ÜZLETI JELENTÉS év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI JELENTÉS 2011. év"

Átírás

1 ÜZLETI JELENTÉS év Szlogenünk egyben stratégiai célunk is, melyet gördül tervezési és fejlesztési tevékenységgel közelítünk. A társaság alaptevékenységébl adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás. Feladataink részét képezik a mennyiségi szolgáltatás kielégítésén túl a szolgáltatás minségének folyamatos fejlesztése. Társaságunk e kihívásoknak a évben elvégzett feladatok sorra vétele folyamán levont megállapítások szerint eleget tudott tenni. Nem csak a feladatok újszersége miatt lehet ezt így értékelni, hanem azért is, mert ezt az eredményt csökken árbevétel és csökken erforrás megléte mellett lehetett elérni. Elbbi megállapítást hitelesen alátámasztják négyes integráltságú minségirányítási rendszerünk audit jelentései. A évi üzleti jelentés bevezetjét követen, bvebben a különböz résztevékenységek, valamint az elért eredmények bemutatásával során lehet az éves tevékenység eredményes munkájának összefoglalását megtenni. Szücs István ügyvezet igazgató 1

2 A vállalkozás vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzete A társaság tevékenységét objektíven értékelni a különböz adatok összehasonlítása során számítható vagyoni és pénzügyi helyzetet bemutató, valamint hatékonysági, jövedelmezségi mutatók alapján lehetséges. E mutatók tételesen bemutatásra kerülnek a kiegészít melléklet részeként, ezért itt csak a legfbb, illetve kiegészít információkat tartalmazó mutatók kerülnek megjelenítésre. ÁRBEVÉTEL Az egyik legfontosabb információ az árbevétel alakulásában található. Árbevétel 2010.év 2008.év 2006.év Adatsor1 Év. E Ft 2006.év év év év év év évben jelents árbevétel csökkenés jelentkezett az elmúlt évhez viszonyítva, amelyet részben a csökken szolgáltatás igénybevétel, másrészt a megrendelt munkák elmaradása okoztak. ADÓZOTT EREDMÉNY Az árbevétel változásán túl az eredményesség szempontjából a legmeghatározóbb az adózott eredmény bemutatása. A társaság a évben elszenvedett veszteség miatti tke csökkenése maradéktalanul visszapótlásra került. A társaság és évi adózott eredménye terhére millió Ft osztalékot fizetett már a tulajdonosoknak. A évi adózott eredmény ismét lehetséget nyújt a tulajdonosoknak 20 millió Ft osztalék kifizetésére, amennyiben a tulajdonos taggylés e szerint hozza meg határozatát. Az e feletti mérleg szerinti eredmény a saját tkét növeli. Adózott eredmény Év. E Ft 2006.év év év év év év

3 BERUHÁZÁSOK A beruházások tételes bemutatását szintén tartalmazza a kiegészít melléklet, ezért csak a f adatok összehasonlítása szükséges az üzleti jelentés keretein belül. A beruházások ez évben is jelents értéket képviseltek, bár elmaradt az elz évitl. Forrását tekintve, a képzd értékcsökkenésen túl már csak küls forrás áll rendelkezésre, hiszen az évek óta elmaradt díjváltozás miatt a szolgáltatási díjnak már nincs mszaki fejlesztési hányada, valamint a vízterhelési díj beruházásra való fordításának lehetségét az ide vonatkozó jogszabály megszüntette. De még így is megállapítható, hogy a tárgyi eszközünk állománya összességében nem csökkent, figyelembe véve a magas befejezetlen állományt, ahol több jelents tétel esetében is csak a hatósági engedélyre várunk, hogy aktiválni lehessen. Összességében a fentiek miatt szerényebb a teljes beruházási érték év 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év 2011.év Adatsor A társaság pénzügyi helyzetét a kötelezettségek és az eszközök egyaránt befolyásolják. A kötelezettségek csökkentek, a forrásokban való részaránya 3,8%-os csökkenést mutat, amely szerint a társaság küls pénzügyi forrásokat csökken arányban vett igénybe ez évben. A társaság tevékenysége a szolgáltatás biztonságán és jó színvonalán túl az eredményességben mérhet. A társaság eredményességét nagyon sok tényez befolyásolja. A tényezk két nagy csoportra oszthatók. Küls és bels tényezk. A gazdasági válság hatása társaságunkat is érinti, ez alól kivonni magunkat lehetetlen. A térségünkben jelentkez még fokozottabb munkanélküliség csökken szolgáltatás igénybevételt generált. E mellett a hátralékok csökkenésével sem lehet reálisan számolni. A csökken forrásokon kívül azonban még a kiadásaink növekedésére van hatással gazdálkodásunkra, amelyre sok esetben nem tudunk hatással lenni, mert szükséges igénybe venni a szolgáltatást. E gondunkat a már pár éve itt parkoló gazdasági válság sem segíti. Például anyagbeszerzéseinkre is hatással van a forint árfolyama. 3

4 Ezek ellentételezésére, az eredmény elérése érdekében a társaság meghozott minden olyan bels intézkedést, amelynek együttes hatásaként azért az elvárt eredményterv teljesült, hogy legalább a tulajdonosok osztalék igénybevételére ne legyen kedveztlen hatással a gazdasági válság. F tevékenységeink, eredményeink Vízellátás E feladat végeredményeként, a megjelen fogyasztói víz igénybevételt megelz napi feladatok a szükséges mennyiség víz kitermelése, valamint a megfelel tisztító technológia üzemeltetése, hogy valóban a kívánt minség legyen a szolgáltatás. Az e tevékenység szakszer ellátásáért felels vezetk a mellékelt üzemi beszámoló szerint részletesen bemutatják a évi feladatokat, nehézségeket és eredményeket, melyek álláspontom szerint teljes mélységében betekintést adnak az operatív tevékenységbe. Az ivóvízminség-javító program keretében társaságunk 13 önkormányzat területére kiterjeden elkészített egy els fordulós, KEOP jel pályázatot, mely a közeljöv legfontosabb tevékenységei közé tartozó lehetséget jelenti, amely elég magas, mintegy 90%- os támogatottságot jelenthet. Szennyvízelvezetés, tisztítás Szennyvízelvezetés, tisztítás területén is zökkenmentes volt az egész évi üzemelés. A feladat sajátosságához kiemelten hozzátartozik a környezetvédelem, mely feladatot a mért paraméterek tanúsága szerint megoldottuk, és így a fogyasztók által megfizetett vízterhelési díjjal kapcsolatos elszámolás során díjvisszatérítés illette meg ket. A mellékelt üzemi beszámoló tartalmazza a 2011.évi feladatokat, problémákat és a folyamatos, biztonságos szolgáltatás érdekében elvégzett munkákat. Kiemelt szerepe volt az üzemnek Dombóvár gesztorságában megvalósuló, Dombóvár teljes területére kiterjed szennyvízelvezetési beruházás szakmai elkészítésében, amely sikerrel zárult. Ezt projektmenedzseri szerepkörben az I. és II. fordulós KEOP pályázati rendszerben konzorciumi vezet tagként sikerre vittük. A pályázat 85%-os támogatási intenzitással nyert. Átvettük és üzemeltetjük Kurd és Csikósttts szennyvízelvezet és tisztító rendszerét. Egyéb információk Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény, különösen jelents folyamat nem volt. Kutatás és kísérleti fejlesztés Társaságunk által végzett kísérleti fejlesztések: - kísérleti fejlesztés energiatakarékos szivattyúzási rendszer alkalmazására - klórozási melléktermékek csökkentésének lehetsége ivóvíz tisztítási technológiánál. 4

5 Foglalkoztatáspolitika Társaságunk foglalkoztatás politikája a környezetünkben bekövetkezett gazdasági hatások miatt lényegesen megváltozott az utóbbi években. A évi létszámleépítés után minden olyan feladatot, amire nincs meg a saját szervezetünkben a szakképzett kolléga, de mködésünkhöz szükséges, küls vállalkozó bevonásával kell ellátnunk. Környezetvédelem A társaság környezetvédelmi felelssége Társaságunknak tevékenységének minden területén komoly felelssége van a környezetvédelemi elírások szigorú betartásában, amely a tevékenység jellegébl adódóan egyben gazdasági érdeke is. A vízbázis védelmén keresztül egészen a szennyvíztisztítási technológia környezeti hatásainak minimalizálása nem önös érdek, azonban társaságunk felelssége. A társaság környezetvédelmi politikája Társaságunk környezetvédelmi politikáját a Minségirányítási Kézikönyv tartalmazza. Környezetvédelmi intézkedések és végrehajtása Környezetvédelmi intézkedéseket a Minségirányítási Kézikönyv tartalmazza. Társaságunk napi tevékenysége során, a munkafolyamatokba beépítve folyamatosan elvégzi a környezetvédelmi elírások adta feladatokat is. Pénzügyi instrumentumok bemutatása Társaságunk pénzügyi instrumentumokkal nem rendelkezik. Az éves beszámoló további szöveges kiegészítése Az éves beszámoló és kiegészít mellékletben foglaltakhoz további szöveges kiegészítés nem szükséges. Nyilatkozatok A társaság vezetje hivatalosan nyilatkozik, hogy a társaság tevékenységét a jogszabályi rendelkezések szerint végzi. Jogszabályi követelményeken túlmenen integrált vállalatirányítási rendszert alkalmaz a társaság. 5

6 Társaságunk vonatkozásában nincs olyan jogszabály, amelytl eltértünk volna tevékenységünk során. A beszámoló készítés ellenrzése megtörtént, melyrl a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentését elkészítette. A társaság legfbb irányító szerve a taggylés. A társaságnál 3 fs felügyel bizottság látja el az ügyvezetés általános ellenrzését, különösen a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében. Tagjai január 01.-tl: Szigethy István a felügyel bizottság elnöke, a legfbb tulajdonos képviselje. Pintér Szilárd felügyel bizottsági tag, a többi tulajdonos képviselje Dr. Janek Attila felügyel bizottsági tag, a legfbb tulajdonos képviselje. Dombóvár, Szücs István ügyvezet igazgató 6

7 Beszámoló a vízellátási üzem évi tevékenységérl A vízellátási üzem f feladata a vízigények egyenletes, magas szint kielégítése, valamint a vízminség lehetség szerint folyamatos javítása. Vízkorlátozás bevezetésére az üzemeltetési területen évben nem volt szükség. Az elmúlt évben 6 órát meghaladó vízhiány nem történt. A terv szerinti karbantartások, ellenrzések elvégzésre kerültek. Jelents események, végrehajtott feladatok: 1. Folyamatirányító rendszer épült ki Szakcson, a település vízellátó rendszerének (a kút, a magaslati tárolómedence ill. a nyomásfokozó berendezés) paraméterei a diszpécserközpont számítógépén felügyelhetek. A tárolómedencénél és az Árpád u. Petfi u. területén rekonstrukciót hajtottunk végre a nyomásproblémák megoldása érdekében. 2. Döbröközön, Kocsolán és Dombóváron a hidroglóbuszok feszítmvének kötélzetét kicseréltük, a városi 400 m 3 -es glóbusz szára átfestésre került. A pénzügyi lehetségek függvényében a felújítási program várhatóan tovább folytatódik. 3. Az üzembiztonság érdekében elmúlt évben üzembe állított aggregátorok közül az Ipartelepi áramfejleszthöz betonalap épült, a honvédségi felújított áramfejleszt vontatásához utánfutót vásároltunk. 4. Hálózatrekonstrukciót végeztünk többek között Dombóváron a Bajcsy-Zsilinszky, Bartók és F utcában, a Liget lakótelepen, Várongon, Csikóstttsön és számos bekötés cseréjét hajtottuk végre. Jágónakon medencefelújítás zajlott. 5. Dombóváron az V. sz. Vízm telepen a szrk visszamosatási megoldását megváltoztattuk annak érdekében, hogy a nyers, tisztítatlan vízzel ne kerülhessen a minséget befolyásoló oldott anyag a szrkre, ill. a tisztított vízbe. A mosatási rend átalakításával együtt a nyers víz tartózkodási idejét csökkentettük a nyersvíz tároló medencékben. Az átalakítást illesztettük az irányítástechnikai rendszerbe. 6. Nagyteljesítmény nedves porszívót szereztünk be, amely a medencetisztításoknál az üledék hatékony eltávolítását teszi lehetvé 7. A biztonságos ivóvízellátás érdekében a 2010-ben árvízveszéllyel is fenyegetett I/A jel kút teljeskör felújítását végeztük el, a szerelvények az árvízszint fölé emelt töltésre helyezett beton gépházba kerültek, vagyonvédelmi és távvezérl rendszer épült ki. A korábban árvíz ill. belvíz által elöntött IV/6. sz. kútfeje szintén kiemelésre került, a kút környezetében tereprendezés zajlott ben 4 db új búvárszivattyú az üzemeltetési terület kútjaiba került beszerzésre. 8. A telephelyeket, létesítményeket véd biztonsági rendszer üzemeltetését, karbantartását a GOND-X Kft.-tl saját hatáskörbe vettük, az ezzel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztést és az érintett dolgozók oktatását végrehajtottuk. A beruházás eredményeképpen a vagyonvédelmi rendszer a mszaki folyamatirányítástól független vezérl számítógépen is üzemel, annak visszajelzéseit a diszpécserszolgálat fogadja és kezeli, meghibásodás esetén saját mszerész csapatunk végzi a javításokat. 9. A Farkas Attila Uszodát az év folyamán f használta, ebbl az iskolai úszásoktatásban és a szakosztályi edzéseken részt vev diákok száma f volt. 7

8 Az uszoda jövbeni komplex hasznosítását ill. az épület átalakítását szolgáló tervek áprilisában elkészültek, a kapcsolódó fejlesztések végrehajtására pénzügyipályázati lehetségek függvényében kerülhet sor. 10. A tartósan fennálló kintlévség miatti korlátozó szkítések száma 72 db, a szolgáltatásból való teljes kizárásra 14 fogyasztó esetében került sor. 11. A lejárt hitelesség órák cseréje tovább folytatódott ben 3725 db fmér került lecserélésre. 12. A vízmérk rádiós távleolvasási rendszerének kiépítése folytatódott, évben 288 db rádióadóval ellátott vízmért állítottunk üzembe, melyek túlnyomó része Dombóvár belvárosában, a Szuhaj-domb körzetében és Szlhegyen került beépítésre. 13. Az elavult vidéki kútfej ftési rendszereket átalakítottuk a modern kor követelményeinek megfelel ftszálas megoldással. 14. Géles vezetéktisztítási eljárás próbáját végeztük el az V.sz. vízm telepre termel kutak gyjt vezetékén. A tapasztalatok alapján megállapítottuk, hogy az eljárást a rendszeres alkalmazhatóság érdekében tovább kell javítani. Erre a feltaláló ígéretet tett. További alkalmazási próba 2012-ben lehet. Víztermelés, vízértékesítés A víztermelés és a vízértékesítés és az értékesítési veszteség gyakorlatilag a tavalyi szinten maradt. Termelés m 3 Értékesítés m 3 Veszteség % , , , , , , , ,32 Dombóvár városában a veszteségek csökkentése érdekében a korábbiakban küls partner bevonásával elvégzett veszteségfeltárások és a rendszeren tapasztalt cstörések egyéb hibajelenségek elemzése alapján rangsorolt, saját forrásból finanszírozott középtávú vízhálózati rekonstrukció terv elkészítése kezddött el. Az I. ütem (Bezerédj utca) vízjogi létesítési engedélyes tervei rendelkezésre állnak, a gunarasi nyersvízvezeték rekonstrukció engedélyeztetése a MOL-lal való szolgalmi jogi megállapodás megkötésének elhúzódása miatt folyamatban van. Vízminség Az év folyamán a vízminség ellenrzésére 293 db kémiai, 533 db bakteriológiai és 45 db biológiai MEO vizsgálatot végeztettünk, aminek a költsége nettó ,- Ft volt. Az ÁNTSZ hatósági vizsgálatként 17 db kémiai valamint 22 db bakteriológiai és mikrobiológiai 8

9 vízmintát vett. Az önkontroll vizsgálatok keretében a megfelelségek alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Kémia: 40,2% megfelel 59,8% nem megfelel Bakteriológia: 81,4% megfelel 18,6% nem megfelel A vízminták értékelésébl kitnik, hogy a mködési területen üzemel kutak jelents részénél a vízminség nem felel meg a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben elírt vízminségi paraméterek határértékeinek (vas, mangán, ammónium, arzén). Fleg a vidéki, tisztító technológiával el nem látott települések eredményei okozzák a bemutatott kedveztlen %-os arányokat. Kémiai és bakteriológiai szempontból egyaránt jelents javulás mutatkozott az elmúlt évekhez képest a dombóvári ivóvízminség-javító program megvalósulása óta eltelt 4 évben. Kémiai paraméterek tekintetében a városban üzemel víztisztító technológiának köszönheten a megfelel vízminták aránya gyakorlatilag duplájára ntt, bakteriológiai szempontból pedig a megfelelség közel másfélszeresére emelkedett. Az üzemellenrzési jelleg házon belüli mikroszkópos biológiai vizsgálatokat rendszeressé tettük. Ennek körében a tározók állapotát és a kis vízforgalmú területeket vizsgáljuk. Az eredmények alapján szükség szerint soron kívüli hálózat mosatást ill. medencetisztítást végzünk, amelytl a mikrobiológiai mutatók javulását várjuk. A szolgáltatott víz minsége a hálózaton és mindkét telep technológiai végpontján a klórozási melléktermékek tekintetében is a jogszabályoknak megfelel vízminséget mutat. A kimen és a hálózati AOX értékek az ÁNTSZ által elírt 50 g/l alatti tartományban mozognak, melynek eléréséhez hozzájárult az V. sz. vízmnél történt technológiai átalakítás és a tavaly üzembe helyezett mélyfúrású kút viszonylag kedvez vízminsége. A fogyasztói visszajelzéseknek megfelelen bvítettük az ivóvízminséggel kapcsolatos kommunikációt azzal, hogy ivóvíz minségi adatokat és részletes mszaki információkat tettünk közzé a honlapunkon. Dombóvár és a városi vízellátó rendszerhez csatlakoztatott falvak esetében a már kiépített víztisztító technológia térségi szempontú optimalizálása a legfontosabb feladat. A vidéki települések ivóvízminség-javítási célú pályázását szakmai tanácsadással és adatszolgáltatással segítettük. Dombóvár és térsége ivóvízminség javító programjának elkészítési munkálataira Dombóvár és Környéke Kistérség Ivóvízminség-javító Társulás Ft vissza nem térítend támogatást nyert. A beruházás Attala, Csibrák, Csikósttts, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Kaposszekcs, Kocsola, Kurd, Szabadi valamint Szilfás, Mászlony, Nagypáltelep, Csurgópuszta, Újdalmand, Alsóleperd és Vörösegyháza területén. A támogatási szerzdés július 6-án lépett hatályba ben társaságunk megbízást kapott a munkaszervezettel kapcsolatos feladatok ellátására. Jelenleg a tervez kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás Dombóvár, április 18. Fodor Balázs vízellátási üzemvezet 9

10 A csatornázási és szennyvíztisztítási üzem évi tevékenysége Az üzem f tevékenysége nem változott, viszont tevékenységi területe nagy mértékben bvült. Az elz évhez képest a létszám és a technikai felszereltség nem sokat változott. 1 f nyugdíjazása miatt egy f 4 órás mszakba került felvételre, 1 f pedig a kaposszekcsi telep mellett üzemelteti az újonnan átvett csikóstttsi telepet is. A már elmúlt évben - a Kurdi Szennyvíztisztító Telepen - megkezdett próbaüzemet január 14-én befejezték. Így ennek a rendszernek az üzemeltetését is üzemegységünk kapta meg. A telep f paraméterei: - ellátott lakosok száma: f, - átemelk száma: 7 db, - hálózat hossza: 6.906,4 fm DN 200 KG-PVC, - bekötésszám: 454 db, - nyomóvezeték: DN 110 KPE P6 55,1 fm, DN 90 KPE P ,3 fm, DN 63 KPE P6 138,4 fm, DN 50 KPE P6 73,1 fm, Mindösszesen: - beton tisztító akna: 134 db, - manyag tisztító: 74 db 1.552,9 fm. A szennyvíztisztító telep technológiája nem a megszokott eleveniszapos technológiai. A német gyártmányú PMT (merül tárcsás) berendezést házasították egy kétszintes ülepítvel. Hidraulikai kapacitás: 120 m 3 /nap Biológiai terhelhetség: LE. A telep és a hálózat üzemeltetésére Kurd Község Önkormányzatával üzemeltetési szerzdést kötöttünk, mely alapján februártól üzemeltetjük a település szennyvízrendszerét. Az üzemelteti engedélyt a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelségtl megkértük és meg is kaptuk. Szintén a múlt évben kezdték el a csikóstttsi szennyvízrendszer kiépítését. A próbaüzemet a Kristály Kft. végezte el, de alvállalkozásban részt vettünk a próbaüzem lefolytatásában, így kell ismeretet szereztünk a hálózat, és a teljesen automatizált SBR technológiájú telep üzemeltetéséhez. A hálózat fbb paraméterei: - ellátott lakosok száma: 865 f, - átemelk száma: 4 db biofilterrel, - gravitációs csatorna: 5.320,7 fm DK 200 KG-PVC - bekötésszám: 363 db, - nyomóvezeték: DN 90 KPE P ,9 fm, - beton tisztító akna: 89 db, - manyag tisztító: 63 db 10

11 Az eleven iszapos technológiát a PLC vezérli, a telepek technológiájának és mért paramétereinek értékét berádiózzák a diszpécser központba, ahol azokat számítógépen megjelenítik, csak úgy mint a dombóvári és kaposszekcsi telepet is. A csikóstttsi önkormányzattal szerzdtünk a szennyvízrendszer üzemeltetésére. A vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése folyamatban van. A kaposszekcsi telepen befejeztük a felügyelség felé vállalt szennyezés csökkentési terv megvalósítását. Beavatkoztunk a technológiába, így egy anox. 1. és anox. 2. medence lett kialakítva. Átalakítottuk az utóülepítket és új 5 mm lyukbség automata gépi rács lett felszerelve. Az átalakítás óta vett vízminták bizonyítják, érdemes volt beavatkozni a technológiába. A mérések alapján látható, hogy így már tudja a telep a hatóság által elírt paraméterek határértékeit tartani. Az átalakítás eltti idszak alatt több esetben határérték túllépésünk volt lebeg anyag, BOI valamint ammónium n estében. A határérték túllépésekért összesen ,- Ft bírságot kellett fizetnünk. Nagyon sok idt kellett, kell fordítani a házi bekötések átvételére. A fogyasztói szerzdéseket ki kell egészíteni a szennyvízre vonatkozó adatokkal. A Dombóvári Szennyvíztisztító Telepen sikerült az egy éve húzódó szennyvíziszap problémát megoldani. A napi préselt iszap mennyiséget a régi alvállalkozói háttérrel Bonyhádra a Bonycom Kft-hez szállítjuk szerzdés alapján, akik komposztálás után mezgazdaságban hasznosítják a mások számára értéktelennek tn fölösiszapot. Az iszap kever téren felhalmozott 286 t komposztálódott fölös iszapot, melyet Pellérdre már nem tudtunk elszállítani, szintén a Bonycom Kft. hasznosította. Így a kever tér felszabadult. A telep rekonstrukciós beruházást, kivitelezést már nem fogja hátráltatni. A dombóvári telepre kiírt szennyezés csökkentési tervet nem tudtuk megvalósítani, mert a várt projekt kivitelezése az elnyert pénz ellenére még nem tudott elindulni. A szennyezés csökkentési terv lejárati határidejét sikerült meghosszabbítani. A napokban megvolt a 0 -ás koordinációs értekezlet tartva, így már a kiviteli tervegyeztetés után megkezddhetnek a kivitelezési munkák. a szennyvíztisztító telepen is. A város területén 2011-ben megkezdték a projekt csatornázási munkáit. A napokban készül el három meglév szennyvíz átemel felújítása. A április 24. napjától várhatóan megkezddhet az ideiglenes üzem tól átadásra kerül több városrész csatorna hálózata, az el nem látott területek is csatornázva lesznek, így újabb területtel fogunk bvülni. Várhatóan 35 km vezetékkel kell több szennyvíz csatornát és hattal több átemelt kell majd üzemeltetnünk. A beruházással a jármpark is gazdagodni fog. Egy újabb kombinált csatornatisztító gépet és egy 10 m3-es szippantó autót is fogunk kapni. Ezek után viszont már szükséges lesz a csatornás létszám bvítése is. Dombóvár, Nagy Sándor Csatornázási és szennyvíztisztítási üzemvezet 11

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornam Kft 7200 Dombóvár, Berzsenyi utca 1. (74) Éves beszámoló 2011 Keltezés: április 23. a vállalkozás vezetje (képviselje) P.H.

13 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Elz Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elz év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott ellegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok Mszaki berendezések, gépek, jármvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármvek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott ellegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

14 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz Elz év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 Késztermékek 33 Áruk 0 34 Készletekre adott ellegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések Követések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idbeli elhatárolások Bevételek aktív idbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

15 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz év Elz év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tke I. JEGYZETT TKE ebbl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) 61 III. TKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövbeni költségekre Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

16 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz Elz év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebbl: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek Vevktl kapott ellegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív idbeli elhatárolások Bevételek passzív idbeli elhatárolása 100 Költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

17 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban Elz Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elz év Tárgyév tásai a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelés készletek állományváltozása ± Saját elállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebbl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjelleg ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebbl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV- V-VI-VII) Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

18 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz Elz év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mveletek egyéb bevételei ebbl: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi mveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebbl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások ebbl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai ebbl: értékelési különbözet IX. Pénzügyi mveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 0 45 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

19 1/34

20 2/34

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben