ÜZLETI JELENTÉS év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI JELENTÉS 2011. év"

Átírás

1 ÜZLETI JELENTÉS év Szlogenünk egyben stratégiai célunk is, melyet gördül tervezési és fejlesztési tevékenységgel közelítünk. A társaság alaptevékenységébl adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás. Feladataink részét képezik a mennyiségi szolgáltatás kielégítésén túl a szolgáltatás minségének folyamatos fejlesztése. Társaságunk e kihívásoknak a évben elvégzett feladatok sorra vétele folyamán levont megállapítások szerint eleget tudott tenni. Nem csak a feladatok újszersége miatt lehet ezt így értékelni, hanem azért is, mert ezt az eredményt csökken árbevétel és csökken erforrás megléte mellett lehetett elérni. Elbbi megállapítást hitelesen alátámasztják négyes integráltságú minségirányítási rendszerünk audit jelentései. A évi üzleti jelentés bevezetjét követen, bvebben a különböz résztevékenységek, valamint az elért eredmények bemutatásával során lehet az éves tevékenység eredményes munkájának összefoglalását megtenni. Szücs István ügyvezet igazgató 1

2 A vállalkozás vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzete A társaság tevékenységét objektíven értékelni a különböz adatok összehasonlítása során számítható vagyoni és pénzügyi helyzetet bemutató, valamint hatékonysági, jövedelmezségi mutatók alapján lehetséges. E mutatók tételesen bemutatásra kerülnek a kiegészít melléklet részeként, ezért itt csak a legfbb, illetve kiegészít információkat tartalmazó mutatók kerülnek megjelenítésre. ÁRBEVÉTEL Az egyik legfontosabb információ az árbevétel alakulásában található. Árbevétel 2010.év 2008.év 2006.év Adatsor1 Év. E Ft 2006.év év év év év év évben jelents árbevétel csökkenés jelentkezett az elmúlt évhez viszonyítva, amelyet részben a csökken szolgáltatás igénybevétel, másrészt a megrendelt munkák elmaradása okoztak. ADÓZOTT EREDMÉNY Az árbevétel változásán túl az eredményesség szempontjából a legmeghatározóbb az adózott eredmény bemutatása. A társaság a évben elszenvedett veszteség miatti tke csökkenése maradéktalanul visszapótlásra került. A társaság és évi adózott eredménye terhére millió Ft osztalékot fizetett már a tulajdonosoknak. A évi adózott eredmény ismét lehetséget nyújt a tulajdonosoknak 20 millió Ft osztalék kifizetésére, amennyiben a tulajdonos taggylés e szerint hozza meg határozatát. Az e feletti mérleg szerinti eredmény a saját tkét növeli. Adózott eredmény Év. E Ft 2006.év év év év év év

3 BERUHÁZÁSOK A beruházások tételes bemutatását szintén tartalmazza a kiegészít melléklet, ezért csak a f adatok összehasonlítása szükséges az üzleti jelentés keretein belül. A beruházások ez évben is jelents értéket képviseltek, bár elmaradt az elz évitl. Forrását tekintve, a képzd értékcsökkenésen túl már csak küls forrás áll rendelkezésre, hiszen az évek óta elmaradt díjváltozás miatt a szolgáltatási díjnak már nincs mszaki fejlesztési hányada, valamint a vízterhelési díj beruházásra való fordításának lehetségét az ide vonatkozó jogszabály megszüntette. De még így is megállapítható, hogy a tárgyi eszközünk állománya összességében nem csökkent, figyelembe véve a magas befejezetlen állományt, ahol több jelents tétel esetében is csak a hatósági engedélyre várunk, hogy aktiválni lehessen. Összességében a fentiek miatt szerényebb a teljes beruházási érték év 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év 2011.év Adatsor A társaság pénzügyi helyzetét a kötelezettségek és az eszközök egyaránt befolyásolják. A kötelezettségek csökkentek, a forrásokban való részaránya 3,8%-os csökkenést mutat, amely szerint a társaság küls pénzügyi forrásokat csökken arányban vett igénybe ez évben. A társaság tevékenysége a szolgáltatás biztonságán és jó színvonalán túl az eredményességben mérhet. A társaság eredményességét nagyon sok tényez befolyásolja. A tényezk két nagy csoportra oszthatók. Küls és bels tényezk. A gazdasági válság hatása társaságunkat is érinti, ez alól kivonni magunkat lehetetlen. A térségünkben jelentkez még fokozottabb munkanélküliség csökken szolgáltatás igénybevételt generált. E mellett a hátralékok csökkenésével sem lehet reálisan számolni. A csökken forrásokon kívül azonban még a kiadásaink növekedésére van hatással gazdálkodásunkra, amelyre sok esetben nem tudunk hatással lenni, mert szükséges igénybe venni a szolgáltatást. E gondunkat a már pár éve itt parkoló gazdasági válság sem segíti. Például anyagbeszerzéseinkre is hatással van a forint árfolyama. 3

4 Ezek ellentételezésére, az eredmény elérése érdekében a társaság meghozott minden olyan bels intézkedést, amelynek együttes hatásaként azért az elvárt eredményterv teljesült, hogy legalább a tulajdonosok osztalék igénybevételére ne legyen kedveztlen hatással a gazdasági válság. F tevékenységeink, eredményeink Vízellátás E feladat végeredményeként, a megjelen fogyasztói víz igénybevételt megelz napi feladatok a szükséges mennyiség víz kitermelése, valamint a megfelel tisztító technológia üzemeltetése, hogy valóban a kívánt minség legyen a szolgáltatás. Az e tevékenység szakszer ellátásáért felels vezetk a mellékelt üzemi beszámoló szerint részletesen bemutatják a évi feladatokat, nehézségeket és eredményeket, melyek álláspontom szerint teljes mélységében betekintést adnak az operatív tevékenységbe. Az ivóvízminség-javító program keretében társaságunk 13 önkormányzat területére kiterjeden elkészített egy els fordulós, KEOP jel pályázatot, mely a közeljöv legfontosabb tevékenységei közé tartozó lehetséget jelenti, amely elég magas, mintegy 90%- os támogatottságot jelenthet. Szennyvízelvezetés, tisztítás Szennyvízelvezetés, tisztítás területén is zökkenmentes volt az egész évi üzemelés. A feladat sajátosságához kiemelten hozzátartozik a környezetvédelem, mely feladatot a mért paraméterek tanúsága szerint megoldottuk, és így a fogyasztók által megfizetett vízterhelési díjjal kapcsolatos elszámolás során díjvisszatérítés illette meg ket. A mellékelt üzemi beszámoló tartalmazza a 2011.évi feladatokat, problémákat és a folyamatos, biztonságos szolgáltatás érdekében elvégzett munkákat. Kiemelt szerepe volt az üzemnek Dombóvár gesztorságában megvalósuló, Dombóvár teljes területére kiterjed szennyvízelvezetési beruházás szakmai elkészítésében, amely sikerrel zárult. Ezt projektmenedzseri szerepkörben az I. és II. fordulós KEOP pályázati rendszerben konzorciumi vezet tagként sikerre vittük. A pályázat 85%-os támogatási intenzitással nyert. Átvettük és üzemeltetjük Kurd és Csikósttts szennyvízelvezet és tisztító rendszerét. Egyéb információk Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény, különösen jelents folyamat nem volt. Kutatás és kísérleti fejlesztés Társaságunk által végzett kísérleti fejlesztések: - kísérleti fejlesztés energiatakarékos szivattyúzási rendszer alkalmazására - klórozási melléktermékek csökkentésének lehetsége ivóvíz tisztítási technológiánál. 4

5 Foglalkoztatáspolitika Társaságunk foglalkoztatás politikája a környezetünkben bekövetkezett gazdasági hatások miatt lényegesen megváltozott az utóbbi években. A évi létszámleépítés után minden olyan feladatot, amire nincs meg a saját szervezetünkben a szakképzett kolléga, de mködésünkhöz szükséges, küls vállalkozó bevonásával kell ellátnunk. Környezetvédelem A társaság környezetvédelmi felelssége Társaságunknak tevékenységének minden területén komoly felelssége van a környezetvédelemi elírások szigorú betartásában, amely a tevékenység jellegébl adódóan egyben gazdasági érdeke is. A vízbázis védelmén keresztül egészen a szennyvíztisztítási technológia környezeti hatásainak minimalizálása nem önös érdek, azonban társaságunk felelssége. A társaság környezetvédelmi politikája Társaságunk környezetvédelmi politikáját a Minségirányítási Kézikönyv tartalmazza. Környezetvédelmi intézkedések és végrehajtása Környezetvédelmi intézkedéseket a Minségirányítási Kézikönyv tartalmazza. Társaságunk napi tevékenysége során, a munkafolyamatokba beépítve folyamatosan elvégzi a környezetvédelmi elírások adta feladatokat is. Pénzügyi instrumentumok bemutatása Társaságunk pénzügyi instrumentumokkal nem rendelkezik. Az éves beszámoló további szöveges kiegészítése Az éves beszámoló és kiegészít mellékletben foglaltakhoz további szöveges kiegészítés nem szükséges. Nyilatkozatok A társaság vezetje hivatalosan nyilatkozik, hogy a társaság tevékenységét a jogszabályi rendelkezések szerint végzi. Jogszabályi követelményeken túlmenen integrált vállalatirányítási rendszert alkalmaz a társaság. 5

6 Társaságunk vonatkozásában nincs olyan jogszabály, amelytl eltértünk volna tevékenységünk során. A beszámoló készítés ellenrzése megtörtént, melyrl a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentését elkészítette. A társaság legfbb irányító szerve a taggylés. A társaságnál 3 fs felügyel bizottság látja el az ügyvezetés általános ellenrzését, különösen a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében. Tagjai január 01.-tl: Szigethy István a felügyel bizottság elnöke, a legfbb tulajdonos képviselje. Pintér Szilárd felügyel bizottsági tag, a többi tulajdonos képviselje Dr. Janek Attila felügyel bizottsági tag, a legfbb tulajdonos képviselje. Dombóvár, Szücs István ügyvezet igazgató 6

7 Beszámoló a vízellátási üzem évi tevékenységérl A vízellátási üzem f feladata a vízigények egyenletes, magas szint kielégítése, valamint a vízminség lehetség szerint folyamatos javítása. Vízkorlátozás bevezetésére az üzemeltetési területen évben nem volt szükség. Az elmúlt évben 6 órát meghaladó vízhiány nem történt. A terv szerinti karbantartások, ellenrzések elvégzésre kerültek. Jelents események, végrehajtott feladatok: 1. Folyamatirányító rendszer épült ki Szakcson, a település vízellátó rendszerének (a kút, a magaslati tárolómedence ill. a nyomásfokozó berendezés) paraméterei a diszpécserközpont számítógépén felügyelhetek. A tárolómedencénél és az Árpád u. Petfi u. területén rekonstrukciót hajtottunk végre a nyomásproblémák megoldása érdekében. 2. Döbröközön, Kocsolán és Dombóváron a hidroglóbuszok feszítmvének kötélzetét kicseréltük, a városi 400 m 3 -es glóbusz szára átfestésre került. A pénzügyi lehetségek függvényében a felújítási program várhatóan tovább folytatódik. 3. Az üzembiztonság érdekében elmúlt évben üzembe állított aggregátorok közül az Ipartelepi áramfejleszthöz betonalap épült, a honvédségi felújított áramfejleszt vontatásához utánfutót vásároltunk. 4. Hálózatrekonstrukciót végeztünk többek között Dombóváron a Bajcsy-Zsilinszky, Bartók és F utcában, a Liget lakótelepen, Várongon, Csikóstttsön és számos bekötés cseréjét hajtottuk végre. Jágónakon medencefelújítás zajlott. 5. Dombóváron az V. sz. Vízm telepen a szrk visszamosatási megoldását megváltoztattuk annak érdekében, hogy a nyers, tisztítatlan vízzel ne kerülhessen a minséget befolyásoló oldott anyag a szrkre, ill. a tisztított vízbe. A mosatási rend átalakításával együtt a nyers víz tartózkodási idejét csökkentettük a nyersvíz tároló medencékben. Az átalakítást illesztettük az irányítástechnikai rendszerbe. 6. Nagyteljesítmény nedves porszívót szereztünk be, amely a medencetisztításoknál az üledék hatékony eltávolítását teszi lehetvé 7. A biztonságos ivóvízellátás érdekében a 2010-ben árvízveszéllyel is fenyegetett I/A jel kút teljeskör felújítását végeztük el, a szerelvények az árvízszint fölé emelt töltésre helyezett beton gépházba kerültek, vagyonvédelmi és távvezérl rendszer épült ki. A korábban árvíz ill. belvíz által elöntött IV/6. sz. kútfeje szintén kiemelésre került, a kút környezetében tereprendezés zajlott ben 4 db új búvárszivattyú az üzemeltetési terület kútjaiba került beszerzésre. 8. A telephelyeket, létesítményeket véd biztonsági rendszer üzemeltetését, karbantartását a GOND-X Kft.-tl saját hatáskörbe vettük, az ezzel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztést és az érintett dolgozók oktatását végrehajtottuk. A beruházás eredményeképpen a vagyonvédelmi rendszer a mszaki folyamatirányítástól független vezérl számítógépen is üzemel, annak visszajelzéseit a diszpécserszolgálat fogadja és kezeli, meghibásodás esetén saját mszerész csapatunk végzi a javításokat. 9. A Farkas Attila Uszodát az év folyamán f használta, ebbl az iskolai úszásoktatásban és a szakosztályi edzéseken részt vev diákok száma f volt. 7

8 Az uszoda jövbeni komplex hasznosítását ill. az épület átalakítását szolgáló tervek áprilisában elkészültek, a kapcsolódó fejlesztések végrehajtására pénzügyipályázati lehetségek függvényében kerülhet sor. 10. A tartósan fennálló kintlévség miatti korlátozó szkítések száma 72 db, a szolgáltatásból való teljes kizárásra 14 fogyasztó esetében került sor. 11. A lejárt hitelesség órák cseréje tovább folytatódott ben 3725 db fmér került lecserélésre. 12. A vízmérk rádiós távleolvasási rendszerének kiépítése folytatódott, évben 288 db rádióadóval ellátott vízmért állítottunk üzembe, melyek túlnyomó része Dombóvár belvárosában, a Szuhaj-domb körzetében és Szlhegyen került beépítésre. 13. Az elavult vidéki kútfej ftési rendszereket átalakítottuk a modern kor követelményeinek megfelel ftszálas megoldással. 14. Géles vezetéktisztítási eljárás próbáját végeztük el az V.sz. vízm telepre termel kutak gyjt vezetékén. A tapasztalatok alapján megállapítottuk, hogy az eljárást a rendszeres alkalmazhatóság érdekében tovább kell javítani. Erre a feltaláló ígéretet tett. További alkalmazási próba 2012-ben lehet. Víztermelés, vízértékesítés A víztermelés és a vízértékesítés és az értékesítési veszteség gyakorlatilag a tavalyi szinten maradt. Termelés m 3 Értékesítés m 3 Veszteség % , , , , , , , ,32 Dombóvár városában a veszteségek csökkentése érdekében a korábbiakban küls partner bevonásával elvégzett veszteségfeltárások és a rendszeren tapasztalt cstörések egyéb hibajelenségek elemzése alapján rangsorolt, saját forrásból finanszírozott középtávú vízhálózati rekonstrukció terv elkészítése kezddött el. Az I. ütem (Bezerédj utca) vízjogi létesítési engedélyes tervei rendelkezésre állnak, a gunarasi nyersvízvezeték rekonstrukció engedélyeztetése a MOL-lal való szolgalmi jogi megállapodás megkötésének elhúzódása miatt folyamatban van. Vízminség Az év folyamán a vízminség ellenrzésére 293 db kémiai, 533 db bakteriológiai és 45 db biológiai MEO vizsgálatot végeztettünk, aminek a költsége nettó ,- Ft volt. Az ÁNTSZ hatósági vizsgálatként 17 db kémiai valamint 22 db bakteriológiai és mikrobiológiai 8

9 vízmintát vett. Az önkontroll vizsgálatok keretében a megfelelségek alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Kémia: 40,2% megfelel 59,8% nem megfelel Bakteriológia: 81,4% megfelel 18,6% nem megfelel A vízminták értékelésébl kitnik, hogy a mködési területen üzemel kutak jelents részénél a vízminség nem felel meg a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben elírt vízminségi paraméterek határértékeinek (vas, mangán, ammónium, arzén). Fleg a vidéki, tisztító technológiával el nem látott települések eredményei okozzák a bemutatott kedveztlen %-os arányokat. Kémiai és bakteriológiai szempontból egyaránt jelents javulás mutatkozott az elmúlt évekhez képest a dombóvári ivóvízminség-javító program megvalósulása óta eltelt 4 évben. Kémiai paraméterek tekintetében a városban üzemel víztisztító technológiának köszönheten a megfelel vízminták aránya gyakorlatilag duplájára ntt, bakteriológiai szempontból pedig a megfelelség közel másfélszeresére emelkedett. Az üzemellenrzési jelleg házon belüli mikroszkópos biológiai vizsgálatokat rendszeressé tettük. Ennek körében a tározók állapotát és a kis vízforgalmú területeket vizsgáljuk. Az eredmények alapján szükség szerint soron kívüli hálózat mosatást ill. medencetisztítást végzünk, amelytl a mikrobiológiai mutatók javulását várjuk. A szolgáltatott víz minsége a hálózaton és mindkét telep technológiai végpontján a klórozási melléktermékek tekintetében is a jogszabályoknak megfelel vízminséget mutat. A kimen és a hálózati AOX értékek az ÁNTSZ által elírt 50 g/l alatti tartományban mozognak, melynek eléréséhez hozzájárult az V. sz. vízmnél történt technológiai átalakítás és a tavaly üzembe helyezett mélyfúrású kút viszonylag kedvez vízminsége. A fogyasztói visszajelzéseknek megfelelen bvítettük az ivóvízminséggel kapcsolatos kommunikációt azzal, hogy ivóvíz minségi adatokat és részletes mszaki információkat tettünk közzé a honlapunkon. Dombóvár és a városi vízellátó rendszerhez csatlakoztatott falvak esetében a már kiépített víztisztító technológia térségi szempontú optimalizálása a legfontosabb feladat. A vidéki települések ivóvízminség-javítási célú pályázását szakmai tanácsadással és adatszolgáltatással segítettük. Dombóvár és térsége ivóvízminség javító programjának elkészítési munkálataira Dombóvár és Környéke Kistérség Ivóvízminség-javító Társulás Ft vissza nem térítend támogatást nyert. A beruházás Attala, Csibrák, Csikósttts, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Kaposszekcs, Kocsola, Kurd, Szabadi valamint Szilfás, Mászlony, Nagypáltelep, Csurgópuszta, Újdalmand, Alsóleperd és Vörösegyháza területén. A támogatási szerzdés július 6-án lépett hatályba ben társaságunk megbízást kapott a munkaszervezettel kapcsolatos feladatok ellátására. Jelenleg a tervez kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás Dombóvár, április 18. Fodor Balázs vízellátási üzemvezet 9

10 A csatornázási és szennyvíztisztítási üzem évi tevékenysége Az üzem f tevékenysége nem változott, viszont tevékenységi területe nagy mértékben bvült. Az elz évhez képest a létszám és a technikai felszereltség nem sokat változott. 1 f nyugdíjazása miatt egy f 4 órás mszakba került felvételre, 1 f pedig a kaposszekcsi telep mellett üzemelteti az újonnan átvett csikóstttsi telepet is. A már elmúlt évben - a Kurdi Szennyvíztisztító Telepen - megkezdett próbaüzemet január 14-én befejezték. Így ennek a rendszernek az üzemeltetését is üzemegységünk kapta meg. A telep f paraméterei: - ellátott lakosok száma: f, - átemelk száma: 7 db, - hálózat hossza: 6.906,4 fm DN 200 KG-PVC, - bekötésszám: 454 db, - nyomóvezeték: DN 110 KPE P6 55,1 fm, DN 90 KPE P ,3 fm, DN 63 KPE P6 138,4 fm, DN 50 KPE P6 73,1 fm, Mindösszesen: - beton tisztító akna: 134 db, - manyag tisztító: 74 db 1.552,9 fm. A szennyvíztisztító telep technológiája nem a megszokott eleveniszapos technológiai. A német gyártmányú PMT (merül tárcsás) berendezést házasították egy kétszintes ülepítvel. Hidraulikai kapacitás: 120 m 3 /nap Biológiai terhelhetség: LE. A telep és a hálózat üzemeltetésére Kurd Község Önkormányzatával üzemeltetési szerzdést kötöttünk, mely alapján februártól üzemeltetjük a település szennyvízrendszerét. Az üzemelteti engedélyt a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelségtl megkértük és meg is kaptuk. Szintén a múlt évben kezdték el a csikóstttsi szennyvízrendszer kiépítését. A próbaüzemet a Kristály Kft. végezte el, de alvállalkozásban részt vettünk a próbaüzem lefolytatásában, így kell ismeretet szereztünk a hálózat, és a teljesen automatizált SBR technológiájú telep üzemeltetéséhez. A hálózat fbb paraméterei: - ellátott lakosok száma: 865 f, - átemelk száma: 4 db biofilterrel, - gravitációs csatorna: 5.320,7 fm DK 200 KG-PVC - bekötésszám: 363 db, - nyomóvezeték: DN 90 KPE P ,9 fm, - beton tisztító akna: 89 db, - manyag tisztító: 63 db 10

11 Az eleven iszapos technológiát a PLC vezérli, a telepek technológiájának és mért paramétereinek értékét berádiózzák a diszpécser központba, ahol azokat számítógépen megjelenítik, csak úgy mint a dombóvári és kaposszekcsi telepet is. A csikóstttsi önkormányzattal szerzdtünk a szennyvízrendszer üzemeltetésére. A vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése folyamatban van. A kaposszekcsi telepen befejeztük a felügyelség felé vállalt szennyezés csökkentési terv megvalósítását. Beavatkoztunk a technológiába, így egy anox. 1. és anox. 2. medence lett kialakítva. Átalakítottuk az utóülepítket és új 5 mm lyukbség automata gépi rács lett felszerelve. Az átalakítás óta vett vízminták bizonyítják, érdemes volt beavatkozni a technológiába. A mérések alapján látható, hogy így már tudja a telep a hatóság által elírt paraméterek határértékeit tartani. Az átalakítás eltti idszak alatt több esetben határérték túllépésünk volt lebeg anyag, BOI valamint ammónium n estében. A határérték túllépésekért összesen ,- Ft bírságot kellett fizetnünk. Nagyon sok idt kellett, kell fordítani a házi bekötések átvételére. A fogyasztói szerzdéseket ki kell egészíteni a szennyvízre vonatkozó adatokkal. A Dombóvári Szennyvíztisztító Telepen sikerült az egy éve húzódó szennyvíziszap problémát megoldani. A napi préselt iszap mennyiséget a régi alvállalkozói háttérrel Bonyhádra a Bonycom Kft-hez szállítjuk szerzdés alapján, akik komposztálás után mezgazdaságban hasznosítják a mások számára értéktelennek tn fölösiszapot. Az iszap kever téren felhalmozott 286 t komposztálódott fölös iszapot, melyet Pellérdre már nem tudtunk elszállítani, szintén a Bonycom Kft. hasznosította. Így a kever tér felszabadult. A telep rekonstrukciós beruházást, kivitelezést már nem fogja hátráltatni. A dombóvári telepre kiírt szennyezés csökkentési tervet nem tudtuk megvalósítani, mert a várt projekt kivitelezése az elnyert pénz ellenére még nem tudott elindulni. A szennyezés csökkentési terv lejárati határidejét sikerült meghosszabbítani. A napokban megvolt a 0 -ás koordinációs értekezlet tartva, így már a kiviteli tervegyeztetés után megkezddhetnek a kivitelezési munkák. a szennyvíztisztító telepen is. A város területén 2011-ben megkezdték a projekt csatornázási munkáit. A napokban készül el három meglév szennyvíz átemel felújítása. A április 24. napjától várhatóan megkezddhet az ideiglenes üzem tól átadásra kerül több városrész csatorna hálózata, az el nem látott területek is csatornázva lesznek, így újabb területtel fogunk bvülni. Várhatóan 35 km vezetékkel kell több szennyvíz csatornát és hattal több átemelt kell majd üzemeltetnünk. A beruházással a jármpark is gazdagodni fog. Egy újabb kombinált csatornatisztító gépet és egy 10 m3-es szippantó autót is fogunk kapni. Ezek után viszont már szükséges lesz a csatornás létszám bvítése is. Dombóvár, Nagy Sándor Csatornázási és szennyvíztisztítási üzemvezet 11

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornam Kft 7200 Dombóvár, Berzsenyi utca 1. (74) Éves beszámoló 2011 Keltezés: április 23. a vállalkozás vezetje (képviselje) P.H.

13 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Elz Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elz év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott ellegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok Mszaki berendezések, gépek, jármvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármvek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott ellegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

14 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz Elz év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 Késztermékek 33 Áruk 0 34 Készletekre adott ellegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések Követések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idbeli elhatárolások Bevételek aktív idbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

15 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz év Elz év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tke I. JEGYZETT TKE ebbl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) 61 III. TKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövbeni költségekre Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

16 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz Elz év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebbl: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek Vevktl kapott ellegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív idbeli elhatárolások Bevételek passzív idbeli elhatárolása 100 Költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

17 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban Elz Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elz év Tárgyév tásai a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelés készletek állományváltozása ± Saját elállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebbl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjelleg ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebbl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV- V-VI-VII) Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

18 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elz Elz év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mveletek egyéb bevételei ebbl: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi mveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebbl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások ebbl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai ebbl: értékelési különbözet IX. Pénzügyi mveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 0 45 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetje (képviselje)

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

GYR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA... 4 1.1 Az anyavállalat bemutatása... 4 1.2 A konszolidálásba teljeskören bevont

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves jelentés 2004. Víz, természetesen

Éves jelentés 2004. Víz, természetesen Éves jelentés 24 Víz, természetesen Tartalom 2 Elnöki összefoglaló 4 A Fôvárosi Vízmûvek Rt. tulajdonosai 24-ben 5 A vezetés 6 Termelés, értékesítés 6 Ivóvíz-, iparivíz-termelés 7 Termelôkapacitások 8

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben