Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer"

Átírás

1 Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés megkötésérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerzıdések Szerzıdés módosításáról, teljesítésérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény Elızetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény Egyéb hirdetmények Ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok A kérelem e törvényben meghatározott adatai A Közbeszerzési Döntıbizottság érdemi határozatát, a közbeszerzési ügy befejezését eredményezı határozatát és a szerzıdés megkötését engedélyezı végzését A bíróság határozata (határozatai) Tájékoztatás a teljesítés megtörténtérıl... 23

2 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Magyar Államkincstár Postai cím: Hold u. 4. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Intézményi Gazdálkodási Fıosztály Telefon: 06-(36) Fax: 06-(36) Az ajánlatkérı általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következı címen szerezhetı be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérı típusa Központi szintő x Közszolgáltató Regionális/helyi szintő Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb

3 I.3.) Az ajánlatkérı tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidı, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás xgazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülıtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötıi tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen Építési koncesszió

4 A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) xszolgáltatás Szolgáltatási kategória 7. (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Magyar Államkincstár, 1139 Budapest, Váci út 71. NUTS-kód HU101 II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevıvel A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerzıdés, licenc szerzıdés. Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer használati joga, üzembe helyezése, adatmigráció, a felhasználók oktatása, betanítása a Dokumentációban foglalt követelmények szerint. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék Fı tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre

5 valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerzıdés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Oracle alapú "vagy azzal egyenértékő" humánpolitikai nyilvántartó rendszer használati joga, üzembe helyezése, adatmigráció, a felhasználók oktatása, betanítása a Dokumentációban foglalt követelmények szerint. A rendszernek biztosítania kell maximum 5000 fı adatainak rögzítését, nyilvántartását, szükség szerinti lekérdezését és listázását. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az idıtartam hónap(ok)ban: 22 VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerzıdésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidıt követı minden késedelmesen eltelt nap után a szerzıdéses kötelezettség nem teljesített része teljes (bruttó) ellenértékének 1%-a, de minimum naponta Ft. Hibás teljesítés kötbére: mértéke megegyezik a késedelmi kötbér mértékével arra az idıre, mely a kifogástalan minıségben történı teljesítésig eltelt. III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre - Ajánlatkérı elıleget nem fizet. - Ajánlatkérı az üzembe helyezés teljesítésének igazolását követıen állíthat ki számlát a évre vonatkozó beszerzési licenc díjról és a bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatási díjról. - A követési licenc díjra, valamint a mőködtetéshez-fenntartáshoz kapcsolódó (support) szolgáltatási díjra vonatkozóan Ajánlattevı évente egy alkalommal (a gazdasági év végén) állíthat ki számlát. - Ajánlatkérı a benyújtott számla ellenértékét a szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal a teljesítéstıl számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt ában és az ÁHT 100/D. (1) bekezdésben foglaltakra. - Ajánlatkérı jogosult az esedékes kötbér összegét a vállalkozó díjába beszámítani.

6 III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok vonatkozásában ajánlattevınek, illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erıforrást nyújtó szervezetnek a Közbeszerzési törvény 249. (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. Az eljárásban nem lehet: - Ajánlattevı, alvállalkozó, illetve erıforrást nyújtó szervezet, akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjaiban foglaltak fennállnak. - Ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erıforrást nyújtó szervezet, akivel/amellyel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak A Kbt ának (3) bekezdése szerint ajánlattevı nem vehet igénybe a szerzıdés teljesítéséhez olyan alvállalkozót aki, illetıleg amely a 60., illetıleg a 61. szerint a kizáró okok hatálya alá esik. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlat benyújtásának idıpontjától számított 60 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozatot kell becsatolni eredeti vagy egyszerő másolati példányban valamennyi számlavezetı pénzintézettıl, a következı tartalommal: számla száma mióta vezeti az ajánlattevı bankszámláját, ajánlattevı bankszámláján van-e, volt-e sorbanállás Ajánlattevınek, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie. 2. A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása az elızı 3 lezárt üzleti évrıl (2006, 2007, 2008) kiegészítı melléklet nélkül. Ajánlattevınek, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie. Egyszerő másolatban is benyújtható. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja szerint benyújtott pénzintézeti nyilatkozata alapján megállapítható, hogy Ajánlattevı illetve 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója bankszámláján az ajánlat benyújtását megelızı 12 hónapban sorban állás nem fordult elı. 2. A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja szerinti beszámolója alapján megállapítható, hogy az elızı 3 lezárt üzleti évbıl (2006, 2007, 2008) legalább 2 évben adózott eredménye nem negatív. III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

7 Ajánlattevınek vagy 10 % feletti alvállalkozónak - a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az elızı 3 év (2007,2008,2009) legjelentısebb, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szolgáltatásait (legalább a teljesítés ideje, a szerzıdést kötı másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy mennyiségére utaló más adat megadása). Igazolási mód: a Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti igazolás/nyilatkozat benyújtása. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a szerzıdés teljesítésére, ha rendelkezik a három év (2007., 2008., 2009.) vonatkozásában összesen legalább 2 db a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amelybıl 1 db legalább fı adatainak rögzítését, nyilvántartását, szükség szerinti lekérdezését és listázását biztosító és 1 db a Ktv. (1992 évi XXIII.tv.) alapján közszolgálati jogviszony hatálya alá tartozó alkalmazottakat foglalkoztató költségvetési szervnél jelenleg alkalmaznak. III.2.4) Fenntartott szerzıdések A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerzıdés a Kbt szerint fenntartott nem III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos x IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám Ajánlati ár (nettó Ft) 60 Mőszaki tartalom minısége (funkcionális követelmények alapján) 25 Üzembe helyezés teljesítési határidejének ( ) rövidítése (naptári napban) 15 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató

8 Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/02/16 (év/hó/nap ) Idıpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? nem Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidı Dátum: 2010/02/16 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/02/16 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00 Helyszín : Magyar Államkincs 1054 Budapest, Hold u. 4. I. em. 146.szoba Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. (2) bekezdésében nevesített személyek lehetnek jelen. V. szakasz: kiegészítı információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlıdı jellegő-e? (adott esetben) igen Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: III.negyedév V.2) A szerzıdés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: Az utolsó tárgyalást követı 2. (második) munkanap V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: Az eredményhirdetést követı naptól számított 20. nap V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) Az elsı tárgyalás idıpontja: :00 óra. Helyszín: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. Ajánlattevı az elsı tárgyaláson nyújtsa be a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, a cégkivonatban nem szereplı aláíró esetében az erre vonatkozó írásos

9 megbízást. A tárgyalásra egy vagy több fordulóban, ajánlattevık együttes részvételével kerül sor. Több forduló esetén ajánlattevık a korábbi fordulóhoz képest ajánlatkérı számára csak kedvezıbb ajánlatot tehetnek. Ajánlatkérı az utolsó tárgyalást követıen ajánlattevıktıl végsı írásos ajánlatot kérhet. A tárgyalás lebonyolítása során elıször a szakmai kérdések tisztázására kerül sor, amit az ajánlat pénzügyi része és a szerzıdéses feltételek tisztázása követ. A tárgyaláson elhangzottakról jegyzıkönyv készül, melyet ajánlattevı képviselıjének a tárgyalás befejezésekor alá kell írnia. V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A Dokumentáció átvehetı személyesen az ajánlattételi felhívás közzétételének napjától kezdıdıen naponta 9:00 14:00 óra között, az ajánlattételi határidı napján 9:00 órától az ajánlattételi határidı lejártáig az alábbi címen: 1054 Budapest, Hold u.4. I.em szoba. V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. bírálati szempont (Ajánlati ár) szempont esetében: a legkedvezıbb ajánlat kapja a maximális 1000 pontot, a további ajánlatok pontszámai a legkedvezıbbhöz viszonyítva arányosítással kerülnek meghatározásra. A 2. bírálati szempont (Mőszaki tartalom minısége) értékelése: Ajánlatkérı a beérkezett ajánlatokat sorba rendezi 1 db, elıre meghatározott rendezettségő és adott számú változót tartalmazó lista elkészítéséhez szükséges lépések száma szerint, majd az elért helyezéseknek megfelelı sorszámot pontszámokká alakítja különbséghez történı arányosítással. A 3. bírálati szempont (Üzembe helyezés teljesítési határidejének rövidítése): Különbséghez történı arányosítással A módszerek részletes ismertetése a Dokumentációban szerepel. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: V.7.1.) Egy ajánlattevı csak egy ajánlatot nyújthat be, nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevıvel, illetıleg abban, más ajánlattevı a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevı számára erıforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevı (közös ajánlattevı) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erıforrást nyújtó szervezetként, figyelemmel a Kbt. 70. (4) bekezdésében foglaltakra. V.7.2.) Ajánlatkérı tájékoztatja Ajánlattevıket, hogy jelen ajánlattételi felhívás II.3. pontja szerinti befejezési határidı magában foglalja a szoftver üzembe helyezésének teljesítési határidejét (2010 március 31., Ajánlattevı által megajánlott napokkal csökkentve), a III.1.2.

10 ponttal is összhangban. V.7.3.) Az ajánlat minden lapját folyamatos lapszámozással ellátva, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt borítékban 2 példányban ( 1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani. A borítékra rá kell írni a jeligét: Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer. Ajánlatkérı tájékoztatja Ajánlattevıket, hogy az ajánlatot tartalmazó borítékra a jeligén kívül más információ is ráírható. Az ajánlaton szerepelnie kell az eredeti vagy a másolat megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó. Az eredeti példányt roncsolásmentesen nem bontható módon, a lapokat zsinórral átfőzve, azt címkével leragasztva, a címkét cégbélyegzı-lenyomattal ellátva és azt aláírva kell benyújtani. A helyszínen leadott ajánlatok átvételérıl ajánlatkérı elismervényt ad. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidıig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat ajánlattevıt terheli. V.7.4.) Az ajánlat tartalomjegyzéket követı elsı oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülı adatokat a dokumentációban meghatározottak szerint. V.7.5.) Ajánlatkérı lehetıvé teszi a Kbt. 83. (2-5) bekezdése szerinti hiánypótlást. A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: Teljes körő, több alkalommal. V.7.6.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a és évekre vonatkozóan az összes licenc díjat, valamint a bevezetéshez és a mőködtetéshez-fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatási díjakat. V.7.7.) Ajánlattevı ajánlatához csatolja az ajánlati ár megbontását az alábbiak szerint: évi teljes költség (beszerzési és követési licenc díj, valamint a bevezetéshez és a mőködtetéshez-fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatási díj) 2011.évi licenc díj és mőködtetési-fenntartási szolgáltatás díja V.7.8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás értékére, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. Ajánlattevınek továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e. V.7.9.) Ajánlatkérınak a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján ajánlatában meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közremőködnek, továbbá c) az ajánlattevı részére erıforrást nyújtó szervezetet. V.7.10.) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, a cégkivonatban nem szereplı aláíró esetében az erre vonatkozó írásos megbízást, valamint az ajánlat beadásától megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, melyek egyszerő másolatban is benyújthatók. V Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat, melyek hiányában az ajánlat érvénytelen: V Az ajánlathoz csatolni kell egy legalább 30 fıs tesztadatbázissal rendelkezı DEMO CD-t a Mőszaki leírásban meghatározottaknak megfelelıen. V A rendszer bevezetésére vonatkozó projekt-tervet a szerzıdés aláírásától kezdıdıen a rendszer éles üzembe helyezéséig. V A tervezett hardver-szoftver architektúra bemutatása logikai ábrával.

11 V A Mőszaki tartalom minısége bírálati szempont értékelése a Dokumentációban szereplı funkciánális követelménynek megfelelıen történik, amely lekérdezési rendszer rugalmasságát vizsgálja (válogatási szempontok egyszerő meghatározása, adott rendezettségben meghatározott adott számú változót tartalmazó lépések száma). V.7.13.) Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott referenciákat ellenırzi, azokat mőködési környezetben igény szerint meg kívánja tekinteni. Ennek lehetıségérıl kérjük tájékoztassák a referenciát adó cégeket. V.7.14.) Ajánlattevı csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatában figyelembe vette a Kbt ban foglaltakat. V.7.15.) Az ajánlatot annak valamennyi dokumentumával magyar nyelven kell benyújtani. Külföldi ajánlattevı esetén az ajánlattevıi nyilatkozatokat, cégkivonatot, aláírási címpéldányt és/vagy esetleges aláírási felhatalmazást hitelesített magyar fordításban kell benyújtani. V.7.16.) Ajánlattevı a dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezetet, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal, a hiányzó információkkal (adatokkal) kiegészítve köteles ajánlatához csatolni. V.7.17.) Azon igazolásokat és nyilatkozatokat, amelyek idıbeli felhasználhatósága vonatkozásában a Kbt. vagy jelen ajánlattételi felhívás nem tartalmaz elıírást, Ajánlatkérı akkor fogadja el, ha az ajánlattételi határidı lejártát legfeljebb három hónappal megelızıen keltek. V.7.18.) Ajánlatkérı tájékoztatja Ajánlattevıket, hogy a közbeszerzésekhez kapcsolódóan február 15-tıl teljesített kifizetéseknél a 2003 évi XCII tv. (Art.) 36/A és a évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló LXXXII. törvény 32. (5) bekezdése szerint kell eljárni. V.7.19.) Felhívjuk a figyelmet, hogy Ajánlatkérı a kizáró okok igazolásának mikéntje tekintetében a Közbeszerzési Értesítıben szeptember 23-án megjelent Közbeszerzések Tanácsa Útmutatójában foglaltakat veszi figyelembe és aszerint jár el. V.7.20.) Jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlattételi lehetıség nem biztosított. V Jelen eljárásban a nyertes ajánlatot követı ajánlatot tevıt is kihirdetésre kerül. V ) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szabályai az irányadóak. V.7.23.) Ajánlatkérı felhívja ajánlattevık figyelmét arra, hogy mivel a beszerzés tárgya a 168/2004. számú Kormányrendelet szerinti kiemelt termék - a kormányrendelet 8. (4) pontja alapján szerzıdéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerzı szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendı keretszerzıdés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének idıpontjáig vállalhat. V.7.24.) A jelenlegi adatstruktúra leírása Ajánlatkérınek nem áll rendelkezésére, Ajánlattevı ennek figyelembe vételével kell hogy ajánlatát megtegye. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/20 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık be Hivatalos név: Magyar Államkincstár Postai cím: Hold u. 4. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Intézményi Gazdálkodási Fıosztály Telefon: 06-(36)

12 Fax: 06-(36) Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhetı Hivatalos név: Magyar Államkincstár Postai cím: Hold u. 4. I.emelet 147. szoba Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Intézményi Gazdálkodási Fıosztály Telefon: 06-(36) Fax: 06-(36) Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani Hivatalos név: Magyar Államkincstár Postai cím: Hold u. 4. I.emelet 147.szoba Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Intézményi Gazdálkodási Fıosztály Telefon: 06-(36) Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék Fı tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték 4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidı feltüntetése Az idıtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) További információ a részekrıl (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

13 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

14 Szerzıdés megkötésérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

15 Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerzıdések

16 Szerzıdés módosításáról, teljesítésérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

17 Elızetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

18 Egyéb hirdetmények

19 Ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok

20 A kérelem e törvényben meghatározott adatai

21 A Közbeszerzési Döntıbizottság érdemi határozatát, a közbeszerzési ügy befejezését eredményezı határozatát és a szerzıdés megkötését engedélyezı végzését

22 A bíróság határozata (határozatai)

23 Tájékoztatás a teljesítés megtörténtérıl

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL):

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9.

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9. Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 58 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben