Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 TÖRTÉNELEM A GIMNÁZIUM ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Éves óraterv Általános tantervű Tagozatos tantervű Évfolyam 9./ / / /13. 9./ / / /13. Heti óraszám Évfolyamok óraszáma Célok és feladatok A tantárgy tanításának alapvető célja a magyar- és világtörténelem kiemelkedő eseményeinek, sorsfordulóinak bemutatása, a történeti folyamatok főbb összefüggéseinek, törvényszerűségeinek megvilágítása. A tantárgy megismertet a modern társadalmak kialakulásának történelmi körülményeivel, működésük sajátosságaival, valamint felkészíti a tanulókat a társadalmi jelenségek értelmezésére és az állampolgári feladatokra. A történelem és társadalomismeret tantárgy felkelti a tanulókban a múlt és a jelen társadalmi kérdései iránti érdeklődést, elősegíti a tanulók hazaszeretetének fejlesztését, felkészít a demokratikus közéletben való tudatos részvételre és szerepvállalásra, hozzájárul a hazánkban élő nemzetiségek, etnikumok, a szomszéd népek, más országok és népek megismeréséhez és megértéséhez, hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy elfogadják a jogilag szabályozott demokratikus viszonyok alapelveit és értékeit. Mivel iskolánk keresztény szellemiségű oktatásra törekszik, ezért a történelemtanítás során egyrészt nagyobb teret biztosít az ókori Izrael történelme bemutatásának, illetve az egyes nemzetek történetében a kereszténységhez való viszony és ennek hatása vizsgálatának. Iskolánkban integrált irodalom- és történelemoktatás folyik, ehhez alakítottuk a helyi tantervet a kerettantervi előírások figyelembevételével. Fejlesztési követelmények Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Tudjon ismereteket meríteni különböző elsődleges forrásokból, egyszerű statisztikai táblázatokból, grafikonokból, törvényrészletekből és egyéb forrásrészletekből! Legyen képes szöveges és képi információkból származó ismereteit önállóan értelmezni, következtetéseket levonni belőlük! Legyen képes egy adott témához információkat gyűjteni könyvtárakban! A történelmi események vizsgálata során tudja megkülönböztetni a tényeket, illetve az ehhez kapcsolódó véleményeket! Legyen képes a különböző ismeretforrásokból származó információkat kritikusan kezelni! Legyen képes egyes személyek, események, helyzetek, bemutatása mellett azok értékelésére, s értékítéletének indoklására! Konkrét esetekben tudjon különbséget tenni jó és rossz történelmi döntés között! Legyen képes a többségi és kisebbségi vélemény megkülönböztetésére! Kifejezőképességek - Tudjon kiselőadást tartani különböző források felhasználása alapján! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 - Tudjon a grafikonokból és statisztikákból megfelelő következtetéseket levonni! - Tanulja meg a kulturált érvelés, vitatkozás szabályait! - Legyen képes egy-egy témáról átgondolt önálló vélemény megfogalmazására! Tájékozódás az időben - Tudja az egybeeséseket és különbségeket a világtörténelem korszakai és a magyar történelem korszakai között! - Tudja használni a tantervben szereplő évszámokat a történelmi időben való tájékozódás céljából! - Tudjon használni egyszerű kronológiai táblázatokat! Tájékozódás a térben - Tudjon eseményeket leolvasni a térképről! - Tudja különböző időszakok térképeit összehasonlítani! - Tudja megmutatni különböző jellegű és méretarányú térképeken a tantervben szereplő topográfiai helyeket! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 9. évfolyam Éves óraszám: 74, éves óraszám tagozaton: 111 Belépő tevékenységformák Az általános iskolában megismert tevékenységek továbbfejlesztésére szolgálnak. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek - egyszerű történelmi, társadalmi jelenségek összehasonlítása - a társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó egyszerű állítások és következtetések megfogalmazása - néhány konkrét példán keresztül annak bemutatása, hogy egyes történelmi események és személyek megítélése miként változott az idők folyamán - eligazodás a könyvtárban a tárgyi katalógusok alapján Kifejezőképességek - egyszerű történelmi események elbeszélése - különböző forrásokból gyűjtött információk összevetése szóban - kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról - kiemelkedő történelmi személyek konkrét tetteinek megokolása - rövid írásbeli válaszok megfogalmazása - vázlat készítése tanári segédlettel - ábra, rajz készítése adott témából tanári segítséggel Tájékozódás az időben - a nagyobb korszakok nevének és sorrendjének ismerete - egyszerű kronológiai táblázatok használata Tájékozódás a térben - egyszerű események leolvasása a térképről Tervezett óraszámok 1. Őskor és az ókori Kelet 2. Az ókori Hellasz 3. Az ókori Róma 4. A korai feudalizmus 5. A magyar nép története az államalapításig Óraszámok Óraszámok tagozatra Tankönyv - Száray Miklós: Történelem I. a középiskolák számára A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 Tanterv Földrajzi 1. Az őskor és ókori Kelet 1.1 A történelem forrásai A írott forrás Schliemann történelmi íratlan Champollion kutatások forrás külön-böző ásatás módszerei kutató-árok 1.2 Az emberiség történetének kezdetei evolúció kreáció őskőkor újkőkor mágia Homo sapiens Darwin Az ember származása Keletafrikaifennsík 1.3 A korai civilizációk Sumer rézkor Gilgames Ur, Uruk, Kis 1.4. Mezopotámia története A Folyamköz bronzkor Sarrúkin Babilon, első poli- Hammu-rapi Agade biro-dalmai teizmus Mezopotá zikkurat mia Tigris quti Eufrátesz 1.5. A katonaállam Asszíria despoták vaskor harci szekér depor-táció 1.6. Egyiptom, a Nílus ajándéka Egyiptom története 1.8. Izrael királysága Az egységes és a megosztott izraeli királyság 1.7. A Könyv népe Izrael népének története a honfoglalásig fáraó, vezír piramis, szfinx hieroglifa dinasztia monoteizmus, pátriárka, Tóra Biblia, exodus frigyláda bíra bálvány próféta Templom áldozat II. Sarrúkin Szín ahhéeriba Assurban-Apli Ménész Ehnaton II.Ramszesz Ábrahám Izsák Jákób József Mózes Józsué Dávid Salamon Illés Jeremiás Manasse Jósiás Asszíria Assur Ninive Alsó-, Felső- Egyiptom Nílus, Giza Kádes Kánaán Sekhem Hóreb (Sínai) Jordán Júda Jeruzsálem Izrael, Samaria Filisztea Ammon, Kr.e Kr.e. XVIII. század Kr.e. X. sz. Kr.e Kr.e Kr.e Kr.e. 612 Kr.e Kr.e Kr.e. XX. sz. Kr.e Kr.e. 996 Kr.e. 950 Kr.e. 722 Kr.e. 586 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 Földrajzi Moáb Szíria 1.9. A sokarcú Közel-Kelet A városállam ok és a Hettita Biro-dalom 1.10 Az Újbabilóni Birodalom Az Újbabilóni Biro-dalom története A Nagy Király országa Az óperzsa birodalom története 1.12 A Távol-Kelet kultúrái India és Kína története 2. Az ókori Hellasz 2.1. A görög történelem kezdetei A krétai és mükénei kultúra 2.2 A polisz születése Az átmeneti korszak-tól a görög gyarmatosí tásig állam indoeurópai hang-jelölő írás pénz függőkert babilóni fogság szatrapa szatrapia királyi út szkíták vallási dualizmus kaszt buddhizmus brahmanizmus, árja Minósz, lineáris írás kükloptikus építmények dór polisz adósrabsz olgaság gyarmatosí tás Hírám Benhadád Hazáel Nabukudurriuszur Nabu-naid Belsazár Kürosz Kambüsés I. Dareiosz Xerxész Buddha Minósz Dareiosz Homérosz Fönícia, Szidón Türosz, Büblosz Kárkemis Babilon Istar-kapu Perzsia Zagroszhegység Perszepoli sz Akbatana India Indus Kína Jangce Attika Korinthos Milétosz Iónia Kr.e. XIV. század Kr.e. XII.- VIII. század Kr.e. 605 Kr.e. 597 Kr.e. 586 Kr.e. 538 Kr.e. 559 Kr.e. 538 Kr.e. 525 Kr.e Kr.e. VI. század Kr.e Kr.e Kréta Mükéne Trója Peloponnészosz Kr.e. XII.- VIII. század Kr.e. VIII.-VI. század A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 Földrajzi 2.3 Az arisztokrácia és a démosz Athénban Az arisztokrácia és a démosz küzdelme 2.4 A görög hitvilág Az istenek, félistenek és kultuszok 2.5 Spárta A spártai katona állam 2.6. A görög-perzsa háborúk A görögök és a perzsák küzdelme 2.7. Az athéni demokrácia fénykora és bukása 2.8 Görög hétköznapok, művészetek és tudományok 2.9 Hellasz egysége és Nagy Sándor Periklész kora és a peloponnészoszi háború A Kr.e. V. századi görög kultúra áttekin- arisztokrácia arkhón, démosz türannisz ekklészia esküdtbíróság cserépszavazás theosz, daimón jósda, olimpia kultusz helóta perioikos apella, gerúszia ephorosz sztratégoz hoplita, halhatatlanok déloszi szövetség szofista filozófia Drakón Szolón Peiszisztrato sz Kleiszthenés z Zeusz, Apollón Pallasz Athéné Lükurgosz Miltiadész Dareiosz Leonidasz Themisztoklész Xerxesz Periklész Pheidasz Alkibiadés Hérodotosz Thukükidés Szókratész Platón Aristotelés Demokritos II. Philipposz Nagy Sándor III. Dareiosz Athén Areioszpagosz Delphoi Dodona Olümpia Olümposz Spárta Lakónia Taigetosz Athos-fok Marathón Thermopül a Szalamisz Plataia Naxosz Szicília Kr.e. 621 Kr.e. 594 Kr.e. 508 Kr.e. 776 Kr.e. 492 Kr.e. 490 Kr.e. 480 Kr.e. 479 Kr.e. 461 Kr.e Akadé-mia Kr.e Kr.e Kr.e tése A makedón előretörés Nagy Sándor hadjáratai és uralma Makedónia Khaironeia Granikos Isszosz Gaugaméla Perszepoli sz Kr.e A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 6

7 Földrajzi 2.10 A hellenizmus Az hellenizmus Anthiokos Alexandria oikümené Ptolemaios Muszeion Nagy epikureus Epikuros Sándor sztoikus Zénon után 2.11 Izrael az intertestamentális időben Izrael története a babilóni fogságtól Pompeiusi g 3.2. A római köztársaság születése 3. Az ókori Róma 3.1. Róma történetének kezdete A római nép eredete és városalapítási mondái A köztársaság alap-intézményeinek kialakulása 3.3. Itália meghódítása Az itáliai félsziget Róma uralma alatt 3.4. A pun háborúk Róma megszerzi a Földközitenger nyugati hanukka hasmóneus etruszk királyság patrícius plebejus censor, consul praetor, dictator cliens, senator senatus, cliens néptribunus ager publicus comitia curiata comitia tribunata, comitia centuriata Ezsdrás, Nehémiás, Júdás Makkabeus Romulus, Tarquinius Superbus, Licinius Sextus, Szentély Etruria Alba Longa Róma Szenthegy XII táblás törvények legio Pürrhosz Etruria, Latium Campania Via Appia Arentum pun provincia csapóhíd Hannibál, Scipio Africanus, Cato Karthago Szürakusz ai Szicília Hispania Carthago Kr.e Kr.e Kr.e Kr.e. 753 Kr.e. 510 Kr.e. 494 Kr.e. 451 Kr.e. 367 Kr.e. 300 Kr.e. 326 Kr.e. 287 Kr.e. 396 Kr.e Kr.e Kr.e Kr.e Kr.e. 168 Kr.e. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 7

8 Földrajzi medencéjét Nova Cannae, Zama Püdna 3.5. A köztársaság válsága A hódítások okozta belpolitikai problé-mák 3.6. Triumvirátusok A két triumviratus kialakulása, célja 3.7. A principátus létrejötte triumvi ratus pontifex maximus szenátorilovagrend Octavianusból Augustus lesz, uralma adóbérlet latifundium polgárjog gladiátor praetorianusok principatus princeps Gracchustestvérek Marius, Sulla Mithridates Spartacus Pompeius Caesar, Crassus Antonius Octavianus Lepidus, Cicero Augustus Varro Korinthos Pontus Capua Brundisium Lucca, Syria Rubicon, Gallia Pharsalos Zela, Philippi Actium Kr.e. 133 Kr.e. 123 Kr.e. 105 Kr.e. 83. Kr.e Kr.e. 60 Kr.e. 48 Kr.e. 44 március 15 Kr.e. 43 Kr.e. 31 Teuto-burg Kr.e Az első század császárai A Iulius- Claudiusés Flaviusdinasztia Jotapata Jeruzsálem Massada 3.9. A nagy júdeai felkelés A vazallus zsidó királyság pusztulása A jó császárok és a Az zűrzavar Antoninuso któl a tetrarchátusig A dominatus Kísérlet a birodalom megmenté sére szabados fiscus zelóta limes colonus domi-natus tetrarhátus miszté- Tiberius Claudius, Nero Vespasianus Titus Domitianus Josephus Flavius Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius, Septimius Severus, Caracalla, Decius Britannia Kr.u Kr.u Diocle-tianus Nikomedeia Kr.u Dacia Kr.u Kr.u Kr.u. 212 Kr.u A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 8

9 Földrajzi rium-vallás a kereszténység kezdete Jézus Behlehem Krisztus Názáret szolgálata Golgota A kereszténység terjedése Az apostolok működését ől a nikaiai zsinatig A római birodalom kettéválása és felbomlása A Kárpát-medence a római korban Római hétköznapok, ünnepek Jeruzsále m Antiókhia Alexandria Nikaia Konstantinápoly Hadrianopolisz Catalaunum Konstantini fordulat-tól a nyugati birodalomrész bukásáig Pannonia provincia története Vázlatos áttekintés 4.2. A pápaság létrejötte és a népvándorlás újabb hullámai 4. A korai feudalizmus története Európában 4.1. Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom romjain Biro-dalom A Frank kialakulása Kereszténység az ezredforduló környé-kén farizeus szaddokeu s messiás Krisztus evangéliu m apostol püspök egyház zsinat ediktum népvándorlás ariánus pannon borostyánú t atrium amphitheatrum augur gróf grófság őrgrófság ortodox egyház római katolicizmus pápa, szerzetes kolostor, bencés szkizma Jézus Krisztus Heródes Péter János Pál Konstantin Theodosius Aetius, Attila, Romulus Augustulus I. Leó Odoaker Livius, Tacitus Suetonius Plutarkhosz Plinius Klodvig Martell Károly Kis Pippin Karolingok Nagy Károly Benedek N. Szt. Gergely Leif Eriksson I.Henrik I.Ottó Nagy Alfréd Vindobona Aquin-cum Savaria Sopianae Circus Maximus Pompei Poitiers Aachen Szászföld Ravenna Pápai Állam Franciaország Németország Lotharingia Burgun-dia Kr.u. 313 Kr.u. 325 Kr.u. 378 Kr.u. 451 Kr.u. 476 Kr.u. 732 Kr.u. 800 Kr.u. 843 Kr.u. 911 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 9

10 Földrajzi normann Itália 4.3. Válság és föllendülés Nyugat- Nyugat-Európában Európa 4.4. A Kelet-római Birodalomtól Bizáncig gazdasága az ezredforduló környé-kén Európa keleti fele az első évezred végén 4.5. Az iszlám megjelenése Az új vallás és birodalom kialakulása 5. A magyar nép történet az államalapításig 5.1. Az Uráltól a Kárpátokig A magyarság őstörténete Őseinket felhozád... Honfogla-lás és letelepedés legelőváltó kétnyomás os, háromnyomásos szügyhám benefícium hűbérbirtok vazallus robot, jobbágy allódium corpus juris civilis szláv iszlám Korán kalifa hidzsra dzsihád besenyők székelyek gyepük kalandozás Justinianus Cirill és Metód Boleszlav Simeon Vlagyimir Mohamed Ali Abu Bakr Tarik Álmos Árpád Arnulf Szvatopluk Kijev Prága Bolgárország Mekka, Medina Jeruzsálem Cordoba Bagdad Ural Don, Volga Etelköz sztyepp, nomadizmus törzsszövetség, fejedelem táltos, kettős fejedelemség Vereckeihágó Augsburg Kr.u Kr.u A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 10

11 Földrajzi 5.3. A Magyar Királyság születése A államszer- Géza keresztény fejedelem magyar Szent István állam megalapítás a vezet, ispán királyi vármegye nádor legenda szent korona Erdély Dunántúl Esztergom Székesfehérvár A továbbhaladás feltételei A hallgatók értelmezzenek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan forrásokról készült fényképeket, vázlatrajzokat (pl. régészeti lelőhelyről) forrásként, dolgozzanak fel rövid (kb sornyi) ókori forrásrészleteket! Tudjanak anyagot gyűjteni a könyvtárban tanári és könyvtárosi segítséggel megadott témákhoz! Elemezzenek egyszerű elbeszélő forrásokat tanári irányítással! Legyenek képesek rövid beszámolók előadására! Tudják alkalmazni a történetiségben a keresztény időszámítást! Tudjanak történelmi eseményeket, folyamatokat leolvasni a középiskolában használatos történelmi atlasz megfelelő lapjáról! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 11

12 10. évfolyam Évi óraszám: 74, éves óraszám tagozaton: 111. Belépő tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek - Képi információk gyűjtése, értelmezése - Különböző forrásokból gyűjtött információk feldolgozása tanári irányítással - Az események hátterében meghúzódó szándékok felismerése korabeli újságcikkek, emlékiratok, levelek, beszédek és naplók segítségével - A fejlődés és a változás megkülönböztetése konkrét jelenségek tanulmányozásával - Feladatok megoldása több könyvtári forrás felhasználásával Kifejezőképességek - egyszerű beszámoló, rövid kiselőadás tartása - a konkrét korokhoz kötődő történelmi, állampolgári fogalmak megkülönböztetése - egyéni vázlatkészítés (szövegtömörítés) - különböző típusú forrásokról kérdések és vélemények megfogalmazása. Tájékozódás az időben - egyetemes történelmi és magyar történelmi események szinkronitásának felismerése Tájékozódás a térben - különböző korszakok térképeinek összehasonlítása - egy-egy régió bemutatása térképeken Tervezett óraszám Óraszám normál Óraszám tagozat 1. Az érett középkor 2. Az Árpádházi királyok kora 3. A késő középkor Ma gyarország a XIV- XV. sz-ban 5. Kora újkor ( ) 6. Magyarország a kora újkorban Tankönyv - Száray Miklós-Szász Erzsébet Történelem II. középiskolák számára A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 12

13 Tanterv 1. Az érett középkor 1.1. a középkori egyház és uralkodói hatalom Európában A XI.-XIII. század közötti Európa hatalmi viszonyain ak áttekintése 1.2. A lovagkor Az érett középkor jellegzetes jelenségeik ereszteshad-járatok 1.3. Gazdaság az érett A szabad középkorban költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak 1.4. A középkori városok A városi lét és annak fő elemei 1.5. A középkori művelődése Teológiai és művészeti királyi udvar kamara kancellária invesztitúra kiközösítés zarándok ereklye, kolduló rendek inkvizíció eretnekség keresztes had-járatok lovagi kultúra hospes nyomásos gazdálkodás drang nach Osten városi önkormányzat céh doge Genova Velence Flandria Champagne Hanzavárosok levantei kereskedelem Oxford Cambridge skolasztika egyetem I. (Hódító) Vilmos VII. Henrik IV. Henrik III. (Szép) Fülöp Habsburg Rudolf Szt. Ferenc Szt. Domonkos Ince Bouillon Gottfried I.(Oroszlánszívű) Richárd Barbarossa Frigyes Marco Polo Aquinói Tamás Abélard Földrajzi Párizs, Hastings Normandia London Canossa Jeruzsálemi Királyság Edessa Tripolisz Lengyelország Franciaország XIII. század X.-XII. század A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 13

14 irány-zatok romanika gótika 1.6. Mindennapok a középkorban Hogyan éltek a társadalom külön-böző rétegeiben? 2. Az Árpád-házi királyok kora 2.1.Magyarország a 11. században 2.2. Az Árpádok utolsó évszázada Magyarország a 13. században 3. A késő középkor 3.1. Nyugat-Európa válsága Éhínségek, járványok és háborúk a XIV-XV. században 3.2. Itália Itália története, humanizmus és reneszánsz A keresztény magyar királyság megszilárdulása pogánylázadás trónviszály Aranybulla kun tatárjárás Árpád-ház kihalása rendiség reneszánsz humanizmus trecento quatro-cento cinquecento 3.4. A német császárság és a pápaság hanyatlása a Szent László Könyves Kálmán Földrajzi Kerlés Mogyoród Horvátország II. András Muhi 1222 IV. Béla IV. (Kun) 1301 László III. András Jeanne d Arc Lorenzo Medici Machia-velli Savonarola Erasmus Gutenberg VII. (Tudor) London Henrik Tower Aragóniai Ferdinánd Kasztíliai Izabella XIV.-XV. század XV. század Firenze Milánó Amszterdam 3.3. A rendi monarchiák Az angol és Parlament felemelkedése francia rózsák király-ságok háborúja megerő- reconquista södése, spanyol királyság létrejötte Válság huszita, Husz János Prága, 1410 a biro-kelyhesdalomban szín és két Zsigmond Konstanz 1434 egy Luxem-burgi Tabor Svájc 1415 és az szín alatti Jan Zizka, Lippany egyházban áldozás Martinek A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 14

15 pap 3.5. A közép- és kelet-európai régió A XV. III. Iván államai századi helyzet, formálódó és hanyatló államok 3.6. Az Oszmán Birodalom Az új, keleti szultán, terjeszkedése birodalom szpáhi kialakulása janicsár és térnyerése Földrajzi Moszkva Vlagyimir II. Mohamed Isztambul Drinápoly Rigómező Magyarország a XIV-XV. században 4.1. A Magyar Királyság fénykora Károly Róbert 4.2. A török ellenes küzdelmek a Védekezés XIV-XV. században főnemes, és köznemes Károly Róbert Visegrád Buda I. (Nagy) állami adó, I. (Nagy) Lajos bel- és bandérium Lajos külpoliti-kája az oszmántörök terjeszkedés ellen 4.3. Magyarország a XV. Hunyadi században Mátyás uralkodása aranyforint kilenced ősiség végvár telekkatonaság hosszú hadjárat Morvaország III. Frigyes Corvin János Ausztria Bécs Anonymus Pannonhalma Kézai Simon Bonfini, Tihany Galeotto Ják Janus Gyulafehérvár Pannonius Thúróczi Esztergom János Buda 4.4. A középkori magyar kultúra A középkori nyelvemlékek magyar kultúra és geszta művelődés kódex romanika gótika Corvina Luxem-burgi Nikápoly Zsigmond Marosszentimre Hunyadi János Várna Rigómező Nándorfehérvár V. László Hunyadi László Szilágyi Mihály állandó zsoldossereg Bosznia Kenyérmező Csehország A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 15

16 Földrajzi 5. Kora újkor ( ) 5.1. A nagy földrajzi felfedezések A felfedezé-gyarmatoseksítás és következményeik hatásuk, konkviszgazdaság a világ-tádor megváltozása ültetvény világkereskedelem 5.2. Az atlanti hatalmak Anglia felemelkedése és Hollandia előretörése fregatt Armada manufaktúra monopólium Kolumbusz Palos Vasco de San Gama Salvador Magellán Kuba Amerigo Mexikó Vespucci Peru Cortez, Pizarro Las Casas Drake London VIII: Henrik Antwerpen II. Fülöp portugál I. Erzsébet és gyarmatok spanyol 5.3. Reformáció és ellenreformáció A hitújítás reformáció Luther, Felix Wittenberg és protestáns Mantz, Genf a reakció, evangé-likus Kálvin V. a barokk református unitárius ellenreformáció Károly Zwingli Melanch-ton Loyolai anabaptista Ignác anglikán X. Leó jezsuiták 5.4. Az abszolutizmus A modern állam kialakulása 5.5. A hatalmi viszonyok átrendeződése Európában A francia merkantilizmus hegemónia megszerzésére tett miniszter állam- kísérletek zsoldoshadsereg vallásháború 5.6. Háborúk és hadseregek A harmincéves háború 5.7. Az angol forradalom A parlamentáris monarchia anglikán puritán, jognyilat- V. Károly II. Fülöp Orániai Vilmos Nagy Péter Richelieu Colbert XIV. Lajos abszolutizmus Német-alföld Szentpétervár Franciaország Versailles I. Károly Marston Buckingham Moor Magdeburg A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 16

17 5.8. A tudományos világkép átalakulása 5.9. A politikai modernizáció kezdetei 5.11.A felvilágosult abszolutizmus Középeurópai Ausztriában és Poroszországban régió kialakulása kozat dicsőséges forradalom A humaniz-geomus és a centrikus reformáció heliocentrikus hatása a tudományokra panteizmus Az újkori felvilágosodás állam- és politikaelmélet elemei alkotmány alapvető emberi jogok enciklopédia a hatalmi ágak, ráció társadalmi szerződés Az abszolutizmus válsága Francia- Franciaországban a lomig Bourbonörökséország útja forrada- Cromwell John Milton I.Vilmos Koper nikusz Galilei Giordano Bruno Locke Voltaire Montesquieu Rousseau Diderot gránátos Nagy milita-rizmus Frigyes Mária Az orosz nagyhatalom A fel-potyemkivilágosult falu abszolutizmus Oroszországban 6. Magyarország története a kora újkorban ( ) 6.1. A Jagello-kor Válság- paraszt- tényezők középkori Magyarországon 6.2. Török világ Magyarországon A mohácsi csatavesztés Az ország három részre szakadása a háború török hódoltság végvári harcok Prága Krakkó Velence XV. Lajos Kanada angol és francia gyarmatok Észak- Ameriká-ban Poroszország Lengyelország Terézia Nagy Katalin Ukrajna II. Ulászló Temesvár Dózsa 1514 György II. Lajos I. Szulejmán Mohács Szapolyai Eger János Szigetvár Habsburg Drinápoly Ferdinánd Zrínyi Miklós 1526, A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 17

18 6.3. Az Erdélyi Fejedelemség Az Erdélyi Fejedelemség a században 6.4. Világbirodalmak végvidékén A Habsburgok és a magyar rendek A királyi Magyarország a 17. században 6.5. A török kiűzése Magyarországról 6.6. Istennnel a hazáért és a szabadságért! A felszabadító harcok. Habsburgtörekvések a 17. század fejedelem hajdúk tizenötéves háború bécsi béke Buda felszabadítása rendinemzeti sérelmek végén II. Rákóczi kuruc, Ferenc labanc szabadságharca trónfosztás János Zsigmond Bocskai István Bethlen Gábor Zrínyi Miklós Thököly Imre Gyulafehérvár Nagyvárad abszolutizmus ellenreformáció Eszék Szentgotthárd Vasvár Sopron I. Lipót Temesköz Karlóca II. Rákóczi Szécsény Ferenc Ónod Szatmár A továbbhaladás feltételei A hallgatók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb középkori és kora újkori tárgyi emlékeket, legyenek képesek azokat értelmezni élőszóban vagy írásban! Legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására! Tudjanak néhány címből álló bibliográfiákat készíteni a könyvtárak felhasználásával kiselőadások, vitaindítók számára, tanári útmutatás alapján! Képesek legyenek történelmi folyamatokat, korszakokat felismerni, megkülönböztetni! Tudjanak felépített feleletet vagy előadást tartani történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok, összehasonlítások stb.)! Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb már tanult ismerethordozókat értelmezni élőszóban rövid felkészülés után! Legyenek képesek a világ-, az európai és a magyar történelem nagy korszakainak és fontosabb eseményeinek szinkronban látására! Használják a tankönyvek, munkafüzetek kronológiáit! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 18

19 11. osztály Éves óraszám 111 Tagozaton: 148 Tevékenységformák Ismeretszerzési és -feldolgozási képességek A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összehasonlítása. Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Nemzetközi szerződések, szövetségi megállapodások, nemzetközi szervezetek alapokmányainak elemzése. A történelem tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott korszakban. A történelem jelentős személyiségei életútjának bemutatása. Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák elemzése, okok, összefüggések keresése. Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók (Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, összehasonlítása. Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely magyar nyelvű keresőprogramjában. Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, a szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és az adatok kapcsolatának bemutatásával. Kifejezőképessége A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei szerepének értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak magyarázata. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját vélemény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon követése a sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU-csatlakozás). Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti témákról segédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági- és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és módszereiben. Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján, kiselőadások készítése. Kivonat készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjesztő szövegrészletről, feleletterv készítése megadott témáról. A történelem tárgyi emlékeinek felismerése, azok bemutatása élőszóban. Tájékozódás az időben Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat készítése Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 19

20 események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák használata. Tájékozódás a térben Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus történelmi térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi összetétel változása). 1. Magyarország 2. A 3. polgári A polgáro- 4. Forradalom 5. A nemzet- 6. A újjá- átalakulás sodás és államok és polgáro- szerveződik kora kezdetei szabadságharc az imperializmus sodás a Habsburg Birodalom keretei között Magyarországoországokozása Magyar- kora kibontasodás Magyarországon Óraszám Óraszám tagozatra Tankönyv Száray Miklós: Történelem III. középiskolák számára Tanterv Földrajzi 1. A modern világ kialakulása a 19. század folyamán. 4. A polgári átalakulás és berendezkedés Európában 1.1. A 19. századi polgári állam A 19. liberaliz-mus századi államforma polgári állam parlament választójog közvetlen választás 1.2. Az újkori hétköznapok Városi és Az életmód vidéki élet és a tárgyku-túra változásai 2. Magyarország a Habsburg Birodalomban ( ) 2.1. Magyarország a Habsburgok gazdasági, népesség III. Károly nemzetiségiek birodalmában társadalmi nemzeti-ségi által és népességi viszonyok lakott telepítés területek változások 2.2. Mária abszolutizmu Mária A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 20

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam 2 A történelem fakultáció mint szabadon választható tantárgy célja az emelt szintű érettségire

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK helyi tanterv a CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA hat évfolyamos képzése (A. osztály) számára 1 A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az emelt szintű érettségire felkészítő képzés helyi tanterve a 11-12. évfolyamon Kerettantervi megfelelés: emeltszint Tankönyvek, tanulói segédletek, taneszközök

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: Iskolánkban a Történelem, társadalmi

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 8 osztályos gimnázium 1 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK a hatosztályos gimnáziumok 7-12. évfolyama számára Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.05.

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

EMELT TÖRTÉNELEM 11-12. évfolyam

EMELT TÖRTÉNELEM 11-12. évfolyam EMELT TÖRTÉNELEM 11-12. évfolyam A gimnáziumi történelemtanítás legfőbb célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség megalapozását szolgáló nevelőoktató

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított

Részletesebben

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben