IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR."

Átírás

1 IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR. BUDAPEST, 1915 IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA, V., Csáky-utca

2

3 IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK AZ ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából Ifjúsági Könyvtárjegyzék kiegészítéséül. készült Dr. Szemák István a vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából a középfokú iskolák ifjúsági könyvtárai számára Ifjúsági könyvtárjegyzéket" készített Az evangélikus egyetemes egyház Tanügyi Bizottsága szükségesnek tartotta, hogy e Könyvtárjegyzéket megvizsgálja és útmutatást adjon arra nézve, hogy a nevezett füzetben ajánlott olvasmányok közül melyek mellőzendők az evangélikus szellemben való nevelés erdekében a mi középiskolai tanításunknál és helyökbe mely, a protestáns érzület mélyítésére és az evangéliumi jellem erősítésére alkalmas olvasmányok ajánltassanak az ifjúság használatára. Dr. Szemák Könyvtárjegyzéke, a szerkesztő kijelentése szerint, oly müveket jelöl ki az ifjúsági könyvtárak számára, melyeket az ifjúságnak a valláserkölcsi nevelés, a hazafias nevelés, valamint az általános műveltség szempontjából kell, vagy legalább erkölcsi veszedelem nélkül lehet olvasni. A Könyvtár-

4 jegyzék céljának megfelelőleg igen hasznos útmutatásul szolgál az ifjúsági könyvtárak rendezéséhez. A szerkesztőnek érdeme, hogy a jegyzék összeállításánál a valláserkölcsi irodalmat is tekintetbe vette; a protestáns iskolák szempontjából azonban az a nagy hiánya van a jegyzéknek, hogy a vallásos iratok kiszemelésénél a szerkesztő kizárólag a római katholikus vallású ifjak igényeire volt tekintettel. Ez állítást igazolják a következő adatok. A jegyzék az olvasmányul ajánlott mintegy 2000 mü közt 130-nál többet a Szent István társulat kiadványaiból vett fel a gyűjteménybe ; a Luther-társaság és a Protestáns irodalmi társaság kiadványait azonban a szerkesztő semmi figyelemre sem méltatta. A jegyzékben több olyan mü is említve van, melyek kifejezetten a római katholikus ifjak számára készültek és ajánl a jegyzék oly íróktól is műveket, kik csak mint a római katholikus egyház vallásírói bírhatnak jelentőséggel. A jegyzék felemlíti Tárkányi Béla költeményeit, de mellőzi Győry Vilmos, Kozma Andor, Szabolcska Mihály, Lampért Géza verseit. Pázmány, Káldi és Vaszary válogatott egyházi beszédei az ajánlott olvasmányok közt vannak, de hiányoznak a protestáns egyházi beszédek, hiányoznak Kis János evang. szuperintendens újabb kiadású Emlékezései" és Magyari Istvánnak Az országokban való sok romlásoknak okairól" írt müve, pedig ez utóbb említett mű egy évvel a jegyzék kiadása előtt már megjelent új kiadásban a Régi magyar könyvtárban. Hogy a jegyzék a római katholikus ifjúság igényeit tartotta szem előtt, mutatja az is, hogy nagy számmal találunk a gyűjteményben legendákat a szentek életéből és

5 3 szentek élettörténeteit Szent Erzsébet élettörténetét négy különböző szerzőtől is ajánlja a jegyzék de kihagyta a szerkesztő gyűjteményéből a Szilády Áron által szerkesztett Régi magyar költők tárának" köteteit, melyek a II. tói a VII.-ig főkép a 16-ik századbeli protestáns írók műveit tartalmazzák. A vallásos irányú ifjúsági lapok közül is a jegyzék csak két római katholikus lapot ajánl, u. m. a,,nagyasszonyunk" címűt, mely leányok havi képes folyóirata és a Regnum Marianum kiadásában megjelenő Zászlónkat". Ámbár a Szent István társulat kiadványa; közt több oly irat, például regény is van, melyeket nemcsak római katholikusok, hanem más vallásúak is haszonnal vagy legalább kár nélkül olvashatnak e kiadványok közt vannak Dickensnek az ifjak számára átdolgozott regényei is, mégis a Szent István társulat kiadványait a protestáns iskolák könyvtáraiból kihagyandóknak véljük, miután helyökbe megfelelőbb, protestáns szellemű müveket ajánlhatunk protestáns íróktól és protestáns könyvkiadó társulatok kiadványaiból. Az evangélikus szellemű nevelés érdekében a Szemák-féle jegyzékben ajánlott müvek közül azok is kihagyandók, melyek kifejezetten római katholikusok számára készültek, vagy amelyeknek tárgyai és szerzői mutatják, hogy ez olvasmányok csak római katholikus ifjak számára vannak a gyűjteménybe felvéve. Ily általunk mellőzendőknek javasolt művek a Szent István társulat kiadványain kivül még a következők : A 19. oldalon. A Xa Xa barlangi lakat. Mesekönyv. Franklin. Mellőzendő, mert Szent-Qenoveva története van vele egybekötve.

6 4 A 19. oldalon. Áldásy Antal : Pázmány P. élete. Lampel. Ehelyett ajánlható Pulszky Ágosttól Pázmány Péter. Franklin A 31. oldalon. Didón : Jézus Krisztus. A mi ifjainknak megfelelőbb : Jézus élete Masznyik E.-tőI vagy Szabó A.-tól. A 49. oldalon. Káldi Egyházi beszédei. Franklin. A 60. oldalon. Nagyasszonyunk. Lányok lapja. A 63. oldalon találjuk felsorolva Pázmány Kalauzának I. és II. könyvét, Kempis Tamás könyvét Krisztus követéséről Pázmány fordításában és Pázmány válogatott egyházi beszédeit. E művek az irodalomtörténet segédműveiül vannak a gyűjteménybe felvéve és az irodalomtörténet tanításánál jelentőségük lehet, használatuk azonban csak akkor ajánlatos, ha gondoskodás történik párhuzamos protestáns művek olvastatásáról is. A 75. oldalon. Tarczai György : Szent Margit legendás könyve. Pfeifer. A 79. oldalon. Vaszary Kolos művei. A 83. oldalon. Zászlónk. Ifjúsági lap. Kiadja a Regnum Marianum. Valószínű, hogy a felsoroltakon kivül a Szemákféle jegyzékben foglalt művek közül a könyvtárjegyzékben ajánlott művek behatóbb megismerése folytán az evangeliomi szellemű nevelés tekintetéből több mű még mellőzendőnek fog bizonyulni. Az ennek folytán szükséges kiigazításokat kiki maga utóbb könnyen megteheti. Evangéliomi egyházunknak továbbra is bíráló figyelemmel kell kisérni a Szemák-féle Könyvtárjegyzéket, mert e jegyzék szerkesztője müve bevezetésében kijelenti, hogy az Ifjúsági Könyvtár jegyzék című folyóiratot, amelyben ismertetett és ajánlott művek jegyzéke van e miniszteri megbízásból készített Könyvtárjegyzékbe átvéve, továbbra is szerkeszteni szándékozik és az ott megbeszélt és az ifjúsági könyvtárak számára besze-

7 5 rezhetőknek ajánlott müvek valószínűleg a hivatalos Könyvtárjegyzékbe is bekerülnek. Felsoroljuk azokat az olvasmányokat is, melyek a protestáns érzület mélyítésére alkalmasak s melyekkel az evangélikus iskolák könyvtárjegyzéke kiegészítendő. Csoportonkint, két-két osztályt egy csoportba foglalva, amint a Szemák-féle jegyzékben is találjuk, jelöljük meg azokat a műveket, melyek első sorban alkalmasak a protestáns érzület nevelésére. De felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a tanári karok és az ifjúság az itt felsorolt müveken kivül több és más protestáns szellemű müvet is kívánnának könyvtárukba megszerezni, azok a Luthertársaság, a Protestáns irodalmi társaság, a Londoni vallásos traktátus-társulat, valamint Hegedűs és Sándor debreceni könyvkiadók kiadványaiból e társulatok és könyvkiadók könyvjegyzékei alapján megrendelhetők. Mind e társaságok és vállalatok valamennyi kiadványát alkalmasnak kell tekintenünk a protestáns ifjúság vallásos érzületének nevelésére, mert e társaságok és vállalatok a protestáns vallásos szellem ápolásának nemes ügyét szolgálják és a vallásos szellem ápolása tekintetében az ifjúság és a nagyközönség igényei, a megfelelő szellemi fejlettségi fokok tekintetbe vételével, teljesen megegyeznek. A Szemák-féle mű sem szorítkozik pusztán ifjúsági iratok ajánlására; a valláserkölcsi és hazafias szempont mellett az Ifjúsági Könyvtárjegyzék szerkesztője főkép arra volt tekintettel, hogy a felnőttek számára készült, de az általános műveltség szempontjából az ifjúság számára is ajánlatos műveket lehetőleg teljesen vegye fel jegyzékébe és csak azokat hagyja ki, amelyeknek

8 6 olvasása az if jakra nézve erkölcsi veszéllyel járhatna. A protestáns könyvkiadó társulatok kiadványairól fel kell tennünk, hogy a hazafiság és általános műveltség szempontjai mellett a vallásos és erkölcsös nevelés céljait is szolgálják, azért egészben véve alkalmasak a protestáns ifjúság használatára. Az evangélikus középiskolák Könyvtárjegyzékébe való felvételre első sorban a következő olvasmányokat ajánljuk : 1. Az első csoport, az I. és II. osztály számára. Az első csoport számára ajánljuk a Luther-társaság által szervezett népiskolai ifjúsági könyvtárak könyvjegyzéké"- nek típusai közül az I. tipus a) csoportjának tíz kötetét. Az e kötetekben foglalt művek mind a Luther-társaság kiadványai s főkép valláserkölcsi tartalmú népies elbeszélések és történetek. A tíz kötet ára 18 K 50 fill. Az I. kötet ára külön 1 K 80 fill. Tartalma: Torkos László : A bánat tisztít. Kapi Béla : Kovács Balázs esete. Qyurátz Ferenc : Bibliás Máté. Kovács Andor : Hitetlen Tamás. Geduly Lajos: Találkozás idegenben. Kozma Andor : Vallásos költemények. Lévay, Torkos, Porkoláb : Vallásos Lant. A II. kötet ára 1 K 90 fill. Tartalma: Raffay S.: Légy hű mindhalálig. Kapi B. : A műveltségről. Kovács A.: A bölcs asszony építi az ő házát. Ládonyi P. : Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Sztehló G.: A nő hivatása a magyar protestantizmus küzdelmében. Sántha K. : Konfirmációi áldások. Torkos László : Áldás és szerencse. A III. kötet ára 1 K 20 fill. Tartalma: Payr S : A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben. Kovács A.: A vízcsepp. Kovács S. : Két vértanú a XVII. századból. Algenstädt Lujza : Kevesen mult. Paulik J. : Jeruzsálem pusztulása.

9 7 A IV. kötet ára I K. Tartalma : Gyurátz F. : Istenért, hazáért. Gyurátz F.: A gyermekek imája. Dr. Horváth K.: Berzeviczy Gergely. Fenyves Ede : Zsedényi István a gályarab. Petrovics P. : Újkori apostolok és vértanúk. Az V. kötet ára 2 K. Tartalma: Böngérfi J.: Az árva. Kodlecsik J. : Karaffa Antal. A VI. kötet ára 1 K 70 fill. Tartalma: Hörk J.: Farkasok a juhok közt. Hörk J. : Keczer András. A VII. kötet ára 1 K 60 fill. Tartalma : Gagyhy D. : Hitért, hazáért. A VIII. kötet ára 1 K 30 fill. Tartalma : Paulik J. : Az ágostai hitvallás. Paulik J. : Luther 95 tétele. A IX. kötet ára 5 K. Tartalma: Payr S.: Hárfahangok. A X. kötet ára 1 K. Tartalma : Szeberényi L. : Luther élete. Ugyancsak az első csoport számára ajánljuk a Protestáns Irodalmi Társaság Koszorú" című népies kiadványait. Egy-egy kötet papirkötésben 60 fillér. Egy-egy kötet 5 6 kis történetet foglal magában. Megjelent eddig 36 kötet. I. kötet tartalma : Vajda F. : Bethlen Gábor fejedelem. Csengey G. : A vadosfalvi pap. J. Székely Lilla : Egy öngyilkosjelölt. Turi Farkas I. : Egy eltépett biblialevél. Krüzselyi B. : Földi mennyország. Béry Gyuláné : Az öreg pap hagyatéka. II. kötet tartalma: Payr S. : Nádasdy Tamás grófék háztája. Vajda F. : Két püspök anyja. Csekme F. : Névtelen hősök. Kalocsa Róza : A bibliás asszony. Szabó A. : Livingstone Dávid utazásai és felfedezései. Szentkuti K. : Bálint úr. Szabó G. : A tékozló fiú. III. kötet tartalma : J. Székely Lilla : A talált gyermek. Budai J. : Dévai Bíró Mátyás. Bányai G. : Dezső pap látomása. Mészöly Gy. : A jezsuita rend feloszlatása. Forgács E. : A szocialista. IV. kötet tartalma : Thúry E. : Huszár Gál. Bitai B. : A vízözön. Légy hív mindhalálig. Papp A. : Dőre Márton felekezetnélküli akar lenni. Vargha L.: Hágár. Borsos J.: Tóth Pál János csutorája.

10 8 V. kötet tartalma : S. Szabó J. : A Lorántffyak. Bányay G. : Ilonka. Lantos Sebestyén : Aranka története. Kecskeméthy L. : A képviselő úr beszámolója. Béry Gyuláné : Klárika neveltjei. VI. kötet tartalma : Vándor deák : Hitért és hazáért. Lantos Sebestyén : Nővérek. Bányai G. : A,,kék gólya" családja. Juhász S. : Cserey Ilona. VII. kötet tartalma : Diósi Márton : Rajzok egyházunk múltjából. Csekme F.: A nagyasszony. Grátz M.: Zsugori Peti végrendelete. Grátz M. : Isten útjai. VIII. kötet tartalma : Vajda F. : Barcsay Ágnes. J. Székely Lilla.: Az igaz hit. Bányai G.: Angyal és ördög. Bitai B. : Az angyalok Mamréban. Barsy L. : Tar Gábor históriája. IX. kötet tartalma : Kenessey B. : Bibliai kalauz. S. Szabó J. : Vége jó, minden jó. Sz. Kiss K. : Az igaz és hamis gyöngy. J. Székely Lilla : Az új bíró. Farkas A. : Ötödik parancsolat. X. kötet tartalma : Csiky L. : A vasárnap megünnepléséről. Grátz M. : Gusztáv Adolf és a Gusztáv Adolf egylet. Sárközy J. : Bálint Mihály. Sántha K. : Élet vándora S. Szabó J. : Patócsy Zsófia. XI. kötet tartalma : Forgács E. : Az ócska biblia. Vargha L. : Jefte. Csekme F. : Vak Domokos. Kovács L. : Megostorozlak, de nem vesztelek el. Vajda F. : A Rákócziak. XII. kötet tartalma : Csengey G. : A Barkóék árvája. Barsy L. : A nazarénus. Lukács S. : Bethlen Kata. Szabó G. : A pusztabíró. Forgács E. : A kányái mártírok. XIII. kötet tartalma : P. Tóth J. : Matkó István hitvitája Sámbár Mátyás jezsuitával. Ince B. : Erős várunk az Isten. Szentkúti Kiss K. : A passzus. Magyari A. : Hervey Jakab. Nagy J. : Asztalos Tóth János. Csekme F. : Jellem, munka, takarékosság. XIV. kötet tartalma : Szentkúti K. : A kálvinista kenyér. Sántha K : Szent hangok. Babay Kálmán : Szabó Péter. Jámbor Lujza : Ilyés a csodatevő próféta. Mészöly Gy. : Jó az Isten.

11 9 XV. kötet tartalma : Kovács S. : Testvérharag. Sárközy J. : A temető. Kecskeméthy J. : Az ezüst szív. Vállaji Ida: A föld. Sántha K. : Romlásfalva. B. Kun Anna : Az új ház. XVI. kötet tartalma : B. Kun Anna : Az aranyásó. Szabó G. : Jób. Kecskeméthy J. : A hatvágás. Borsos J.: A vízcsepp, amely tisztít. Grátz M. : A babona. XVII. kötet tartalma: Sárközy J.: A mi hitünk. Kóréh E. : Bocskai István. Borsos J. : Tisztító tüz. Grátz M. : Lekésett a vonatról. Hogyan vezesse az anya gyermekét. J. Nagy Mariska: A végrendelet. XVIII. kötet tartalma : Farkas A. : A két biblia. Sámuel A. : Egy kép a múltból. Demeter J. : Csobánc ostroma. Mészáros S.: A hit megtart. Böngérfi J. : A falu árvája. Babay K. : A hatodik parancsolat. XIX. kötet tartalma : Marton S. : A gályarabok története. F. Kovács M. : Saul megtérése. Pap A. : Akinek nincs lelke. Vállaji Ida : A Jóska temploma. Béldi Gyuláné : Az igazságos. XX. kötet tartalma : Orth Ambrusné : Itthon. A másé. Juhász.S. : Hű mind a vérpadig. Raffay S. : Apróságok. G. Szabó M. : Szenei Molnár Albert. Kecskeméthy J. : Testámentum. XXI. kötet tartalma : G. Szabó M. : Károli Gáspár. Turai S. : A szerencse. Szarka L. : Harangszó a pusztában. Borsos J. : Az Isten keze. P. Tóth J. : Olvassá-. tok a bibliát. XXII. kötet tartalma : Béry Gyuláné : Piroska könyve. Újlaki Vilma: Az Isten Ítél. Forgács E. : Az Úr megtartja övéit. Szentkúti Kiss K. : Akik hívek voltak mindhalálig. Kapi B. : Az anya sírja. XXIII. kötet tartalma : Kóréh E. : A beresztei lelkész. Szentkúti K. : Régi dicsőségünk. Kovács Zs. : A kétszeresen száműzött. Egy kassai főbíró Bocskai idejében. Raffay S. : Péter apostol. Budai J. : Kálvin János XXIV. kötet tartalma : Orth Ambrusné : Imádság nélkül. Sántha Károly : Hárfahangok. P. Tóth János :

12 10 Imádkozzál és dolgozzál. Lőcsei Emma : El ne hagyd a hazát. I. Aki Amerikába készül. Király B. : II. Aki Amerikában járt. Vargha L. : A reformáció emlékünnepén. XXV. kötet tartalma : Turai S. : Apró történetek. Gyalog I. : Lelki gazdagság az igazi gazdagság. Vargha S : Két kis történet. Móricz Zs. : Két biblia. P. Tóth I. : Templom a dombtetőn. XXVI. kötet tartalma: Nagy F. : Isten nélkül Istennel. Marton S. : A kurucvilág énekekben. Kovács Z. : A cserkúti tanító. Budai I. : Dávid a zsoltáros király. Kiss B. : Bölcs Salamon. XXVII. kötet tartalma : Szentkúty B. : Ember tervez, Isten végez. Kapi B. : Virág a kereszt tövén. Móricz Zs. : Mikor a part szakad. A jeruzsálemi templomban Átdolgozta Osváth K. Sárándy I. : Az aranyország. XXVIII. kötet tartalma : Zih Sándorné : A megtért Patayné Farkas Gizi : Isten keze. Bízzál az Úrban. Átdolgozta Takaró Géza. Nagy E. : Hit az élet ereje. Budai János : Jézus az evangéliomok szerint. Sántha K : Áhitat hangjai. XXIX. kötet tartalma : Sárándy I : A nagykárolyi templom. I. Székely Lilla : Az idegen istenek. Gyökössy E : Szeretet könyve. Boldog B. : Az egyke. Vozáry Erzsébet: Arany Juliska. XXX. kötet tartalma : Horváth I. : Őrangyal. Bar- ' tholomaidesz Adél. : Mamuska. Okos Gy. : Csak Krisztussal Barsy L. : Eszter. Szentkúti K. : Régi képek Forgács E. : Daku Zsófi becsülete. XXXI. kötet tartalma : Moravcsik Gyuláné : Isten nem ver bottal. Dessewffy Berta : Az Úr ösvényén Várady F. : Szegedi Kis István. legifj. Szász. K. : A hitetlen. Szuhay B. : Az itélet. Szarka L. : A zsoltár és a Himnusz. XXXII. kötet tartalma : Forgács Gy. : A vér. Sárándy I. : A pálinka ördöge. Csobánczy I. : Istennek minden lehetséges. Szőts F. : A jeddi papné. Boldog B. : Az ital átka vagy Erzsók hajfürtje.

13 11 XXXIII. kötet tartalma : Juhász S. : Csulai Kende Péter Csűrös I. : Bori Péter karácsonya. Buday J : Jézus szenvedései. Moravcsik Gyuláné : Az imádság. Újlaki Vilma : Tisztítótűzben. XXXIV. kötet tartalma : Dr. Nemes B. : Lorántffy Zsuzsánna. Takaró G. : A glószteri ember. V. Sipos Ida : Börtön és szabadság. Kájel I. : Török Pál. Forgács E. : Benjámin. XXXV. kötet tartalma : Csűrös I. : Üszög talpraáll. Moravcsik Gyuláné : Hithűség próbája. Takaró G. : A vasárnapi iskolák története. XXXVI. kötet tartalma : Forgács Gy. : Ötven év Kinában. (Griffith élete.) Kömley János : Tompa Mihály. Dr. Nemes B : Meliusz Juhász Péter. báró Podmaniczky P. : Az indiánusok apostola. Szőts F. : Ballagi Mór. A Luther-társaság és a Prot, irodalmi társaság népies iratkái füzetekben egyenkint is kaphatók 8 10 fillér árban és a fentiektől eltérő csoportosításokban is megrendelhetők Kókai Lajos (Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 1., 20. sz. bolt) könyvkereskedésében, mely öt-hat füzetet egybe köttet és kötésért kötetenkint 30 fillér önköltségi árt számít ; nála, valamint a Luther-társaság könyvkereskedésében (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a. sz.) minden protestáns szellemű mű megrendelhető. Ajánlható mű még az I. csoport részére : Jones Mária. A Biblia-Társulat keletkezése. Traktátustársulat. Ára Az ifjúsági lapok közül ajánljuk az Ifjú Éveket Algőver Andor budapesti ev. vallástanár és a Szövétneket" Rácz Kálmán pápai ref. vallástanár szerkesztésében. Mindegyiknek előfizetési ára évenkint 3 K. Ez utóbbi lap a háború idején megszűnt,

14 12 de a béke beálltával remélhetőleg újra megindul. E lapokat, valamint Payr S. Hárfahangok című, vallásos költeményeket tartalmazó nagyértékű gyűjteményét az összes osztályo"k számára ajánljuk. 2. A második csoport, a III. és IV. osztály számára. A második csoport számára ajánlható a Luthertársaság népiskolai ifjúsági könyvjegyzékében a II. tipus a) csoportjában és a III. tipus a) csoportjában foglalt öt-öt, összesen tíz kötet mű. E művek is mind a Luther-társaság kiadásában jelentek meg s főkép az egyház történetéből merített elbeszéléseket tartalmaznak. Az első öt kötet ára együtt 9. K, a második öt köteté K. E művek tartalma a következő : II. Tipus, a) csoport : /. kötet. Egyházunk nagyjai. 2 kor. Tartalma : Kovács S. : Bocskay István. Paulik J. : Gerhardt Pál. Kapi B. : Pálfy József. Zsilinszky M : Radvánszky Béla. Payr S.: Kanizsai Orsolya. II. kötet. Egyházunk nagyjai K. Tartalma : Payr S. : Mária Dorottya. Zsilinszky M. : Székács József. Magyar Qy. : Wimmer Gottlieb Ágost. - Zsilinszky M. : Wallaszky Pál. Dr Antal G. : A gáiyarab-szabadító. III. kötet. Masznyik E. : Bahil Mátyás K. IV. kötet. Béry Gy. : Hit, remény, szeretet. Sántha K. : Olajfalevelek K. V. kötet. Kapi B. : Hitünk igazsága K. III. Tipus, a) csoport : I. kötet. Kapi Gyula: Magyar éneklőkar K. II. kötet. Masznyik E. : Luther aranymondásai. I - II K.

15 13 III. kötet. Nielsen Szeberényi L. Zs. : Ker. egyh. történet K. IV. kötet. Payr S. : A Perlakyak négyszázados Ároni háza K. V. kötet. Zsilinszky M. : Kermann Dániel. Sánlha K.: Zsivora György K. Ugyancsak a második csoport számára ajánljuk a Kapi Béla szerkesztésében Protestáns család és iskola" cím alatt Szentgotthárdon Wellisch Béla kiadásában megjelent következő műveket : Pósa L. : Arany liget. Dingha B : Hol volt, hol nem volt. Albert I. : Túl az Óperencián. Hamvas I. : Mesés történetek. Borsos I. : A pozsonyi rendkivüli törvényszék és a gályarabok története. Masznyik E. : Képek az ókori keresztyén egyház történetéből. Gyurátz F, : Hősök kora. Stráner V. : Biblia az élet könyve. Kapi B. : Boldogság könyve. Mind e könyvek vászonkötésbe kötve egyenkint 1 K 20 f.-ért kaphatók. Ajánljuk továbbá a Hegedűs és Sándor debreceni könyvkiadók kiadásában Protestáns ifjúsági és népkönyvtár" cím alatt megjelent 109 kötet hiterősítő vallásos müvet. Minden kötet külön kapható, egy-egy kötet ára képekkel vászonkötésben 2 kor. A 109 kötet tartalma a következő : I., 2. Jámbor L. és Jámborné Székely Lilla: A keskeny, rögös úton. (Vallásos költemények.) Két kötet. 3, 4. Zih Sándorné : A Göncölszekér. 5., 6. Forgács Gy. : Az élet reggelén. 7. Zih Sándorné : A szeretet hatalma. 8. V. Sipos Ida : Apró történetek. 9., 10. Koncz Á. : Debrecen múltjából. II. F. Varga L. : Zengő hárfa.

16 14 12, 13. Vaday József: Protestáns jellem. 14., 15. Csite K. : A gyermekszív könyve. 16., 17. Sántha K. : Isten, haza, család. (Költemények 2 kötetben.) 18., 19. Vaday I.: Rákóczi és a kurucvilág. 20., 21. Porcsalmy Gy. : Magyar történelmi elbeszélések és népmondák. 22. Forgács Gy. : Hogy lehetsz nagy ember? 23., 24. Kóréh E. : Bibliai képek. 25., 26. Papp I. : Száz mese. 27., 28. Jámbor L. : Ószövetségi történetek. 29., 30. Kóréh E. : Képek a magyar protestáns egyháztörténetből. 31., 32. Szentmiklóssy I.: Valláserkölcsi elbeszélések. 33., 34. Zih Sándorné : Az elhagyottak. 35., 36. Borsos I. : Kollégiumi történetek. 37., 38. Porcsalmy Gy. : A magyar történelem hősnői. 39. Dombi L. : Elbeszélések az ifjúság számára. 40., 41., 42., 43. Könyves Tóth Kálmán: A gyermekvilágból. Négy kötetben 44. Jókay L. : Mesék. 45. Jókay L : Elbeszélések. 46., 47. Jókay L. Az árva fiú. 48. Forgács Gy. : Jeruzsálem pusztulása. Jámbor L. : Elizeus. 49. J. Székely Lilla : A nagymama történeteiből. 50. : Krisztus legendák. Lágerlöf Zelma után ford, Osváth K. 51. Vaday I.: Rákóczi jön. 52. Babay K. : Visky lányok. 53., 54, 55. Babay K. : Szép Balaton mellől. 56, 57. Borsos I. : Pali iskolába megy. 58, 59. Buday I. : Boldogfalva. 60. Buday I. : Dávid, a zsoltáros király. 61, 62. Buday I.: Pál apostol élete. 63, 64. D. Dolinay Erzsébet : Kis leányok tudománya. 65, 66. D. Dolinay E : Csevegések.

17 15 67., 68. D. Dolinay E. : Nénike vendégei. 69. Uray S. : A boldogságról. 70., 71. Forgács Gy. : Gyermekek a bibliában. 72., 73. Forgács Gy. : Afrika hősei. 74., 75. Jámbor L. : Égi cél felé. (Költemények.) 76., 77. Kádár I. : Madármesék. 78., 79. Kádár I. : Gyermekésszel. 80. Csite K. : Itthon. 81. Jókay L. : Dugó Matyi vállalatai. 82., 83. Dr. Prőhle V. : Mese és valóság hetedhét országról. 84. Lie. Rácz K. : Kocsi Csergő Bálint, a gályarab. Forgács Gy. : Nagy Heródes és utódai. 85., 86., 87., 88. S. Szabó I. : Református egyházunk nagyjai. Négy kötetben. 89., 90. S. Szabó I. : Régi történetek. 91., 92. Uray S. : Bibliai képcsarnok. 93., 94. Vaday I. : A magyar gyermek olvasókönyve. 95., 96. Vaday I. : A jó példát kövesd. 97., 98. Zih Sándorné : Protestáns lelkület. 99., 100. Zih Sándorné : A koldus jövendőmondása. 101., 102. Zih Sándorné: A sánta szolgálóleánya Csite K. : Az áruló és egyéb történetek. 104., 105. Végh I. : Kuruc históriák és egyéb történetek Tóthné Zalay Emma: Szárazon és vízen. 107., 108. Zih Sándorné: Az iskolakerülő S. Szabó I. : Károlyi Gáspár, a bibliafordító. Ajánlhatók még: Korona Bunyán János: A zarándok útja. 12 képpel. Traktátus-t Decoppet Ágost: Ifjak kalauza. Átdolgozta: Adorján F. Luther-társ 1.40 Farkas József : Az Úr Siona vagy a keresztyén egyház 1900 éves története. 90 képpel. Londoni trakt.-társ. 2. Farkas József: Magyarországi hitbajnokok életéből. Traktátus-társ.60 Paulik J. : Konfirmációi emlékkönyv. Luther-társ

18 16 Korona Pethes J. : Melanchton Fülöp. Luther-társaság kiadása..80 Szabó Aladár : Jézus élete. Traktátus-társ 3. Szeberényi L. Zs. : Luther Márton élete. 7 képpel. Luther-társ.40 Török József : Dr. Luther Márton élete Budapest A harmadik csoport, az V. és VI. osztály számára. Korona Gyurátz Ferenc : Gusztáv Adolf élete 3.60 Gycry Vilmos: Költemények Kókai L Kenessey Béla: Női jellemképek Prot. irod. társ. kiad. 2. Luther müvei. Sajtó alá rendezte : dr. Masznyik E. 6 kötet. Kiadja a Luther-társaság. Kötetenkint 8. Masznyik E.: Jézus élete evangéliomi képekben. 2 kötet. Prot. irod. társ 6. Masznyik E. : Luther Élete. A Luther-társaság könyvkereskedésének bizományában 5. Pfennigsdorf : Hit és szabadság. Népszerű hitvédelmi irat. Németből ford. : Gyalog I. Prot irod. társ. 2. Tankó Béla: Egyháztörténeti olvasmányok, Segédkönyv az egyháztörténet tanulásához. I III kötet Raffay S. : Jézus példázatai. Prot. irod. társ 2. Raffay S. : Jézus hasonlatai. Prot. irod. társ Szabolcska M. : Áhítat, szeretet. Vallásos és családias költemények. Magyar Prot. irod. társ 2. Thomas : Az evangéliom és a szocializmus Népszerű szociális munka. Franciából : Kovács I. Prot. irod. t A negyedik csoport, a VII. és VIII. osztály számára. Korona Antalffy Endre : Petrőczy Katalin Szidónia élete és munkái. Luther-társaság.80 Dézsi L. : Misztótfalusi Kiss Miklós Kiadja a Magyar Tört. Társ 8.

19 17 Korona Dézsi L.: Szenei Molnár Albert Kiadja a Magyar Tört Társ 6.40 Kis János, dunántúli evang. püspök: Emlékezések. Új kiadás 1890-ből. Olcsó könyvtár 1.40 Luthard : Előadások a keresztyénség erkölcstanából. Németből fordította : Csiky L. Prot. irod. társ.. 3. Magyari István : Az országokban való sok romlásoknak okairól. Eredetileg Sárváron, 1602 Az Akadémia újból kiadta a Régi magyar könyvtárban Ferenczi Zoltán jegyzeteivel 5. Mayer Endre: Jézus és a szocializmus Luther-társ Melanchton F.: Apologia. Latinból ford.: Mayer Endre. Luther-társ 3. B. Pap. István : A belmisszió hősei. Prot, irod társ. 3. Pfennigsdorf : Krisztus a modern szellemi életben. Müveit prot ifjaknak. Ford.: Hajts Bálint. Luther-t Pulszky Ágost: Pázmány Péter. Franklin-társ Sámuel Aladár: Bod Péter élete és művei. Prot. irod. társ. 3. Schrödl J : A magyarhoni prot. hatása a nemzeti szellem fejlődésére. Luther-társ 1. Sheldon: Jézus nyomdokain. Amerikai vallásos regény. Angolból ford. : Csizmadia L. Prot. irod. társ.. 3. Szabó Aladár : Külmissziói kalauz. Prot. irod. társ.. 3. Szilády Áron : Régi magyar költők tára. I VII. kötet Akadémia kiadása, à 4-től 6., 32. Zsilinszky Mihály : A magyar protestáns egyház törtéténete képpel. Kötve 17. Zsilinszky Mihály : A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai. 4 kötet. Az 1. kötet A II. és III. kötet egyenkint 8. A IV. kötet 6. Az itt felsorolt protestáns szellemű művek az evangélikus felső leányiskolák, polgári iskolák és tanítóképző intézetek Könyvtárjegyzékének megállapításánál is tekintetbe veendők. Dr. Szemák István

20 18 az ő Könyvtárjegyzékét az itt említett iskolák számára is készítette. Jegyzéke használatára nézve ekkép nyilatkozik: Hogy mi, melyik olvasmány felel meg az egyik vagy másik iskola növendékeinek, azt könnyen megállapíthatja minden tanár, ha egyszer tudja, a jegyzék alapján pedig tudhatja, hogy mit kell és lehet tanítványaival olvastatnia." Az evangélikus felső leány- és polgári iskolák, valamint a tanítóképzők tanárai is bizonnyal ki tudják választani a középfokú evangélikus iskolák számára készített e jegyzékből azokat a protestáns szellemű olvasmányokat, melyek az ő különleges viszonyaik között az evangéliomi érzületben való nevelés céljának leginkább megfelelnek.

21

22

23

24

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XXX. vf. Kolozsvár, 1917 augusztus. 8. szám UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET SZERKESZTI: Dr. BOROS GYÖRGY FŐMUNKATÁRS. TARCSAFALVI ALBERT

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

GRÓF TELEKI JÓZSEFNÉ

GRÓF TELEKI JÓZSEFNÉ GRÓF TELEKI JÓZSEFNÉ KIRÁLYFALVI ROTH JOHANNA. EMLÉKBESZÉD. Az Ág. H. Evang. Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesületének 1913. évi május hó 14-ikén Szarvason tartott közgyűlésén elmondotta PAYR SÁNDOR soproni

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI XXVIII. ÉVFOLYAM. 1 2. SZÁM. 1939. IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA.» PINTÉR JENŐ SZERKESZTI ALSZEGHY ZSOLT HUSZONNYOLCADIK ÉVFOLYAM. KIADJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI

Részletesebben

TAVASZI ÁRJEGYZÉK 2013. MÁRCIUS

TAVASZI ÁRJEGYZÉK 2013. MÁRCIUS TAVASZI ÁRJEGYZÉK 2013. MÁRCIUS NAGYBÖJTI, HÚSVÉTI GONDOLATOK B-012337 Hol volt Jézus /s Wolf, Uwe 1,200.- Hol volt Jézus Nagypéntek és Húsvétvasárnap között? A könyv Jézusról mint történeti személyről

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben.

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben. Vezérrffonall a kerreszttyén egyháziismerrett és művellődésttörrtténett sziigorrllatthoz RKS01 Refforrmáttus közösségszerrvező szak Összeállllííttotttta Drr.. Diienes Dénes Sárrospattak,, 2013.. A rréésszzl

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

Régi magyar imakönyvek és imádságok

Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok 3 Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

LVI. évfolyam 2003. február

LVI. évfolyam 2003. február LVI. évfolyam 2003. február Mátyás-napok 2003 Kecskeméthy István bibliafordítása Bocskor János énekeskönyve Tusnád 2003 A magyarszentmártoni csegézômû Népi építészeti örökség Hargita megyében Tartalom

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET E VÉGRE PÓSA LAJOS? *

Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET E VÉGRE PÓSA LAJOS? * Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET E VÉGRE PÓSA LAJOS? * Cigánynak szobrot? Hát akkor mit emeljünk neked? Pósa készen volt a válasszal: Nekem sohasem lesz szobrom, özvegy feleségemről is mint az égi madárról

Részletesebben

Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET-E VÉGRE PÓSA LAJOS? *

Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET-E VÉGRE PÓSA LAJOS? * Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET-E VÉGRE PÓSA LAJOS? * Cigánynak szobrot? Hát akkor mit emeljünk neked? Pósa készen volt a válasszal: Nekem sohasem lesz szobrom, özvegy feleségemről is mint az égi madárról

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK K i s m a g y a r n é p r a j z d i á k o k n a k 1753: minden Embernek aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet [Illyefva, Hsz]. 2006 Tél II. évfolyam 2. szám KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI

Részletesebben

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA * MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1927 Pallas részvénytársaság

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben