Magyar Parazitológusok Társasága: beszámoló az évi tevékenységről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Parazitológusok Társasága: beszámoló az 1994-1996. évi tevékenységről"

Átírás

1 Hungarian Natural History Museum Hungarian Society of Parasitologists Parasit. hung., 29-30: , Magyar Parazitológusok Társasága: beszámoló az évi tevékenységről KASSAI Tibor és BAJOMI Dániel (Érkezett: május 5.) Kassai, T. and Bajomi, D.: Hungarian Society of Parasitologists: report on the activity from 1994 to 1996 Abstract: A joint brief account presented by the President and the Secretary General at the General Meeting of the Hungarian Society of Parasitologists held in Budapest on 5 December 1996 on the activity performed by the HSP during the last term of office. Társaságunk életében decembere egy újabb hároméves ciklus zárásának az idejét hozta el, s ez ismét alkalom a számvetésre. Beszámolónk elején érdemes felidézni azokat a célokat, amelyek szolgálatára Kotlán Sándor és a köréje gyűlt szakemberek kis csapata 1963 decemberében a Magyar Parazitológusok Társaságát létrehozta. A Társaság célja támogatni a parazitológia művelését, elősegíteni a szakterület problémái iránti érdeklődést, az ezekről való közös gondolkodást és vitát, segíteni a képzést, terjeszteni az újabban elért eredményeket, s fenntartani a kapcsolatot a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel. Az MPT immár 32 éves történetének voltak sikeresebb és kevésbé emlékezetes szakaszai. Ha lesz valaki, aki megírja majd Társaságunk történetét, a kezdetek, a megalakulás, a lap indítás "hőskora" után alighanem a 80-as éveket fogja a legeredményesebbnek találni, amikor volt erőnk és bátorságunk otthont adni az Állatorvos Parazitológusok Világszövetsége (WAAVP) 9. Nemzetközi Konferenciájának (1981), amikor nemzetközi részvétellel megrendezett tudományos ülésen méltóképpen emlékeztünk meg Kotlán Sándor születésének centenáriumáról (1987), és nem várva meg, amíg divatba jön az "Európához való csatlakozás" gondolata vállaltuk az évi V. Európai Parazitológiai Multikollokvium budapesti megrendezését is. E sorba illeszkedik még a Vektor Ökológiai Társaság (SOVE) európai régiójának 1991-ben Gödöllőn megrendezett VI. konferenciája. Nem kétséges, hogy a magyar parazitológus specialisták egyéni tudományos eredményein túl ezeknek a sikeres rendezvényeknek is szerepük volt abban, hogy a nemzetközi szakkörökben mindmáig kedvező megítélés él a magyar parazitológiáról. Nemzetközi rendezvényeink egyúttal anyagi alapot teremtettek Társaságunk működéséhez, egyebek közt ahhoz, hogy a mai napig fedezni tudtuk lapunk, a Parasitologia Hungarica évenkénti megjelentetésénekjelentős költségeit. Legyünk tudatában annak, hogy a Társaság által szervezett, az előbbiekben említett tevékenységeknek közvetve vagy közvetlenül a parazitológiai művelő

2 valamennyi tagtársunk hasznát látta. Erre azért kell utalnunk, mert saját köreinkben is tapasztalható a hajlam az MPT szerepének a semmibe vételére. Ha a világban körümézünk, azt látjuk, hogy azokban az országokban, ahol ma is lendületes és eredményes parazitológiai tevékenység folyik, e munka hátterében mindenütt fellelhető a nemzeti parazitológiai szervezetek szervező, koordináló, jövőt formáló munkálkodása. A hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ), valamint a Magyar Állatorvosok Társaságának a rendszerváltást követően bekövetkezett széthullása után a tudományos társaságok működése iránti igény alapján hamar megindult ezek újjászervezése, s mára a MOTESZ 81, a Magyar Országos Állatorvos-Egyesület (MOÁE) pedig 12 szakmai társaság és egyesület tevékenységét koordinálja. Ez utóbbihoz csatlakozott 1994-ben az MPT is. Társaságunk azonban önálló tudományos szervezetként, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának szakmai felügyelete mellett tevékenykedik. Ez a szervezeti forma megfelelő keretet ad az állatorvosi, az orvosi és a biológiai diszciplinákra egyaránt kiterjedő parazitológiai tevékenység társadalmi úton való szolgálatához, s erre a kapcsolatra számítunk a jövőben is. A most lezáruló 3 éves ciklus kiemelkedő eseménye volt az a Szegeden, november én megvalósult tudományos ülés, amelyen megemlékeztünk az MPT 30 éves jubileumáról, és minden évben voltak egyéb sikeres szakmai rendezvényeink is, amelyekről később részletesebben szólunk. A parazitózisok elleni védekezés gyakorlati tennivalóinak szintjén - elsősorban a magyar mezőgazdaságban - a beszámolási időszakban érzékelhető volt a szakmai érdeklődés gyengülése mind az állatorvosok, mind az állattartók részéről. Ez a tendencia összefüggésbe hozható a mezőgazdaságban lezajlott atomizálódással, amelyet a korábbi nagyüzemi, szövetkezeti gazdálkodásról a kistermelői, egyéni gazdálkodásra való áttérés hozott magával, amely együtt járt az állattenyésztés jövedelemtermelő képességének és ezzel együtt az állattartási kedvnek a gyengülésével is, ami az állatlétszám nagyarányú csökkenéséhez vezetett. A súlyos gondokkal küzdő farmergazdaságokban általában alig fordítanak figyelmet a haszonállatok parazitózisai elleni védekezésre. Ezzel ellentétes tendencia figyelhető meg ugyanakkor a jelentőségében megnövekedett kisállat-gyógyászatban, ahol gyakori az igény a társállatok parazitás bántalmainak orvoslására és megelőzésére. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a mikrobiológiai egységek keretébe integráltan végzi a parazitológiai vizsgálatokat. Az egészségügyben folyó szervezeti átalakítás, az anyagi problémák, a létszámleépítés, a teljesítményfinanszírozás bevezetése stb. kihatásai a közegészségügy területén is kedvezőtlenül érintik a parazitológiai szakszolgálatot. A jelenlegi a vázolt nehézségek némely vonatkozásában talán átmenetinek tekinthető helyzetben növekszik a jelentősége az MPT elnöksége által vállalt és a jövőben vállalandó feladatoknak annak érdekében, hogy a hazai parazitológia fejlődése lépést tarthasson mdományterületünk nemzetközi fejlődésével. SZERVEZETI ÉLET Társaságunk taglétszáma az elmúlt három évben 182 és 188 között váltakozott, jelenleg 182 fő, vagyis az évi közgyűlés óta kettővel csökkent. Regisztrált tagjaink 75,3 %-a fizette be az évi tagdíját. Az elnökség a kis összegű tagdíj befizetését az MPT céljaival való azonosulás legcsekélyebb kifejezésének tekinti, és elvárja a tagoktól a tagdíjak rendszeres befizetését.

3 Az elmúlt három éves időszakban elhunyt tagtársaink: dr. Borsiné dr. Lengyel Anna, dr. Feckó Tivadar, dr. Vajda Ernöné, dr. Várnai Ferenc és dr. Kobulej Tibor ben 4, 1995-ben 3, 1996-ban 1 új taggal gyarapodtunk, a kilépésüket kérők száma 1995-ben 5, 1996-ban 1 fő volt. RENDEZVÉNYEINK A beszámolási időszakban az elnökség négy alkalommal ülésezett, és az alábbi tudományos rendezvények szervezésében vett részt márciusában a "Lovak parazitózisai és az ellenük való védekezés" témakörében Bábolnán, májusban pedig a "Kullancsok közegészségügyi és állat-egészségügyi jelentősége" címmel Kaposváron rendeztünk tudományos ülést. A beszámolási időszak legjelentősebb rendezvénye az MPT megalakulásának 30. évfordulója alkalmából mintegy száz fő részvételével 1994 novemberében megrendezett kétnapos szegedi jubileumi tudományos ülésünk volt, amelyen 12 előadás hangzott el és 12 poszter is bemutatásra került májusában a "Baromficoccidiosis immun- és kemoprofílaxisáról" címmel más intézményekkel közösen szervezett tudományos ülésre került sor Budapesten júniusában a "Paraziták jelentősége a sertéstartásban" címmel rendeztünk tudományos ülést Budapesten. A tudományos ülések anyaga több esetben szakközlemény vagy tudósítás formájában a Magyar Állatorvosok Lapjában is megjelent. Társaságunk tevékenységéről ismertetés jelent meg az MTA Agrártudományok Osztályának 1993., és évi Tájékoztatójában. KIADVÁNYOK Társaságunk folyóiratának, a Parasitologia Hungaricanak megjelentetésével kap-csolatban egyre nagyobb gondot jelent a lap megfelelő színvonalú kéziratanyaggal való ellátása és a megjelenési határidők betartása. Emiatt 1993-ban az elnökség komolyan foglakozott a lap megszűntetésének a gondolatával, de végül mégis a további kiadás mellett döntött. A lap az évi 27. kötettől kezdődően az MPT és a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) közös kiadványaként jelenik meg, s a költségeket a társkiadó intézmények egyenlő arányban viselik. A kiadás költségei elérik a kötetenkénti közel Ft-ot. A hirdetésekért és az eladott példányokért kapott összeg kevesebb, mint Ft, a lapkiadás tehát évente mintegy Ft-tal terheli költségvetésünket. Lapunk fejében mintegy 30 helyről cserepéldányok (folyóiratok, intézeti kiadványok stb.) kerülnek az MTM könyvtárába, a legtöbb példányt azonban díjmentesen küldjük el tagtársainknak, illetve hazai és külföldi társintézményeknek. Ez utóbbiak címjegyzékét ebben az évben felfrissítettük és a lapterjesztést átszerveztük. A lap szerkesztői, dr. Gubányi András és Kovácsné dr. Murai Éva, nem kis nehézségeket leküzdve lelkiismeretes munkájukkal eddig biztosítani tudták a lap megfelelő színvonalát. Mindennek ellenére, a szerkesztés nehézségei miatt a Parasitologia Hungarica évi kötete csak jelentős késéssel, 1997-ben fog megjelenni. Másik rendszeres kiadványunk a Tájékoztató, fontos kapocs az elnökség és a tagság között. Ez a hírlevél tájékoztatást kíván nyújtani a tagtársaknak a társasági és a tágabb értelemben vett szakmai élet eseményeiről, egyben erősíteni a szakmai összetartozás érzését. Az elmúlt három év alatt a Tájékoztató négy alkalommal jelent meg.

4 GAZDÁLKODÁS, ÜGYVITEL Társaságunk az MTA-tól óta évente Ft támogatásban részesül, aminek a reálértéke évről évre csökken. Ezen kívül az MTA fizeti a nemzetközi parazitológiai szervezetek (PVSZ, PESZ) tagszervezeteit terhelő évi tagdíjakat is. Az Akadémiának ezért a támogatásáért hálásak vagyunk. A jelenlegi alacsony, szinte csak jelképes összegű (évi 300 Ft, nyugdíjasoknak 100 Ft) tagdíjakból évente mindössze kb Ft bevétele van Társaságunknak, ami messze nem fedezi a folyamatosan növekvő postai, nyomdai és nyomtatvány költségeket sem. Társaságunk részmunkaidőben gazdasági-adminisztratív ügyintézőt alkalmaz, akinek a munkabére és TB járuléka 1996-ban Ft kiadást jelentett. Gazdálkodásunkat jelentősen segítette 1994-ben a Bábolnán megrendezett tudományos ülés, amely nyereséggel zárult. A szegedi jubileumi rendezvény költségeit részben az OMFB-től elnyert Ft támogatásból, részben a kiállítók hozzájárulásából fedeztük. A Parasitologia Hungarica kiadásának a Ft-os nettó költsége, valamint a tíz főnek kifizetett Ft összegű utazási támogatás miatt a Társaság pénzkészlete 1994-ben jelentősen, azaz Ft-tal csökkent. Az évi gazdálkodásunk mérlege Ft bevétel az Ft összegű kiadásokkal szemben, vagyis pénzállományunk 1995-ben csak kisebb mértékben, azaz Ft-tal csökkent, főleg azért, mert a Parasitologia Hungarica 28. kötetének késedelmes megjelenése miatt a nyomdai költségek elszámolása áthúzódott az évre ban a sertések parazitózisairól szervezett budapesti tudományos ülésünk pénzügyileg is nyereséges volt. Jelentősen csökkentek a kiadásaink, mivel a Parasitologia Hungarica költségeinek a felét az MTM fizette, s utazási támogatásban is csak egy fő részesült. Az évi pénzgazdálkodásunk Ft nyereséggel zárult. Az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően az MPT pénzügyi helyzete évek óta stabil és kellően segíti szakmai kezdeményezéseink megvalósítását. TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága minden év január havában tudományos ülésszakot szervez az új kutatási eredmények, gyakorlati megfigyelések bemutatására. Az MPT elnöksége óta a tagokhoz intézett körlevélben is felhívja a figyelmet a szakmai tapasztalatcserének arra a megbecsülni való lehetőségére, amelyet a tudományos ülésszak parazitológiai és halkórtani szekciója lehetővé téve előadás megtartását évente nyújt nemcsak az állatorvosi parazitológia terén elért eredmények megvitatására. Az elnökség a Társaság erejéhez mérten anyagi hozzájárulással, egy esetben társasutazás szervezésével is segítette a támogatást kérő tagtársak nemzetközi szakmai konferenciákon való szereplését. Tagtársaink részt vettek a Szlovák Tudományos Akadémia Parazitológiai Intézete által Hovorka akadémikus 80. születésnapja tiszteletére rendezett tudományos ülésen (1994, Kassa), a Vektor Ökológusok VIII. (1994, Bologna), IX. (1995, Prága) és X. (1996, Strassburg) Európai Konferenciáján, a VIII. Parazitológiai Világkongresszuson (1994, Izmir), a VII. Nemzetközi Helmintológiai Szimpóziumon (1995, Kassa), a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia és a Szerb Parazitológusok Társasága Cs. P. Szimics emlékülésén (1996, Belgrád), a II. Nemzetközi Konferencia a Városi Rovarkártevőkről c. rendezvényen (1996, Edinburgh), valamint a VII. Európai Parazitológiai Multikollokviumon (1996, Parma).

5 Társaságunk nemzetközi kapcsolatai a korábbi évek gyakorlatának megfelelően alakultak. A szegedi jubileumi ülésünk jól szolgálta a nemzetközi kapcsolatok ápolását, illetve újbóli felvételét, amelyen Társaságunk vendégeként részt vettek a bolgár (Ivan Kanev professzor), a lengyel (Andrzej Malczewski professzor), a német (Rolf Entzeroth professzor), a román (Fazakas Béla és Ironim Suteu professzor, Vadim Cozma dr.), a szerb (Zlatibor Petrovic akadémikus), a szlovák (Julius Corba és Gabriela Csiszmarová dr-ok) testvértársaságok képviselői, a Parazitológusok Európai Szövetségének a képviseletében pedig Chris Arme professzor (Egyesült Királyság). Társaságunk képviselői rendszeresen részt vesznek a Parazitológusok Világszövetsége, a Parazitológusok Európai Szövetsége, újabban pedig az Európai Kártevőirtó Vállalatok Szövetsége (alelnök Bajomi Dániel dr.) vezető testületének munkájában, valamint a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Bizottságában, továbbá felkérés alapján nemzetközi ad hoc bizottságokban is. Úgy érezzük, hogy bár az elmúlt három esztendő a korábbiaknál szerényebb eredményeket hozott Társaságunk életében, a célokat figyelembe véve az elnökség ebben az időszakban is teljesítette feladatát. Társaságunk gazdálkodása és pénzügyi helyzete stabil, a jelenlegi kedvező helyzet azonban csak költségtakarékos gazdálkodással és nyereséges szakmai rendezvények rendszeres szervezésével őrizhető meg. Az elnökség munkáját mindvégig a konstruktív együttműködés szelleme jellemezte. Kifejezzük őszinte köszönetünket mindazon tagtársaknak, akik részt vállaltak a közös munkából, s köszönjük ügyintéző alkalmazottunk, Daru Zsuzsa lelkiismeretes munkáját is. Önkritikusan meg kell állapítanunk, hogy miközben érzékelhető volt általában a parazitológiai tevékenység bizonyos fokú visszaszorulása és bázisának gyengülése is hazánkban, az elnökség munkájában is bekövetkezett a kezdeményező aktivitás, a feladatvállalás némi csökkenése. Ez arra utaló jelnek is tekinthető, hogy új tisztségviselők megválasztásával, fiatalabb kollégáknak az elnökség munkájába való bevonásával ideje friss lendületet adni az MPT tevékenységének. Ahhoz, hogy Társaságunk a kor kihívásainak megfelelően lássa el feladatát, vizsgálnia kell a parazitológiai szaktevékenységet érintő szakmapolitikai helyzet alakulását hazánkban, és ennek alapján meghatározni, illetve elvégezni az időszerű teendőket. Ezt várjuk a mostani tisztújítás eredményeképpen hivatalba lépő új elnökségtől. Szolgáljon jó alkalmul a hazai parazitológia terén a szakmai életet élénkítő kezdeményezésekre az a körülmény, hogy 1997-ben lesz alapító elnökünk, Kotlán Sándor professzor születésének 110 éves évfordulója. Authors' addresses: Tibor Kassai Rőzse u. 19. H-1125 Budapest Dániel Bajomi Secretariat of Hungarian Society of Parasitologists H-l 107 Budapest, Szállás u. 6.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE Az elmúlt négy évben a szakosztályok és a területi szervezetek több-kevesebb aktivitással folytatták tevékenységüket.

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése

FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése Az egyesület 2014. évben is az alapító okiratban meghatározott célok és feladatok megvalósításának szem előtt tartásával végezte bűnmegelőzési

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

KÉZ A KÉZBEN EGY ÉLHETŐBB JÖVŐÉRT

KÉZ A KÉZBEN EGY ÉLHETŐBB JÖVŐÉRT HÍRLEVÉL Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület hírlevele VIII. évfolyam 2015/1 sz. KÉZ A KÉZBEN EGY ÉLHETŐBB JÖVŐÉRT Idei első hírlevelünket tartja kézben. Miközben ezeket a sorokat írom, a nap melegét

Részletesebben

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2128803, Fax: 2127638 http://eoq.hu, E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet, Alapítva: 1972 Az EOQ

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ 20 éves a magyar áldozatvédő szervezet Budapest, 2009 A könyv kiadását támogatta: Szerkesztette: Dr. Baranyó György A kötet szerzői: Dr. Fehér Lenke Fügedi László Jagoschitzné Andreánszky

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók!

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók! Szerkesztôi elôszó Tisztelt Olvasók! Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület története hazánk újkori történetének történelmi sorsfordulókkal, tragédiákkal és dicsõséges múlttal teli, a kiegyezéstõl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG Az ENSZ Társaságok Világszövetségének tagja UNITED NATIONS ASSOCIATION OF HUNGARY Member of the World Federation of UN Associations (WFUNA) Street address: H-1062 Budapest, Andrássy

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2010 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnökök (Vice Presidents): Ügyvezető elnök (Chairman) Ügyvezető titkár (Executive

Részletesebben

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége IX. Kongresszusának dokumentumai Budapest, 2014. március 26. Tisztelt Küldöttársak! Kedves Barátaim! Tőlem megszokott módon és szóhasználattal,

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely NÁFIORE 2008 Kézikönyv civileknek Harmadik, átdolgozott és bővített digitális kiadás. ISBN 978-963-06-5163-9 Kiadta a Nemállami Felsőoktatási Intézmények

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben