MISKOLCI DIÓSGYŐRI ÓVODA HÁZIRENDJE. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI DIÓSGYŐRI ÓVODA HÁZIRENDJE. OM azonosító: 028563"

Átírás

1 Miskolci Diósgyőri Óvoda 3534 Miskolc Árpád út 4/a. és Tagóvodái Bulgárföldi Tagóvoda 3534.Miskolc Fazola H. út 4. Stadion Tagóvoda 3534 Miskolc Stadion út 47/a. Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda 3533 Miskolc Lorántffy Zs. Út 28. Telefon/fax: , MISKOLCI DIÓSGYŐRI ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: Készítette: Machán Jánosné Óvodavezető 2013.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Házirend bevezető rész 3. old. II. Általános tudnivalók 5. old. III. Az óvodai felvétel, átvétel, beiskolázás rendje 12. old. IV. Működési rend, nyitva tartás 15.old. V. A gyermekek és szülők jogai és kötelességei 20.old. VI. A gyermek mulasztásának igazolása 22. old. VII. A gyermekre vonatkozó védő-óvó előírások 23.old. VIII. A gyermekek étkezése 26.old. IX. Az óvodáztatási támogatás 30.old. X.. Az óvoda szolgáltatása 30.old. XI. Egyéb előírások, szabályok 32.old. XII. A házirend nyilvánossága 32.old. XIII. Záró rendelkezések 33.old. 2

3 I. Házirend bevezető rész A Házirend az alábbi jogszabályok és dokumentumok alapján készült el: a) A házirend létrejött az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján: 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (NKt.) évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról Az XXXI. törvény a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról /Gyvt./ évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról /Kt./ évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról és az ezt módosító 36/2012. (XI.14.) EMMI rendelet 32/2012. (X.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása. 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről. 149/1997. /IX.10./ kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról. / Korm. r. / 26/1997. /IX.3./ NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 51/1997. (XII.18.) NM. rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 479/2012. (XI.29.) Kgy. határozat az óvoda által szervezett egyéb szolgáltatásokról Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirendet az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. A fenntartóra háruló többletkötelezettség esetén a fenntartó egyetértését be kell szerezni. 3

4 I/2. A házirend alapelvei a gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait maximálisan tiszteletben tartjuk, védelmet nyújtunk a fizikai és lelki erőszakkal szemben; gondoskodunk a gyermek erkölcsi védelméről, egészséges és biztonságos környezettel biztosítjuk a gyermek testi épségének megóvását; biztosítjuk az egészségmegőrzés és egészségvédelem szempontjából a rendszeres egészségügyi felügyeletet, ellátást; óvodai életrendünket úgy alakítjuk, hogy a pihenőidő, testmozgási és étkezési lehetőség a gyermek életkori és fejlettségi szintjének megfelelő legyen; életrendünkkel a gyermek képességeinek, adottságainak megfelelő nevelést, személyiségének szabad kibontakoztatását biztosítjuk; figyelembe vesszük a szülők megalapozott igényeit; a házirendben foglaltak alkalmazása és betartása munkaköri kötelessége valamennyi óvodai alkalmazottnak, a házirendben foglaltak alkalmazása és betartása kötelező az óvodánkban benntartózkodók számára. I/3. A házirend célja feleljen meg a nemzeti köznevelési törvényben és egyéb jogszabályokban előírtaknak, biztosítsa a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlását, összhangban legyen az óvoda alapdokumentumaival, tartalmazza a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, az óvoda munkarendjét, a helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök, az óvodához tartozó területek használatának rendjét, és tartalmazza mindazokat az előírásokat, melyek segítik az óvoda zökkenőmentes működésével a gyermekek harmonikus nevelését, személyiségének fejlődését, fejlesztését. I/4. A házirend feladata azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározása, amelyek összefüggésben állnak az óvodába felvett gyermekek jogaival és kötelességeivel, messzemenően érvényre juttatva a gyermekbiztonsággal, a szülői kötelességek, jogok érvényesülését, az óvodai nevelés tiszteletét. 4

5 II. Általános tudnivalók Az óvoda neve és címe, elérhetősége: Neve: Miskolci Diósgyőri Óvoda Címe: Miskolc Árpád út 4/a Telefon: Az óvoda vezetőjének neve és elérhetősége: Macán Jánosné óvodavezető Telefon 46/ Fogadó óra időpontja: szerda , illetve előzetes egyeztetés alapján. Fogadó óra helye: vezetői iroda. Az óvoda férőhelye: 8 csoportos, 200 férőhellyel rendelkező intézmény, Tálaló konyhával rendelkezik az ételt a 21-es Általános Iskolából kapja az óvoda Az óvoda kulcsa megtalálható: Általános helyettes: Krocsekné Csabai Zsuzsanna, Ráczné Lovas Erika Dajka: Jeles Istvánné, Budai Csabáné A Diósgyőri Óvoda 1973-ban épült, a lakótelep első óvodájaként. Intézményünkben jelen vannak a szociálisan hátrányos körülmények között élő gyermekek, de megtalálhatók a társadalmilag stabil helyzetben lévő jól szituált családok gyermekei is. Az Alapító Okiratunkban rögzített alaptevékenységek összhangban állnak a nevelőtestülettel közösen készített, szükségletekre épülő Csemeték Helyi Óvodai Nevelési Programunkkal, ami alapja személyiségfejlesztő munkánknak, tartalmazza humanista nevelésfilozófiánkat és gyermekközpontú. Az óvoda jelenleg hat gyermekcsoporttal működik, felvállalja a családi nevelés kiegészítését, segíti a gyermekek sokszínű személyiséggé érlelését, a hátrányok kiküszöbölését, az iskolai beváláshoz szükséges képességek megalapozását, a minél teljesebb ismerettár kiépítését. Csoportszobáink tágasak, világosak, jó beosztásúak, rendelkezésre állnak a szükséges szociális helységek is. A gyermekcsoportokhoz tartozó járulékos helyiségek is jól szolgálják a gyermekek nyugodt körülmények között történő nevelését, oktatását. Játszóudvarunk felújítása ban megtörtént. Rendezettségével, megfelelő nagyságával biztosítja a szabad mozgáshoz, 5

6 játékhoz szükséges ideális feltételeket valamennyi csoport számára. Nevelő-, fejlesztő munkánkban hangsúlyozott szerepet kap a gondozás, a szocializáció, a játékközpontúság, az élménypedagógia, a minél teljesebb komplexitás és a fejlesztő differenciálás. A pedagógiai munkát segíti és teljesebbé teszi a Waldorf-jellegű pedagógiai tevékenység, a tartásjavító és fejlesztő torna, a környezetvédelmi nevelés híven a Zöld Óvoda címhez, az ügyes kezek kreatív foglakozás, a kulturális és sportrendezvényeken való részvétel, a hitélettel való ismerkedés, valamint az egészségügyi szűrővizsgálatok. Az óvoda színes életrendjében helyet kapnak a kirándulások, ünnepek, megemlékezések, hagyományos rendezvények,nyílt napok,közös programok a társintézményekkel. A Tagintézmények adatai: Neve: Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvoda Címe: Miskolc Fazola út 4. Telefon száma: Tagóvoda vezető neve: Kissné Kormos Csilla Az óvoda férőhelye: 4 csoportos, 100 férőhellyel rendelkező intézmény, melegítő konyhával rendelkezik az ételt a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kaffka Margit Tagiskolából kapja az óvoda Az óvoda kulcsa megtalálható: Tagóvoda vezető: Kissné Kormos Csilla Dajka: Jámbor Ildikó A Bulgárföldi Tagóvoda 1969-ban épült. A Bulgárföldi Óvoda Miskolc Bulgárföldi lakótelepének egyik intézménye. Az úttesttől távol eső, fákkal körülvett, védett környezetben tölthetik napjaikat a gyerekek. Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, mely derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör biztosításával segíti elő a gyermekek sokoldalú fejlesztését. Óvodánk nyitott, a szülők nem csak betekinthetnek, hanem részt is vehetnek a csoportok mindennapi életében, és a közös programokon, pl. kirándulás, ünnepi előkészületek, játékos vetélkedő, sportnap, hagyományőrző nap, táncház. Az Alapító Okiratunkban rögzített alaptevékenységek összhangban állnak a nevelőtestülettel közösen készített, szükségletekre épülő Gyermekvilág Helyi 6

7 Óvodai Nevelési Programunkkal. Óvodai nevelésünk célja, a gyermekek fejlődésének elősegítése, hátrányos helyzetű és tehetséges gyerekek differenciált fejlesztése, az eltérő egyéni szükségletek, és életkori jellemzők ismeretében a személyiség kibontakoztatására. Óvodánk négy évtizedes nevelési munkájában kiemelkedő helyen szerepel kezdettől fogva az egészséges életmódra nevelés, és a sokoldalú, komplex fejlesztés. A szülői igényeknek megfelelően fokozottan odafigyelünk arra, hogy a gyermekek kellően megalapozott tudással kezdjék az iskolai éveket szeptemberében elnyertük a megtisztelő Zöld Óvoda címet, és ezáltal nevelési területeink új szemléletmóddal bővültek. A Mária forrás örökbefogadása, jeles napok ünneplése, szelektív hulladékgyűjtés, madárbarát kert kialakítása, mini meteorológiai állomás létrehozása, só szoba kiépítése, rendszeres úszásoktatás kapcsolódott programunkhoz. Neve: Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája Címe: Miskolc Stadion út 47. Telefon száma: Tagóvoda vezető neve: Tóth Edina Az óvoda férőhelye: 4 csoportos, 100 férőhellyel rendelkező intézmény, tálaló konyhával rendelkezik az ételt a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kaffka Margit Tagiskolából kapja az óvoda Az óvoda kulcsa megtalálható: Tagóvoda vezető: Tóth Edina Dajka: Ocskai Judit A Stadion Sport Tagóvoda 1975-ben épült. A Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája 1975-ben épült, a Bulgárföldi lakótelep közepén. Hatalmas udvarral rendelkezünk, amit jól ki tudunk használni a mozgásos tevékenységekhez. Négy, azonos életkorra osztott csoportban neveljük gyermekeinket ben, az akkori megújulási törekvéseket kihasználva írta kollektívánk a Mozgásműveltség Fejlesztő Óvodai Nevelési Programot. Erre a kihívásra felkészülve óvónőink nagy része elvégezte a gyermektorna szakosító képzést, a megfelelő, tudatos feladatvégzés céljából. 7

8 A 3-7 éves korosztály lételeme a mozgás. A gyermeket nem kell motiválni a mozgásra, hiszen nem tud nem mozogni. Miközben mozog, tapasztalatokat gyűjt, fejlődik csont- és izomrendszere, alakulnak mozgáskoordinációi, testi képessége. A gyermek mozgásigényének kielégítése, ezzel együtt harmonikus és összerendezett mozgásfejlesztésére, ezen keresztül értelmi képességének fejlesztése, különösen lényeges feladatunk az óvodában. Óvodánk ezért a mozgásfejlesztést kezeli kiemelten az óvodai nevelésben. Gyermekeinket már kiscsoportos kortól heti rendszerességgel úszni, és korcsolyázni visszük, ahol szakedzők is segítik munkánkat. A testnevelés foglalkozásokat is erőteljesebb intenzitású gyakorlatokkal, hosszabb időtartamban szervezzük, hogy gyermekeink állóképessége minél jobban fejlődjön. Természetesen a mozgásigény kielégítése nem mehet a többi tevékenység rovására. Óvónőink minden foglalkozási ágban a korosztálynak megfelelő, átgondolt feladat tervezés után hatékony fejlesztést végeznek. Minden tevékenységi ágban legfontosabbnak azt tartjuk, hogy tapasztalatokat nyújtsunk a gyerekeknek, hisz a több irányú észlelés a legjobb hatásfokú a kisgyermekek nevelésében. Óvodásaink a beiskolázásnál is jól megállják a helyüket. Óvodai és külső környezetben magabiztosan mozognak, könnyen teremtenek kapcsolatot. Bátran kommunikálnak a felnőttekkel és társaikkal. Minden helyzetben képesek megértetni magukat. Nagy örömünkre programunk hatékonyságát Miskolc város is elismerte, ezért 2011-től megkaptuk a Stadion Sport Tagóvoda megtisztelő címet. Neve: Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Címe: Miskolc Lorántffy Zs.út 28. Telefon: Tagóvoda vezető neve: Vargáné Lehoczky Éva Az óvoda férőhelye: 5 csoportos, 115 férőhellyel rendelkező intézmény, tálaló konyhával rendelkezik az ételt a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményből kapja az óvoda Az óvoda kulcsa megtalálható: Tagóvoda vezető: Vargáné Lehoczky Éva Dajka: Simon Terézia, Kocsáné Tóth Enikő A Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda 1964-ben épült és 1976-tól óvoda. 8

9 A miskolci Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda Bükk-hegység lábánál a Kilián lakótelepen található, jelenleg 4 csoporttal működik. Óvodánk elsődleges feladata a Harmonikus személyiségfejlesztés egészséges környezetben című helyi nevelési programunkban megfogalmazottak minél színvonalasabb végrehajtása. Nevelő munkánk során családias, derűs, kedvelt tevékenységekkel teli óvodai élet megteremtése a célunk. Óvónőink - intézményen belül és kívül - olyan tevékenységrendszert biztosítanak, amely segíti a gyermeki személyiség kibontakozását és a képességek megfelelő fejlesztését. Minden csoport nagy figyelmet fordít a testi nevelés, illetve a testnevelés, valamint a környezet szeretetének, megóvásának nevelésére. Az egészséges életmódra nevelés keretén belül óvodánk gyermekei számára megszervezzük a korcsolyázást, mint a téli sportok egyikét. Gyermekeink testedzése, egészségük fenntartása szempontjából középső és nagycsoportosaink úszni járnak. Rendszeresen és folyamatosan minden évszakban kirándulunk, amely nagyon meghatározza életünket. Közvetlen célunk a természet megismerése, megszerettetése és egy másfajta gondolkodásmód kialakítása. Hagyományokkal rendelkező nyitott óvodai rendezvények: Erdők hete és Madarak és fák napja alkalmából rendezett vetélkedők A Takarítási Világnapon udvartakarítás Az Állatok világnapján kirándulás szervezése állatkertbe Adventi hangverseny Lillafüreden örökbefogadott fa díszítése Karácsonyi előkészületek az óvodában Farsangi mulatság A Víz Világnapja A Föld napja. A Herman Ottó Gimnáziumban sportrendezvény a diósgyőri óvodák részvételével Gyermeknapi rendezvények Erdei Óvoda Bükkszentkereszten. Harmadik alkalommal nyertük el a Zöld Óvoda címet Zöld Óvoda Bázisóvodai feladatokat is végzünk szeptemberétől óvodánk alapító okiratában, az alaptevékenység részben szerepel: Környezetvédelmi Oktató Központ (Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda), mely immár lehetővé teszi számunkra a teljesen legális oktató központi tevékenykedést. A neveléshez szükséges csoportszobák, szociális helyiségek jó beosztásúak, szépen, esztétikusan berendezettek. Külön teremben végezzük az oktatóközponti feladatokat, tornaszobával rendelkezünk. 9

10 Az óvodák felvételi körzete: Kötelező felvételt biztosító óvoda Miskolc város közigazgatás területén, az Önkormányzat által meghatározott működési körzet alapján. Szabad kapacitása terhére vidéki gyermekeket fogad. Az óvoda fenntartójának neve és elérhetősége: Neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Címe: 3535 Miskolc Városház tér 8. Telefon száma: Fax szám: A Házirend személyi hatálya kiterjed az: az intézménybe felvett valamennyi gyermekre, az intézménybe járó gyermekek szüleire, törvényes képviselőire az intézmény valamennyi alkalmazottjára az intézményben megbízással feladatot teljesítőkre az intézményben meghatározatlan ideig tartózkodókra A Házirend területi hatálya: az intézmény területére (székhely, tagóvodái és telephelyei) az intézmény által szervezett a Helyi Óvodai Nevelési Program megvalósításához kapcsolódó óvodán kívüli programokra, eseményekre A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: az óvodai beiratkozáskor a házirend egy példányát a szülőnek átadjuk minden nevelési év első szülői értekezletén ismertetjük az óvodába beírt gyermekek szüleivel a szülők fogadóórák alkalmával az óvodapedagógusoktól, a tagóvodavezetőktől és az óvodavezetőtől kérhetnek tájékoztatást Házirenddel kapcsolatban Házirend megtekinthető a tagóvodák: a szülők számára a szülői hirdetőtáblán az alkalmazottak számára az alkalmazotti hirdetőtáblán A Házirendet készítette: az intézményvezetője a tagóvoda vezetőkkel közösen Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete (dokumentum: Jegyzőkönyv Határozat) Egyetértési jogát gyakorolta: A Szülői Szervezet (dokumentum: Egyetértő Nyilatkozat) 10

11 A Házirendet módosítani kell. amennyiben a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, a Szülői Szervezet képviselőinek indítványozásakor, a Nevelőtestület javaslatát követően. A Házirend hatályba lépését követően, annak megsértése jogkövetkezményekkel jár. Az eljárás a hatályos jogszabály alapján történik. Aláírások: Machán Jánosné Intézményvezető Tóth Edina Stadion Sport Tagóvoda vezetője Vargáné Lehoczky Éva Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda vezetője Kissné Kormos Csilla Bulgárföldi Tagóvoda vezetője Krocsekné Csabai Zsuzsanna Miskolci Diósgyőri Óvoda általános helyettese Ráczné Lovas Erika Miskolci Diósgyőri Óvoda általános helyettese Csatolva: a nevelőtestület és Szülői szervezet egyetértési dokumentuma Miskolc2013. március

12 III. Az óvodai felvétel, átvétel, beiskolázás rendje 1. Gyermek felvétele, átvétele a) Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után a nevelési év folyamán bármikor felvehető. Döntési jogkörrel a vezető óvónő rendelkezik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelyik körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda beleértve a kijelölt óvodát is köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki abban az évben betölti az ötödik életévét (óvodaköteles gyermek). Az óvodaköteles gyermek a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az óvodaköteles gyermek köteles óvodába járni. A kijelölt óvoda értesíti a szakértői véleményt adó intézményt, ha helyhiány miatt a gyermeket nem tudta felvenni. A kötelező felvételt biztosító óvoda ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetű gyermek, a gyámhatóság kezdeményezésére indított felvételt, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, akinek: Testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, Akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül. (A három vagy több gyermeknél nem lehet figyelembe venni azt a gyermeket, akire nézve az eltartó gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül. Ez a korlátozó rendelkezés azonban nem zárja ki, hogy a szülő más jogcímen, például azon az alapon, hogy gyermeke szellemi fejlődése érdekében a napközbeni ellátásra szüksége van, kérje az óvodai elhelyezést.) Akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az eltartásról nem tud gondoskodni. b) szeptember elsejétől a gyermek abban az évben, amely augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie (óvodaköteles gyermek). 12

13 c) A gyermek felvételével kapcsolatos szempontok a következők: az óvoda körzetében lakó, illetve tartózkodási hellyel rendelkező óvoda köteles gyermek (átvétele is); hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek; a körzetben lakó, illetve az óvoda körzetében dolgozók gyermekei; szakértői vizsgálattal bíró gyermek; testvér; szabad kapacitás esetén: szülői választás. d) A gyermek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára kiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni. Az óvodakötelezettséget külföldön teljesítő gyermek szülője köteles írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. e) Az óvodába beiratkozás ideje, módja: a fenntartó által meghatározottak szerint, a nyilvánosságra hozatal, a jelentkezési határidő előtt legalább harminc nappal történik. f) A felvettek nyilvántartása: a felvett gyermeket az óvoda tartja nyilván. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata g) Felvétel, átvétel: Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az óvodaköteles gyermek (5 éves) esetén, az előző óvoda vezetőjét is értesíteni kell. h) Írásbeli értesítési kötelezettség: a nevelési intézmény köteles a gyermek szülőjét írásban értesíteni a gyermeke óvodai felvételével, óvodai megszűnésével kapcsolatos döntésekről. i) Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. j) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. k) Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 13

14 2. Csoportbeosztások A csoportbeosztásról az óvoda vezetője dönt figyelem bevéve a meglévő csoportok életkori megoszlását, a nevelőtestületi tagok véleményét, valamint a helyi nevelési / pedagógiai programban megfogalmazott elveket: szülői igény, gyermeki kívánságok, előző életközösségből hozott gyermeki kapcsolatok, a felvett gyermekek életkori megoszlása. 3. Az óvodai elhelyezés megszűnése a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, ha a gyermek határozattal rendelkezik, mely felmenti a rendszeres óvodába járás alól, a gyermek nyilvántartása továbbra is az óvoda kötelessége. ha az óvodai elhelyezés megszűnik, akkor a gyermeket törölni kell az óvoda nyilvántartásából. 4. A gyermek jutalmazásának elvei Minden gyermek egyéni képességéhez mért fejlődését, fejlesztését folyamatosan nyomon követjük, dokumentáljuk. A fejlettségi szint mérésére alkalmazott módszereket az óvoda pedagógiai programja tartalmazza. 5. A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok a) a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. b) Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. b) A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője, ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, az óvoda vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére, fejlettségére vonatkozó állásfoglalása, melyben javasolja: 14

15 a) a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét, b) a gyermek további óvodai nevelését, c) a gyermek szakértői bizottsági vizsgálatát, vagy d) a gyermek nevelési tanácsadás keretében történő vizsgálatát. c)az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt, ha olyan gyermeket vett fel, illetve vett át, akinek a lakóhelye nem a nevelési intézmény székhelyén van. A kijelölt óvoda értesíti a szakértői véleményt adó intézményt, ha helyhiány miatt a gyermeket nem tudta felvenni. IV. Működési rend, nyitva tartás 1. A nevelési év rendje Az óvoda nevelési éve szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Nyári zárás időtartamáról legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell. A zárva tartás időpontját és időtartamát a fenntartó állapítja meg illetve hagyja jóvá. A zárva tartás ideje alatt a kijelölt óvodák ügyeletet tartanak. Az iskolai téli szünet idejére igény szerinti nyitva tartás. Az igénylők felmérése alapján, a fenntartó kijelölése által, a város egészére vagy adott körzetre vonatkozóan jelöl ki nyitva tartó óvodát (ügyeletes óvoda) Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén /nyári élet/ csoport összevonással üzemel. Nevelés nélküli munkanapok: Az óvodai nevelés nélküli munkanapok egy nevelési évben az öt napot nem haladhatják meg. Ezeken a napokon is gondoskodni kell szükség esetén a gyermekek felügyeletéről. A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatni kell. A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának elvei: a nevelőtestület belső és külső továbbképzésen való részvételére, szakmai, pedagógiai nap szervezésére, szakmai kirándulásokra, rekreációra, belső szakmai auditra. 15

16 2. Heti és napi nyitva tartás rendje Az óvoda a gyermekeket munkanapokon, hétfőtől péntekig tartó időszakokban fogadja. A csoportok, a gyermekek érkezésének és távozásának rendje óvodánként. Miskolci Diósgyőri Óvoda Gyermekek fogadása: 6,00-7,00 óráig ügyelet./ Ügyeletet tartó csoport 16,00 órakor zár/ 7,00órától, folyamatosan történik. Javasolt (legkésőbbi) érkezési idő 8,30. Ettől eltérő időpont esetében a szülő köteles tájékoztatni a csoportban dolgozó óvónőt, esetleg vezetőt. Gyermekek távozása: igény alapján, a nap folyamán (ebéd előtt, ebéd után), az uzsonna után folyamatosan. A szülő köteles gyermekét legkésőbb 17,00 óráig elvinni az óvodából. Amennyiben a fent jelzett időpontig a gyermek elvitele valamilyen oknál fogva nem biztosított (szülő akadályoztatása, rendkívüli helyzet előállása esetén), erről a tényről a szülő köteles értesíteni az óvodát. Bulgárföldi Tagóvoda Gyermekek fogadása: 6,30-tól, folyamatosan történik. Javasolt (legkésőbbi) érkezési idő 8,00 óra. Ettől eltérő időpont esetében a szülő köteles tájékoztatni a csoportban dolgozó óvónőt, esetleg vezetőt. Gyermekek távozása: igény alapján, a nap folyamán (ebéd előtt, ebéd után), az uzsonna után folyamatosan. A szülő köteles gyermekét legkésőbb 16,30-ig elvinni az óvodából. Amennyiben a fent jelzett időpontig a gyermek elvitele valamilyen oknál fogva nem biztosított (szülő akadályoztatása, rendkívüli helyzet előállása esetén), erről a tényről a szülő köteles értesíteni az óvodát. Stadion Sport Tagóvoda Gyermekek fogadása: 6,30-7,00 óráig ügyelet./ Ügyeletet tartó csoport 16,30 órakor zár/ 7,00órától, folyamatosan történik. Javasolt (legkésőbbi) érkezési idő 8,30. Ettől eltérő időpont esetében a szülő köteles tájékoztatni a csoportban dolgozó óvónőt, esetleg vezetőt. Gyermekek távozása: igény alapján, a nap folyamán (ebéd előtt, ebéd után), az uzsonna után folyamatosan. A szülő köteles gyermekét legkésőbb 17,00 óráig elvinni az óvodából. Amennyiben a fent jelzett időpontig a gyermek elvitele valamilyen oknál fogva nem biztosított (szülő akadályoztatása, rendkívüli helyzet előállása esetén), erről a tényről a szülő köteles értesíteni az óvodát. 16

17 Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda Gyermekek fogadása: 6,00-7,00 óráig ügyelet./ Ügyeletet tartó csoport 16,00 órakor zár/ 7,00órától, folyamatosan történik. Javasolt (legkésőbbi) érkezési idő 8,00 óráig. Ettől eltérő időpont esetében a szülő köteles tájékoztatni a csoportban dolgozó óvónőt, esetleg vezetőt. Gyermekek távozása: igény alapján, a nap folyamán (ebéd előtt, ebéd után), az uzsonna után folyamatosan. A szülő köteles gyermekét legkésőbb 17,00 óráig elvinni az óvodából. Amennyiben a fent jelzett időpontig a gyermek elvitele valamilyen oknál fogva nem biztosított (szülő akadályoztatása, rendkívüli helyzet előállása esetén), erről a tényről a szülő köteles értesíteni az óvodát. Az óvodában maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárási teendőket, miszerint: Az intézmény nyitva tartását követően a türelmi idő betartásával az óvoda zárása (18.00 óra) után az óvodában maradt gyermeket az intézmény óvodapedagógusa a kíséri, a Gyermekvédelmi Központ Gyermekek Átmeneti otthonába 3515.Miskolc Gyermekváros 1szám alá, ahol a gyermeket az intézmény gondozójának átadja. Az óvoda zárásakor az óvoda ajtajára vagy az óvoda kerítésére jól látható helyen kifüggeszti az Értesítést arról, hol vehető át a gyermek. Az értesítésben csak a gyermek keresztneve szerepeltethető. 3.A gyermekek érkezésével, távozásával kapcsolatos biztonsági szabályok: A gyermekek biztonsága érdekében a gyermeket érkezéskor a dajkáknak, vagy az óvónőknek kell átadni. Felelősségünk a gyermek átvétele pillanatától a szülőnek való átadás idejéig tart. Kérjük, amennyiben a gyermekért más családtag, vagy ismerős jön, azt jelezzék, különben nem áll módunkban a gyermeket kiadni. A gyermeket csak felnőtt viheti haza! Kivételes esetben az óvodást, testvér vagy unokatestvér csak abban az esetben viheti haza, ha már betöltötte a 14. életévét és erre a szülő írásos felhatalmazást adott, melyet az óvodavezető engedélyezett. A gyermek kíséret nélküli óvodába járása és elmenetele még írásos kérésre sem engedélyezett! Ügyeleti nyitva tartás és rendkívüli ok miatti létszámcsökkenés esetén a csoportok összevonásra kerülhetnek. Heti rend, napirend: Minden csoport önálló heti-, illetve napirenddel működik. Június 1-től augusztus 31-ig, szervezett nyári élet folyik az óvodában, a nyári napirend is ehhez igazodik. A napirend biztosítja, hogy a szülők a gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül hozhassák és vihessék. A heti rend és a 17

18 napirend dokumentálása a csoportnaplóban történik, erről az óvodapedagógus tájékoztatja a szülőt. 4. Az óvodai hagyományok, ünnepek rendje: Az óvodai ünnepek rendje a mindenkori éves Munkatervben kerül rögzítésre, melyről a szülőket: - írásban a szülői hirdetőtáblán, - szóban a szülői értekezleteken tájékoztatjuk. Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok óvodánként Miskolci Diósgyőri Óvodában, Kapcsolattartás a Diósgyőri Idősek Napközi otthonával. Vidám együttlét az élhetőbb környezet jegyében. Állatok Világnapja városi vetélkedőn való részvétel Nagyszülők délelőttje Márton napi rendezvény Mikulás ünnepség OVI FA díszítése Lillafüreden Adventi készülődés Karácsony megünneplése Farsangi ünnepségek Nyílt nap Koszorúzás az Országzászlónál A Víz Világnapja rendezvényei Húsvéti készülődés barkácsolás A Föld Napja rendezvényei Anyák napi ünnepség Madarak és fák napja rendezvényei Gyermeknapi rendezvények Sportrendezvényeken való részvétel Tanévzáró ünnepségek Bulgárföldi Tagóvoda Az állatok világnapja. Márton napi vásár Mikulás Karácsonyi készülődés Karácsonyi ünnepség Karácsonyi koncert a zeneiskola növendékei részvételével Farsang Március 15-i megemlékezés 18

19 A víz világnapja Húsvéti előkészülődés,nyíltnap Föld napja Madarak és fák napja Anyák napja- Évzáró Gyermeknapi rendezvény Stadion Sport Tagóvoda Úszás oktatás megszervezése Autómentes világnap Takarítási világnap Állatok világnapja- Állatkerti kirándulás Korcsolya oktatás megszervezése Erdők hete Mikulás ünnepség Adventi készülődés a szülőkkel közösen Karácsonyi ünnepség Farsangi jelmezbál Március 15.- megemlékezés Víz világnapja Föld napja Anyák napja, évzáró Gyermeknapi sport délelőtt Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodában Takarítási világnap Zenei világnapja Ebből az alkalomból meghívjuk az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékei, akik rövid hangversenyt és hangszerbemutatót tartanak. Állatok világnapja - kirándulás az állatkertbe Örökbefogadott forrás és Fa gondozása, látogatása, fadíszítés Lillafüreden Erdei óvoda Bükkszentkereszten Mikulás ünnepség Karácsonyi készülődés szakmai nap Karácsonyi családi játszóház Adventi hangverseny az óvodában Hangverseny a gyermekek és szüleik számára Farsang Március 15. Látogatás a város nevezetességeihez Víz világnapja napja - Látogatás a Szinvához, Király-kúthoz Föld napja 19

20 Sportvetélkedő a diósgyőri óvodáknak Anyák napja Gyermeknapi játszóház-kirándulás Évzáró ünnepély, ballagás Edei óvoda Bükkszentkereszten Az óvodában megünnepeljük a gyermekek születésnapját. Ajándékkészítés anyák napjára és a bölcsődéből látogató gyermekek számára. Ismeretszerző séták, barangolások, kirándulások (erdei óvodai programok, Az ÁNTSZ előírásainak megfelelően kérjük, hogy erre az alkalomra és egyéb ünnepségekre, kizárólag előre csomagolt, a boltban vásárolt süteményt, Kérjük, hogy az óvoda hagyományaihoz illeszkedő ünnepeknek azzal is adjuk meg a tiszteletet, hogy a gyermekek ünneplő ruhában érkeznek ezekre az alkalmakra: sötét alj, fehér felső. V. A gyermekek és szülők jogai és kötelességei A szülő jogai és kötelességei A szülő joga, hogy gyermeke számára szabadon válassza meg az óvodát, megismerje az óvoda Helyi Nevelési Programját, Házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, folyamatos, rendszeres tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről a helyi óvodai nevelési program szabályozásának megfelelően. a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, írásbeli javaslatot tehet az óvoda vezetője, nevelőtestülete, szülői szervezete felé, melyre legkésőbb harminc napon belül érdemi választ kapjon gyermeke számára a nem kötelező foglalkozásokat is igénybe vegye, illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezheti, az óvodavezető és/vagy a csoportos óvodapedagógussal való megbeszélés alapján részt vegyen gyermeke mindennapi óvodai életébe, a szülői szervezet létrehozását kezdeményezze, illetve annak munkájában részt vegyen,. személyesen, vagy képviselői úton jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, az óvoda irányításában. 20

Kedves Szülők és Munkatársak!

Kedves Szülők és Munkatársak! H Á Z I R E N D Kedves Szülők és Munkatársak! Legfőbb célunk, hogy a gyermekek óvodáinkban derűs, harmonikus és családias légkörben nevelkedjenek, mindehhez nélkülözhetetlen a családok és az óvoda mindennapi

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HÁZIREND 2013 I. Hatvani Vörösmarty téri Óvoda házirendje I. 1. Bevezetés A HÁZIREND jogi érvényű alapdokumentum. Szerepe, hogy segítse az óvodai közösségi élet megszervezését,

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013.

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013. A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013. BEVEZETŐ Tisztelt Szülők! Tisztelt Kollégák! Az óvodai nevelés célja, feladata a 3-7 éves korú gyermekek személyiségfejlesztése. Ennek

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772 HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772 HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja az óvodás korú

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETÉS Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit: - a nevelési feladatok

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010.

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010. Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE Elfogadta: a nevelőtestület a 2/2010. (I.12.) Nt. sz. határozatával.

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben