SEMJÉNI KRÓNIKA március 2009/1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. március 2009/1. szám"

Átírás

1 Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA március 2009/1. szám Köszönet minden mosolyért természet újjászületését jel- Egy mondás szerint a nõ günk minden hölgy lakosázik, s mi férfiak is újjá- akkor szép, amikor boldog. nak, hogy mindig boldogok születünk a nõk ked- A polgármesteri hivatal és legyenek. ves mosolyában, intézményei férfi dolgozói Nagy Béla lágy simogatásában. nevében azt kívánom közsé- polgármester Szinte felsorolni is lehetetlen, mi mindent is köszönhetünk a lányoknak, az aszszonyoknak. Mellettünk állnak jóban-rosszban, fáradhatatlanul végzik munkájukat Tavasz, rügyfamint úgy a munkahelyen, kadás, nõnap otthon a második mûkadás, elválaszthatatlan fogalmak szakban. Bánatunkat messze immár évtizedek óta. Az ûzik, jókedvünkben pedig egyre hosszabb nappalok, az megértõ, hûséges társak. egyre erõsebb fénysugarak a Köszönet mindenért. Kállósemjénben a csodatévõ kegykép Nagyszabású felújítási mun- A zarándoklat útvonala Kálkálatok kezdõdtek a mária- lósemjént is érintette, ahol a pócsi kegytemplomban, hívõk sokasága várta az Isezért február 7-én gyalogos tenszülõt. A kállósemjéni zarándoklat keretében átköl- eseményekrõl részletesebtözött a csodatévõ kegykép ben az 5. oldalon találhatnak Máriapócsról Hajdúdorogra. írást olvasóink. A Bóbita mazsorettcsoport pomponos számmal kedveskedett a vendégeknek az általános iskola jótékonysági bálján Bálokról bálokra A vízkereszt és a hamvazó- mal a hangtechnikai berenszerda közötti idõszak a far- dezések fejlesztése, illetve sang. Egymást követik a bá- az udvari padok és asztalok lok, a farsangi mulatságok. készítése volt. A báli beszá- Az általános iskolában is molónk a 10. oldalon találmegrendezték a már hagyo- ható. mányos jótékonysági bált, amelynek a célja ez alkalom- (Fotók: Pappné Szegedi Angéla) Meghívó Kállósemjéniek viszik a kegyképet Nagykálló felé Tisztelettel meghívjuk Önt a március 13-án tartandó ünnepségünkre, amellyel tisztelegni kívánunk az március 15-én történt, a magyar nemzet sorsát és történelmét meghatározó események elõtt. Az ünnepség helye: A Kállay Miklós Általános Iskola tornaterme, idõpontja 2009.március 13-án 13 óra. Az ünnepi mûsort követõen koszorúzás lesz a Szabadság téren lévõ 1848-as emlékmûnél.

2 2 Biztonságosan pedálozhatunk Átadták a Kállósemjént Nagykállóval összekötõ kerékpárutat december 20-án. Az ünnepségen jelen volt dr.veres János pénzügyminiszter, Demendi László országgyûlési képviselõ, eljöttek a környezõ települések polgármesterei, valamint ott volt még sok-sok kerékpáros, akik elsõként gurulhattak végig a 3,3 km hosszúságú úton. A szalag átvágásával lehetõség nyílt a biztonságos közlekedésre a két település között. Természetesen a kerékpárútnak községünk apraja és nagyja egyaránt örül. (Fotók: Pappné Szegedi Angéla) március Dr. Veres János pénzügyminiszter átvágja a szalagot A legfiatalabb bringások õk már biztonságban érezhetik magukat Az elsõ kerekezõk Gyûjtõládák a panaszoknak (Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának közleménye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye polgáraihoz) Tisztelt állampolgárok! Vásárosnamény, Tamási áron út 1. szággyûlési Biztos Hivatalánál (1051 Fehérgyarmat, Kiss e. út 12. Budapest, Nádor u. 22.), vagy - Ha úgy ítélik meg, hogy valamely Csenger, Ady Endre út 14. ben is továbbíthatják a: hatóság, illetve közszolgáltatást végzõ címre. szerv alapvetõ jogaikkal összefüggés- A panaszládákba február 2- ben visszásságot, sérelmet okozott Ön- tól március 13-ig dobhatják be leve- Hatáskör hiányában az országgyûlének, kérhetik az állampolgári jogok or- leiket (lehetõleg csatolva a panasszal si biztos nem tud a segítségükre lenni szággyûlési biztosának segítségét. Pa- kapcsolatos iratok fénymásolatait). akkor, ha: naszaik továbbításához a biztos gyûjtõ- Az ügyben nem merítették ki a renládákat helyez el a következõ helyszíne- Panaszaikat a biztos kivizsgálja il- delkezésre álló közigazgatási jogorvosken a polgármesteri hivatalokban: letve amennyiben nem tartozna hatás- lati lehetõségeket körébe, az illetékes hatóságnak továb- Az ügy október 23-a elõtt in- Nyíregyháza, Kossuth tér 1. bítja. Dr. Szabó Máté, az állampolgári dult Mátészalka, Hõsök tere 9. jogok országgyûlési biztosa a vizsgála- Jogerõs határozatát egy évnél ré- Tiszavasvári, Városháza tér 4. tot követõen ellátogat a megyeszékhe- gebben hozta meg a hatóság Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. lyünkre. Az esetleg szükséges szemé- Az ügy elbírálása ügyészi és bíró- Ibrány, Hõsök tere 3. lyes meghallgatás idõpontjáról írásbeli sági hatáskörbe tartozik. Nyírbátor, Szabadság tér 7. értesítést küldenek. Kisvárda, Szent-László utca A beadványukat postán is elküldhe- Záhony, Ady Endre utca 35. tik, illetve március 13-ig szemé- Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. lyes meghallgatást kérhetnek az Or- Dr. Szabó Máté az állampolgári jogok országgyûlési biztosa

3 2009. március 3 Szorosabbra húzzuk a nadrágszíjat A február 12-én tar számszerûsítve: adásait. A polgármesteri hi- lyázat is, amely a Kossuth út tott testületi ülésen Kállósemjén 564 millió 293 ezer forint fõ- vatalban is tervezünk racio- 95. szám alatt lévõ ingatlan- Nagyközség Ön- összeggel hagytuk jóvá a nálisabb gazdálkodást. ból alakítana ki közösségi kormányzat Képviselõ- költségvetési tervet, 87 miltestülete szolgáltató házat. egyhangúlag el- lió 37 ezer forint hiány mel- fogadta a évi költ- lett. A tervezett hiány megnehézségek Az elõbbiekben felsorolt A településünkön áthaségvetésének és a költség- oszlása: 43 millió 442 ezer ellenére tervez-e ladó 4911-es út felújítása ré- vetés vitelének szabályai- forint a mûködési forráshiseket az önkormányzat fejleszté- vén kértük, hogy a két tele- ról szóló rendeletet. ány és 43 millió 595 ezer foszigetet ebben az esztendõben? pülésvégen forgalomlassító rint a fejlesztési hiány. Ez azt hozzanak létre, alarint * * * jelenti, hogy amennyiben a Nagy Béla: A fejleszté- kítsanak ki buszöblöket a buköltségvetési tervet maramillió sekrõl nem mondunk le. 26 szok leállására, fessenek fel A rendeletrõl, illetve a déktalanul végrehajtjuk, úgy forint elnyert állami zebrákat a csapadékvíz elvesekrõl évben várható hatásai- az összes bevételeinkhez támogatás áll rendelkezésre a zetését is oldják meg. Ezek ról kérdeztük Nagy Bélát, te- még 87 millió forintot kell Kossuth úti járda cseréjére, megvalósítására határozott lepülésünk polgármesterét: pótolnunk, hogy a kiadásakell amihez 6 millió forint önerõt ígéretet kaptunk a Közútkeinkat finanszírozni tudjuk. pótolnunk. 9 millió fo- zelõ Kht. képviselõitõl. Ter- Nagy Béla: Sajnos, a Természetesen a 43 millió rint elnyert támogatás áll ren- vezünk kisebb beruházáso év sem ígérkezik jobb- 442 ezer forintos mûködési delkezésre a polgármesteri kat is: Csentrét út, Füveskert nak gazdasági értelemben a célú forráshiány fedezete a hivatal akadálymentesítésé- út, Forrástanya útjainak jár as évnél, sõt mondha- legfontosabb, hiszen az inpótolnunk. re, amihez 1 millió Ft-ot kell hatóbbá tételét. A meglévõ tom, hogy önkormányzatunk tézményeink mûködtetése az Az idén befejezõ- nehéz gazdasági körülmé- számára tovább romlott a elsõdleges, és ennek kell aláösszköltséggel dik a 235 millió forintos nyek között is törekszünk a helyzet. Az államtól kapott rendelnünk a beruházásokat, rendelkezõ biztonságos mûködés feltéte- finanszírozási eszközök to- fejlesztéseket. Arra kértem ivóvízjavító program. Ennek leinek megteremtésére, de vább apadtak, így még szo- az idén is az intézményvezemangántól, eredményeképpen vastól, nem mondunk le a fejlesztérosabbra kell húznunk azt a tõinket, hogy csakis a legegészségesebb arzéntól szûrt, sekrõl sem. Mindehhez ké- bizonyos nadrágszíjat. Ha az szükségesebb kiadásokra ivóvizet ihat a rem a lakosság megértését és iskolát, óvodát, közösségi vállaljanak kötelezettséget. lakosság, s lesz 5,5 km csõ- segítségét is, hiszen ezek a házat, védõnõi szolgálatot, Tavaly év végén az általános csere is. Ehhez a beruházás- célok csakis a közösség tá- polgármesteri hivatalt, köz- iskolában 2 fõ létszámleépí- hoz 15 millió Ft-ot pótoltunk. mogatásával valósíthatók séggazdálkodást továbbra is tésre került sor, aminek a Beadtuk a pályázatot a Petõfi meg. megfelelõ színvonalon akar- költségvetésre gyakorolt haacra. közben építendõ községi pijuk 45 millió Ft-os költség- Nagy Béla mûködtetni, akkor továb- tása már látszik az idei év isbi költségmegtakarító intéz- kolai költségvetésén. Az is- vetés mellett, 15 millió Ft sa- polgármester kedéseket kell meghoznunk. kola konyhájáról kikerült ját erõbõl valósítanánk meg. Az államháztartás nehéz he- dolgozók a prémium év Döntésre vár az IKSZT pályzete az önkormányzatunk programban kapják korábbi gazdasági helyzetére is rá- jövedelmük 70 százalékát. A nyomja a bélyegét. A pénz- védõnõi szolgálatban a ügyi-gazdasági válság alól rendelkezésre álló bevételbõl mi sem vonhatjuk ki magun- meg tudják oldani a feladakat. Mindezek ellenére biza- tot, önkormányzati kiegészíkodónak kell lennünk: csak- tésre nem szorulnak. Az óvoúgy, mint 2008-ban, amikor dában a gyermeklétszám évintézményeink minden fo- rõl-évre csökken, ezért fonrintját a takarékosság jegyé- tolgatjuk a jelenlegi 5 csoben költöttük el. Az intéz- portos mûködést 4 csoportra ményvezetõink megértették: csökkenteni, úgy, hogy az a költségtakarékos gazdálko- óvodát átköltöztetnénk az dást nem az intézmények el- egykori kollégiumi épületbe. len, hanem az intézmények Ez egy tisztább, egészségehosszú távú fenntarthatósága sebb épület szebb környezetérdekében kellett betartani- ben, amely olcsóbban üzeuk. Ezért köszönetemet fe- meltethetõ. A közösségi ház jezem ki most nekik.. is jelentõsen csökkentette ki-

4 március Ökumenikus esték téli estéket a felebaráti szere- igaz ügyért sem. Elgondoltet melege tette emlékezetes- kodtató. A mai elanyagiasosé. A három este közössége dott világban nagy szükség igazi egységrõl tett bizonysá- van példamutató keresztény got. Ekkor fogalmazódott emberekre. Napjainkban válmeg bennem, hogy szüksé- ságról hallunk nap mint nap. günk van egymásra, csak Gazdasági válság napjait élegyütt lehetünk erõsek, egye- jük halljuk vezetõ emberekdül gyengébbek vagyunk. Hi- tõl. Valójában erkölcsi válság ába van egy-egy egyházköz- van a világban és ennek logiség mögött akár több millió kus következménye minden Egyházaink lelkipásztorai a görög katolikus templomban ember, nekünk itt kell össze- más válság. Meggyõzõdéfognunk és egymást erõsíte- sem, hogy igazi,keresztény nünk, hiszen mindannyian szellemben való összefogásra És tedd együvé azokat, Három jeles estének lemagunkat. Krisztus követõknek valljuk van szüksége a világnak Úgy egyiket a másikhoz egy hettünk részesei január 24-én, Egyszer egy ateis- gondolom ezen a három estén fává, hogy eggyé legyenek 25-én és 26-án. A három egybõl ta ideológiát valló közösség- szép példát mutattunk. kezedben. házközség hívei és lelkipászta, megtért ember azt mond- hogy ott, ahol õ eddig volt, Kocsis Imre (Ezékiel próféta könyve torai megmutatták, hogy ko- 37. rész 17. bekezdés) molyan veszik a keresztényi a hamis tanokért is összefog- Parochus * * * szeretet megélését. A hideg nak, a keresztények pedig az Szívhez dalolt a Cantarella Kicsi gyermek látni jertek pásztortársak December 20-án este 6 órától a nagykállói Cantarella kórus csengõ hangú elõadását hallgathatta a közönség a református templom falai között. Kovácsné Somogyi Katalin nagytiszteletû tiszteletes asszony meleg szavai köszöntötték a megjelenteket, majd a kórus elõadásában szebbnél-szebb egyházi énekek hangzottak el, mely megtöltötte a szíveket szeretettel. Karácsonyi hangulatot varázsoltak az énekesek a református templomba A nagykállói együttes mûvészeti vezetõje immár egy évtizede Bódi Viktória (középen)

5 2009. március 5 Az Édesanya érkezése Kállósemjénbe látogatott február 7-én a máriapócsi csodatévõ kegykép. Jó volt gyermeknek lenni azon a napon, amikor Mária csodatévõ kegyképét fogadhattuk Kállósemjénben. Már a hír is lelkesítõ volt, hogy a pócsi kegykép nem csak keresztül megy községünkön, de egy kis idõre be is tér templomunkba. Az õszinte gyermek várakozásával ké- szültünk erre a napra, hiszen a település minden lakója érezte, rendkívüli esemény részesei leszünk. S persze a sok évvel ezelõtt négyszázan-ötszázan, kereszttel, zászlókkal, a lányok a súlyos Mária-képpel gyalogoltak a Semjént Petrivel összekötõ földúton. Akkor is ez a vágyakozás és gyermeki öröm sugározhatott az arcukon. És most nem mi megyünk, ha- nem Mária jön hozzánk. Lélegzetelállító volt látni, ahogy a hatalmas tömeg éne- kelve, élen a püspökkel, sza- pora léptekkel, a kegyképet magasra emelve közeledik felénk. Mint a kicsi gyermek, amikor édesanyja hazaérke- zik, úgy örültünk a találko- zásnak. Mintha négy keze Nagy Béla polgármester és Kocsis Fülöp püspök Kállósemjénben a zarándoklat élén Hívõk sokasága ameddig a szem ellát mindenhol vendégség ideje, újból be- dig gyermeki mosollyal az lekapaszkodtunk Mária ke- arcunkon és lelkünkben, búzeibe és elkísértük a község csút intettünk Máriának. határáig. Amikor a Kálló- Drága Istenszülõ, köszösemjén táblánál búcsút net látogatásodért, s a tudamondtunk a különleges ven- tért, hogy gyermekeid lehedégnek, az járt az eszünkben, tünk! Hiszem, hogy ez a látohogy páratlan csodát éltünk gatás újból nagy erõt adott a át. Sokan továbbkísérték a semjéni embereknek, s amizarándokokat az új kerékpár- kor a kegykép újból Pócson úton, amelyet azóta Mária út- lesz, zászlót és képet ragajának hívok. Gyermeki mo- dunk és meglátogatjuk égi sollyal arcunkon és lelkün- Édesanyánkat. kön búcsút intettünk Máriának és az ikont magasba emelõ Kocsis Imre tömegnek, ahogy új talál- (Fotók: kozások felé haladtak. Mi pe- Pappné Szegedi Angéla) lett volna, belékapaszkod- tunk a képet tartó rudakba és boldogok voltunk, hogy hoz- zánk is hazajött. Mária gyermekei ide jöjjetek, itt van a Szûz Mária éne- keltük boldogan. Valaki azt mondta, még soha sem vol- tak ennyien a faluban. Mégis volt elegendõ étel és ital, és fõként vendégszeretõ embe- rek, akik bámulatos ügyességgel igyekeztek mindenkit megvendégelni. A kegykép pedig folyamatosan fogadta az elébe járuló híveket. S amikor letelt a semjéni kegyelmi nap széppé tette a várakozás perceit is. Álomszerû volt elképzelni is, hogy az az ikon, amelyhez évszá- zadokon át buzgón járnak a semjéni hívek, egyszer csak itt lesz velünk, a mi kis templomunkban. Szikrázó napsütéssel ér- kezett a téli nap a Szûzanya intézte így, tudtuk, több százan vártuk a község hatá- rában a Pócsi Máriát. Láttam az idõs és fiatalabb arcokon a gyermeki örömet és izgal- mat. Talán akkor lehettek ilyenek a tekintetek, amikor Templomunkban a Pócsi Szûzanya

6 március Kedves Anyukák, Nagymamák! A Delikát8 ebben az évben egyaránt, ezért arra kérjük kívánunk részt venni, lehet, is meghirdette Önöket, hogy vegyenek részt hogy õk még nem hallottak nagy népszerûségnek a játékban. róla. Beszélgessenek több- örvendõ ször errõl az akcióról, ne FÕZZÖN Kedves Anyukák, hogy feledésbe merüljön a Nagymamák! téma. JÁTSZÓTERET! ban megnövelheti egy olyan ne a szemétbe dobják, hanem A nyerési esélyeket nagy- 2. A kiürült csomagolást címû programját, mértékû összefogás, amely küldjék fel a gyûjtõhelyekre így 2009-ben is 8 játszótérre településünk valamennyi la- a gyerekekkel, unokákkal (a pályázhatnak a települések. kójára kiterjed. Egy kis oda- mennyiség nyomon követése figyeléssel, komoly nyerési végett az egész zacskóra Községünk tavaly már esélyeink lehetnek, csak szükségünk van!!!) részt vett a nyereményjáték- mindenkinek akarni kell! 3. Ha eddig nem DE- ban, de sajnos akkor nem jár- LIKÁT8-at használtak, úgy nagyit, hogy adja nekünk a tunk szerencsével, ezért az Hogyan és miként? ezentúl kipróbálhatnák ezt a DELIKÁT8 zacskókat, hi- idén úgy gondoltuk, hogy újban merül fel reméljük sokak- fajta ételízesítõt is, higgyék szen azzal is nõ az esélyünk! ra ringbe szállunk egy biztonságos - a kérdés. el, nem fogják megbánni!! játszótérért. 4. Ha az okoz gondot, Nagy reményeket fûzünk hogy nem tudják eljuttatni a az idén a játékhoz. Reméljük, Kedves Anyukák, Néhány ötlettel szolgá- DELIKÁT8 ételízesítõ cso- hogy sokan együtt gondollunk Nagymamák! a lelkes háziasszo- magolását a kijelölt helyek- koznak velünk, és segítenek A segítségüket szeretszéd nyoknak: re, akkor kérjék meg a szom- minket abban, hogy felépülnénk kérni! Akarjunk nyerni gyereket, õk szívesen hessen egy olyan játszótér, gyermekeinknek, unokáinkszédasszonynak, 1. Említsék meg a szom- vállalják a fuvarozást. amely településünk összefo- nak egy olyan játszóteret, testvérnek, 5. Ha a nagyszülõk eset- gásának jelképévé is válhat. amelyet biztonsággal haszmilyen barátnak, utcabelinek, hogy leg nem kállósemjéni lako- nálhatnak kicsik és nagyok nyereményjátékban sok, fûzzék meg az unokák a Pappné Szegedi Angéla

7 2009. március 7 Változott az aktív korúak ellátása leg 28500Ft) 90 százalékát: A december 31-én Ft-ot és vagyona rendszeres szociális segélyre nincs. jogosultak ellátását március Vagyon az évi III. 31-ig kötelezõ felülvizsgálni, törvény 4.. (1) bek. b) pont- mely már folyamatban van. ja szerint: az a hasznosítható Felhívom mindenki figyelingatlan, jármû továbbá va- mét, hogy a kiküldött nyomgyoni értékû jog, amelynek tatványanyagok polgármes- külön-külön számított teri hivatalban történõ leadási forgalmi értéke, illetõleg határideje: (csüösszege az öregségi nyugdíj törtök ), óra. mindenkori legkisebb össze- A felülvizsgálat lefolytagének a harmincszorosát tása következtében az együtt- ( Ft), vagy mûködés a családsegítõ szol- együttes forgalmi értéke gálattal csak a rendszeres Készülnek a virágládák az öregségi nyugdíj minden- szociális segélyben részesülõ kori legkisebb összegének a személyeknek lesz kötelezõ. Tájékoztatjuk a de- díjban, terhességi gyermek- nyolcvanszorosát ( A rendelkezésre állási támocember 31. napján rendszenem minõsül vagyonnak az a munkaügyi központtal kell ágyi segélyben, és a gyer- Ft) meghaladja, azzal, hogy gatásban részesülõknek csak res szociális segélyben részeaz ingatlan, amelyben az együttmûködniük. mek ellátását napközbeni el- sülõket, hogy január 1. látást biztosító intézményben napjától a szociális törvény nem tudják biztosítani. érintett személy lakik, az a Kérem, a kiküldött hatáváltozott, így a következõ vagyoni értékû jog, amely az rozatot tételesen tanulmá- változások léptek életbe: 2.) Minden más esetben általa lakott ingatlanon áll nyozzák, olvassák át, és az Az aktív korúak ellátásálátozottságra tekintettel si kötelezettségüknek határrendelkezésre állási támoga- fenn, továbbá a mozgáskor- abban foglalt együttmûködé- nak rendszere szétvált két elfenntartott gépjármû. idõben tegyenek eleget, mitásra (RÁT) jogosult. látási formára: Az aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély megállapításánál figyelembe A rendelkezési állási tá- vel annak elmulasztása az el- rendelkezésre állási támoládnak az egy fogyasztási mélyeknek legalább 90 mun- ményezi. vehetõ jövedelemhatár: a csa- mogatásban részesülõ sze- látás megszüntetését ered- gatás (RÁT) egységre jutó havi jövedelme kanapos, legalább hatórás 1. ) január 1. napjá- nem haladja meg az öregségi napi munkaidejû közcélú Dudás Viktória tól rendszeres szociális se- nyugdíj mindenkori legki- foglalkoztatásban kötelezõ szociális ügyintézõ gélyre jogosult: sebb összegének (mely jelen- részt venniük. a) az az egészségkárosodott személy: aki munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, illetve legalább 50 százalékos mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy fogyatékossági támogatásban részesül b) aki az 55. életévét betöltötte, vagy c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel feltéve, hogy a családban élõ gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási Vágják a téli tüzelõnek valót (Fotók: Pappné Szegedi Angéla)

8 március Új évet kezdtek az óvodában A Ficánka Óvodában is új Most már beszámolhaévet kezdtünk, ezzel együtt új tunk róla, hogy a bevétel 430 feladatok is várnak ránk. El- ezer Ft, amit a költségvetéssõként szeretnénk beszámol- bõl kiegészítettünk, és így sini az óvodai jótékonysági került 44 db gyermek fektebálról. Igaz, már rég volt no- tõt megvásárolni. Ezzel 2 vember, amikor is megrende- csoportban tudjuk a gyerekezésre került a szülõi munka- ket új ágyakra fektetni. Az közösség és az óvoda közös összefogásnak eredménye szervezésében a már hagyo- van, és ezzel reméljük, sok mányos jótékonysági bál. évre megoldódott a problé- Örömmel számolhatunk mánk. be arról, hogy a rendezvény nagyszerûen sikerült. Remek 2008-tól az óvodai alapítvolt a hangulat, a társaság, a vány számlájára is lehet utalzene. Oláh Mihály és fia, Ta- ni az adók 1 százalékát. más, az idén is kitett magáért Jó zenére, könnyû mulatni A jótékonysági bál egyik pillanata A Kállósemjéni Óvodásokért alapítvány adószáma : A befolyt összeget a kura- tórium az óvodás gyerekek fejlesztése érdekében fejlesztõ eszközökre, fejlesztõ játékokra, fajátékokra szeret- né fordítani. hangulatos ünnepségben volt részünk, mely segített bennünket ráhangolódni a kará- csony szent ünnepére. Nagyon jó így együtt ünnepelni, de a karácsony igazából a család ünnepe. Az lenne jó, ha a gyerekek otthonról jön- nének sok élménnyel vissza az óvodába az ünnepek után. A karácsonyi ünnepség központi részét a középsõ csoportosok adták. zenéjével (amit most is in- Azért tudtuk a bál teljes gyen szolgáltatott felajánlás- bevételét az ágyak vásárlásáként), mellyel nagyban hoz- ra fordítani, mert az adók felzájárult a fergeteges hangulat ajánlott 1 százalékából került kialakulásához. Reméljük, a fa alá a karácsonyi játék. mindenkinek ez a véleménye, és ha igen, akkor a kö- Megragadnánk az alkalvetkezõ bálon is részt vesz- mat, hogy felhívjuk a kállónek, sõt barátokat, rokonokat semjéni lakosok figyelmét, is hoznak magukkal. amennyiben még nem köte- Köszönjük az SZMK-s lezték el magukat egyik alaszülõknek a szervezésben pítvány felé sem, az adójuk 1 való részvételt, a munkát. százalékát, amellyel szabadon rendelkeznek, ajánlják Köszönjük a sok-sok fel- fel az óvodás gyerekek száajánlást, a támogatást a szü- mára a következõ adószálõk és az adakozó kállósem- mon: jéni lakosok részérõl. A karácsonyi ünnepséget Papp Györgyné a középsõ csoport szervezte óvodavezetõ Gyulainé Kereskényi Éva és Csurpek Miklósné óvónõk (Fotók: vezetésével. Nagyon szép, Pappné Szegedi Angéla) Önfeledten játszanak az újonnan vásárolt játékokkal a kiscsoportosok

9 2009. március 9 Felmérés az iskolaérettségrõl Megkezdték az óvónõk a tanköteles korú gyerekek iskolaérettségi felmérését. Bár az eddigi munka alapján az óvónõk el tudják dönteni, kit javasolnak az iskola 1. osztályába, és ki az a gyermek, akinek szerintük célszerûbb lenne még egy évig az óvodába járni. Sokszor a túl sokat betegeskedõ gyerek szülei is jobbnak látják tovább járatni az óvodába gyereküket. A teszt arra jó, hogy az iskolaérettséggel kapcso- latban megerõsíti az óvónõket véleményükben. Következõ nagy rendezvény az óvodában a farsang, amelyet február Hercegnõk, pillangók és bohócok az óvodai farsangon 18-án, szerdán tartottak örömet gyerekének. Amint meg. Arra kértünk minden a képen látható, igen kreakedves szülõt, készítsen tívak voltak az anyukák, jelmezt, és ezzel szerezzen hiszen volt itt minden: pil- langó; bohóc és számtalan hercegnõ. Remek hangu- latban telt el a nap min- denki megelégedésére. Óvodánk továbbra is részt vesz a Delikát8 ak- cióban. Az óvoda folyosóin és a boltokban megta- lálhatóak a gyûjtõ dobo- zok. Ide kérjük a zacskókat bedobni, amiket majd ösz- szesítünk, és postázunk. Ezt a lehetõséget sem szabad kihagynunk, a szeren- cse reméljük mellénk szegõdik, és nyerünk egy szép új játszóteret a község gye- rekei számára. Papp Györgyné óvodavezetõ Közlekedési kedvezmények mozgáskorlátozottaknak A 164/1995. (XII. 27.) ziorvosi igazolást a moz- telszerûen ágyhoz kötött érvényes vezetõi engeszámú kormányrendelet gáskorlátozottság tényé- fekvõbetegek, s a szállítá- déllyel rendelkezõ szülõje, rendelkezik a közlekedési rõl, magyarul és latinul is. suk csak mentõjármûvel házastársa írásbeli nyilattámogatásra vonatkozó jo- Azon személyeknek, akik- biztosítható. Nem jogosult kozatban vállalja. gi szabályokról, amelyek nek nem így van kiállítva közlekedési támogatásra A nyomtatványok a polaz elõzõ évihez képest az igazolás, azok fordulja- az a súlyosan mozgáskor- gármesteri hivatal 7-es szánem változtak. nak a háziorvosukhoz az látozott személy, aki fo- mú szobájában átvehetõk A közlekedési kedvez- orvosi igazolás kiállítása gyatékossági támogatás március 16. napjától. mények fajtái: végett. ban részesül. A támogatási iránti kérel- 1. közlekedési támogatás Azok a súlyosan moz- Szerzési támogatásra mek és a mellékletek végsõ 2. személygépkocsi-szer- gáskorlátozottak, akik a való jogosultság annak a beadási határideje zési támogatás kiadott orvosi igazolás súlyosan mozgáskorláto- április 30. azon személyek- 3. személygépkocsi-átala- szerint véglegesen súlyo- zott személynek állapítha- nél, akik már részesültek kítási támogatás san mozgáskorlátozottnak tó meg: ebben az ellátásban. Ezen A közlekedési támoga- lettek minõsítve, azoknak aki érvényes gépko- határidõ jogvesztõ! tási kérelemhez mellékel- orvosi igazolást becsatolni csivezetõi engedéllyel A évben keletkeni kell a családban élõk nem kell. rendelkezik zett mozgáskorlátozott új jövedelemigazolásait a E rendelet nem terjed ki vagy ha nem rendel- támogatási igény a feltéte évre vonatkozóan, azon súlyosan korlátozott kezik, de személygépko- lek megléte esetén folyavalamint a szakorvosi-há- személyekre, akik életvi- csival történõ szállítását matosan benyújtható.

10 10 Diákélet Zsúfolásig megtelt ven- dégekkel december 19-én az általános iskola tornaterme. Nem csoda, hiszen az intéz- ményben évek óta megrendezésre kerülõ karácsonyi ünnepség mindig is nagy érdeklõdésre számított. A visz- Az általános iskola életében mindig kiemelkedõ eseménynek számít a jótékonysági bál, hiszen ekkor jelentõs anyagi forráshoz jut az intézmény. A bevételt, a A gyõztes és a II. helyezett csapatok Lipcsey Attila játékvezetõvel gyereket körülményeinek javítására, az eszközállo- ges, kompetencia alapú fel- szülõket, akiknek a gyermemány bõvítésére fordítjuk vételi feladatsor matematika ke több tantárgyból bukott évrõl évre, s nem lesz ez és magyar nyelv tantárgyak- meg, hogy együtt próbálja- másként most sem. Az idei ból, amelyet január 24-én ír- nak meg tenni ez ellen az elcélkitûzés a hangtechnikai tak meg az általuk megjelölt keserítõ eredmény ellen. berendezések fejlesztése, il- Megtartották a Kozma letve udvari padok és aszta- László Országos Informatigyomány lok készíttetése. A bálon hakai Verseny I. fordulóját. A már, hogy az isko- verseny érdekessége, hogy la tanulói adnak mûsort. A az I. fordulót országszerte vendégek kezdésként egy ugyanazon idõben bonyolíhattak, Ajaki karikázónak tapsoltották le, és a versenyzõk amit a Rezeda nép- feladatlapját még aznap továbbítani dalkör énekelt, majd a Bóbi- kellett a központ ta Mazsorett csoport egy felé. A versenyzõk egyharelõ. pomponos számmal rukkolt mada 80 és 95 százalék kölói Az Y2K tánciskola tanu- zött teljesített, s Egri Józsefszen is kitettek magukért, hizött né megkezdte a felkészülést mindkét korcsoport a megyei döntõbe jutott gyemek elõadása megalapozta a re- rekekkel. hangulatot. Ebben az évben is megvárvány A bécsi keringõt, a Szirendezésre került a Maratoni Mazsorett csoport kosárlabda-bajnokság. A tagjai, és alkalmi táncpartintézményben. A középiskoben jelentkezõket két korcsoport- nereik adták elõ, mely egylai jelentkezési lapokat az intézmény ba soroltuk, majd az elõdönpostázta. a bál nyitó tánca is volt. február 2. hetében Sajnos, voltak olyan ta- nulók is, aki nem vették komolyan a feladatukat, és így bizony az ellenõrzõbe nem is egy-két elégtelen került beírásra, hanem 3-4. Olyanok is vannak, akik még ezt is túl tudták szárnyalni, hiszen 6-7 tantárgy mellett ékeskedett elégtelen osztályzat. Az iskola vezetés és az osztályfõnökök elbeszél- getésre hívták be azokat a A gyönyörûen feldíszített terem zsúfolásig megtelt az iskolai bálon szajelzésekbõl azt a követ- keztetést vontuk le, hogy nem csalódtak a nézõk, hi- szen a közönség nagy-nagy tapssal jutalmazta az ünnepi mûsort. Jó szokásához híven az intézmény most is megvendégelte minden tanulóját, így meghitt hangulatban fogyaszthatták el az ünnepi vacsorát, amelynek szervírozását az SZMK végezte. Köszönet érte! A bécsi keringõt a Szivárvány mazsorettcsoport és a 7-8. osztályos fiúk táncolták a jótékonysági bálon Félévi hajrá A téli szünetrõl visszatér- ve már szinte mindenki, az elsõ félév végére gondolt. Nagyon sokan hajráztak, hogy a félévi bizonyítvány- ba jobb jegy kerüljön. Fon- tos volt ez sok gyermeknek, de elsõsorban a 8. osztályo- soknak, hiszen a középisko- lák zöménél, a tanulmányi eredmények alapján rangsorolják a jelentkezõket. Új- donságnak számít a továbbtanulók életében, hogy az idén elõször készült egysé március Táncmulatság az iskoláért tõk után került sor a bajnoki cím eldöntésére, melyet idén a 8. a osztály tudhat magáé- nak. A versenyzõk éremdíjazásban részesültek. Ajaki karikázó

11 2009. március 11 Maszkabállal ûzték el a telet Az általános iskola febru- langók is. Ajánljuk minden részt egy-egy ilyen bulin, ár 20-án rendezte meg a far- kedves olvasónknak a képes szívesebben ülnek otthon, sangot, amely az idén is jó összeállításunkat, hiszen jö- vagy ténferegnek az utcán. hangulatban telt el. Az egyé- võre is lesz farsang így lehet Nem csoda, hiszen az iskola ni jelmezesek zöme az alsó belõle ötletet meríteni! falain belül bizonyos szabátagozatból került ki, felsõ- A zenét most hivatásos lyok betartása kötelezõ, s söknél inkább a csoportos diszkós szolgáltatta, ezzel akadnak bõven, akik nehejelmez volt a nyerõ. A leg- nagymértékben nõtt a ren- zen viselik a korlátokat. többen az idén is herceg- dezvény látogatottsága. Az A jó zene azonban idevagy királykisasszonynak utóbbi években azt tapasz- vonzotta, és itt tartotta a diáöltöztek, de voltak szép taltuk, hogy a gyerekek egy- kokat. számmal pókemberek és pil- re kisebb létszámmal vettek Akik részt vettek a jelmezesek felvonulását követõ diszkóban, jól érezték magukat. Önmagáért beszél a srácok fényképe. természetesen a lányok sem unatkoztak, egy csoportkép erejéig õk is összeálltak

SEMJÉNI KRÓNIKA. Ballagás, évzáró, vakáció. Fõzõverseny a falunapon. Kállósemjén Önkormányzatának lapja. 2009. június 2009/3. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA. Ballagás, évzáró, vakáció. Fõzõverseny a falunapon. Kállósemjén Önkormányzatának lapja. 2009. június 2009/3. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA Ballagás, évzáró, vakáció Mozgalmas volt a június a diákok, illetve a szüleik számára, hiszen fontos események követték egymást: a nyolcadikosok ballagása,

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2007. szeptember 2007/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2007. szeptember 2007/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2007. szeptember 2007/4. szám Falunapból fesztivál Ismét nagysikerû falunapot rendezett az önkormányzat a civil szervezetek bevonásával. Bár, hogy pontosabbak

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. október 2009/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. október 2009/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. október 2009/4. szám Elhunyt szeretteinkre emlékezünk természet. Az elmúlás ténye meg újra arra a szomorú fel- tompa fájdalom idõvel csilbennünket,

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN ingyenes KözéleTi havilap 2010 március ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN 208 millió forintos pályázati nyereményből A 2009-es év végén a képen látható Magdolna utca teresedésének végső ki ala kításával és parkosításával,

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! 2013. MÁRCIUS 1 Áldott húsvéti ünnepeket! Szalad az idô. Nemrég még fogcsikorgató volt a hideg, és mérgelôdtünk az üresedô fáskamra miatt. De a tél után jön a tavasz, a kikelet idôszaka, amikor újra megszépül

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 1 Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Néhány hete még kemény mínuszokat mutatott a hômérô higanyszála, de mára már nyoma sincs a hosszú télnek. Sarjad a fû, rügyeiket bontják a fák, s napról napra egyre több jelét

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám

XVIII. évfolyam 3. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március Petôfi a Nemzeti dalt szavalja Várjuk Önöket március 14-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére a nemzeti

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért.

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért. 1 Első kézből Településünk közügyeiről néhány gondolatban Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből tájékoztassam Önöket, a Krónikás

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk.

Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk. XX. Évfolyam, 3. szám 2010. MÁRCIUS Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk. Az ünnepi szónok: Dr. Hermann Róbert történész,

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz.

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz. Rákóczi 1 RÁKÓCZI Az advent (vagy ádvent) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (pontosabban december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. Adventtel veszi kezdetét az egyházi év. Az

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben