Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 TÖRTÉNELEM A GIMNÁZIUM ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Éves óraterv Általános tantervű Tagozatos tantervű Évfolyam 9./ / / /13. 9./ / / /13. Heti óraszám Évfolyamok óraszáma Célok és feladatok A tantárgy tanításának alapvető célja a magyar- és világtörténelem kiemelkedő eseményeinek, sorsfordulóinak bemutatása, a történeti folyamatok főbb összefüggéseinek, törvényszerűségeinek megvilágítása. A tantárgy megismertet a modern társadalmak kialakulásának történelmi körülményeivel, működésük sajátosságaival, valamint felkészíti a tanulókat a társadalmi jelenségek értelmezésére és az állampolgári feladatokra. A történelem és társadalomismeret tantárgy felkelti a tanulókban a múlt és a jelen társadalmi kérdései iránti érdeklődést, elősegíti a tanulók hazaszeretetének fejlesztését, felkészít a demokratikus közéletben való tudatos részvételre és szerepvállalásra, hozzájárul a hazánkban élő nemzetiségek, etnikumok, a szomszéd népek, más országok és népek megismeréséhez és megértéséhez, hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy elfogadják a jogilag szabályozott demokratikus viszonyok alapelveit és értékeit. Mivel iskolánk keresztény szellemiségű oktatásra törekszik, ezért a történelemtanítás során egyrészt nagyobb teret biztosít az ókori Izrael történelme bemutatásának, illetve az egyes nemzetek történetében a kereszténységhez való viszony és ennek hatása vizsgálatának. Iskolánkban integrált irodalom- és történelemoktatás folyik, ehhez alakítottuk a helyi tantervet a kerettantervi előírások figyelembevételével. Fejlesztési követelmények Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Tudjon ismereteket meríteni különböző elsődleges forrásokból, egyszerű statisztikai táblázatokból, grafikonokból, törvényrészletekből és egyéb forrásrészletekből! Legyen képes szöveges és képi információkból származó ismereteit önállóan értelmezni, következtetéseket levonni belőlük! Legyen képes egy adott témához információkat gyűjteni könyvtárakban! A történelmi események vizsgálata során tudja megkülönböztetni a tényeket, illetve az ehhez kapcsolódó véleményeket! Legyen képes a különböző ismeretforrásokból származó információkat kritikusan kezelni! Legyen képes egyes személyek, események, helyzetek, bemutatása mellett azok értékelésére, s értékítéletének indoklására! Konkrét esetekben tudjon különbséget tenni jó és rossz történelmi döntés között! Legyen képes a többségi és kisebbségi vélemény megkülönböztetésére! Kifejezőképességek - Tudjon kiselőadást tartani különböző források felhasználása alapján! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 - Tudjon a grafikonokból és statisztikákból megfelelő következtetéseket levonni! - Tanulja meg a kulturált érvelés, vitatkozás szabályait! - Legyen képes egy-egy témáról átgondolt önálló vélemény megfogalmazására! Tájékozódás az időben - Tudja az egybeeséseket és különbségeket a világtörténelem korszakai és a magyar történelem korszakai között! - Tudja használni a tantervben szereplő évszámokat a történelmi időben való tájékozódás céljából! - Tudjon használni egyszerű kronológiai táblázatokat! Tájékozódás a térben - Tudjon eseményeket leolvasni a térképről! - Tudja különböző időszakok térképeit összehasonlítani! - Tudja megmutatni különböző jellegű és méretarányú térképeken a tantervben szereplő topográfiai helyeket! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 9. évfolyam Éves óraszám: 74, éves óraszám tagozaton: 111 Belépő tevékenységformák Az általános iskolában megismert tevékenységek továbbfejlesztésére szolgálnak. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek - egyszerű történelmi, társadalmi jelenségek összehasonlítása - a társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó egyszerű állítások és következtetések megfogalmazása - néhány konkrét példán keresztül annak bemutatása, hogy egyes történelmi események és személyek megítélése miként változott az idők folyamán - eligazodás a könyvtárban a tárgyi katalógusok alapján Kifejezőképességek - egyszerű történelmi események elbeszélése - különböző forrásokból gyűjtött információk összevetése szóban - kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról - kiemelkedő történelmi személyek konkrét tetteinek megokolása - rövid írásbeli válaszok megfogalmazása - vázlat készítése tanári segédlettel - ábra, rajz készítése adott témából tanári segítséggel Tájékozódás az időben - a nagyobb korszakok nevének és sorrendjének ismerete - egyszerű kronológiai táblázatok használata Tájékozódás a térben - egyszerű események leolvasása a térképről Tervezett óraszámok 1. Őskor és az ókori Kelet 2. Az ókori Hellasz 3. Az ókori Róma 4. A korai feudalizmus 5. A magyar nép története az államalapításig Óraszámok Óraszámok tagozatra Tankönyv - Száray Miklós: Történelem I. a középiskolák számára A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 Tanterv Földrajzi 1. Az őskor és ókori Kelet 1.1 A történelem forrásai A írott forrás Schliemann történelmi íratlan Champollion kutatások forrás külön-böző ásatás módszerei kutató-árok 1.2 Az emberiség történetének kezdetei evolúció kreáció őskőkor újkőkor mágia Homo sapiens Darwin Az ember származása Keletafrikaifennsík 1.3 A korai civilizációk Sumer rézkor Gilgames Ur, Uruk, Kis 1.4. Mezopotámia története A Folyamköz bronzkor Sarrúkin Babilon, első poli- Hammu-rapi Agade biro-dalmai teizmus Mezopotá zikkurat mia Tigris quti Eufrátesz 1.5. A katonaállam Asszíria despoták vaskor harci szekér depor-táció 1.6. Egyiptom, a Nílus ajándéka Egyiptom története 1.8. Izrael királysága Az egységes és a megosztott izraeli királyság 1.7. A Könyv népe Izrael népének története a honfoglalásig fáraó, vezír piramis, szfinx hieroglifa dinasztia monoteizmus, pátriárka, Tóra Biblia, exodus frigyláda bíra bálvány próféta Templom áldozat II. Sarrúkin Szín ahhéeriba Assurban-Apli Ménész Ehnaton II.Ramszesz Ábrahám Izsák Jákób József Mózes Józsué Dávid Salamon Illés Jeremiás Manasse Jósiás Asszíria Assur Ninive Alsó-, Felső- Egyiptom Nílus, Giza Kádes Kánaán Sekhem Hóreb (Sínai) Jordán Júda Jeruzsálem Izrael, Samaria Filisztea Ammon, Kr.e Kr.e. XVIII. század Kr.e. X. sz. Kr.e Kr.e Kr.e Kr.e. 612 Kr.e Kr.e Kr.e. XX. sz. Kr.e Kr.e. 996 Kr.e. 950 Kr.e. 722 Kr.e. 586 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 Földrajzi Moáb Szíria 1.9. A sokarcú Közel-Kelet A városállam ok és a Hettita Biro-dalom 1.10 Az Újbabilóni Birodalom Az Újbabilóni Biro-dalom története A Nagy Király országa Az óperzsa birodalom története 1.12 A Távol-Kelet kultúrái India és Kína története 2. Az ókori Hellasz 2.1. A görög történelem kezdetei A krétai és mükénei kultúra 2.2 A polisz születése Az átmeneti korszak-tól a görög gyarmatosí tásig állam indoeurópai hang-jelölő írás pénz függőkert babilóni fogság szatrapa szatrapia királyi út szkíták vallási dualizmus kaszt buddhizmus brahmanizmus, árja Minósz, lineáris írás kükloptikus építmények dór polisz adósrabsz olgaság gyarmatosí tás Hírám Benhadád Hazáel Nabukudurriuszur Nabu-naid Belsazár Kürosz Kambüsés I. Dareiosz Xerxész Buddha Minósz Dareiosz Homérosz Fönícia, Szidón Türosz, Büblosz Kárkemis Babilon Istar-kapu Perzsia Zagroszhegység Perszepoli sz Akbatana India Indus Kína Jangce Attika Korinthos Milétosz Iónia Kr.e. XIV. század Kr.e. XII.- VIII. század Kr.e. 605 Kr.e. 597 Kr.e. 586 Kr.e. 538 Kr.e. 559 Kr.e. 538 Kr.e. 525 Kr.e Kr.e. VI. század Kr.e Kr.e Kréta Mükéne Trója Peloponnészosz Kr.e. XII.- VIII. század Kr.e. VIII.-VI. század A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 Földrajzi 2.3 Az arisztokrácia és a démosz Athénban Az arisztokrácia és a démosz küzdelme 2.4 A görög hitvilág Az istenek, félistenek és kultuszok 2.5 Spárta A spártai katona állam 2.6. A görög-perzsa háborúk A görögök és a perzsák küzdelme 2.7. Az athéni demokrácia fénykora és bukása 2.8 Görög hétköznapok, művészetek és tudományok 2.9 Hellasz egysége és Nagy Sándor Periklész kora és a peloponnészoszi háború A Kr.e. V. századi görög kultúra áttekin- arisztokrácia arkhón, démosz türannisz ekklészia esküdtbíróság cserépszavazás theosz, daimón jósda, olimpia kultusz helóta perioikos apella, gerúszia ephorosz sztratégoz hoplita, halhatatlanok déloszi szövetség szofista filozófia Drakón Szolón Peiszisztrato sz Kleiszthenés z Zeusz, Apollón Pallasz Athéné Lükurgosz Miltiadész Dareiosz Leonidasz Themisztoklész Xerxesz Periklész Pheidasz Alkibiadés Hérodotosz Thukükidés Szókratész Platón Aristotelés Demokritos II. Philipposz Nagy Sándor III. Dareiosz Athén Areioszpagosz Delphoi Dodona Olümpia Olümposz Spárta Lakónia Taigetosz Athos-fok Marathón Thermopül a Szalamisz Plataia Naxosz Szicília Kr.e. 621 Kr.e. 594 Kr.e. 508 Kr.e. 776 Kr.e. 492 Kr.e. 490 Kr.e. 480 Kr.e. 479 Kr.e. 461 Kr.e Akadé-mia Kr.e Kr.e Kr.e tése A makedón előretörés Nagy Sándor hadjáratai és uralma Makedónia Khaironeia Granikos Isszosz Gaugaméla Perszepoli sz Kr.e A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 6

7 Földrajzi 2.10 A hellenizmus Az hellenizmus Anthiokos Alexandria oikümené Ptolemaios Muszeion Nagy epikureus Epikuros Sándor sztoikus Zénon után 2.11 Izrael az intertestamentális időben Izrael története a babilóni fogságtól Pompeiusi g 3.2. A római köztársaság születése 3. Az ókori Róma 3.1. Róma történetének kezdete A római nép eredete és városalapítási mondái A köztársaság alap-intézményeinek kialakulása 3.3. Itália meghódítása Az itáliai félsziget Róma uralma alatt 3.4. A pun háborúk Róma megszerzi a Földközitenger nyugati hanukka hasmóneus etruszk királyság patrícius plebejus censor, consul praetor, dictator cliens, senator senatus, cliens néptribunus ager publicus comitia curiata comitia tribunata, comitia centuriata Ezsdrás, Nehémiás, Júdás Makkabeus Romulus, Tarquinius Superbus, Licinius Sextus, Szentély Etruria Alba Longa Róma Szenthegy XII táblás törvények legio Pürrhosz Etruria, Latium Campania Via Appia Arentum pun provincia csapóhíd Hannibál, Scipio Africanus, Cato Karthago Szürakusz ai Szicília Hispania Carthago Kr.e Kr.e Kr.e Kr.e. 753 Kr.e. 510 Kr.e. 494 Kr.e. 451 Kr.e. 367 Kr.e. 300 Kr.e. 326 Kr.e. 287 Kr.e. 396 Kr.e Kr.e Kr.e Kr.e Kr.e. 168 Kr.e. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 7

8 Földrajzi medencéjét Nova Cannae, Zama Püdna 3.5. A köztársaság válsága A hódítások okozta belpolitikai problé-mák 3.6. Triumvirátusok A két triumviratus kialakulása, célja 3.7. A principátus létrejötte triumvi ratus pontifex maximus szenátorilovagrend Octavianusból Augustus lesz, uralma adóbérlet latifundium polgárjog gladiátor praetorianusok principatus princeps Gracchustestvérek Marius, Sulla Mithridates Spartacus Pompeius Caesar, Crassus Antonius Octavianus Lepidus, Cicero Augustus Varro Korinthos Pontus Capua Brundisium Lucca, Syria Rubicon, Gallia Pharsalos Zela, Philippi Actium Kr.e. 133 Kr.e. 123 Kr.e. 105 Kr.e. 83. Kr.e Kr.e. 60 Kr.e. 48 Kr.e. 44 március 15 Kr.e. 43 Kr.e. 31 Teuto-burg Kr.e Az első század császárai A Iulius- Claudiusés Flaviusdinasztia Jotapata Jeruzsálem Massada 3.9. A nagy júdeai felkelés A vazallus zsidó királyság pusztulása A jó császárok és a Az zűrzavar Antoninuso któl a tetrarchátusig A dominatus Kísérlet a birodalom megmenté sére szabados fiscus zelóta limes colonus domi-natus tetrarhátus miszté- Tiberius Claudius, Nero Vespasianus Titus Domitianus Josephus Flavius Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius, Septimius Severus, Caracalla, Decius Britannia Kr.u Kr.u Diocle-tianus Nikomedeia Kr.u Dacia Kr.u Kr.u Kr.u. 212 Kr.u A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 8

9 Földrajzi rium-vallás a kereszténység kezdete Jézus Behlehem Krisztus Názáret szolgálata Golgota A kereszténység terjedése Az apostolok működését ől a nikaiai zsinatig A római birodalom kettéválása és felbomlása A Kárpát-medence a római korban Római hétköznapok, ünnepek Jeruzsále m Antiókhia Alexandria Nikaia Konstantinápoly Hadrianopolisz Catalaunum Konstantini fordulat-tól a nyugati birodalomrész bukásáig Pannonia provincia története Vázlatos áttekintés 4.2. A pápaság létrejötte és a népvándorlás újabb hullámai 4. A korai feudalizmus története Európában 4.1. Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom romjain Biro-dalom A Frank kialakulása Kereszténység az ezredforduló környé-kén farizeus szaddokeu s messiás Krisztus evangéliu m apostol püspök egyház zsinat ediktum népvándorlás ariánus pannon borostyánú t atrium amphitheatrum augur gróf grófság őrgrófság ortodox egyház római katolicizmus pápa, szerzetes kolostor, bencés szkizma Jézus Krisztus Heródes Péter János Pál Konstantin Theodosius Aetius, Attila, Romulus Augustulus I. Leó Odoaker Livius, Tacitus Suetonius Plutarkhosz Plinius Klodvig Martell Károly Kis Pippin Karolingok Nagy Károly Benedek N. Szt. Gergely Leif Eriksson I.Henrik I.Ottó Nagy Alfréd Vindobona Aquin-cum Savaria Sopianae Circus Maximus Pompei Poitiers Aachen Szászföld Ravenna Pápai Állam Franciaország Németország Lotharingia Burgun-dia Kr.u. 313 Kr.u. 325 Kr.u. 378 Kr.u. 451 Kr.u. 476 Kr.u. 732 Kr.u. 800 Kr.u. 843 Kr.u. 911 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 9

10 Földrajzi normann Itália 4.3. Válság és föllendülés Nyugat- Nyugat-Európában Európa 4.4. A Kelet-római Birodalomtól Bizáncig gazdasága az ezredforduló környé-kén Európa keleti fele az első évezred végén 4.5. Az iszlám megjelenése Az új vallás és birodalom kialakulása 5. A magyar nép történet az államalapításig 5.1. Az Uráltól a Kárpátokig A magyarság őstörténete Őseinket felhozád... Honfogla-lás és letelepedés legelőváltó kétnyomás os, háromnyomásos szügyhám benefícium hűbérbirtok vazallus robot, jobbágy allódium corpus juris civilis szláv iszlám Korán kalifa hidzsra dzsihád besenyők székelyek gyepük kalandozás Justinianus Cirill és Metód Boleszlav Simeon Vlagyimir Mohamed Ali Abu Bakr Tarik Álmos Árpád Arnulf Szvatopluk Kijev Prága Bolgárország Mekka, Medina Jeruzsálem Cordoba Bagdad Ural Don, Volga Etelköz sztyepp, nomadizmus törzsszövetség, fejedelem táltos, kettős fejedelemség Vereckeihágó Augsburg Kr.u Kr.u A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 10

11 Földrajzi 5.3. A Magyar Királyság születése A államszer- Géza keresztény fejedelem magyar Szent István állam megalapítás a vezet, ispán királyi vármegye nádor legenda szent korona Erdély Dunántúl Esztergom Székesfehérvár A továbbhaladás feltételei A hallgatók értelmezzenek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan forrásokról készült fényképeket, vázlatrajzokat (pl. régészeti lelőhelyről) forrásként, dolgozzanak fel rövid (kb sornyi) ókori forrásrészleteket! Tudjanak anyagot gyűjteni a könyvtárban tanári és könyvtárosi segítséggel megadott témákhoz! Elemezzenek egyszerű elbeszélő forrásokat tanári irányítással! Legyenek képesek rövid beszámolók előadására! Tudják alkalmazni a történetiségben a keresztény időszámítást! Tudjanak történelmi eseményeket, folyamatokat leolvasni a középiskolában használatos történelmi atlasz megfelelő lapjáról! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 11

12 10. évfolyam Évi óraszám: 74, éves óraszám tagozaton: 111. Belépő tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek - Képi információk gyűjtése, értelmezése - Különböző forrásokból gyűjtött információk feldolgozása tanári irányítással - Az események hátterében meghúzódó szándékok felismerése korabeli újságcikkek, emlékiratok, levelek, beszédek és naplók segítségével - A fejlődés és a változás megkülönböztetése konkrét jelenségek tanulmányozásával - Feladatok megoldása több könyvtári forrás felhasználásával Kifejezőképességek - egyszerű beszámoló, rövid kiselőadás tartása - a konkrét korokhoz kötődő történelmi, állampolgári fogalmak megkülönböztetése - egyéni vázlatkészítés (szövegtömörítés) - különböző típusú forrásokról kérdések és vélemények megfogalmazása. Tájékozódás az időben - egyetemes történelmi és magyar történelmi események szinkronitásának felismerése Tájékozódás a térben - különböző korszakok térképeinek összehasonlítása - egy-egy régió bemutatása térképeken Tervezett óraszám Óraszám normál Óraszám tagozat 1. Az érett középkor 2. Az Árpádházi királyok kora 3. A késő középkor Ma gyarország a XIV- XV. sz-ban 5. Kora újkor ( ) 6. Magyarország a kora újkorban Tankönyv - Száray Miklós-Szász Erzsébet Történelem II. középiskolák számára A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 12

13 Tanterv 1. Az érett középkor 1.1. a középkori egyház és uralkodói hatalom Európában A XI.-XIII. század közötti Európa hatalmi viszonyain ak áttekintése 1.2. A lovagkor Az érett középkor jellegzetes jelenségeik ereszteshad-járatok 1.3. Gazdaság az érett A szabad középkorban költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak 1.4. A középkori városok A városi lét és annak fő elemei 1.5. A középkori művelődése Teológiai és művészeti királyi udvar kamara kancellária invesztitúra kiközösítés zarándok ereklye, kolduló rendek inkvizíció eretnekség keresztes had-járatok lovagi kultúra hospes nyomásos gazdálkodás drang nach Osten városi önkormányzat céh doge Genova Velence Flandria Champagne Hanzavárosok levantei kereskedelem Oxford Cambridge skolasztika egyetem I. (Hódító) Vilmos VII. Henrik IV. Henrik III. (Szép) Fülöp Habsburg Rudolf Szt. Ferenc Szt. Domonkos Ince Bouillon Gottfried I.(Oroszlánszívű) Richárd Barbarossa Frigyes Marco Polo Aquinói Tamás Abélard Földrajzi Párizs, Hastings Normandia London Canossa Jeruzsálemi Királyság Edessa Tripolisz Lengyelország Franciaország XIII. század X.-XII. század A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 13

14 irány-zatok romanika gótika 1.6. Mindennapok a középkorban Hogyan éltek a társadalom külön-böző rétegeiben? 2. Az Árpád-házi királyok kora 2.1.Magyarország a 11. században 2.2. Az Árpádok utolsó évszázada Magyarország a 13. században 3. A késő középkor 3.1. Nyugat-Európa válsága Éhínségek, járványok és háborúk a XIV-XV. században 3.2. Itália Itália története, humanizmus és reneszánsz A keresztény magyar királyság megszilárdulása pogánylázadás trónviszály Aranybulla kun tatárjárás Árpád-ház kihalása rendiség reneszánsz humanizmus trecento quatro-cento cinquecento 3.4. A német császárság és a pápaság hanyatlása a Szent László Könyves Kálmán Földrajzi Kerlés Mogyoród Horvátország II. András Muhi 1222 IV. Béla IV. (Kun) 1301 László III. András Jeanne d Arc Lorenzo Medici Machia-velli Savonarola Erasmus Gutenberg VII. (Tudor) London Henrik Tower Aragóniai Ferdinánd Kasztíliai Izabella XIV.-XV. század XV. század Firenze Milánó Amszterdam 3.3. A rendi monarchiák Az angol és Parlament felemelkedése francia rózsák király-ságok háborúja megerő- reconquista södése, spanyol királyság létrejötte Válság huszita, Husz János Prága, 1410 a biro-kelyhesdalomban szín és két Zsigmond Konstanz 1434 egy Luxem-burgi Tabor Svájc 1415 és az szín alatti Jan Zizka, Lippany egyházban áldozás Martinek A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 14

15 pap 3.5. A közép- és kelet-európai régió A XV. III. Iván államai századi helyzet, formálódó és hanyatló államok 3.6. Az Oszmán Birodalom Az új, keleti szultán, terjeszkedése birodalom szpáhi kialakulása janicsár és térnyerése Földrajzi Moszkva Vlagyimir II. Mohamed Isztambul Drinápoly Rigómező Magyarország a XIV-XV. században 4.1. A Magyar Királyság fénykora Károly Róbert 4.2. A török ellenes küzdelmek a Védekezés XIV-XV. században főnemes, és köznemes Károly Róbert Visegrád Buda I. (Nagy) állami adó, I. (Nagy) Lajos bel- és bandérium Lajos külpoliti-kája az oszmántörök terjeszkedés ellen 4.3. Magyarország a XV. Hunyadi században Mátyás uralkodása aranyforint kilenced ősiség végvár telekkatonaság hosszú hadjárat Morvaország III. Frigyes Corvin János Ausztria Bécs Anonymus Pannonhalma Kézai Simon Bonfini, Tihany Galeotto Ják Janus Gyulafehérvár Pannonius Thúróczi Esztergom János Buda 4.4. A középkori magyar kultúra A középkori nyelvemlékek magyar kultúra és geszta művelődés kódex romanika gótika Corvina Luxem-burgi Nikápoly Zsigmond Marosszentimre Hunyadi János Várna Rigómező Nándorfehérvár V. László Hunyadi László Szilágyi Mihály állandó zsoldossereg Bosznia Kenyérmező Csehország A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 15

16 Földrajzi 5. Kora újkor ( ) 5.1. A nagy földrajzi felfedezések A felfedezé-gyarmatoseksítás és következményeik hatásuk, konkviszgazdaság a világ-tádor megváltozása ültetvény világkereskedelem 5.2. Az atlanti hatalmak Anglia felemelkedése és Hollandia előretörése fregatt Armada manufaktúra monopólium Kolumbusz Palos Vasco de San Gama Salvador Magellán Kuba Amerigo Mexikó Vespucci Peru Cortez, Pizarro Las Casas Drake London VIII: Henrik Antwerpen II. Fülöp portugál I. Erzsébet és gyarmatok spanyol 5.3. Reformáció és ellenreformáció A hitújítás reformáció Luther, Felix Wittenberg és protestáns Mantz, Genf a reakció, evangé-likus Kálvin V. a barokk református unitárius ellenreformáció Károly Zwingli Melanch-ton Loyolai anabaptista Ignác anglikán X. Leó jezsuiták 5.4. Az abszolutizmus A modern állam kialakulása 5.5. A hatalmi viszonyok átrendeződése Európában A francia merkantilizmus hegemónia megszerzésére tett miniszter állam- kísérletek zsoldoshadsereg vallásháború 5.6. Háborúk és hadseregek A harmincéves háború 5.7. Az angol forradalom A parlamentáris monarchia anglikán puritán, jognyilat- V. Károly II. Fülöp Orániai Vilmos Nagy Péter Richelieu Colbert XIV. Lajos abszolutizmus Német-alföld Szentpétervár Franciaország Versailles I. Károly Marston Buckingham Moor Magdeburg A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 16

17 5.8. A tudományos világkép átalakulása 5.9. A politikai modernizáció kezdetei 5.11.A felvilágosult abszolutizmus Középeurópai Ausztriában és Poroszországban régió kialakulása kozat dicsőséges forradalom A humaniz-geomus és a centrikus reformáció heliocentrikus hatása a tudományokra panteizmus Az újkori felvilágosodás állam- és politikaelmélet elemei alkotmány alapvető emberi jogok enciklopédia a hatalmi ágak, ráció társadalmi szerződés Az abszolutizmus válsága Francia- Franciaországban a lomig Bourbonörökséország útja forrada- Cromwell John Milton I.Vilmos Koper nikusz Galilei Giordano Bruno Locke Voltaire Montesquieu Rousseau Diderot gránátos Nagy milita-rizmus Frigyes Mária Az orosz nagyhatalom A fel-potyemkivilágosult falu abszolutizmus Oroszországban 6. Magyarország története a kora újkorban ( ) 6.1. A Jagello-kor Válság- paraszt- tényezők középkori Magyarországon 6.2. Török világ Magyarországon A mohácsi csatavesztés Az ország három részre szakadása a háború török hódoltság végvári harcok Prága Krakkó Velence XV. Lajos Kanada angol és francia gyarmatok Észak- Ameriká-ban Poroszország Lengyelország Terézia Nagy Katalin Ukrajna II. Ulászló Temesvár Dózsa 1514 György II. Lajos I. Szulejmán Mohács Szapolyai Eger János Szigetvár Habsburg Drinápoly Ferdinánd Zrínyi Miklós 1526, A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 17

18 6.3. Az Erdélyi Fejedelemség Az Erdélyi Fejedelemség a században 6.4. Világbirodalmak végvidékén A Habsburgok és a magyar rendek A királyi Magyarország a 17. században 6.5. A török kiűzése Magyarországról 6.6. Istennnel a hazáért és a szabadságért! A felszabadító harcok. Habsburgtörekvések a 17. század fejedelem hajdúk tizenötéves háború bécsi béke Buda felszabadítása rendinemzeti sérelmek végén II. Rákóczi kuruc, Ferenc labanc szabadságharca trónfosztás János Zsigmond Bocskai István Bethlen Gábor Zrínyi Miklós Thököly Imre Gyulafehérvár Nagyvárad abszolutizmus ellenreformáció Eszék Szentgotthárd Vasvár Sopron I. Lipót Temesköz Karlóca II. Rákóczi Szécsény Ferenc Ónod Szatmár A továbbhaladás feltételei A hallgatók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb középkori és kora újkori tárgyi emlékeket, legyenek képesek azokat értelmezni élőszóban vagy írásban! Legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására! Tudjanak néhány címből álló bibliográfiákat készíteni a könyvtárak felhasználásával kiselőadások, vitaindítók számára, tanári útmutatás alapján! Képesek legyenek történelmi folyamatokat, korszakokat felismerni, megkülönböztetni! Tudjanak felépített feleletet vagy előadást tartani történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok, összehasonlítások stb.)! Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb már tanult ismerethordozókat értelmezni élőszóban rövid felkészülés után! Legyenek képesek a világ-, az európai és a magyar történelem nagy korszakainak és fontosabb eseményeinek szinkronban látására! Használják a tankönyvek, munkafüzetek kronológiáit! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 18

19 11. osztály Éves óraszám 111 Tagozaton: 148 Tevékenységformák Ismeretszerzési és -feldolgozási képességek A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összehasonlítása. Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Nemzetközi szerződések, szövetségi megállapodások, nemzetközi szervezetek alapokmányainak elemzése. A történelem tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott korszakban. A történelem jelentős személyiségei életútjának bemutatása. Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák elemzése, okok, összefüggések keresése. Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók (Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, összehasonlítása. Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely magyar nyelvű keresőprogramjában. Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, a szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és az adatok kapcsolatának bemutatásával. Kifejezőképessége A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei szerepének értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak magyarázata. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját vélemény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon követése a sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU-csatlakozás). Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti témákról segédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági- és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és módszereiben. Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján, kiselőadások készítése. Kivonat készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjesztő szövegrészletről, feleletterv készítése megadott témáról. A történelem tárgyi emlékeinek felismerése, azok bemutatása élőszóban. Tájékozódás az időben Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat készítése Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 19

20 események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák használata. Tájékozódás a térben Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus történelmi térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi összetétel változása). 1. Magyarország 2. A 3. polgári A polgáro- 4. Forradalom 5. A nemzet- 6. A újjá- átalakulás sodás és államok és polgáro- szerveződik kora kezdetei szabadságharc az imperializmus sodás a Habsburg Birodalom keretei között Magyarországoországokozása Magyar- kora kibontasodás Magyarországon Óraszám Óraszám tagozatra Tankönyv Száray Miklós: Történelem III. középiskolák számára Tanterv Földrajzi 1. A modern világ kialakulása a 19. század folyamán. 4. A polgári átalakulás és berendezkedés Európában 1.1. A 19. századi polgári állam A 19. liberaliz-mus századi államforma polgári állam parlament választójog közvetlen választás 1.2. Az újkori hétköznapok Városi és Az életmód vidéki élet és a tárgyku-túra változásai 2. Magyarország a Habsburg Birodalomban ( ) 2.1. Magyarország a Habsburgok gazdasági, népesség III. Károly nemzetiségiek birodalmában társadalmi nemzeti-ségi által és népességi viszonyok lakott telepítés területek változások 2.2. Mária abszolutizmu Mária A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 20

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. és 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, szövegesen kifejtő feladat nélkül 2.)

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Történelmi ismeretek (9. évfolyam)

Történelmi ismeretek (9. évfolyam) Történelmi ismeretek (9. évfolyam) Az skor és az ókori Kelet A homo sapiens megjelenése Az élelemtermelés kezdetei Kr.e. 3000 körül Kr.e. XVIII. század Kr.e. X. század Kr.e. 525 Kheopsz, II. Ramszesz Hammurapi

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem - mint múltismeret - a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat egyik alapja. A nemzeti; az európai

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Célok és feladatok A történelem mint múltismeret a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Történelem 5. évfolyam Az őskori ember Hogyan élt az őskori ember? Az élelemtermelés kezdete Mesterségek születése Az ókori Kelet Mezopotámia Az Egyiptomi Birodalom Távol-Kelet

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam

TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam Célok és feladatok A szakközépiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források értelmezése, feldolgozása, különböző szemléletű források gyűjtése

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA 9. évfolyam NAT Az első civilizációk: Mezopotámia Hammurapi törvénygyűjteménye Egyiptom, a Nílus ajándéka Kis országok nagy örökség A Közel-Keletet egyesítő birodalmak Dél-Ázsia

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9-12/13. évfolyam Célok

Részletesebben

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak. Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. A folyamvölgyi

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program TÖRTÉNELEM TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12.

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12. Helyi tanterv EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12. ÉVFOLYAMON Kiegészítése a gimnáziumi osztályok számára (nyelvi

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa.

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa. Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18 óra Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) Előzetes tudás történetek. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy tanításának alapvetı célja nemzeti történelmünk kiemelkedı eseményeinek, sorsfordulóinak felelevenítése. A tantárgy megismertet

Részletesebben

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK B) TÉMAKÖRÖK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai

Részletesebben

A vizsga menete: Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont ) Minimum 20 pont az eredményes szóbeli. Összesen: 100pont

A vizsga menete: Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont ) Minimum 20 pont az eredményes szóbeli. Összesen: 100pont A vizsga menete: Írásbeli: - esszé: (50%) -topográfia: (20%) -fogalom: (10%) -forrás elemzés, feladatok: (20%) ( 50 pont ) Minimum 20 pont az eredményes írásbeli. Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája 2017. január 1-től 1. Az ókor és kultúrája 1.1. Poliszok az ókori Hellászban K: Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 1.2. Társadalmi és politikai

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. 7.-12. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM. 7.-12. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM 7.-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos

Részletesebben

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Követelmény: a helyi tantervben a 7-12. évfolyam számára rögzített követelmények. A vizsga részei: A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgarészből.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Italicus Livius Kr. e. 753 Tarentum Latin Aeneas 510 Szüraküszai Szabell Polübiosz 494 Magna Graecia Szabin Hannibál 451-450 Latium etruszk Cornelius Scipio 366

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

A levelezős munkarendre vonatkozókat piros színnel jelöltük meg.

A levelezős munkarendre vonatkozókat piros színnel jelöltük meg. TÖRTÉNELEM A levelezős munkarendre vonatkozókat piros színnel jelöltük meg. Estis óraszámok Heti óraszám 1 1 1 2 Év-folyamok óraszáma 37 37 37 64 Levelezős óraszámok Konzultációk száma 9 9 10 9 Évfolyamok

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108 Humán és Belügy 9. évf Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Az őskor és az ókori Kelet 8 7 15 2. Az ókori Hellász 11 8 19 3. Az ókori Róma 12 7 19 4. A középkor

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Történelem, társadalmi és állampolgári

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár TANMENET

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. Az alábbi helyi tantervet

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés Használati útmutató A EGYETEMES TÖRTÉNELEM 1. Az õsi társadalmak és az ókori Kelet 1.1 Élet az õskorban 2000. november

Részletesebben

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 A munkaközösség tagjai Név szakok Mióta tanít a Szerb Antal Gimnáziumban Bognárné Montovay Ildikó* Biológia földrajz 1984 Inotai

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI TANÍTÁSA A 7. ÉVFOLYAMON Készítette: Kazsab Éva Dávidné Fekete Ildikó Kelemen Tamás A Lestár

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal Kr.e. 326 adósrabszolgaság Kr.e.510 eltörlése etruszk uralom és a királyság vége Kr.e. 494 éptribunusi hivatal Kr.e.367 icinius földtörvény Kr.e.753 Róma alapítása MI TÖRTÉNT EKKOR? Ellenőrizd a túloldalra

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

11. évfolyam (emelt szintű képzés)

11. évfolyam (emelt szintű képzés) 11. évfolyam (emelt szintű képzés) A XXI. század elején egyre fontosabbá válik a közoktatásban is a tehetséggondozás. A gimnáziumi történelemtanítás speciális célja lehet a hatékony nemzeti tehetségfejlesztés:

Részletesebben

Marius reformjai i.e 105

Marius reformjai i.e 105 Polgárh rháború Rómában Politikai küzdelmek k és s pártok p Rómában - i.e.ii.század zad Út az egyeduralom felé Marius reformjai i.e 105 ok: a hadsereg válsága a vagyontalanok (föld nélküliek) nem kötelesek

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

B) TÉMAKÖRÖK. 1. Az ókor és kultúrája

B) TÉMAKÖRÖK. 1. Az ókor és kultúrája B) TÉMAKÖRÖK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

TestLine - annafarkasdy tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - annafarkasdy tesztje-01 Minta feladatsor Test Érettségi felkészítő jellegű kérdéseket tartalmaz Történelem tantárgyból. kérdések Ókor, Középkor Kora Újkor és Újkor témájával foglalkoznak főképpen. Sok sikert, és jó játékot! Szentszövetség megalakulásának

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

B) TÉMAKÖRÖK. 1. Az ókor és kultúrája

B) TÉMAKÖRÖK. 1. Az ókor és kultúrája B) TÉMAKÖRÖK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Barta Gábor Hegyi Klára Kertész István EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Források a történelem kezdeteitől 17 M-ig A szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Tartalom Élet az

Részletesebben

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat 1. ÉVSZÁM, ESEMÉNY, SZEMÉLY - KERESİ Az alábbi feladat az ókor és a kora középkor jelentıs eseményeire vonatkozik. Töltse ki a táblázat üresen maradt részeit! ( elemenként 1 pont ) Évszám Esemény Személy

Részletesebben

Szakközép 10. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 10. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 10. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid

Részletesebben

Kerettantervi követelmények a történelem érettségihez. amit betéve tudni kell! Fogalmak

Kerettantervi követelmények a történelem érettségihez. amit betéve tudni kell! Fogalmak Kerettantervi követelmények a történelem érettségihez amit betéve tudni kell! Fogalmak őskor, ősember, régészet, eszközhasználat és eszközkészítés, munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés,

Részletesebben