IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR."

Átírás

1 IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR. BUDAPEST, 1915 IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA, V., Csáky-utca

2

3 IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK AZ ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából Ifjúsági Könyvtárjegyzék kiegészítéséül. készült Dr. Szemák István a vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából a középfokú iskolák ifjúsági könyvtárai számára Ifjúsági könyvtárjegyzéket" készített Az evangélikus egyetemes egyház Tanügyi Bizottsága szükségesnek tartotta, hogy e Könyvtárjegyzéket megvizsgálja és útmutatást adjon arra nézve, hogy a nevezett füzetben ajánlott olvasmányok közül melyek mellőzendők az evangélikus szellemben való nevelés erdekében a mi középiskolai tanításunknál és helyökbe mely, a protestáns érzület mélyítésére és az evangéliumi jellem erősítésére alkalmas olvasmányok ajánltassanak az ifjúság használatára. Dr. Szemák Könyvtárjegyzéke, a szerkesztő kijelentése szerint, oly müveket jelöl ki az ifjúsági könyvtárak számára, melyeket az ifjúságnak a valláserkölcsi nevelés, a hazafias nevelés, valamint az általános műveltség szempontjából kell, vagy legalább erkölcsi veszedelem nélkül lehet olvasni. A Könyvtár-

4 jegyzék céljának megfelelőleg igen hasznos útmutatásul szolgál az ifjúsági könyvtárak rendezéséhez. A szerkesztőnek érdeme, hogy a jegyzék összeállításánál a valláserkölcsi irodalmat is tekintetbe vette; a protestáns iskolák szempontjából azonban az a nagy hiánya van a jegyzéknek, hogy a vallásos iratok kiszemelésénél a szerkesztő kizárólag a római katholikus vallású ifjak igényeire volt tekintettel. Ez állítást igazolják a következő adatok. A jegyzék az olvasmányul ajánlott mintegy 2000 mü közt 130-nál többet a Szent István társulat kiadványaiból vett fel a gyűjteménybe ; a Luther-társaság és a Protestáns irodalmi társaság kiadványait azonban a szerkesztő semmi figyelemre sem méltatta. A jegyzékben több olyan mü is említve van, melyek kifejezetten a római katholikus ifjak számára készültek és ajánl a jegyzék oly íróktól is műveket, kik csak mint a római katholikus egyház vallásírói bírhatnak jelentőséggel. A jegyzék felemlíti Tárkányi Béla költeményeit, de mellőzi Győry Vilmos, Kozma Andor, Szabolcska Mihály, Lampért Géza verseit. Pázmány, Káldi és Vaszary válogatott egyházi beszédei az ajánlott olvasmányok közt vannak, de hiányoznak a protestáns egyházi beszédek, hiányoznak Kis János evang. szuperintendens újabb kiadású Emlékezései" és Magyari Istvánnak Az országokban való sok romlásoknak okairól" írt müve, pedig ez utóbb említett mű egy évvel a jegyzék kiadása előtt már megjelent új kiadásban a Régi magyar könyvtárban. Hogy a jegyzék a római katholikus ifjúság igényeit tartotta szem előtt, mutatja az is, hogy nagy számmal találunk a gyűjteményben legendákat a szentek életéből és

5 3 szentek élettörténeteit Szent Erzsébet élettörténetét négy különböző szerzőtől is ajánlja a jegyzék de kihagyta a szerkesztő gyűjteményéből a Szilády Áron által szerkesztett Régi magyar költők tárának" köteteit, melyek a II. tói a VII.-ig főkép a 16-ik századbeli protestáns írók műveit tartalmazzák. A vallásos irányú ifjúsági lapok közül is a jegyzék csak két római katholikus lapot ajánl, u. m. a,,nagyasszonyunk" címűt, mely leányok havi képes folyóirata és a Regnum Marianum kiadásában megjelenő Zászlónkat". Ámbár a Szent István társulat kiadványa; közt több oly irat, például regény is van, melyeket nemcsak római katholikusok, hanem más vallásúak is haszonnal vagy legalább kár nélkül olvashatnak e kiadványok közt vannak Dickensnek az ifjak számára átdolgozott regényei is, mégis a Szent István társulat kiadványait a protestáns iskolák könyvtáraiból kihagyandóknak véljük, miután helyökbe megfelelőbb, protestáns szellemű müveket ajánlhatunk protestáns íróktól és protestáns könyvkiadó társulatok kiadványaiból. Az evangélikus szellemű nevelés érdekében a Szemák-féle jegyzékben ajánlott müvek közül azok is kihagyandók, melyek kifejezetten római katholikusok számára készültek, vagy amelyeknek tárgyai és szerzői mutatják, hogy ez olvasmányok csak római katholikus ifjak számára vannak a gyűjteménybe felvéve. Ily általunk mellőzendőknek javasolt művek a Szent István társulat kiadványain kivül még a következők : A 19. oldalon. A Xa Xa barlangi lakat. Mesekönyv. Franklin. Mellőzendő, mert Szent-Qenoveva története van vele egybekötve.

6 4 A 19. oldalon. Áldásy Antal : Pázmány P. élete. Lampel. Ehelyett ajánlható Pulszky Ágosttól Pázmány Péter. Franklin A 31. oldalon. Didón : Jézus Krisztus. A mi ifjainknak megfelelőbb : Jézus élete Masznyik E.-tőI vagy Szabó A.-tól. A 49. oldalon. Káldi Egyházi beszédei. Franklin. A 60. oldalon. Nagyasszonyunk. Lányok lapja. A 63. oldalon találjuk felsorolva Pázmány Kalauzának I. és II. könyvét, Kempis Tamás könyvét Krisztus követéséről Pázmány fordításában és Pázmány válogatott egyházi beszédeit. E művek az irodalomtörténet segédműveiül vannak a gyűjteménybe felvéve és az irodalomtörténet tanításánál jelentőségük lehet, használatuk azonban csak akkor ajánlatos, ha gondoskodás történik párhuzamos protestáns művek olvastatásáról is. A 75. oldalon. Tarczai György : Szent Margit legendás könyve. Pfeifer. A 79. oldalon. Vaszary Kolos művei. A 83. oldalon. Zászlónk. Ifjúsági lap. Kiadja a Regnum Marianum. Valószínű, hogy a felsoroltakon kivül a Szemákféle jegyzékben foglalt művek közül a könyvtárjegyzékben ajánlott művek behatóbb megismerése folytán az evangeliomi szellemű nevelés tekintetéből több mű még mellőzendőnek fog bizonyulni. Az ennek folytán szükséges kiigazításokat kiki maga utóbb könnyen megteheti. Evangéliomi egyházunknak továbbra is bíráló figyelemmel kell kisérni a Szemák-féle Könyvtárjegyzéket, mert e jegyzék szerkesztője müve bevezetésében kijelenti, hogy az Ifjúsági Könyvtár jegyzék című folyóiratot, amelyben ismertetett és ajánlott művek jegyzéke van e miniszteri megbízásból készített Könyvtárjegyzékbe átvéve, továbbra is szerkeszteni szándékozik és az ott megbeszélt és az ifjúsági könyvtárak számára besze-

7 5 rezhetőknek ajánlott müvek valószínűleg a hivatalos Könyvtárjegyzékbe is bekerülnek. Felsoroljuk azokat az olvasmányokat is, melyek a protestáns érzület mélyítésére alkalmasak s melyekkel az evangélikus iskolák könyvtárjegyzéke kiegészítendő. Csoportonkint, két-két osztályt egy csoportba foglalva, amint a Szemák-féle jegyzékben is találjuk, jelöljük meg azokat a műveket, melyek első sorban alkalmasak a protestáns érzület nevelésére. De felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a tanári karok és az ifjúság az itt felsorolt müveken kivül több és más protestáns szellemű müvet is kívánnának könyvtárukba megszerezni, azok a Luthertársaság, a Protestáns irodalmi társaság, a Londoni vallásos traktátus-társulat, valamint Hegedűs és Sándor debreceni könyvkiadók kiadványaiból e társulatok és könyvkiadók könyvjegyzékei alapján megrendelhetők. Mind e társaságok és vállalatok valamennyi kiadványát alkalmasnak kell tekintenünk a protestáns ifjúság vallásos érzületének nevelésére, mert e társaságok és vállalatok a protestáns vallásos szellem ápolásának nemes ügyét szolgálják és a vallásos szellem ápolása tekintetében az ifjúság és a nagyközönség igényei, a megfelelő szellemi fejlettségi fokok tekintetbe vételével, teljesen megegyeznek. A Szemák-féle mű sem szorítkozik pusztán ifjúsági iratok ajánlására; a valláserkölcsi és hazafias szempont mellett az Ifjúsági Könyvtárjegyzék szerkesztője főkép arra volt tekintettel, hogy a felnőttek számára készült, de az általános műveltség szempontjából az ifjúság számára is ajánlatos műveket lehetőleg teljesen vegye fel jegyzékébe és csak azokat hagyja ki, amelyeknek

8 6 olvasása az if jakra nézve erkölcsi veszéllyel járhatna. A protestáns könyvkiadó társulatok kiadványairól fel kell tennünk, hogy a hazafiság és általános műveltség szempontjai mellett a vallásos és erkölcsös nevelés céljait is szolgálják, azért egészben véve alkalmasak a protestáns ifjúság használatára. Az evangélikus középiskolák Könyvtárjegyzékébe való felvételre első sorban a következő olvasmányokat ajánljuk : 1. Az első csoport, az I. és II. osztály számára. Az első csoport számára ajánljuk a Luther-társaság által szervezett népiskolai ifjúsági könyvtárak könyvjegyzéké"- nek típusai közül az I. tipus a) csoportjának tíz kötetét. Az e kötetekben foglalt művek mind a Luther-társaság kiadványai s főkép valláserkölcsi tartalmú népies elbeszélések és történetek. A tíz kötet ára 18 K 50 fill. Az I. kötet ára külön 1 K 80 fill. Tartalma: Torkos László : A bánat tisztít. Kapi Béla : Kovács Balázs esete. Qyurátz Ferenc : Bibliás Máté. Kovács Andor : Hitetlen Tamás. Geduly Lajos: Találkozás idegenben. Kozma Andor : Vallásos költemények. Lévay, Torkos, Porkoláb : Vallásos Lant. A II. kötet ára 1 K 90 fill. Tartalma: Raffay S.: Légy hű mindhalálig. Kapi B. : A műveltségről. Kovács A.: A bölcs asszony építi az ő házát. Ládonyi P. : Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Sztehló G.: A nő hivatása a magyar protestantizmus küzdelmében. Sántha K. : Konfirmációi áldások. Torkos László : Áldás és szerencse. A III. kötet ára 1 K 20 fill. Tartalma: Payr S : A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben. Kovács A.: A vízcsepp. Kovács S. : Két vértanú a XVII. századból. Algenstädt Lujza : Kevesen mult. Paulik J. : Jeruzsálem pusztulása.

9 7 A IV. kötet ára I K. Tartalma : Gyurátz F. : Istenért, hazáért. Gyurátz F.: A gyermekek imája. Dr. Horváth K.: Berzeviczy Gergely. Fenyves Ede : Zsedényi István a gályarab. Petrovics P. : Újkori apostolok és vértanúk. Az V. kötet ára 2 K. Tartalma: Böngérfi J.: Az árva. Kodlecsik J. : Karaffa Antal. A VI. kötet ára 1 K 70 fill. Tartalma: Hörk J.: Farkasok a juhok közt. Hörk J. : Keczer András. A VII. kötet ára 1 K 60 fill. Tartalma : Gagyhy D. : Hitért, hazáért. A VIII. kötet ára 1 K 30 fill. Tartalma : Paulik J. : Az ágostai hitvallás. Paulik J. : Luther 95 tétele. A IX. kötet ára 5 K. Tartalma: Payr S.: Hárfahangok. A X. kötet ára 1 K. Tartalma : Szeberényi L. : Luther élete. Ugyancsak az első csoport számára ajánljuk a Protestáns Irodalmi Társaság Koszorú" című népies kiadványait. Egy-egy kötet papirkötésben 60 fillér. Egy-egy kötet 5 6 kis történetet foglal magában. Megjelent eddig 36 kötet. I. kötet tartalma : Vajda F. : Bethlen Gábor fejedelem. Csengey G. : A vadosfalvi pap. J. Székely Lilla : Egy öngyilkosjelölt. Turi Farkas I. : Egy eltépett biblialevél. Krüzselyi B. : Földi mennyország. Béry Gyuláné : Az öreg pap hagyatéka. II. kötet tartalma: Payr S. : Nádasdy Tamás grófék háztája. Vajda F. : Két püspök anyja. Csekme F. : Névtelen hősök. Kalocsa Róza : A bibliás asszony. Szabó A. : Livingstone Dávid utazásai és felfedezései. Szentkuti K. : Bálint úr. Szabó G. : A tékozló fiú. III. kötet tartalma : J. Székely Lilla : A talált gyermek. Budai J. : Dévai Bíró Mátyás. Bányai G. : Dezső pap látomása. Mészöly Gy. : A jezsuita rend feloszlatása. Forgács E. : A szocialista. IV. kötet tartalma : Thúry E. : Huszár Gál. Bitai B. : A vízözön. Légy hív mindhalálig. Papp A. : Dőre Márton felekezetnélküli akar lenni. Vargha L.: Hágár. Borsos J.: Tóth Pál János csutorája.

10 8 V. kötet tartalma : S. Szabó J. : A Lorántffyak. Bányay G. : Ilonka. Lantos Sebestyén : Aranka története. Kecskeméthy L. : A képviselő úr beszámolója. Béry Gyuláné : Klárika neveltjei. VI. kötet tartalma : Vándor deák : Hitért és hazáért. Lantos Sebestyén : Nővérek. Bányai G. : A,,kék gólya" családja. Juhász S. : Cserey Ilona. VII. kötet tartalma : Diósi Márton : Rajzok egyházunk múltjából. Csekme F.: A nagyasszony. Grátz M.: Zsugori Peti végrendelete. Grátz M. : Isten útjai. VIII. kötet tartalma : Vajda F. : Barcsay Ágnes. J. Székely Lilla.: Az igaz hit. Bányai G.: Angyal és ördög. Bitai B. : Az angyalok Mamréban. Barsy L. : Tar Gábor históriája. IX. kötet tartalma : Kenessey B. : Bibliai kalauz. S. Szabó J. : Vége jó, minden jó. Sz. Kiss K. : Az igaz és hamis gyöngy. J. Székely Lilla : Az új bíró. Farkas A. : Ötödik parancsolat. X. kötet tartalma : Csiky L. : A vasárnap megünnepléséről. Grátz M. : Gusztáv Adolf és a Gusztáv Adolf egylet. Sárközy J. : Bálint Mihály. Sántha K. : Élet vándora S. Szabó J. : Patócsy Zsófia. XI. kötet tartalma : Forgács E. : Az ócska biblia. Vargha L. : Jefte. Csekme F. : Vak Domokos. Kovács L. : Megostorozlak, de nem vesztelek el. Vajda F. : A Rákócziak. XII. kötet tartalma : Csengey G. : A Barkóék árvája. Barsy L. : A nazarénus. Lukács S. : Bethlen Kata. Szabó G. : A pusztabíró. Forgács E. : A kányái mártírok. XIII. kötet tartalma : P. Tóth J. : Matkó István hitvitája Sámbár Mátyás jezsuitával. Ince B. : Erős várunk az Isten. Szentkúti Kiss K. : A passzus. Magyari A. : Hervey Jakab. Nagy J. : Asztalos Tóth János. Csekme F. : Jellem, munka, takarékosság. XIV. kötet tartalma : Szentkúti K. : A kálvinista kenyér. Sántha K : Szent hangok. Babay Kálmán : Szabó Péter. Jámbor Lujza : Ilyés a csodatevő próféta. Mészöly Gy. : Jó az Isten.

11 9 XV. kötet tartalma : Kovács S. : Testvérharag. Sárközy J. : A temető. Kecskeméthy J. : Az ezüst szív. Vállaji Ida: A föld. Sántha K. : Romlásfalva. B. Kun Anna : Az új ház. XVI. kötet tartalma : B. Kun Anna : Az aranyásó. Szabó G. : Jób. Kecskeméthy J. : A hatvágás. Borsos J.: A vízcsepp, amely tisztít. Grátz M. : A babona. XVII. kötet tartalma: Sárközy J.: A mi hitünk. Kóréh E. : Bocskai István. Borsos J. : Tisztító tüz. Grátz M. : Lekésett a vonatról. Hogyan vezesse az anya gyermekét. J. Nagy Mariska: A végrendelet. XVIII. kötet tartalma : Farkas A. : A két biblia. Sámuel A. : Egy kép a múltból. Demeter J. : Csobánc ostroma. Mészáros S.: A hit megtart. Böngérfi J. : A falu árvája. Babay K. : A hatodik parancsolat. XIX. kötet tartalma : Marton S. : A gályarabok története. F. Kovács M. : Saul megtérése. Pap A. : Akinek nincs lelke. Vállaji Ida : A Jóska temploma. Béldi Gyuláné : Az igazságos. XX. kötet tartalma : Orth Ambrusné : Itthon. A másé. Juhász.S. : Hű mind a vérpadig. Raffay S. : Apróságok. G. Szabó M. : Szenei Molnár Albert. Kecskeméthy J. : Testámentum. XXI. kötet tartalma : G. Szabó M. : Károli Gáspár. Turai S. : A szerencse. Szarka L. : Harangszó a pusztában. Borsos J. : Az Isten keze. P. Tóth J. : Olvassá-. tok a bibliát. XXII. kötet tartalma : Béry Gyuláné : Piroska könyve. Újlaki Vilma: Az Isten Ítél. Forgács E. : Az Úr megtartja övéit. Szentkúti Kiss K. : Akik hívek voltak mindhalálig. Kapi B. : Az anya sírja. XXIII. kötet tartalma : Kóréh E. : A beresztei lelkész. Szentkúti K. : Régi dicsőségünk. Kovács Zs. : A kétszeresen száműzött. Egy kassai főbíró Bocskai idejében. Raffay S. : Péter apostol. Budai J. : Kálvin János XXIV. kötet tartalma : Orth Ambrusné : Imádság nélkül. Sántha Károly : Hárfahangok. P. Tóth János :

12 10 Imádkozzál és dolgozzál. Lőcsei Emma : El ne hagyd a hazát. I. Aki Amerikába készül. Király B. : II. Aki Amerikában járt. Vargha L. : A reformáció emlékünnepén. XXV. kötet tartalma : Turai S. : Apró történetek. Gyalog I. : Lelki gazdagság az igazi gazdagság. Vargha S : Két kis történet. Móricz Zs. : Két biblia. P. Tóth I. : Templom a dombtetőn. XXVI. kötet tartalma: Nagy F. : Isten nélkül Istennel. Marton S. : A kurucvilág énekekben. Kovács Z. : A cserkúti tanító. Budai I. : Dávid a zsoltáros király. Kiss B. : Bölcs Salamon. XXVII. kötet tartalma : Szentkúty B. : Ember tervez, Isten végez. Kapi B. : Virág a kereszt tövén. Móricz Zs. : Mikor a part szakad. A jeruzsálemi templomban Átdolgozta Osváth K. Sárándy I. : Az aranyország. XXVIII. kötet tartalma : Zih Sándorné : A megtért Patayné Farkas Gizi : Isten keze. Bízzál az Úrban. Átdolgozta Takaró Géza. Nagy E. : Hit az élet ereje. Budai János : Jézus az evangéliomok szerint. Sántha K : Áhitat hangjai. XXIX. kötet tartalma : Sárándy I : A nagykárolyi templom. I. Székely Lilla : Az idegen istenek. Gyökössy E : Szeretet könyve. Boldog B. : Az egyke. Vozáry Erzsébet: Arany Juliska. XXX. kötet tartalma : Horváth I. : Őrangyal. Bar- ' tholomaidesz Adél. : Mamuska. Okos Gy. : Csak Krisztussal Barsy L. : Eszter. Szentkúti K. : Régi képek Forgács E. : Daku Zsófi becsülete. XXXI. kötet tartalma : Moravcsik Gyuláné : Isten nem ver bottal. Dessewffy Berta : Az Úr ösvényén Várady F. : Szegedi Kis István. legifj. Szász. K. : A hitetlen. Szuhay B. : Az itélet. Szarka L. : A zsoltár és a Himnusz. XXXII. kötet tartalma : Forgács Gy. : A vér. Sárándy I. : A pálinka ördöge. Csobánczy I. : Istennek minden lehetséges. Szőts F. : A jeddi papné. Boldog B. : Az ital átka vagy Erzsók hajfürtje.

13 11 XXXIII. kötet tartalma : Juhász S. : Csulai Kende Péter Csűrös I. : Bori Péter karácsonya. Buday J : Jézus szenvedései. Moravcsik Gyuláné : Az imádság. Újlaki Vilma : Tisztítótűzben. XXXIV. kötet tartalma : Dr. Nemes B. : Lorántffy Zsuzsánna. Takaró G. : A glószteri ember. V. Sipos Ida : Börtön és szabadság. Kájel I. : Török Pál. Forgács E. : Benjámin. XXXV. kötet tartalma : Csűrös I. : Üszög talpraáll. Moravcsik Gyuláné : Hithűség próbája. Takaró G. : A vasárnapi iskolák története. XXXVI. kötet tartalma : Forgács Gy. : Ötven év Kinában. (Griffith élete.) Kömley János : Tompa Mihály. Dr. Nemes B : Meliusz Juhász Péter. báró Podmaniczky P. : Az indiánusok apostola. Szőts F. : Ballagi Mór. A Luther-társaság és a Prot, irodalmi társaság népies iratkái füzetekben egyenkint is kaphatók 8 10 fillér árban és a fentiektől eltérő csoportosításokban is megrendelhetők Kókai Lajos (Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 1., 20. sz. bolt) könyvkereskedésében, mely öt-hat füzetet egybe köttet és kötésért kötetenkint 30 fillér önköltségi árt számít ; nála, valamint a Luther-társaság könyvkereskedésében (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a. sz.) minden protestáns szellemű mű megrendelhető. Ajánlható mű még az I. csoport részére : Jones Mária. A Biblia-Társulat keletkezése. Traktátustársulat. Ára Az ifjúsági lapok közül ajánljuk az Ifjú Éveket Algőver Andor budapesti ev. vallástanár és a Szövétneket" Rácz Kálmán pápai ref. vallástanár szerkesztésében. Mindegyiknek előfizetési ára évenkint 3 K. Ez utóbbi lap a háború idején megszűnt,

14 12 de a béke beálltával remélhetőleg újra megindul. E lapokat, valamint Payr S. Hárfahangok című, vallásos költeményeket tartalmazó nagyértékű gyűjteményét az összes osztályo"k számára ajánljuk. 2. A második csoport, a III. és IV. osztály számára. A második csoport számára ajánlható a Luthertársaság népiskolai ifjúsági könyvjegyzékében a II. tipus a) csoportjában és a III. tipus a) csoportjában foglalt öt-öt, összesen tíz kötet mű. E művek is mind a Luther-társaság kiadásában jelentek meg s főkép az egyház történetéből merített elbeszéléseket tartalmaznak. Az első öt kötet ára együtt 9. K, a második öt köteté K. E művek tartalma a következő : II. Tipus, a) csoport : /. kötet. Egyházunk nagyjai. 2 kor. Tartalma : Kovács S. : Bocskay István. Paulik J. : Gerhardt Pál. Kapi B. : Pálfy József. Zsilinszky M : Radvánszky Béla. Payr S.: Kanizsai Orsolya. II. kötet. Egyházunk nagyjai K. Tartalma : Payr S. : Mária Dorottya. Zsilinszky M. : Székács József. Magyar Qy. : Wimmer Gottlieb Ágost. - Zsilinszky M. : Wallaszky Pál. Dr Antal G. : A gáiyarab-szabadító. III. kötet. Masznyik E. : Bahil Mátyás K. IV. kötet. Béry Gy. : Hit, remény, szeretet. Sántha K. : Olajfalevelek K. V. kötet. Kapi B. : Hitünk igazsága K. III. Tipus, a) csoport : I. kötet. Kapi Gyula: Magyar éneklőkar K. II. kötet. Masznyik E. : Luther aranymondásai. I - II K.

15 13 III. kötet. Nielsen Szeberényi L. Zs. : Ker. egyh. történet K. IV. kötet. Payr S. : A Perlakyak négyszázados Ároni háza K. V. kötet. Zsilinszky M. : Kermann Dániel. Sánlha K.: Zsivora György K. Ugyancsak a második csoport számára ajánljuk a Kapi Béla szerkesztésében Protestáns család és iskola" cím alatt Szentgotthárdon Wellisch Béla kiadásában megjelent következő műveket : Pósa L. : Arany liget. Dingha B : Hol volt, hol nem volt. Albert I. : Túl az Óperencián. Hamvas I. : Mesés történetek. Borsos I. : A pozsonyi rendkivüli törvényszék és a gályarabok története. Masznyik E. : Képek az ókori keresztyén egyház történetéből. Gyurátz F, : Hősök kora. Stráner V. : Biblia az élet könyve. Kapi B. : Boldogság könyve. Mind e könyvek vászonkötésbe kötve egyenkint 1 K 20 f.-ért kaphatók. Ajánljuk továbbá a Hegedűs és Sándor debreceni könyvkiadók kiadásában Protestáns ifjúsági és népkönyvtár" cím alatt megjelent 109 kötet hiterősítő vallásos müvet. Minden kötet külön kapható, egy-egy kötet ára képekkel vászonkötésben 2 kor. A 109 kötet tartalma a következő : I., 2. Jámbor L. és Jámborné Székely Lilla: A keskeny, rögös úton. (Vallásos költemények.) Két kötet. 3, 4. Zih Sándorné : A Göncölszekér. 5., 6. Forgács Gy. : Az élet reggelén. 7. Zih Sándorné : A szeretet hatalma. 8. V. Sipos Ida : Apró történetek. 9., 10. Koncz Á. : Debrecen múltjából. II. F. Varga L. : Zengő hárfa.

16 14 12, 13. Vaday József: Protestáns jellem. 14., 15. Csite K. : A gyermekszív könyve. 16., 17. Sántha K. : Isten, haza, család. (Költemények 2 kötetben.) 18., 19. Vaday I.: Rákóczi és a kurucvilág. 20., 21. Porcsalmy Gy. : Magyar történelmi elbeszélések és népmondák. 22. Forgács Gy. : Hogy lehetsz nagy ember? 23., 24. Kóréh E. : Bibliai képek. 25., 26. Papp I. : Száz mese. 27., 28. Jámbor L. : Ószövetségi történetek. 29., 30. Kóréh E. : Képek a magyar protestáns egyháztörténetből. 31., 32. Szentmiklóssy I.: Valláserkölcsi elbeszélések. 33., 34. Zih Sándorné : Az elhagyottak. 35., 36. Borsos I. : Kollégiumi történetek. 37., 38. Porcsalmy Gy. : A magyar történelem hősnői. 39. Dombi L. : Elbeszélések az ifjúság számára. 40., 41., 42., 43. Könyves Tóth Kálmán: A gyermekvilágból. Négy kötetben 44. Jókay L. : Mesék. 45. Jókay L : Elbeszélések. 46., 47. Jókay L. Az árva fiú. 48. Forgács Gy. : Jeruzsálem pusztulása. Jámbor L. : Elizeus. 49. J. Székely Lilla : A nagymama történeteiből. 50. : Krisztus legendák. Lágerlöf Zelma után ford, Osváth K. 51. Vaday I.: Rákóczi jön. 52. Babay K. : Visky lányok. 53., 54, 55. Babay K. : Szép Balaton mellől. 56, 57. Borsos I. : Pali iskolába megy. 58, 59. Buday I. : Boldogfalva. 60. Buday I. : Dávid, a zsoltáros király. 61, 62. Buday I.: Pál apostol élete. 63, 64. D. Dolinay Erzsébet : Kis leányok tudománya. 65, 66. D. Dolinay E : Csevegések.

17 15 67., 68. D. Dolinay E. : Nénike vendégei. 69. Uray S. : A boldogságról. 70., 71. Forgács Gy. : Gyermekek a bibliában. 72., 73. Forgács Gy. : Afrika hősei. 74., 75. Jámbor L. : Égi cél felé. (Költemények.) 76., 77. Kádár I. : Madármesék. 78., 79. Kádár I. : Gyermekésszel. 80. Csite K. : Itthon. 81. Jókay L. : Dugó Matyi vállalatai. 82., 83. Dr. Prőhle V. : Mese és valóság hetedhét országról. 84. Lie. Rácz K. : Kocsi Csergő Bálint, a gályarab. Forgács Gy. : Nagy Heródes és utódai. 85., 86., 87., 88. S. Szabó I. : Református egyházunk nagyjai. Négy kötetben. 89., 90. S. Szabó I. : Régi történetek. 91., 92. Uray S. : Bibliai képcsarnok. 93., 94. Vaday I. : A magyar gyermek olvasókönyve. 95., 96. Vaday I. : A jó példát kövesd. 97., 98. Zih Sándorné : Protestáns lelkület. 99., 100. Zih Sándorné : A koldus jövendőmondása. 101., 102. Zih Sándorné: A sánta szolgálóleánya Csite K. : Az áruló és egyéb történetek. 104., 105. Végh I. : Kuruc históriák és egyéb történetek Tóthné Zalay Emma: Szárazon és vízen. 107., 108. Zih Sándorné: Az iskolakerülő S. Szabó I. : Károlyi Gáspár, a bibliafordító. Ajánlhatók még: Korona Bunyán János: A zarándok útja. 12 képpel. Traktátus-t Decoppet Ágost: Ifjak kalauza. Átdolgozta: Adorján F. Luther-társ 1.40 Farkas József : Az Úr Siona vagy a keresztyén egyház 1900 éves története. 90 képpel. Londoni trakt.-társ. 2. Farkas József: Magyarországi hitbajnokok életéből. Traktátus-társ.60 Paulik J. : Konfirmációi emlékkönyv. Luther-társ

18 16 Korona Pethes J. : Melanchton Fülöp. Luther-társaság kiadása..80 Szabó Aladár : Jézus élete. Traktátus-társ 3. Szeberényi L. Zs. : Luther Márton élete. 7 képpel. Luther-társ.40 Török József : Dr. Luther Márton élete Budapest A harmadik csoport, az V. és VI. osztály számára. Korona Gyurátz Ferenc : Gusztáv Adolf élete 3.60 Gycry Vilmos: Költemények Kókai L Kenessey Béla: Női jellemképek Prot. irod. társ. kiad. 2. Luther müvei. Sajtó alá rendezte : dr. Masznyik E. 6 kötet. Kiadja a Luther-társaság. Kötetenkint 8. Masznyik E.: Jézus élete evangéliomi képekben. 2 kötet. Prot. irod. társ 6. Masznyik E. : Luther Élete. A Luther-társaság könyvkereskedésének bizományában 5. Pfennigsdorf : Hit és szabadság. Népszerű hitvédelmi irat. Németből ford. : Gyalog I. Prot irod. társ. 2. Tankó Béla: Egyháztörténeti olvasmányok, Segédkönyv az egyháztörténet tanulásához. I III kötet Raffay S. : Jézus példázatai. Prot. irod. társ 2. Raffay S. : Jézus hasonlatai. Prot. irod. társ Szabolcska M. : Áhítat, szeretet. Vallásos és családias költemények. Magyar Prot. irod. társ 2. Thomas : Az evangéliom és a szocializmus Népszerű szociális munka. Franciából : Kovács I. Prot. irod. t A negyedik csoport, a VII. és VIII. osztály számára. Korona Antalffy Endre : Petrőczy Katalin Szidónia élete és munkái. Luther-társaság.80 Dézsi L. : Misztótfalusi Kiss Miklós Kiadja a Magyar Tört. Társ 8.

19 17 Korona Dézsi L.: Szenei Molnár Albert Kiadja a Magyar Tört Társ 6.40 Kis János, dunántúli evang. püspök: Emlékezések. Új kiadás 1890-ből. Olcsó könyvtár 1.40 Luthard : Előadások a keresztyénség erkölcstanából. Németből fordította : Csiky L. Prot. irod. társ.. 3. Magyari István : Az országokban való sok romlásoknak okairól. Eredetileg Sárváron, 1602 Az Akadémia újból kiadta a Régi magyar könyvtárban Ferenczi Zoltán jegyzeteivel 5. Mayer Endre: Jézus és a szocializmus Luther-társ Melanchton F.: Apologia. Latinból ford.: Mayer Endre. Luther-társ 3. B. Pap. István : A belmisszió hősei. Prot, irod társ. 3. Pfennigsdorf : Krisztus a modern szellemi életben. Müveit prot ifjaknak. Ford.: Hajts Bálint. Luther-t Pulszky Ágost: Pázmány Péter. Franklin-társ Sámuel Aladár: Bod Péter élete és művei. Prot. irod. társ. 3. Schrödl J : A magyarhoni prot. hatása a nemzeti szellem fejlődésére. Luther-társ 1. Sheldon: Jézus nyomdokain. Amerikai vallásos regény. Angolból ford. : Csizmadia L. Prot. irod. társ.. 3. Szabó Aladár : Külmissziói kalauz. Prot. irod. társ.. 3. Szilády Áron : Régi magyar költők tára. I VII. kötet Akadémia kiadása, à 4-től 6., 32. Zsilinszky Mihály : A magyar protestáns egyház törtéténete képpel. Kötve 17. Zsilinszky Mihály : A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai. 4 kötet. Az 1. kötet A II. és III. kötet egyenkint 8. A IV. kötet 6. Az itt felsorolt protestáns szellemű művek az evangélikus felső leányiskolák, polgári iskolák és tanítóképző intézetek Könyvtárjegyzékének megállapításánál is tekintetbe veendők. Dr. Szemák István

20 18 az ő Könyvtárjegyzékét az itt említett iskolák számára is készítette. Jegyzéke használatára nézve ekkép nyilatkozik: Hogy mi, melyik olvasmány felel meg az egyik vagy másik iskola növendékeinek, azt könnyen megállapíthatja minden tanár, ha egyszer tudja, a jegyzék alapján pedig tudhatja, hogy mit kell és lehet tanítványaival olvastatnia." Az evangélikus felső leány- és polgári iskolák, valamint a tanítóképzők tanárai is bizonnyal ki tudják választani a középfokú evangélikus iskolák számára készített e jegyzékből azokat a protestáns szellemű olvasmányokat, melyek az ő különleges viszonyaik között az evangéliomi érzületben való nevelés céljának leginkább megfelelnek.

21

22

23

24

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Sorszám III.1.-3p ,5 19,5 XVI III 46,5 VII.

Sorszám III.1.-3p ,5 19,5 XVI III 46,5 VII. Sorszám I.1.-1p I.2.-3p I.3.-1p I.4.-1p I.5.-1p I.6.-1p I.7.-3p I.8.-4p I.9.-2p II.1.-2p II.2.-3p II.3.-1p II.4.-1p II.5.-3p III.1.-3p össz-fl fl-hely h.olv1 h.olv2 h.olv3 összh.olv h.olv-hely Össz. Pont

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző 1. 9. 10. 11. V. korcsoport Fiú csapat (11) Kanalas Renátó, Kanálos Róbert, Seres Gyula Zsolt, Tamás Patrik Farkas Lilla, Molnár Gergő, Székely Mátyás Erdős Renátó, Sampei Alex, Suki József Becskereki

Részletesebben

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány Férfi Gyermek-A (-9 év) 1 7135 MAKRAI Bálint 2006 00:28:42 00:12:45 13.9 km/h +00:00:00 2 7065 PÉTER Dániel 2006 00:36:17 00:16:03 11.0 km/h +00:07:35 3 7103 KOSTYÁL Kende 2006 00:57:35 00:24:24 6.9 km/h

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat Második forduló 2015.04.12 Leány 1.6km 1. Kalocsai Klaudia 20 6:49 T.várkony, Endre Király Ált.Isk. SE2 / 1, 10 2. Gál Kitti 19 7:10 T.várkony, Endre Király Ált.Isk.

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25.

KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25. KEDVCSINÁLÓ ÚSZÓVERSENY BÉKA KOROSZTÁLYOS GYEREKEKNEK GYULA, VÁRFÜRDŐ, 2014. JANUÁR 25. 1. 25m leány mell 1. Csanádi Virág Békéscsaba 25,42 2. Papp Lauretta Várfürdő 27,42 3. Szalai Réka Várfürdő 28,94

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

50 m. férfi pillangóúszás. 50 m. női hátúszás. 50 m. női mellúszás. 14. versenyszám Országos csúcs: 0:23.29 (Cseh László )

50 m. férfi pillangóúszás. 50 m. női hátúszás. 50 m. női mellúszás. 14. versenyszám Országos csúcs: 0:23.29 (Cseh László ) 50 m. férfi pillangóúszás 14. versenyszám Országos csúcs: 0:23.29 (Cseh László - 2009) 1. Cseh László 1985 Kőbánya Sport Club 0:23,83 834p 2. Hős Péter 1985 A Jövő SC Veolia 0:24,48 769p 3. Sincki Ádám

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

SOMOGY MEGYE NYÍLT SERDÜLŐ BAJNOKSÁGA MEGHÍVÁSOS IFJÚSÁGI, JUNIOR ATLÉTIKAI VERSENY. 2. Székács Máté 98 Kaposvári SI 10,9

SOMOGY MEGYE NYÍLT SERDÜLŐ BAJNOKSÁGA MEGHÍVÁSOS IFJÚSÁGI, JUNIOR ATLÉTIKAI VERSENY. 2. Székács Máté 98 Kaposvári SI 10,9 SOMOGY MEGYE NYÍLT SERDÜLŐ BAJNOKSÁGA MEGHÍVÁSOS IFJÚSÁGI, JUNIOR ATLÉTIKAI VERSENY Kaposvár,2011.szeptember 10. FIÚK 80 m 13 éves 1.Kaszás Bendegúz 98 ARAK 10,2 2. Székács Máté 98 Kaposvári SI 10,9 3.

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2009. október 08. Budapest, XIII. Tüzér utca Honvéd pálya FIÚ l. korcsoport 1996. január

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

A XI. FORDULÓ EREDMÉNYEI január 4. vasárnap

A XI. FORDULÓ EREDMÉNYEI január 4. vasárnap A XI. FORDULÓ EREDMÉNYEI 2009. január 4. vasárnap BÉKE SZERÉNY ISTENEK 2-4 GÓLLÖVŐK: TÍMÁR R., FEKÉCS B. ILL. TÓTH Z. (2), MOLNÁR J., CSATÁRI A. TEXAS FC BŐRHARISNYA 4-4 GÓLLÖVŐK: UNGI F. (3), VARGA P.,

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. Lányok - 25 m-es gyorsúszás elıfutam 1. Sárközy Bori Jókai 18,29 2. Bíró Krisztina Kós 18,74 3. Ryan Noémi Jókai 19,66 4. Kampós Blanka

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Decathlon-Borsodnadasd Kupa - Decathlon

Decathlon-Borsodnadasd Kupa - Decathlon U9 unisex 1 910 ROZGONYI ÁDÁM 2 901 PETROVICS Patrik 3 914 HERENCSÉNY I Róza 4 902 SÁNDOR Balázs 5 911 BUKOVÁCZ Anna Cube-Csömör 00:02:14 00:00:00 00:02:11 Vitalitas SE 00:02:15 00:00:01 00:02:12 Salgótarjáni

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola MINI LEÁNY KATEGÓRIA 1 1 16,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola GYEREK I. LEÁNY KATEGÓRIA 11 1 15,13 Boros Szonja 2008 Gyerek I. Pasaréti Síiskola 13 2 18,80 Kovács Ilka Anna 2008 Gyerek

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20.

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20. Sudoku1 Név lakhely összesített XI.kerület nem XI. Merényiné Szászhalmi Kamilla XI 1. Merényiné Szászhalmi Kamilla 1. Horváth Ferencné 1. Bakó Dezső Sándorné XI 2. Bakó Dezső Sándorné 2. Michnay Lászlóné

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága Férfiak 200 m Ifjúsági 1. Czaun Péter 1994 VEDAC 23, 24 Serdülő 13. éves 1. Végh Máté 1998 VEDAC 28, 10 2. Nagy Gábor

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben