Vegyen részt Leányfalu jövıjének alakításában! Lakossági fórum Leányfalu jövıjérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vegyen részt Leányfalu jövıjének alakításában! Lakossági fórum Leányfalu jövıjérıl"

Átírás

1 H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. HÉSZ Különszám A Leányfalui Önkormányzat támogatásával április A különszámról Nem szokott egy hónapban kétszer megjelenni a falu hírharangja, de a HÉSZ készítés folyamata indokolttá teszi a két megjelenést. A lakossági kérések beadási határideje február 15. volt, most Leányfalu hosszabb távú fejlesztési elképzeléseinek megvitatása lenne a cél május 15-én 17 órakor egy falugyőlést hívunk össze, melynek vitaanyagát tartalmazza az újság. Bizottsági megbeszélésen elhangzott, hogy az anyag túl általános. Szerintem 15 vagy 50 éves távlatokról nem sok konkrétum mondható, de a jelenlegi tudásunk és elképzelésünknek az újságban közölt anyag megfelel. A falu lakosságát azért hívtuk össze, hogy akinek van ötlete, elképzelése, esetleg a leírtakkal nem ért egyet, mondja el a véleményét. Tehát rajta, itt az alkalom, bele lehet szólni Leányfalu jövıjének fejlıdésébe. Felhívom a lakosságnak figyelmét, hogy az újságban megjelent a Non-stop bolt, pályázat elérhetısége. Itt hívom fel a figyelmet ismét, hogy a lomtalanítás idıpontja: június 09. (kedd) és június 10. (szerda) A két begyőjtési nap (körzet) közötti határ a Gyulai Pál utca vonala lesz. Az utca teljes egésze és a tıle délre esı terület (Szentendre felé) lesz az elsı nap feladata. A második begyőjtési napon a Gyulai Pál utca már nem, csak a tıle Tahi felé esı területrıl viszik el a lomhulladékot. Veszélyes hulladék győjtésének idıpontja: június 9. (kedd), helyszíne: Gázcsere telep A Faluház elıtti szelektív hulladékgyőjtés lehetıségét sajnos meg kellett szüntetnünk, mert havonta több, mint Ft-ba került az ürítése az Önkormányzatnak. A házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés lehetısége azonban mindenki számára biztosított, amennyiben válogatottan, nem szennyezett formában és átlátszó zsákban helyezi ki a háza elé a mőanyag-,illetve kötegelve a papírhulladékot. Üveget továbbra sem szabad elhelyezni sem a kommunális, sem a szelektív hulladékos zsákban, mert balesetveszélyes. A RÉV parkolóban hamarosan fel lesznek állítva az üveggyőjtı ún. bálványok, ahová mindenki folyamatosan bedobhatja az üveghulladékot. Nagyon fontos az újságban megjelenı Adóamnesztia felhívás. Kérem éljenek a lehetıséggel. Nyitottak vagyunk minden tárgyalásra az adóhátralékok rendezése ügyében. Keressenek bennünket, én akár személyesen is tárgyalok a rendezési feltételekrıl. Köszönetet mondok a közösség nevében azoknak a lakosoknak, akik adójukat, ill. a szemétszállítás díját befizették! Kérem, aki még nem tett eleget a falu közösségével szembeni kötelezettségének, éljen állampolgári jogával és rendezze a tartozását. Elıre is köszönjük! Loszmann János polgármester Vegyen részt Leányfalu jövıjének alakításában! Lakossági fórum Leányfalu jövıjérıl Várjuk a Leányfalu jövıjérıl szóló lakossági fórumra! Szóljon hozzá Leányfalu Településfejlesztési Koncepciójához! Idıpont: Május 15., péntek, Helyszín: Faluház színházterme Leányfalu Önkormányzata 2014-ben elindította településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának megújítását decemberére a tervezık a szükséges megalapozó vizsgálatokat elkészítették. A vizsgálatok mellett, az elmúlt évtizedben az Önkormányzathoz írásban beérkezett lakossági kérelmek is feldolgozásra kerülnek, és nyomon követhetı lesz, hogy ezek hogyan jelennek meg az új építési szabályokban. A településfejlesztési koncepció a legfontosabb értékválasztásokat és településfejlesztési irányokat kívánja megjelölni. Lényege, hogy az abban meghatározott kívánatos jövıképhez rendeli azokat a célokat, amelyek részben a településszerkezeti terv, és az annál részletesebb helyi építési szabályzat alapjául szolgálnak. Továbbá amelyek alapján az Önkormányzat egyéb fejlesztési programjait részletesebben ki tudja majd dolgozni (az oktatás, a kultúra, a településüzemeltetés, stb. területein). A hangsúly ebben a fázisban az értékválasztáson van, amely lehetıvé teszi azt is, hogy az elérhetı finanszírozási lehetıségek (támogatások), illetve magánberuházói szándék megjelenésekor megfelelı döntéseket lehessen hozni. A településfejlesztési koncepció képviselı-testületi elfogadása után fog elkészülni a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat. Ezek elsısorban a település szerkezetét, a mőszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését és az építés helyi rendjét fogják meghatározni. Azaz a koncepcióban foglalt jövıkép megvalósításához csak egyfajta eszközt biztosítanak. A különbözı környezeti, társadalmi, gazdasági, településüzemeltetési célkitőzések eléréséhez más természető eszközökre is szükség lesz. Távlatos jövıkép 50 év Leányfalu települési jövıképe, hogy a Dunakanyar Gyöngyszemeként, minıségi lakó és pihenı környezetet, az itt élıknek és az ide látogatóknak magas komfortot, jó minıségő szolgáltatásokat nyújtó településsé váljon. A település célja, hogy az itt élıkben a fıváros felé irányuló munkahelyi ingázás mellett is, erıs helyi identitás alakuljon ki, és alvótelepülés helyett élı, összetartó közösség épüljön. Leányfalu beépítésre szánt területei nem növelhetık tovább, tehát a növekvı népesség a meglévı, már lakott területek sőrősödését okozza. Ez a kitőzött komfortjavítás ellenében hat, ezért a település túlzott növekedésének elkerülése továbbra is cél kell, hogy maradjon. Az egészséges korösszetételő, és gazdasági aktivitású, Leányfaluhoz kötıdı, annak hagyományait ápoló, egyben új hagyományokat teremtı helyi társadalom a betelepülı és a tısgyökeres leányfalusiak egymás iránt felelısséget vállaló, harmonikus közösségében teremthetı meg. A történeti nyaralótelep hangulatra és a Duna adottságaira alapozó idegenforgalmi vonzerıfejlesztés fókuszában a helyieket is kiszolgáló szélesebb sport és szabadidıs-rekreációs kínálat bıvítése, az egész évre kiterjesztett szolgáltatások és programok biztosítása áll.

2 HÉSZ különszám Leányfalui Hírek Leányfalu táji, természeti adottságai biztosítják a település karakterét jelentı kellemes lakó- és üdülıkörnyezetet és egyben a település idegenforgalmi vonzerejét is ezek jelentik, ezért mértéktartó, fenntartható módon, a túlhasználat elkerülésével kell a biztosítani a védelmüket. A mővi településszerkezet és területhasználat a biztonságos és komfortos mindennapi életminıséget akkor szolgálja, ha illeszkedik a táji és természeti adottságokhoz. A Duna és a hegyoldalak között belakott területen az infrastruktúra fejlesztési lehetıségek figyelembe vételével lehet további igénybevételt tervezni, azonban azt nem szabad a teherbíró képesség határáig feszíteni. Leányfalu térségi jövıképe, hogy a Dunakanyar kultúrtáj települései között meghatározó helyet foglaljon el, a térségi együttmőködés során aktívan érvényesítse rekreációs és turisztikai, illetve infrastrukturális célkitőzéseit. Hosszú távú célrendszer 25 év A Leányfalu távlatos jövıképének megvalósulását szolgáló célrendszer négy átfogó célból és tíz célból áll. A négy átfogó cél kiegyensúlyozott társadalmat, gazdaságélénkítést, a természeti erıforrások és az épített környezet fenntarthatóságát tőzi ki. A tíz cél különkülön is több átfogó cél megvalósulását szolgálja. Az elsı négy cél komplexitásban kiemelkedik a többiek közül. A további hat cél részben társadalmi-gazdasági, részben a természetet vagy az épített környezetet érintı célkitőzés: 1 A Duna-part adottságaira építı komplex fejlesztése; 2 A településközpont fejlesztése; 3 Idegenforgalmi vonzerık fejlesztése; 4 A hegyoldalak mérséklet lakóterületi fejlesztése; 5 Az intézmények és a településen elérhetı szolgáltatások fejlesztése; 6 Társadalmi és gazdasági érdekő ingatlangazdálkodás; 7 Helyi identitáserısítés és közösségépítés; 8 Az épített és természeti értékek hatékony védelme; 9 Az infrastruktúra-hiányok pótlása; 10 Rendszerszemlélető közlekedés-fejlesztés. A hosszú távú célrendszer Leányfalu legfontosabb értékválasztásait tükrözi, ezekhez kell igazítani a jövıben a településfejlesztési döntéseket és feladatokat, valamint a kínálkozó fejlesztési lehetıségeket és elképzeléseket. A realitás talaján álló, a helyi adottságokra építı idegenforgalmi vonzerıfejlesztés kiemelt területe a Duna-part, egyben a helyi polgárok számára is itt biztosítható a sportszabadidıs-rekreációs lehetıség, és több intézmény is itt mőködik. Fejlesztését korlátozza a természetvédelem (Natura 2000 és ökológiai folyosó), valamint a vízbázis védelem és a nagyvízi meder (hullámtér). A természetes ártéri erdık megtartása mellett szükséges: a sétáló és kerékpáros forgalom szétválasztása, az Eurovelo6 kerékpárút kiemelt beruházás megvalósítása. A település teljes hosszában elnyúló Duna-part szakaszokra osztható az adottságok és a település életében betöltött jelenlegi és jövıbeli szerep alapján. Az egymástól így megkülönböztetett partszakaszok távlatos lehetıségei és funkcionális céljai eltérıek. A Rekreációs partszakasz igénybevételével a nagyobb egybefüggı területet igénylı közösségi funkcióknak lehet helyet biztosítani (pl.: sportpályák, motoros kishajók kikötıje, fövenystrand). A Településközponti partszakasz a közösségi szabadidı eltöltés területe, egyben egy új arculatteremtés helyszíne (pl.: egységes utcabútorok, szabadtéri fittness és játszóeszközök telepítése). 2. Településközpont fejlesztése KÖZPONTFEJLESZTÉS központi intézmények minıségi közösségi terek közterületi zöldfelületek kulturális épületek játszótér sportpálya központi vonzerı Célok 1. A Duna-part adottságokra épülı komplex fejlesztése PARTSZAKASZOK: Megırzendı ártéri erdı partszakasz Intenzív terheléstıl kímélendı partszakasz Intenzíven igénybe vehetı partszakaszok Településközponti partszakasz Rekreációs partszakasz Az elmúlt évtizedben a központfejlesztés számos eleme megvalósult, de messze nem tekinthetı befejezettnek, ezért folytatása továbbra is indokolt, mind a központi intézmények fejlesztése, mind a közösségi terek minıségfejlesztése aktuális (Faluház, könyvtár, sportpálya környezete). A Duna-part központi szakasza minıségi közterületi megújulást és arculatfejlesztést igényel, a Polgármesteri Hivatal mögötti játszótérrel együtt minıségi szabadtéri közösségi területté formálható. A Duna-parti kerékpárúton, vagy a Duna felıl érkezıknek ez lehet a megérkezési pontja a településközpont felé, ezért a parti sáv és a fıút közötti területen az átjárhatóságot kell erısíteni.

3 Leányfalui Hírek HÉSZ különszám Idegenforgalmi vonzerı fejlesztése IDEGENFORGALMI VONZ- ERİ FEJLESZTÉSE vízi turizmus, vízisport termálfürdı - gyógyvíz sport-rekreáció családos pihenés kerékpáros turizmus horgászturizmus bakancsos turisták természetjárás egészség turizmus szenior turizmus tréningek, speciális rendezvények kulturális tanösvény római ırtorony célzott programok Az idegenforgalom a gazdaság egyetlen és leginkább meghatározó potenciállal bíró szegmense Leányfalun, a település bevételi forrásai tekintetében továbbra is ennek fejlesztése lehet az egyik kitörési pont. A vízi turizmus területén megszólítható célcsoportok a vízi sportokat őzık (evezısök, kajak-kenu sportolók és az ezzel nem minden esetben kompatibilis, de fizetıképes vendégkört jelentı motoros kishajósok, jetskisek, vízisíelık), a termálfürdı sport-rekreációs célú igénybe vevıi, és a horgászok, valamint az üdülési, pihenési vagy aktív rekreációt keresı idısebb generáció. Ide kapcsolódik a családos pihenıturizmus, és a kerékpáros turizmus is. További reálisan megszólítható célcsoportok lehetnek a vállalati és egyéb kisebb csoportos tréningek speciális rendezvények résztvevıi, a bakancsos turisták, természetjárók, és az egészségturizmust kedvelık. Az idegenforgalmi kínálat fejlesztésének keretében a meglévı helyi értékek láthatóságát, elérhetıségét kell biztosítani. A szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése mellett a célzott program-marketingre a látogatóforgalmat megcélzó kisebb fesztiválok, hétvégi látványosságok, sport rendezvények megszervezésére is hangsúlyt kell helyezni. 4. Hegyoldalak mérsékelt lakóterületi fejlesztése HEGYOLDALAK MÉRSÉKELT LAKÓTERÜ- LETI FEJLESZTÉSE infrastruktúrahiány oldása feltételekhez kötött lakófejlesztés ütemezett hiánypótlás Hegyoldalakon a korábban kijelölt üdülıterületeken jelentıs számban állandó jelleggel laknak, emiatt az üdülı övezetek jelenlegi helyzete, az üdülıövezeti besorolás mind a településnek, mind a lakosoknak nehézségeket okoz (pl.: hitelfelvételek esetén vagy az Európai Unió forrásaiból megvalósítható közmőberuházások esetén). Számos helyen a kiszolgáló infrastruktúra messze nem kielégítı, ezért ezeket a hiányokat kell elsısorban felszámolni, és ehhez kell igazítani a szabályozás eszközrendszerével a lakóterületi fejlesztéseket. Fokozatosan meg kell oldani a csatornázást és a felszíni vízelvezetést, a hiányos és alacsony mértékő közvilágítást orvosolni kell. A nem megfelelı keresztmetszeti kialakítású utak és elsısorban a nem szilárd burkolatú utak végleges, korszerőbb kialakítására van szükség, értelemszerően a mőszaki infrastruktúrák hiányainak rendszerelvő ütemezett pótlásával. Mindezen feladatok elvégzése sok forrást és hosszú idıt igényel, ezért a részben már belakott területek lakóterületté válását mértéktartó és fenntartható keretek között kell tartani, figyelembe véve az infrastruktúrák (utak és közmővek) teherbíró képességét. 5. Intézmény és szolgáltatásfejlesztés INTÉZMÉNY- ÉS SZOL- GÁLTATÁSFEJLESZTÉS iskola és óvoda kapacitás növelése bölcsıde alapítás Leányfalun mind az egészségügyi, mind az oktatási és a kulturális intézményfejlesztés területen számos kiemelkedı eredmény született az elmúlt évtizedben. Ennek ellenére, nem lehet megállni, mert a népesség növekedése is folyamatos, és a jövıképben javasolt célkitőzés a helyi polgárok számára magas komfortot és jó minıségő szolgáltatásokat nyújtó település is ezt követeli meg. 6. Társadalmi és gazdasági érdekő ingatlangazdálkodás TÁRSADALMI ÉS GAZDSÁGI ÉRDEKŐ INGATALNGAZDÁLKODÁS Klein-villa Varga ház Sorg-villa Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok végsı vagy átmeneti hasznosítása az egész település közösségi érdekeit kell, hogy szolgálja. Ezek az ingatlanok biztosíthatnak helyet az intézményfejlesztések számára, szolgálhatnak hoszszabb távú fejlesztési tartalékként. Piaci értékesítésük a településfejlesztési célokhoz illeszkedı hasznosítás biztosítása és garanciái mellett lehet indokolt. A helyi közösség érdekeit szolgálja a Klein-villa közösségi fejlesztése, a bölcsıde Varga-házba telepítése. Az iskola és az óvoda ingatlanjainak fenntartása, karbantartása. A szintén önkormányzati tulajdonban lévı Sorg-villával kapcsolatban az a felelıs tulajdonosi magatartás, ha fejlesztés és/ vagy értékesítés kérdéseit a hosszú távú közösségi érdekek határozzák meg. a jogi-szabályozási környezet figyelembe vételével reális fejlesztési jövıképek kimunkálása szükséges.

4 HÉSZ különszám Leányfalui Hírek A partszakasz és a településközpont közötti kapcsolat erısítése A partszakasz és a háttérterület közötti funkcionális kapcsolat erısítése Beavatkozási pont Fejlesztési potenciál (magánkézben) Megközelítési pont (parkolóval, csónakházzal) Tervezett gyalogos / kerékpáros híd Forgalomcsillapítás a Móricz Zsigmond út központi szakaszán Gyalogösvény kialakítása a parton Turista út beérkezése a településközpontba Eurovelo6 kerékpárút meglévı nyomvonala, tervezett szakaszváltozatai, és módisítási javaslata a központban hajóállomás, csónakház, parkoló FEJLESZTÉSI ELEMEK: Termálfürdı fejlesztése külsı tıke bevonásával A Faluház és a könyvtár körül közösségi tér kialakítása A Klein-villa közösségi fejlesztése Kulturális tanösvény kialakítása és a Római ırtorony fejlesztése Településközponti partszakasz arculatfejlesztése (utcabútorok, játszó- és fittness eszközök stb.) Közlekedésfejlesztés elemek: forgalomcsillapítás a fıút központi szakaszán megközelítési pontokban a parkolók és az eszközváltás lehetıségének fejlesztése eurovelo6 nyomvonal központba vezetése gyalogos / kerékpáros híd Turisztikai fogadópont bevásárló központ elıtti kis tér Fıút menti városképet zavaró funkció és látvány visszaszorítása

5 Leányfalui Hírek HÉSZ különszám Helyi identitáserısítés és közösségépítés A véglegesen beköltözık a jelenlegi és a késıbbi népesség alakulására is hatással vannak, ezért kiemelten fontos, hogy Leányfalu megtalálja azt a jövıképben is megfogalmazott célt, ami igazi közösséget tud létrehozni. Oldani kell ezért az alvótelepülés jelleget, közösségi programok, lehetıségek, minıségi intézmények az oktatás nevelés, a kultúra területein hordozzák magukban azt a biztosítékot, ami fokozatosan helyi identitássá formálódik, ami Leányfalut minden itt lakó számára otthonná és közösségé tudja változtatni. A kulturális intézményrendszer fejlesztése az elmúlt idıszakban kiemelkedı eredményeket mutatott fel e téren, ennek és egyéb identitáserısítı és új hagyományokat létrehozó programoknak van létjogosultsága a helyi közösség formálásában. 8. Épített és természeti értékek hatékony védelme ÉPÍTETT ÉS TERMÉ- SZETI ÉTRÉKEK HATÉKONY VÉDEL- ME kulturális dimenzióval átszıtt értékes villák/nyaralók értékes fasorok, növényzet túlzott jogi védelem, kezelési terv védett elemek fenntartásának támogatása identitáserısítésközösségépítés 9.Infrastruktúra hiányok pótlása INFRATRUKTÚRA HIÁNYOK PÓTLÁSA infrastruktúrahiány oldása - ütemezett hiánypótlással csatornázás felszíni vízelvezetés - vízrendezési tanulmány közvilágítás utak jobb keresztmetszeti kialakítása utak burkolása Az épített és a természeti értékek egyben a Leányfaluhoz kötıdés, az identitáserısítés eszközei is, hiszen erre lehet büszke leányfalu polgársága. A meglévı épített örökség védelme érdekében a 2003-as értékkataszter elemei helyi védelem alá kerültek, a meglévı értékes növényzet megmaradását is helyi védelem biztosítja. A védelem mértéke mindkét esetben túlzónak tekinthetı, ezért a célkitőzés megtartása mellett racionális kereteket kell felállítani, különös tekintettel arra, hogy a védettség kimondásán túl szükséges a védett elemek kezelésére és támogatására vonatkozó helyi szabályrendszer megalkotása is. A csatornázás hiányának pótlása a teljes értékő lakóterületté válás alapvetı elvárása. Egyes új csatornaszakaszok megtervezése megtörtént, kiépítése még döntı részben nem. További új csatornaszakaszok tervezése és létesítése szükséges. A felszíni vízelvezetés megoldása mára már halaszthatatlanná vált. A felszíni-vízrendezés tekintetében a szélsıséges idıjárási jelenségek, és a természet alakította vízelvezetés rendszerében elıforduló elés beépítések tovább fokozták a problémákat. A komplex és rendszerben történı megoldás érdekében vízrendezési tanulmány készítése szükséges a település egészére. A hegyoldali utak/utcák közterületi kialakításának javítása, a hiányzó szilárd burkolatok kialakítása elengedhetetlen a közeljövıben a lakóterületté nyilvánításból várható forgalomnövekedés kiszolgálására, mivel a hegyoldalak beépítésének növekvı intenzitásával a probléma is fokozódik. A problémát együtt kell kezelni a felszínivízrendezéssel és a csatornahálózat hiányainak pótlásával, valamint a közvilágítás fejlesztésével. 10. Rendszerszemlélető közlekedésfejlesztés RENDSZERSZEMLÉ- LETŐ KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉS marad a meghatározó közúti közlekedés kerékpáros közlekedés gyalogos közlekedés vízi közlekedés utak jobb keresztmetszeti kialakítása utak burkolása belsı kapcsolat kiépítése A Leányfalun élık hivatásforgalmi ingázása a fıváros felé a jövıben is döntı mértékben személyautóval, illetve távolsági autóbusszal fog történni, így a közúti közlekedés meghatározó marad. Ennek gerincét a 11- es fıút biztosítja, melynek átmenı forgalma is jelentıs. Tekintettel arra, hogy a fıút főzi fel és egyben vágja ketté a település központját, továbbá a fıút elválasztja a település lakott részét a Duna-parttól, ezért a további forgalomcsillapítása indokolt, a biztonságos gyalogos / kerékpáros keresztezési lehetıségek kialakításával. A belsı a fıhálózat érintése nélküli kapcsolatot létrehozó összekötı belsı útnyomvonal szerepeltetése a településen belüli kapcsolatok biztosítása érdekében az új koncepcióban is indokolt. Ugyanakkor figyelmet kell fordítani a kerékpáros-, a gyalogos- és a vízi közlekedés fokozottabb fejlesztésére, mind a helyi lakosság, mind a turisták vonatkozásában (Eurovelo/ kerékpár út, kerékpáros / gyalogos híd Pócsmegyerre) amelyhez a kapcsolódási pontok, eszközváltások feltételeit kell megteremteni. Felvethetı a vízi közlekedés javításának vizsgálata Leányfalu Szentendre, Leányfalu Budapest, Leányfalu- Vác viszonylatban. Feladatok komplex összefoglalása 5-10 évre Leányfalu önkormányzata a rendelkezésére álló erıforrások felhasználásával, kezdeményezı módon, a településükért tenni vágyó, itt boldogulni akaró polgáraival együttmőködve fokozatosan javítani kívánja a mindennapi élet minıségét Leányfalun. Ennek érdekében az alábbi feladatokat azonosította középtávon: A Klein-villa közösségi célú felújítása, a Faluház, a könyvtár és a Klein-villa körüli tér megújítása, a Duna-parti sétány és a fıút közötti átjárás lehetıségének erısítése; A központi parti sétány fejlesztése: rekreációt szolgáló utcabútorok/játszó és sport, fittness eszközök telepítése, valamint a Duna-part megközelítési pontjainak fejlesztése (parkolók, bakancsos, vízi és kerékpáros turizmus számára is); A Római ırtorony vendégforgalmi attrakcióvá fejlesztése, kulturális tanösvény tematikájának kidolgozása, a települési információs / tájékoztató rendszer megújítása (tájékoztató, útbaigazító táblák); Programmarketing: rendezvényturizmus és helyi események tematikájának kidolgozása és szervezı hátterének kialakítása; Vízrendezési tanulmány elkészíttetése, a közcsatorna terveztetés folytatása, a közmőfektetés és a közlekedésbiztonság szempontjából kritikusan szők lakóutcák rendezése, ütemezett megvalósítás, kivitelezés; Lakosság bevonása az üdülıterületek lakóterületté alakításához szükséges infrastrukturális feltételek kialakításába, önszervezıdés támogatása különösen a településkép szépítésében; Bölcsıde-alapítás a Varga-házban, kapacitásbıvítés az óvodában és az iskolában, a mőködı intézmények fenntartása, fejlesztése (akadálymentesítés);

6 HÉSZ különszám Leányfalui Hírek A helyi épített és természeti értékek védelmi rendszerének megújítása, racionalizálása; A termálfürdı korszerősítése, fedett fürdıjelleg kialakítása külsı tıke bevonásával és pályázati lehetıségek kihasználásával; Helyi vállalkozókkal kiemelten a vendéglátó és szálláshely szolgáltató vállalkozókkal - való rendszeres egyeztetés és együttmőködés. További hosszabb távú fejlesztések: fövenystrand létrehozása, kishajók kikötési lehetıségének kialakítása, szabadtéri tornapálya létesítése. Leányfalu önkormányzata proaktív fellépéssel a helyben jelentkezı magánérdek mentén és a térségi együttmőködésekben, tervezett projektekben, programokban érvényesíteni tudja a település rekreációs és turisztikai, illetve infrastrukturális célkitőzéseit, melyek jelentıs mértékben függnek a külsı gazdasági feltételrendszertıl, forrásoktól, befektetıi szándékoktól. A termálfürdıtıl északra lévı távlatos magán fejlesztési elképzelések és a települési érdekek összhangjának megteremtése érdekében szükséges a közösségi parthasználat megteremtése és távlati biztosítása, az átjárhatóság megırzése, a folyó megközelíthetıségének biztosítása, a kiszolgáló infrastruktúra helybiztosítása. Amennyiben a fejlesztés idıben csak távlatban várható, az átmeneti hasznosítás szolgáljon települési érdeket. Térségi infrastrukturális feladatok: A fıút forgalomcsillapítása és az átjárhatóság erısítése; A Szentendre és Szigetmonostor között tervezett közúti híd szorgalmazása; Az agglomerációs vízi közlekedés fejlesztése; Eurovelo6 kerékpárút kiemelt beruházás tervezése és megvalósítása során szorgalmazni kell az északi nyomvonalszakaszon a településnek kedvezıbb változatot, a településközpontban a nyomvonal bevezetését a fıút mellé, és a gyalogos és a kerékpáros forgalom elválasztását a Duna-parton; Gyalogos / kerékpáros híd Pócsmegyerre; Az ágazati programok/projektek tervezési fázisainak nyomon követése; A közcsatorna fejlesztés érdekében a térségi együttmőködés folytatása; Árvízvédelmi tanulmányterv. Térségi idegenforgalmi feladatokat jelent Leányfalu elhelyezése a Dunakanyar kultúrtáj turisztikai térképén: Desztináció menedzsment (szállásadók, vendéglátósok kínálatának összefogása, minısítése, kiajánlása, programok szervezése, stb.), az ehhez szükséges intézményi háttér és együttmőködés megteremtése; Bekapcsolódás a térségi programmarketingbe és csatlakozás a Dunához kötıdı térségi fejlesztési programokhoz (Duna stratégia, Danube Pearls). Mérlegeljünk együtt! A település aktuális mozgásterét a költségvetési helyzet és a gazdasági környezet határozza meg. A rendelkezésre álló lehetıségeken belül, Leányfalu a helyi polgárok támogatásával kívánja meghatározni a legfontosabb településfejlesztési feladatokat. A közösség számára potenciális bevételt és kiadást jelentı feladatok között kell mérlegelni. Ehhez várjuk hozzászólásaikat, javaslataikat! Idıpont: Május 15., péntek, Helyszín: Faluház színházterme Tisztelt Adófizetı Polgárok! Leányfalu Nagyközség Képviselı-testülete úgy döntött, elı kívánja mozdítani az adóhátralékkal rendelkezık kötelezettségének teljesítését, ezért április 29-én a következı határozatot hozta: Amennyiben az adóhátralékkal rendelkezı természetes személyek egy éven belül kifizetik a január 1. napjáig felhalmozott hátralékuk tıkerészét, a késedelmi kamat 80%-át az Önkormányzat elengedi. Ezzel a lehetıséggel azok élhetnek, akiknél az egy háztartásban élık egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 2,5-szeresét ( x 2,5), azaz nem több mint Ft A kamatok mérséklésére induló eljárás kérelemre indul, melynek benyújtási határideje június 30. napja. A hátralék törlesztésének egy éves idıtartama a kérelem jóváhagyását követı 365 nap. A kedvezmény csak akkor adható meg, ha az adóhátralék tıkerésze a 365 napos határidın belül befizetésre került. A hátralék és a évi építményadó esedékes összegének megfizetése után az életvitelszerően Leányfalun élı adófizetık a hatályos rendelet szerinti építményadóra vonatkozó kedvezményt automatikusan megkapják. Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók esetén szintén kérelemre indul az eljárás, melyhez gazdasági társaságok esetén az elmúlt 3 évi mérleget és eredmény kimutatást, egyéni vállalkozók esetén pedig az elmúlt 3 évi jövedelem adóbevallást kell csatolni. A kamatok 80%-a elengedésének ezúttal is feltétele a kérelmet jóváhagyó döntést követı 365 napon belüli tıkerész-befizetés. A kérelem elbírálásának fı szempontja az, hogy az adóhátralék keletkezésének évében a vállalkozó/gazdasági társaság nyeresége kevesebb legyen, mint az azonos évben felhalmozott hátralék. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata az adóamnesztia során megfizetett adóhátralékot teljes egészében fejlesztési célra (utak felújítása, járdák építése stb.) kívánja fordítani. Kérem, éljenek a lehetıséggel, és rendezzük végre közös dolgainkat, ez közös érdekünk! Segítıkészségüket és együttmőködésüket megköszönve, tisztelettel: Loszmann János polgármester Tulajdonos, felelıs szerkesztı, tördelés: Kristály Árpád Engedély szám: 145/96, Nyilvántart. szám: Szerkesztıség címe: 2016 Leányfalu, Móricz köz 8. Tel.: Nyomda: TECHNOVA 2004 Kft. Megjelenik havonta, példányban (a lap ingyenes). Terjesztés: a Magyar Posta által. Hirdetés feladás: Kristály Árpád Tel.: 20/ ,

7 Leányfalui Hírek HÉSZ különszám AKCIÓ! 7. hoz Megy! z á H s u ik t p Az O KONTÉNER RENDELÉS: Nagy Róbert 06/ Konténerek m³-ig, akár zárt kommunális konténer is! A cég által elszállított hulladék nagy része újrahasznosításra kerül. Cégünk épületbontással is foglakozik! Újra hasznosított termékeink: útépítésre, belsı tér feltöltése, szigetelı falak mögé, vízelvezetésre stb. (darált beton, darált tégla, meddı, föld.) Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk.

8 HÉSZ különszám. Leányfalui Hírek Együttélésünk alapvetı szabályai Több polgárunk is kérte, hogy röviden foglaljuk írásba azokat a legfontosabb szabályokat, amelyek önkéntes betartásával, illetve hatósági betartatásával jobbá és szebbé válhat településünk. Jelen felsorolás célja, hogy Leányfalun a harmonikus együttélés normáit, a többség számára vállalható szabályait közérthetıen rögzítse és összefoglalja. Az alábbi ajánlásokat Leányfalu Nagyközség Önkormányzata helyi rendeleteiben szabályozza, melyek teljes egészében elolvashatóak a település hivatalos honlapján, a címen. Tartsuk be a szemétszállítás helyi rendjét. A kommunális hulladék elszállítása minden hétfın, a szelektív hulladéké pedig az adott hónap utolsó szerdáján történik. Saját szemetünket ne tegyük más portája elé. Az illegálisan lerakott szemetet jelentsük a közterület-felügyelınek. Ne csak a kertünket, hanem kerítésünket és a kerítésünk elıtti közterületet is tartsuk rendben. A közlekedést zavaró, az útra kihajló ágakat rendszeresen nyessük, a füvet nyírjuk! A közterületen lévı járda, árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan elıtti szakaszra terjedıen - az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége! A jármőbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása is minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Ingatlanunkon és annak környékén irtsuk a parlagfüvet; a fertızött növényzet kezelésével, vagy égetésével gátoljuk meg a betegség elterjedését. A közterületen található fákra, villanyoszlopokra, buszmegállókra ne helyezzünk el hirdetéseket. Ügyeljünk a patakpartok és vízmosások, a Duna-part, az erdı tisztaságára; a kerti szerves hulladékot (lenyírt fő, elszáradt galylyak) se helyezzünk el itt! Igyekezzünk saját telkünkön komposztálni, vagy szállíttassuk el. Kerti hulladékot égetni kizárólag pénteki napokon, reggel 8.00 órától este óráig szabad, ha egyébként a nyílttéri égetést tőzgyújtási tilalom nem zárja ki. Tilos az égetés, amennyiben a pénteki nap állami munkaszüneti nap. Tilos továbbá nedves hulladékot, mőanyagot, mérgezı anyagot égetni, a tüzet ırizetlenül hagyni, ködös, szeles, viharos idıben égetni. Ha egyszerre nagyobb mennyiséget kívánunk égetni, elıtte jelezzük azt szomszédjainknak. Vasárnap csak pihenésre használjuk a kertünket úgy, hogy szomszédjaink is így tehessenek. Hangos rádiózással, zenehallgatással környezetünket ne zavarjuk, hangosnak ígérkezı szabadtéri, kerti rendezvényünkrıl idıben szóljunk szomszédjainknak. Este tíz óra után vegyünk vissza a hangerıbıl, legyünk tekintettel környezetünkre. A munkavégzéssel kapcsolatos zajkeltı tevékenység (motoros sövény- és főnyírás, fakivágás, kerti traktor mőködtetése, motorzajjal és/vagy kalapálással járó karbantartási, javítási, bontási, építési munkálatok) hétköznapokon 7 óra és 19 óra között, szombaton 9 óra és 15 óra, vasárnap és ünnepnapokon 10 óra és 12 óra között engedélyezett. Közterületen a felsorolt tevékenységek, továbbá a teher- és munkagépjármő forgalommal, üzemeltetéssel járó szállítási- és kivitelezési munka hétköznapokon 7 óra és 20 óra között, szombaton 8 óra és 12 óra között engedélyezett. Amíg építkezünk, addig is vigyázzunk utcánkra, járdánkra. Ne várjuk, hogy az építkezés során tönkretett közterületet az önkormányzat közpénzen állítsa helyre. Amennyiben sokat ugató kutyát, hangos háziállatot tartunk, tartsuk úgy, hogy hangja minél kevésbé zavarjon másokat. Kutyát a Duna-parton csak pórázzal, szájkosárral sétáltassunk. Sétáltatás után a közterületen (különös tekintettel a járdára) elhullajtott kutyaürüléket szedjük össze. A Dunában fürdızık mellé ne engedjük kutyánkat a vízbe. Ne szemeteljünk, még cigarettacsikket se dobjunk el. Köszönjünk egymásnak bátran az utcán, az üzletekben. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet! A Leányfalui Termálfürdı területén elhelyezkedı 104,5 m2 épület és az ahhoz kapcsolódó 21,8 m2 kerthelyiség határozott (10 év) idejő bérbe adására. Felhívom a figyelmét a lakosságnak, hogy a Non-stop bolt pályázata a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján hivatali idıben megtekinthetı és másolatban átvehetı, valamint a honlapról letölthetı. Lomtalanítás A lomtalanítás idıpontjai Leányfalun: június (kedd szerda) A két begyőjtési nap körzethatára a Gyulai Pál utca vonala lesz. Az utca teljes egésze és a tıle Szentendre felé esı terület lesz az elsı nap feladata. Veszélyes hulladék győjtés idıpontja és helyszíne: június 9. (kedd) egykori gázcseretelep (Leányfalu, Gyulai Pál utca 25/A.)

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyőlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:... 5 A koncepció fı irányai:... 5 Helyzetelemzés... 6 Sportolási lehetıségek

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Stratégia célja... 7 III. Gazdasági,

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA BUDAPEST, 2009. JÚLIUS 21. 1 Tartalomjegyzék 1. STRATÉGIA 4 1.1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ IVS CÉLRENDSZERÉHEZ

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Valkó Nagyközség Helyi Fenntarthatósági Programja. (Local Agenda 21, 2011)

Valkó Nagyközség Helyi Fenntarthatósági Programja. (Local Agenda 21, 2011) Valkó Nagyközség Helyi Fenntarthatósági Programja (Local Agenda 21, 2011) Készítette: ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban levı településrendezési eljárása tárgyában

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban levı településrendezési eljárása tárgyában JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011.

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016 VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Gyenesdiás,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Készítette: Pallagi Adrienn Belsı konzulens: dr. Szász Tibor Külsı konzulens: dr. Lopota Viktor, Debreceni Földhivatal

Részletesebben