Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN"

Átírás

1 ORSZÁGOS HIRLAP EIöfizetési árak: Egész évre 14 frt fél évre 7 frt. negyed évre 3 frt 50 kr. Egy hónapra 1 frt 20 kr. Egyes szám ára helyben 4 kr., vidéken 6 kr. Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség és kiadóhivatal: VIII. kerület, József-körüt 65. szám Megjelenik mindennap, hétfön és ünnepnap után is. II. év. Budapest, 1898, hétfö, április 25-én szám. Kalózvilág. A spanyol-amerikai háború bevezetése gyanánt (rendszerint szóváltás elözvén meg a verekedést), egészen komolyan, hivatalos iratokban, diplomácziai jegyzékekben és lelkes vezércikkekben igy vitatkoztak a felek: Kuba partjain csak torpedó pusztithatta el a mi drága hadihajónkat, a mi háromszáznegyvenhárom emberünket mondták az amerikánusok. Ez ki van zárva felelték a spanyol iratok, jegyzékek és vezérczikkek. Mert torpedórobbanás esetében a hajóroncsokra odatapadva, elpusztult halakat is kellett volna találniuk az amerikaiaknak. Nem ugy van replikáztak erre az amerikai iratok, jegyzékek és vezérczikkek. Hiszen a havannai öbölben halak nincsenek is! A havannai öbölben nincsenek halak, valóban nincsenek mondta utána a nemzet. Bizonyos, hogy a spanyolok robbantották fel a mi szép hajónkat, bizonyos, hogy ök ölték meg a mi háromszáznegyvenhárom emberünket. A mesebeli farkas, akinek fölfelé zavarta meg a vizét a bárány, nem sokkal élesebb logikával müködött, midön az ártatlan állatkának ezt a szemrehányást tette. De minek legyen a logika tökéletes, mikor a czél nem az, hogy egy hatalom az emberiség igazságérzetét elégitse ki, hanem az, hogy a maga hasznát az gyarapitsa. Nem is a casus bellinek együgyü és igazságtalan keresése ötlik hát szemünkbe az amerikánusok erösködéséböl, mert ez igen természetes bizony. Megszokhattuk ezt már a közelebbi régiókból is. Tavaly is tavaszi mulatságot rendezett Mars a nemzeteknek és midön másodszor kezdett rügyezni az olajfa, midön az örökzöld fák megszüntek leveleket hullajtani, a jóni tenger partján erejét tavaszi lángolás tói duzzadónak érezte Hellász ; a napfény, a vérczirkuláczió. a kapzsiság és az alkalom cselekvésre ösztönözte a költöi rablót. "Betörtetek Thessáliába", mondta hát Törökországnak, mikor már igen vágyott verekedni és ezzel valóban nem hazudott kevesebbet, mint az amerikánusok a hallatlan tengeröböllel. Tizenhárom év elött Szerbia szintén harczolni óhajtott, mert az Obrenovicsoknak több szükségük volt már a népszerüségre, mint például Mac Kinleynek máma; azon kezdte tehát, hogy Bulgáriától kategorikusan felvilágositást kért a hadi készülödésekröl. Ez a felszólitás is bizonyára volt olyan merész, mint az amerikaiaknak a tengeröbölröl szóló állitása, mert Bulgária ugyancsak nem készülödött háborúra. Ezek a példák tehát közeliek, európaiak és nem szólnak ugyan olyan hatalmas államokról, mint amilyen az Unio, de a "gyüjtés politikája" a szegény zsellérállamokban is megvan és a példák azt mutatják, hogy az európai politika is tud szükség esetében hazudni egy hallatlan tengeröblöt. Az amerikai hazugság tehát mint speczialitás nem ötlik szemünkbe semmiesetre. De speczialitás és szembeötlö ennek a hazugságnak a hatása. Az Unió százéves múltja ugyanis szakadatlan apotheozisa az önmaga erejére utalt embernek. Ez a historice megénekelt ember kezdetben nekivágott az ismeretlen világnak, azután irtotta az öserdöket, azután kenyere már lévén a maga erejéböl, tehát szellemi táplálékot sem akart többé kapni az anyáskodó Brittaniától. Kivivta függetlenségét, múltjában és alkotásaiban fönségesen erösnek látszott ez az önerejére utalt ember, az amerikai ember. És ime most, milyen a hös: egy hazugsággal ép ugy szuggerálható ez a nagy, ez az intelligens, ez az erös ember, ahogy például a máramarosi oláhba belészuggerálhatja a maga szemtelen meséit egy szédelgö álkirályfi. Ilyen a nagy, az intelligens, az erös ember; ilyen nagy, ilyen intelligens, ilyen erös a tömeg. De talán csak ujságkacsa is ez a halatlan tengeröbölröl szóló dolog? Talán mégis nagyobb, intelligensebb és erösebb az ember, már akár spanyol, akár amerikánus?! Ebben az órában, sajnos, még akkor sem konczedálhatjuk ezt, ha a halatlan tengeröböl históriája csakugyan alaptalannak bizonyulna. Ugyanis tegnap óta szakadatlanul arról jön hir, hogy a La Manche-csatornában és a közép-amerikai vizeken kiütött a törvényes kalózvilág. Spanyolok, amerikánusok vigan rabolják egymást. Az ember hát valóban olyan nagy, olyan erös és intelligens, aminönek látszik a halatlan tengeröböl motivumából nézve. POLITIKAI HIREK. A képviselöháznak délélött tiz órakor ülése van. Uj förendek. A hivatalos lap mai száma két uj förendiházi tag kinevezéséröl ad hirt. Az erre vonatkozó királyi kézirat igy szól: A förendiház szervezetének módositásáról szóló évi VII. törvényczikk 5. -a alapján magyar minisztériumom elöterjesztésére Horváth Lajos volt országgyülési képviselöt és Márkus József Budapest székes fövárosom föpolgármesterét élethossziglan a förendiház tagjaivá kinevezem. Kelt Münchenben, 1898, évi április hó 21-én. FERENCZ JÓZSEF s. k. B. Bánffy, s. k. Nem meglepö ez a kettös kinevezés, a melyet örömmel regisztrálunk. Az egyik förendi tagság, a föpolgármesteré, az állást megilletö kitüntetés, a másik, Horváth Lajosé, a számos éven keresztül szerzett kiváló érdemek elismerése. Az autonomisták és a miniszterelnök. Fiumei tudósitónk táviratozza: Gróf Szapáry László fiumei kormányzó holnap fogadja a rapprezentanzát és közölni fogja velük, vajjon báró Bánffy Dezsö miniszterelnök hajlandó-e öket fogadni vagy sem. Az optimistáknak az a véleménye, hogy az autonómiaiak a kormány elött készek meghajolni, téves, mert a rapprezentanza a miniszterelnöktöl épen a közigazgatási bizottság eltörlését fogja kérni. Minthogy ennek a kérelemnek a miniszterelnök nem tehet eleget, az autonomisták épen ezzel akarják a félig-meddig lecsillapodott kedélyeket újra felizgatni. Az autonomistáknak ez a frivol játéka a fiumei polgárság józan részében nagy visszatetszést keltett. A kvóta-tárgyalások. A "Budapesti Tudósitó jelenti: A magyar kvótaküldöttség üzenetét a legközelebbi napokban megküldik a becsi kvótaküldöttségnek és még e héten Budapesten és Bécsben közzéteszik. KÜLFÖLD. Távozó osztrák miniszter. Prágából táv* iratozzák: Itt az a hir van elterjedve, hogy dr. Ruber igazsügyminiszter a Reichsratff elhalasztása után a kabinetböl kilép és a cseh tartományi fötörvenyszék elnöki állását fogja elfoglalni. Az amerikai háború. (Távirati tudósitások.) A háború nehezen indul és a mai nap eseményei megerösitik azt a feltevést, hogy a hadviselö felek vagy nagyon gyengéknek érzik magukat, vagy nagyon tartanak egymástól. Az Unió hajóhada még csak tesz aktiv mozdulatokat s különösen vigan fogdossa el a spanyol kereskedelmi hajókat a spanyol tengeri haderö azonban sehol sincs s a spanyol hadvezetöség terveit egyelöre mélységes homály födi. Ma végre a spanyol kormány beható nyilatkozatokat tett a kalózkodásra s egyéb ezzel összefüggö kérdésekre vonatkozólag. Elfogott hajók. A "Páris" amerikai személyszállitó hajót nem fogták el a spanyol czirkáló hajók, mint tegnap jelentették, hanem a "Páris"-nak sikerült idejekorán egy angol kikötöbe menekülni. A "New-York Herald"-nak egy távirata jelenti, hogy a "Mineapolis"és Columbia czirkálóhajók sürgös rendeletekkel útnak indultak, hogy eléje menjenek a "Paris" gözösnek és kisérjék azt útjában. A "Buonaventura" spanyol gözhajó, amelyet egy amerikai hadihajó elfogott, a liverpooli angol-spanyol társaság tulajdona. Sagasta miniszterelnök az elfogást tengeri rablásnak nevezte, mert az a hadüzenet elött történt. Azt hiszik, hogy Anglia is fog tiltakozni az elfogás ellen. Az amerikaiaknak meglehetösen nagy szerencséjük van a spanyol hajók elfogásában. igy Key - Westböl taviratozzák, hogy a "Heléna" amerikai ágyunaszád ma reggel elfogta a "Miguel Jower" 2000 tonnás spanyol gözhajót, amely gyapottal és gabonával megrakodva uton volt New-Orleansból Barcelonába. A "Heléna" bevontatta az elfogott hajót a Key - West - kikötöbe. Ezenkivül a "Porter" amerikai torpedónaszád elfogta a "Mathilde" spanyol goölettet. A Kuba elött álló amerikai hajóhad tegnap három részre oszlott; két ágyunaszád nyugatra, két monitor, egy czirkálóhajó és egy ágyunaszád keletre megy. A hajóhad bátra maradt része Havannát veszi ostromzár alá.. Az Unió hadi akcziója. New-Yorkból táviratozzák: Tegnap kiadták a parancsot, hogy néhány amerikai kikötöben aknákat helyezzenek el. A helyek, ahol aknákat sülyesztenek el, ismeretlenek. Az aknákra ügyelni fognak, nehogy a baráti viszonyban levö nemzetek hajói veszélynek legyenek kitéve Ȧz Unió képviselöházának pénzügyi bizottsága elöterjesztésében a segélyeszközölt elöteremtésére a közterhek jövedelméböl 100 milliónyi összeget vár és megadja a felhatalmazást 3 százalékos, érczben fizetendö, 10 és 20 dolláros bonok kibocsátására 500 millió erejéig, valamint 3 százalékos kincstári igazolványok kibocsátására 100 millió erejéig. A Hongkonban állomásozó amerikai hajóraj öt hajója lepecsételt rendeletekkel ma útnak indult. Az "Olympia és Baltimore" hajók bevárjak a manillai amerikai konzult és holnap követik a többi hajókat

2 2. oldal Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Hétfö, április 25. Az angol hátóság kiáltvány bocsátott ki, amely megtiltja az angol állampolgároknak, hogy a két háboruskodó nemzetet támogassák, Washingtonból jelentik, hogy biztosra lehet Tenni, hogy megállapodás jött létre a felkelökkel az aktiv együtt - müködés iránt. Tampából a jövö héten expediczió indul el, hogy Maximo Gomez számára a hadihajók védelme alatt Kuba valamelyik partján hadiszereket szállitson partra. A "New-York Herald jelentése szerint Mac Kinley elnök elhatározta, hogy azoknak a spanyol hajóknak, amelyek a háború kitöréséröl tudomással nem birva, az amerikai kikötökbe jönnek, megengedik, hogy kirakodhassanak és bántatlanul távozhassanak a kikötöböl. A spanyol kormány határozatai. A madridi hivatalos lap a kormány következö határozatait közli : Minthogy Spanyolország és az Egyesük-Államok között a diplomácziai összeköttetés megszakadt és a két ország között a hadi állapot megkezdödött, a nemzetközi jogba vágó számos kérdés merült fel, amelyek pontosan körülirandók. amennyiben ellenfeleink igazságtalansága és provokácziója, valamint galád magatartásuk súlyos konfliktust idéztek elö és megzavarták a nemzetek békéjét. Nekünk a legszigorúbban alkalmazkodnunk kell a nemzetközi jog idevágó intézkedéseihez, valamint a léglelkiismeretesebben ragaszkodnunk az. erkölcshöz és a joghoz. A kormány nézete szerint az a körülmény, hogy Spanyolország nem csatlakozott az 1865-iki párisi deklaráczióhoz, nem ment fel bennünket az alól a kötelesség alól, hogy tiszteletben tartsuk az abban kifejezett elveket. Az az elv, amelynek elfogadását Spanyolország határozottan visszautasitotta, a kalózás megszüntetésének elve volt. A kormány tehát most elengedhetetlen szükségnek tartja, hogy erre nézve a legföltétlenebb föntartással éljen, hogy megóvjuk szabadságunkat és föltétlen jogunkat a kalózás tényleges gyakorlására, ha a kormány ezt czélszerünek tartja. Elsö sorban haladéktalanul átalakitjuk kereskedelmi tengerészetünk hajóit a szükséges számban kisegitö czirkálóhajókká a hadi tengerészet támogatására, fi hajók a hadi tengerészeti hatóságnak vettetnek alá és együttesen fognak müködni hadihajóinkkal. A rendelet felsorolja ezután a következö intézkedéseket : 1. czikkely. Minthogy a háború Spanyolország és az Egyesült-Államok közt kitört, az október 2?-én kelt béke- és baráti szerzödést, az január 12-én kelt jegyzökönyvet, valamint a a két ország között érvényben volt minden más egyezményt, szerzödést vagy megállapodást érvénytelennek nyilvánitunk. 2. czikkely. Az Egyesült-Allamok kikötöiben horgonyzó spanyol hajók számára e rendelet közzétételétöl számitva 5 napi határidöt adunk, hogy szabadon távozhassanak. 3. czikkely. Noha Spanyolország nem járult hozzá az 1865-iki párisi deklaráczióhoz, a kormány a nemzetközi jogot tiszteletben tartva, e declaráczió szem elött tartását javasolja és elrendeli, hogy a tengeri jog következö szabályai követendök : A semleges lobogó megvédi az ellenséges javakat, kivéve a hadi contrebande-ot Semleges javakat a hadi contrebande kivételével semleges lobogó alatt nem szabad elkobozni. Az ostromzárnak, hogy kötelezö legyen tényleges ostromzárnak, azaz oly haderövel végrehajtottnak kell lennie, hogy az ellenséges partvidékhez tényleg ne lehessen hozzáférni. 4. czikkely. A spanyol kormány, amely ragaszkodik az május 26-án Francziaországhoz intézett jegyzékben föntartott ama jogához, hogy kalóz-leveleket állitson ki. szükség esetén a kereskedelmi tengerészet hajóit kisegitö czirkáló hajókká alakitja át a hadi tengerészet támogatására, amely hajók a hadihajókkal együttesen fognak müködni és a haditengerészeti Latóságnak Tettetnek atá. 5. czikkely. Az ellenség hajóinak és javainak saját zászlója alatt való elkobzása, valamint a hadi contrebande elkobzása czéljából bármely zászló alatt, a királyi hadi tengerészet és a kisegitö czirkálóhajók, valamint késöbb a kalozlevéllel felruházandó hajók az átkutatás jogát a nyilt tengeren a nemzetközi jog intézkedései, valamint a közzéteendö utasitások érteimében fogják gyakorolni. 6. czikkely. Hadi contrebandenak tekintendök : az ágyuk, golyószórók, lövegek, puskák és minden más fegyver, golyók, bombák, gránátok, gyujtó - anyagok, gyutacs, kanócz, löpor, kén, dinamit, mindenféle robbanószer, továbbá az egyenruhák, szijazatok, nyergek s a tüzérség és lovasság egyéb fölszerelései a hajogépek és általában minden oly tárgy, amely a háború czéljára szolgál. Kuba blokádja. Havannából jelentik hivatalosan 22-éröl: A 12 hadihajóból álló amerikai hajóraj este fi óra 30 perczkor Havanna elé érkezett és 10 tengeri mérföldnyire a várostól majdnem egyenes vonalban foglalt állást. Egy Key- Westbe érkezett torpedó-naszád jelenti : A Havanna elött levö amerikai hajóraj nem bombázta Havannát, hanem békés blokád alá vette azt. A Havanna elött levö New-York czirkálóhajóról éjjeli két órakor küldött távirat jelenti, hogy Morro erödböl tegnap este 11 órakor az amerikai hajórajra 10 lövést tettek, de eredmény nélkül. Az amerikaiak a tüzelést nem viszonozták. A Havannából érkezett utolsó táviratok azt mondják, hogy az amerikai hajóraj öt mérföldnyire Havanna elött állást foglalt. Morro erödre kitüzték a vörös lobogót. A lakosság végig vonult az utczákon "Éljen Spanyolország!" Hirek Madridból. és ezt kiáltotta.: A pénzügyminiszter tegnap este összehivta Madrid legtekintélyesebb bankárjait és beszédet intézett hozzájuk, amelyben támogatásukat kérte, hogy a tözsdén a pánik megakadályoztassék. A bankárok a leghazafiasabb készséggel mindenben csatlakoztak a pénzügyminiszter által kifejtett nézetekhez. A mai nap folyamán majdnem 10 milliót deponáltak a hajóhad szaporitása végett inditott nemzeti gyüjtés czéljaira. Este a tengerészeti minisztériumban értekezlet volt, amelyen valamennyi al- és ellentengernagy részt vett és amelynek nagy fontosságot tulajdonitanak. Lehetetlen a tengernagyok tanácskozásáról falaink is megtudni, mert mindnyájan becsületszóval kötelezték magukat a titoktartásra. Azt hiszik, hogy a tengeri háború elvét állapitották meg. Az érczpénzválság véget ért, úgyszintén a bankjegynek pengö pénzre való beváltása is. A Kuba déli partján lerakott kábel, amelyet az amerikaiak ketté akarnak végni egy angol társaság tulajdona. Az "Imparcial" felsorolja azokat az amerikai hajókat, amelyek a Földközitengeren vannak és amelyeket & spanyol hajók elfoghatnak. Mexikóban több spanyol konzulátus elött tüntetés volt a spanyolok mellett. A portugál sajtó egyhangúlag Spanyolország pártjára állott.. A New - Yorkban elterjedt hireszteléssel - ellentétben a spanyol tengerészeknek megvan a szükséges szénkészlete. Több szerzödést kötöttek spanyol köszénbányákkal. A Havanna elött megjelent amerikai hajóraj - eltávozását élénken megvitatják. Ugy hirlik,- hogy a tengernagyok tegnapi gyülésükön erélyes eljárást határoztak el. A hivatalos lap közli a külügyminisztérium rendeletét, amely az Egyesült-Allamok spanyolországi konzulainak alkonzulainak és konzuli ügyvivöinek adományozott exeqaturt megsemmisiti. TÁVIRATOK. A szász király 70-dik születésnapja. Drezda, április 24. Ma délelött a katholikus udvari templomban tedeummal egybekötött istentisztelet volt, amelyen a felséfek és az itt levö fejedelmi személyek vettek részt. Török és franczia katonák összetüzése. Konstantinápoly, április 24. A porta körében a következökép beszélik el a török és franczia katonák között Káneában történt öszszetüzést, amelyröl már jelentettünk: Április 12-én Yacub török katonát, midön örváltásra Sghouk-Sesme-be ment. két részeg franczia katona megtámadta és megsebesitette. A lármára odasietett néhány montenegrói csendör is és megsebesitette a török katonát. A csendörök két revolverllövést tettek, minek következében egy muzulmán súlyosan,, egy keresztény ember pedig könnyen megsebesült. Ugyanaz nap az ört álló Ibrahim Nablonskit-t egy franczia katona inzultálta, aki ezt kiáltotta neki: "Ki fogunk dobni benneteket Krétából!" és azután arczába köpött. Végül április 13-dikán külföldi tüzérek kövel megdobálták a 3. török zászlóalj örszemeit és egy franczia káplár vezénylete alatt álló csapat bántalmazott egy török katonát, aki egy örjárathoz tartozott és egy arramenö muzulmánt. Ami az állitólagos lövéseket illeti, amelyeket a káneai mecsetbe, rendelt katonák francziákra és montenegróiakra tettek volna, a meginditott vizsgálat kideritette, hogy azok az állitások, amelyek a törököket okolják, valótlanok, mert a török katonák ellenkezöleg türelmüknek és józanságuknuk adták bizonyitékát és csak ennek köszönhetö, ha ez esetek nem vezettek komoly konfliktusra. Németellenes tüntetések. Prága, április 24. A rendörség a Rossmarkton szétoszlatta a gyülésröl jövö cseh munkásokat és egyet közülök ellenszegülés miatt letartóztatott. Midön a letartóztatottat követö munkások a "Schlaraffia" helyisége elött elhaladtak, egyikük az ablakokat beverte; az illetöt szintén letartóztatták. A Halék-utczában a munkások egy német egyetemi hallgatót inzultáltak. A. rendörség az egyik munkást letartóztatta, A szerb pénzügyi reform. Belgrád, április 24. A pénzügyi reformra vonatkozólag annak idején a pénzügyminiszter elnöklése alatt kiküldött külön bizottság javaslataival majdnem teljesen elkészült. A javaslat szerint az állambevételek hatályos biztositására, a kezelés egyik erösitésére és ez uton is nagyobb jövedelmek elérésére kell intézkedéseknek történni. E reformmal fog a skupstina elsö sorban foglalkozni, török követség Péterváron. Pétervár, április 24. Az orosz távirati ügynökség jelenti: Dsevad bei, a szultán titkára, egy szárnysegéddel tegnap ideérkezett. Fogadására megjelentek a pályaudvaron a török nagykövetség tagjai és a külügyminisztérium egyik hivatalnoka. Dsev a d és kiséröje bemutatkoztak gróf Murawiew külügyminiszternek és meglátogatták a török nagykövetet. Zavargások Bécsben. Bécs, április 24. A kereskedelmi alkalmazottak választmányának mai választásánál, ahol a szocziáldemokraták gyözedelmeskedtek a keresztényszocziálisták felett, a két párt hivei között több összekoczczanás történt. A rendörség kiüritette a városháza elött levö teret, ahol körülbelül ember gyült össze ; 60 embert letartóztattak. HIREK. Május 1-én uj elöfizetés nyilik az Országos Hirlapra; felkérjük tehát azokat a tisztelt elöfizetöinket kiknek elöfizetése e hónap végén lejár, hogy a megújitásról idejekorán gondoskodni sziveskedjenek, nehogy a lap pontos küldése fennakadjon. Ujonan belépö elöfizetöinknek szivesen megküldjük B. M. CROKER lapunkban most folyó érdekfeszitö regényének "A MILLIOMOS'-nak eddig megjelent folytatásait Figyelmeztetjük tisztelt elöfizetöinket, hogy a lapot a fürdö-szezon alatt mindenhová rendelkezésük szerint szivesen utánuk küldjük, akárhányszor változtatják is tartózkodási helyüket. Csak arra kérjük hogy velünk mindenkor a pontos czlmüket Idejekorán. egyszerü levelezölapon közölni sziveskedjenek. A föváros környékén levö nyaralókba naponkint pontosan és Idejekorán vitetjük el a lapot. A kiadóhivatal. UJ magyar nemes. A hivatalos lap ma! száma közli, hogy a király Hager István nyugalmazott alezredesnek, valamint törvényes utódainak a magyar nemeséget. a "sashalomi" elönévvel dijmentesen adományozta.

3 Hétfö, április 25. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, oldal Beteg föherczeg. Bécsböl taviratozzák: Lipót föherczeg állapota rosszabbra fordult és komoly aggodalomra ad okot. Személyi hir. Fehér Ipoly pannonhalmi föapát, Kétly tanár sürgetésére egészsége, helyreállitása végett a délvidéki tengerpartra utazott. Esküvö. A következö jelentést küldöttek be hozzánk: Kászonjakabfalvi László Elemér császár és királyi sorhajó-hadnagy tisztelettel jelenti Degenfeld - Schomberg Anna grófnövel, hohen-eybachi, dürnaui és neuhausi gróf Degenfeld - Schomberg József, a tiszántúli ev. reform, egyházkerület fögondnoka, a magyar förendiház tagja, Hajduvármegye és Debreczen sz. királyi város föispánja, a szent István jeles rend kiskeresztes vitéze és néhai neje szilasi és pilisi Szilassy Irma leányával folyó évi április hó 26-ikán Debreczenben történendö egybekelését. - Hasonló jelentést adott ki a menyasszony családja is. Lovaglás ügy. Geiszt Gyula, a békéscsabai gazdasági egyesület elnöke a Nagyváradon megjelenö "Tiszántúl" czimü lapban egy nyilatkozatot tett közzé, amely nyilatkozatban a gazdasági egyesületben a szekularizáczióról folyt tárgyalásokat tette megjegyzései tárgyává. Be1iczey István, Békésmegye volt föispánja, a czikket magára nézve sértönek találta és Haan Béla és Antos Béla földbirtokosokkal provokáltatta a czikk iróját Geiszt Gyula a maga részéröl Schmidt József miniszteri tanácsost és Szerb György országgyülési képviselöt bizta meg az ügy elintézésével. Miután Geiszt kijelentette, hogy e czikkben Beliczeyt sérteni nem akarta, a segédek az ügyet békés úton intézték el. Firczák Gyula püspök Hajdu - Böszörményben. A hajdúk hires városában, Hajdu- Böszörményben, mint debreczeni levelezönk irja, finnepre készülnek az ottani görög-katholikusok. Május 8 -án nyitják még ünnepélyesen az újonnan épült görög - katholikus templomot. Az ünnepélyen megjelen Firczák Gyula görög-katholikus püspök is, aki fényes segédlettel (47-en segédkeznek) szenteli fel a templomot. Tagajánlások a Nemzeti Kaszinóban. A Nemzeti kaszinó tagajánló - tábláján legújabban két név olvasható: gróf Thun osztrák miniszterelnöké és Kossuth Ferencz országgyülési képviselöé. Gróf Thun-t báró Bánffy Dezsö magyar miniszterelnök ajánlja a kaszinó tagjai közé, Kossuth Ferencz ajánlója pedig báró Atzél Béla. Az uj tagok felvételi kérelme az ajánlás alapján a kaszinó legközelebbi választmányi ülésén kerül titkos szavazás alá. Halálozás. Alig pár hete, hogy Bécsböl egy piczike kis névjegyet kaptunk, amelyen egy ujszülött baba jelentette, hogy világra jött. Mikor ma e sorokat irjuk, a baba nyugodtan szunnyad bölcsöjében és virradóra kinyitja majd mosolygó kis. szemeit és rózsaszin arczocskáján csupa derü és harmatos frisseség lesz. Mert nem fogja tudni, hogy az az apai sziv, amely egy hónappal ezelött, mikor a baba, az elsö baba megszületett, oly lázas örömmel volt teli, ma megszünt dobogni. A halott a mi halottunk is. Lapunk bécsi levelezöje, dr. Brand Norbert fekszik a ravatalon és egy fiatal, nem is egészen egy esztendös feleség könnyezik mellette. A harmincz éves fiatal ember kitünö újságiró volt, eleven eszü és eleven tollú. A "Neue Freie Presse" az osztrák föváros legelökelöbb újságja, meghivta belsö munkatársai közé és Brand doktor amellett, hogy ott oly jeles tevékenységet fejtett ki, nékünk éjszakáról-éjszakára letelefonozta a legfrissebb hireket az ö érdekes, vonzó modorában. Szeretetreméltóságáért, elegáns, kedves föllépéséért is nagyrabecsülték bécsi kollegái és mikor lejött Budapestre, mi is hamar megszerettük. Kedden temetik a fiatal halottat; sok jóbarát gyöngéd emlékezete fogja kisémi szomorú utján. Ezüst menyegzö Szarajevóban. A bosnyák országos kormány udvari tanácsosa, Hörmann Konstantin, a napokban ülte meg Szerajevoban nejével, született Poch Agával ezüst lakodalmát. Hörmann tanácsos Bosznia legnépszerübb emberei közé tartozik, mivel 1878 óta folyton igen üdvös, általánosan elismert tevékenységet fejtett ki. Neje a paedagogia téren fejt ki kiváló müködést Hörmann tanácsost a budapestiek is igen jól ismerik, mivé itt, mint föbiztos, az ezredéves kiállitás alkalmával a bosnyák osztályt vezette. Az egyházi szertartást az ezüstmenyegzönél dr. Stadler érsek végezte, ki a jubiláns pár tiszteletére nagy és fényes uzsonnát adott. Mit kiván a szováti fiu. Mac Kinley ur kiugranék a böréböl örömében, ha a yanke-ek között akadnának Márkus Sándor szováti fiúhoz hasonló hösies szellemü ifjak. Márkus Sándor szováti fiúnak ugyanis nagyon fájt a szive, hogy még nem vették be katonának. Fogta-kapta magát és a következö kérvényt küldte a hadügyminisztériumhoz: Nagyméltóságu hadügyminisztériumhoz. Még csak húsz éves vagyok, katonai elöállitáshoz még csak jövöre kellene menni. Komáim most voltak és ök benn maradtak és hazajövet elénekelték azon nótát, hogy: "Cserepezik az újpesti kaszárnya tetejét, Válogatják a legények velejét, Marad itthon két vagy három nyomorult, rátok lányok még az ég is beborult* annyira elkeseritettek, hogy azóta agyamban a legszomorubb gondolatok fogamzottak," csakhogy én maradok itthon nyomorult. Továbbá ebböl kifolyólag," vagyok bátor a fenti czimhez fordulni, mint egész életem megalapitójához, hogy intézkedve, én is mondhatnám ö velük, hogy marad itthon kettöhárom nyomorult. Mivel csak egy szavokba kerül és ifjú éltemet boldoggá tennék, újból kérem, sorozzanak be, különben jobb meghalni. Bizom benne, hogy t. cz. miniszter ur szereti az olyan lelkesedö ifjút, ki hazájáért szolgálni akar. Kérésem teljesitését várva, maradok, mély tisztelettel alázatos szolgája, Hajdu-Szováton, április 13. Márkus Sándor. A miniszter azonnal intézkedett, hogy Márkus Sándort, ha alkalmas, sorozzák be. Faure Félix affairje. Parisban, a Boulevardé des Italiennes-en, tegnap két magas termetü ur járkált nagyon izgatott vitába merülve. Egyszerre fölemeli egyik a kezét, öklével arczába vág a másiknak és igy szól: - Ez a jutalma, gróf ur! A másik visszavág e szavakkal: - Ez meg az öné, Faure Félix! A közönség mindjárt összecsoportosult körülöttük és a rendörök is ott -termettek egy-kettöre. Igazolják magukat az urak, szólt a rendör. Én gróf Bragelonne vagyok, szólt az egyik. Én meg Faure Fé1ix a köztársaság elnöke. A rendör látszólag elfogadta az igazolást és fölszólitotta öket, hogy jöjjenek a békebiró elé. Kocsiba ültette öket és bevitte a rendörségre, ahol már be volt jelentve, hogy egyik közeli elmegyógyintézetböl két örült megszökött. Visszavitték öket az intézetbe.. Iskolai ünnepély. A fogarasi állami iskolák e hónap 20 -dikán ünnepelték meg a Lauritschszálló nagytermében a 48-as törvények szentesitésének 50 - ik évfordulóját. A változatos müsorban másfélóráig gyönyörködött a nagyszámú közönség, melynek sorában ott voltak a megye közszeretetben álló föispánja, Bausznern Guido is, ki az állami iskolák müködését nyomról - nyomra élénk figyelemmel kiséri, továbbá a királyi járásbiróság tisztikara teljes számban Tibá1d Mihály királyi táblai biró vezetése mellett, a községi elöljáróság s más állami hivatalok alkalmazottjai is diszes hölgyközönsége. A Himnusz elénéklése után Váró Benö királyi tanfelügyelö magas szinvonalú megnyitót mondott, kifejtve az ünnepély czélját, rámutatva azokra a nagy sikerekre, melyeket hazánk a 48-as törvények révén elért. Király- és hazaszeretetre buzditva a növendékeket, Isten áldását kérte a törvények legföbb védöjére, szeretett királyunkra. Majd Tibáld Margit polgári iskolái növendék szavalta el meglepö bátorsággal és lelkesen Rudnyánszkynak a "Honleány" czimü szépen megirt költeményét. Az emlékbeszédet Perdi Emil tanár tartotta, ki igen sikerült dissertatiójában messze visszatekintett a nemzetek ama törekvésére, melylyel a jog és kötelesség, a kiváltság és teher közti különbséget megszüntetni igyekeztek; ez eszme széleskörü vázolásával vezette le a 48-as törv.-javaslatok megalkotását s azok áldásos voltát higgadt elöadással ecsetelte. Az ünnepély egyik szép pontja volt még Végh Mátyás felsö kereskedelmi iskolai igazgatónak ez alkalomra költöi lendülettel megirt ódája, melyet maga a szerzö szavalt el lelkesen. Krisztus feltámadása ünnepének ötletéböl kiindulva, a szabadságot a magyar nép Messiásának tartja, ki 50 évvel ezelött kikelt sirjából s megváltotta a népet, elhintvén az egyenlöség és testvériség nagy eszméit, melyeknek apostolaiként lámadtak a 48 elötti nagynevü államférfiak. Különösen megható volt a befejezö imaszerü strófa, midön áldást kér a királyra és nemzetre s imádkozik az Istenhez, hogy tanitványainak szivét hassa át az egyetértés, a testvériség érzete, a király és haza iránti szeretet. A beszédek és szavalatok között felváltva a polgári fiu- és leányiskolái tanulók hazafias dalokat énekeltek és a felsö kereskedelmi iskolai tanulók zenekara magyar népdalokat és indulókat játszott. Nem érdektélen tudnunk, hogy a fogarasi állami iskolák tanulóinak ez idö szerinti létszáma megközeliti a hetedfélszázat, melynek szinte kétharmada román ajkú, de azért a lelkesültségben, nemzeti szineink viselésében versenyeznek magyar nemzetiségü tanulótársaikkal. A régi Parisból. A régi Paris egyik nevezetes emléke, a Concorde-téri Plessis - Belliére - palota gazdát cserélt. Lebaudy Róbert, a világhirü sport-férfiú vásárolta meg Plessis - Belliére marquise örököseitöl az Automobile - Club számára egy millió frankért. Ezt az alkalmat fölhasználták Paris krónikásai, hogy elmondjanak egyet- mást a Concorde -téri nevezetes épületek történetéböl. A Concorde- teret 1747-ben rendezték el sétatérnek. Mikor XV. Lajos király súlyos betegségéböl fölgyógyult, a város ennek örömére a Concorde- téren hatalmas lovasszobrot állitott az uralkodónak. A szobormü alapkövét 1754-ben tették le, Bonchardon szobrász azonban, akit a szobor elkészitésével megbiztak, nem fejezhette azt be, Pigallera maradt a nagy alkotás bekoronázása és 1768-ban már készen állt a fogadalmi emlék. A fölavatás napján a következö fölirást találták a szobor talapzatán : Szobrot a királynak! Szobrot oszlopokon. Az erény gyalog jár, a bün magas lovon. Megindult a vizsgálat. Ki a bünös? A rendörség a legnagyobb szigorúsággal kutatott mindenfelé. Egész Paris izgatottan várja a vizsgálat eredményét és a tettes szigorú megbüntetését. Egyszer csak megjön a hir és szájról- szájra jár : a király maga irta az inkriminált fölirást. A vizsgálat abbamaradt ben a Saint-Ovide templomot épitették föl a Concorde-téren, a szomszéd paloták tulajdonosainak nagy boszuságára. irtak is az urak a királynak, hogy vitesse el az ö tájukról a templomot, ezt a plebejusi intézményt, de az Isten közbelépett és megakadályozta ezt a szégyent: a templom leégett, még mielött a király határozott volna az ügyében. A forradalom idejében tudvalevöleg minden királyszobrot és uralkodót ábrázoló mütárgyat összetörtek, leromboltak. Az augusztus 10-én kiadott rendeletben foglalt parancsot végrehajtották a Bonchardon és Pigalle müvén is. A Concorde- tér akkor Vörös-térre változtatta a nevét és a rémuralom legrémesebb jeleneteinek helye volt. Itt állott a guillotine, amely sok szép és nemes fejet görditett a fürészporos kosárba. A Lebaudy palotáját Rouillé d'eslang, a király titkárja és a rendöri ügyek kincstárnoka számára épitette Gabriel épitész, akinek hire az idötájt egész Európában ismeretes volt. Rouillé d'eslang halála után unokahugáé, Poitores állami kanczellár felesegéé lett, aki halála után fiára, ez megint mostohaleányára, Plessis- Belliére marquisere hagyta, akitöl most az Automobile- Club megvásárolta. Ezzel a palotával szemben áll a tengerészeti minisztérium épülete, amelyben hajdanában a királyi kincseskamra volt, rengeteg sok müemlékkel és ami a legértékesebb tárgya volt az egész gyüjteménynek : a korona gyémántjaival is. Ebben az épületben nagyon sok botrány történt annak idején. Ellopták elöször a "le Sancy" nevü gyémántot, amelyet II. Jakab adott el XIV. Lajos királynak és a "Regent" nevü, gyémánt, amelyet orleansi Fülöp uralkodófejedelem vásárolt több mint két millió frankért. Az ellopott drágakövek azonban nemsokára visszakerültek, mert a tolvajt elfogták. I. Napóleon korában is ebben az épületben volt a tengerészeti minisztérium. Eltünt birósági végrehajtó. Szász-Régenböl irja levelezönk : Ledér1e Lajos szászrégeni királyi járásbirósági végrehajtó tizenhetedikén Oláh- Teplicza községbe ment végrehajtani s a mai napig sem került elö. A mai napon felesége levelet kapott töle, amelyben érzékeny bucsut vesz az asszonytól s hét gyermekétöl, elmondva, hogy tovább élni nem tud mivel anyagi ügyeit nem ren-

4 4. oldal Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Hétfö, április 25. dezhette. Fölemliti, hogy több banknál járt kölcsönt szerezni, de sehol sem kapott pénzt s ezért kénytelen elpusztitani magát Mi történt aztán Tele a levél megirása után, nem tudni. Tény azonban, hogy már távozása elött öngyilkosságon gondolkozhatott, mert kiszállását megelözöleg szekerét, lovát eladta, kocsisát és az egész cselédséget elküldte a feleségének azt mondta, hogy semmit sem tart ezután, mert sokba kerül. Az asszonyhoz érkezett levél alapján a királyi járásbiróság rezetöje maga mellé vett egy birót, meg egy tollnokot a Lederle lakására ment a nála levö végrehajtási ügyek számbavevése végett. A végrehajtó eltünésének hire nagy részvétet keltett Szász- Régenben, mert Lederlét jóravaló embernek ismerték. Sikkasztó birósági irnok. Losonczon, mint ottani levelezönk irja, a járásbiróságnál nagyobb sikkasztásnak jöttek a nyomára. Györffy Zoltán járásbirosági irnok, aki az iktatást is végezte, négy év óta a birósághoz beadott okmányokról leszedte a bélyegeket és azokat értékesitette. igy körülbelül négyezer forinttal kárositotta meg az államot. A sikkasztást Bogya János járásbiró a minap fedezte fel, mire a vizsgálatot a legnagyobb titokban megindittatta és e hónap 18-án letartóztatta Györffyt, aki mindent bevallott A vizsgálatot Sárkány Lajos törvényszéki vizsgáló biró vezette. Györffy családos ember és egy gyermeke van. Végtelenül könyelmü ember, aki minden pénzét és fizetését elmulatta. Érdekes, hogy épen letartóztatása napján felemelték a fizetését A vizsgálóbiró most az orgazdákat keresi Halálozások. Ma temették el Pujon általános részvét mellett dr. Lengyel Józsefet, Déva város fiatal polgármesterét Dr. Lengyel halálát özvegye és három gyermeke siratja. Gavora József egyházfelszerelési kereskedö április 22-én, életének 51-ik évében meghalt Budapesten. Eltünt kereskedö. Emlitettük, hogy Debreczenben óriási feltünést keltett Droppa Emil egy tekintélyes, régi kereskedö eltünése. Mint levelezönk irja távirat érkezett Debreczenbe, hogy Tisza- Polgáron ma délután egy ur a Tiszába ugrott, Kalapját és kabátját a parton hagyta. Azt hiszik, hogy az öngyilkos Droppa Emil. A szerencsétlen ember szorgalmas, szolid kereskedö volt 26,000 forint követeléssel szemben csak 14,000 forint tartozása volt. de mert öt gyermek atyja és az üzlet évröl-évre romlott, egészen elvesztette a fejét és annyira félt a jövötöl, hogy családját elhagyta és a Tiszának ment. A váczi- uti házbeomlás. A külsö vácziuton tegnapelött történt házbeomlás sebesültjei közül, az öreg Simonsbergert kivéve, senki nem halt meg. A betegek kezelöorvosainak véleménye szerint már csak Vorcsek Katalin és Simon Erich állapota ad aggodalomra okot. - A szinésznö hangjának közigazgatási bejárasa. A maga nemében rendkivül szokatlan müvészi esemény történt mint levelezönk irja ma délután Debreczenben. Az ottani sajtó az egész idényen,át támadta Komjáthy János szinigazgatót, mert nem tart elég énekesnöt Leszámitva, hogy Komáromy Mariska huszonhárom izben vendégszerepelt az odavaló szinpadon, a szintársulat a hét hónapos idényt egy alt-énekesnövel és egy kezdö énekesnövel húzta ki Komjáthy János végre elhatározta, hogy subrettenek szerzödteti Kaposi Józsát, koloratur- énekesnönek pedig Thurzó Ilonát A debreczeni sajtó azonban azt irta, hogy Thurzó Ilona bájos- énekesnö, aki tud játszani és énekelni is. Komjáthy, aki a legérzékenyebb szivü emberek közé tartozik, erre azt eszelte ki. hogy a helybeli Sarcey- ktöl fellebbez a szinügyi bizottsághoz és a tanácshoz és próba-éneklést rendez a szinházban. Ma délután négy órára meghivta a szinházba a tekintetes tanács és a szinügyi bizottság tagjait, hogy hallgassák meg Thurzó Ilonát A bájos énekesnö fekete ruhában jelent meg a szinpadon és a katona-zenekar kisérete mellett énekelte a "Büvös vadász" -ból a nagy áriát, a "Czigánybáró"- ból Szaffi dalát és a "Boszorkányvár"-ból egy szép számot A tekintetes tanács és a szinügyi bizottság tagjai tapssal bizonyitották be, hogy a szivük nincs köböl és a szép hang hatással van rájuk. Mikor legördült a függöny, nyomban meghozták a következö határozatot: A kisasszony ugyan nem koloratur- énekesnö, mert mezzo-sopran hangja van, de ez a hang oly szép, hogy szerzödtetjük. A szinügyi bizottság tagjai lelkesen kiáltották: Szerzödtetjük! Komjáthy szétmorzsoló pillantást vetett a helybeli Sarcey-kre és elégedetten dörzsölte kezét. Kézfogó. Dr. Grauer Vilmos, fövárosi bizottsági tag, legközelebb oltárhoz vezeti Herzan Irén kisasszonyt. Gyilkos asszony. Buska Marjucza nádasi aradmegyei asszony valóságos tigris, a ki nem riad vissza semmiféle akadálytól, ha valakit el akar tenni láb alól. A múlt hónapban történt, hogy a hitelezök elárverez tették a Buska Marjuczának egy darab földjét, melyet egy rokona, Zdrinkó Jován vett meg néhány száz forintért, amelyet késöbb nem akart Buskának a vételár fejében visszaadni. Buska nagyon megharagudott Zdrinkóra és megigérte neki, hogy el fogja pusztitani, nehogy a földet élvezze. Nemsokára, amint Zdrinkó egy este a szobájában az asztalnál ült, nagy kö repült be a szobába, közvetlenül a gazda feje mellett. Zdrinko tudta ugyan, hogy honnan és kitöl származik a kö, de azért a merénylöt nem jelentette fel, mert félt a némber boszujától. Az elmúlt román húsvétkor Marjucza este becsalta Zdrinköt a szobájába és holt részegre leitatta. Ekkor elöhozott egy dorongot és ugy ütötte föbe Zdrinkót, hogy az menten eszméletlenül a földre rogyott A gyilkos asszony azt hivén, hogy áldozata meghalt, két lábánál fogva a földön az udvaron lévö kúthoz vonszolta, hogy abba beledobja. Aközben magához tért Zdrinkó és birokra kelt a gyilkosával, de mert a vérvesztéstöl már nagyon el volt gyöngülve, nem birt a vad furiával, aki mind közelebb vonszolta a kúthoz és végre nagy erövel felkapva áldozatát a földröl, a kut felé hajitotta. Szerencséjére Zdrinkó nem esett a kútba, hanem fél testtel a kút rácsozatán megakadt, ahol Marjucza épen hazatérö törvénytelen fia megtalálta és a szomszéd segitségével hazaszállitotta. Midön a vérszomjas asszony megtudta, hogy áldozata a fia segitségével megmenekült, boszura gerjedt a fia ellen. Éjjel, midön azt hitte, hogy fia alszik, odalopódzott hozzá és nagy késsel a torkát akarta átmetszeni, de sietségében csak megvágta, amitöl a fiú felébredvén és kicsavarán a kezéböl a gyilkos eszközt, az utczára szaladt, regreg pedig egyenesen Ternovára sietett, ahol jelentést tett a csendörségnek az esetröl. A csendörök rögtön kimentek Nádasra s letartóztatták az embertelen asszonyt Munkásgyülések. A szocziálista fövárosi munkások ma délelött három gyülést tartottak, amelyekenmájus elsejének megünnepléséröl tanácskoztak. Az esztergályos munkások délelött tiz órakor akender- utcza 35. szám alatt levö vendéglöben mintegy 300-an jöttek össze, akiknek Erleszbeck Károly és Weisinger Ferencz fejtegették a májusi ünnep fontosságát. Az asztalosmunkások a vig-utcza 16. számú vendéglöben gyüléseztek. A gyülésen Klárik Ferencz és Ösz Szabó Péter hivták fel a megjelenteket a májusi ünnepnek méltó módon való megünneplésére. A vas és érczöntö munkások a külsö váczi- út 13. szám alatt levö vendéglöben gyüléseztek. Rendzavarás sehol sem történt A budai munkások a fö-utcza 74. szám alatt levö vendéglöben Nyiri András elnöklése alatt látogatott népgyülést tartottak, melynek egyetlen tárgya május elsejének jelentösége és megünneplése volt Bokányi Dezsö, az elsö szónok, felhivta elvtársait e nap megünneplésére, melyet az egész világ munkásai megtartanak. Azután erös szavakkal támadta a parlament müködését, mire A1másy rendörkapitány a szót megvonta töle. Utána még Fetzár Károly a németnyelvü elvtársaknak tolmácsolta Bokányi beszédét A gyülés este 6 órakor a munkásinduló eléneklésével ért véget - Bicziklis- szerencse. Nemák Béla kereskedösegéd a szabad vasárnap délutánt bicziklizéssel töltette el. Este nyolcz óra tájban hazafelé tartott már és ugyancsak forgatta a pedálokat, hogy minél gyorsabban forogjanak a kerekek, Az oktogontéren azonban elütötte a villamos és Nemák a kocsi elején levö kotrókészülék és a kerekek közé került. A megrémült kocsivezetö rögtön megállitotta a kocsit és Nemákot elöszedték kényelmetlen helyzetéböl. Jelentéktelen börhorzsolódáson kivül semmi baja sem történt. Elütötte a villamos. H e r o l d János vasöntölegény részegen támolygott ma délben - Károly-köruton. A 19. számú ház elött elütötte a villamos. Sebesülése súlyos, de nem életveszélyes. A mentök bevitték a Rókus- kórházba. Ki hát a gyilkos? Hódmezövásárhelyröl jelentik: Végre világosság kezd derengeni abban a rejtélyes homályban, amely a kis Hegedüs Rozika gyilkosát körülvette. Eleinte ketten is magukra vették a gyilkosság ódiumát: Balogh Imre és a 14 éves Nagy Mihók Ferkó. Mihók még a pénzt is elöadta, ezzel is igazolni akarván, hogy ö a gyilkos. Kurz Antal vizsgálóbirónak, kinek a gyerek vallomása mindjárt gyanúsnak tünt fel, végre sikerült a fiút öszinte vallomásra birni. E szerint a gyilkos minden kétséget kizárólag Balogh Imre, és ö azért vállalta magára a gyilkosságot, mert a Balogh Imre nénje a Júlia 400 forintot igért neki ezért és azzal is biztatta, hogy neki ugy sem lesz nagy baja, mert még "gyerek". De igért neki a Balogh Imre apja még egyebet is, nem kevesebbet, mint azt, hogy öt is agyonvereti, mint a Rozikat, ha nem vall tanitásuk szerint, Az igéret és fenyegetés vitte hát a hazug önvallomásra; a pénzt is Balog Julistól kapta, hogy szavainak több hitele legyen. Az egész Balogh-familia vizsgálati fogságban van. Rablógyilkosság, Vidákovics Antal pest-szent-istváni jómódú csizmadiamester nyolcz nappal ezelött kétszáz forintot Tett magához és azt mondotta a feleségének, hogy bevásárolni megy Bajára. Azóta Vidákovics nem tért haza. Nyoma veszett. Minden keresés hiábavaló volt. Tegnap egy csösz a záporesö elöl egy düledezö félben levö, elhagyatott présházba futott, hol nagy ijedtségére holttestet talált Nyakán kötélhurok, fején mély seb volt. A holttestben Vidákovicsra ismert, kinek zsebeiböl hiányzott kétszáz forintnyi készpénze, ezüst órája, láncza és ujjáról két nehéz arany gyürü. A csendörség nyomozza a tett elkövetöit Meglopott kereskedö. Rothbart Bernát nagyváradi kereskedö tegnap este a keleti pályaudvarban felszállt a 9 órakor induló vonatra. A vaggon szük folyosóján valami ügyes tolvaj ellopta pénztárczáját, amelyben 1140 forint készpénz, tovább forintot érö váltók voltak. Többek között egy 3500 forintos és 3000 forintos, melyeken mint elfogadó maga a károsult szerepelt. Volt a váltók között továbbá egy 550 forintos Si1berstein József és egy 900 forintos Bernstein Sándor elfogadókkal. A rendörség meginditotta a nyomozást. Öngyilkos aggastyán. Szabadkai tudósitónk jelenti: Városunknak egyik általánosan ismert alakja, a hetven éves Deutsch Ignácz, jómódú gazdaember, kit örök vidámsága és jószivüsége miatt kicsi és nagy általában csak Náczi bácsinak nevezett, tegnap öngyilkossági szándékból a szájába lött és rögtön meghalt Az öreg Deutsch mókáiban kifogyhatatlan volt és csak az utóbbi napokban járt-kelt mély gondolatokba elmerülve, de még legközelebbi hozzátartozóinak sem beszélte el szive baját Tegnap bezárkózott szobájába. Nemsokára pisztolylövés riasztotta fel a reggelinél ülö családot Mire a szobába juthattak, az öreg Deutsch már holtan terült el a padlón. Mivel anyagi ügyei rendezettek és családi élete is boldog volt, csakis életuntság vihette a halálba. A boldogtalan ember tragikus sorsa általános részvétet keltett Verekedö katona. Egy 32-ik gyalogezredbeli közvitéz az éjjel a Márton-utczában részeg fövel összetüzött Búzás János kocsissal s keresztülszúrta. Azután futásnak eredt, de az örjárat elfogta s bekisérte a Mária Terézia-kaszárnyába. Búzás János kocsis haldoklott, mikor a mentök a kórházba vittek. =Villamos gázcsillárokat ajánl a Csillárgyár részvénytársaság Budapest, VII. Ilka-utcza.(Közlekedés Zuglói közúti vasúttal.) = Linhart Vilmos festö müintézetét ajánljuk szinházi diszletek, czimerek, kávéházi és egyéb festések elkészitésére. Budapest, VIII, Hunyady-utcza 27. Telefon.

5 Hétfö, április 25. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, oldal, Napirend. Kaptár: Hétfö, április 25. Római katholikus: Márk ev. Protestáns: Márk. Görög-orosz (április 13.) Márton pp. Zsidó: Ijar 3. Kap kél: 4 óra 38 perczkor. Nyugszik: 6 óra 44 perczkor. Hold kél 6 óra 56 perczkor reggel, - Nyugszik 11 óra 34 perczkor este. * Kereskedelemügyi miniszter fogad délután 4 5-ig. A Pénzügyminiszter fogad délután 4 órától. A horvát miniszter fogad d. e óráig. A föváros magánépitési bizottságának ülése délután 5 órakor az uj városházán. Az akadémia összes ülése délután 5 órakor. Hangverseny Erkel Ferencz siremléke javára a Royalban. A nemzeti lovarda-egylet rendkivüli közgyülése délután 4 órakor a nemzeti kaszinóban. Hazafias ünnep a szent Margit nevelöintézetben. A vöröskereszt-egylet választmányának nagygyülése délután 4 órakor az Erzsébet-kórházban. Sorozás a Mária Terézia-laktanyában (Idegenek állitása.) Fényképészeti kiállitás az akadémiában, nyitva 9-töl l-ig. Iparmüvészeti múzeum és tavaszi nemzetközi tárlat nyitva d. e. 9 órától 12 óráig és 2-5-ig Nemzeti múzeum: Természetrajzi tára, nyitva délelött 9 1 óráig. Többi tárai 50 krajczár belépö dij mellett tekinthetök meg. Tavaszi nemzetközi tárlat az uj mücsarnokban, nyitva 9-töl esti 9-ig. Beléptidij 30 krajczár. Technológiai iparmuzeum délelött 9 l-ig és délután 3 5 ig. SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET. Operaház. Lejo Lili ma este Sulamithot énekelte a "Sába királynöjé"- ben. Igen tisztességesen énekelt, gonddal és jó érzékkel, és a mi játékát illeti, szintén föl kell jegyeznünk egy pár szép és hangulatos pose-át. Müvészegyéniséget azonban ma sem tudtunk benne fölfedezni; a nézötéren mindig képes illö tiszteletet kelteni, de soha sem erösebb meócziókat. A magyar szöveget tetszetösen ejtette ki. Assádot mint vendég Brou1ik Ferencz énekelte csengö hanggal és müvészi izléssel. A közönség elhalmozta tüntetö tapsaival. A czimszerepben Diósyné a legnagyobb mértékben meglepett Emlékszünk még, legnagyobb mértékben meglepett. mikor ez a szép hang a kerti jelenetben meglehetösen döczögött. Hogy csiszolódott és finomult ez a nagybecsü szoprán az évek során. És hogy fejlödik kifejezö és kolorisztikus ereje. Ma zavartalan örömmel hallgattuk a második felvonást. Ugyanitt gyönyörüségünk telt Ábrányiné végtelenül poétikus Astarothjában is. A nézötér megtelt m. g. A.Trilby századszor. Trilby OFerral ma este századszor mutogatta piczi lábait a Vigszinház nézöterének. Nem rajta múlt, hogy ez a nézötér ma meglehetösen üres volt A legideálisabb láb bámulatával is végre betelik az ember. Du Maurier az ö regényében csudálatos közvetlenséggel és finomsággal rajzolja le nekünk e modellnek a lábát, amelyhez hasonló szép alkotása a természetnek, úgymond, csak egy van: a Trilby másik lába! És Po1ler egy borzalmasan rossz szindarabot csinált ebböl a megkapó történetböl. A közönség mégis százszor engedte magát általa hipnotizáltaim. A szenzáczió hatott és Du Maurier a túlvilágról megbocsát majd azért, hogy regényének ez a karrikaturája oly nagy sikert aratott. A pannonhalmi freskók. A pannonhalmi millenniumi emlék freskó- festményeinek vázlatai Lotz Károly mesteriskolájában már munkában vannak és a következö jelenetekböl állanak: Árpád a bánhidai gyözelem ntán vezérkarával fellovagolván Pannonhalmára, körültekint és birtokba veszi Pannoniát Szvatopluk holttestét eléje viszik. A Rómából hozott koronát Asztrik apát átadja szent Istvánnak. A pannonhalmi monostor disztermében, udvarnépétöl környezve trónon ülö Kálmán király elött Bouillon Gottfried herczeg féltérdre hajolva kér keresztes-hadai szamara szabad átbocsátást Magyarországon Pannonhalma monostor erödnek, a bentlevö szerzetesek, vidékbeli nemesek és nök által történt sikeres megvédése IV. Béla alatt az ostromló tatárok ellen. A kupola belsö boltozata számára készül és szimbolikus jellegü lesz. A vázlatok fölülbirálatat, különösen korhüség szempontjából, Thaly Kálmán, a hét emlék inditványozója, vállalta magára. TUDOMÁNY ÉS IRODALOM. A nemzeti szalon közgyülése. A nemzeti szalon ma délelött tartotta évi közgyülésit, amelynek fömomentuma az volt, hogy a társulat régi elöljárósága lemondott és az újból való megválasztásra nem reflektált. V a s t a g h György elnök jelentette ezt be a megnyitó beszéd elején s a jelentések felolvasása és a föimentvény megadása után az volt a felelet, hogy Rónay Károly alaposan lebirálta a visszavonulók müködését, amely mindenre jó volt, csak az egyesület érdekeinek istápolására nem. Hock János ajánlotta, hogy a társulat kezdjen barátságosabb viszonyt a képzö- müvészetitársasággal, hóditsa vissza az elpártolt müvészeket, gondoskodjak részletfizetésre való képárusitásról ösztöndijakról s végül hogy elnöknek gróf Andrássy Gyulát válassza meg. Inditványát elfogadtak s az uj elnököt küldöttség hivta meg a közgyülésbe. Ezután megválasztották a többi tisztviselöt; alelnököknek: Feszty Árpádot, Hock Jánost; igazgatónak Kardos Gyulát, gazdának Regele Jánost, pénztárosnak Baumann Antalt, ügyésznek dr. Józsefet VIDÉK. * (Kossuth gyalázói ) A heves-megyei szabadelvü párt vasárnap tartott értekezletén egyhangúlag elhatározta, hogy Kossuth gyalázói fölött legmélyebb megvetésének ad kifejezést. (Kossuthék Nyiregyházán.) Kossuth Ferencz, a függetlenségi párt elnöke, Hentaller Lajos, Papp Elek és Kállay Lipót országgyülési képviselök kiséretében, vasárnap reggel Nyiregyházára érkezett, hogy az önálló vámterület kérdésében foglalt álláspontját a függetlenségi választók elött ismertesse. Kossuthékat a pályaudvaron senki sem fogadta, mert csak délelött 10 órára várták megérkezésüket. Délelött 11 órakor Kossuth Ferencz a nagy piaczon összegyült polgárok elött beszédet mondott, melyben hosszabban fejtegette az önálló magyar nemzeti bank és a külön vámterület hasznos voltát és arra kérte a népet, hogy fogadják el a függetlenségi pártnak a képviselöházhoz benyújtandó feliratát. Utána ugyanerröl a kérdésröl még Hentaller Lajos is beszédet mondott. Végül Papp Elek lépett az emelvényre, ki erös szavakkal támadta a kormány politikáját Izgató szavainak az a hatása volt, hogy az ellenörzést gyakorló rendörkapitány öt beszéd közben félbeszakitotta és figyelmeztette, hogy tisztán arról beszélhet, ami az elözetes programmba fel volt véve. Papp és Hentaller ezután kikeltek a rendörkapitány közbelépése ellen ös kijelentették, hogy ezért az eröszakoskodásért majd elégtételt szereznek. Kossuth határozati javaslatát elfogadták és azt a képviselöház elé terjesztik, Este Kossuth kiséretével visszautazott Budapestre. SPORT. + Soproni lóversenyek. Sopronból táviratozzák nekünk: A mai második és utolsó versenynap eredményei a következök: I. Kópházai Handicap. (600 korona, 9000 méter.) Burchard A. tiszthelyettes 3 éves Menelik (lovagolta Br. Eltz föhadnagy) elsö. Torontál 2-ik, Pazar 3-ik. Totalisateur : 5 : 13. II. Harkai gátverseny (800 korona, 2400 méter): Obermayer E. föhadnagy, idösb B a r i n k a y (lovagolta tulajdonos) elsö. Kérdés 2-ik, Passe la Main 3-ik. Totalisateur: 5 : 10. HL Cumberlandi herczeg akadályv e r s e n y (1600 korona, 4000 méter): Pr. Korb. W. 6 éves O s s i (lovagolta Br. Eltz) elsö, Gentry 2-ik. Totalisateur : 5 : 8. IV. Soproni nagy gátverseny (1800 korona a királytól, 2800 méter).: Gróf Orssich Pál hadnagy 4 éves W a t e r L i l y (lovagolta tulajdonos elsö, Gröbián 2-ik, Telephon elbukott. Tot: 5:12. V. Nagy akadályverseny (2000 korona, 4800 méter): Gróf Orssich Pál hadnagy 5 éves Thecla elsö (lovagolta tulajdonos), Feleség 2-ik. Tot: 5 : 6. A bécsi lóversenyek. (Hetedik nap.) Jó idö volt és a közönség seregestül tódult a lefuttatásra. A mostam versenyek között talán a mai volt a legnépesebb, alig mozdulhatott az ember a nézötéren. A Trial-Stakes óriási meglepetéssel végzödött Szemére Miklós Makó- ja nyerte meg, Dória és Lulu, a favoritok, nagyon hátul maradtak. Busserl azonban kitünöen futott A versenyen két baleset is történt. A Spring-Wa1ka gátversenyben az utolsó gát elött elbukott, ugy összetörte magát, hogy még a versenytéren le kellett löni. Az akadályversenyben herczeg Taxis lebukott a Magyarodról, de sem neki, sem a lónak nem történt baja. Jelöltjeink közül három jött be elsönek, öt pedig helyre. Részletes tudósitásunk a következö t I. Nyeretlenek versenye: Dij 2000 korona távolság 1600 méter, ' 1. Gróf Esterházy Mór Franczia Mulató 54 1/2 kilogramm lovagolta Cleminson. 2. Gróf Hadik-Barkóczy Áldomás 56 kilogramm lovagolta Bútor, 3. Báró Springer G, Vert-Vert 58 kilogramm lovagolta Hyams. 4. Capt. Gaston Wagner 56 kilogramm lovagolta Adams. Futottak még: Dreher A. Zopf 56 kilogramm, lovagolta Smith. Gróf Henckel A. Senator 56 kilogramm, lovagolta Grimshaw. Péchy A, Président 56 kilogramm, lovagolta Sharpé. Birói itélet: Könnyen 1 hosszal elsö, 8 hoszszal harmadik, Totalisateur 5 114, helyre 25 : 118 I, 25 :45 II, 25 : 57 III. II. Handicap; Dij 3000 korona, távolság 1800 méter, 1. Ottó föherczeg H i p p-h i p p-h u r r a h 511/2kilogramm, lovagolta Ceminson 2. Gróf Arco- Zinneberg Mauritius 591/2kilogramm, lovagolt 3. Dr. Russo E. Thury 551/2kilogramm, lovagolta Hyams. 4. Báró Schossberger N. Helyes 451/2kilogramm, lovagolta Sands Futottak még; Báré Üchtritz Zs. Ráhn 571/2 kilogramm! lovagolta Sharpé. Mr. Janoff Oriwer 60 kilogramm, lovagolta Wilton. Dreher A, Gehst vjja 50 kilogramm, lovagolta BulfordS, Dreher A, Zote 46 1/2 kilogramm, lovagolta Peasnall. Birói itélet: Könnyen 5/4 hoszszal elsö; öt hoszszal harmadik, Tot: 5:20, helyre 25: 80 I. 25: 36 II. III. Trial- Stakes. Dij korona, távolság 1600 méter. 1. Szemere M. Makó 56 kilogramm lovagolta Cleminson. 2. Wiener-Welten lovag M a i k ö n i g 56 kilogramm lovagolta Park. 3. Dreher A. Butser1 54 1/2 kilogramm lovagolta Smith. 4. Báró Spriger G, Lu1u 56 kilogramm lovagolta Hyams. Futottak még; Gróf Kinsky 24, Pressburg 56 kilogramm, lovagolta Grimshaw. Báró Königswarter H, Áruló 56 kilógramm, lovagolta Adams, Péchy A. Dória 56 kilogramm, lovagolta Sharpe. Birói itélet: Erös küzdelem után fejhoszszal elsö, háromnegyed hoszszal harmadik. Totalisateur: 51 1/2 helyre 25 :72 I 25 :66 II. 26: 48 III. IV. Or-vert verseny. Kiadóverseny. Dij 4000 korona, távolság 2800 méter. 1. Mr. Silton Primula 491/2kilogramm. lovagolta Ibbet. 2. Mr. C. Wood Fóth- Park 48 kilogramm lovagolta Wilton 3. Capt Gaston Abgar 45 kilogramm lovagolta Futottak még; Krausz L, Trianon 49 kilogramm lovagolta Gilchrist Lederer lovag Szivós 45 kilogramm lovagolta Slack. Szemere M. Félénk 61 kilogramm, lovagolta Cleminson. Birói itélet: Egy hoszszal elsö, nyakhosszal harmadik, Totalisateur; 5 : 11, helyre 25:32 I. 25 : 44 II, V. Gátverseny-Handicap. Dij 4000 korona távolság 3200 méter. 1. Oréher A. R a c h e 70kilogrammlovagolta Whailer 2. Hg. Auesperg Stuver721/2kilogramm lovagolta Williamson 3. Gr. Kinsky Zd. Haza 60 kilogramm lovagolta Slinn gr. Trauttmausdorf Nyalánk 71 kilogramm lovagolta Buckenham Frankel A. száz. Spring Walk 65 kilogramm lovagolta Geoghegaa Birói itélet: Feltartva 6 hoszszal elsö, 8 hoszszal harmadik. Töt: 5:11, helyre 86: 81 I, 26:40 II. VI. Woadman-akadályverseny. Dij 9000 korona távolság 5000 méter. 1. Gróf Eszterházy M. Einsins Andere 70 kilogramm lovagolta May 2. Gr. Sternbérg A. A1land 60 kilogramm lovagolta Buckenham 3. Hg. Auersperg Old Jack Dickinson 65 kilogramm lovagolta Williamson Gr. Kinsky Zd. Magyarád 711/2kilogramm lovagotta hg. Taxie Geist G. Cseko 71 kilogramm lovagolta Csompora Birói itélet: Igen könnyen 8 hoszszal elsö, 9 hoszszal harmadik. Totalisateur 5 : 16, helyre 25 i 63 L, 25 : 180. II VII Handicap. Dij 2000 korona, távolság 2400 méter. 1. Egyedi A. M orgó 471/2kilogramm, lovagota Sands

6 6. oldal. Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Hétfö, április 25. t. Jansta-Browsky A1ár471/2kilogramm, lovagolta Gilchrist. 3. Krausz L. D e s e ö 49 kilogramm, lovagolta cleminson. 4. Dreher A. D o m i n ó 47 kilogramm, lovagolta Peasneall. Futottak még: Báró Üchtritz Zs. Aga 65 kilogramm, lovagolta Sharpé. Gróf Lamberg V i o l a n t a 49 kilogramm, lovagolta Marsch. Gróf Arco-Zinneberg Hogyan lesz 461/2kilogramm, lovagolta Sydenham. Jékey százados Maros 45 kilogramm, lovagolta fynan. Birói itélet : Küzdelem után nyakhosszal elsö, 2Vx hosszal harmadik. Totalisateur: 5 ; 22, helyre 25: 31 I. 25 : 34 II. 25 : 33 III.. Az elsö kerékpárverseny. Az ezidei kerékpárverseny-szezont a "Sport Világ" szerkesztösége által rendezett országos pályaverseny nyitotta meg. A tavaszi, veröfényes idö, és az érdekesnek igérkezö programm oly óriási közönséget csalt ki a csömöri-úti millennáris pálya tribünjeire, aminöt még ezidáig biczykli- versenyeken nem láttunk. S a kifáradok azután olyan sportélvezetben részesültek, aminöben csak ritkán lehet részük. A tarka dresszben száguldozó versenyzök, a gyönyörü sportok, az érdekfeszitö, izgalmas finishek mindvégig lekötötték a közönség figyelmét. A nap hösei Greiner Friges és Gerger Ferencz voltak. Az elöbbi bárom versenyben aratott diadalt, az utóbbi pedig a programm legnehezebb versenyét, a huszonöt kilométerest oly fölénynyel nyerte meg, hogy méltán reméljük benne az idei versenyek championját Wiegand Rezsö, rövid trainingje daczára, nagyon szép formát mutatott a valószinüleg már a legközelebbi versenyben revanche- ot vehet mai leveretéseért. A versenyek részletes lefolyása különben a következö volt: I. Megnyitó verseny; 1000 méter. 1. Greiner Frigyes 2. percz. 2. Wiegand 3. Katzer Indultak még: Hoffmann, Posszert Az utolsó fordulóig Katzer vezet, itt Wiegand is Greiner mennek az élre. Kettöjük közt gyönyörü küzdelem fejlödik ki, melyböl gummiszéiességgel Greiner válik ki gyöztesként. II. Nyeretlenek versenye, 1000 méter. 1. Keszler albert 1 percz 281/2 mp. 2. Boda 3. Selinka Keszler gyönyörü spurt után, 2 géphosszal könnyen elsö. III. Föverseny, 2000 méter. 1. Greiner Frigyes 4 percz 48 mp. 2. Wiegand 3. Katzer Indultak még: Hoffmann, Posszert Az utotsó kört jelzö harangszö után Greiner: és Wiegand kiválnak a mezönyböl és "gyönyörü sportban haladnak át a czélszalagon. Az egész közönség és a versenyintézök közül is többen ugy látták, hogy a versenyt Wiegand nyerte meg, de a Jury Greinert jelentette ki gyöztesnek. Wiegand óvást emelt keresztezés miatt Grenier ellen, de a versenybirák az óvást indokolatlanul elvetették, IV. Tandem- verseny 3000 méter. 1. Greiner-Keszler 2. Katzer-Beimler 3. Hoffmann-Posszert Meglehetösen unalmas verseny volt, melyei a Greiner tandempár tetszés szerint nyert meg. V. Térelöny- verseny méter. 1. Kirchknopf Ferencz 60 méter elöny. 2. Jegher 70 méter elöny. 8. Krempels 150 méter elöny. A handicapelés nem jól sikerfiit mert a scratshmanek minden eröfeszitésük daczára még helyre sem jutottak. VI. 25 km.-es verseny (vezetökkel) 1. Gerger Ferencz 36 p. 2. Katzer. 3. Kirchknopf. A nap legszebb versenye volt Gerger vezetéséröl 2 quadruplett és 4 tandem gondoskodott Gerger gyönyörü stilusban nyerte meg versenyét és Kirchknopfot 4 körrel, Katzert pedig három körrel gyözte le. A verseny után a Hunnia-klub helyiségében kedélyes társasvacsorára gyültek össze, ahol a gyözteseknek az értékes dijakat is kiosztották. EGYESÜLETEK. A Mária Dorothea-egyesület ma délelött tartotta meg évi közgyülését gróf Csáky Albinná elnöklésével. Az egyesület évi jelentése elmondja, hogy a tanitónök- otthonát nagyobbitani kellett és a megkezdett épitkezést, melynek költségei 62,000 forintra rúgnak, az öszszel befejezik. Az egyesület most sorsjátékot rendez és belöle 7 8 ezer forintnyi haszon lesz. A választás eredménye ez: elnök gróf Csáky Albinné, alelnökök: Herrich Károlyné, S. Stetina Ilona és Tóth József, titkár Radnay Jenöné, pénztáros Lázárné- Kasztner Janka igazgatónö, jegyzök: Berta Ilona és Dorogsághy Dénesné, ellenör Nemecskay Irma, a tanitónöi szakosztály elnöke S. Stetina Ilona, az otthon igazgatónöje: Hlatky Jánosné, az otthon könyvtárosa : Vidéky Apollónia, orvos dr. Pap Gyula és a czemétei üdülö-ház kezelöje: Láng Mihály. Uj választmányi tagok lettek Vámossy Mihály, Czigler Gyözö és Lánczy Gyuláné. A választások után a közgyülés az elnöknö lelkes éltetésével véget ért. Hajléktalanok menhelye. A hajléktalanok menhelyét fentartó egyesület ma délelött tartotta rendes évi közgyülése báró Podmaniczky Frigyes elnöklete alatt Neuschloss Ödön titkár évi jelentésében felemliti, hogy az egyesület az idén adta át a közhasználatnak legújabb alkotását, a munkáslakóházak mintaépületet, melyben egyelöre 96 munkáscsalád számára épült egészséges és olcsó lakás. Ezenkivül még négy menhelye van az egyesületnek, melyekben csaknem négyszázezer ember talált az elmúlt évben éjjeli szállást. Az egyesület vagyona forint s az elmúlt évben egy nemeslelkü jótevö 1000 forintnyi adománynyal gyarapitotta A közgyülés a jelentést tudomásul vette és köszönetét szavazott Neuschloss Ödön titkárnak, továbbá Gundel János gondnoknak, Lorsch Frigyes pénztárosnak és Leyrer Emil igazgatónak az egyesület érdekében kifejtett buzgalmukért. Ezután a közgyülés dr. Rózsavölgyi Manó jogtanácsos inditványára, báró Podmaniczky Frigyesnek jegyzökönyvi köszönetet szavazott. A régi tisztikart újból megválasztották. Végül Gunde1 János felemlitette, hogy a rendörség eröszakoskodása mennyire árt az ügynek. A minap az angyalföldi menhelyén razziát tartott és 300 embert az örszobába vitetett igazolás végett. A hosszú eljárás alatt 15 gyanús embert találtak s ezek miatt 285- en aznap munka nélkül maradtak. Ennek pedig az a következménye, hogy a becsületes munkás nem mer a hajlékba menni, mert az olcsó éjjeli szállás miatt elveszti esetleg a napi keresményét.a közgyülés az igazgatóságra bizta, hogy ilyen eljárás ellen lépéseket tegyen. Ezzel a közgyülés véget ért. Áz Országos Nöi Gyorsiró- Kör tegnap tartotta tisztújitó közgyülését Gallinovszky Ida alelnök elnöklése alatt, aki meleg szavakban emlékezett meg az elhunyt elnökröl Horváth Vinczénéról. Elnökké egyhangúlag Gallinovszky Idát, alelnökké. Bures Vilmát és Bányai Amandát,pénztárnokká Blazsejovszkynét, jegyzökké Németh Idát és Pfann Rózát választották Szegény gyermekek ünnepélye A fövárosi szegénygyermekkert egyesület ma 19-ik rendes évi közgyülését, tartotta Grósz Sándor elnöklése mellett Csillag Máté terjesztette elö az egyesület évi jelentését amely szerint ebben az esztendöben 317 árva és törvénytelen gyermeket neveltek föl az intézetben s a gyermekek eltartására forintot, költöttek. A közgyülés ezután alelnökül megválasztotta dr. Dániel Gábor országgyülési képviselöt és Slézinger Pál nagykereskedöt, valamint kiegészitette a választmányt is 24 uj taggal. A közgyülést szép ünnepély követte, amelyen 317 intézeti szegény és árva gyermek kapott, uj ruházatot Az ünnepélyt Grósz Sándor elnök nyitotta meg szép beszéddel, majd Bartók Lajos beszélt. Hálásan emlékezett meg a középosztály érdemeiröl és korholta a közönbös felsöbb osztályt, amely pedig sokkal többet tehetne a szegényekért. Ábrányi Emil hatásos költeménye után Török Irma Palágyi Lajos alkalmi versét szavalta el. Végül Beksics Gusztávné emelte ki az egyesület vezetöinek az érdemeit. Az ünnepély után a gyermekeket megvendégelték. A budapesti szünidei gyermektelep egyesület ma tartotta a 14-ik évi rendes közgyülését, gróf Teleki Géza elnöklése mellett. A választmány jelentése szerint a múlt évi bevétel 29,795 forint volt, a kiadás pedig 24,685 frt. Az egyesület vagyona 64,196 frtból áll. A zebegényi telep 24,123 forinton épült föl. A múlt évben 822 gyermeket telepitettek ki, 15,579 frt költségen, ugy, hogy egyegy gyermek harmincz napon át 17 frt 58 krba került. Ezenkivül Hauser Ilka kisasszony, választmányi tag, Balatonfüreden négy leánykát látott el a sajátjából s az idén is visz magával néhány gyermeket. A közgyülés a jelentést tudomásul vette, a fölmentvényt megadta s aztán tiszteletbeli tagokul választotta báró Dániel Ernönét, bellusi Baross Jusztint, Trencsén vármegye alispánját és Hesnay Ernöt, Trencsén város polgármesterét; kiegészitették a választmányt és kiküldték a számvizsgálókat. Az elnök bejelentette, hogy a "Balatonvidéki gyermektelep-egyesület pártfogója : A1- mássy Ella grófnö, az egyesület eddig gyüjtött vagyonát, 3000 forintot a Siófokon épitendö telepház czéljaira ajánlotta föl. A Szabad Lyceum közgyülése. A fövárosban levö egyesületek egyik legkiválóbbika, a Szabad Lyceum, amely nem is nagyon régi fennállása óta a társadalom minden rétegének rokonszenvét kiérdemelte, Wekerle Sándor elnöklése alatt ma délelött 11 órakor tartotta meg nagy és diszes közönség jelenlétében rendes közgyülését. A közgyülést Wekerle Sándor a következö beszéddel nyitotta meg: T. Hölgyeim és Uraim! Egybegyültünk, hogy számot adjunk egyesületünknek, a Szabad Lyceumnak, a lefolyt év alatti müködéséröl, hogy megállapitsuk jövö müködésünk irányát és keretét. Hogy ezt az alkalmat is felhasználjuk az ismeretek terjesztésére, az eszmék felkeltése és megérlelésére Zsilinszky Mihály államtitkár ur Ö méltóságát kértük fel, hogy a nemzetiségekröl felolvasást legyen szives tartani. -Ezt a thémát választottuk, nem azért, mert hazai viszonyaink egyik legfontosabb kérdését képezi, hanem mert bizonyságát kivánjuk adni, hogy a legkényesebb kérdéseknek is élét szegi, útját egyengeti a kultúra terjesztése. A kultúra az a talaj,melyen a békének a soha el nem hervadó olajágai teremnek, a kultúra ezzel abba a magasba, ahonnét alátekintve elmosódnak, azok az örvények, melyek alulról nézve át nem hidalható hatásokat látszanak szabni az ellentéteknek s a kultúra adja 'kezünkbe azokat a fegyvereket, amelyek vezérszerepre képesitenék, gyözelemre vezetnek, anélkül, hogy sebét ütnének. A müvelödés elösegitésére, az ismeretek terjesztésére alakult egyesületünk közgyülésén mit kellene és lehetne elöbb emlitenem, inkább hangsúlyozóin, mint azt az igazságot, hogy ha méltó helyet akarunk elfoglalni a müveit és szabad népek sorában, ha fenmaradásunk és elöhaladásunk biztonságának tudatával akarjuk átlépni a 20-ik század küszöbét, nem érhetjük be azzal, hogy csak az iskola terjeszsze az ismereteket. Bármily meleg, bármily fényes, legyen is az a láng, melyet e tüzhelyeken ápolnak, bármennyire elöre vesse, is világát, nem képes azokat a széles tereket megvilagitani, amelyeket be kell futnunk. Népszerüsitenünk kell a tudomány vivmányait, széles rétegekbe terjesztenünk állásait, mindenkinek módot kell uyújtanunk, hozzáférhetövé tennünk a rendszeres tudást, egy-egy szövétneket adnunk mindenkinek kezébe csak igy haladhatunk gyorsan és biztosan. Ennek az iránynak szolgálatában egyesületünk nagy eredményeket nem mutathat ugyan még fel, közéletünk több jelesének s különösen müvelödésünk legkitartóbb bajnokainak, a tanároknak szives közremüködésével több és több elöadást sikerült, ugyan tartanunk fokozódó érdeklödés mellett, de a nagy feladattal szemben a kezdetnek is csak még kezdetén vagyunk. Mindazonáltal törekvésünk sikertelennek, müködésünk meddönek nem mondható. Gyökeret vert, tért hóditott az általunk bevezetett eszme, felismerte jelentöségét a társadalom. Tevékenységének körébe vonta a kormány, elösegiti megizmosodását ujabbkori müvelödésünk leghatalmasabb tényezöje, a sajtó. Eredmény ez is, mert aki erkölcsi szükségletének tudatára ébred, megtalálja szükséglétéinek eszközeit is. Sokan vannak, akiket aggodalom tölt el korunknak materiális iránya miatt, sokan, akik gyökerében szeretnék kiirtani ezt az irányzatot. Ne bántsuk ezeket a gyökereket, mert materiális irány nélkül csak egyes szerencsések, egyes kiválasztottak férnek be a jólét otthonába, széles köröknek

7 Hétfö, április 26. nem fogjak azt hozzáférhetövé tenni. Hanem igenis gondoskodjunk azokról az eszközökröl, ápoljuk, terjeszszük azokat, amelyek a társadalmi rend és haladás helyes egyensúlyát képesek biztositani. Forditsunk kiválóbb gondot, fokozottabb tevékenységet a szellemi világ, az erkölcsi irány ápolására, ezek legbiztosabb eszközének: a kultúrának emelésére, a tudományos ismeretek terjesztésére. A vallás adja meg most is, jövöben is a magába szálló lélek vigaszát, erejét; de a közélet gyakorlati igényeivel, fokozódó szükségleteivel szemlen csak a müvelödés biztosithatja a társadalom emelkedettségét. A vallás papjain kivül a tudományos intézeteknek is felkentekre van szükségök, a kik az ismeretek világát s ezzel a szellemi, az erkölcsi irányt hintik az élet tekervényes útjaira. Abban a reményben üdvözlöm az itt megjelenteket, abban a tudatban mondok az itt egyben gyült diszes közönségnek megjelenéséért köszönetet, hogy annak minden tagja nemes törekvéssel fogja nemzeti haladásunk legföbb biztositékának, a tudásnak terjedését elömozditani. Ezzel a Szabad Lyceum mai közgyülését megnyitottnak nyilvánitom. E nagy tetszéssel és tapssal fogadott elnöki megnyitóbeszéd után dr. Hegedüs Lóránt felolvasta a titkári jelentést, mely ismertette a Lyceum hivatását, egybehasonlitva a külföldi, különösen a philadelphiai és londoni Lyceumok hivatásával. A titkait jelentésének felolvasása után zajosan megéljenezték és a jelentés szószerinti kinyomatását elhatározták. Felolvasták ezután a zárszámadást és vagyonkimutatást, mely szerint tagsági dijak, alapitványok és adományokkal együtt befolyt összesen 3361 forint 58 krajczár. A tiszta vagyon ez idö szerint 1318 forint 28 krajczár. A zárszámadást tudomásul vették és a felmentvényt megadták. Ezután Zsilinszky államtitkár tartott felolvasást a nemzeti kérdés filozófiájáról. A felolvasás után, a közgyülés zajos éljenzése és tapsvihara közt dr. Wekerle Sándor megköszönte Zsilinszky államtitkárnak, hogy felolvasást tartott. Ezután megválasztották tiszteletbeli elnökké dr. Wekerle Sándort, rendes választmányi tagokká pedig a következöket:bánóczy Józsefnét, Buda i Józsefet, Entz Gézat, Fekete Józsefet, de Gerandó Antóniát, Keneszey Bélát, özv. Neudtwich Gusztávnét, Neumann Ármint, Nóvy Lászlót, Papp Gézát, P1ós z Sándornét, P1ósz Gizellát, özv. Reinlein Józsefnét, Székely Ferenczet, Sebestyénné - Stetina Ilonát. Pótválasztmányi tagokká Sebestyén Henriket, Woh1 Jankát és ifj. S i k- 1óssy Gyulát. A választás után G a a 1 Jenö miniszteri tanácsos alelnök mély köszönetének adott kifejezést dr. Wekerle Sándorral szemben, ki a Szabad Liczeumot virágzóvá tette. A közgyülés Wekerle zajos éltetésévél ért véget. NYILTTÉR. Columbia a legelsö amerikai 1898 njdonsáfa a Fodop Kápoly Mxssébet-tór 17. ne Tisztelt barátaimnak és ismeroeeimnefc ^ ^ ^ ^ rencsém jelenteni, miszerint törvényszésflef. bejefygtt ezégem alatt. " Ingatlan- és termény-biienátji M i t nyitottam. eihb.if?^ 4*-V* '^ Telefon 56G. T+m** **-** Konyán S6stó-JBrW, ful a mely biztosan gyögyi$»a kö SizoTWmatikus bántatoakat. &* &* és zuródásokat; a legkitünöbb & belsö daganatok, mindennemü titkos más betegségek gyógyitására, * éi ***^F^ Fay Sándor fürdötulajdonosnál a faraötetepep. távirda és vasúti állomás Bossro-PálvL ORSZÁGOS HIRLAP KÖZGAZDASÁG. Kiállitás a Városligetben. A Renaissance- épületben és a vajdahunyadi vár termeiben elhelyezett mezögazdasági múzeum gyüjteménytárai április hö elejétöl novemberig a hétföi napok kivélelével nyitva tartatnak naponkint délelött 10 órától 1 óráig, délután 3 órától 5 óráig. A muzeum látogatása ingyenes. A muzeum gyüjteményeire vonatkozólag a jelvényekkel ellátott múzeumi felvigyázók és teremszolgák adnak felvilágositást, úgyszintén a muzeum igazgatósága is, melynek irodája a románstilü épület-csoportban van. Tájékoztató füzetek a múzeumi felvigyázóknál dijtalanul kaphatók. A kiegyezés és a kereskedelmi csarnok. Az országos kereskedelmi és iparcsarnok értekezleteket fog tartani, melyen nemcsak a tagok, hanem a kereskedelmi-, ipari- és mezögazdasági érdekek képviselöi is részt vesznek, hogy az uj kiegyezést megvitassák. Az elsö értekezlet e hónap 27-én szerdán délután 5 órakor lesz a csarnok helyiségeiben dr, Sándor elnöklése alatt. Ez alkalommal dasági szakosztály elöadója dr. P a p p Dávid" fogja kritikailag ismertetni az összes javaslatokat. A horvát- dalmát vasúti összeköttetés. A Dalmácziának Magyarországhoz csatolása érdekében inditott agitáczió arra birta horvát testvéreinket, hogy a kedvezö áramlatot felhasználva, a Horvátországból Modrus-Fiume és Lika- Krbava megyéken át Dalmácziábm vezetö, régóta tervezeti vasút kiépitését sürgessék. Nevezetesen a Károlyvárosból illetve Ogulinból Kninbe vezetö vonal mellett foglaltak állást, amelynek létesitése esetén Zágráb, a horvát metropolis, egyenes összeköttetésbe jutna Spalatóval, a fö dalmát kereskedö várossal. Az óhajtott vasút érdekében horvát deputáczió is járt a kereskedelmi miniszternél Nyilvánvaló, hogyha károlyváros- (ogulin-) knini vasut a magyar érdekeket kárositani fogja, mert Horvátország, amely most Fiúmén át tengeri utón kereskedik Dalmácziával, a spalatói vasút kiépitése esetén a magyar kikötö elkerülésével lép összeköttetésbe a dalmát tengermellékkel. A mi érdekeinknek csakis az ogu1in-bihácsi vasút felel még, amely mig egyrészt a volt határörvidék rengetegekben gazdag, de most elhagyatott vidékeit megnyitja a czivilizácziónak, másrészt ugy e vidékekét, mint Boszniát Fiume forgalmi szférájába vonja bele. A fiumei kereskedelmi és iparkamara utolsó ülésén foglalkozott a spalatói vasút ügyével és elhatározta, hogy a kereskedelmi miniszterhez feliratott intéz, amelyben kellö megokolással azt az álláspontot foglalja el, hogy kapjon Dalmáczia bármilyen vasutakat, de a fö az, hogy Fiume érdekében az ogu1in- bihácsi, ismétélten megigért vasútat mielöbb kiépitsék. Falusi tejszövetkezetek I. országos kongresszusa. Az országban nagy mértékben szaporodó falusi tejszövetkezetek közös érdekeik elömozditása czéljából a Köztelken ma délelött 9 órakor kongresszusra gyültek egybe. Hazánkban, hol számos kisgazdára nehezedik a gond, hogy a tejet sikerrel értékesithesse, különös fontossággal bir a maihoz hasonló országos gyülekezet. Mért alkalmat ad a szétszórtan élö falusi gazdáknak, hogy az idönkint egymással való közvetlen érintkezés számos egyéb elönyei mellett felismerhessék az együttes munkálkodásban rejlö nagyeröt, amely a mezögazdaság mai válságos állapotában egyedül képes a csüggedést tölük távol tartani, örömmel jegyezzük fel továbbá a mai országos értekezlet eredményei közé, hogy épen Dunántúlról sikerült legtöbb hivét toborzani eszméinek, hol a sok latifundium a kisgazda helyzetét annyira megneheziti. A fövárosban szokatlan, nagyrészt napbarnitott arczu falusi kisgazdákból álló gyülekezetröl, mely az egyesületi ügy továbbfejlesztésén kivül még a szakoktatás és az állatállomány fajnemesitése ügyét mozditotta elö, elfogadott határozati javaslatairól tudósitónk a következökben számol be: Nagy Vincze országos tejgazdasági felügyelö üdvözölve a megjelenteket báró Fiáth Miklós országgyülési képviselöt kéri fel a kongreszszus elnöke az összetartás erejének hangsúlyozásával nyitja, meg a gyülést. Czeg1édy Tivadar, az alsó- sarkadi tejszövetkezet igazgatója, tejgazdaságnak és a szövetkezeteknek a mezögazdaságban való szerepéröl szólva, ismerteti az alsósarkadi tejszövetkezet müködését. A szövetkezés elötti 4000 forint bevétel helyeit most a 249 tagból álló szövetkezetnek évi forint bevétele van, sikeresen küzd tehát a kisgazdák szövetkezete a szomszédos horvátországi uradalom termékeivel. Dr. B o r s o d y Géza., a jobbaházi tej szövetkezet elnöke terjeszti ezután elö javaslatát a tejszö- vetkezetek egyöntetü müködése érdekében, kiváltképen a tejtermékek feldol- gozása és értékesitése terén. Hreb- 1ay Emil javaslatában a baromfitenyésztés és tojásgyüjtés erdökében a tej szövetkezetek müködésének kiterjesztéséröl szól, a tej és tojás termelése és értékesitések rokonvoltánál fogva. Nagyobb sulyu fajkakasok meghonositását is ajánlja határozati javaslatában, melyet szintén egyhangúlag elfogadtak. Pirkner János országos állattenyésztési felügyelö a tejszövetkezetek befolyását hangsúlyozza az állattenyésztésre, mert a tejgazdaság csak eszköz, a czél az állattenyésztés. Tehát a müködés kétirányú legyen: jobb állatanyagot és több tejet termelni. Érdekes adatokat emlit a lefölözött tej értékesitésére. Végül többrendbeli javaslatot fogadott el a kongresszus, melyek után elnök élénk éljenzés közben zárja be az or- A Trieszti Általános Biztositó-Társaság (Assicurazioni Genarali) folyó évi április hónap 12-én tartott 66-ik közgyülésén terjesztettek be az évi mérlegek. Az elöttünk fekvö évi jelentésböl látjuk, hogy az deczember 31-én érvényben volt életbiztositási töke-összegek 410, korona.60 fillért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 17, korona 40 fillérre rúgtak. Az életbiztositási osztály dijtartaléka 8, korona 36 fillérrel 106, korona 10 fillérre emelkedett. A tüz- és szállitmány- biztositási ágakban a dij- és illetékbevétel 26, korona 92 fillér volt, miböl 11, korona 32 fillér viszontbiztositásra fordittatott, ugy, hogy a tisztadijbevétel 15, korona 60 fillérre rúgott, mely összegböl 12, korona 18 fillér mint dijtartalék minden tehertöl menten, a jövö évre vitetett át. A jövö években esedékessé váló dijkötelezvények összege 68, korona 38 fillért tesznek ki. Károkért a társaság 1897-ben 24, korona 76 fillért folyósitott. Ehhez hozzáadva az elöbbi években teljesitett kárfizetéseket, a Hársaság alapitása óta károk fejében 606,962,236, korona 46 fillérnyi igen tekintélyes összegét fizetett ki. Ebböl a kártéritési összegböl hazánkra 113, kor. 41 fill. esik, mely összeget a társaság káresetben fizetett ki. A nyereség-tartalékok közül, melyek összesen 14, korona 48 fillérre rúgnak, különösen kiemelendök: az alapszabályszerinti nyereségtartalék, mely 5, koronát tesz ki, az értékpapirok árfolyamingadozására alakitott tartalék, mely az 1, korona külön- tartalék, úgyszintén az évi nyereségböl kihasitott korona 04 fillérrel 9, korona 48 fillérre emeltetett fel, ugy, hogy az most az évi deczember 31-én meglevö értékpapirok értékének épen 10 százalékának felel meg, továbbá felemlitendö még a I koronára rugó kétes követelések tartaléka. Ezeken kivül fennáll még egy koronát kitevö külön alap, melynek az a rendeltetése, hogy az életbiztositási osztályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlitse. A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek elsö rangú értékekben vannak elhelyezve, az idei átutalások folytán 132, korona 60 fillérröl korona 28 fillérre emelkedtek, melyek következöképen vannak elhelyezve : 1. Ingatlanok és jelzálogkövetelések 23, korona 14 fillér. 2. Életbiztositási kötvényekre adott kölcsönök 12, korona 64 fillér. 3. Letéteményezett értékpapirokra adott kölcsönök korona 6 fillér. 4. Értékpapirok 94, korona 44 fillér. 5. Tárczavaltók korona 70 fillér. 6. A részvényesek biztositott adóslevelei 7, korona 7. Bankoknál levö rendelkezésre álló követelések 4, korona 26 fillér. 8. Készpénz és az intézet követelései, a hitelezök követeléseinek levonásával korona 4 fillér, összesen 143, korona 28 fillér. Ezen értékekböl több mint 86 millió korona magyar értékekre esik. A szerkesztésért felelös: a föszerkesztö.

8 8. oldal. Budapest ORSZÁGOS HIRLAP Hétfö, április SZINHÁZAK. _ Budapest, hétfö április 25-én. NEMZETI SZINHÁZ. ÉTI iölel 91. Havi iérlet 19. Romeo és Júlia. Tragédia 5 felvonásban. Irta : Stakespeaie. Kezdete 7 órakor. NÉPSZINHÁZ. Blah&Lcjza&sszosy mint vendég (Hadak útja.) Látványos, zenés szininü elöiáléikal, n képben. A neps/inháá bizottság megingásából Lta és zenéjét szerzetté Verö György. Személvek: Petöfi Sándor Vasvári Pál Irinyi József Zakar Gergely Egy uri hölgy Egy polgár Egy hölgy Gróf Batúiány Gróf Széchenyi Kossuth Eszter Darkó Mózes Débor György "Laszkó Pistuka Balta János Astos plépáaos Lubinszky Szerdahelyi Várnai Keneiiieh Bitrtfai IVL Újvári Taüan ftreuczy Lendvai Szirmai Bialia L. Horváth V. Siposné Szirmai Raskó Gyürki Kiss M. Szabó A. Kezdete 7 és fél órakor. KISFALUD Y-SZINHÁZ Ó-BUDÁN. Igazgató : Fejér Beziö. A betyár kendöje. Énekes népszinmü 4 felvonásban Irta: Abonyi Lajos. Személyek: Nagy Istvánné Latabárné András Krwner Nagy András Iványi Andó, ügyvm Kiis Boris asszouy Erdélyi Bandi fia Morvái Kezdete " és féi órakor. MAGY. KIR. OPERAHÁZ Évi bériét 67. TI Mdet 13. Aida. Operm -I Mr. Zenéjét irta Terdi. Szöireget szerzette GbisIaazimL A király Atnnerts Aida Radames Raiapkis Amonasro Kaldött FöpapnS Szemeljek: $ Kezdete 7 órakor. VIGSZINHÁZ. Ssessroi fiügenaann Vasqaez 33. taxizza. Xev D. Beék Ser B. BertsM azára sám. Feri kisasszony. Arierikai boliúzat 3 felvccá^ban. Irlii: 31. Murtcit. Forditotta : Mihály József. Személyek: Frank SUynor Taaakzai Freii Aniie'rsnn Fenyvesi Byrun Mac Stiiff Góüi A naiybicsi Hegedüs Sudper, komornyik Szerrény Veata Beit E. Edsa Varsányi L Maxin kisasszony Jitkó L. Chetwyndné R. Rostaani Cosette, szabaleány Berzétei L Kezdete iái 8 ónkor. MAGYAR SZINHÁZ. Aranylakodalom Látvány ÜS alkalmi játék nyo!ez képben, da!'j r tkal és finizezal irták: Beöthy Lászlá é? Rákosi Viktor. Zenéjét üss. Fekete J. Személyek : Koltay Jenö Kataiin Béla NyárádT Tarnaj Ákos Emerenczia Bem tábornok Petöfi százados Mikullk Janó Krauszbácsi Táncsics A kormányzó Kurucz felaiöiá Pista, völegiiay Boriska. Xikolajovics Iván : 2VIGS Molnár L. Hetivé? A. Kardos SzeafcEBÜdóssy Lápösi Gaaáayi IvánTI Szikiai Odrv Z. Csik L SiéseiT S. Kezátte 7 és fél craker. legjutányosabb áron és Fuchs testvéreknél 8. A tavaszi és nyári idöszakra Yalö tekiniettel Áruházam oly annyira van felhat raozva czipöárukkal, hogy képes vagyok e tekintetben minden kitánalomnak eleget tenni Áraim oly aissék,&ou ialátaa bámulatos. f f i Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vesémap d. u. Este leczeti Szlihlz Rejtett boldogság ' Bohémé világ 1 tftókat és ablakokat minden fonnábanés nagyságban teljesen feh-asalra bármennyit, kéázletböi szálliüiat olcsó ár mellett ndid» asztalos áru gyár. Budapest, Ulloi-ut 77 árjetyzéklúvábalra, A Zách-család Folt, amelv tisztit A hol mulatnak Huszárszerelein Bohémé-világ Szinházi müsorok. 1 H. kli, Iptraklz She Lohengrin OteUo A tronbadour Mignon She '. -. * ' f-t s*. hirdetések felvétetnek lapunk kiadó* hivatalában, VO, Jóssef-kSrut 55, ssim Magyar királyi államvasutak- Hirdetmény. (Legolcsóbb utazás Rohitsch fürdöhelyre.) Vlg Silnhái Yége a szerelemnek Feri kisasszony Niobe Feri kisasszony Mozgó fényképek Coulisset ur \ Mozgó fényig képek Az utazóközönség figyelmeztetik, hogy Budapeströl- Rohitschra legolcsóbban Zágráb- Krapinán át lehet utazni, mely útirányon át Budapest keleti pályaudvar állomásról Krapinára és vissza 60 napig érvényes menettérti jegyek adatnak ki következö árakon : Gyorsvonattal: I. oszt. 22frt20 kr. II. oszt. 16 frt 40 kr. személyvonattal: I oszt. 19 frt kr. II. oszt. 14 frt, III. oszt. 9 frt 50 kr. Rohitsch fürdöbe való utazásra azonkivül Budapest - Dombóvár- Zágráb - Krapina- Földschah- Pragerhof- Kanizsa- Székesfehérvár-Budapesten át szóló körutazási jegyek állithatók össze, melyek árai az I. osztályban 47 márka 40 fillér (28 irt 44 kr.), a II osztályban 33 márka 50 fillér (20 frt 10 kr.; és a III. osztályban 21 m. 10 fillérbe (12 frt 66 kr.) kerülnek és melyek 45 napig érvényesek és a gyorsvonatok használatára is jogositanak. A fentemiitett menettérti jegyek Budapest keleti pályaudvar állomáson és a városi menetjegyirodában (Hungária-szálloda), a körutazási jegyek pedig ugyancsak a városi menetjegy irodában, valamint a Cookféle utazási irodában kaphatók. Különösen kiemeltetik. hogy Zágrábon át a legkényelmesebb vonat csatlakozás is áll fenn; a mennyiben a Budapeströl 7 óra 15 perczkor reggel induló gyorsvonat használata esetén az utas ugyanazon napon 6 óra 21 perczkor este érkezik Krapinára, illetve ha 5 óra 21 perczkor reggel indul Krapináról, akkor 8 óra 35 perczkor este érkezik Budapestre, ugy, hogy Zágrábban meghalni nem kell Krapináról Rohitschra, vagy vissza egy négyüléses kocsi, mely a krapinai állomásfönöknél is megrendelhetö, 6 frtba kerül. Bövebb felvilágositás a budapesti városi menetjegy irodában (Hungária-szálloda) kapható. Budapest, évi április hó 5-én. igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik) Nip Szlrtiz A baba Hadak útja A varázsgyürü A baba A gyimesi vadvirág 1 Manar Szisliáz Utazás egy apa körül A gésák Utazás egy apa körül Utazás egy apa körüi' Hadak útja Talmiherczegnö Aranylakodalom Aranylakodalom Utazás egy apa körül Kisfaludy Szinház Két árva ; Próbaházasság! Bünhödés Szegény Jonathán Tótleány Üdvös tanács. Köhögésnél, rekedtségnél, a torok és légzési szervek müködési zavarainál Egger biztos hatású BSellpasztillái veendök. (1 doboz 50 kr. és 1 frt. Próbadoboz 26 kr.) A gyomor rendetlen müködésénél radikális hatásúnak Dizonyuli&k Egger szóda pasztiilái, (1 doboz 30 kr.) Mindkét szer kapható minden gyógyszertárban. Fö- és szétküldési raktár Magyarországon ; (27) "Nádor"-gyógyszertarBudapest.Vaczi-körut17. kfilénlesrebsésrek, vaiódiak Jótáll is melleit. Boule eredeti dobozban, tuczatja 3; 4, 6 és 8frt.Roulé estenként csomagolva* tuczatja 3, 4, 6 és 8 frt. Capoto americ. (rövid), fehér szinü, tuczatja 3 és 4 frt, narancsszinü 5 és 6 frt. yiktória, tuczatja 4, 6 és 8 forint. < n > al1ial-*r4)a< (hosszú) tuczatja 3, 4, 6 és 8 frt. Halhólyag XM.UiUX\Jly O>g (rövid) tuczatja 4 és 6 frt. Pely Pórus Haasu drbja 2 frt. Pely Pórus Mensingar darabja 2 frt 50 kr. Párisi ovii spongya tuczatja 4 és G frt. Höknek legnjabb DXA2IAÖV Teufal-féle 3 8 forintig. Pollitzer Mér és fia ^J;^k Budapest, IV. ker., Deák Ferencz-utoza 10. szám kapható titoktartás mellett T. szám. Déli vasút Az idei fürdöévad tartama alatt, azaz f. évi május hó 1-töl fogva szeptember hó végéig, Budapest déli vasútról, Budapest keleti pályaudvarról, Budapest- Kelenföldröl, Székesfehérvárról és Nagy-Kanizsáról rendkivül mérsékelt áru L, II. és III. osztályú az egész évadra, azaz f. évi szeptember hó 30-ig érvényes menettértijegyek adatnak ki Siófokra, Szántódra, Balaton- Földvár m.-h.-re, Szárszó m.-ht-re, Szemesre, Boglárra, Fonyód-Fürdö telepre. Mária-telepre és Ba!aton- Szt.- Györgyre, továbbá (Siófokon át) Balaton-Füredre, Almádiba, Kenésére és (Bogláron ill. Fonyód-fürdötelepen át) Badacsonyra. Révfülöpre és vissza. Ezen menettértijegyek alapján az utipodgyász a fentnevezett vasúti és gözhajózási állomásokra és viszont közvetlenül továbbittatik. Ezenkivül a furdöévad tartama alatt Budapest déli-vasut és Siófok közti forgalomban idöleges jegyek is adatnak ki, melyek ára a következö: 1 hóra I. osztály 104 korona; II. osztály 76 korona. Az egész fürdöévadra: I. osztály 256 korona, II. osztály 188 korona. Crujos czipá. egy d^irab pittiag barbái BorjafaSr lieiotes czipö Ektrjabör, keztysbár-szárral. elegáns Divatos barna szinü, bergsteigsr czipá Divatos barna szinü cstsgos czipö Divatos ssinü barna borjubsr, elöl kapcsos czips OITatos zöld sziaü elö'kapcsos czipö Dfratos sziaü barna féiezipö Swüdulak czipö, Tüágoabör vagy kez'töbör számi Hölgyeknek. Köi Iisr.lin <3*"jos csipö, 16 czm. ^T--S^>^ selyem a Cer^cbár cjitgas czipö Divatos s iaü barna fü^ös aasol eripö ~" " siinü barna {r>mbo~ ar. ctl csicö &4D Sér;abör r?patta-ciipö. kötni való Lasztin rejaiia-ezipö. p kötni rsló.. Óiái Óriás iitjk á d ü üi és. fekete bör gvermek-, ná::dcn:',r;<iü. fonstos- es üiraics {aiös-ezipdkbiai. larna és cöiászila. TiáSa lek pontosan eszkcröllatnek igt-b ssáz'diral atas»i"*fc*«l dflos jegyün és hérxasnirc. TisstdetM &GÜLAB EBE EnsMHdntfi. BUTO Ajánljuk a n. é. közönségnek és becses evöinknek dúsan felszerelt raktárunkat, mely dus választékot nyújt mindennemü kárpitozott- és ffa-botorokbaa a legegyszerübbtöl a legfinomabb kivitelig. Üzletünk szolidságáról számos elismerd levél van birtokunkban, melyek izléses és jóminöségtt bútorainkról tanúskodnak: azért ne mulassza el senki megtekinteni, mielött másutt szerezné be bátorait Tisztelettel Patyi Kaimén és Tivadar káppitosokés disit<9ta: Budapesten, IV. ker., Kossuth Lajos-utcza 11. szám földszint. Nyomatott az "ORSZÁGOS HIRLAP" körforgógépén, Budapest VIII.. J62s«ffcörut 65. szkrr,.

ORSZÁGOS HIRLAP MIKSZÁTH KÁLMÁN. Penelope vászna. II. év. Budapest, 1898, péntek, junius 3-án. 152. szám. Valér a földbe megy.

ORSZÁGOS HIRLAP MIKSZÁTH KÁLMÁN. Penelope vászna. II. év. Budapest, 1898, péntek, junius 3-án. 152. szám. Valér a földbe megy. ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: 14 frt. fél évre 7 frt, szám ára helyben 4 kr, vidéken S ir. MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség és kiadóhivatal: VIII. kerület, József-körút 65. szám Megjelenik mindennap,

Részletesebben

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Föszerkesztö Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. VIII. kerület, József-körút 65 szám Egy hónapra 1 frt 20 kr. MIKSZÁTH

Részletesebben

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 60 kr. Egy hónapra 1 frt 20 kr. Egyes szám ára helyben kr, vidéken 5 kr. Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség

Részletesebben

Társadalmi és közgazdászati hetilap.

Társadalmi és közgazdászati hetilap. 1 2 - i k s z á m. G y u l a, 1 8 9 8. m á r c z i u s 2 0 - á n. X X X. é v f o l y a m. Szerkesztőség: Templomtér, Dobay János kereskedése. hova a lap szellemi részét illető közlemények intézendők. Kéziratoknem

Részletesebben

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN RSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési Arak: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt, negyed évre 3 frt 50 kr. Egy hónapra 1 frt 20 kr. Egyes szám ára helyben kr., vidéken 5 kr. Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK.

MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. AMILLENIUMLEFOL ÉS A MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. IRTA KŐVÁRY LÁSZLÓ. BUDAPEST ATHENAEUM R.-TÁRSULAT 1897. ELŐSZÓ. Ha élnének nagy essai-íróink, nagy epikusaink! e szavakkal kívánta jelezni egyik klassicus

Részletesebben

A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA

A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJA Részlet a Lagarde melletti csatából. flwttö Az első francia zászló a németek kezében. Grimm A. festménye után. Az olvasó közönséghez! Nagy időket élünk. Szemlélői vagyunk

Részletesebben

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december Siófok 100 éve a várossá avatásig Városi Könyvtár Siófok 1998. december A kötetet a siófoki Városi Könyvtár sajtógyûjteményébõl válogatta és összeállította: Dr. Fazekasné Mulesza Olga Krasznainé Szabó

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN

A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN JABOTINSKY VLADIMIR A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN 19 3 1 N E K U D A H - K I A D Ó / M U K A C E V O AZ ALEXANDRIAI MENEKÜLTTÁBOR. 1914 telének derekán kötött ki a hajóm egy olasz kikötőből jövet, Alexandriában,

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

12 RÖPIRAT. Mikép küzdjünk? Budapest 1882. október 15.

12 RÖPIRAT. Mikép küzdjünk? Budapest 1882. október 15. III. évfolyam 12 RÖPIRAT. Budapest 1882. október 15. I. füzet. Mikép küzdjünk? Mióta az antisemitizmus árja hazánkban is nagyobb-nagyobb hullámokat vert, elvül tűztem ki azt magam elé, hogy nemcsak a nagyobb

Részletesebben

Készült a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársainak közreműködésével Szerkesztő: Orsós Károly r.

Készült a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársainak közreműködésével Szerkesztő: Orsós Károly r. Készült a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársainak közreműködésével Szerkesztő: Orsós Károly r. őrnagy Kiadásért felel: dr. Töreki Sándor r. dandártábornok rendőrfőkapitány

Részletesebben

ARÉGEN «kincses Kolozsvár" ismét kincsessé

ARÉGEN «kincses Kolozsvár ismét kincsessé VASÁRNAPI OJSÁÖ, 41. azlli. 19Q2._W. ttwltl i Miként lehet szép női kebelt elérni... _. _:_J L.-.ls«A kebc-l szépsége a nfii baják egyik legelőkelőbbje, melynek sier elírt eredmény rendszerint minden különös

Részletesebben

1?. SZÁM. 1899. 46. évíoltám. «levesmerőkanál. tejmerőkanalat tojástartót,

1?. SZÁM. 1899. 46. évíoltám. «levesmerőkanál. tejmerőkanalat tojástartót, 28g?. SZÁM. 899. 46. évíoltám. VASÁRNAPI ÜJSÁQ. tt* = \S& pip*r h ö l g y p o r :»

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám.

1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám. 1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám. TARTALOM: Bédy-Schwimmer Rózsa: A kongresszus. Charlotte Perkins-Gilman: Egy nemzetközi nőkongresszus csodái. A kongresszus sikere A kongresszus néhány határozata

Részletesebben

M Baden-Baden elindult. MmeMfea felé

M Baden-Baden elindult. MmeMfea felé JTRA 3QOO KORONA Budapest, 2926 * SZERDA * április 7. X VII* évfolyam * 77. szám Előfizetési áraiét Bg9 hónapra... 40.000 *C Három hónapra. ISO.OOO K Külföldön a fenti Arak kétszeres* Egyes szám ára SOOOK

Részletesebben

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414]

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. I. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] HOGY a bécsi fogadtatás kellemetlenségeit feledtesse, Rákóczi kétezer mázsa liszt árán gyémántokat vásárolt feleségének

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011.

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám A Fővárosi

Részletesebben

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA.

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. ^ S ^ ^ - ÁCHIM ÁDÁM ÉLETE. 1830 SZEPT. 1. 1899 OKT. 23. ÍRTA DR. ZSILINSZKY MIHÁLY. BUDAPEST, LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKIAD ÓH IVAT ALÁ. 1901. HORNYÁNSZKY V. CS. BS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA

Részletesebben

1848-49 A KORABELI NAPILAPOK TÜKRÉBEN OFFICINA KÖNYVTÁR 36/38.

1848-49 A KORABELI NAPILAPOK TÜKRÉBEN OFFICINA KÖNYVTÁR 36/38. 1848-49 A KORABELI NAPILAPOK TÜKRÉBEN OFFICINA KÖNYVTÁR 36/38. összeállította: BAY FERENC OFFICINA NYOMDA ËS KIADÓVÁLLALAT KFT. BUDAPEST 1943. F. v.: Román Imre (6607) A kor lelkét kívánjuk idézni a következő

Részletesebben

Balaton, Te örök szerelem!

Balaton, Te örök szerelem! 2014. július Balatonkenesei Hírlap 3 Balaton, Te örök szerelem! Ó, gyermekkori álmom, Te Balaton! Emlékszem, hogy a Duna partján ülve hallgatom, amint barátom ábrándozva Rólad beszél. Lágy simaságodról,

Részletesebben

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét!

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke IV. évfolyam 4. szám http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ 1997. április Kegyelemteljes húsvétot kívánunk lapunk minden Kedves Olvasójának! Köszöntjük Dr. Dávid Imrét,

Részletesebben