(Krisztusi allúziók Móricz Zsigmond műveiben) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Krisztusi allúziók Móricz Zsigmond műveiben) 1"

Átírás

1 S T U D I A CA R O L I E N S I A (X.) SZILÁGYI ZSÓFIA KARÁCSONYI AJÁNDÉK VÓTAM ÉN, MINT KRISZTUS URUNK (Krisztusi allúziók Móricz Zsigmond műveiben) 1 A Damaszkuszi élmény című, 1933-as, Móricz életében meg nem jelent, a kéziratos hagyatékban fennmaradt Móricz-írásban olvashatjuk a következőt: Kedves fiatal barátaim, nem azért állottam ide, hogy új vallást prédikáljak; új vallás a Krisztus. // De az a Krisztus, akit a Biblia őriz! Ezek a csodálatos könyvek, amelyek előtt mindig megdöbbenve állok meg: halászok és vámszedők olyan igéket tudnak lejegyezni annak a beszédéből s olyan sugárzó és örök életet tudtak hozzánk eljuttatni, hogy ezt csak az teszi hihetővé, hogy történelmi adalékokat jegyeztek fel. Hogy egy valóságos életnek hírei ezek. Van egy kis Bibliám, amit negyven éve olvasok, abban aláhúztam Krisztus szavait. Bármennyit elmélkedek is felettük, igaznak, hitelesnek és valóságosaknak kell tekintenem őket. 2 Ma már alig érthető, miként lehetett a nem egyszerűen református családban, de egy református pap unokájaként, a papné nagymama nevelésében felnőtt, egész életében Biblia-olvasó Móricznak a valláshoz és a reformátussághoz való kötődését a róla az ötvenes évektől készült monográfiákban kitérőként, hamar felismert tévedésként beállítani. 3 Igaz, Czine Mihály 1960-as, az életút tendenciózus (és mára tudjuk, erősen torzított) ívét megmutató könyve (Móricz Zsigmond útja a forradalmakig) már árnyaltabban mondja el Móricz teológustanulmányainak történetét, mint Nagy Péter először 1953-ban (majd átdolgozva többször is) megjelent monográfiája. Czine már nem hallgatja el, amit Nagy Péter: azt, hogy Móricz nemcsak Debrecenben iratkozott be a teológiára 1899-ben, de ban Budapesten is. Bár egyik helyen sem töltött el sok időt, meglepte és lehangolta mind a képzés színvonala, mind hallgatótársainak és tanárainak szellemisége, Nagy Péter erősen csúsztat, amikor többször hangsúlyozza, hogy Móriczot nem a szíve vitte a teológiára. Az író maga a következőt írja 1922-ben, Vasárnapi prédikáció (Találkozásaim Istennel) című írásában: Mikor húszéves voltam, s pályaválasztás előtt állottam családi tradíciók, anyagi bajok s belső vágy arra vittek, hogy beléptem egy agitátorképző iskolába, amelyet az emberiség tartott fenn egy hipotézis propagá- 1 Készült a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj keretében, az EEA és Norway Grants (az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus) támogatásával. 2 MÓRICZ Zsigmond, Damaszkuszi élmény = Uő.,., A tizenkettedik órában. Tanulmányok III., Szépirodalmi, Bp., 1984, Móricz Imre, Móricz (Litkei) Erzsébet fia, akit Móricz Zsigmond élete vége felé örökbefogadott, maga mondta el nekem, hogy nagyapja kérte meg őt és édesanyját, térjenek át a református hitre, és, amikor egy évig Leányfalun vele éltek, maga vitte el vasárnaponként a kisfiút a templomba, aki tőle tanulta meg az első zsoltárokat is. Studia Caroliensia

2 S Z I L Á G Y I ZSÓ F I A lására. 4 Móricz szakítása a teológiával (ahogy az eötvös collégiumi hely elutasítása, illetve a félbehagyott jogászkodás is) sokkal inkább az írói pálya eltökélt és kizárólagos választásáról árulkodik, és nem a hittel, különösen nem a Biblia-olvasással való leszámolásról. Amikor Móricz 1929-ben, évindító, összegző naplóbejegyzésében, végignézi nagy szakításait, éppen azt emeli ki, hogy bármelyik pálya melletti elköteleződés letérítette volna az íróiról: Úgy gondolom, ma vagyok ötödször a válaszúton. Első volt, mikor nem akartam bemenni az érettségi vizsgára, mert attól féltem, ha bizonyítványom lesz, kénytelen leszek egyetemet is végezni, pályára menni és állást vállalni, s nem leszek író. Gyula bátyám minden energiáját összeszedte s megmagyarázta, hogy attól még lehetek író, «különben is annyi tehetséggel, ami neked van, az érettségizettek nyolcvan százaléka lehetne íróvá». Második, mikor otthagytam a teológiát. Harmadik: mikor a hivatalnoki pályát. Negyedik: 1909-ben az újságírást. Mind az írásért. Ötödik ma: otthagyom az epikát a drámáért. Ez az év teljesen a színpadi munkáé. 5 Határozott döntés volt tehát a szakítás a teológiával, de hosszas útkeresés, tévelygés előzte meg. De a teológia otthagyása nem jelentette a református vallás elhagyását is: különösen azért nem beszélhetünk erről, mert, ahogy Czine is írja, Móricz számára a református vallás és a hazaszeretet gyerekkori örökségként kapcsolódott eltéphetetlenül össze: Édesanyja a református vallás és a magyar haza imádatában nevelte: a kettő szinte eggyé kapcsolódott előtte, környezetében mindenki a reformátusságot vallotta magyarságnak 6 Egy az író ötvenedik születésnapjára készült, az Egyenlőség című, fejlécén a magyar zsidóság politikai hetilapja meghatározást viselő lapnak adott interjúból kiderül, Móricz gyermekkori alapélménye a tisztán református közeg volt: Csécse kis kálomista falu, ahol még zsidó boltos sem volt, mint ahogy nem volt egyetlen katolikus ember sem a községben. Egyszer eljött a szomszéd faluból egy katolikus nő és a gyerekek ugy néztek rá, mint valami csodára: nini, egy pápista asszony! 7 Ehhez a Móricz számára szerves összefüggéshez reformátusság és hazafiság közt a gimnazistaként, illetve segédtanítóként Kisújszálláson töltött évek hozadékaként újabb egyedi társítás járult, annak köszönhetően, hogy itt megismerkedett a református hitű, de egyúttal kun eredetükre büszke kisújiakkal: Móricz a kálvinizmus és a pogányság elválaszthatatlanságát élte meg a Nagykunságban. Ahogy A magyar 4 MÓRICZ Zsigmond, Vasárnapi prédikáció (Találkozásaim Istennel) = Uő., Erkölcsi sarkantyú. Tanulmányok II., Szépirodalmi, Bp., 1982, Móricz még kiadatlan naplójából, a kézirat a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában található. 6 CZINE Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig, Magvető, Bp., 1960, 93 7 Tiszaeszlár rémülete, a Pityi zsidó, Feldmesser Pinkász és egy zsidó szerkesztő a nagy magyar iró regényes életében. Móricz Zsigmond vallomása a magyar zsidóságról. Egyenlőség, július 6., Studia Caroliensia

3 K A R Á C S O N Y I A J Á N D É K V Ó T A M É N, M I N T KRI S Z T U S U R U N K reformátusság mai reformációja című 1932-es esszéjében írja: Voltak olyan területek, ahol a nép valósággal a pogányságból jött a református hitre. A kun területek népe még a XV. században is pogány volt. Bálványoknak áldozott, és csak királyi katonaság kényszerítette a megkeresztelkedésre. Mire jött a hitújítás, még nem volt ideje lélekben kereszténnyé válni, s amint felvette a kálomista prédikátorok szabadabb hitét, inkább csak az egyházszerkezet szabadabb formái tetszettek neki. 8 A pogányság és a mély református hit Móricz számára, különös módon, a káromkodáshoz való írói viszonyában is megmutatkozik az Életem regényében anyai nagyanyja, a nagytiszteletű asszony kapcsán írja a következőket: Az ő anyjának, édesnagyanyámnak volt valami rusztikus vonása, az nem félt a szavaktól. «Nem bánom én, fiam, ha meghalok, ha a fehér ló s...ibe dugtok is.» Ilyet édesanyám soha ki nem mondott volna, nagyanyám még a pogány magyarok naiv frazeológiájával élt, édesanyám a magasra csiszolt egyházi szellemben beszélt. 9 A tabuszavak ilyen módon, ha irodalmi szövegbe kerülnek, a magyar kultúra, gondolkodás, beszédmód, ősi, ázsiai eredetét jelzik Móricz ugyanis a magyar kultúrát az ősi, ázsiai mélyréteg és a civilizált, európai magaskultúra egymásrarakódásaként képzelte el: A magyar költő tehát, midőn fölemelkedik a mélykultúrából a magas kultúrába: egy ázsiai népkultúrával telített szellemi egyéniséget emel az európai irodalmi életbe. 10 A káromkodás tehát nem istenkáromlást jelent, ezt különösen hangsúlyozza Móricz a legnagyobb káromkodó, az apa, Móricz Bálint esetében: édesapámnál kész szerszámok voltak ezek a káromkodó szavak, s a «megváltó isten» soha nem függött össze az ő vallásos érzésével, akárhogy rakta, vágta is dühében. 11 Nemcsak Móricz Bálintnál különíti el azonban Móricz a káromkodást a vallásos érzéstől. A káromkodás nemhogy eltávolít Istentől, de egy ősibb, mélyebb, ugyanakkor szabadabb istenhit bizonyítéka lesz, hiszen a Sáraranyban a református, vérbő Turi Danit többek között ez állítja szembe pápista, szikkadt feleségével: Csúf ez az asszony, csúf. Imádkozásra, térdelésre és gyűlölködésre termett, nem szerelemre. Pápista. Szívós és szenvedélyes, amit ő nem bír megérteni. Az ő jó, kövér, hamar felgyúló, lecsendesedő, keveset haragvó, sokat káromkodó kálomista természete sok puhaságra s örökös jókedvre vágyakozik. 12 Ez móriczi vélekedés pogányság és reformátusság együvétartozásáról már átvezet ahhoz a kérdéshez, milyen módon kerül Móricz számos művében Krisztus allúzióként a hősök mögé. Hiszen, ahogy Móricz megállapítja naplójában lánya, Virág első regényét olvasva: Ha egy férfi megírja ifjúkorát, feltétlenül Krisztust teremt magá- 8 MÓRICZ Zsigmond, A magyar reformátusság mai reformációja = Uő., A tizenkettedik órában..., MÓRICZ Zsigmond, Életem regénye = Uő., Regények VI., Szépirodalmi, Bp.,1978, MÓRICZ Zsigmond, A magyar költő. Zempléni Árpád halálára = Uő., Tanulmányok I., Szépirodalmi, Bp.,1978, MÓRICZ Zsigmond, Életem regénye MÓRICZ Zsigmond, Sárarany = Uő., Regények I., Szépirodalmi, Bp., 1975, 11. Studia Caroliensia

4 S Z I L Á G Y I ZSÓ F I A ból. 13 Az a kérdés tehát, melyik Móricz-művekben és milyen módon lesz Krisztus a hősökből? Móricznak abban a regényében, ahol egy mesélő férfi és egy szöveget létrehozó író párbeszédéből jön létre a mű, a főhős von párhuzamot önmaga és Krisztus között. A boldog ember elbeszélő-főhőse, Joó György a következőt állapítja meg: Hogy én olyan isten kedveltje voltam, hogy az én születésem éppen karácsonyra esett, mert karácsonyi ajándék vótam én, mint Krisztus urunk. 14 Az Életem regényében pedig az életrajzi tények kapnak szimbolikus jelentést: jelképes lesz Móricz Bálint ács-mivolta, és a születés az anya által szimbolikusként felfogott időpontja is, ami köré az anya szinte új, pogány szertartást kreál, a fiát a világba elhozó Pétert és Pált Krisztus kísérőivé változtatva: Péter-Pál a reformátusoknál nem ünnep - a szenteket «bálványoknak» mondta édesanyám, kivételt tett azonban Péter-Pál napjával, amely engem adott neki. Ennek az egy napnak megbocsátott, s hogy igazolja magát, egész pogány hitet alkotott, hogy Péter és Pál nem is voltak zsidók, ezek a mesékben a Jézus magyar kísérői voltak. Magyarok, ezért lett az ő napjuk a magyar aratási nap. Ezen a napon állanak búzába, ha esik, ha fúj. Ha az időjárás nagyon elkésett, akkor a Péter- Pál lova mérgesen nyerít végig a mezőkön. Roppant büszke volt azért édesanyám, hogy a fia éppen egy ilyen neves napon lett a világra. Pláne, hogy ebben az évben Péter-Pál még vasárnapra is esett. Dupla ünnep s hozzá: délben tizenkét órakor lett meg a gyerek. Édesanyám mindenben szimbólumot látott, s el volt telve büszkeséggel 15 Itt is látjuk tehát a pogányság és a reformátusság már korábban emlegetett öszszefonódását, és ha mindehhez hozzátesszük, hogy Móricznak mind a születési ideje (hiszen anyakönyvezve július 2-ra volt), mind a helye bizonytalan (hiszen, ahogy Hamar Péter nemrégiben feltárta, kuszaság van a szülőházának pontos helye körül is), 16 az is látható, hogy ez a születési dátum többszörösen konstrukció, amelyet Krisztus születéséhez lehetetlen volt ugyan odahúzni, de egy pogány ünneppel összecsúsztatható volt. Az ács-apa nem pusztán az Életem regényében válik a főhős krisztusi attribútumává: egy életrajzi tény műbe emelve még akkor is megszűnik tény lenni, ha az adat valódi és visszakereshető. Móricz apjáról tudjuk, hogy ács volt, és ez Nyilas Misi apjának foglalkozása is. 17 A Légy jó mindhaláligban még ennél is összetettebb 13 MÓRICZ Virág, Móricz Zsigmond szerkesztő úr, Szépirodalmi, Bp.,1967, MÓRICZ Zsigmond, A boldog ember, Atheneum, Bp.,1935, MÓRICZ Zsigmond, Életem regénye Erről részletesebben lásd: HAMAR Péter, nekünk Csécsén három házunk volt. = Uő., Ködösítés nélkül, Kairosz, Bp., 2008, Hát mi lesz most belőled, Bálint? kérdezték a Kis Áronok, Magosok, Bakosok őszinte vagy külsőleges részvéttel. / Mi lesz? s az apám szokott káromkodó szavával hívta segítségül az Istent ács leszek! / Ettől meghalt mindenki. / Ács lesz! S egy szóra el is hitték. [...] Hát ez lehetséges? Ha őközülük valamelyik elvesztené a telkét s örökségét, abból más nem lehetne, mint amit a falu törvénye kijelölt neki: koldus vagy cseléd. Móricz Bálint pedig nemhiába vett el kisasszonyt, lám jönnek érte a rokonok, csengős szekérrel, a 124 Studia Caroliensia

5 K A R Á C S O N Y I A J Á N D É K V Ó T A M É N, M I N T KRI S Z T U S U R U N K jelentést kap az apa ács mivolta: Nyilas Misi krisztusi attribútumainak egyike lesz, sőt, ahogy Arató László felfedezte, egy másik, a paraszti sorból kiemelkedő regényhőssel, Julien Sorellel is összekapcsolhatja az alakot: Misi és Julien Sorel kisebbrendűségi érzése és annak felhajtóereje azonos szociális tőről fakad. Érdekes és szimbolikus módon mindkét hős apja ács (Krisztus-párhuzam), s mindkettejük tetőpontjellegű, regényzáró tárgyalásán a bírák a vádlott származását és a vétkét összekapcsoló osztálygyűlölete váltja ki a szereplő dacos ellenállását. Mind Julien, mind Misi a börtönben, a «tömlöcben» talál rá igazi önmagára, s mindketten kilépnek addigi világukból. Igaz, Misi csak Debrecenből, Julien az életből emigrál. 18 És a kapcsolat a két alak között még erősebb lehet, hiszen, bár Aratónak kétségtelenül igaza van abban, hogy a cselekmény nem sugall olyasmit, hogy Misi meghalna a regény végén, érdemes figyelmesen elolvasni a Légy jó mindhalálig zárósorait, amelyek határozottan egyfajta halálképzetet sugallnak: S fejét leejtette s szivárványszínű lett a szoba s egyszerre kimondhatatlan vágy fogta el, menni, elmenni abba az iskolába, ahol már ő tanít... ő... a drága, az édes jó bátya... az égbe... az égbe... mert az maga az Ég A kereszthalálra ítélt szenvedő Krisztus alakja a tanári törvényszék előtt álló Nyilas Misiben testesül meg, de a regény Misi sorsát a nagyhatalmak által fenyegetett, a szívhez hasonlító alakú, rokonok nélküli magányra ítélt Magyarország sorsával is összeköti. Igazolható ezzel Kiczenkó Juditnak az a megállapítása, hogy a Légy jó mindhalálig a közeli és még feldolgozhatatlan háborús traumákból és a Trianonélményből született: 20 Sokáig nézték a térképet. Misire kezdett rátelepedni ismét magányosságának érzése. Ahogy a térképet nézte, amelynek változatos színeibe, a szép kis debreceni cipó formájú Magyarország pirossal volt befestve, elszédült attól a rengeteg néptömegektől, amelyek köröskörül, zöld, sárga, lila falánksággal rajzanak, mintha mind szájat tátana s arccal fordulna felé titokzatos és kísérteties lények módjára. 21 Nyilas Misi mint Krisztus és ugyanakkor mint Magyarország szimbóluma ez a kettősség egyáltalán nem meglepő, ha felidézzük azt a Móricz-írást, amelyben Trianon a magyarság krisztusi sebei közül lesz az egyik: A magyarság a történelem folyamán öt krisztusi sebet kapott: Muhi, Mohács, Kismajtény, Világos és Trianon. Ez az öt seb nem a kiválasztottság isteni szimbóluma volt, hanem valóságos öt halálos szúrás, mindenik elég arra, hogy egy faj elvérezzen bele, hacsak az életereje nem oly roppant szívós, hogy kiheverje. Majd az Öt sebek! című írás a következőképpen zárul A magyar faj eddig a história folyamán öt krisztusi sebet kapott. A Krisztus legnagyobb gyerekét viszi egy gépész úr, akit ő szabadított ki a falu terhe alól s ő maga milyen hetykén veti: Ács! MÓRICZ, Életem regénye ARATÓ László, A Légy jó mindhalálig mint beavatástörténet = A kifosztott Móricz? Tanulmányok, szerk. FENYŐ D. György, Krónika Nova, Bp.,2001, MÓRICZ Zsigmond, Légy jó mindhalálig, Budapest, Atheneum, Bp., é. n. [1920], Ld. KICZENKÓ Judit, Légy jó mindhalálig = A magvető nyomában. Móricz Zsigmondról, szerk. SZABÓ B. István, Anonymus, Bp., 1993, MÓRICZ Zsigmond, Légy jó mindhalálig Studia Caroliensia

6 S Z I L Á G Y I ZSÓ F I A életét azonban a hatodik oltotta ki, a lándzsaszúrás a bordák közt, a szívbe. Vigyázzon a magyarság, hogy ezt a hatodik szúrást meg ne érje. 22 De az eddigi Móricz-recepció nem is a Sáraranyt, az Életem regényét vagy a Légy jó mindhaláligot emlegeti elsősorban, ha Móricz hitélményét, a teológián töltött idők tapasztalatát akarja megmutatni, hanem az 1917-ben megjelent A fáklya című regényt, amelynek főhőse, Matolcsy Miklós református lelkész. Anélkül, hogy a regény részletes elemzésére vállalkoznék, csak annyit jegyeznék ezúttal meg, hogy Matolcsy krisztusi attribútumai is könnyen felfedezhetők: amikor édesanyjának először beszél választottjáról, egyáltalán, először emleget egy másik nőt, anyja felháborodottan Szűz Máriához hasonlítja önmagát: Jaajh ugrott fel, mert azt hitte, megfúl, mindjárt vége van, a szívszorulás jött rá... csak meg ne bánd még.. csak jól nézd meg, akit.. akit az anyádhoz akarsz tenni... Mert ha szűz volt szűz Mária, akkor a te anyád szűz volt.. Ha volt szent asszony valaha a földön: tudd meg, én az voltam! S vagyok!... Magamnál vétektelenebbet nem ismerek! 23 Matolcsy pedig, aki ártatlanul, szűzen hal meg a regény végén (ő valóban meghal, nemcsak jelképesen, mint Nyilas Misi), a megváltást, a paradicsomot és a szüzesség elvesztését kapcsolja össze egy belső monológjában: Én is szent vagyok, mondta magában, tagolva a szókat ájult ajakkal, és most értem először azt a más életet, a megtisztult s új életet, a Jézusban való üdvösséget, ez a divínitás... Lehet-e ennél magasabb és dicsőbb élet: ezt az istenség ontotta reám... Most már hiszem, hogy van megváltás, van valami jobb, van dicsőbb, mint az állati ösztönös élet, hiszek Uram, hiszek, és légy segítségemre az én hitetlenségem ellen... Most jön a boldog s tevékeny élet, és megszűnik a satnya állapot, boldogságot fogok magam körül terjeszteni, s nem beteges bánatot, illatokat s nem a halál szagát... Margit, Margit, én megváltó szüzem, aki szűzességedet nekem őrized, akit én fogok bevezetni a paradicsomba, kis babám, kicsim, büdös kis angyalom, édes kis szagosom, hogy izzadt a múlt éjjel, s majd megőrültem a boldogságtól, hogy érezzem azt a vékony kis illatát Az érdekes az, hogy míg a szüzesség elképzelt elvesztése a Paradicsom elnyerését, addig egy másik Móricz-műben a szüzesség valóságos (ráadásul egy bordélyházban bekövetkezett) elvesztése a Paradicsomból való kiűzetést jelenti a hős, Veres Laci számára. Az Isten háta mögöttben olvashatjuk a következőt: Minden illúziója odavolt. Az elveszett paradicsom ez! A megismerés döntötte meg a fantázia paradicsomát. [...] az a szó, hogy elveszett paradicsom: s az a bibliai kép, hogy Ádám és Éva a megismeréssel elvesztette a paradicsomot, semmi mást nem jelent, csak azt, ami ővele történt. 25 Bár Móricz Zsigmond Krisztus-képe, a reformátussághoz való viszonya, különösen pedig a műveibe is beépülő Bibia-olvasata ennél sokkal részletesebb és árnyal- 22 MÓRICZ Zsigmond, Öt sebek! = Uő., Erkölcsi sarkantyú... Szépirodalmi, Bp., MÓRICZ Zsigmond, A fáklya = Uő., Regények II., Szépirodalmi, Bp.,1975, MÓRICZ Zsigmond, A fáklya MÓRICZ Zsigmond, Az Isten háta mögött = Uő., Regények I., Szépirodalmi, Bp.,1975, Studia Caroliensia

7 K A R Á C S O N Y I A J Á N D É K V Ó T A M É N, M I N T KRI S Z T U S U R U N K tabb kifejtést is megérdemelne, annyit talán sikerült igazolnom, hogy ez a kérdés a mai Móricz-kutatók számára, vállalkozzanak akár az életút vizsgálatára, akár egyes művek értelmezésére, már nem egy bekezdésben elintézhető, könnyedén lekerekíthető téma. Studia Caroliensia

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1

SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1 VÍGH IMRE SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1 Bevezetés A dolgozathoz az ötletet Czére Béla Krúdy-monográfiájának

Részletesebben

Csengettyű A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség hírlevele 2010. Böjt-Húsvét

Csengettyű A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség hírlevele 2010. Böjt-Húsvét Csengettyű A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség hírlevele 2010. Böjt-Húsvét Gyengék gyámola, te maradj velem! MEDITATIO CHRISTI Húsvét tétje Gyengék gyámola, te maradj velem! Aranyélete van ma is a

Részletesebben

CSOMÓ. Csak Okosan Minden Órán. A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola diákújságja 2012. november

CSOMÓ. Csak Okosan Minden Órán. A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola diákújságja 2012. november CSOMÓ Csak Okosan Minden Órán A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola diákújságja 2012. november Októberi ünnepeink ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc, és ötvenhat: egyszer minden száz évben

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben Bálint Ágnes Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben (Az Irgalom születése) Öt (plusz egy) kísérlet Télemakhoszt 1 talán nem szükséges bemutatni: Odüsszeusz és Pénelopé fia ő, aki nem szűnő

Részletesebben

A nyelv, amelyben élünk Arról, ami és aki összeköt

A nyelv, amelyben élünk Arról, ami és aki összeköt REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2010 / 2. Ki a közös bennünk? Református mozaik Cigányság testvér vagy sem? A nyelv, amelyben élünk Arról, ami és aki összeköt Hitvallásunk

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes!

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes! Búcsúzás Az élet komoly kérdéseirõl az emberek vagy nem akarnak tudni, vagy különösen nagy figyelmet fordítanak rájuk. Mostani számunk témája is ilyen jellegû. A búcsúzás kérdése mindannyiunkat érint.

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely

Részletesebben

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Márkó Zsuzsa Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Bevezetés A dolgozat témájául szolgáló, máig alakuló történet a huszadik század második évtizedéig nyúlik vissza. Egy

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? *

FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? * FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? * Beszélgetés Kozma Györggyel Kozma György a törzsi háborúval sújtott magyar kozmosz sokdimenziós koordináta rendszerének abszolút nulla pontján áll. Egy

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak.

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1 Korintus 11,16 2000. Október III. Évf. 5. Szám Élõ Gyülekezetek nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben

Részletesebben