SZAKDOLGOZAT Dömök Diána 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Dömök Diána 2009"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Dömök Diána 2009

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelezı tagozat Public Relations szakirány ERİSZAK ÉS AGRESSZIÓ A KÉPERNYİN A GYERMEKEKNEK SZÓLÓ MŐSOROKBAN Készítette: DÖMÖK DIÁNA Budapest, 2009.

3 Tartalomjegyzék Ábrák jegyzéke Bevezetés, a témaválasztás indoklása A gyerekek viselkedésbeli problémáinak növekedése A mentális és viselkedésbeli zavarok áttekintése A televízió, mint a problémák lehetséges forrása Minek köszönhetı a gyermekkori problémák gyakoriságának növekedése? Mennyi idıt töltenek a gyerekek a TV elıtt? A televíziónézés káros hatásai A TV-nézés káros hatása, a tartalomtól függetlenül A televízió hatása a család mindennapjaira A felnıtt mősorok agresszív, erıszakos tartalmai A mai gyermekmősorok agresszív, erıszakos tartalmai Mennyi káros hatással találkoznak a TV-t nézı gyerekek? Szakmai vélemények a televíziós erıszak gyermekekre gyakorolt hatásairól Általános vélekedések Megalapozott tudományos vizsgálatok Átfogó értékelés és vélemény a gyerekekre gyakorolt hatásról Mit kell tenni? A kérdéskör kezelése Jogi elıírások A média gyakorlata (érdekeltség és ellenérdekeltség) Civil és szakmai törekvések Saját kérdıíves felmérés ismertetése Befejezés, összefoglalás...53 Irodalomjegyzék:...56 Mellékletek

4 Ábrák jegyzéke 1. ábra A televíziónézık korcsoport szerinti megoszlása ábra A televíziózásra fordított idı napi átlaga ábra Tévénézésre fordított napi átlagos idı 4-17 éves gyermekek körében ábra Tévénézésre fordított idı a 4-12 évesek és évesek körében ábra A 4-14 évesek napi tévénézési görbéi 2007-ben ábra Csatornatípusok közönségaránya a 4-14 évesek körében ábra Kedvenc tévécsatornák megoszlása 10 éves gyerekek körében ábra Erıszakot tartalmazó mősorok és mősorelızetesek aránya ábra Az erıszak elıfordulásának aránya mőfajok szerint ábra Korhatáros filmek nézettsége

5 A média hatalmas kárt tud okozni a családnak, ha nem megfelelı, sıt torz képet mutat az életrıl, magáról a családról, a vallásról és erkölcsrıl. II. János Pál Pápa, Bevezetés, a témaválasztás indoklása Társadalmunk jövıjének letéteményesei a jelen kor gyermekei, így kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermekek fejlıdésére, az ıket érı hatásokra, az ennek következtében bekövetkezı változásokra. A gyermeket érı hatások jelentıs része a médiából, elsısorban a televízióból származik. A sokféle hatás közül talán a legnagyobb súlyú az erıszak megjelenése és térhódítása a képernyın, illetve ennek következményei, hatásai a gyermekkorú nézık fejlıdésére, személyiségére. A TV-nek a személyiségre gyakorolt hatása, a médium ereje közismert, vétek lenne ezt a hatást nem kihasználni a gyermekek fejlıdése szempontjából. De a jelenlegi és leendı szülıkben azonnal tucatnyi kérdés merül fel a téma hallatán. Nézzen-e tévét a gyerek? Ha igen, mit, mikor és mennyit? Manapság a kisiskolás gyermekek szülei szinte végeláthatatlanul tudnák ecsetelni dilemmáikat a gyermekük (gyermekeik) számára a lakóhelyük médiaszolgáltatóinál elérhetı, vagy az otthonukban ténylegesen rendelkezésre álló TV mősorokkal kapcsolatosan. Magam is több éves általános iskolai pedagógusi múlttal és tapasztalattal érzékelem a problémát: mit nézzen a gyerek a TV-ben, mire van lehetısége egyáltalán TV mősor kiválasztásakor, és vajon valóban azt kapja, amire igénye és szüksége lenne? Vajon hogyan viszonyulnak ehhez a médiumhoz és ezekhez a hatásokhoz a gyerekek és a fiatalok? Vajon használ-e értelmi, érzelmi fejlıdésüknek mint állítják ezt, fıként azok, akik a televíziós és a számítógépes üzletben érdekeltek ha naponta több órát is a képernyık elıtt töltenek? Vagy inkább azoknak van igazuk, akik a televíziót (és gyakran a számítógépet is) minden gonoszság forrásaként tartják számon? Akik azt állítják, hogy gyerekeink a televízióból áradó erıszak hatására válnak egyre agresszívabbakká, és a 5.

6 számítógép vonja el ıket a tanulástól, a hétköznapi, a valódi emberi kapcsolatok ápolásától? A téma aktualitását jól mutatja, hogy számtalan fórumon, közöttük éppen a médiában is, civil kezdeményezésre és hivatalos programként is vizsgálódások, viták, néha harcok folynak a témában. A jogi szabályozás is változó, nemzetközileg sem egységes. A televízió, a számítógép és az internet a modern világ technikai újdonságai, amelyek minden eddiginél erıteljesebben avatkoznak be mindannyiunk így gyermekeink életébe is. Nélkülük nemcsak ízetlenebb az élet, de olyan tápanyagokban is hiányt szenvedhetünk, amelyek az egészséges mentális fejlıdés nélkülözhetetlen elemei. De természetesen akárcsak a valódi táplálék esetében a rossz minıség vagy a túlzott fogyasztás könnyen ártalmassá válhat. Ebben a szakdolgozatban megkísérlem körbejárni és ismertetni a témával kapcsolatos legfontosabb kutatásokat és szakmai álláspontokat, valamint bemutatni a kapcsolódó felmérések statisztikai eredményeit, a 6-12 éves életkor közötti, úgynevezett kisiskolás korosztályra koncentrálva. Bemutatom és elemzem egy saját felmérés tapasztalatait. Végül kitérek az általam helyesnek vélt megközelítés és problémamegoldás alapvetı szempontjaira. 2 A gyerekek viselkedésbeli problémáinak növekedése Az utóbbi években egyre gyakrabban halljuk a problémás gyerek kifejezést mind pedagógus vagy pszichológus szakmai körökben, mind szülıi megnyilatkozásokban. Gaddes 1985-ös munkájában közölt nemzetközi adatok szerint a tanulási zavarok elıfordulási gyakorisága az általános iskolai populációra vonatkoztatva 15% (idézi Gyarmathy, 1998). Mára ez az arány 20 %-ra tehetı. Úgy tőnik, nı az agresszív, erıszakos, magatartási vagy tanulási zavarokkal küszködı, hiperaktív, szorongó gyerekek száma. Mit is jelentenek ezek a fogalmak? Érdemes ezeket röviden áttekinteni, lényeges vonásaikat, jellemzıiket ismertetni, mielıtt megpróbálunk arra a kérdésre választ találni, hogy ki vagy mi okolható egyre gyakoribb megjelenésükért? 6.

7 2.1 A mentális és viselkedésbeli zavarok áttekintése Agresszió Agressziónak nevezünk minden olyan szándékos cselekvést, amelynek indítéka, hogy nyílt vagy szimbolikus formában valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet vagy fájdalmat okozzon. (Ranschburg, 2006, p.90) A gyermeki agresszió és az erıszak társadalmunkban gyakori, élénk vitákat kiváltó téma. Nem mindegy azonban, hogy az agresszió melyik típusáról beszélünk és gyermekünkben ez milyen mértékő. Mindenki tud ugyanis agresszívan viselkedni, a gyerekek is. Az agresszió elsısorban érzelmi állapot, amelyet mindannyian azonosan nevezünk, de mind másképpen élünk meg. Testileg minden emberben ugyanaz megy végbe: az érzelmi ingerhelyzetet fokozott adrenalin kibocsátás követi, amelyet agresszív érzésként élünk meg, ha agressziót kiváltó oka van. A veleszületett adottságok (pl. a temperamentum) vagy a szituáció (pl. a körülmények vagy a szubjektív érzések) befolyásolják az emberben végbemenı folyamatot. Az agresszió és a vele kapcsolatos a körülmények által befolyásolt magatartás tehát egészen természetes, az egyén és a csoport szempontjából fontos funkció (Rumpf, 2004). A nevelés gyakran találkozik a gyermek dühével, haragjával, ilyenkor azután a felnıttek nagyon agresszívnek tartják a gyerekeket. De nem szabad rögtön elítélnünk ıket! Az agresszió megjelenési formái között tudnunk kell különbséget tenni. Egyes tudósok három formát különböztetnek meg: a jóindulatú aktív spontán mellett a reaktív defenzív agressziót, amire az ellenséges érzülettel szembeni szorongás elhárítása jellemzı. Ha valaki fenyegetve érzi magát, a félelem agresszív cselekedetekre késztetheti. A félelem és az agresszió közötti összefüggést a gyermekeknél gyakran ki tudjuk mutatni. Az agresszió harmadik formája az aktív destruktív viselkedés, nyilvánvalóan tudatos ellenséges és romboló tendenciákkal. Ez a fajta agresszió és csakis ez, a keletkezését, eszközeit és céljait tekintve destruktív agresszió játszik szerepet abban, amit felnıttek és gyerekek egymás kárára követnek el. Ez a biológiailag nem adaptív, rosszindulatú agresszió nem születik az emberrel, ezt életében sajátítja el (Rumpf, 2004). 7.

8 Hiperaktivitás A hiperaktivitás két alapvetı eleme a túlmozgás és az impulzivitás. A túlmozgás sokszor nem egyszerően azt jelenti, hogy a gyerek másoknál többet mozog, hanem azt, hogy rendezetlenül, nem a megfelelı idıben, helyen és módon mozog. Az impulzivitás azt jelenti, hogy a gyerek nem tudja megfékezni magát, viselkedését az impulzusok vezérlik. Elıbb cselekszik, és utána (esetleg) gondolkodik. Ezen jellemzık miatt lényegében folyamatos veszélyben vannak a hiperaktív gyerekek és a körülöttük lévık is. A hiperaktivitáshoz társulhat specifikus tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, melyek meghatározása e fejezet késıbbi részében szerepel) és/vagy figyelemzavar. Mindezek azonban hiperaktivitás nélkül is felléphetnek. A hiperaktivitás fogalmának olyan értelmő, közkelető meghatározása, mely szerint hiperaktívnak, figyelemzavarosnak vagy egyéb pszichiátriai rendellenességgel rendelkezıknek általában azokat a gyerekeket tekintik, akik az iskolában, az órán nem tudnak nyugodtan megülni a helyükön, mással foglalkoznak, vagy nem képesek odafigyelni, zavarják a tanárt vagy a többi gyereket, ez csupán sértés a hiperaktív gyerekekkel a gyakorlatban foglalkozó szakemberekre, pedagógusokra nézve. Azt sugallja, hogy lényegében azért nevezik betegnek, rendellenesnek ezeket a gyerekeket, mert kellemetlenségeket okoznak. Ezen felül a hiteles meghatározás sokszor elmarad. Hiperaktivitás jellemzı tünetei: A hiperaktív gyermeknek nagy a mozgásigénye, rosszul tőri a monotóniát. Nagy benne az újdonság iránti igény. Ennek a három tényezınek a következtében aztán elıfordul, hogy nem tudja végigülni a tanórákat. Különösen igaz lehet ez akkor, ha kevésbé érdekes a tananyag, vagy csak egyszerően nem sikerül felkelteni és fenntartani az érdeklıdését. Ilyenkor unatkozni kezd, és elkezd magának érdekesebb elfoglaltságokat találni. Zavarni kezdi az órát, beszélget, játszik, olvas, esetleg feláll valamilyen mondvacsinált ürüggyel, csak hogy végre mozoghasson egy kicsit. A hiperaktivitás nagyon fontos jellemzıje, hogy az ilyen gyerekeknek nincs figyelemzavara, képes kitartóan figyelni, amennyiben újdonság utáni igénye kielégítésre kerül. Cselekvésük mindig célra irányul. Bármit is csinálnak, abban nagyon hatékonyak. Általában gyorsabban dolgoznak, mint a többiek, ami további problémák forrásává válhat, 8.

9 hiszen ha végeztek a feladatukkal, és még várni kell a többiekre, unatkozni kezdenek, és biztosak lehetünk benne, hogy találnak maguknak elfoglaltságot. Mivel a hiperaktivitás igazából személyiségjellemzınek tekinthetı, ezért a kezelésében nem a gyerek megváltoztatását tőzzük ki célul. El kell fogadnunk, hogy a gyerekek személyisége nagyon különbözı lehet: vannak csendes, visszahúzódó, nagyszájú, barátságos, stb. gyerekek és vannak még ha ritkán is hiperaktív gyerekek. Ezzel a ténnyel meg kell barátkoznunk ahhoz, hogy kezelni tudjuk a kialakuló problémás helyzeteket. Szándékosan nem problémás gyereket írok, mert maga a gyerek nem tekinthetı problémásnak, viszont személyiségébıl adódóan könnyebben kerül zőrös helyzetekbe. Ilyenkor nagyon nagy a pedagógusok felelıssége. Fel kellene ismerniük és el kellene fogadniuk, hogy a gyermek hiperaktív, és ennek megfelelıen kellene vele bánni. Szorongás A gyerekek általában nem tudják szavakba önteni a szorongást. Nehézséget jelent számukra, hogy félelmeikrıl, aggodalmaikról beszéljenek. Szülıként elsısorban a mi felelısségünk, hogy észrevegyük gyerekünk megváltozott szokásait, érzéseit. Mi a szorongás? A mentálhigiénés szakemberek akkor használják a szorongás kifejezést, ha a gyerek fél, aggódik, és ez az állapot hosszan elhúzódik. Néhány gyereknél a félelem és aggódás konkrét helyzetekben lép fel, például a játszótéren vagy lefekvés elıtt. Más gyerekek attól szoronganak, hogy valami rossz történhet akármilyen helyzetben, iskolában, sötétben, stb. Ezek lehetnek normális reakciók. Szülıként arra kell odafigyelnünk, hogy mikor válik a gyerek félelme, nyugtalansága komolyabbá, erısebbé annál, amit a helyzet indokol (Babarczy, 2009). Az aggodalmak és félelmek nagyon gyakoriak mind a gyerekeknél, mind a felnıtteknél. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne túlozzunk el egy apró problémát, vagy ne tévesszünk szem elıl egy valóságosat, ami hátráltathatja a gyerekünk fejlıdését. Ha szülıként gyerekünk életének valamennyi aggodalmát komoly problémaként kezeljük, az több kárt okozhat, mint amennyit használ: a gyerek kezdheti úgy érezni, hogy a világ nagyon veszélyes hely. Nem minden félelem és aggodalom kíván szakértıi segítséget, hiszen vannak olyanok, melyek természetesek és éppen azt mutathatják, hogy a gyermek érik. 9.

10 Melyek gyerekünk szorongásának jelei? - A szorongó gyerek sokat aggódik valamilyen veszély vagy fenyegetés miatt. Például attól tart, hogy megsebesül, kinevetik vagy pl. egy hozzá közelálló személy megbetegszik. - Ha gyerekünk szorong, légzése szaporábbá válik, jelentkezhet izzadás, hányinger, hasmenés, fejfájás. - A gyerekeknél a szorongással idegesség jár, elıfordulhat sírás, nyugtalan izgés-mozgás. - A szorongó gyerekek általában elkerülik a dolgokat, amitıl félnek, például nem akarnak játszótérre menni, hogy elkerüljék az ismeretlen gyerekeket, vagy kerülik az összejöveteleket, mert félnek elszakadni a szülıktıl. Milyen esetekben kell komolyabban foglalkozni a gyermeki félelmekkel, szorongással? 1. Nem múlik el: Tegyük fel, hogy gyerekünket bántották a játszótéren, és ez után egy ideig megijedt, szorongott, ha más gyerekek tartózkodtak a környezetében. Többet nem bántották, a gyerek félelme mégis megmaradt. Még, ha egy rossz emlékektıl mentes játszótérre mennek, akkor is rettegés fogja el. Ha ez a helyzet, akkor valószínőleg szakember segítségére van szükség ahhoz, hogy legyızze félelmeit. 2. Az aggódás idıvel romlik: Meg kell vizsgálnunk, mi történik, ha a kezdeti szorongásos reakció újabb problémákba fordult, különösen, ha testi tünetek, hányás, hasfájás, fejfájás jelennek meg. 3. Az élet más területein is megmutatkozik: Ha a gyerekünk félelem vagy szorongás miatt nem képes megtenni dolgokat, melyekkel korábban nem volt gondja, akkor oda kell figyelnünk. Ha úgy érezzük, hogy reakciói gátolják normális életét, és a növekedéssel egyre rosszabbodnak, kérjük szakember segítségét. Magatartászavar A magatartászavarok megjelenési formái és okai igen változatosak lehetnek. Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos éretlensége, mint például a hipermotilitás esetében. A hipermotilis gyerek állandóan matat, mocorog, nem tud a helyén megülni. A hiperaktívval ellentétben nagyon fáradékony, nagy az alvásigénye. 10.

11 Kialakulhat másodlagos tünetként, mintegy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel, vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például: a nem megfelelı anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat, érzelmi elhanyagolás, családon belüli erıszak, hospitalizáció, stb. Magatartászavarhoz vezethet, ha nem megfelelıek, a többségi társadalom számára nem elfogadhatóak a család által közvetített minták: például életvitelszerő bőnözés a családban. Problémát okozhat, fıleg kamaszkorban, a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, amikor "rossz társaságba" keveredik a gyerek. Szintén okai lehetnek a magatartási problémáknak az osztályközösségben kialakuló csoportdinamikai jelenségek, mint például a bőnbakképzés vagy az ellenállás. Gyermekek esetében a koncentrációs nehézségeknél gyakran hiányzik a munkaképesség, azaz nem tudják, hogyan kezdjenek el egy munkát, nem dolgoznak tökéletesen és nem tudják ellenırizni az eredményt. Ezeket a dekoncentrált gyerekeket könnyen el lehet terelni, ki lehet zökkenteni, mert igen érzékenyek a külsı benyomásokra. Impulzívan reagálnak, néha hiperaktívak, azaz nem tudnak nyugodtan ülni és sokáig magukkal foglalkozni. Ezzel szemben mások a saját álomvilágukba menekülnek. Tanulási nehézségek A tanulási nehézségek nagyon szoros kapcsolatban vannak az elıbb említett magatartászavarral. A tanulási nehézségekkel küzdı gyermek nem tudja társai tudásszintjét elérni és a szülık gyakran nem tudnak mit kezdeni ezzel a problémával. A tanulási nehézségek a kisiskolás korosztály 4-6 százalékát, azon belül is túlnyomórészt a fiúkat érintik. Mostanság a gyermekkorban jelentkezı tanulási nehézségeket a korszerőbb orvosi diagnosztikának, a pedagógiai ismeretek bıvülésének, valamint a szülık tájékozottságnak is köszönhetıen egyre gyakrabban ismerik fel idıben. Mindez azért nagyon fontos, mert az elhanyagolt olvasási, írási, számolási zavarok kihatással vannak az érintett gyermek személyiségfejlıdésére és késıbbi életére, felnıttkorára. 11.

12 A tanulási nehézségek egyik csoportjába tartoznak azok a zavarok, melyeknek valamilyen hirtelen kiváltó oka van, például a család felbomlása, súlyos betegség stb. Ezek egyértelmően pszichés eredetőek. A másik kategóriába a beiskolázás kezdetétıl fennálló problémák sorolhatók. Ezeknél nagy valószínőséggel az agy biológiai érésében valamifajta gát, funkciózavar következett be, aminek következtében a két agyfélteke közötti kommunikáció egyensúlya megbomlik, nehézkessé válik. Kiemelendı, hogy egy mai gyereknek, aki születésétıl kezdve televízión, videón, interneten kapja a kész információkat, a hagyományostól eltérıek az olvasási, írási, számolási szokásai. Agyának felfogóképessége más mőködtetést igényel, és megjegyzı, megırzı memóriáját másképp használja. Meggyızıdésem szerint nagyon fontos lenne például, hogy a szülı úgy határozza meg a kisgyerek szokásait, hogy abba a tévénézésen kívül beleférjen az esti meseolvasás is egy tartalmilag, formailag szép könyvbıl. A tanulási nehézségek közül a leggyakoribbak: DISZLEXIA - az olvasás zavara A gyerek hiányosan ismeri fel a betőket és a szavakat. Gyakran társul beszédfejlıdési, valamint írás- és számolászavarral. DISZGRÁFIA - az írás zavara Helyesírási készség és a szavak betőzésének zavarát jelenti. Ezeknél a gyerekeknél kifejezetten hátrányos, ha a hagyományos módszer helyett az angol nyelvterületrıl átvett úgynevezett szóképolvasási módszerrel tanulnak meg olvasni, mert ha nem tudnak szótagolni, akkor helyesen írni sem lesznek képesek megtanulni. DISZKALKULIA - a számolás zavara Általában az írási és olvasási zavarhoz társulva jelentkezik, de bizonyos esetekben izoláltan is elıfordulhat. 12.

13 2.2 A televízió, mint a problémák lehetséges forrása Minek köszönhetı a gyermekkori problémák gyakoriságának növekedése? Vajon minek tudható be a fentebb bemutatott viselkedésbeli, mentális, tanulási, stb. zavarok elıfordulásának a tapasztalt mértékő emelkedése? Részben talán annak is, hogy a pedagógiai, gyermekpszichológiai, szociológiai tudományok és vizsgálati módszerek fejlıdésével sokkal árnyaltabban vizsgálható a gyermekek viselkedése, fejlıdése, így több olyan jelenséget ma a különféle zavarok között nevesítve számon tartunk, melyet korábban nem vagy csak jóval kevesebb esetben szőrtünk volna ki, illetve soroltunk volna a problémás gyermek fogalomkörbe. De úgy vélem, nem ez a jellemzı, nem ez a meghatározó hatás. Biztosan közelebb járunk az igazsághoz, ha általában egy új tünetcsoport megjelenésének okát új hatások, új körülmények megjelenésében keressük. Kézenfekvı feltételezésnek tőnik, hogy a televízió beépülése a gyermekek mindennapjaiba, és a televíziózás csaknem minden mást háttérbe szorító térhódítása közrejátszhatott ezen kedvezıtlen tendenciák megjelenésében és felerısödésében. Sarkosan fogalmazva: akár kizárólag a TV-t is okolhatnánk mindezért. De vajon valóban így van-e? Valóban ez az eszköz, mely az elmúlt évtizedekben a mindennapi életünk legszembetőnıbb változását hozta, ez gyakorolta volna szükségszerően a legerıteljesebb és ráadásul kedvezıtlen hatást a gyermekek fejlıdésére? A kézenfekvı és kényelmes IGEN válasz helyett a kérdéskör alaposabb vizsgálatot igényel. Kezdjük talán a mértékkel, a behatás, a ráhatás idıtartamával, vagyis a tévézésre fordított idı vizsgálatával Mennyi idıt töltenek a gyerekek a TV elıtt? Saját, közvetlen tapasztalataink is azt sugallják számunkra, hogy az emberek többsége, de különösképpen a gyermekek túlnyomó része, igen sok valószínőleg a kelleténél több idıt tölt a televízió képernyıje elıtt. Idırıl idıre számtalan felmérés, statisztika próbál errıl a tényrıl objektív képet adni a számunkra. 13.

14 A gyermekek tévézési szokásainak vizsgálatában az elsı fontos kérdés, hogy a tévénézık között vajon milyen arányt képviselnek a gyermekek (1. ábra)? 1. ábra Forrás: AGB Nielsen, 2009, internet letöltés Az ábra számszerősíthetı adatai igazolják azt a véleményemet, hogy a gyermek tévénézı korosztály jelentıs részarányt képvisel. Hiszen a nap nagy részében 10-15% közötti hányadot jelentenek az összes nézıszámban, szinte csak az ötven és hatvan év közöttiek, valamint a hatvan év felettiek hányada nagyobb, természetesen leszámítva a késı esti tévézési idıszakot. A nézıszám megoszlása azonban még nem ad teljes képet. Ugyanis fontosabb kérdés az, hogy mennyi idıt töltenek a képernyı elıtt az egyes korcsoportok, ezen belül hol helyezkedik el a gyermekek korcsoportja. Errıl ad információt a 2. ábra. 14.

15 2. ábra 2005 egész év - A televíziózásra fordított idı napi átlaga Hétfıtıl Vasárnapig; 2h - 26h Total 4+ 04: éves éves éves 03:10 03:14 03: éves 03: éves 04: éves 05:47 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 ATV (óra:perc/fı) xx (C) AGB Nielsen Médiakutató Kft. Idıszak: Jan Jan. 01. Forrás: AGB Nielsen, 2009, internet letöltés Jól látható, hogy a 2005 évi adatokban a gyermekek átlagos televíziózásra fordított ideje nem nevezhetı kevésnek (3ó 10p), még akkor sem, ha vannak ennél jóval többet tévézı korcsoportok, jellemzıen az idısebb korosztály. Megemlítendı, hogy a felnıtt lakosság tekintetében az adatok még sokkolóbb eredménnyel szolgálnak, hiszen a 18 év feletti magyar népesség 2008 vizsgált idıszakában már több mint négy és fél órát (272 perc) ült a képernyı elıtt, fımősoridıben ez majd két órát (113 perc) jelentett. A gyermekkorúak tévénézésre fordított idejét tekintve a helyzet az utóbbi években nem túl sok változást mutat. A hitelesnek elfogadott AGB Nielsen Médiakutató Kft. mőszeres mérési eredményei alapján a gyermekek 2001 óta legalább három órát töltenek szabadidejükbıl tévénézéssel naponta (lásd 3. ábra). Igaz, ebben a vizsgálatban a teljes 18 év alatti korosztály szerepelt, míg jelen dolgozat inkább a kisiskolás, 6-12 éves korosztályra kíván koncentrálni. 15.

16 Tévénézésre fordított napi átlagos idı 4-17 éves gyermekek körében 3. ábra Perc Év Forrás: AGB Nielsen, 2009, internet letöltés 2004 óta kedvezı tendencia érvényesült, és a képernyı elıtt töltött idı a gyermekek körében kissé mérséklıdött, naponta átlagosan közel fél órával ban a 18 év alattiak átlagosan 184 percet szántak televízió nézésre, ami persze véleményem szerint még mindig túl sok. Számunkra fontos információ, hogy a vizsgált korcsoporton belül sajnos a kisebb gyermekek, a 12 év alattiak fordítanak több idıt a tévézésre szabadidejükbıl ban ez a napi átlagokat tekintve, és fımősoridıre nézve is, igaz megállapítás ra a két korcsoport közti olló egyre inkább szétnyílt, a tizenkét év alatti gyermekek naponta már több mint húsz perccel többet töltöttek a televíziós mősorok nézésével idısebb társaiknál. Fımősoridıben a két korosztály közötti különbség öt percre mérséklıdött (4. ábra). Tévénézésre fordított idı a 4-12 évesek és évesek körében (percben) 4. ábra Perc egész nap, 4-12 éves egész nap, éves este, 4-12 éves este, éves Év Forrás: AGB Nielsen, 2009, internet letöltés 16.

17 Érdemes megvizsgálni azt is, hogy a nap során melyik a gyerekek által leginkább a tévénézésre szánt idıszak? Mit mutat a gyermek korosztály napi nézettségi görbéje (5. ábra)? 5. ábra Forrás: AGB Nielsen, 2009, internet letöltés Az ábrából jól látható, hogy amint az várható is a hétvége délelıtt kiugróan magas értéket mutat, de ezen túlmenıen látható az is, hogy az esti tévézési idıszak jócskán belenyúlik a késıi órákba, ami a másnapi kipihentséget erısen megkérdıjelezheti. Tanulságos egy rövid pillantás vetni arra is, hogy milyen típusú csatornákat preferálnak a gyerekek (6. ábra). 6. ábra Forrás: AGB Nielsen, 2009, internet letöltés 17.

18 A 6. ábra egyértelmően azt mutatja, hogy a 4-14 éves kor közötti gyermek közönség elsısorban a kereskedelmi csatornákat nézi. Csak a második helyen állnak a kifejezetten ezt a korosztályt megcélzó gyerekcsatornák (terjesztésük jellemzıen kábelen történik). A közszolgálati csatornák pedig szinte eltörpülnek az elızıek mellett! A 7.ábra hasonló következtetést enged levonni, de itt már nem csak a csatorna típusok közötti tényleges nézettséget, hanem a konkrét csatornák közötti népszerőségi megoszlást láthatjuk. Ez az ábra az 5. részben ismertetésre kerülı, éves korú általános iskolások között végzett saját felmérés alapján készült. (A Melyik a kedvenc csatornád? kérdésre adott válaszok eredménye.) A felmérés nem reprezentatív jellegő és viszonylag kis létszámú megkérdezésen alapult. Ennek tudható be a megoszlás adatok nagyléptékő, kvantált jellege. 7. ábra Eurosport 3% Spektrum 3% Nickelodeon 3% Animal Planet 6% HBO Cartoon Network Minimax TV2 RTL Klub 6% 10% 13% 19% 35% 0% 10% 20% 30% 40% Kedvenc tévécsatornák megoszlása Forrás: saját felmérés, 2009 Az RTL Klub vezetı helye a csatorna mősorpolitikája, mősorösszetétele alapján a késıbbiekben még indoklást nyer. 2.3 A televíziónézés káros hatásai Az elmúlt pár évtized annyi változást hozott az elektronikus szórakoztatásban, amennyi akkor is soknak tőnne, ha egy teljes évszázad során valósult volna meg. Több száz csatorna elıfizetésére van lehetıségünk, a vibráló doboz megállás nélkül, éjjel-nappal ontja magából a magyar vagy idegen nyelvő mősorokat. 18.

19 A kép, amit az adott pillanatban a monitoron látunk, a valóságban csupán 300 ezer fénypont, melyek kizárólag az emberi agyban jelennek meg kép formájában. A nézı valóságnak véli, amit a képernyın lát, holott annak a valósághoz alig van köze: a benyomást gyors kameramozgások, merész vágások, számítógépen elıállított terek és objektumok idézik elı. A tévé megformál egy mesterséges világot, mely az emberi agyban a valódi világ helyébe lép. Jerry Mander a Négy érv a televízió megszőntetése mellett címő, a TV-t kategorikusan elutasítók által azóta is sokat emlegetett mővében találóan jellemzi a televízió hatásmechanizmusát (Mander, 1980). Mander szerint a nézınek semmiféle hatalma, ellenırzési lehetısége nincs a képek felett, melyek a szolgáltató által meghatározott sorrendben és ritmusban érkeznek, és mi, a nézık, nem tehetünk mást: tehetetlenül és passzívan meredünk a képernyıre. Ha egy másik csatornára váltunk, gyakorlatilag ugyanez történik: a televíziót a szolgáltató irányítja, nem a nézı kedve, hangulata, érdeklıdése! Mindezt talán a sugárzott film megszakításával bevágott reklámanyag érzékelteti a legjobban: egyszerre természetesen mindig izgalmas, feszült pillanatban megszakad a mősor, és a nézı azon kapja magát, hogy már nem az addigi film hıseit figyeli, hanem csinos hölgyeket, akik valamilyen kiváló termék vásárlására buzdítanak. A televíziózás nem aktív, hanem passzív és unalmas tevékenység. A képek ugyanis olyan sebességgel áramlanak, hogy az ember minden mentális erejével arra összpontosít: egyáltalán követni tudja az eseményeket. A reakcióra semmi módja nincs. A televízió ugyancsak Mander szerint álnok és alattomos találmány: a folytonosan változó képek rabul ejtik az agyat, mely, mintegy hipnotikus állapotban, képtelen szabadulni a képernyıtıl. Véleményében sok igazság van, ezt a hazai szakemberek is részben elismerik. Kétségtelen, hogy a televízió könnyen válhat az emberek butításának, érzelmi és intellektuális eltompításának eszközévé. A nézı a képernyıre függeszti tekintetét, jólesik neki, hogy nem kell gondolkodnia, és kiüresedı agyába belopóznak a készülékbıl áradó normák, értékek, viselkedésminták. (Ranschburg, 2006) Ugyanakkor minden éremnek két oldala van. A mai ember számára a tévékészülék már megszokott bútordarab, és kevesen tudatosítják azt a rendkívüli hatást, amit ez a készülék a mindennapi életünkre gyakorol. Csak egy gombot kell megnyomnunk és máris elárasztanak 19.

20 az információk: filmek, koncertek, a legfrissebb hírek, sportesemények, ismeretterjesztı mősorok, játékos vetélkedık. Ezek pozitív hatásai, elınyei szintén nem megkérdıjelezhetık. Érdemes áttekinteni a média hatásaival foglalkozó szakmai véleményeket, kutatásokat a tévénézés hatásainak értékelésére A TV-nézés káros hatása, a tartalomtól függetlenül. A számtalan, elsısorban Amerikában végzett kutatás között gyakran egymásnak meglehetısen ellentmondó eredményőeket is találhatunk, meglepı, néha szélsıséges következtetésekkel is. Ezekrıl legtöbbször csak jól felkészült szakemberek tudják eldönteni, hogy a felmérések kellı szakmai alapossággal és körültekintéssel történtek-e, illetve a levont következtetések valóban tudományosan igazolható ok-okozati összefüggéseken alapulnak-e. A kutatások egy része a televízió, mint médium közvetlen tartalomtól független hatásainak vizsgálatával foglakozik, míg másik részük inkább a tartalomra és az információ közvetítés kontextusának hatásaira koncentrál. Nagy visszhangot váltott ki 2004-ben Dimitri Christakis amerikai kutatócsoportjának felmérése a televíziónézésnek a kifejezetten kiskorú (1-3 éves koszosztály) gyerekekre gyakorolt hatásáról, melyet a hazai szakvélemény is kiemelten említ (Ranschburg, 2006). Ez a vizsgálat kifejezetten arra irányult, hogy a kisgyerekek figyelmére, gondolkodásmódjára, tanulási folyamataira milyen hatást gyakorol a TV. A megállapítások ijesztıek voltak. A hivatkozott kutatók szerint a televíziómősorok képi megjelenítési jellegzetességei, az éles vágások, a képáramlásnak a mindennaposnál jóval nagyobb sebessége óhatatlanul kórosan befolyásolja az agy normális fejlıdését. A kicsiny gyermekeket a televíziónézés túlingerli, a tartós hatás bizonyos értelemben átprogramozza az agymőködésüket. Minél hosszabb idıt töltenek a kisgyermekek a képernyı elıtt, annál nagyobb valószínőséggel lesznek iskolás korukra nyughatatlanok, impulzívak, a figyelemkoncentráció zavarának egyértelmő jeleivel. Ráadásul véleményük szerint mindez a hatás független a mősorok tartalmától, kizárólag a képi megjelenítés sajátosságainak eredménye lenne. 20.

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Bőnügyi Tudományok Intézete Büntetıjogi és Kriminológiai Tanszék FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Ph.D. értekezés Készült: a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Úton az információs társadalom megismerése

Úton az információs társadalom megismerése Úton az információs társadalom megismerése felé Szerzı: Pintér Róbert Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata Doktori Iskola Marketing program

Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata Doktori Iskola Marketing program Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata Doktori Iskola Marketing program A BUDAPESTI IFJÚSÁG FOGYASZTÓI CSOPORTKULTÚRÁJA AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997)

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) A 2002-es kiadás pdf formátumban és az Interneten is elérhetı a www.tourette.de honlapon (németül).

Részletesebben

A gyermek- és fiatalkori bőnözés

A gyermek- és fiatalkori bőnözés 1 A gyermek- és fiatalkori bőnözés Csemáné Dr. Váradi Erika A börtön az embert így megtöri lelkileg. Testileg is, lelkileg is. Olyan lesz az ember, mint egy élı halott. Hogy él az ember, de mégsem. 1 A

Részletesebben

A korai nyugdíjaztatás szükségszerőségének bemutatása a mentıdolgozókon keresztül

A korai nyugdíjaztatás szükségszerőségének bemutatása a mentıdolgozókon keresztül A korai nyugdíjaztatás szükségszerőségének bemutatása a mentıdolgozókon keresztül 1 Istenek barátja az, aki a fájdalmat enyhíteni tudja (fennmaradt ókori idézet) 2 Köszönet a Heves Megyei Mentıszervezet

Részletesebben

XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében

XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében JELIGE: Gibbs ügynök 2011 Tartalomjegyzék Helyszínelıs sorozatok... 3

Részletesebben

A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban

A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban Párbeszéd a médiáról konferencia-sorozat A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban Kovács György Kósa Éva Pászthy Bea Simonné Toldi Ágnes Csájiné Knézics Anikó Sági Matild Obsina Béla Bogdán Tibor Lengyel

Részletesebben

A GYISM-OM által finanszírozott drogprevenciós egészségfejlesztési programok hatása a célcsoport droghasználatára

A GYISM-OM által finanszírozott drogprevenciós egészségfejlesztési programok hatása a célcsoport droghasználatára Ikvai-Szabó Emese Kiss Judit Lopes Elvira Pataki Zoltán Torba Judit A GYISM-OM által finanszírozott drogprevenciós egészségfejlesztési programok hatása a célcsoport droghasználatára KUTATÁSI JELENTÉS Budapest,

Részletesebben

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

GYAKORLATI KATEKETIKA

GYAKORLATI KATEKETIKA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA GYAKORLATI KATEKETIKA BUZA ILONA A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

Sz. Mikus Edit: PORNOGRÁFIA ÉS IFJÚSÁG

Sz. Mikus Edit: PORNOGRÁFIA ÉS IFJÚSÁG Sz. Mikus Edit: PORNOGRÁFIA ÉS IFJÚSÁG Hazánkban az utóbbi években, s fıleg a fiatalok körében széles körben elterjedt a szexuális szubkultúra több mőfaja, s elsısorban a pornográfia. Elemezhetnénk a felvirágzó

Részletesebben

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Pedagógiai tanulmányainkból tudjuk: a szaktárgyi értékelés során jellemzıen arról gyızıdünk meg, hogy a kitőzött célokat milyen szinten sikerült

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Készítette: Tóth Dénes

Készítette: Tóth Dénes A mai Magyarországon a mentorálást igénybevevık, illetve potenciális mentoráltak jellemzıinek feltárása - - munkaerıpiaci érvényesülésük, illetve sikeres életvezetésük tükrében Készítette: Tóth Dénes A

Részletesebben

Orosz Judit - dr. Szitó Imre. Az iskolai énkép a serdülıkorban. Budapest 1995.

Orosz Judit - dr. Szitó Imre. Az iskolai énkép a serdülıkorban. Budapest 1995. 1 Orosz Judit - dr. Szitó Imre Az iskolai énkép a serdülıkorban Budapest 1995. 2 Tartalom Az éntudatosság fejlıdése A szükségletek szabályozását és az autonómiát hangsúlyozó énfejlıdési elmélet A humanisztikus

Részletesebben

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Szerzı: Kollányi Bence Molnár Szilárd Székely Levente Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz Doktori értekezés Csigéné Nagypál Noémi

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben