MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM

2 MAGYAR IRODALOM 37 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. - Célja és feladata a jövendı tanulmányokhoz szükséges és a felnıtt életben használandó olvasni és írni tudás gondozása és továbbfejlesztése. - Megalapozza azokat a képességeket, amelyek lehetıvé teszik az irodalmi alkotások élményszerő, tudatos befogadását. - Elemi szintő kommunikációs készségek továbbfejlesztése a gondolatok megértésében, megfogalmazásában és továbbításában. - Mőértı olvasás kialakításával ismeretek szerzése - Átgondolt, hatásos személyiségfejlesztés irodalmi anyag segítségével - A mőalkotások megértéséhez szükséges esztétikai, irodalomelméleti (mőfajelméleti, szerkezettani, stilisztikai, verstani) alapszintő ismeretek megszerzése - Különbözı információhordozók által közvetített alkotások specifikus vonásainak felismerése - A kultúraközvetítés segítségével a nemzeti identitástudat, a magyarság értéktudatának megalapozása A magyar irodalom tanítása az 5-8. évfolyamban egységes kerettantervi anyagra épül. A két szakasz azonban néhány vonatkozásban el is tér egymástól. Az 5-6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti a korábbi iskolafokon kialakult szóbeli és írásbeli képességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegek megértését, az írást, illetve megalapozza a sokirányú kreativitást a kommunikáció különféle területein (pl. az audiovizuális, az informatikai alapú ITS mőfajokban). Az 5-6. évfolyam irodalmi és nem irodalmi szövegek feldolgozásával bevezeti a gyermeket az anyanyelv életének, a magyar nyelv használatának megértését elısegítı rendszerébe olyan módon is, hogy megismerteti a magyar irodalom néhány összetettebb emberi kapcsolatok megjelenítı, nagyobb lélegzető klasszikus mővével. Ezáltal építi tovább a gyermek társas nyelvhasználati, fogalmi gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi mőveltségét.

3 MAGYAR IRODALOM 38 A 7-8. évfolyam a legtöbb esetben már a következı iskolafokozat tanulmányaira készít elı. A mővelıdés szokásai és alapszerkezete ebben az életszakaszban alakulnak ki. Mind a nyelvi, mind az irodalmi nevelés feladata a diákok érzelmi, szociális és intellektuális érésének támogatása. A fölkészítésnek elı kell segítenie a nyelvi és az irodalmi kifejezésformák sajátosságainak befogadását, az irodalmi mőveltséghez tartozó tudás elsajátítását, továbbá a saját régió, a lakóhely kulturális értékeinek megbecsülését, az esztétikai jellemzık fölfedezését a mindennapokban, a tárgyi és az emberi környezetben. Fontos feladat az irodalmi képzésben az önálló olvasmányválasztás elıkészítése, megalapozása, sokféle irodalmi (nem csak szépirodalmi) forma, illetve az irodalom határterületeihez tartozó (pl. filmes, egyéb vizuális audiovizuális, informatikai alapú) mőfaj megismertetése a diákokkal. Fontos cél annak tudatosítása, hogy az egyéb médiumok (pl. a televízió, videó stb.) nem feltétlenül jelentenek vetélytársat az olvasásnak, illetve sok tekintetben nem képesek pótolni azt. A nyelvi képzésben kiemelt feladat a különbözı kommunikációs területeken való hatékony, önálló kommunikáció erısítése, a különféle nyelvi, audiovizuális, informatikai mőfajokban rejlı lehetıségek megismerése, kreatív alkalmazása a gyakorlatban. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés a magyar irodalmi nevelés alapkövetelménye. Szövegértés - Az eredményes tanulás és önképzés föltétele. - A szövegértés alapja a megfelelı tempójú, minél teljesebb megértést biztosító olvasás. - Elengedhetetlen az aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagodása, az alapvetı helyesírási szabályok készségszintő alkalmazása. - Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a szöveg tömörítésére. - A kreativitás fejlesztése különbözı módszerekkel. Szövegalkotás - A köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos kifejezésmód kialakítása, a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása.

4 MAGYAR IRODALOM 39 - Mőfajok köre: hétköznapi történetmondástól, olvasónapló, érvelı fogalmazás, szóbeli felelet, kiselıadás, stb. - Helyes hangképzés, beszédlégzés, szöveg- és mondatfonetikai eszközök biztonságos használatát. A tanulási képességek fejlesztése - Szövegfeldolgozó eljárások, lényegkiemelés, tömörítés, szövegkiegészítés. - Könyvtári munka kiegészítve a modern technológián alapuló információhordozókra is. - Témák önálló feldolgozása. - Vázlatkészítés tanári irányítással. Irodalomoktatás - Legfontosabb cél az olvasóvá nevelés, ennek feltétele, hogy az irodalmi olvasmányok élményt, örömet, szórakozást nyújtsanak. - Annak felismerése, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmény forrása. - Annak felismerése, hogy az irodalmi jelentés a szövegbıl, illetve a mő és az olvasó érzelmi, gondolati kapcsolatából bontható ki. - A mővekben megjelenı élethelyzetek lehetıséget adnak az ítéletalkotásra, a véleményalkotásra és kinyilvánítására. Az irodalmi mőveltség része - A klasszikus és a kortárs magyar irodalom különféle epikai, lírai, drámai mővekben. - Az irodalmi mővek jobb megértésének és a kommunikációs képességek fejlıdésének fontos terepe a drámajáték, a dramatizálás, színdarabok elıadása. - Ítéletalkotás szerepe. - Cél, hogy a tanulókban fölkeltse az önálló olvasmányválasztás igényét, önálló véleményalkotást, a mővekkel kapcsolatos érzelmek, gondolatok megfogalmazása.

5 MAGYAR IRODALOM ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2 óra Belépı tevékenységi formák Szövegértés - Gyakorlatok az életkorban elvárható tempójú, folyamatos hangos és néma olvasásra, felkészülés utáni felolvasása. - Memoriterek kifejezı elıadása. - Nyelvi eszközök és a jelentés viszonyának felismerése. - Feladatok a szöveg tagolására, lényegkiemelésre, tömörítésre. - Kreativitás fejlesztése válogató olvasással, megbeszéléssel, átalakítással. - A leírás, jellemzés különféle kifejezıeszközeinek megfigyelése szépirodalmi és nem szépirodalmi mővekben Szövegalkotás - Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írással, szótári vizsgálódás. - Kreatív, játékos szógyakorlatok. - Leíró fogalmazás elıkészítése: megfigyelés, azonosság, különbség, tájleírás valós és elképzelt tájról (egész rész, közel távol, részletezı egybenlátó). - Történetmondás mindennapi személyes élményrıl, olvasmányról. Tanulási képesség - Eligazodás a gyerekeknek szóló ismeretterjesztı irodalomban. - Az olvasott mővek szóbeli, írásbeli ajánlása. - Önálló gondolkodásra és önkifejezésre való nevelés. - Elsı lépések az érvelés kompetenciája felé. Az irodalom és az olvasó kapcsolata - Szövegelemzı gyakorlatok. - Különféle mőfajú, változatos ritmikájú alkotások értelmezése. - Szövegmondás mozgással összekötve; szereplık kapcsolata. - Néhány alapvetı irodalmi téma, motívum fölismerése epikai, lírai mővekben, népköltészeti, mőköltészeti alkotásokban.

6 MAGYAR IRODALOM 41 - A közlésmód sajátosságai, képiség, ritmika, ismétlıdés formái, a túlzás. - Látott, hallott, elképzelt élmények. Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekrıl.. Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekrıl: szeretet, együttérzés, segítıkészség, félelem, bizalom, hála stb. Egyes szereplık eltérı álláspontjának, érzelmi motivációinak elkülönítése mindennapi élethelyzetekben és irodalmi alkotásokban. A saját, személyes tapasztalatok, elızetes ismeretek összekötése egyes (pl. irodalmi) szövegekben megjelenı kérdések értelmezésében. Saját nézıpont, értékítélet kialakítása egyszerőbb szituációkban és / vagy irodalmi példákon keresztül. A saját álláspont egyediségének tudatosítása, a személyes indokok, az egyéni nézıpont meglétének feltárása többféle állás- vagy nézıpont szembesítésével. A szavak alapjelentésének, hangulatának, stílusértékének fölismerése szépirodalmi és egyéb mővekben. Memoriter Tizenöt-húsz versszak a János vitéz címő mőbıl, hat-nyolc vers a tanultak közül, öt-tíz soros prózarészlet, néhány találós kérdés, közmondás. Fogalmak Népdal, mesetípusok, elbeszélı költemény, tájleíró vers, elbeszélés, regény; epikai mővek szerkezete: kiindulási pont, bonyodalom, tetıpont, megoldás; cselekmény, helyszín; szó szerinti és metaforikus jelentés; képiség, ritmus, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, fokozás; hasonlat, megszemélyesítés, metafora; ütemhangsúlyos verselés, felezı tizenkettes.

7 MAGYAR IRODALOM 42 Témakörök 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési a fontosabb gondolatok kiemelése, összefoglalása; testbeszéd feladatok és alkalmazása dramatikus játékban; pontosság a fogalmazásban; a kulcskompetenciák cselekmény utólagos felidézése Tartalom Mesék, például: Az ızfiú; Tündérszép Ilona és Árgyélus; A muzsikáló ezüstkecske; A deákból lett király; A szegény csizmadia és a Szélkirály Jacob és Wilhelm Grimm: A sírhalom Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm Lázár Ervin: Szurkos kező királyfiak Mítoszok, például: A trójai háború; Odüsszeusz harca az egyszemő óriással; A vízözön; Jézus keresztre feszítése Népdalok, például: Panaszdalok; Párosító dalok; Csúfolók A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások népmese, meseszámok, mesetípusok, állandó mesefordulatok, hıstípusok, meseváltozatok, mőmese, elbeszélés, leírás, jellemzés, vers és próza, a mese (összefoglalás), népdal, rímek, ütemhangsúlyos verselés, alliteráció, mitológia, eposz, Biblia, evangélium Frontális témakifejtés: szülık, testvérek, család Drámajáték: bizalom és hiszékenység Az olvasott állásfoglalás értékelése: szabály és szembeszegülés Szituációs játék: átváltozások, felnıtté válás Kiscsoportos vita: kíváncsiság, tudásvágy Több stílusban kifejtendı téma: ösztönös megérzések Frontális megvitatás: mese és igazmondás Drámajáték: kinek mi a szép Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: vitakultúra Magyar nyelv, Informatika, Ember és társadalom

8 MAGYAR IRODALOM Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési az írásmő közönségéhez, a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való feladatok és alkalmazkodás a szövegalkotásban, saját vélemény megfogalmazása kulcskompetenciák írásban Tartalom János vitéz A tartalom olvasói várakozás, megszólítás, párhuzam, ismétlés, felkiáltás, kérdés, kulcselemei költıi túlzás, fokozás, felsorolás, halmozás, ellentét, elbeszélı, térszerkezet, idıszerkezet, cselekmény, szereplık, összefoglalás Tanulói Frontális témakifejtés: érvek, meggyızés tevékenységek Az olvasott állásfoglalás értékelése: bosszúálló jellemek Kiscsoportos vita: feladat és felelısség Több stílusban kifejtendı téma: veszteség és gyász alkoholizmus Drámajáték: karrier, ambíció Frontális megvitatás: népek és elıítéletek Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: kövérek és soványak Kiselıadás: gyermekmunka, gyermekbántalmazás Forráskeresés vélemény alátámasztásához: remény és csalódás Két csoport érvelése: falu és város Otthoni fogalmazás: hétköznapi hısiesség Kiscsoportos vita: félelem és bátorság Médiapéldák győjtése: a pénz szerepe a mindennapokban Az olvasott állásfoglalás értékelése: saját álmok Kapcsolódások Magyar nyelv, Ember és társadalom, Vizuális kultúra 3. A tanulási képesség fejlesztése Kiemelt fejlesztési lényegkiemelés a szövegalkotásban feladatok és mások véleményének meghallgatása, megértése kulcskompetenciák rövid szóbeli összefoglalások alkotása némajáték a történetek dramatizálásaként

9 MAGYAR IRODALOM 44 Tartalom A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások Versek, például: Arany János: Családi kör Arany János: Rege a csodaszarvasról Petıfi Sándor: Az alföld Petıfi Sándor: A négyökrös szekér Csokonai Vitéz Mihály: Keserédes Petıfi Sándor: Megy a juhász a szamáron Kosztolányi Dezsı: Mostan színes tintákról álmodom Tóth Árpád: Láng József Attila: Mama Weöres Sándor: Öreganyó Dsida Jenı: Csend a tavon Goethe: Önmagáról Összefoglalás hasonlat, metafora, megszemélyesítés, refrén, idımértékes verselés, szerepjáték, ballada, gyermekkor, tiszta rím, dal, keretes szerkezet, költıi hiba, mőfordítás Szituációs játék: adni és kapni Vázlatkészítés vitához: családfa Frontális témakifejtés: hazaszeretet Kiscsoportos vita: emlékezet Több stílusban kifejtendı téma: szerelem Frontális megvitatás: érzelmek Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: történelem Kiselıadás: ars poetica Két csoport érvelése: az élet apróságai Tanórai fogalmazás: hála és hálátlanság Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: öregedés Drámajáték: önismeret Szituációs játék: öröklött tulajdonságok Informatika, Ének-zene

10 MAGYAR IRODALOM Ismeretek az irodalomról Kiemelt fejlesztési improvizáció a dramatikus játékokban feladatok és a szövegben kifejtett információk visszakeresése, mint szövegértési kulcskompetenciák feladat szerkezeti egységek azonosítása a szereplık cselekedeteinek, jellemének, kifejtett és ki nem fejtett nézeteinek megértése Tartalom Mesék Népdalok János vitéz Mítoszok A Pál utcai fiúk Regényrészletek, például: Tatay Sándor: Kinizsi Pál J. K. Rowling: Harry Potter Csukás István: Keménykalap és krumpliorr Böszörményi Gyula: Gergı és az álomfogók Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek Fésős Éva: A palacsintás király Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai Lewis Carroll: Alice Csodaországban Darvasi László: Trapiti Összefoglalás A tartalom regény, hétköznapi szövegtípusok, tankönyvek, mősorújságok, kulcselemei reklámszövegek, honlapok, újság, folyóirat, képregények, használati utasítások, hivatalos iratok

11 MAGYAR IRODALOM 46 Tanulói Több stílusban kifejtendı téma: árulkodás tevékenységek Otthoni fogalmazás: tanár-diák viszony Frontális megvitatás: a játékos ember Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: lányok és fiúk Az olvasott állásfoglalás értékelése: agresszivitás Tanórai fogalmazás: szülık és gyerekek Kiscsoportos vita: mindennapi színészkedéseink Kiselıadás: ki vagyok én? Két csoport érvelése: bánat és vidámság Kapcsolódások Tánc és dráma 5. Az ítélıképesség és az erkölcsi, esztétikai, történeti érzék fejlesztése Kiemelt fejlesztési az elbeszélı mővek jellemzıinek felismerése feladatok és a tetıpontok, fordulópontok és kitérık érzékelése kulcskompetenciák a ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése Tartalom A Pál utcai fiúk Szempontok a házi olvasmány feldolgozásához Szövegértési feladatok Összefoglalás A tartalom párbeszéd kulcselemei Tanulói Szövegértési gyakorlatok tevékenységek Kapcsolódások Ember és társadalom A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - Az élıbeszéddel megfelelı tempójú folyamatos hangos és néma olvasás. - Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. - A tanult irodalmi és egyéb szövegek szerkezetének, tartalmának bemutatása.

12 MAGYAR IRODALOM 47 - Néhány alapvetı irodalmi téma felismerése a szövegekben. - Az epikai és lírai mővek, nép- és mőköltészet jellemzı vonásainak ismerete: a cselekmény részei, szereplık, szerkezet, képiség, zeneiség eszközei, ütemhangsúlyos és idımértékes verselés. - Olvasmányélmény egyszerő megfogalmazása szóban. - Történetmondás személyes élményrıl. - Leírás készítése tárgyról, személyrıl.

13 MAGYAR IRODALOM 48 A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEINEK MEGVALÓSÍTÁSA 5. ÉVFOLYAM Évi 19 óra Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendı képességek Népdalok és mesék 5 Petıfi Sándor: János vitéz 5 - memóriafejlesztés - szókincsfejlesztés - néma és hangos olvasás fejlesztése - vélemény megfogalmazásának képessége - a nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek felismerése - a szöveg megértésének bizonyítása a mondatfonetikai eszközök helyes használatával - az irányított szövegelemzés képességének fejlesztése - szövegszintő és szójelentésre épülı szövegelemzı eljárások irányított alkalmazása irodalmi szövegen - memóriafejlesztés Természet, táj, szülıföld, család, szülık, gyermek 5 - a tanulás képességének fejlesztése, vázlatkészítés irányítással-önállóan Élethelyzetek, kapcsolatok mővekben emberi elbeszélı 4 - az ítélıképesség és a véleményalkotás képességének fejlesztése - történetmondás mindennapi személyes élményrıl, olvasmányról

14 MAGYAR IRODALOM ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2 óra Belépı tevékenységformák Szövegértés - Hangos és néma olvasási képesség és szövegértés bizonyítása kérdések alapján, rövid szóbeli beszámoló, szövegek értelmes felolvasása, memoriterek kifejezı elıadása. - Lényegkiemelés, adatkeresés, kérdésekre adandó válasz, idırend, ok-okozati összefüggés - A mőfaji eltérések, stiláris különbségek megállapítása - A tanult mőfaj jellemzıinek felismerése, megfogalmazása. Szövegalkotás - Helyes írástempó, helyesírás biztonságának továbbfejlesztése. Mindennapi élmények, olvasmánytartalmak összefüggı elmondása, idırend, logikai rend, más-más nézıpont. - Elbeszélés adott téma, szempont alapján és terjedelemben. Jellemzés készítése csoportmunkával, külsı és belsı tulajdonságok, kapcsolatok, cselekedetek, indítékok alapján értékelı fogalmazás írása. - Képzett szavak győjtése. Tanulási képesség - Szövegértési feladatok kiterjesztése vizuális információra, próbálkozás a szöveg és a vizuális lehetıségek együttes felhasználására. Az irodalom és az olvasó kapcsolata - Alapvetı irodalmi téma, motívum fölismerése. - Tananyag kiegészítése egyéni olvasmányokból. Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése - Azonos téma más-más mőfajokban. - A cselekmény, a helyzet, a szereplık megfigyelése, összevetése más mővészeti ágakkal. Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése - Érzelmek, gondolatok megjelenítése, megfigyelése irodalmi mővekben. - Képzettársítások, érzelmi tapasztalatok elıhívása, a képzelet mozgósítása.

15 MAGYAR IRODALOM 50 Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése. Önálló véleménynyilvánítás mindennapi helyzetekrıl, olvasmányélményekrıl. A szerzıi értékelés, álláspont azonosítása és megfogalmazása mindennapi szövegekben. Mővészi szövegek értékviszonyainak megfigyelése. A saját kulturális háttértıl eltérı hátterő köznapi és irodalmi szövegek sajátos stilisztikai és tartalmi jegyeinek megfigyelése, kiemelése. Más korokban született mindennapi szövegek, tárgyak olvasása, a bennük megjelenı, a saját kortól távoli gondolatok, vélemények összegzése. A humor, a nyelvi játék szerepének megfigyelése különféle társadalmi, kommunikációs helyzetekben. Memoriter Toldi: versszak, 6-8 vers a tanultak közül, sor próza. Fogalmak Szövegértés, szövegalkotás, líra, epika, dráma; monda, rege, ballada; konfliktus, epizód, motívum, nézıpont, cselekményszál; allegória, alliteráció, figura etimologica, metonímia; idımértékes verselés, hexameter; rímek. Témakörök 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési az aktív és a passzív szókincs gazdagítása különbözı feladatok és szövegösszefüggésekben kulcskompetenciák közvetlen és mögöttes jelentés megértése leírás, elbeszélés, jellemzés megkülönböztetése szövegek átírása más számban, személyben, idıben és módban Tartalom Mondák, például: Magyar népmondák Külföldi mondák Mondafeldolgozások

16 MAGYAR IRODALOM 51 A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások történetiség szájhagyomány hıstípusok vándormotívumok nemzeti identitás népmővészet Drámajáték: Mátyás-mondák Szituációs játék: pszichológia Több stílusban kifejtendı téma: informatika Frontális témakifejtés: ismeretszerzés Az olvasott állásfoglalás értékelése: rendszerezı képesség Drámajáték: urbanizáció Tánc és dráma, Ének-zene, Magyar nyelv 2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák Tartalom A tartalom kulcselemei az olvasott fejezetekhez különbözı befejezések a történet folytatása fejezetenként és egyben a téma felkutatásában önálló feladatvégzés, pl. könyvkölcsönzés rímes játékok Arany János: Toldi bevezetéstípusok mottó népiesség elıre sejtetés állathasonlatok elbeszélı költemény epikus jelleg költıi képek, retorikai alakzatok ütem és hangsúly

17 MAGYAR IRODALOM 52 felezı tizenkettes rímek szókincs, stílus Fıbb tanulói Kiscsoportos vita: a társadalom rétegzettsége tevékenységek Frontális megvitatás: sértés és sértettség Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: bőnözés és ítélkezés Kiselıadás: kiszakadás a családból Forráskeresés vélemény alátámasztásához: hit és vallás kérdései Két csoport érvelése: a felnıttek is sírnak Otthoni fogalmazás: véletlenek és törvényszerőségek Tanórai fogalmazás: ıszinteség és hamisság a kommunikációban Drámajáték: hajléktalanok Vázlatkészítés a vitához: ünnepek, meglepetések Médiapéldák győjtése: tisztesség és csalás Szerepjáték: irigység, féltékenység Kapcsolódások Magyar nyelv, Ember és társadalom 3. A tanulási képesség fejlesztése Kiemelt fejlesztési anyaggyőjtés és -elrendezés lexikonokból, kézikönyvekbıl feladatok és saját álláspont képviselése kulcskompetenciák néma és hangos olvasás szövegértés: információk csoportosítása Tartalom Regények, például: Gárdonyi Géza: Egri csillagok A tartalom epikus mőfajok kulcselemei nézıpont epizód cselekményszálak konfliktus szerkezet fikció

18 MAGYAR IRODALOM 53 Tanulói Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: szolidaritás tevékenységek Kiscsoportos vita: Frontális megvitatás: testi adottságok Szituációs játék: rangok és különbségek Frontális témakifejtés: egyéni és közösségi szabadság Több stílusban kifejtendı téma: idegen népek Kiselıadás: utazás Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: háború Kapcsolódások Ember és társadalom 4. Ismeretek az irodalomról Kiemelt fejlesztési az irónia, a gúny, összehasonlításuk feladatok és tájékoztató és véleményközlı mőfajok közötti különbség felismerése kulcskompetenciák a nem saját álláspont megértése különféle mondatok változatos és tudatos használata Tartalom Mondák Toldi Regények, regényrészletek Képek és formák a költészetben, például: Balassi Bálint: Egy katonaének Csokonai Vitéz Mihály:A Reményhez Ady Endre: A föl-földobott kı Modern versek Balladák A tartalom mőnemek kulcselemei lírai mőfajok metonímia, a metonímia típusai motívum balladatípusok

19 MAGYAR IRODALOM 54 Fıbb tanulói Az olvasott állásfoglalás értékelése: jó és rossz tevékenységek Kiscsoportos vita: igazság és igazságosság Vázlatkészítés a vitához: empátia Több stílusban kifejtendı téma: hőség Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: bizonyosság és kétkedés Kapcsolódások Ének-zene, Ember és társadalom 5. Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Kiemelt fejlesztési érvelés feladatok és epikus mőfajok közötti különbség megfigyelése kulcskompetenciák a mővészi és nem mővészi szépség fogalmának megértése Tartalom Regényrészletek, például: Daniel Defoe: Robinson Crusoe Robert Louis Stevenson: A kincses sziget Fekete István: Tüskevár Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában A tartalom cselekményindítás kulcselemei bonyodalom tetıpont megoldás Fıbb tanulói Frontális megvitatás: véleményalkotás tevékenységek Frontális témakifejtés: korok közti különbség Szituációs játék: humor Drámajáték: vitakezelés Kapcsolódások Ember és társadalom A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - Különbözı témájú és mőfajú szövegek értı felolvasása. - Jól olvasható írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése. - Olvasmánytartalmak összefüggı ismerete

20 MAGYAR IRODALOM 55 - Rövid beszámoló a feldolgozott mővekrıl. - Epika: helyzet, helyszín, szereplık, a fıhıs életútjának állomásai, a cselekmény menete. - A lírai mővek formanyelvének (verselés, képiség) felismerése. - Személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása. - Az olvasmányokhoz kapcsolódó információk győjtése. - Jártasság a korosztály számára készült lexikonok használatában. - A beszélı és elbeszélı szerepének elválasztása.

21 MAGYAR IRODALOM 56 A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS FEJLESZTÉSI TERÜLETEINEK MEGVALÓSÍTÁSA 6. ÉVFOLYAM Évi 19 óra Témakörök, tartalmak Óraszám Fejlesztendı képességek Monda, rege, ballada 5 Arany János: Toldi 7 Hısök a történetmondás mőfajában 4 Képek és formák a költészetben 3 - néma és hangos olvasás fejlesztése - memóriafejlesztése, hangos és néma olvasási képesség és szövegértés bizonyítása kérdések alapján, rövid szóbeli beszámoló, szövegek értelmes felolvasása, memoriter kifejezı elıadása - memóriafejlesztés - a szövegértés fejlesztése - lényegkiemelés, adatkeresés, kérdésekre adandó válasz, idırend, ok- okozati összefüggés - olvasmánytartalmak összefüggı elmondása, idırend, logikai rend, más-más nézıpont - a szövegelemzési és átalakítási képesség fejlesztése - improvizációs képesség fejlesztése - az önálló véleménynyilvánítás fejlesztése, saját álláspont elıadása, megvédése, - az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése - az önkifejezés képességének fejlesztése - képzettársítások, érzelmi tapasztalatok elıhívása, a képzelet mozgósítása - a kreativitás fejlesztése

22 MAGYAR IRODALOM ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2 óra Belépı tevékenységformák Kulturált nyelvi magatartás - Az emberi érzelmeket, viszonyulásokat megjelenítı nem nyelvi kifejezıeszközök ábrázolásának megfigyelése. - Egy-egy drámai részlet kifejezı elıadása: az érzelmek visszaadása, a szereplık közötti viszonyok érzékeltetése, nem nyelvi és a verbális kifejezés eszközével. Szövegértés Teljesebb megismerést biztosító néma olvasás, kifejezı hangos felolvasás. - Különféle mőfajú szövegek szerkezetének, jelentésének feltárása. - Szövegelemzı eljárások bıvítése. - Összetettebb logikai kapcsolatok felismerése, eltérı álláspontok elkülönítése, érvelés. Szövegalkotás - Párbeszéd, érvelés az irodalmi mővek formájáról, a bennük megjelenített mögöttes tartalomról a megismert szókincs alapján, cselekményvázlat, olvasónapló készítése önállóan. - Epikus részletek dramatizálása. Tanulási képesség - Önálló olvasmányválasztás, képzımővészeti ábrázolások felkutatása - A könyvtár dokumentumainak felhasználása, forrásmegjelölés Az irodalom és az olvasó kapcsolata - Az irodalmi mővekben olvasott szituációk, jellemek, érzelmek, gondolatok és a megismert valóság egyszerőbb összefüggéseinek felfedezése és bemutatása. - A verselés, a zeneiség hatása a verses alkotásokban. - A líra formanyelve (szerkezeti változatok, szókincs, a képiség eszközei). - Beszámoló epikus és drámai mővekrıl. - A szerkezet, a cselekményt alkotó elemek (fordulat, szereplık, fıhısök, mellékszereplık) - A szereplık önálló jellemzése.

23 MAGYAR IRODALOM 58 Az irodalmi kifejezésformák sajátosságai - Mőfajok mint a mőnemek alá rendelt kategóriáknak az ismerete. - Az olvasott mővek: szerzı, mőfaj, téma. - A cselekmény legfontosabb szerkezeti elemeinek elkülönítése. - Az egyes kompozíciós elemek közötti összefüggés, strukturális kapcsolat felfedezése, végigkövetése drámákban, hosszabb epikai mővekben. - Tér- és idıviszony, ábrázolási mód, túlzás, általánosítás szerepe, a komikum tartalmi és nyelvi elemei. - Párhuzamok más mővészeti ágakkal (zene, képzımővészet) Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése A verselés, a zeneiség elemeinek és hatásának felismerése verses alkotásokban. Az emberi érzelmeket, viszonyulásokat megjelenítı nem nyelvi kifejezıeszközök ábrázolásának megfigyelése irodalmi mővekben, jelentésük értelmezése írásban és szóban. A túlzás és általánosítás szerepének megértése, bemutatása egyes típusok ábrázolásában, a komikum tartalmi és nyelvi eszközeinek felismerése. Az olvasott irodalmi mővekben megjelenı szituációk és jellemek, érzelmek, gondolatok és a köznapi, tapasztalati úton megismert valóság egyszerőbb összefüggéseinek felfedezése és bemutatása. Memoriter Teljes mővek és részletek elıadása (6-8 vers, egy-egy soros próza- és drámarészlet). Fogalmak Anekdota, novella, regény; dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, költıi levél, ars poetica; lírai szerkezet; értekezı próza; vígjáték, színmő, jelenet, felvonás, díszlet, jelmez, rendezıi utasítás; komikum, humor, helyzetkomikum, jellemkomikum, paródia; pentameter, disztichon, versláb: jambus, trocheus, daktilus, anapesztus, spondeus.

24 MAGYAR IRODALOM 59 Témakörök 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési szóképek és alakzatok felismerése feladatok és lírai mőfajok megkülönböztetése kulcskompetenciák Tartalom Reformkori költıink mőveibıl, például: Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz Kölcsey Ferenc: Csolnakon, Himnusz, Huszt, Parainesis Vörösmarty Mihály: Szózat, Ábránd Petıfi Sándor: A borozó, A XIX. század költıi, Szeptember végén, Nemzeti dal Arany János: Szondi két apródja, Epilogus, Könyvtári feladatok A tartalom mőnemek kulcselemei líra és dráma líra és epika dráma és epika átmeneti mőfajok ballada drámai költemény drámai monológ óda és himnusz rapszódia és elégia mőfaji jellemzık mőfajkeveredés mőfajötvözet

25 MAGYAR IRODALOM 60 Tanulói Kiscsoportos vita: sms, tevékenységek Drámajáték: város és vidék Több stílusban kifejtendı téma: nemzeti jelképek Frontális megvitatás: az alkotás öröme, kreativitás Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: a tanulás értéke Kiselıadás: nemzeti sorskérdések Forráskeresés vélemény alátámasztásához: szerelem Két csoport érvelése: szórakozási formák Szituációs játék: terv, program Tanórai fogalmazás: hőség, házasság Otthoni fogalmazás: törvénytisztelet és ellenszegülés Vázlatkészítés a vitához: érdekérvényesítés és önfeláldozás Az olvasott állásfoglalás értékelése: kompromisszumok Kapcsolódások Ember és társadalom, Tánc és dráma, Ének-zene 2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása Kiemelt fejlesztési lényegkiemelés, összefoglaló jellegő szövegek alkotása feladatok és anyaggyőjtés és -elrendezés lexikonokból, kézikönyvekbıl kulcskompetenciák szövegek átírása mások véleményének meghallgatása, megértése Tartalom A líra alapformái mőfaji keresztmetszet az elızı témakörben fölsorolt mővek kapcsán, például: Dalok Elégiák Ódák Himnuszok Epigrammák Helyzetdalok Episztolák Ars poeticák

26 MAGYAR IRODALOM 61 A tartalom dal kulcselemei elégia óda himnusz epigramma helyzetdal episztola ars poetica Tanulói Kiscsoportos vita: vicc tevékenységek Frontális témakifejtés: háryjánosok mai folklór Több stílusban kifejtendı téma: pletyka Médiapéldák győjtése: hír Szerepjáték: média Otthoni fogalmazás: filmklisék Két csoport érvelése: animáció Kapcsolódások Magyar nyelv, Vizuális kultúra 3. A tanulási képesség fejlesztése Kiemelt fejlesztési mőfaji különbségek felismerése feladatok és rövid szóbeli összefoglalás kulcskompetenciák az olvasott mővekhez különbözı befejezések a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való alkalmazkodás Tartalom A regény változatai, például: Regénycselekmény, regényszerkezet Az elbeszélı A szereplık jellemzése A tartalom érvrendszerek kulcselemei érvtípusok következtetések hipotézisek jellemtípusok

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8.

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok: Bevezető: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai Pannon Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái HELYI TANTERV - Általános célok és feladatok - Tantárgyi tantervek - Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái - Az érettségi vizsga általános követelményei - Célok és feladatok A szakközépiskolában

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket.

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 1-4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Szurdokpüspöki Általános Iskola A Szurdokpüspöki Általános Iskola magyar nyelv és irodalom helyi tanterve az Apáczai Kiadó által készített ajánlás átvételével készült.

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint Alsó tagozat helyi tantervei a táblázatban megadott sorrend szerint Óraterv 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6 6 Idegen nyelvek (Angol/Német) +1 +3

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz -

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vasvár,

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben