IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR."

Átírás

1 IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR. BUDAPEST, 1915 IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA, V., Csáky-utca

2

3 IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK AZ ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából Ifjúsági Könyvtárjegyzék kiegészítéséül. készült Dr. Szemák István a vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából a középfokú iskolák ifjúsági könyvtárai számára Ifjúsági könyvtárjegyzéket" készített Az evangélikus egyetemes egyház Tanügyi Bizottsága szükségesnek tartotta, hogy e Könyvtárjegyzéket megvizsgálja és útmutatást adjon arra nézve, hogy a nevezett füzetben ajánlott olvasmányok közül melyek mellőzendők az evangélikus szellemben való nevelés erdekében a mi középiskolai tanításunknál és helyökbe mely, a protestáns érzület mélyítésére és az evangéliumi jellem erősítésére alkalmas olvasmányok ajánltassanak az ifjúság használatára. Dr. Szemák Könyvtárjegyzéke, a szerkesztő kijelentése szerint, oly müveket jelöl ki az ifjúsági könyvtárak számára, melyeket az ifjúságnak a valláserkölcsi nevelés, a hazafias nevelés, valamint az általános műveltség szempontjából kell, vagy legalább erkölcsi veszedelem nélkül lehet olvasni. A Könyvtár-

4 jegyzék céljának megfelelőleg igen hasznos útmutatásul szolgál az ifjúsági könyvtárak rendezéséhez. A szerkesztőnek érdeme, hogy a jegyzék összeállításánál a valláserkölcsi irodalmat is tekintetbe vette; a protestáns iskolák szempontjából azonban az a nagy hiánya van a jegyzéknek, hogy a vallásos iratok kiszemelésénél a szerkesztő kizárólag a római katholikus vallású ifjak igényeire volt tekintettel. Ez állítást igazolják a következő adatok. A jegyzék az olvasmányul ajánlott mintegy 2000 mü közt 130-nál többet a Szent István társulat kiadványaiból vett fel a gyűjteménybe ; a Luther-társaság és a Protestáns irodalmi társaság kiadványait azonban a szerkesztő semmi figyelemre sem méltatta. A jegyzékben több olyan mü is említve van, melyek kifejezetten a római katholikus ifjak számára készültek és ajánl a jegyzék oly íróktól is műveket, kik csak mint a római katholikus egyház vallásírói bírhatnak jelentőséggel. A jegyzék felemlíti Tárkányi Béla költeményeit, de mellőzi Győry Vilmos, Kozma Andor, Szabolcska Mihály, Lampért Géza verseit. Pázmány, Káldi és Vaszary válogatott egyházi beszédei az ajánlott olvasmányok közt vannak, de hiányoznak a protestáns egyházi beszédek, hiányoznak Kis János evang. szuperintendens újabb kiadású Emlékezései" és Magyari Istvánnak Az országokban való sok romlásoknak okairól" írt müve, pedig ez utóbb említett mű egy évvel a jegyzék kiadása előtt már megjelent új kiadásban a Régi magyar könyvtárban. Hogy a jegyzék a római katholikus ifjúság igényeit tartotta szem előtt, mutatja az is, hogy nagy számmal találunk a gyűjteményben legendákat a szentek életéből és

5 3 szentek élettörténeteit Szent Erzsébet élettörténetét négy különböző szerzőtől is ajánlja a jegyzék de kihagyta a szerkesztő gyűjteményéből a Szilády Áron által szerkesztett Régi magyar költők tárának" köteteit, melyek a II. tói a VII.-ig főkép a 16-ik századbeli protestáns írók műveit tartalmazzák. A vallásos irányú ifjúsági lapok közül is a jegyzék csak két római katholikus lapot ajánl, u. m. a,,nagyasszonyunk" címűt, mely leányok havi képes folyóirata és a Regnum Marianum kiadásában megjelenő Zászlónkat". Ámbár a Szent István társulat kiadványa; közt több oly irat, például regény is van, melyeket nemcsak római katholikusok, hanem más vallásúak is haszonnal vagy legalább kár nélkül olvashatnak e kiadványok közt vannak Dickensnek az ifjak számára átdolgozott regényei is, mégis a Szent István társulat kiadványait a protestáns iskolák könyvtáraiból kihagyandóknak véljük, miután helyökbe megfelelőbb, protestáns szellemű müveket ajánlhatunk protestáns íróktól és protestáns könyvkiadó társulatok kiadványaiból. Az evangélikus szellemű nevelés érdekében a Szemák-féle jegyzékben ajánlott müvek közül azok is kihagyandók, melyek kifejezetten római katholikusok számára készültek, vagy amelyeknek tárgyai és szerzői mutatják, hogy ez olvasmányok csak római katholikus ifjak számára vannak a gyűjteménybe felvéve. Ily általunk mellőzendőknek javasolt művek a Szent István társulat kiadványain kivül még a következők : A 19. oldalon. A Xa Xa barlangi lakat. Mesekönyv. Franklin. Mellőzendő, mert Szent-Qenoveva története van vele egybekötve.

6 4 A 19. oldalon. Áldásy Antal : Pázmány P. élete. Lampel. Ehelyett ajánlható Pulszky Ágosttól Pázmány Péter. Franklin A 31. oldalon. Didón : Jézus Krisztus. A mi ifjainknak megfelelőbb : Jézus élete Masznyik E.-tőI vagy Szabó A.-tól. A 49. oldalon. Káldi Egyházi beszédei. Franklin. A 60. oldalon. Nagyasszonyunk. Lányok lapja. A 63. oldalon találjuk felsorolva Pázmány Kalauzának I. és II. könyvét, Kempis Tamás könyvét Krisztus követéséről Pázmány fordításában és Pázmány válogatott egyházi beszédeit. E művek az irodalomtörténet segédműveiül vannak a gyűjteménybe felvéve és az irodalomtörténet tanításánál jelentőségük lehet, használatuk azonban csak akkor ajánlatos, ha gondoskodás történik párhuzamos protestáns művek olvastatásáról is. A 75. oldalon. Tarczai György : Szent Margit legendás könyve. Pfeifer. A 79. oldalon. Vaszary Kolos művei. A 83. oldalon. Zászlónk. Ifjúsági lap. Kiadja a Regnum Marianum. Valószínű, hogy a felsoroltakon kivül a Szemákféle jegyzékben foglalt művek közül a könyvtárjegyzékben ajánlott művek behatóbb megismerése folytán az evangeliomi szellemű nevelés tekintetéből több mű még mellőzendőnek fog bizonyulni. Az ennek folytán szükséges kiigazításokat kiki maga utóbb könnyen megteheti. Evangéliomi egyházunknak továbbra is bíráló figyelemmel kell kisérni a Szemák-féle Könyvtárjegyzéket, mert e jegyzék szerkesztője müve bevezetésében kijelenti, hogy az Ifjúsági Könyvtár jegyzék című folyóiratot, amelyben ismertetett és ajánlott művek jegyzéke van e miniszteri megbízásból készített Könyvtárjegyzékbe átvéve, továbbra is szerkeszteni szándékozik és az ott megbeszélt és az ifjúsági könyvtárak számára besze-

7 5 rezhetőknek ajánlott müvek valószínűleg a hivatalos Könyvtárjegyzékbe is bekerülnek. Felsoroljuk azokat az olvasmányokat is, melyek a protestáns érzület mélyítésére alkalmasak s melyekkel az evangélikus iskolák könyvtárjegyzéke kiegészítendő. Csoportonkint, két-két osztályt egy csoportba foglalva, amint a Szemák-féle jegyzékben is találjuk, jelöljük meg azokat a műveket, melyek első sorban alkalmasak a protestáns érzület nevelésére. De felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a tanári karok és az ifjúság az itt felsorolt müveken kivül több és más protestáns szellemű müvet is kívánnának könyvtárukba megszerezni, azok a Luthertársaság, a Protestáns irodalmi társaság, a Londoni vallásos traktátus-társulat, valamint Hegedűs és Sándor debreceni könyvkiadók kiadványaiból e társulatok és könyvkiadók könyvjegyzékei alapján megrendelhetők. Mind e társaságok és vállalatok valamennyi kiadványát alkalmasnak kell tekintenünk a protestáns ifjúság vallásos érzületének nevelésére, mert e társaságok és vállalatok a protestáns vallásos szellem ápolásának nemes ügyét szolgálják és a vallásos szellem ápolása tekintetében az ifjúság és a nagyközönség igényei, a megfelelő szellemi fejlettségi fokok tekintetbe vételével, teljesen megegyeznek. A Szemák-féle mű sem szorítkozik pusztán ifjúsági iratok ajánlására; a valláserkölcsi és hazafias szempont mellett az Ifjúsági Könyvtárjegyzék szerkesztője főkép arra volt tekintettel, hogy a felnőttek számára készült, de az általános műveltség szempontjából az ifjúság számára is ajánlatos műveket lehetőleg teljesen vegye fel jegyzékébe és csak azokat hagyja ki, amelyeknek

8 6 olvasása az if jakra nézve erkölcsi veszéllyel járhatna. A protestáns könyvkiadó társulatok kiadványairól fel kell tennünk, hogy a hazafiság és általános műveltség szempontjai mellett a vallásos és erkölcsös nevelés céljait is szolgálják, azért egészben véve alkalmasak a protestáns ifjúság használatára. Az evangélikus középiskolák Könyvtárjegyzékébe való felvételre első sorban a következő olvasmányokat ajánljuk : 1. Az első csoport, az I. és II. osztály számára. Az első csoport számára ajánljuk a Luther-társaság által szervezett népiskolai ifjúsági könyvtárak könyvjegyzéké"- nek típusai közül az I. tipus a) csoportjának tíz kötetét. Az e kötetekben foglalt művek mind a Luther-társaság kiadványai s főkép valláserkölcsi tartalmú népies elbeszélések és történetek. A tíz kötet ára 18 K 50 fill. Az I. kötet ára külön 1 K 80 fill. Tartalma: Torkos László : A bánat tisztít. Kapi Béla : Kovács Balázs esete. Qyurátz Ferenc : Bibliás Máté. Kovács Andor : Hitetlen Tamás. Geduly Lajos: Találkozás idegenben. Kozma Andor : Vallásos költemények. Lévay, Torkos, Porkoláb : Vallásos Lant. A II. kötet ára 1 K 90 fill. Tartalma: Raffay S.: Légy hű mindhalálig. Kapi B. : A műveltségről. Kovács A.: A bölcs asszony építi az ő házát. Ládonyi P. : Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Sztehló G.: A nő hivatása a magyar protestantizmus küzdelmében. Sántha K. : Konfirmációi áldások. Torkos László : Áldás és szerencse. A III. kötet ára 1 K 20 fill. Tartalma: Payr S : A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben. Kovács A.: A vízcsepp. Kovács S. : Két vértanú a XVII. századból. Algenstädt Lujza : Kevesen mult. Paulik J. : Jeruzsálem pusztulása.

9 7 A IV. kötet ára I K. Tartalma : Gyurátz F. : Istenért, hazáért. Gyurátz F.: A gyermekek imája. Dr. Horváth K.: Berzeviczy Gergely. Fenyves Ede : Zsedényi István a gályarab. Petrovics P. : Újkori apostolok és vértanúk. Az V. kötet ára 2 K. Tartalma: Böngérfi J.: Az árva. Kodlecsik J. : Karaffa Antal. A VI. kötet ára 1 K 70 fill. Tartalma: Hörk J.: Farkasok a juhok közt. Hörk J. : Keczer András. A VII. kötet ára 1 K 60 fill. Tartalma : Gagyhy D. : Hitért, hazáért. A VIII. kötet ára 1 K 30 fill. Tartalma : Paulik J. : Az ágostai hitvallás. Paulik J. : Luther 95 tétele. A IX. kötet ára 5 K. Tartalma: Payr S.: Hárfahangok. A X. kötet ára 1 K. Tartalma : Szeberényi L. : Luther élete. Ugyancsak az első csoport számára ajánljuk a Protestáns Irodalmi Társaság Koszorú" című népies kiadványait. Egy-egy kötet papirkötésben 60 fillér. Egy-egy kötet 5 6 kis történetet foglal magában. Megjelent eddig 36 kötet. I. kötet tartalma : Vajda F. : Bethlen Gábor fejedelem. Csengey G. : A vadosfalvi pap. J. Székely Lilla : Egy öngyilkosjelölt. Turi Farkas I. : Egy eltépett biblialevél. Krüzselyi B. : Földi mennyország. Béry Gyuláné : Az öreg pap hagyatéka. II. kötet tartalma: Payr S. : Nádasdy Tamás grófék háztája. Vajda F. : Két püspök anyja. Csekme F. : Névtelen hősök. Kalocsa Róza : A bibliás asszony. Szabó A. : Livingstone Dávid utazásai és felfedezései. Szentkuti K. : Bálint úr. Szabó G. : A tékozló fiú. III. kötet tartalma : J. Székely Lilla : A talált gyermek. Budai J. : Dévai Bíró Mátyás. Bányai G. : Dezső pap látomása. Mészöly Gy. : A jezsuita rend feloszlatása. Forgács E. : A szocialista. IV. kötet tartalma : Thúry E. : Huszár Gál. Bitai B. : A vízözön. Légy hív mindhalálig. Papp A. : Dőre Márton felekezetnélküli akar lenni. Vargha L.: Hágár. Borsos J.: Tóth Pál János csutorája.

10 8 V. kötet tartalma : S. Szabó J. : A Lorántffyak. Bányay G. : Ilonka. Lantos Sebestyén : Aranka története. Kecskeméthy L. : A képviselő úr beszámolója. Béry Gyuláné : Klárika neveltjei. VI. kötet tartalma : Vándor deák : Hitért és hazáért. Lantos Sebestyén : Nővérek. Bányai G. : A,,kék gólya" családja. Juhász S. : Cserey Ilona. VII. kötet tartalma : Diósi Márton : Rajzok egyházunk múltjából. Csekme F.: A nagyasszony. Grátz M.: Zsugori Peti végrendelete. Grátz M. : Isten útjai. VIII. kötet tartalma : Vajda F. : Barcsay Ágnes. J. Székely Lilla.: Az igaz hit. Bányai G.: Angyal és ördög. Bitai B. : Az angyalok Mamréban. Barsy L. : Tar Gábor históriája. IX. kötet tartalma : Kenessey B. : Bibliai kalauz. S. Szabó J. : Vége jó, minden jó. Sz. Kiss K. : Az igaz és hamis gyöngy. J. Székely Lilla : Az új bíró. Farkas A. : Ötödik parancsolat. X. kötet tartalma : Csiky L. : A vasárnap megünnepléséről. Grátz M. : Gusztáv Adolf és a Gusztáv Adolf egylet. Sárközy J. : Bálint Mihály. Sántha K. : Élet vándora S. Szabó J. : Patócsy Zsófia. XI. kötet tartalma : Forgács E. : Az ócska biblia. Vargha L. : Jefte. Csekme F. : Vak Domokos. Kovács L. : Megostorozlak, de nem vesztelek el. Vajda F. : A Rákócziak. XII. kötet tartalma : Csengey G. : A Barkóék árvája. Barsy L. : A nazarénus. Lukács S. : Bethlen Kata. Szabó G. : A pusztabíró. Forgács E. : A kányái mártírok. XIII. kötet tartalma : P. Tóth J. : Matkó István hitvitája Sámbár Mátyás jezsuitával. Ince B. : Erős várunk az Isten. Szentkúti Kiss K. : A passzus. Magyari A. : Hervey Jakab. Nagy J. : Asztalos Tóth János. Csekme F. : Jellem, munka, takarékosság. XIV. kötet tartalma : Szentkúti K. : A kálvinista kenyér. Sántha K : Szent hangok. Babay Kálmán : Szabó Péter. Jámbor Lujza : Ilyés a csodatevő próféta. Mészöly Gy. : Jó az Isten.

11 9 XV. kötet tartalma : Kovács S. : Testvérharag. Sárközy J. : A temető. Kecskeméthy J. : Az ezüst szív. Vállaji Ida: A föld. Sántha K. : Romlásfalva. B. Kun Anna : Az új ház. XVI. kötet tartalma : B. Kun Anna : Az aranyásó. Szabó G. : Jób. Kecskeméthy J. : A hatvágás. Borsos J.: A vízcsepp, amely tisztít. Grátz M. : A babona. XVII. kötet tartalma: Sárközy J.: A mi hitünk. Kóréh E. : Bocskai István. Borsos J. : Tisztító tüz. Grátz M. : Lekésett a vonatról. Hogyan vezesse az anya gyermekét. J. Nagy Mariska: A végrendelet. XVIII. kötet tartalma : Farkas A. : A két biblia. Sámuel A. : Egy kép a múltból. Demeter J. : Csobánc ostroma. Mészáros S.: A hit megtart. Böngérfi J. : A falu árvája. Babay K. : A hatodik parancsolat. XIX. kötet tartalma : Marton S. : A gályarabok története. F. Kovács M. : Saul megtérése. Pap A. : Akinek nincs lelke. Vállaji Ida : A Jóska temploma. Béldi Gyuláné : Az igazságos. XX. kötet tartalma : Orth Ambrusné : Itthon. A másé. Juhász.S. : Hű mind a vérpadig. Raffay S. : Apróságok. G. Szabó M. : Szenei Molnár Albert. Kecskeméthy J. : Testámentum. XXI. kötet tartalma : G. Szabó M. : Károli Gáspár. Turai S. : A szerencse. Szarka L. : Harangszó a pusztában. Borsos J. : Az Isten keze. P. Tóth J. : Olvassá-. tok a bibliát. XXII. kötet tartalma : Béry Gyuláné : Piroska könyve. Újlaki Vilma: Az Isten Ítél. Forgács E. : Az Úr megtartja övéit. Szentkúti Kiss K. : Akik hívek voltak mindhalálig. Kapi B. : Az anya sírja. XXIII. kötet tartalma : Kóréh E. : A beresztei lelkész. Szentkúti K. : Régi dicsőségünk. Kovács Zs. : A kétszeresen száműzött. Egy kassai főbíró Bocskai idejében. Raffay S. : Péter apostol. Budai J. : Kálvin János XXIV. kötet tartalma : Orth Ambrusné : Imádság nélkül. Sántha Károly : Hárfahangok. P. Tóth János :

12 10 Imádkozzál és dolgozzál. Lőcsei Emma : El ne hagyd a hazát. I. Aki Amerikába készül. Király B. : II. Aki Amerikában járt. Vargha L. : A reformáció emlékünnepén. XXV. kötet tartalma : Turai S. : Apró történetek. Gyalog I. : Lelki gazdagság az igazi gazdagság. Vargha S : Két kis történet. Móricz Zs. : Két biblia. P. Tóth I. : Templom a dombtetőn. XXVI. kötet tartalma: Nagy F. : Isten nélkül Istennel. Marton S. : A kurucvilág énekekben. Kovács Z. : A cserkúti tanító. Budai I. : Dávid a zsoltáros király. Kiss B. : Bölcs Salamon. XXVII. kötet tartalma : Szentkúty B. : Ember tervez, Isten végez. Kapi B. : Virág a kereszt tövén. Móricz Zs. : Mikor a part szakad. A jeruzsálemi templomban Átdolgozta Osváth K. Sárándy I. : Az aranyország. XXVIII. kötet tartalma : Zih Sándorné : A megtért Patayné Farkas Gizi : Isten keze. Bízzál az Úrban. Átdolgozta Takaró Géza. Nagy E. : Hit az élet ereje. Budai János : Jézus az evangéliomok szerint. Sántha K : Áhitat hangjai. XXIX. kötet tartalma : Sárándy I : A nagykárolyi templom. I. Székely Lilla : Az idegen istenek. Gyökössy E : Szeretet könyve. Boldog B. : Az egyke. Vozáry Erzsébet: Arany Juliska. XXX. kötet tartalma : Horváth I. : Őrangyal. Bar- ' tholomaidesz Adél. : Mamuska. Okos Gy. : Csak Krisztussal Barsy L. : Eszter. Szentkúti K. : Régi képek Forgács E. : Daku Zsófi becsülete. XXXI. kötet tartalma : Moravcsik Gyuláné : Isten nem ver bottal. Dessewffy Berta : Az Úr ösvényén Várady F. : Szegedi Kis István. legifj. Szász. K. : A hitetlen. Szuhay B. : Az itélet. Szarka L. : A zsoltár és a Himnusz. XXXII. kötet tartalma : Forgács Gy. : A vér. Sárándy I. : A pálinka ördöge. Csobánczy I. : Istennek minden lehetséges. Szőts F. : A jeddi papné. Boldog B. : Az ital átka vagy Erzsók hajfürtje.

13 11 XXXIII. kötet tartalma : Juhász S. : Csulai Kende Péter Csűrös I. : Bori Péter karácsonya. Buday J : Jézus szenvedései. Moravcsik Gyuláné : Az imádság. Újlaki Vilma : Tisztítótűzben. XXXIV. kötet tartalma : Dr. Nemes B. : Lorántffy Zsuzsánna. Takaró G. : A glószteri ember. V. Sipos Ida : Börtön és szabadság. Kájel I. : Török Pál. Forgács E. : Benjámin. XXXV. kötet tartalma : Csűrös I. : Üszög talpraáll. Moravcsik Gyuláné : Hithűség próbája. Takaró G. : A vasárnapi iskolák története. XXXVI. kötet tartalma : Forgács Gy. : Ötven év Kinában. (Griffith élete.) Kömley János : Tompa Mihály. Dr. Nemes B : Meliusz Juhász Péter. báró Podmaniczky P. : Az indiánusok apostola. Szőts F. : Ballagi Mór. A Luther-társaság és a Prot, irodalmi társaság népies iratkái füzetekben egyenkint is kaphatók 8 10 fillér árban és a fentiektől eltérő csoportosításokban is megrendelhetők Kókai Lajos (Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 1., 20. sz. bolt) könyvkereskedésében, mely öt-hat füzetet egybe köttet és kötésért kötetenkint 30 fillér önköltségi árt számít ; nála, valamint a Luther-társaság könyvkereskedésében (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a. sz.) minden protestáns szellemű mű megrendelhető. Ajánlható mű még az I. csoport részére : Jones Mária. A Biblia-Társulat keletkezése. Traktátustársulat. Ára Az ifjúsági lapok közül ajánljuk az Ifjú Éveket Algőver Andor budapesti ev. vallástanár és a Szövétneket" Rácz Kálmán pápai ref. vallástanár szerkesztésében. Mindegyiknek előfizetési ára évenkint 3 K. Ez utóbbi lap a háború idején megszűnt,

14 12 de a béke beálltával remélhetőleg újra megindul. E lapokat, valamint Payr S. Hárfahangok című, vallásos költeményeket tartalmazó nagyértékű gyűjteményét az összes osztályo"k számára ajánljuk. 2. A második csoport, a III. és IV. osztály számára. A második csoport számára ajánlható a Luthertársaság népiskolai ifjúsági könyvjegyzékében a II. tipus a) csoportjában és a III. tipus a) csoportjában foglalt öt-öt, összesen tíz kötet mű. E művek is mind a Luther-társaság kiadásában jelentek meg s főkép az egyház történetéből merített elbeszéléseket tartalmaznak. Az első öt kötet ára együtt 9. K, a második öt köteté K. E művek tartalma a következő : II. Tipus, a) csoport : /. kötet. Egyházunk nagyjai. 2 kor. Tartalma : Kovács S. : Bocskay István. Paulik J. : Gerhardt Pál. Kapi B. : Pálfy József. Zsilinszky M : Radvánszky Béla. Payr S.: Kanizsai Orsolya. II. kötet. Egyházunk nagyjai K. Tartalma : Payr S. : Mária Dorottya. Zsilinszky M. : Székács József. Magyar Qy. : Wimmer Gottlieb Ágost. - Zsilinszky M. : Wallaszky Pál. Dr Antal G. : A gáiyarab-szabadító. III. kötet. Masznyik E. : Bahil Mátyás K. IV. kötet. Béry Gy. : Hit, remény, szeretet. Sántha K. : Olajfalevelek K. V. kötet. Kapi B. : Hitünk igazsága K. III. Tipus, a) csoport : I. kötet. Kapi Gyula: Magyar éneklőkar K. II. kötet. Masznyik E. : Luther aranymondásai. I - II K.

15 13 III. kötet. Nielsen Szeberényi L. Zs. : Ker. egyh. történet K. IV. kötet. Payr S. : A Perlakyak négyszázados Ároni háza K. V. kötet. Zsilinszky M. : Kermann Dániel. Sánlha K.: Zsivora György K. Ugyancsak a második csoport számára ajánljuk a Kapi Béla szerkesztésében Protestáns család és iskola" cím alatt Szentgotthárdon Wellisch Béla kiadásában megjelent következő műveket : Pósa L. : Arany liget. Dingha B : Hol volt, hol nem volt. Albert I. : Túl az Óperencián. Hamvas I. : Mesés történetek. Borsos I. : A pozsonyi rendkivüli törvényszék és a gályarabok története. Masznyik E. : Képek az ókori keresztyén egyház történetéből. Gyurátz F, : Hősök kora. Stráner V. : Biblia az élet könyve. Kapi B. : Boldogság könyve. Mind e könyvek vászonkötésbe kötve egyenkint 1 K 20 f.-ért kaphatók. Ajánljuk továbbá a Hegedűs és Sándor debreceni könyvkiadók kiadásában Protestáns ifjúsági és népkönyvtár" cím alatt megjelent 109 kötet hiterősítő vallásos müvet. Minden kötet külön kapható, egy-egy kötet ára képekkel vászonkötésben 2 kor. A 109 kötet tartalma a következő : I., 2. Jámbor L. és Jámborné Székely Lilla: A keskeny, rögös úton. (Vallásos költemények.) Két kötet. 3, 4. Zih Sándorné : A Göncölszekér. 5., 6. Forgács Gy. : Az élet reggelén. 7. Zih Sándorné : A szeretet hatalma. 8. V. Sipos Ida : Apró történetek. 9., 10. Koncz Á. : Debrecen múltjából. II. F. Varga L. : Zengő hárfa.

16 14 12, 13. Vaday József: Protestáns jellem. 14., 15. Csite K. : A gyermekszív könyve. 16., 17. Sántha K. : Isten, haza, család. (Költemények 2 kötetben.) 18., 19. Vaday I.: Rákóczi és a kurucvilág. 20., 21. Porcsalmy Gy. : Magyar történelmi elbeszélések és népmondák. 22. Forgács Gy. : Hogy lehetsz nagy ember? 23., 24. Kóréh E. : Bibliai képek. 25., 26. Papp I. : Száz mese. 27., 28. Jámbor L. : Ószövetségi történetek. 29., 30. Kóréh E. : Képek a magyar protestáns egyháztörténetből. 31., 32. Szentmiklóssy I.: Valláserkölcsi elbeszélések. 33., 34. Zih Sándorné : Az elhagyottak. 35., 36. Borsos I. : Kollégiumi történetek. 37., 38. Porcsalmy Gy. : A magyar történelem hősnői. 39. Dombi L. : Elbeszélések az ifjúság számára. 40., 41., 42., 43. Könyves Tóth Kálmán: A gyermekvilágból. Négy kötetben 44. Jókay L. : Mesék. 45. Jókay L : Elbeszélések. 46., 47. Jókay L. Az árva fiú. 48. Forgács Gy. : Jeruzsálem pusztulása. Jámbor L. : Elizeus. 49. J. Székely Lilla : A nagymama történeteiből. 50. : Krisztus legendák. Lágerlöf Zelma után ford, Osváth K. 51. Vaday I.: Rákóczi jön. 52. Babay K. : Visky lányok. 53., 54, 55. Babay K. : Szép Balaton mellől. 56, 57. Borsos I. : Pali iskolába megy. 58, 59. Buday I. : Boldogfalva. 60. Buday I. : Dávid, a zsoltáros király. 61, 62. Buday I.: Pál apostol élete. 63, 64. D. Dolinay Erzsébet : Kis leányok tudománya. 65, 66. D. Dolinay E : Csevegések.

17 15 67., 68. D. Dolinay E. : Nénike vendégei. 69. Uray S. : A boldogságról. 70., 71. Forgács Gy. : Gyermekek a bibliában. 72., 73. Forgács Gy. : Afrika hősei. 74., 75. Jámbor L. : Égi cél felé. (Költemények.) 76., 77. Kádár I. : Madármesék. 78., 79. Kádár I. : Gyermekésszel. 80. Csite K. : Itthon. 81. Jókay L. : Dugó Matyi vállalatai. 82., 83. Dr. Prőhle V. : Mese és valóság hetedhét országról. 84. Lie. Rácz K. : Kocsi Csergő Bálint, a gályarab. Forgács Gy. : Nagy Heródes és utódai. 85., 86., 87., 88. S. Szabó I. : Református egyházunk nagyjai. Négy kötetben. 89., 90. S. Szabó I. : Régi történetek. 91., 92. Uray S. : Bibliai képcsarnok. 93., 94. Vaday I. : A magyar gyermek olvasókönyve. 95., 96. Vaday I. : A jó példát kövesd. 97., 98. Zih Sándorné : Protestáns lelkület. 99., 100. Zih Sándorné : A koldus jövendőmondása. 101., 102. Zih Sándorné: A sánta szolgálóleánya Csite K. : Az áruló és egyéb történetek. 104., 105. Végh I. : Kuruc históriák és egyéb történetek Tóthné Zalay Emma: Szárazon és vízen. 107., 108. Zih Sándorné: Az iskolakerülő S. Szabó I. : Károlyi Gáspár, a bibliafordító. Ajánlhatók még: Korona Bunyán János: A zarándok útja. 12 képpel. Traktátus-t Decoppet Ágost: Ifjak kalauza. Átdolgozta: Adorján F. Luther-társ 1.40 Farkas József : Az Úr Siona vagy a keresztyén egyház 1900 éves története. 90 képpel. Londoni trakt.-társ. 2. Farkas József: Magyarországi hitbajnokok életéből. Traktátus-társ.60 Paulik J. : Konfirmációi emlékkönyv. Luther-társ

18 16 Korona Pethes J. : Melanchton Fülöp. Luther-társaság kiadása..80 Szabó Aladár : Jézus élete. Traktátus-társ 3. Szeberényi L. Zs. : Luther Márton élete. 7 képpel. Luther-társ.40 Török József : Dr. Luther Márton élete Budapest A harmadik csoport, az V. és VI. osztály számára. Korona Gyurátz Ferenc : Gusztáv Adolf élete 3.60 Gycry Vilmos: Költemények Kókai L Kenessey Béla: Női jellemképek Prot. irod. társ. kiad. 2. Luther müvei. Sajtó alá rendezte : dr. Masznyik E. 6 kötet. Kiadja a Luther-társaság. Kötetenkint 8. Masznyik E.: Jézus élete evangéliomi képekben. 2 kötet. Prot. irod. társ 6. Masznyik E. : Luther Élete. A Luther-társaság könyvkereskedésének bizományában 5. Pfennigsdorf : Hit és szabadság. Népszerű hitvédelmi irat. Németből ford. : Gyalog I. Prot irod. társ. 2. Tankó Béla: Egyháztörténeti olvasmányok, Segédkönyv az egyháztörténet tanulásához. I III kötet Raffay S. : Jézus példázatai. Prot. irod. társ 2. Raffay S. : Jézus hasonlatai. Prot. irod. társ Szabolcska M. : Áhítat, szeretet. Vallásos és családias költemények. Magyar Prot. irod. társ 2. Thomas : Az evangéliom és a szocializmus Népszerű szociális munka. Franciából : Kovács I. Prot. irod. t A negyedik csoport, a VII. és VIII. osztály számára. Korona Antalffy Endre : Petrőczy Katalin Szidónia élete és munkái. Luther-társaság.80 Dézsi L. : Misztótfalusi Kiss Miklós Kiadja a Magyar Tört. Társ 8.

19 17 Korona Dézsi L.: Szenei Molnár Albert Kiadja a Magyar Tört Társ 6.40 Kis János, dunántúli evang. püspök: Emlékezések. Új kiadás 1890-ből. Olcsó könyvtár 1.40 Luthard : Előadások a keresztyénség erkölcstanából. Németből fordította : Csiky L. Prot. irod. társ.. 3. Magyari István : Az országokban való sok romlásoknak okairól. Eredetileg Sárváron, 1602 Az Akadémia újból kiadta a Régi magyar könyvtárban Ferenczi Zoltán jegyzeteivel 5. Mayer Endre: Jézus és a szocializmus Luther-társ Melanchton F.: Apologia. Latinból ford.: Mayer Endre. Luther-társ 3. B. Pap. István : A belmisszió hősei. Prot, irod társ. 3. Pfennigsdorf : Krisztus a modern szellemi életben. Müveit prot ifjaknak. Ford.: Hajts Bálint. Luther-t Pulszky Ágost: Pázmány Péter. Franklin-társ Sámuel Aladár: Bod Péter élete és művei. Prot. irod. társ. 3. Schrödl J : A magyarhoni prot. hatása a nemzeti szellem fejlődésére. Luther-társ 1. Sheldon: Jézus nyomdokain. Amerikai vallásos regény. Angolból ford. : Csizmadia L. Prot. irod. társ.. 3. Szabó Aladár : Külmissziói kalauz. Prot. irod. társ.. 3. Szilády Áron : Régi magyar költők tára. I VII. kötet Akadémia kiadása, à 4-től 6., 32. Zsilinszky Mihály : A magyar protestáns egyház törtéténete képpel. Kötve 17. Zsilinszky Mihály : A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai. 4 kötet. Az 1. kötet A II. és III. kötet egyenkint 8. A IV. kötet 6. Az itt felsorolt protestáns szellemű művek az evangélikus felső leányiskolák, polgári iskolák és tanítóképző intézetek Könyvtárjegyzékének megállapításánál is tekintetbe veendők. Dr. Szemák István

20 18 az ő Könyvtárjegyzékét az itt említett iskolák számára is készítette. Jegyzéke használatára nézve ekkép nyilatkozik: Hogy mi, melyik olvasmány felel meg az egyik vagy másik iskola növendékeinek, azt könnyen megállapíthatja minden tanár, ha egyszer tudja, a jegyzék alapján pedig tudhatja, hogy mit kell és lehet tanítványaival olvastatnia." Az evangélikus felső leány- és polgári iskolák, valamint a tanítóképzők tanárai is bizonnyal ki tudják választani a középfokú evangélikus iskolák számára készített e jegyzékből azokat a protestáns szellemű olvasmányokat, melyek az ő különleges viszonyaik között az evangéliomi érzületben való nevelés céljának leginkább megfelelnek.

21

22

23

24

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25.

KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25. KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25. 1. 25m leány mell 1. Csanádi Virág Békéscsaba 25,42 2. Papp Lauretta Várfürdő 27,42 3. Szalai Réka Várfürdő 28,94

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. Lányok - 25 m-es gyorsúszás elıfutam 1. Sárközy Bori Jókai 18,29 2. Bíró Krisztina Kós 18,74 3. Ryan Noémi Jókai 19,66 4. Kampós Blanka

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 ARANYÉRMESEINK 1 Dósa Dániel Junior Férfi Tőr Egyéni Válogató verseny Gerevich Aladár Spcs. 2013.09.22 2 Hajas Nóra Újonc

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ 1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ CSÁNYI PÉTER VK 1 VK TORY ANDRÁS VK 2 VK VÁG CSANÁD VK 3 VK KUN DOROTTYA 4 CZEILER LILI VK 6 VK SOLT MAJA VK 7 VK GÖBLÖS TAMÁS 8

Részletesebben

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv Verseny helyszíne, időpontja:miskolc Tábori László futófolyosó 0..0. Korcsoport :U Csapat neve: Eger B Kiss Domonkos 00. Kiss András 00. Horváth Kristóf 00. Jancsik Petra 00. Kiss Virág 00.0 Kormos Bence

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére Név: Kovács Judit Kovács Judit Születési hely, idő: Csenger, 1973.08.02. Anyja születési neve: Barcsai Katalin Lakcím: 4765 Csenger, Lehel u. 37. Név: Tarczali Pál Születési hely, idő: Csenger, 1967.01.05.

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2009 2007 2006 1. pálya Filetóth Eszter Bencze Boróka Angyalos Panni Pozsonyi Dalma Kun Veronika 2. pálya Korcsmár Kiara Sóskuti Alíz Daragó

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9.

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9. Bernáth Róbert Oktatási azonosító 77915376159 Nemes Éva Bernáth Róbert Díjbekérő postázási címe 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 30. FI-501010901 Kísérleti - Magyar nyelv 9. 35 FI-501010902 Kísérleti - Magyar

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben