Bentonikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézis karakterisztikái. Üveges Viktória

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bentonikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézis karakterisztikái. Üveges Viktória"

Átírás

1 Bentonikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézis karakterisztikái Doktori (PhD) értekezés tézisei Üveges Viktória Témavezetı: Prof. Dr. Padisák Judit, intézetigazgató egyetemi tanár, az MTA doktora Pannon Egyetem, Környezettudományi Intézet, Limnológia Intézeti Tanszék Pannon Egyetem Kémia és Környezettudományi Doktori Iskola Veszprém 2010

2 1 Bevezetés A XIX. században az algakutatások eleinte fıleg taxonómiai jellegőek voltak, az elsı részletes tanulmányok megjelenése kb. 150 évvel ezelıttre datálható. Az közötti idıszak a felfedezések kora, amikor leíró, ismertetı és fiziológiai tanulmányok születtek. A XX. század elsı fele kedvezett a taxonómiának, s e munkának nagy lendületet adott a mikroszkópok jelentıs technikai fejlıdése az as években. Ebben az idıszakban már alkalmazták az algákat különbözı indexek kifejlesztésére (pl. szaprobitási index), és ökológiai állapotbecslésre is. Magyarországon ezen idıszak algológiai kutatásainak jeles képviselıi Felföldy Lajos, Hortobágyi Tibor, Szemes Gábor, Tamás Gizella, Uherkovich Gábor. A taxonómiai vizsgálatok mellett fiziológiai kutatások is folytak, és a mérési módszerek fejlıdésével ezek egyre szerteágazóbbak lettek. A XX. század elsı felében igen sok eredmény jelent meg a különbözı algaközösségek fiziológiáját illetıen, melynek megértését a molekuláris biológia fejlıdése is segítette. A fotoszintézis kutatások eleinte még sötét-világos palack módszerrel (pl. Gaarder & Gran 1927) történtek, majd nagy áttörést jelentett a 14 C izotóp alkalmazása a fotoszintetikus aktivitás mérésében (Steemann-Nielsen 1952). Hazánkban Böszörményi és munkatársai voltak az elsık, akik ezzel a módszerrel primer produkciót mértek a Balatonban (Böszörményi et al. 1962) ben elindult az IBP (International Biological Programme) projekt, mely az elsıdleges termelés kutatások szempontjából nagyon jelentıs volt, egyik részfeladatai közé tartozott az édesvízi közösségek primer produkciójának felmérése. Az 1970-es évektıl a fajok indikációs képessége miatt egyre gyakrabban alkalmazták a különbözı közösségek vizsgálati eredményeit a biomonitorozásban. A kutatók már statisztikai eszközök segítségével is próbálták értelmezni a környezeti változók hatását az algák elıfordulására és növekedésére. A 70-es évek elején még fıleg az IBP projektnek keretében zajló primer produkció kutatások során hazánkban nem csak a Balaton, hanem pl. a Fertı különbözı közösségeit is felmérték. Ezen idıszak jeles képviselıi Oláh János, Tamás Gizella és Herodek Sándor. A 1970-es években a Balaton egyre nagyobb mértékő eutrofizálódása a folyamatos biomassza és taxonómiai vizsgálatokkal nyomon követhetı és jól dokumentálható volt. Az 1970-es évek végétıl az 1990-es évekig hazánkban számos taxonómiai és cönológiai kutatás mellett elenyészı volt a fiziológiai mérések száma, s ezek elsısorban Vörös Lajos nevéhez főzıdnek. A taxonómiai és biomassza vizsgálatok az általuk nyerhetı temérdek információ miatt elıtérbe kerültek.

3 Az 1990-es években azonban újra megindultak a fotoszintézis kutatások hazánkban, melyek célja már nem pusztán a primer produkció mértékének felmérése volt. Hajtóerejük a a különbözı szélsıséges jelenségekben rejlett, amilyen például a Cylindrospermopsis raciborskii megjelenése, és az általa okozott vízvirágzások a Balatonban vagy a tó ben bekövetkezett szárazság okozta vízszintcsökkenése. A jelenkori fotoszintézis kutatások esetén már nem maga a produkció, hanem sokkal inkább a produktum, ami érdekes. Egy adott víztestrıl már nem csak annak ismerete fontos, hogy mekkora a primer produkció, hanem sokkal érdekesebb az, hogy a megváltozott környezeti paraméterek során pl. hogyan változik az autotróf-heterotróf folyamatok aránya. 2 Problémafelvetés Napjainkban a Víz Keretirányelvnek köszönhetıen egyre nagyobb figyelem irányult, irányul a különbözı algaközösségekre, ami fıleg a közösségek faji összetételének és abundancia viszonyainak megismerését célozza. Lényegesen elmarad ettıl a fiziológiai, ezen belül is a fotoszintézis kutatások száma. Fotoautotróf élılények révén az algák a vízi rendszerek legfontosabb elsıdleges termelıi, így nem elég csak a különbözı közösségek fajösszetételét ismerni, vizsgálni kell azok mőködését is. A környezeti paraméterek megváltozása mind a fajösszetétel, mint pedig a fiziológiai sajátságok változásában is nyomon követhetı. Fontos annak ismerete, hogy a különbözı környezeti paraméterek (pl. hımérséklet, fényviszonyok) megváltozása hogyan befolyásolja az elsıdleges termelık mőködését, s ezáltal az egész vízi tápanyagforgalomban betöltött szerepüket. A korábbi években történtek fitobentosz biomassza vizsgálatok a Balaton különbözı területein, azonban az elsı, egész tóra kiterjedı mennyiségi felmérésre klorofill-méréssel 2000-ben került sor (Vörös et al. 2001). Végeztek becsléseket arra vonatkozóan is, hogy a planktonikus és a bentikus algák milyen mértékben és arányban járulnak hozzá az elsıdleges produkcióhoz a Balaton három medencéjében (Vörös et al. 2002, 2003, 2004), mivel errıl korábban nem volt semmilyen információ. Az elsıdleges produkció méréséhez a siófoki térségbıl (Vörös et al. 2002, 2003), a Keszthelyi-medencébıl (Vörös et al. 2002, 2003) és a Balatonszemesi-medencébıl (Vörös et al. 2004) győjtöttek mintákat. Az egész tóra kiterjedı felmérés ez idáig nem készült az elsıdleges termelést illetıen. A balatoni bentikus algák produkciójának in vitro meghatározását eleinte fotoszintetron készülékben végezték (Vörös et al. 2002, 2003, 2004) 14 C felvétel (Steemann-Nielsen, 1952) mérésével. A készülék a helyszíni inkubáció hátrányait (idıigényesség, egyszerre csak egy 2

4 helyszínen lehet mérést végezni, idıjárásfüggı) kiküszöbölte, mivel a méréseket szabályozott körülmények között, ismert mérési paraméterek beállításával lehetett elvégezni. A Vörös és munkatársai (2003, 2004) által alkalmazott fotoszintetron maximális megvilágítása 400 µmol m -2 s -1 volt. Terepméréseink alapján a déli parton ( cm vízmélységnél) az üledékre esı fényintenzitás elérheti a közvetlen a vízfelszín alatt mérhetı (100%) fény intenzitásának %-át, azaz 1000 µmol m -2 s -1 nagyságot is. Mivel a fotoszintetronban a méréseknél csak 400 µmol m -2 s -1 maximális fényintenzitás volt elérhetı, indokolt volt a mérések elvégzése egy olyan berendezésben, mely lehetıvé teszi a különbözı eredető minták fotoszintézisének mérését a természetben elıforduló legnagyobb fényintenzitás értékek közelében is. Kisvízfolyások esetében az emberi beavatkozás fıleg a medermódosításokban szembetőnı. Mivel hazánkban semmilyen korábbi munka nem vizsgálta kisvízfolyások, illetve azokon belül a módosított, illetve a természetes patakszakaszok primer produkcióját, így ebben a témában minden munka hiánypótlónak tekinthetı és 2010 telén a németországi Stechlin-tó fitoplanktonjában vízvirágzást okozott az Aphanizomenon flos-aquae kékalga (Padisák et al. 2010). A jelenség szokatlan, mivel ez a faj a sekély eutróf vizeket kedveli (a Stechlin átlagosan 26 m mély, és oligo-mezotróf), valamint 20 C feletti hımérsékleten maximális a populációnövekedése (pl. Uehlinger 1981; Yamamoto 2009; Yamamoto & Nakahara 2009a). Az, hogy egyre magasabb szélességi körökön jelenik meg, ismert (Yamamoto 2009; Mehnert et al. 2010). Arról is van információ más tavak esetében, hogy télen nagy biomasszával képviselteti magát (Yamamoto 2009; Yamamoto & Nakahara 2009b), akár a jég alatt is (Tsukada et al. 2006). Vannak laboratóriumi mérések a faj fotoszintézisét és növekedését illetıen (Uehlinger 1981; Gibson 1985; Robarts & Zohary 1987; Huisman et al. 1999; Butterwick et al. 2005), de ezeket tenyészetekkel végezték, és a kísérletek célja a növekedés és a fotoszintézis optimumának megállapítása volt. Ezen kísérletek egyike sem közelítette a Stechlin-tóban mérhetı téli in situ hımérsékletet (< 1 C), a legalacsonyabb alkalmazott hımérséklet 6 C volt, pedig egy jóval magasabb hımérséklet optimummal rendelkezı faj toleranciahatárainak megismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy a téli megjelenését megérthessük. 3

5 3 Célkitőzések 1. Balaton üledékéhez kötıdı nyári algabevonat fotoszintézis karakterisztikájának és elsıdleges termelésének meghatározása laboratóriumban in situ mérhetı fényintenzitás értékeken. Ennek megvalósításához: a. epipszammon/epipelon fotoszintézis fényfüggésének mérése laboratóriumban, fotoszintetikus paraméterek meghatározása; b. tavi elsıdleges termeléshez való hozzájárulás becslése; c. összefüggés megállapítása az epipszammon/epipelon elsıdleges termelése és a tó különbözı paraméterei (trofitás, fényklíma) között. 2. Patak epiliton fotoszintézisének és elsıdleges termelésének meghatározása. Ennek érdekében: a. mintavételi eljárás kidolgozása; b. biomassza mérés megbízhatóságának növelése; c. epiliton fotoszintézis fényfüggésének mérése laboratóriumban, fotoszintetikus paraméterek meghatározása; d. módosított és természetes szakaszok elsıdleges termelésének összehasonlítása, eltérések okainak feltárása. 3. A Stechlin-tóban (Németország) tapasztalt szokatlan téli Aphanizomenon flos-aquae vízvirágzás során begyőjtött fitoplankton minta fotoszintézis karakterisztikájának és elsıdleges termelésének meghatározása. Ennek érdekében: a. minták fotoszintézis fény- és hımérséklet függésének mérése laboratóriumban, fotoszintetikus paraméterek meghatározása; b. in situ elsıdleges termelés meghatározása. 4

6 4 Anyag és módszer 4.1 Balatoni epipszammon fotoszintézisének vizsgálata A fotoszintézis vizsgálathoz a fitobentosz mintákat a Balaton öt keresztszelvénye mentén a déli partról (epipszammon) és tóközéprıl (epipelon) győjtöttük eltérı trofitású- és mélységő területekrıl 2006 júniusában és augusztusában. Az üledék felsı 2,5 mm-es rétegében élı algák fotoszintézisének mérését Tóth és Herodek (2009) leírása alapján készített, kissé módosított inkubáló berendezésben végeztem (Üveges et al. 2007). Az eszköz lehetıvé tette a különbözı algaközösségek inkubálását a µmol m -2 s -1 fényintenzitás- illetve az 5-40 C hımérséklettartományban. Ezek a tartományok lefedik a Balatonban in situ mért értékeket (terepi mérések). A mérések in situ hımérsékleten, 26 C-on kilenc különbözı fényintenzitáson (0-7, és 1270 µmol m -2 s -1 PAR) történtek. A fotoszintézis aktivitásának nyomon követésére két módszert alkalmaztam. Elızetes kísérletek során megállapítást nyert, hogy az LDO (Luminescence Dissolved Oxygen) módszer az alacsonyabb klorofill-a értékeknél nem elég érzékeny, ezekben az esetekben a 14 C-es izotópos módszerrel mértem (Steemann-Nielsen 1952). LDO módszer esetében két órán keresztül inkubáltam a mintákat, ami alatt félóránként mértem az oxigénkoncentráció változását optikai elven mőködı oxigénszenzorral (HQ20, Hach-Lange). Radioizotópos méréseknél a kétórás inkubációt követıen folyadék szcintillációs detektorral (LKB Rackbeta-2) határoztam meg a fotoszintézis során beépült szén mennyiségét. Mindkét módszer eredményét felületegységre vonatkoztattuk, az LDO módszer eredményeit átszámoltam szénfelvételre (Westlake 1969; Wetzel & Likens 2000). A kapott adatokból fénygátlás hiányában Webb et al. (1974) modell alapján meghatároztam a fotoszintetikus paramétereket, mint a maximális fotoszintézis mértékét (P max ), a fényadaptációs paramétert (I k ) és a fényhasznosítási tényezıt (α) (GraFit by R. Leatherbarrow, Erithacus Software Ltd.). Az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott globálsugárzás adatokból számolt vízfelszín alatti fényintenzitás és a vertikális fénykioltási paraméter értékeinek (k) ismeretében becsültem a bentikus közösségeket elérı fény intenzitását különbözı vízmélységeknél a különbözı mintavételi helyeken. Ezt követıen a fotoszintetikus paraméterek, és a közösségeket elérı fényintenzitás alapján becsültem az epipszammon és 5

7 epipelon elsıdleges termelését különbözı vízmélységek esetén (Webb et al. 1974). A bentikus közösségek fotoszintézisének mérésével párhuzamosan Ágyi és munkatársai (2008) laboratóriumban mérték a fitoplankton fotoszintetikus aktivitását és meghatározták a fitoplankton elsıdleges termelését különbözı mélységő vízoszlopok esetében. Mivel a mérések azonos módszerekkel és azonos körülmények között történtek, a két közösségre kapott elsıdleges termelés eredményei összevethetık. Az azonos mintavételi helyen és idıpontban a fitoplankton és a fitobentosz napi fotoszintézis értékeit összevetve nyomon követhetı azok részarányának mélység szerinti megoszlása a tavi produkcióban. 4.2 Epiliton közösségek fotoszintézise módosított és természetes patakszakaszokon Epiliton közösségek fotoszintézisének vizsgálatára két természetes és két módosított szakaszon jelöltem ki mintavételi helyeket a Torna-patakon. A méréseket havonta laboratóriumban végeztem, a mintavételi helyeken süttıi édesvízi mészkövön 3 hétig in situ növesztett bevonatokkal, április és szeptember között. A fotoszintetikus aktivitást 9 fényintenzitáson ( µmol m -2 s -1 PAR) in situ hımérsékleten mértem LDO módszerrel. A mérések eredményeibıl szénfelvételt számoltam, majd fotoinhibíció esetében a Platt et al. (1980) modellel, míg fotoinhibíció hiányában Webb et al. (1974) modellel meghatároztam a fotoszintetikus paramétereket. A pigment tartalom meghatározásához a bevonatot nem távolítottam el a kövekrıl, hanem közvetlenül a kövek felületérıl végeztem el az extrakciót, majd meghatároztam a minták klorofill-a tartalmát (Wetzel & Likens 2000). A közvetlen extrakcióra azért volt szükség, mert elıkísérletek bizonyították, hogy a nemzetközileg alkalmazott kefés ledörzsölés (Kelly et al. 1998; Steinman et al. 2006) a bevonat biomasszájának alulbecsléséhez vezethet. Ennek a hibának a vizsgálatára célzott kísérletsorozatot állítottam be. A vizsgálat helyszínéül a Torna-patak devecseri mintavételi helye szolgált szeptember 7-én, december 7-én és március 22-én az db kisebb és db nagyobb mészkıkocka kihelyezését követıen hetente történt mintavétel, melyek során 5-5 kisebb és 1-1 nagyobb mészkıkocka került begyőjtésre. A begyőjtött kövek felületérıl durva sertéjő kefével ledörzsölt bevonat klorofill-a tartalmának meghatározása forró 90%-os acetonos extrakciót követıen spektrofotometriásan 6

8 történt (Wetzel & Likens 2000). A ledörzsölt klorofill-a tartalmat felületegységre vonatkoztatva, mg m -2 mértékegységgel adtam meg. A ledörzsölt kövek felületérıl közvetlenül forró acetonnal történt a még felületen maradt bevonat a pigment tartalmának extrakciója. A felületen maradt klorofill-a tartalmat felületegységre vonatkoztatva, mg m -2 mértékegységgel adtam meg. A felületrıl ledörzsölt és a felületen maradt bevonat klorofill-a tartalmának összege az összes klorofill-a tartalom. Ennek ismeretében az egyes mintavételi idıpontokra korrekciós tényezı (K) számítható: K = M összes / M ledörzsölt K: korrekciós tényezı M ledörzsölt : fogkefével ledörzsölt klorofill-a tartalom felületegységre vonatkoztatva (mg kl-a m -2 ). M összes : összes klorofill-a tartalom felületegységre vonatkoztatva (mg kl-a m -2 ). Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szentkirályszabadjai mérıállomásán mért globálsugárzás napi értékeinek óránkénti bontásából kiszámítottam a vizsgálati idıszakra a bentikus közösségeket elért fényintenzitást. Ezt követıen a fotoszintetikus paraméterek, és a közösségeket elérı fényintenzitás alapján becsültem az epiliton elsıdleges termelését az eltérı fényellátottságú helyeken (Webb et al. 1974; Platt et al. 1980) a kísérlet idıtartamára. 4.3 Stechlin-tó téli Aphanizomenon flos-aquae virágzásának fotoszintézis karakterisztikája A Stechlin-tóban a 0-10 méteres vízoszlopból integrált mintavétel történt február 26-án mivel terepi fénymérések alapján az eufotikus réteg körülbelül 10 méterig terjedt. Planktonhálóval 0-5 méteres mélységbıl koncentráltabb mintát is győjtöttek. A minták szállítása a Limnológia Intézeti Tanszékre alacsony hımérsékleten és sötétben történt. A vízmintákat megérkezésük után azonnal elıkészítettem a mérésekhez. A mintavétel alkalmával mérték a jéggel és hóval borított vízben különbözı vízmélységekben a fotoszintetikusan aktív sugárzás intenzitását és a hımérsékletet. A kétféle töménységő minta fotoszintézisének mérése eltérı módszerrel történt. A tömörítés nélküli integrált minták esetében 14 C izotópos módszert alkalmaztam. A méréseket nyolc különbözı hımérsékleten (2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 C), minden hımérséklet esetében 7

9 kilenc fényintenzitáson végeztem ( µmol m -2 s -1 PAR). A töményebb minta klorofill-a tartalma már elég volt ahhoz, hogy LDO módszerrel mérni tudjam a fotoszintézisét. Ebben az esetben csak egy hımérsékleten, 5 C-on mértem a fotoszintetikus aktivitást, mert a minta mennyisége ennyit tett lehetıvé. A méréseket követıen a fotoszintézis aktivitását szénfelvételben adtam meg, a fotoszintetikus paramétereket fotoinhibíció esetében a Platt et al. (1980) modellel, míg fotoinhibíció hiányában Webb et al. (1974) modellel határoztam meg. A különbözı vízmélységek fényklímájának és hımérsékletének ismeretében a fotoszintetikus paraméterek segítségével becsültem az elsıdleges termelést a tó felsı pár méteres vízrétegében. 8

10 5 Eredmények tézisszerő összefoglalása 5.1 Balatoni epipszammon és epipelon fotoszintézisének vizsgálata nyári periódusban A P max értéke szignifikánsan magasabb volt a déli parti sekélyebb részek epipszammon mintáiban, mint a mélyebb részrıl származó epipelon mintákban Ny-ról K felé haladva a hosszanti tengely mentén a P max értékei csökkentek a sekély részeken, míg a mélyebb tóközépi részeken emelkedtek, hasonlóan pigmenttartalom változásához. A balatoni sekély részek epipszammonjának P max értékei a szakirodalmi adatokat tekintve is magasnak mondhatók A mérések során egyik esetben sem volt a fotoszintézis fénygátolt, ami a mélyebb részekrıl származó minták esetében meglepı eredmény, hiszen a mélyebb részeken a fényintenzitás gyakran kevesebb, mint 20 µmol m -2 s Az epipszammon százalékos hozzájárulása a tavi teljes produkcióhoz 0,5 és 1 méteres vízmélységeknél a teljes tavi produkció 75-95%, illetve 60-85%-át, 2 méteres mélységnél 20-65%-át adta A tápanyagok eltérı mennyisége következtében a sekély részeken a nyugati medencékben magasabb biomassza és fotoszintetikus aktivitás értékeket kaptam, mint a keleti medencékben. A mélyebb mintavételi helyek vertikális fénykioltási paraméterei tükrözték a Balatonban különbözı medencéi között tapasztalható trofitás különbségeket. Ennek következtében a kelet-nyugati irányú hossztengely mentén haladva a fénymennyiség növekedésével nıtt a mélyvízi (> 2 m) epipelon biomasszája és fotoszintetikus aktivitása is. 5.2 Torna-patak epiliton közösségeinek P-I karakterisztikája, módosított és természetes szakaszok autochton primer produkciója A szubsztrátok oldalainak paraffinos bevonása egy olyan környezetbarát megoldás, mely biztosítja, hogy csak az általunk meghatározott, könnyen kvantifikálható felületen képzıdjön bevonat Bebizonyosodott, hogy az összes bevonat akár 80%-a is a kövön maradhat a kefés ledörzsölést követıen. A korrekciós tényezı meghatározásával lehetıvé vált a tanszéken korábban végzett biomassza mérések eredményeinek korrigálása. A bevonat biomasszájának pontosabb becslése érdekében a javasolt eljárás a felületrıl történı közvetlen extrakció. 9

11 5.2.3 A módosított és természetes szakaszok epiliton közösségeinek P max értékei csak tavasszal tértek el számottevıen egymástól, a módosított szakaszokon szignifikánsan magasabb értékeket határoztam meg Csak az ıszi és a téli mintákban lépett fel fénygátlás a legmagasabb fényintenzitásokon A biomassza specifikus P B max értéke negatív összefüggést mutatott a bevonat klorofill-a tartalmával A fényadaptációs paraméter (I k ) ısszel és télen nem különbözött szignifikánsan a különbözı mintavételi helyek között, aminek oka, hogy a lombhullást követıen a mintavételi helyek fényklímája is kiegyenlítettebb. A többi mintavételi idıpontban az árnyékos helyen nıtt bevonatok fényadaptációs paramétere alacsonyabb volt, mint a jó fényellátottságú szakaszokról származó mintákéi A módosított patakszakaszok autochton primer produkciója jóval jelentısebb volt, mint a természetes szakaszoké. Összefüggést találtam a primer produkció és a kísérı vegetáció között. Zártabb vegetáció esetén a bevonat biomasszája és primer produkciója alacsonyabb, de szerepe a patak tápanyagforgalmában nem elhanyagolható. Fitoplankton hiányában az epiliton közösségek a patak egyedüli primer producensei. 5.3 Stechlin-tó jege alól győjtött Aphanizomenon flos-aquae dominanciájú fitoplankton minta fotoszintézisének vizsgálata fény- és hımérséklet gradiensek mentén Alacsony fényintenzitásokon a fotoszintézis a 2-5 C hımérséklet tartományban volt a legaktívabb, ami a Stechlin-tó szempontjából jelentıs, hiszen télen a Stechlin-tó felszíni vizének hımérséklete is hasonlóan alacsony Az alacsony I k érték teszi lehetıvé, hogy az Aphanizomenon flos-aquae DCM-et hozzon létre, vagy azt hogy a jég alatt is képes legyen a populáció a növekedésre alacsony fényintenzitás esetében is Az általam alkalmazott alacsony hımérsékletek (2 és 5 C) az Aphanizomenon flosaquae növekedés- és fotoszintézis vizsgálatait tekintve a jelenleg fellelhetı legalacsonyabb kísérleti beállítások, és a kapott fotoszintézis eredmények e tekintetben is hiánypótlók A két módszerrel, eltérı töménységő szuszpenzióban végzett kísérlet biomasszára vetített eredményei nem tértek el számottevıen egymástól, így a jövıben a 14 C izotóp alkalmazása kellıen tömény minták esetében kiváltható. 10

12 6 Irodalomjegyzék Ágyi Á., Fodorpataki L., Vanyovszki J., Somogyi B., Vörös L. (2008) A fitoplankton fotoszintézise folyamatosan változó fényviszonyok mellett. Hidrológiai Közlöny 88: Böszörményi Z., Cseh E., Felföldy L., Szabó E. (1962) A Balatonban C14-módszerrel végzett fotoszintézis mérés módszertani kérdéseirıl. Annales Instituti Biologici (Tihany) Academiae Scientarium 29: Butterwick C., Heaney S. I., Talling J. F. (2005) Diversity in the influence of temperature on the growth rates of freshwater algae, and its ecological relevance. Freshwater Biology 50: Gaarder T., Gran H. H. (1927) Investigations of the production of plankton in the Oslo Fjord. Rapp. Proces Verb., Cons. Perm. Int. Explor. Mer 42: l-48. Gibson C. E. (1985) Growth rate, maintenance energy and pigmentation of planktonic Cyanophyta during one-hour light: Dark cycles. European Journal of Phycology 20: Huisman J., Jonker R. R., Zonneveld C., Weissing F. J. (1999) Competition for light between phytoplankton species: Experimental tests of mechanistic theory. Ecology 80: Kelly M. G., Casaubon A., Coring e., Dell Uomo A., Ector L., Goldsmith B., Guasch H., Hürlimann J., Jarlman A., Kawecka B., Kwandrans J., Laugaste R., Lindstrom E., Leitao M., Marvan P., Padisák J., Pipp E., Sabater S., Van Dam H., Vizinet J. (1998) Recommendations for the routine sampling of diatoms for water quality assessments in Europe. Journal of Applied Phycology 10: Mehnert G., Leunert F., Cirés S., Jöhnk K. D., Rücker J. Nixdorf B., Wiedner C. (2010) Competitiveness of invasive and native cyanobacteria from temperate freshwaters under various light and temperature conditions. Journal of Plankton Research 32: Padisák J., Hajnal É., Krienitz L., Lakner J., Üveges V. (2010) Rarity, ecological memory, rate of floral change in phytoplankton and the secret of the Red Cock. Hydrobiologia 653: Platt T., Gallegos C. L., Harrison W. G. (1980) Photoinhibition of photosynthesis in natural assemblages of marine phytoplankton. Journal of Marine Research 38: Robarts R. D., Zohary T. (1987) Temperature effects on photosynthetic capacity, respiration, and growth rates of blocm-forming cyanobacteria. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 21: Steemann-Nielsen E. J. (1952) The use of radioactive carbon ( 14 C) for measuring organic production in the sea. Journal du Conseil Permanent International pour l Exploration de la Mer 18: Steinman A. D., Lamberti G. A., Leavitt P. R. (2006) Biomass nad pigments of benthic algae. In: Hauer F. R. and Lamberti G. A. (eds) Methods in stream ecology. 2 nd Edition. Academic Press, Elsevier. Tóth R. V., Herodek S. (2009) A simple incubation tank for photosynthesis measurements with six light intensities. Annales de Limnologie International Journal of Limnology 45:

13 Tsukada, H., Tsujimura S., Nakahara H. (2006) Seasonal succession of phytoplankton in Lake Yogo over 2 years: effect of artificial manipulation. Limnology 7: Uehlinger U. (1981) Experimental studies on the autecology of Aphanizomenon flos-aquae. Archive für Hydrobiologie Supplementband Algological Studies 28: Üveges V., Kovács A. W., Tóth V., Padisák J., Vörös L. (2007) A balatoni fitobentosz fotoszintézise I. Az inkubáló berendezés és a vizsgálati módszerek. Hidrológiai Közlöny 87: Vörös L., Kovács A., Pajer Gy., Mózes A. (2004) A Balaton planktonikus és üledéklakó algaegyütteseinek szerepe és szabályozó tényezıi. [Role and regulation factors of planktonic and benthic algae in Lake Balaton.] In: Mahunka S. és Banczerowski J. (szerk.) A Balaton kutatásának évi eredményei: MTA-Amulett 98, Budapest Vörös L., Kovács A., V.-Balogh K. (2002) A fitoplankton és a fitobentosz változásainak kutatása. [Research on changes of phytoplankton and phytobenthos.] In: Mahunka S. és Banczerowski J. (szerk.) A Balaton kutatásának évi eredményei: MTA- Amulett 98, Budapest Vörös L., Kovács A., V.-Balogh K. (2003) A fitoplankton és a fitobentosz változásainak kutatása. [Research on changes of phytoplankton and phytobenthos.] In: Mahunka S. és Banczerowski J. (szerk.) A Balaton kutatásának évi eredményei: MTA- Amulett 98, Budapest Vörös L., Kovács A., V.-Balogh K., Tálos A. (2001) A fitoplankton és a fitobentosz változásainak kutatása. [Research on changes of phytoplankton and phytobenthos.] In: Mahunka S. és Banczerowski J. (szerk.) A Balaton kutatásának évi eredményei: MTA-Amulett 98, Budapest Webb W. L., Newton M., Starr D. (1974) Carbon dioxide exchange of Alnus rubra. A mathematical model. Oecologia 17: Wetzel R. G., Likens G. E. (2000) Limnological Analyses. Springer-Verlag New York. Yamamoto Y. (2009) Environmental factors that determine the occurrence and seasonal dynamics of Aphanizomenon flos-aquae. Journal of Limnology 68: Yamamoto Y., Nakahara H. (2009a) Life Cycle of Cyanobacterium Aphanizomenon flosaquae. Taiwania 54: Yamamoto Y., Nakahara H. (2009b) Seasonal variations in the morphology of bloom-forming cyanobacteria in an eutrophic pond. Limnology 10:

14 7 Tudományos tevékenység adatai Publikációk KOVÁCS W. A., SZALONTAI K., ÜVEGES V., PRÉSING M. és VÖRÖS L. (2006) Cladophora sp. fonalas zöldalga fotoszintézisének hımérséklet- és fényfüggése a Balatonban II. (Módszertani megközelítés); Hidrológiai Közlöny 86: ÜVEGES V., KOVÁCS W. A., TÓTH V., VÖRÖS L. és PADISÁK J. (2007) A balatoni fitobentosz fotoszintézise I. (az inkubáló berendezés és a vizsgálati módszerek); Hidrológiai Közlöny 87: ÜVEGES V., KOVÁCS W. A., SOMOGYI B., ÁGYI Á., PADISÁK J. és VÖRÖS L. (2009) A balatoni fitobentosz fotoszintézise II., Hidrológiai Közlöny 89: PADISÁK J., HAJNAL É., KRIENITZ L., LAKNER J. and ÜVEGES V. (2010) Rarity, ecological memory, rate of floral change in phytoplankton and the secret of the Red Cock. Hydrobiologia 653: IF: 1,754 ÜVEGES V., VÖRÖS L., PADISÁK J. and KOVÁCS A. W. (2010) Primary production of epipsammic algal communities in Lake Balaton (Hungary), Hydrobiologia, DOI /s IF: 1,754 Prezentációk KOVÁCS, W. A.; SZALONTAI, K., ÜVEGES, V., PRÉSING, M. és VÖRÖS, L (2005) A Cladophora sp. fonalas zöldalga fotoszintézisének hımérséklet- és fényfüggése a Balatonban II. (Módszertani megközelítés); XLVII. Hidrobiológus Napok, Tihany, október 5-7., Poszter ÜVEGES, V., KOVÁCS, A. W., VÖRÖS, L., PADISÁK, J. (2006) Incubation system for estimation the photosynthesis-irradiance parameters of benthic algae, 6th International Symposium Use of Algae for Monitoring Rivers, Hungary, Balatonfüred, September 2006., Poszter ÜVEGES, V., KOVÁCS W. A., VÖRÖS L., PADISÁK J. (2006) Balatoni fitobentosz fotoszintézisének vizsgálata; XLVIII. Hidrobiológus Napok, Tihany, október 4-6.; Poszter ÜVEGES V., STENGER-KOVÁCS CS. and PADISÁK J. (2008) Preliminary studies on the photosynthetic activity of benthic stream algae, 2 nd Central European Diatom Meeting, Italy, Trento, June 2008., Poszter ÜVEGES, V., KOVÁCS W. A., SOMOGYI B., ÁGYI Á., VÖRÖS L., PADISÁK J. (2008) A balatoni fitobentosz fotoszintézise II., L. Hidrobiológus Napok, Tihany, október 1-3. Poszter ÜVEGES V., STENGER-KOVÁCS CS. and PADISÁK J. (2009) Photosynthetic activity of epilithic diatoms on natural and modified stream sections of the Torna stream (Hungary), 3 nd Central European Diatom Meeting, Holland, Utrecht, March 2009., Poszter ÜVEGES V., KOVÁCS W. A., VÖRÖS L. and PADISÁK J (2009) Photosynthesis of epipsammic diatoms in Lake Balaton (Hungary), 2 nd European Large Lakes Symposium (ELLS), Sweden, Norrtälje, August 2009., Poszter ÜVEGES V., LENGYEL, E. and PADISÁK J. (2010) Seasonal change in the taxonomic composition and photosynthetic activity of epilithic algal communities in a small Hungarian stream, 4 th Central European Diatom Meeting, Germany, Reichenau, March 2010., Elıadás LENGYEL E., ÜVEGES V., STENGER-KOVÁCS C. and PADISÁK J. (2010) Changes in the taxonomic composition, biomass and photosynthetic activity of epilithic communities in one year period in the Tornastream (Hungary), 29 th Conference of the Polish Phycological Society, Taxonomy the queen of science The beauty of algae, Poland, Niedzica, May 2010., Poszter 13

A FITOPLANKTON NAPI GYAKORISÁGÚ MONITOROZÁSA A BALATON KESZTHELYI- MEDENCÉJÉBEN ÉS A FITOPLANKTON DINAMIKA MODELLEZÉSE

A FITOPLANKTON NAPI GYAKORISÁGÚ MONITOROZÁSA A BALATON KESZTHELYI- MEDENCÉJÉBEN ÉS A FITOPLANKTON DINAMIKA MODELLEZÉSE A FITOPLANKTON NAPI GYAKORISÁGÚ MONITOROZÁSA A BALATON KESZTHELYI- MEDENCÉJÉBEN ÉS A FITOPLANKTON DINAMIKA MODELLEZÉSE Istvánovics Vera és Honti Márk MTA Vízgazdálkodási Kutatócsoport BME Víziközmű és

Részletesebben

A hínarak biodiverzitásának vizsgálata

A hínarak biodiverzitásának vizsgálata A hínarak biodiverzitásának vizsgálata 1. ábra. A makrofitonok vizsgálatához kijelölt területek. A vizsgálatunk célja, hogy a meghatározzuk az emberi tevékenység vizekre és a vizekben található hínarak

Részletesebben

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS 209 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 209 213, 2008 A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Biológia Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁR KÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az MTA doktora Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az

Részletesebben

Bentikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézisének karakterisztikái. Üveges Viktória

Bentikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézisének karakterisztikái. Üveges Viktória Bentikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézisének karakterisztikái DOKTORI ÉRTEKEZÉS Üveges Viktória Témavezetı: Prof. Dr. Padisák Judit, intézetigazgató egyetemi tanár, az MTA doktora Pannon Egyetem,

Részletesebben

A BALATON PLANKTONIKUS ÉS ÜLEDÉKLAKÓ ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE ÉS SZABÁLYOZÓ TÉNYEZŐI

A BALATON PLANKTONIKUS ÉS ÜLEDÉKLAKÓ ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE ÉS SZABÁLYOZÓ TÉNYEZŐI A BALATON PLANKTONIKUS ÉS ÜLEDÉKLAKÓ ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE ÉS SZABÁLYOZÓ TÉNYEZŐI Vörös Lajos, Somogyi Boglárka, V.-Balogh Katalin és Németh Balázs MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás.

Részletesebben

A CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII NITROGÉNKÖTŐ KÉKALGA SZAPORODÁSA KÜLÖNBÖZŐ NITROGÉNFORRÁSOKON

A CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII NITROGÉNKÖTŐ KÉKALGA SZAPORODÁSA KÜLÖNBÖZŐ NITROGÉNFORRÁSOKON A CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII NITROGÉNKÖTŐ KÉKALGA SZAPORODÁSA KÜLÖNBÖZŐ NITROGÉNFORRÁSOKON Présing Mátyás 1, Kenesi Gyöngyi 1, Hesham M. Shafik 1,2, Kovács W. Attila 1 és Herodek Sándor 1 1 MTA Balatoni

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A BALATON ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE A TÓ VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN

A BALATON ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE A TÓ VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN A BALATON ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE A TÓ VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN Vörös Lajos 1, Somogyi Boglárka 1, Bányász Dorottya 2 és Németh Balázs 1 1 MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany 2 Babes-Bolyai

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN Doktori (PhD) értekezés tézisei Sipkay Csaba Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG

MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG AZ EGÉSZSÉGES CSALÁD PROGRAM ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG Health and Food safety 2 Európai Unió, 2015 / ProPager. Fotó: Michał Obrzut. Az alábbi dokumentumban közölt információk és vélemények

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 76-84.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 76-84. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 76-84. VÍZALATTI FÉNYVISZONYOK A BALATONBAN Vörös Lajos* MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG PATAKJAINAK DIATÓMA (BACILLARIOPHYCEAE) FLÓRÁJA, ANNAK GEOMORFOLÓGIAI, VÍZKÉMIAI ÉS ANTROPOGÉN EREDETŰ MEGHATÁROZÓI

MAGYARORSZÁG PATAKJAINAK DIATÓMA (BACILLARIOPHYCEAE) FLÓRÁJA, ANNAK GEOMORFOLÓGIAI, VÍZKÉMIAI ÉS ANTROPOGÉN EREDETŰ MEGHATÁROZÓI MAGYARORSZÁG PATAKJAINAK DIATÓMA (BACILLARIOPHYCEAE) FLÓRÁJA, ANNAK GEOMORFOLÓGIAI, VÍZKÉMIAI ÉS ANTROPOGÉN EREDETŰ MEGHATÁROZÓI A project száma T-034414 Dokumentum szerkesztő Dr. Padisák Judit Felelős

Részletesebben

BALATON ÉS BEFOLYÓI HALÁLLOMÁNYÁNAK MONITOROZÁSA AZ EU VKI IRÁNYELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

BALATON ÉS BEFOLYÓI HALÁLLOMÁNYÁNAK MONITOROZÁSA AZ EU VKI IRÁNYELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL BALATON ÉS BEFOLYÓI HALÁLLOMÁNYÁNAK MONITOROZÁSA AZ EU VKI IRÁNYELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL Specziár András és Takács Péter MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany Összefoglalás. Vizsgálataink

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori értekezés tézisei Vízminıség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése a mőszaki felsıoktatásban (az Aranyhegyi-patak vízminıségi vizsgálatának példáján) Bodáné

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron ÁBRA NÉLKÜLI VÁLTOZAT Víz alatti talajok szerepe a tavak környezetvédelmében

Részletesebben

ÉS ÁGAZATI EREDMÉNY DIFFERENCIÁLTSÁGA UDOVECZ GÁBOR dr. KERTÉSZ RÓBERT BÉLÁDI KATALIN dr.

ÉS ÁGAZATI EREDMÉNY DIFFERENCIÁLTSÁGA UDOVECZ GÁBOR dr. KERTÉSZ RÓBERT BÉLÁDI KATALIN dr. DIFFERENTIATION OF COSTS AND RETURNS IN AGRICULTURAL BRANCHES UDOVECZ, GÁBOR KERTÉSZ, RÓBERT BÉLÁDI, KATALIN Keywords: median costs and scatter, market dominating farms, investment return ratio, differentiation

Részletesebben

Természetes felszínek áramlásmódosító hatásának becslése

Természetes felszínek áramlásmódosító hatásának becslése HUDM 06 06. november. Dr. Radics Kornélia 1, Dr. Bartholy Judit 1 MH Meteorológiai zolgálat, 115 Budapest, Lehel u. -5. (tel.: +6-1-6-57) LT Meteorológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány s. 1/A. (tel.:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING. By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA

DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING. By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA Keywords: organic farming, development, support systems, marketing. Directive 2092/91/EEC of the European

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

Produkció mérések. Gyakorlati segédanyag a Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar hallgatóinak

Produkció mérések. Gyakorlati segédanyag a Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar hallgatóinak SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTANI ÉS ÖKOFIZIOLÓGIAI INTÉZET 2103 GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 TEL:(28) 522 075 FAX:(28) 410 804 Produkció mérések Gyakorlati segédanyag

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

A bevonatlakó kovaalgák (Bacillariophyceae) alkalmazása hazai felszíni vizeink ökológiai állapotminısítésében

A bevonatlakó kovaalgák (Bacillariophyceae) alkalmazása hazai felszíni vizeink ökológiai állapotminısítésében Doktori (PhD) értekezés tézisei A bevonatlakó kovaalgák (Bacillariophyceae) alkalmazása hazai felszíni vizeink ökológiai állapotminısítésében Stenger-Kovács Csilla Témavezetı: Prof. Dr. Padisák Judit,

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

Andrológiai jellemzık szezonális változásának összefüggése a sperma mélyhőthetıségével és in vitro fertilizációs képességével fekete racka kosoknál

Andrológiai jellemzık szezonális változásának összefüggése a sperma mélyhőthetıségével és in vitro fertilizációs képességével fekete racka kosoknál Andrológiai jellemzık szezonális változásának összefüggése a sperma mélyhőthetıségével és in vitro fertilizációs képességével fekete racka kosoknál Zárójelentés OTKA K76371 İshonos állatfajtáink iránt

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata

Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata OTKA nyilvántartási szám: T 049848 Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata Témavezetı: Dr. Kovács Ádám egyetemi docens, BME Mőszaki Mechanikai Tanszék Kutatási beszámoló:

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Klímaváltozási jelenségek modellezése egy elméleti vízi ökoszisztémában

Klímaváltozási jelenségek modellezése egy elméleti vízi ökoszisztémában Klímaváltozási jelenségek modellezése egy elméleti vízi ökoszisztémában Doktori (PhD) értekezés tézisei Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota Budapest 2011 A doktori iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei (Horváthné

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Kenesei Zsófia - Gyulavári Tamás. A marketingeszközök alkalmazásának hatása a versenyképességre 1

Kenesei Zsófia - Gyulavári Tamás. A marketingeszközök alkalmazásának hatása a versenyképességre 1 Kenesei Zsófia - Gyulavári Tamás A marketingeszközök alkalmazásának hatása a versenyképességre 1 TM 29.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 1 A mőhelytanulmány

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Agrártermékek területi árkülönbségei Magyarországon

Agrártermékek területi árkülönbségei Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 235-247. o. Agrártermékek területi árkülönbségei Magyarországon Dusek Tamás 1 - Szalka Éva 2 Egy termék

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

Javaslat Közép-Európa legnagyobb sekély tava, a Balaton ökológiai állapotának megítéléséhez bentonikus kovaalga vizsgálatok segítségével

Javaslat Közép-Európa legnagyobb sekély tava, a Balaton ökológiai állapotának megítéléséhez bentonikus kovaalga vizsgálatok segítségével Javaslat Közép-Európa legnagyobb sekély tava, a Balaton ökológiai állapotának megítéléséhez bentonikus kovaalga vizsgálatok segítségével I. Elıvizsgálatok Bolla Beáta Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Abiotikus hatások kémiai vizsgálata a kocsányos tölgy (Quercus robur L.) makk tárolása és korai ontogenezise folyamán Pozsgainé Harsányi

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE 2009. február XV. évfolyam 2. szám GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE Az SPS rendszer bevezetésére nem kerül sor a 2009. évi támogatás-kérelmezés során. A gazdálkodók a támogatásokat a 2008 évihez hasonlóan a SAPS,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

Hydrogen storage in Mg-based alloys

Hydrogen storage in Mg-based alloys Hydrogen storage in Mg-based alloys A doktori értekezés tézisei Fátay Dániel Témavezet: Dr. Révész Ádám Ph.D. adjunktus ELTE TTK Fizika Doktori Iskola Iskolavezet: Dr. Horváth Zalán, az MTA rendes tagja

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

SZAKMAI PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ ADATLAP

SZAKMAI PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ ADATLAP SZAKMAI PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ ADATLAP Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapja 2008. évi támogatásának felhasználásáról 1. Támogatott program címe: Szıdrákosi Program, IV. ütem (2008-2009); Környezeti Nevelési

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

Publikációs és oktatási tevékenységünk:

Publikációs és oktatási tevékenységünk: Publikációs és oktatási tevékenységünk: Kutatóintézet lévén, az éves munka egyik fontos értékmérője kollégáink publikációs tevékenysége. Az alábbiakban felsoroljuk az intézeti munkatársak elmúlt évben

Részletesebben

Madárfajok és közösségek állományváltozásai az Aggteleki Nemzeti Park területén

Madárfajok és közösségek állományváltozásai az Aggteleki Nemzeti Park területén DEBRECENI EGYETEM Természettudományi Kar Madárfajok és közösségek állományváltozásai az Aggteleki Nemzeti Park területén Doktori (PhD) értekezés tézisei Horváth Róbert Debreceni Egyetem Debrecen, 2003

Részletesebben

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON A BSc ALAPSZAKOKON

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON A BSc ALAPSZAKOKON ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON A BSc ALAPSZAKOKON NYÍREGYHÁZA 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 2. A szakdolgozati témák jóváhagyása, meghirdetésének

Részletesebben

Légi hiperspektrális biomassza térképezés elsődleges eredményei a Tass-pusztai biomassza ültetvényen

Légi hiperspektrális biomassza térképezés elsődleges eredményei a Tass-pusztai biomassza ültetvényen Légi hiperspektrális biomassza térképezés elsődleges eredményei a Tass-pusztai biomassza ültetvényen Preliminary results of evaluation of biomass mapping based on hyperspectral imagery on energy tree plantation

Részletesebben

Statisztikai módszerek

Statisztikai módszerek Statisztikai módszerek A hibaelemzı módszereknél azt néztük, vannak-e kiugró, kritikus hibák, amelyek a szabályozás kivételei. Ezekkel foglalkozni kell; minıségavító szabályozásra van szükség. A statisztikai

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529 Van Leeuwen Boudewijn Tobak Zalán Szatmári József 1 BELVÍZ OSZTÁLYOZÁS HAGYOMÁNYOS MÓDSZERREL ÉS MESTERSÉGES NEURÁLIS HÁLÓVAL BEVEZETÉS Magyarország, különösen pedig az Alföld váltakozva szenved aszályos

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL KS - 303.150.10 24 ÓRÁS, FOLYAMATOS ÜZEMŰ NAGYTÉRFOGATÁRAMÚ AEROSZOL, SZÁLLÓPOR MINTAVEVŐ KÉSZÜLÉK IMMISSZIÓS, MUNKAHELYI ÉS HÁTTÉRSZENNYEZETTSÉGI VIZSGÁLATOKRA HORDOZHATÓ KIVITEL 1. Rendeltetés A KS-303.150.10

Részletesebben

A KUTATÁS CÉLJA, A MUNKATERVBEN VÁLLALT KUTATÁSOK ISMERTETÉSE

A KUTATÁS CÉLJA, A MUNKATERVBEN VÁLLALT KUTATÁSOK ISMERTETÉSE Részletes szakmai zárójelentés A talaj tápanyag-ellátottságának és a szimbionta partnerek kompatibilitásának szerepe néhány mezőgazdasági haszonnövény mikorrhiza-függésében c. F42543 nyilvántartási számú

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN 207 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 207 211, 2005 TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1

Részletesebben

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 49 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 49 53, 2005 A BÖRZSÖNYI-PATAK KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK VIZSGÁLATA CSER BALÁZS PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. INVESTIGATION ON

Részletesebben

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA VÉGZETTSÉGEK: 1. Fizikus (egyetemi, DE-TTK: 2007) 2. Környezetmérnök (főiskolai, DE-MK: 2007) TUDOMÁNYOS MUNKA A) PH.D DOKTORI ÉRTEKEZÉS [A1] Diffúzió és diffúzió

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Név Dr. Princz Péter KPI GKI Beosztás Ügyvezető igazgató Dátum 2006. 12. 08. Aláírás Irányító Hatóság 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI Projekt azonosítója: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0

Részletesebben

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest Diagrammatic representation of the conceptual framework of vulnerability, coping range and adaptive capacity SOCIALLY

Részletesebben

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata Doktori tézisek Papp László Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Helembai Kornélia PhD,

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005

DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005 Elızmények DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005 Natural resources management in Hungary, a member state of the EU, in 2004/2005 Hungary

Részletesebben

Mit jelentenek számunkra, miért vizsgáljuk őket? Vizsgálatok különböző térbeli skálán Vízgyűjtőterület jelentősége Veszélyeztető tényezők Bioinváziók

Mit jelentenek számunkra, miért vizsgáljuk őket? Vizsgálatok különböző térbeli skálán Vízgyűjtőterület jelentősége Veszélyeztető tényezők Bioinváziók Mit jelentenek számunkra, miért vizsgáljuk őket? Vizsgálatok különböző térbeli skálán Vízgyűjtőterület jelentősége Veszélyeztető tényezők Bioinváziók Tápanyagterhelés, ipari szennyezés Védelem: Ramsari

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

A városi hőszigethatás jelentősége a lepkeszúnyog vektorok elterjedésére a Közép-Magyarországi Régióban

A városi hőszigethatás jelentősége a lepkeszúnyog vektorok elterjedésére a Közép-Magyarországi Régióban A városi hőszigethatás jelentősége a lepkeszúnyog vektorok elterjedésére a Közép-Magyarországi Régióban Trájer Attila 1, Bede-Fazekas Ákos 2, Juhász Péter 3, Mlinárik Lilla 4 1 Pannon Egyetem, Limnológia

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

Plankton. Szeszton: mikrohordalék Élő: bioszeszton Holt: abioszeszton. Bioszeszton - lebegő: plankton (euplankton, potamoplankton, tichoplankton)

Plankton. Szeszton: mikrohordalék Élő: bioszeszton Holt: abioszeszton. Bioszeszton - lebegő: plankton (euplankton, potamoplankton, tichoplankton) Vízi életközösségek Vizi élettájak Vizi életközösségek Szeszton: mikrohordalék Élő: bioszeszton Holt: abioszeszton Plankton Bioszeszton - lebegő: plankton (euplankton, potamoplankton, tichoplankton) Bakterioplankton

Részletesebben