TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal Angol tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelv és irodalom 5. oldal 2. Angol nyelv 22. oldal 3. Történelem és állampolgári ismeretek 33. oldal 4. Matematika 45. oldal 5. Informatika 72. oldal 6. Természetismeret 80. oldal 7. Fizika 87. oldal 8. Biológia 94. oldal 9. Kémia 103. oldal 10. Földrajz 115. oldal 11. Ének-zene 122. oldal 12. Rajz és vizuális kultúra 132. oldal 13. Technika és életvitel 147. oldal 14. Testnevelés 159. oldal 15. Osztályfőnöki 176. oldal 2

3 ANGOL TAGOZAT FELSŐS TANTERVEK Angol tagozat óraterve Tantárgyak 1. oszt. magyar nyelv és irodalom 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt ,5 7,5 4,5 4,5 4 4,5 történelem angol nyelv matematika 5 5 4, informatika - - 0, ,5 1,5 környezetismeret 1 1 1, természetismeret ,5 2,5 - - fizika ,5 biológia ,5 1,5 kémia ,5 1,5 földrajz ,5 1,5 ének ,5 1,5 1 1 rajz és vizuális kultúra technika és életvitel testnevelés ,5 2,5 2,5 2,5 osztályfőnöki ,5 0,5 0,5 0,5 összesen: ,5 25, A kék szín a bontott órákat jelzi. 3

4 ANGOL TAGOZAT FELSŐS TANTERVEK Angol tagozat műveltségi területei Tantárgyak 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. magyar nyelv és irodalom ebből: tánc és dráma 0,5 4,5 4,5 4 4,5 ebből: tánc és dráma 0,5 ebből: ember és társadalomismeret 0,5 tánc és dráma 0,5 ebből: ember és társadalomismeret 0,5 tánc és dráma 0,5 történelem angol nyelv matematika informatika 1 1 1,5 1,5 természetismeret 2,5 2,5 - - ebből: ember a természetben 1,5 Földünk és környezetünk 1 ebből: ember a természetben 1,5 Földünk és környezetünk 1 fizika ,5 biológia - - 1,5 1,5 kémia - - 1,5 1,5 földrajz - - 1,5 1,5 ének 1,5 1,5 1 1 rajz és vizuális kultúra technika és életvitel ebből mozgókép is médiaismeret 0, testnevelés 2,5 2,5 2,5 2,5 0,5 életvitel és gyakorlati ismeretek 0,5 életvitel és gyakorlati ismeretek osztályfőnöki 0,5 ember a természetben 0,5 ember a természetben összesen: 25,5 25,

5 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1.1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Alapvető célja és feladata a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben használandó olvasni és írni tudás (szövegértés, szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése. A diákok az iskoláztatás e négy évében igen nagy lépést tesznek/tehetnek a szociális érésben, önmagukra eszmélésben, kortársaik megismerésében, környezetük összefüggéseinek megértésében. E szakasz alapozza meg viszonyukat a nemzeti kultúrához, melyen keresztül átélhetik a magyar nyelv és a magyar kultúra elválaszthatatlanságát. A tanítás beszélgetések és olvasmányok révén tartalmakkal tölti föl az érzelmi kapcsolatok iránti igényüket, átélhetik a szolidaritás, az együttműködés érzését és élményét is. A nyelv és irodalomtanítás tehát bátorító, önbizalmat növelő, ezzel is az önismeretet elősegítő nevelés; a játékosság, az alkotóképesség fejlesztő támogatása, az életkorra jellemző érdeklődés, kíváncsiság kielégítése és irányítása az olvasás, az önművelés felé - mind ezt szolgálja. Sok lehetőséget nyújtanak tantárgyaink a kritikus gondolkodás fejlesztésére: problémamegoldó és a fogalmi gondolkodásra, a térben és időben való tájékozódásra, az ellentétek, a párhuzamok. az ok-okozati viszonyok feltárására. A magyar nyelv és irodalom tanítása az 5-8. évfolyamban egységes kerettantervi anyagra - a belépő tevékenységformákban és a témakörökben - egymásra épül. De a két szakasz több vonatkozásban el is tér egymástól. Az 5-6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti a korábbi iskolafokon kialakult szóbeli és írásbeli képességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást. Az 5-6. évfolyam irodalmi és nem irodalmi szövegek feldolgozásával bevezeti a gyermeket az anyanyelv életének, a magyar nyelv használatának megértését elősegítő rendszerébe olyan módon is, hogy megismerteti a magyar irodalom néhány összetettebb emberi kapcsolatok megjelenítő, nagyobb lélegzetű klasszikus művével. Ezáltal építi tovább a gyermek társas nyelvhasználati, fogalmi gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi műveltségét. Alapvető feladatoknak tekintjük még: - olyan képességek fejlesztését, amelyek lehetővé teszik az értelmes kifejező beszéd és az olvasás-írás használatát, - a kommunikációs helyzetekben való kulturált viselkedést, - felkelteni az olvasás, az irodalom iránti érdeklődést - felkészíteni az irodalmi élmény befogadására, értelmezésére. A 7-8. évfolyam már a következő iskolafokozat tanulmányaira készít elő. A művelődés szokásai és alapszerkezete ebben az életszakaszban alakulnak ki. Mind nyelvi, mind az irodalmi nevelés feladata a diákok érzelmi, szociális és intellektuális érésének támogatása: a nyelvhasználati, a grammatikai, a jelentéstani témák és az irodalmi olvasmányok módot adnak erre. A fölkészítésnek elő kell segítenie mind az irodalmi kifejezésformák sajátosságainak befogadását, az irodalmi műveltséghez tartozó tudás elsajátítását, mind a saját régió, a lakóhely kulturális értékeinek megbecsülését, az esztétikai jellemzők fölfedezését a mindennapokban, a tárgyi és az emberi környezetben FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A kulturált nyelvi magatartásra való fölkészítés a magyar nyelvi és irodalmi nevelés alapkövetelménye. A kulturált nyelvi magatartás föltételezi a szituációhoz, a címzetthez, a témához való rugalmas alkalmazkodást, a figyelmet a másik ember beszédének gondolati, értelmi tartalmára, az együttműködés képességét a partnerekkel. Fokozatosan bővülő követelmény a szóhasználat a mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolása. A kommunikációs nevelés célja, hogy a tanulókban kialakuljon a különféle beszédműfajok felfogásának és alkalmazásának, a konfliktusok fölismerésének és megítélésének képessége, az életkorban elvárható kritikus magatartás a manipulációs szándékokkal szemben. Hozzátartozik ehhez a kommunikáció lényegének és tényezőinek megértése, az író, a mű és az olvasó viszonyának mint sajátos kommunikációnak felfogása. A fejlesztés része az életkornak megfelelő tájékozottság a médiumok szerepéről az egyén és a társadalom életében, valamint a leggyakoribb tömegkommunikációs műfajok kifejezésmódjának ismerete. A szövegértés fejlesztése az iskolai képzés szintjeinek megfelelően az eredményes tanulás és önképzés föltétele. A kellő mélységű szövegértés az alapja az életkornak megfelelő tempójú, minél teljesebb megértést biztosító olvasás. A szövegértéssel szorosan összefügg a nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának megfigyelése, felfogása, a különféle tartalmú és rendeltetésű, a mindennapi életben és az iskolai tanulmányokban előforduló élőszóbéli és írott szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek fokozódó önállóságú értelmezése. Ehhez elengedhetetlen az aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagodása, az alapvető helyesírási szabályok készségszintű alkalmazása. A szövegalkotás képességének folyamatos fejlesztése kiemelkedően fontos feladat. Ez magában foglalja a köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos kifejezésmód kialakításán kívül a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítását. Az elsajátítandó műfajok köre a hétköznapi történetmondástól az olvasónaplóig, az érvelő fogalmazásig, a szóbeli felelettől a kiselőadásig terjed. Mindez többféle képesség együttes meglétét kívánja meg: élőszóban a helyes hangképzést, beszédlégzést, a szöveg-. és mondatfonetikai eszközök biztonságos használatát, írásban pedig a tanulási igényeknek megfelelő íráskészséget, rendezett, olvasható írást. A tanulási képesség fejlesztése, az ismeretfeldolgozási technikák megtanítása valamennyi tantárgy együttes feladata, de jelentős szerepet kell vállalnia ebben a magyar nyelv és irodalom tanításának is. Például olyan szövegfeldolgozó eljárások megismertetésével, mint a lényegkiemelés, tömörítés, szöveg kiegészítése, jártasság a verbális és vizuális információ együttes 5

6 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM kezelésében. A szellemi munka technikájának elsajátításához szorosan kapcsolódik a könyvtári munka megismertetése, tapasztalatszerzés a segédkönyvek, szak- és ismeretterjesztő irodalom használatában, ismeretek az anyaggyűjtés és -rendezés módszeréről, a forrásfeldolgozás és az idézés etikai és formai követelményeiről. A könyvtári gyakorlatnak ki kell terjednie a modern technológián alapuló információhordozókra is. A tanulási képesség fejlesztésének fontos állomása a mindennapi élethez, irodalmi vagy egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó témák önálló feldolgozása, illetve az ezek módszerébe való fokozatos bevezetés is. A magyar nyelv életének és rendszerének ismerete és ennek révén a tudatos nyelvszemlélet fokozatos kialakítása kiemelkedő feladata az anyanyelvi nevelésnek. Ebben a képzési szakaszban meghatározó a leíró nyelvtani ismeretek megszilárdítása, kezdetben a fölismerés és megnevezés, majd a fogalmi meghatározás szintjén, valamint a nyelv rendszerére vonatkozó tudás önálló, biztonságos alkalmazásának fejlesztése mind az írásbeli, mind a szóbeli megnyilatkozásokban. A jól elsajátított leíró nyelvtani ismeretek adják a nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntésnek és a helyesírási biztonságnak az alapját. Az irodalmi művek feldolgozásában feladat annak megláttatása, hogy a mű jelentése, hatása, szépsége és a nyelvi kifejezésmód szoros kapcsolatban áll egymással. A grammatikai, jelentéstani ismeretek nemcsak az egyéni nyelvhasználat igényesebbé tételét, az irodalmi művek jobb megértését szolgálják, hanem segítik az idegen nyelvek tanulását is. Az eredményes nyelvi ismeretnyújtásnak együtt kell járnia a nyelvszemlélet gazdagodásával: a magyar nyelv sajátosságainak, szépségének fölismerésével, értékeinek megőrzésére vállalt felelősséggel. Az irodalomoktatás legfőbb célja az olvasóvá nevelés. Ennek feltétele, hogy az irodalmi olvasmányok élményt, örömet, szórakozást nyújtsanak ahhoz a fölismeréshez, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása. Az irodalomértés alapvető feltétele a szövegelemző eljárásokban való tájékozottságon kívül annak belátása is, hogy az irodalmi jelentés a szövegből, illetve a mű és az olvasó érzelmi, gondolati kapcsolatából bontható ki. Az olvasott művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, emberi kapcsolatok alkalmasak arra, hogy fogékonnyá tegyék a éves diákokat érzelmeik és élettapasztalataik gazdagítására, erkölcsi ítéletalkotásra, lehetőséget adjanak a véleményalkotásra és - nyilvánításra. Az irodalomolvasás motivációját megerősítheti a diákok aktuális életproblémáival rokon kérdéseket tárgyaló művek közös értelmezése, megvitatása. Az irodalmi műveltség része a klasszikus és kortárs magyar irodalom különféle epikai, lírai, drámai műveinek változatos feladathelyzetekben való feldolgozása, esztétikai jellemzőik tudatosítása; az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum fölismerése különféle műfajokban, más művészeti ágakban. Az irodalmi művek jobb megértésének és a kommunikációs képességek fejlődésének fontos terepe a drámajáték, a dramatizálás, színdarabok előadása. Az irodalmi műveltség magában foglalja az ítéletalkotás képességét a népszerű irodalom szerepéről, értékéről, sajátos eszközeiről is. Az irodalmi nevelés célja, hogy fölkeltse a tanulókban az önálló olvasmányválasztás igényét, a tárgyalt művekről önálló véleményalkotásra buzdítsa őket és a művekkel kapcsolatos érzelmeik, gondolatai olyan megfogalmazására, amely a személyes élmény kifejezésének és az elméleti ismeretek felhasználásának képességét egyaránt bizonyítja. A kötelező és a kiegészítő anyag kapcsolata: A kiegészítő anyag megválasztásánál a legfontosabb szempont az, hogy szervesen kapcsolódjon a törzsanyaghoz, kiegészítse, árnyaltabbá tegye a tanulók tudását, ismereteit. Pl.7 osztályban a ritkább szóalkotási módok segítik a tanulókat abban is, hogy megértsék a szóalkotás jelentőségét. Fontos az is, hogy éljünk a koordináció lehetőségével. A más órákon tanultakat is felhasználva kiegészíthetjük a tanultakat: pl. történelem, művészettörténet, idegen nyelv. A tanítási módszerekről: Megválasztásuknál több szempontot is figyelembe kell venni: a célt, a fejlesztési követelményeket, a gyermekek tudását, terhelhetőségét (pl. életkori sajátosságokat) stb. Adott tananyaghoz a legmegfelelőbb(leggyorsabban célt érőt kell választani.)a módszer legyen hatékony, az is fontos, hogy sokrétű, sőt érdekes legyen. Pl. mesemondás, improvizációs gyakorlatok, dramatizálás, kommunikációs játékok, nyelvi nyelvtani játékok, könyvtári kutatómunkák stb..a hatékonyságot segítik, a tanári magyarázatot kiegészítik a különböző segédeszközök: könyvek, tananyagok, illetve a digitális tábla használata. Gyakran élünk a páros vagy csoportmunka lehetőségével is. A tanári értékelés is fontos tanító-nevelő módszer. Végül a tanári egyéniség is befolyásolhatja a módszer kiválasztását. A hallássérült és a beszédfogyatékos tanulók nevelése-oktatása során fellépő fejlesztési feladatok Komplex nyelvi fejlesztésre van szükség, speciális feladatokkal, módszerekkel a nyelvi kommunikáció mind teljesebb értékű elsajátításának céljából. Nagyothalló gyermek esetében minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös tekintettel a beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítésére a halló gyermekek kommunikációjához. A műveltségi terület speciális fejlesztési részterületei valamennyi évfolyamon: a) Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés Közvetlenül a hallássérülést és annak következményeit tantárgyi keretekben, egyénre tervezett fejlesztési programmal lehet csökkenteni, kompenzálni. Speciális tevékenykedtetés célozza a beszédhallás, a hangos beszéd további komponenseinek - mozgási, ritmikai - fejlesztését. A fejlesztési program az egyéni adottságok figyelembevételével készül. Az elért teljesítmények az egyéni adottságok miatt nagy eltérést mutatnak, közös követelményrendszerének meghatározása nem indokolt. b) Beszédhallás-nevelés Speciális eljárásokkal valamennyi anyanyelvi tantárgy keretében megjelenik. További alkalmazása minden tantárgy, foglalkozás keretében szükséges. c) Helyes ejtés 6

7 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Döntően a hangzásilag érthető beszéd komplex kialakítása, fejlesztése céljából az egyén adottságaihoz igazodóan, individuális keretek között folyó foglalkozás. A fejlesztés az egyéni anyanyelvi nevelés keretei között történik hagyományos és modern technikai eszközök, speciális módszerek alkalmazásával. d) Szájról olvasás A beszédhallás elégtelensége vagy hiánya miatt a beszédértés vizuális formáját jelenti. Kiemelt feladata a nyelvi kombinációs készség, a vizuális emlékezet fejlesztése. e) Jelnyelv Sajátos, alapvetően szocializációs funkciójú, a nyelvi kommunikációt vizuális úton közvetítő forma (augmentációs kommunikáció) oktatása a 7. évfolyamtól valamennyi tanuló számára kívánatos. f) olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a hangoztató-elemző, illetve a diszlexiaprevenciós olvasástanítási módszer ajánlott; g) a súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési szakaszok tervezendők; h) az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az oktatás teljes időtartama alatt központi szerepet játszik. Fejlesztési követelmények hallássérült és beszédfogyatékos gyermekeknél: A műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során komplex nyelvi fejlesztés is történik, speciális feladatokkal, módszerekkel a nyelvi kommunikáció mind teljesebb értékű elsajátításáért. Minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a hallássérült és beszédfogyatékos gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös tekintettel a beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítésére a halló gyermekek kommunikációjához. A nyelvi rendszer további finomítása, a nyelvi-kommunikációs szint emelése, az olvasás-írás eszköz szintű használata, a nyelvi érintkezés formáinak bővítése: tágabb tájékozódás a köznapi nyelvhasználatban, árnyaltabb alkalmazás, a műveltségi területek és témák tartalmának megfelelő fogalmak értő használata, a szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, a kommunikációs szándéknak megfelelő nyelvi formák megválasztása AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI - kompatibilitás a kerettantervben megjelölt tananyaggal - a tanulócsoport értelmi- érzelmi fejlettsége - a tanulócsoport befogadási és figyelmi állapota - használhatóság ( áttekinthető, egyértelmű feladatok, összefoglaló táblázatok stb.) - tartósság - érdeklődést felkeltő kivitel 1.4. TANÓRÁN KÍVÜLI TANTÁRGYI TEVÉKENYSÉGEK - könyvtárlátogatás ( iskolai, kerületi Szabó Ervin, OSZK ) - színházlátogatás - múzeumlátogatás - drámapedagógiai foglalkozások 1.5. A SZÁMONKÉRÉS KÖVETELMÉNYEI, FORMÁI - a fogalmak ismerete, értelmezése - összefüggő témák kifejtése szóban vagy írásban - önálló vagy csoportos megfigyelések - gyűjtőmunka - kiselőadás - házi dolgozat írása - a tanult fogalmak, ismeretek alkotó módon történő tudatok alkalmazása - témazáró írásbeli dolgozat megírása - memoriterek 1.6. A MAGYAROS MUNKAKÖZÖSSÉG EGYSÉGES ÉRTÉKELÉSI ÉS MÉRÉSI RENDSZERE A szaktárgyi mérés időpontja minden tanév májusában van. Ennek anyaga egy komplex felmérés, ami tartalmazza az egész évfolyamot érintő irodalomelméleti kérdéseket, esetleges szövegértés feladatokat, műelemzéssel és memoriterekkel kapcsolatos feladatokat; valamint leíró nyelvtani és helyesírási kérdéseket. Magyar tantárgyból félévente minimum 4 érdemjegyet kell adni. A témakörök zárásakor témazárót íratunk, a többi számonkérés szóbeli és/vagy írásbeli formában történik. Félévente egy tanulónak legalább egy alkalommal szóban kell felelnie. Egy tanévben legalább két tanórai fogalmazást ír meg egy osztály. A beszédfogyatékos és hallássérült gyermekeknél a sérülés súlyosságát figyelembe véve differenciálva élünk az egyéni elbírálás/ felmentések lehetőségével. Számonkéréseknél mindig az írásos formát helyezzük előtérbe. A SNI gyermekekre az 7

8 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM iskolánk helyi tantervében megfogalmazott minimum követelmények vonatkoznak. A különböző tartalmak, képességek kialakulásának útjai, módjai és kialakulásuknak időtartama egyéni szükségletek alapján módosulhat.. Az érdemjegyek adása a következő: - Piros jegy adható témazáró nagydolgozatra, - Kék jegy adható írásbeli vagy szóbeli feleletre, - Zöld jegy adható órai és/vagy szorgalmi munkára, valamint a fogalmazás munka külalak (íráskép) osztályzatára. - Fekete jegy adható a nem szakrendszerű képzés keretein belül szerzett osztályzatokra. - Hiányos munka esetén minden alkalom után elégtelen (1) osztályzatot kell adni (amíg a tanuló nem pótolja elmaradt munkáját, a hiányok száma automatikusan nő). - Órai, vagy szorgalmi munkára minden alkalom után adható jeles (5) osztályzat. Az írásbeli felmérések értékelése irodalomból és nyelvtanból egységesen a következő: 40%-ig % között % között % között % között 5 Ezen kívül a tantárgyakon belüli értékelések a következők: Tollbamondás / helyesírás értékelése hibaszámok alapján történik. Minden hiba 1 hibapontot ér. A teljesen azonos hibák csak egyszer kerülnek levonásra. A szöveg terjedelmétől és nehézségétől függően: 3 hibapontig hiba hiba hiba 2 13 hiba és afölött 1 Fogalmazások helyesírásának értékelése 5.osztály: 1. fogalmazás 0-10 hibapontig hibapontig hibapontig hibapontig 2 41 hiba és afölött 1 2. fogalmazás 0-5 hiba hiba hiba hiba hiba 1 Összes többi fogalmazás, minden évfolyamon 0-3 hiba hiba hiba hiba 2 13 hiba és afölött 1 Fogalmazások tartalmi értékeléseinek szempontjai - A címnek és a megadott műfajnak megfelelő a szöveg tartalma - A mondatok egymással összefüggenek. - Stílusa, szóhasználata megfelelő. - A szöveg kerek, tagolt, lezárt egész. - Formai követelményeket betartja - Nyelvhelyességi szempontok alapján elfogadható - Terjedelme a megadottnak megfelelő Fogalmazások külalakja - olvashatóság - áttekinthetőség - szabályos javítás Memoriter feleleteknél: - 5: hibátlan. Kifejező elmondás (egy tévesztés vagy megállás), - 4: 2-3 hibázás, tévesztés, megállás, - 3: végig pontatlanul mondja, vagy csak félig tanulta meg a szöveget, - 2: a fél szöveget mondja el, azt is hibákkal, - 1: nem tudja, nem tanulta meg a szöveget. 8

9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, szövegértés mérésénél: - 5: felolvasás közben olvasástechnikai és helyesejtési hibát nem ejt, a könyvben előforduló szövegeket önállóan feldolgozza, - 4: ha felolvasás közben hibát vét, tudja önállóan javítani, - 3: felolvasás közben legfeljebb 3 újrakezdési vagy más olvasási hibát ejt, - 2: felolvasás közben legfeljebb 5 újrakezdési vagy más olvasási hibát ejt évfolyam Éves óraszám: 167 (93 irodalom, 74 nyelvtan) heti óraszám: 4, BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK Kulturált nyelvi magatartás A mindennapi érintkezés kommunikációs helyzeteinek, szereplőinek, tényezőinek és szóhasználatának megfigyelése, néhány szempont szerinti értékelése - a korábban elsajátított ismeretek felidézésével. Szituációs játékok az udvarias nyelvi viselkedés formáinak gyakorlására. Helyzetgyakorlatok: a helyes beszédlégzés és hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás. A szavak, a mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolása a beszédhelyzetnek megfelelően. A hangzás és a testbeszéd jeleinek megfigyelése a beszédtársak megnyilatkozásaiban és a képi, mozgóképi megjelenítésben. Szövegértés Gyakorlatok az életkorban elvárható tempójú, folyamatos hangos és néma olvasás fejlesztésére, különböző témájú művek fölkészülés utáni értelmes felolvasása. Memoriterek kifejező előadása. A szöveg megértésének bizonyítása a mondatfonetikai eszközök helyes használatával. A nyelvi eszközök és a jelentés viszonyának fölismerése, a szó szerinti és az átvitt jelentés megkülönböztetése szépirodalmi és más olvasmányokban. A szavak alapjelentésének, hangulatának, stílusértékének fölismerése szépirodalmi és egyéb művekben. Az előismeretet feltáró szövegszintű és a szójelentésre épülő szövegelemző eljárások irányított és önálló alkalmazása irodalmi és ismeretterjesztő szövegek jelentésének feltárásában. Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a szöveg tömörítésére. A kreativitás fejlesztése válogató olvasással, előremondással (jóslással), megbeszéléssel, átalakítással, kiegészítéssel. A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése szépirodalmi és nem irodalmi művekben. Szövegalkotás Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írással. Irodalmi és ismeretterjesztő olvasmányélményekre, szótári vizsgálódásokra épülő szógyűjtés (szavak, szószerkezetek, szólások). Kreatív játékos szókincsgyakorlatok a szóképzés lehetőségeinek felhasználásával, a szóhangulat figyelembevételével. Leíró fogalmazás előkészítése: megfigyelés, azonosságok, különbségek összevetése, lényeges és lényegtelen vonások elkülönítése. Tájleírás készítése valóságos vagy elképzelt tájról, lakókörnyezetről különféle szerkezeti megoldásokkal (egész - rész, közel - távol, részletező - egybenlátó).a szemléletesség nyelvi eszközeinek alkalmazása. Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid fogalmazásban (különböző elbeszélő szerepében, mesei és valóságos helyzetekről, önállóan vagy megadott témák, motívumok alapján). Tanulási képesség Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, az olvasott művek, műrészletek rövid szóbeli ismertetése, ajánlása. Vázlatkészítés tanári irányítással és önállóan. Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez, ill. megfogalmazásához. Könyvtárhasználat: a könyvek tartalmának megállapítása, ismertetése tartalomjegyzék, bevezető fülszöveg alapján, ill. átlapozással. Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával: könyvek keresése bármely tantárgyi témához egyénileg vagy társakkal együttműködve. Segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen kifejezések magyarázatára, személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult anyag bővítésére. Források azonosítása (szerző, cím, kiadó, a kiadás helye, éve), rövid följegyzés készítése a felhasznált könyvekről. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete A korábban tanult nyelvtani (hangtani, alaktani) és helyesírási ismeretek rendszerezése, az ismeretek biztonságos alkalmazása különféle feladatokban. A hangképzési sajátságok megfigyelése. Ritmusjelenségek megfigyelése a mindennapi beszédbe, művészi szövegmondásban. Játékos ritmusgyakorlatok szóban és írásban. Hangutánzó, hangulatfestő, azonos és hasonló alakú szavak gyűjtése; fogalmazási gyakorlatok a gyűjtött anyaggal. Vizsgálódás a szóképzés és a jelentés viszonyáról, a rokon és ellentétes értelmű szavak kapcsolatáról. A szójelentés értelmezése különféle célú és műfajú irodalmi és nem irodalmi (gyakorlati, tantárgyi-szakmai) szövegekben. Gyakorlatok a szókincs különféle rétegeiből származó szavak (például társalgási, diáknyelvi szavak, szakszavak) jelentésének, használati körének megkülönböztetésére és helyes használatuk a különféle beszédhelyzetekben. Az irodalom és az olvasó kapcsolata Szövegelemző gyakorlatok a művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, a gyermek érdeklődésére számot tartható alapvető irodalmi témák részletesebb megbeszélése. Különféle műfajú, változatos ritmikájú alkotások értelmezése, irodalmi szövegek kreatív, játékos feldolgozása, ritmika gyakorlatok. Drámajátékok: szövegmondás mozgással összekötve; szereplők kapcsolatának (egymásra hatásának, együttműködésének, ellentéteinek stb.) megfigyelése, eljátszása. Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum fölismerése epikai, lírai művekben, népköltészeti és műköltészeti 9

10 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM alkotásokban. A közlésmód sajátosságainak, szerepének megfigyelése az olvasott művekben, például szerkezet, képiség, ritmika, az ismétlődés különféle formái, a túlzás. Látott, hallott, elképzelt élmények önálló megfogalmazása, elsősorban szóban. Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről: szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála stb TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK Magyar nyelv (74 óra) TÉMAKÖRÖK Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Kommunikáció 12 óra Hangtan 18 óra Szavak szerkezete 12 óra Helyesírás 22 óra A szavak jelentése és szerkezete 8 óra Könyv- és könyvtárhasználat 2 óra TARTALMAK A jó szóbeli felelet, vázlatírási technikák, fogalmazási kalauz: elbeszélés, leírás, jellemzés, önálló ismeretszerzés lehetőségei. A felelet és az írásos beszámoló. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről. A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Az elemi udvariassági formák ismerete és használata. Cselekményismertetés, beszámoló, tömörítés, szövegkiegészítés szóban. A beszédhangok, a hangképzési folyamat, a magán- és a mássalhangzótörvények. Ábécé és betűrend. Szavak szerkezete, toldalékok típusai, felismerése, megnevezése. A szótag és az elválasztás. Helyesírásunk alapelvei, A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései. Helyesírási gyakorlatok. A hangalak és a jelentés viszonya: egy- és többjelentésű szavak, rokon és ellentétes jelentésű, azonos alakú és hasonló alakú szavak. Szólások, szóláshasonlatok, közmondások. Tájékozódás a különféle dokumentumtípusokban: könyvek (ismeretközlő és szépirodalmi szöveg), segédkönyvek (szótár, lexikon, enciklopédia). Szótárhasználati gyakorlatok. Irodalom (93óra) TÉMAKÖRÖK Mesék, népdalok 30 óra Petőfi Sándor: János vitéz 29 óra Mitológiai és bibliai történetek 10 óra Versek 12 óra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 12 óra TARTALMAK Mesék a klasszikus és a mai magyar irodalomból és a világirodalomból. A nép- és műmesék jellemzői motívumai, fordulatai, hőstípusai. Gyakori mesetípusok: állatmese, varázsmese, tündérmese, tréfás mese. Négy-öt népdal, ütemhangsúlyos verselés. Petőfi Sándor életútja; A János vitéz keletkezésének története; Mese és valóság az elbeszélésben. A szerkezet és a megjelenítés eszközei, a hős, a kaland, az erkölcsi választások. Az ütemhangsúlyos verselés; költői eszközök A világ teremtése; Ószövetség, Újszövetség, Válogatás más népek mitológia gyűjteményéből. A líra alapfogalmai válogatott versek tükrében, például Petőfi Sándor: Az Alföld, Arany János: Családi kör, Rege a csodaszarvasról, egyéb művek). A regény elolvasása, a cselekmény utólagos felidézése, a szereplők jellemének megértése. az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése. A barátság, ellentét, felelősség, közösség élethelyzeteinek, konfliktusainak ábrázolása az irodalomban Tevékenységek Dőlt betűkkel jeleztük a tánc-dráma, illetve ember és társadalom modulokból beépülő tevékenységformákat - beszéd- és légzőgyakorlatok - dramatikus játékok - mesemondás, mese átalakítása - olvasmányélmény megfogalmazása szóban és írásban - szövegelemzés: a mű szerkezete, tagolása - szöveg és vizuális lehetőségek együttes felhasználása a közlésben - jellemzés készítése hősökről 10

11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - leírás készítése tájról, tárgyról, személyről - tájleírás nézőpontváltással - verstani gyakorlatok - vita magatartásokról, szereplők cselekedeteiről - helyesírási gyakorlatok - ritmikai gyakorlatok - készségfejlesztés - szótárhasználat gyakorlása - project-feladatok - beépülő drámapedagódiai tevékenységformák (például: könyvtári ismeretek, játékos gyakorlatok során az alapvető drámai kifejezési formák elsajátítása. A mindennapi élet és különböző történetek szituációinak közös elemzése. A koncentráció és lazítás képességének fejlesztése, a követendő és az elvetendő beszédpélda hallás alapján történő felismerése. A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és a saját beszédükben. Saját ötletek és egyes történetek jelenetté szerkesztése a tanulói csoportok önálló munkájával.) Memoriter Tizenöt-húsz versszak a János vitéz című műből, hat-nyolc versszak más tanult művek részleteiből. Fogalmak Kommunikáció, nyelvtan, nyelvhasználat: magán- és mássalhangzó-törvények, zöngés és zöngétlen mássalhangzó; szólás, szóláshasonlat; szó, szóelem. Szövegértés, szövegalkotás, irodalom: népdal, mesetípusok, elbeszélő költemény, tájleíró vers, elbeszélés, regény, ritmus, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, fokozás; hasonlat, megszemélyesítés, metafora; ütemhangsúlyos verselés, ütem, felező tizenkettes. Szerzők és művek Arany János: Családi kör; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk; Petőfi Sándor: János vitéz, Az alföld; és más verse; négy-öt népdal; állatmesék, tündér- és varázsmesék, tréfás mesék; mitológiai és bibliai történetek; egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazásuk. Az élőbeszéd tempójával egyező, folyamatos hangos és néma olvasás. Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. A tanult irodalmi és egyéb szövegek szerkezetének, tartalmának bemutatása. Az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma fölismerése. Az epikai és lírai művek, a nép- és műköltészet jellemző vonásainak ismerete: a cselekmény részei, a szereplők, a szerkezet, alakzatok, szóképek, az ütemhangsúlyos verselés. Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása elsősorban szóban. Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid fogalmazásban. Leírás készítése tárgyról, személyről, tájról. A hang, a szó és szóelem felismerése, megkülönböztetése. Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, közmondások. Jártasság a helyesírási szótár használatában. Tájékozódás a könyvtárban. Minimum szint - Tudjon eligazodni a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben - Tartsa be a kapcsolattartás elemi udvariassági formáit - Legyen képes a pedagógus által kijelölt - tankönyvi vagy más, életkori sajátosságainak megfelelő - összefüggő, legalább szavas szöveg értő, hangos felolvasására - Tudja megnevezni az olvasott művek jelentős részének legfontosabb ismérveit (szerző, cím, téma) - Tudjon segítséggel legalább mondatos elbeszélést, leírást és párbeszédet írni - Szóban és írásban tudjon személyes élményeiről legalább mondatos beszámolót alkotni - Tudja megkülönböztetni a verses és prózai szövegeket - Ismerje Petőfi Sándor életútjának fontosabb állomásait - Tudja megnevezni a helyesírási alapelveket - Ismerje fel a szótőt és a toldalékokat - Ismerje a hangok képzésének sajátosságait, csoportosításuk szempontjait - Használja a helyesírási normáknak megfelelően a mondatkezdést és befejezést, az időtartam jelölést - Végezzen önellenőrzést és javítást a típushibák megbeszélése után - Segítséggel használja a Helyesírás alapszabályait és a Magyar értelmező kéziszótárt - Az osztály/csoport számára kijelölt memoriter (vers és próza) legalább 41%-át tudja elmondani - A tanult irodalomelmélet fogalmak legalább 41%-ának ismerete Optimum szint - Tudjon a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak megfelelően megnyilatkozni - Legyen képes az adott szöveg érthető felolvasására, ügyelve a helyesejtés szabályainak betartására - Legyen képes egyoldalnyi szöveg néma áttekintése után a szerzőt, a címet, a szereplőket, a helyszínt 11

12 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM megnevezni - Ismerje fel az elbeszélés és a leírás nyelvi és stiláris jegyeit - Szóban és írásban is tudjon elbeszélést és leírást alkotni saját élményei vagy olvasmányai alapján - Ismerje a magyar helyesírás főbb jellemzőit, a helyesírási alapelveket, alkalmazza a megfelelően a tanult szabályokat - Különböztesse meg az alapvető hangzókapcsolatok törvényszerűségeit - Ismerje és alkalmazza a levélírással, meghívószerkesztéssel kapcsolatos nyelvi, stiláris és helyesírási szabályokat - Legyen képes a szóalakok elemzésére, tudja az összetett szavakat elemekre bontani - Tudja használni a Magyar értelmező kéziszótárt és a Helyesírási alapszabályokat - Ismerje Petőfi Sándor pályafutását, az életrajz és a művek összefüggéseit - Tudjon szóban ás írásban beszámolni olvasmányélményeiről a könyvismertetés szabályainak megfelelően - Ismerje és tudja a kijelölt memoritereket ÉVFOLYAM Éves óraszám: 167 (93 irodalom, 74 nyelvtan) heti óraszám:4, BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK Kulturált nyelvi magatartás A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes alkalmazása és értelmezése a páros és kisközösségi helyzetekben. Változatos gyakorlatok a beszédkultúra fejlesztésére: együttműködés a társakkal beszélgetésben, vitában, feladatmegoldásban. Saját álláspont előadása, megvédése a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. Kérdések és válaszok megfogalmazása különböző helyzetekben. Szövegértés Folyamatos hangos és néma olvasási képesség és szövegértés bizonyítása kérdésekre adandó válasszal, rövid szóbeli beszámolóval, különböző témájú és műfajú művek értelmes felolvasásával, memoriterek kifejező előadásával. Feladatok a szövegelemzés bővítésére: a téma önálló megállapítása, lényegkiemelés, adatkeresés, kérdésekre adandó válaszként részletek kiemelése, időrend, ok-okozati összefüggés fölismerése. A műfaji eltérések megfigyelése, a stiláris különbségek megállapítása (például mese és dokumentum, lírai költemény és epikai alkotás, monda és ballada), a tanult műfaji jellemzők megnevezése. Szövegalkotás Gyakorlatok az írásmód tempójának és rendezettségének, a helyesírás biztonságának továbbfejlesztésére. Mindennapi élmények, olvasmánytartalmak összefüggő elmondása, időrendben, logikai rendben, más hangnemben, más nézőpontból többféle hallgatósághoz igazodva. Szövegalkotási feladatok szóban és írásban: elbeszélés adott téma, szempont alapján és terjedelemben (pl. tetőpontos, időrendi szerkezetben); leírás készítése megfigyelt tárgyakról, jelenségekről; jellemzés készítése csoportmunkával és önállóan családtagokról, ismerősökről, irodalmi hősökről. Külső és belső tulajdonságaik, kapcsolataik, cselekedeteik, indítékaik megfigyelése alapján értékelő vélemény megfogalmazása. Kreatív írás mi lenne, ha szerkezetben. Önálló véleménynyilvánítás mindennapi helyzetekről, olvasmányélményekről. Képzett igék, főnevek, melléknevek gyűjtése - különös tekintettel a szinonimákra, a szóhangulatra, a köznyelvi, a diáknyelvi és a szakszavak használatbeli eltéréseire; a gyűjtött anyag felhasználása megadott témák kidolgozásában és kreatív, játékos feladatokban. Tanulási képesség A szövegértési feladatok kiterjesztése a vizuális információkra (illusztrációk, tipográfiai eszközök, szövegtagolás), értelmezésük, szerepük megvilágítása a szöveg jelentésének gazdagításában, próbálkozás a szöveg és a vizuális lehetőségek együttes felhasználására saját fogalmazásaikban. Önálló vizsgálódás a könyvtárban: a korosztálynak szánt sajtótermékek megismerése, kézikönyvek használata a tárgyalt irodalmi művekkel és tanulmányaik egyéb területeivel kapcsolatban. Tantárgyi gyűjtőmunka csoportosan vagy egyénileg az életkornak megfelelő folyóiratokból, talált adatok célszerű, gondos elrendezése vázlatban, rövid jegyzetben, a felhasznált forrásokról a szükséges adatok följegyzése. A gyűjtött anyag felhasználása (pl. szóbeli és írásbeli beszámolóban, olvasónaplóban, műsor-összeállításban). A magyar nyelv életének és rendszerének ismerete A nyelvi rendszerről szerzett tudás alapján a szövegben előforduló szavak szófajának fölismerése, megnevezése, jellemző jegyeik összegyűjtésével magyarázat (definíció) készítése közösen és/vagy tanári segítséggel. Szókincsgyakorlatok a nyelv állandóságának és változásának megfigyelésére, a szavak, szólások, állandósult szókapcsolatok megkülönböztetése, jelentésük értelmezése, megfelelő alkalmazásuk a saját nyelvhasználatban. A szófajra, szóalakra, szóképzésre vonatkozó ismeretek megfogalmazása. Gyakorlatok az egyes szófajok helyesírásának biztonságossá tételére, a szóelemzés alkalmazása a nehezebb helyesírási esetekben. A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Az irodalom és az olvasó kapcsolata Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum fölismerése és bemutatása (pl. gyerekek és felnőttek, próbatételek, szeretet, féltés, hősiesség) a tanult anyag kiegészítése egyéni olvasmányokból. Azonos témák más-más műfajú megjelenítése, például elbeszélés vagy párbeszéd formájában; azonos motívumok megfigyelése és összevetése különböző 12

13 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM művészeti ágakban. A cselekmény, a helyzetek, a szereplők megfigyelése, megnevezése, jellemzése elbeszélő művek olvasása és dramatizált alkotások, színdarabok, tévéjátékok megtekintése alapján. Érzelmek, gondolatok megjelenítésének megfigyelése irodalmi művekben, a tapasztalatok megbeszélése, a vélemények összehasonlítása különféle műfajú olvasmányélményekkel kapcsolatban. Szövegelemzési, -átalakítási gyakorlatok a mű szövegére és hatására irányuló figyelem fejlesztésére: képzettársítások, érzelmi tapasztalatok előhívása, a képzelet mozgósítása. Drámajátékok helyzetek megalkotásával, dramatizálással TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK Magyar nyelv 74 óra TÉMAKÖRÖK Ismétlés 4óra Szófajok I. 46 óra Szófajok II. 16 óra Szófajok III. 8 óra TARTALMAK Hangtan, Szószerkezetek, helyesírásunk alapelvei A szófajok csoportosításának szempontjai. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók csoportjának főbb jellemzői. Alapszófajok: az ige, főnév, melléknév, számnév és helyesírásuk A határozószók, a névmások, az igenevek és helyesírásuk A viszonyszók és mondatszók: A névelő, a névutó, az igekötő, a kötőszó, a módosítószó és a mondatszók Irodalom (93óra) TÉMAKÖRÖK Év eleji ismétlés 4 óra Mondák, balladák, elbeszélő költemények 25 óra Gárdonyi Géza: Egri csillagok 15 óra Arany János: Toldi 30 óra Jules Verne Kétévi vakáció 9 óra Bevezetés a lírába 10 óra TARTALMAK Előző évben tanultak felelevenítése. Monda és szerkezeti egységei, nép- és műballadák, a ballada sajátosságai. Elbeszélő költemények, verstani alapok. Szerző és műve, cselekmény, jellemek, regény, kultúrák Elbeszélő költemény és sajátosságai, mottó, népiesség, állathasonlatok, szóképek és alakzatok, ütemhangsúlyos verselés, rímek, rímképletek. Szerző és műve, cselekmény, jellemek, kalandregény. Janus Pannonius, humanizmus, reneszánsz, epigramma, Balassi Bálint Tevékenységek Dőlt betűkkel jeleztük a tánc-dráma, illetve ember és társadalom modulokból beépülő tevékenységformákat - Helyzetelemző gyakorlatok. - Beszédművelő gyakorlatok. - Kommunikációs helyzetgyakorlatok. - Szövegszerkesztési gyakorlatok. - Szövegelemzési gyakorlatok. - Stíluselemzési gyakorlatok. - Szófaji elemzési és mondatszerkesztési gyakorlatok. - Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok - Könyvtárhasználat. - Szótárhasználat. - beszéd- és légzőgyakorlatok - dramatikus játékok - olvasmányélmény megfogalmazása szóban és írásban - szövegelemzés: a mű szerkezete, tagolása - szöveg és vizuális lehetőségek együttes felhasználása a közlésben - jellemzés készítése hősökről - verstani gyakorlatok - vita magatartásokról, szereplők cselekedeteiről 13

14 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - ritmikai gyakorlatok - készségfejlesztés - szótárhasználat gyakorlása - project-feladatok - beépülő drámapedagódiai tevékenységformák (például: könyvtári ismeretek, játékos gyakorlatok során az alapvető drámai kifejezési formák elsajátítása. A mindennapi élet és különböző történetek szituációinak közös elemzése. A koncentráció és lazítás képességének fejlesztése, a követendő és az elvetendő beszédpélda hallás alapján történő felismerése. A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és a saját beszédükben. Saját ötletek és egyes történetek jelenetté szerkesztése a tanulói csoportok önálló munkájával.) A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai és gyakorlati helyzeteiben. A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használata az élőbeszédben. Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása. Jól olvasható írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése. Olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése az időrend, az ok-okozati összefüggések bemutatásával, a műfaj és a téma megállapítása. Rövid tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj. Az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a főhős életútjának állomásai, a cselekmény menete. Lírai művek formanyelvének (verselés, képiség) felismerése. Elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok vagy személyes élmény alapján. A személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi művek szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel kapcsolatban. Szövegben a szavak szófajának felismerése megnevezése, a szófajok jellemzőinek, a szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása. Az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó információk gyűjtése a könyvtárban, az adatok elrendezése és feljegyzése. Jártasság a korosztály számára készült lexikonok használatában. Minimum szint: A nem nyelvi jelek szerepének a megismerése a kommunikációs folyamatban, viszonyuk a verbális közléshez. Igény kialakítása a rendezett íráskép iránt. A jelentés fogalmának, a hangalak és a jelentés összefüggéseinek a megértése, a közlésben betöltött szerepük feltárása, megértése. A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a véleményalkotás, a szándéknyilvánítás műfajainak megismerése. Az eddig tanult szótani ismereteinek továbbfejlesztése, a szófaji rendszer megismerése. Szövegben a szavak szófajának felismerése, megnevezése, a szófajok: az igék, a főnevek, a melléknevek, a számnevek, a határozószók, a névmások, az igenevek, a viszonyszók és az indulatszók jellemzőinek, a szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása. Optimum szint: A nem nyelvi jelek tudatos használata a különféle közléshelyzetekben. A nem nyelvi jelek szerepének felismerése mások beszédében. A tanulók tudatosan törekedjenek írásbeli munkáikban az esztétikus megvalósításra. Tudják segítséggel használni a Magyar értelmező kéziszótárt és a Magyar szinonimaszótárt. Legyenek képesek az udvarias véleményalkotásra, szándéknyilvánításra, formáit a közléshelyzetekben használják megfelelően. Tudják megnevezni a nagyobb szófaji csoportokat és főbb sajátosságait. Legyenek képesek a tanult szófajokat a nagyobb szófaji csoportokba besorolni. Ismerjék fel szövegben a többszófajúság eseteit. A tanulók ismerjék fel és megfelelően alkalmazzák az igékhez, a főnevekhez, a melléknevekhez, a számnevekhez, a határozószókhoz, a névmásokhoz, az igenevekhez, a viszonyszókhoz és az indulatszókhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi tudnivalókat. Memoriterek: Arany János: A walesi bárdok, Toldi: részletek, Egri csillagok kijelölt részei, Janus Pannonius: Pannónia dicsérete. Fogalmak: líra, epika, dráma, ballada, monda, elbeszélő költemény, szóképek, alakzatok, regény, kalandregény, verstani fogalmak, epigramma ÉVFOLYAM Évi óraszám: 148 (irodalom: 74, nyelvtan: 74). Heti óraszám: BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK Kulturált nyelvi magatartás Gyakorlatok a vitakultúra fejlesztésére: saját álláspont kialakítása és korrigálása, az ellenvélemény mérlegelése. Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak megfigyelése, alkalmazása elsősorban a szándékkifejezés és a hatáskeltés szempontjából. Az írásbeli és a szóbeli közlésmód különbségeinek ismerete és tudatos alkalmazása. Részvétel irodalmi művek közös feldolgozásában, csoportmunkában, a társakkal és a tanárral való kommunikációban. Az emberi érzelmeket, viszonyulásokat megjelenítő nem nyelvi kifejezőeszközök ábrázolásának megfigyelése irodalmi művekben, jelentésük 14

15 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM értelmezése írásban és szóban. Egy-egy drámai vagy dramatizált részlet (dialógus vagy monológ) kifejező előadása: az érzelmek visszaadása, a szereplők közötti viszonyok érzékeltetése a nem nyelvi és a verbális kifejezés eszközeivel (hangsúly, hangerő, dallam, beszédtempó, szünettartás). Szövegértés Minél teljesebb megértést biztosító néma olvasás, kifejező felolvasás; a szövegek tolmácsolása kifejező szövegmondással, megjelenítéssel. Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) művek szerkezetének és jelentésének feltárása. A szövegelemző eljárások bővítése szakmai-tudományos, gyakorlati és szépirodalmi művek feldolgozásában: összetettebb logikai kapcsolatok felismerése, eltérő álláspontok elkülönítése, érvek és ellenérvek feltárása. A hétköznapi és az irodalmi kommunikáció sajátosságainak megfigyelése, különbségtétel az irodalmi kontextusban megjelenő és az egyéb nyelvi közlések értelmezése között. Szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése: áttételes jelentések, jelentésmozzanatok keresése és felfedezése irodalmi szövegekben. Szövegalkotás Véleménynyilvánítás a mindennapi élet megadott vagy választott témáiról: saját álláspont érvelő megfogalmazása, cáfolat és ellenvélemény kifejtése írásban. Hozzászóláshoz, felszólaláshoz, kiselőadáshoz vázlat készítése és felhasználása a szóbeli előadáskor. Párbeszéd, érvelés az irodalmi művek formájáról és a bennük megjelenített mögöttes tartalomról a megismert szakszókincs alkalmazásával. Cselekményvázlat, olvasónapló készítése önállóan. Kreatív szövegalkotás a tartalomhoz, a kommunikációs alkalomhoz illő nyelvi, stilisztikai eszközök megfelelő kiválasztásával, összehangolásával. Epikus részletek dramatizálása, illetve drámai jelenetek tartalom- és stílushű visszaadása epikus formában. Tanulási képesség Önálló olvasmányválasztás, segédletek, képzőművészeti ábrázolások felkutatása megadott témához. Beszámoló, fiktív tudósítás, újságoldal stb. készítése egy adott irodalmi alak életéről, egy korszakról, eseményről korabeli dokumentumok, irodalmi művek, naplók, a témával foglalkozó, a korosztálynak szóló szakmunkák felhasználásával, önálló vagy csoportos vizsgálódás útján. Érvek, bizonyító erejű példák gyűjtése a könyvtárban, rendszerezésük vázlat és jegyzet készítésével, más tantárgyak témáiból, tankönyveiből is. A könyvtár nyomtatott dokumentumainak (segédkönyv, kézikönyv, ismeretterjesztő könyv, folyóirat), elektronikus információhordozóinak felhasználásával egyszerűbb téma önálló vagy csoportos feldolgozása: problémafelvetés, forrásválasztás és -feldolgozás segítséggel, beszámoló készítése szóban vagy írásban, hivatkozás a forrásra az idézés megfelelő módjával. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete Az egyszerű mondat részeinek és szintagmáinak biztos elemzése, értelmezése. A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismerése, az elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. A mondatfajták és kifejezőeszközeik felismerése, megnevezése, helyes használatuk. Mondatátalakítás rokon és ellentétes értelmű mondatokkal szóban és írásban. A mondatalkotáshoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek biztonságos alkalmazása. A szóalkotási módok ismerete, a szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés és játékos szóalkotás képzéssel, összetétellel. Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. Biztonság az egyszerű mondat központozásában. A tulajdonnevek és a belőlük képzett melléknevek nehezebb eseteinek helyesírása. Az egybe- és különírás elveinek ismerete és biztos alkalmazása a tanult esetekben. Az irodalom és az olvasó kapcsolata Az olvasott irodalmi művekben megjelenő szituációk és jellemek, érzelmek, gondolatok és a köznapi, tapasztalati úton megismert valóság egyszerűbb összefüggéseinek felfedezése és bemutatása. A verselés, a zeneiség elemeinek és hatásának felismerése verses alkotásokban. A lírai formanyelv változásának vizsgálata (szerkezeti változatok, szókincs, a képiség eszközei).ismeretek az irodalmi élet legfőbb szereplőiről, fórumairól. Beszámoló epikus és drámai művekről, tévéjátékokról: a szerkezet, a cselekményt alkotó elemek, fordulatok, a szereplők, a főhős(ök), a mellékszereplő(k), a mű kezdete és befejezése bemutatásával; a szereplők önálló jellemzése. Az irodalmi kifejezésformák sajátosságai A műfajoknak mint a műnemek alá rendelt kategóriáknak ismerete tanult, olvasott művek esetében. Az olvasott művek legfontosabb ismérveinek megnevezése: szerző, műfaj, téma. A cselekmény legfontosabb szerkezeti elemeinek elkülönítése, azonosítása, szerepének, tartalmának értékelése. Az egyes kompozíciós elemek közötti összefüggés, strukturális kapcsolat felfedezése, végigkövetése nagyobb terjedelmű epikai művekben. Tér- és időviszonyoknak és ábrázolási módjuknak felismerése, összefüggésének keresése a jelentéssel a műben megjelenő tartalmakkal. A túlzás és általánosítás szerepének megértése, bemutatása egyes típusok ábrázolásában, a komikum tartalmi és nyelvi eszközeinek felismerése. Párhuzamok keresése a romantikus irodalom, zene és képzőművészet alkotásai között - a más tárgyakban tanult ismeretek és önálló könyvtári gyűjtőmunka felhasználásával. Különböző típusok megjelenítése a tartás- és járásmód megfigyelését követően. Improvizáció a megismert drámai konvenciók és színházi formanyelv elemeinek alkalmazásával TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK Magyar nyelv 74 óra TÉMAKÖRÖK Év eleji ismétlés 7 óra TARTALMAK Hangok és hangtörvények, szóelemek és felismerésük, szófajok és felismerésük, helyesírás 15

16 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A hozzárendelő szószerkezet 15 óra Az alárendelő szószerkezet 18 óra A jelzős és a mellérendelő szószerkezet 16 óra Szóösszetételek és helyesírásuk 18 óra a szószerkezetek fajtái: hozzárendelő, alárendelő és mellérendelő szószerkezetek A hozzárendelő szószerkezet: az állítmány és fajtái A hozzárendelő szószerkezet: az alany és fajtái A tárgyas szószerkezet felismerése és meghatározása A hozzárendelő szószerkezet helyesírása A határozók szerepe, fajtái és felismerésük a mondatban Az alárendelő szószerkezetek felismerése és meghatározása Az alárendelő szószerkezetek helyesírása A jelzős szószerkezetek felismerése és meghatározása A mellérendelő szószerkezet Az egyszerű mondat elemzése A mellérendelő szószerkezetek helyesírása Az alárendelő szóösszetétel fogalma és fajtái, felismerése és meghatározása. A mellérendelő szóösszetétel és fajtái, felismerése és meghatározása Az alárendelő szószerkezetek és szóösszetételek helyesírása. A mellérendelő szóösszetételek helyesírása. Irodalom 74 óra TÉMAKÖRÖK Év eleji ismétlés 2 óra Klasszicizmus és romantika 11 óra TARTALMAK Irodalomelméleti ismeretek áttekintése Csokonai Vitéz Mihály versei, a líra műfajai: dal, elégia, helyzetdal, életkép, Karikatúra. Klasszicizmus és romantika. A reformkorszak: történelmi háttér; A korszak reformtörekvései; irodalmi vonatkozása A reformkor nagy alakjai Művelődés és kultúra a reformkorban A reformkor 9 óra A regény 9 óra Reformkori költőink műveiből 21 óra Reformkori költőink műveiből óra Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 6 óra Jókai Mór egy műve alapján: cselekmény, elbeszélői sajátosságok, jellemek és a regény fajtái. Kölcsey Ferenc, Himnusz, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részlet), Próza és néhány verse; Vörösmarty Mihály, Szózat, Ábránd. Petőfi Sándor és versei, lírai műfajok Petőfi és Arany barátsága, levelezés Arany János és művei, balladái Realizmus és modernség, cselekmény és jellemek Tanulói tevékenységek: Dőlt betűkkel jeleztük a tánc-dráma, illetve ember és társadalom modulokból beépülő tevékenységformákat - Kommunikációs gyakorlatok - Szövegalkotás szóban és írásban: alkalmi beszéd, kiselőadás készítése - Szövegalkotás, helyes ejtés, helyesírás - Szövegértés és alkotás - Beszédművelő, szövegértési gyakorlatok - Könyvtárhasználat - Szószerkezet és mondatalkotási gyakorlatok - Mondatelemzési, mondatszerkesztési és nyelvhelyességi gyakorlatok Szóalak-elemzési gyakorlatok - Helyesírási gyakorlatok - Helyesírási, szótárhasználati gyakorlatok Forráshasználat, jegyzetelés - dramatikus játékok 16

17 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - olvasmányélmény megfogalmazása szóban és írásban - szövegelemzés: a mű szerkezete, tagolása - szöveg és vizuális lehetőségek együttes felhasználása a közlésben - jellemzés készítése hősökről - verstani gyakorlatok - vita magatartásokról, szereplők cselekedeteiről - ritmikai gyakorlatok - készségfejlesztés - szótárhasználat gyakorlása - project-feladatok - beépülő alapvető drámapedagódiai tevékenységformák - Vita, megbeszélés, felszólalás, hozzászólás, kiselőadás Fogalmak Szószerkezetek és fajtái, mondatrészek: az alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző fajtái és kifejezőeszközei; az alany-állítmányi viszony; alárendelő és mellérendelő szintagma. Szóösszetétel, alárendelő összetett szavak: alanyos, tárgyas, határozós, jelzős összetétel; mellérendelő összetett szavak; szóismétlés; ikerszavak; jelentéssűrítő összetételek; mozaikszavak. Memoriterek Kölcsey Ferenc: Huszt; Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat, Petőfi Sándor legalább egy verse. Fogalmak anekdota, novella, regény; dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, költői levél, ars poetica; líra szerkezet; próza; pentameter, disztichon A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban felszólalás, hozzászólás formájában. A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról a saját vélemény megfogalmazása az érvelés szabályait követve. Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel. A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép. Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek szerkezetének és jelentésének bemutatása. Epikus olvasmányok szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- és mellékszereplők jellemzése. A szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban. A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás, képiség) stíluseszközeinek felismerése, szakszerű megnevezése. Vázlat készítése szóbeli megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása. Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. A mondatfajták biztos megkülönböztetése. A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása. A Magyar helyesírási szótár önálló használata. A tárgyalt irodalmi művekhez, a mindennapi élet kérdéseinek megválaszolásához ismeretanyagok keresése a könyvtár nyomtatott és elektronikus információhordozóinak felhasználásával. Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációban és az elemző beszélgetésekben Minimum szint - Írásbeli munkája olvasható legyen! - Tudjon elbeszélést, leírást, magánlevelet írni megadott témában - Tudjon együttműködni a kommunikáció feltételeinek megteremtésében - Sorolja fel a tanult írók, költők nevét, elolvasott, elemzett műveik címét - Mutassa be a tanult írók, költők közül legalább háromnak az életútját - Tanári kérdések segítségével tudja kiemelni az elemzett alkotások főbb gondolatait - Ismerje az irodalomelméleti fogalmak legalább 41 %-át Optimum szint - Írásbeli munkája legyen esztétikus! - A Helyesírási szabályzat segítségével legyen képes önálló javításra - Tudjon jellemzést, interjút, riportot írni - Ismerje fel és tudja javítani a tanult nyelvhelyességi hibatípusokat - Tudjon előzetes felkészülés kiselőadást tartani - Mutassa be a tanult írók, költők 91%-ának életútját - Tudja elemezni adott szempontok alapján a tanult irodalmi alkotásokat - Tudja reprodukálni a tanult fogalmak 91%-át. - Memoriterek ismerete 17

18 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM Éves óraszám: 167 (93 irodalom, 74 nyelvtan) heti óraszám:4, BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK Kulturált nyelvi magatartás Tájékozódás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban; a tömegkommunikáció szerepének és hatásának fölismerése. Együttműködés a beszédpartnerekkel, a másik ember közlésének egyre pontosabb felfogása a mindennapi helyzetekben, képesség az önellenőrzésre a kommunikációs magatartásban. Irodalmi művekben, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének felfogása, értelmezése és megvitatása. A nyelvváltozatok szókészletének tudatos használata a különféle kommunikációs helyzetekben - a nyelvi illemnek megfelelően. Együttműködés a társakkal például szituációs vagy szerepjátékban. A gyakoribb tömegkommunikációs műfajok elemzése, jelentésének kibontása, hatáskeltő eszközeinek fölismerése, megnevezése, értékelése tanári segítséggel. A tájékoztató és a véleményt közlő műfajok elkülönítése: hír, tudósítás; cikk, kommentár; riport, interjú. Az olvasott szépirodalmi és egyéb szövegek mögöttes jelentéseinek tudatos keresése, önálló megfogalmazása. A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése. Az adott műhöz kötődő kifejezésmód néhány jellemzőjének értelmezése, értékelése a szükséges fogalmak használatával az egyéni vélemény néhány szavas megfogalmazásával. Szövegalkotás Tapasztalatszerzés a mindennapi élet alapvető hivatalos iratainak (kérdőív, nyugta, kérvény, önéletrajz) megfogalmazásában. Mindennapi élethelyzetekhez, irodalmi olvasmányokhoz kapcsolódó véleményalkotás és -nyilvánítás árnyalt kifejezésmódjainak ismerete és használata. Ismertetés, könyvajánlás, kritika írása, kiselőadás tartása irodalmi művekről különféle idézési módok alkalmazásával, például egyenes és függő idézet, teljes mondat, kulcsszó stb. idézésével. Irodalmi és filmszereplők jellemének megítélése, érvelés a saját álláspont mellett a szöveg felhasználásával. Olvasmányválasztás indoklása néhány szempont felsorolásával. Tanulási képesség Mindennapi, közéleti és szakmai problémákról vagy irodalmi témákról ismeretek, érvek, példák gyűjtése a könyvtári tárgyi katalógus segítségével. Önálló problémafelvetés, források kiválasztása, többféle forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása önállóan vagy csoportmunkával, az összegyűjtött anyagról szóbeli és/vagy írásos beszámoló készítése. A tanult művek közvetlen és tágabb kontextusára vonatkozó ismeretek bővítése önálló könyvtári munkával; az adatok felhasználása az értelmezésben, elemzésben. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete Mondatelemzési jártasság az összetett mondat feldolgozásában: a tagmondatok sorrendjének, a szintagmák szerkezetének és jelentésének fölismerése, értelmezése, fogalmi szintű megnevezése. A magyar nyelv legfőbb szórendi szabályainak helyes alkalmazása. A mondattani és nyelvhelyességi ismeretek biztonságos alkalmazása a szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokban. Az idézés és a párbeszéd írásmódjának helyes alkalmazása. Tájékozottság a magyar nyelv életére vonatkozó alapvető nyelvtörténeti tényekről, a magyar nyelv jellemző sajátosságairól (nyelvtípusáról). Igény a magyar nyelv és a tanult idegen nyelvek nyelvtani szerkezetének összehasonlítására. Tájékozottság a tanulók nyelvhasználatában előforduló nyelvváltozatok nyelvhelyességi kérdéseiben. Az irodalom és az olvasó kapcsolata Vizsgálódás a népszerű irodalom műfajaiban: a lektűr, a krimi hatáskeltő eszközeinek megismerése. Népszerű epikus műfajok, drámai vagy filmalkotások elemzése a hatáskeltés, a bennünk megjelenő tipikus helyzetek és jellemek szempontjából. Toposzok, sémák és sablonok fölismerése és szerepének értékelése a szórakoztató irodalmi és filmalkotásokban. Különféle olvasók véleményének, attitűdjének fölismerése az elemzett művekben. A befogadás tapasztalatainak tudatosítása, a téma, az írói látásmód és álláspont megértése. Az irodalmi kifejezésformák sajátosságai A szöveg hangzásának és írott képének összefüggése, az illusztráció, a tipográfiai eszközök szerepének átlátása. A képversnek mint sajátos formának megismerése és értelmezése. A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése. A megismert műfajok, stílusalakzatok, szóképek megnevezése, jellemzése példákkal. A magyar irodalom nagyobb korszakaira vonatkozó ismeretek önálló összefoglalása. Korokhoz kötődő ismétlődő témák, kérdésfelvetések meglátása irodalmi művekben és értekező prózai alkotásokban. Egy-egy irodalmi mű fogadtatásának ismerete a saját korában, jelentősége az utókor szemében. Párhuzamok keresése a Nyugat első nemzedékének irodalmi alkotásai és a korabeli képzőművészet között - más tantárgyakban tanult ismeretek, könyvtári adatgyűjtés felhasználásával. Tájékozódás az irodalom kronológiájában és földrajzában, a helyi hagyományok, irodalmi emlékek ismerete. Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók életrajzából. Figyelem a kortársi kapcsolatokra, az irodalom és más művészeti ágak közti összefüggésekre. Hasonló témájú, azonos műfajú művek összehasonlítása. Néhány alapvető irodalmi téma és motívum jelentésének elemzése. Rögtönzés a megismert drámai konvenciók és színházi formanyelv elemeinek alkalmazásával, a társművészetek eszköztárának bevonásával. 18

19 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK Magyar nyelv (74 óra) TÉMAKÖRÖK A tömegkommunikáció 8 óra Az összetett mondat 20 óra A tanult leíró nyelvtani fogalmak rendszerezése 15 óra Helyesírási ismeretek 17 óra Kitekintés a magyar nyelv életére 3 óra Szövegműfajok és kifejezési formájuk 5 óra Könyv- és könyvtárhasználat 6 óra TARTALMAK Alapismeretek a tömegkommunikációról nyelvi szempontból, elsősorban a befogadás oldaláról. A tömegkommunikáció néhány gyakori szövegműfaja: hír, tudósítás; cikk, kommentár, kritika; interjú, riport. A reklám, a hirdetés, az apróhirdetés eszközei és hatása. Beszédművelési gyakorlatok Az összetett mondat szerkezete, a tagmondatok sorrendje. Az alárendelő és a mellérendelő mondat fajtái. A kötőszó szerepe. A rámutató szó.a szórend alapvető kérdései az egyszerű és az összetett mondatban.a többszörösen összetett mondat. A körmondat. Az összetett mondatok helyesírása Az idézés formái A mondat és a szöveg viszonya. A nyelvi szintek.a nyelvi szintekről tanultak rendszerezése: a mondat szerkezete és jelentése: egyszerű és összetett, kijelentő kérdő, felkiáltó, felszólító és óhajtó mondatok, logikai minőség szerint: állító és tagadó mondatok. A szószerkezetek (szintagmák) fajtái, kifejezőeszközei; hozzárendelés., alárendelés, mellérendelés., alanyi- állítmányi, tárgyas. határozós és jelzős szószerkezet. A szófajok rendszere: az alapszófajok, a viszonyszók és az indulatszók csoportjának főbb jellemzői. Alaktani és jelentéstani ismeretek: szó, szóelem, egyszerű szó, összetett szó, alapszó, képzett szó; hangutánzó, hangulatfestő, egy-és többjelentésű, azonos-és hasonló alakú, rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak. A magyar hangrendszer, a mondatfonetikai eszközök. A magyar helyesírás alapelvei. Betűrend, elválasztás, keltezés Az összetett mondat, központozás. A tanuló ismerje az összetett mondat írásjeleinek használatát. A párbeszéd és az idézetek írásmódja. Nyelvváltozatok és nyelvi normák a mai magyar nyelvben. Nyelvünk eredete, rokonsága.a magyar nyelv típusa: néhány hangtani, alaktani, mondattani sajátossága, szórendjének jellemzői. A mindennapi élet néhány alapvető hivatalos irata: a nyugta, kérdőív, kérvény, önéletrajz tartalmi és formai kérdései. Ismeretek a véleménynyilvánítás néhány szóbeli és írásbeli műfajáról az olvasmányok feldolgozásához kapcsolva: ismertetés, könyvajánlás, kritika, olvasónapló. Az idézés módja: egyenes és függő idézet. A paródia kifejezőeszközei. A tárgyi katalógus használata önálló feladat megoldásához, cédulázás, vázlat, forrásjegyzék készítése a gyűjtött adatokról. Fogalmak Összetett mondat: mondategész, mondategység (tagmondat), főmondat, mellékmondat; utalószó, kötőszó, a mellérendelő mondat fajtái: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető; az alárendelő mondat fajtái: állítmányi, alanyi, tárgyi, határozó, jelzői alárendelés; sajátos jelentéstartalmú mondat: feltételes, hasonlító; többszörösen összetett mondat. Mondatfonetikai eszközök rendszere: hangsúly, hanglejtés, szünet, tempó. A magyar nyelv szórendje. Egyenes és függő idézet. Irodalom (93 óra) TÉMAKÖRÖK Az irodalom határterületén - a népszerű irodalom műfajai 15óra Az irodalom nagy témáiból 15 óra TARTALMAK Változatos témájú irodalmi művek olvasása és feldolgozása a magyar és világirodalomból, a népszerű, illetve lektűr irodalom hatáskeltő eszközei és értékelésük. Karinthy Frigyes stílusparódiái, Nagy Lajos Képtelen természetrajza, Örkény egypercesei, József Attila önéletrajza ((parabola) vagy Garcia Marquez művei (meseszerű novella) Regények, regényrészletek, elbeszélések, lírai alkotások a magyar és a világirodalom visszatérő nagy témáit feldolgozó irodalmi alkotások köréből (ifjúkor és felnőtt kor, társas kapcsolatok, utazás, identitás stb.) Pl.: Móricz Zsigmond művei: Hét krajcár/ Tragédia, Légy jó mindhalálig (barátság, szerelem, gyermek-felnőtt, tanár-diák kapcsolat stb. A regény szerkezete) Kosztolányi: Ötévi fegyház 19

20 A Nyugat első nemzedékének irodalmából 20 óra A Nyugat második, harmadik nemzedéke 20 óra A dráma világa 5 óra Kortárs irodalom kortárs írók, költők és olvasók 10óra MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Irodalmi és kulturális élet a Nyugat első korszakában. Szépirodalmi alkotások, esszék a Nyugat első nemzedékének íróitól, impresszionista, szimbolista stílusjegyek. Ady Endre költészete: hazaszeretet, hűség, szerelem, pénz, istenes versek szimbólum, szimbolizmus, mégis morál stb. Babits Mihály, a rímek mestere (pl. Messze, messze. alliteráció, idill, leoninus, esszé Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai (a versciklus) Tóth Árpád lírája (szinesztézia, elégia) Az impresszionizmus költője: Juhász Gyula (szonett) Kassák Lajos (szabadvers) József Attila alkotói pályája (Curriculum vitae, helyzetdal, versciklus, mesterszonett, létösszegző vers) Radnóti Miklós élete, pályája (hexametrikus verselés, napló, sormetszet, ecloga) Szabó Lőrinc (versciklus) Illyés Gyula Weöres Sándor Legalább egy dráma (tragédia vagy vígjáték) feldolgozása, megtekintése. Pl.: Moliére: A fösvény (drámai műnem, a dráma szerkezete, helyzet és jellemkomikum, konfliktus, monológ) Shakespeare: Szentivánéji álom / Ahogy tetszik Olvasmányok a szélesebb értelemben vett kortárs irodalomból. Regionális kultúra és irodalmi élet Sütő András, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Nagy László, Áprily Lajos művei (napló-emlékirat, négysoros, képvers) Gyakorlás, dolgozat 8 óra Memoriter Teljes művek, műrészletek szöveghű fölidézése (5-6 vers feldolgozott művekből, egy-egy soros próza- vagy drámarészlet). Idézetek alkalmazása célnak és a szövegkörnyezetnek megfelelően szóban és írásban, a forrás megjelölése. Fogalmak Népszerű irodalom: lektűr, ponyva; epikai szerkezet, drámai szerkezet, monológ, dialógus, jellem és helyzetkomikum, tragédia; szatíra, fantasztikum, szimbólum, idill, ecloga. esszé, humoreszk, sormetszet, glossza, groteszk, helyzetdal, leoninus, kroki, parabola, paródia szabadvers, szonett, metonímia, szinesztézia) Szerzők és művek Ady Endre: Párisban járt az ősz, Őrizem a szemed A magyar Ugaron és még néhány vers, például A föl-földobott kő; Babits Mihály, egy-két műve; József Attila: A Dunánál, Ringató és még néhány vers, pl. Anya versek, Szegényember-versek, ; Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem ( részlet); Karinthy: Így írtok ti (részlet) Kosztolányi Dezső egy-két műve: Ötévi fegyház; Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig vagy más regénye, vagy egy regényrészlete és két novellája, pl. Tragédia; Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet); négy-öt vers a mai magyar irodalomból, például Áprily Lajos, Illyés Gyula, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes és mások műveiből egy-egy; válogatás kortárs magyar és világirodalmi művekből Tanulói tevékenységek: Dőlt betűkkel jeleztük a tánc-dráma, illetve ember és társadalom modulokból beépülő tevékenységformákat - Kommunikációs gyakorlatok - Szövegalkotás szóban és írásban: alkalmi beszéd, kiselőadás készítése - Szövegalkotás, helyes ejtés, helyesírás - Szövegértés és alkotás - Beszédművelő, szövegértési gyakorlatok - Könyvtárhasználat - Szószerkezet és mondatalkotási gyakorlatok - Mondatelemzési, mondatszerkesztési és nyelvhelyességi gyakorlatok Szóalak-elemzési gyakorlatok - Helyesírási gyakorlatok - Helyesírási, szótárhasználati gyakorlatok Forráshasználat, jegyzetelés - dramatikus játékok - olvasmányélmény megfogalmazása szóban és írásban - szövegelemzés: a mű szerkezete, tagolása - szöveg és vizuális lehetőségek együttes felhasználása a közlésben - jellemzés készítése hősökről - verstani gyakorlatok - vita magatartásokról, szereplők cselekedeteiről - ritmikai gyakorlatok - készségfejlesztés 20

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8.

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok: Bevezető: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz -

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vasvár,

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 1-4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános

Részletesebben

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket.

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Általános iskolai évfolyamok esti rendszerű oktatása számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Szurdokpüspöki Általános Iskola A Szurdokpüspöki Általános Iskola magyar nyelv és irodalom helyi tanterve az Apáczai Kiadó által készített ajánlás átvételével készült.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére. Tartalommal

Részletesebben