Vegyen részt Leányfalu jövıjének alakításában! Lakossági fórum Leányfalu jövıjérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vegyen részt Leányfalu jövıjének alakításában! Lakossági fórum Leányfalu jövıjérıl"

Átírás

1 H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. HÉSZ Különszám A Leányfalui Önkormányzat támogatásával április A különszámról Nem szokott egy hónapban kétszer megjelenni a falu hírharangja, de a HÉSZ készítés folyamata indokolttá teszi a két megjelenést. A lakossági kérések beadási határideje február 15. volt, most Leányfalu hosszabb távú fejlesztési elképzeléseinek megvitatása lenne a cél május 15-én 17 órakor egy falugyőlést hívunk össze, melynek vitaanyagát tartalmazza az újság. Bizottsági megbeszélésen elhangzott, hogy az anyag túl általános. Szerintem 15 vagy 50 éves távlatokról nem sok konkrétum mondható, de a jelenlegi tudásunk és elképzelésünknek az újságban közölt anyag megfelel. A falu lakosságát azért hívtuk össze, hogy akinek van ötlete, elképzelése, esetleg a leírtakkal nem ért egyet, mondja el a véleményét. Tehát rajta, itt az alkalom, bele lehet szólni Leányfalu jövıjének fejlıdésébe. Felhívom a lakosságnak figyelmét, hogy az újságban megjelent a Non-stop bolt, pályázat elérhetısége. Itt hívom fel a figyelmet ismét, hogy a lomtalanítás idıpontja: június 09. (kedd) és június 10. (szerda) A két begyőjtési nap (körzet) közötti határ a Gyulai Pál utca vonala lesz. Az utca teljes egésze és a tıle délre esı terület (Szentendre felé) lesz az elsı nap feladata. A második begyőjtési napon a Gyulai Pál utca már nem, csak a tıle Tahi felé esı területrıl viszik el a lomhulladékot. Veszélyes hulladék győjtésének idıpontja: június 9. (kedd), helyszíne: Gázcsere telep A Faluház elıtti szelektív hulladékgyőjtés lehetıségét sajnos meg kellett szüntetnünk, mert havonta több, mint Ft-ba került az ürítése az Önkormányzatnak. A házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés lehetısége azonban mindenki számára biztosított, amennyiben válogatottan, nem szennyezett formában és átlátszó zsákban helyezi ki a háza elé a mőanyag-,illetve kötegelve a papírhulladékot. Üveget továbbra sem szabad elhelyezni sem a kommunális, sem a szelektív hulladékos zsákban, mert balesetveszélyes. A RÉV parkolóban hamarosan fel lesznek állítva az üveggyőjtı ún. bálványok, ahová mindenki folyamatosan bedobhatja az üveghulladékot. Nagyon fontos az újságban megjelenı Adóamnesztia felhívás. Kérem éljenek a lehetıséggel. Nyitottak vagyunk minden tárgyalásra az adóhátralékok rendezése ügyében. Keressenek bennünket, én akár személyesen is tárgyalok a rendezési feltételekrıl. Köszönetet mondok a közösség nevében azoknak a lakosoknak, akik adójukat, ill. a szemétszállítás díját befizették! Kérem, aki még nem tett eleget a falu közösségével szembeni kötelezettségének, éljen állampolgári jogával és rendezze a tartozását. Elıre is köszönjük! Loszmann János polgármester Vegyen részt Leányfalu jövıjének alakításában! Lakossági fórum Leányfalu jövıjérıl Várjuk a Leányfalu jövıjérıl szóló lakossági fórumra! Szóljon hozzá Leányfalu Településfejlesztési Koncepciójához! Idıpont: Május 15., péntek, Helyszín: Faluház színházterme Leányfalu Önkormányzata 2014-ben elindította településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának megújítását decemberére a tervezık a szükséges megalapozó vizsgálatokat elkészítették. A vizsgálatok mellett, az elmúlt évtizedben az Önkormányzathoz írásban beérkezett lakossági kérelmek is feldolgozásra kerülnek, és nyomon követhetı lesz, hogy ezek hogyan jelennek meg az új építési szabályokban. A településfejlesztési koncepció a legfontosabb értékválasztásokat és településfejlesztési irányokat kívánja megjelölni. Lényege, hogy az abban meghatározott kívánatos jövıképhez rendeli azokat a célokat, amelyek részben a településszerkezeti terv, és az annál részletesebb helyi építési szabályzat alapjául szolgálnak. Továbbá amelyek alapján az Önkormányzat egyéb fejlesztési programjait részletesebben ki tudja majd dolgozni (az oktatás, a kultúra, a településüzemeltetés, stb. területein). A hangsúly ebben a fázisban az értékválasztáson van, amely lehetıvé teszi azt is, hogy az elérhetı finanszírozási lehetıségek (támogatások), illetve magánberuházói szándék megjelenésekor megfelelı döntéseket lehessen hozni. A településfejlesztési koncepció képviselı-testületi elfogadása után fog elkészülni a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat. Ezek elsısorban a település szerkezetét, a mőszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését és az építés helyi rendjét fogják meghatározni. Azaz a koncepcióban foglalt jövıkép megvalósításához csak egyfajta eszközt biztosítanak. A különbözı környezeti, társadalmi, gazdasági, településüzemeltetési célkitőzések eléréséhez más természető eszközökre is szükség lesz. Távlatos jövıkép 50 év Leányfalu települési jövıképe, hogy a Dunakanyar Gyöngyszemeként, minıségi lakó és pihenı környezetet, az itt élıknek és az ide látogatóknak magas komfortot, jó minıségő szolgáltatásokat nyújtó településsé váljon. A település célja, hogy az itt élıkben a fıváros felé irányuló munkahelyi ingázás mellett is, erıs helyi identitás alakuljon ki, és alvótelepülés helyett élı, összetartó közösség épüljön. Leányfalu beépítésre szánt területei nem növelhetık tovább, tehát a növekvı népesség a meglévı, már lakott területek sőrősödését okozza. Ez a kitőzött komfortjavítás ellenében hat, ezért a település túlzott növekedésének elkerülése továbbra is cél kell, hogy maradjon. Az egészséges korösszetételő, és gazdasági aktivitású, Leányfaluhoz kötıdı, annak hagyományait ápoló, egyben új hagyományokat teremtı helyi társadalom a betelepülı és a tısgyökeres leányfalusiak egymás iránt felelısséget vállaló, harmonikus közösségében teremthetı meg. A történeti nyaralótelep hangulatra és a Duna adottságaira alapozó idegenforgalmi vonzerıfejlesztés fókuszában a helyieket is kiszolgáló szélesebb sport és szabadidıs-rekreációs kínálat bıvítése, az egész évre kiterjesztett szolgáltatások és programok biztosítása áll.

2 HÉSZ különszám Leányfalui Hírek Leányfalu táji, természeti adottságai biztosítják a település karakterét jelentı kellemes lakó- és üdülıkörnyezetet és egyben a település idegenforgalmi vonzerejét is ezek jelentik, ezért mértéktartó, fenntartható módon, a túlhasználat elkerülésével kell a biztosítani a védelmüket. A mővi településszerkezet és területhasználat a biztonságos és komfortos mindennapi életminıséget akkor szolgálja, ha illeszkedik a táji és természeti adottságokhoz. A Duna és a hegyoldalak között belakott területen az infrastruktúra fejlesztési lehetıségek figyelembe vételével lehet további igénybevételt tervezni, azonban azt nem szabad a teherbíró képesség határáig feszíteni. Leányfalu térségi jövıképe, hogy a Dunakanyar kultúrtáj települései között meghatározó helyet foglaljon el, a térségi együttmőködés során aktívan érvényesítse rekreációs és turisztikai, illetve infrastrukturális célkitőzéseit. Hosszú távú célrendszer 25 év A Leányfalu távlatos jövıképének megvalósulását szolgáló célrendszer négy átfogó célból és tíz célból áll. A négy átfogó cél kiegyensúlyozott társadalmat, gazdaságélénkítést, a természeti erıforrások és az épített környezet fenntarthatóságát tőzi ki. A tíz cél különkülön is több átfogó cél megvalósulását szolgálja. Az elsı négy cél komplexitásban kiemelkedik a többiek közül. A további hat cél részben társadalmi-gazdasági, részben a természetet vagy az épített környezetet érintı célkitőzés: 1 A Duna-part adottságaira építı komplex fejlesztése; 2 A településközpont fejlesztése; 3 Idegenforgalmi vonzerık fejlesztése; 4 A hegyoldalak mérséklet lakóterületi fejlesztése; 5 Az intézmények és a településen elérhetı szolgáltatások fejlesztése; 6 Társadalmi és gazdasági érdekő ingatlangazdálkodás; 7 Helyi identitáserısítés és közösségépítés; 8 Az épített és természeti értékek hatékony védelme; 9 Az infrastruktúra-hiányok pótlása; 10 Rendszerszemlélető közlekedés-fejlesztés. A hosszú távú célrendszer Leányfalu legfontosabb értékválasztásait tükrözi, ezekhez kell igazítani a jövıben a településfejlesztési döntéseket és feladatokat, valamint a kínálkozó fejlesztési lehetıségeket és elképzeléseket. A realitás talaján álló, a helyi adottságokra építı idegenforgalmi vonzerıfejlesztés kiemelt területe a Duna-part, egyben a helyi polgárok számára is itt biztosítható a sportszabadidıs-rekreációs lehetıség, és több intézmény is itt mőködik. Fejlesztését korlátozza a természetvédelem (Natura 2000 és ökológiai folyosó), valamint a vízbázis védelem és a nagyvízi meder (hullámtér). A természetes ártéri erdık megtartása mellett szükséges: a sétáló és kerékpáros forgalom szétválasztása, az Eurovelo6 kerékpárút kiemelt beruházás megvalósítása. A település teljes hosszában elnyúló Duna-part szakaszokra osztható az adottságok és a település életében betöltött jelenlegi és jövıbeli szerep alapján. Az egymástól így megkülönböztetett partszakaszok távlatos lehetıségei és funkcionális céljai eltérıek. A Rekreációs partszakasz igénybevételével a nagyobb egybefüggı területet igénylı közösségi funkcióknak lehet helyet biztosítani (pl.: sportpályák, motoros kishajók kikötıje, fövenystrand). A Településközponti partszakasz a közösségi szabadidı eltöltés területe, egyben egy új arculatteremtés helyszíne (pl.: egységes utcabútorok, szabadtéri fittness és játszóeszközök telepítése). 2. Településközpont fejlesztése KÖZPONTFEJLESZTÉS központi intézmények minıségi közösségi terek közterületi zöldfelületek kulturális épületek játszótér sportpálya központi vonzerı Célok 1. A Duna-part adottságokra épülı komplex fejlesztése PARTSZAKASZOK: Megırzendı ártéri erdı partszakasz Intenzív terheléstıl kímélendı partszakasz Intenzíven igénybe vehetı partszakaszok Településközponti partszakasz Rekreációs partszakasz Az elmúlt évtizedben a központfejlesztés számos eleme megvalósult, de messze nem tekinthetı befejezettnek, ezért folytatása továbbra is indokolt, mind a központi intézmények fejlesztése, mind a közösségi terek minıségfejlesztése aktuális (Faluház, könyvtár, sportpálya környezete). A Duna-part központi szakasza minıségi közterületi megújulást és arculatfejlesztést igényel, a Polgármesteri Hivatal mögötti játszótérrel együtt minıségi szabadtéri közösségi területté formálható. A Duna-parti kerékpárúton, vagy a Duna felıl érkezıknek ez lehet a megérkezési pontja a településközpont felé, ezért a parti sáv és a fıút közötti területen az átjárhatóságot kell erısíteni.

3 Leányfalui Hírek HÉSZ különszám Idegenforgalmi vonzerı fejlesztése IDEGENFORGALMI VONZ- ERİ FEJLESZTÉSE vízi turizmus, vízisport termálfürdı - gyógyvíz sport-rekreáció családos pihenés kerékpáros turizmus horgászturizmus bakancsos turisták természetjárás egészség turizmus szenior turizmus tréningek, speciális rendezvények kulturális tanösvény római ırtorony célzott programok Az idegenforgalom a gazdaság egyetlen és leginkább meghatározó potenciállal bíró szegmense Leányfalun, a település bevételi forrásai tekintetében továbbra is ennek fejlesztése lehet az egyik kitörési pont. A vízi turizmus területén megszólítható célcsoportok a vízi sportokat őzık (evezısök, kajak-kenu sportolók és az ezzel nem minden esetben kompatibilis, de fizetıképes vendégkört jelentı motoros kishajósok, jetskisek, vízisíelık), a termálfürdı sport-rekreációs célú igénybe vevıi, és a horgászok, valamint az üdülési, pihenési vagy aktív rekreációt keresı idısebb generáció. Ide kapcsolódik a családos pihenıturizmus, és a kerékpáros turizmus is. További reálisan megszólítható célcsoportok lehetnek a vállalati és egyéb kisebb csoportos tréningek speciális rendezvények résztvevıi, a bakancsos turisták, természetjárók, és az egészségturizmust kedvelık. Az idegenforgalmi kínálat fejlesztésének keretében a meglévı helyi értékek láthatóságát, elérhetıségét kell biztosítani. A szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése mellett a célzott program-marketingre a látogatóforgalmat megcélzó kisebb fesztiválok, hétvégi látványosságok, sport rendezvények megszervezésére is hangsúlyt kell helyezni. 4. Hegyoldalak mérsékelt lakóterületi fejlesztése HEGYOLDALAK MÉRSÉKELT LAKÓTERÜ- LETI FEJLESZTÉSE infrastruktúrahiány oldása feltételekhez kötött lakófejlesztés ütemezett hiánypótlás Hegyoldalakon a korábban kijelölt üdülıterületeken jelentıs számban állandó jelleggel laknak, emiatt az üdülı övezetek jelenlegi helyzete, az üdülıövezeti besorolás mind a településnek, mind a lakosoknak nehézségeket okoz (pl.: hitelfelvételek esetén vagy az Európai Unió forrásaiból megvalósítható közmőberuházások esetén). Számos helyen a kiszolgáló infrastruktúra messze nem kielégítı, ezért ezeket a hiányokat kell elsısorban felszámolni, és ehhez kell igazítani a szabályozás eszközrendszerével a lakóterületi fejlesztéseket. Fokozatosan meg kell oldani a csatornázást és a felszíni vízelvezetést, a hiányos és alacsony mértékő közvilágítást orvosolni kell. A nem megfelelı keresztmetszeti kialakítású utak és elsısorban a nem szilárd burkolatú utak végleges, korszerőbb kialakítására van szükség, értelemszerően a mőszaki infrastruktúrák hiányainak rendszerelvő ütemezett pótlásával. Mindezen feladatok elvégzése sok forrást és hosszú idıt igényel, ezért a részben már belakott területek lakóterületté válását mértéktartó és fenntartható keretek között kell tartani, figyelembe véve az infrastruktúrák (utak és közmővek) teherbíró képességét. 5. Intézmény és szolgáltatásfejlesztés INTÉZMÉNY- ÉS SZOL- GÁLTATÁSFEJLESZTÉS iskola és óvoda kapacitás növelése bölcsıde alapítás Leányfalun mind az egészségügyi, mind az oktatási és a kulturális intézményfejlesztés területen számos kiemelkedı eredmény született az elmúlt évtizedben. Ennek ellenére, nem lehet megállni, mert a népesség növekedése is folyamatos, és a jövıképben javasolt célkitőzés a helyi polgárok számára magas komfortot és jó minıségő szolgáltatásokat nyújtó település is ezt követeli meg. 6. Társadalmi és gazdasági érdekő ingatlangazdálkodás TÁRSADALMI ÉS GAZDSÁGI ÉRDEKŐ INGATALNGAZDÁLKODÁS Klein-villa Varga ház Sorg-villa Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok végsı vagy átmeneti hasznosítása az egész település közösségi érdekeit kell, hogy szolgálja. Ezek az ingatlanok biztosíthatnak helyet az intézményfejlesztések számára, szolgálhatnak hoszszabb távú fejlesztési tartalékként. Piaci értékesítésük a településfejlesztési célokhoz illeszkedı hasznosítás biztosítása és garanciái mellett lehet indokolt. A helyi közösség érdekeit szolgálja a Klein-villa közösségi fejlesztése, a bölcsıde Varga-házba telepítése. Az iskola és az óvoda ingatlanjainak fenntartása, karbantartása. A szintén önkormányzati tulajdonban lévı Sorg-villával kapcsolatban az a felelıs tulajdonosi magatartás, ha fejlesztés és/ vagy értékesítés kérdéseit a hosszú távú közösségi érdekek határozzák meg. a jogi-szabályozási környezet figyelembe vételével reális fejlesztési jövıképek kimunkálása szükséges.

4 HÉSZ különszám Leányfalui Hírek A partszakasz és a településközpont közötti kapcsolat erısítése A partszakasz és a háttérterület közötti funkcionális kapcsolat erısítése Beavatkozási pont Fejlesztési potenciál (magánkézben) Megközelítési pont (parkolóval, csónakházzal) Tervezett gyalogos / kerékpáros híd Forgalomcsillapítás a Móricz Zsigmond út központi szakaszán Gyalogösvény kialakítása a parton Turista út beérkezése a településközpontba Eurovelo6 kerékpárút meglévı nyomvonala, tervezett szakaszváltozatai, és módisítási javaslata a központban hajóállomás, csónakház, parkoló FEJLESZTÉSI ELEMEK: Termálfürdı fejlesztése külsı tıke bevonásával A Faluház és a könyvtár körül közösségi tér kialakítása A Klein-villa közösségi fejlesztése Kulturális tanösvény kialakítása és a Római ırtorony fejlesztése Településközponti partszakasz arculatfejlesztése (utcabútorok, játszó- és fittness eszközök stb.) Közlekedésfejlesztés elemek: forgalomcsillapítás a fıút központi szakaszán megközelítési pontokban a parkolók és az eszközváltás lehetıségének fejlesztése eurovelo6 nyomvonal központba vezetése gyalogos / kerékpáros híd Turisztikai fogadópont bevásárló központ elıtti kis tér Fıút menti városképet zavaró funkció és látvány visszaszorítása

5 Leányfalui Hírek HÉSZ különszám Helyi identitáserısítés és közösségépítés A véglegesen beköltözık a jelenlegi és a késıbbi népesség alakulására is hatással vannak, ezért kiemelten fontos, hogy Leányfalu megtalálja azt a jövıképben is megfogalmazott célt, ami igazi közösséget tud létrehozni. Oldani kell ezért az alvótelepülés jelleget, közösségi programok, lehetıségek, minıségi intézmények az oktatás nevelés, a kultúra területein hordozzák magukban azt a biztosítékot, ami fokozatosan helyi identitássá formálódik, ami Leányfalut minden itt lakó számára otthonná és közösségé tudja változtatni. A kulturális intézményrendszer fejlesztése az elmúlt idıszakban kiemelkedı eredményeket mutatott fel e téren, ennek és egyéb identitáserısítı és új hagyományokat létrehozó programoknak van létjogosultsága a helyi közösség formálásában. 8. Épített és természeti értékek hatékony védelme ÉPÍTETT ÉS TERMÉ- SZETI ÉTRÉKEK HATÉKONY VÉDEL- ME kulturális dimenzióval átszıtt értékes villák/nyaralók értékes fasorok, növényzet túlzott jogi védelem, kezelési terv védett elemek fenntartásának támogatása identitáserısítésközösségépítés 9.Infrastruktúra hiányok pótlása INFRATRUKTÚRA HIÁNYOK PÓTLÁSA infrastruktúrahiány oldása - ütemezett hiánypótlással csatornázás felszíni vízelvezetés - vízrendezési tanulmány közvilágítás utak jobb keresztmetszeti kialakítása utak burkolása Az épített és a természeti értékek egyben a Leányfaluhoz kötıdés, az identitáserısítés eszközei is, hiszen erre lehet büszke leányfalu polgársága. A meglévı épített örökség védelme érdekében a 2003-as értékkataszter elemei helyi védelem alá kerültek, a meglévı értékes növényzet megmaradását is helyi védelem biztosítja. A védelem mértéke mindkét esetben túlzónak tekinthetı, ezért a célkitőzés megtartása mellett racionális kereteket kell felállítani, különös tekintettel arra, hogy a védettség kimondásán túl szükséges a védett elemek kezelésére és támogatására vonatkozó helyi szabályrendszer megalkotása is. A csatornázás hiányának pótlása a teljes értékő lakóterületté válás alapvetı elvárása. Egyes új csatornaszakaszok megtervezése megtörtént, kiépítése még döntı részben nem. További új csatornaszakaszok tervezése és létesítése szükséges. A felszíni vízelvezetés megoldása mára már halaszthatatlanná vált. A felszíni-vízrendezés tekintetében a szélsıséges idıjárási jelenségek, és a természet alakította vízelvezetés rendszerében elıforduló elés beépítések tovább fokozták a problémákat. A komplex és rendszerben történı megoldás érdekében vízrendezési tanulmány készítése szükséges a település egészére. A hegyoldali utak/utcák közterületi kialakításának javítása, a hiányzó szilárd burkolatok kialakítása elengedhetetlen a közeljövıben a lakóterületté nyilvánításból várható forgalomnövekedés kiszolgálására, mivel a hegyoldalak beépítésének növekvı intenzitásával a probléma is fokozódik. A problémát együtt kell kezelni a felszínivízrendezéssel és a csatornahálózat hiányainak pótlásával, valamint a közvilágítás fejlesztésével. 10. Rendszerszemlélető közlekedésfejlesztés RENDSZERSZEMLÉ- LETŐ KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉS marad a meghatározó közúti közlekedés kerékpáros közlekedés gyalogos közlekedés vízi közlekedés utak jobb keresztmetszeti kialakítása utak burkolása belsı kapcsolat kiépítése A Leányfalun élık hivatásforgalmi ingázása a fıváros felé a jövıben is döntı mértékben személyautóval, illetve távolsági autóbusszal fog történni, így a közúti közlekedés meghatározó marad. Ennek gerincét a 11- es fıút biztosítja, melynek átmenı forgalma is jelentıs. Tekintettel arra, hogy a fıút főzi fel és egyben vágja ketté a település központját, továbbá a fıút elválasztja a település lakott részét a Duna-parttól, ezért a további forgalomcsillapítása indokolt, a biztonságos gyalogos / kerékpáros keresztezési lehetıségek kialakításával. A belsı a fıhálózat érintése nélküli kapcsolatot létrehozó összekötı belsı útnyomvonal szerepeltetése a településen belüli kapcsolatok biztosítása érdekében az új koncepcióban is indokolt. Ugyanakkor figyelmet kell fordítani a kerékpáros-, a gyalogos- és a vízi közlekedés fokozottabb fejlesztésére, mind a helyi lakosság, mind a turisták vonatkozásában (Eurovelo/ kerékpár út, kerékpáros / gyalogos híd Pócsmegyerre) amelyhez a kapcsolódási pontok, eszközváltások feltételeit kell megteremteni. Felvethetı a vízi közlekedés javításának vizsgálata Leányfalu Szentendre, Leányfalu Budapest, Leányfalu- Vác viszonylatban. Feladatok komplex összefoglalása 5-10 évre Leányfalu önkormányzata a rendelkezésére álló erıforrások felhasználásával, kezdeményezı módon, a településükért tenni vágyó, itt boldogulni akaró polgáraival együttmőködve fokozatosan javítani kívánja a mindennapi élet minıségét Leányfalun. Ennek érdekében az alábbi feladatokat azonosította középtávon: A Klein-villa közösségi célú felújítása, a Faluház, a könyvtár és a Klein-villa körüli tér megújítása, a Duna-parti sétány és a fıút közötti átjárás lehetıségének erısítése; A központi parti sétány fejlesztése: rekreációt szolgáló utcabútorok/játszó és sport, fittness eszközök telepítése, valamint a Duna-part megközelítési pontjainak fejlesztése (parkolók, bakancsos, vízi és kerékpáros turizmus számára is); A Római ırtorony vendégforgalmi attrakcióvá fejlesztése, kulturális tanösvény tematikájának kidolgozása, a települési információs / tájékoztató rendszer megújítása (tájékoztató, útbaigazító táblák); Programmarketing: rendezvényturizmus és helyi események tematikájának kidolgozása és szervezı hátterének kialakítása; Vízrendezési tanulmány elkészíttetése, a közcsatorna terveztetés folytatása, a közmőfektetés és a közlekedésbiztonság szempontjából kritikusan szők lakóutcák rendezése, ütemezett megvalósítás, kivitelezés; Lakosság bevonása az üdülıterületek lakóterületté alakításához szükséges infrastrukturális feltételek kialakításába, önszervezıdés támogatása különösen a településkép szépítésében; Bölcsıde-alapítás a Varga-házban, kapacitásbıvítés az óvodában és az iskolában, a mőködı intézmények fenntartása, fejlesztése (akadálymentesítés);

6 HÉSZ különszám Leányfalui Hírek A helyi épített és természeti értékek védelmi rendszerének megújítása, racionalizálása; A termálfürdı korszerősítése, fedett fürdıjelleg kialakítása külsı tıke bevonásával és pályázati lehetıségek kihasználásával; Helyi vállalkozókkal kiemelten a vendéglátó és szálláshely szolgáltató vállalkozókkal - való rendszeres egyeztetés és együttmőködés. További hosszabb távú fejlesztések: fövenystrand létrehozása, kishajók kikötési lehetıségének kialakítása, szabadtéri tornapálya létesítése. Leányfalu önkormányzata proaktív fellépéssel a helyben jelentkezı magánérdek mentén és a térségi együttmőködésekben, tervezett projektekben, programokban érvényesíteni tudja a település rekreációs és turisztikai, illetve infrastrukturális célkitőzéseit, melyek jelentıs mértékben függnek a külsı gazdasági feltételrendszertıl, forrásoktól, befektetıi szándékoktól. A termálfürdıtıl északra lévı távlatos magán fejlesztési elképzelések és a települési érdekek összhangjának megteremtése érdekében szükséges a közösségi parthasználat megteremtése és távlati biztosítása, az átjárhatóság megırzése, a folyó megközelíthetıségének biztosítása, a kiszolgáló infrastruktúra helybiztosítása. Amennyiben a fejlesztés idıben csak távlatban várható, az átmeneti hasznosítás szolgáljon települési érdeket. Térségi infrastrukturális feladatok: A fıút forgalomcsillapítása és az átjárhatóság erısítése; A Szentendre és Szigetmonostor között tervezett közúti híd szorgalmazása; Az agglomerációs vízi közlekedés fejlesztése; Eurovelo6 kerékpárút kiemelt beruházás tervezése és megvalósítása során szorgalmazni kell az északi nyomvonalszakaszon a településnek kedvezıbb változatot, a településközpontban a nyomvonal bevezetését a fıút mellé, és a gyalogos és a kerékpáros forgalom elválasztását a Duna-parton; Gyalogos / kerékpáros híd Pócsmegyerre; Az ágazati programok/projektek tervezési fázisainak nyomon követése; A közcsatorna fejlesztés érdekében a térségi együttmőködés folytatása; Árvízvédelmi tanulmányterv. Térségi idegenforgalmi feladatokat jelent Leányfalu elhelyezése a Dunakanyar kultúrtáj turisztikai térképén: Desztináció menedzsment (szállásadók, vendéglátósok kínálatának összefogása, minısítése, kiajánlása, programok szervezése, stb.), az ehhez szükséges intézményi háttér és együttmőködés megteremtése; Bekapcsolódás a térségi programmarketingbe és csatlakozás a Dunához kötıdı térségi fejlesztési programokhoz (Duna stratégia, Danube Pearls). Mérlegeljünk együtt! A település aktuális mozgásterét a költségvetési helyzet és a gazdasági környezet határozza meg. A rendelkezésre álló lehetıségeken belül, Leányfalu a helyi polgárok támogatásával kívánja meghatározni a legfontosabb településfejlesztési feladatokat. A közösség számára potenciális bevételt és kiadást jelentı feladatok között kell mérlegelni. Ehhez várjuk hozzászólásaikat, javaslataikat! Idıpont: Május 15., péntek, Helyszín: Faluház színházterme Tisztelt Adófizetı Polgárok! Leányfalu Nagyközség Képviselı-testülete úgy döntött, elı kívánja mozdítani az adóhátralékkal rendelkezık kötelezettségének teljesítését, ezért április 29-én a következı határozatot hozta: Amennyiben az adóhátralékkal rendelkezı természetes személyek egy éven belül kifizetik a január 1. napjáig felhalmozott hátralékuk tıkerészét, a késedelmi kamat 80%-át az Önkormányzat elengedi. Ezzel a lehetıséggel azok élhetnek, akiknél az egy háztartásban élık egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 2,5-szeresét ( x 2,5), azaz nem több mint Ft A kamatok mérséklésére induló eljárás kérelemre indul, melynek benyújtási határideje június 30. napja. A hátralék törlesztésének egy éves idıtartama a kérelem jóváhagyását követı 365 nap. A kedvezmény csak akkor adható meg, ha az adóhátralék tıkerésze a 365 napos határidın belül befizetésre került. A hátralék és a évi építményadó esedékes összegének megfizetése után az életvitelszerően Leányfalun élı adófizetık a hatályos rendelet szerinti építményadóra vonatkozó kedvezményt automatikusan megkapják. Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók esetén szintén kérelemre indul az eljárás, melyhez gazdasági társaságok esetén az elmúlt 3 évi mérleget és eredmény kimutatást, egyéni vállalkozók esetén pedig az elmúlt 3 évi jövedelem adóbevallást kell csatolni. A kamatok 80%-a elengedésének ezúttal is feltétele a kérelmet jóváhagyó döntést követı 365 napon belüli tıkerész-befizetés. A kérelem elbírálásának fı szempontja az, hogy az adóhátralék keletkezésének évében a vállalkozó/gazdasági társaság nyeresége kevesebb legyen, mint az azonos évben felhalmozott hátralék. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata az adóamnesztia során megfizetett adóhátralékot teljes egészében fejlesztési célra (utak felújítása, járdák építése stb.) kívánja fordítani. Kérem, éljenek a lehetıséggel, és rendezzük végre közös dolgainkat, ez közös érdekünk! Segítıkészségüket és együttmőködésüket megköszönve, tisztelettel: Loszmann János polgármester Tulajdonos, felelıs szerkesztı, tördelés: Kristály Árpád Engedély szám: 145/96, Nyilvántart. szám: Szerkesztıség címe: 2016 Leányfalu, Móricz köz 8. Tel.: Nyomda: TECHNOVA 2004 Kft. Megjelenik havonta, példányban (a lap ingyenes). Terjesztés: a Magyar Posta által. Hirdetés feladás: Kristály Árpád Tel.: 20/ ,

7 Leányfalui Hírek HÉSZ különszám AKCIÓ! 7. hoz Megy! z á H s u ik t p Az O KONTÉNER RENDELÉS: Nagy Róbert 06/ Konténerek m³-ig, akár zárt kommunális konténer is! A cég által elszállított hulladék nagy része újrahasznosításra kerül. Cégünk épületbontással is foglakozik! Újra hasznosított termékeink: útépítésre, belsı tér feltöltése, szigetelı falak mögé, vízelvezetésre stb. (darált beton, darált tégla, meddı, föld.) Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk.

8 HÉSZ különszám. Leányfalui Hírek Együttélésünk alapvetı szabályai Több polgárunk is kérte, hogy röviden foglaljuk írásba azokat a legfontosabb szabályokat, amelyek önkéntes betartásával, illetve hatósági betartatásával jobbá és szebbé válhat településünk. Jelen felsorolás célja, hogy Leányfalun a harmonikus együttélés normáit, a többség számára vállalható szabályait közérthetıen rögzítse és összefoglalja. Az alábbi ajánlásokat Leányfalu Nagyközség Önkormányzata helyi rendeleteiben szabályozza, melyek teljes egészében elolvashatóak a település hivatalos honlapján, a címen. Tartsuk be a szemétszállítás helyi rendjét. A kommunális hulladék elszállítása minden hétfın, a szelektív hulladéké pedig az adott hónap utolsó szerdáján történik. Saját szemetünket ne tegyük más portája elé. Az illegálisan lerakott szemetet jelentsük a közterület-felügyelınek. Ne csak a kertünket, hanem kerítésünket és a kerítésünk elıtti közterületet is tartsuk rendben. A közlekedést zavaró, az útra kihajló ágakat rendszeresen nyessük, a füvet nyírjuk! A közterületen lévı járda, árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan elıtti szakaszra terjedıen - az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége! A jármőbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása is minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Ingatlanunkon és annak környékén irtsuk a parlagfüvet; a fertızött növényzet kezelésével, vagy égetésével gátoljuk meg a betegség elterjedését. A közterületen található fákra, villanyoszlopokra, buszmegállókra ne helyezzünk el hirdetéseket. Ügyeljünk a patakpartok és vízmosások, a Duna-part, az erdı tisztaságára; a kerti szerves hulladékot (lenyírt fő, elszáradt galylyak) se helyezzünk el itt! Igyekezzünk saját telkünkön komposztálni, vagy szállíttassuk el. Kerti hulladékot égetni kizárólag pénteki napokon, reggel 8.00 órától este óráig szabad, ha egyébként a nyílttéri égetést tőzgyújtási tilalom nem zárja ki. Tilos az égetés, amennyiben a pénteki nap állami munkaszüneti nap. Tilos továbbá nedves hulladékot, mőanyagot, mérgezı anyagot égetni, a tüzet ırizetlenül hagyni, ködös, szeles, viharos idıben égetni. Ha egyszerre nagyobb mennyiséget kívánunk égetni, elıtte jelezzük azt szomszédjainknak. Vasárnap csak pihenésre használjuk a kertünket úgy, hogy szomszédjaink is így tehessenek. Hangos rádiózással, zenehallgatással környezetünket ne zavarjuk, hangosnak ígérkezı szabadtéri, kerti rendezvényünkrıl idıben szóljunk szomszédjainknak. Este tíz óra után vegyünk vissza a hangerıbıl, legyünk tekintettel környezetünkre. A munkavégzéssel kapcsolatos zajkeltı tevékenység (motoros sövény- és főnyírás, fakivágás, kerti traktor mőködtetése, motorzajjal és/vagy kalapálással járó karbantartási, javítási, bontási, építési munkálatok) hétköznapokon 7 óra és 19 óra között, szombaton 9 óra és 15 óra, vasárnap és ünnepnapokon 10 óra és 12 óra között engedélyezett. Közterületen a felsorolt tevékenységek, továbbá a teher- és munkagépjármő forgalommal, üzemeltetéssel járó szállítási- és kivitelezési munka hétköznapokon 7 óra és 20 óra között, szombaton 8 óra és 12 óra között engedélyezett. Amíg építkezünk, addig is vigyázzunk utcánkra, járdánkra. Ne várjuk, hogy az építkezés során tönkretett közterületet az önkormányzat közpénzen állítsa helyre. Amennyiben sokat ugató kutyát, hangos háziállatot tartunk, tartsuk úgy, hogy hangja minél kevésbé zavarjon másokat. Kutyát a Duna-parton csak pórázzal, szájkosárral sétáltassunk. Sétáltatás után a közterületen (különös tekintettel a járdára) elhullajtott kutyaürüléket szedjük össze. A Dunában fürdızık mellé ne engedjük kutyánkat a vízbe. Ne szemeteljünk, még cigarettacsikket se dobjunk el. Köszönjünk egymásnak bátran az utcán, az üzletekben. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet! A Leányfalui Termálfürdı területén elhelyezkedı 104,5 m2 épület és az ahhoz kapcsolódó 21,8 m2 kerthelyiség határozott (10 év) idejő bérbe adására. Felhívom a figyelmét a lakosságnak, hogy a Non-stop bolt pályázata a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján hivatali idıben megtekinthetı és másolatban átvehetı, valamint a honlapról letölthetı. Lomtalanítás A lomtalanítás idıpontjai Leányfalun: június (kedd szerda) A két begyőjtési nap körzethatára a Gyulai Pál utca vonala lesz. Az utca teljes egésze és a tıle Szentendre felé esı terület lesz az elsı nap feladata. Veszélyes hulladék győjtés idıpontja és helyszíne: június 9. (kedd) egykori gázcseretelep (Leányfalu, Gyulai Pál utca 25/A.)

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Dunabogdány Község Egészségterve (2012. január)

Dunabogdány Község Egészségterve (2012. január) Dunabogdány Község Egészségterve (2012. január) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Elıszó... 3 Bevezetés... 5 Miért az egészségtervek?... 5 A Dunabogdányi egészségtervtıl várt hasznok, egészségnyereség...

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. 16/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete. A közterület-használatról

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. 16/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete. A közterület-használatról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete A közterület-használatról Nagyszénás Nagyközség Képviselı-testülete az Alkotmány 42. -ában kapott feladatkörében

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés Miért a turizmus? Dinamikusan fejlıdı Hazai erıforrásokra épít (általában) Cél: Turizmus az életminıségért vagy fordítva? Szoros kölcsönhatás

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja 1. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Politika és fejlesztés gyakorisága (Google keresı program 2005.02.07.) regionális politika 12900

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 15. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Társadalmi beágyazódásunk

Társadalmi beágyazódásunk Társadalmi beágyazódásunk Magyarország Régió Megye Kistérség Mikrotérség Györköny Földrajzi elhelyezkedés Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség. Ipolydamásd, 2015. november 16.

Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség. Ipolydamásd, 2015. november 16. Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség Ipolydamásd, 2015. november 16. Javasolt napirend (1) A projektötletek bemutatása (2) A további munka megtervezése (partnerség és munkaszervezés) (3) Javaslat az

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Vincze József polgármester. zárt ülés

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Vincze József polgármester. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött,

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött, Település adatlap Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Népesség:... Megye:... Turisztikai régió:... Polgármester:... Cím:... Telefon:... Zsűrizők neve:............... Összegzés:

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva:

Részletesebben

.../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

.../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 13/2004. (VI. 29.)

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl és a házszámozás szabályairól Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Iktatószám érkezett szervezet neve 21335-57 2011.10.17 Miskolci Bányakapitányság 21335-58 2011.10.18 Nemzeti Közlekedési Hatóság 21335-62 2011.10.21 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 21335-64 2011.10.24

Részletesebben