberki) gyermekei járnak így a szülők szabad óvodaválasztása nem realizálódhat. Szeretnénk olyan feltételeket, fejlesztési lehetőségeket kínálni, melyek által a szülők és gyermekeik elégedettek lehetnek, és nem kényszerből, hanem pozitív meggyőződésből hozzák óvodánkba a gyermekeket. Élményekben gazdag, érzelmi biztonságot adó környezetet igyekszünk kialakítani, ahol a gyermekek egyéni ütemű személyiségének fejlődése biztosított, korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazásával és programok beépítésével.a negatív előjelű társadalmi változások, a nagyfokú munkanélküliség, az elszegényedés hatásai érezhetőek a településünkön élők körében is,mindezen befolyásoló tényezők hatással vannak a családok, benne a gyermekek életére is. Jelenleg az 50% -ot meghaladja a HHH gyermekek száma óvodánkban. Sok gyermek nem rendelkezik megfelelő szintű szociokultúrális háttérrel nem megfelelő higiénés környezetben él, nem ritka az italozó életmód jelenléte a családokban. Ingerszegény, szociális és művelődési, nyelvi hátrányok, azaz szociális depriváció jellemzi gyermekeink többségét.a gyermeknevelési szokásokban gyakran megfigyelhető a következetlenség,a tartós érzelmi melegség, a szigorú időbeosztás teljes hiánya,szokás és értékrendbeli különbségek Az alacsony iskolázottság gyakori hátráltató tényező. Pénzforrást a családok számára a gyermekneveléssel összefüggő jövedelmek, kiegészítő, nem rendszeres, alkalmi munkák, támogatások, segélyek jelentenek. Az elmúlt években óvodánkba egyre több cigány gyermek nyert felvételt. Az óvodáskorú cigány gyermekek közül, csaknem, mindenki jár óvodába. Létszámuk az óvodáskorú gyermekek 60 %- át teszi ki. A szociokulturális hátrányok mellett részképesség zavarokkal is küzdenek, melyek a későbbiekben, tanulási nehézségekhez (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb.), vezethetnek. Ezek a problémák a következőkben nyilvánulnak meg: nyelvi kifejezőkészség gyengesége, figyelemkoncentációs zavarok, finommotorika fejletlensége, magatartási zavarok (nehezen sajátítják el az intézményen belüli szokás, és szabályrendszereket, mivel más érték-és normarendszer a meghatározó a családban). Perceptuális és motoros megismerő képességük fejletlen, nem képesek tájékozódni saját testükön, így térben, síkban sem. Általános tájékozatlanság jellemzi őket a körülöttük lévő természeti és társadalmi környezetükről. A gyermekek közül kevesen élnek elfogadható körülmények között. 5

8 A családok nagy százaléka nem dolgozik. Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek többsége rossz állagú lakásokban él. A szülők többsége alacsony iskolázottságú, munkanélküli, sokan közülük nagycsaládosak és a gyermekvédelmi kedvezmény illetve a rendszeres szociális segély az egyetlen jövedelemforrásuk. Településink önkormányzata tisztában van e családok hátrányos életkörülményeivel, ezért eseti segélyekkel, természetbeni támogatásokkal (ruhaneműk, élelmiszerek stb.) segítik őket. Folyamatosan nő a csonka családban élő gyermekek száma is. Gyermekeiket egy részük tisztán, ápoltan járatja az óvodába, de a gyermekek többsége elhanyagoltan, piszkosan, ápolatlanul, hiányos ruházatban, gyakran éhesen, fázva érkeznek hozzánk. A gyermekek egy részénél gyakorta előbukkan a fejtetvesség, hosszú ideig elhúzódó illetve állandósult bőrproblémák lépnek fel. A hányással-hasmenéssel járó fertőző betegségek vissza - visszatérőek. Az óvodába lépéskor elvégzett szintfelmérések eredményei alapján, a családlátogatások során, tapasztalt körülmények és a cigánygyermekek óvodai életbe való beilleszkedése, iskolába lépésükkor értelmi, érzelmi, szociális fejlettségük még mindig sok esetben elmarad a többi beiskolázandó kisgyermek fejlettségi szintjétől. A szülőkkel való korai együttműködés, kapcsolattartás igen fontos: meg kell győznünk a szülőket arról, hogy gyermekeik fizikai és mentális egészségét nem fenyegeti veszély, a gyermekek az óvodában biztonságban vannak, illetve arról is, hogy nem a család, a család szokásai ellen, hanem velük együtt szeretnénk nevelni őket. Községünkben 2002 óta működik Kisebbségi Önkormányzat. Intézményünk alaptevékenysége az óvodai nevelés, és a következő életszakaszra való felkészítés. Kiegészítő tevékenysége: etnikai nevelés magyar nyelven, sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető gyermekek nevelése és a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. Az etnikai nevelést jún.14.-ei határozat alapján került bevezetésre. Az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését 2007 szeptemberétől valósítjuk meg. 6

9 A es nevelési évben bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag, mely által a gyermekek komplex képességei fejleszthetők. A program figyelembe veszi a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait, a másságot, a hangsúlyt a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésre helyezi, figyelembe veszi a szülők észrevételeit Biztosítjuk, a településpolitikai célkitűzések egészségügyi, szociális és kulturális téren való érvényesítését annak érdekében, hogy egészséges körülmények között a szociális hátrányok csökkentése mellett kulturális értékeket közvetítsünk. Az óvoda nevelő-oktató munkája már 45 éves múltra tekint vissza. Az eltelt hosszú évek alatt településünk önkormányzata igen nagy hangsúlyt fektetett a felnövekvő nemzedék magas színvonalú oktatására, nevelésére, kulturáltságára, edzettségére, valamint a családok gondozó munkájának segítésére a gyermekek után 3 éves kortól történő napközbeni ellátásával. Biztosította az óvodáskorú gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételeket szeptember1-étől az önkormányzat minden harmadik életévét betöltő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek óvodai ellátását köteles biztosítani, amennyiben szülői igény van rá. (2007. évi törvénymódosítás) Óvodánk az önkormányzatok által fenntartott, gazdaságilag részben önálló intézmény, ahol 3 csoportban esztétikus, igényesen kialakított környezetben folyik a gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése. Intézményünk elsősorban azonos életkor szerint szervezi csoportjait A személyiség minden oldalú képzése - csak optimális feltételek mellett történhet, melynek személyi és tárgyi feltételei vannak. Az óvoda épülete Csoportszobák száma: 3, itt folyik a nevelő-oktató munka, a pihenés és étkeztetés Nevelői szoba: 1 db. Elkülönítő is egyben. Az óvoda nyitvatartási ideje alatt megbetegedett gyermekek elkülönítésére is szolgál a helyiség. Előszoba, öltöző: 3 db. A gyermekek átöltözésére, ruházatának tárolására szolgáló fűthető, világítható és jól szellőztethető helyiség. A berendezésnél a gyermekek létszámát vettük alapul. Mosdó, WC: 3db. 7

10 A létszámot figyelembe véve építették át és szerelvényezték fel. A felnőtt mosdóban van egy zuhanyfülke. Törölköző, fogmosó, fésű, tükör elkülönítve van a helyiségben elhelyezve. Irodahelyiségek: 1db. Óvodatitkár - élelmezésvezető használja. A személyes jellegű megbeszélésekre, ebédbefizetésre itt kerül sor. Adminisztrációs munkák helyszíne. Konyha és a hozzá tartozó helyiség Az óvoda udvara Külső területünk legfontosabb része a játékudvar. Saját udvarunk minden csoport egyidejű mozgásigényének kielégítésére alkalmas. Jellemzői: nagy területű füves rész áll rendelkezésünkre hiányzik a változatos terep és borítás (betonos rész hiánya) élő sövényt telepítettünk a kerítés mentén (zaj és porszűrő) az árnyékos részeket a még fiatal fáink miatt partisátrakkal bővítettük a játszóudvaron keresztül közelíthető meg a gazdasági udvar -bár régóta próbáljuk elkeríttetni- (itt van megoldva a szemét, tüzelő, szerszámok tárolása, emésztők, padlásfeljáró, kazánház, zöldségtároló) esztétikus természetes anyagokból készített mászóka együttesek, hinták, csúszdák, egyensúlyozók, valamint egyéb más játékokhoz, sportjátékokhoz szükséges eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére, melyek pótlását, bővítését pályázati úton oldjuk meg A játéktevékenységhez és a tanuláshoz szükséges alapvető eszközökkel a rendeletben előírt eszköznormának megfelelően rendelkezünk, melyek részben költségvetésből, részben azon kívüli összegből (pályázat, szülői támogatás, jótékonysági bevételek) kerülnek 8

11 beszerzésre. Az óvodai meséskönyvek, ismeretterjesztő kiadványok, pedagógiai szakirodalmak mennyisége és minősége az elhasználódásnak illetve a változó pedagógiai szemléletnek megfelelően állandóan bővül, folyamatosan gazdagodik. Ezek beszerzése költségvetésből és egyéb, főként pályázati forrásból történik. Különleges fejlesztési és egyénileg készített kiegészítő játékeszközökkel segítjük a gyermekek egészséges kreatív fejlődését (bábok, puzzle, különböző logikai és memória játékok). A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 1/1998. (VII. 24. OM rendelet 54. (1) 7. számú melléklete határozza meg azokat a kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket, amelyekkel az óvodánknak is rendelkeznie kell Személyi feltételek óvodapedagógus, (6fő) (óvodavezető 1fő, munkaközösség-vezető 1fő, gyermekvédelmi felelős 1fő) szakmailag képzett dajka (3 fő) (takarítási feladatot is ellát) egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma: 3 fő (szakácsnő 2 fő, óvodatitkár- élelmezésvezető 1 fő) Az óvónőt kulcsfontosságú szereplőnek tekintjük, ezért őt korszerű, általános és szakmai műveltség kell, hogy jellemezze. Ezen kívül rendelkezzék megfelelő pedagógiai képességekkel, úgy, mint empátia, tolerancia, játékosság, humor. Legyen önálló, rugalmas, dönteni tudó, helyzetfelismerő, kreatív attitűd jellemezze. Magatartása modellként szolgáljon a szülők és a gyermekek számára egyaránt. Az óvónők elképzelései között szerepeljen az önképzés, a továbbképzéseken való rendszeres részvétel igénye. Célunk, hogy minden óvónő saját egyéniségének megtartása mellett a közösen kialakított és elfogadott célok, feladatok érdekében tevékenykedjen. Nevelőtestületünk légköre saját megítélésünk szerint, valamint a szülők és a fenntartó véleménye szerint is jó, erős, összetartó csapatszellem, egymás megértése, támogatása jellemzi. Szeretnénk elérni, hogy a dajka valóban a közvetlen pedagógiai munka segítője legyen. Ez megsokszorozhatja a nevelő hatásokat. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a gyermekekre. 9

12 IV. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE Óvodánk a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van különböző csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel. Legfontosabb és legszorosabb kapcsolatban az óvodába járó gyermekek családjával van. A gyermek elsősorban a családban nevelődik. 1. Család - óvoda Alapelvek Bizalomra épülő, családias óvodai légkör Egyenrangú partnerkapcsolat Másság tisztelete, elfogadása Nyitott, segítőkész testület A program hiteles éltetése Egyenletes kapcsolattartás Pedagógus etika Óvónő a folyamatban Megteremti az adott kapcsolatteremtés lehetőségét A kapcsolatot a családdal a gyermek érdekeinek rendeli alá. Közös célkitűzések. Az egyes családok nevelési felfogását tudomásul veszi. Az óvónő tapintatosan segíti a családi nevelést. Mintaadással és felkészültséggel építi be az elemeket az együttműködés rendszerébe. Gondoskodik a folyamatos információcseréről és a rendszeres közös programokról. A szülők, a gyerekek személyiségjogait tiszteletben tartja. 10

13 A családlátogatás célja, hogy az óvodapedagógus megismerje a gyermeket közvetlen környezetében, felmérje helyét a családban, tájékozódjon a család nevelési elveiről, szokásairól. A gyermek érdekében szükség szerint a gyermekvédelmi felelőssel együtt végezzék ezt. A beilleszkedés segítésekor különbséget kell tennünk a családból, bölcsödéből vagy más közösségből érkező gyermekek között. Erre azért van szükség, mert minden esetben új környezettel, emberekkel, szokásokkal találkozik a gyermek. A befogadás a későbbi közösségi életet is meghatározhatja, a biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, családias légkör megtapasztalásával vagy ennek ellenkezőjével. A család legfontosabb információforrása az óvodáról gyermeke hangulata, benyomásai, tapasztalatai. A gyermek óvodai élményein keresztül a család is kialakít egy képet a csoportról, óvodapedagógusról, óvodáról. Óvodánkba minden gyermek a családból, mint első interakciós térből érkezik, nincs bölcsődéből beérkező gyermekünk. A beilleszkedés segítésének speciális feladatai az óvodai befogadást, a család és gyermekük óvodai befogadását foglalja magába. Alkalmat kell teremtenünk az óvodába való beilleszkedésre a kisgyermeknek és családjának egyaránt. A beszoktatás folyamatos, fokozatos, anyás- apás, a gyermek szükségleteit követő, lehetőséget teremt az aktív óvodai tevékenységekbe való bekapcsolódásra. Fontos megismernünk a családi nevelés jellegzetességeit, a család szociokultúrális hátterét Törekszünk a szülőkkel való partneri viszony kialakítására, a formálistól az informális kapcsolatokig. Fontos az óvodai nevelés fontosságának megismertetése a szülőkkel és a kölcsönös bizalom alakuljon ki az óvónő, a szülő és kisgyermek között. A közös programok, ünnepek lehetőséget teremtenek a család és óvoda közötti kapcsolat elmélyítésére, egymás szokásainak, értékrendjének még jobb megismerésére, nevelési elveik közelítésére. A közös programok nem csak az ünnepeket tartalmazzák, hanem a szülőkkel együtt megszervezett kirándulásokat, sportprogramokat, kultúrális eseményeket, és az ezekre való felkészülést. Az óvoda nyitottságából adódóan a szülő folyamatosan tájékozott lehet a gyermekével történt eseményekről, gyermeke fejlődéséről visszajelzést kap. Az óvodapedagógus is a gyermekkel a családban történt fontosabb eseményekről információhoz jut, ha a napi kapcsolattartás működik. Erre nagy szükség van. 11

14 A családdal való együttműködés bizalmát erősíti, hogy nem nyílt napokat tartunk, hanem az igény szerinti látogatások lehetőségének biztosításával nyújtunk betekintést az óvodai életbe. Felhívjuk a szülők figyelmét a gyermekükkel minél több együtt töltött idő szükségességére, az együttes játék, a napi mesélés fontosságára. Fogadóórák tartását célszerűnek tartjuk az óvodapedagógusok "fedett" munkaidejére tenni, hogy semmi ne zavarhassa a folyamatos nevelőmunkát. Szülői értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket általánosan érintő legfontosabb témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg, a szülők véleményének meghallgatásával, javaslataik figyelembevételével. Az óvodában folyó tevékenységekről, a családokkal együtt töltött élményekről fényképalbum, videofilmösszeállítás is készül. 2. Kapcsolattartás egyéb nevelési, oktatási, szakszolgálati, kulturális intézményekkel Az iskolával való kapcsolattartást a nevelés folyamatossága megkívánja. Ennek kezdeményezése az óvodavezető feladata, de ennek fenntartásában a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A leggyakoribb kapcsolattartási formák: - kölcsönös látogatások (gyermekcsoporttal is) - értekezletek, továbbképzések - rendezvények (gyermeknap, kihívás napja, bábszínház) A nagycsoportos óvónők veszik fel a kapcsolatot az év elején az alsós nevelőkkel, különösen az elsős nevelővel, mivel óvodánkból a tanköteles gyermekek a település körzeti iskolájában kezdik meg a tanulmányaikat. Meghívjuk a tanítót, hogy teljesebb képet kapjon óvodánkról, gyakorlati munkánkon keresztül ismerje meg módszereinket, gyermekeinket. A nagycsoportos óvónők ellátogatnak a gyermekekkel az iskolába, tanítási órán vehetnek részt. A közös beszélgetés lehetőséget ad arra, hogy nevelési törekvéseinket összehangoljuk. Segítjük a gyermekeket a pozitív élményekhez jutni, biztosítjuk a zavartalan átmenetet a két intézmény között. Pedagógus - pedagógus között fontos a kölcsönös nyitottság, őszinte bizalom, érdeklődés. Szülői értekezleten a tanító tájékoztatja a 12

15 nagycsoportos szülőket leendő elvárásairól. Közös rendezvényeken közelebb kerülnek a gyermekek egymáshoz, testvéri közelítések szorosabbá válnak. A közművelődési intézmények (színház, mozi, közösségi ház, múzeumok,) rendezvényeit a gyermekek - alkalmazkodva életkori sajátosságaikhoz - érdeklődésüket figyelembe véve látogathatják csoportosan a pedagógus vezetésével, vagy egyénileg a szüleikkel. Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket is nevel az óvoda, kapcsolatfelvétel fontos a kisebbségi szervezetekkel, egyesületekkel. 13

16 V. SZOCIÁLIS FELADATOK, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Az óvoda biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, a nevelést-oktatást, az étkeztetést. Szociális rászorultság esetén az óvónőknek és a gyermekvédelmi felelősnek lehetősége van kezdeményezni az óvoda vezetőjénél a gyermek részére adható kedvezmények mértékének emelését. A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén az óvodavezető vagy a gyermekvédelmi felelős lépéseket tesz a polgármesteri hivatalnál a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására. Az óvoda közreműködik a gyerekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a gyámhivatallal, s szükség esetén a gyermek érdekében a jegyzőhöz fordul. Az óvoda pedagógusai részt vesznek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokban, a gyerekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. A gyermek veszélyeztetettsége (testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadályozó állapot) esetén az óvoda gyermekvédelmi felelőséhez vagy közvetlenül a gyermekjóléti szolgálathoz fordulhatnak. Az óvodapedagógusok rendszeresen tájékoztatják a szülőket az őket és a gyerekeket érintő kérdésekről, jelzik, ha a gyermek viselkedésében problémát észlelnek (szülői értekezlet, fogadó óra, telefon, családlátogatás). Igazolatlan mulasztás esetén az óvodavezető értesíti a szülőt. Ismételt igazolatlan mulasztás esetén az óvodapedagógusok a családsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel családlátogatást végeznek az okok feltárása érdekében. Az óvodai gyermekvédelem irányítója, működtetője és ellenőre az óvoda vezetője, aki munkakörét átruházta a gyermekvédelmi felelősre Mind az óvodavezetésnek, mind a nevelőtestületnek és a szülői munkaközösségnek szakmai tanácsadója, valamint az óvoda vezetőjének megbízása szerint a gyermekvédelmi munka felelőse, szervezője és ügyintézője, mely ügyintézés intézményen belül csak szolgálati úton történhet, a kimenő iratokat az óvoda vezetője láttamozza. 14

17 A gyermekvédelmi felelős feladatai Koordinációs tevékenységével segíti az óvoda pedagógusainak gyermekvédelmi munkáját. Tanácsadó tevékenységével elősegíti a szülők és a gyerekek szociális és gyermekvédelmi területen történő tájékozódását. Szülő, pedagógus vagy gyermek jelzésére lépéseket tesz a családi környezet megismerésére, a veszélyeztető okok feltárására. Veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más intézményekkel, hatóságokkal való kapcsolatfelvételt. Abban a szociális rétegben is hozzájárul a nevelődési esélyek javításához, amelyben a gyermek fejlődését a családi, a személyi és egyéb körülmények gátolják Ismerteti a szülőkkel azokat a támogatási lehetőségeket (önkormányzati, ill. civil kezdeményezéseket) amelyek segítik a rászoruló családokat a gyermekek eltartásában és nevelésében megkeresi a családdal való kapcsolattartás sikeres formáit, azokat célszerűen alkalmazza segíti a hatósági és a területi gyermekvédelmi szerveket feladatuk teljesítésében (vélemény, jelentésadás, tájékoztatás) figyelemmel kíséri a nevelőszülőnél élő, volt állami gondozott gyermekek fejlődését, és az óvodából iskolába kerülők további életútját. Kapcsolatot tart az iskola gyermekvédelmi felelősével Gyermekvédelmi intézkedések a veszélyeztetett gyermekek helyzetének felmérése után intézkedési terv készül (munkaterv, mely része az óvodavezető munkatervének) ezen gyermekekkel való foglalkozás a többi gyermek veszélyeztetettségének megelőzésére figyelemirányítás nyilvántartási lap kitöltése, folyamatos ellenőrzés minden alkalmazottat megismertetni az év elején a munkatervével (határidőkkel, felelősökkel, szervezeti formákkal havi lebontásban megjelölt feladatokkal együttműködik az orvossal, védőnővel, gyermekjóléti szolgálat embereivel (szükség és terv szerint) 15

18 A támogatás lehetősége életvitelben való segítés anyagi segítség (rendkívüli és rendszeres segély) tanácsadás család segítése hivatalos ügyekben védő - óvó intézkedések helyileg alkalmazható formáiban nyújtott segítség 16

19 VI. NEMZETI- ETNIKAI -KISEBBSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSA Fő célunk segítjük szociális beilleszkedésüket biztonságérzetet nyújtunk számukra, mely megalapozza a szellemi kötődésüket az óvodához, ösztönzi társas kapcsolataik pozitív alakulását ne szégyelljék etnikai hovatartozásukat, fogadják el a kultúrán belüli különbözőségeket a gyermekeket mindkét kultúrához való alkalmazkodásra képessé tenni szülőkkel, hozzátartozókkal kialakított kapcsolat megtartása, illetve továbbfejlesztése, mélyítése fejlesztő foglalkozások szervezésével hátrányok leküzdése szeretnénk a gyermekeket úgy átadni az iskolának, hogy a saját és a többségi kultúrában életkoruknak megfelelő szinten biztosan mozogjanak, és kudarc nélkül tudjanak beilleszkedni. Feladatunk A gyermekek megismerése, hiányosságaik feltérképezése. Tartalmasabb élet lehetőségeinek megnyitása. Igényesség felébresztése. Differenciált követelményrendszer: egyénre szabott, differenciált segítségadás. Figyelemfelhívással, példaadással erősítjük a szülők felelősségét a gyermekek otthoni gondozása, nevelése iránt, ezáltal fejlesztjük a családi háttérrendszert is. A gyermekcsoportokban igyekszünk elfogadtatni ezeket a gyermekeket, s mindent megteszünk, hogy peremhelyzetbe ne kerüljenek. Az egészséges, harmonikus személyiség fejlesztés a testi, az értelmi és szociális érettség kialakítása a sikeres iskolai beilleszkedéséhez. A rendszeres óvodába járás szorgalmazása. Anyanyelvi nevelés keretében, a beszédértés, beszédfegyelem fejlesztése, igényébresztés a társalgásra. Ismeretek bővítése játékos formában, gondolkodási műveletek erősítése. 17

20 Azon munkálkodni, hogy ezeket a gyermekeket is képességeikhez mérten, minél magasabb fejlettségi szintre eljuttassuk, óvodába, iskolába való beilleszkedésüket, lehetőségeikhez képest, maximálisan elősegítsük. Rendszeres kapcsolattartás, szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel. /formái: családlátogatás, szülőértekezlet, rendezvények, nyílt napok, bemutatók./ Kisebbségi Önkormányzattal, családsegítőkkel, védőnővel való folyamatos együttműködés. A múzeumlátogatások, kirándulások, bábelőadások, állatkerti séták pótolják azokat az élményeket, amelyekből a gyermekek az otthoni környezetükben kimaradnak. Iskolaorientáció erősítése A legfontosabb fejlesztési területek Mozgásfejlesztés: nagy és finommozgás (kézmozgások, egyensúlyérzék fejlesztés). Testséma fejlesztés: (Testkép, én-kép.) Téri tájékozódás, térbeli mozgás fejlesztése: térirányok, térbeli viszonyok, jobb baloldal. Értelmi fejlesztés: (csoportosítás, időbeli relációk, figyelem, motoros feladat verbális visszaadása). Finommotoros koordináció fejlesztése: (rajzkészség fejlesztése). Nyelvi kifejező készség fejlesztése: (szókincs, beszédritmus, képolvasás, szöveg visszaadás). Érzelmi szociális fejlesztés: (kapcsolatteremtés, beilleszkedés, feladat megértés, feladattartás, érzelmi élet). Szociális érettség: (önállóság, feladat végzés, munkatempó). Tehetséggondozás: (valamelyik területen kimagasló teljesítmény esetén fejlődés feltételeinek biztosítása). A fejlesztést végzik Intézményen belül: óvodapedagógusok Intézményen kívül: Nevelési Tanácsadó, Szentlőrinc Baranyai Pedagógiai Szakszolgáltatók és Szakmai Szolgáltatások Központja 18

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az esélyegyenlőséget

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda Beszámoló a Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi tervének megvalósulásáról 2008 2013. Készítette: Barcza Béláné Óvodavezető A Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi terve a különleges bánásmódot igénylő,

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben