SZTALINUL. 30 Mûhely EKOSZ - EMTE. Átalvetõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZTALINUL. 30 Mûhely EKOSZ - EMTE. Átalvetõ"

Átírás

1 30 Mûhely EKOSZ - EMTE Kindler József professzor alábbi írása még Szolzsenyicin halála elõtt született, amikor a médiában, az évtizedes csendnek megfelelõen, a nagy írónak az ötvenmillió szovjet Sztálin-áldozat iszonyatos tömegsírja mellõl írt könyvei (Kodolányi Gyula szavai) jószerint alig kaptak publicitást. A gyászhír nyomán több értékes-érdekes elemzés látott napvilágot, de olyan átfogó, Szolzsenyicin mellett a szakirodalom széles spektrumát felhasználó betekintést a korra, mint amit itt Kindler professzor tár elénk, a szerkesztõnek nem volt még alkalma olvasni. Túl azon, hogy az emberiség legszörnyûbb, legpusztítóbb idõszakát elemzi avatottan, a szerzõ kiemelkedõ érdeme, hogy olvasóit rádöbbenti: mindennek egyáltalán nincs vége, a szálak a jelenbe vezetnek, többszörös vonatkozásban is. Elsõként a magyar lelkek jelenlegi, beteg állapotának gyökereit látjuk átnyúlni amoda, az egyén belsõ függetlenségét, lelki integritását felõrlõ katlanba. Másodsorban a sztalini dinoszauruszok tojásaiból kikelõ mai dinoszauruszaink (és pártjaik) genealógiájára derül fény, harmadsorban pedig a nyugatnak, az ottani írástudók felelõtlenségének naponta megnyilvánuló, minket is súlyosan érintõ jelenségére, amit honi szörnyeink oly hatásosan használnak fel saját érdekükben. (Vagy netán a felelõtlenségnél többrõl, a tisztánlátók szándékos összekacsintásáról van szó? Ne feledjük, okos emberekkel van dolgunk!) A három szál aztán kötéllé fonódva együtt van jelen és fojtogatja a Kárpát-medence Trianon-sújtotta magyarjait. Kindler professzor érdeme, hogy látni segít, ami a terápia mindenkori elsõ lépése. A terjedelem szorításában az írást sajnos két részletben kell közölnünk. prof. Dr. Kindler József Összefoglaló A lengyel katonatisztek szovjetek általi kivégzésérõl szóló Wajda filmje indítja az írást, továbbá egy, a Szovjetunióban elpusztított magyar zsidó erdész kolimai ismeretlen haláláról, a fia által készített könyv idézeteivel. Az írástudók árulása avagy az elbolondítottak címû rész a vezetõ nyugati írástudók naivitását tárja fel. A hazugságok, valamint a Gulag és a bumeráng-hatás a szovjet hazudozásról és a lélektanilag már elviselhetetlen információkról nyújt tájékoztatást. A kiskorúak rész Szolzsenyicin könyvébõl vett idézetekkel taglalja a szovjet törvénykezés anomáliáit: már 12 éves kortól ki lehetett végezni kisgyerekeket. A sorsok fejezete a vezetõ funkcionáriusok kivégzésérõl, Buharinnak és családjának végsõ, halállal járó sorsáról, és a háborús csonkolt sebesültek haláltáborokba való szállításáról szól. A kommunizmus és nácizmus fejezete szerint sem a kommunizmusnak, sem a nácizmusnak, végsõ embertelenségük okán, nincs helye a normális államok világában. A fasizmus címû rész bizonyítja, hogy az olasz fasizmusnak nem sok köze van a német nemzetiszocializmushoz: a ma is elterjedt használata, az abszolút rossz értelmében, Sztalin találmánya. Sztalin is, a mértékadó tudós történész szerint, nem dogmatikus ideológusként, hanem kegyetlen kaukázusi bandavezérként jellemezhetõ. Hannah Arendt bizonyítja, hogy a totális államhatalom két legjellemzõbb megvalósulása Hitler Németországa és Sztalin Szovjetuniója. A jelenlegi elvtelen liberalizmus a fogyasztói társadalom széles körben elfogadott, ám hibás, nézete. Szolzsenyicin Együtt címû hatalmas mûve a zsidók világtörténelmi szerepére is kitér. A magyar zsidóság tragédiáját mutatja be az utolsó rész, vázlatosan megvilágítva annak okait is. Elõhang Magyar nyelven vagy magyarul ezt a közismert, megszokott nyelvi fordulatot gyakran használjuk közbeszédünkben, tanulmányunk címe: Sztalinul azonban látszólag meghökkentõ, és a sztalin nyelvén kifejezés tán helyénvalóbb lenne. Mégis a rejtetten és mindennapjainkban láthatatlanul tovább élõ Sztalin szerepét világítjuk meg, kezdve azzal, hogy nem Sztálint írunk és mondunk, hanem az ördögi természetének sokkal jobban megfelelõ, laposan és komoran hangzó Sztalint. Tudván tudjuk, hogy mind írásban, mind pedig élõszóban, magyar nyelven mindenütt, Sztálin a szóhasználat, ámbár nincs tudomásunk arról, hogy a világnyelveken is így lenne. Kérdezhetnék: miért? Tanulmányunk olvasása nyomán ez vélelmezhetõen kiderül, ámbár túlzóan, majdnem gyerekesen naiv hit lenne azt gondolni, hogy ezután megváltozik e tekintetben a magyar beszéd. Egy merész, nem is annyira kósza gondolat azonban megfontolandó: alkalmazzuk, legalább néhányan, szóban és írásban, a valódi, ékezet-hiányos megnevezését, merthogy némiképpen alliteráljunk: nem volt ékességes lény. Csak és kizárólag magyar nyelven megjelent mûveket használtunk, tettük ezt azért, hogy az idõtényezõ hatására rámutassunk: mely munkák esetében voltak a késedelmes megjelenésnek, véleményünk szerint politikai okai, melyek szerencsére mára már megszûntek. SZTALINUL Nem kétséges, hogy a megrendítõ erejû lengyel film, a Katyn váltotta ki a tanulmány megírását, de igen sok eseményt, összefüggés megmutatását el kellett hagyni, az írásunkban többször is idézett Plesakov tanácsa szerint: Hagyj el dolgokat, ha szükséges, de soha se tégy hozzájuk semmit! Az egyaránt elvetendõ totális kommunizmus és nácizmus megmutatása volt a fõ célunk, és bízunk abban, hogy ez sikerült. Katyn és a szovjetek Andrzej Wajda a világhírû lengyel filmrendezõ megdöbbentõ és megrázó filmje, a Katyn, a 82 éves nagy mûvész - saját szavai szerint - búcsúja a történelmi témáktól. Felkavaró filmjével kapcsolatosan így szól: nem kívántam senkivel sem vitatkozni, csupán bemutatni az igazságot. Mûvének utolsó tíz perce a lengyel hadifogoly tisztek kivégzése: az NKVD (Narodnij Komisszariat Vnutrennyihgyel = Belügyi Népbiztosság) hóhérai közül ketten fogják a tiszteket, egy pedig pisztollyal szenvtelenül, hátulról fõbe lövi õket. Közöttük volt bizonyára Jakub Wajda százados, Andrzej Wajda édesapja is, de ahogy Wajda mondja: jól emlékszem arra, hogy anyám milyen sokáig várta haza apámat a háború után, akinek nevét nem találták a kivégzettek listáján. (Stier, 2008.) A film indító képsora szerint egy hídon egymással szemben menekül a tömeg: az egyik oldalról a szovjetek, a másikról a németek elõl. Magyar érdekesség, hogy valahányszor a lengyelek megtámadásának tragikus történéseirõl van szó, azt csaknem mindig kiemelik, hogy szeptember 1-én a náci Németország támadta meg Lengyelországot, de arról nem ejtenek szót, hogy szeptember 17-én a szovjet csapatok is támadásba lendültek, és ez utóbbi esemény miatt vált ez a hõsi Lengyelország legtragikusabb és legrövidebbé küzdelmévé a történelemben. Lengyel katonatiszteket nem csak Katynban végeztek ki, hanem más szovjet területeken is, de összefoglalóan katyni vérengzés néven jegyzik az eseményeket ban a katyni feltárásban nemzetközi szakértõk is aktívan közremûködtek, és ebben Orsós Ferenc professzor, a budapesti Törvényszéki Orvostani Intézet nemzetközi hírû igazgatója is részt vett. Az úgynevezett Orsós-jelentés kimondta, hogy a gyilkosságokat 1940 tavaszán követték el, de a katyni jegyzõkönyv aláírásáért Orsós professzort háborús bûnössé nyilvánították és halálra ítélték. Az 1944-ben Németországba menekült professzor kiadatását a sztalini hatóságok többször kérték, ám a nyugati szövetségesek azt rendre megtagadták (ebben az esetben mûködhetett a lelkiismeretük). A vérengzésnek magyar áldozata is volt: a lengyel állampolgárságot felvett Korompay Emánuel Aladár, aki a Varsói Egyetem magyar tanszékének lektora lett, és õ szerkesztette az elsõ lengyel-magyar szótárt. A második világháború kitörésekor Korompayt tartalékos lengyel századosként mozgósították, a keleti határvidéken esett szovjet fogságba, s végül Harkovban lõtték tömegsírba (ahol Wajda édesapját is). A Gestapo által elhurcolt lengyel feleségét és három lánya közül kettõt a németek ölték meg. Tömegsír címmel az Új Ember katolikus újság május 18-i számában olvasható errõl Zsille Gábor írása. Katynról a Heti Válasz hetilap május 15-i Visszhang rovatában a Nagy-Britanniában élõ Átalvetõ

2 EKOSZ - EMTE Mûhely 31 Gömöri György irodalomtörténésztõl olvashatunk egy figyelemre méltó, rövid, kiegészítõ hozzászólást. A Wajda-film említett utolsó, megrázó jelenete a szó szoros értelmében dermedt csendre rögzíti a filmbemutató másnapján az Uránia filmszínház valamennyi nézõjét, kiknek többsége az idõsebb, és így a filmbeli történésekhez közelebb állók közé tartozik. A filmet, a huszonkétezer lengyel értelmiségi családot, vagyis csaknem valamennyi áldozat hozzátartozóját érintõ tragédiát a lengyelországi bemutató elsõ heteiben négymilliónyian nézték meg (a híradások szerint a film végén: sírva), és azt a magyaroknak is látni kell. A mûvet május 3-án este kor a Duna TV is, eléggé nem dicsérhetõ módon, a mûsorára tûzte, és így a magyar nézõk sokasága is láthatta. A szívszorító filmmel csaknem egy idõben jelent meg Vladimir Rott Apám levelei a szibériai munkatáborokból c. kötete, amely az 1931-ben a Szovjetunióban munkát vállaló magyar zsidó család fejének, az 1938-ban ártatlanul elhurcolt és a távoli Szibériában, valahol a kolimai tajgán 1950-ben elpusztult Róth Ferenc erdésznek megrendítõ leveleit tartalmazza. Jól jegyezzük meg a folytonosságot: a Nagy Terror nem fejezõdött be 1939-ben, hanem folytatódott, végeredményben még Sztalin halála után is! A könyvet az immár harminc éve Kanadában élõ, 1935-ben az akkori Szovjetunióban született és ott villamosmérnöki diplomát szerzett kisebbik fia szerkesztette. Érdemes idézni a könyv összeállítójának 1991-ben írott elõszavából. Nem utasítottam vissza semmilyen meghívást, sokféle hallgatóság elõtt beszéltem, köztük mérnökkollégáimnak is. Iparkodtam minél többet elmondani magamról és arról, mire képes és mit tehet meg a kommunista rendszer bármelyik néppel és az egyes emberrel. Kanadai hallgatóim sokat kérdeztek, sokáig marasztaltak a színpadon, de gyakran elégedetlenül távoztak. Nagyon is szélsõségesnek, pesszimistának és szovjetellenesnek tartották következtetéseimet és a kommunizmus jövõjét illetõ elõrejelzésemet. A zsidók ráadásul felháborodtak, amikor azt mondtam, Sztálin sokkal rosszabb volt, mint Hitler. Kénytelen voltam megmagyarázni, hogy Hitler azért semmisítette meg mániákusan a zsidókat, cigányokat és nyomorékokat, mert zsidók, cigányok és nyomorékok voltak. A sztálini korszak szintén ártatlan áldozatait viszont, sokkal nagyobb számú embert, a megsemmisítésük elõtt ráadásul arra kényszerítették, hogy hangos énekkel dicsõítsék gyilkosukat. Anyám mindig azt mondta, mindenki elnyeri méltó büntetését mindazért a rosszért, amit elkövetett. Nem tudok jobb magyarázatot ennél arra, mint ami ma zajlik Kelet-Európában és Oroszországban. Hiszen azok a szerencsétlen népek annyi, a kommunizmus összeomlása óta eltelt év óta sem kaptak õszinte bocsánatkérést a volt gyilkosoktól és kiszolgálóiktól, akik úgy akarnak sírba szállni, hogy kezükön rajta marad ártatlan áldozataik vére. Rott felesége, Regina, 1939-ben 80 rubelt küldött volna a lágerbe férje számára, csakhogy senki sem akarta elvenni. A lágerben, ahogy az egész országban folyamatos volt a pszichikai feszültség és a rettegés légköre. Féltek beszélni, féltek dönteni. Az ügyészek és mások is semmiségekrõl beszéltek, amikor fogadták Reginát, dadogtak valamit és õrizték saját állásukat. A lágerparancsnokság megkapta a Rottnak küldött 80 rubelt, de nem tudták rászánni magukat, hogy átadják, mert féltek valamitõl. De még jobban féltek attól, szeptember hogy megkérdezzék a saját parancsnokukat, mit tegyenek. Akik persze szintén féltek valakitõl. Hiszen õk is csak láncszem voltak az abszurditás teljes rendszerében. És a társadalom minden láncszemén csak az önfenntartás ösztöne uralkodott, s az volt a jelszó, hogy: Ne lássanak, ne halljanak! (Rott i,m. 26.o.) És véssük eszünkbe a tartalmilag hiteles, tragikus könyv befejezõ szavait: Miközben arról a vad önkényrõl és égbekiáltó megcsúfolásról szóló szörnyû oldalakat olvassuk, ahogyan a Szovjetunió megkínzott és lelkileg megtiport állampolgárai millióinak életével és sorsával bántak, elképzelni is lehetetlen, hogy ezeknek az áldozatoknak a gyerekei és az a néhány ember, aki túlélte a borzalmakat, akárcsak részben is, de megvalósíthatta álmait, reményeit. A rettenet kora címû írás már 2006-ban megjelent (Százak Tanácsa Elnöksége, 2006), de most, a szakirodalom feltárása nyomán néhány hivatkozást megtartva szólunk a sztalinizmus ördögi témájáról. A zsidó származású Edvard Radzinszkij Sztálin címet viselõ könyvének (Radzinszkij, 1998), fülszövegében olvashatjuk, és éppen Katyn teszi most idõszerûvé, hogy a könyv a történelem egyik legnagyobb tömeggyilkosáról, Joszif Visszarionovics Dzsugasvilirõl, azaz Sztálinról, az Acélemberrõl szól, akinek az élete - jóllehet jó néhány történész írta már meg az életrajzát - mindmáig tele van titkokkal. A legnagyobb rejtély: miképpen lehetséges, hogy az új Oroszországban 1995-ben a Németország fölött aratott gyõzelem ötvenedik moszkvai évfordulóján ötvenezres tömeg vonult Sztálin korának dalait énekelve...és a tüntetésen reverendás papok is vonultak, szintén Sztálin arcképei alatt. (Radzinszkij i.m. 282.o.) (Ijesztõ, de megismétlõdik a múlt, hisz a volt KGB teljes orosz nevén: Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasztnosztyi - Állambiztonsági Bizottság, Putyin és az új elnök, Medvegyev, jelenlétben 18 év után újra óriási katonai díszfelvonulást tartottak Moszkvában május 1-én, rakétákkal, tankokkal, repülõkkel, a megújulásra és rendre vágyó orosz tömegek nagy megelégedésére. Emlékeztetünk arra, hogy volt már a Szovjetunió történetében NEP >Novaja Ekonomicseszkaja Polityika< korszak 1921 és 1928 között, a szélsõséges központosítástól való ideiglenes visszalépés, majd következtek a bénító sztalini iszonyatok.) Hogyan lehetséges ez? Elképesztõ, de a népek félrevezethetõsége, mégpedig viszonylag egyszerû módszerekkel, valóban létezik és megmutatja a személytelenítés hatását. A jeles angol író, Martin Amis említi Sztalinról, hogy egyszer azt mondta, hogy míg minden egyes halál tragédia, egymillió ember halála puszta statisztikai adat. De teszi hozzá az aforizma második fele természetesen teljesen hamis: egymillió halál legalábbis egymillió tragédia. (Martin Amis, 2004)). Robert Conquest, kinek a sztalini korszakról szóló óriási korismerettel készült könyvei jellemzõen hatalmas idõbeli késéssel publikáltattak: eredetiben 1968-ban jelent meg a The Great Terror, magyarul pedig 1989-ben huszonegy év késéssel Nagy terror címmel (Conquest, 1989). A The Harvest of Sorrow angol megjelenésének éve 1986, melyet magyarul A bánat termése címmel a Demokrata folyóirat közölt 1994 novemberétõl, tizenegy részben. Az 1917-ben született, lenyûgözõ történelmi ismerettel bíró, szókimondó Conquest, alighanem utolsó könyvét (angolul Reflections on a Ravaged Century) 1999-ben jelentette meg, magyarul viszont Kegyetlen évszázad címmel 2003-ban tették közzé, vagyis a magyar kiadás ekkor már elfogadható idõtartamú (Conquest, 2003). Conquest egyébként Martin Amisnak a következoket mondotta: Az egykorú hivatalos beszámolókra nem érdemes sok szót vesztegetni. Természetesen velejéig hamisak, ám ennek ellenére roppant informatívak. Nem igaz, hogy Mdivani brit kém volt, de igaz, hogy kivégezték (Amis i.m. 18.o.) Budu Mdivani bolsevik volt grúz miniszterelnököt 1937-ben letartóztatták, három hónapon át kínozták, majd agyonlõtték. És agyonlõtték a feleségét, négy fiát és egy lányát is. (Amis i.m. 130.o. ) Conquest 1990-ben adta közre a The Great Terror átdolgozott, glasznoszty utáni változatát, amely a The Great Terror: A Reassessment (A nagy terror újabb értékelése) címet kapta. Amis könyvébõl idézve (elnézést kérve a magyar fordítás nem éppen szalonképes kifejezéséért): Mikor megkérték, hogy javasoljon címet az átdolgozott könyvhöz, Conquest azt mondta a kiadójának: Mit szólnátok ahhoz, hogy Én megmondtam nektek, kibaszott idióták!?

3 32 Mûhely EKOSZ - EMTE A könyvet ugyanis, amely forradalmi volt a megjelenése idején, azóta bõségesen igazolta az idõ. (Amis i.m. 18.o.) Az írástudók árulása avagy az elbolondítottak A legkülönösebb négy ember, akit a Szovjetunió elbolondított: H.G. Wells, George Bernard Shaw és Sidney meg Beatrice Webb írja Amis. Wells, miután 1934-ben fogadta Sztálin, azt mondta, soha nem találkozott még õszintébb, igazságosabb és becsületesebb emberrel ezen tulajdonságainak köszönhetõ rendkívüli tekintélye az országban, mivel senki sem fél tõle, és mindenki bízik benne. Shaw némi bankett-diplomácia után kijelentette, hogy az orosz nép szokatlanul jól táplált s mondta ezt akkor, amikor az országban mintegy tizenegymillió ember volt az éhhalál küszöbén (Amis i.m. 32.o.). A történész és közgazdász Webb házaspár 1932-ben utazott a Szovjetunióba, és saját fogalmazásuk szerint beleszerettek abba, amit ott láttak. Itt jegyezzük meg, hogy Martin Amis apja, Kingsley Amis is író volt, és miként a fiától olvashatjuk: Apám a kommunista párt tagja volt, magánál hordta az igazolványát, engedelmeskedett a parancsoknak, amelyek, ugyebár, Sztálin Moszkvájából érkeztek novembere volt: õ akkor volt tizenkilenc éves, és akkor ment Oxfordba. (Martin Amis i.m. 13.o.) Az írástudók árulása vagy egyszerûen ostobasága, nem szorítkozik az irodalmi élet kisebb vagy közepes tagjaira, mert számosan voltak közöttük irodalmi nagyságok is, mint például Jean Paul Sartre, Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger akirõl Kun Miklós Az ismeretlen Sztálin címû, a korszakról szóló páratlan könyvében azt írja a Sztalin társaságában látható fényképe alá, hogy a társutas német író, moszkvai úti beszámolója a Nagy Terror idõszakáról talán a legvisszataszítóbb könyv. (Kun i.m.384.o.). Szolzsenyicin írja a 2005-ben magyarul is megjelent, kétkötetes hatalmas mûvében a következõket: Ki emlékszik rá, hogy 1930 szeptemberében negyvennyolc közétkeztetési szakembert végeztek ki viharos gyorsasággal, az éhezés megszervezõit (Sztálin helyett), szabotõröket a hús, hal, konzerv és zöldség terén? Ezek közül a szerencsétlenek közül legalább tíz a zsidó. Ugyan mi tudná megállítani a szovjethatalom iránti csodálatot a világban? Dora Schurman figyelmesen végigköveti B. Bruckusz hiábavaló próbálkozásait, hogy Európában tiltakozásra késztesse a nyugati értelmiségieket. Ugyan talált ilyeneket, de kiket, németeket és»jobboldaliakat«. Elsõ felindulásában Albert Einstein is aláírta, de pironkodás nélkül vissza is vette aláírását, mivel»a Szovjetunió hatalmas eredményeket ért el«és»nyugat-európa nemsokára irigyelni fogja magukat«, ez a kivégzés pedig csak»egyedi eset«, és»nem lehet teljes mértékben kizárni a (közétkeztetésiek) bûnösségét«. Romain Rolland»nemes«hallgatásba burkolózott. Zweig alig tudott ellenállni a kommunista haragnak, aláírását nem vette vissza, de hozzátette, hogy ez a kivégzés õsi orosz módszer. És akkor mit is várjunk az országon belül Joffe akadémikustól, aki rábeszélte Einsteint, hogy vonja vissza aláírását? (Szolzsenyicin, 2005, II. kötet o.) Persze a másik oldalról is hozhatunk példát, így Knut Hamsun méltán Nobel-díjas norvég író-nagyságról köztudott, hogy együttmûködött a nácikkal, de politikai jobb- vagy baloldali kibicsaklásokról magyar irodalmi jelességek esetében is tudunk. Így például az egyik legnagyobb, akkortájt erõsen baloldali kötõdésû magyar költõ és író meghívásra 1934-ben a Szovjetunióban járt, de nincs tudomásunk arról, hogy Amis apjához hasonlóan, mint volt kommunista, késõbb önkritikusan szólt volna életének errõl az idõszakáról. Tartsuk észben: ben volt a nagy kikényszerített ukrajnai éhínség, amikor a parasztokat megfosztották élelmüktõl és a tõlük elkobzott gabonát exportálták. Az éhség áldozatainak számára vonatkozóan csak becslésekkel rendelkezünk: legalább ötmilliónyian voltak. Robert Conquest The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine (A bánat aratása: a szovjet kollektivizálás és az éhségterror) idézi Vaszilij Grosszman Pantha rhei címû esszéisztikus-dokumentum regényét: És a parasztgyerekek!... Az arcuk öreg. Elkínzott, mintha hetven esztendõt éltek volna már le a földön. Tavaszra pedig már nem is volt arcuk: az egyiknek madárfeje lett csõrrel. A másiknak békapofája: széles ajkak, a harmadik akár egy fenékjáró küllõ szája tátva. Grosszman így folytatja: A házban háború dúl, szemmel tartják egymást, a morzsákat is elszedik egymástól. A feleség a férj ellen, a férj a feleség ellen van. Az anya gyûlöli a gyerekeit. A másik házban viszont megbonthatatlan a szeretet. Én ismertem egy ilyet, négy gyerek volt, az anya mesélt nekik, hogy megfeledkezzenek az éhségrõl, pedig már a nyelve is alig forgott, a karjába vette õket, pedig annyi ereje is alig maradt, hogy a kezét felemelje. A szeretet éltette. Meg is jegyezték az emberek: ahol gyûlölet van, ott elõbb meghalnak. Ám a szeretet sem mentett meg senkit: az egész falu lefeküdt. Egy szikrányi élet sem maradt. (Martin Amis i.m o.) Paul Johnson Értelmiségiek címû munkájában azt vizsgálja kíméletlen õszinteséggel, hogy egyes vitathatatlan kiválóságok magánélete megüti-e azt a mércét, amit õk a világ elé állítottak. A bemutatottakkal kapcsolatban a válasz határozott nem, vagyis az értelmiségiek közül is sokan fogékonyak voltak az arctalan tömegek által vitathatatlannak tartott propaganda-fogásokra. A sztalini terror idején ezen nem is csodálkozhatunk, mert ezekben az idõkben szinte tökéletesen mûködött a negatív információk hermetikus elzárása, azaz a külvilág semmit sem tudhatott a szovjet valóságról (Johnson,1999.) Szolzsenyicin írja, hogy Leibovitz, New York Állam Legfelsõbb Törvényszékének bírája a Gulágon tett látogatása után a Life-ban a következõket rótta: Míg büntetése éveit tölti, addig is megõrzi a fogoly emberi méltóságát és önbecsülését. Erre, a mai szemmel nézve katasztrofális ostobaságra Szolzsenyicin a következõképpen kiált fel: Ó, boldog New York állam, amelyben ilyen kapitális marha tölti be a bírói tisztet! (Szolzsenyicin, kötet, 115.o. ). Jogosan tehetjük fel tehát a kérdést: mi történt az ismeretlenség homályába veszõ milliókkal? (Itt jegyezzük meg, hogy az Európa Könyvkiadó által 1993-ban megjelentetett háromkötetes, hitelesen jó fordítású, teljes Gulag szigetvilág már évek óta nem kapható: sem antikváriumokban, sem a Kiadójának nincs egyetlen példánya sem.) Hazugságok Kun Miklós, kinek páratlan alaposságú könyvei nélkülözhetetlenek a sztalini korszak hajmeresztõ történéseinek láttatásában, írja egy újságcikkében: Az elsõ lágerek létrejöttében fontos szerepet játszott Lev Trockij, aki június 4-én elsõként használta a koncentrációs tábor kifejezést a szovjetorosz sajtóban...a sztálini rendszer áldozatainak nagyobbik része azonban el sem jutott a haláltáborok kapujáig, mert az odavezetõ úton éhen halt, mint az 1930-as évek elején az ukrajnai és kubányi népirtás áldozatai a katonák és karhatalmisták által elzárt falvakban. Ahol a külvilágtól hermetikusan elzárva három-hatmillió ember lelte halálát...alig akadt ismert szovjet író, aki ne publikált volna dicsérõ sorokat a lágerek világáról. Makszim Gorkij járt az élen, akinek írása a gulagról szóló szocreál irodalom ideológiai alapja lett. Ma már ezeknek az írásoknak az eufemisztikus nyelvezetét jószerivel csak lapalji jegyzetek segítségével érti meg az olvasó. A szociális védekezés elsõ foka például golyó általi halált jelent...a kegyetlen verõlegényeket testmechanikusoknak nevezték. (Kun, 1999) Az évtizedek óta növekvõ adatokat ma sem lehet véglegeseknek tekinteni, mert a hidegvérû, orcátlan hazugságokról Oroszországban, a szovjet hagyományoknak megfelelõen, ma sem szoktak le, lásd errõl például a Kurszk tengeralattjáró tragédiáját, a csernobili katasztrófát, az afganisztáni szovjet háborút, vagy éppen a katyni mészárlást, amelyrõl a hivatásos orosz fõpolitikusok beismeréséig pontosan a fordítottját mondták és tálalták évtizedekig. A hírek sze- Átalvetõ

4 EKOSZ - EMTE Mûhely 33 rint Putyin is szándékosan félretetette a Katyn filmet, melyben megrendítõ látni az eredeti, 1941-es felvételeket a német kezdeményezésre lefolytatott nemzetközi exhumálásról, amelyben a már korábban említett magyar Orsós professzor is részt vett. A filmen látható eredetiben a szovjetek hátborzongatóan hazug dísztemetése 1945-ben, amely után szigorúan, olykor halállal büntetett volt a hivatalos szovjet vélemény kétségbe vonása, mely szerint a németek követték el a szörnyû büntettet. Kun Miklós már hivatkozott írása szerint: Az északi kormányzóságokba, Szibériába, a Távol-Keletre és Közép-Ázsiába még 1941 nyarán százezerszámra deportálták a Volga-németeket, a német származású vagy akár csak idegen nevû szovjet állampolgárokat, az 1939 õszén a proletariátus közös hazájába került lengyeleket és lengyelországi zsidókat, valamint a nép ellenségeiként raboskodó és fogságba esett emberek szabadlábon maradt rokonait, akik korábban kényszertelepesek voltak. Gulag és a bumeráng-hatás Kun Miklós írja: Az egész nemzedékeket gúzsba kötõ, testileg-lelkileg megnyomorító szokásoktól, a gulag életformájától nagyon nehéz volt megszabadulni. Egy 13 évig raboskodó, idõs pétervári asszonytól hallottam valamikor az 1970-es évek elején, hogy mikor megkapja nyugdíját, konzerveket, csokoládét, egyéb élelmiszert vesz a boltban, és feladja Varsóba, Budapestre, Párizsba, ahol egykori priccsszomszédai éltek. Ne higgye, hogy bolond vagyok, magyarázta komoran. Tudom, ma mindenük megvan. De hát ezek a kolimai társnõim sokszor megmentettek az éhhaláltól, mert tõlük eltérõen én sohasem kaptam csomagot. Nem volt kitõl: családomnak mind a nyolc tagját kivégezték vagy bebörtönözték...s ha látok valami finomat a kirakatokban, mindig egykori barakktársaimra gondolok. Vajon jut nekik is? Mert tudja, a gulag nem ereszt... (Kun Miklós i.m., Magyar Nemzet) A pszichológiában ismert az úgynevezett bumeráng-hatás, amikor az információ lélektanilag már elviselhetetlenné válik, akkor mellõzik vagy minimalizálják. Ezt a bumeráng-hatást érhetjük tetten Szolzsenyicin Gulag szigetvilágának láttán, ahogy közvetlenül a magyar nyelvû megjelenése elõtti, nov. 13-i Magyar Nemzetben olvashatjuk: Még mielõtt az olvasó berzenkedne, minek a borzalmak állandó ismételgetése, lépjünk már túl a Szovjetunió összeomlása után végképp idõszerûtlennek látszó témán, szögezzük le gyorsan, Szolzsenyicin szépirodalmi tanulmánykísérlete nem a rémségek gyûjteménye, hanem annak megmutatatása, hogy a marxizmusból kinövõ eszmerendszer önnön törvényszerûségeit követve miként hívja életre a század legnagyobb botrányát: óvatos becslések szerint ötvenöt-, mások szerint hetvenmillió ember elpusztítását. A Gulag szigetvilág kellemetlen olvasmány, könyörtelen tényei a jogrend szétverésérõl, a hazai és nyugati értelmiség árulásáról, összehasonlításai az Európa börtönének tartott Oroszország és az élenjáró Szovjetunió foglyairól, a világ emberjogi harcosai nagyszabású akcióinak tétjeirõl és a milliókat érintõ, elhallgatott szovjet adatokról valamennyiünket szégyenkezésre késztetnek. Szolzsenyicin sorai hazai fanyalgóinknak is szólnak: Történelmünk egy váratlan fordulata napvilágra hozott valamit, bár elenyészõen csekélyet, errõl a szigetvilágról. De ugyanazok a kezek, melyek akkor béklyóinkat húzták szorosabbra, most békülékenyebb tenyerekkel fordulnak felénk: Ne! Ne!... Nem kell hánytorgatni a múltat!...ki a régit emlegeti, fusson ki a félszeme! Csakhogy a közmondásnak folytatása is van: Aki pedig elfelejti, annak mind a kettõ! (Szolzsenyicin i.m. A gulag szigetcsoport, I. köt. 7.o.) A kiskorúak A kiskorúak elnevezést Szolzsenyicin szóhasználata iránti tiszteletbõl hagyjuk meg, noha inkább gyermekekrõl, gyerkõcökrõl, apró palántákról kellene szólni. Most azonban nézzünk meg a kisgyerekek sorsával kapcsolatban néhány kisebb részletet a Gulag szigetek világából. Hogy mennyire legyen fiatal a szigetek lakossága, azt 1935-ben döntötték el. Abban az esztendõben a Nagy Gonosztevõ ismét beledöfte ujját a Történelem képlékeny agyagába, és otthagyta lenyomatát. Olyan tettei mellett, mint Leningrád szétverése, mint saját pártja szétverése, nem feledkezett meg a gyermekekrõl sem a gyermekekrõl, akiket úgy szeretett, akiknek a Legjobb Barátja volt, s akikkel éppen ezért többször is lefényképezkedett. Nem találván szeptember módot, hogyan lehetne másképp megzabolázni ezeket a komisz gézengúzokat, ezeket a szakácsné kölykeit, akik egyre sûrûbben rajzottak országszerte, s akik egyre pimaszabbul zavarták a szocialista törvényességet, úgy gondolá jónak: e gyermekek felett tizenkét esztendõs koruktól fogva...a törvény teljes szigorával kell ítélkezni! Vagyis valamennyi büntetõ rendszabály alkalmazásával, amint azt a Központi Végrehajtó Bizottság és a Népbiztosok Tanácsa április 7-i utasítása megmagyarázta. (Vagyis az agyonlövést is beleértve.)...talán még senki nem jutott ilyen közel a gyermekkérdés gyökeres megoldásához a világtörténelemben! Tizenkétéves kortól, gondatlanságból elkövetett cselekményért akár agyonlövés is!»gyerekeket?! Hogyan semmisíthettek meg gyerekeket? nézett döbbenten és háborogva a vádlottakra szûzi ártatlanságában Nyikitcsenko, a nürnbergi törvényszék bírája (A Nemzetközi Katonai Törvényszék által a német háborús bûnökkel vádolt személyek ellen ban Nürnbergben lefolytatott per, K.J.), aki, úgy látszik, egyáltalán nem ismerte a szovjet belsõ törvényeket (elfelejtette, hogyan ítélkezett õ maga is). Hát még milyen becsületes és okos képpel ültek mellette angol, francia és amerikai kollégái....és nem remegett meg egyetlen párttag ügyész sem, akinek hasonló korú gyermekei voltak. Habozás nélkül szignálta a letartóztatási parancsokat! És nem remegett meg egyetlen párttag bíró sem! tiszta szemmel osztotta a gyermekeknek a három, öt, nyolc, tíz év általános lágert! Kalásznyirbálásért minimum nyolc évet adtak ezeknek a tökmagoknak! Egy krumplival megrakott nadrágzsebért mennyi fér egy gyerek nadrágzsebébe? szintén nyolc év járt! Az uborka nem számított ekkora értéknek. Szasa Blohin a kolhoz veteményesébõl elcsent tíz szem uborkáért csak öt évet kapott. Egy Lida nevû tizennégy éves kislány a Kusztanjai terület Csingirlaui járás központjában elindult, hogy felszedje a porból azt a vékony búzaszemerecskét, amelyet egy teherautó hagyott maga után (és amúgy is veszendõbe ment volna). Nos, ezt a kislányt azon enyhítõ körülmény figyelembevételével ítélték csupán három évre, hogy nem közvetlenül a mezõrõl vagy a magtárból tulajdonította el a szocialista tulajdont. De talán az is enyhített valamit a bírák szigorán, hogy abban az esztendõben (1948) jelent meg a Legfelsõ Bíróság leirata, és az kimondta, hogy az olyasfajta lopások esetében, amelyek a gyermeki csíny jegyeit viselik magukon (kisebb almalopás a kertbõl), nem kell a tettest a bíróság elé állítani...mi viszont levonhatjuk azt a következtetést, hogy 1935-tõl 1948-ig egy almáért is bíróság elé állítottak gyerekeket. Nagyon sok gyereket ítéltek el, mert megszökött az üzemi iskolából. Igaz, ezért csak hat hónapot adtak. A lágerben ezeket tréfából halálraítélteknek nevezték. De tréfa ide, tréfa oda, íme egy kép a távol-keleti lágerbõl: az ilyen halálraítéltek azt a feladatot kapták, hogy a latrinából szállítsák el a gödör tartalmát. Kordély, két hatalmas kerékkel, rajta két hatalmas hordó, tele bûzlõ lével. A halálraítéltek egyszerre többen befogják magukat a kocsirúdhoz, a többiek oldalról és hátulról tolják (az imbolygó hordóból minduntalan a nyakukba zuhog a mocsok), a vörös pofájú seviot ruhás õrök pedig röhögnek és bottal hajtják a gyerekeket. A Vlagyivosztokból Szahalinba tartó rabszállító hajókon (1949) az õrök késsel fenyegetve tették magukévá ezeket a gyerekeket úgyhogy olykor a hat hónap is bõven elegendõ lehet. (Szolzsenyicin: A kiskorúak (részletek a Gulag szigetvilágból )= Magyar Nemzet, nov.13.) Tizenkét éves kisgyerekek hivatalos rendelkezések alapján való kivégzése önmagában is elborzasztó. Kun Miklós írásából tudjuk, hogy a gyerekszeretõ Vorosilov marsall gyengéd szeretettel gondoskodott unokáiról, sõt a környezetében élõk gyerekeirõl is, másrészt viszont Sztálinnak, Molotovnak és Kalinyinnak írt március 19-i levelében éppen õ javasolta egy kilencéves (!) kisfiú kivégzését, aki késsel megsebesítette a moszkvai fõügyészhelyettes tizenhárom esztendõs fiát. A korabeli szovjet szokásjog szerint csak tizenkét éves kortól lehetett kivégezni kiskorúakat (kiemelés: K.J.). Ezt azonban az NKVD tisztek (fõleg a lágerekben) nemegyszer megszegték augusztusától pedig maga Jezsov belügyi népbiztos vette a kezébe a nép ellenségeinek gyermekei elleni küzdelmet. (Kun, o.) Tudjuk, hogy Jezsovot a hírhedt jezsovscsina, NKVD-fõnök vezetõjét 1939-ben kivégezték, és a véres Törpe, ahogy titokban nevezték a 150 centis hóhért, a többi gazemberhez hasonlóan, Sztalin, a Gazda engedelmes bábja volt. (Folytatás lapunk decemberi számában.)

NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK KÉNYSZERŰ ÖRÖKSÉGE

NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK KÉNYSZERŰ ÖRÖKSÉGE SINGER ZSUZSA NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK KÉNYSZERŰ ÖRÖKSÉGE KMMI-FÜZETEK 2010 1 KÁRPÁTALJAI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET KMMI-FÜZETEK VII. SINGER ZSUZSA NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

Tovább. 10. Évkönyv MEASZ. a demokráciáért

Tovább. 10. Évkönyv MEASZ. a demokráciáért Tovább 10. Évkönyv 2014 MEASZ összefogás a demokráciáért A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Összefogás a Demokráciáért (MEASZ) kiadványa 1081 Budapest, Népszínház u. 27. I/6. E-mail: measz@upcmail.hu

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 5. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM 2010. Szelek / Kikelet hava. 1,32 EUR / 40, Sk

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 5. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM 2010. Szelek / Kikelet hava. 1,32 EUR / 40, Sk NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 5. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM 2010. Szelek / Kikelet hava 1,32 EUR / 40, Sk Nyelvőrök a spájzban Nincsenek pontos és mélyreható információim arról, hogy mikor is kezdődött Kínában a

Részletesebben

Titkos kísérletek a náci birodalomban

Titkos kísérletek a náci birodalomban S t e f a n N i e m a y e r Titkos kísérletek a náci birodalomban P u e d l o K i a d ó Stefan Niemayer TITKOS KÍSÉRLETEK A NÁCI BIRODALOMBAN Koncentrációs táborok mint tudományfejlesztő laboratóriumok

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok. 4. oldal. A málenykij robot áldozataira emlékeztek. a málenykij robot áldozataira.

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok. 4. oldal. A málenykij robot áldozataira emlékeztek. a málenykij robot áldozataira. 2. oldal 47 13. évf. 47. szám Az USA stabilitást akar Ukrajnában Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 3. oldal Fókuszban a szomszédságpolitika Tv 4. oldal -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok

Részletesebben

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old.

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old. Híradó XXV. évf. 101. szám 2006. szeptember A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja Ungerska Riksförbundets medlemstidning Belövések nyomai budapesti házak falán 1956. októberében. Sok épület

Részletesebben

Ön a Jó Ha Figyelünk külföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a

Ön a Jó Ha Figyelünk külföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a Ön a Jó Ha Figyelünk külföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a www.johafigyelunk.hu weboldalról. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket

Részletesebben

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom AKuFF Hírmondó VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom Az elnök előszava 2 Franziska Milbich-Münzer: A Budai hegységbe kivándoroltak A fekete erdeiek 3 Ercsey Dániel: Lehetnek-e segédtudományai

Részletesebben

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2006. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 1956 L Harmattan Kiadó Gyenes Ádám Kertész Ákos Hány ötvenhat létezik? Murányi Gábor Legendás alapmûvek Interjú Csics Gyula Bob

Részletesebben

Rákosi bukása, száműzetése és halála

Rákosi bukása, száműzetése és halála Pünkösti Árpád Rákosi bukása, száműzetése és halála 1953-1971 EURÓPA KÖNYVKIADÓ Budapest, 2001 ISBN 963 07 6948 4 TARTALOM ELŐSZÓ ELSŐ FEJEZET 1. Nem erről volt szó! MÁSODIK FEJEZET 1. Sztálinvárosi rétes

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

FOR FULL EQUALITY OF NATIVE AND ADOPTIVE PALESTINIANS

FOR FULL EQUALITY OF NATIVE AND ADOPTIVE PALESTINIANS 08/02/10 07:07 FOR ONE DEMOCRATIC STATE IN THE WHOLE OF PALESTINE (ISRAEL) HOME FOR FULL EQUALITY OF NATIVE AND ADOPTIVE PALESTINIANS A holokauszt háborúk Írta: Paul Eisen, a Deir Yassin Remembered igazgatója,

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között II. rész 3. 3. Az összeesküvő, összetartó, világuralomra törekvő zsidó A zsidó világ-összeesküvés

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011 KÖSZÖNTŐ Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Az idei tábor is, ahogy már megszokott, esővel kezdődött, de 135 csillogó szemű, és mosolygós fiatal indult útnak Gyomaendrődről, és talán a mosolyuktól

Részletesebben

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Hernádi Tibor A magyarországi zsidóság ezeréves védelme c. művének kivonatolását és kiegészítését ellátta Botos László Gömbös Gyula korának egyik kiváló

Részletesebben

KESKENY ÚT. (Mt 14,28-31) KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET

KESKENY ÚT. (Mt 14,28-31) KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM, 2003. JANUÁR PÉTER SÜLLYEDÉSE VISSZATEKINTÉS A KARÁCSONYRA NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN BIG BROTHER LUSTASÁG MIT NEM MONDANAK EL

Részletesebben

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre XXI. évfolyam 2011. január A januári szám szerzõi: Arany László Baka István Bazsó-Dombi Attila Dr.Bakos Batu

Részletesebben

kéve AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Vár állott, most kőhalom. Bonchida, 2014.

kéve AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Vár állott, most kőhalom. Bonchida, 2014. AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Vár állott, most kőhalom. Bonchida, 2014....Darabokra szaggatták, szétbombázták és leégett. Egymásra halmozott kövek, sehol sincs vakolat, vagy egy épen maradt

Részletesebben

Pünkösti Árpád. Rákosi a hatalomért 1945-1948

Pünkösti Árpád. Rákosi a hatalomért 1945-1948 Pünkösti Árpád Rákosi a hatalomért 1945-1948 1992 TARTALOM Előszó Első fejezet 1. Természetes vezető 2. Nagy ember volt? 3. Az a kis bölcs, okos feje 4. Lobogjon jobban! 5. Az utolsó csatlós daróca Második

Részletesebben

Balekká vált nemzedék?

Balekká vált nemzedék? 30 Könyvbemutató EKOSZ - EMTE Balekká vált nemzedék? Réhon József saját és korosztálya sorsának alakulásáról ír új könyvében. (A szerzõ Belényesen született 1931-ben, családja 1940-ben a II. bécsi döntés

Részletesebben

Eloszó 4 A téma és fobb kérdéseinek ismertetése, az oktatási anyag felépítése

Eloszó 4 A téma és fobb kérdéseinek ismertetése, az oktatási anyag felépítése 1 A vihar közepén A cionista ifjúsági mozgalmak földalatti ellenállása Magyarországon, a német megszállás idején Oktatási program és segédanyag Izraeli megjelenése a Magyarországi Cionista Ifjúsági Mozgalmak

Részletesebben

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei KISZAKÍTOTTAK Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei Készítette: Csurgó Bernadett 2003. 2 TARTALOM Bevezetés 3 Történeti háttér: a Rákosi-korszak 6 Hortobágy családos kitelepítések

Részletesebben

Az Institute for Historical Review kiadásának magyar nyelvû változata az IHR engedélyével. (www.ihr.org)

Az Institute for Historical Review kiadásának magyar nyelvû változata az IHR engedélyével. (www.ihr.org) A TARTALOMBÓL: 66 kérdés és válasz a kamukauszttal.... 2 kapcsolatban Amit a mobil lehallgatásról tudni lehet.. 5 Cion Bölcsei....................... 8 Elgondolkodtató tudnivalók......... 12 két zsidó

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Richard Harwood. Tényleg 6 millióan haltak meg?

Richard Harwood. Tényleg 6 millióan haltak meg? Richard Harwood Tényleg 6 millióan haltak meg? AAARGH Internet 2005 AAARGH http://vho.org/aaargh http://aaargh.com.mx http://litek.ws/aaargh Correspondance aaarghinternational@hotmail.com Pour être tenus

Részletesebben

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA 46. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER ÁRA: 240 Ft SZÁLASI FERENC NEMZETVEZETÔ KIHALLGATÁSA (4. oldal) DAVID IRVING: DAVID DUKE: TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: KENESSEY CSABA: HIMMLER MEGGYILKOLÁSA 5. oldal A SZAKADÉK

Részletesebben

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20 AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM-1995.3. VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ

Részletesebben