KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 18-i ülésére Tárgy: A KIVÜ Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! A KIVÜ Kft. üzleti tervének jóváhagyása I. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 20. (2)-(4) bekezdései szerint valamennyi társaság köteles minden évben üzleti terv-koncepció, valamint üzleti terv készítésére. A Képviselő-testület az üzleti terv-koncepciót az éves költségvetési koncepció megtárgyalásakor, az üzleti tervet az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. Az üzleti terv-koncepció, az üzleti terv a társaság felügyelőbizottsága írásbeli jelentésének birtokában, azzal egyidejűleg nyújthatóak be a Képviselő-testülethez megtárgyalásra. A fenti rendelkezések értelmében a KIVÜ Kft. benyújtotta a évre vonatkozó üzleti tervét és a KIVÜ Kft. felügyelő bizottságának az üzleti tervvel kapcsolatos jelentését Kistarcsa Város Önkormányzata számára. A hivatkozott dokumentumok a jelen előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képezik. A benyújtott üzleti terv két fejezetet tartalmaz. Az első fejezetben bemutatásra kerül a Kft. működése, szervezeti felépítése és az általa végzett fő tevékenységek. A második fejezetében a évre vonatkozó üzleti terv és az ahhoz kapcsolódó táblázatok kerülnek ismertetésre, a évi gazdálkodás adatainak figyelembe vételével. Szervezeti felépítés: A évre tervezett alkalmazotti létszám az ügyvezetővel együtt 28 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági és irodavezető, 2 fő irodai adminisztrátor, 1 fő műszaki igazgató, 9 fő fizikai állományú alkalmazott, 3 fő szemétszállítási feladatokat végző, 9 fő takarító, 2 fő karbantartó), amelyből 27 fő teljes munkaidőben, míg 1 fő 4 órás részmunkaidőben foglalkoztatott.

2 2 Alaptevékenység: Az alaptevékenység körébe tartozó feladatok ellátására Ft támogatás mellett a Kft. az SZMSZ-ének mellékletében szereplő feladatokat látja el. Ezen tevékenységeket az Önkormányzat következő intézményeiben, illetve az Önkormányzat tulajdonában álló, alábbi ingatlanokban végzi a KIVÜ Kft.: Polgármesteri Hivatal Egészségház épülete (kivéve rendelők és kiszolgáló helységei) Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Városi Óvoda Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ Eperjesi út 19. szám alatt található volt iskola tornaterme és kiszolgálóhelyiségei Szilárd és szelektív hulladékgyűjtés: A KIVÜ Kft. a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvény előírásai, az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés értelmében, és az Önkormányzat mindenkor hatályos rendelete szerint végzi a közszolgáltatást, amely kiterjed a szilárd és szelektív hulladék begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, valamint hasznosításra történő átadásra. A kommunális hulladékot a KIVÜ Kft. saját hulladékszállító járművel és saját költségén (fedezete a hulladékszállítás díjbevétele, de július 1-től a rezsicsökkentés miatt a bevétel nem fedezi a kiadásokat, ebből eredően veszteséges a tevékenység!) szállítja el. A KIVÜ Kft. biztosítja a szükséges feltételeit a tevékenység működéséhez. A szelektív hulladékgyűjtés: a KIVÜ Kft július 1-től saját gépjárművével végzi a szelektív hulladék begyűjtését és elszállítását a Fe-Group Invest Zrt. telephelyére. A hulladék előválogatását, valamint hasznosításra eljuttatását (kivéve az üveghulladékot) jelenleg a Fe- Group Invest Zrt. végzi. A KIVÜ Kft. azonban ben engedélyt szerzett arra, hogy a telephelyén saját mega végezze az előválogatást. Az üveghulladék hasznosítására évtől a KIVÜ Kft. külön szerződést kötött a Maltha Hungary Kft.-vel, melynek a telephelyére a KIVÜ Kft. saját járműveivel szállítja be a keletkezett üveghulladékot. Ezek a begyűjtött mennyiségek kerülnek elszámolásra a Maltha Hungary Kft. teljesítési igazolása alapján. Az üveghulladék gyűjtés közterületen, illetve társasházak területén elhelyezett gyűjtőkonténerek kihelyezésével történik. Egyéb vállalkozási tevékenység: A Kft. a évi adatokat figyelembe véve a évre Ft éves bevételt tervezett a tisztán piacon végzett tevékenységére, melynek fő alkotó elemei a hulladéktároló edények értékesítése, építő ipari körbe tartozó tevékenységek ellátása, a temető parkfenntartása, és a gépbérmunkák. A vállalkozási tevékenységből származó bevételt a Kft. működésére, fejlesztésére kívánja felhasználni.

3 3 Infrastruktúra és eszközállomány: Az Önkormányzat július 1. napján Ft értékben apportált tárgyi és immateriális eszközöket a Kft. tulajdonába évben az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: - kis értékű tárgyi eszközök: fűnyírók, fűkaszák, porszívó stb., - nagy értékű: raklapemelős béka, Iparfejlesztési pályázatból beszerzett Mercedes Actros hulladékgyűjtő jármű, Mercedes Atego darus tehergépjármű évben ezen felül értékesítésre került a LIAZ hulladékgyűjtő jármű (nem volt gazdaságos sem megjavítani, sem értékesíteni gépjárműként) hulladékként bruttó Ft. - ért. A évre a Kft. nem tervezi nagy értékű gép, eszköz beszerzését, mivel a jelenlegi gazdasági körülmények ezt nem teszik lehetővé. Likviditás biztosítása és finanszírozása: A KIVÜ Kft. működésének finanszírozása két forrásból történik. Az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés értelmében az alapító okiratban meghatározott tevékenység ellátásához támogatást biztosít az Önkormányzat, amelynek az alaptevékenység működését kell fedeznie (bér és működési költségek). A másik bevételi forrás a szemétszállítási díjakból befolyó bevétel, amely a tevékenység kiadásait kell, hogy fedezze. Továbbá a szemétszállítási bevételekből szükséges fedezni a szelektív hulladékgyűjtésből felmerülő költségeket is, mert az OHÜ által adott visszatérítés nem fedezi teljes egészében a bekerülés költségét. Az üzleti tervében a KIVÜ Kft. hangsúlyozza, hogy a rezsicsökkentés következtében, és tekintettel arra, hogy határozatlan ideig díjbefagyasztás került bevezetésre, a KIVÜ Kft. hulladékkezelési tevékenységből származó bevételei nem fedezik az ezzel kapcsolatos kiadásokat, ezért a tevékenység ellátásához szükséges valamilyen kompenzáció vagy az állam, vagy az Önkormányzat részéről. A évre a KIVÜ Kft. gazdálkodásának várható eredménye ,- Ft. Várhatóan további bevételkiesést jelent majd az is, hogy a jogszabályi változásokra figyelemmel a KIVÜ Kft.-nek július 1.-től 80 literes, valamint az életvitelszerűen egyedül élő felhasználók számára 60 literes űrmértékű gyűjtőedényt kell bevezetni. A KIVÜ Kft december 17-én már be is nyújtotta a Földművelődésügyi Minisztériumnak egyedi támogatási kérelmét. A kérelem elbírálás alatt van. Pozitív döntés esetén a nyújtandó támogatás várhatóan biztosítani tudná a évi hulladékgazdálkodási tevékenység ellátását.

4 4 A fentiekkel kapcsolatban kiemelendő, hogy nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely előírná, hogy az Önkormányzat kötelezően térítse meg a közszolgáltató részére a bevételekből nem fedezhető kiadásokat. Az esetleges veszteségek keletkezése esetében a kötelező önkormányzati támogatás előírása azért sem lenne lehetséges, mert a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 3. (1) bekezdés e) pontja rögzíti a szennyező fizet elvet, mely szerint a hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért. Tehát az alapvető cél és jogszabályi elvárás az, hogy a hulladék termelője fizesse meg a hulladékszállítás és kezelés költségeit. A fentiektől függetlenül a rezsicsökkentés következtében kialakult helyzet megoldásra vár, azonban a megalapozott döntéshez szükséges számos információ még nem áll rendelkezésre (hatósági ár összege, bevezetésének dátuma, lesz-e esetleges állami kompenzáció, hogyan alakulnak a tényleges veszteségek), ezért a kapcsolódó döntést a KIVÜ Kft I. negyedéves pénzügyi jelentésében foglaltak ismeretében javasolt meghozni. A döntés meghozatalakor figyelemmel kell lenni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv. ) alábbi rendelkezéseire is: A Mötv. 13. (1) bekezdés 1. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a településfejlesztés, településrendezés. A Mötv. 41. (6) bekezdése szerint a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására jogszabályban meghatározottak szerint költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes- és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. A Mötv (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. Könyvvizsgáló megválasztása II. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 50. (4) bekezdése alapján a közszolgáltató az auditált éves beszámolóját a tárgyévre készített üzleti jelentéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a számvitelről szóló törvény szerinti letétbe helyezéssel egyidejűleg megküldi a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak. A fentiek értelmében a évtől a KIVÜ Kft.-nek könyvvizsgálót kell alkalmaznia. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 12. (1) bekezdése, illetve a (2) bekezdés b) pontja értelmében a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit Kft. esetén március 15-étől kell alkalmaznia (a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja), abban az esetben, ha a Kft. nem módosítja a létesítő okiratát előbb. A fentiekből következően a létesítő okirat módosításig, vagy március 15. napjáig még a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt. ) és nem az új Ptk. rendelkezései alkalmazandóak a KIVÜ Kft.-re.

5 5 A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 19. (4) bekezdése értelmében a könyvvizsgáló megválasztása a KIVÜ Kft. alapítójának a feladata. Erről rendelkezik a KIVÜ Kft. alapító okiratának 7. pont j) alpontja is. A KIVÜ Kft. a költségtakarékosság érdekében kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó könyvvizsgálói feladatokat ellátó Havjár Mihály úrral 3 évre szóló megállapodást köthessenek évtől kezdődően. Szelektív hulladékválogató kialakítása III. A Képviselő-testület a 246/2014. (XII.17.) számú határozatában felkérte a KIVÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy I. negyedévében dolgozza ki a szelektíven gyűjtött hulladék válogatásának lehetőségét. A fentiekre tekintettel a KIVÜ Kft. eljuttatta az Önkormányzat számára ezzel kapcsolatos javaslatait és megkeresését, amely a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. A KIVÜ Kft. ezen megkeresésében kérte az Önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy a telephelyén szelektív hulladékválogatót alakíthasson ki, tekintettel arra, hogy a ben engedélyt szerzett arra, hogy a telephelyén saját mega végezze az előválogatást. A kialakításhoz szükséges várható költség ,- Ft. Ez az összeg a válogató kialakításával kapcsolatos költségeket tartalmazza, valamint a kalkuláció a válogatáshoz szükséges munkavédelmi eszközöket, kötegelő anyagokat, big-bag zsákokat, folyamatos rágcsálóirtást, rezsi költségeket, szelektív zsák beszerzési költségét is már figyelembe veszi. A KIVÜ Kft. tájékoztatása szerint az előválogatási munka beindításával várhatóan a szelektív hulladékszállítási tevékenység 0 szaldo felett fog teljesíteni. A jelenlegi átvételi árakat figyelembe véve kb. 1 millió Ft nyereséget érhetnek el a válogató megvalósításához szükséges kiadásokon felül. Az így elért nyereség a hulladékkezelési tevékenység veszteségét csökkenti, ezáltal csökkenti az ehhez a tevékenységhez a jövőben esetlegesen nyújtandó Önkormányzati kompenzáció mértékét is. A Kft. a válogató kialakítással kapcsolatban kéri, hogy az Önkormányzat a közmunkaprogramból folyamatosan biztosítson 3 fő munkavállalót a válogatáshoz, mivel a saját létszámukból csak a gyűjtési és szállítási feladatokat tudják ellátni. A saját állománnyal történő feladatellátás azért sem végrehajtható a Kft. tájékoztatása értelmében, mert ez veszélyeztetné az egyéb kötelező feladatellátások végrehajtását. A Kft. álláspontja szerint nem célszerű, ha a válogatáshoz szükséges közfoglalkoztatottakat a Kft. saját maga igényli a munkaügyi kirendeltségtől, mivel a Kft. az egyébként is veszteséges hulladékszállításból nem tudja előfinanszírozni a közmunkások munkabérét és járulékait, illetve a Kft-k kisebb összegű támogatást kapnak, mint az önkormányzatok. A közfoglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatban az alábbiakat érdemes mérlegelni. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény szerint közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely a) a fenti törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által előírt állami feladat vagy b) a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy

6 6 c) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy d) a helyi vagy azon túlmutató közösségi így különösen egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat vagy e) a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul, és annak ellátására törvény nem ír elő közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt. A közfoglalkoztatottakat tehát a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó feladatokra lehet igénybe venni, magáncélra nem. Megállapítható, hogy a képződött hulladék lakosságtól történő elszállítása kötelező önkormányzati feladat, melyre a évi CLXXXV. törvény rendelkezései alapján az Önkormányzat közszolgáltatói szerződést kötött a KIVÜ Kft.-vel. A törvény és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló, 385/2014. (XII.31.) számú Korm. rendelet értelmében január 1-től minden településen kötelező a kommunális hulladékszállítás mellett az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladék házhoz menő gyűjtése, így a szelektív hulladékgyűjtés helyben biztosítandó közfeladatnak minősül. Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki a) a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései szerint munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki 16. életévét nem töltötte be, valamint b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény szerinti álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül. Az igényelhető közfoglalkoztatottak létszáma előre nem látható, bizonytalan, tekintettel arra, hogy az illetékes munkaügyi kirendeltség esetről esetre határozza meg a rendelkezésre álló létszámot, és csak az így megállapított létszámra lehet pályázni. A rendelkezésre álló létszám folyamatosan változik attól függően, hogy éppen hány személy felel meg a kiközvetítési feltételeknek. A tapasztalatok alapján fő munkavállalóval lehet kalkulálni, amelyből viszont 4 főt szükséges biztosítani az önkormányzati feladatokra (óvoda konyhájára 1 fő, 2 fő adminisztrátor, 1 fő portás az iskolába). A fennmaradó létszámú személyt lehet a városüzemeltetési feladatokra és a szelektív hulladékválogatási feladatokra foglalkoztatni. A válogatási feladatokra történő átcsoportosítás esetén az egyéb feladatokra arányosan kevesebb fő vehető igénybe. A jelenlegi szabályok alapján 1 fő munkavállaló alkalmazása járulékokkal együtt bruttó Ft bérköltséggel jár, amelynek %-ára tud pályázni az Önkormányzat.

7 7 A gyakorlat szerint általában 70-85%-os támogatást ítélnek meg. A fentiek alapján 10 hónapos időszakra nézve 70%-os támogatás esetén, 30%-os önrészt figyelembe véve ,- Ft, míg 85%-os támogatás esetén, 15%-os önrészt figyelembe véve ,- Ft kiadással kell számolni Önkormányzati oldalon a válogatási feladatokra biztosítandó 3 fő munkavállaló tekintetében. A közfoglalkoztatás támogatása utófinanszírozott, azonban előleg igényelhető a felmerülő költségekre. A közfoglalkoztatás rendszere olyan, hogy átlagosan 3 hónapos időszakra történik a foglalkoztatás, melynek leteltét követően a tényleges újabb kiközvetítés időpontjáig 2-3 hét telik el. A fentiek miatt fel kell készülni arra is, hogy lesznek olyan kieső időszakok, amelyek alatt a válogatási feladatokra a közfoglalkoztatottak biztosítása nem megoldott. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem. Határozati javaslat I. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KIVÜ Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a KIVÜ Kft. üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor, polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Határozati javaslat II. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KIVÜ Kft. könyvvizsgálójának a 2014., 2015., valamint a év beszámolóira vonatkozóan az AUDIT-HM Kft.-t (2100 Gödöllő, Podmaniczky u. 42.), személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Havjár Mihályt-t (kamarai tagsági igazolvány száma: , költségvetési minősítés kamarai tagszáma: KM ) választja, ,- Ft/év + ÁFA összegű díjazás ellenében, amelynek költségét a KIVÜ Kft. viseli. A Képviselő-testület felkéri a KIVÜ Kft. ügyvezetőjét a vonatkozó, könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: KIVÜ Kft. ügyvezetője A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel

8 8 Határozati javaslat III. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a KIVÜ Kft. azon szándékát, hogy szelektív hulladékválogatót alakítson ki a telephelyén. A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések által biztosított keretek között, és az Önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve az Önkormányzat folyamatosan pályázni fog olyan közfoglalkoztatottak alkalmazására, akik a KIVÜ Kft. által végzett szelektív hulladékgyűjtés tekintetében válogatási tevékenységet tudnak ellátni. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor polgármester KIVÜ Kft. ügyvezetője Kistarcsa, február 5. A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Solymosi Sándor polgármester

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésével Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda Budapest,

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltető és a települési szilárdhulladék

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben