MISKOLCI DIÓSGYŐRI ÓVODA HÁZIRENDJE. OM azonosító:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI DIÓSGYŐRI ÓVODA HÁZIRENDJE. OM azonosító: 028563"

Átírás

1 Miskolci Diósgyőri Óvoda 3534 Miskolc Árpád út 4/a. és Tagóvodái Bulgárföldi Tagóvoda 3534.Miskolc Fazola H. út 4. Stadion Tagóvoda 3534 Miskolc Stadion út 47/a. Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda 3533 Miskolc Lorántffy Zs. Út 28. Telefon/fax: , MISKOLCI DIÓSGYŐRI ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: Készítette: Machán Jánosné Óvodavezető 2013.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Házirend bevezető rész 3. old. II. Általános tudnivalók 5. old. III. Az óvodai felvétel, átvétel, beiskolázás rendje 12. old. IV. Működési rend, nyitva tartás 15.old. V. A gyermekek és szülők jogai és kötelességei 20.old. VI. A gyermek mulasztásának igazolása 22. old. VII. A gyermekre vonatkozó védő-óvó előírások 23.old. VIII. A gyermekek étkezése 26.old. IX. Az óvodáztatási támogatás 30.old. X.. Az óvoda szolgáltatása 30.old. XI. Egyéb előírások, szabályok 32.old. XII. A házirend nyilvánossága 32.old. XIII. Záró rendelkezések 33.old. 2

3 I. Házirend bevezető rész A Házirend az alábbi jogszabályok és dokumentumok alapján készült el: a) A házirend létrejött az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján: 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (NKt.) évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról Az XXXI. törvény a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról /Gyvt./ évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról /Kt./ évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról és az ezt módosító 36/2012. (XI.14.) EMMI rendelet 32/2012. (X.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása. 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről. 149/1997. /IX.10./ kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról. / Korm. r. / 26/1997. /IX.3./ NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 51/1997. (XII.18.) NM. rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 479/2012. (XI.29.) Kgy. határozat az óvoda által szervezett egyéb szolgáltatásokról Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirendet az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. A fenntartóra háruló többletkötelezettség esetén a fenntartó egyetértését be kell szerezni. 3

4 I/2. A házirend alapelvei a gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait maximálisan tiszteletben tartjuk, védelmet nyújtunk a fizikai és lelki erőszakkal szemben; gondoskodunk a gyermek erkölcsi védelméről, egészséges és biztonságos környezettel biztosítjuk a gyermek testi épségének megóvását; biztosítjuk az egészségmegőrzés és egészségvédelem szempontjából a rendszeres egészségügyi felügyeletet, ellátást; óvodai életrendünket úgy alakítjuk, hogy a pihenőidő, testmozgási és étkezési lehetőség a gyermek életkori és fejlettségi szintjének megfelelő legyen; életrendünkkel a gyermek képességeinek, adottságainak megfelelő nevelést, személyiségének szabad kibontakoztatását biztosítjuk; figyelembe vesszük a szülők megalapozott igényeit; a házirendben foglaltak alkalmazása és betartása munkaköri kötelessége valamennyi óvodai alkalmazottnak, a házirendben foglaltak alkalmazása és betartása kötelező az óvodánkban benntartózkodók számára. I/3. A házirend célja feleljen meg a nemzeti köznevelési törvényben és egyéb jogszabályokban előírtaknak, biztosítsa a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlását, összhangban legyen az óvoda alapdokumentumaival, tartalmazza a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, az óvoda munkarendjét, a helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök, az óvodához tartozó területek használatának rendjét, és tartalmazza mindazokat az előírásokat, melyek segítik az óvoda zökkenőmentes működésével a gyermekek harmonikus nevelését, személyiségének fejlődését, fejlesztését. I/4. A házirend feladata azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározása, amelyek összefüggésben állnak az óvodába felvett gyermekek jogaival és kötelességeivel, messzemenően érvényre juttatva a gyermekbiztonsággal, a szülői kötelességek, jogok érvényesülését, az óvodai nevelés tiszteletét. 4

5 II. Általános tudnivalók Az óvoda neve és címe, elérhetősége: Neve: Miskolci Diósgyőri Óvoda Címe: Miskolc Árpád út 4/a Telefon: Az óvoda vezetőjének neve és elérhetősége: Macán Jánosné óvodavezető Telefon 46/ Fogadó óra időpontja: szerda , illetve előzetes egyeztetés alapján. Fogadó óra helye: vezetői iroda. Az óvoda férőhelye: 8 csoportos, 200 férőhellyel rendelkező intézmény, Tálaló konyhával rendelkezik az ételt a 21-es Általános Iskolából kapja az óvoda Az óvoda kulcsa megtalálható: Általános helyettes: Krocsekné Csabai Zsuzsanna, Ráczné Lovas Erika Dajka: Jeles Istvánné, Budai Csabáné A Diósgyőri Óvoda 1973-ban épült, a lakótelep első óvodájaként. Intézményünkben jelen vannak a szociálisan hátrányos körülmények között élő gyermekek, de megtalálhatók a társadalmilag stabil helyzetben lévő jól szituált családok gyermekei is. Az Alapító Okiratunkban rögzített alaptevékenységek összhangban állnak a nevelőtestülettel közösen készített, szükségletekre épülő Csemeték Helyi Óvodai Nevelési Programunkkal, ami alapja személyiségfejlesztő munkánknak, tartalmazza humanista nevelésfilozófiánkat és gyermekközpontú. Az óvoda jelenleg hat gyermekcsoporttal működik, felvállalja a családi nevelés kiegészítését, segíti a gyermekek sokszínű személyiséggé érlelését, a hátrányok kiküszöbölését, az iskolai beváláshoz szükséges képességek megalapozását, a minél teljesebb ismerettár kiépítését. Csoportszobáink tágasak, világosak, jó beosztásúak, rendelkezésre állnak a szükséges szociális helységek is. A gyermekcsoportokhoz tartozó járulékos helyiségek is jól szolgálják a gyermekek nyugodt körülmények között történő nevelését, oktatását. Játszóudvarunk felújítása ban megtörtént. Rendezettségével, megfelelő nagyságával biztosítja a szabad mozgáshoz, 5

6 játékhoz szükséges ideális feltételeket valamennyi csoport számára. Nevelő-, fejlesztő munkánkban hangsúlyozott szerepet kap a gondozás, a szocializáció, a játékközpontúság, az élménypedagógia, a minél teljesebb komplexitás és a fejlesztő differenciálás. A pedagógiai munkát segíti és teljesebbé teszi a Waldorf-jellegű pedagógiai tevékenység, a tartásjavító és fejlesztő torna, a környezetvédelmi nevelés híven a Zöld Óvoda címhez, az ügyes kezek kreatív foglakozás, a kulturális és sportrendezvényeken való részvétel, a hitélettel való ismerkedés, valamint az egészségügyi szűrővizsgálatok. Az óvoda színes életrendjében helyet kapnak a kirándulások, ünnepek, megemlékezések, hagyományos rendezvények,nyílt napok,közös programok a társintézményekkel. A Tagintézmények adatai: Neve: Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvoda Címe: Miskolc Fazola út 4. Telefon száma: Tagóvoda vezető neve: Kissné Kormos Csilla Az óvoda férőhelye: 4 csoportos, 100 férőhellyel rendelkező intézmény, melegítő konyhával rendelkezik az ételt a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kaffka Margit Tagiskolából kapja az óvoda Az óvoda kulcsa megtalálható: Tagóvoda vezető: Kissné Kormos Csilla Dajka: Jámbor Ildikó A Bulgárföldi Tagóvoda 1969-ban épült. A Bulgárföldi Óvoda Miskolc Bulgárföldi lakótelepének egyik intézménye. Az úttesttől távol eső, fákkal körülvett, védett környezetben tölthetik napjaikat a gyerekek. Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, mely derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör biztosításával segíti elő a gyermekek sokoldalú fejlesztését. Óvodánk nyitott, a szülők nem csak betekinthetnek, hanem részt is vehetnek a csoportok mindennapi életében, és a közös programokon, pl. kirándulás, ünnepi előkészületek, játékos vetélkedő, sportnap, hagyományőrző nap, táncház. Az Alapító Okiratunkban rögzített alaptevékenységek összhangban állnak a nevelőtestülettel közösen készített, szükségletekre épülő Gyermekvilág Helyi 6

7 Óvodai Nevelési Programunkkal. Óvodai nevelésünk célja, a gyermekek fejlődésének elősegítése, hátrányos helyzetű és tehetséges gyerekek differenciált fejlesztése, az eltérő egyéni szükségletek, és életkori jellemzők ismeretében a személyiség kibontakoztatására. Óvodánk négy évtizedes nevelési munkájában kiemelkedő helyen szerepel kezdettől fogva az egészséges életmódra nevelés, és a sokoldalú, komplex fejlesztés. A szülői igényeknek megfelelően fokozottan odafigyelünk arra, hogy a gyermekek kellően megalapozott tudással kezdjék az iskolai éveket szeptemberében elnyertük a megtisztelő Zöld Óvoda címet, és ezáltal nevelési területeink új szemléletmóddal bővültek. A Mária forrás örökbefogadása, jeles napok ünneplése, szelektív hulladékgyűjtés, madárbarát kert kialakítása, mini meteorológiai állomás létrehozása, só szoba kiépítése, rendszeres úszásoktatás kapcsolódott programunkhoz. Neve: Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája Címe: Miskolc Stadion út 47. Telefon száma: Tagóvoda vezető neve: Tóth Edina Az óvoda férőhelye: 4 csoportos, 100 férőhellyel rendelkező intézmény, tálaló konyhával rendelkezik az ételt a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kaffka Margit Tagiskolából kapja az óvoda Az óvoda kulcsa megtalálható: Tagóvoda vezető: Tóth Edina Dajka: Ocskai Judit A Stadion Sport Tagóvoda 1975-ben épült. A Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája 1975-ben épült, a Bulgárföldi lakótelep közepén. Hatalmas udvarral rendelkezünk, amit jól ki tudunk használni a mozgásos tevékenységekhez. Négy, azonos életkorra osztott csoportban neveljük gyermekeinket ben, az akkori megújulási törekvéseket kihasználva írta kollektívánk a Mozgásműveltség Fejlesztő Óvodai Nevelési Programot. Erre a kihívásra felkészülve óvónőink nagy része elvégezte a gyermektorna szakosító képzést, a megfelelő, tudatos feladatvégzés céljából. 7

8 A 3-7 éves korosztály lételeme a mozgás. A gyermeket nem kell motiválni a mozgásra, hiszen nem tud nem mozogni. Miközben mozog, tapasztalatokat gyűjt, fejlődik csont- és izomrendszere, alakulnak mozgáskoordinációi, testi képessége. A gyermek mozgásigényének kielégítése, ezzel együtt harmonikus és összerendezett mozgásfejlesztésére, ezen keresztül értelmi képességének fejlesztése, különösen lényeges feladatunk az óvodában. Óvodánk ezért a mozgásfejlesztést kezeli kiemelten az óvodai nevelésben. Gyermekeinket már kiscsoportos kortól heti rendszerességgel úszni, és korcsolyázni visszük, ahol szakedzők is segítik munkánkat. A testnevelés foglalkozásokat is erőteljesebb intenzitású gyakorlatokkal, hosszabb időtartamban szervezzük, hogy gyermekeink állóképessége minél jobban fejlődjön. Természetesen a mozgásigény kielégítése nem mehet a többi tevékenység rovására. Óvónőink minden foglalkozási ágban a korosztálynak megfelelő, átgondolt feladat tervezés után hatékony fejlesztést végeznek. Minden tevékenységi ágban legfontosabbnak azt tartjuk, hogy tapasztalatokat nyújtsunk a gyerekeknek, hisz a több irányú észlelés a legjobb hatásfokú a kisgyermekek nevelésében. Óvodásaink a beiskolázásnál is jól megállják a helyüket. Óvodai és külső környezetben magabiztosan mozognak, könnyen teremtenek kapcsolatot. Bátran kommunikálnak a felnőttekkel és társaikkal. Minden helyzetben képesek megértetni magukat. Nagy örömünkre programunk hatékonyságát Miskolc város is elismerte, ezért 2011-től megkaptuk a Stadion Sport Tagóvoda megtisztelő címet. Neve: Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Címe: Miskolc Lorántffy Zs.út 28. Telefon: Tagóvoda vezető neve: Vargáné Lehoczky Éva Az óvoda férőhelye: 5 csoportos, 115 férőhellyel rendelkező intézmény, tálaló konyhával rendelkezik az ételt a Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményből kapja az óvoda Az óvoda kulcsa megtalálható: Tagóvoda vezető: Vargáné Lehoczky Éva Dajka: Simon Terézia, Kocsáné Tóth Enikő A Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda 1964-ben épült és 1976-tól óvoda. 8

9 A miskolci Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda Bükk-hegység lábánál a Kilián lakótelepen található, jelenleg 4 csoporttal működik. Óvodánk elsődleges feladata a Harmonikus személyiségfejlesztés egészséges környezetben című helyi nevelési programunkban megfogalmazottak minél színvonalasabb végrehajtása. Nevelő munkánk során családias, derűs, kedvelt tevékenységekkel teli óvodai élet megteremtése a célunk. Óvónőink - intézményen belül és kívül - olyan tevékenységrendszert biztosítanak, amely segíti a gyermeki személyiség kibontakozását és a képességek megfelelő fejlesztését. Minden csoport nagy figyelmet fordít a testi nevelés, illetve a testnevelés, valamint a környezet szeretetének, megóvásának nevelésére. Az egészséges életmódra nevelés keretén belül óvodánk gyermekei számára megszervezzük a korcsolyázást, mint a téli sportok egyikét. Gyermekeink testedzése, egészségük fenntartása szempontjából középső és nagycsoportosaink úszni járnak. Rendszeresen és folyamatosan minden évszakban kirándulunk, amely nagyon meghatározza életünket. Közvetlen célunk a természet megismerése, megszerettetése és egy másfajta gondolkodásmód kialakítása. Hagyományokkal rendelkező nyitott óvodai rendezvények: Erdők hete és Madarak és fák napja alkalmából rendezett vetélkedők A Takarítási Világnapon udvartakarítás Az Állatok világnapján kirándulás szervezése állatkertbe Adventi hangverseny Lillafüreden örökbefogadott fa díszítése Karácsonyi előkészületek az óvodában Farsangi mulatság A Víz Világnapja A Föld napja. A Herman Ottó Gimnáziumban sportrendezvény a diósgyőri óvodák részvételével Gyermeknapi rendezvények Erdei Óvoda Bükkszentkereszten. Harmadik alkalommal nyertük el a Zöld Óvoda címet Zöld Óvoda Bázisóvodai feladatokat is végzünk szeptemberétől óvodánk alapító okiratában, az alaptevékenység részben szerepel: Környezetvédelmi Oktató Központ (Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda), mely immár lehetővé teszi számunkra a teljesen legális oktató központi tevékenykedést. A neveléshez szükséges csoportszobák, szociális helyiségek jó beosztásúak, szépen, esztétikusan berendezettek. Külön teremben végezzük az oktatóközponti feladatokat, tornaszobával rendelkezünk. 9

10 Az óvodák felvételi körzete: Kötelező felvételt biztosító óvoda Miskolc város közigazgatás területén, az Önkormányzat által meghatározott működési körzet alapján. Szabad kapacitása terhére vidéki gyermekeket fogad. Az óvoda fenntartójának neve és elérhetősége: Neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Címe: 3535 Miskolc Városház tér 8. Telefon száma: Fax szám: A Házirend személyi hatálya kiterjed az: az intézménybe felvett valamennyi gyermekre, az intézménybe járó gyermekek szüleire, törvényes képviselőire az intézmény valamennyi alkalmazottjára az intézményben megbízással feladatot teljesítőkre az intézményben meghatározatlan ideig tartózkodókra A Házirend területi hatálya: az intézmény területére (székhely, tagóvodái és telephelyei) az intézmény által szervezett a Helyi Óvodai Nevelési Program megvalósításához kapcsolódó óvodán kívüli programokra, eseményekre A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: az óvodai beiratkozáskor a házirend egy példányát a szülőnek átadjuk minden nevelési év első szülői értekezletén ismertetjük az óvodába beírt gyermekek szüleivel a szülők fogadóórák alkalmával az óvodapedagógusoktól, a tagóvodavezetőktől és az óvodavezetőtől kérhetnek tájékoztatást Házirenddel kapcsolatban Házirend megtekinthető a tagóvodák: a szülők számára a szülői hirdetőtáblán az alkalmazottak számára az alkalmazotti hirdetőtáblán A Házirendet készítette: az intézményvezetője a tagóvoda vezetőkkel közösen Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete (dokumentum: Jegyzőkönyv Határozat) Egyetértési jogát gyakorolta: A Szülői Szervezet (dokumentum: Egyetértő Nyilatkozat) 10

11 A Házirendet módosítani kell. amennyiben a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, a Szülői Szervezet képviselőinek indítványozásakor, a Nevelőtestület javaslatát követően. A Házirend hatályba lépését követően, annak megsértése jogkövetkezményekkel jár. Az eljárás a hatályos jogszabály alapján történik. Aláírások: Machán Jánosné Intézményvezető Tóth Edina Stadion Sport Tagóvoda vezetője Vargáné Lehoczky Éva Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda vezetője Kissné Kormos Csilla Bulgárföldi Tagóvoda vezetője Krocsekné Csabai Zsuzsanna Miskolci Diósgyőri Óvoda általános helyettese Ráczné Lovas Erika Miskolci Diósgyőri Óvoda általános helyettese Csatolva: a nevelőtestület és Szülői szervezet egyetértési dokumentuma Miskolc2013. március

12 III. Az óvodai felvétel, átvétel, beiskolázás rendje 1. Gyermek felvétele, átvétele a) Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után a nevelési év folyamán bármikor felvehető. Döntési jogkörrel a vezető óvónő rendelkezik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelyik körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda beleértve a kijelölt óvodát is köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki abban az évben betölti az ötödik életévét (óvodaköteles gyermek). Az óvodaköteles gyermek a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az óvodaköteles gyermek köteles óvodába járni. A kijelölt óvoda értesíti a szakértői véleményt adó intézményt, ha helyhiány miatt a gyermeket nem tudta felvenni. A kötelező felvételt biztosító óvoda ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetű gyermek, a gyámhatóság kezdeményezésére indított felvételt, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, akinek: Testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, Akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül. (A három vagy több gyermeknél nem lehet figyelembe venni azt a gyermeket, akire nézve az eltartó gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül. Ez a korlátozó rendelkezés azonban nem zárja ki, hogy a szülő más jogcímen, például azon az alapon, hogy gyermeke szellemi fejlődése érdekében a napközbeni ellátásra szüksége van, kérje az óvodai elhelyezést.) Akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az eltartásról nem tud gondoskodni. b) szeptember elsejétől a gyermek abban az évben, amely augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie (óvodaköteles gyermek). 12

13 c) A gyermek felvételével kapcsolatos szempontok a következők: az óvoda körzetében lakó, illetve tartózkodási hellyel rendelkező óvoda köteles gyermek (átvétele is); hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek; a körzetben lakó, illetve az óvoda körzetében dolgozók gyermekei; szakértői vizsgálattal bíró gyermek; testvér; szabad kapacitás esetén: szülői választás. d) A gyermek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára kiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni. Az óvodakötelezettséget külföldön teljesítő gyermek szülője köteles írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. e) Az óvodába beiratkozás ideje, módja: a fenntartó által meghatározottak szerint, a nyilvánosságra hozatal, a jelentkezési határidő előtt legalább harminc nappal történik. f) A felvettek nyilvántartása: a felvett gyermeket az óvoda tartja nyilván. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata g) Felvétel, átvétel: Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az óvodaköteles gyermek (5 éves) esetén, az előző óvoda vezetőjét is értesíteni kell. h) Írásbeli értesítési kötelezettség: a nevelési intézmény köteles a gyermek szülőjét írásban értesíteni a gyermeke óvodai felvételével, óvodai megszűnésével kapcsolatos döntésekről. i) Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. j) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. k) Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 13

14 2. Csoportbeosztások A csoportbeosztásról az óvoda vezetője dönt figyelem bevéve a meglévő csoportok életkori megoszlását, a nevelőtestületi tagok véleményét, valamint a helyi nevelési / pedagógiai programban megfogalmazott elveket: szülői igény, gyermeki kívánságok, előző életközösségből hozott gyermeki kapcsolatok, a felvett gyermekek életkori megoszlása. 3. Az óvodai elhelyezés megszűnése a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, ha a gyermek határozattal rendelkezik, mely felmenti a rendszeres óvodába járás alól, a gyermek nyilvántartása továbbra is az óvoda kötelessége. ha az óvodai elhelyezés megszűnik, akkor a gyermeket törölni kell az óvoda nyilvántartásából. 4. A gyermek jutalmazásának elvei Minden gyermek egyéni képességéhez mért fejlődését, fejlesztését folyamatosan nyomon követjük, dokumentáljuk. A fejlettségi szint mérésére alkalmazott módszereket az óvoda pedagógiai programja tartalmazza. 5. A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok a) a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. b) Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. b) A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője, ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, az óvoda vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére, fejlettségére vonatkozó állásfoglalása, melyben javasolja: 14

15 a) a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét, b) a gyermek további óvodai nevelését, c) a gyermek szakértői bizottsági vizsgálatát, vagy d) a gyermek nevelési tanácsadás keretében történő vizsgálatát. c)az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt, ha olyan gyermeket vett fel, illetve vett át, akinek a lakóhelye nem a nevelési intézmény székhelyén van. A kijelölt óvoda értesíti a szakértői véleményt adó intézményt, ha helyhiány miatt a gyermeket nem tudta felvenni. IV. Működési rend, nyitva tartás 1. A nevelési év rendje Az óvoda nevelési éve szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Nyári zárás időtartamáról legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell. A zárva tartás időpontját és időtartamát a fenntartó állapítja meg illetve hagyja jóvá. A zárva tartás ideje alatt a kijelölt óvodák ügyeletet tartanak. Az iskolai téli szünet idejére igény szerinti nyitva tartás. Az igénylők felmérése alapján, a fenntartó kijelölése által, a város egészére vagy adott körzetre vonatkozóan jelöl ki nyitva tartó óvodát (ügyeletes óvoda) Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén /nyári élet/ csoport összevonással üzemel. Nevelés nélküli munkanapok: Az óvodai nevelés nélküli munkanapok egy nevelési évben az öt napot nem haladhatják meg. Ezeken a napokon is gondoskodni kell szükség esetén a gyermekek felügyeletéről. A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatni kell. A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának elvei: a nevelőtestület belső és külső továbbképzésen való részvételére, szakmai, pedagógiai nap szervezésére, szakmai kirándulásokra, rekreációra, belső szakmai auditra. 15

16 2. Heti és napi nyitva tartás rendje Az óvoda a gyermekeket munkanapokon, hétfőtől péntekig tartó időszakokban fogadja. A csoportok, a gyermekek érkezésének és távozásának rendje óvodánként. Miskolci Diósgyőri Óvoda Gyermekek fogadása: 6,00-7,00 óráig ügyelet./ Ügyeletet tartó csoport 16,00 órakor zár/ 7,00órától, folyamatosan történik. Javasolt (legkésőbbi) érkezési idő 8,30. Ettől eltérő időpont esetében a szülő köteles tájékoztatni a csoportban dolgozó óvónőt, esetleg vezetőt. Gyermekek távozása: igény alapján, a nap folyamán (ebéd előtt, ebéd után), az uzsonna után folyamatosan. A szülő köteles gyermekét legkésőbb 17,00 óráig elvinni az óvodából. Amennyiben a fent jelzett időpontig a gyermek elvitele valamilyen oknál fogva nem biztosított (szülő akadályoztatása, rendkívüli helyzet előállása esetén), erről a tényről a szülő köteles értesíteni az óvodát. Bulgárföldi Tagóvoda Gyermekek fogadása: 6,30-tól, folyamatosan történik. Javasolt (legkésőbbi) érkezési idő 8,00 óra. Ettől eltérő időpont esetében a szülő köteles tájékoztatni a csoportban dolgozó óvónőt, esetleg vezetőt. Gyermekek távozása: igény alapján, a nap folyamán (ebéd előtt, ebéd után), az uzsonna után folyamatosan. A szülő köteles gyermekét legkésőbb 16,30-ig elvinni az óvodából. Amennyiben a fent jelzett időpontig a gyermek elvitele valamilyen oknál fogva nem biztosított (szülő akadályoztatása, rendkívüli helyzet előállása esetén), erről a tényről a szülő köteles értesíteni az óvodát. Stadion Sport Tagóvoda Gyermekek fogadása: 6,30-7,00 óráig ügyelet./ Ügyeletet tartó csoport 16,30 órakor zár/ 7,00órától, folyamatosan történik. Javasolt (legkésőbbi) érkezési idő 8,30. Ettől eltérő időpont esetében a szülő köteles tájékoztatni a csoportban dolgozó óvónőt, esetleg vezetőt. Gyermekek távozása: igény alapján, a nap folyamán (ebéd előtt, ebéd után), az uzsonna után folyamatosan. A szülő köteles gyermekét legkésőbb 17,00 óráig elvinni az óvodából. Amennyiben a fent jelzett időpontig a gyermek elvitele valamilyen oknál fogva nem biztosított (szülő akadályoztatása, rendkívüli helyzet előállása esetén), erről a tényről a szülő köteles értesíteni az óvodát. 16

17 Lorántffy Zsuzsanna Tagóvoda Gyermekek fogadása: 6,00-7,00 óráig ügyelet./ Ügyeletet tartó csoport 16,00 órakor zár/ 7,00órától, folyamatosan történik. Javasolt (legkésőbbi) érkezési idő 8,00 óráig. Ettől eltérő időpont esetében a szülő köteles tájékoztatni a csoportban dolgozó óvónőt, esetleg vezetőt. Gyermekek távozása: igény alapján, a nap folyamán (ebéd előtt, ebéd után), az uzsonna után folyamatosan. A szülő köteles gyermekét legkésőbb 17,00 óráig elvinni az óvodából. Amennyiben a fent jelzett időpontig a gyermek elvitele valamilyen oknál fogva nem biztosított (szülő akadályoztatása, rendkívüli helyzet előállása esetén), erről a tényről a szülő köteles értesíteni az óvodát. Az óvodában maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárási teendőket, miszerint: Az intézmény nyitva tartását követően a türelmi idő betartásával az óvoda zárása (18.00 óra) után az óvodában maradt gyermeket az intézmény óvodapedagógusa a kíséri, a Gyermekvédelmi Központ Gyermekek Átmeneti otthonába 3515.Miskolc Gyermekváros 1szám alá, ahol a gyermeket az intézmény gondozójának átadja. Az óvoda zárásakor az óvoda ajtajára vagy az óvoda kerítésére jól látható helyen kifüggeszti az Értesítést arról, hol vehető át a gyermek. Az értesítésben csak a gyermek keresztneve szerepeltethető. 3.A gyermekek érkezésével, távozásával kapcsolatos biztonsági szabályok: A gyermekek biztonsága érdekében a gyermeket érkezéskor a dajkáknak, vagy az óvónőknek kell átadni. Felelősségünk a gyermek átvétele pillanatától a szülőnek való átadás idejéig tart. Kérjük, amennyiben a gyermekért más családtag, vagy ismerős jön, azt jelezzék, különben nem áll módunkban a gyermeket kiadni. A gyermeket csak felnőtt viheti haza! Kivételes esetben az óvodást, testvér vagy unokatestvér csak abban az esetben viheti haza, ha már betöltötte a 14. életévét és erre a szülő írásos felhatalmazást adott, melyet az óvodavezető engedélyezett. A gyermek kíséret nélküli óvodába járása és elmenetele még írásos kérésre sem engedélyezett! Ügyeleti nyitva tartás és rendkívüli ok miatti létszámcsökkenés esetén a csoportok összevonásra kerülhetnek. Heti rend, napirend: Minden csoport önálló heti-, illetve napirenddel működik. Június 1-től augusztus 31-ig, szervezett nyári élet folyik az óvodában, a nyári napirend is ehhez igazodik. A napirend biztosítja, hogy a szülők a gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül hozhassák és vihessék. A heti rend és a 17

18 napirend dokumentálása a csoportnaplóban történik, erről az óvodapedagógus tájékoztatja a szülőt. 4. Az óvodai hagyományok, ünnepek rendje: Az óvodai ünnepek rendje a mindenkori éves Munkatervben kerül rögzítésre, melyről a szülőket: - írásban a szülői hirdetőtáblán, - szóban a szülői értekezleteken tájékoztatjuk. Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok óvodánként Miskolci Diósgyőri Óvodában, Kapcsolattartás a Diósgyőri Idősek Napközi otthonával. Vidám együttlét az élhetőbb környezet jegyében. Állatok Világnapja városi vetélkedőn való részvétel Nagyszülők délelőttje Márton napi rendezvény Mikulás ünnepség OVI FA díszítése Lillafüreden Adventi készülődés Karácsony megünneplése Farsangi ünnepségek Nyílt nap Koszorúzás az Országzászlónál A Víz Világnapja rendezvényei Húsvéti készülődés barkácsolás A Föld Napja rendezvényei Anyák napi ünnepség Madarak és fák napja rendezvényei Gyermeknapi rendezvények Sportrendezvényeken való részvétel Tanévzáró ünnepségek Bulgárföldi Tagóvoda Az állatok világnapja. Márton napi vásár Mikulás Karácsonyi készülődés Karácsonyi ünnepség Karácsonyi koncert a zeneiskola növendékei részvételével Farsang Március 15-i megemlékezés 18

19 A víz világnapja Húsvéti előkészülődés,nyíltnap Föld napja Madarak és fák napja Anyák napja- Évzáró Gyermeknapi rendezvény Stadion Sport Tagóvoda Úszás oktatás megszervezése Autómentes világnap Takarítási világnap Állatok világnapja- Állatkerti kirándulás Korcsolya oktatás megszervezése Erdők hete Mikulás ünnepség Adventi készülődés a szülőkkel közösen Karácsonyi ünnepség Farsangi jelmezbál Március 15.- megemlékezés Víz világnapja Föld napja Anyák napja, évzáró Gyermeknapi sport délelőtt Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodában Takarítási világnap Zenei világnapja Ebből az alkalomból meghívjuk az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékei, akik rövid hangversenyt és hangszerbemutatót tartanak. Állatok világnapja - kirándulás az állatkertbe Örökbefogadott forrás és Fa gondozása, látogatása, fadíszítés Lillafüreden Erdei óvoda Bükkszentkereszten Mikulás ünnepség Karácsonyi készülődés szakmai nap Karácsonyi családi játszóház Adventi hangverseny az óvodában Hangverseny a gyermekek és szüleik számára Farsang Március 15. Látogatás a város nevezetességeihez Víz világnapja napja - Látogatás a Szinvához, Király-kúthoz Föld napja 19

20 Sportvetélkedő a diósgyőri óvodáknak Anyák napja Gyermeknapi játszóház-kirándulás Évzáró ünnepély, ballagás Edei óvoda Bükkszentkereszten Az óvodában megünnepeljük a gyermekek születésnapját. Ajándékkészítés anyák napjára és a bölcsődéből látogató gyermekek számára. Ismeretszerző séták, barangolások, kirándulások (erdei óvodai programok, Az ÁNTSZ előírásainak megfelelően kérjük, hogy erre az alkalomra és egyéb ünnepségekre, kizárólag előre csomagolt, a boltban vásárolt süteményt, Kérjük, hogy az óvoda hagyományaihoz illeszkedő ünnepeknek azzal is adjuk meg a tiszteletet, hogy a gyermekek ünneplő ruhában érkeznek ezekre az alkalmakra: sötét alj, fehér felső. V. A gyermekek és szülők jogai és kötelességei A szülő jogai és kötelességei A szülő joga, hogy gyermeke számára szabadon válassza meg az óvodát, megismerje az óvoda Helyi Nevelési Programját, Házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, folyamatos, rendszeres tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről a helyi óvodai nevelési program szabályozásának megfelelően. a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, írásbeli javaslatot tehet az óvoda vezetője, nevelőtestülete, szülői szervezete felé, melyre legkésőbb harminc napon belül érdemi választ kapjon gyermeke számára a nem kötelező foglalkozásokat is igénybe vegye, illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezheti, az óvodavezető és/vagy a csoportos óvodapedagógussal való megbeszélés alapján részt vegyen gyermeke mindennapi óvodai életébe, a szülői szervezet létrehozását kezdeményezze, illetve annak munkájában részt vegyen,. személyesen, vagy képviselői úton jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, az óvoda irányításában. 20

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015.

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015. Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 28. Tel/Fax: 06 83 / 360-169, E-mail: grotovi@zalaszentgrot.hu ÓVODAI HÁZIREND ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Kedves Szülők és Munkatársak!

Kedves Szülők és Munkatársak! H Á Z I R E N D Kedves Szülők és Munkatársak! Legfőbb célunk, hogy a gyermekek óvodáinkban derűs, harmonikus és családias légkörben nevelkedjenek, mindehhez nélkülözhetetlen a családok és az óvoda mindennapi

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben