IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE"

Átírás

1 IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Kar Közigazgatás-Szervezési és Urbanisztikai Tanszék E-government Kutatócsoportjának közös programja 2003/4. DEMOKRATIKUSABBÁ TEHETŐ-E AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE AZ INTERNET SEGÍTSÉGÉVEL E-ÖNKORMÁNYZAT, E-DEMOKRÁCIA Beírtak engem mindenféle Könyvbe és minden módon számon tartanak. Porzó szagú, sötét hivatalokban énrólam is szól egy agg-szürke lap. Ó, fogcsikorgatás. Ó, megalázás, hogy rab vagyok és nem vagyok szabad. Nem az enyém már a kezem, a lábam És a fejem is csak egy adat. Kosztolányi Dezső: A bús férfi panaszai AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSBEN Általános vélekedés, hogy a helyi önkormányzatok működésében az informatika alkalmazása alapvető változást hozhat. Egyrészről megteremtheti az elektronikus ügyintézés lehetőségét, másrészről megvalósíthatja az állampolgárok az önkormányzat működésébe való nagyobb beleszólását. Jelenleg ugyanakkor még rendkívűl végletes az e-demokrácia lehetőségeinek megitélése; sokan minden problémára megoldást jelentő csodaszernek tekintik, megint sokan pedig - a közigazgatási döntéshozók jelentős része ide tartozik - utopisztikus és távoli dolognak tartják, amelybe jelenleg még szükségtelen energiát és pénzt fektetni. Az igazság a két megközelítés között van; a hazai és külföldi példák sora bizonyítja, hogy az internet segítségével számos olyan lehetőség adódik amely körültekintő végrehajtással nagymértékű minőségi javulást jelenthet az önkormányzat lakossággal való kapcsolatában. 1

2 Összetett feladatköréből adódóan a önkormányzat működésének velejárója a hatalmas mennyiségű információáramlás, amelyben egyaránt részt vesz az önkormányzat, a hivatal, a lakosság, továbbá más közigazgatási szervek is. Ezen információk természetüket tekintve rendkívül sokrétűek, többféle személetmód egyidejű alkalmazását követelik meg. A leginkább a figyelem középpontjában lévő kérdés az ügyfél és a polgármesteri hivatal között bonyolódó információcsere, azaz a tág értelemben vett ügyintézés, amelynek kommunikációjára a felek közötti alá-fölérendeltség a jellemző. Ezzel szemben az állampolgár-önkormányzat közötti viszonyt alapvetően az, az alkotmányban is megfogalmazott törekvés határozza meg, hogy az önkormányzatnak a helyi közösség akaratának megfelelően kell működnie, a helyi közösség önigazgatását kell megvalósítania. Mindennek feltétele a hatékony információáramlás a lakosság felé, amely az önkormányzat működésének transzparenciájában nyilvánul meg. Itt már korántsem a hatósági ügyekben megszokott alá-fölérendeltségi viszonyról beszélhetünk, hanem az állampolgár, mint egyenrangú fél jogaira helyeződik át a hangsúly. Az infokommunikációs technológiák fejlődése a helyi önkormányzatok működését ez idáig soha nem látott mértékben teheti demokratikusabbá. Segítségükkel lehetővé válhat: az önkormányzat működésének transzparensé tétele, a hatékonyabb lakossági részvétel az önkormányzat döntéshozatali mechanizmusában, új véleménynyilvánítási lehetőségek adódnak, a vezetőkkel való közvetlen kapcsolatteremtés, az internetes lakossági fórumok segítségével, az állampolgár kiszolgáltatottságának csökkentése, a helyi kezdeményezések, javaslatok, indítványok eddiginél hatékonyabb kezelése, a közvetlen demokrácia kiszélesítése, a helyi népszavazás gyakoriságának fokozása. Ezen eszközök többsége nem igényel számottevő anyagi ráfordítást. Az hogy az önkormányzat él-e velük, elősorban vezetői elhatározás kérdése. Sok esetben azonban a jegyzők, polgármesterek nincsenek tisztában azokkal a lehetőségekkel amelyeket az internet nyújt az önkormányzat működésének demokratikusabbá tételében. Előfordul továbbá, hogy az önkormányzat működésének átláthatóbbá tétele politikai okokból, a támadási felület csökkentése érdekében nem érdeke a vezetésnek. Ezeket az akadályokat csak az oszlathatja el, ha a vezetők megismerkednek az e-demokrácia lehetőségeivel, technikai, jogi igazgatási és szervezési kérdéseivel, valamint az alkalmazásukkal kapcsolatos pozitív kommunikációs lehetőségekkel. Fontos továbbá, hogy a lakosság is megismerje ezen lehetőségeket, hogy kialakuljon az állampolgárokban az önkormányzat átlátható működése és véleménnyilvánítási lehetőségek iránti elvárás, ígény. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TRANSZPARENSÉ TÉTELE Az elmúlt évtized változásainak köszönhetően különösen az önkormányzati szférában erősödött fel az az igény, hogy a lakosság nem mint alattvaló, hanem mint közel egyenrangú fél vegyen részt a helyi közéletben. Minderre rendkívül alkalmas az internet adta nyilvánosság. Az önkormányzat honlapján könnyűszerrel nyilvánosságra hozhat számos olyan információt, amellyel működése átláthatóvá tehető. Ezen információk közül néhány: az önkormányzat működésének, felépítéseinek ismertetése, a tulajdonában levő vállalkozások és az általa fenntartott intézmények bemutatása, az önkormányzati rendeletek 1, a képviselőtestület névsora, az egyes képviselők bemutatása, az önéletrajzuk és elérhetőségük ( ) mellett a képviselői fogadóórák időpontjának ismertetése, 1 Az önkormányzati rendeleteknek interneten való nyilvánosságra hozatalának szükségessége evidens, ennek ellenére az önkormányzati honlapok jelentős részén a rendeletek nem, vagy csak rendkívül hiányosan találhatóak meg, naprakész, kereshető, egységes szerkezetű rendeletekkel csak viszonylag ritkán találkozhatunk. 2

3 a képviselő-testületi ülések időpontjai, azok napirendje, a fontosabb előterjesztések, véleménynyilvánítási lehetőséggel, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a bizottságok bemutatása, azok névsora, a bizottsági ülések időpontjai, azok napirendje, és jegyzőkönyvei, az önkormányzat gazdálkodásának főbb adatai, az önkormányzati rendeletek teljes és hatályos szövege, az önkormányzat által kiírt pályázatok, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által bonyolított beszerzések, az azokra vontakozó ajánlattételi felhívás, online lakossági fórum, rendszeres és közvetlen kapcsolatteremtési lehetőség az önkormányzat vezetőivel. A fenti információk túlnyomó része eleve nyilvános. Az önkormányzat által kötött szerződésekre vonatkozó adatok interneten való nyilvánosságra hozatalát például az ún. üvegzseb törvény 2 eleve előírja. Sajnálatos módon azonban a többi információ tekintetében jelenleg az interneten való közlés nem kötelező. Aligha tekinthető azonban transzparens működésnek az, ha az érdeklődő helyi lakosoknak be kell mennie a hivatalba és az őt érdeklő adatokhoz sokszor többnapi kilincselés után, papíron juthatnak hozzá. Ráadásul az állampolgárok túlnyomó többsége nincs is tisztában ezen jogaival. Célszerű lenne tehát a helyi rendeletekbe beépíteni az interneten való nyilvánosságra hozatal kötelezettségét. Mindezek által a lakosság számára sokkal nagyobb rálátási lehetőség nyílik az önkormányzat munkájába, sokkal reálisabb képet kaphatnak a polgárok a képviselőtestület működéséről, kontrollálhatják az önkormányzat gazdálkodását, véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek, egyszóval egyre több lehetőség nyílik a valódi önkormányzatiság megvalósítására. A nyitott, átlátható közszféra megteremtése az Informatikai és Hírközlési Minisztérium kiemelt célkitűzései között szerepel. A MITS (Magyar Információs Társadalmi Stratégia) e- Önkormányzati Ágazati Részstratégiája kiemelt prioritásúként kezeli a kérdést. A stratégia programjai között szerepel az, hogy - mint közérdekű információkat - szerepeltetni kell az önkormányzatok működésével és gazdálkodásával kapcsolatos információkat is az önkormányzati honlapokon, valamint biztosítani kell a képviselő-testület teljes körű nyilvánosságát. A stratégia előremutató céljai között szerepel az e-közbeszerzés megvalósítása és az internetes helyi népszavazás lehetőségeinek élesben való kipróbálása is. Az elektronikus közbeszerzés amellett hogy megteremti a közpénzek felhasználásának nyilvánosságát, hatékonyabbá teheti az önkormányzati beszerzések folyamatát is. A nagyobb nyilvánosság, rugalmasság és az árak könnyebb összehasonlíthatósága következtében jelentősen élénkülhet az ajánlattevő vállalkozások közötti verseny, így az önkormányzatok kedvezőbb árakat érhetnek el. A közbeszerzési törvény 3 készülő módosításának egyik lényeges célkitűzése az, hogy megteremtse az elektronikus közbeszerzés jogi kereteit. Az első kísérlet az elektronikus közbeszerzés megvalósítására az EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) központ elektronikus piacterének kialakítása volt. Az IHM később szakított ezzel az elképzeléssel, és az elektronikus közbeszerzést decentralizált módon települési és kistérségi szinten kívánja megvalósítani. A teljes körű elektronikus közbeszerzés megvalósításához tehát a jogszabályi keretek változására van szükség, azonban - amint azt számos példa mutatja - az önkormányzati beszerzések hatékonyabbá tétele már most is lehetséges, különösebb költségráfordítás nélkül. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szinte teljes körűen bonyolíthatóak az 2 A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003 évi XXIV. törvény. 3 A közbeszerzésekról szóló évi X. törvény 3

4 interneten keresztül. Amennyiben az önkormányzat kialakít egy, a szervezeti és működési szabályzatban és más, különböző szabályzataiban rögzített eljárási rendet, a beszerzések jóval hatékonyabbá válhatnak. Az önkormányzati honlapon közzétett ajánlattételi felhívások és feltételrendszer segítségével sokszor jóval kedvezőbb kondíciók érhetőek el. Célszerűségi és etikai szempontok egyaránt indokolják továbbá, hogy közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hirdetményeket a polgármesteri hivatal (amelyek a Közbeszerzési értesítőben kötelezően nyilvánosságra hozandóak) közzétegye az önkormányzat honlapján. E-DEMOKRÁCIA, ÁLLAMPOLGÁRI VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSI LEHETŐSÉGEK Az állampolgárok a helyi önigazgatást elsősorban közvetve a képviselő-testületen keresztül gyakorolják, a közvetlen demokrácia eszközei csak néhány esetben érvényesülnek. Korántsem mindegy azonban, hogy az állampolgárok a képviselők és a polgármester négyévente való megválasztásában merítik ki jogaikat, vagy a képviselő-testület munkáját követve, annak döntéseire esetenként befolyást gyakorolva véleményüket kinyilváníthatják, javaslatokat tehetnek, esetlegesen közvetlenül is eldönthetnek egy-egy kérdést. Mindebben az informatika eszközeinek alkalmazása számos pozitív változást hozhat. Jelenleg általános, hogy a képviselő-testületi munkának semmilyen elektronikus támogatottsága nincs. A testületi anyagok hivatalon belüli előkészítése, az előterjesztések eljuttatása a képviselőknek teljes egészében papír alapon történik. Mindez azt vonja magával, hogy a testület működésével kapcsolatos munka a nagy munkaerő-ráfordítás és adminisztrációs terhek mellett még az önkormányzati vezetők számára is rendkívül nehezen látható át. A határozatok (elsősorban a bizottsági határozatok) határidőben történő végrehajtásának követése és ellenőrzése is rendkívül nehezen oldható meg. A legnagyobb gond azonban mégis az, hogy a legtöbb helyen az ülésen való személyes megjelenésen túl a lakosságnak nincs beleszólási lehetősége az önkormányzat munkájába, a honlapokon sokszor még a legalapvetőbb jelentőségű információkhoz (pl. rendeletek) sem fér hozzá. Önmagában az, hogy az önkormányzati képviselők kapnak laptopot, és CD-n is eljutnak hozzájuk az előterjesztések, nem jelent megoldást az említett problémára. Hatalmas előrelépést jelenthet azonban egy korszerű workflow rendszer bevezetése, amely kezeli a testületi és a bizottsági ülésekre készülő előterjesztések megalkotási és jóváhagyási folyamatát, azok eljuttatását a képviselőkhöz, támogatja a képviselők munkáját, a testületi, bizottsági ülések levezetését, kezeli a határozatokat, és követi azok végrehajtását. Mindemellett képesnek kell lennie ennek a rendszernek, hogy a lakosság az interneten keresztül hozzáférhessen a határozatokhoz, az előterjesztésekhez 4, az ülések jegyzőkönyveihez, esetleg hang-, és képanyagaihoz. A testületi üléseken való virtuális részvétel lehetősége könnyen megteremthető, ha az ülést a lakosság egy internetes közvetítés segítségével élőben követheti és ben, sms-ben akár az ülés közben is kérdéseket intézhet a vezetőkhöz. Sok esetben jellemző, hogy a mostanában meglehetősen szűkös önkormányzati költségvetés nem engedi meg egy ilyen megoldás többmillió forintos nagyságrendű költségeinek finanszírozását. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza rendeleteit, testületi jegyzőkönyveit, bizottsági határozatait, nincs szükség különösebb beruházásra - mindez csupán belső szervezési kérdés. Az önkormányzat működésével kapcsolatos véleménynyilvánítás egyik legkézenfekvőbb területe az önkormányzat honlapján lévő fórum. Segítségével a lakosság megtárgyalhatja a helyi ügyeket, véleményezheti az önkormányzat működését. Számos vitás ügy tisztázható és hatékony párbeszéd alakítható ki, ha a polgármesteri hivatal erre felhatalmazott tisztviselői reagálnak a fórumon elhangzottakra. A fórum használatának egy speciális formája az internetes polgármesteri fogadóóra tartása. A virtuális fogadóóra lényege, hogy egy előre meghatározott időpontban a lakossági kérdésekre a polgármester személyesen reagál egy erre elkülönített topic -ban. Nagy előnye, a 4 A testületi ülésre készült előterjesztések a 2003 évi XXIV. törvény értelmében nyilvánosak. 4

5 hagyományos fogadóórával szemben, hogy bárki által egyszerűen hozzáférhető, mivel nincs szükség személyes megjelenésre és előzetes időpont egyeztetésre. További előny, hogy a virtuális fogadóóra anyaga bárki által megtekinthető és visszakereshető, így jóval nagyobb nyilvánossághoz juthatnak az itt elhangzottak. Az online lakossági fórum lehetőségével egyre több önkormányzati vezető él; időszakonként alkalmazza többek között Varvasovszky Tihamér, Székesfehérvár és Kósa Lajos, Debrecen polgármestere is. Különösen sikeres kezdeményezésnek bizonyult a II. Kerületben, ahol Bencze B. György, korábbi polgármester havi rendszerességgel honosította meg. Az egyszerű internetes szavazás mint véleménynyilvánítási lehetőség kézenfekvő módon alkalmazható, eredménye azonban óvatosan kezelendő, hiszen se a reprezentativitás, se a manipuláció kizárása nem biztosított. Az internetes voksolás, azaz hivatalos választások, népszavazások elektronikus bonyolításának megvalósítását a jelenlegi azonosítási és biztonsági technológiák elviekben lehetővé tennék. Számos - egyelőre még kísérleti stádiumban lévő - külföldi kezdeményezés ismeretes, azonban az angliai, svájci és amerikai tapasztalatok azt mutatják, hogy egyelőre még viszonylag alacsony a lakosságnak az elektronikus szavazásba vetett bizalma, nehezen biztosítható továbbá egyszerre az anonimitás és a visszaélési lehetőségek kizárása. Az elektronikus szavazás, még ha kezdetben a papír alapúval redundánsan működik is, a költségcsökkentés, a nagyobb hatékonyság és rugalmasság mellett a szavazatok hatékonyabb feldolgozását teszi lehetővé. Hazai körülmények között azonban kizárólagos bevezetése egyelőre nehezen képzelhető el. Az e-demokrácia kérdésköréhez hozzátartozik az ún. digitális szakadék kialakulásának megakadályozása, az információs esélyegyenlőség biztosítása is. Annak ellenére, hogy sokan ezt elsősorban kormányzati feladatnak tartják, egy települési önkormányzat is sokat tehet a digitális szakadék kialakulásának megelőzése és az információs társadalom helyi szintű kialakítása érdekében. Mindehhez nem feltétlenül szükséges nagy összegű ráfordítás, csupán a helyi adottságok és a lehetőségek ismerete. Az információs esélyegyenlőség nagymértékű javítása érhető el közösségi hozzáférési pontok létrehozásával. A közösségi hozzáférés megteremtésének alapvetően két fő formája jöhet szóba: internetezésre alkalmas terminálok kihelyezése nagy forgalmú helyszínekre (okmányiroda, rendelőintézet, vasútállomás, stb.), ingyenes, vagy kedvezményes árú közösségi hozzáférési helyek kialakítása, művelődési házakban, iskolákban illetve egyéb, az önkormányzattal kapcsolatban álló helyszíneken. Az ún. közösségi hozzáférési pontoknak és a teleházaknak különösen a kistelepüléseken van hatalmas jelentősége, ahol az általuk nyújtott szolgáltatások (internetezési-, fénymásolási, fax használati-, stb. lehetőség) és azok használatának elsajátításához nyújtott oktatás sokak számára az egyetlen lehetőséget jelenti a korszerű infokommunikációs eszközök használatára. Amennyiben egy önkormányzat közösségi hozzáférés megteremtésére szánja el magát, érdemes tájékozódnia a külső források bevonásának lehetősége felől. A kérdést az IHM kiemelt fontosságú területnek tekinti, emellett rendelkezésre állnak az EU-s pályázati lehetőségek is. Mindemellett a kisebb települések támogatást szerezhetnek erre a célra többek között a SAPARD program keretein belül. 5

6 Tendernyi pénz 2003-ban is! Jelenleg, közel 650 futó pályázati lehetőség érhető el Magyarországon, amely források legnagyobb része vissza nem térítendő támogatási lehetőséget nyújt a pályázók számára. Évente általában új pályázat kerül kiírásra. Ezen kiírások közel fele kimondottan az önkormányzatok, intézmények és a civil szféra számára is pályázhatóak. A hazai kormányzat és intézményrendszer, valamint az Európai Unió különböző szervezetei által, a Magyarországon megjelentetett és kiírt pályázatok legnagyobb része, már azon témakörökre, stratégiai lépcsőkre épül, amelyek kimondottan az Európai Uniós csatlakozásunk, integrációnk mérföldköveit, lépéseit, intézkedéseit határozza meg. Az önkormányzatok számára jelenleg és a közeljövőben pályázható támogatások alapvető céljai a következő főbb témakörökben jeleníthetők meg: Egészséges, képzett innovatív társadalmi környezet kialakítása Épületek, létesítmények akadálymentesítése Környezetminőség javítása, szelektív hulladékgyűjtés, környezeti kárcsökkentés Kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése, kistérségek és régiók közötti együttműködések támogatása Önkormányzati intézményrendszer és a civil szféra együttműködéseinek elősegítése Tudásalapú társadalom és a szolgáltató közigazgatás feltételeinek megteremtése Aktuális pályázatok: "INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN" című Phare-program "21. század iskolája" program A támogatás célja: Oktatási épületek felújítása, rekonstrukciója, bővítése, valamint Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) berendezések és eszközök beszerzése A program összes támogatása: euró SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSÉNEK, KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ÉS FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA A pályázat célja: hogy segítse a sportcélú létesítmény-ellátottság és a szabadidősport infrastrukturális feltételeinek bővítését, valamint hozzájáruljon a meglévő sportlétesítmények korszerűsítéséhez, átalakításához. Pályázni lehet már meglévő létesítmények korszerűsítésére, felújítására, bővítésére, valamint megkezdett beruházások befejezésére. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 750 millió forint. TEGYÜK AKADÁLYMENTESSÉ KÖRNYEZETÜNKET Pályázat célja: a főt meghaladó lélekszámú településen lévő közhasználatú épületek akadálymentesítése: Polgármesteri hivatal, kultúrház, könyvtár, színház, koncertterem, támogató szolgálat, jelnyelvi tolmács szolgálat, család segítő központ, sport létesítmény, templom PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG: FT Önkormányzatoknak és intézményeiknek INGYENES PÁLYÁZATFIGYELÉS, INGYENES SZAKMAI KONZULTÁCIÓ, INGYENES PÁLYÁZATÍRÁS! 6 Együttműködési lehetőségek kapcsán, kérjük hívja kollégánkat Kovács Zsoltot, a os telefonszámon.

7 AJÁNLOTT WEBHELYEK Tanulmány az elektronikus szavazás angliai kísérletéről Online lakossági fórum a II. kerületben Online lakossági fórum Székesfehérváron Esettanulmány az internetes párbeszéd előnyeiről Diebold Elektronikus választási rendszerek The Democracy Design Forum Bracknell Forest weboldala Demokrácia Műhely Információs Társadalom- és Trendkutató Központ Tanulmány az önkormányzati honlapok ajánlott információtartalmáról e-panasziroda Szombathely város honlapján IDEGEN SZAVAK, KIFEJEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Workflow rendszer EKR Digitális szakadék Egy olyan elektronikus dokumentumkezelő rendszer, amely egy adott munkafolyamat (jelen esetben a testületi és bizottsági munka) összes lépését tartalmazza, egyértelműen definiálva a feladatokat és jogosultságokat. A 2001-ben indult EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) pilot projekt lehetővé tette, hogy az abban résztvevő önkormányzatok a központosított közbeszerzés keretei között az abban szereplő önkormányzatok elektronikus piactéren keresztül bonyolítsák megrendeléseiket. Az eredeti tervek a rendszer továbbfejlesztésével minden közbeszerzési eljárás teljes körű bonyolítására való alkalmassá tételét tűzték ki célul - egy központi közbeszerzési piactér megvalósítását. Az a jelenség, amikor a társadalom hátrányos helyzetű rétegeinek lemaradása fokozódik annak következtében, hogy nem férnek hozzá az infokommunikációs eszközökhöz, nem szerzik meg a használatukhoz szükséges tudást, és így nem tudják kihasználni azok előnyeit. IKON (Interaktív önkormányzat On-line) kiadja az itársadalom Egyesület A kiadásért felel: Kerepesiné Béres Beáta egyesületi elnök Felelős szerkesztő: Budai Balázs Benjámin Információs cím: Közreműködők: Kleinheincz Gábor, Soltész Attila, Szakolyi András (az e-gov Kft. munkatársai) itársadalom,

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE

IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

A k ö n y v t á r é s a d i g i t á l i s gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében

A k ö n y v t á r é s a d i g i t á l i s gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében Kerekes Pál A k ö n y v t á r é s a d i g i t á l i s gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében Felvetések, vitapontok, programelemek 1 A 21. század első évtizedében a magyar Országgyűlés

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban - kutatási beszámoló - A kutatás a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával jött létre (GVH

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

AZ E-KORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGI SZINTEN: ALKALMAZÁSI

AZ E-KORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGI SZINTEN: ALKALMAZÁSI AZ E-KORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGI SZINTEN: ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK STÁJERORSZÁGI PÉLDÁKON WALTER ZSILINCSAR 1. BEVEZETÉS Az internet, és általában a modern információs- és kommunikációs technológiák felhasználása

Részletesebben

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől?

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől? 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Balogh Márton: A partnerségről 4. oldal Csáki Rozália: Képviseltetni vagy részt venni? 5. oldal Gáspár Mátyás: Magad uram A civil önkormányzás körvonalai 10. oldal

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben