ÁTKAROLÓ. Óvodai beilleszkedést segítő program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTKAROLÓ. Óvodai beilleszkedést segítő program"

Átírás

1 Óvodai beilleszkedést segítő program A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való partneri együttműködés formái, módszerei az óvodába lépés előtt SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 2010.

2 SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZONEK BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE ÁTKAROLÓ ÓVODAI BEILLESZKEDÉST SEGÍTŐ PROGRAM Az innovációt kidolgozó óvodapedagógus: Györkő Edit

3 Mit tehetnék érted, Hogy elűzzem a bánatot, Hogy lelked mélyén megtörjem, A gonosz varázslatot! Mit tehetnék érted, Hogy a szívedben Öröm legyen Mit tehetnék, áruld el nekem! Bródy János 1

4 I. ÁTKAROLÓ ÓVODAI BEILLESZKEDÉST SEGÍTŐ PROGRAM ÁTFOGÓ TÁBLÁZATA A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való partneri együttműködés formái, módszerei az óvodába lépés előtt Résztvevők: Az innováció kidolgozásán ak időszaka Az innováció célja: Feltételek Előkészítés: Szervezési feladatok: Nevelési területekhez való kapcsolódás: Összegzés Szülők, gyermekek, óvodapedagógusok, partnereink 2o1o. március 1-től március -31-ig terjedő időszaka A településünkön és óvodánk vonzáskörzetéhez tartozó és ott élő családok gyermekeinek sikeres, teljes körű és tartós beóvodáztatásának segítése tervszerű előkészítése, bevezetésre, alkalmazásra való módszerek, feladatok egymásra épülésének, egymásutániságának, összefüggéseinek feltárása, különös tekintettel a szülőkkel való együttműködésre, a partneri viszony kiépítésének, hatékony működtetésének fontosságára Törvényi szabályozások, helyi rendeletek, HOP tartalmának, helyi igényeknek, szükségleteknek való megfelelés, erősségekre való építés, lehetőségek feltárása és kihasználása, gyengeségek, veszélyek minimalizálása, széles körű, tartós és eredményes együttműködés Korábbi tapasztalataink előhívása, igények, elvárások felmérése az óvoda használóinak széles körében. A témával kapcsolatos irodalmi anyag, törvényi szabályozások áttekintése. Mivel a jelenlegi csoportom óvodánk kiscsoportja, időszerű és aktuális számomra a kérdéskör áttekintése, rendszerezése, az igényekhez való igazítás teljesülésének vizsgálata. Konkrét gyakorlati megvalósítás, mint előzmény, a jó gyakorlatok kipróbálása, intézményünkben való beválásának, eredményességének elérése Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazásával, mint projektpedagógia, differenciálás, egyéni bánásmód, kooperatív tanulási technikák, történik a komplex ismeretnyújtás, a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, a készség ill. képességfejlesztés, mely óvodába lépéskor komplex állapotfelméréssel kezdődik Szülőket megnyerve, bevonva, családi életüket színesítve, tartalmakat bővítve, problémáikat megismerve és segítve azok enyhítését, megoldását, szeretnénk elősegíteni bizalomépítő kapcsolatfelvétellel, hogy megtalálják gyermekeik helyüket a közoktatási rendszer első láncszemében -az óvodában. Sikeresnek tekintjük a beóvodázást, ha érvényesül a teljeskörűség, azaz ha valamennyi hhh gyermek beiratkozik és rendszeres látogatója lesz óvodánknak, így részt vesz az intézményünk által nyújtott fejlesztésben, felzárkóztatásban, megvalósul az esélyegyenlőség a későbbi iskolai évek kezdéséhez, a társadalomba való majdani beilleszkedés feltétele is ez lehet 2

5 II. ÓVODÁNK TÖRTÉNETE Az első óvodai emlékek az 1910-es, 1920-as évekből valók. A faluban nyári óvoda működött, ahová a cselédek gyermekei jártak főként az aratási-betakarítási időszakban. Létrejöttét elsősorban Jeszenszky Ferencné, (szül. Kántorjánosi Mándy Thyra) szorgalmazta, hiszen így a cselédség női tagjai is aktívan részt tudtak venni a mezőgazdasági munkákban. A gyermekek felügyeletét (7-10 fő) egy idős hölgy látta el a kastély erre kialakított földszinti helyiségében. A földesúri család gyermekei teljesen el voltak különítve a cselédek és parasztok gyermekeitől. Ők külön nevelést kaptak. A földesúri család jó viszonyban volt a cselédséggel. A nyári óvodát különböző adományokkal támogatták, játékokkal, ruhaneműkkel. A gyermekek ugyanabban a helységben étkeztek a kastélyon belül, ahol a játéktevékenységeket folytatták között az egyre növekvő gyermeklétszám nagyobb helységet és hozzáértő pedagógusok jelenlétét kívánta meg, mely egy óvoda megnyitását segítette elő a faluban. A kastély területén nem találtak erre alkalmas épületet, ezért Jeszenszky Ferenc között egy önálló épület megépítését szorgalmazta, mely kizárólag óvodai célokat szolgált. Ezt anyagilag is támogatta. Az óvoda felépítése után elfoglalták helyüket az első csemeték, akikkel két óvónő foglalkozott. Az intézményben csak ebédet főztek. Az ellátásért kezdetben fizetni nem kellett. A földesúri család gondoskodott a következő játékszerekről: - rongylabdák, rongybabák - fa-építőelemek - hinták - homokozó és a hozzátartozó játékszerek Sok időt töltöttek a gyermekek a szabadban, általában a templom előtti téren. Énekeltek, játszottak és mesét hallgattak. A nagyobbak kézimunkáztak is, a fiúk fűrészporral kitömött labdákkal fociztak. Szalmazsákokon aludtak délutánonként, de nem az óvoda épületében, hanem a vele szomszédos tűzoltósági épületben. A gyermeklétszám naponta változott. Volt olyan gyermek, aki mindössze csak egyszer használta ki az óvoda nyújtotta lehetőségeket.ez az épület a mai Kossuth Lajos utcában található, Egészségházként funkcionál. Az óvoda jelenlegi épülete (Ságvári Endre utca) 1900 előtt épült. Eredetileg paraszti lakóház volt, később kocsma, majd bolt. Óvodai célra 1958-ban vették igénybe. Az épület 3

6 egy része vályog, a többi kő, tégla. Az óvodát 1971-ben bővítették még egy csoport számára létesített helyiséggel. Az épület fűtése 1987-ig olajkályhákkal történt, majd ez évben átalakították központi fűtésűvé. Óvodánk kizárólag testnevelési célokat szolgáló épületrésszel nem rendelkezik. Az óvoda neve többször is változott: : Bükkösdi Napközi : Napköziotthonos Óvoda : Állami Óvoda : Területi Napköziotthonos Óvoda : Állandó Óvoda : Napköziotthonos Óvoda július 1: Körzeti Óvoda július 1-től SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Az óvoda elnevezése: SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Az óvoda pontos címe, telefonszáma: 7682 Bükkösd, Ságvári Endre u. 3 Tel.:06 73/ Az óvoda fenntartója: Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás A felügyeleti szerve: Intézményfenntartó Társulási-tanács A fenntartó címe: 7940-Szentlőrinc, Templom tér 8. Az óvodai csoportok száma: 3 A férőhelyek száma: 75 fő Tagintémény vezető-helyettes: Gondos Gabriellla 4

7 III. HELYZETELEMZÉS Lakóhelyünkön a mi óvodánk az egyetlen, melybe a négy község ( Cserdi, Helesfa, Dinnyeberki) gyermekei járnak így a szülők szabad óvodaválasztása nem realizálódhat. Szeretnénk olyan feltételeket, fejlesztési lehetőségeket kínálni, melyek által a szülők és gyermekeik elégedettek lehetnek, és nem kényszerből, hanem pozitív meggyőződésből hozzák óvodánkba a gyermekeket. Élményekben gazdag, érzelmi biztonságot adó környezetet igyekszünk kialakítani, ahol a gyermekek egyéni ütemű személyiségének fejlődése biztosított, korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazásával és programok beépítésével.a negatív előjelű társadalmi változások, a nagyfokú munkanélküliség, az elszegényedés hatásai érezhetőek a településünkön élők körében is,mindezen befolyásoló tényezők hatással vannak a családok, benne a gyermekek életére is. Jelenleg az 50% -ot meghaladja a HHH gyermekek száma óvodánkban. Sok gyermek nem rendelkezik megfelelő szintű szociokultúrális háttérrel nem megfelelő higiénés környezetben él, nem ritka az italozó életmód jelenléte a családokban. Ingerszegény, szociális és művelődési, nyelvi hátrányok, azaz szociális depriváció jellemzi gyermekeink többségét.a gyermeknevelési szokásokban gyakran megfigyelhető a következetlenség,a tartós érzelmi melegség, a szigorú időbeosztás teljes hiánya,szokás és értékrendbeli különbségek Az alacsony iskolázottság gyakori hátráltató tényező. Pénzforrást a családok számára a gyermekneveléssel összefüggő jövedelmek, kiegészítő, nem rendszeres, alkalmi munkák, támogatások, segélyek jelentenek. Az elmúlt években óvodánkba egyre több cigány gyermek nyert felvételt. Az óvodáskorú cigány gyermekek közül, csaknem, mindenki jár óvodába. Létszámuk az óvodáskorú gyermekek 60 %- át teszi ki. A szociokulturális hátrányok mellett részképesség zavarokkal is küzdenek, melyek a későbbiekben, tanulási nehézségekhez (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb.), vezethetnek. Ezek a problémák a következőkben nyilvánulnak meg: nyelvi kifejezőkészség gyengesége, figyelemkoncentációs zavarok, finommotorika fejletlensége, magatartási zavarok (nehezen sajátítják el az intézményen belüli szokás, és szabályrendszereket, mivel más érték-és normarendszer a meghatározó a családban). Perceptuális és motoros megismerő képességük fejletlen, nem képesek tájékozódni saját testükön, így térben, síkban sem. Általános tájékozatlanság jellemzi őket a körülöttük lévő természeti és társadalmi környezetükről. A gyermekek közül kevesen élnek elfogadható körülmények között. 5

8 A családok nagy százaléka nem dolgozik. Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek többsége rossz állagú lakásokban él. A szülők többsége alacsony iskolázottságú, munkanélküli, sokan közülük nagycsaládosak és a gyermekvédelmi kedvezmény illetve a rendszeres szociális segély az egyetlen jövedelemforrásuk. Településink önkormányzata tisztában van e családok hátrányos életkörülményeivel, ezért eseti segélyekkel, természetbeni támogatásokkal (ruhaneműk, élelmiszerek stb.) segítik őket. Folyamatosan nő a csonka családban élő gyermekek száma is. Gyermekeiket egy részük tisztán, ápoltan járatja az óvodába, de a gyermekek többsége elhanyagoltan, piszkosan, ápolatlanul, hiányos ruházatban, gyakran éhesen, fázva érkeznek hozzánk. A gyermekek egy részénél gyakorta előbukkan a fejtetvesség, hosszú ideig elhúzódó illetve állandósult bőrproblémák lépnek fel. A hányással-hasmenéssel járó fertőző betegségek vissza - visszatérőek. Az óvodába lépéskor elvégzett szintfelmérések eredményei alapján, a családlátogatások során, tapasztalt körülmények és a cigánygyermekek óvodai életbe való beilleszkedése, iskolába lépésükkor értelmi, érzelmi, szociális fejlettségük még mindig sok esetben elmarad a többi beiskolázandó kisgyermek fejlettségi szintjétől. A szülőkkel való korai együttműködés, kapcsolattartás igen fontos: meg kell győznünk a szülőket arról, hogy gyermekeik fizikai és mentális egészségét nem fenyegeti veszély, a gyermekek az óvodában biztonságban vannak, illetve arról is, hogy nem a család, a család szokásai ellen, hanem velük együtt szeretnénk nevelni őket. Községünkben 2002 óta működik Kisebbségi Önkormányzat. Intézményünk alaptevékenysége az óvodai nevelés, és a következő életszakaszra való felkészítés. Kiegészítő tevékenysége: etnikai nevelés magyar nyelven, sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető gyermekek nevelése és a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. Az etnikai nevelést jún.14.-ei határozat alapján került bevezetésre. Az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését 2007 szeptemberétől valósítjuk meg. 6

9 A es nevelési évben bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag, mely által a gyermekek komplex képességei fejleszthetők. A program figyelembe veszi a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait, a másságot, a hangsúlyt a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésre helyezi, figyelembe veszi a szülők észrevételeit Biztosítjuk, a településpolitikai célkitűzések egészségügyi, szociális és kulturális téren való érvényesítését annak érdekében, hogy egészséges körülmények között a szociális hátrányok csökkentése mellett kulturális értékeket közvetítsünk. Az óvoda nevelő-oktató munkája már 45 éves múltra tekint vissza. Az eltelt hosszú évek alatt településünk önkormányzata igen nagy hangsúlyt fektetett a felnövekvő nemzedék magas színvonalú oktatására, nevelésére, kulturáltságára, edzettségére, valamint a családok gondozó munkájának segítésére a gyermekek után 3 éves kortól történő napközbeni ellátásával. Biztosította az óvodáskorú gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételeket szeptember1-étől az önkormányzat minden harmadik életévét betöltő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek óvodai ellátását köteles biztosítani, amennyiben szülői igény van rá. (2007. évi törvénymódosítás) Óvodánk az önkormányzatok által fenntartott, gazdaságilag részben önálló intézmény, ahol 3 csoportban esztétikus, igényesen kialakított környezetben folyik a gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése. Intézményünk elsősorban azonos életkor szerint szervezi csoportjait A személyiség minden oldalú képzése - csak optimális feltételek mellett történhet, melynek személyi és tárgyi feltételei vannak. Az óvoda épülete Csoportszobák száma: 3, itt folyik a nevelő-oktató munka, a pihenés és étkeztetés Nevelői szoba: 1 db. Elkülönítő is egyben. Az óvoda nyitvatartási ideje alatt megbetegedett gyermekek elkülönítésére is szolgál a helyiség. Előszoba, öltöző: 3 db. A gyermekek átöltözésére, ruházatának tárolására szolgáló fűthető, világítható és jól szellőztethető helyiség. A berendezésnél a gyermekek létszámát vettük alapul. Mosdó, WC: 3db. 7

10 A létszámot figyelembe véve építették át és szerelvényezték fel. A felnőtt mosdóban van egy zuhanyfülke. Törölköző, fogmosó, fésű, tükör elkülönítve van a helyiségben elhelyezve. Irodahelyiségek: 1db. Óvodatitkár - élelmezésvezető használja. A személyes jellegű megbeszélésekre, ebédbefizetésre itt kerül sor. Adminisztrációs munkák helyszíne. Konyha és a hozzá tartozó helyiség Az óvoda udvara Külső területünk legfontosabb része a játékudvar. Saját udvarunk minden csoport egyidejű mozgásigényének kielégítésére alkalmas. Jellemzői: nagy területű füves rész áll rendelkezésünkre hiányzik a változatos terep és borítás (betonos rész hiánya) élő sövényt telepítettünk a kerítés mentén (zaj és porszűrő) az árnyékos részeket a még fiatal fáink miatt partisátrakkal bővítettük a játszóudvaron keresztül közelíthető meg a gazdasági udvar -bár régóta próbáljuk elkeríttetni- (itt van megoldva a szemét, tüzelő, szerszámok tárolása, emésztők, padlásfeljáró, kazánház, zöldségtároló) esztétikus természetes anyagokból készített mászóka együttesek, hinták, csúszdák, egyensúlyozók, valamint egyéb más játékokhoz, sportjátékokhoz szükséges eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére, melyek pótlását, bővítését pályázati úton oldjuk meg A játéktevékenységhez és a tanuláshoz szükséges alapvető eszközökkel a rendeletben előírt eszköznormának megfelelően rendelkezünk, melyek részben költségvetésből, részben azon kívüli összegből (pályázat, szülői támogatás, jótékonysági bevételek) kerülnek 8

11 beszerzésre. Az óvodai meséskönyvek, ismeretterjesztő kiadványok, pedagógiai szakirodalmak mennyisége és minősége az elhasználódásnak illetve a változó pedagógiai szemléletnek megfelelően állandóan bővül, folyamatosan gazdagodik. Ezek beszerzése költségvetésből és egyéb, főként pályázati forrásból történik. Különleges fejlesztési és egyénileg készített kiegészítő játékeszközökkel segítjük a gyermekek egészséges kreatív fejlődését (bábok, puzzle, különböző logikai és memória játékok). A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 1/1998. (VII. 24. OM rendelet 54. (1) 7. számú melléklete határozza meg azokat a kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket, amelyekkel az óvodánknak is rendelkeznie kell Személyi feltételek óvodapedagógus, (6fő) (óvodavezető 1fő, munkaközösség-vezető 1fő, gyermekvédelmi felelős 1fő) szakmailag képzett dajka (3 fő) (takarítási feladatot is ellát) egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma: 3 fő (szakácsnő 2 fő, óvodatitkár- élelmezésvezető 1 fő) Az óvónőt kulcsfontosságú szereplőnek tekintjük, ezért őt korszerű, általános és szakmai műveltség kell, hogy jellemezze. Ezen kívül rendelkezzék megfelelő pedagógiai képességekkel, úgy, mint empátia, tolerancia, játékosság, humor. Legyen önálló, rugalmas, dönteni tudó, helyzetfelismerő, kreatív attitűd jellemezze. Magatartása modellként szolgáljon a szülők és a gyermekek számára egyaránt. Az óvónők elképzelései között szerepeljen az önképzés, a továbbképzéseken való rendszeres részvétel igénye. Célunk, hogy minden óvónő saját egyéniségének megtartása mellett a közösen kialakított és elfogadott célok, feladatok érdekében tevékenykedjen. Nevelőtestületünk légköre saját megítélésünk szerint, valamint a szülők és a fenntartó véleménye szerint is jó, erős, összetartó csapatszellem, egymás megértése, támogatása jellemzi. Szeretnénk elérni, hogy a dajka valóban a közvetlen pedagógiai munka segítője legyen. Ez megsokszorozhatja a nevelő hatásokat. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a gyermekekre. 9

12 IV. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE Óvodánk a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van különböző csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel. Legfontosabb és legszorosabb kapcsolatban az óvodába járó gyermekek családjával van. A gyermek elsősorban a családban nevelődik. 1. Család - óvoda Alapelvek Bizalomra épülő, családias óvodai légkör Egyenrangú partnerkapcsolat Másság tisztelete, elfogadása Nyitott, segítőkész testület A program hiteles éltetése Egyenletes kapcsolattartás Pedagógus etika Óvónő a folyamatban Megteremti az adott kapcsolatteremtés lehetőségét A kapcsolatot a családdal a gyermek érdekeinek rendeli alá. Közös célkitűzések. Az egyes családok nevelési felfogását tudomásul veszi. Az óvónő tapintatosan segíti a családi nevelést. Mintaadással és felkészültséggel építi be az elemeket az együttműködés rendszerébe. Gondoskodik a folyamatos információcseréről és a rendszeres közös programokról. A szülők, a gyerekek személyiségjogait tiszteletben tartja. 10

13 A családlátogatás célja, hogy az óvodapedagógus megismerje a gyermeket közvetlen környezetében, felmérje helyét a családban, tájékozódjon a család nevelési elveiről, szokásairól. A gyermek érdekében szükség szerint a gyermekvédelmi felelőssel együtt végezzék ezt. A beilleszkedés segítésekor különbséget kell tennünk a családból, bölcsödéből vagy más közösségből érkező gyermekek között. Erre azért van szükség, mert minden esetben új környezettel, emberekkel, szokásokkal találkozik a gyermek. A befogadás a későbbi közösségi életet is meghatározhatja, a biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, családias légkör megtapasztalásával vagy ennek ellenkezőjével. A család legfontosabb információforrása az óvodáról gyermeke hangulata, benyomásai, tapasztalatai. A gyermek óvodai élményein keresztül a család is kialakít egy képet a csoportról, óvodapedagógusról, óvodáról. Óvodánkba minden gyermek a családból, mint első interakciós térből érkezik, nincs bölcsődéből beérkező gyermekünk. A beilleszkedés segítésének speciális feladatai az óvodai befogadást, a család és gyermekük óvodai befogadását foglalja magába. Alkalmat kell teremtenünk az óvodába való beilleszkedésre a kisgyermeknek és családjának egyaránt. A beszoktatás folyamatos, fokozatos, anyás- apás, a gyermek szükségleteit követő, lehetőséget teremt az aktív óvodai tevékenységekbe való bekapcsolódásra. Fontos megismernünk a családi nevelés jellegzetességeit, a család szociokultúrális hátterét Törekszünk a szülőkkel való partneri viszony kialakítására, a formálistól az informális kapcsolatokig. Fontos az óvodai nevelés fontosságának megismertetése a szülőkkel és a kölcsönös bizalom alakuljon ki az óvónő, a szülő és kisgyermek között. A közös programok, ünnepek lehetőséget teremtenek a család és óvoda közötti kapcsolat elmélyítésére, egymás szokásainak, értékrendjének még jobb megismerésére, nevelési elveik közelítésére. A közös programok nem csak az ünnepeket tartalmazzák, hanem a szülőkkel együtt megszervezett kirándulásokat, sportprogramokat, kultúrális eseményeket, és az ezekre való felkészülést. Az óvoda nyitottságából adódóan a szülő folyamatosan tájékozott lehet a gyermekével történt eseményekről, gyermeke fejlődéséről visszajelzést kap. Az óvodapedagógus is a gyermekkel a családban történt fontosabb eseményekről információhoz jut, ha a napi kapcsolattartás működik. Erre nagy szükség van. 11

14 A családdal való együttműködés bizalmát erősíti, hogy nem nyílt napokat tartunk, hanem az igény szerinti látogatások lehetőségének biztosításával nyújtunk betekintést az óvodai életbe. Felhívjuk a szülők figyelmét a gyermekükkel minél több együtt töltött idő szükségességére, az együttes játék, a napi mesélés fontosságára. Fogadóórák tartását célszerűnek tartjuk az óvodapedagógusok "fedett" munkaidejére tenni, hogy semmi ne zavarhassa a folyamatos nevelőmunkát. Szülői értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket általánosan érintő legfontosabb témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg, a szülők véleményének meghallgatásával, javaslataik figyelembevételével. Az óvodában folyó tevékenységekről, a családokkal együtt töltött élményekről fényképalbum, videofilmösszeállítás is készül. 2. Kapcsolattartás egyéb nevelési, oktatási, szakszolgálati, kulturális intézményekkel Az iskolával való kapcsolattartást a nevelés folyamatossága megkívánja. Ennek kezdeményezése az óvodavezető feladata, de ennek fenntartásában a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A leggyakoribb kapcsolattartási formák: - kölcsönös látogatások (gyermekcsoporttal is) - értekezletek, továbbképzések - rendezvények (gyermeknap, kihívás napja, bábszínház) A nagycsoportos óvónők veszik fel a kapcsolatot az év elején az alsós nevelőkkel, különösen az elsős nevelővel, mivel óvodánkból a tanköteles gyermekek a település körzeti iskolájában kezdik meg a tanulmányaikat. Meghívjuk a tanítót, hogy teljesebb képet kapjon óvodánkról, gyakorlati munkánkon keresztül ismerje meg módszereinket, gyermekeinket. A nagycsoportos óvónők ellátogatnak a gyermekekkel az iskolába, tanítási órán vehetnek részt. A közös beszélgetés lehetőséget ad arra, hogy nevelési törekvéseinket összehangoljuk. Segítjük a gyermekeket a pozitív élményekhez jutni, biztosítjuk a zavartalan átmenetet a két intézmény között. Pedagógus - pedagógus között fontos a kölcsönös nyitottság, őszinte bizalom, érdeklődés. Szülői értekezleten a tanító tájékoztatja a 12

15 nagycsoportos szülőket leendő elvárásairól. Közös rendezvényeken közelebb kerülnek a gyermekek egymáshoz, testvéri közelítések szorosabbá válnak. A közművelődési intézmények (színház, mozi, közösségi ház, múzeumok,) rendezvényeit a gyermekek - alkalmazkodva életkori sajátosságaikhoz - érdeklődésüket figyelembe véve látogathatják csoportosan a pedagógus vezetésével, vagy egyénileg a szüleikkel. Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket is nevel az óvoda, kapcsolatfelvétel fontos a kisebbségi szervezetekkel, egyesületekkel. 13

16 V. SZOCIÁLIS FELADATOK, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Az óvoda biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, a nevelést-oktatást, az étkeztetést. Szociális rászorultság esetén az óvónőknek és a gyermekvédelmi felelősnek lehetősége van kezdeményezni az óvoda vezetőjénél a gyermek részére adható kedvezmények mértékének emelését. A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén az óvodavezető vagy a gyermekvédelmi felelős lépéseket tesz a polgármesteri hivatalnál a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására. Az óvoda közreműködik a gyerekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a gyámhivatallal, s szükség esetén a gyermek érdekében a jegyzőhöz fordul. Az óvoda pedagógusai részt vesznek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokban, a gyerekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. A gyermek veszélyeztetettsége (testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadályozó állapot) esetén az óvoda gyermekvédelmi felelőséhez vagy közvetlenül a gyermekjóléti szolgálathoz fordulhatnak. Az óvodapedagógusok rendszeresen tájékoztatják a szülőket az őket és a gyerekeket érintő kérdésekről, jelzik, ha a gyermek viselkedésében problémát észlelnek (szülői értekezlet, fogadó óra, telefon, családlátogatás). Igazolatlan mulasztás esetén az óvodavezető értesíti a szülőt. Ismételt igazolatlan mulasztás esetén az óvodapedagógusok a családsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel családlátogatást végeznek az okok feltárása érdekében. Az óvodai gyermekvédelem irányítója, működtetője és ellenőre az óvoda vezetője, aki munkakörét átruházta a gyermekvédelmi felelősre Mind az óvodavezetésnek, mind a nevelőtestületnek és a szülői munkaközösségnek szakmai tanácsadója, valamint az óvoda vezetőjének megbízása szerint a gyermekvédelmi munka felelőse, szervezője és ügyintézője, mely ügyintézés intézményen belül csak szolgálati úton történhet, a kimenő iratokat az óvoda vezetője láttamozza. 14

17 A gyermekvédelmi felelős feladatai Koordinációs tevékenységével segíti az óvoda pedagógusainak gyermekvédelmi munkáját. Tanácsadó tevékenységével elősegíti a szülők és a gyerekek szociális és gyermekvédelmi területen történő tájékozódását. Szülő, pedagógus vagy gyermek jelzésére lépéseket tesz a családi környezet megismerésére, a veszélyeztető okok feltárására. Veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más intézményekkel, hatóságokkal való kapcsolatfelvételt. Abban a szociális rétegben is hozzájárul a nevelődési esélyek javításához, amelyben a gyermek fejlődését a családi, a személyi és egyéb körülmények gátolják Ismerteti a szülőkkel azokat a támogatási lehetőségeket (önkormányzati, ill. civil kezdeményezéseket) amelyek segítik a rászoruló családokat a gyermekek eltartásában és nevelésében megkeresi a családdal való kapcsolattartás sikeres formáit, azokat célszerűen alkalmazza segíti a hatósági és a területi gyermekvédelmi szerveket feladatuk teljesítésében (vélemény, jelentésadás, tájékoztatás) figyelemmel kíséri a nevelőszülőnél élő, volt állami gondozott gyermekek fejlődését, és az óvodából iskolába kerülők további életútját. Kapcsolatot tart az iskola gyermekvédelmi felelősével Gyermekvédelmi intézkedések a veszélyeztetett gyermekek helyzetének felmérése után intézkedési terv készül (munkaterv, mely része az óvodavezető munkatervének) ezen gyermekekkel való foglalkozás a többi gyermek veszélyeztetettségének megelőzésére figyelemirányítás nyilvántartási lap kitöltése, folyamatos ellenőrzés minden alkalmazottat megismertetni az év elején a munkatervével (határidőkkel, felelősökkel, szervezeti formákkal havi lebontásban megjelölt feladatokkal együttműködik az orvossal, védőnővel, gyermekjóléti szolgálat embereivel (szükség és terv szerint) 15

18 A támogatás lehetősége életvitelben való segítés anyagi segítség (rendkívüli és rendszeres segély) tanácsadás család segítése hivatalos ügyekben védő - óvó intézkedések helyileg alkalmazható formáiban nyújtott segítség 16

19 VI. NEMZETI- ETNIKAI -KISEBBSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSA Fő célunk segítjük szociális beilleszkedésüket biztonságérzetet nyújtunk számukra, mely megalapozza a szellemi kötődésüket az óvodához, ösztönzi társas kapcsolataik pozitív alakulását ne szégyelljék etnikai hovatartozásukat, fogadják el a kultúrán belüli különbözőségeket a gyermekeket mindkét kultúrához való alkalmazkodásra képessé tenni szülőkkel, hozzátartozókkal kialakított kapcsolat megtartása, illetve továbbfejlesztése, mélyítése fejlesztő foglalkozások szervezésével hátrányok leküzdése szeretnénk a gyermekeket úgy átadni az iskolának, hogy a saját és a többségi kultúrában életkoruknak megfelelő szinten biztosan mozogjanak, és kudarc nélkül tudjanak beilleszkedni. Feladatunk A gyermekek megismerése, hiányosságaik feltérképezése. Tartalmasabb élet lehetőségeinek megnyitása. Igényesség felébresztése. Differenciált követelményrendszer: egyénre szabott, differenciált segítségadás. Figyelemfelhívással, példaadással erősítjük a szülők felelősségét a gyermekek otthoni gondozása, nevelése iránt, ezáltal fejlesztjük a családi háttérrendszert is. A gyermekcsoportokban igyekszünk elfogadtatni ezeket a gyermekeket, s mindent megteszünk, hogy peremhelyzetbe ne kerüljenek. Az egészséges, harmonikus személyiség fejlesztés a testi, az értelmi és szociális érettség kialakítása a sikeres iskolai beilleszkedéséhez. A rendszeres óvodába járás szorgalmazása. Anyanyelvi nevelés keretében, a beszédértés, beszédfegyelem fejlesztése, igényébresztés a társalgásra. Ismeretek bővítése játékos formában, gondolkodási műveletek erősítése. 17

20 Azon munkálkodni, hogy ezeket a gyermekeket is képességeikhez mérten, minél magasabb fejlettségi szintre eljuttassuk, óvodába, iskolába való beilleszkedésüket, lehetőségeikhez képest, maximálisan elősegítsük. Rendszeres kapcsolattartás, szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel. /formái: családlátogatás, szülőértekezlet, rendezvények, nyílt napok, bemutatók./ Kisebbségi Önkormányzattal, családsegítőkkel, védőnővel való folyamatos együttműködés. A múzeumlátogatások, kirándulások, bábelőadások, állatkerti séták pótolják azokat az élményeket, amelyekből a gyermekek az otthoni környezetükben kimaradnak. Iskolaorientáció erősítése A legfontosabb fejlesztési területek Mozgásfejlesztés: nagy és finommozgás (kézmozgások, egyensúlyérzék fejlesztés). Testséma fejlesztés: (Testkép, én-kép.) Téri tájékozódás, térbeli mozgás fejlesztése: térirányok, térbeli viszonyok, jobb baloldal. Értelmi fejlesztés: (csoportosítás, időbeli relációk, figyelem, motoros feladat verbális visszaadása). Finommotoros koordináció fejlesztése: (rajzkészség fejlesztése). Nyelvi kifejező készség fejlesztése: (szókincs, beszédritmus, képolvasás, szöveg visszaadás). Érzelmi szociális fejlesztés: (kapcsolatteremtés, beilleszkedés, feladat megértés, feladattartás, érzelmi élet). Szociális érettség: (önállóság, feladat végzés, munkatempó). Tehetséggondozás: (valamelyik területen kimagasló teljesítmény esetén fejlődés feltételeinek biztosítása). A fejlesztést végzik Intézményen belül: óvodapedagógusok Intézményen kívül: Nevelési Tanácsadó, Szentlőrinc Baranyai Pedagógiai Szakszolgáltatók és Szakmai Szolgáltatások Központja 18

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M OM: 032015 Salgótarjáni Összevont Óvoda P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Salgótarján 2013. Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 6 1.1. Küldetésnyilatkozat... 7 1.2. A feladatellátás feltételei... 7 1.3. Rövid történelmi

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt. Szám: OM azonosító: 027689 A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Tündérrózsa Napközi

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. 2013. 1 I. ÓVODÁNK... 3 1. AZ APRÓK HÁZA ÓVODA BEMUTATÁSA... 3 2. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 4 3. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT Tótáné Tóth Éva SZOL41 2014. Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet A Szolnok Városi

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben