MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM

2 MAGYAR IRODALOM 37 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. - Célja és feladata a jövendı tanulmányokhoz szükséges és a felnıtt életben használandó olvasni és írni tudás gondozása és továbbfejlesztése. - Megalapozza azokat a képességeket, amelyek lehetıvé teszik az irodalmi alkotások élményszerő, tudatos befogadását. - Elemi szintő kommunikációs készségek továbbfejlesztése a gondolatok megértésében, megfogalmazásában és továbbításában. - Mőértı olvasás kialakításával ismeretek szerzése - Átgondolt, hatásos személyiségfejlesztés irodalmi anyag segítségével - A mőalkotások megértéséhez szükséges esztétikai, irodalomelméleti (mőfajelméleti, szerkezettani, stilisztikai, verstani) alapszintő ismeretek megszerzése - Különbözı információhordozók által közvetített alkotások specifikus vonásainak felismerése - A kultúraközvetítés segítségével a nemzeti identitástudat, a magyarság értéktudatának megalapozása A magyar irodalom tanítása az 5-8. évfolyamban egységes kerettantervi anyagra épül. A két szakasz azonban néhány vonatkozásban el is tér egymástól. Az 5-6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti a korábbi iskolafokon kialakult szóbeli és írásbeli képességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegek megértését, az írást, illetve megalapozza a sokirányú kreativitást a kommunikáció különféle területein (pl. az audiovizuális, az informatikai alapú ITS mőfajokban). Az 5-6. évfolyam irodalmi és nem irodalmi szövegek feldolgozásával bevezeti a gyermeket az anyanyelv életének, a magyar nyelv használatának megértését elısegítı rendszerébe olyan módon is, hogy megismerteti a magyar irodalom néhány összetettebb emberi kapcsolatok megjelenítı, nagyobb lélegzető klasszikus mővével. Ezáltal építi tovább a gyermek társas nyelvhasználati, fogalmi gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi mőveltségét.

3 MAGYAR IRODALOM 38 A 7-8. évfolyam a legtöbb esetben már a következı iskolafokozat tanulmányaira készít elı. A mővelıdés szokásai és alapszerkezete ebben az életszakaszban alakulnak ki. Mind a nyelvi, mind az irodalmi nevelés feladata a diákok érzelmi, szociális és intellektuális érésének támogatása. A fölkészítésnek elı kell segítenie a nyelvi és az irodalmi kifejezésformák sajátosságainak befogadását, az irodalmi mőveltséghez tartozó tudás elsajátítását, továbbá a saját régió, a lakóhely kulturális értékeinek megbecsülését, az esztétikai jellemzık fölfedezését a mindennapokban, a tárgyi és az emberi környezetben. Fontos feladat az irodalmi képzésben az önálló olvasmányválasztás elıkészítése, megalapozása, sokféle irodalmi (nem csak szépirodalmi) forma, illetve az irodalom határterületeihez tartozó (pl. filmes, egyéb vizuális audiovizuális, informatikai alapú) mőfaj megismertetése a diákokkal. Fontos cél annak tudatosítása, hogy az egyéb médiumok (pl. a televízió, videó stb.) nem feltétlenül jelentenek vetélytársat az olvasásnak, illetve sok tekintetben nem képesek pótolni azt. A nyelvi képzésben kiemelt feladat a különbözı kommunikációs területeken való hatékony, önálló kommunikáció erısítése, a különféle nyelvi, audiovizuális, informatikai mőfajokban rejlı lehetıségek megismerése, kreatív alkalmazása a gyakorlatban. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés a magyar irodalmi nevelés alapkövetelménye. Szövegértés - Az eredményes tanulás és önképzés föltétele. - A szövegértés alapja a megfelelı tempójú, minél teljesebb megértést biztosító olvasás. - Elengedhetetlen az aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagodása, az alapvetı helyesírási szabályok készségszintő alkalmazása. - Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a szöveg tömörítésére. - A kreativitás fejlesztése különbözı módszerekkel. Szövegalkotás - A köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos kifejezésmód kialakítása, a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása.

4 MAGYAR IRODALOM 39 - Mőfajok köre: hétköznapi történetmondástól, olvasónapló, érvelı fogalmazás, szóbeli felelet, kiselıadás, stb. - Helyes hangképzés, beszédlégzés, szöveg- és mondatfonetikai eszközök biztonságos használatát. A tanulási képességek fejlesztése - Szövegfeldolgozó eljárások, lényegkiemelés, tömörítés, szövegkiegészítés. - Könyvtári munka kiegészítve a modern technológián alapuló információhordozókra is. - Témák önálló feldolgozása. - Vázlatkészítés tanári irányítással. Irodalomoktatás - Legfontosabb cél az olvasóvá nevelés, ennek feltétele, hogy az irodalmi olvasmányok élményt, örömet, szórakozást nyújtsanak. - Annak felismerése, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmény forrása. - Annak felismerése, hogy az irodalmi jelentés a szövegbıl, illetve a mő és az olvasó érzelmi, gondolati kapcsolatából bontható ki. - A mővekben megjelenı élethelyzetek lehetıséget adnak az ítéletalkotásra, a véleményalkotásra és kinyilvánítására. Az irodalmi mőveltség része - A klasszikus és a kortárs magyar irodalom különféle epikai, lírai, drámai mővekben. - Az irodalmi mővek jobb megértésének és a kommunikációs képességek fejlıdésének fontos terepe a drámajáték, a dramatizálás, színdarabok elıadása. - Ítéletalkotás szerepe. - Cél, hogy a tanulókban fölkeltse az önálló olvasmányválasztás igényét, önálló véleményalkotást, a mővekkel kapcsolatos érzelmek, gondolatok megfogalmazása.

5 MAGYAR IRODALOM ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2 óra Belépı tevékenységi formák Szövegértés - Gyakorlatok az életkorban elvárható tempójú, folyamatos hangos és néma olvasásra, felkészülés utáni felolvasása. - Memoriterek kifejezı elıadása. - Nyelvi eszközök és a jelentés viszonyának felismerése. - Feladatok a szöveg tagolására, lényegkiemelésre, tömörítésre. - Kreativitás fejlesztése válogató olvasással, megbeszéléssel, átalakítással. - A leírás, jellemzés különféle kifejezıeszközeinek megfigyelése szépirodalmi és nem szépirodalmi mővekben Szövegalkotás - Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írással, szótári vizsgálódás. - Kreatív, játékos szógyakorlatok. - Leíró fogalmazás elıkészítése: megfigyelés, azonosság, különbség, tájleírás valós és elképzelt tájról (egész rész, közel távol, részletezı egybenlátó). - Történetmondás mindennapi személyes élményrıl, olvasmányról. Tanulási képesség - Eligazodás a gyerekeknek szóló ismeretterjesztı irodalomban. - Az olvasott mővek szóbeli, írásbeli ajánlása. - Önálló gondolkodásra és önkifejezésre való nevelés. - Elsı lépések az érvelés kompetenciája felé. Az irodalom és az olvasó kapcsolata - Szövegelemzı gyakorlatok. - Különféle mőfajú, változatos ritmikájú alkotások értelmezése. - Szövegmondás mozgással összekötve; szereplık kapcsolata. - Néhány alapvetı irodalmi téma, motívum fölismerése epikai, lírai mővekben, népköltészeti, mőköltészeti alkotásokban.

6 MAGYAR IRODALOM 41 - A közlésmód sajátosságai, képiség, ritmika, ismétlıdés formái, a túlzás. - Látott, hallott, elképzelt élmények. Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekrıl.. Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekrıl: szeretet, együttérzés, segítıkészség, félelem, bizalom, hála stb. Egyes szereplık eltérı álláspontjának, érzelmi motivációinak elkülönítése mindennapi élethelyzetekben és irodalmi alkotásokban. A saját, személyes tapasztalatok, elızetes ismeretek összekötése egyes (pl. irodalmi) szövegekben megjelenı kérdések értelmezésében. Saját nézıpont, értékítélet kialakítása egyszerőbb szituációkban és / vagy irodalmi példákon keresztül. A saját álláspont egyediségének tudatosítása, a személyes indokok, az egyéni nézıpont meglétének feltárása többféle állás- vagy nézıpont szembesítésével. A szavak alapjelentésének, hangulatának, stílusértékének fölismerése szépirodalmi és egyéb mővekben. Memoriter Tizenöt-húsz versszak a János vitéz címő mőbıl, hat-nyolc vers a tanultak közül, öt-tíz soros prózarészlet, néhány találós kérdés, közmondás. Fogalmak Népdal, mesetípusok, elbeszélı költemény, tájleíró vers, elbeszélés, regény; epikai mővek szerkezete: kiindulási pont, bonyodalom, tetıpont, megoldás; cselekmény, helyszín; szó szerinti és metaforikus jelentés; képiség, ritmus, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, fokozás; hasonlat, megszemélyesítés, metafora; ütemhangsúlyos verselés, felezı tizenkettes.

7 MAGYAR IRODALOM 42 Témakörök 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési a fontosabb gondolatok kiemelése, összefoglalása; testbeszéd feladatok és alkalmazása dramatikus játékban; pontosság a fogalmazásban; a kulcskompetenciák cselekmény utólagos felidézése Tartalom Mesék, például: Az ızfiú; Tündérszép Ilona és Árgyélus; A muzsikáló ezüstkecske; A deákból lett király; A szegény csizmadia és a Szélkirály Jacob és Wilhelm Grimm: A sírhalom Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm Lázár Ervin: Szurkos kező királyfiak Mítoszok, például: A trójai háború; Odüsszeusz harca az egyszemő óriással; A vízözön; Jézus keresztre feszítése Népdalok, például: Panaszdalok; Párosító dalok; Csúfolók A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások népmese, meseszámok, mesetípusok, állandó mesefordulatok, hıstípusok, meseváltozatok, mőmese, elbeszélés, leírás, jellemzés, vers és próza, a mese (összefoglalás), népdal, rímek, ütemhangsúlyos verselés, alliteráció, mitológia, eposz, Biblia, evangélium Frontális témakifejtés: szülık, testvérek, család Drámajáték: bizalom és hiszékenység Az olvasott állásfoglalás értékelése: szabály és szembeszegülés Szituációs játék: átváltozások, felnıtté válás Kiscsoportos vita: kíváncsiság, tudásvágy Több stílusban kifejtendı téma: ösztönös megérzések Frontális megvitatás: mese és igazmondás Drámajáték: kinek mi a szép Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: vitakultúra Magyar nyelv, Informatika, Ember és társadalom

8 MAGYAR IRODALOM Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési az írásmő közönségéhez, a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való feladatok és alkalmazkodás a szövegalkotásban, saját vélemény megfogalmazása kulcskompetenciák írásban Tartalom János vitéz A tartalom olvasói várakozás, megszólítás, párhuzam, ismétlés, felkiáltás, kérdés, kulcselemei költıi túlzás, fokozás, felsorolás, halmozás, ellentét, elbeszélı, térszerkezet, idıszerkezet, cselekmény, szereplık, összefoglalás Tanulói Frontális témakifejtés: érvek, meggyızés tevékenységek Az olvasott állásfoglalás értékelése: bosszúálló jellemek Kiscsoportos vita: feladat és felelısség Több stílusban kifejtendı téma: veszteség és gyász alkoholizmus Drámajáték: karrier, ambíció Frontális megvitatás: népek és elıítéletek Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: kövérek és soványak Kiselıadás: gyermekmunka, gyermekbántalmazás Forráskeresés vélemény alátámasztásához: remény és csalódás Két csoport érvelése: falu és város Otthoni fogalmazás: hétköznapi hısiesség Kiscsoportos vita: félelem és bátorság Médiapéldák győjtése: a pénz szerepe a mindennapokban Az olvasott állásfoglalás értékelése: saját álmok Kapcsolódások Magyar nyelv, Ember és társadalom, Vizuális kultúra 3. A tanulási képesség fejlesztése Kiemelt fejlesztési lényegkiemelés a szövegalkotásban feladatok és mások véleményének meghallgatása, megértése kulcskompetenciák rövid szóbeli összefoglalások alkotása némajáték a történetek dramatizálásaként

9 MAGYAR IRODALOM 44 Tartalom A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások Versek, például: Arany János: Családi kör Arany János: Rege a csodaszarvasról Petıfi Sándor: Az alföld Petıfi Sándor: A négyökrös szekér Csokonai Vitéz Mihály: Keserédes Petıfi Sándor: Megy a juhász a szamáron Kosztolányi Dezsı: Mostan színes tintákról álmodom Tóth Árpád: Láng József Attila: Mama Weöres Sándor: Öreganyó Dsida Jenı: Csend a tavon Goethe: Önmagáról Összefoglalás hasonlat, metafora, megszemélyesítés, refrén, idımértékes verselés, szerepjáték, ballada, gyermekkor, tiszta rím, dal, keretes szerkezet, költıi hiba, mőfordítás Szituációs játék: adni és kapni Vázlatkészítés vitához: családfa Frontális témakifejtés: hazaszeretet Kiscsoportos vita: emlékezet Több stílusban kifejtendı téma: szerelem Frontális megvitatás: érzelmek Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: történelem Kiselıadás: ars poetica Két csoport érvelése: az élet apróságai Tanórai fogalmazás: hála és hálátlanság Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: öregedés Drámajáték: önismeret Szituációs játék: öröklött tulajdonságok Informatika, Ének-zene

10 MAGYAR IRODALOM Ismeretek az irodalomról Kiemelt fejlesztési improvizáció a dramatikus játékokban feladatok és a szövegben kifejtett információk visszakeresése, mint szövegértési kulcskompetenciák feladat szerkezeti egységek azonosítása a szereplık cselekedeteinek, jellemének, kifejtett és ki nem fejtett nézeteinek megértése Tartalom Mesék Népdalok János vitéz Mítoszok A Pál utcai fiúk Regényrészletek, például: Tatay Sándor: Kinizsi Pál J. K. Rowling: Harry Potter Csukás István: Keménykalap és krumpliorr Böszörményi Gyula: Gergı és az álomfogók Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek Fésős Éva: A palacsintás király Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai Lewis Carroll: Alice Csodaországban Darvasi László: Trapiti Összefoglalás A tartalom regény, hétköznapi szövegtípusok, tankönyvek, mősorújságok, kulcselemei reklámszövegek, honlapok, újság, folyóirat, képregények, használati utasítások, hivatalos iratok

11 MAGYAR IRODALOM 46 Tanulói Több stílusban kifejtendı téma: árulkodás tevékenységek Otthoni fogalmazás: tanár-diák viszony Frontális megvitatás: a játékos ember Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: lányok és fiúk Az olvasott állásfoglalás értékelése: agresszivitás Tanórai fogalmazás: szülık és gyerekek Kiscsoportos vita: mindennapi színészkedéseink Kiselıadás: ki vagyok én? Két csoport érvelése: bánat és vidámság Kapcsolódások Tánc és dráma 5. Az ítélıképesség és az erkölcsi, esztétikai, történeti érzék fejlesztése Kiemelt fejlesztési az elbeszélı mővek jellemzıinek felismerése feladatok és a tetıpontok, fordulópontok és kitérık érzékelése kulcskompetenciák a ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése Tartalom A Pál utcai fiúk Szempontok a házi olvasmány feldolgozásához Szövegértési feladatok Összefoglalás A tartalom párbeszéd kulcselemei Tanulói Szövegértési gyakorlatok tevékenységek Kapcsolódások Ember és társadalom A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - Az élıbeszéddel megfelelı tempójú folyamatos hangos és néma olvasás. - Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. - A tanult irodalmi és egyéb szövegek szerkezetének, tartalmának bemutatása.

12 MAGYAR IRODALOM 47 - Néhány alapvetı irodalmi téma felismerése a szövegekben. - Az epikai és lírai mővek, nép- és mőköltészet jellemzı vonásainak ismerete: a cselekmény részei, szereplık, szerkezet, képiség, zeneiség eszközei, ütemhangsúlyos és idımértékes verselés. - Olvasmányélmény egyszerő megfogalmazása szóban. - Történetmondás személyes élményrıl. - Leírás készítése tárgyról, személyrıl.

13 MAGYAR IRODALOM 48 A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEINEK MEGVALÓSÍTÁSA 5. ÉVFOLYAM Évi 19 óra Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendı képességek Népdalok és mesék 5 Petıfi Sándor: János vitéz 5 - memóriafejlesztés - szókincsfejlesztés - néma és hangos olvasás fejlesztése - vélemény megfogalmazásának képessége - a nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek felismerése - a szöveg megértésének bizonyítása a mondatfonetikai eszközök helyes használatával - az irányított szövegelemzés képességének fejlesztése - szövegszintő és szójelentésre épülı szövegelemzı eljárások irányított alkalmazása irodalmi szövegen - memóriafejlesztés Természet, táj, szülıföld, család, szülık, gyermek 5 - a tanulás képességének fejlesztése, vázlatkészítés irányítással-önállóan Élethelyzetek, kapcsolatok mővekben emberi elbeszélı 4 - az ítélıképesség és a véleményalkotás képességének fejlesztése - történetmondás mindennapi személyes élményrıl, olvasmányról

14 MAGYAR IRODALOM ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2 óra Belépı tevékenységformák Szövegértés - Hangos és néma olvasási képesség és szövegértés bizonyítása kérdések alapján, rövid szóbeli beszámoló, szövegek értelmes felolvasása, memoriterek kifejezı elıadása. - Lényegkiemelés, adatkeresés, kérdésekre adandó válasz, idırend, ok-okozati összefüggés - A mőfaji eltérések, stiláris különbségek megállapítása - A tanult mőfaj jellemzıinek felismerése, megfogalmazása. Szövegalkotás - Helyes írástempó, helyesírás biztonságának továbbfejlesztése. Mindennapi élmények, olvasmánytartalmak összefüggı elmondása, idırend, logikai rend, más-más nézıpont. - Elbeszélés adott téma, szempont alapján és terjedelemben. Jellemzés készítése csoportmunkával, külsı és belsı tulajdonságok, kapcsolatok, cselekedetek, indítékok alapján értékelı fogalmazás írása. - Képzett szavak győjtése. Tanulási képesség - Szövegértési feladatok kiterjesztése vizuális információra, próbálkozás a szöveg és a vizuális lehetıségek együttes felhasználására. Az irodalom és az olvasó kapcsolata - Alapvetı irodalmi téma, motívum fölismerése. - Tananyag kiegészítése egyéni olvasmányokból. Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése - Azonos téma más-más mőfajokban. - A cselekmény, a helyzet, a szereplık megfigyelése, összevetése más mővészeti ágakkal. Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése - Érzelmek, gondolatok megjelenítése, megfigyelése irodalmi mővekben. - Képzettársítások, érzelmi tapasztalatok elıhívása, a képzelet mozgósítása.

15 MAGYAR IRODALOM 50 Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése. Önálló véleménynyilvánítás mindennapi helyzetekrıl, olvasmányélményekrıl. A szerzıi értékelés, álláspont azonosítása és megfogalmazása mindennapi szövegekben. Mővészi szövegek értékviszonyainak megfigyelése. A saját kulturális háttértıl eltérı hátterő köznapi és irodalmi szövegek sajátos stilisztikai és tartalmi jegyeinek megfigyelése, kiemelése. Más korokban született mindennapi szövegek, tárgyak olvasása, a bennük megjelenı, a saját kortól távoli gondolatok, vélemények összegzése. A humor, a nyelvi játék szerepének megfigyelése különféle társadalmi, kommunikációs helyzetekben. Memoriter Toldi: versszak, 6-8 vers a tanultak közül, sor próza. Fogalmak Szövegértés, szövegalkotás, líra, epika, dráma; monda, rege, ballada; konfliktus, epizód, motívum, nézıpont, cselekményszál; allegória, alliteráció, figura etimologica, metonímia; idımértékes verselés, hexameter; rímek. Témakörök 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési az aktív és a passzív szókincs gazdagítása különbözı feladatok és szövegösszefüggésekben kulcskompetenciák közvetlen és mögöttes jelentés megértése leírás, elbeszélés, jellemzés megkülönböztetése szövegek átírása más számban, személyben, idıben és módban Tartalom Mondák, például: Magyar népmondák Külföldi mondák Mondafeldolgozások

16 MAGYAR IRODALOM 51 A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások történetiség szájhagyomány hıstípusok vándormotívumok nemzeti identitás népmővészet Drámajáték: Mátyás-mondák Szituációs játék: pszichológia Több stílusban kifejtendı téma: informatika Frontális témakifejtés: ismeretszerzés Az olvasott állásfoglalás értékelése: rendszerezı képesség Drámajáték: urbanizáció Tánc és dráma, Ének-zene, Magyar nyelv 2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák Tartalom A tartalom kulcselemei az olvasott fejezetekhez különbözı befejezések a történet folytatása fejezetenként és egyben a téma felkutatásában önálló feladatvégzés, pl. könyvkölcsönzés rímes játékok Arany János: Toldi bevezetéstípusok mottó népiesség elıre sejtetés állathasonlatok elbeszélı költemény epikus jelleg költıi képek, retorikai alakzatok ütem és hangsúly

17 MAGYAR IRODALOM 52 felezı tizenkettes rímek szókincs, stílus Fıbb tanulói Kiscsoportos vita: a társadalom rétegzettsége tevékenységek Frontális megvitatás: sértés és sértettség Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: bőnözés és ítélkezés Kiselıadás: kiszakadás a családból Forráskeresés vélemény alátámasztásához: hit és vallás kérdései Két csoport érvelése: a felnıttek is sírnak Otthoni fogalmazás: véletlenek és törvényszerőségek Tanórai fogalmazás: ıszinteség és hamisság a kommunikációban Drámajáték: hajléktalanok Vázlatkészítés a vitához: ünnepek, meglepetések Médiapéldák győjtése: tisztesség és csalás Szerepjáték: irigység, féltékenység Kapcsolódások Magyar nyelv, Ember és társadalom 3. A tanulási képesség fejlesztése Kiemelt fejlesztési anyaggyőjtés és -elrendezés lexikonokból, kézikönyvekbıl feladatok és saját álláspont képviselése kulcskompetenciák néma és hangos olvasás szövegértés: információk csoportosítása Tartalom Regények, például: Gárdonyi Géza: Egri csillagok A tartalom epikus mőfajok kulcselemei nézıpont epizód cselekményszálak konfliktus szerkezet fikció

18 MAGYAR IRODALOM 53 Tanulói Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: szolidaritás tevékenységek Kiscsoportos vita: Frontális megvitatás: testi adottságok Szituációs játék: rangok és különbségek Frontális témakifejtés: egyéni és közösségi szabadság Több stílusban kifejtendı téma: idegen népek Kiselıadás: utazás Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: háború Kapcsolódások Ember és társadalom 4. Ismeretek az irodalomról Kiemelt fejlesztési az irónia, a gúny, összehasonlításuk feladatok és tájékoztató és véleményközlı mőfajok közötti különbség felismerése kulcskompetenciák a nem saját álláspont megértése különféle mondatok változatos és tudatos használata Tartalom Mondák Toldi Regények, regényrészletek Képek és formák a költészetben, például: Balassi Bálint: Egy katonaének Csokonai Vitéz Mihály:A Reményhez Ady Endre: A föl-földobott kı Modern versek Balladák A tartalom mőnemek kulcselemei lírai mőfajok metonímia, a metonímia típusai motívum balladatípusok

19 MAGYAR IRODALOM 54 Fıbb tanulói Az olvasott állásfoglalás értékelése: jó és rossz tevékenységek Kiscsoportos vita: igazság és igazságosság Vázlatkészítés a vitához: empátia Több stílusban kifejtendı téma: hőség Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: bizonyosság és kétkedés Kapcsolódások Ének-zene, Ember és társadalom 5. Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Kiemelt fejlesztési érvelés feladatok és epikus mőfajok közötti különbség megfigyelése kulcskompetenciák a mővészi és nem mővészi szépség fogalmának megértése Tartalom Regényrészletek, például: Daniel Defoe: Robinson Crusoe Robert Louis Stevenson: A kincses sziget Fekete István: Tüskevár Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában A tartalom cselekményindítás kulcselemei bonyodalom tetıpont megoldás Fıbb tanulói Frontális megvitatás: véleményalkotás tevékenységek Frontális témakifejtés: korok közti különbség Szituációs játék: humor Drámajáték: vitakezelés Kapcsolódások Ember és társadalom A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - Különbözı témájú és mőfajú szövegek értı felolvasása. - Jól olvasható írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése. - Olvasmánytartalmak összefüggı ismerete

20 MAGYAR IRODALOM 55 - Rövid beszámoló a feldolgozott mővekrıl. - Epika: helyzet, helyszín, szereplık, a fıhıs életútjának állomásai, a cselekmény menete. - A lírai mővek formanyelvének (verselés, képiség) felismerése. - Személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása. - Az olvasmányokhoz kapcsolódó információk győjtése. - Jártasság a korosztály számára készült lexikonok használatában. - A beszélı és elbeszélı szerepének elválasztása.

21 MAGYAR IRODALOM 56 A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEINEK MEGVALÓSÍTÁSA 6. ÉVFOLYAM Évi 19 óra Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendı képességek Monda, rege, ballada 5 Arany János: Toldi 7 Hısök a történetmondás mőfajában 4 Képek és formák a költészetben 3 - néma és hangos olvasás fejlesztése - memóriafejlesztése, hangos és néma olvasási képesség és szövegértés bizonyítása kérdések alapján, rövid szóbeli beszámoló, szövegek értelmes felolvasása, memoriter kifejezı elıadása - memóriafejlesztés - a szövegértés fejlesztése - lényegkiemelés, adatkeresés, kérdésekre adandó válasz, idırend, ok- okozati összefüggés - olvasmánytartalmak összefüggı elmondása, idırend, logikai rend, más-más nézıpont - a szövegelemzési és átalakítási képesség fejlesztése - improvizációs képesség fejlesztése - az önálló véleménynyilvánítás fejlesztése, saját álláspont elıadása, megvédése, - az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése - az önkifejezés képességének fejlesztése - képzettársítások, érzelmi tapasztalatok elıhívása, a képzelet mozgósítása - a kreativitás fejlesztése

22 MAGYAR IRODALOM ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2 óra Belépı tevékenységformák Kulturált nyelvi magatartás - Az emberi érzelmeket, viszonyulásokat megjelenítı nem nyelvi kifejezıeszközök ábrázolásának megfigyelése. - Egy-egy drámai részlet kifejezı elıadása: az érzelmek visszaadása, a szereplık közötti viszonyok érzékeltetése, nem nyelvi és a verbális kifejezés eszközével. Szövegértés Teljesebb megismerést biztosító néma olvasás, kifejezı hangos felolvasás. - Különféle mőfajú szövegek szerkezetének, jelentésének feltárása. - Szövegelemzı eljárások bıvítése. - Összetettebb logikai kapcsolatok felismerése, eltérı álláspontok elkülönítése, érvelés. Szövegalkotás - Párbeszéd, érvelés az irodalmi mővek formájáról, a bennük megjelenített mögöttes tartalomról a megismert szókincs alapján, cselekményvázlat, olvasónapló készítése önállóan. - Epikus részletek dramatizálása. Tanulási képesség - Önálló olvasmányválasztás, képzımővészeti ábrázolások felkutatása - A könyvtár dokumentumainak felhasználása, forrásmegjelölés Az irodalom és az olvasó kapcsolata - Az irodalmi mővekben olvasott szituációk, jellemek, érzelmek, gondolatok és a megismert valóság egyszerőbb összefüggéseinek felfedezése és bemutatása. - A verselés, a zeneiség hatása a verses alkotásokban. - A líra formanyelve (szerkezeti változatok, szókincs, a képiség eszközei). - Beszámoló epikus és drámai mővekrıl. - A szerkezet, a cselekményt alkotó elemek (fordulat, szereplık, fıhısök, mellékszereplık) - A szereplık önálló jellemzése.

23 MAGYAR IRODALOM 58 Az irodalmi kifejezésformák sajátosságai - Mőfajok mint a mőnemek alá rendelt kategóriáknak az ismerete. - Az olvasott mővek: szerzı, mőfaj, téma. - A cselekmény legfontosabb szerkezeti elemeinek elkülönítése. - Az egyes kompozíciós elemek közötti összefüggés, strukturális kapcsolat felfedezése, végigkövetése drámákban, hosszabb epikai mővekben. - Tér- és idıviszony, ábrázolási mód, túlzás, általánosítás szerepe, a komikum tartalmi és nyelvi elemei. - Párhuzamok más mővészeti ágakkal (zene, képzımővészet) Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése A verselés, a zeneiség elemeinek és hatásának felismerése verses alkotásokban. Az emberi érzelmeket, viszonyulásokat megjelenítı nem nyelvi kifejezıeszközök ábrázolásának megfigyelése irodalmi mővekben, jelentésük értelmezése írásban és szóban. A túlzás és általánosítás szerepének megértése, bemutatása egyes típusok ábrázolásában, a komikum tartalmi és nyelvi eszközeinek felismerése. Az olvasott irodalmi mővekben megjelenı szituációk és jellemek, érzelmek, gondolatok és a köznapi, tapasztalati úton megismert valóság egyszerőbb összefüggéseinek felfedezése és bemutatása. Memoriter Teljes mővek és részletek elıadása (6-8 vers, egy-egy soros próza- és drámarészlet). Fogalmak Anekdota, novella, regény; dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, költıi levél, ars poetica; lírai szerkezet; értekezı próza; vígjáték, színmő, jelenet, felvonás, díszlet, jelmez, rendezıi utasítás; komikum, humor, helyzetkomikum, jellemkomikum, paródia; pentameter, disztichon, versláb: jambus, trocheus, daktilus, anapesztus, spondeus.

24 MAGYAR IRODALOM 59 Témakörök 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési szóképek és alakzatok felismerése feladatok és lírai mőfajok megkülönböztetése kulcskompetenciák Tartalom Reformkori költıink mőveibıl, például: Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz Kölcsey Ferenc: Csolnakon, Himnusz, Huszt, Parainesis Vörösmarty Mihály: Szózat, Ábránd Petıfi Sándor: A borozó, A XIX. század költıi, Szeptember végén, Nemzeti dal Arany János: Szondi két apródja, Epilogus, Könyvtári feladatok A tartalom mőnemek kulcselemei líra és dráma líra és epika dráma és epika átmeneti mőfajok ballada drámai költemény drámai monológ óda és himnusz rapszódia és elégia mőfaji jellemzık mőfajkeveredés mőfajötvözet

25 MAGYAR IRODALOM 60 Tanulói Kiscsoportos vita: sms, tevékenységek Drámajáték: város és vidék Több stílusban kifejtendı téma: nemzeti jelképek Frontális megvitatás: az alkotás öröme, kreativitás Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: a tanulás értéke Kiselıadás: nemzeti sorskérdések Forráskeresés vélemény alátámasztásához: szerelem Két csoport érvelése: szórakozási formák Szituációs játék: terv, program Tanórai fogalmazás: hőség, házasság Otthoni fogalmazás: törvénytisztelet és ellenszegülés Vázlatkészítés a vitához: érdekérvényesítés és önfeláldozás Az olvasott állásfoglalás értékelése: kompromisszumok Kapcsolódások Ember és társadalom, Tánc és dráma, Ének-zene 2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési lényegkiemelés, összefoglaló jellegő szövegek alkotása feladatok és anyaggyőjtés és -elrendezés lexikonokból, kézikönyvekbıl kulcskompetenciák szövegek átírása mások véleményének meghallgatása, megértése Tartalom A líra alapformái mőfaji keresztmetszet az elızı témakörben fölsorolt mővek kapcsán, például: Dalok Elégiák Ódák Himnuszok Epigrammák Helyzetdalok Episztolák Ars poeticák

26 MAGYAR IRODALOM 61 A tartalom dal kulcselemei elégia óda himnusz epigramma helyzetdal episztola ars poetica Tanulói Kiscsoportos vita: vicc tevékenységek Frontális témakifejtés: háryjánosok mai folklór Több stílusban kifejtendı téma: pletyka Médiapéldák győjtése: hír Szerepjáték: média Otthoni fogalmazás: filmklisék Két csoport érvelése: animáció Kapcsolódások Magyar nyelv, Vizuális kultúra 3. A tanulási képesség fejlesztése Kiemelt fejlesztési mőfaji különbségek felismerése feladatok és rövid szóbeli összefoglalás kulcskompetenciák az olvasott mővekhez különbözı befejezések a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való alkalmazkodás Tartalom A regény változatai, például: Regénycselekmény, regényszerkezet Az elbeszélı A szereplık jellemzése A tartalom érvrendszerek kulcselemei érvtípusok következtetések hipotézisek jellemtípusok

MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM

MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM MAGYAR IRODALOM 37 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanterve

Magyar nyelv és irodalom tanterve Magyar nyelv és irodalom tanterve 2004. Készítette: Deák Judit Magyar nyelv és irodalom 7 12/13. évfolyam Részletes tanterv évfolyamokra lebontva Évi óraszám:129,5 Belép tevékenységformák 7. évfolyam 1.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 5-8. ÉVFOLYAM

MAGYAR IRODALOM 5-8. ÉVFOLYAM MAGYAR IRODALOM 5-8. ÉVFOLYAM Irodalom 5. évfolyam Éves óraszám: 74 óra Heti óraszám: 2 óra Célok és feladatok Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése A szövegértés fejlesztésén nem csupán

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2008/2009-ES TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2008/2009-ES TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2008/2009-ES TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különbözı szövegtípusokban

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola tantárgystruktúrája 5-8. évfolyam... 9 2. Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam...

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 5 8. évfolyam 2008. 1. A TANTÁRGY TANÍTÁSÁNAK CÉLJA, FELADATAI Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Nincs bontásban a nyelvtan és az irodalom, egy jegyet kapnak a gyerekek félévkor és évvégén. Nincs irodalomtörténetet 9. évfolyamig. A tananyag témákra és modulokra

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Alföldy Jenı: Irodalom 7., Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás címő munkáltató tankönyvei, valamint Schiller Mariann: Szövegértés-szövegalkotás 7.

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TANTERV II. KÖTET. Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gyır, Kodály Zoltán u. 31. Készült: Gyır, 2007. december 20.

TANTERV II. KÖTET. Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gyır, Kodály Zoltán u. 31. Készült: Gyır, 2007. december 20. TANTERV II. KÖTET Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gyır, Kodály Zoltán u. 31 Készült: Gyır, 2007. december 20. TARTALOM TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK...4 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...6 5. évfolyam...10

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv Tanterv Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit Témakörök Tervezett óraszám Modulszám 1. KISFIÚK ÉS NAGYFIÚK

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM 70 MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Alapvetı célja és feladata a jövendı

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

HELYI TANTERV. Felső tagozat. Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola

HELYI TANTERV. Felső tagozat. Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola HELYI TANTERV Felső tagozat Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola 2007 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. ÉVFOLYAM... 8 Célok és feladatok...9 Fejlesztési követelmények...10

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR IRODALOM 5 8. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007 Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata Feladatok és kérdıívek jellemzıi Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában Szakmai továbbképzés könyvtárosok részére 2010. december 9. Vígh Tibor SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ CLASA A VII-A 2008-2009 13 I. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 3. A szövegolvasás képességének fejlesztése 4. Az írásbeli kifejezőképesség

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev Borbély Szilárd Nincstelenek Óratev Óravázlatok 1. Az típusa Új ismeretet feldolgozó 1. Életrajz, életmű ismertetése, kontextus, kritikák ismertetése, a regény közös értelmezése idő tevékenység módszer

Részletesebben

Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés

Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés helyi tanterv 9. évfolyam A tantárgyról általánosságban: Az irodalmi kommunikáció tantárgy a két tanítási nyelvű képzés első évében szolgálja a magyar nyelv

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 2009-0094 Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

Helyi tanterv (módosítás)

Helyi tanterv (módosítás) Helyi tanterv (módosítás) Juhász Gyula Általános Iskola 2007. december 12. T a r t a l o m j e g yzék Magyar nyelv és irodalom... 3 Tánc és dráma... 30 Történelem és állampolgári ismeretek... 31 Ember

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA Németh László Általános Iskola kompetencia alapú oktatás PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA Magyar nyelv és irodalom 5.évfolyam Összeállította:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) 92 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztõ

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ ANEXA 2 la ordinul ministrului educańiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 M I N I S T E R U L E D U C AłIEI ŞI CERCETĂRI I CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam óraszám: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti 4 évi 148 heti 4 évi 148 heti 3,5 évi 129,5 heti 3,5 évi 129,5 ebből nem szakrendszerű heti 1 évi 37

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben