MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004"

Átírás

1 MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004 A javítási útmutató a középiskolai tananyag követelményeit figyelembe véve adja meg a várható (de nem minden részletében kötelező) választ, illetve az egyes válaszokért járó érdembeli pontszámokat. A törzsanyagon túlmutató, hozzáértésre valló, egyéni kifejtést (esszé) célszerű maximális pontszámmal értékelni. Útmutatónkban minden feladattípusra egyértelmű, egzakt választ nem lehet adni. Így az irodalmi szövegértést mérő feladatokra sem (irodalom 2. feladat). A javítási útmutatóban megfogalmazott lehetséges válaszokhoz képest e feladattípus egyes kérdéseire nyilván egyéb elfogadható válaszok is születhetnek. A magyar írásbeli dolgozat összpontszáma: 100 pont. Ezen belül az esszé 0 20 pont, az irodalmi feladatok 0 40 pont, a nyelvtani feladatok 0 40 pont. A jelölt szövegalkotási képességét, nyelvhasználatát, helyesírását az irodalom 1. feladata méri. A javítás során a KÁOKSZI érettségi dolgozatok nyelvi minősítéséhez kiadott új 2003-as útmutatójának szempontrendszerét kell érvényesíteni. Ennek értelmében: Durva hiba (egyenként 3 hibapont): a mássalhangzók időtartamának jelölése közhasználatú szavakban; az összeolvadás, a részleges hasonulás, az írásban jelöletlen teljes hasonulás és a kiesés hibás írásmódja közhasználatú szavakban; kezdőbetűk tévesztése közhasználatú tulajdonnevek esetében; a kezdőbetű tévesztése tulajdonnévből képzett melléknév esetében; az igekötős igék hibás írása; az ly j hibás írása; a tagadószó egybeírása a névmással és az igével; a felszólító módú igealakok hibái. Súlyos hiba (egyenként 2 hibapont): Nem közhasználatú szavak durva hibái; a köznevek kezdőbetűjének tévesztése (pl. népnevek, történelmi események); közhasználatú szavak egybe- és különírása; közhasználatú szavak elválasztása; magánhangzók időtartamának tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban. Egyéb hiba: Nem közhasználatú szavak súlyos hibái, betűtévesztés: 1 hibapont. Központozási hibák: típusonként: 1-2 hibapont. Helyesírási, nyelvhasználati, szerkesztési hiányosságokért a dolgozat összes pontszámából legfeljebb 15 pont vonható le. Javasoljuk, hogy a pontlevonás 3 hibapont fölött kezdődjön, amennyiben a jelöltnek nincs durva hibája, és a szöveg legalább 30 soros.

2 IRODALOM 1. Az esszére 20 pont adható. Az értékelés javasolt szempontjai: - az érvelés tartalmi gazdagsága, meggyőző volta - megszerkesztettség, lezártság - tagolás - arányosság - nyelvhelyesség, helyesírás. 2. József Attila: Mama Maximum: 20 pont a) Az 1. versszak első két sora és a 4. versszak jelen idejű ( már, gondolok, most már, most látom ), az 1. versszak 3-4. sora, valamint a 2. és 3. versszak múlt idejű ( ment, szidott, nézett ). b) A felnőttkori én a jelenhez, a gyermekkori a felidézett múlthoz kapcsolódik. c) A gyermekkori én: elemi indulatok, önzés, követelőzés, gátlástalanság, ösztönös viselkedés, szeretetvágy stb. Felnőttkori én: gondolkodás, emlékidézés, megértés, belátás, bűntudat, tisztelet, szeretet stb. d) nyikorgó kosár, ment a padlásra, dagadt ruha, teregetett, a ruhák keringtek, szálltak, kékítőt old stb. e) gyors, ügyes, fürge, illetve buzgó, szorgalmas, tettrekész, fáradhatatlan stb. f) Ösztönösen viselkedtem, nem tudtam uralkodni az érzéseimen, átadtam magam az indulataimnak stb.; illetve: felnőtt fejjel döbbentem rá, milyen áldozatkész, szeretetre méltó, erkölcsi emberi értelemben nagy, örökké való stb. g) Gyermekkori: A serényen dolgozó asszony magára hagyja gyermekét, nem foglalkozik vele, nem szól hozzá, szinte közömbös iránta, néma és elérhetetlen, a kisgyermek számára magasan van stb.

3 Felnőttkori: Az elveszített anya alakját az emlékezés és a megértés, a véglegessé vált hiány óriásivá, misztikussá növeszti a kozmikus térben, örök időben. Pontszám: 4 h) Bármely jó szerző és cím elfogadható Pl.: Petőfi Sándor: Füstbe ment terv; Távolból; József Attila: Kései sirató; Ady Endre: Anyám és én; Kosztolányi: Fényes koszorú; Anyuska régi képe; Weöres Sándor: Termő ékes ág, Csoóri Sándor: Anyám, fekete rózsa; Juhász Ferenc: Anyám stb. i) Sokféle jó megoldás elképzelhető: Pl.: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai Baradlayné; Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Nyilas Misi édesanyja; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Nemecsekné; Jókai Mór: Az arany ember Teréza mama; Németh László: Égető Eszter; Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér; Esterházy Péter: A szív segédigéi stb. Negatív alak is elképzelhető jó válaszként: Pl.: Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya Tarnóczyné 3. a) naturalizmus b) eposz c) daktilus d) Balassi-strófa (versszak) e) dráma Pontszám: 5 4. ROMANTIKA ideje jellemző jegye gyakori műfaja európai képviselője magyar képviselője XIX. század A nemzeti múlt iránti érdeklődés Verses regény Puskin Vörösmarty Mihály

4 5. Egészítse ki a táblázatot a hiányzó adatokkal! A mű keletkezése A szerző neve A mű címe A mű műfaja 1. XIX. sz. Madách Imre Az ember tragédiája drámai költemény 2. XIX. sz. Kölcsey Ferenc Huszt epigramma 3. XX. sz. Móricz Úri muri regény Zsigmond 4. XX. sz. Kosztolányi Édes Anna regény Dezső 5. Kr. E. I. sz. Vergilius Aeneis eposz Pontszám: 5 6. Az alábbiakban költők múzsáit soroltuk fel. Kikhez tartoznak? Nevezze meg a költőt! Léda: Gina: Júlia: Beatrice: Fanni: Ady Endre Vajda János Balassi Bálint vagy Petőfi Sándor Dante Alighieri Radnóti Miklós Pontszám: 5

5 MAGYAR NYELV résztvevői tekintették meg lelkes tanácskozás az előadás után érdeklődve kiállítást min. birt. idő mód környezetvédelmi min. bemutató min. iskolákat erdei min. Hibátlan megoldás : 5 pont 1 hibával : 4 pont 2 hibával : 3 pont 3 hibával : 2 pont 4 hibával : 1 pont 5 vagy több hibával : 0 pont 2. Milyen szófaji szerepűek az 1. feladat mondatában az alábbi szavak? lelkes az után érdeklődve tekintették meg erdei iskolákat bemutató kiállítást melléknév határozott névelő névutó határozói igenév ige igekötő melléknév főnév folyamatos melléknévi igenév főnév

6 3. 4. szótő + képző szótő + jel szótő + képző + rag szótő + jel + rag szótő + képző + jel + rag Példamondat: Hibátlan megoldás : 5 pont 1 hibával : 4 pont 2 hibával : 3 pont 3 hibával : 2 pont 4 hibával : 1 pont 5 vagy több hibával : 0 pont boldogság, boldogtalan, boldogul, boldogít boldogok, boldogé, boldogabb boldogságot, boldogtalant, boldogítom, boldogulnak boldogokról, boldogabban boldogságokról, boldoguljatok, boldogítsad Hibátlan megoldás : 5 pont 1 hibával : 4 pont 2 hibával : 3 pont 3 hibával : 2 pont 4 hibával : 1 pont 5 vagy több hibával : 0 pont Jelentés: Egyfolytában jár a szája. Fél havi fizetés jár neki. Ismét jár az 5-ös busz. A gyerek még iskolába jár. Gyorsan jár a keze. Hetente egyszer moziba jár. Rajzszakkörre jár. Járja a táncot. Jár neki a Nők Lapja. A beteg már fenn jár. A kísérlet sikerrel járt. Mindig nadrágban jár. Pista most velem jár. Nehéz idők járnak. Estére jár. Sokat beszél. Fél havi fizetés illeti meg. Ismét közlekedik az 5-ös busz. A gyerek még iskolás korú. Ügyesen dolgozik. Hetente egyszer elmegy a moziba. A rajzszakkör tagja. Táncol. A Nők Lapja előfizetője. A beteg már gyógyulófélben van. A kísérlet sikerült. Mindig nadrágot hord. Pista most nekem udvarol. Az emberek nehezen élnek. Esteledik. Maximum: 5 pont (Minden helyes megoldás: 1 pont)

7 5. A fiatalember szép, karcsú arájával jelent meg a bálban. Arra kell menni, nem erre. Felnégyelte a tortát. Ez a szám néggyel osztható. Nem mond semmit, egyfolytában csak hallgat. Mondd el, mit látsz! A főnök reggel kilenc órára hívatott. Úgy érzem, nem vagyok hivatott erre a munkára. Egy csomó irat volt a kezében. A tanár ma nem írat dolgozatot. 6. Szólás: Szópáronként minden helyes megoldás: 1 pont Jelentés: Nem köti az orrára. Beleüti az orrát valamibe. Felhúzza az orrát. Orránál fogva vezeti. Fenn hordja az orrát. Odatolja (odadugja) az orrát. Az orra alá dörzsöl (dörgöl). Az orrára koppint. Az orráig (az orra hegyéig) lát. nem árulja el neki illetéktelenül beleavatkozik vmibe megsértődik, megneheztel becsapja gőgösen, lenézően viselkedik hívatlanul odamegy vhová szemére veti, fölhánytorgatja neki észre térít, rendreutasít nem lát előre, nem látja a lényeget Minden helyes megoldás: 1 pont 7. Megígérte, hogy ezentúl jobban vigyáz az egészségére. Csak eddig gyere, ezen túl már nem tartózkodhat idegen! Az egész családot meghívtuk, mégis csak a gyerekek jöttek el. Örülök, hogy mégiscsak megcsináltad. Addig segítek, míg nem utazom el. Addig tartott fel, mígnem beesteledett. Egészen biztosan vétlen, dehogy akart ő rosszat! De hogy is tehettél ilyet! Az egykori diák már mint polgármester jött el. Könyve, mármint a fizikakönyve, leesett a pad alá. Maximum: 5 pont (Mondatpáronként minden helyes megoldás: 1 pont)

8 8. Eredeti elképzelésünkön változtatnunk kell. Láthatjátok, hogy megint elkésett. Én még szívesen táncolnék egy kicsit. A csapat csúfos vereséget szenvedett. Mostanában nem szoktak eljönni hozzánk. Minden helyes megoldás: 1 pont

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Horn Gergely A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM É R E T T S É G I V I Z S G A 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 4. Magyar nyelv és irodalom középszint 1212 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 6. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 7. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 9. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÖVEGÉRTÉS Olvassa el

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0522 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A szövegértési

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN Ljubljana, 2008 MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK V DVOJEZI^NI SLOVENSKO-MAD@ARSKI GIMNAZIJI

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ SZÖVEGÉRTÉS (40 pont) Általános elvek: 1. A lehetséges tartalmi elemekben adott

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. Kis magyar szószedet nyilatkozóknak XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk. Édes. Kis magyar szószedet nyilatkozóknak XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Sütõ András anyanyelvi tükörcserepei F Balázs Géza: Mirõl mesélhetnének a maják? F Grétsy László:

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TARTALOM 1 oldal 01 Tartalomjegyzék 2 oldal 02 Kétszintû érettségi 3 oldal 03 A pontszámítás rendszere 4 oldal 04 A vizsgák leírása - Történelem 5 oldal 05 A vizsgák leírása - Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes II. nyelvésztábor V. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2015. június 17 21. Anyanyelvünk 2015. JÚNIUS XXXVII. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben