J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 796 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének október 29-i ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester Hegyi László képviselő Husanyicáné Érsek Enikő képviselő Jánosi László képviselő Kelemen Attila képviselő Kis Lajosné képviselő Kiss Lajosné képviselő Nagy László képviselő Pálinkás Péter képviselő Petró Lajos képviselő Szendrő Ferenc képviselő Szűcs Sándor képviselő Ravasz István Petrik Zsolt Molnár Gyula Szajkó Ernőné Borsodi Dóra Princz Ádám Víg Zoltánné Varga Krisztina Érsekné Mosóczi Mária Molnárné Kis Tímea Elek Lajos Bózsvári Lászlóné Bereczné Deme Judit Papp Józsefné Tari Ottó Nagyné Matula Márta Budai Istvánné Török Józsefné AVE Hevesi Városfenntartó és Hulladékgazdálkodási Kft. képviseletében kérelmező bérlakásra pályázó bérlakásra pályázó bérlakásra pályázó jegyző irodavezető irodavezető irodavezető irodavezető Napsugár Óvoda vezetője Zeneiskola igazgatója ESZB tag főszerkesztő Szerkesztőbizottság tagja Selypi Nyugdíjas Klub vez. Erőműi Nyugdíjas Klub vez. Megjelent: 8 fő lőrinci állampolgár Víg Zoltán köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 14 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

2 797 Polgármester úr a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Szendrő Ferenc és Szűcs Sándor képviselő urakat. Polgármester úr módosító javaslata, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt Kerényi A. Ödön úr, a Magyar Villamos Művek nyugalmazott h. vezérigazgatójának köszöntésére kerüljön sor, majd az Egyebek napirendi pont előtt 17. napirendi pontként a KEOP /B számú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat, 18. napirendi pontként Funkció Bővítő Település Rehabilitáció című pályázat, 19. napirendi pontként a Lőrinci városban 3 db kerékpárkölcsönző kialakításáról szóló tájékoztató kerüljön megtárgyalásra. A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javasolt módosítással a napirendi pontok tárgyalását a következő határozat szerint. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata A október 29-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjairól 1. Lőrinci 986. helyrajzi számú ingatlan, természetben Lőrinci, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről és ehhez kapcsolódó vagyonrendelet módosításáról 2. Lőrinci Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről 3. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben meghatározott települési önkormányzatot megillető elővásárlási jogról 4. Lőrinci 067/28 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 5. Lőrinci, Erőmű tér 31. épületben lévő üres bérlakásokról 6. Lőrinci, 089/3, 087, 089/4 helyrajzi számú földterület haszonbérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelem 7. Deutsch Attila (Lőrinci, Erőmű tér 10. sz. társasház) kérelme kút fúrásához 8. Hatvan Város Polgármester Hivatala szennyvíztisztító telep üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás 9. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtésről 10. Közösségi Közlekedés Infrastrukturális fejlesztése című pályázaton való részvétel

3 Települési lakóövezet, települési arculat javítása című pályázaton való részvétel 12. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése ÉMOP /B pályázaton való részvételi lehetőség vizsgálatáról 13. Az erőműi háziorvosi körzet álláspályázat kiírásáról 14. Lőrinci Város aljegyzői álláspályázatának kiírásáról 15. A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény magasabb vezetői álláspályázata újbóli kiírásának előkészítése 16. Tájékoztató a évben megvalósult testvérvárosi együttműködésről és a további programokról, célkitűzésekről 17. KEOP /B számú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat 18. Funkcióbővítő Településrehabilitáció című pályázat 19. Lőrinci városban 3 db kerékpárkölcsönző kialakítása 20. E g y e b e k Víg Zoltán Kardos Márton úr megkeresett a hivatalban és közölte, hogy Kerényi A. Ödön úr 90 éves, a Mátravidéki Erőműnél kezdte pályafutását, 1950-től 1953-ig dolgozott itt, és a későbbiek folyamán más fontos funkciót is töltött be. A mai napon az MVM-ben is köszöntik 90. születésnapja alkalmából, és kéri Kardos úr a képviselő-testülettől, hogy Kerényi A. Ödön urat levélben köszöntse a 90. születésnapja alkalmából, illetve a képviselő-testület Lőrinci emlékplakettjét adományozza Kerényi A. Ödön úr részére. Javaslom, a képviselő-testület határozattal köszöntse Kerényi A. Ödön urat 90. születésnapja alkalmából. A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata Kerényi A. Ödön köszöntéséről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel köszönti Kerényi A. Ödön urat, a Magyar Villamos Művek nyugalmazott vezérigazgatóját 90. születésnapja alkalmából, és az elkövetkező évekre jó erőt, egészséget kíván.

4 799 Víg Zoltán a napirendi pontok tárgyalása előtt kéri a képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. I. NAPIRENDI PONT Lőrinci 986. helyrajzi számú ingatlan, természetben Lőrinci, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről és ehhez kapcsolódó vagyonrendelet módosításáról (Előterjesztés írásban csatolva.) Víg Zoltán a napirendi ponthoz hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által javasolt b) határozati javaslatot a Lőrinci 986. helyrajzi számú, természetben Lőrinci, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan értékesítésről. A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 159/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci, 986. helyrajzi számú ingatlan (3021 Lőrinci, Szabadság tér 10.) értékesítéséről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Lőrinci 986 helyrajzi számú ingatlant (Lőrinci, Szabadság tér 10.) az alábbi feladatok elvégzése után: - az ingatlan értékbecslésének elkészíttetése Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatban foglalt feladatot végezzék el és terjesszék elő a következő képviselő-testületi ülésre az ingatlan értékesítési eljárását. Határidő: novemberi Képviselő-testületi ülés Felelős: Víg Zoltán polgármester Princz Ádám jegyző Víg Zoltán szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet Lőrinci Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

5 800 A képviselő-testület 14 igen szavazattal jóváhagyta a rendelet-tervezetet és a következő rendeletet alkotja. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2009. (X.30.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel az Ötv aiban, továbbá az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) aiban foglaltakra a városi önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R ) módosítására jelen rendeletet alkotja: 1. A R 2/g sz. mellékletének Korlátozottan forgalomképes földterületek a Lőrinci Városi Önkormányzat tulajdonában helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. Jelen rendelet 2. sz. melléklete A Lőrinci Városi Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek a R 3/f. sz. mellékletét alkotja. 3. A R 2/a sz. mellékletének Korlátozottan forgalomképes ingatlanok a Lőrinci Városi Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 4. A R 2/b sz. mellékletének Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények a Lőrinci Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában helyébe a jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 5. Jelen rendelet 5. sz. melléklete a Forgalomképes egyéb építmények a Lőrinci Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában a R 3/d. sz. mellékletét alkotja. 6. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Víg Zoltán sk. polgármester Princz Ádám sk. jegyző Kihirdetési záradék: Princz Ádám sk. kihirdetés dátuma aláírás

6 sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes földterületek a Lőrinci Városi Önkormányzat tulajdonában én Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Terület m2 Nyilvánt.érték (eft) Korlátozottan forgalomképes belterületi földterületek 0019/004/0/000 Selypi Kultúrház-telek Nefelejcs út /004/0/000 Orvosi rendelő-telek Lőcsei út /000/0/000 Selypi sportp.földterület Cukorgyári ltp /000/0/000 Salakos sportpálya Selyp Cukorgyári ltp /000/0/000 Malom mögötti terület Bem út 47. (vízmű) /000/0/000 Zeneiskola földterület Árpád út /000/0/000 Tájház I.- telek Árpád út /000/0/000 Tájház II. telek Árpád út /000/0/000 Volt liga telek Árpád u /7/a/25 Szabadság tér 3. telek Szabadság tér /002/0/000 Könyvtár Szabadság tér /001/0/000 M.Erőmű 31.épület telek M. Erőmű /002/0/000 M.Erőmű 21.épület telek M. Erőmű

7 802 A Lőrinci Városi Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek 2. sz. melléklet Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Terület m2 Nyilvánt. érték (eft) Forgalomképes belterületi földterületek: 0015/004/0/000 Beépítetlen terület az Etercem mellett /001/0/000 Malom, vasút közötti beépítetlen terület /002/0/ /003/0/ /000/0/000 Csincsa mögött Malom, vasút közötti beépítetlen terület Malom, vasút közötti beépítetlen terület Bem út 6. beép.ter /000/0/000 Csincsa mögött Bem út 6. beép.ter /000/0/000 Csincsa mögött Bem út 6. beép.ter /004/0/000 Új házak mögött közterület /001/0/000 Beépítetlen terület Könyvtár mellett /000/0/000 Gibár utáni terület Beépítetlen terület /000/0/000 Iskola felett Beépítetlen terület /000/0/000 Szántóföld Lőrinci-Erőmű /000/0/000 Volt s. focipálya Lőrinci-Erőmű /000/0/ garázsok-telek Lőrinci-Erőmű /000/0/000 Beépítetlen terület Mátravidéki Erőmű /000/0/000 Horgásztanya-telek Lőrinci-Erőmű /002/0/000 Csőszer melletti Vörösmajori út beépítetlen terület

8 sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok a Lőrinci Városi Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában én Hrsz. Megnevezés Utca, hsz. Terület Bruttó nettó /004/0/000 Selypi kultúrház Nefelejcs u /004/0/000 Lőcsei u Orvosi rendelő Selyp 0067/004/0/000 Szennyvíztisztító Külterület /002/0/000 Temető ravatalozó Lőrinci /000/0/000 Selypi sportpálya ép. Cukorgyári ltp /000/0/000 Zeneiskola Árpád út /000/0/000 Tájház II. Árpád út /000/0/000 Tájház Árpád út /002/0/000 Eü.kombinát Eü.kom.Szab.t /007/A/025 Épület Szab.tér 3/A /000/0/000 könyvtár Szab.tér 4/A /000/0/000 ME iskola épülete M.E. Jegenyes /001/0/ es épület M.E. 31.ép /002/0/ es épület M.E. 21-es ép /000/0/000 Műhely Árpád u /006/0/000 Orvosi rendelő M.Erőmű 29. ép /000/0/000 M.E. sportlét. faház M.Erőmű /000/0/000 M.E.sportlét.kőép. M.Erőmű

9 sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények a Lőrinci Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában december 31-én Nyilv.sz.nyitó érték ( ) Nyilv.sz.záró érték ( ) 1. Kolombárium Kolombárium Kolombárium Kolombárium Kerítés és garázs Orvosi rendelő Kerítés Tájház Kerítés Tájház Kerítés Selyp Kulturház Járda Selyp Kulturház Kerékpártároló-Könyvtár udvar Kerítés Könyvtár Könyvtár udvar (térburkolat, stb.) Kerítés (volt liga Árpád u.69.) Zeneiskola egyéb építmény sz. melléklet Forgalomképes egyéb építmények a Lőrinci Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában december 31-én Nyilv.sz.nyitó érték ( ) Nyilv.sz.záró Érték ( ) 1. M E hétvégi pihenő ME sportlétesítmény ME nyitott szín 1456/4 hsz ME garázs 1456/ 3 hrsz Jegyzői garázs Szabadság tér 10 garázs+kerítés Szabadság tér 10. építmény ME garázs 1456/3 hrsz

10 805 II. NAPIRENDI PONT Lőrinci Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről (Előterjesztés írásban csatolva.) Víg Zoltán a napirendi ponthoz hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által elfogadásra javasolt, előterjesztés szerinti határozati javaslatot Lőrinci Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről. A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 160/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lőrinci Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést megismerte és a határozat melléklete szerint fogadja el Lőrinci Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervét. Továbbá Lőrinci Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a belső ellenőrzési feladat ellátását továbbra is a Hatvan és Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében közös feladatellátásban kívánja megvalósítani január 01-től. A feladatellátás a kistérség és a belső ellenőr(ök) közötti megbízási jogviszonyban történjen. Határidő: november 13. Felelős: Princz Ádám jegyző

11 SZ. MELLÉKLET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Polgármesteri Hivatal Elszámolási folyamatok Cél: a civil szervezeteknek nyújtott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámoltatási rendje megfelelően szabályozott-e, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek-e, az elszámolások megfelelnek-e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak. Közpénzekből nyújtott támogatásokkal történő elszámolások hiányosságai Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: - dokumentumok, szerződések mintavételes ellenőrzése február Jelentés: március belső ellenőri nap Tárgy: civil szervezeteknek nyújtott támogatások Időszak: év

12 807 Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Hunyadi Mátyás Általános Iskola Tanügy-igazgatási folyamatok Célja: annak megállapítása, hogy az iskola létszám- és bérgazdálkodása, a túlórák és helyettesítések rendje, a kötelező tanítási időkeret elszámolása megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak, a fenntartói döntéseknek. Tárgya: A létszám és bérgazdálkodás, túlórák és helyettesítések vizsgálata - Erőforrás-gazdálkodás szabálytalanságában rejlő kockázatok Típusa: Szabályszerűségi, teljesítményellenőrzés Módszerei: - dokumentumok szúrópróbaszerű ellenőrzése - Interjú készítés március Jelentés: április belső ellenőri nap Időszak: 2009/2010. tanév II. félév

13 808 Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Napsugár Óvoda Tanügy-igazgatási folyamatok Cél: az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, a belső szabályozottság hogyan felel meg az óvodára vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a fenntartó döntéseinek. A bérgazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata, helyettesítések elszámolása - Erőforrás-gazdálkodás szabálytalanságában rejlő kockázatok Típusa: Szabályszerűségi, teljesítményellenőrzés Módszerei: - dokumentumok szúrópróbaszerű ellenőrzése - Interjú készítés április Jelentés: május belső ellenőri nap Tárgy: létszám- és bérgazdálkodás, csoportlétszámok, pedagóguslétszám vizsgálata Időszak: 2009., I. negyedév

14 809 Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Polgármesteri Hivatal Adók kezelésének folyamata Célja: annak vizsgálata, hogy hogyan alakultak a vizsgált időszakban az adóhátralékok, milyen intézkedéseket tettek az önkormányzatnál a hátralékok behajtására, az intézkedések mennyire hatékonyak, milyen lehetőségek vannak a behajtásra Tárgya: adóhátralékok behajtására tett intézkedések - Magas adóhátralékban rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: - dokumentumok, nyilvántartások szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése - interjú készítés június Jelentés: július belső ellenőri nap Időszak: évek

15 810 Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Pénztári és banki bizonylatok Célja: annak megállapítása, hogy a pénztár- és bankbizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelnek-e a törvényi előírásoknak, a pénzgazdálkodási jogköröket a jogszabályi és belső szabályoknak megfelelően gyakorolják-e Tárgya: pénztárbizonylatok és banki utalásokhoz tartozó bizonylatok ellenőrzése - A bizonylatok, nyilvántartások esetleges nem megfelelőségében rejlő hibák Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: - bizonylatok szúrópróbaszerű, mintavételes ellenőrzése augusztus Jelentés: szeptember belső ellenőri nap Időszak: I. félévből szúrópróbaszreűen

16 811 Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola Pénzügyi nyilvántartások, folyamatok Célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettségvállalások rendszere megfelelően szabályozott-e, analitikus nyilvántartása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak Tárgya: kötelezettségvállalások ellenőrzése - A kötelezettség-vállalásra vonatkozó szabályok be nem tartásában és a nyilvántartás nem megfelelőségében rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyiszabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: október Jelentés: november belső ellenőri nap Időszak: I. félév Dokumentumok, nyilvántartások szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése Tartalékidő: Tárgy: előre nem látható feladatokra tartalék idő (20 %) 7 belső ellenőri nap * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

17 812 ** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. Dátum: október. Készítette: Jóváhagyta: belső ellenőrzési vezető szervezet vezetője

18 813 III. NAPIRENDI PONT A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben meghatározott települési önkormányzatot megillető elővásárlási jogról (Előterjesztés írásban csatolva.) Víg Zoltán a napirendi ponthoz hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által javasolt, előterjesztés szerinti A) határozati javaslatot a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben kapott elővásárlási jogról. A képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 161/2009. (X.29.) önkormányzati határozata A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben kapott elővásárlási jogról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben meghatározott települési önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a várhatóan szükséges anyagi forrás hiányában Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem él elővásárlási jogával. Határidő: azonnal Felelős: Víg Zoltán polgármester Princz Ádám jegyző IV. NAPIRENDI PONT Lőrinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (Előterjesztés írásban csatolva.) Kelemen Attila kérdése Petrik Zsolt kérelmezőhöz: az írásbeli nyilatkozatban szerepel, hogy A kártalanítás és a vásárlások már kb. 1 éve folyamatban vannak és megközelítőleg október végéig véget is fognak érni. Most hol tart ez a dolog?

19 814 Petrik Zsolt válasza: véget is ért. Víg Zoltán a határozati javaslatban is benne van, hogy akkor hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert, ha mindenkivel megtörténik a kártalanítás. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által elfogadásra javasolt, előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Lőrinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan értékesítésről. A képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 162/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Lőrinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést, illetve a benyújtott pályázatot és alábbi döntést hozta: Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lőrinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlant (4 hektár és 6119 m 2 nagyságú) Petrik Zsolt (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 29. III/14.) részére értékesíti bruttó Ft értékben. Egyben felkéri a jegyzőt, hogy az adásvételi szerződést készítse elő azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzat akkor adja hozzájárulását a földhivatali bejegyzéshez, amennyiben bemutatja a megállapodásokat arra vonatkozólag (mindkét fél aláírásával), hogy a tanyák tulajdonosainak kártalanítása megtörtént, továbbá felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés megkötésére. Határidő: értelemszerű Felelős: Víg Zoltán polgármester Princz Ádám jegyző V. NAPIRENDI PONT Lőrinci, Erőmű tér 31. épületben lévő üres bérlakásokról (Előterjesztés írásban csatolva.) Víg Zoltán a Pénzügyi Bizottság Molnár Gyula pályázót javasolja a Lőrinci, Erőmű tér 31/3. szám alatti lakás bérlőjének. A napirendi ponthoz hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság által tett javaslattal.

20 815 A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci, Erőmű tér 31/3. számú lakás bérletéről 1. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Lőrinci, Erőmű tér 31. épületben lévő üres bérlakásokra beadott pályázatok tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy a Lőrinci, Erőmű tér 31/3. számú lakás bérletére a bérleti szerződést Molnár Gyulával köti meg. A bérleti díj összegét Ft/hóban, az óvadék összegét Ft-ban határozza meg, továbbá a bérleti szerződés időintervallumát 5 évben állapítja meg. 2. Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Víg Zoltán polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: pénzügyi irodavezető VI. NAPIRENDI PONT Lőrinci, 089/3, 087, 089/4 hrsz.-ú földterület haszonbérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelem (Előterjesztés írásban csatolva.) Kelemen Attila ismerve a mostani helyzetet, azt a földterületet, a körülményeket, javaslolja, hogy a képviselő-testület engedje el a II. félévi bérleti díjat mindaddig, amíg más pályázó ennek a földterületnek a hasznosítására nem jelentkezik, és akkor egy más tárgyalási alap képződik. Megfontolásom abból fakad, hogy ha nem gondozzák, nem nyírják azt a területet, az Lőrincinek egy elhanyagolt területe maradhat. Princz Ádám a képviselő-testület figyelmébe ajánlja, hogy az előterjesztés első oldalának utolsó bekezdésében is le van írva, hogy a haszonbérleti szerződés a bérleti díj csökkentésére vonatkozóan úgy rendelkezik, hogy amennyiben a bérlőt nem biztosítható elemi kár érte (aszály, belvízkár, nem védhető betegség), a bérleti díj méltányosan csökkenthető. Következésképpen ha ezek a feltételek nem állnak, akkor a bérleti díj csökkentésére igazából nincs lehetőség. Kis Lajosné a Pénzügyi Bizottság ezt az előterjesztést is alaposan megtárgyalta, és egyenlő nem, egyenlő igen szavazat született, ami döntést nem hozott. Viszont a Pénzügyi Bizottság elnökeként és képviselőként javasolnám a testület felé az összeg

21 816 megfizetését. Tehát én nem tekintenék el ennek az összegnek a megfizetésétől. Indokoltam ezt a pénzügyi bizottsági ülésen is azzal, hogy ez egy szerződés. A szerződés aláírásakor mindkét fél tudja a kötelességét, tudja azt, hogy akármilyen év lesz, ez az összeg a bérleti díj. Nem kérdeztük meg a bérlőt, hogy az előző években, amikor bérelte, mennyi haszna volt és mennyi jövedelme, és nem kért az önkormányzat plusz pénzt azért, hogy neki több lett a haszon, mint amennyi. Lehet, hogy ez csúnyán hangzik, de ez egy üzlet, a megkötéskor mindkét fél tudja, hogy aláír egy szerződést, vállalja annak megfizetését akkor is, ha aszályos idő lesz, akkor is, ha olyan bő termés lesz, hogy ebből ő milliomos lesz. Tehát javaslom a testületnek, hogy az itt megjelölt összeget, a Ft-ot ne engedjük el és fizesse meg a bérlő. Sárosi Károly a kérelmező azt kérte, hogy a 2009-re szóló teljes bérleti díjat engedje el a testület. Az előterjesztés szerint viszont már befizetett Ft-ot. Semmiféleképpen nem javasolnám, hogy ezt fizessük vissza neki. Amiről elgondolkodnék, az a hátralévő Ft elengedése, hiszen az előterjesztésben is szerepel, hogy ha olyan elemi kár érte, és itt az aszály besorolható ebbe, és a kérelmező is ezt mondta. Valóban a nyári időszak ilyen volt, hogy be lehet sorolni, tehát a rendeletünkkel nem ellentétes, hogy ha esetleg a képviselő-testület ezen elgondolkodik, hogy aszályra való tekintettel a 33 ezer forintot elengedi. Ezt javaslom. Víg Zoltán véleménye: nagyon népszerűek az igen -ek, amikor el kell engedni valamit, és nagyon népszerűtlenek a nem -ek. Ez teljesen egyértelmű, aki igen -t mond, arra emelt fővel néznek, aki nem -et mond, arra úgy néznek, hogy ez keresztbe tett nekem. Itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy felelősségteljesen kell gazdálkodni Lőrinci Város Önkormányzatának. Az előbb döntött a testület lakás odaítéléséről. Molnár úrnak most van jövedelme, de holnapután nem lesz munkahelye. Ez rendkívül helyzet. Mi van akkor, ha holnaputántól kéri, hogy engedjük el neki a bérleti díjat. Mit mondunk? Rendkívüli helyzet van, engedjük el. De holnapután működtetni kell az iskolát, óvodát és azokat az intézményeket, amely kötelező feladat. Nagyon sajnálom, elengedném legszívesebben, de Lőrinci város költségvetésében 33 ezer forint is bevétel valamilyen szinten. (Polgármester úr további példákat említ.) Azt gondolom, hogy egy felelősségteljes gazdálkodásnál a 10 fillért is meg kell fogni egy önkormányzatnak. Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint a képviselőtestület engedje el a Ft haszonbérleti díjat. A képviselő-testület 4 igen, 7 nem, 3 tartózkodás szavazattal elvetette a javaslatot. Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint a képviselőtestület ne engedje el a Ft haszonbérleti díjat. A képviselő-testület 6 igen, 6 nem, 2 tartózkodás szavazattal elvetette a javaslatot. Pálinkás Péter kérdése jegyző úrhoz: ebben az esetben a tartózkodás nem -nek számít? A nem szavazathoz adódik hozzá a tartózkodás szavazat?

22 817 Princz Ádám válasza: a tartózkodás az tartózkodás. Egy egyszerű döntésnél a jelenlévő képviselőknek több mint fele kell, hogy szavazzon. Ha így értelmezzük, a tartózkodás számíthat nem -nek is, de az a lényeg, hogy 14 fős a képviselőtestület, tehát 8 igen szavazat kell ahhoz, hogy elfogadjon valamit. Ha nincs jelen minden képviselő, akkor minősített többség esetében mindenképpen a 14-el számolunk, ha egyszerű döntésről van szó, akkor pedig a jelenlévők több mint felének a szavazata szükséges. Jelen esetben a 8 igen -nek kell meglenni. Víg Zoltán ilyenkor a szervezeti- és működési szabályzat szerint a polgármesternek van lehetősége újra vitára bocsátani a napirendi pontot, és egy alternatívát kialakítani. Valakinek át kell gondolni, hogy melyik döntés jó az önkormányzatnak és a bérlőnek. Polgármester úr ismételten vitára bocsátja a napirendi pontot. Kis Lajosné sajnos azt gondolom, hogy Pókeczéken kívül még nagyon sokan beadhatnának olyan kérelmet, hogy engedjük el a bérleti díjat, vagy szerződésből eredő kötelezettséget, vagy bármit. Azt gondolom, ha egy embernek engedünk, akkor a többinek hogyan mondhatjuk azt, hogy nem? Tartom magam ahhoz az állásponthoz, hogy ez egy szerződés, az aláírás pillanatában mindenki tudta azt, hogy mit vállal, és akkor a kötelezettség mindenkire vonatkozik. Változatlanul azt tartom fenn, hogy ne engedjük el az összeget. Kiss Lajosné tegnap egy édesanya azzal keresett meg, hogy szennyvízhálózatra nem tudta befizetni a díjat, adó módjára történt a behajtása. Kérdezte, van-e mód arra, hogy elengedjék az adó befizetési kötelezettségét az önkormányzat felé. Azt gondolom, helyes volt a válaszom, hogy nem. Tehát nincs erre mód, nagyon sajnálom, de vannak helyzetek, amikor tényleg nem népszerű kimondani az igeneket és a nemeket. Nagyon tisztelem Pókeczéket, tudom, hogy nagyon fáradtságos munkával keresik meg a keresetüket, és azt is elismerem, hogy ebben az évben nem volt hasznuk ebből a földterületből. Ha csak róluk kellene döntenem, gondolkodás nélkül megszavaznám, hogy engedjük el a bérleti díjat, de ha mögéteszem azt a sok más kérést, amivel hozzám fordulnak, és ha igazságosan akarok dönteni, akkor tartom az álláspontomat, hogy nem engedhetjük el a bérleti díjat, mert másokkal szemben lennénk igazságtalanok. Tehát a véleményem az, hogy a rendeletünk értelmében a bérleti díjra szerződésünk van, nem szabad elengednünk a bérleti díjat, mert megnyitunk egy olyan kiskaput, amit nem tudunk becsukni, vagy pedig mások hasonlóképpen joggal jönnek hozzám, hogy engedjük el a bérleti díjat. Víg Zoltán - ismételten szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint a képviselő-testület ne engedje el a Ft haszonbérleti díjat. A képviselő-testület 9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a módosítással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

291-292/2010. sz. határozat

291-292/2010. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-46/2010/JT 291-292/2010. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 24-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben