PASSUTH LÁSZLÓ SÁRKÁNYFOG REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST HARMADIK KIADÁS ISBN PASSUTH LÁSZLÓ 1960

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PASSUTH LÁSZLÓ SÁRKÁNYFOG REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST HARMADIK KIADÁS ISBN 96315 0274 0 PASSUTH LÁSZLÓ 1960"

Átírás

1

2 PASSUTH LÁSZLÓ SÁRKÁNYFOG REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST HARMADIK KIADÁS ISBN PASSUTH LÁSZLÓ A kisfiú megindult a kék árnyékok között, bátran s mégis rettegve: a vetemedett, foghíjas falépcső nappal s éjszaka egyformán félelmes volt a réseken át betörő, port keverő szelekben, de ez a grádics mégiscsak az övé volt, övében a kulcsa, ha lenne egyáltalán kulcsra járó ajtó a palotában, amit még nem őrölt meg a szú s a korhadás. Táncosan, szökellve lépeget, hogy így kergesse el a szorongást, amikor hirtelen reccsen a lépcső, melyet még a hajdani püspökök ácsoltattak, hogy ne kelljen lekerülniük a várudvarra, ha megindulnak teljes ornátusban a székesegyház felé. A kisfiú úgy érzi: saját tetszése szerint igazítja a világot. Ha kedve tartja, elkergeti a preceptorokat, nyergeltet, rikkant inasának, ha keze haragosan int: elnémul minden tiltakozás. Ha messziről hírhozó legény vágtat be a fejedelmi palotába, ő maga kapja ki kezéből a pecsétes írást, feltöri: enyém. Amikor Szebenből megjön a frissen vert dukátokkal a kamaraispán, külön kis zacskónyi, képére vert aranyat kap, bár nem tudja, mit lehet vele kezdeni. Neve a talléron, övében a fejedelmi grádics kulcsa, csak neki lehet gyóntatót tartani Erdélyországban. Így szabta meg a távoli nagybácsi, a félelmes, Lengyelországban uralkodó István király. De milyen ország ez valójában, ahol nem ér semmit a kulcs, mert nincs zár, ami fogná, mire jó, hogy neki van csak papja, de annak is csak a belsőbbik kisszobában szabad vasárnaponként misét mondania, a szőnyegekkel eltakart oltár előtt. Ilyenkor egyetlen tanácsúr sem teszi be hozzá a lábát, tudják, nála van az atya. Ma vágyakozott arra, hogy lemenjen a püspöki kislépcsőn a nagytemplomba, melybe akkor költöztek be a kálvinisták, amikor János Zsigmond kivonult hadaival Gyulafehérvárról, hogy megkergesse a császár seregét. Akkor határozta el, hogy nekiindul ennek a titkos, rejtélyes útnak, amikor különös hangokat hallott a dóm felől. A szél kócolta az októberi fákat, az éneket is elsodorta a száraz levelekkel együtt, de a hang erősebb volt, fel-feléledt, mintha angyalok zendítettek volna rá a dicséretre, újuló buzgalommal. Vár, lépcső, óriástemplom egybeolvadt az angyalhanggal, földöntúli köd borult mindenre, ebben az útvesztőben bolyongott, melynek nincs semmi köze az udvartartás mindennapi világához, testőrökhöz, tanácsurakhoz, örökösen perlekedő cselédséghez. A hang a dóm felől gyürkőzött a szelekkel, meg-megszakadt, új erővel kezdte, kicsit céltalan volt, mint ahogy a felhők szoktak kóborolni az égboltozat alatt. Mert nem először jár titkosabbik kisebb birodalmában, tudta, valamerről, a Lászay-kápolna felől ered ez az ének, melynek forrását meg kell lesnie. Ilyenkor, hétköznapi alkonyatban a katedrális óriásvilág volt, aki nem ismerte, eltévedt oszloprendje, hajói, kápolnái között. De a kisfiú tudta, hogy előbb az egykori Várady püspök nevét viselő kápolnába kell belépnie, innen lehet feljutni a másikba, melyet különösen szeret. Itt már különkülön országokat hasított magának, s mert szeme, mint a sólyomé, ismeri az oszlopfőkön guggoló kőszenteket, szörnyeket, mesebeli sárkánykígyókat, tudja, hol rejtegetnek a falak hasadékaiban hatszirmú kőrózsát, máshol szívet, fogat, tojást. Ugyanúgy számolja már a címereket, melyekkel

3 megtisztelték a rég porladók emlékét különösen azt szereti, amelyiknek közepén szép koszorúval körülölelt ökörfej díszeleg. Két grádicsot lépett egyszerre a csendben, amikor halk sípszót hallott, s utána rázendült az ének; azért ismerte meg latin szövegét, mert benne volt a szó: Babylon, tudta, sóhajtozva zokogtak a távoli bibliai népek, akiknek emlékére fújják a zsoltárt. Hat fiú ült a Lászay-kápolna öreg padjában, tizenkét-tizenhárom évesek lehettek, olyan köntösben, melyet még nem látott soha. Pipaszár lábszárukon sárga és piros harisnyanadrág kúszik fel, kunkori sárga cipellőkben a lábuk, hasított ujjú köntösben, könyökön alul kibuggyan a fodrozott ingujj, hátracsapott kis bőrsipka rövidre vágott hajukon. A hatodik nagyobb legény, bajusza serked, pálcával vezeti a kórust, de inkább úgy, hogy ide-oda csapdos vele, kézre, körömre, fültőre, majd inkább szelídebben, mester módjára, inkább ilyenkor maga is beleadja a hangot, de ettől megzavarodik a kórus, mintha pocséta vizet locsolnának tiszta pohárba, Belzebub furakodnék az angyalhangúak közé. Úgy áll a lépcsőhajlásban, hogy nem láthatják, csak ő lesheti meg minden szavukat s mozdulatukat most egyszerre lesuhintja pálcájával a nagyfiú a babiloni zsoltárt, ugrik egyet, feldobja bőrsipkáját, majmolja magát, ide-oda hajlong, s mintha csak zümmögne, úgy hozza elő az éneket, más nyelven, másféle szavakkal, csak éppen sokkal lágyabban, mint az istenes énekben Annyit ért belőle: virág s szerelem, de mire a harmadik szólam harap bele, már ő is vele dúdolná: I vaghi fiori e l amorose fronde Mintha vízerek törnének fel a lágy földből, s ezüstcsillogón ölelkeznének össze, úgy szalad egy hangba, s válik el újból az ének, már nem hajlanak a fiúk semmiféle szövegre, szemük csillog, játékosan imbolyognak a padban, az egyik könyökkel hátba vágja szomszédját, az ráölti nyelvét, s mégis folyik az ének, melynek utolsó sorát mintha visszafognák, csupa rövid szó van benne, melyet váltakozva, alig neszelve, majd harsogva ismételnek, ahogy egymásba kapnak a szólamok, s hallja: Fior, frond, erb, aria, antr, ond, arm, arch, ombra, aura S mintha erre is a mester adna jelt pálcájával, egyszerre kiugranak a padból, táncolni kezdenek, a százados por ködébe fullasztva Lászay János címerét. Már szélednének is az örök mozgó énekesek, ha nem állana szemben ott a lépcső felső fokán az idegen kisfiú: zsinóros dolmányban, csizmásan, hátul csimbókba kötött sötét hajával, gyanakodva s dacosan. A szőke hajú, szeplős angyalhangú hirtelen elkacagja magát kicsit úgy, mintha ez is hozzátartoznék a második, illetlenebb zsoltárhoz, mind kacagni kezdenek, ez is inkább ének, fel-le, fel-le fut a hang, megint a kép: kis vízerek szaladnak, s játékosan, ezüstösen omlanak egybe. Ha nem kacagtak volna rajta, s tovább vinnék a kórust, talán megbújt volna, kiválasztva a homályos sarkot, melyet a vaskos pillér formál a fallal, de így dac s harag keveredik benne, legyűri a félszet, s előlép, ujjával megcélozva a nagyobbik, serkenő bajuszos fiút, s harsányan mondja, ahogy tanulta a mesterektől Krisztus népének nyelvén: Quis es? Nyurgán, kunkorodó orrú cipellőjében táncoló lábbal, nyakba fésült hajával, billegő csípővel, kicsit vásottan mórikálja magát közelebb, egyre közelebb a fiú, mintha zümmögne, most átveszi a quis es -t, orrhangon, majd tele szájjal, a többi menten játékos szólamot formál, a nagyfiú ájtatos-papos mozdulattal lengeti denevérszárnyú köpenyében a ritmust, a másik öt körülugrálja, egyszerre füzérben forognak, ujjongva, kacagva, énekelve a quis es témájára ó, de csak egy percig angyalhangon, mert menten megszakítja a dörmögő medvebrummogás: quis es quis es quis es A kisfiú, Erdélyország fejedelemségébe született Zsigmond úr, úgy érzi, valamilyen idegen varázslat sodrába szédült, tépné is a körláncot, menekülne s csapkodna, ha vele lenne kis tőre, már húzná is hüvelyéből, de így nincs más, csak a nyelve, s a súlyos latin, melyre napközben oktatja

4 Szamosközy mester s Kovacsóczy Farkas úr, a kancellár. De megzavarodik egyszerre, mert ezeknek a fiúknak a nyelve ismerős is, nem is, s ahogy próbálja valamilyen nehezebb ut -os szerkezettel, s a többes második személy passzív formájával akarna ripakodni, a fiúk egyszerre ezt is elkapják, most már mini a rag, ez lesz a refrén, semmi sem fékezi többé gonoszságukat, körbeszökellnek, nekinekilendülnek, mintha el akarnák tiporni, s közben a vásott angyalok kara macskanyávogómagasan s medvebrummogó mélyen variálja a mini -t, pontosan úgy, mintha gonosz démonok bújtak volna bele a kis szeráfokba. S mintha egyszerre lejárt volna a gépezet rugója, lecsillapodnak, lecsuklanak a kezek, kialszik a szemekből a tűz, ők is csak kíváncsi s riadt kisfiúk lesznek, kórusgyerekek, akiket a napfényes Itáliából eladtak ide, messzi tájra, valamerre Tatárország peremére, így jöttek át a hegyeken, októberben, amikor Erdélyországban már lekergetik a szelek a hegyek sipkájáról a zúzmarát s a ködöt. Ahogy megállnak, csendesen, kicsit riadtan a kisfiú körül, Zsigmond már tudja, hogy ezek a mantuai s ferrarai fiúk, akiket hercegeik verbuváltak, s ide küldtek énekeseknek, akikről Gyulai Pál úr mondta a napokban, hogy megérkeztek az ország határára, s két kocsit kell értük küldeni. Ha nem énekelnek, nem táncolnak, ugyanolyan hősködő vagy riadt kisfiúk, mint ő, csak itt idegenben vannak, s ezért vezetőjük is engedelmesen követi őt, amikor int, menjenek utána át a Várady-kápolnába, itt Zsigmond hirtelen letérdel, keresztet vet, ez a határ, a két kápolna az övé, rítusa szerint is, ami innen túlesik, mind protestáns. Ez az első, amit Erdélyország kicsiny fővárosában meg kell tanulnia a fejedelemnek. Leugrálnak a Lászay-kápolna előtti lépcsőkön, mind a heten, s a kisfiú felkapja fejét, mert újból olvasni akarja a kopott arányú írást a hajdani püspök dicséretére, melynek leghosszabb szava ennyi: Benemerentium, s ahogy elfordítja a díszes faragott kapuról tekintetét, már nem köti sem őt, sem a többieket a templomi illendőség, itt áll közöttük, olyan, mint a többi, mint ezek a nyitott gallérú, barna vagy selymesen szőke hajú fiúk, s vadul, mohón szeretne beszélni az idegen gyerekekkel, kapdossa latinul a szavakat, s közbe-közbe a néhány taliánt is, ami ráragadt a páduaiak nyelvéből, akik a kancelláriában ez még Báthory István hagyománya szívesen beszélnek így egymás közt, már csak fölényük csillogtatására s azért is, hogy ne értsék az idevaló kancellisták olaszul. A fiúk kíváncsian nézik az első, idevaló fiút, aki eljött hozzájuk, még nem tudják, kicsoda, mit akar: éppoly idegen, mint a kacsák a várudvar pocsolyáiban, nyers állatszag, palotaalja, a széljárta szállás, mely hatalmas, de riasztó szobák rendje: ma vannak itt másodnapja, soványak, félnek, de játszanak, hogy melengessék s áltassák magukat: jó fészek lesz Gyulafehérvár. Énekeljetek, mondja dacosan s kíváncsian. Nyáron járt Somlyón, az ősi várban, s ott szabad volt a templomban pápista szólammal dicsérni az Urat: ez az ő hajlékuk, a Báthoryaké, akik megmaradtak a régi hit mellett. De miféle ének volt az, inkább úgy, vecsernyekor, amikor a vén kulcsárné s a lányok zendítettek rá, sipítósan, cselédhangon, s a páter torkát már rekedtre koptatta a somlyói bor. Úgy sejti, diáknóta, amibe belekezdenek: milyen vézna, sovány fiúk, itt kint, a nappali fényben, s mégis úgy tör fel torkukból, talán mellükből inkább az ének, s így, öten együtt felvernék az álmodó palotahajlást, s bizonyosan ide is csődülnének a várnépek s a fehérváriak, ha ilyenkor már nem húzódnék be ki-ki vackára, ez a korai vacsoraidő. Az idősebb vállára teszi kezét, kicsit atyásan s nagyfiúsan, ahogy a többiekkel beszél, mélyen szemébe néz Zsigmondnak, fejemeli állát (egy fejjel magasabb nála, nyurga kamasz), s úgy kérdi, olaszba olvadó latinjával te pedig ki lennél?, s Zsigmondban buggyan a titulus, ahogy százszor olvasta az oklevelekben tulajdonképpen ő nem is egy, hanem több ember egyszerre, mert címe szerint nos, s mindjárt a mi után, hogy ezt meg is erősítse, jön már az Úr Kegyelméből, s a Dei Gratia ebben a pillanatban

5 mégis olyan furcsa, ide nem való s az is, hogy sorolja összes rangjait princeps Transsylvaniae et Sicolorum comes et S így csak annyit mond: Sigismundus Secundus merthogy volt már itt egy Zsigmond, bár saját magát inkább Jánosnak címeztette, királynak mondták, apja után Másodiknak. S a fiúk most már tudják, hogy a fejedelemmel állnak szembe, nekik kell majd az ifjú fenséget gyönyörködtetni, énekre s hazai szóra oktatni, ezért jöttek a hosszú, keserves úton, örökös szélfúvásban, ezért kell küszködniük nehéz ételekkel s sovány, karcos borokkal, hogy idelopjanak egy kis Itáliát. Ferrara hercege mosolytalan, komoly nagyúr volt, az ágyúk s a spanyolos szertartásrend szerelmese. Mantuában a púpos fejedelem kincsestornyába gyűlt a világ aranya, míg ő ravasz mosollyal szonetteket írt s madrigálokat komponált. Fejedelem-e a kisfiú, aki megrázza csimbókba fésült, sötét haját, lerúgja sárga csizmájáról a trágyával keveredett sarat, rikkant egyet, már szalad inasa, de nem áll előtte sehogy sem tisztelettel, kézzel-lábbal magyaráz, amiből az olasz fiúk csak annyit értenek, hogy mindenütt kereste, rosszallja, miért csavargott el, nem is tudja, merre szökhetett. Az olasz fiúkat udvari templom kórusáról szedték össze, s Alfonso és Guglielmo hercegek cserélték hat nemes arabs telivérért, a fiúk alapjában véve nem kerültek így semmibe, legfeljebb felöltöztették őket levetett apródruhákba, s útnak indították, hozzácsapva egy Bécsbe induló követséghez, néhány aranyat kaptak, hogy jól-rosszul vergődjenek majd el a magyar végeken s Kassán át az erdélyi határig. Az inas hozza Zsigmond úrnak a dolmányát, s a kisfiú tudja: ennek belső zsebébe süllyesztette a Szebenből jött aranyakat. Elhiszik-e? Ha inti a nagyfiút, s ráparancsol, mondván palmam, s ráfektet egy szép, friss, fénylő-sárga dukátot, s utána a szőke, nyitott nyakúnak s a pörsenésesnek, s a harmadiknak, aki mintha egy kicsit bicegne, a kis tömzsi, mindig mosolyos, arcán lányos gödröcskékkel, kék szemű, ez a legszebb kisfiú, ő is kap egyet, a gyanakodó, félénk, nyápic, pedig ennek volt legszebb angyalhangja s marad a hatodik fiú, akinek nincs más jele, csak annyi, hogy válláról zeneszerszám csüng le, s amikor a többiek táncoltak, bolondoztak, ő úgy pengette gitárját, mintha különös nyestállatok szaladnának fürge testtel a fákon, olyan volt egészen az ujja most mindegyik tenyerébe számolt egy-egy tallért, s az inas szomjas szemmel nézi prédáló kisurát, s elfutja az indulat, mert egy-egy ilyen arany teheneket, talán falun kisházat jelent, s Zsigmond ma kegyelmes, inasának is odavet egy pengő sárgát, de neki dobja, míg a többi palmam egyenként kapja tenyerébe, s amint felkapják, láthatják a képet s a remekbe kivert SIGISMUNDUS-t, melyet követ a D. G. Pr. Tr s mindaz a betű, amit megértenek, akik olvasni tudnak, s a többiek előtt sem titok, hogy az arany nyelvén zengi Erdély urának dicsőségét. A kis szeplős szemébe felszökik a könny. Mantuában, nagymisék után ha maga Ingegnieri mester orgonált rendesen kaptak három dénárt, ha legjobb tanítványa, a Monteverdi fiú vezényelt, valamivel kevesebbet. Arany amivel kápráztatták őket, ahogy mondta özvegy anyjának a hercegi tiszt, utazásuk előtt: aranyos Transsylvaniában számlálatlanul szórja majd a bolond uraság a dukátokat. A kis zacskó összelöttyedt, fenekén már aligha maradt több három aranynál, s Zsigmond mégis boldog, páváskodik, illegeti magát, ahogy látta, amikor apja, Kristóf fejedelem ünnepi vonuláskor Kolozsvár piacán rézpoltúrákat s halpikkelyvékony ezüstdénárokat szórt szerte a polgároknak. A nagyfiú csontos tenyere kibújik a köpeny szárából, ahol rejtezkedett, egyet int, a szőke, szeplős, a göndör arcú s a másik kettő félholdformába rendeződik, hirtelen megtelik dallal a templomeleje térség, Lászay püspök falai visszaverik a hangot, a húroshangszer pendül egyet, de most már gazdája előrekapja, s a szólamok Zsigmond elbűvölten, önfeledten hallgatja egymásba türemlenek, szeszélyesen szétkígyóznak, fenekednek egymásra, mórikálnak, hogy engedelmesen összeolvadjanak, s

6 tiszta ezüstpatakban csobogjanak az októberi árnyékok alatt. 2 Alcalà de Henarest karácsony délutánra ritkán látott vendég látogatta meg: a Sierrákról nagy hófellegek ereszkedtek le, s ünnep vigiliáján fehér kendőjükkel borították le a spanyol kisvárost, diákok metropolisát. Kályhának, szobatűzhelynek legtöbb helyen híre-nyoma sem volt, cseréptálban parazsat tettek a gazda asztalára, takarókba burkolózva a csípős füstű parázs felett dörzsölték össze vörösre fagyott kezüket. Juan Carillo, az egyháztudományok doktora is így fogta szorosabbra otthoni, nyűttebb köpenyének szárnyát, özvegyemberhez nem illett, hogy kimenjen a konyhára, cselédek közt melegedni. Ünnep előestéje volt, ilyenkor már nem mélyedt munkájába, egy-egy oldalt olvasott valamelyik jámbor könyvből, kinézett az ablakon. Valójában unatkozott. A szél befújt a ház eresztékein. A házat az egyetem, az Alma Mater adta a tudós professzornak. Néhány szobát, tágas pitvart, lovak számára helyet az istállóban, de ennél többet alig juttatott neki a király. Egyetlen fia, aki itt maradt a háznál, Alfonz, koraérett, nyurga legényke volt, egyike azoknak a kisnemesfiúknak, akik kora ifjúságukban már megismerkedtek a betűvel, s ha kitanulták iskoláikat, döntenek apjukkal együtt sorsuk felett: belépnek-e az egyházi rendbe, keresnek maguknak valamilyen világi patrónust, vagy fegyvert s lovat vásárolnak, s elindulnak a többi közé, a távoli, mesés Indiákba. A kánonjog professzorának háza rideg otthon volt, Juan Carillo ifjúkorában felvette a kisebb rendeket, így szaporította tudományát, de a test gyarlóságai visszaszólították a világi életbe, gyermekei születtek, felnőttek, a lányok férjhez mentek, felesége meghalt, ő itt maradt Alfonzóval. Alcalà de Henares főiskoláját hírben csak Salamanca szárnyalta túl. De azóta, hogy Fülöp király elsőszülötte, Hispánia infánsa, Don Carlos is idejár, ez a kis északspanyol város valóságos udvarrá változott, a legnagyobb nemzetségek fiait ideküldik, hogy magukba szívjanak valamit a töménytelen tudományokból, melyeknek az egyetem a hazája. Igen, gondolja Carillo doktor, mióta megtelt ez a város ennyi cifra néppel, kengyelfutókkal, hintókkal, inasokkal, egyszerre se vége, se hossza a tivornyáknak, s a szegény diákok is feladják a tiszteletre méltó koplalás erényét, tányérnyalóknak szegődnek hatalmas, főrangú tanulótársaikhoz. S így van bent a teremben is, széket hoznak a fiatal herceg számára, míg a többi kuporogva ül a szalmán, lába közé fogva viasztábláját, melyre felrója a tudós mondatokat. A nagyúri fiúk pergament használnak, minden kusza jegyzetüket ilyen drága matériára írják. S míg Carillo professzor igyekszik ékes latin szavakkal megvilágítani a kánonjog kettős arcát, Carlos percenként tízszer is elrángatja a száját, körmét ráspolyozza, lökdösi nevelőjét, az aszott dominikánust, s egyszerre csak integet neki, a mesternek, a homokórára bökdösve: fejezze be az előadást, mehetnékje akadt. Ünnepre elcsendesedik a város, a hatalmas, háromárkádos Aula, amit itt Paraninfónak neveznek, üresen tátong a mórcsipkés erezet alatt. Az egyetem mindenkié, kapuja soha nincs berekesztve, a professzorok lakását sem őrzi semmiféle védett folyosó. Juan Carillo ismeri a ház zörejeit, a lábak sűrűsödő zaját, ha diák, tanár, szerzetes, pedellus közelít. Mert minden emberben Hispániában a lélek mélyén ott szorong a félsz. Nem nyílik-e hirtelen ki az ajtó, kopogás nélkül nem áll-e a sötét folyosóhajlásban a dominikánus, mögötte a Szent Hivatal fegyveresei, a pap mondja: Üdvözlégy, Testvérem, s a poroszló ráteszi kezét Már annyi ideje sem marad, hogy megölelje fiát, végszót mondjon világi dolgaihoz, vagy magára kapja melegebb köpenyét. A hang félelmesen közelít, nem hasonlít semmire, amit megszokott Fegyveresé-e valóban? Jöhet az inkvizíció szolgája karácsony legszentebb ünnepén? A menet megáll az ajtaja előtt, Juan

7 Carillo ösztönösen kihúzza magát, szeme szétszalad az özvegyi kuszaságban elterülő szobán: fekhelyre vetett medvebőr, tegnapi pohár, szanaszét heverő kötetek, levetett ujjasa. A kéz kívülről kopogtat, illendően, a bencések szomszédos kolostorjának priorja jelenik meg, aki eddig soha nem tisztelte még meg hajlékát. Fehér köntösének szegélyébe dugja kezét, meghajlik, amikor a szobába érve belekezd beszédébe: Nagy tudományú uram s szent hitünk doktora, bocsásson meg, hogy a legszentebb ünnep vigiliáján háborgatom, épp csendes ájtatoskodása közepette. Rövid szóval, Juan Carillo uram, bajban vagyunk, s kegyelmedhez most nemcsak mint tudós, de mint világi dolgokban járatos emberhez fordulunk Nem tudom (szeme Alfonzóra téved), fiam, rád tartozik-e egészen, amit most apáddal beszélünk nem akarlak kiűzni innen, talán okosabb is, ha mindent hallasz, miattam maradhatsz. Súlyos testével leereszkedett a székbe, amit a fiú tolt elébe, s Juan mester némán töltött a pohárba, nyugodtabb lélekkel, hogy nem jelenik meg a prior mögött semmiféle fegyveres. igen, igen, nem könnyű mindebbe így belekezdeni Professzor uram, ma alkonyatkor, szent karácsony előünnepén tudja, ki jött Alcalàba, egy szolgával, lovát hajszolva Madridból, egyenesen az udvarból? Spanyolország infánsa, uram, saját személyében, Don Carlos. Cseppet sem ünnepi öltözékben, inkább űzötten, úti köntösben, mint aki valaki elől menekül. A ferencesek kolostora elé érkezett. Ilyenkor, amit Szent Ferenc alázatos szolgái begyűjtöttek s a hívek elhoztak a vacsorára, feltálalják na, mindegy, fiam, apád tudja, mit akarok mondani: minden rend a maga tisztes hagyományait követi Kinyitották a kaput. A herceg az első odaért páternek mondja: gyónni akarok. Akármilyen hihetetlen az egész, ez történt. Az idős Placidus atya volt ott, ezzel az együgyű páterrel mennek ketten a kápolnába. Úgy számították, Placidus atyának félóra sem kell, amíg végez, utána áldozik majd a fenség, s a barátok nem engedik tovább a vacsoráról. Igen ám, uram, de csak nem jönnek elő sem öreg Placidus, sem a herceg, s kezdett úgy panaszolta a konyhafráter a fazékban szétfőni a hal. A fenség csatlósa türelmetlen, félti urát, hát benyit a kápolnába, s látja, amint csak egyedül Placidus térdel az oltár előtt, s panaszos szóval mond olyasmit Én Uram, miért hagytál el engem meg ilyenfélét, öregesen beszél, a hercegnek habzik szája, áll, kezében vasgyertyatartó, ezt nézi mereven. A csatlós nem tudja, most mit kell tennie, menne az atyához, de az felemeli ujját, mondja: silentium, majd karon fogja a fenséget, viszi magával a folyosón a gvardiánhoz. Amerre mennek, mindenki tudja, ilyen eset emberemlékezet óta nem történt a kolostorban: nincs feloldozás! Na lám, az öreg, sírhoz közel álló Placidus atya ezt tette. Volt persze, aki mondta: ilyen szégyen Mindenki az öreget okolja a bajért, miért éppen a herceggel teszi ezt: De váratlanul megszólal Don Carlos: Ezt kellett néki cselekednie, s erre mindenki elhallgat. Annyit megengedett a herceg, mindenkinek elmondják: Placidus atya nem adta meg a feloldozást. Elöljáróban kellett ezt elmondanom, másként nem értette volna, mi célból zavarom. A herceg felmentést adott, behívták az idős pátereket, a gvardián tanácsot kért tőlük, amire emberemlékezet óta nem nagyon akadt példa. Mondták recte, öreg Placidus nem cselekedhetett mást. Ezt hallva, kiáltozni kezdett a herceg: hívjatok nagy tudósokat, szentegyházunk törvényeinek bölcseit, hallgassátok meg őket is, légyen szavuk oldozásban vagy megkötésben. Én Spanyolország hercege vagyok. Ezen a karácsonyéjen mondjátok ki szavatokat, mert én sóvárgok az abszolúció után, de nem másítom meg, ami megmondatott Így jőve estéli órán hozzám a gvardián, s átlépte a határt Szent Ferenc és Szent Benedek házai között, nem hánytorgatta a régi civódásokat, hanem mondta: recte, testvérem, ám te is iszol majd a keserű pohárból, s így kérlek, hallasd tanácsunkban szavad. Így ültünk össze, mi, alázatos fogadalmas

8 testvérek, s választottunk három tiszta életű magisztert, aki nehéz óránkban bölcsességével támaszunk lehet. Így neveztük meg kegyelmedet egyiknek, Carillo mester. Szedelőzködjék hát, testvérem, kerítsen magára vastagabb köpenyeget, mert ordas szél fúj, veri a havat. Mit tud minderről a felség? Fülöp király? Ami itt, Alcalàban történik karácsony éjszakáján? Mindeddig semmit. Majd eldöntjük, meddig lebbenthetjük fel a titoktartás fátyolát. Kegyelmednek meghallgatjuk tanácsát ebben a nehéz kérdésben is. Juan Carillo ismerte a bencés atyát, megfontolt ember, most oktalanul szaporítja a szót, arca veres, kézmozdulata elárulja: lelke riadt. Hol gyülekezünk, atyám? Feláll, minden erejével küzd azellen, hogy ne szisszenjen fel, ne legyen rajta úrrá a térde körül szétsugárzó fájdalom. Szemével fiát keresi, aki előjön az árnyékos sarokból, apjára teríti köpenyét. Így jönnek a karácsonyi ünnepre terített refektóriumba. Sötét köpenyek, pislogó olajlámpák derengésében, a nehéz tölgyfa asztalra karos gyertyatartó kerül, fiatal pap fóliánskötetet hoz, kánonokat tereget szét. A ferences az asztalfőn, mondja: jöjjön a herceg! Mint amikor bírák ítélnek földi halandó felett. Don Carlos még húzta a lábát. Egy esztendeje, talán még régebben történt, hogy itt, éppen itt, Alcalàban megbotlott, s lezuhant a lépcsőn, mely egy pincegádorba vezetett. Mindenki tudja, hogy a pince alján a kapus tizenhét éves lányával kellett volna találkoznia. A herceg elvétette a lépést összevissza törte magát, gerincére zuhant, s néhány napig élet és halál között imbolygott. Fülöp király maga rendelte: adják fel rá az utolsó kenetet. Mégis felgyógyult de milyen áron? Húzza lábát, szemébe kegyetlen fény költözött, ajka fittyedt, vállát leengedi, nyurga teste előrenyúlik, arca krétafehér, keze remeg. Az apát elkísérte a hófúvásos éjben serdülő fia: vitte előtte az olajlámpát, s kitapogatta, merre biztosabb a városbeli macskakövek között a kolostorig az út. A gvardián megengedte, kint, a folyosón várakozzék, míg be nem rekesztik a tanácskozást. Három serpenyőt osztanak el parazsakkal, mert a ferences refektóriumba is betört a tél hidege. Minden érkező bólint a házfőnök felé, majd ájtatos arccal imádságba mélyed, mint ahogy ez bírákhoz illik. Váratlanul öreg Placidus szólal meg: Kegyes atyák, elétek hozom, amit egyszerű elmémmel nem tudtam megoldani. Ti mondjátok meg, mit kellett volna cselekednem, ha már életem végén az Úr énrám mérte ezt a megpróbáltatást. Don Carlos az Úr legméltatlanabb szolgáját választotta ki arra, hogy általa nyerje el a lélek sóvárgott békéjét. Mert nem adhattam meg néki a feloldozást, ő kért arra: hívjam egybe a jámbor és tudós férfiak gyülekezetét, mely hivatva lészen helybenhagyni, vagy elvetni, amit, atyák, a ti gyarló szolgátok mondott az éjszaka kapujában. Megadja-e Spanyolország hercege előttünk az engedélyt Placidus atyának, hogy beszélhessen? A nyúlajkú Carlos gőgösen biccentett: megadom! Beszélj, Placidus! Az egyházi férfiakat nem kell figyelmeztetnem, mindnyájan tudják, mit jelent e pillanattól kezdve a titok. Ám felettébb szokatlan egyházunk rendjében, hogy világi férfiak is jelen vannak. Véges elmém szerint őket is éppúgy köti a gyónás titka, mint bennünket. amikor Carlos úr vallani kezdé vétkeit, egyszerre ezt mondja nekem: Atya, halálosan gyűlölök egy bizonyos személyt, halálát kívánom s minden rosszat neki. Négy és fél évtizede viselem Szent Ferenc köntösét. Hány ezer lélek súgta titkát gyarló fülembe? Gyermekek, aggok, paráznák, jámborok, gyilkosok, betegek, elsőáldozók, kufárok, rendtársaim. De még senki ilyen keményen nem beszélt előttem a gyűlöletről. Mintha maga a démon szállta volna meg,

9 mintha kérkednék vele Atyák, kimondom: a herceg szavában nem volt parányi megbánás sem. Kérleltem: oldja fel magában a gyűlöletet, törölje ki a haragot a karácsony szeretetével. Nem volt minderre a válasz. Kérdeztem tőle: meggondolta-e, mit tesz Amikor már nem áshattam mélyebbre lelkében, mert mindenütt sziklába ütközött szavam, megkérdeztem: ki az a személy, akit gyűlölsz? Hispánia infánsa ezt felelte: az apám! Akinek szívében gyűlölet él, oltár elé nem engedhetem. Sem karácsony éjszakáján, sem máskor. Az Úr rám mérte ezt a keresztet. Nem oldoztam fel Don Carlost. A folyosó falának mélyedésében homokóra áll, emlékeztetve arra: minden ember ballag sírja felé. Alfonzo, a fiú látja: rovátkáról rovátkára emelkedik a por, bent még mindig ülnek, tépelődnek az atyák. A gvardián szavára egy fráter lemegy a konyhára, a hercegnek levest hoznak fatálcán, ónpohárban vizet. A fráter Alfonzónak kínálja a tálcát: Vidd be te, fiam. Meghajlik a nyúlajkú előtt, aki talán még soha nem evett ilyen cseréptálból. Kinek vagy a fia? kérdi, s nem is várja meg Alfonzo válaszát. A fiú látja, a trónörökös bal keze remeg. Arra gondol, ha éjszaka az Úr elszólítaná Fülöp királyt, reggelre ez a nyúlajkú, riadt, zavaros tekintetű ifjú ember lenne Kasztilia, Leon, itáliai tartományok, Indiák királya s császára, ez a nehéz beszédű, dülledt szemű ember, aki nem tud uralkodni teste mozdulatain. Ilyenek hát a világ hatalmasai közelről? Bent a refektóriumban a professzorok kódexekben lapoznak, régi atyák idézeteiről fújják le az ezeresztendős porköntöst. Lehet-e: valaki gyűlölje nemzőapját, aki egyben az Úr olajával felkent, az ő kegyelméből uralkodó király? Sorban Carloshoz járulnak: mondjon valamit, ami elég ahhoz, hogy a könyörület megvesse lábát, csak annyit: bánom ne többet Kezdetben mindegyikük gondosan méri szavát, de elragadja őket is a mesterség heve, a disputa szépségében élnek, mint villámok cikáznak a citátumok. Carlos ott áll, nyúlajkát babrálja, néha ökölbe szorul keze, elmosolyodik, mintha gondolatai elszálltak volna. Az atyák támadásba lendülnek. Feltartóztathatatlan áradatban döngetik e gyenge, gyarló lélek ellenállásának sziklaperemét. A legsúlyosabb érv: az Úr akarata, hogy Fülöp király uralkodjék Hispániában mindaddig, míg őt élteti a Mindenható kegyelme. Ezért mindennél nagyobb vétek kívánni a király halálát, azt sóvárogni, hogy rá emelhessen kezet. Placidus, akivel már senki sem törődik a tudós férfiak disputájában, gyötrődik magában, miért nem áldotta meg az Úr nagyothallással, akkor mindenki nyugodtan alhatott volna karácsony éjszakáján. Öt egyházi férfi, három professzor birkózik a sápadt, megszállott fiúval. Mintha a tortúrák kamrájában ülnének, ahol érzik most enged a vádlott a szaggatott izmok, tördelt ízületek fájdalma olyan erős, hogy ellebben szájáról: nem bírom tovább vallani akarok így támadnak az atyák az egyetlen Carlos ellen hogy apróra törjék a gyűlölet kövét benne, mint ahogy az orvos teszi kis fakalapácsával a test szerveiben felgyűlt kövekkel. Don Carlos most sírni kezd. Mindenki csak erre a pillanatra várt, a zokogás hangja olyan erős, hogy a folyosón felrezzen, s riadt szemmel mered az olajmécses lángjába a kisfiú. Carlos áll a doktorok asztala előtt, megfogózik a faperemben. Ha nem tenné, talán beteg teste nem is tartaná. Ez az a pillanat, amikor a lélek viharát korbácsoló atyák úgy érzik, térdre kényszerítik a gyűlölködőt, és ezzel megnyerték az éjt! 3 A lengyel utak sem jobbak az erdélyieknél, gondolta Berzeviczy Márton kancellár, amikor bőrös útihintójának lovait hajszoltatta; mielőbb elérjen Grodnóba, Báthory István rezidenciájába, ahonnan riasztó hír jött: szélütés érte a királyt!

Passuth László: MEDÚZAFEJ

Passuth László: MEDÚZAFEJ Passuth László: MEDÚZAFEJ Passuth László MEDÚZAFEJ (Részlet) (Részlet) ATHENAEUM Athenaeum 2000 Könyvkiadó Kft. www.athenaeum.hu ISBN 978-963-293-148-7 Copyright Passuth László örököse, 2011 1 Ahogy nekitámaszkodott

Részletesebben

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN ZÁGONI MIKES KELEMEN Ha egy festő emberi formában akarná megörökíteni

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

ADY ENDRE KRISZTUS-KERESZT AZ ERDŐN

ADY ENDRE KRISZTUS-KERESZT AZ ERDŐN ADY ENDRE KARÁCSONY I. Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének, Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves

Részletesebben

NAPVILÁG KARÁCSONYI ANTOLÓGIA

NAPVILÁG KARÁCSONYI ANTOLÓGIA NAPVILÁG KARÁCSONYI ANTOLÓGIA napvilág digikönyv sorozat 2006. www.digikonyv.hu IMPRESSZUM Napvilág Karácsonyi Antológia (ünnepi versek és prózák) Megjelent a Napvilág Íróklub www.napvilag.net gondozásában,

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom:

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom: Téma Szerző Illusztráció Ablak Gyímesi Ferenc Ablak. Ablakok. Mintha rebbenés nélkül szemekbe tekintenénk, amikor rájuk nézünk. Két világ között állanak. Az egyikből a másikba néznek át és a másikból az

Részletesebben

TARTALOM. BALATONI MÚZSA (Írók, költõk a magyar tengerrõl Pomogáts Béla összeállítása)... 28

TARTALOM. BALATONI MÚZSA (Írók, költõk a magyar tengerrõl Pomogáts Béla összeállítása)... 28 TARTALOM TARI István: Balatoni képvers... 2 POMOGÁTS Béla: Becehegy magasán... 3 TAKÁTS Gyula: Balatonparton (vers)... 5 CZIGÁNY György: Balaton-parti lélek... 6 ALBERT Zsuzsa: Távol a fényes víztükör...

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL Petőfi Sándor: AZ APOSTOL forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) 1 Sötét a város, ráfeküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, S a csillagok behunyták Arany szemeiket. Olyan fekete a világ,

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Zentay László: Népleges napfogyatkozás

Zentay László: Népleges napfogyatkozás Zentay László: Népleges napfogyatkozás Felbolydult a város és mindenki lázban égett a hírre: habár mindenhol a világon csak részleges lesz a napfogyatkozás, innen, az ő városkájukból teljes napfogyatkozást

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 1 Antológia 2014.indd 1 2014.06.16. 8:36:30 2 Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2013. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 3 Antológia 2014.indd 3

Részletesebben

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT ELŐSZÓ EGY PERC Mennyi minden férhet bele egyetlen percbe, már-már pillanatba? Mi az az időintervallum, ami alatt az óra nagymutatója egyetlen egységgel tovabillen? Egy perc...

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 435 0. Mercator Stúdió, 2007

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 435 0. Mercator Stúdió, 2007 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 435 0 Mercator Stúdió, 2007 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli."

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat VII. évfolyam 6. szám, 2012. június "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." A keresztelõkút szobra a nagyoroszi

Részletesebben

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite,

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite, K E R E S Z T - Ú T A nagyatádi Szent Kereszt plébánia lapja III. évf. IV. szám 2015. április hónap Görbe tükör Nézd, az igazat megvallva, nem vagyok egy templomos valaki, de világot látott emberként nagyon

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan.

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan. WASS ALBERT JÖNNEK! A RÁDIÓ MELLETT ültünk és vártuk a híreket. Sem kezünk, sem agyunk nem foglalkozott semmivel. Csak éppen ültünk és néztünk magunk elé, mint ilyenkor mindig, egy képre, vagy a szőnyeg

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Kőrössi P. József A kép címe nálam: Érkezők. (Nyurga lány az átló közepén) 5 kávéházi szegleten... Németh Zoltán Magzatnyelv

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László SZÕRÖS IRODALOM u MÛVÉSZET u KRITIKA KÕ Nagy Farkas Dudás Erika prózája Szeles Annamária versei François Bréda abszurd drámája Startvonalon: Bárdos Kinga Kelemen Zoltán Dömény Andrea Varga Melinda Hámori

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk! Adventi lelkinap - 7. oldal Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben

Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó)

Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó) Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó) Tartalom: 3. o.: Ha április, akkor 11.; (Karaffa Gyula írása) 4.-5. o.: Húzok akár egy igazi lapszerkesztõ kõ keményen; (Ketykó István verse) 6.-7. o.: Lomtalanítás:

Részletesebben